Förslag till regler för stöd till föreningslivet i Sundbybergs stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till regler för stöd till föreningslivet i Sundbybergs stad"

Transkript

1 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Förslag till regler för stöd till föreningslivet i Sundbybergs stad Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 31 maj 2012 Regler för stöd till föreningslivet i Sundbybergs stad beslutade av kommunfullmäktige den 17 december Sammanfattning Sundbybergs stad stödjer stadens ideella föreningar genom möjligheten att söka bidragsstöd och tillhandahållande av lokaler för föreningsverksamhet. Regler för dessa stöd- och bidragsformer beslutas av kommunfullmäktige. Nu gällande regler beslutades år Kultur- och fritidsnämnden hanterar majoriteten av bidragsformerna och nämnden har nu tagit fram ett nytt förslag regler för stöd till föreningslivet. Förslaget har under beredningstiden skickats ut på remiss till stadens föreningar. Förslaget innebär revideringar av reglerna för bidragsformerna anläggningsstöd, lokalkostnadsbidrag, aktivitetsbidrag, uppdragsstöd och verksamhets- och projektbidrag. Den huvudsakliga målgruppen är barn och ungdomar 7-20 år, personer som uppbär pension eller personer som har funktionsnedsättning. En ny bidragsform med namnet Ungt initiativ föreslås. Bidraget innebär att ungdomar kan söka upp till kr för tillfälliga projekt. Syftet är att uppmuntra ungdomars engagemang och inflytande över fritidsverksamhet i staden. Bidragstypen startbidrag föreslås utgå eftersom det nyttjades av ett litet antal föreningar. Förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner Förslag till regler för stöd till föreningslivet i Sundbybergs stad att gälla från 1 januari Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen. Elisabeth Ståhle Förvaltningschef Sundbybergs stad, Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON TELEFAX ORG.NUMMER

2 Allmänna förutsättningar för att söka föreningsbidrag Förening som söker bidrag ska: Vara uppbyggd enligt demokratiska principer, med styrelse och stadgar. Föreningen ska vara idéburen och bedriva icke vinstdrivande verksamhet som kommer staden, dess invånare och samhället till del. Staden beviljar inte bidrag till partipolitiska föreningar. Vara öppen för stadens medborgare att vara aktiva medlemmar eller stödmedlemmar i föreningen. Föreningens verksamhet ska i huvudsak bedrivas i Sundbyberg och/eller för boende i Sundbybergs stad. Undantag kan göras i fall då medlemmar av förening eller riksorganisation har behov av att delta i föreningsaktivitet som inte kan erbjudas inom ramen för den föreningsverksamhet som finns i Sundbybergs stad. Sträva efter att pojkar och flickor eller män och kvinnor har lika stor möjlighet att delta i föreningens aktiviteter. Om föreningens hela verksamhet endast riktar sig till pojkar, flickor, män eller kvinnor bör anledningen till detta förklaras i ansökan om föreningsbidrag. Sträva efter nolltolerans mot droger 1 vid samtliga ungdomsaktiviteter som anordnas med stöd av Sundbybergs stad. Om det förekommit bruk av droger under eller i nära anslutning till bidragsberättigande föreningsaktivitet kan staden besluta att föreningen blir återbetalningsskyldig. På stadens webbplats finns även stadens handlingsplan för drogförebyggande arbete. Den kan användas som ett stöd i föreningens eget arbete. Bidragsberättigande aktiviteter bör vara i enlighet med föreningens grundidé. Skicka in årsredovisning för föregående verksamhetsår 2. Handlingarna skickas i samband med bidragsansökan eller i efter föreningens årsmöte. Föreningens medlemmar ska vara registrerade och föreningen ska på begäran kunna uppvisa medlemslistor. Vara registrerade i stadens föreningsregister. Uppgifter lämnas direkt i registret via hemsida eller på en särskild blankett. Bidragssökande förening ska uppdatera uppgifterna årligen. Information om hur det går till finns på stadens hemsida. Allmänheten kan via hemsidan gå in och hitta information och kontaktuppgifter till föreningarna. Staden avgör om föreningen får publicera sina uppgifter i föreningsregistret. Ett krav är att föreningen lever upp till grundläggande krav som ställs på demokratiska föreningar. Förening som inte har uppdaterat sina uppgifter inom 5 år raderas från föreningsregistret. 1 Med begreppet droger avses alkohol, narkotika, doping, tobak och läkemedel som missbrukas. 2 Redovisningen ska innehålla verksamhetsberättelse, revisorsberättelse och ekonomisk redovisning (balans- och resultatrapport). 2

3 Fortsättning på nästa sida.. Föreningen ska ha ett organisationsnummer och ett post- eller bankgirokonto dit bidrag betalas ut. För vissa bidragsformer ställs kravet att föreningen redovisar hur beviljat bidrag har använts. Vad som gäller specifikt för respektive bidrag går att läsa under rubriken Ansökan och redovisning i beskrivningen av bidragen. Om verksamhet som beviljats bidrag skjuts upp eller förändras avsevärt ska staden omedelbart meddelas. I de fall staden bedömer att bidraget inte använts till den typ av aktivitet som angivits i ansökan kan föreningen bli återbetalningsskyldig. Om staden har en fordran på föreningen handläggs inte nya ansökningar förrän skulden är reglerad. 3

4 Aktivitetsbidrag Aktivitetsbidrag är den huvudsakliga formen för bidragsstöd till föreningar. Syftet är att stimulera ett brett utbud av kultur- och idrottsaktiviteter i staden. Bidraget kan sökas av föreningar som har verksamhet för barn och ungdomar 7-20 år 3, för personer som uppbär pension eller personer som har funktionsnedsättning. Bidraget är ett stöd till föreningarnas löpande verksamhet. För att söka aktivitetsbidrag ska föreningen uppfylla de grundläggande krav som anges på s.2. För bidragsformen gäller även följande: Föreningen ska ha minst 10 bidragsberättigade medlemmar som är folkbokförda i Sundbyberg. Föreningen ska huvudsakligen bedriva verksamhet i Sundbyberg eller för deltagare som är boende i Sundbybergs stad. Bidrag beviljas per deltagare som deltar i en organiserad sammankomst. Sammankomsten ska vara ledarledd och ha minst tre deltagare som är bidragsberättigade. Sammankomsten ska pågå minst 45 minuter. Föreningen ska redovisa minst 20 sammankomster för de bidragsberättigade medlemmarna under året. För varje sammankomst ska det finnas deltagarlistor/närvarokort och följande uppgifter ska framgå: verksamhetens art, deltagarens namn och födelsenummer (sex siffror), datum och klockslag, ansvarig ledare. I listorna ska det framgå om deltagaren är flicka/kvinna eller pojke/man. Deltagarlistor/närvarokort ska sparas i föreningen. De behöver dock inte skickas in till staden om detta inte specifikt begärs in i samband med kontroll. För varje deltagare i åldern 7-12 år beviljas bidrag för maximalt 80 sammankomster per år inom samma verksamhet. För deltagare i åldern år, deltagare med funktionsnedsättning och person som uppbär pension beviljas bidrag för maximalt 120 sammankomster per år inom samma verksamhet. Bidrag beviljas för deltagare som är med i maximalt en sammankomst per dag inom samma förening och verksamhet. Föreningen kan söka bidrag för deltagare som deltar i prova på-aktiviteter. Det ska framgå tydligt för deltagaren att det är ett prova på-tillfälle, och ska vara ett tillfälle att prova någon av föreningens ordinarie verksamheter. Ledare i åldern 7-20 får räknas som deltagare. Sammankomsten ska vara beslutad och ekonomiskt planerad av styrelsen, medlemsmöte, kommitté eller motsvarande. Bidrag beviljas inte för entrébelagda tävlingar och kommersiella arrangemang. Vid samarbete mellan föreningar kan endast en av föreningarna söka aktivitetsbidrag för aktiviteten. 3 Åldern räknas från och med det år deltagaren fyller 7 år till och med det år deltagaren fyller 20 år. 4

5 Fortsättning på nästa sida.. Ansökan och redovisning Aktivitetsbidrag söks retroaktivt efter genomförd aktivitet. Ansökan för perioden 1 januari - 30 juni lämnas in senast 15 augusti samma år. Ansökan för perioden 1 juli - 31 december lämnas in senast 15 februari efterföljande år. För sent inkommen ansökan behandlas inte. Alla bidragsberättigade föreningar ska redovisa sin verksamhet i enlighet med reglerna som anges på s.2. Förening som inte uppfyllt kraven på redovisning beviljas inte fortsatt aktivitetsstöd. Information om hur föreningen gör för att ansöka om bidrag hittas på stadens webbplats Blankett kan även skrivas ut på Sundbybergs stads alla bibliotek utan kostnad. 5

6 Anläggningsstöd föreningsverksamhet i stadens lokaler Anläggningsstöd innebär att föreningar, i mån av tid och plats, kan använda lokaler som ägs av Sundbybergs stad utan att betala hyresavgift. De lokaler som erbjuds är idrottshallar, mötesrum, lokaler för kulturaktiviteter m.m. För att kunna använda lokalerna utan avgift ska föreningen i huvudsak uppfylla de grundläggande krav som anges på s.2. För bidragsformen gäller även följande: Bidraget gäller under ordinarie öppettider och för föreningsverksamhet som i huvudsak är riktad mot målgruppen barn och ungdomar 7-20 år, personer med funktionsnedsättning och personer som uppbär pension. Under en inledande period (maximalt en termin) kan nystartad förening boka de tider som finns lediga. Efter inledningsperioden har föreningen möjlighet att delta då fasta, terminsbaserade tider i förväg fördelas mellan föreningarna. Detta gäller framför allt idrottsföreningars verksamhet i hallar och på idrottsplaner där planering och fördelning av tider görs i god tid innan terminsstart. Avgift för lokaler tas ut vid avgiftsbelagda arrangemang. Avgifter och undantag för lokalerna framgår av kommunfullmäktiges taxa för stadens anläggningar och lokaler. Föreningen ska använda bokade och tilldelade tider för sin egen verksamhet, och avboka i god tid om de inte ser att tiden inte kommer att nyttjas. Föreningen ska meddela staden om behovet av lokal och tider ändras och har inte rätt att överlåta tider till andra föreningar. Vissa av stadens lokaler har andra taxor för de rum och lokaler som hyrs ut. Det gäller exempelvis lokaler i Kulturcentrum Hallonbergen och biblioteken. Hyra och avgifter för kanslilokaler och förråd framgår av kommunfullmäktiges taxa för stadens anläggningar och lokaler. Information om de taxor som gäller i lokalerna går att hitta på Det går även att kontakta personalen på respektive lokal på tel Vid användande av kommunala lokaler och anläggningar är bruk av droger inte tillåtet. Det är inte heller tillåtet att vistas i lokalerna drogpåverkad. Studieförbunden kan även erbjuda möjligheter till lokalstöd för verksamhet som bedrivs som studiecirkel. I de fall där den möjligheten finns hänvisas föreningar i första hand till studieförbunden. Se information på studieförbundens hemsidor eller kontakta uthyrningsansvarig på kommunen för mer information. Ansökan och redovisning På stadens webbplats finns information om hur föreningen gör för att boka lokaler, se Där står det även vad som räknas som ordinarie öppettider Föreningar kan även kontakta stadens uthyrningsansvarige på kultur- och fritidsförvaltningen på tel för mer information. För att kunna boka till denna taxa är det viktigt att föreningen finns med i föreningsregistret. Bidragsberättigade föreningar ska redovisa sin verksamhet i 6

7 enlighet med reglerna som anges på s.2. 7

8 Lokalkostnadsbidrag föreningsverksamhet i egna lokaler För att söka bidraget ska föreningen i huvudsak uppfylla de grundläggande krav som anges på s.2. För bidragsformen gäller även följande: Föreningen ska kunna visa att den har ett särskilt behov av en lokal för sin verksamhet, som inte kan tillgodoses i stadens lokaler. Verksamheten som äger rum i lokalen ska i första hand rikta sig till barn och ungdomar i åldern 7-20 år, personer med funktionsnedsättning eller personer som uppbär pension. Bidrag kan även beviljas till förening som bedriver förebyggande verksamhet eller social stödverksamhet. Staden gör en bedömning av föreningens behov och tillgången till lokaler. Grundprincipen är att så långt som möjligt utnyttja stadens gemensamma lokaler och minimera bidragen för andra lokaler. Föreningen bör äga lokalen eller stå på kontraktet för hyresrätt. Undantag kan göras i de fall då föreningen behöver tillgång till en typ av lokal som staden inte kan tillhandahålla. Föreningen kan då beviljas ett bidrag till hyran för lokal där föreningen hyr in sig per timme. Lokalen ska om möjligt användas tillsammans med andra föreningar. Förening som disponerar stadens lokaler eller anläggningar kostnadsfritt för sin verksamhet kan inte söka lokalkostnadsbidrag för samma typ av verksamhetslokal (se anläggningsstöd s.7). Lokalkostnadsbidrag beviljas inte för kanslilokaler eller förråd. Studieförbunden kan även erbjuda möjligheter till lokalstöd för verksamhet som bedrivs som studiecirkel. I de fall där den möjligheten finns hänvisas föreningar i första hand till studieförbunden. Se information på studieförbundens hemsidor eller kontakta uthyrningsansvarig på kultur- och fritidsförvaltningen på tel Ansökan och redovisning För verksamhet som kommer att löpa över hela året eller som planeras till vår och tidig sommar bör ansökan skickas in senast 31 oktober året innan genomförande. Absolut sista ansökningsdatum för lokalkostnadsbidrag är 15 mars (det år som verksamheten kommer att bedrivas). Alla bidragsberättigade föreningar ska redovisa sin verksamhet i enlighet med reglerna som anges på s.2. I ansökan ska föreningen redovisa de kostnader och intäkter som föreningen har för lokalen. Information om hur föreningen gör för att ansöka om bidrag hittas på stadens webbplats Blankett kan även skrivas ut på Sundbybergs stads alla bibliotek utan kostnad. 8

9 Uppdragsstöd Syftet med uppdragsstöd är att stödja föreningsdriven verksamhet som kompletterar stadens egna verksamheter, eller där stadens anser att det finns ett mervärde i att verksamheten drivs i föreningsregi. Respektive nämnd i Sundbybergs stad beslutar om uppdragsstöd inom sitt ansvarsområde. Uppdragsstödet riktas till föreningar där verksamhetens karaktär inte är regelbundna medlemsaktiviteter. Förening som ansöker om uppdragsstöd ska i huvudsak uppfylla de grundläggande krav som anges på s.2. För bidragsformen gäller även följande: I ansökan ska föreningen redovisa planering för genomförande och beräknad budget för uppdraget. Föreningen ska redovisa övriga bidrag och ekonomiskt stöd som föreningen erhåller för den verksamhet som kommunalt bidrag söks för. Nämnden bedömer om uppdragets syfte och mål stödjer och/eller kompletterar nämndens mål och inriktning. Nämnden bedömer om föreningens verksamhet kompletterar stadens verksamhet och om det finns ett mervärde i att verksamheten drivs i föreningsregi. Nämnden gör en bedömning av i vilken utsträckning verksamheten är angelägen för den aktuella målgruppen. Uppdragsstöd är bidragsfinansierad enskild verksamhet vilket innebär att förening ansöker om ett bidrag för den egna verksamheten. Staden beslutar ensidigt om bidraget och det sluts inget avtal mellan staden och föreningen. Staden är inte huvudman för den enskilda verksamheten och har inget juridiskt ansvar för de personer som tar del av föreningens tjänster. För verksamhet där det finns behov av långsiktig planering kan förening söka uppdragsstöd för mer än ett år i taget, dock maximalt för två år. I ansökan ska det framgå hur föreningen arbetar för jämställdhet och hur föreningen arbetar drogförebyggande. Ansökan och redovisning Föreningar ska ha ansökt om uppdragsstöd för kommande år senast den 31 oktober. Ansökan som kommer in efter detta datum behandlas inte. Alla bidragsberättigade föreningar ska redovisa sin verksamhet i enlighet med reglerna som anges på s.2. Eftersom uppdragen kan variera i utformning och omfattning beslutar nämnd om former för redovisning i samband med att uppdragsstöd beviljas. Det kan till exempel bli aktuellt att göra en delredovisning av verksamheten om uppdraget sträcker sig över en längre tidsperiod. Information om hur föreningen gör för att ansöka om bidrag hittas på stadens webbplats Blankett kan även skrivas ut på Sundbybergs stads alla bibliotek utan kostnad. 9

10 Verksamhets- och projektbidrag Aktivitetsbidrag är den bidragsform som utgör grunden för stadens stöd till föreningars verksamhet (se s.4). Det finns dock föreningar som bedriver verksamhet som inkluderar deltagare som inte uppfyller kriterierna för aktivitetsstöd, eller som har ett alltför lågt antal medlemmar. Föreningen kan då istället söka verksamhets- och projektbidrag för den löpande verksamheten. Bidraget kan även sökas till projekt som ligger utanför förenings ordinarie, löpande verksamhet. Det kan exempelvis vara lovaktiviteter och liknande satsningar som medför extra kostnader. Vid bedömningen beaktar nämnden om föreningens verksamhet anses vara i linje med stadens målsättning för kultur- och fritidsverksamhet i staden. Utifrån detta kan nämnden prioritera att uppmuntra en viss typ av verksamhet eller arrangemang och/eller stimulera nytänkande och utveckling i föreningslivet. Förening som ansöker om verksamhets- och projektbidrag ska i huvudsak uppfylla de grundläggande krav som anges på s.2. För förening som ansöker om bidrag under sitt första verksamhetsår i Sundbybergs stad gör nämnden en särskild bedömning av möjlighet till verksamhets- och projektbidrag. Till ansökan ska då en allmän beskrivning av föreningens verksamhet skickas in. Exempel på verksamheter/projekt som föreningar kan söka bidrag för är verksamhet som: Ger barn förutsättningar för att tidigt grundlägga en vana att röra sig. Stimulerar barn och ungdomar som inte redan är aktiva att delta i föreningslivet. Bidrar till att människor som uppbär pension ges möjlighet till ett aktivt och stimulerande liv. Bidrar till att alla människor oavsett funktionsförmåga ska kunna delta i förenings- och kulturlivet. Bidrar till att alla barn- och ungdomar oavsett ekonomiska förutsättningar ska kunna delta i kultur och fritidsaktiviteter. Ger målgrupperna tillgång till kulturens alla uttrycksformer och möjlighet till eget skapande, eller som bidrar till ett levande kulturliv i staden. Bidrar till ökad demokrati, jämställdhet, integration eller ekologisk hållbarhet. Bidrar till ökad folkhälsa, förebyggande verksamhet, social stödverksamhet eller öppen icke-medlemsbunden verksamhet. Läs om ansökan och redovisning på nästa sida.. 10

11 Ansökan och redovisning För ansökan finns tre stoppdatum per år: 31 oktober året innan genomförande rekommenderas för verksamhet som kommer att löpa över hela året och gäller för verksamhet som planeras till vår och tidig sommar. 15 mars - för verksamhet som planeras till sommar eller tidig höst. 15 augusti - för verksamhet som planeras till höst och vinter. Mer information om hur föreningen gör för att ansöka om bidrag hittas på stadens webbplats Blankett kan även skrivas ut på Sundbybergs stads alla bibliotek utan kostnad. Alla bidragsberättigade föreningar ska redovisa sin verksamhet i enlighet med de allmänna regler som anges på s.2. Föreningen ska dessutom redovisa en verksamhetsplan med ekonomisk plan för uppdraget, samt ange eventuella andra bidrag eller ekonomiskt stöd som föreningen får för samma verksamhet. I ansökan ska det även framgå hur föreningen arbetar med jämställdhet och drogförebyggande arbete. Efter avslutat projekt eller verksamhetsår ska föreningen skicka in en skriftlig redovisning av projektets resultat. Om ansökan gäller ett tillfälligt projekt ska redovisningen skickas in inom tre månader efter avslutat projekt. För bidrag till löpande verksamhet ska redovisningen ske i samband med ny ansökan, alternativt efter årsmöte om föreningen inte söker verksamhetsbidrag för kommande år. 11

12 Ungt initiativ Bidraget kan sökas för tillfälliga kulturarrangemang och idrotts- och motionsevenemang som arrangeras av ungdomar. Exempel på projekt är till exempel kurser, tävlingar, festivaler, utställningar med mera. Det går att söka upp till kr/projekt. Syftet är att ge stadens ungdomar ökade möjligheter till inflytande över det kulturoch fritidsutbud som finns i staden. Ansökan behandlas inom tre veckor vilket gör att det blir en kort väg från idé till genomförande. Bidragsformen möjliggör även för ungdomar som inte redan är engagerade i en förening att driva egna projekt och arrangemang. När beslut fattas beaktas om det planerade projektet/arrangemanget anses vara i linje med stadens målsättning för kultur- och fritidsverksamhet för ungdomar i Sundbyberg. Detta gäller: Sökande ska vara i åldern Bidraget kan sökas av enskild person eller av en grupp. Sökande ska vara folkbokförd i Sundbybergs kommun. Projektet ska vara öppet för/rikta sig till en större publik än den arrangerande gruppen ungdomar (man kan exempelvis inte söka för produktion av en film men för visningen av filmen). På alla ungdomsverksamheter och ungdomsarrangemang som anordnas med stöd av, eller i samarbete med Sundbybergs stad, ska total drogfrihet upprätthållas. Arrangemanget ska genomföras i Sundbybergs stad. En snabb slant kan inte sökas till: Projekt som är del av skolarbeten Projekt som genomförs på en plats där alkohol säljs (exempelvis är musikuppträdande på en fest där öl säljs) Inköp av inventarier Kommersiella, vinstdrivande projekt Projekt som arrangeras av befintlig idrottsförening, kulturförening eller politisk förening. Lön för egen arbetsinsats Utrikesresor 12

13 Läs om ansökan och redovisning på nästa sida.. Ansökan och redovisning Ansökan kan skickas in löpande under året och den sökande personen eller gruppen ska få svar på sin ansökan inom tre veckor. Ansökan ska innehålla en kort projektbeskrivning och en enklare ekonomisk kalkyl. Personalen på stadens mötesplatser för unga kan hjälpa sökande att fylla i ansökningsblanketten och även stötta ungdomar i genomförande av projekten. De kontaktas på någon av mötesplatserna för ungdomar eller per tel Ansökningsblanketter finns att ladda ner från De kan även skrivas ut på Sundbybergs stads alla bibliotek utan kostnad. Ansökan ska skickas in innan arrangemanget/projektets genomförande. I de fall staden bedömer att bidraget inte använts på det sätt som var avsett kan föreningen bli återbetalningsskyldig. Detta gäller även om det förekommit bruk av alkohol eller droger under, eller i nära anslutning till bidragsberättigande föreningsaktivitet När projektet har genomförts ska en kort beskrivning skickas in till kultur- och fritidsnämnden senast 2 månader efter genomfört projekt. 13

Regler för stöd till föreningslivet i Sundbybergs stad

Regler för stöd till föreningslivet i Sundbybergs stad 1 (12) Regler för stöd till föreningslivet i Sundbybergs stad Stadens målsättning med stöd till föreningslivet Sundbybergs stads målsättning med stöd till föreningslivet är att främja ett brett föreningsliv

Läs mer

Förslag till regler för stöd till föreningslivet i Sundbybergs stad 1

Förslag till regler för stöd till föreningslivet i Sundbybergs stad 1 KOMMUNKONTORET Anna Bohlin 2012-08-31 1 (10) Förslag till regler för stöd till föreningslivet i Sundbybergs stad 1 Stadens målsättning med stöd till föreningslivet Sundbyberg är och vill fortsätta vara

Läs mer

Regler för stöd till föreningslivet i Sundbybergs stad

Regler för stöd till föreningslivet i Sundbybergs stad Kultur- och fritidsförvaltningen, Sundbybergs stad 172 92 Sundbyberg Besöksadress: Kavallerivägen 4, Rissne Tel: 08-706 80 00, Fax: 08-733 38 36 www.sundbyberg.se Regler för stöd till föreningslivet i

Läs mer

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet 1 (7) Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Föreningslivet stärker civilsamhället och bidrar till ett lokalt engagemang. Därför har Sundbybergs stad valt att på olika sätt stötta föreningar

Läs mer

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet 1 (5) Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Föreningslivet stärker civilsamhället och bidrar till ett lokalt engagemang. Därför har Sundbybergs stad valt att på olika sätt stötta föreningar

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer till Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet

Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer till Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer till Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Riktlinjerna reglerar hur bidragsansökningar till kultur och fritidsnämnden ska göras, vilka krav som ställs

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Kulturbidrag Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar och organisationer som bedriver en regelbunden kulturverksamhet inom exempelvis teater, dans, musik, bild och form, film och media,

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Fastställda av kommunfullmäktige 2003 Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Innehåll

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

Bidragsregler för övriga föreningar

Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsreglementet avser samtliga hos Upplands Väsby kommun registrerade ideella föreningar med huvudverksamhet inom det kulturella fältet samt scoutföreningar och frilufsföreningar.

Läs mer

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 Syfte Lomma kommuns stöd till det ideella föreningslivet syftar till att stimulera till ett

Läs mer

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Nya bidragsregler från 2015-01-01 (antagna av kommunfullmäktige 2014-09-03, 125) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser Ansökan om registrering Ansökan om kommunala

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Sundsvalls kommun vill genom sitt bidragssystem stödja kommunens föreningsliv så att möjlighet skapas för en omfattande och stimulerande fritid för alla på ett både jämlikt och jämställt

Läs mer

Utbetalning sker till ett föreningstecknat postgiro/bankgirokonto.

Utbetalning sker till ett föreningstecknat postgiro/bankgirokonto. SOLNA STAD Kultur- och fritidsförvaltningen 2006-01-01 Förening i Solna stad 1. Allmänna villkor för Solna stads föreningsregister 1.1 Villkor för Solnas föreningsregister Föreningens namn skall innehålla

Läs mer

Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet.

Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet. Styrdokument, regler Kundvalskontoret 2012-01-01 Andreas Åstrand 08-590 971 56 Dnr Fax 08-590 890 77 Andreas.astrand@upplandsvasby.se Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 805.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 805.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 805.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Ks 2015-05-27 140 2015-05-28 2015/288 Ks 2016-04-06 94 2016-04-07 2016/90 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG RIKTLINJER

Läs mer

BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun

BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2011-01-19 8 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-09-10 129 BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun Gäller fr.o.m. 2011-03-01 och ersätter tidigare

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

Bidragsregler för kulturföreningar

Bidragsregler för kulturföreningar Bidragsregler för kulturföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till kulturföreningar m fl i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning är att Partille kommun

Läs mer

Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun

Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun antagna av Kommunfullmäktige 2015-10-14 119 att gälla från 2016-01-01 tillsvidare, revideras under kommande

Läs mer

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå www.skelleftea.se/kultur Foto på framsidan från föreställningen Dans i novembermörkret. Fotograf: Patrick Degerman (2013) Kulturnämndens

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens fördelning av föreningsbidrag

Vård- och omsorgsnämndens fördelning av föreningsbidrag Sida: 1 (5) Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden har enligt gällande reglemente ansvar för att fördela bidrag till föreningar

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR BIDRAGSNORMER FÖR KULTURFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2011-06-15. Syftet med kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR STORFORS KOMMUN

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR STORFORS KOMMUN REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR I STORFORS KOMMUN REGLER För att en förening ska bli stödberättigad från kommunen ska den: Bedriva sin ideella verksamhet inom Storfors

Läs mer

Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen. Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar

Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen. Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar KS13-268 003 Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-09-10

Läs mer

Bidragsregler för kulturföreningar i Tjörns kommun

Bidragsregler för kulturföreningar i Tjörns kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN sregler för kulturföreningar i Tjörns kommun Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2012-02-06, 5 Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning är att

