Nya möjligheter för framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya möjligheter för framtiden"

Transkript

1 Nya möjligheter för framtiden V organisation och strävan framåt V organisation och strävan framåt

2 tillhör : Vi gör v vision enkel som den är Att välja samverkanspartner är för de flesta lika svt som viktigt. Vi erbjuder flera tjänsteområden med en stor flexibilitet. Det ger en mångfald och ofta nya utvecklande möjligheter. Vi har en lång erfarenhet av att anpassa insatser utifrån behov. Det gör att va samverkanspartners f ut så mycket mera av ett överlämnat förtroende. Men också att uppdragsgivare gärna återvänder till oss eller rekommenderar oss till andra. Team J-son Värdegrund VÄRDE- GRUND En värdegrund är de positivt laddade begrepp och uttryck som beskriver vt förhållningssätt och den utgångspunkt vi har gentemot va målgrupper och mellan oss själva. Det som gör skillnad och förhoppningsvis ger mervärde till verksamheten och vt möte med medmänniskor. Värdegrunden med dess värdeord ska ha en tydlig koppling till vardagsarbetet, v medverkan i mottagna uppdrag och genomsyra hela v organisation och va verksamhetsgrenar. VISION V vision är plats för utveckling och ger uttryck för att Team J-son ska erbjuda en plats där alla ges goda förutsättningar för förståelse, utveckling och förändring. Först då har vi med v medverkan gjort skillnad och infriat samhällets förväntningar på vt kompetensområde. SOL, LVU, LSS med nya möjligheter Vision V vision är PLATS FÖR UTVECKLING och ger uttryck för att Team J-son ska erbjuda en plats där alla ges goda förutsättningar för förståelse, utveckling och förändring. För oss är utveckling en resa som ger lärande och lyckanden Genomförande handlar för v del i mångt och mycket om att skapa fungerande beteendestöd i vardagen och smarta lösningar som hjälper v målgrupp och medarbetare att fungera i sitt sammanhang. Forma fungerande bemötandelösningar vilka bygger på idéer och visioner om enklare och effektivare utvecklingsprocesser, sänkta kostnader och förbättrad utveckling av v medverkan. Många verksamheter inom vt arbetsfält sitter redan i fullt fungerande sammanhang, men utan anpassning och utveckling är det ofta svt att komma vidare att uppnå verksamhetsutvecklingen. Vt engagemang ser alltid möjligheter framför svigheter. Att vi trivs med det vi gör, har en funktionell och nytänkande atmosfär mellan oss och dem vi kommer nära är avgörande för v tillväxt och v utveckling. Men viktigast av allt är nog att vi tycker om v utveckling. Att vi är stolta över den. Att vi känner v historia och skapar Vägen dit Va strategier och handlingsplaner ska leda fram till de strategiska målen. För varje mål tas det fram en handlingsplan som beskriver förväntat resultat, aktiviteter, tidsplan, resurser och ansvarsfördelning. Strategier och handlingsplaner ska kontinuerligt följas upp och när en strategi är uppnådd kan nya strategier utvecklas om det finns mer att göra för att nå de strategiska målen. För att uppnå målen ska Team J-son arbeta efter följande sex strategier: Visa resultat Utveckla system och arbetssätt för att kunna redovisa va resultat. BäsT VD, BehanDling och omsorg Säkerställa att Team J-son använder Team J-sons vdpolicy. Utveckla dokumentationen så att kvaliteten på vden och behandlingen kan bedömas och förmedlas. stark medverkan inom VDkeDJan Utveckla samarbetet med socialtjänsten, omsorgsförvaltning, landsting, skolförvaltning och andra viktiga aktörer i vdkedjan. TyDlig organisation Förtydliga uppdrag och ansvar, samt förtydliga och utveckla internstyrning och uppföljning. attraktiv arbetsgivare och FaVoriTarBeTsplaTs Team J-son blir en attraktiv arbetsgivare med en långsiktig kompetensutveckling. Skapa delaktighet som främjar till aktivitet, eget ansvar och en professionell närvaro. Förfina va styrkor och aktivt lyfta verksamhetens utvecklingsområden. Skapa en verksamhetsutveckling där medverkan gör skillnad. genom arbetsvardagen mervärden för v framtid. VärDegrUnD och FörTroenDe Förankra v värdegrund och bygga förtroende. utvecklingsstrategier. team J-sOn utvecklingsstrategier. team J-sOn Från ord till handling För att alla funktioner i verksamheten ska kunna åstadkomma goda resultat måste strategierna få genomslag i verksamheten i en väl genomförd verksamhetsplanering och uppföljning. Målen ska konkretiseras och det ska göras tydligt vad som förväntas av vem i organisationen. Detta ger goda förutsättningar för att alla ska kunna prioritera de utvecklingsområden som identifierats. Team J-sons ledningsfunktioner och ledningsgrupp ansvarar för att processen drivs framåt och att det skapas ett levande engagemang i organisationen. Som medarbetare har vi alla ett ansvar för att bidra på bästa sätt. Hur vi sammantaget agerar blir avgörande för hur väl vi kommer att lyckas. Resultatet ska kontinuerligt mätas och utvärderas vilket ska leda till nya förbättringar. Varje kvartal följs strategierna upp i utvecklingsgrupper och en gång per ska den strategiska planen vid behov revideras för att säkerställa att vi är på rätt väg. Under de närmsta en ska denna utvecklingsplan vara en grund för utvecklingen av Team J-son. Den ska även vara ett stöd för oss så att vi gemensamt kan bidra till utvecklingen av följande: Unga anhöriga och / eller uppdragsgivare f sina behov väl tillgodosedda inom mottaget uppdrag. Medarbetare ska känna en utvecklad delaktighet och professionalitet. Relevanta nyckeltal som visar Team J-sons resultat. Stärkt och utvecklat v roll i vdkedjan. Etablerat ett bra samarbete med socialförvaltning, omvdnadsförvaltning, skolförvaltning och andra uppdragsgivare. En tydlig intern organisation med genomförd ansvarsförskjutning. En väl förankrad värdegrund. En favoritarbetsplats där medarbetare känner engagemang och som de deltagit i att utveckla. En organisation, verksamhet och arbetsplats ska vara en plats för aktiv utveckling. Plats för utveckling Välkommen till din bästa arbetsplats! Vi är en organisation som håller oss à jour, följer direktiv och vågar tycka om att vi utvecklas. Medarbetarens delaktighet är viktig för v utveckling. En kontinuerlig dialog är en förutsättning för en aktiv verksamhetsutveckling. Team J-son, Skolgatan 2, Box 474, Jönköping

3 V medverkan är trygg och fungerande Det är en framgångsfaktor Verksamheter med v funktion är en självklar del i socialförsäkringssystemet. Det kan finnas flera orsaker till att barn, unga och vuxna inte mäktar motgångar i sin vardagsmiljö. V uppgift är att vända skutan på ett sätt där den unga lär sig nya strategier och m bra. Att vi tillsammans ser möjligheter är att våga sträva försiktigt framåt igen. Vi finns för en professionell vägledning och förståelse för det som är svt. Unga, anhöriga, myndighetsfunktioner och medarbetare ska med v medverkan känna en trygghet. Vi är en fungerande och kunskapsöverbryggande verksamhet för att lära och lyckas. Ibland behöver saker få verka fram såsom avgörande och i sitt sammanhang betydande beslut. Oprofessionellt agerande eller en dåligt fungerande organisation innebär ofta både kostsamma omflyttningar, dyrt och krävande merarbete men framför allt brist i tillit. Men det g att undvika. Vi har över tid format oss till en trygg och fungerande samverkanspartner som tål påfrestningar. Team J-son följer med engagemang sin medverkan. Vi tar till oss synpunkter och lyfter fram utvecklingsområden. Tillsammans ger vi nya möjligheter. Vi n längst när vi är professionellt alerta och tar till oss nya rön, men också när vi utvecklas med v samtid i en närvaro av tidigare erfarenhet och annan samlad kompetens. S KOLA B O ENDE KOMPETENS U T REDNIN G H ÄLSOVÅRD 2

4 Vi gör kvalitet genom v vardag ett kvalitetssnöre ska vara enkelt att följa Vi är en verksamhet med närhet och förståelse för det regionala arbetsfältet samtidigt som vi är en verksamhet med bred kompetens och ett utvecklat verksamhetsområde nationellt. Vi strävar efter nära samarbeten och långsiktiga relationer. Vi lovar aldrig mer än vi kan hålla vare sig det gäller tidsplaner, resurser, insatser eller funktioner. Vi sätter v heder högt och tar till oss synpunkter. Vi är en lärande organisation. Va uppdragsgivare är kommun och landsting. Men också placerade unga med anhöriga och närstående. Att va medarbetare upplever sig delaktiga och är involverade skapar förutsättningar för oss att lyckas, men också resurser och kämparvilja att överträffa förväntningar. Vi erbjuder kompletterande verksamhetsområden där vi som specialister kan erbjuda smarta, flexibla och individanpassade lösningar utifrån uppdragsgivares behov. Sällan är något uppdrag till oss lika. Vi är en helhetsleverantör med valbara resursfunktioner inom flera samverkande tjänsteområden. Vi är ofta den sista pusselbiten som skapar helheten även om vi naturligtvis kan vara första insatsen inom resurskedjan. Vi är en närvarande och trygg verksamhet som kan vt arbetsområde. Vi formar individuella bemötanden utifrån behov, insats och uppdrag. Vi är inte störst, men vi är helt klart i topp när det gäller erfarenhet och flexibilitet. Vi är en verksamhet med lång erfarenhet som har växt i takt med tilliten till v kompetens. Vi är en trygg samverkanspartner. Vi tar v medverkan på ett professionellt allvar och det är det som utvecklats till vt starkaste kort. Team- J-son KVALITETS- SYSTEM TEAM J-SON Team J-son, Skolgatan 2, Box 474, Jönköping Team- J-son LEDNINGS- SYSTEM TEAM J-SON SyStemAtiSkt ArbetSmiljöArbete / riskbedömning AV AllA ArbetSförHållAnden i VerkSAmHeten Checklista vid inskrivning av ny ungdom Hur och vad kan vi undvika vid inskrivning av ny ungdom? Vilka risker och hur allvarliga är de? (Arbetsbelastning/ungdomar/hot och våld/stress) Namn: Inhämta material, tidigare utredningar från uppdragsgivare. Ta kontakt med vdnadshavare/tidigare placering, inhämta information/fullmakt,( se checklista vid inskrivning). Se till att placeringsform samt avtal skickas iväg till uppdragsgivare och skall vara påskrivna innan placering. Om uppdragsgivare samtycker kontakta tidigare placering. Försök att få veta hur de hanterat olika svigheter och se om vi kan ta med oss det som fungerar in i v miljö. Bakgrundsvariabler journal digital. Planering gjord för tester i JD. Hälsa på i hemmet eller där ungdomen bor innan flytten till oss. Skicka fotografier på enhet till ungdomen. Kolla med vdnadshavare om de har frågor el funderingar om Team J-son och hur de önskar att få info löpande från oss. Kvalitetsenkäter ungdom inskrivning. Kvalitetsenkäter anhörig inskrivning. Månadsbrev/ mejl/ telefon etc. Planera utbilda personalgrupp, se checklista personalplanering. Teamledare har introduktion med personalgruppen, se checklista introduktion. Ungdom äldre än 18 måste vi ha underskrift på att det är OK att vdnadshavare f ta del av information om ungdom. Om ungdomen skall gå i skola kontakta rektor för överlämning. Skall elev ha medvetandegörande samtal med Socialpedagog? Teamledare gör inskrivningsblad med alla uppgifter/fotografi om ungdomen, bladet läggs på K-mappen samt ett till uppdragsgivare, vdnadshavare och ett inskrivningsblad till ungdomspärmen på enhet. Teamledare gör ungdomspärmen till enhet. Kontrollera att allt kvalitetssäkrings material finns på enhet samt gudier för olika rutiner. Visa förhållningssätt på Team J-son för ungdom. Boendeenheten skall vara väl förberedd material skall finnas på enhet litet välkomstpaket till ungdom. Klarar elev ta muntliga instruktioner eller bör man skriva ner eller förtydliga instruktionen i bilder? Planera inskrivningssamtal med SSK samt Läkare. Introduktionstider till ekonomiansvarig. Datum: Signatur: Boende - anhörig Vi på Team J-son strävar hela tiden efter att utveckla va styrkor och stärka va svagheter. Enkäten är därför en viktig del i v kvalitetsutveckling. Och samverkan med dig som anhörig är viktig för att nå bra resultat och skapa trivsel och utveckling. Vi ser fram emot att ta del av dina synpunkter på vt samarbete så fort som möjligt. Tillsammans gör vi skillnad. 1. Ur ett helhetsperspektiv känns vt samarbete positivt. 2. Du känner att du kan ställa frågor om allt som rör ditt barn. 3. Du kan påverka ditt barns vardag. 4. Du upplever trygghet i v samverkan. 5. Ditt barn utvecklas och lär sig nya saker. 6. Team J-son erbjuder anpassade fritidsaktiviteter. 7. Du känner dig delaktig i samarbetet rörande ditt barn. 8. Hur upplever du ditt barns boendemiljö? 9. Något vi kan göra bättre? 10. Övrigt Namn (frivilligt) Fortsättning instämmer helt instämmer delvis instämmer ej vet ej Tack för hjälpen! Team J-son, Skolgatan 2, Box 474, Jönköping

5 Vi organiserar, planerar och följer v medverkan till en helhet Att fastställa grundprinciper för v ledning av verksamheten tydliggör mål och vägen för att nå dessa mål. Att kontinuerligt och långsiktigt utveckla oss säkrar v kvalitet och efterfrågan. Att ta till oss va utvecklingsområden stärker oss och utvecklar styrkor. V framgång är kompetensen att skapa fungerande miljöer. En organisation som ger förutsättningar att lyckas, en favoritarbetsplats med plats för utveckling. V lednings främsta uppgift är att skapa goda förutsättningar och en organisation som är rustad för att hantera påfrestningar. Att ta hjälp när något är svt är för oss lika värdefullt som att ta sitt ansvar på allvar. Vi uppmuntrar en dialog om vad vi tillsammans kan göra bättre. Vi visar tillit när vi delegerar och följer vt ansvar. Vt ledningssystem beskriver för oss NÄR inom ett ORGANISATORISKT och ett övergripande ANSVAR. Vt kvalitetssystem ing som en del i ledningssystemet och syftar till att guida inom vt genomförande och inom verksamhetsgrenarnas tjänsteområden. Samverkande är ledningssystemet och kvalitetssystemen va kvalitetsredskap för en aktiv verksamhetsutövning och utvecklande verksamhetsuppföljning. Arbetsbeskrivning är VAD en medarbetare förväntas utföra mer personligen inom sin medverkan och för tjänstefunktionen, med formulerade mandat. Genomförandemanualer syftar till att guida medarbetare i HUR vi genomför va tjänster och är mer verksamhetsövergripande över VEM inom funktion som är ansvarig för tjänsteområdets insatser. Riktlinjerna inom v medverkan och genom va genomföranden syftar till att ge en klar överblick för medarbetaren över hur vi gör vt genomförande organisatoriskt och inom uppdragen. Genom vt kvalitetsarbete fångar vi regelbundet organisatoriska brister och utvecklar därigenom vt genomförande av mottagna uppdrag. Policys beskriver verksamhetens synsätt och gränser. Handlingsplan beskriver vägen till att infria ett mål. Värdegrunden är grunden för organisationens värderingar. Ledord är va kärnord, vilka påvisar v vision. Samverkansguide inom Team J-son Kvalitetssystem BUDGET GENOMFÖRANDE UPPFÖLJNING INSATSER UTVÄRDERING UTVECKLINGS- FRÅGOR UNGDOM Fickpeng/månadspeng Medverka utifrån genomförandeplan och Samverkansdokument kvalitetsenkäter Medverka/påverka utifrån funktionsnivå Utfall av samverkansdokument/ kvalitetsenkäter Återkoppling av genomförande och utveckling VÅRDNADSHAVARE/ Privatekonomi ANHÖRIG Sanktionerande av vardagsstruktur Samverkansdokument och kvalitetsenkäter Medverka/påverka utifrån placeringsbeslut Utfall av samverkansdokument/ kvalitetsenkäter Återkoppling av genomförande och utveckling Inför inskrivning november Julledigheter resurs, R-MF Utskick enkäter ledningsteam, utvecklingsgrupp Utvärdering handledare ÅJ, CH Planera planeringsdagar R-MF OktOber Budgetarbete MN, R-MF Planering julavslutning LG Utvecklingssamtal ÅJ, CH Skyddsrond R-MF, ALS september Kontroll av medicinskåp på Boendeenhet AKM Brandsyn DJ augusti Kick off ledningsteam R-MF Kick off medarbetare ÅJ, CH Avstämning flex R-MF december Planering nästa s TK CH, ÅJ Planeringsdag ledningsteam R-MF Avstämning flex R-MF Inventering MN ständigt pågående aktiviteter Juli Redovisning av enkäter LG, utvecklingsgrupper Januari Påbörja sem.planering/annonsering resurs Statistik vduppdrag föregående R-MF Utvärdering av enkäter utvecklingsgrupp, LG Årsberättelse ledningsteam Genomgång av policy/tisk dokument resurs Kontrolluppgifter MN Bokslut MN Marknadsplan R-MF Budgetarbete MN, R-MF Riskbedömningar ÅJ, CH, R-MF Arbetsmiljöarbete DJ, R-MF Brandskyddsarbete DJ Rehabilitering SL Frisknärvaro/sjukfrånvaro SL, Resurs, LG Etik i vden/värdegrund ÅJ, CH, AJA, LG Kompetensutveckling utvecklingsgrupp, SL Teamkonferenser ÅJ, CH Månadsrapporter CH, ÅJ Sjukvd AKM Kontroll av mediciner/bäst före datum AKM Handledning R-MF, handledare Flexsystem 10:e i varje månad resurs, R-MF Ledningsgruppsmöte sista tisdagen i varje månad Juni Planeringsdag ledningsteam R-MF Lönerevision R-MF, SL, MN Februari Påbörja planering sommarläger MS, R-MF Utvecklingssamtal ledningsteam R-MF Brandsyn byte av brandsläckare DJ 1-2 febr mässa psykisk ohälsa R-MF, MS, DJ Mars Kontroll av medicinskåp AKM Planeringsdag ledningsteam R-MF Skyddsrond R-MF ALS april Semesteransökningar resurs, R-MF Slutplanering sommarläger MS, resurs, R-MF Lönesamtal ledningsteam R-MF Avstämmning flextid R-MF MaJ Utskick enkäter ledningsteam, utvecklingsgrupper Lönesamtal SL Introduktion semestervikarier resurs Kvalitetssystem, samverkansdokument, skattningsmanualer BOENDETEAM TEAMLEDARE HÄLSOVÅRD DR/ SSK VERKSAMHETS- ANSVARIG LEDNINGSGRUPP SAMVERKANS- GRUPP UTVECKLINGS- GRUPPER