Förslag till nya och ändrade former av bidrag till föreningar och organisationer. Det här är en lättläst sammanfattning av texten. 1.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till nya och ändrade former av bidrag till föreningar och organisationer. Det här är en lättläst sammanfattning av texten. 1."

Transkript

1 Förslag till nya och ändrade former av bidrag till föreningar och organisationer Det här är en lättläst sammanfattning av texten. 1. Inledning Bakgrund Kommunfullmäktige i Lund har bett Kultur- och fritidsnämnden att dela ut olika ekonomiska bidrag till föreningar och organisationer som arbetar med ungdomar, kultur, invandrare och pensionärer. Bidragen till föreningar har varit likadana de senaste 20 åren. Men samhället förändras. Därför är det viktigt att också förändra bidragen. Vad är ett remissförslag? När politikerna ska besluta i en viktig fråga är det bra att låta förslagen till ändringar gå ut på remiss. Då får alla som har med frågan att göra säga vad de tycker om förslagen. Detta är ett sådant remissförslag. 2. Uppföljning och utvärdering Idag kan man se på föreningars plats i samhället på två olika sätt. Det ena synsättet är att föreningar ska arbeta för sig själva och inte vara styrda av kommunerna. Det andra synsättet handlar om att föreningarna kan ta över en stor del av samhällets ansvar när samhället inte längre kan ta ansvar. Kultur- och fritidsförvaltningen tycker att man ska använda båda synsätten. Kommunen ska samarbeta med föreningarna genom att till exempel tala med dem. Då ökar kunskapen om

2 hur föreningarna använder bidragen och vilken nytta de gör. 3. Gemensam värdegrund Idag arbetar både föreningar och resten av samhället mycket med frågor som handlar om värdegrund. Det betyder att man har en gemensam plan för de värden som man tycker är viktiga. Kultur- och fritidsnämnden vill ta fram en gemensam värdegrund för alla som tar emot bidrag från kommunen. Värdegrund Föreningar och organisationer som får stöd av kultur- och fritidsnämnden ska ha en demokratisk grund. De ska följa FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. Dessutom ska de följa dessa värderingar: Jämlikhet och jämställdhet Jämlikhet innebär att alla människor ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Jämställdhet betyder jämlikhet mellan olika kön. Delaktighet och inflytande Delaktighet och inflytande betyder att alla medlemar ska kunna vara med och säga vad de tycker och också få veta vad som händer i en förening eller en organisation. Inkludering Inkludering betyder att alla ska känna sig välkomna och kunna vara med i verksamheten. Bevarande av miljön Att arbeta med miljön handlar om att se hur just den egna verksamheten 2

3 kan hjälpa till med att spara och skydda miljön. Drogförebyggande arbete Användande av alkohol, narkotika, dopning och tobak förkortas ANDT. ANDT skapar ohälsa hos människor och ökad otrygghet i samhället. Målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning och minskade skador av alkohol och tobak. Att levandegöra värdegrunden Alla som får bidrag av kultur- och fritidsnämnden ska välja minst ett av ovanstående fem områden att särskilt arbeta med under verksamhetsåret eller projektperioden. Det kan vara ett område som man känner särskilt mycket för, ett område där man har goda idéer som man gärna vill sprida till andra, eller ett område som man vill utveckla i den egna verksamheten. Man ska sedan berätta hur man arbetat med området på en enkel blankett som man skickar med verksamhetens projektredovisning eller årsredovisning. Kultur- och fritidsförvaltningen ska på olika sätt hjälpa till med till exempel rådgivning, utbildning och workshops. Man ska också kunna möta varandra och tala med varandra. På så sätt kommer bidragsformernas värdegrund att bli verklighet. 4. Ett intersektionellt förhållningssätt Orden intersektionellt förhållningssätt handlar om hur olika sorters strukturer för makt gör att vissa människor hamnar utanför. Strukturer för makt gör att de personer som inte anses normala kan hamna utanför 3

4 som till exempel personer med funktionsnedsättning men också personer som är homosexuella. När man förstår att det finns olika strukturer för makt och normer kan man också arbeta för att få bort dessa strukturer och normer. Då blir det lättare för alla att kunna vara med. 5. Fyra teman för framtidens stöd Vi har haft ett system för bidrag till föreningar och organisationer. Vi vill nu ändra på det systemet eftersom också samhället har förändrats. Idag lever vi i ett samhälle där många olika sorters människor finns. Vi tror också att samhället kommer att förändras ännu mer i framtiden. Därför måste vi ha ett system för att ge bidrag som också snabbt kan ändras. Så här vill vi dela upp stöden: A. Stöd till föreningar med verksamhet för barn och unga Föreningar som har ledarledd verksamhet för barn och unga. Ledaren är oftast en vuxen med uppdrag att lära ut. På så sätt får barn och unga utvecklas i exempelvis idrott, friluftsverksamhet eller kulturverksamhet. B. Stöd till ungas egen organisering Ungas egen organisering handlar om unga som väljer att organisera sig själva i en föreningsform, där det är unga själva som startar, leder och organiserar andra unga. Men även för unga som inte vill organisera sig i en förening. C. Stöd till publika arrangemang Här handlar det om att stödja arrangemang eller verksamhet 4