Läs mer

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Bilaga 1. Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Kultur- och fritidsupplevelser av alla slag ger människor en ökad livskraft och därmed förutsättningar för en bättre allmän folkhälsa. Ett varierat

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 18 BIDRAGSNORMER FÖR BARN- OCH UNGDOMS- FÖRENINGAR SAMT PENSIONÄRS- OCH HANDIKAPPFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2005-11-28 att gälla fr o m 2006-01-01 Delar

Läs mer

Regler för kommunalt föreningsbidrag

Regler för kommunalt föreningsbidrag Regler för kommunalt föreningsbidrag Fritidsavdelningen Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-03-16 Datum: 2015-03-24 Dnr: Sida: 2 (9) Reglemente för kommunalt föreningsbidrag Kommunstyrelsens

Läs mer

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 R I K TLINJER FRITIDSNÄMNDEN Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Varför lämnar fritidsnämnden

Läs mer

Bidragsbestämmelser föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser föreningsbidrag Bidragsbestämmelser föreningsbidrag Hammarö kommun vill genom olika bidragsformer skapa en god förutsättning för ett allsidigt föreningsliv i kommunen genom: att ge kontanta bidrag till verksamhet samt

Läs mer

BIDRAGSREGLER kultur- och fritidsverksamhet i Lindesbergs kommun. Kultur- och fritidsnämnden

BIDRAGSREGLER kultur- och fritidsverksamhet i Lindesbergs kommun. Kultur- och fritidsnämnden BIDRAGSREGLER kultur- och fritidsverksamhet i Lindesbergs kommun 2012 Kultur- och fritidsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE... 3 1.2 ÖVERGRIPANDE MÅL... 3 2. REGISTRERING AV FÖRENING... 4 2.1 NYREGISTRERING...

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer 1 (7) Typ: Bestämmelse Giltighetstid: Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 20 Uppdateras: Barn, kultur- och utbildningsnämnden lämnar bidrag till olika föreningar och organisationer som bedriver barn-

Läs mer

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Dnr: 2015/37 1 (5) Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Fastställt av Barn- och ungdomsnämnden 2012-12-10 136 Reviderad 2014-04-14 58 Överfört och fastställt av Kultur-

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar Bidragsregler för idrottsföreningar Regler för bidrag till idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet i Upplands Väsby kommun, anslutna till Riksidrottsförbundet Bestämmelser för kommunala bidrag

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar sregler för idrottsföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till idrottsföreningar och övriga idéorganisationer i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning

Läs mer

3 Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till studieförbund som bedriver verksamhet inom Sundsvalls kommun.

3 Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till studieförbund som bedriver verksamhet inom Sundsvalls kommun. Sida 1 (5) 1 Detta regelverk innehåller bestämmelser för Sundsvalls kommuns bidrag till föreningar och studieförbund. Syftet med kommunens stöd till föreningslivet är att stimulera ideella insatser för

Läs mer

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete 1 (7) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Karolina Nord 08-731 31 70 2016-02-25 2015:271 Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete Omsorgs- och socialnämndens riktlinjer 2 (7) Innehållsförteckning

Läs mer

Föreningsstöd i Skara kommun

Föreningsstöd i Skara kommun Föreningsstöd i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Gäller från 2016-04-14 Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 96/KS310 805 KFS 1997:1 Bidragsnormer för föreningar med verksamhet inom kultur/fritid/idrott (Antagna av kommunfullmäktige den 27 januari 1997) (Gäller

Läs mer

Bidragsnormer. Gäller fr om

Bidragsnormer. Gäller fr om Bidragsnormer Gäller fr om 2008-01-01 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Bidragsberättigad förening Kommunalt föreningsbidrag kan utgå om nedanstående kriterier är uppfyllda: Föreningen - ska vara ideell, ha sitt säte

Läs mer

Bidragsregler Ljungby kommun

Bidragsregler Ljungby kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Bidragsregler Ljungby kommun Allmänna bidragsregler Ansökningsblanketter Ansökningsblanketter finns att hämta på kultur- och fritidsförvaltningens kontor eller på kommunens

Läs mer

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1997:2 1997-12-22, 173 2000-01-31, 6 2002-02-25, 15 2004-01-26, 5 2005-08-29, 157 2008-12-22, 153 2009-12-21, 146 Reviderade av välfärdsutskottet

Läs mer

Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32. Eva Sorvari Järnvägsgatan 12 0520-65 95 90 eva.sorvari@lillaedet.se

Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32. Eva Sorvari Järnvägsgatan 12 0520-65 95 90 eva.sorvari@lillaedet.se kultur och fritid BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALT BIDRAG TILL FÖRENINGAR / ORGANISATIONER I LILLA EDETS KOMMUN Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32 Adress Telefon e-post sid 1/7 Eva Sorvari

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Sida: 1 (5) 1. Riktlinjernas bakgrund och syfte 1.1 Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden har enligt reglementet ansvar för att fördela bidrag till föreningar och organisationer inom nämndens verksamhetsområde,

Läs mer

Kommunalt föreningsstöd

Kommunalt föreningsstöd Kommunalt föreningsstöd Bidragsregler 1 Allmänna förutsättningar Kommunens bidragsgivning syftar till att stödja Järfällaföreningarnas organiserade barn- och ungdomsverksamhet. Med Järfällaförening avses

Läs mer

Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande

Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande KULTURFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande Fastställda av kulturnämnden 2017-03-24, KTN-2015-0125, 13 Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala Telefon:

Läs mer

Rapport Hantering av föreningsbidrag. Timrå kommun

Rapport Hantering av föreningsbidrag. Timrå kommun Rapport Hantering av föreningsbidrag Timrå kommun November 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer 6 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK

Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK 2016-11-16 1 (5) Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 16 november

Läs mer

Förslag till reglemente för föreningsbidrag för ideella föreningar i Haninge kommun Dnr: KOFN 2015/18

Förslag till reglemente för föreningsbidrag för ideella föreningar i Haninge kommun Dnr: KOFN 2015/18 Förslag till reglemente för föreningsbidrag för ideella föreningar i Haninge kommun 2016-05-09 Dnr: KOFN 2015/18 Kultur- och fritidsnämndens bidragsregler för ideella föreningar i Haninge kommun Kultur-

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar Bidragsregler för idrottsföreningar Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet Bestämmelser för kommunala bidrag

Läs mer

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration Fastställt av UAN 2005-12-15 278 Nämndens

Läs mer

Föreningsbidrag Bildningsnämnden.

Föreningsbidrag Bildningsnämnden. Föreningsbidrag Bildningsnämnden. 1. Innehållsförteckning. s.1. 2. Ansökningsförfarande. s.2. 3. Bidragsberättigade organisationer s.3. 4. Granskning..... s.3. 5. Reducering av bidrag... s.3. 6. Bidrag

Läs mer

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 BIDRAGSREGLER 2013 Att starta en förening... 3 Startbidrag 3 Föreningens verksamhet... 3 Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 Mentorsbidrag... 4 Vilka kan söka? 4 Hur stort är bidraget? 4 Utbildning...

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

Regler och villkor för Föreningsbidrag i Hallsbergs kommun

Regler och villkor för Föreningsbidrag i Hallsbergs kommun 2016-12-07 Regler och villkor för Föreningsbidrag i Hallsbergs kommun Att gälla från och med 1 januari 2017 1 (5) Allmänna villkor 1. Föreningens medlemmar ska ha valt styrelse demokratiskt, vilket innebär

Läs mer

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun KFN13/62 RIKTLINJE Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-04. Antagen datum 2013-09-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2017-01-10 SN 2017/0005.03.02 0480-450950 Socialnämnden Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E FÖRENINGSBIDRAG För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer Föreningar i Huddinge kommun kan ansöka om föreningsbidrag, som är

Läs mer

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Bidragsregler för

Läs mer

Förening i Solna stad

Förening i Solna stad SOLNA STAD Kultur- och fritidsförvaltningen 2013-01-01 1 (8) Förening i Solna stad 1. Allmänna villkor för Solna stads föreningsregister 1.1 Villkor för Solnas föreningsregister Föreningens namn skall

Läs mer

Regler för föreningsbidrag

Regler för föreningsbidrag Regler för föreningsbidrag Att bli en bidragsgodkänd förening En förening kan ansöka om att bli bidragsgodkänd. En bidragsgodkänd förening kan söka alla Idrott & förenings bidrag och kan hyra anläggning

Läs mer

Bidrag till organisationer inom arbets-och företagsnämndens ansvarsområde

Bidrag till organisationer inom arbets-och företagsnämndens ansvarsområde RIKTLINJE Bidrag till organisationer inom arbets-och företagsnämndens ansvarsområde Dokumentets syfte Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för ekonomiska bidrag till organisationer som är verksamma

Läs mer

Kommunalt föreningsbidrag

Kommunalt föreningsbidrag Kommunalt föreningsbidrag Kommunalt föreningsbidrag i Tanums kommun Kommunfullmäktige beslutade den 20 december 2010 187 att fastställa bidragsnormerna Innehållsförteckning Sid Allämna bestämmelser...

Läs mer

Regler och villkor för föreningsbidrag

Regler och villkor för föreningsbidrag Regler och villkor för föreningsbidrag Kultur- och fritidsnämnden Strategi Plan/program Riktlinje Regler och riktlinjer 1 Innehållsförteckning Kultur- och fritidsnämndens syfte och mål med föreningsbidrag...

Läs mer

Riktlinjer föreningsbidrag Sektor stöd och omsorg

Riktlinjer föreningsbidrag Sektor stöd och omsorg Sektor stöd och omsorg Dnr KS16.475-1 Reviderat 2016-06-10 Innehåll Riktlinjer Föreningsbidrag Sektor SO 4 Generella krav och förutsättningar... 4 Fördelningsprinciper.. 5 Medlemsbidrag... 5 Lokalkostnadsbidrag...

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

Regler för föreningsbidrag i Huddinge kommun

Regler för föreningsbidrag i Huddinge kommun 1 (12) Antaget i kommunfullmäktige 1992-12-09, 315 med ändring 1994-10-31, 184, 1995-02-27, 14, 1997-12-16, 142, 2000-03-28, 38, 2003-01-20, 5, 2003-10-06, 126, 2004-12-13, 234, 2008-05-05, 100, 2011-05-02,

Läs mer

Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län

Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län 1 (7) Bidragsregler för Ungdomsorganisationer LTV091060 Landstingsstyrelsen 2010-01-01 Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län Fastställd av Landstingsstyrelsen 16 december 2009 312

Läs mer

Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1

Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1 Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1 Grundprinciper för Allaktivitetshuset Stadens målsättning är att främja ett brett föreningsliv och utbud av kultur, fritids-

Läs mer

Regelverk för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Regelverk för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Regelverk för föreningsbidrag i Nyköpings kommun (KFN) den 2009-08-27 Antagen av kommunfullmäktige den 2009-11-10 I dokumentet anges Kultur- och fritidsnämnden med förkortningen KFN Regelverk för föreningsbidrag

Läs mer

Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping

Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping REGLERNA ÄR ANTAGNA AV NORRKÖPINGS KOMMUN, VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN DEN 9 JUNI 2009. REVIDERAD VERSION ANTOGS AV VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Läs mer

Föreningsbidrag - fritid barn- och ungdomsverksamhet

Föreningsbidrag - fritid barn- och ungdomsverksamhet RIKTLINJE Föreningsbidrag - fritid Dokumentets syfte Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för ekonomiska bidrag för föreningar som bedriver fritidsverksamhet för barn och ungdomar i Nacka. Dokumentet

Läs mer

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2001-09-24 och gäller from 2002-01-01 Rev KF 2010-11-29, 89 Rev KF 2012-11-26 1 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG TILL UNGDOMS- ORGANISATIONER, VALDEMARSVIKSKORPEN,

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 7.8

Laholms kommuns författningssamling 7.8 Laholms kommuns författningssamling 7.8 Bestämmelser om bidrag till ideella föreningar; antagna av kommunfullmäktige den 16 december 2004, 145 1, med ändring den 30 augusti 2007, 115 2, den 26 november

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser 1 Bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro Allmänna bestämmelser Föreningar, sammanslutningar och enskilda som i demokratiska former bedriver verksamhet för kommunens invånare, med på prioritet

Läs mer

Bidragsnormer för det kommunala stödet till barn- och ungdomsverksamhet

Bidragsnormer för det kommunala stödet till barn- och ungdomsverksamhet STYRDOKUMENT 1(7) Beteckning Barn och utbildning Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktig 66 Dnr 609/06 Bidragsnormer för det kommunala stödet till barn- och ungdomsverksamhet Föreliggande bestämmelser för kommunala

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd.

Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd. Örebro kommun 2016-03-03 Sov 100/2015 orebro.se PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för föreningsbidrag

RIKTLINJE. Riktlinjer för föreningsbidrag RIKTLINJE Riktlinjer för föreningsbidrag Typ av Styrdokument Riktlinje Beslutsinstans Kommunstyrelsen 188/2016 Fastställd 2016-10-19 Diarienummer KS 2016/353 Giltighetstid Från 2017-01-01 och tillsvidare

Läs mer

Policy för föreningsbidrag. Policy för föreningsbidrag

Policy för föreningsbidrag. Policy för föreningsbidrag Policy för föreningsbidrag Innehåll Policy för föreningsbidrag 3 Syfte 3 Definition av föreningsbidrag 3 Omfattning och beslutsstruktur 3 Bidragsberättigad förening 4 Grundläggande principer 4 Ansökningsförfarande

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 805.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 805.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 805.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Ks 2015-05-27 140 2015-05-28 2015/288 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG RIKTLINJER FÖR KOMMUNSTYRELSENS BIDRAG INOM

Läs mer

NORMER FÖR FÖRENINGSBIDRAG

NORMER FÖR FÖRENINGSBIDRAG FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KT 30 c 1 (7) NORMER FÖR FÖRENINGSBIDRAG Fastställda av kommunfullmäktige 2016-03-29, 41 För att kunna söka föreningsbidrag ska föreningen vara anmäld till föreningsregistret. Detta

Läs mer

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014 Ärendenummer UPN2012/104 Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GEMENSAMMA REGLER FÖR FÖRENINGAR

Läs mer

Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun

Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun Stöd till kulturverksamhet så här går Det till: Allmänna beskrivningar: Projektstöd: Syftet med Varbergs kommuns kulturstöd: Förstärka kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Regler och riktlinjer för föreningsbidrag

Regler och riktlinjer för föreningsbidrag Kultur- och fritidskontoret Regler och riktlinjer för föreningsbidrag Reviderade av Södertälje kommuns Kommunfullmäktige 2014-11-24 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Mål, syfte och villkor...3

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-XX-XX Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister... 3 4

Läs mer

Bidragsbestämmelser. riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag. Gäller från 1 juli 2008

Bidragsbestämmelser. riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag. Gäller från 1 juli 2008 Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Gäller från 1 juli 2008 Antagna av utbildnings- och fritidsnämnden 2007-10-31, 108 och Fagersta kommunfullmäktige 2008-04-29,

Läs mer

Ärende 15 Kultur- och fritidskontoret Regler och riktlinjer för föreningsbidrag Reviderade av Södertälje kommuns Kommunfullmäktige 2014-11-24 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Mål, syfte

Läs mer

Kommunalt föreningsstöd

Kommunalt föreningsstöd Kommunalt föreningsstöd Bidragsregler 2 2008-11-12 Kommunalt foreningsstd senaste versionen.doc 1 Allmänna förutsättningar Kommunens bidragsgivning syftar till att stödja Järfällaföreningarnas organiserade

Läs mer

Bidragsbestämmelser och riktlinjer för kommunalt föreningsbidrag i Skinnskatteberg

Bidragsbestämmelser och riktlinjer för kommunalt föreningsbidrag i Skinnskatteberg Bidragsbestämmelser och riktlinjer för kommunalt föreningsbidrag i Skinnskatteberg Olika bidragsformer 1. Kommunalt föreningsbidrag -Dialogbaserad överenskommelse 2. Aktivitetsbidrag 3. Etableringsbidrag

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Riktlinjer för landstingets bidrag till länets funktionshinderorganisationer

Riktlinjer för landstingets bidrag till länets funktionshinderorganisationer Riktlinjer för landstingets bidrag till länets funktionshinderorganisationer Antagna av Landstingsstyrelsen 2013-09-03 Innehåll MÅLBESKRIVNING... 3 GRUNDVILLKOR FÖR BIDRAGSANSÖKAN... 3 NYA FUNKTIONSHINDERORGANISATIONER...

Läs mer

Bidragsreglemente för Haninge kommun

Bidragsreglemente för Haninge kommun Bidragsreglemente för Haninge kommun Antaget av kommunfullmäktige den 8 februari 2010, i kraft från och med den 1 januari 2010. Bidragsreglemente Bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar/organisationer

Läs mer

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986.

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. BIDRAGSNORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. Reviderad att gälla fr.o.m. 1991 Reviderad att gälla fr.o.m. 1993

Läs mer