Boende & fritids- Skapa & verka utifrån genomförandeplan/ uppdrag fyllelse enligt kvalitets- Utvärdering av målupp- Teamsamverkan ekonomisk planering /policy system Övergripande team- Vägledande & sanktionerande/uppföljningsansvatetsindikationer enligt drag & intern kunskaps- Framtagande av kvali- Skapa ramar utifrån upp- budgetering/uppföljningsansvarringsbeslut kvalitetssystem bank Utifrån uppdrag Medicinsk försörjning/ Utifrån Socialstyrelsens Bedöma/verkställa/ funktionsbedömning/ direktiv ordinera åtgärd Uppdragets budgetering Sanktionerande av framtagen genomförandeplan/ utvecklingsgrupper & tidsplanering av Info från ledningsteam & Fastslå uppdragets ramar uppföljningsinformation utveckling Övergripande Sanktionerande av genomförandeplaner från verksamhetsfunkveckling. Ge direktiv till Informationsinhämtning Följa insatsernas ut- uppföljning Verksamhetsplanering tioner organisationen Samverkande funktion Kommunikationscentrum Samverka & medverka för organisationens utveckling Utifrån utvecklingsområdglädje & organisationsut- och dialog i utveckling Samverkan för arbets- Genom kvalitetsenkäter Verka för en organisation veckling Samverkansdokument/ kvalitetsenkäter/ utveckling Kvalitetssystem, samverkansdokument och JD Uppdragsutveckling/ nyckeltal från kvalitetsindex samt kvalitetsenkäter Utifrån kvalitetssystem. Samverka i enkätutvärderingar. Indikera organisatoriska behov till ledningsgrupp. Inlämna kvalitetsredovisning till ledningsgrupp maj/ nov samt projekt utvärdering av terminen information till anhörig Medarbetaransvar att verka och medverka för ett professionellt genomförande av uppdrag. Medarbeta utifrån Team J-son kvalitetssystem. Beakta & samverka för genomförande av uppdrag. Aktivt lyfta & möta behov. Verka för utveckling, stabilitet, trygghet samt inflytande inom Team J-son. Välkommen till oss. Anhöriga är värdefulla. V ambition är att du ska känna dig nära v vardag. Du kommer att få en mapp med information om v första tid tillsammans och viktiga formulär som berör vt samarbete framöver. Ingen fråga är för liten eller för stor. Vi lyssnar till din erfarenhet och tar emot tips på vägen mot en bra första tid. Tillsammans ska vi verka för ett bra samarbete och god samverkan. När AllT är NyTT. När vi startar ett samarbete börjar vi med att lyssna in tidigare erfarenheter och skapar ett individuellt mottagande. Vi tillrättalägger dagen, verkar för en god dygnsrytm och lyfter det positiva för nya lyckanden. Då växer tillit. Va boenden har ofta en högre omhändertagandenivå, initialt. Ofta bor ett barn/ungdom med ett eget boendeteam utifrån ett eget boendekoncept. Ibland bor två barn/unga tillsammans med lägre insatser. Lika, oavsett placeringsbeslut, är att vi eftersträvar utveckling, hemlikt boende, aktiv dag och anpassar oss till individuella förutsättningar. Att vi vill göra skillnad. Lika är även att vi gillar unga med särskilda behov. Vi erbjuder undervisning utifrån förmåga, vid skoluppdrag, v skola heter Magnus ladulåsskolan, men det finns även andra skolor i Jönköping. Inom Team J-son finns flera kompetenser inom behandling, utredning, utveckling och hälsovd. På loftet erbjuds en aktivitetsverksamhet. Till oss kommer unga av olika anledningar. Vi finns då till för att avlasta, finna ny ork och kraft tillsammans. Du som anhörig har ofta haft det väldigt kämpigt, det har vi förståelse för. Du kommer att träffa flera av oss efterhand och även ha kontakt med olika verksamhetsdelar utifrån behov och uppdrag. I början av v samverkan f du en ansvarigkontakt och en boendekontakt, för att underlätta för dig och oss. UppföljNINg på VägeN. Regelbundet sker en uppföljning av ditt barns utveckling och genomförandeplan. Vi finns för svigheter på vägen och arbetar lösningsfokuserat. Vi är slittåliga och hänger gärna kvar, även om ditt barn en period behöver insatser i annan miljö. Så småningom behövs vi inte längre, då avslutar vi gemensamt. Vi vill gärna följa ditt barn en tid efter vt samarbete för utvärdering av va insatser. KVAlITeTssäKrINg. Hjälp oss att bli bättre genom att regelbundet besvara va kvalitetsenkäter. På så vis medverkar du till att påverka och utveckla vt framtida förhållningssätt. Vi vill utvecklas och tar tacksamt emot dina upplevelser. OM Oss. V verksamhet har funnits sedan Team J-son är ett HVB-hem, hem för vd och boende. Att samverka till något utvecklande och positivt är v drivkraft. På så sätt vill vi göra skillnad för de barn och unga vi kommer nära i uppdrag till v verksamhet. Det är en av va framgångsfaktorer. Din kontaktperson, Ledningsteam... Namn, telefon och mail... Välkommen! Din kontakperson Boendeteam... Namn, boendetelefon och boend ... 4

6 Så jobbar vi vt tänk och etiska förhållningssätt Alla har grundläggande värderingar - så även vi. Vi har lyft va värderingar till en dialog och utformat en verksamhetsbaserad grundsyn inom v arbetsmetodik. Va tankar om bemötande har format v arbetsmodell och vt bemötande till ett genuint framtaget förhållningssätt. Ett internt och organisatoriskt tänk. Kunskaper på vägen har vi samlat i en kunskapsbank och i vt verksamhetsbaserade referensbibliotek. Samlade erfarenheter har förädlats över tid och anpassat vt bemötande vidare, utifrån myndigheters direktiv och samhällets behov. Policydokument, styrdokument och personlig vägledning syftar till att bistå dem vi kommer nära genom vt förhållningssätt. Så här arbetar Team J-son är ett verksamhetsframtaget arbetsverktyg för va medarbetare men också för dem vi kommer nära. V värdegrund är grunden för va värderingar. SÅ HÄR ARBETAR TEAM J-SON BEMÖTANDEPOLICY OCH HANDLINGSPLAN Det är etiken inom vt förhållningssätt, att vi är justa, som gjort att vi utvecklats så kraftfullt med v samtid. Det är med v värdegrund och vt etiska förhållningssätt vi skapar nya möjligheter. Verksamheter HVB Hem för vd och boende Lägenhetsbaserade boendeverksamheter i centrala Jönköping. Boendeplacering utifrån uppdrag och resursfördelning. Tar emot externa uppdrag, regionalt och nationellt. Samverkar internt med Magnus Ladulåsskolan, Utredningscentrum, Hälsocentrum, Kompetenscentrum samt med externa verksamheter. Magnus Ladulåsskolan Fristående skola för resursintensiva elever inom grundskola och särskola. Tar emot externa uppdrag, regionalt och nationellt. Samverkar med HVBverksamheten, Utredningscentrum, Hälsocentrum, Kompetenscentrum samt externa skolor. MAGNUS LADULÅS SKOLAN Kompetenscentrum Kompetensverksamhet för interna och externa uppdrag, regionalt och nationellt. Samverkar med HVB-verksamheten, Magnus Ladulåsskolan samt andra externa verksamheter inom området kompetensutveckling. MAGNUS LADULÅS SKOLAN HÄLSO KOMPETENS HÄLSO KOMPETENS Utredningscentrum Resursverksamhet för utredning av ADHD, Aspergers syndrom, autism, utvecklingsmässiga funktionshinder (NPF). Tar emot externa uppdrag, regionalt och nationellt. Samverkar internt med HVB-verksamheten, Magnus Ladulåsskolan MAGNUS samt Hälsocentrum. LADULÅS SKOLAN Hälsocentrum Resursverksamhet för interna och externa hälsouppdrag, regionalt och nationellt inom Team J-sons arbetsområde. Samverkar med HVBverksamheten, Magnus Ladulåsskolan, Utredningscentrum samt externa skol- och MAGNUS boendeverksamheter. LADULÅS HÄLSO KOMPETENS SKOLAN HÄLSO Nya möjligheter! Verksamhetsutveckling. KOMPETENS 5

7 Va tjänster är marknadsanpassade, kunskapsbaserade och prisvärda annars skulle vi inte finnas Vi finns ännu bara i Jönköping. Men det hindrar oss inte från att samverka med uppdragsgivare i hela landet samtidigt som vi har en närhet och förståelse för det regionala närområdet. Vi är en bred organisation som behärskar hela kedjan från uppdragsgivarens behov till professionellt genomförande. Vi säkerställer v medverkan med en aktiv verksamhetsuppföljning. Professionella, f exibla och öppna för önskemål. Vi vill och kan ta utmaningen att växa vidare och att utvecklas. Det ger nya möjligheter till att lära och lyckas. Vi har kommit en bra bit på vägen. V aktiva strävan framåt formar oss och lyfter va gemensamma ambitioner, om att ge va samarbetspartners svar på den ofta komplexa frågan: Vad gör man nu? 6

8 Team J-son är ett HVB-hem som existerat i över 40. Vt kvalitetssystem är en bas för att möta v omvärld med god kvalitet. Vi vill kännetecknas av att vara ett gott alternativ vid placeringar av barn och unga. Vi ansvarar idag för det vi gjorde ig och det som sker i morgon. V styrka är att vi kombinerar kompetens med en välutvecklad förmåga att se och förstå behov och förväntningar. Kvalitet skapas i vardagen. Erfarenhet är v historia. Utveckling är vt ansvar. Resultat v framtid. Team J-son Skolgatan 2, Postadress: Box 474, Jönköping. Tel: , Fax:

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 Tävlingsbidrag till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2009 Förskolechef Ann-Sofie Hesselbom tfn 508 20 057 ann-sofie.hesselbom@eav.stockholm.se

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Hälsosam organisation resultat och förslag till handlingsplan

Hälsosam organisation resultat och förslag till handlingsplan DELPROJEKTRAPPORT 2015-05-18 Vård- och omsorgsprojektet Ett gott liv var dag Hälsosam organisation resultat och förslag till handlingsplan Arbetsgruppen Erika Björklund, enhetschef, Stadsdelsförvaltningen

Läs mer

KALLELSE. BM - - Muntligt Nr Ärenden Dnr Handl. Sid 5. Revidering av socialnämndens

KALLELSE. BM - - Muntligt Nr Ärenden Dnr Handl. Sid 5. Revidering av socialnämndens KALLELSE Datum SOCIALNÄMNDEN 2015-02-10 Sammanträdande organ Socialnämnden Tid Onsdagen den 18 februari 2015, 15:00 Plats Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm Nr Formalia Dnr Handl. Sid 1. Upprop - -

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Vägar till en god äldreomsorg ETT PROGRAM FÖR HÖGRE KVALITET FRÅN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR

Vägar till en god äldreomsorg ETT PROGRAM FÖR HÖGRE KVALITET FRÅN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR Vägar till en god äldreomsorg ETT PROGRAM FÖR HÖGRE KVALITET FRÅN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR Vägar till en god äldreomsorg ETT PROGRAM FÖR HÖGRE KVALITET FRÅN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR Innehåll Inledning...

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA.

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA. Annsofie Falk Solgården & Tallbacksgårdens förskolor, Sandvikens Kommun Birgitta Kinnunen Pysslingen Förskolor Svampen, Johannelund, Stockholm Fördjupningsarbete i rektorsprogrammet, Block 5 HT 2012/ VT

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

STRATEGISK PLAN MED KORTA MÅL OCH PLANERINGSINRIKTNING FÖR 2015

STRATEGISK PLAN MED KORTA MÅL OCH PLANERINGSINRIKTNING FÖR 2015 STRATEGISK PLAN MED KORTA MÅL OCH PLANERINGSINRIKTNING FÖR 2015 Strategisk plan med korta mål och planeringsinriktning för 2015 Godkänd av Katrin Westling Palm 2014-06-25 På väg mot visionen Den strategiska

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer