Långtidsmätning av spannkabelkrafter i reaktorinneslutning, Forsmark 1. Kärnkraft. 2) Vattenfall FORSKNING UTVECKLING DEMONSTRATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Långtidsmätning av spannkabelkrafter i reaktorinneslutning, Forsmark 1. Kärnkraft. 2) Vattenfall FORSKNING UTVECKLING DEMONSTRATION"

Transkript

1 Långtidsmätning av spannkabelkrafter i reaktorinneslutning, Forsmark 1 Kärnkraft 2) Vattenfall FORSKNING UTVECKLING DEMONSTRATION

2 U 1991/41 ISSN Långtidsmätning av spannkabelkrafter i reaktorinneslutning, Försmark 1 Kärnkraft

3 Vattenfall PKU U 1991/41 FUD-RAPPORT Oaturn Lars Hallbjörn Kärnkraft Rasporrvr kan lånas frän Vattenfalls bibliotek Råcksta VÄLLINGBY ft«ppo't*r kan r»fevif«ra$ frftn Vattenfall Älvkarleby laboratoriet ÄLVKARLEBY roiaktnummar PKU v.ö. UH«r««fr Godkänd /. Satero Spännbetong, spännkablar. k ra ftmä t ning»gudrun Schöllin An t af T««Tt)i«d 17 Aniat biiasibxe 33 X Only summary in English Whole report in English It exists a brochure in Swedish/English [ Other Rubrik Långtidsmätning av spännkabelkrafter i reaktorinneslutning. Forsmark 1. Sammanfattning Syftet med mätningarna har varit att bestämma spännkablarnas kraftvariation i tiden. Mätningar har nu skett under 14 år och resultaten redovisas i denna rapport. Mätningar kan även utföras fortsättningsvis i framtiden. Spännkraften sjunker kontinuerligt med tiden. Kraftförlusten utgörs av summan av tre delar : förlust till följd av betongens krympning och till föjjd av dess krypning samt till följd av stålets relaxation. Mätresultaten ger en möjlighet till jämförelse med de ursprungligen antagna värdena på långtidsförlusterna. Resultat: Kraftminskningen i spännkablarna följer en rät linje ritat i ett diagram med logaritmisk tidskala. Vid den utpräglade temperaturhöjningen vid driftstart efter 4-5 år får den räta linjen en brytpunkt så att den högra senare delen får större lutning än den vänstra, se fig 3 och 4. Extrapolering av förloppet till exempelvis 30 år efter uppspänning ger följande värden. Kablar Vertikala Horisontala Spännkraft vid ände (knj 0 år ~0 år 30 år Avsedd Mätt Extrapolerad Kraftförlust 30 år [kn] % 167 7,3 % ,3 % De till 30 år extrapolerade kraftförlusterna är endast knappt hälften av de enligt konstruktionsförutsättningarna beräknade. De erhållna mätresultaten under 14 år är värdefulla, dels för anläggningen i sig och dels även för andra anläggningar av samma eller liknande slag. Mätningarna har möjliggjorts tack vare att kablarna inte cementinjekterdtn utan lämnats fria med ett korrosionsskydd endast av ventilerad torkad luft.

4 Vattenfall Fram S«n«t number PKU U 1991/41 Autltef Lars Hallbjörn R. D & D-REPORT Oaie Mim ars». Program «r*«/i*roi»ct ' Nuclear Power CT Ne WtEPM» cvi Se borrowed from Swedish State Power Board Library S VÄLLINGBY S-.eden Can be obtained 'rem Swedish State Power Board Älvkarleby Laboratory S ÄLVKARLEBY Sweden Project Mo PKU vidi/*:t»»i»d Approved v-^ ^_ ^Gudrun Schöllin Search t., TI Prcstressed concrete, prestress tendons, force measurements No o* p*e«of,.., 1? No of p»t*> of appendix -» -r X jonly Jumrnar, in English Whole report in English There exists a brochure in Swedish/English Other Title -time measurements of prestressed tendon forces in reactor containment, Forsmark Nuclear Power Station, unit 1. Summary The purpose of the measurements has been to determine the time-dependant force variation in the tendons. The measurements have now been performed during ".'4 years and the results are reported here. Measurements can continuously be carried nut also in the future. The tendon forces are decreasing with time. The force reduction is the sum of the fojlowing three parts : stress loss due to concrete shrinkage, concrete creep and prestressing steel relaxation. The measurement results can be compared with the originally assumed long-time prestress losses. Summary of results: The force decrease in the tendons follow a straight line when illustrated in a diagram with logarithmic time-axis. At the distinct temperature-rise in the building when power generation started 4-5 years after prestressing this line will get a sharp bend so that the latter part of the line will have a greater slope than the former part, fig 3 and 4. Extrapolation until 3U years, for example, gives the following values. Tendons Vertical Horizontal Anchorage force [k^o 0 years ^0 years 30 years Intended Measured Extrapolated Force loss 30 years [kn] % 167 7,3 % ,3 % The prestressing force losses extrapolated to 30 years are jusl less than half the losses assumed in the design calculations. These favourable results from measurements during 14 years are valuable with respect to the actual structure and also to other structures of same or similar kind. The measurements have been made possible from the fact that the tendons have not been cement-grouted. They were left in their ducts with a corrosion prntbb.jgn of oipoululiwu UiinJ till i

5 FÖRORD De här rapporterade mätningarna, vilka pågått unika. under 14 år, är Förspänd betong förekommer allmänt i kvalificerade byggnadskonstruktioner där man har höga krav på hållfasthet, styvhet, täthet, beständighet och stora spännvidder. Konstruktionerna är bl.a. broar, torn, off-shorekonstruktioner och reaktorinneslutningår i kärnkraftverk. Vid dimensioneringen av sådana konstruktioner är det alltid mer eller mindre oklart i vilken utsträckning spännkrafterna avtar med tiden. Som regel används värden hämtade från byggnadsnormer samt stål provningar. Man har anledning att gardera sig genom att välja värden "på säkra sidan". Praktiskt taget alltid sker cementinjektering av kabel rören efter utförd uppspänning varefter ingen framtida uppföljande mätning kan ske. De här rapporterade mätningarna möjliggjordes av att spännkablarna inte cementinjekterades samt av att fasta mätinstrument installerades i 18 kabeländar. Installationen genomfördes med initiativ från och under ledning av övering Karl Arthur Scherman och docent Rudolf Hiltscher vid Statens Vattenfallsverk. Förf. medverkade vid installationen av mätanordningarna och har lett mätningarna samt sammanställt resul täten i denna rapport. Lars Hallbjörn

6 INNEHALLSFÖRTECKNING 1. Syfte 2. Sammanfattning av resultat 3. Konstruktion, byggnadsarbeten 3.1 Beskrivning av konstruktionen 3.2 Spännsystem 3.3 Uppspänningsarbeten 3.4 Långtidsmätning av spännkrafter 4. Drift, mätresultat 5. Spännkraftfbrluster enligt beräkningar 6. Mätnoggrannhet 7. Slutsatser Bilagor Bil.1a - d Figurer, reaktorinneslutning 2a - b 3 Spännkabelplacering i cylinderskalet Ritning över spännkraftbelastningar 4 Innehållsförteckning i SV arkiv 5 Till verkningsdata 6 Technical Notes ang relaxation 7 Resultat av fyra st relaxationsprov av levererat material 8 Förankringsanordning för kabel 9 Kabel friktion. Uppmätta kabel förlängningar 10a - c Glötzl kraftmätare 11 Beräkning av betongtryckspänningar

7 1. Syfte Syftet med mätningarna är att bestämma spännkablarnas kraftvariation i tiden. Spännkraften sjunker kontinuerligt med tiden. Kraftförlusten utgörs av sumnan av tre delar: a) Kabel förkortning till följd av betongens krympning på grund av uttorkning, b) kabel förkortning t i l l följd av betongens krypning, d v s längdminskning på grund av spänningar i betongen, c) kraftminskning hos spännstålet till följd av stålets relaxation beroende av spänningarna i stålet. Mätresultaten ger en möjlighet t i l l jämförelse raed de ursprungligen antagna värdena på långtidsförlusterna. 2. Sammanfattning av resultat Kraftminskningen i spännkablarna följer en rät linje ritat i ett diagram med logaritmisk tidskala. Vid den utpräglade temperaturhöjningen vid driftstart efter 4-5 år får den räta linjen en brytpunkt så att den högra senare delen får större lutning än den vänstra, se fig. 3 och 4. Extrapolering av förloppet till ger följande värden, se tabell. exempelvis 30 år efter uppspänning Kablar Spännkraft vid ände 0 är ~0 år Avsedd Mätt [Mp] 30 år Extrapolerad Kraftförlust 30 år % Vertikala % Horisontala % De till 30 år extrapolerade kraftförlusterna är endast knappt hälften av de enligt kontruktionsförutsättningarna beräknade. De erhållna mätresultaten under 14 år är mycket värdefulla, dels för anläggningen i sig men även för andra anläggningar av samma eller liknande slag. Mätningarna har möjliggjorts tack vare att kablarna inte cementinjekterats utan lämnats fria med ett korrosionsskydd endast av ventilerad torkad luft. Spännstålet var av ISgrelaxerande typ.

8 3. Konstruktion, byggnadsarbeten Reaktorinneslutningarna i Forsaarks kraftstation är byggda av förspänd betong i likhet med inneslutningarna i övriga svenska kärnkraftverk. Inneslutningen i Forsmark block 1 framgår av bilaga 1a-1d Det cylindriska skalet med innerdiametern 22 m och skal tjockleken 1.1 m är förspänt vertikalt och horisontellt. Bilaga 2a och 2b visar kabel dragningen i utbredning. De vertikala kablarna spändes uppifrån. De horisontella kablarna gar vardera drygt ett helt varv runt inneslutningen, spändes i bada ändar och förankrades omlott mot utanpåliggande klackar. Varje streck markerar i bilaga 2a en kabel och i bilaga 2b två kablar sida vid sida i sanna nivå. Den horisontella förspänningen av betongskalet var väsentligt större än den vertikala. Förspänningssystemet var typ VSL med kablar bestående av 19 st ran Supa-linor. Antal kablar och ungefärliga längder är följande: a) Horisontella kablar: 156 st, längd ca 89 m. b) Vertikala kablar: 140 st, varav 64 st med längd ca 50 m och 76 st med längd ca 41 m. c) Horisontella kablar i bassängväggar: 44 st, längd ca 43 m. d) Vertikala kablar i bassängväggar: 22 st, längd ca 16 m. e) Horisontella kablar ångrörschakt - övre ringplatta: 10 st, längd ca 28 m. I konstruktionsberäkningarna förutsattes att kraftvariationen längs kabeln bestämdes med friktionskoefficienten /i = 0.15 och k = o 0.15 % per meter. Beräknade förlängningar hos kablarna baserades på dessa värden samt på elasticitetsmodulen E = 2 * 10? Mp/m 1= MPa och kabelarea = cm* Kablarna var infettade. I konstruktionsberäkningarna förutsattes tidsberoende kraftförluster (a, b och c enligt avsnitt 1 ovan) enligt ritning blad 10, se bilaga 3. Reaktorinneslutningen i Forsmark block 1 glidformsgöts under ca nov-dec Cylinderskalet göts av betong håll fasthetsklass K 500 med Std-cement och ballast i form av naturgrus från Uppsalaåsen. I de flesta övriga delar av reaktorinneslutningen användes LH-cement. Yttre och inre cylinderskal glidformsgöts samtidigt. Senare sänktes tätplåten ner i spalten och cementinjekterades.

9 Kabelrören injekterades inte utan anslöts till ett ventilationssysten son ständigt förser rören ned torkad luft. Spännkablarnas funktion är alltså helt beroende av att förankringarna i ändarna fungerar Spännsysten Spännsystemet var av typ VSL ned kablar bestående av 19 st linor Supa LR*9* 13.0 mm från Bridon Wire Ltd i England och i enlighet ned SIS (stål för spännaraering) och SIS (spännlina) son bl a anger Lina ^13.0 mn, stålarea 1.00 en* slagen av sju trådar. Draghållfasthet min F w = 18.7 Mp = kn (vilket notsvarar 187 kp/mn t = 1835 MPa). Belastning vid 1 % total töjning min 0.85 * F. Gränstöjning min = 3.5 %. I Vattenfalls arkiv har alla tekniska handlingar samlats avseende teknisk information från tillverkare, specifikation och krav enligt upphandling samt omfattande resultat av provningar av levererat material hos leverantör och beställare. Innehållsförteckning i arkiv se bilaga 4. Enligt kontrollp'an spännarmering (utdrag se bilaga 5) gäller relaxationsvärden enligt lintillverkarens Technical Note sept. 1973, bilaga 6. Följande relaxationsvärden anges: 1000 h, 20 C, 70 % * < C H, relax = %, medel 1.1 % h, 40 C, 73 % * ", relax = t, medel 2.2 %. Relaxationsprovning av levererat linmaterial gav resultat som framgår av bilaga h, 20 C, 70 % * <Cw, relax * 1000 h, 50 C, 70 % *», relax = 2.35 % 1000 h, 50 C, 50 % * ", relax * 1.47 % 1000 h, 50 C, 70 % * -, relax = 3.18 % Lintillverkaren anger i bilaga 6 att 40-årsrelaxationen vid 20 C och 70 ä 55 % * ^fär 1.6 å 2.3 * loooh-relaxationen (medel 1.8 x). 40 års-relaxationen vid 40 C och 70 % * <Co*.är 1.9 ä 3.0 * 1000 h-relaxationen (medel 2.4 x). Att bedöma den framtida spännkabelrelaxationen i ett byggnadsverk på basis av provningsresultat kompliceras av det faktum att uppspänningen får olika tidsförlopp vid prov resp i verklig konstruktion. Som framgår av provningsdiagramnen inträffar en betydande del av relaxationen under provningens första timme. * Spännstålet var av lågreiaxerande typ.

10 Vid här aktuellt fall är en ytterligare komplikation att drifttenperaturen uppnås först flera är efter uppspänning. Kabel förankringarna visas i bilaga 8. Varje lina låses av tvä kil - halvor. Såväl spännlinor son insidan av foderrör var infettade ned Castrol Rustillo DV 932, senare naanändrat till Castrol Rustillo DVX 41. Beträffande permanent rostskyddssysten ned torkad luft, se ovan under 3.1. Under uppspänningen av spännkabiarna skedde dokumentation av resultatet dels genoai anteckningar på vanligt sätt i spänniistorna sant dels med hjälp av kurvskrivare i diagranforn där sanbandet spännkraft - kabel föhängning kontinuerligt registrerades under hela uppspänningen av varje kabel. Spännkraften erhölls ned hjälp av töjningsgivare på en stålring ingående i domkraften. Kabel förlängningen erhölls ned hjälp av en rak potentiometer kopplad mellan domkraftens kolv och cylinder. Uppspännings- och tolkningsrutinen finns beskriven i en PM Alla resultat finns arkiverade. För att verifiera antagna värden hos friktionen utfördes inledningsvis en provuppspänning av några horisontal- och vertikal kablar varvid de spändes från ett hall och kraften kontinuerligt mättes även i den passiva änden. Resultaten var fullt tillfredsställande och finns rapporterade och Uppspänningen av de horisontella kablarna kompletterades senare med uppspänning även i den "passiva" änden. Uppspänning skedde med inriktning på följande spännkrafter per kabel.

11 Kablar Spännkrafter [itp] 2) Horisontella enl. figur 2 Övriga j Max spännkraft under uppspänningen Max spännkraft efter uppspänningen Teor spännkraft vid förankring efter uppspänningen } ) Am. Mellanlägg v»r inlagda under uppspänningen och togs bort efter kilamas slutliga låsning. 2) 1 Mp = 9.81 kn i ErhSllna förlängningar visade sig stämna bra ned beräknade, se bilaga 9. Uppspänningen skedde februari - april Rapport över utförda uppspänningsarbeten finns, daterad I avsikt att enkelt kunna bedöm spännkraftförlusterna till följd av betongens krypning och krympning sant spännstålets relaxation inmonterades 18 st Glötzl kraftmätare typ K 250 A 135 mellan ankarstycke och ankarplatta vid följande kablar (se figur bilaga 2a och 2b): Vertikala kablar, nedre ände, nr 5, 18, 52, 60, 69, 71, 86 och 128. Horisontella kablar bsda ändar, nr 27b, 31b, 43b, 67b och 77b. Glötzl kraftmätaren visas i skiss i bilaga 10a. Mellan tvs ringformade stil plattor innesluts en ringformad "oljekudde" som står i förbindelse med en manometer graderad i Mp. Bilaga 10b visar inbyggnaden av en kraftmätare. Spännkraften i kabeln överförs från de 19 linorna via 2 x 19 kilarna, ankarstycket, fördelningsplattan, kraftmätaren och ankarplattan till betongkonstruktionen. En förankring med kraftmätare visas på fotografi»bilaga 10c. Uppspänningen av Glötzl-mätarförsedda vertikal- och horisontal kablar finns rapporterade (ovan under 3.3 nämnd provuppspänning) resp C.

12 4. Drift, mätresultat Tryck- och täthetsprovning av reaktorinneslutningen utfördes december januari Spännkraften i kablarna påverkades inte av provet. Under själva tryckprovningen var krafterna obetydligt förhöjda eftersom innesiutningsskalets dragkrafter upptogs av betongen i form av minskade tryckspänningar. Från uppspänningsskedet februari - april 1976 fram till varmprovdrift ca år 1980 rådde inomhustemperatur på in- och utsida av reaktorinneslutningen. Under varmprovdriften och från driftstarten ca år 1981 har temperaturen varit högre. Mätningar under normal drift hösten 1990 har visat följande temperaturer: i inneslutningens övre del 45 C i inneslutningens nedre del, i luft ovan kondensationsbassängen C i inneslutningens nedre del, vattentemperatur i kondensationsbassängen C i reaktorbyggnaden utanför inneslutningen, olika lufttemperatur i olika utrymmen, i genomsnitt ca C varierar mellan C i spännkablarnas ventilationsluft vid utblåsningsstället, ca C Vid vissa bestämda tidpunkter utförs återkommande inspektion av spännkabelsystemet. Bl a kontrolleras vissa utvalda kablar med avseende på eventuell korrosion. Ett antal kablar kraftkontrolleras med hjälp av domkraft på så sätt att ankarstycket dras ut tills det lättar från underlaget. Resultaten av dessa föreskrivna återkommande inspektioner återges inte här. Den första inspektionsrapporten för Forsmark 1 och 2 är daterad

13 De installerade Glötzl kraftmätarna visar ständigt den aktuella spännkraften. De har avlästs med vissa mellanrum. Resultat se tabell 1. Avläsning utfördes under 60 % -ig provdrift. Vid avläsningen var anläggningen i drift. För att bilda representativa medelvärden av krafterna i de vertikala kablarna görs tva ingrepp. Dels slopas mätningen av kabel nr 71 p g a avvikande beteende och fastnad manometernål. Del s^ sänkes värdena för kabel nr 18, 60 och 69 med 4, 4.5 resp 6.5 Mp från och med språnget vilket betraktas som en missvisning som sammanhänger med synligt kondensvatten på manometertavlorna vid detta tillfälle. I medelvärdena av krafterna i de horisontella kablarna är de fyra första kablarnas båda ändar medräknade. Kabel 77b har utelämnats emedan den såsom förplanerat helt byttes ut under en återkommande inspektion. Vid mätningen av de horisontella kablarna pågick täthetsprovning av inneslutningen. Övertrycket var då 3.81 bar. (Vid mätningen av de vertikala kablarna samma dag var dock övertrycket noll). Från mätningen har protokollförts oregelbundenheter i tre kablars ena ände, markerade med frågetecken. Värdena har medtagits utan justeringar eftersom förloppen i övrigt är regelbundna. Krafternas medelvärden visas i diagram: * fig 1 och 2 med linjär tidskala, * fig 3 och 4 med logaritmisk tidskala. Med logaritmisk tidskala förväntas kraften sjunka linjärt på grund av betongens krympning och krypning samt stålets relaxation. Detta stämmer väl med resultaten på fig 3 och 4. Vid den utpräglade temperaturhöjningen vid driftsstart efter ca 4-5 år får den räta linjen en brytpunkt så att den högra senare delen får större lutning än den vänstra tidigare. 5. Spännkraftförluster enligt beräkningar Förutsättningarna för de ursprungliga konstruktionsberäkningarna framgår av bilaga 3. Nedan visas vilka spännkraftförluster dessa förutsättningar beräkningsmässigt resulterar i. För den del som beror av betongens krypning behövs betongtryckspänningarnas storlek. Enligt bilaga 11 erhölls dessa t i l l ungefär 8.7 MPa horisontellt och 5.0 MPa vertikalt i cylinderskalet. Efter lång tid har dessa sjunkit något, säg t i l l 7.0 MPa horisontellt och 4.4 MPa vertikalt.

14 10 Ur bilaga 3 hämtade värden är: krympning t Cf = 300 * 10~ 6 = 0.30 * lö* krypning ^f/ 0!* 10 * 10, vilket motsvarar kryptalet y relaxation %= 0.040, d v s 4 %. Följande kraftminskning erhålls per kabel: Vertikala Krympning AP =^* E $ * A s = 300 * 10 é * * 19.0 kp = 11.4 Mp Krypning *P = cr * s * A^= 10 * 1Ö 6 * 44 * * 19.0 kp = 16.7 Mp Relaxation å? = * = 9.3 Mp Sunuia 37.4 Mp Vilket motsvarar 16.1 % Horisontella Krympning ap = is * E s * A f = 300 * 10~ é * * 19.0 kp = 11.4 Mp Krypning å P =i Cr * Ej* AJ= 10 * 10~ é * 70 * * 19.0 kp = 26.6 Mp Relaxation AP = * = 7.4 Mp Sunina 45.4 Mp Vilket motsvarar 24.4 %

15 11 6. Mätnoggrannhet Mätningar i samband med uppspänningen av kablarna visade att Glötzl kraftmätarna gav tillfredställande mätnoggrannhet. I rapport angående utförda förspänningsarbeten anges att "Registreringarna stämmer väl överens vad gäller ti 11 skottskraften i lastintervall et ca Mp. Förhållandet Glötzlavi äsning/dynamometeraviäsning varierar mellan 0.96 och 1.03 för de olika kablarna med medelvärdet Rätt värde skulle vara 1.00 minus friktionsförlust? ankarstycket, d v s ca För lastintervall et 0 - ca 250 Mp varierar förhållandet mellan 0.93 och 1.00 med medelvärdet 0.97". Långtidsstabiliteten hos kraftmätarna har inte närmare undersökts. Det har förutsatts att de är stabila och erfarenheterna ger inte anledning att misstänka annat. Stabiliteten bör dock verifieras genom kraftmätning med domkraft vid ett antal kraftmätarförsedda kabeländar, lämpligen i samband med en återkommande inspektion av spännkabelsystemet. 7. Slutsatser Kraftminskningen i spännkablarna följer en rät linje ritat i ett diagram med logaritmisk tidskala. Vid den ^tpräglade temperaturhöjningen vid driftstart efter 4-5 år o får den räta linjen en brytpunkt så att den högra senare delen får större lutning än den vänstra, se fig 3 och 4. Extrapolering av förloppet till exempelvis 30 år efter uppspänning ger följande värden, se tabell. Kablar Spännkraft vid ände [MPI 0 är Avsedd ^0 år Mätt 30 år Extrapolerad Kraftfö rlust 30 ar \Mpj % Vertikala } % Horisontala % 1) Medeltal av beräknad spännkraft nedtill hos 7 kablar. (Upptill var avsedd spännkraft för alla kablar Mp efter eftersläppning). De till 30 år extrapolerade kraftförlusterna är endast knappt hälften av de enligt konstruktionsförutsättningarna beräkande. Något försök att dela upp mätta kraftförluster på andel krympning, krypning och relaxation görs Inte här. Det är allmänt tillfredsställande att kraftförlusterna varit väsentligt lägre än väntat. Vid en eventuell närmare studie uppkommer vissa frågor:

16 12 * Allmänt: Spännkraften varierar längs kabeln p g a friktionen. Okontrollerade glidningar/utjämningar inom kabelns längd kan påverka kraften i änden. Gäller här dock mest de horisontella kablarna, vilka har väsentlig krökning. En faktor som inverkar kryp- och krymphämnande pl betongkonstruktionen är den kraftiga ingjutna slakarmeringen. * Krypning: Lokala krypdeformationer under förankringsplattan kan påverka mätresultäten emedan betongspänningen där är mycket högre än i övriga delar. För horisontella kablar är dessutom betongspänningarna i förankringsområdena mer oregelbundna än i skalet i övrigt. * Krympning: Det är allmänt oklart hur långt uttorkningen och den därav följande krympningen går under 30 år i den aktuella tjocka betongväggen med ingjuten tätplåt nära ena sidan där temperaturgradient och eventuellt målning inverkar. * Relaxation: Jämförelse med provningsresultat från laboratorium försvåras av att betydande andel relaxation inträffar redan under tinnar och att pålastningen på bygget sker tidsmässigt okontrollerat. Därjämte är temperaturen längs kabeln i konstruktionen geometriskt och tidsmässigt varierande. De erhållna mätresultaten under 14 år 'ir mycket värdefulla, dels för anläggningen i sig men även för andra anläggningar av samma eller liknande slag. Mätningarna har möjliggjorts tack vare att kablarna inte cementinjekterats utan lämnats fria med ett korrosionsskydd endast av ventilerad torkad luft. I Forsmark block 2 och 3 som också har fria kablar har kraftmätare ej installerats. I cementinjekterade kablar såsom vid flera andra kärnkraftanläggningar skulle kraftmätningar på detta sätt ha varit meningslösa eftersom vidhäftningsspännfngar skulle ha kunnat uppstå som på ett okontrollerat sätt stört spännkraften i kabel änden.

17 , ' > Kabelkrafter i vertikala kablar, nedre anden kabel nr H-2* * Ar 224, Medeltal,,, 7 kablar 241, , , , 220, 237, , , , , , ,0 230, ,6 2 29, , ,5? 1 9, 5218, , ,5 227,5 2 31, ,5 229,5 0, , ,6 12 7, 9 238,5 219,5 235, 5 220,5 228,5 231, , 384 0, ,6 Anm. Vatten i manometer, ev. till följd av vatten i kabe 1 rör.oförklar 1 ig uppgång för 4 kurvor. "* Hanometernälen fast; lossad den 11/ Kabel 71 ej medtagen. Korrektion f o m 19/ utförd för språnget x kablar 18, 60 och , ,5 214, , 5 210, 5 226, B , , , ,5 229, ,5 1, ,5 228,5 2,2 5 * 1 234, , , , ,5 228, ,5 215, ,5 5, , , , 5 217, , ,4 2 26,8 226, 7 226, 5( 2 2 5,5) 22 3, ,0 220, , , , ,1 2 26,3 214, ,5 2 2 B, ,5 14, '», 5 Kabelkrafter x horisontella kablar SO = sydost = 260 gon, SV = sydväst = 140 qon. kabel nr I97U H )0 1981) BH Ofl H b 31b 41b 67b 77b Ar SO SV SO SV SO SV SO SV so sv Medel tal 4 k;i t) lar 189, , , ,5 1 78, 5 176, , ,4 186, ,5 1B ,5 190, , ,0 1B I "» 0, ,B , ,5 0, B9 1B4 1B > 182, , , , ,9 184,5 183, ,5 1H0, , , 384 0,488 0, , ,5 186, , , , , , _ 182 _ - _ ,2 5 1B7? ' 1 71 I 7 3 >!)() B , , B I B , ,5 1 78, , i 168, , f>B , ti 2, , , ,3 17 7,5 17 0,5 170, , ,3 11)2 12,4 17 1,5 173, , 5 169,8 169, , IB 5 12, , " ,6 170,4 Anm. * Helt ny kabel 77b monterad och uppspänd. * Manometerv i såren var lös. F ast 1 i mmadeti \ detta linje label 1 1. Uppmätta kabelkratter i Mp (1 Mp = 9,81 kn ).

18 relativ last i X loof Forsmark 1 vartikalkablar. Mod Glötzl-celler uppmätta kabelkräftor. Medelvärden för 8 kablar L ar Fig 1. Forsmark 1, vertikalkablar.

19 rolativ last i X loof Forsmark 1. horis. kablar. Mod Glatzl-callor uppmätta kabolkraftor Medelvärde för 10 kabelförankringar. ar 90 L Fig 2. Forsmark 1, horisontalkablar.

20 4 b ;-.--( ---f i -j j \ b ') b V Ii s* 10 f - i J t I i Fig 3. Forsmark 1, spännkrafter Medelvärden för 7 kablar 0,t

21 b c 7 b ? ---, -7 T r t 7 i) 9 10 ') l> I l! '. Ill \ i t i i L Forsmark 1, spännkrafter i horisontalkablar. Medelvärden för 8 st kabeländar. 1 Mp = 9,81 kn. - 0,1 Q3 <H Or 0,6 Q? 1 4 b fa 7 8 1» 10._ _l4-i- 30 ir. i b V b O K) i Li. I--» f-- h- '; I. 7 *!!«10 i

22 Reaktorinneslutning I t i t 1 1 > 1 AGGREGAT 2 UNIT 2 Forsmarks kraftstation, block 1 och 2 belägen vid Upplandskusten 120 km norr om Stockholm. I

23 BILAGA Ib Reaktorbyggnad Block 1o2Turbinbyggnad Reaktorinneslutning rmmuiuiciui M HMUflBJRWtr «IMMIWM p. Mte^kl*iMkMHl UntoaMKk. Fl ock R år MeMiskt lika. F3 skiljer»9 Ma dessa främst 1 an del Mocket tar ea enda, stor tartin Huvuddata Main data Nettoeffekt. MW Net output. MW Reaktortyp Reactor type Reaktorlevefanijf Reactor plant contractor TurtMileverantör Turbine plant contractor Idntttagnmg On-line operations Btock1o2 Btock3 Unit land2 Unit kokvanen Bohng water reactor ASEA ATOM AB ASEAStalAB i Sektion genom reaktorbyggnad och turbinbyggnad. Reaktorinneslutningen är belägen inom reaktorbyggnaden, till vänster.

24 MM*** ^-Baasänger gp^tjx.1 x övre ringplatta 'övre vot övre personsluas övre primärutrymme Dilatationafog (runt Mellanbjälklag Centraldel -Tätplåt m* Mwtk I i mm» I Innealutning (cylindervägg) Sekundärutrymme Nedre primärutrymme Nedre vot Nedre ringplatta Nedre paraonsluas Sekt1on genom reaktor- 1nneslutning och bassknger av armerad betong. Konstruktionshtijd ca 53 m. Inneslutningens cylindervalgg har Innerdiameter 22 m och vuggtjocklek tikalt och horisontellt runt om. Dessutom Hr bassangernas långväggar förspända. i

25 BILAGA Id Reaktorinneslutningen i byggskedet. Glidf ormsg.iutntng. Fnrsmark?. Omgivande reaktorbyggnad under byggnad nedtill.

26 90lE06c r i i Ii 128; Vertikala spännkabiar visade i en ' utbredning av cylinderskalet. Kraftmätarförsedda kablar nr 5,18 etc

27 *»» TOTALT ANTAL HMltOHTdLA WM>NtA«UUt 164 it» Ii i; i: Horisontella spännkablar (två kablar per linje)visade i en utbredning av cylinderskalet. Kraftmätarförsedda kablar nr 27b, 31b... etc är nunanermarkerade vid förankringarna. O I 1 3 M U t 9 10 ^ St "KITH, t MINSTA t»la AVSTÅ.1D MUIAN u«w»tlm«'bcr.

28 TIDSMROlHDt BILAGA 3 U*. r*tvtttv>lc> COHCeVll»»UlSiORE VCSS5LS' IHSTITUTION OF ClVlV EN&HtERS. V.OHOOM M S Oe vw»? Qe '< L< 1. MO 1 1 it i:»mo urotts n^u.» ^ i uwwm. 1 wuttmwfcli AH» OttfT VaAM>*TX<^ O/»4lr.O06* MAM» Ritn ? blad 10 (del)

29 BILAGA 4 Innehållsförteckning i arkiv PORSKARKS KRAFTSTATION,BLOCK 1 REAKTORINNESLUTNING SPÄNNARMERING Pärm 6EA:1 1. Upphandling samt div korrespondens. 2. Lina och ankarstycken mam. Materialspecifikation, kontrollplan, teknisk information. 3. Lina. Materialcertifikat, materialprovningsprotokoll. 4. Lina. Relaxationsprov, spänningskorrosionsprov. 5. Ankarstycken, ankarplattor och kilar. Materialcertifikat, provningsintyg,ritningar, numrering. Pärm GEA:2 1. Lina, kablar. Leveranssedlar, mottagningekontroll. 2. Lina. Vattenfalls laboratorierapporter. 3. Korrosionskontroll, korrosionsskydd (fett, ventilation). 4. Arbetsbeskrivning. 5. Uppspänningsordning. 6. Mätning och dokumentation under uppspänning. 7. Provuppspänning av horisontella kablar. 8. Spännlistor för vertikala kablar. Pärm GEA:3 1. Spännlistor för horisontella ringkablar. 2. Spännlistor för horisontella bassängkablar. 3. Spännlistor för vertikala bassängkablar. 4. Spännlistor för ångrörsschaktkablar. 5. Rapport angående utförda förspänningsarbeten. Pärm GEA:4 1. Systemprovning. 2. Besiktningsprotokoll, mötesprotokoll. 3. Försöksrapporter över spännkabelprovningar vid EMPA, Schwei Pärm GEA:5 Spännarmerinj i huvudtakbalkar. 1. Förutsättningar. 2. Material. 3» Mottagning, indragning, uppspänning. 4. Injektering. Pärm GEA;6 Uppspänningsdiagram. Vertikalkablar, horisontella ringkablar. Pärm GEA:7 Uppspänningsdiagram. Horisontella bassängkablar, vertikala bassängkablar, ångrörsschaktkablar.

30 INTERN0RD15K SPÄNNARMERINQ Ä8 T Lövgren/IH FOKSNARK I BILAGA Kontrollplan spännarmering *1 Ur SV arkiv 1. Tillverkningsdata för VSL-kabel E5-19 SUPA Spännbetonglina: Bridon Supa L-R enligt British Ropes Ltd specifikation nr WP 13/73 (Bil.-2) samt tillägg till denna beträffande stål analys av november 7*4 (bil. 2 a). Relaxation enligt technical note nr 3 sept. 73 (Bil. 2 b) samt Note on stress corrosion testing, juli 7^ (bil. 2c) Förankring: VSL E 5-19 enligt Internordisk Spännarraerings sammanställningsritning ar. nr /ln? och 432, och 1 a). (Bil.1 För ankarstycken gäller Losingers föreskrift för framställning och kontroll R (Bil. 3) med ritning A 66.2 (Bil. 3 a) samt "Aktennotiz" beträffande ytbearbetning (Bil. 3 b) tillhörande För kilar gäller Losingers allmänna föreskrifter för kontroll 1 av VSL förarikriiigsdetal jer "Qualitäl s-kontrolle VSL" ; (Bil. 1 U) vidare material och kvalitetskontrollspecifikation (Bil. *» a) samt specifikation för värmebehandling (Bil. h b ;. Foderrör och foderrörskopplingår: Fabrikat Lindab spiralfalsade med godstjocklek 0,5 mm Korrosionsskydd: Temporärt Visconorust l60j Amber, permanent Visconorust 2090 P - 2 Casing Killer enligt leverantörens bifogade specifikation (Bil. *j) Eventuellt kan likvärdigt material från annan leverantör komma i fråga. M.'8i (10.70)

31 British Hopes Limited 44 BILAGA Steel Division biad i WarmswofthHall Ooncaster. England Telephone Doncaster40K> Telex S62SX Ur SV ark Wire Technical Services NO Date Sept. 13T73. RELAXATION of Bridon L-R and Oyfora L-fl strands.»bridon L-R and»dyfora L-R» ere the brand names for strands with low relaxation properties. Testing is almys In progress and this revised note suomkrfses Information available to date. Test methods F<>r tests at 20fc the procedure Is In accordance with B.S and B.S. Ii757. Loss or lead is recorded Indirectly by change or strain In a calibrated deflection ocas. For elevated t«peracures the test piece Is heated to the required temperature over a period of 1 to 2 hours and a total of 20 hours allowed ror the systea to reach stability. The Initial load Is then applied to the test piece In the noncal Ränner. Vhere a test is to be continued at an elevated toperature after a period at Zfic, the first relaxation loss is noted and the lead then reduced to less than I& of the Initial load. The heating procedure then follows, the test piece is reloaded to the value et the erd of the first relaxation period, the gauge length noted and the test continued. Interpretation of test cata There ore a ramber of problems In the interpretation of relaxation test results for practical application In construction. 1) The laboratory test aethod necessarily follows arbitrary standards or loading rate and tcqperature. Loading rates in practice cay be fast and temperatures variable. 2) Because of creep end other effects in concrete constructions the tendon length and therefore the Initial lead will reduce, whereas the length regsalns constant in the laboratory test. 3) High operating temperatures in a structure are not likely to cone into effect until the structure has been completed for saze tloe, that 1s, after tendon relaxation at ambient temperature. k) Relatively short tens tests have to be related to the life of the structure. 5) To discount difference:, in strend breaking loads and give a better Indication of the relaxation behaviour of a produce, it is desirable that initial lands be related to actual breaking loads of individual strands. Most or otr tests twe been based on this principle. This gives a safety cargln vfcen the data Is quoted relative to specified characteristic strength as usually required for practical construction. Effect of loading rate The rate of loading ror the 18ca strand in relaxation t«3tins Is bo kn/olnite, giving a loading t Ice of 7 to 3 otnites ror 73? or ultimate strength, cecparatlve tests have been carried out at slow rates of leading and at rast rates (using a hydraulic Jock). For eacple: loca Dyr on (1) (2) Load?: of actual B.U 7S5 75B uxa-, or specified airilom B.L. 81.if 79.& Applied In 3 nlns. 10 sins. At 2D C Relaxation toco hcure 2^2Z Although the percentage difference between the results is about 155, the actual difference In relaxation arter 1000 hours is ssall and there is ssee indication In these tests ttat the relaxation value? would eventually becocx the san*. Lcng tera behaviour If relaxation is plotted against tine In a log-log graph, after a few hours on the tlae scale a linear relationship develops. This linearity has been proved experlcentally on Dyrora L-R strand for a test perird of u years. For nery purposes 3 test, of only 200 hours Is sufficient to enable on extrapolation to be cade to 1000 hours and a 1000 hour test c&n be extrapolste-i to such lorger tines. On the basis or the linear log-log graphs, roctors ia»y be applied to the 1000 hours relaxation to predict the Ifi years loss. At & temperature of 20 c, If the Initial load is 70S, 65: 63!S or 55 of the actual breaking load of the strand, the I»0 years relaxation is estloat«d to be 1.6 x to 2.3 x the 1CO0 hours relaxation. The average ratio is 1.0. At a teeperature of IO C and an initial load of 703 of actual breaking load, the I»0 years relaxation is estimated to be 1.9 x to 3,0 x the 1C00 hours relaxation. The average ratio is 2.1». Effect or cagnltude of initial load (see graph) With initial loads up to 70 of actusl breaking load, the 1000 hour relaxation losses average abcut 1<; of the Initial lood f.t 20 C With higher Initial loads the percentage relaxation is gm»:er, though still low oompared wich normal relaxation strand. In ccnpsrlrg psreento»? relaxation values it should be rcn«cöered that they are related to dirfsrent percentage Initial leads. In nbaolute teras a loss of 1,0& frcra fc of actual strength is only half the loss of!.< & frcrs 775 of actii.il strength. PUSNo759/CA/4m/6 7i

32 Sheet 2. Bil 6 blad 2 Effect of tecpereture (see graph) The various curves In the graph show the relationship for relaxation after 1000 hours frca a nuafcer or Initial loads and at various ter^jeratures. It should be noted that the initial leads ere related to the cold (20t) strength or the steel. It 13 evident that, except at low loads, operating tasperaturea greater than 80 C ore undesirable. For tesperetuns beluv» 80% the nortral working loads should be suitable. A factor of 2.1» cay be applied to give en estloated 1*0 years relaxation value at slightly elevated tesperatures. In practice relaxation will have occurred at rarool tocperature for a ccnsl derabls length of tine before elevated tenpersture operation of the structure starts. Relaxation has been recorded at ZJt for a period of 1300 hours, followed by relaxation at 6o C for a further 1C0O hours, and the total behaviour compared with relaxation at 60 C ror 2SO0 hours frca zero tine. There is a reduced relaxation at the elevated tenpersture as a result of the previous relaxation at ncreal temperature; but In the long term the coobined losses ore not likely to be significantly less than the wholly elevated temperature relaxation.

33 Average curve and maximum and mininutn limits obtained in tests to date. Initial load : 1Q& of specified characteristic load. Temperature : 20 C + 2 C. relaxation behaviour of Bridon L-R and Dyform L-R strand. 9 3 O o t I 0.1 ~ TEST DURATION - hours.

34 Relaxation behaviour of DYFORM L-R strand. Average curve and maximum and minimum limits obtained in testa to date. Initial load : 73f» of specified characteristic load. Temperature : 40 C ± 2 C I 7 \' '. 2. ft. O vs. o u TEST DURATION - hours er

35 Bil 6 blad 5 - S... I : ; 1 i - i 1 l t - J t I i RELAT j ON BETWEEN RELAZAT ON AND INITIAL LOAP, 1ÖOO HOUR i TESTS AT 20iC I i.-. :u-...!_::..i-- I- INITIAL LOAD ($ OF ACTUAL BREAKING LOAD) i i....i

36 Ft I vvttn 1000 HOUR RELAXATION AND INITIAL LOAD AT VARIOUS TEMPERATURES... Li-:.. :,: c E o Ö INITIAL. LOAD. i[% OF ACTUAL BREAKING LOAD).

37 IINTERNOaDlSK Bl1MA blad 1 SPÄNNARMER1NG AB UrSVirkl Resultat " av relaxationsprovnim; av levererat Material. Sl.i^-n- V:, t timif.-xlt -vork i' - f^-mailv.-.tt i"_' ren: i 7'»O 70 ÖSTHAMMAR \. Forsmarks kraftatation, agrrcgat 1, förspänninf: OJ/IH Vi får harmed översända resultat från första relaxationsprovningt-n på Supa-linan till rubricerade. Resultaten från andra relaxationsprovningen samt första spänningskorrosionsprovet kommer att översändas till Er så snart vi erhåller detta från Bridon. Med vänlig hälsning IntornordLsk SPÄ.WVARiMERING AB f Nyström '"CL -' ' Bil. Y.n\i\_o : l,il. för kännedom till Sta..ens Va t *'ii fal Is v«rk, Avd. DVK " " " BT / t/,, c{.'"' -

38 Bil 7 blad 2 Biidon Wire Limited Telephone Donc3St«r 4010 STD code 0302 Telsx REPORT FROM TECHNICAL SERVICES. Your ref Out'ef MU/GMW/P11f. o*ie 11th December, Forsmark Nuclear Power Station. 13mra dia. Supa L-R strand. Relaxation testing. Sasiples. Strand nunber: 6779A Test Certificate: DY/3364 Tost conditions. Initial load: 70?* of specified minirr.iui breaking load = kgf Temperature: 20 C +_ 2 C Test results. Tost duration hours fc Relaxation HI> M. I. Jncob.s. ifal Srrviccs.

39 nm din. Supn-L-R strand. Initial load: 7OfS specified minimum breaking load s 20 C+, 2*C. Strand number 1.779A r,-, -r? r.o <a i i! ' i ' i «?. < 0.1 i.... i i. i TEST DURATION - houri.

40 ; J :. M Vi i 1 Box 1C6 Bil " Sror.-.nci! blad Te!c"o;i 02/26 2c? '0 S t.-itfciis Vat t vi i fallsverk Forsmarksarbotena 7UO 70 ÖSTHAMMAR O OJ/IH n Forsmurks kraftstation a^grepat 1 - Förspännin."- Vi Tär hårmod översända resultat på 2:a relaxationsprov-ni ri^un utförd på material som levererats till rubricerade objekt. Vi har blivit lovade resterande resultat uiidur de närmaste två veckorna och kominer omgående att vidarebefordra dem till Er. Med vänj ig hälsning Ln tornordi sk :, AB fu> 1 f Ny.-it röm Olle jt)hmsson 76 r Di 1.

41 Bil 7 blad 5 Sridon Wire Limited Technical Service-, Warmsworth Hall. Qoncjster South Yorkshire 0N4 9JX England Telephone Ooncaster 4010 STO code 0302 Telex REPORT FROM TECHNICAL SERVICES. Youf ref Ourre«MlJ/GMW/Pllf. 5th May, Porsmark Nuclear Power Station. 13nun dia. Supa L-R strand. Relaxation testing. Sample Strand number 6779A Tost certificate DY/336^4 Tost conditions Initial load: 70fo or specified minimum breaking load = kgf Temperature : DO^C Test results Test duration hours I OOQ % relaxation 0.^ M, I, Jacobs..hnieal Srrv i cys,

42 13.0mm dia. Supa L-R strand. Initial load : 70$ specified minimum breaking load = kgf Strand number 677OA Temperature 50 C _-.^.!, t \ j. j... _l._l_.;_.ll! ; z_zl zt tlffa p.^:_x. J - l-j. Li r i!! I I ' : : i I.! I! i.! i I! : :! I! i i 0.1 TEST DURATION - hours H g,

43 CIS A Bil 7 blad 7.Statens Var, tui 7'»0 70 ÖSTHAMMAR 0J/1H Forsmarks kraftstation aggregat 1. Förspänning Vi lär härmed översända resultat från de två återstående relaxations testerna. Resultatet från spänningskorrosions tes terna har vi ännu ej erhållit, men vi har lovats dessa under innevarande vecka, varefter vi omgående kommer att översända dem tilj Er. Med vänlig hälsning Internordisk SPÄNNARMERING AB Olle Jenansson Bil. linpi.i +!>) l.j/vn Tijr k.jtindu'ii I. i 11 Statyns V;i t.t«nt'al.lsvurk «/d. V>\\\ " - " _ " - " UT

44 »s, -ia-«bil 7 blad 8 Bridon Wir* Limited 7c Technicji Service* Warmswo.in Hall. O.)iv..iiirt Sooth Yorkshire 0N4 9JX England TeliphoiKJ DoncdiHsr 4010 STO cole O.tf)2 Telex 54V2&7 RFPORT FROM TECHNICAL SERVICES. Your ref Ouf ref Pl 1 f/ml J/GMW. o»» 11th June, FORSMARK NUCLEAR POfcER STATION. 13mm dia. Supa L-R strand. Relaxation testing. Sample. Test conditions. Test results. Strand number 6812B Test certificate DY/336** Initial load : 50$ of specified minimum breaking load = 9350 kgf Temperature : 50 C Test duration - hours?o Relaxation ^ V.47 M. I. Technical Services.

45 13nun dia. Supa L-R strand L tial load : 50$ specified minimum breaking load = 9350 kef. Strand No. C»8', P.ii TvMnpcraturo : 50 C. o c i TEST DURATION - hours

46 Bil 7 blad 10 Bridon Win» Limili Technics! Serv.» «.-s Wurr.iswi> th Hall. South Yo-kih-é DN4 9JX 17. Enyl.ind / Teiiiphune Doncaster 4010 ' STD cocje 0302 Telex b47297 REPORT FROM TECHNICAL SERVICES. Your r*f Our ref Pllf/MIj/GMW. Date 11th June, FORSMARK NUCLEAR POWER STATION. 13mm dia. Supa L-R strand. Relaxation testing. Sample Test conditions Test results Strand number 6916A Test Certificate DY/3525 Initial load : 70% of specified minimum breaking load = kgf Temperature : 50 C Test duration - hours "jo Relaxation M,^n M. I. Jacobs. Technical Services.

47 I3mni dia. Supa L-R strand. Strand No. 601 C\ Initial load : 70 of specified minimum breaking load = 13 0 >0 kg Tonipei-ature : 50 C O I o TEST DURATION - hours OB -O

48 220 icjfil Kabellängd enl. specifikation Foderrör [Spirolfolsai # yttre 90 \é inre 84 * nn ii n i VSL kilförankring för kabel bestående av 19 st linor 0 13,0 mm. AnWnr«;t\/rUp 09

49 \oo HO Antal kablar BILAGA 9 St> 5"» 'tö AD\ A»= 0,15 k = 0,0015 /m O dr /. Kvot uppmätt/beräknad kabelförlängning. kabelförlängning Spännkraften P i ett snitt reduceras med hänsyn till friktion i kabelrören enligt Px = där P o -e -( M a + kx) M a spännkraften på avståndet x från uppspänningspunkten spännkraften i den dragna änden friktionskoefficienten summa förutsatta vinkeländringar i radianer (oberoende av tecken) avståndet i meter från uppspänningspunkten friktionsförlust per meter på grund av oavsiktlig krokighet hos foderrör. Kabelfriktion. Uppmätta kabelförlängningar.

50 BILAGA 10a Glötzl kraftmätare &32S / / / / X»7 / / / / / / / / / \\\v \ 'Innesluten "oljekudde Nanometer, graderad i Np

51 2*3 *#> BILAGA 10b Betongkonstruktior ^--Ingjuten ankarplat Glötzl kraftnätai Fördelningsplatt Manometer Ankarstycke med kilar som förankrar spännkabein Inbyggnad av Glötzl kraftmätare mellan ingjuten ankarplatta (t = 50 mm) och fördelningsplatta (t = 80 mm).

52 BILAGA 10c 'V ' >".' ' ;"" i»-- ','1»'»' Kraftmätning i vertikalkabels nedre ände. Nan ser manometern för kraftavläsning och darbakom lastfördelningsplåttan. Den ringformade nätkudden" är skymd. Huven täcker utstickande linändar. Anslutning av huven till luftventilationssystemet är ännu ej utförd.

53 Underbilaga till rapport -Forsaarfc kraftstation, block 1 och 2, BILAGA 11 reaktorinneslutning. Första Iterko inde inspektion av spämkablar." blad * Forsmarks kraftstation, block 1 och 2, reaktorinneslutning. Data för beräkning av kraftförluster i förspänningskablar. 1. Betongmått m m Cylinderskalets innerradie mm -"- tjocklek = 1 1OO mm Egenvikt betong i bassänger + övre ringplatta enligt överslagsberäkning ca 8 5OO ton. 2. Horisontella spännkablar (ringkablar) Mellan gjutfogar nivå +103,8? och +132,30 (28,i» m höjd) är inlagda 150 st kablar a 19 t cm ~ tväryta. De går drygt hela varvet runt och är uppspända i båda ändar. Hälften är förankrade omlott i läge 100 gon och andra hälften i läge 3 0 gon. Kraft per kabel efter uppspänning exempelvis för kabel 10 b: Vid förankring efter eftersläppning 189 >!p = 1 85O kx I maxkraftpunkt ca 13 m in 1 minkraftpunkt halvvägs från kabelns ändar Detta ger kraft i medeltal 21? Mp = kx 138 Mp = kx inom egna spännklacksområdet inom andra spännklacksområdet inom övrig del kn 1 ^»20 kx k\' Betongförspänningen horisontellt vid tiden t = O inom spännklacksområde (den tunna delen) 28,rt?,10 = '3 000 kpa =13,0 MPa utanför spännklacksområde 3. Vertikala spännkablar 1^0 st kablar å 19.0 cm tväryta fördelade på omkretsen 2 TT 11,55 = 72,6 m spända uppifrån. Kraft per kabel efter uppspanning Vid förankring efter ef tersläppning 232 Mp k\ f I maxkraftpunkt ca 3-25 m under förankring Räkna med 2^1 Mp=2 3^'^ ^ 230 Mp=2 2t>0 Y

54 Bil 11 blad 2 Medelspänning vertikalt i cylinderskalet inkl egenvikt av betong i bassänger och övre ringplatta (approximativt) ff er* + (f - yut0 * 226 * 85 ' 9 ' 8 1 = % «g " 72,6-1,10 = = 5000 kpa = 5,0 MPa

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Bergförankring, stångsystem

Bergförankring, stångsystem Bergförankring, stångsystem Övergångskonstruktion Brolager Spännkablar Vindkraftverk Damm Bergbultar Snedstagsbro Bjälklag Silo Kärnkraftverk Bergförankring Temporär förankring Mobilmast Permanent förankring

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Betongtekniskt program Kärnkraft

Betongtekniskt program Kärnkraft Betongtekniskt program Kärnkraft Monika Adsten Elforsk AB Programområdesansvarig Kärnkraft Manouchehr Hassanzadeh Vattenfall Research and Development Teknisk expert i Betongprogrammet Ägs av Svensk Energi

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

07-04-2014. Statusbedömning av stål- och betongkonstruktioner i marin miljö

07-04-2014. Statusbedömning av stål- och betongkonstruktioner i marin miljö 1 "Service Life Assessment of Harbor Structures Case studies of chloride ingress into concrete structures and sheet piling corrosion rates" Metoder och verktyg för förebyggande underhåll av hamnanläggningar

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Ringhals 4 byte av ånggeneratorer och Pressurizer- Att återskapa en tät inneslutning

Ringhals 4 byte av ånggeneratorer och Pressurizer- Att återskapa en tät inneslutning Ringhals 4 byte av ånggeneratorer och Pressurizer- Att återskapa en tät inneslutning Allmänt om ånggeneratorbytet Håltagningen och preparering av betongytor Återställning av öppningen Använd betong och

Läs mer

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling Vågkraft Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Avd. För 751 05 Uppsala, Sweden Introduction PhD-student Uppsala University Avd. För Field of Research: Electromagnetic

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige 1 2006-11-14 kl.00:20 The Transformer fire at Ringhals During the night until Tuesday

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

spännteknik BBR Cona Single spännsystem

spännteknik BBR Cona Single spännsystem Spännteknik Spännsystem Lagersystem Fogsystem Offshore Specialtjänster spännteknik BBR Cona Single spännsystem Anvendelsesområder BBR Cona Single spännsystem 03 Platsgjutna efterspända betongkonstruktioner

Läs mer

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30 Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad Jessica Benson & Oskar Räftegård SP Karlstad 2014-09-30 Grundläggande om geoenergi Byggnadens värmebehov Fastighetsgräns KÖPT ENERGI Användning Återvinning Behov Energiförlust

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Solar angles Solar height h, Azimuth (bearing) a

Solar angles Solar height h, Azimuth (bearing) a AEBF1: L5 Sun and climate F5: Solar angles and climatic pre-conditions Why do we have so little sun during the winter? Architectural design regarding the outdoor climate Solar paths Solar angles Solar

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Fanerfuktkvot och klimat i produktionslokaler vid Åberg & Söner AB Dick Sandberg Växjö University, School of Technology & Design

Fanerfuktkvot och klimat i produktionslokaler vid Åberg & Söner AB Dick Sandberg Växjö University, School of Technology & Design Fanerfuktkvot och klimat i produktionslokaler vid Åberg & Söner AB Dick Sandberg Växjö University, School of Technology & Design Working paper no. 6:17 Sammanfattning I den nu genomförda undersökningen

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

PT 100 / 500 / 1000 PRODUKTINFORMATION

PT 100 / 500 / 1000 PRODUKTINFORMATION PT 100 / 500 / 1000 temperaturgivare används vid mycket exakta temperaturmätningar. Den linjära funktionen resistans/temperatur förenklar många elektroniska applikationer. Temperaturövervakning av lagerhus

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm Besöksadress: Solna Strandväg 96 Telefon: 08-7 40 00 Fax: 08-799 40 10

Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm Besöksadress: Solna Strandväg 96 Telefon: 08-7 40 00 Fax: 08-799 40 10 Basstationer - Mobiltelefoni - SSM http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/allmanhet/magnetfalt--tradlos-teknik/mobi... Page 1 of 2 2010-08-25 Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm Besöksadress: Solna

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

SKB anger i det följande när svar på delfrågorna 1-4 kommer att lämnas. För delfråga 5 ges svar i form av kompletterande information till ansökan.

SKB anger i det följande när svar på delfrågorna 1-4 kommer att lämnas. För delfråga 5 ges svar i form av kompletterande information till ansökan. Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1385067 Ärende Handläggare Patrik Sellin Er referens SSM2011-2426-81 Kvalitetssäkrad av Olle Olsson Saida Engström Godkänd av

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

Kvalitativ rörelseanalys. Kvantitativ rörelseanalys Kinematik Kinetik. Biomekanik. Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv

Kvalitativ rörelseanalys. Kvantitativ rörelseanalys Kinematik Kinetik. Biomekanik. Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv Rörelseanalys och biomekanik Wim Grooten Innehåll Kvalitativ rörelseanalys Kvantitativ rörelseanalys Kinematik Kinetik Biomekanik Rörelseanalys Kvalitativ

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Exempelsamling Assemblerprogrammering

Exempelsamling Assemblerprogrammering Exempelsamling Assemblerprogrammering I uppgifterna nedan utgå från följande programskelett: #include.data var1:.word 12 var2:.word 19 sum: prod:.float 0.set noreorder.text.globl start.ent start

Läs mer

Fuktmätning i betonggolv med pågjutningar

Fuktmätning i betonggolv med pågjutningar Fuktmätning i betonggolv med pågjutningar Bakgrund och syfte Fuktmätning i betonggolv med RF-metoden före mattläggning av fuktkänsliga golvbeläggningar är idag väletablerad. Metodiken togs fram i början

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR 6 februari 2013 Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR NDR utveckling sedan 1996 Verktyg i förbättringsarbetet Mer än 1200 enheter online 2012 Nationella riktlinjer 100% av sjukhusklinikerna Kvalitetskontroll

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

STENMATERIAL. Bestämning av kulkvarnsvärde. FAS Metod 259-02 Sid 1 (5)

STENMATERIAL. Bestämning av kulkvarnsvärde. FAS Metod 259-02 Sid 1 (5) Sid 1 (5) STENMATERIAL Bestämning av kulkvarnsvärde. Mineral aggregates. Determination of the resistance to wear by abrasion from studded tyres - Nordic test. 2. SAMMANFATTNING 3. UTRUSTNING 4. PROVBEREDNING

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

17 januari 2014 sida 1 # 1 ERRATA ELEKTRODYNAMIK I NYTT LJUS UPPLAGA 1

17 januari 2014 sida 1 # 1 ERRATA ELEKTRODYNAMIK I NYTT LJUS UPPLAGA 1 17 januari 214 sida 1 # 1 ERRATA ELEKTRODYNAMIK I NYTT LJUS UPPLAGA 1 Sidan 47 Responsen, dvs. induktionsströmmen, är sådan att förändringar av systemets totaa ström motverkas. Induktionsströmmens riktning

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Föreläsning 7. Programmeringsmetodik och programmering i ett objektorienterat språk, 5p 2004-11-16

Föreläsning 7. Programmeringsmetodik och programmering i ett objektorienterat språk, 5p 2004-11-16 Föreläsning 7 Programmeringsmetodik och programmering i ett objektorienterat språk, 5p 2004-11-16 Innehåll Svar på frågor från förra föreläsningen and the winner is Poster-tävlingen avgjord! OOA&D med

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål.

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Bengt Wånggren, Vd 131024 Sweden Green Building Council 1 Sweden Green Building Council hanterar miljösystemen för byggnader Ideell förening för företag

Läs mer

Lägg in batterierna korrekt, annars kan batterierna laddas ur. Om instrumentet ej skall användas under en längre tid så plocka ur batterierna.

Lägg in batterierna korrekt, annars kan batterierna laddas ur. Om instrumentet ej skall användas under en längre tid så plocka ur batterierna. Batteri Före öppning av batteriluckan (när batterier eller säkringar skall bytas) så måste instrumentet stängas av samt ev. mätsladdar och tillbehör kopplas bort. Lägg in batterierna korrekt, annars kan

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska. TNT Curve Positive orange/g

Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska. TNT Curve Positive orange/g Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Logga in i programmet mytnt 3. Skapa en försändelse

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Rätt underhåll ren vinst!

Rätt underhåll ren vinst! Rätt underhåll ren vinst! Patrik Reuterswärd Georange 2013 Luleå 11/5/2013 Presentation by Swerea KIMAB 1 Fem forskningsinstitut Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, polymerer, keramer. Swerea

Läs mer

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858)

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 email:wavin@wavin.se 01/ /10 PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) Instruktion för installation,

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART Östergötlands ängs- och hagmarker - restaurering och skötsel ROSORIS Länsstyrelsen Östergötland FORM F0 Proposal Acronym: ROSORIS Budget breakdown categories Total cost

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar

Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar Michael Andersson Svalövs Kommun Anders Nilsson PMCG Helsingborg...bättre kommunikation

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF ==> Download: I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF - Are you searching for I Den Svenska Utmarken Nagra Books? Now, you will be happy that

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

ISO 9001 CERTIFIKAT CERTIFICATE. nr/no. 1277. Härmed intygas att:/this is to certify that: BROSON STEEL AB

ISO 9001 CERTIFIKAT CERTIFICATE. nr/no. 1277. Härmed intygas att:/this is to certify that: BROSON STEEL AB ISO 9001 CERTIFIKAT SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för kvalitet SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of quality management systems

Läs mer

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NT, Teknik 08-07-09 A TR 5-07 Samråd SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR Inledning Dessa riktlinjer beskriver krav på skarvar för stålaluminiumlinor

Läs mer

03.01.11 CHRISTIAN RIBER: BIOMA SOFTWARE

03.01.11 CHRISTIAN RIBER: BIOMA SOFTWARE 03.01.11 CHRISTIAN RIBER: BIOMA SOFTWARE Balansmetoden för bestämning av fossilandelen i avfall (BIOMA) Christian Riber, Göran Olofsson Disposition Part I Ramboll The need Methodology Part II The solution

Läs mer