Årsredovisning Brf E knäs. HÖJDVÄGEN l, 3 och 5 SAL TSJO-BOO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Brf E knäs. HÖJDVÄGEN l, 3 och 5 SAL TSJO-BOO"

Transkript

1 Årsredvisning Brf E knäs 2013 HÖJDVÄGEN l, 3 ch 5 SAL TSJO-BOO

2 Att b i en Bstadsrättsförening - vad innebär det? I HSB br du till självkstnadspris. Det är ingen annan sm tjänar pengar på ditt bende. Årsavgiften (= månadsavgiften, hyran gånger 12) täcker föreningens lån, driftskstnader ch fndavsättningar för t ex reparatiner ch underhåll. Med bstadsrätt äger du inte din lägenhet i egentlig mening. Du äger dck bstadsrättsföreningen tillsammans med övriga medlemmar/bstadsrättsinnehavare ch har därmed enligt bstadsrättslagen en i tiden begränsad nyttjanderätt till din bstad. Du kan inte bli uppsagd så länge du fullgör dina skyldigheter. Du br tryggt. Du ch dina grannar bestämmer själva hur föreningens mark ch gemensamma lkaler ska användas. Varje år väljer ni en styrelse bland er bende. Styrelsen har i uppdrag att sköta föreningens förvaltning ch eknmi. Med i styrelsen sitter en ledamt från HSB. Det betyder att styrelsen ch bstadsrättsföreningen genm HSB-ledamten har hela HSB Stckhlms erfarenhet ch kunnande sm stöd. HSB erbjuder ckså frtlöpande utbildning för nya styrelseledamöter; kunskap är en viktig förutsättning för levande bendedemkrati. Ta vara på fördelarna med bstadsrätt i HSB. Du är med ch äger husen ch miljön. Du får full insyn i förvaltning ch eknmi. På bakre mslagets insida finns en rdlista med förklaringar till några av de vanligaste begreppen sm förekmmer i en årsredvisning.

3 BrfEKNÄS KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Stämman kmmer att äga rum i föreningslkalen Höjdvägen l D, trsdagen den 24:e april2014, klckan Bstadsrättsbevis eller legitimatin medtages ch uppvisas vid ingången. FÖRSLAG TILL DAGORDNING l. Stämmans öppnande 2. Val av rdförande ch selaeterare vid stämman 3.Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 4. Fastställande av dagrdning 5. Val av två persner att jämte rdföranden justera prtkllet, tillika rösträknare 6. Fråga m kallelse behörigen skett 7. Styrelsens årsredvisning 8. Revisrns berättelse 9. Beslut m fastställande av resultat ch balansräkning 10. Beslut i anledning av föreningens över/undersktt enligt den fastställda balansräkningen 11. Beslut i fråga m ansvarsfrihet för styrelsen 12. Fråga m arvden 13. V al av styrelseledamöter 14. Val av revisr ch suppleant 15. Val av valberedning 16. Erfrder liga val av mbud till distriktsstämma till 13 :e distriktet l 7. Övriga frågr 19. Avslutning Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bstadsrätt gemensamt, har de dck tillsammans en röst. Röstberättigad är endast den medlem sm fullgjrt sina förpliktelser mt föreningen. Fysisk persn får utöva sin rösträtt genm mbud. Endast medlemmens maka/make, samb, annan närstående eller annan medlem får vara mbud. Ombudet skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfårdandet Medlem får vid föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens maka/make, samb, annan närstående eller annan medlem får vara biträde. Med närstående avses - förutm maka/make eller samb, föräldrar, syskn ch barn. Fullmakt bifgas årsberättelsen. 1

4 HSB Bstadsrättsförening Eknäs i Nacka, rganisatinsnummer får härmed avgiva redvisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret / Förvaltningsberättelse Föreningen äger ch förvaltar fastigheteneknäs l :231 med adress Höjdvägen 1,3 ch 5 A-D i Nacka kmmun. Byggnaderna är uppförda 1963 ch av föreningens 90 lägenheter upplåts samtliga med bstadsrätt. Fastigheten är fullvärdes-försäkrad i Trygg Hansa, i försäkringen ingår försäkring mt hyra. Föreningen registrerades ch har l 03 medlemmar. Under året har 9 överlåtelser gjtis. Styrelsen Styrelsen har sedan rdinarie föreningsstämma haft följande sammansättning: BirgittaZetterström Petra Klemming Daniel Bengtssn Jan Malm Britt-Inger Steen-Hagsted t Anita Jhanssn Ordförande Vice Ordförande S ekreterare Kassör Ledamt Ledamt utsedd av HSB Stckhlm V al beredningen har varit Irene Hageving ch Anna Franzen Avgående styrelseledamöter I tur att vid rdinarie föreningsstämma avgå är Britt-Inger Steen-Hagstedt, Jan Malm, Petra Klemming ch Birgitta Zetterström. Firmatecknare Föreningen har tecknats av styrelsen två i förening av Daniel Bengtssn, Petra Klemming, Jan Malm, Birgitta Zetterström. Revisrer Revisr har varit Björn Anderssn, vald av föreningen ch BaRevisin AB, av HSB utsedd rev1sr. Distriktsstämma Föreningens mbud vid distriktsstämma för HSB Stckhlm distrikt 13 har varit B Zetterström Sammanträden Ordinarie föreningsstämma hölls Under år 2013 har lo prtkllförda sammanträden hållits. Anställda F öreningen har ingen anställd persnal. Eknmi ch förvaltning har genm avtal skötts av HSB Stckhlm. Under tiden t m har Eva Håkans HSB, varit föreningens förvaltare. Fastighetsskötsel har genm avtal utförts av Ekströms Allservice samt Jurmntör AB. Smmar- ch vinterunderhåll utmhus har utförts genm avtal med Utemiljö AB ch trappstädning genm avtal med Rinkinen's All-run~ 2

5 Avgifter ch hyrr Inga förändringar har skett under året. Eknmisk ställning Årets msättning utgör :-, Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade. styrelsen föreslår följ ande resultatdispsitin: Stämman har att ta ställning till Balanserat resultat :- Årets resultat : :- Överföring till yttre fnd för Yttre underhåll 0:- Balanserat resultat :- Fastighetsunderhåll Fastighetsbesiktning har skett i enlighet med stadgarna. Planerade renveringar Besiktning/renvering balknger, fasader Kalendarium över tidigare utförda renveringar 1990 Renvering ch utbyggnad av balknger 1991 Renvering av taken 1992 Fasadrenvering, irdningställande av trädgård 1993 Nytt internt TV-nät 1994 Målning källargångar samt irdningställande av föreningslkal ch gästrum, nya dörrar till sprum, rullprtar till garage 1995 Målning av trapphus, ny belysning 1997 Byte samtliga lås i allmänna utrymmen, nya belysningsstlpar på parkering 2000 Byte slitna delar i parmsystemet samt renvering av skrstenen 200 l Installatin av bredband 2002 Brandvarnare till alla lägenheter. Målning källarlkaler ch pannrum påbörjad e s 2003 Målningsarbetet färdigställdes, dräneringsarbete på nrrsidan 3 A-D, nya lekredskap ch ny sand på lekplatsen 2004 Stning ch byte av ventilatinsfilter samt bligatrisk ventilatinskntrll (OVK-besiktning), krrsinsundersökning på rör från avlppssystem 2005 stambyte ch renvering av samtliga badrum samt renvering av det elektriska fastighetsnätet enligt gällande nrmer 2006 Flödesskedet i värmesystemet mlagt sakkunnig skötsel, klippning ch nedtagning av dåliga buskar samt l sjuk rönn Installatin av bergvärme 2008 Utmhusarbete efter bergvärmeinstallatin slutfört. Energideklaratin till Bverket. Mntering av säkerhetsräcken på taken samt mmålning plåtdetaljer tak ch fasad Besiktning av redskap på lekplatsen 2010 Byte av samtliga lägenhetsfönster, balkngdörrar samt alla prtar. Uppförande av förrådsbyggnad för förvaring av trädgårdsmöbler mm Renvering ch målning av källarfönster Nya väggarmaturer vid prtarna samt byte av vissa belysningsstlpar ch nya armaturer stamrensning Nytt trådlöst digitalt TV -system 2013 Nya tätskikt samt renvering av takluckr ch erfrderliga plåtarbeten på samtliga bstadshustak 3

6 Aktiviteter Gemensamma aktiviteter har endast bestått av de traditinella vår- ch höststädningarna. Vi grillade krv ch hamburgare, drack kaffe med hembakat bröd, vid en välförtjänt ch trevlig paus varefter städdagen frtsatte, såväl utmhus sm inne i gemensamma utrymmen. Övriga aktiviteter har huvudsakligen bestått i spntana träffar, på gräsmattr ch i bersån. Mtiner Inga mtiner har inkmmitk--- 4

7 Verksamhetsberättelse för P-klubben Eklöven år P-klubben ingår i HSB- Stckhlms P-klubbsverksamhet. Klubbens verksamhet har finansierats med bidrag från Brf Eknäs. Utöver detta har medlemmarna bidragit med egna insamlade medel. Medlemsantalet har på grund av, flytt till äldrebende ch dödsfall, minskat under det senaste året. Träffarna har därför ändrats till en gång i månaden. Det har då bjudits på sppa eller annan förtäring. Mest uppskattat, stekt sill. Kräftr ch surströmmingsfest rdnades för de sm var entusiaster. Året avslutades med ett "gtt" julbrd. styrelsen för p-klubben har för medlemmarna aviserat sin avgång till nästkmmande årsmöte. Då inga medlemmar är villiga att bilda styrelse ch driva verksamheten vidare föreslår styrelsen att den fficiella verksamheten upphör. HSB stckhl m har föreslagit att årsmötet väljer en kntaktpersn sm infrmatinsmttagare till ch m pensinärsverksamheten. l sådant fall behövs ingen styrelse eller redvisningsskyldighet. De kvarvarande medlemmarna kmmer frtsatt att träffas, dck utan schemaläggning av tider. Styretsen tackar för det gångna året. Också ETT STORT TACK Hll de styrelser l Hsb Eknäs sm genm åren bidragit med medel till verksamheten. Eknäs 31 december ~q;/r/lm&/pl?l/ Birgi( Höglund, ~p~klubben J, JJcr r:(~ blug tte Axels n Nils-Gunnar Knutssn 5

8

9 Org Nr: styrelsen för HSB Bstadsrättsförening Eknäs i Nacka Org.nr: f~r härmed avge ~rsredvisning för föreningens verksamhet under räkenskaps ret ~, 6

10 .. Org Nr: HSB Bstadsrättsförening Eknäs i Nacka Resultaträkning Fåstig hetskstnåder ';,;;_:.:.. :.-..,.,:;,.. :: :.:....: _ Drift Fastighetsskatt ch kmmunal fastighetsavgift Avskrivningar Summa fastighetskstnader Nt 2 Nt Finansiella pster Ränteintäkter ch liknande resultatpster Räntekstnader ch liknande resultatpster Summa finansiella pster :'Arets resultat -- Nt 4 Nt _,. _,._':_-,,_>. 201 sti.< _i._-_'. --_-_,.. > % ~.2z9 s4z; / 7

11 Org Nr: HSB Bstadsrättsförening Eknäs i Nacka Balansräkning Anläggningstillgängar Materiella anläggningstillg ngar Byggnader ch mbyggnader Mark ch markanläggningar Inventarier Finansiella anläggningstillg ngar L~ngfristigt värdepappersinnehav Summa anläggningstillg~ngar Omsättningstillgångar Krtfristiga frdringar Avräkningsknt HSB Stckhlm Övriga frdringar Förutbetalda kstnader ch upplupna intäkter Krtfristiga placeringar Kassa ch bank Summa msättningstillg~ngar Summa tillgängar Nt 6 Nt 7 Nt 8 Nt 9 Nt 10 Nt 11 Nt 12 Nt l l l l % ~ 8

12 Org Nr: HSB Bstadsrättsförening Eknäs i Nacka Balansräkning Eget kapital Bundet eget kapital Insatser Uppl~telseavgifter Underh~llsfnd Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets res u l ta t Nt Summa eget kapital s skulder skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder skatteskulder Övriga skulder Upplupna kstnader ch förutbetalda intäkter Summa skulder Nt 15 Nt 16 Nt Summa eget kapital ch skulder.pster hlm lan) en ' '... :,:;c:. :.:: :: :.:::.- ~- -- ;,;.:..::. :_ ställda säkerheter Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar ttalt uttagna ~ Ansvarsförbindelser Inga Inga r 9

13 Org Nr: HSB Bstadsrättsförenung Eknäs a Nacka Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Resultat efter finansiella pster Justering för pster sm inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Kassaflöde frän löpande verksamhet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /minskning ( +) krtfristiga frdringar Ökning ( +) /minskning (-) krtfristiga skulder Kassaflöde frän löpande verksamhet Investeringsverksamhet Kassaflöde frän investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Ökning ( +) /minskning (-) av längfristiga skulder Kassaflöde frän finansieringsverksamhet Aretsl(a$Saflde.,., (if<\ti~~ jm~~ea v)d.~r~t~~qflc..tij :.' i ' r-, ::...,.,.s. g a. ',: ',,:(:::i.... :. ;~~ ~ ~8 ~.,,'..., ~ " $~? ~ ~;r'~:..j t' t \~~~ -:-~l~ ; 10

14 Org Nr: HSB Bstadsrättsförening Eknäs i Nacka Belpp anges i krnr m inget annat anges. Föreningen tillämpar årsredvisningslagen ch bkföringsnämndens allmänna räd. Tillgängar ch skulder har värderats till anskaffningsvärden m inte annat anges nedan. Frdringar har upptagits till de belpp varmed de beräknas inflyta. Frän ch med räkenskapsär sm påbörjas 2014 träder ny nrmgivning i kraft, vilket innebär att föreningen framtida är kmmer att upprätta årsredvisning enligt ett sä kallat K-regelverk. Förändringar kmmer sannlikt att ske vad gäller synen pä avskrivningar, investeringar ch planerat underhåll. Detta kan medföra att framtida resultat ch jämförelsetal awiker frän denna årsredvisning ch budget för Avskrivning på byggnader Avskrivning byggnad sker enligt en rak plan med 2%, avskrivning mbyggnad ch satamrenvering sker enligt en annuitetsplan pä 30 respektive 50 är ch avskrivningar p~ fönster sker enligt en rak plan med 2,5%. Samtliga avskrivningar grundar sig på anläggningens anskaffningsvärde ch beräknade eknmiska livslängd. För övriga anläggningar sker avskrivning mellan är. Avskrivning på inventarier Avskrivning sker planenligt med en avskrivningstid baserad pä inventariernas livslängd cirka 5 är. Fnd för yttre underhäll Reservering för framtida underhäll av föreningens fastigheter sker genm vinstdispsitin på basis av föreningens underhällsplan. Inkmstskatt ch underskttsavdrag En bstadsrättsförening är i nrmalfallet inte föremäl för inkmstbeskattning. Enligt en dm i Högsta Förvaltningsdmstlen är en bstadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekmmande fall inkmster sm inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning av eventuella underskttsavdrag sker beskattning med 22 %. Föreningens skattemässiga undersktt är förändrat ifrån föregående är ch uppgick vid utgången av räkenskapsåret till kr. Föreningen har inte haft nägra anställda under äret. Arvden, löner, andra ersättningar ch sciala kstnader Arvden styrelse Sciala kstnader Revisrer Föreningsvald Ttalt Löner ch arvden ingjr /persnalkstnader under nt 2 Drift % ,/,,./... v~ 11

15 Org Nr: HSB Bstadsrättsförening Eknäs i Nacka Nter Årsavgifter Hyrr Övriga intäkter Bruttmsättning Avgifts- ch hyresbrtfall Hyresförluster S ; ~t2.,... D ~ift. Persnalkstnader Fastighetsskötsel ch lkalvärd Reparatiner El Uppvärmning Vatten Sphämtning Fasti ghetsförsä kr i n g Kabel-TV Övriga avgifter Förvaltningsarvden Övriga driftskstnader S ss Byggnader Om- ch tillbyggnad Ränteintäkter avräkningsknt HSB Stckhlm Ränteintäkter skatteknt Ränteintäkter HSB specialinlåning Övriga ränteintäkter Räntekstnader längfristiga skulder Övriga räntekstnader /,..9...,.63,...,..9~05~ // l~ 12

16 Org Nr: HSB Bstadsrättsförening Eknäs i Nacka Nter Ingäende anskaffningsvärde Ärets investeringar Utgäende ackumulerade anskaffningsvärden Ingäende ackumulerade avskrivningar Ärets avskrivningar Utgäende avskrivningar Bkfört värde Taxeringsvärde Byggnader Mark l Ing ende anskaffningsv3rde mark Utg~ende ackumulerade anskaffningsvärden Bkfört värde.... Iri:Vept~ r ier Ingäende anskaffningsvärde Utg~ende ackumulerade anskaffningsvärden Ing~ende avskrivningar Utgäende avskrivningar Bkfört värde Ing~ende anskaffningsvärde Utg~ende ackumulerade anskaffningsvärden Andel i HSB Stckhlrn SOCJ skattefrdran skatteknt ~ 66~ / 66/ /. ~ 13

17 Org 1\!r: HSB Bstadsrättsförening Elmäs i Nacka Nter TryggHansa HSB Stckhlm B2 Bredband Kabel-TV Övriga förutbetalda kstnader Upplupna intäkter l Specialinlåning 3-män HSB Stcckhlm l ODD Handkassa Nrdea ~ Belpp vid årets ing~ng Resultatdisp enl. stämmbeslut Ärets resultat Belpp vid årets slut Insatser UppL. avgifter underh.~ fnd : :.:, ::: <,. :,:.- : : : ; :. '-~' _: _~... Bal~n~~rat. resultat l Ärets resultat ~t.js.;:.. sk:ulij~rtilll(tedit.instih~( ; Läneinstitut Länenummer Nrdea Hyptek Nrdea Hyptek Nrdea Hyptek Nrdea Hyptek Nrdea Hyptek Nrdea Hyptek Stadshy~tek Ränta 3,02% 2,61% 2,61% 3,45% 2,61% 3,30% 2,81% Ränteändr. dag Bel~p Nästa ärs amrtering 110 ODD Längfristiga skulder exklusive krtfristig del Om fem är beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgä till : / % ~ ~ 14

18 -~ HSB Bstadsrättsförening Eknäs i Nacka Org Nr: Nter Persnalens källskatt Upplupna räntekstnader Förutbetalda hyrr ch avgifter Ekströms Allservice Bgi värme B Energi Bengt G Olssn Upplupna arbetsgivaravg. Rinkinen 's All-rund Utemiljö AB Sita Sverige AB HSB Stckhlrn Övriga upplupna kstnader Stckhlm, den.... ~ Qa-t:Q&- ''i'e'fr'ä"ide'mitiii19'"'''"' lämnats beträffande denna ~rsredvisning ~~~ ~ --~ Sajan Slngh Dang Av föreningen vald revisr BaRevisin AB Av HSB Riksförbund utsedd revisr 15

19 Org Nr: Revisinsberättelse Till föreningsstämman i HSB Bstadsrättsförening Eknäs i Nacka, rg.nr. 7' Rapprt m årsredvisningen Vi har utfört en revisin av årsredvisningen för HSB Bstadsrättsförening E knäs i Nacka för räkenskapsåret styrdsns ansvar för ~~rsredvisningen Det är styrelsen sm har ansvaret för att upprätta en årsredvisning sm ger en rättvisande bild enligt årsredvisningslagen ch för den interna kntrll sm styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredvisning sm inte innehåller väsentliga felaktigheter. vare sig dessa berr på egentligheter eller på fel. Rapprt m andra krav enligt lagar ch andra författningar Utöver vår revisin av årsredvisningen har vi även utfört en revisin av förslaget till dispsitiner beträffande föreningens vinst eller förlust sarnt styrelsens förvaltning för HSB Bstadsrättsförening Eknäs i Nacka för räkenskapsåret Det är styrelsen sm har ansvaret för förslaget till dispsitiner beträffande föreningens vinst eller förlust, ch det är styrelsen sm har ansvaret för förvaltningen enligt bstadsrättslag en. Vårt ansvar är att uttala ss m årsred::rvisningen på grundval av vår revisin. Granskningen har utförts enligt gd redvisningssed. För revisrn från BaRevisin A.B innebär detta att denne har utfört revisinen enligt Internatinal standards n Auditing ch gd revisinssed i Sverige. Dessa standarder kräver att revisrn följer yrkesetiska krav samt planerar ch utför revisinen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredvisningen inte innehåller väsentliga fel akt i g heter. En revisin innefattar att genm lika åtgärder inhämta revisinsbevis m belpp ch annan infrmatin i årsredvisningen. Revisrn väljer vilka åtgärder sm ska utföras, bland annat genm att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredvisningen, vare sig dessa berr på egentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisrn de delar av den interna kntrllen sm är relevanta för hur föreningen upprättar årsredvisningen för att ge en rättvisande bi id i syfte att utfrrna granskningsåtgärder sm är ändarnålsenliga med hänsyn till mständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande m effektiviteten i föreningens interna kntrll. En revisin innefattar ckså en utvärdering av ändamålsenligheten i de redvisningsprinciper sm har använts ch av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redvisningen, liksm en utvärdering av den övergripande presentatinen i årsredvisningen. Vi anser att de revisinsbevis vi har inhämtat är tillräckliga ch ändamålsenliga sm grund för våra uttalanden. Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala ss m förslaget till dispsitiner av föreningens vinst eller förlust ch m förvaltningen på grundval av vår revisin. Vi har utfört revisinen enligt gd revisinssed i Sverige. Sm underlag för vårt uttalande m styrelsens förslag till dispsitiner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat m förslaget är förenligt med bstadsrätts! agen. Sm underlag för vårt uttalanej e m ansvarsfrihet har vi utöver vår revisin av årsredvisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder ch förhållanden i föreningen för att kunna bedöma m någn styrelseledamt är ersättningsskyldig mt föreningen. Vi har även granskat m någn styrelseledamt på annat sätt har handlat i strid med årsredvisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisinsbevis vi har inhämtat är tillräckliga ch ändamålsenliga sm grund för våra uttalanden. Vi tillstyrker att förenirigsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen ch beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stckhlm den :3 l Lz./ r~ Enligt vår uppfattning har årsredvisningen upprättats i enlighet med årsredvisningslagen ch ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per ~31 ch av dess finansiella resultat ch kassaflöden för året enligt., årsredvisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med ~ årsredvisningens övriga delar. V.: _ Av öreningen 11ald re sar Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen ch balansräkningen för föreningen. "/,. ~~ ~ c=-=:: ~ BaRevisin AB Av HSB Riksförbund förrdnad revisr Sajan Slngh Dan 9 16

20 Org Nr: ' HSB Bstadsrättsförening Eknäs i Nacka TteMfil kstnader 3% 21% Drift 58% 18% Fördelning driftkstnader mar 20 1:3 Ar 2012 c~ e;.. e,'- 0 i,- :'~ i::;. e,~ ~ö.> ~ö.> ~ ~f ~".. ~~ -#" '?j Cf,j.~<S" ~'?j ~'?j ~ ~ 11'0 ~? ~'<? ~0 «:-e,~ 0~~ c:p~ " ~<:$?f''l. ~"' ~g «_'l>-"' ~0 ~ «_'l>- }{~ e,~ e,' 0 ~ ~~'?j '?'?j ~ ~Oj.~lf ~~?::}" 1j ~ <(O~ ~<.~ 'Ö 17

21 FULLMAKT Varje medlem har en röst. Innehar flera medlemmar bstadsrätt gemensamt, har de dck endast en röst tillsammans. Fysisk persn får utöva sin rösträtt genm mbud. Endast medlemmens maka/make, samb, annan närstående eller annan medlem får vara mbud. Med närstående avses - förutm maka/make, samb eller föräldrar, syskn ch barn. Ombud får bara företräda en medlem. Fullmakten ska vara skriftlig ch daterad samt gäller högst ett år efter utfårdandet Ort... Datum.... Fullmakt för.... Att företräda.... (namn på bstadsrättsinnehavarehavaren) Lägenhetsnummer.... Bstadsrättsinnehavarens egenhändiga namnteckning Fullmakten behöver ej vara bevittnad. 18

22 Ordlista Årsredvisning: Består av en förvaltningsberättelse samt den eknmiska redvisningen. Förvaltningsberättelse: Den del av årsredvisningen sm i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse (ibland verksamhetsberättelse eller styrelseberättelse). Förvaltningsberättelsen talar m vilka sm haft uppdrag i föreningen, vad sm i huvudsak förekmmit samt redvisar en del fakta m antalet medlemmar m m. Den eknmiska redvisningen, bkslutet, följer den EU-anpassade årsredvisningslagen. Redvisningen består av resultaträkning, balansräkning ch nter. I resultat- ch balansräkningarna redvisas klumpsummr. Nterna innehåller mer detaljerad infrmatin. Resultaträkningen visar vilka intäkter respektive kstnader föreningen har haft under året. Intäkter minus kstnader = årets översktt/undersktt. För en bstadsrättsförening gäller det nu inte att få så strt översktt sm möjligt, utan istället att anpassa intäkterna till kstnaderna. Med andra rd ska årsavgifterna beräknas så att de täcker de kstnader (inklusive avsättning till fnder) sm man väntar ska uppkmma. Föreningsstämman beslutar efter förslag från styrelsen hur resultatet ska hanteras. Balansräkningen visar föreningens tillgångar (tillgångssidan) ch hur dessa finansieras (skuldsidan). På tillgångssidan redvisas föreningens anläggningstillgångar i frm av fastigheter ch inventarier samt föreningens msättningstillgångar i frm av t ex kntanter ch andra likvida medel. På skuldsidan redvisas föreningens eget kapital sm innehåller medlemmarnas insatser, balanserat resultat ch yttre fnden. Övriga pster på skuldsidan är skulder till kreditinstitut ch övriga, t ex leverantörsskulder. Anläggningstillgångar är tillgångar sm är avsedda för långvarigt bruk inm föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet med mark ch byggnader. Avskrivningar: Värdet på fastigheterna ch inköpta inventarier minskar på grund av förslitning. Detta redvisas sm en kstnad för avskrivning i resultaträkningen varje år. Det värde sm står sm tillgång i balansräkningen är värdet efter alla avskrivningar. Omsättningstillgångar kan i allmänhet mvandlas till kntanter inm ett år. Bland msättningstillgångar kan nämnas HSB avräkningsknt ch andra likvida medel. Krtfristiga skulder är skulder sm föreningen måste betala senast inm ett år, t ex leverantörsskulder. Likviditet är bstadsrättsföreningens förmåga att betala sina krtfristiga skulder (t ex vatten, el, räntr, bränsle). Likviditeten erhålls genm att jämföra bstadsrättsföreningens msättningstillgångar med dess krtfristiga skulder. Är msättningstillgångarna större än de krtfristiga skulderna, är likviditeten tillfredsställande. Skulder: Skulder till utmstående; dels sådana sm ska betalas inm ett år, dels skulder till kreditinstitut. Fnd för yttre underhåll: Styrelsen ska upprätta underhållsplan för föreningens hus. I årsbudgeten ska medel avsättas för underhållet. Genm beslut m årsavgiftens strlek säkerställs erfrderliga medel för att trygga underhållet av föreningens hus. Beslut m fndavsättning fattas av föreningsstämman. Fnd för inre underhåll: I de bstadsrättsföreningar sm har en inre underhållsfnd, regleras avsättningen till fnden i bstadsrättsföreningens stadgar. Fndbelppet enligt balansräkningen utvisar den sammanlagda behållningen av samtliga bstadsrätters tillgdhavanden. Fndens fördelning på respektive lägenhet framgår av den avispecifikatin sm följer inbetalningskrten varje kvartal. Ansvarsförbindelser är åtaganden för föreningen sm inte bkats sm krt- eller långfristig skuld. Kan vara brgensförbindelser eller avtalsenligt åtagande, sm avgäld. Ställda panter avser i föreningens fall de pantbrev/fastighetsinteckningar sm lämnats sm säkerhet för erhållna lån.

23

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Årsberättelse. Brf Stureby 2013

Årsberättelse. Brf Stureby 2013 Årsberättelse Brf Stureby 2013 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Att bo i en bostadsrätt innebär att du bor till självkostnadspris. Det är ingen som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 214 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

a sbc Brf Blåelden 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Sos tads-a usccntru m Sveriges

a sbc Brf Blåelden 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Sos tads-a usccntru m Sveriges ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Blåelden 2 a sbc Sveriges Ss tads-a usccntru m Varsågd! Här är din förenings årsredvisning. l årsredvisningen ka n du läsa m föreningens fastighet ch styrelsen berättar m vad sm

Läs mer

n;ufffi)wjpm,i m i Årsredovisning Brf Prästhagen j PRÄSTHAGEN för 716422-0449 Räkenskapsåret In nehällsförteckn in g

n;ufffi)wjpm,i m i Årsredovisning Brf Prästhagen j PRÄSTHAGEN för 716422-0449 Räkenskapsåret In nehällsförteckn in g Brf Präsrhagen Tellusgränd l 194 43 Upplands Väsby n;ufffi)wjpm,i m i J j PRÄSTHAGEN Årsredvisning för Brf Prästhagen 716422-0449 Räkenskapsåret In nehällsförteckn in g Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

HSB BRF SNÖSÄTRA ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF SNÖSÄTRA ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF SNÖSÄTRA ÅRSRedoviSning 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Brf Tempelekot Arsredovisning 2010 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tiänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

bostadsrattsforeningens arsredovisrrirrg

bostadsrattsforeningens arsredovisrrirrg bostadsrattsforeningens arsredovisrrirrg Attbo len bostadsrattsforening - vad innebar det? I HSB bor du till sjalvkostnadspris. Det ar ingen annan som ~anar pengar pa ditt boende. Arsavgiften (= manadsavgiften,

Läs mer

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 107 lägenheter med bostadsrätt och 20 lägenheter och 11 lokaler med hyresrätt.

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 107 lägenheter med bostadsrätt och 20 lägenheter och 11 lokaler med hyresrätt. ÅRSRedoviSning 2014 Brf Pinnpojken Org. Nr.769606-2228 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2014 Föreningens verksamhet Föreningen Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Att bo I en. bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo I en. bostadsrättsförening - vad innebär det? _-o -.- n-ö-satra M'red'o'q;sningTÖ; 2007 Att bo I en bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (:= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-2013

ÅRSREDOVISNING 2012-2013 - ÅRSREDOVISNING 2012-2013 HSB Brf Taltrasten Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM ARSBOKSLUT 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen ch verkställande direktören för Stiftelsen Ljungskilehem, rganisatinsnummer 858500-1285, får

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tallmohöjden i Nacka

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tallmohöjden i Nacka 1 Styrelsen för Org.nr: 769607-4272 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 2 Förvaltningsberättelse HSB brf Tallmohöjden 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

Handlingar till HSB:s bostadsrättförening Hamnkaptenens årsstämma den 25 maj 2015

Handlingar till HSB:s bostadsrättförening Hamnkaptenens årsstämma den 25 maj 2015 HSB:s Brf Hamnkaptenen i Sthlm, org nr 702002-8200 Handlingar till HSB:s bostadsrättförening Hamnkaptenens årsstämma den 25 maj 2015 2015-04-12 BrfHamnkaptenen Förvaltningsberättelse år 2014 1(11 Att bo

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Brf Ovre Husargatan 27 Org.nr.769607-2102

Brf Ovre Husargatan 27 Org.nr.769607-2102 .. Brf Ovre Husargatan 27 Org.nr.769607-2102 Ársredvisning för räkensl(apsåret 2013-01-01--2013-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-10 Sid 10 F örvaltní1igsberättelse Resultaträknùig Balansräkning TilläggsupplysnÍ1igar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF HENRIKSGÅRDEN I LOMMA

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF HENRIKSGÅRDEN I LOMMA ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF HENRIKSGÅRDEN I LOMMA HSB BRF HENRIKSGÅRDEN 1 LOMMA 746000-4729 Kallelse Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Henrilcsgården i Lomma kallas härmed till ordinarie

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Brf Sandvik 716418-6889

Årsredovisning 2013 för Brf Sandvik 716418-6889 Årsredovisning 2013 för Brf Sandvik 716418-6889 KALLELSE Medlemmarna i HSB:s bostadsrättsförening SANDVIK nr 267 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Torsdagen den 15 maj år 2014 klockan 19.00

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Fjällnäset i Sundbyberg

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Fjällnäset i Sundbyberg Org Nr: 715200-0415 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Fjällnäset i Sundbyberg Org.nr: 715200-0415 får härmed avge årsredovisninq för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30

Läs mer

Kallelse till årsstämma:

Kallelse till årsstämma: Kallelse till årsstämma: HSB Bostadsrättsföreningen Luftskeppet i Stockholm 2013-05-08 18.30 Plats: Skarpnäckskyrkan på Skarpnäcks Allé 31 Välkommen att fika fr.o.m. 18.00 1 Dagordning för HSB Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Skogsfrun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

BRF MALARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

BRF MALARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF MALARSTRAND 2 Org nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Mälarstrand 2 Ka 11 e I se till ordinarie föreningsstämma den 5 maj 2014 klockan 1900. Mötet hålls på Restaurang

Läs mer