5 som är av intresse för alla i Lund. Särskilt gäller det bidrag till kulturföreningar och kulturproducenter eller kulturarrangörer i Lund. Men temat betyder också att publika idrottsarrangemang ska kunna få stöd. D. Stöd till folkbildning och lika rättigheter Detta tema handlar om stöd till studieförbund, organisatoriskt arbete för mänskliga rättigheter där bland annat invandrarföreningar och pensionärsföreningar finns med. 5. Stöd till föreningar med verksamhet för barn och unga Inledning Detta handlar om stöd till idrottsföreningar men också exempelvis scoutföreningar. För att få stöd ska föreningen ha en verksamhet som leds av vuxna. Kommunen ger kommunalt lokalt aktivitetsstöd, LOK-stöd, till föreningar med verksamhet för barn och unga i åldern 7 till 20 år. Lokalkompensationsbidraget har varit och är ett viktigt bidrag för föreningar som inte är i kommunens lokaler. Förvaltningen föreslår därför att detta stöd ska finnas kvar. Det så kallade utvecklingsbidraget infördes år Vi föreslår att det ändrar namn till Bidrag för upprustning och utveckling av föreningsägda anläggningar. Bidragsform: Kommunalt lokalt aktivitetsstöd, LOK Bidraget ska hjälpa föreningarnas arbete och göra så att barn och ungdomar lär sig att ta ansvar, och att de får kunskap om demokrati. För vilka? 5

6 Vi ger bidraget till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Föreningarna ska vara för barn mellan 7 och 20 år. Så ska bidraget vara Vi ger bidraget till föreningar med verksamhet för barn och unga som ett aktivitetsbidrag. Vi vill att aktivitetsbidraget ska ha två delar, en del som mäter hur många som är med i verksamheten, men också en del för att kunna genomföra projekt. I den flexibla delen föreslår vi att bidraget till sommarkolloverksamhet ska vara med, och kallas Stöd till lovverksamhet. Regler för bidraget Vi delar ut kommunalt lokalt aktivitetsstöd till föreningar som har en ledarledd verksamhet. Föreningarna ska även i fortsättningen ha minst 20 medlemmar som är folkbokförda i Lunds kommun. Så ska kommunen betala för bidraget Den kvantitativa delen av bidraget, kommunalt lokalt aktivitetsstöd, ska betalas genom idrottens vanliga budget. Vi har inga särskilda pengar till att införa en flexibel del. Därför behöver vi 850 tusen kronor. Vi måste göra omfördelningar inom kultur- och fritidsnämndens totala budget eller få mer pengar till vår budget. Vi för över pengar för sommarkollo till flexibel del. Bidragsform: Lokalkompensationsbidrag Lokalkompensationsbidraget ska göra det mer rättvist mellan dem som är i egna lokaler eller som hyr av någon annan än kommunen och de verksamheter som är i kommunens lokaler. 6

7 För vilka? Föreningar som är i egna lokaler eller som hyr av någon annan än kommunen. Så ska bidraget vara Vi räknar ut storleken på bidraget genom att multiplicera aktivitetsbidragets storlek med 18 poäng. Det betyder att vi ger lite mer än 200 kronor till varje sammankomst. Regler för bidraget Vi ger lokalkompensationsbidrag för aktiviteter i lokal som föreningen äger, årsförhyr eller hyr tillfälligt utanför kultur- och fritidsförvaltningens idrotts- och skollokaler. Förreningen ska ha sin verksamhet i lokalen. Föreningen får inte ha andra bidrag till lokalen. Föreningen kan som mest få 95 procent av sina lokalkostnader betalda genom Lokalkompensationsbidraget. Så ska kommunen betala för bidraget Stödet får plats i budgeten för kommunalt lokalt aktivitetsstöd. Bidragsform: Bidrag för upprustning och utveckling av föreningsägda anläggningar Bidraget ska göra skillnaderna mindre mellan de föreningar som är i kommunala lokaler och de föreningar som har sin verksamhet i egna lokaler. Med hjälp av bidraget ska föreningen kunna göra förbättringar i den egna lokalen. För vilka? Bidraget ska gå till bidragsberättigade föreningar med stor barn- och ungdomsverksamhet som har sin verksamhet i egna lokaler. Så ska bidraget vara Bidraget är sammanlagt 1,5 miljoner kronor i den budget vi har nu. 7

8 Föreningarna ansöker om bidraget en gång varje år. Regler för bidraget För att få bidraget ska föreningen betala minst 40 procent av kostnaderna själva. Föreningen ska också lova att den ska finnas en viss tid in i framtiden. Det som föreningen har fått pengar till ska de visa att de använt pengarna till senast 30 juni året efter det att föreningen fått bidraget. Så ska kommunen betala för bidraget Pengar till stödet finns inom idrottens vanliga budget. 5.B Stöd till ungas egen organisering Inledning Med uttrycket Ungas egen organisering menar man både unga som startar och driver egna föreningar och unga som väljer att arbeta tillsammans men utan att ha någon förening. Vanliga föreningar med styrelser, stadgar och regelbundna tider för aktiviteter passar inte längre alla unga idag. De vill aktivera sig när de själva vill och har lust. De vill organisera sig på annat sätt än i en förening. Idag delar kultur- och fritidsförvaltningen ut 300 tusen kronor till unga som inte behöver tillhöra någon förening. Vi föreslår att bidraget byter namn till Cash och breddas till andra områden än kultur. Idag finns föreningar för unga som inte riktigt passar in i reglerna för dem som kan söka det kommunala lokala aktivitetsstödet. För att kunna stödja dessa föreningar på ett rättvist sätt föreslår vi en ny bidragsform: Unga leder unga. 8

9 Bidragsform: Cash Bidraget ska stärka och utveckla demokratin i samhället och demokratiska värderingar hos unga genom att skapa möjligheter att organisera sig utifrån sina egna idéer, intressen och förutsättningar. För vilka? Målgruppen är unga i åldrarna 13 till 25 år som bor eller går i skolan i Lund. Så ska bidraget vara Bidraget går till ungas egen organisering i kultur, idrott och samhällsfrågor. Regler De som kan få bidraget är: Projekt som genomförs för och av unga i Lunds kommun Projekt som bygger på demokratiska grunder Unga i åldrarna 13 till 25 år som bor eller studerar i Lund Så ska kommunen betala för bidraget Cash kommer att kosta kommunen 150 tusen kronor utöver de 300 tusen kronor som redan finns. Bidragsform: Unga leder unga Vi vill stärka och utveckla demokratin i samhället och demokratiska värderingar hos unga genom att hjälpa unga att organisera sig i föreningsform utifrån de ungas egna idéer, intressen och förutsättningar. För vilka? Bidragsformen Unga leder unga är för föreningar i Lund där de flesta av medlemmarna är folkbokförda i Lund och de flesta av styrelseledamöterna är i åldern 13 till 25 år. 9

10 Så ska bidraget vara Det går att söka bidraget varje år. Föreningarna kan söka bidrag för bland annat: hyra av lokaler, förbrukningsmaterial, inhyrning av föreläsare och instruktörer, resor och resekostnader i samband med verksamheten, tjänster inom teknik, ljud, ljus, vakt och bevakning. Regler för bidraget Föreningar som kan få bidraget ska: finnas i Lund. arbeta demokratiskt ha minst 3 medlemmar ha medlemmar i åldern 13 till 25 år ha en styrelse där de flesta är i åldern 13 till 25 år behöver inte vara kopplade till en stadsbidragsberättigad riksorganisation behöver inte ta ut medlemsavgifter av sina medlemmar inte kunna gå att tjäna pengar på Så ska kommunen betala för bidraget Unga leder unga kommer att kosta kommunen 900 tusen kronor. 5.c Stöd till publika arrangemang Inledning Inom temat Stöd till publika arrangemang finns kulturbidragen: projektbidrag och verksamhetsbidrag. Dessutom föreslår vi ett nytt bidrag till publika idrottsarrangemang. Bidragsform: Projektbidrag för publika arrangemang Kommunen ska se till att det finns publika arrangemang som är bra och intressanta för alla i Lund. Bidraget ska gå till tidsbegränsade arrangemang och projekt. Det betyder att man inte kan få projektbidrag under flera år för samma projekt. För vilka? 10

11 Vi kan ge bidrag till organisationer, till exempel en ideell förening eller en ekonomisk förening, men också till grupper eller personer, som ordnar något för alla. Eftersom bidrag till publika idrottsarrangemang inte finns idag, saknar vi exakta regler för vilken typ av arrangemang som skulle kunna få bidrag. Regler för bidraget Kommunen kan ge bidrag till: bra arrangemang som har svårt att hitta pengar på andra sätt arrangemang som alla kan gå till och som är intressant för alla arrangemang som sker i Lunds kommun verksamhet som inte tillhör någon särskild religion eller politiskt parti Kommunen kan inte ge bidrag till: verksamhet i kommunala förvaltningar eller kommunala bolag köp av lokaler och utrustning verksamhet som är religiös eller politisk stödgalor eller andra arrangemang för välgörande ändamål verksamhet där man mest vill tjäna pengar verksamhet inom utbildning eller forskning Så ska bidraget vara Det går att söka projektbidrag fyra gånger varje år. Så ska kommunen betala för bidraget Det finns redan pengar till de publika kulturarrangemangen i vår budget. För att betala de publika idrottsarrangemangen behöver vi 100 tusen kronor mer för varje år. Bidragsform: Verksamhetsbidrag för publika arrangemang Kommunen ska se till att det finns publika arrangemang som är bra och intressanta för alla i Lund. Detta bidrag är ett årligt bidrag till verksamhet som fortsätter år efter år och där en del av dem som arbetar får lön. Verksamheten ska också vara viktig för Lund. 11

12 För vilka? Vi kan ge bidrag till organisationer till exempel en ideell eller ekonomisk förening, som ordnar något för alla. Eftersom bidrag till publika idrottsarrangemang inte finns idag, saknar vi exakta regler för vilken typ av arrangemang som skulle kunna få bidrag. Regler för bidraget Kommunen kan ge bidrag till: bra arrangemang som har svårt att hitta pengar på andra sätt arrangemang som alla kan gå till och som är intressant för alla arrangemang som sker i Lunds kommun verksamhet som inte tillhör någon särskild religion eller politiskt parti Kommunen kan inte ge bidrag till: verksamhet eller projekt i kommunala förvaltningar eller bolag köp av lokaler och utrustning verksamhet som är religiös eller politisk stödgalor eller andra arrangemang för välgörande ändamål verksamhet där man mest vill tjäna pengar verksamhet inom utbildning eller forskning Så ska bidraget vara Man kan söka verksamhetsbidrag en gång om året. När vi bestämmer vem som ska få bidraget tittar vi på hur bra arbetet är, hur bra publiken kommer att tycka att det är, och hur duktiga de som arbetar i organisationen är. Vi tittar också på hur organisationen arbetar med att nå ut till publiken och vilken reklam de tänker göra. Vi tittar också på vilken ekonomi organisationen har. Så ska kommunen betala för bidraget 12

13 Det finns redan pengar till de publika kulturarrangemangen i vår budget. För att betala för de publika idrottsarrangemangen behöver vi 100 tusen kronor varje år. 5D. Stöd till folkbildning och lika rättigheter Inledning Temat Stöd till folkbildning och lika rättigheter handlar om bidrag till invandrarföreningar, pensionärsorganisationer och studieförbund. Kommunen ska också arbeta för att ge utökat inflytande för de nationella minoriteterna i frågor som handlar om dem. Därför föreslår vi att också de organisationer som företräder de nationella minoriteterna, det vill säga romers, judars, samers, sverigefinnars och tornedalingars rättigheter, kan få bidrag. Vi föreslår också att bidraget till invandrarföreningar ska byta namn till bidrag till etniska organisationer. Dessutom föreslår vi att bidragen till pensionärsorganisationer, etniska organisationer och nationella minoritetsorganisationer samlas under bidragsformen Bidrag till rättighets- och kulturbärande organisationer. Bidragsform: Bidrag till rättighets- och kulturbärande organisationer Att se till att det finns mångfald i samhället och att alla kan vara med på samma villkor. För vilka? Utredningens förslag om bidrag till rättighets- och kulturbärande organisationer innehåller två olika alternativ. I det ena alternativet ger vi bidraget till tre typer av rättighets- och kulturbärande organisationer: pensionärsorganisationer, 13

14 etniska organisationer och nationella minoritetsorganisationer. I det andra alternativet ger vi bidraget till alla typer av rättighets- och kulturbärande organisationer, även till exempelvis hbtq-organisationer, organisationer som arbetar mot diskriminering på grund av religion eller annan trosuppfattning, och jämställdhetsfrämjande organisationer. Regler för bidraget För att ha rätt till bidrag ska organisationen: ha stadgar, organisationsnummer, egen vald styrelse och revisorer vara öppen för alla som stödjer det som organisationen vill inte arbeta med partipolitik eller bara religiöst arbete kunna visa en planerad verksamhet ha minst 20 bidragsberättigade medlemmar Bidragsberättigad medlem är: person som är folkbokförd i Lunds kommun person som har betalt medlemsavgift med lägst 70 kronor senast 31 december året innan det år organisationen söker bidraget Så ska bidraget vara Organisationen får bidrag utifrån hur många medlemmar den har och vilken verksamhet den har. Så ska kommunen betala för bidraget Vi föreslår att budgeten för bidrag till invandrar- och pensionärsorganisationer ska betala bidraget till rättighets- och kulturbärande organisationer. De senaste två årens pengar som ingen fått använder vi till de nationella minoritetsorganisationerna. Bidraget till det andra alternativet ska betalas med extra 150 tusen kronor. Bidragsform: Utvecklingsbidrag för att främja mångfald och jämlikt deltagande i samhället Att arbeta för mångfald och jämlikt deltagande i samhället. Det betyder att alla ska kunna vara med på samma villkor. 14

15 För vilka? Utvecklingsbidraget är till för alla typer av rättighets- och kulturbärande organisationer, till exempel pensionärsorganisationer, etniska organisationer, nationella minoriteter, hbtq-organisationer, organisationer som arbetar mot diskriminering på grund av religion eller annan trosuppfattning, organisationer som representerar personer med funktionsnedsättning, samt jämställdhetsfrämjande organisationer. Så ska bidraget vara Man kan söka utvecklingsbidraget för att starta eller utveckla en organisation. Man kan söka utvecklingsbidraget under hela året för projekt som inte ingår i bidraget till rättighets- och kulturbärande organisationer. Så ska bidraget betalas För att betala utvecklingsbidraget föreslår vi att vi får 150 tusen kronor mer varje år. 6. Övriga bidragsformer Under denna rubrik hittar du uppdragsersättningar där det finns ett avtal mellan kultur- och fritidsnämnden och en organisation som utför ett uppdrag. Här hittar du också bidrag som inte ingår naturligt i de fyra bidragstemana. Bidragsform: Uppdragsersättningar Uppdragsersättningar är stöd från kommunen genom avtal om utförande av uppdrag. Kultur- och fritidsnämnden eller verksamhetschefen bestämmer hur stort stödet ska vara inför varje år. Uppdragsöverenskommelse om verksamhet har tecknats med Friluftsfrämjandet för Skryllegården, Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige för verksamhet vid Kulturens museum, Föreningen Kulturmejeriet för verksamhet vid Mejeriet, Lunds Ungdoms- och hemgård för öppen fritidsverksamhet vid Hemgården, 15

16 4H-föreningar för verksamhet vid Östra Torngården och Gunnesbo gård, samt Byahusets Vänner för verksamhet vid Byahuset i Södra Sandby. Avtal som kan liknas vid uppdragsavtal har också genom åren funnits med Lunds Teaterförening, Musik i Syd för anordnande av körfestivalen, Anagram Produktion för anordnande av humorfestivalen, samt Kulturcentrum Skåne. Dessutom har Folkets Bio i Lund vad som skulle kunna kallas ett uppdrag för att ha skolbioverksamhet. Det finns inte någon tydlig skillnad mellan verksamhetsbidrag och uppdragsersättning. Man kan säga att en uppdragsersättning ställer mer tydliga krav på vad kommunen vill ha ut av verksamheten än ett verksamhetsbidrag som mer styrs av allmänna bidragsbestämmelser. Vi föreslår att man undersöker hur uppdragsersättningar och till uppdrag angränsande verksamhetsbidrag fungerar. I denna undersökning ska man också ta fram en samlad plan för uppföljning och utvärdering av uppdragsersättningarna. Bidragsform: Framtidens Lund Framtidens Lund är ett sätt att betala för nyskapande konstprojekt och kulturprojekt som har hög kvalitet. Bidragsformen har funnits mellan åren 2011 och 2014 och har varit ett samarbete mellan Lunds kommun och Stiftelsen framtidens kultur. Denna bidragsform har skapat aktiviteter, utveckling och händelser som inte vanligtvis sker i Lund. Vi ska utvärdera bidragsformen för att se hur den har fungerat. Denna utvärdering ska göras tillsammans med stiftelsen framtidens kultur under år Trots att utvärderingen ännu inte är gjord 16

17 går det ändå att se att det finns ett behov av bidraget. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar på att hitta en fortsättning på Framtidens Lund redan från 1 januari Denna bidragsform ska betalas i kultur- och fritidsnämndens budget. Bidragsform: Evenemangsbidrag För att kunna säga att ett publikt arrangemang är ett evenemang och för att få evenemangsstöd, ska det vara något som ger människor en bra bild av Lund. Kommundirektören har bett en arbetsgrupp att ta fram ett förslag till hur kommunen ska arbeta med evenemang. I detta förslag beskriver arbetsgruppen hur en evenemangslots ska arbeta heltid från och med år 2015 för att utveckla Lund som evenemangsstad. I förslaget finns en budget på 650 tusen kronor per år att ge som stöd till olika evenemang. Bidragsform: Bidrag till närområdesprojekt En del projekt är bara för ett enda geografiskt område i kommunen. Det kan gälla till exempel olika typer av högtidsfirande där man bor, eller någon annan typ av projekt eller arrangemang för dem som bor i ett område. Bidrag eller annan form av stöd till dessa närområdesprojekt ska man kunna söka direkt hos de olika fritidsområdena. Hur det ska ske, ska utredas. 17

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Bidragsregler för

Läs mer

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Dnr: 2015/37 1 (5) Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Fastställt av Barn- och ungdomsnämnden 2012-12-10 136 Reviderad 2014-04-14 58 Överfört och fastställt av Kultur-

Läs mer

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1997:2 1997-12-22, 173 2000-01-31, 6 2002-02-25, 15 2004-01-26, 5 2005-08-29, 157 2008-12-22, 153 2009-12-21, 146 Reviderade av välfärdsutskottet

Läs mer

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 BIDRAGSREGLER 2013 Att starta en förening... 3 Startbidrag 3 Föreningens verksamhet... 3 Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 Mentorsbidrag... 4 Vilka kan söka? 4 Hur stort är bidraget? 4 Utbildning...

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning Föreningsbidrag För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun Bildning Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Innehållsförteckning Föreningsstöd...

Läs mer

Ungdomsstyrelsens kommentarer

Ungdomsstyrelsens kommentarer Ungdomsstyrelsens kommentarer till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 2011. Regeringen har skrivit

Läs mer

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund 1 Bidragsregler 2010 för Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar sregler för idrottsföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till idrottsföreningar och övriga idéorganisationer i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 BIDRAGSBERÄTTIGAD FÖRENING Bidrag kan utgå till ideell förening med ungdomsverksamhet som arbetar efter demokratiska

Läs mer

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun KFN13/62 RIKTLINJE Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-04. Antagen datum 2013-09-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014 Ärendenummer UPN2012/104 Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GEMENSAMMA REGLER FÖR FÖRENINGAR

Läs mer

Bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar i Oskarshamns kommun

Bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar i Oskarshamns kommun Bildningsförvaltningen Bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar i Oskarshamns kommun 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Föreningskategorier 4 3 Föreningar fritid 5 3.1

Läs mer

Bidragsnormer för ungdomsföreningar, övriga ideella föreningar, föreningsägda samlingslokaler och handikappföreningar.

Bidragsnormer för ungdomsföreningar, övriga ideella föreningar, föreningsägda samlingslokaler och handikappföreningar. Bidragsnormer för ungdomsföreningar, övriga ideella föreningar, föreningsägda samlingslokaler och handikappföreningar. Ungdomsföreningar För att bli registrerad och godkänd som ungdomsförening hos nämnden

Läs mer

Innehållsförteckning Sida

Innehållsförteckning Sida Innehållsförteckning Sida Innehållsförteckning... 1 Ansökningsförfarande... 2 sberättigade organisationer... 3 sformer... 3 Granskning... 4 Reducering av bidrag...4 Lokalbidrag... 4 Aktivitetsbidrag...

Läs mer

Förslag till revidering av regler för föreningsbidrag i Huddinge kommun (HKF 8020)

Förslag till revidering av regler för föreningsbidrag i Huddinge kommun (HKF 8020) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 8 Paragraf Diarienummer KS-2013/798.112 Förslag till revidering av regler för föreningsbidrag i Huddinge kommun (HKF 8020)

Läs mer

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet KULTUR & FRITID ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Ansökan lämnas till Kultur & Fritid, Box 41,221 00 Lund, senast 1 mars. FÖRENINGSUPPGIFTER Föreningens officiella adress Sökande förening Telefon

Läs mer

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun www.pwc.se Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Revisionsfråga...2 1.3.

Läs mer

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media Föreningsbidrag & Regler Foto: Zebra Media 2008 Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen Ansvarig handläggare i bidragsärenden är: Louise Jönsson Tel: 0418-47 30 13 E-post: louise.jonsson@landskrona.se

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Sundsvalls kommun vill genom sitt bidragssystem stödja kommunens föreningsliv så att möjlighet skapas för en omfattande och stimulerande fritid för alla på ett både jämlikt och jämställt

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Fr.o.m. 2014-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-12-12 280 Bakgrund Värnamo kommun stödjer

Läs mer

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund Kultur och Fritid Bidragsregler för föreningar och studieförbund Bidragsregler för föreningar och studieförbund Antagna av Kultur- och fritidsnämnden Grundvillkor - Bidragsberättigade är ideella och demokratiska

Läs mer

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration Fastställt av UAN 2005-12-15 278 Nämndens

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun

Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun Stöd till kulturverksamhet så här går Det till: Allmänna beskrivningar: Projektstöd: Syftet med Varbergs kommuns kulturstöd: Förstärka kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden Bidragsbestämmelser För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun Kulturnämnden Bestämmelser och tillämpningsföreskrifter för kommunal bidragsgivning till föreningslivet i Kävlinge kommun.

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Kulturbidrag. Bestämmelser för bidrag till kulturverksamhet. Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2015-10-12 57

Kulturbidrag. Bestämmelser för bidrag till kulturverksamhet. Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2015-10-12 57 Kulturbidrag Bestämmelser för bidrag till kulturverksamhet Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2015-10-12 57 1. SYFTE OCH MÅL Utifrån kultur- och fritidsnämndens (KFN) ansvarsområden och kommunens övergripande

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN

REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 1993-06-22, 129. Ändrade av kommunfullmäktige 1993-10-26, 186, 1995-10- 26, 288. Reglerna tillämpas fr

Läs mer

Beslut i kultur- och fritidsnämnden 2012-12- 10 109. Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun PROMEMORIA 2012-12-19

Beslut i kultur- och fritidsnämnden 2012-12- 10 109. Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun PROMEMORIA 2012-12-19 PROMEMORIA 2012-12-19 Kultur och fritid Mats Bergström 08-5555 98 03 Beslut i kultur- och fritidsnämnden 2012-12- 10 109 Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun Innehåll 1. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer och regler för Svedala kommuns stöd till ungdomsföreningar antagna av kommunfullmäktige 2014-09-08, 97 Svedala kommuns syn på föreningsstödet Gäller från 2015-01-01

Läs mer

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Innehåll Föreningsbidrag Grundregler för föreningsbidrag...4 Bidragsformer: - Driftsstöd för föreningsdrivna anläggningar...5 - Handikappanpassningsstöd...5

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR. Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17

FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR. Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17 FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreningsbidrag i Emmaboda kommun... 2 BILDNINGSNÄMNDEN...

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

REGLEMENTE FÖR FÖRENINGSBIDRAG. Allmänna bestämmelser för kommunala bidrag till ideella föreningar i Mora kommun

REGLEMENTE FÖR FÖRENINGSBIDRAG. Allmänna bestämmelser för kommunala bidrag till ideella föreningar i Mora kommun REGLEMENTE FÖR FÖRENINGSBIDRAG Allmänna bestämmelser för kommunala bidrag till ideella föreningar i Mora kommun Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område.

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM

FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM MULLSJÖ KOMMUN Februari 2002 (Smärre rev. 2011) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Kommunala bidrag enligt dessa normer, bidragsform A-F), utgår till förening med ungdomsverksamhet

Läs mer

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Bidragsformer 4 Grundbidrag och Medlemsbidrag

Läs mer

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde.

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Bidragsbestämmelser Adress Kultur & fritid 291 80 Kristianstad Besöksadress: Spannmålsgatan 9 DEFINITIONER Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Barn-

Läs mer

Föreningsbidrag - fritid barn- och ungdomsverksamhet

Föreningsbidrag - fritid barn- och ungdomsverksamhet RIKTLINJE Föreningsbidrag - fritid Dokumentets syfte Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för ekonomiska bidrag för föreningar som bedriver fritidsverksamhet för barn och ungdomar i Nacka. Dokumentet

Läs mer

Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2013-01-01

Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2013-01-01 Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2013-01-01 Gäller för: Ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar. 1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1 2008-04-23 Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1. Bidrag från socialnämnden kan utgå till föreningar med följande former av verksamhet: verksamhet för pensionärer verksamheter för funktionshindrade

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN Burlövs kommun 1 (13) BESTÄMMELSER för FÖRENINGS i BURLÖVS KOMMUN 2015 BURLÖVS KOMMUN 2 (13) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser 3 Verksamhetsbidrag 7 Lokalbidrag 8 Aktivitetsbidrag 9 Grundbidrag - verksamhet

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

KOMMUNALA BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET

KOMMUNALA BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KOMMUNALA BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET VARBERGS KOMMUN 2015 Bidragsbestämmelser antagna av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 Gäller från och med

Läs mer

Bidragsbestämmelser för: ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar

Bidragsbestämmelser för: ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar 387:1 Bidragsbestämmelser för: ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar

Läs mer

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Landskrona stad & Föreningsstöd Regler Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Fritids- och kulturförvaltningen Landskrona stad Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

ANSÖKAN: SNABBA STÅLAR. Kultur- och turismnämnden

ANSÖKAN: SNABBA STÅLAR. Kultur- och turismnämnden . Kultur- och turismnämnden ANSÖKAN: SNABBA STÅLAR Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av ansvarig

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag

Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag Det som ligger till grund för föreningsbidragen är omsorgsnämndens viljeinriktning att fokus ska ligga på aktiviteter och inte hyresbidrag. Fördelning

Läs mer

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Kultur- och fritidsförvaltningen Lund 2014 03 10 1 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Organisation för översynen... 4 2. Stödformer

Läs mer

Bidragsregler för fritidsföreningar i Tjörns kommun

Bidragsregler för fritidsföreningar i Tjörns kommun KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Bidragsregler för fritidsföreningar i Tjörns kommun Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03, KFN 2012/45 Tillägg antaget av kultur- och fritidsnämnden 2013-03-18, KFN

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E FÖRENINGSBIDRAG För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer Föreningar i Huddinge kommun kan ansöka om föreningsbidrag, som är

Läs mer

Equmenias riksstämma 2014

Equmenias riksstämma 2014 Equmenias riksstämma 2014 Sammanställning av yrkanden från handlingarna och påverkanstorget Propositionsordning för söndagens plenumförhandlingar 18 Motion från Equmenia Karlstad angående medlemsregistret

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering Organisations- och etableringsbidrag Statsbidraget regleras av förordningen om statsbidrag för kvinnors organisering (SFS 2005:1089)

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet

FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 1 1 ALLMÄNT 1:1 Rätt till bidrag Förening i Skövde kommun, som bedriver fritidsverksamhet för ungdomar inom Skövde kommun och är uppbyggd

Läs mer

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning.

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. 1 (5) Kultur & Fritid Föreningsbidrag Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. Allmänna bestämmelser Kriterier för kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Funktionsnedsättning och etniska minoritetsföreningar

Funktionsnedsättning och etniska minoritetsföreningar Funktionsnedsättning och etniska minoritetsföreningar Funktionsnedsättning och etniska minoritetsföreningar SIOS Bellmansgatan 15, 1 tr, 118 47 Stockholm Tel. 08-55 69 33 60 (vx). Fax 08-643 90 68 E-post:

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG 2012 2(15) INNEHÅLLFÖRTECKNING Målsättning sid 3 Allmänna villkor sid 4-5 Sammankomstbidrag sid 6-7 Stimulansbidrag sid 8 Bidrag till anställda sid 8-9 Lokalbidrag

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Bidragsbestämmelser, tillämpningsanvisningar

Bidragsbestämmelser, tillämpningsanvisningar Kultur- och fritidsnämnden Bidragsbestämmelser, tillämpningsanvisningar Innehåll Adress... 2 DEFINITIONER... 2 Barn- och ungdomsverksamhet... 2 Medlem... 2 Aktiva medlemmar... 2 Medlemsregister... 2 Sammankomst...

Läs mer

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-01-28 KSAU 13 Förslag till Evenemangspolicy för Karlsborgs kommun Dnr28.2015 Arbetsutskottets beslut

Läs mer

Proposition 1 Antagande av nya stadgar

Proposition 1 Antagande av nya stadgar Proposition 1 Antagande av nya stadgar Föreningens nuvarande stadgar antogs av årsmötet vid föreningens grundande i maj 2014. Under det gånga verksamhetsåret har styrelsen sett över stadgarna och arbetat

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun

Föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun Bilaga KA 2012.41 Föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun Policy och riktlinjer Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00 Fax: 0280 183 09 Plusgiro: 3 43 41 8 Bankgiro: 468 4312 www.malung-salen.se

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Innehållsförteckning. www.schack.se 1

Innehållsförteckning. www.schack.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Bakgrund och information... 2 När söks vad?... 3 Fadderbidrag... 4 Nyetableringsstöd... 5 Aktivitetsstöd... 6 Medlemsbidrag... 7 Projektbidrag... 8 www.schack.se

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Barnperspektiv på funktionsnedsättning

Barnperspektiv på funktionsnedsättning Barnperspektiv på funktionsnedsättning Alla barn har rätt att vara barn Rättigheter Förhållningssätt Rättigheter Barnkonventionen 1990 Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG Antagna av SeN 141119 90 RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG 2015 2 INNEHÅLLFÖRTECKNING Målsättning sid 3 Allmänna villkor sid 4-5 Registrering av förening sid 5 Sammankomstbidrag/Aktivitetsstöd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer