Årsredovisning Brf E knäs. HÖJDVÄGEN l, 3 och 5 SAL TSJO-BOO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Brf E knäs. HÖJDVÄGEN l, 3 och 5 SAL TSJO-BOO"

Transkript

1 Årsredvisning Brf E knäs 2013 HÖJDVÄGEN l, 3 ch 5 SAL TSJO-BOO

2 Att b i en Bstadsrättsförening - vad innebär det? I HSB br du till självkstnadspris. Det är ingen annan sm tjänar pengar på ditt bende. Årsavgiften (= månadsavgiften, hyran gånger 12) täcker föreningens lån, driftskstnader ch fndavsättningar för t ex reparatiner ch underhåll. Med bstadsrätt äger du inte din lägenhet i egentlig mening. Du äger dck bstadsrättsföreningen tillsammans med övriga medlemmar/bstadsrättsinnehavare ch har därmed enligt bstadsrättslagen en i tiden begränsad nyttjanderätt till din bstad. Du kan inte bli uppsagd så länge du fullgör dina skyldigheter. Du br tryggt. Du ch dina grannar bestämmer själva hur föreningens mark ch gemensamma lkaler ska användas. Varje år väljer ni en styrelse bland er bende. Styrelsen har i uppdrag att sköta föreningens förvaltning ch eknmi. Med i styrelsen sitter en ledamt från HSB. Det betyder att styrelsen ch bstadsrättsföreningen genm HSB-ledamten har hela HSB Stckhlms erfarenhet ch kunnande sm stöd. HSB erbjuder ckså frtlöpande utbildning för nya styrelseledamöter; kunskap är en viktig förutsättning för levande bendedemkrati. Ta vara på fördelarna med bstadsrätt i HSB. Du är med ch äger husen ch miljön. Du får full insyn i förvaltning ch eknmi. På bakre mslagets insida finns en rdlista med förklaringar till några av de vanligaste begreppen sm förekmmer i en årsredvisning.

3 BrfEKNÄS KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Stämman kmmer att äga rum i föreningslkalen Höjdvägen l D, trsdagen den 24:e april2014, klckan Bstadsrättsbevis eller legitimatin medtages ch uppvisas vid ingången. FÖRSLAG TILL DAGORDNING l. Stämmans öppnande 2. Val av rdförande ch selaeterare vid stämman 3.Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 4. Fastställande av dagrdning 5. Val av två persner att jämte rdföranden justera prtkllet, tillika rösträknare 6. Fråga m kallelse behörigen skett 7. Styrelsens årsredvisning 8. Revisrns berättelse 9. Beslut m fastställande av resultat ch balansräkning 10. Beslut i anledning av föreningens över/undersktt enligt den fastställda balansräkningen 11. Beslut i fråga m ansvarsfrihet för styrelsen 12. Fråga m arvden 13. V al av styrelseledamöter 14. Val av revisr ch suppleant 15. Val av valberedning 16. Erfrder liga val av mbud till distriktsstämma till 13 :e distriktet l 7. Övriga frågr 19. Avslutning Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bstadsrätt gemensamt, har de dck tillsammans en röst. Röstberättigad är endast den medlem sm fullgjrt sina förpliktelser mt föreningen. Fysisk persn får utöva sin rösträtt genm mbud. Endast medlemmens maka/make, samb, annan närstående eller annan medlem får vara mbud. Ombudet skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfårdandet Medlem får vid föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens maka/make, samb, annan närstående eller annan medlem får vara biträde. Med närstående avses - förutm maka/make eller samb, föräldrar, syskn ch barn. Fullmakt bifgas årsberättelsen. 1

4 HSB Bstadsrättsförening Eknäs i Nacka, rganisatinsnummer får härmed avgiva redvisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret / Förvaltningsberättelse Föreningen äger ch förvaltar fastigheteneknäs l :231 med adress Höjdvägen 1,3 ch 5 A-D i Nacka kmmun. Byggnaderna är uppförda 1963 ch av föreningens 90 lägenheter upplåts samtliga med bstadsrätt. Fastigheten är fullvärdes-försäkrad i Trygg Hansa, i försäkringen ingår försäkring mt hyra. Föreningen registrerades ch har l 03 medlemmar. Under året har 9 överlåtelser gjtis. Styrelsen Styrelsen har sedan rdinarie föreningsstämma haft följande sammansättning: BirgittaZetterström Petra Klemming Daniel Bengtssn Jan Malm Britt-Inger Steen-Hagsted t Anita Jhanssn Ordförande Vice Ordförande S ekreterare Kassör Ledamt Ledamt utsedd av HSB Stckhlm V al beredningen har varit Irene Hageving ch Anna Franzen Avgående styrelseledamöter I tur att vid rdinarie föreningsstämma avgå är Britt-Inger Steen-Hagstedt, Jan Malm, Petra Klemming ch Birgitta Zetterström. Firmatecknare Föreningen har tecknats av styrelsen två i förening av Daniel Bengtssn, Petra Klemming, Jan Malm, Birgitta Zetterström. Revisrer Revisr har varit Björn Anderssn, vald av föreningen ch BaRevisin AB, av HSB utsedd rev1sr. Distriktsstämma Föreningens mbud vid distriktsstämma för HSB Stckhlm distrikt 13 har varit B Zetterström Sammanträden Ordinarie föreningsstämma hölls Under år 2013 har lo prtkllförda sammanträden hållits. Anställda F öreningen har ingen anställd persnal. Eknmi ch förvaltning har genm avtal skötts av HSB Stckhlm. Under tiden t m har Eva Håkans HSB, varit föreningens förvaltare. Fastighetsskötsel har genm avtal utförts av Ekströms Allservice samt Jurmntör AB. Smmar- ch vinterunderhåll utmhus har utförts genm avtal med Utemiljö AB ch trappstädning genm avtal med Rinkinen's All-run~ 2

5 Avgifter ch hyrr Inga förändringar har skett under året. Eknmisk ställning Årets msättning utgör :-, Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade. styrelsen föreslår följ ande resultatdispsitin: Stämman har att ta ställning till Balanserat resultat :- Årets resultat : :- Överföring till yttre fnd för Yttre underhåll 0:- Balanserat resultat :- Fastighetsunderhåll Fastighetsbesiktning har skett i enlighet med stadgarna. Planerade renveringar Besiktning/renvering balknger, fasader Kalendarium över tidigare utförda renveringar 1990 Renvering ch utbyggnad av balknger 1991 Renvering av taken 1992 Fasadrenvering, irdningställande av trädgård 1993 Nytt internt TV-nät 1994 Målning källargångar samt irdningställande av föreningslkal ch gästrum, nya dörrar till sprum, rullprtar till garage 1995 Målning av trapphus, ny belysning 1997 Byte samtliga lås i allmänna utrymmen, nya belysningsstlpar på parkering 2000 Byte slitna delar i parmsystemet samt renvering av skrstenen 200 l Installatin av bredband 2002 Brandvarnare till alla lägenheter. Målning källarlkaler ch pannrum påbörjad e s 2003 Målningsarbetet färdigställdes, dräneringsarbete på nrrsidan 3 A-D, nya lekredskap ch ny sand på lekplatsen 2004 Stning ch byte av ventilatinsfilter samt bligatrisk ventilatinskntrll (OVK-besiktning), krrsinsundersökning på rör från avlppssystem 2005 stambyte ch renvering av samtliga badrum samt renvering av det elektriska fastighetsnätet enligt gällande nrmer 2006 Flödesskedet i värmesystemet mlagt sakkunnig skötsel, klippning ch nedtagning av dåliga buskar samt l sjuk rönn Installatin av bergvärme 2008 Utmhusarbete efter bergvärmeinstallatin slutfört. Energideklaratin till Bverket. Mntering av säkerhetsräcken på taken samt mmålning plåtdetaljer tak ch fasad Besiktning av redskap på lekplatsen 2010 Byte av samtliga lägenhetsfönster, balkngdörrar samt alla prtar. Uppförande av förrådsbyggnad för förvaring av trädgårdsmöbler mm Renvering ch målning av källarfönster Nya väggarmaturer vid prtarna samt byte av vissa belysningsstlpar ch nya armaturer stamrensning Nytt trådlöst digitalt TV -system 2013 Nya tätskikt samt renvering av takluckr ch erfrderliga plåtarbeten på samtliga bstadshustak 3

6 Aktiviteter Gemensamma aktiviteter har endast bestått av de traditinella vår- ch höststädningarna. Vi grillade krv ch hamburgare, drack kaffe med hembakat bröd, vid en välförtjänt ch trevlig paus varefter städdagen frtsatte, såväl utmhus sm inne i gemensamma utrymmen. Övriga aktiviteter har huvudsakligen bestått i spntana träffar, på gräsmattr ch i bersån. Mtiner Inga mtiner har inkmmitk--- 4

7 Verksamhetsberättelse för P-klubben Eklöven år P-klubben ingår i HSB- Stckhlms P-klubbsverksamhet. Klubbens verksamhet har finansierats med bidrag från Brf Eknäs. Utöver detta har medlemmarna bidragit med egna insamlade medel. Medlemsantalet har på grund av, flytt till äldrebende ch dödsfall, minskat under det senaste året. Träffarna har därför ändrats till en gång i månaden. Det har då bjudits på sppa eller annan förtäring. Mest uppskattat, stekt sill. Kräftr ch surströmmingsfest rdnades för de sm var entusiaster. Året avslutades med ett "gtt" julbrd. styrelsen för p-klubben har för medlemmarna aviserat sin avgång till nästkmmande årsmöte. Då inga medlemmar är villiga att bilda styrelse ch driva verksamheten vidare föreslår styrelsen att den fficiella verksamheten upphör. HSB stckhl m har föreslagit att årsmötet väljer en kntaktpersn sm infrmatinsmttagare till ch m pensinärsverksamheten. l sådant fall behövs ingen styrelse eller redvisningsskyldighet. De kvarvarande medlemmarna kmmer frtsatt att träffas, dck utan schemaläggning av tider. Styretsen tackar för det gångna året. Också ETT STORT TACK Hll de styrelser l Hsb Eknäs sm genm åren bidragit med medel till verksamheten. Eknäs 31 december ~q;/r/lm&/pl?l/ Birgi( Höglund, ~p~klubben J, JJcr r:(~ blug tte Axels n Nils-Gunnar Knutssn 5

8

9 Org Nr: styrelsen för HSB Bstadsrättsförening Eknäs i Nacka Org.nr: f~r härmed avge ~rsredvisning för föreningens verksamhet under räkenskaps ret ~, 6

10 .. Org Nr: HSB Bstadsrättsförening Eknäs i Nacka Resultaträkning Fåstig hetskstnåder ';,;;_:.:.. :.-..,.,:;,.. :: :.:....: _ Drift Fastighetsskatt ch kmmunal fastighetsavgift Avskrivningar Summa fastighetskstnader Nt 2 Nt Finansiella pster Ränteintäkter ch liknande resultatpster Räntekstnader ch liknande resultatpster Summa finansiella pster :'Arets resultat -- Nt 4 Nt _,. _,._':_-,,_>. 201 sti.< _i._-_'. --_-_,.. > % ~.2z9 s4z; / 7

11 Org Nr: HSB Bstadsrättsförening Eknäs i Nacka Balansräkning Anläggningstillgängar Materiella anläggningstillg ngar Byggnader ch mbyggnader Mark ch markanläggningar Inventarier Finansiella anläggningstillg ngar L~ngfristigt värdepappersinnehav Summa anläggningstillg~ngar Omsättningstillgångar Krtfristiga frdringar Avräkningsknt HSB Stckhlm Övriga frdringar Förutbetalda kstnader ch upplupna intäkter Krtfristiga placeringar Kassa ch bank Summa msättningstillg~ngar Summa tillgängar Nt 6 Nt 7 Nt 8 Nt 9 Nt 10 Nt 11 Nt 12 Nt l l l l % ~ 8

12 Org Nr: HSB Bstadsrättsförening Eknäs i Nacka Balansräkning Eget kapital Bundet eget kapital Insatser Uppl~telseavgifter Underh~llsfnd Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets res u l ta t Nt Summa eget kapital s skulder skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder skatteskulder Övriga skulder Upplupna kstnader ch förutbetalda intäkter Summa skulder Nt 15 Nt 16 Nt Summa eget kapital ch skulder.pster hlm lan) en ' '... :,:;c:. :.:: :: :.:::.- ~- -- ;,;.:..::. :_ ställda säkerheter Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar ttalt uttagna ~ Ansvarsförbindelser Inga Inga r 9

13 Org Nr: HSB Bstadsrättsförenung Eknäs a Nacka Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Resultat efter finansiella pster Justering för pster sm inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Kassaflöde frän löpande verksamhet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /minskning ( +) krtfristiga frdringar Ökning ( +) /minskning (-) krtfristiga skulder Kassaflöde frän löpande verksamhet Investeringsverksamhet Kassaflöde frän investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Ökning ( +) /minskning (-) av längfristiga skulder Kassaflöde frän finansieringsverksamhet Aretsl(a$Saflde.,., (if<\ti~~ jm~~ea v)d.~r~t~~qflc..tij :.' i ' r-, ::...,.,.s. g a. ',: ',,:(:::i.... :. ;~~ ~ ~8 ~.,,'..., ~ " $~? ~ ~;r'~:..j t' t \~~~ -:-~l~ ; 10

14 Org Nr: HSB Bstadsrättsförening Eknäs i Nacka Belpp anges i krnr m inget annat anges. Föreningen tillämpar årsredvisningslagen ch bkföringsnämndens allmänna räd. Tillgängar ch skulder har värderats till anskaffningsvärden m inte annat anges nedan. Frdringar har upptagits till de belpp varmed de beräknas inflyta. Frän ch med räkenskapsär sm påbörjas 2014 träder ny nrmgivning i kraft, vilket innebär att föreningen framtida är kmmer att upprätta årsredvisning enligt ett sä kallat K-regelverk. Förändringar kmmer sannlikt att ske vad gäller synen pä avskrivningar, investeringar ch planerat underhåll. Detta kan medföra att framtida resultat ch jämförelsetal awiker frän denna årsredvisning ch budget för Avskrivning på byggnader Avskrivning byggnad sker enligt en rak plan med 2%, avskrivning mbyggnad ch satamrenvering sker enligt en annuitetsplan pä 30 respektive 50 är ch avskrivningar p~ fönster sker enligt en rak plan med 2,5%. Samtliga avskrivningar grundar sig på anläggningens anskaffningsvärde ch beräknade eknmiska livslängd. För övriga anläggningar sker avskrivning mellan är. Avskrivning på inventarier Avskrivning sker planenligt med en avskrivningstid baserad pä inventariernas livslängd cirka 5 är. Fnd för yttre underhäll Reservering för framtida underhäll av föreningens fastigheter sker genm vinstdispsitin på basis av föreningens underhällsplan. Inkmstskatt ch underskttsavdrag En bstadsrättsförening är i nrmalfallet inte föremäl för inkmstbeskattning. Enligt en dm i Högsta Förvaltningsdmstlen är en bstadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekmmande fall inkmster sm inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning av eventuella underskttsavdrag sker beskattning med 22 %. Föreningens skattemässiga undersktt är förändrat ifrån föregående är ch uppgick vid utgången av räkenskapsåret till kr. Föreningen har inte haft nägra anställda under äret. Arvden, löner, andra ersättningar ch sciala kstnader Arvden styrelse Sciala kstnader Revisrer Föreningsvald Ttalt Löner ch arvden ingjr /persnalkstnader under nt 2 Drift % ,/,,./... v~ 11

15 Org Nr: HSB Bstadsrättsförening Eknäs i Nacka Nter Årsavgifter Hyrr Övriga intäkter Bruttmsättning Avgifts- ch hyresbrtfall Hyresförluster S ; ~t2.,... D ~ift. Persnalkstnader Fastighetsskötsel ch lkalvärd Reparatiner El Uppvärmning Vatten Sphämtning Fasti ghetsförsä kr i n g Kabel-TV Övriga avgifter Förvaltningsarvden Övriga driftskstnader S ss Byggnader Om- ch tillbyggnad Ränteintäkter avräkningsknt HSB Stckhlm Ränteintäkter skatteknt Ränteintäkter HSB specialinlåning Övriga ränteintäkter Räntekstnader längfristiga skulder Övriga räntekstnader /,..9...,.63,...,..9~05~ // l~ 12

16 Org Nr: HSB Bstadsrättsförening Eknäs i Nacka Nter Ingäende anskaffningsvärde Ärets investeringar Utgäende ackumulerade anskaffningsvärden Ingäende ackumulerade avskrivningar Ärets avskrivningar Utgäende avskrivningar Bkfört värde Taxeringsvärde Byggnader Mark l Ing ende anskaffningsv3rde mark Utg~ende ackumulerade anskaffningsvärden Bkfört värde.... Iri:Vept~ r ier Ingäende anskaffningsvärde Utg~ende ackumulerade anskaffningsvärden Ing~ende avskrivningar Utgäende avskrivningar Bkfört värde Ing~ende anskaffningsvärde Utg~ende ackumulerade anskaffningsvärden Andel i HSB Stckhlrn SOCJ skattefrdran skatteknt ~ 66~ / 66/ /. ~ 13

17 Org 1\!r: HSB Bstadsrättsförening Elmäs i Nacka Nter TryggHansa HSB Stckhlm B2 Bredband Kabel-TV Övriga förutbetalda kstnader Upplupna intäkter l Specialinlåning 3-män HSB Stcckhlm l ODD Handkassa Nrdea ~ Belpp vid årets ing~ng Resultatdisp enl. stämmbeslut Ärets resultat Belpp vid årets slut Insatser UppL. avgifter underh.~ fnd : :.:, ::: <,. :,:.- : : : ; :. '-~' _: _~... Bal~n~~rat. resultat l Ärets resultat ~t.js.;:.. sk:ulij~rtilll(tedit.instih~( ; Läneinstitut Länenummer Nrdea Hyptek Nrdea Hyptek Nrdea Hyptek Nrdea Hyptek Nrdea Hyptek Nrdea Hyptek Stadshy~tek Ränta 3,02% 2,61% 2,61% 3,45% 2,61% 3,30% 2,81% Ränteändr. dag Bel~p Nästa ärs amrtering 110 ODD Längfristiga skulder exklusive krtfristig del Om fem är beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgä till : / % ~ ~ 14

18 -~ HSB Bstadsrättsförening Eknäs i Nacka Org Nr: Nter Persnalens källskatt Upplupna räntekstnader Förutbetalda hyrr ch avgifter Ekströms Allservice Bgi värme B Energi Bengt G Olssn Upplupna arbetsgivaravg. Rinkinen 's All-rund Utemiljö AB Sita Sverige AB HSB Stckhlrn Övriga upplupna kstnader Stckhlm, den.... ~ Qa-t:Q&- ''i'e'fr'ä"ide'mitiii19'"'''"' lämnats beträffande denna ~rsredvisning ~~~ ~ --~ Sajan Slngh Dang Av föreningen vald revisr BaRevisin AB Av HSB Riksförbund utsedd revisr 15

19 Org Nr: Revisinsberättelse Till föreningsstämman i HSB Bstadsrättsförening Eknäs i Nacka, rg.nr. 7' Rapprt m årsredvisningen Vi har utfört en revisin av årsredvisningen för HSB Bstadsrättsförening E knäs i Nacka för räkenskapsåret styrdsns ansvar för ~~rsredvisningen Det är styrelsen sm har ansvaret för att upprätta en årsredvisning sm ger en rättvisande bild enligt årsredvisningslagen ch för den interna kntrll sm styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredvisning sm inte innehåller väsentliga felaktigheter. vare sig dessa berr på egentligheter eller på fel. Rapprt m andra krav enligt lagar ch andra författningar Utöver vår revisin av årsredvisningen har vi även utfört en revisin av förslaget till dispsitiner beträffande föreningens vinst eller förlust sarnt styrelsens förvaltning för HSB Bstadsrättsförening Eknäs i Nacka för räkenskapsåret Det är styrelsen sm har ansvaret för förslaget till dispsitiner beträffande föreningens vinst eller förlust, ch det är styrelsen sm har ansvaret för förvaltningen enligt bstadsrättslag en. Vårt ansvar är att uttala ss m årsred::rvisningen på grundval av vår revisin. Granskningen har utförts enligt gd redvisningssed. För revisrn från BaRevisin A.B innebär detta att denne har utfört revisinen enligt Internatinal standards n Auditing ch gd revisinssed i Sverige. Dessa standarder kräver att revisrn följer yrkesetiska krav samt planerar ch utför revisinen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredvisningen inte innehåller väsentliga fel akt i g heter. En revisin innefattar att genm lika åtgärder inhämta revisinsbevis m belpp ch annan infrmatin i årsredvisningen. Revisrn väljer vilka åtgärder sm ska utföras, bland annat genm att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredvisningen, vare sig dessa berr på egentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisrn de delar av den interna kntrllen sm är relevanta för hur föreningen upprättar årsredvisningen för att ge en rättvisande bi id i syfte att utfrrna granskningsåtgärder sm är ändarnålsenliga med hänsyn till mständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande m effektiviteten i föreningens interna kntrll. En revisin innefattar ckså en utvärdering av ändamålsenligheten i de redvisningsprinciper sm har använts ch av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redvisningen, liksm en utvärdering av den övergripande presentatinen i årsredvisningen. Vi anser att de revisinsbevis vi har inhämtat är tillräckliga ch ändamålsenliga sm grund för våra uttalanden. Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala ss m förslaget till dispsitiner av föreningens vinst eller förlust ch m förvaltningen på grundval av vår revisin. Vi har utfört revisinen enligt gd revisinssed i Sverige. Sm underlag för vårt uttalande m styrelsens förslag till dispsitiner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat m förslaget är förenligt med bstadsrätts! agen. Sm underlag för vårt uttalanej e m ansvarsfrihet har vi utöver vår revisin av årsredvisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder ch förhållanden i föreningen för att kunna bedöma m någn styrelseledamt är ersättningsskyldig mt föreningen. Vi har även granskat m någn styrelseledamt på annat sätt har handlat i strid med årsredvisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisinsbevis vi har inhämtat är tillräckliga ch ändamålsenliga sm grund för våra uttalanden. Vi tillstyrker att förenirigsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen ch beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stckhlm den :3 l Lz./ r~ Enligt vår uppfattning har årsredvisningen upprättats i enlighet med årsredvisningslagen ch ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per ~31 ch av dess finansiella resultat ch kassaflöden för året enligt., årsredvisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med ~ årsredvisningens övriga delar. V.: _ Av öreningen 11ald re sar Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen ch balansräkningen för föreningen. "/,. ~~ ~ c=-=:: ~ BaRevisin AB Av HSB Riksförbund förrdnad revisr Sajan Slngh Dan 9 16

20 Org Nr: ' HSB Bstadsrättsförening Eknäs i Nacka TteMfil kstnader 3% 21% Drift 58% 18% Fördelning driftkstnader mar 20 1:3 Ar 2012 c~ e;.. e,'- 0 i,- :'~ i::;. e,~ ~ö.> ~ö.> ~ ~f ~".. ~~ -#" '?j Cf,j.~<S" ~'?j ~'?j ~ ~ 11'0 ~? ~'<? ~0 «:-e,~ 0~~ c:p~ " ~<:$?f''l. ~"' ~g «_'l>-"' ~0 ~ «_'l>- }{~ e,~ e,' 0 ~ ~~'?j '?'?j ~ ~Oj.~lf ~~?::}" 1j ~ <(O~ ~<.~ 'Ö 17

21 FULLMAKT Varje medlem har en röst. Innehar flera medlemmar bstadsrätt gemensamt, har de dck endast en röst tillsammans. Fysisk persn får utöva sin rösträtt genm mbud. Endast medlemmens maka/make, samb, annan närstående eller annan medlem får vara mbud. Med närstående avses - förutm maka/make, samb eller föräldrar, syskn ch barn. Ombud får bara företräda en medlem. Fullmakten ska vara skriftlig ch daterad samt gäller högst ett år efter utfårdandet Ort... Datum.... Fullmakt för.... Att företräda.... (namn på bstadsrättsinnehavarehavaren) Lägenhetsnummer.... Bstadsrättsinnehavarens egenhändiga namnteckning Fullmakten behöver ej vara bevittnad. 18

22 Ordlista Årsredvisning: Består av en förvaltningsberättelse samt den eknmiska redvisningen. Förvaltningsberättelse: Den del av årsredvisningen sm i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse (ibland verksamhetsberättelse eller styrelseberättelse). Förvaltningsberättelsen talar m vilka sm haft uppdrag i föreningen, vad sm i huvudsak förekmmit samt redvisar en del fakta m antalet medlemmar m m. Den eknmiska redvisningen, bkslutet, följer den EU-anpassade årsredvisningslagen. Redvisningen består av resultaträkning, balansräkning ch nter. I resultat- ch balansräkningarna redvisas klumpsummr. Nterna innehåller mer detaljerad infrmatin. Resultaträkningen visar vilka intäkter respektive kstnader föreningen har haft under året. Intäkter minus kstnader = årets översktt/undersktt. För en bstadsrättsförening gäller det nu inte att få så strt översktt sm möjligt, utan istället att anpassa intäkterna till kstnaderna. Med andra rd ska årsavgifterna beräknas så att de täcker de kstnader (inklusive avsättning till fnder) sm man väntar ska uppkmma. Föreningsstämman beslutar efter förslag från styrelsen hur resultatet ska hanteras. Balansräkningen visar föreningens tillgångar (tillgångssidan) ch hur dessa finansieras (skuldsidan). På tillgångssidan redvisas föreningens anläggningstillgångar i frm av fastigheter ch inventarier samt föreningens msättningstillgångar i frm av t ex kntanter ch andra likvida medel. På skuldsidan redvisas föreningens eget kapital sm innehåller medlemmarnas insatser, balanserat resultat ch yttre fnden. Övriga pster på skuldsidan är skulder till kreditinstitut ch övriga, t ex leverantörsskulder. Anläggningstillgångar är tillgångar sm är avsedda för långvarigt bruk inm föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet med mark ch byggnader. Avskrivningar: Värdet på fastigheterna ch inköpta inventarier minskar på grund av förslitning. Detta redvisas sm en kstnad för avskrivning i resultaträkningen varje år. Det värde sm står sm tillgång i balansräkningen är värdet efter alla avskrivningar. Omsättningstillgångar kan i allmänhet mvandlas till kntanter inm ett år. Bland msättningstillgångar kan nämnas HSB avräkningsknt ch andra likvida medel. Krtfristiga skulder är skulder sm föreningen måste betala senast inm ett år, t ex leverantörsskulder. Likviditet är bstadsrättsföreningens förmåga att betala sina krtfristiga skulder (t ex vatten, el, räntr, bränsle). Likviditeten erhålls genm att jämföra bstadsrättsföreningens msättningstillgångar med dess krtfristiga skulder. Är msättningstillgångarna större än de krtfristiga skulderna, är likviditeten tillfredsställande. Skulder: Skulder till utmstående; dels sådana sm ska betalas inm ett år, dels skulder till kreditinstitut. Fnd för yttre underhåll: Styrelsen ska upprätta underhållsplan för föreningens hus. I årsbudgeten ska medel avsättas för underhållet. Genm beslut m årsavgiftens strlek säkerställs erfrderliga medel för att trygga underhållet av föreningens hus. Beslut m fndavsättning fattas av föreningsstämman. Fnd för inre underhåll: I de bstadsrättsföreningar sm har en inre underhållsfnd, regleras avsättningen till fnden i bstadsrättsföreningens stadgar. Fndbelppet enligt balansräkningen utvisar den sammanlagda behållningen av samtliga bstadsrätters tillgdhavanden. Fndens fördelning på respektive lägenhet framgår av den avispecifikatin sm följer inbetalningskrten varje kvartal. Ansvarsförbindelser är åtaganden för föreningen sm inte bkats sm krt- eller långfristig skuld. Kan vara brgensförbindelser eller avtalsenligt åtagande, sm avgäld. Ställda panter avser i föreningens fall de pantbrev/fastighetsinteckningar sm lämnats sm säkerhet för erhållna lån.

23

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende.

Läs mer

Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften, hyran gånger 12) täcker föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Trasten 21

Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Trasten 21 Årsredvisning 2012 Bstadsrättsföreningen Trasten 21 Styrelsen för BrfTrasten 21 (716422-0761), Stckhlm, redvisar här verksamheten för januari till ch med december 2012. Om förvaltningsberättelsen Föreliggande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-2013

ÅRSREDOVISNING 2012-2013 - ÅRSREDOVISNING 2012-2013 HSB Brf Marmorn Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-2013

ÅRSREDOVISNING 2012-2013 - ÅRSREDOVISNING 2012-2013 HSB Brf Taltrasten Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769608-7902 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 377

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Midsommarbuketten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Midsommarbuketten Årsredvisning Bstadsrättsföreningen Midsmmarbuketten Styrelsen får härmed avge årsredvisning för räkenskapsåret 1 juli 211-3 juni 212. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

n;ufffi)wjpm,i m i Årsredovisning Brf Prästhagen j PRÄSTHAGEN för 716422-0449 Räkenskapsåret In nehällsförteckn in g

n;ufffi)wjpm,i m i Årsredovisning Brf Prästhagen j PRÄSTHAGEN för 716422-0449 Räkenskapsåret In nehällsförteckn in g Brf Präsrhagen Tellusgränd l 194 43 Upplands Väsby n;ufffi)wjpm,i m i J j PRÄSTHAGEN Årsredvisning för Brf Prästhagen 716422-0449 Räkenskapsåret In nehällsförteckn in g Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Arsredovisning. for 866601-1591. Rakenskapsaret

Arsredovisning. for 866601-1591. Rakenskapsaret Arsredvisning fr Caravan Club R-Sektinen 866601-1591 Rakenskapsaret 2014 Caravan Club R-Sektinen 1 (8) Styrelsen fr Caravan Club R-Sektinen far harmed avge arsredvisuing fr rakenskapsaret 2014. Frvaltnlngsberattelse

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Palatinen i Nacka

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Palatinen i Nacka Styrelsen för Org.nr: 769617-6317 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 4 418

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN HSB EN KOOPERATIV ORGANISATION I SAMVERKAN MED MEDLEMMARNA HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND HSB EN KOOPERATIV ORGANISATION I SAMVERKAN MED MEDLEMMARNA HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR. Reijmyre Glasbruk AB 556461-3395

ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR. Reijmyre Glasbruk AB 556461-3395 BOLAGSVERKET 2014-07- O~ BILAGA 1 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR Reijmyre Glasbruk AB 556461-3395 FASTSTÄLLELSEINTYG Undertecknad styrelseledamt intygar härmed, dels att denna kpia av årsredvisningen överensstämmer

Läs mer

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden för räkenskapsåret den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2014 Ordlista Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisningen som

Läs mer

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet Årsredovisning HSB Brf Bryggeriet 739400-0595 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen äger fastigheterna Höken

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Brf Sandvik 716418-6889

Årsredovisning 2013 för Brf Sandvik 716418-6889 Årsredovisning 2013 för Brf Sandvik 716418-6889 KALLELSE Medlemmarna i HSB:s bostadsrättsförening SANDVIK nr 267 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Torsdagen den 15 maj år 2014 klockan 19.00

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Kopparstaven Org.nr: 713200-0485 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org. nr: 713200-0485 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Dynan i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Dynan i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702000-4078 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRV ALTNINGSBERÄ TTELSE 2013. Verksamheten

ÅRSREDOVISNING FÖRV ALTNINGSBERÄ TTELSE 2013. Verksamheten HSB Nrra Bhusläns Stiftelse Jakbsberg i Uddevalla ÅRSREDOVISNING Styrelsen ch verkställande direktören för HSBs Stiftelse Jakbsberg i Uddevalla rgnummer 858500-4057 far härmed avge årsredvisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄPPLUNDA I SKÖVDE. Organisationsnummer 766600-2949

ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄPPLUNDA I SKÖVDE. Organisationsnummer 766600-2949 ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄPPLUNDA I SKÖVDE Organisationsnummer 766600-2949 ORDLISTA FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse.

Läs mer

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM ARSBOKSLUT 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen ch verkställande direktören för Stiftelsen Ljungskilehem, rganisatinsnummer 858500-1285, får

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull ÅRSREDOVISNING Brf Södertull Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Föreningsfrågor

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening STORSTUGAN i TÄBY. Årsredovisning 2005. Foto: Åke Arell, 2005, Täby

HSB Bostadsrättsförening STORSTUGAN i TÄBY. Årsredovisning 2005. Foto: Åke Arell, 2005, Täby HSB Bostadsrättsförening STORSTUGAN i TÄBY Årsredovisning 2005 Foto: Åke Arell, 2005, Täby Ordlista FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse.

Läs mer

BRF SALONGEN ÅRSRedoviSning 2014

BRF SALONGEN ÅRSRedoviSning 2014 BRF SALONGEN ÅRSRedoviSning 2014 Org Nr: 769605-9208 Styrelsen för Org.nr: 769605-9208 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1 Brf Salongen

Läs mer

Brf Ovre Husargatan 27 Org.nr.769607-2102

Brf Ovre Husargatan 27 Org.nr.769607-2102 .. Brf Ovre Husargatan 27 Org.nr.769607-2102 Ársredvisning för räkensl(apsåret 2013-01-01--2013-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-10 Sid 10 F örvaltní1igsberättelse Resultaträknùig Balansräkning TilläggsupplysnÍ1igar

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Brf Slottsterrassen Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen för Brf Slottsterrassen kallar härmed till föreningsstämma och hoppas att alla medlemmar har möjlighet att delta. Tid: torsdag 10 maj

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2011 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 2011. Styrelsen har efter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Vitkålen 1 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2006-09-01--2007-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

HSB BRF PALATINEN ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF PALATINEN ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF PALATINEN ÅRSRedoviSning 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Ekonomisk ordlista Årsredovisning Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår och som ska behandlas av ordinarie föreningsstämma. Den ska omfatta

Läs mer

Årsredovisning för Brf Ängen 2013

Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Org.nr 746000-1477 Innehållsförteckning Årsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Revisionsberättelse Budget sida 3 5 6 7 8 9 Årsberättelse 2013 Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

BRF Renen 21 716419-6987

BRF Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för BRF Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2002-09-01-2003-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och 7 ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Brf UrbanaVillor Malmö Organisationsnummer 769611-8079 Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31.

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer