HSB BRF PERRONGEN ÅRSRedoviSning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSB BRF PERRONGEN ÅRSRedoviSning 2013"

Transkript

1 HSB BRF PERRONGEN ÅRSRedoviSning 213

2 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften, hyran gånger 12) täcker föreningens lån, driftskostnader och fondavsättningar för t ex reparationer och underhåll. Med bostadsrätt äger du inte din lägenhet i egentlig mening. Du äger dock bostadsrättsföreningen tillsammans med övriga medlemmar/bostadsrättsinnehavare och har därmed enligt bostadsrättslagen en i tiden obegränsad nyttjanderätt till din bostad. Du kan inte bli uppsagd så länge du fullgör dina skyldigheter. Du bor tryggt. Du och dina grannar bestämmer själva hur föreningens mark och gemensamma lokaler ska användas. Varje år väljer ni en styrelse bland er boende. Styrelsen har i uppdrag att sköta föreningens förvaltning och ekonomi. Med i styrelsen sitter en ledamot från HSB. Det betyder att styrelsen och bostadsrättsföreningen genom HSB-ledamoten har hela HSB Stockholms erfarenhet och kunnande som stöd. HSB erbjuder också fortlöpande utbildning för nya styrelseledamöter; kunskap är en viktig förutsättning för levande boendedemokrati. Ta vara på fördelarna med bostadsrätt i HSB. Du är med och äger husen och miljön. Du får full insyn i förvaltning och ekonomi. På bakre omslagets insida finns en ordlista med förklaringar till några av de vanligaste begreppen som förekommer i en årsredovisning.

3 HSB - där möjligheterna bor HSB bostadsrättsförening Perrongen i Stockholm KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Ordinarie föreningsstämma hålls torsdagen den 12 juni 214 kl: 18:3 Plats: HSB Stockholm, Fleminggatan 41 Lokal: HSB Salen DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare. 4. Godkännande av röstlängd. 5. Fastställande av dagordningen 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt vid behov fungera som rösträlmare 7. Fråga om kallelse behörigen skett 8. Styrelsens årsredovisning 9. Revisorernas berättelse 1. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 11. Beslut i anledning av föreningens resultat 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 13. Fråga om arvoden 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter a) Val av två ledamöter och en suppleant till styrelsen b) Anmälan av styrelseledamöter och suppleanter utsedda av HSB Stockholm 15. Val av samarbetskommitte 16. Val av revisor och suppleant 17. Val av valberedning 18. Val av ombud till HSB Stockholms distriktsverksamhet 19. Övriga anmäla ärenden Motion inkommen från Tine Burman a) Uppsättning av grind mot gården. 2. Övriga ej anmäla ärenden 21. Avslutning Välkomna till stämman! STYRELSEN REGLER FÖR RÖSTRÄTTEN Vid föreningsstämman har va1je medlem en röst. hmehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgj11 sin förpliktelser mot föreningen. Annan medlem än juridisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlemmens maka/make, sambo eller annan medlem får vara ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Ombud skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem får vid föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens maka/make, sambo eller annan medlem får vara biträde. 1

4

5 Org Nr: Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Perrongen i Stockholm Org.nr: får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret ~ 2

6 ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening Perrongen i Stockholm, organisationsnummer Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Perrongen i Stockholm får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet räkenskapsåret 1januari december 213. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRENINGEN Föreningen bildades den 1 augusti 27 och registrerades hos Bolagsverket den 17 september 27. Föreningen är bildad för att äga och förvalta fastighet bestående av 152 lägenheter vid Blåsut i Stockholms kommun. Föreningens filma är HSB Bostadsrättsförening Perrongen i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. MEDLEMMAR Under verksamhetsåret har byggnation, försäljning och inflyttning pågått. 1 Vid räkenskapsårets utgång bestod föreningens medlemmar av 111 boende, HSB Stockholm ek.för. samt sju övriga medlemmar. Det har skett sju överlåtelser, varav tre stycken är med HSB Bostad som säljare. STYRELSE Styrelsen har sen början av året haft nedanstående styrelse: Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Ledamot: Thomas Karlsson Attila Kriss Camilla Brännfors Tomas Hansson Suppleant: Suppleant: Jessica Sjödin Jonas Andreas son Efter föreningsstämman den 27 juni har styrelsen haft följande sammansättning: Ordförande: vice ordförande: Sekreterare: Ledamot: Ledamot: Thomas Karlsson Tomas Hansson Camilla Brännfors Attila Kriss Ulrika Gustavsson '(f/?' 1 3

7 Suppleant: Suppleant: Jonas Andreas son Jessica Sjödin FIRMATECKNARE Föreningens firma har tecknats av Thomas Karlsson, Camilla Brännfors, Attila Kriss och Tomas Hansson, två i förening. Efter föreningsstämman har firma tecknats av Thomas Karlsson, Camilla Brännfors, Ulrika Gustavsson och Tomas Hansson, två i förening. REVISORER Revisor har varit Kenneth Strömberg, vald av föreningen, med Kerstin Thufvesson som revisorssuppleant samt en revisor utsedd av HSB Riksförbund. SAMMANTRÄDEN Styrelsen har under året hållit 1 protokollförda styrelsesammanträden. PRODUKTION I april antog styrelsen en reviderat kostnadskalkyl samt ett tilläggsanbud på 722 kronor. Anledningen till är ökade kostnader är följande: Ändring av fasadsockel från puts till granitsten. N attlås till lokalerna. Lackade partier. Vad är detta? Tilläggsanbudet gav en ny produktionskostnad på kronor vilket är en höjning med 722 kronor. Årsavgiften är justerad till 698 kronor per kvmjämfö11 mot tidigare 7 kronor per kvm. Insatsnivån är justerad från kr per kvm till kronor per kvm och år. EKONOMISK PLAN Ekonomisk plan antogs den 26 juni 213. ÖVERLÅTELSE AV VERKSAMHET Överlåtelse av verksamhet skedde den 13 september 212. Denna överlåtelse avser att säljare BÅM 2 AB överlåter och försälj er verksamheten omfattande fastigheten och samtliga till verksamheten per avtalsdagen hörande skulder, avtal och andra förpliktelser. Köpare är bostadsrättsföreningen Perrongen i Stockholm. I april 213 köpte bostadsrättsföreningen fastigheten av bolaget. PRODUKTION OCH INFLYTTNINGAR Bostadsrättsföreningen är bildad för att svara för byggnation i Blåsut och är den tredje bostadsrättsföreningen i området som HSB uppför. Under året har produktion, försäljning och inflyttning pågått. föfl)rttningen har fo11satt in under 214 och pågår ännu när denna berättelse upprättas. Produktionen och försäljning sker på totalentreprenad av HSB Bostad AB. f P 4 2

8 Inflyttningarna har varit-, och är framledes, enligt nedan: Datum 26 september 2 7 september 31 oktober 29 november 2 december 31 januari februari mars april maj juni 214 Lägenheter Adress Hållövägen 11 Hållövägen 11 Hållövägen 13 Vingavägen 1 Vingavägen 8 Vingavägen 2 Sofielundsvägen 15 Sofielundsvägen 23 Fyrvaktarkroken 7 Fyrvaktarkroken 68 Fyrvaktarkroken 66 FÖRVALTNINGSAVTAL Avtal med HSB Stockholm har tecknats avseende förvaltning, ekonomisk- och teknisk förvaltning av föreningen. Avtalen gäller över två år med ett års förlängning om uppsägning inte sker. Uppsägningstiden är 7 månader före kontraktstidens utgång. BREDBAND, TELEFONI OCH TV Föreningen har tecknat gruppanslutningsavtal om Bredband, IP telefoni och Digital TV med Bredbandsbo laget. FASTIGHETSFÖRSÄKRING Fastigheten är försäkrad hos Folksam, och försäkringen är inklusive bostadsrättstillägg för de boende. AVTALPARKERINGSENTREPRENÖR I augusti påteclmades avtal med entreprenören Core Park AB. Avtalet innebär att Core Park hanterar bostadsrättsföreningens parkeringsadministration. Avtalet gäller till och med den 31 december 216. GEMENSAMHETSANLÄGGNING/SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Bostadsrättsföreningens fastighet ingår i tre stycken gemensamhetsanläggningar: Arholma GA: 1 delägs av fasigheterna Almagrundet 1 (brf Almagrundet) Arholma 1 (HSB brf Stationen) Arholma 2 (HSB brfbangården) Arholma 3 (brf Arholma), Åstorp 4 (SL) och Åstorp 6 (Stockholms Hantverksförenings Förvaltnings AB) samt Östergarn 1 (HSB brf Perrongen) och avser gator med tillhörande gatubelysning och dagvattenledning i Hållövägen. Fastighetens andelstal är 22 av totalt Arholma GA:2 delägs av fastigheterna Almagrundet 1 (Peab), Arholma 1 (HSB brf Stationen), Arholma 2 (HSB brf Bangården), Arholma 3 (brf Arholma) samt Östergarn 1 (HSB brf Perrongen) oph-avser parkniark och konstnärlig utsmyckning med tillhörande belysning. Fastighetens andelstal är 152 av totalt ft// 3 5

9 Arholma GA4: delägs av fastigheterna Almagrundet 1 (Peab), Arholma 1 (HSB brf Stationen), Arholma 2 (HSB brf Bangården) Arholma 3 (brf Arholma) samt Östergarn 1 (HSB brf Perrongen) och avser markparkering med mera. Fastighetens andelstal är 36 av totalt 122. Gemensamhetsanläggningarna förvaltas av Blåsuts samfällighetsförening. Bostadsrättsföreningens representant i samfällighetsföreningen är Tomas Hansson. FINANSIERING Under hösten beslutade styrelsen att förtidsbinda räntan på delar av bostadsrättsföreningens lån. Utfallet av förtidsbindningen är: kronor är bundet till den 15 augusti 215 till räntan 3,43 % kronor är bundet till den 15 augusti 216 till räntan 3,81 %. Därtill har kronor rörlig ränta. Detta ger en genomsnittlig ränta på 3,3 3 % vilket kan jämföras med den beräknade räntan på 3,36 % i ekonomisk plan. Kreditgivare är Nordea. AKTUELLA HÄNDELSER 214 Den 8 januari 214 hölls ett möte med boende i bostadsrättsföreningen som är intresserade av att vara adjungerade i styrelsen. Detta då det är en lång inflyttning och styrelsen önskar kontakt med de boende under tiden inflyttningen pågår. De som är adjungerade till styrelsen är: Emelie Ekvall Åke Dahlberg Jonas Andersson Svante Haggren Pär Sigefeldt Lars Bergwall och Isa Wiman RESULT ATDISPOSITION Förslag till resultatdisposition: Stämman har att ta ställning till: Balanserat resultat Årets resultat -615 kr kr kr lf//- Styrelsen föreslår följande disposition: 4 6

10 Uttag ur fond Överföring till fond Balanserat resultat kr kr kr kr Ytterligare upplysningar vad beträffar föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. lrp' 5 7

11 Org Nr: HSB bostadsrättsförening Perrongen i Stockholm Resultaträkning Nettoomsättning Not Fasti.ghetsko~tnad~r. Drift Summa fastighetskostnader Not Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Not 3 Not Årets resultat lj~ 8

12 Org Nr: HSB bostadsrättsförening Perrongen i Stockholm Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstil/gjngar Pågående nyanläggningar och förskott Hnansiella anläggningstil/gjngar Långfristigt värdepappersinnehav Not 5 Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar Avräkningskonto HSB Stockholm Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Not 7 Not 8 Not Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar ~ 9

13 Org Nr: HSB bostadsrättsförening Perrongen i Stockholm Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Insatser Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut Ansvarsförbi ndelser Not 1 Not 11 Not 12 Not Inga Inga 1

14 Org Nr: HSB bostadsrättsförening Perrongen i Stockholm Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från löpande verksamhet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/minskning ( +) kortfristiga fordringar Ökning ( +) /minskning (-) kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Investeri ngsverksam het Investeringar i fastigheter Investeringar/försäljningar av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Ökning ( +) /minskning (-) av långfristiga skulder Inbetalda insatser Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likv.ida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto hos HSB Stockholm in i de likvida medlen. 11

15 Org Nr: HSB bostadsrättsförening Perrongen i Stockholm Redovisningsprinciper m.m. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Föreningen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Från och med räkenskapsår som påbörjas 214 träder ny normgivning i kraft, vilket innebär att föreningen framtida år kommer att upprätta årsredovisning enligt ett så kallat K-regelverk. Förändringar kommer sannolikt att ske vad gäller synen på avskrivningar, investeringar och planerat underhåll. Detta kan medföra att framtida resultat och jämförelsetal avviker från denna årsredovisning och budget för 214. Fastigheten Föreningen köpte samtliga aktier i BÅM AB av Blåsut Åstorp AB som ägde fastigheten Stockholm Östergarn 1 för kr. I slutet av 29 tog FAR SRS policygrupp för redovisning fram ett uttalande, RedU9 Bostadsrättsföreningars förvärv av fastighet via bolag. Förvärvet är redovisat i enlighet med RedU9, vilket innebär att övervärdet för aktierna förts direkt till fastigheten. Fastigheten har ett redovisat anskaffningsvärde som överstiger det skattemässiga värdet med OOOkr. Föreningen har i och med det en uppskjuten skatteskuld. Om föreningen skulle sälja fastigheten uppstår det en skatt. Då föreningen inte har för avsikt att sälja fastigheten värderas den uppskjutna skatteskulden till Okr. Inkomstskatt och underskottsavdrag En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 %. övriga bokslutskon:i mentarer Föreningen har inte haft några anställda under året. Inga arvoden har betalats ut under året. 12

16 Org Nr: HSB bostadsrättsförening Perrongen i Stockholm Noter Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter Hyror Bredband Övriga intäkter Bruttoomsättning Not3 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm Not4 Räntekostnader och liknande resultatposter Övriga räntekostnader ~ 13

17 Org Nr: HSB bostadsrättsförening Perrongen i Stockholm Noter Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Not6 Aktier, andeiar och värdepapper Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Andel i HSB Stockholm Aktier i BÅM AB Not 7 Övriga kortfristiga fordringar Investeringsmoms jul-sep Investeringsmoms okt-dec Eventuell skatteskuld tax 214, HSB Bostad HSB Bostad, bankavgift Nots i=örutbetalda kostnader och upplupna intäkter Försäkring HSB Städ Förutbetalda kostnader Corepark Bredband Not 9 Kassa och bank Swedbank Not 1 Förändring av eget kapital Belopp vid årets ingång Resultatdisp enl. stämmobeslut Försäljning lägenheter Årets resultat Belopp vid årets slut Insatser Uppi. avgifter Underh.- fond Balanserat resultat Årets resultat Not 11 Skulder till kreditinstitut Låneinstitut Nordea Beviljad kredit Not 12.. Övriga skulder Lyft kreditiv Belopp Skattekonto HSB Avräkningskonto Förskott HSB Bostad # 14

18 Org Nr: HSB bostadsrättsförening Perrongen i Stockholm Noter Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda hyror och avgifter HSB Stockholm Fortum Markets AB B2 Bredband AB/PayEx Finance AB S~tockholm, den...:~g...\~. ~ ::.~.~ ca...,,.i... 1-u~ Attila Kriss Cidu~~~ "Toma5.. j:i'ä"i155ail /J.~u 'V" """ """""" ' " E.f.4... Camilla Brännfors ~ 6wtiiisiiiL- ''Oiri'i(a"Gustavssoil"''''"''''"'"'"'""'"''''""' ::rfiili ä 5 Rarisson Kenneth Strömberg Smådalaröyägen Dalarö BoRevision AB Av HSB Riksförbund utsedd revisor 15

19 Org Nr: Revisionsberättelse Till föreningsstämman i HSB bostadsrättsförening Perrongen i Stockholm, org.nr Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB bostadsrättsförening Perrongen i Stockholm för räkenskapsåret Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisnings lagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för HSB bostadsrättsförening Perrongen i Stockholm för räkenskapsåret Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god redovisningssed. För revisorn från BoRevision AB innebär detta att denne har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisnings principer som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltnings berättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.!f~km;p revisor. Kenneth S omberg Smådalarövägen Dalarö BoRevision AB Av HSB Riksförbund förordnad revisor Alexander For~.. 16

20 En motion till stämman: Jag heter Tine Burman och bor på Vingavägen 8 i lägenhet 88. Jag vet inte om det finns någon plan på detta redan, men jag önskar att det sätts upp en grind med portkod vid öppningen från gården ut till Hållövägen. Jag kommer självklart aldrig lämna mina barn utan koll men med tanke på att det är en bilväg utanför samt en ännu större bilväg (Sophielundsvägen) i närheten skapar denna öppning oro i mig. Gården ser redan nu fantastiskt inbjudande ut för barn och jag hoppas att den även kan få kännas trygg för oss föräldrar. Vänligen, Tine Burman 17

21 Motion inkommen från Tine Burman angående grind med portkod vid öppningen från gården ut till Hållövägen Uppsättning av grind mot gården ingår i produktionen och kommer att monteras, grinden kommer att kunna öppnas med tagg. Därmed anser styrelsen att motionen är besvarad. 18

22

23 Fullmakt Varje medlem har en röst. Om flera medlemmar äger bostadsrätten gemensamt, har de ändå bara en röst tillsammans. Om en medlem äger flera bostadsrätter i föreningen, har denne ändå bara en röst. Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, annan närstående(=förälder, syskon eller barn) eller annan medlem får vara ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Fullmakt ska vara skriftlig och daterad. Den gäller högst ett år efter utfärdandet. Ort. Datum... Fullmakt för att företräda bostadsrättshavaren Lägenhetsnummer.... i brf Bostadsrättshavarens egenhändiga namntäckning:. (Namnförtydligande)... (Fullmakten behöver inte vara bevittnad)

24 Ordlista Årsredovisning: Består av en förvaltningsberättelse samt den ekonomiska redovisningen. Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse (ibland verksamhetsberättelse eller styrelseberättelse). Förvaltningsberättelsen talar om vilka som haft uppdrag i föreningen, vad som i huvudsak förekommit samt redovisar en del fakta om antalet medlemmar m m. Den ekonomiska redovisningen, bokslutet, följer den EU-anpassade årsredovisningslagen. Redovisningen består av resultaträkning, balansräkning och noter. I resultat- och balansräkningarna redovisas klumpsummor. Noterna innehåller mer detaljerad information. Resultaträkningen visar vilka intäkter respektive kostnader föreningen har haft under året. Intäkter minus kostnader = årets överskott/underskott. För en bostadsrättsförening gäller det nu inte att få så stort överskott som möjligt, utan istället att anpassa intäkterna till kostnaderna. Med andra ord ska årsavgifterna beräknas så att de täcker de kostnader (inklusive avsättning till fonder) som man väntar ska uppkomma. Föreningsstämman beslutar efter förslag från styrelsen hur resultatet ska hanteras. Balansräkningen visar föreningens tillgångar (tillgångssidan) och hur dessa finansieras (skuldsidan). På tillgångssidan redovisas föreningens anläggningstillgångar i form av fastigheter och inventarier samt föreningens omsättningstillgångar i form av t ex kontanter och andra likvida medel. På skuldsidan redovisas föreningens eget kapital som innehåller medlemmarnas insatser, balanserat resultat och yttre fonden. Övriga poster på skuldsidan är skulder till kreditinstitut och övriga, t ex leverantörsskulder. Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet med mark och byggnader. Avskrivningar: Värdet på fastigheterna och inköpta inventarier minskar på grund av förslitning. Detta redovisas som en kostnad för avskrivning i resultaträkningen varje år. Det värde som står som tillgång i balansräkningen är värdet efter alla avskrivningar. Omsättningstillgångar kan i allmänhet omvandlas till kontanter inom ett år. Bland omsättningstillgångar kan nämnas HSB avräkningskonto och andra likvida medel. Kortfristiga skulder är skulder som föreningen måste betala senast inom ett år, t ex leverantörsskulder. Likviditet är bostadsrättsföreningens förmåga att betala sina kortfristiga skulder (t ex vatten, el, räntor, bränsle). Likviditeten erhålls genom att jämföra bostadsrättsföreningens omsättningstillgångar med dess kortfristiga skulder. Är omsättningstillgångarna större än de kortfristiga skulderna, är likviditeten tillfredsställande. Skulder: Skulder till utomstående; dels sådana som ska betalas inom ett år, dels skulder till kreditinstitut. Fond för yttre underhåll: Styrelsen ska upprätta underhållsplan för föreningens hus. I årsbudgeten ska medel avsättas för underhållet. Genom beslut om årsavgiftens storlek säkerställs erforderliga medel för att trygga underhållet av föreningens hus. Beslut om fondavsättning fattas av föreningsstämman. Fond för inre underhåll: I de bostadsrättsföreningar som har en inre underhållsfond, regleras avsättningen till fonden i bostadsrättsföreningens stadgar. Fondbeloppet enligt balansräkningen utvisar den sammanlagda behållningen av samtliga bostadsrätters tillgodohavanden. Fondens fördelning på respektive lägenhet framgår av den avispecifikation som följer inbetalningskorten varje kvartal. Ansvarsförbindelser är åtaganden för föreningen som inte bokats som kort- eller långfristig skuld. Kan vara borgensförbindelser eller avtalsenligt åtagande, som avgäld. Ställda panter avser i föreningens fall de pantbrev/fastighetsinteckningar som lämnats som säkerhet för erhållna lån.

25

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 214 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsberättelse. Brf Stureby 2013

Årsberättelse. Brf Stureby 2013 Årsberättelse Brf Stureby 2013 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Att bo i en bostadsrätt innebär att du bor till självkostnadspris. Det är ingen som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

HSB BRF SNÖSÄTRA ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF SNÖSÄTRA ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF SNÖSÄTRA ÅRSRedoviSning 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Brf Tempelekot Arsredovisning 2010 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tiänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 107 lägenheter med bostadsrätt och 20 lägenheter och 11 lokaler med hyresrätt.

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 107 lägenheter med bostadsrätt och 20 lägenheter och 11 lokaler med hyresrätt. ÅRSRedoviSning 2014 Brf Pinnpojken Org. Nr.769606-2228 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2014 Föreningens verksamhet Föreningen Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-2013

ÅRSREDOVISNING 2012-2013 - ÅRSREDOVISNING 2012-2013 HSB Brf Taltrasten Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

Handlingar till HSB:s bostadsrättförening Hamnkaptenens årsstämma den 25 maj 2015

Handlingar till HSB:s bostadsrättförening Hamnkaptenens årsstämma den 25 maj 2015 HSB:s Brf Hamnkaptenen i Sthlm, org nr 702002-8200 Handlingar till HSB:s bostadsrättförening Hamnkaptenens årsstämma den 25 maj 2015 2015-04-12 BrfHamnkaptenen Förvaltningsberättelse år 2014 1(11 Att bo

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tallmohöjden i Nacka

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tallmohöjden i Nacka 1 Styrelsen för Org.nr: 769607-4272 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 2 Förvaltningsberättelse HSB brf Tallmohöjden 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Att bo I en. bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo I en. bostadsrättsförening - vad innebär det? _-o -.- n-ö-satra M'red'o'q;sningTÖ; 2007 Att bo I en bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (:= månadsavgiften,

Läs mer

BRF MALARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

BRF MALARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF MALARSTRAND 2 Org nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Mälarstrand 2 Ka 11 e I se till ordinarie föreningsstämma den 5 maj 2014 klockan 1900. Mötet hålls på Restaurang

Läs mer

bostadsrattsforeningens arsredovisrrirrg

bostadsrattsforeningens arsredovisrrirrg bostadsrattsforeningens arsredovisrrirrg Attbo len bostadsrattsforening - vad innebar det? I HSB bor du till sjalvkostnadspris. Det ar ingen annan som ~anar pengar pa ditt boende. Arsavgiften (= manadsavgiften,

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? Arsredovisning 214 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften, hyran gånger

Läs mer

- vad innebär det? ren bostadsrättsförening. Att bo. . Med bostadsrätt "äger" du inte din lägenhet i egentlig

- vad innebär det? ren bostadsrättsförening. Att bo. . Med bostadsrätt äger du inte din lägenhet i egentlig @ Att bo ren bostadsrättsförening - vad innebär det? o I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som qjänar pengar på ditt boende. Arsavgiften (= månadsavgiften, "hyrar^" X 12) täcker föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF HENRIKSGÅRDEN I LOMMA

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF HENRIKSGÅRDEN I LOMMA ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF HENRIKSGÅRDEN I LOMMA HSB BRF HENRIKSGÅRDEN 1 LOMMA 746000-4729 Kallelse Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Henrilcsgården i Lomma kallas härmed till ordinarie

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Fjällnäset i Sundbyberg

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Fjällnäset i Sundbyberg Org Nr: 715200-0415 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Fjällnäset i Sundbyberg Org.nr: 715200-0415 får härmed avge årsredovisninq för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30

Läs mer

" Riksbyggen. Årsredovisning. BRF PLOGEN 20 1/1 2014-31/12 2014 arg nr 769622-4281. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

 Riksbyggen. Årsredovisning. BRF PLOGEN 20 1/1 2014-31/12 2014 arg nr 769622-4281. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. " Riksbyggen Årsredovisning BRF PLOGEN 20 1/1 2014-31/12 2014 arg nr 769622-4281 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. r Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Brf Sandvik 716418-6889

Årsredovisning 2013 för Brf Sandvik 716418-6889 Årsredovisning 2013 för Brf Sandvik 716418-6889 KALLELSE Medlemmarna i HSB:s bostadsrättsförening SANDVIK nr 267 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Torsdagen den 15 maj år 2014 klockan 19.00

Läs mer

Kallelse till årsstämma:

Kallelse till årsstämma: Kallelse till årsstämma: HSB Bostadsrättsföreningen Luftskeppet i Stockholm 2013-05-08 18.30 Plats: Skarpnäckskyrkan på Skarpnäcks Allé 31 Välkommen att fika fr.o.m. 18.00 1 Dagordning för HSB Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Skogsfrun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Handlingar till HSB:s bostadsrättsförening Hamnkaptenens årsstämma 21 maj 2014.

Handlingar till HSB:s bostadsrättsförening Hamnkaptenens årsstämma 21 maj 2014. Handlingar till HSB:s bostadsrättsförening Hamnkaptenens årsstämma 21 maj 2014. 1. Kallelse och dagordning. 2. Förvaltningsberättelse och årsredovisning.. 3. Valberedningens förslag. 4. Proposition och

Läs mer