Nya möjligheter för framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya möjligheter för framtiden"

Transkript

1 Nya möjligheter för framtiden V organisation och strävan framåt V organisation och strävan framåt

2 tillhör : Vi gör v vision enkel som den är Att välja samverkanspartner är för de flesta lika svt som viktigt. Vi erbjuder flera tjänsteområden med en stor flexibilitet. Det ger en mångfald och ofta nya utvecklande möjligheter. Vi har en lång erfarenhet av att anpassa insatser utifrån behov. Det gör att va samverkanspartners f ut så mycket mera av ett överlämnat förtroende. Men också att uppdragsgivare gärna återvänder till oss eller rekommenderar oss till andra. Team J-son Värdegrund VÄRDE- GRUND En värdegrund är de positivt laddade begrepp och uttryck som beskriver vt förhållningssätt och den utgångspunkt vi har gentemot va målgrupper och mellan oss själva. Det som gör skillnad och förhoppningsvis ger mervärde till verksamheten och vt möte med medmänniskor. Värdegrunden med dess värdeord ska ha en tydlig koppling till vardagsarbetet, v medverkan i mottagna uppdrag och genomsyra hela v organisation och va verksamhetsgrenar. VISION V vision är plats för utveckling och ger uttryck för att Team J-son ska erbjuda en plats där alla ges goda förutsättningar för förståelse, utveckling och förändring. Först då har vi med v medverkan gjort skillnad och infriat samhällets förväntningar på vt kompetensområde. SOL, LVU, LSS med nya möjligheter Vision V vision är PLATS FÖR UTVECKLING och ger uttryck för att Team J-son ska erbjuda en plats där alla ges goda förutsättningar för förståelse, utveckling och förändring. För oss är utveckling en resa som ger lärande och lyckanden Genomförande handlar för v del i mångt och mycket om att skapa fungerande beteendestöd i vardagen och smarta lösningar som hjälper v målgrupp och medarbetare att fungera i sitt sammanhang. Forma fungerande bemötandelösningar vilka bygger på idéer och visioner om enklare och effektivare utvecklingsprocesser, sänkta kostnader och förbättrad utveckling av v medverkan. Många verksamheter inom vt arbetsfält sitter redan i fullt fungerande sammanhang, men utan anpassning och utveckling är det ofta svt att komma vidare att uppnå verksamhetsutvecklingen. Vt engagemang ser alltid möjligheter framför svigheter. Att vi trivs med det vi gör, har en funktionell och nytänkande atmosfär mellan oss och dem vi kommer nära är avgörande för v tillväxt och v utveckling. Men viktigast av allt är nog att vi tycker om v utveckling. Att vi är stolta över den. Att vi känner v historia och skapar Vägen dit Va strategier och handlingsplaner ska leda fram till de strategiska målen. För varje mål tas det fram en handlingsplan som beskriver förväntat resultat, aktiviteter, tidsplan, resurser och ansvarsfördelning. Strategier och handlingsplaner ska kontinuerligt följas upp och när en strategi är uppnådd kan nya strategier utvecklas om det finns mer att göra för att nå de strategiska målen. För att uppnå målen ska Team J-son arbeta efter följande sex strategier: Visa resultat Utveckla system och arbetssätt för att kunna redovisa va resultat. BäsT VD, BehanDling och omsorg Säkerställa att Team J-son använder Team J-sons vdpolicy. Utveckla dokumentationen så att kvaliteten på vden och behandlingen kan bedömas och förmedlas. stark medverkan inom VDkeDJan Utveckla samarbetet med socialtjänsten, omsorgsförvaltning, landsting, skolförvaltning och andra viktiga aktörer i vdkedjan. TyDlig organisation Förtydliga uppdrag och ansvar, samt förtydliga och utveckla internstyrning och uppföljning. attraktiv arbetsgivare och FaVoriTarBeTsplaTs Team J-son blir en attraktiv arbetsgivare med en långsiktig kompetensutveckling. Skapa delaktighet som främjar till aktivitet, eget ansvar och en professionell närvaro. Förfina va styrkor och aktivt lyfta verksamhetens utvecklingsområden. Skapa en verksamhetsutveckling där medverkan gör skillnad. genom arbetsvardagen mervärden för v framtid. VärDegrUnD och FörTroenDe Förankra v värdegrund och bygga förtroende. utvecklingsstrategier. team J-sOn utvecklingsstrategier. team J-sOn Från ord till handling För att alla funktioner i verksamheten ska kunna åstadkomma goda resultat måste strategierna få genomslag i verksamheten i en väl genomförd verksamhetsplanering och uppföljning. Målen ska konkretiseras och det ska göras tydligt vad som förväntas av vem i organisationen. Detta ger goda förutsättningar för att alla ska kunna prioritera de utvecklingsområden som identifierats. Team J-sons ledningsfunktioner och ledningsgrupp ansvarar för att processen drivs framåt och att det skapas ett levande engagemang i organisationen. Som medarbetare har vi alla ett ansvar för att bidra på bästa sätt. Hur vi sammantaget agerar blir avgörande för hur väl vi kommer att lyckas. Resultatet ska kontinuerligt mätas och utvärderas vilket ska leda till nya förbättringar. Varje kvartal följs strategierna upp i utvecklingsgrupper och en gång per ska den strategiska planen vid behov revideras för att säkerställa att vi är på rätt väg. Under de närmsta en ska denna utvecklingsplan vara en grund för utvecklingen av Team J-son. Den ska även vara ett stöd för oss så att vi gemensamt kan bidra till utvecklingen av följande: Unga anhöriga och / eller uppdragsgivare f sina behov väl tillgodosedda inom mottaget uppdrag. Medarbetare ska känna en utvecklad delaktighet och professionalitet. Relevanta nyckeltal som visar Team J-sons resultat. Stärkt och utvecklat v roll i vdkedjan. Etablerat ett bra samarbete med socialförvaltning, omvdnadsförvaltning, skolförvaltning och andra uppdragsgivare. En tydlig intern organisation med genomförd ansvarsförskjutning. En väl förankrad värdegrund. En favoritarbetsplats där medarbetare känner engagemang och som de deltagit i att utveckla. En organisation, verksamhet och arbetsplats ska vara en plats för aktiv utveckling. Plats för utveckling Välkommen till din bästa arbetsplats! Vi är en organisation som håller oss à jour, följer direktiv och vågar tycka om att vi utvecklas. Medarbetarens delaktighet är viktig för v utveckling. En kontinuerlig dialog är en förutsättning för en aktiv verksamhetsutveckling. Team J-son, Skolgatan 2, Box 474, Jönköping

3 V medverkan är trygg och fungerande Det är en framgångsfaktor Verksamheter med v funktion är en självklar del i socialförsäkringssystemet. Det kan finnas flera orsaker till att barn, unga och vuxna inte mäktar motgångar i sin vardagsmiljö. V uppgift är att vända skutan på ett sätt där den unga lär sig nya strategier och m bra. Att vi tillsammans ser möjligheter är att våga sträva försiktigt framåt igen. Vi finns för en professionell vägledning och förståelse för det som är svt. Unga, anhöriga, myndighetsfunktioner och medarbetare ska med v medverkan känna en trygghet. Vi är en fungerande och kunskapsöverbryggande verksamhet för att lära och lyckas. Ibland behöver saker få verka fram såsom avgörande och i sitt sammanhang betydande beslut. Oprofessionellt agerande eller en dåligt fungerande organisation innebär ofta både kostsamma omflyttningar, dyrt och krävande merarbete men framför allt brist i tillit. Men det g att undvika. Vi har över tid format oss till en trygg och fungerande samverkanspartner som tål påfrestningar. Team J-son följer med engagemang sin medverkan. Vi tar till oss synpunkter och lyfter fram utvecklingsområden. Tillsammans ger vi nya möjligheter. Vi n längst när vi är professionellt alerta och tar till oss nya rön, men också när vi utvecklas med v samtid i en närvaro av tidigare erfarenhet och annan samlad kompetens. S KOLA B O ENDE KOMPETENS U T REDNIN G H ÄLSOVÅRD 2

4 Vi gör kvalitet genom v vardag ett kvalitetssnöre ska vara enkelt att följa Vi är en verksamhet med närhet och förståelse för det regionala arbetsfältet samtidigt som vi är en verksamhet med bred kompetens och ett utvecklat verksamhetsområde nationellt. Vi strävar efter nära samarbeten och långsiktiga relationer. Vi lovar aldrig mer än vi kan hålla vare sig det gäller tidsplaner, resurser, insatser eller funktioner. Vi sätter v heder högt och tar till oss synpunkter. Vi är en lärande organisation. Va uppdragsgivare är kommun och landsting. Men också placerade unga med anhöriga och närstående. Att va medarbetare upplever sig delaktiga och är involverade skapar förutsättningar för oss att lyckas, men också resurser och kämparvilja att överträffa förväntningar. Vi erbjuder kompletterande verksamhetsområden där vi som specialister kan erbjuda smarta, flexibla och individanpassade lösningar utifrån uppdragsgivares behov. Sällan är något uppdrag till oss lika. Vi är en helhetsleverantör med valbara resursfunktioner inom flera samverkande tjänsteområden. Vi är ofta den sista pusselbiten som skapar helheten även om vi naturligtvis kan vara första insatsen inom resurskedjan. Vi är en närvarande och trygg verksamhet som kan vt arbetsområde. Vi formar individuella bemötanden utifrån behov, insats och uppdrag. Vi är inte störst, men vi är helt klart i topp när det gäller erfarenhet och flexibilitet. Vi är en verksamhet med lång erfarenhet som har växt i takt med tilliten till v kompetens. Vi är en trygg samverkanspartner. Vi tar v medverkan på ett professionellt allvar och det är det som utvecklats till vt starkaste kort. Team- J-son KVALITETS- SYSTEM TEAM J-SON Team J-son, Skolgatan 2, Box 474, Jönköping Team- J-son LEDNINGS- SYSTEM TEAM J-SON SyStemAtiSkt ArbetSmiljöArbete / riskbedömning AV AllA ArbetSförHållAnden i VerkSAmHeten Checklista vid inskrivning av ny ungdom Hur och vad kan vi undvika vid inskrivning av ny ungdom? Vilka risker och hur allvarliga är de? (Arbetsbelastning/ungdomar/hot och våld/stress) Namn: Inhämta material, tidigare utredningar från uppdragsgivare. Ta kontakt med vdnadshavare/tidigare placering, inhämta information/fullmakt,( se checklista vid inskrivning). Se till att placeringsform samt avtal skickas iväg till uppdragsgivare och skall vara påskrivna innan placering. Om uppdragsgivare samtycker kontakta tidigare placering. Försök att få veta hur de hanterat olika svigheter och se om vi kan ta med oss det som fungerar in i v miljö. Bakgrundsvariabler journal digital. Planering gjord för tester i JD. Hälsa på i hemmet eller där ungdomen bor innan flytten till oss. Skicka fotografier på enhet till ungdomen. Kolla med vdnadshavare om de har frågor el funderingar om Team J-son och hur de önskar att få info löpande från oss. Kvalitetsenkäter ungdom inskrivning. Kvalitetsenkäter anhörig inskrivning. Månadsbrev/ mejl/ telefon etc. Planera utbilda personalgrupp, se checklista personalplanering. Teamledare har introduktion med personalgruppen, se checklista introduktion. Ungdom äldre än 18 måste vi ha underskrift på att det är OK att vdnadshavare f ta del av information om ungdom. Om ungdomen skall gå i skola kontakta rektor för överlämning. Skall elev ha medvetandegörande samtal med Socialpedagog? Teamledare gör inskrivningsblad med alla uppgifter/fotografi om ungdomen, bladet läggs på K-mappen samt ett till uppdragsgivare, vdnadshavare och ett inskrivningsblad till ungdomspärmen på enhet. Teamledare gör ungdomspärmen till enhet. Kontrollera att allt kvalitetssäkrings material finns på enhet samt gudier för olika rutiner. Visa förhållningssätt på Team J-son för ungdom. Boendeenheten skall vara väl förberedd material skall finnas på enhet litet välkomstpaket till ungdom. Klarar elev ta muntliga instruktioner eller bör man skriva ner eller förtydliga instruktionen i bilder? Planera inskrivningssamtal med SSK samt Läkare. Introduktionstider till ekonomiansvarig. Datum: Signatur: Boende - anhörig Vi på Team J-son strävar hela tiden efter att utveckla va styrkor och stärka va svagheter. Enkäten är därför en viktig del i v kvalitetsutveckling. Och samverkan med dig som anhörig är viktig för att nå bra resultat och skapa trivsel och utveckling. Vi ser fram emot att ta del av dina synpunkter på vt samarbete så fort som möjligt. Tillsammans gör vi skillnad. 1. Ur ett helhetsperspektiv känns vt samarbete positivt. 2. Du känner att du kan ställa frågor om allt som rör ditt barn. 3. Du kan påverka ditt barns vardag. 4. Du upplever trygghet i v samverkan. 5. Ditt barn utvecklas och lär sig nya saker. 6. Team J-son erbjuder anpassade fritidsaktiviteter. 7. Du känner dig delaktig i samarbetet rörande ditt barn. 8. Hur upplever du ditt barns boendemiljö? 9. Något vi kan göra bättre? 10. Övrigt Namn (frivilligt) Fortsättning instämmer helt instämmer delvis instämmer ej vet ej Tack för hjälpen! Team J-son, Skolgatan 2, Box 474, Jönköping

5 Vi organiserar, planerar och följer v medverkan till en helhet Att fastställa grundprinciper för v ledning av verksamheten tydliggör mål och vägen för att nå dessa mål. Att kontinuerligt och långsiktigt utveckla oss säkrar v kvalitet och efterfrågan. Att ta till oss va utvecklingsområden stärker oss och utvecklar styrkor. V framgång är kompetensen att skapa fungerande miljöer. En organisation som ger förutsättningar att lyckas, en favoritarbetsplats med plats för utveckling. V lednings främsta uppgift är att skapa goda förutsättningar och en organisation som är rustad för att hantera påfrestningar. Att ta hjälp när något är svt är för oss lika värdefullt som att ta sitt ansvar på allvar. Vi uppmuntrar en dialog om vad vi tillsammans kan göra bättre. Vi visar tillit när vi delegerar och följer vt ansvar. Vt ledningssystem beskriver för oss NÄR inom ett ORGANISATORISKT och ett övergripande ANSVAR. Vt kvalitetssystem ing som en del i ledningssystemet och syftar till att guida inom vt genomförande och inom verksamhetsgrenarnas tjänsteområden. Samverkande är ledningssystemet och kvalitetssystemen va kvalitetsredskap för en aktiv verksamhetsutövning och utvecklande verksamhetsuppföljning. Arbetsbeskrivning är VAD en medarbetare förväntas utföra mer personligen inom sin medverkan och för tjänstefunktionen, med formulerade mandat. Genomförandemanualer syftar till att guida medarbetare i HUR vi genomför va tjänster och är mer verksamhetsövergripande över VEM inom funktion som är ansvarig för tjänsteområdets insatser. Riktlinjerna inom v medverkan och genom va genomföranden syftar till att ge en klar överblick för medarbetaren över hur vi gör vt genomförande organisatoriskt och inom uppdragen. Genom vt kvalitetsarbete fångar vi regelbundet organisatoriska brister och utvecklar därigenom vt genomförande av mottagna uppdrag. Policys beskriver verksamhetens synsätt och gränser. Handlingsplan beskriver vägen till att infria ett mål. Värdegrunden är grunden för organisationens värderingar. Ledord är va kärnord, vilka påvisar v vision. Samverkansguide inom Team J-son Kvalitetssystem BUDGET GENOMFÖRANDE UPPFÖLJNING INSATSER UTVÄRDERING UTVECKLINGS- FRÅGOR UNGDOM Fickpeng/månadspeng Medverka utifrån genomförandeplan och Samverkansdokument kvalitetsenkäter Medverka/påverka utifrån funktionsnivå Utfall av samverkansdokument/ kvalitetsenkäter Återkoppling av genomförande och utveckling VÅRDNADSHAVARE/ Privatekonomi ANHÖRIG Sanktionerande av vardagsstruktur Samverkansdokument och kvalitetsenkäter Medverka/påverka utifrån placeringsbeslut Utfall av samverkansdokument/ kvalitetsenkäter Återkoppling av genomförande och utveckling Inför inskrivning november Julledigheter resurs, R-MF Utskick enkäter ledningsteam, utvecklingsgrupp Utvärdering handledare ÅJ, CH Planera planeringsdagar R-MF OktOber Budgetarbete MN, R-MF Planering julavslutning LG Utvecklingssamtal ÅJ, CH Skyddsrond R-MF, ALS september Kontroll av medicinskåp på Boendeenhet AKM Brandsyn DJ augusti Kick off ledningsteam R-MF Kick off medarbetare ÅJ, CH Avstämning flex R-MF december Planering nästa s TK CH, ÅJ Planeringsdag ledningsteam R-MF Avstämning flex R-MF Inventering MN ständigt pågående aktiviteter Juli Redovisning av enkäter LG, utvecklingsgrupper Januari Påbörja sem.planering/annonsering resurs Statistik vduppdrag föregående R-MF Utvärdering av enkäter utvecklingsgrupp, LG Årsberättelse ledningsteam Genomgång av policy/tisk dokument resurs Kontrolluppgifter MN Bokslut MN Marknadsplan R-MF Budgetarbete MN, R-MF Riskbedömningar ÅJ, CH, R-MF Arbetsmiljöarbete DJ, R-MF Brandskyddsarbete DJ Rehabilitering SL Frisknärvaro/sjukfrånvaro SL, Resurs, LG Etik i vden/värdegrund ÅJ, CH, AJA, LG Kompetensutveckling utvecklingsgrupp, SL Teamkonferenser ÅJ, CH Månadsrapporter CH, ÅJ Sjukvd AKM Kontroll av mediciner/bäst före datum AKM Handledning R-MF, handledare Flexsystem 10:e i varje månad resurs, R-MF Ledningsgruppsmöte sista tisdagen i varje månad Juni Planeringsdag ledningsteam R-MF Lönerevision R-MF, SL, MN Februari Påbörja planering sommarläger MS, R-MF Utvecklingssamtal ledningsteam R-MF Brandsyn byte av brandsläckare DJ 1-2 febr mässa psykisk ohälsa R-MF, MS, DJ Mars Kontroll av medicinskåp AKM Planeringsdag ledningsteam R-MF Skyddsrond R-MF ALS april Semesteransökningar resurs, R-MF Slutplanering sommarläger MS, resurs, R-MF Lönesamtal ledningsteam R-MF Avstämmning flextid R-MF MaJ Utskick enkäter ledningsteam, utvecklingsgrupper Lönesamtal SL Introduktion semestervikarier resurs Kvalitetssystem, samverkansdokument, skattningsmanualer BOENDETEAM TEAMLEDARE HÄLSOVÅRD DR/ SSK VERKSAMHETS- ANSVARIG LEDNINGSGRUPP SAMVERKANS- GRUPP UTVECKLINGS- GRUPPER Boende & fritids- Skapa & verka utifrån genomförandeplan/ uppdrag fyllelse enligt kvalitets- Utvärdering av målupp- Teamsamverkan ekonomisk planering /policy system Övergripande team- Vägledande & sanktionerande/uppföljningsansvatetsindikationer enligt drag & intern kunskaps- Framtagande av kvali- Skapa ramar utifrån upp- budgetering/uppföljningsansvarringsbeslut kvalitetssystem bank Utifrån uppdrag Medicinsk försörjning/ Utifrån Socialstyrelsens Bedöma/verkställa/ funktionsbedömning/ direktiv ordinera åtgärd Uppdragets budgetering Sanktionerande av framtagen genomförandeplan/ utvecklingsgrupper & tidsplanering av Info från ledningsteam & Fastslå uppdragets ramar uppföljningsinformation utveckling Övergripande Sanktionerande av genomförandeplaner från verksamhetsfunkveckling. Ge direktiv till Informationsinhämtning Följa insatsernas ut- uppföljning Verksamhetsplanering tioner organisationen Samverkande funktion Kommunikationscentrum Samverka & medverka för organisationens utveckling Utifrån utvecklingsområdglädje & organisationsut- och dialog i utveckling Samverkan för arbets- Genom kvalitetsenkäter Verka för en organisation veckling Samverkansdokument/ kvalitetsenkäter/ utveckling Kvalitetssystem, samverkansdokument och JD Uppdragsutveckling/ nyckeltal från kvalitetsindex samt kvalitetsenkäter Utifrån kvalitetssystem. Samverka i enkätutvärderingar. Indikera organisatoriska behov till ledningsgrupp. Inlämna kvalitetsredovisning till ledningsgrupp maj/ nov samt projekt utvärdering av terminen information till anhörig Medarbetaransvar att verka och medverka för ett professionellt genomförande av uppdrag. Medarbeta utifrån Team J-son kvalitetssystem. Beakta & samverka för genomförande av uppdrag. Aktivt lyfta & möta behov. Verka för utveckling, stabilitet, trygghet samt inflytande inom Team J-son. Välkommen till oss. Anhöriga är värdefulla. V ambition är att du ska känna dig nära v vardag. Du kommer att få en mapp med information om v första tid tillsammans och viktiga formulär som berör vt samarbete framöver. Ingen fråga är för liten eller för stor. Vi lyssnar till din erfarenhet och tar emot tips på vägen mot en bra första tid. Tillsammans ska vi verka för ett bra samarbete och god samverkan. När AllT är NyTT. När vi startar ett samarbete börjar vi med att lyssna in tidigare erfarenheter och skapar ett individuellt mottagande. Vi tillrättalägger dagen, verkar för en god dygnsrytm och lyfter det positiva för nya lyckanden. Då växer tillit. Va boenden har ofta en högre omhändertagandenivå, initialt. Ofta bor ett barn/ungdom med ett eget boendeteam utifrån ett eget boendekoncept. Ibland bor två barn/unga tillsammans med lägre insatser. Lika, oavsett placeringsbeslut, är att vi eftersträvar utveckling, hemlikt boende, aktiv dag och anpassar oss till individuella förutsättningar. Att vi vill göra skillnad. Lika är även att vi gillar unga med särskilda behov. Vi erbjuder undervisning utifrån förmåga, vid skoluppdrag, v skola heter Magnus ladulåsskolan, men det finns även andra skolor i Jönköping. Inom Team J-son finns flera kompetenser inom behandling, utredning, utveckling och hälsovd. På loftet erbjuds en aktivitetsverksamhet. Till oss kommer unga av olika anledningar. Vi finns då till för att avlasta, finna ny ork och kraft tillsammans. Du som anhörig har ofta haft det väldigt kämpigt, det har vi förståelse för. Du kommer att träffa flera av oss efterhand och även ha kontakt med olika verksamhetsdelar utifrån behov och uppdrag. I början av v samverkan f du en ansvarigkontakt och en boendekontakt, för att underlätta för dig och oss. UppföljNINg på VägeN. Regelbundet sker en uppföljning av ditt barns utveckling och genomförandeplan. Vi finns för svigheter på vägen och arbetar lösningsfokuserat. Vi är slittåliga och hänger gärna kvar, även om ditt barn en period behöver insatser i annan miljö. Så småningom behövs vi inte längre, då avslutar vi gemensamt. Vi vill gärna följa ditt barn en tid efter vt samarbete för utvärdering av va insatser. KVAlITeTssäKrINg. Hjälp oss att bli bättre genom att regelbundet besvara va kvalitetsenkäter. På så vis medverkar du till att påverka och utveckla vt framtida förhållningssätt. Vi vill utvecklas och tar tacksamt emot dina upplevelser. OM Oss. V verksamhet har funnits sedan Team J-son är ett HVB-hem, hem för vd och boende. Att samverka till något utvecklande och positivt är v drivkraft. På så sätt vill vi göra skillnad för de barn och unga vi kommer nära i uppdrag till v verksamhet. Det är en av va framgångsfaktorer. Din kontaktperson, Ledningsteam... Namn, telefon och mail... Välkommen! Din kontakperson Boendeteam... Namn, boendetelefon och boend ... 4

6 Så jobbar vi vt tänk och etiska förhållningssätt Alla har grundläggande värderingar - så även vi. Vi har lyft va värderingar till en dialog och utformat en verksamhetsbaserad grundsyn inom v arbetsmetodik. Va tankar om bemötande har format v arbetsmodell och vt bemötande till ett genuint framtaget förhållningssätt. Ett internt och organisatoriskt tänk. Kunskaper på vägen har vi samlat i en kunskapsbank och i vt verksamhetsbaserade referensbibliotek. Samlade erfarenheter har förädlats över tid och anpassat vt bemötande vidare, utifrån myndigheters direktiv och samhällets behov. Policydokument, styrdokument och personlig vägledning syftar till att bistå dem vi kommer nära genom vt förhållningssätt. Så här arbetar Team J-son är ett verksamhetsframtaget arbetsverktyg för va medarbetare men också för dem vi kommer nära. V värdegrund är grunden för va värderingar. SÅ HÄR ARBETAR TEAM J-SON BEMÖTANDEPOLICY OCH HANDLINGSPLAN Det är etiken inom vt förhållningssätt, att vi är justa, som gjort att vi utvecklats så kraftfullt med v samtid. Det är med v värdegrund och vt etiska förhållningssätt vi skapar nya möjligheter. Verksamheter HVB Hem för vd och boende Lägenhetsbaserade boendeverksamheter i centrala Jönköping. Boendeplacering utifrån uppdrag och resursfördelning. Tar emot externa uppdrag, regionalt och nationellt. Samverkar internt med Magnus Ladulåsskolan, Utredningscentrum, Hälsocentrum, Kompetenscentrum samt med externa verksamheter. Magnus Ladulåsskolan Fristående skola för resursintensiva elever inom grundskola och särskola. Tar emot externa uppdrag, regionalt och nationellt. Samverkar med HVBverksamheten, Utredningscentrum, Hälsocentrum, Kompetenscentrum samt externa skolor. MAGNUS LADULÅS SKOLAN Kompetenscentrum Kompetensverksamhet för interna och externa uppdrag, regionalt och nationellt. Samverkar med HVB-verksamheten, Magnus Ladulåsskolan samt andra externa verksamheter inom området kompetensutveckling. MAGNUS LADULÅS SKOLAN HÄLSO KOMPETENS HÄLSO KOMPETENS Utredningscentrum Resursverksamhet för utredning av ADHD, Aspergers syndrom, autism, utvecklingsmässiga funktionshinder (NPF). Tar emot externa uppdrag, regionalt och nationellt. Samverkar internt med HVB-verksamheten, Magnus Ladulåsskolan MAGNUS samt Hälsocentrum. LADULÅS SKOLAN Hälsocentrum Resursverksamhet för interna och externa hälsouppdrag, regionalt och nationellt inom Team J-sons arbetsområde. Samverkar med HVBverksamheten, Magnus Ladulåsskolan, Utredningscentrum samt externa skol- och MAGNUS boendeverksamheter. LADULÅS HÄLSO KOMPETENS SKOLAN HÄLSO Nya möjligheter! Verksamhetsutveckling. KOMPETENS 5

7 Va tjänster är marknadsanpassade, kunskapsbaserade och prisvärda annars skulle vi inte finnas Vi finns ännu bara i Jönköping. Men det hindrar oss inte från att samverka med uppdragsgivare i hela landet samtidigt som vi har en närhet och förståelse för det regionala närområdet. Vi är en bred organisation som behärskar hela kedjan från uppdragsgivarens behov till professionellt genomförande. Vi säkerställer v medverkan med en aktiv verksamhetsuppföljning. Professionella, f exibla och öppna för önskemål. Vi vill och kan ta utmaningen att växa vidare och att utvecklas. Det ger nya möjligheter till att lära och lyckas. Vi har kommit en bra bit på vägen. V aktiva strävan framåt formar oss och lyfter va gemensamma ambitioner, om att ge va samarbetspartners svar på den ofta komplexa frågan: Vad gör man nu? 6

8 Team J-son är ett HVB-hem som existerat i över 40. Vt kvalitetssystem är en bas för att möta v omvärld med god kvalitet. Vi vill kännetecknas av att vara ett gott alternativ vid placeringar av barn och unga. Vi ansvarar idag för det vi gjorde ig och det som sker i morgon. V styrka är att vi kombinerar kompetens med en välutvecklad förmåga att se och förstå behov och förväntningar. Kvalitet skapas i vardagen. Erfarenhet är v historia. Utveckling är vt ansvar. Resultat v framtid. Team J-son Skolgatan 2, Postadress: Box 474, Jönköping. Tel: , Fax:

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Fogdaröd ett unikt alternativ för människor i behov av särskilt stöd. Därför är det viktigt att garantera att kvaliteten är hög och värdegrunderna sunda och solida.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Antagen av kommunfullmäktige, 133, Kvalitetsvison 2 Bakgrund Med syfte att ta ett tydligare centralt grepp om kvalitetsfrågorna tillsattes

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Personligt ombud Sid 1 av 11 1 Information om ledningssystemet sid 3 Omfattning, uppdrag, processer, intressenter 2 Dokumentstyrning... sid 6 Styrande dokument

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Umeå Kommun. Lean konferens 5 november 2013

Umeå Kommun. Lean konferens 5 november 2013 Umeå Kommun Lean konferens 5 november 2013 Samhällsbyggnad Lean konferens 5 november 2013 Unga Vuxna Verksamhet särskilt boende och personlig assistans Vuxna 400 Medarbetare 16 Lednings- grupp Bakgrund

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten Kvalitetsledningssystem i Socialtjänsten 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Systematiskt kvalitetsarbete 1.1 Inledning 1.1.1 Varför ett ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten 1.1.2 Vad ingår i ledningssystem

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Avdelningen för LSS-verksamhet 2009-12-15 2 (6) Mål för verksamheten Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsmålen utgår ytterst från fullmäktiges mål

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Östersunds kommuns kvalitetspris Återföringsrapport 2008-10-03 Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Sammanfattande bedömning Östersunds Städ och Hemservice arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling

Läs mer

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Skolförvaltningen Verksamhetsområde Södra Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Solenskolan/Kiörningskolan åk 4-9 Läsåret 2014/15 Ju mer vi värderar och uppskattar varandra, desto bättre blir vi var och

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Habilitering & Hälsa E-post: habilitering@sll.se Telefon: 08-123 350 00 Habiliteringschef Carina Hjelm Datum: 2014-01-24 Diarienummer SLSO 2014-280 Värdegrund Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1 CHEF OCH LEDARSKAP Sida 1 GISLAVEDS KOMMUNS LEDNINGSVISION Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan en fungerande verksamhet och en mycket bra verksamhet. I ditt ledarskap är du modig

Läs mer

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Inledning KSL, kommunerna och Stockholms läns landsting har tillsammans arbetat fram

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-05-28 Diarienummer SCN-2015-0125 Socialnämnden Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT DET HÄR ÄR FRÖSUNDA Omsorg om varje individ: Vi arbetar för att ge omsorg för ett bättre liv högsta möjliga livskvalitet. Vi får förtroende för att vi tar ansvar.

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Guldsmedsgårdens servicebostads Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Servicebostaden

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Delaktighetsmodellen - en möjlig väg till ökad delaktighet?

Delaktighetsmodellen - en möjlig väg till ökad delaktighet? Delaktighetsmodellen - en möjlig väg till ökad delaktighet? Liv Mannberg, Utvecklingsledare Funktionshinder och verksamhetsutvecklare inom Habiliteringsverksamheten i Sörmland Delaktighetsmodellen Synliggöra

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013 Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org Famnas kvalitetsrapport 2013 Famnas kvalitetsrapport 2013 Om Famna Famna startade 2004 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014

Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014 Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014 Strategi för Credo Stiftelsen Credos strategi utgår från Stiftelsens överordnade värdegrund, vision och målsättning. Strategin styr och fördelar Stiftelsens

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer