VERKSAMHETSPLAN 2014 Bygg- och miljönämnden. Antagen av nämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN 2014 Bygg- och miljönämnden. Antagen av nämnden 2013-12-12"

Transkript

1 1 VERKSAMHETSPLAN 2014 Bygg- och miljönämnden Antagen av nämnden

2 2 VERKSAMHETSPLAN 2014 Inledning Bygg- och miljönämnden är den kommunala myndigheten som hanterar bygglov, bygganmälan samt bostadsanpassning med stöd av plan- och bygglagen samt lagen om bostadsanpassningsbidrag. Nämnden är även kommunens myndighet i miljö- och hälsoskyddsfrågor med stöd av bl.a. miljöbalken och livsmedelslagen. Verksamhetsplanen är ett instrument för att kunna styra, följa upp och mäta verksamheten inom bygg- och miljönämndens ansvarsområde. I verksamhetsplanen beskriver nämnden de prioriterade aktiviteter som nämnden vill genomföra för att nå sina mål. Verksamheten styrs av alliansens visions- och samverkansprogram samt strategisk plan med övergripande mål för Världens bästa Linköping Ett friare Linköping Ett företagsammare Linköping Ett tryggare Linköping Ett grönare Linköping Ekonomiska och personalstrategiska mål Förutsättningar för utveckling och tillväxt I programmet har följande underliggande mål identifierats som särskilt viktiga för nämnden: Linköpingsborna har en god hälsa. Linköping är en av Sveriges bästa kommuner att starta, driva och växa med sitt företag. Linköpings kommun erbjuder service som är lättillgänglig, effektiv och hjälpsam Det är attraktivt att bo i och flytta till Linköping. Linköpings kommun bidrar till en hållbar utveckling med sikte på att vara en koldioxidneutral kommun Det är lätt för Linköpingsborna att själva ta ett stort eget ansvar för sin påverkan på klimat och miljö. Utöver dessa mål gäller de regionala, nationella och internationella målen som styr nämndens verksamhet. Nämndens mål redovisas under respektive delverksamhet.

3 3 Bygg- och miljönämnden 1. Nämnden ska ha god dialog med medborgarna och andra intressenter samt ge bra service med hög tillgänglighet. Medborgare och intressenter skall i enkätundersökningar vara nöjda till mycket nöjda enligt nöjdkundindex (NKI). 1.1 Utveckling av hemsida och e-tjänster. Tertial Samarbete med bygg- och miljönämnden i Norrköping. Tertial Politikerpraktik på kontoren Tertial Öppet hus för att visa upp nämndens verksamhet. Tertial Delta i MOS på stan Tertial Ta fram informationsmaterial riktad till ungdomar. Tertial Tillgängliggöra ritningsarkivet som ett digitalt tittskåp på nätet för allmänheten. Tertial Analysera nöjdkundenkät för bygglov ur ett jämställdhetsperspektiv Tertial 2

4 4 Bygglov 2. Handläggningstiden för bygglovsbeslut som fattas på delegation ska uppgå till högst fem veckor. Huvudkriteriet avser medelvärdet, delkriteriet är att 75 % av besluten ska uppnå effektmålet. Bygglovshantering Delverksamheten bygglov innebär att svara för handläggning och beslut om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, deltagande i byggsamråd samt medverkan vid färgsättningar och gestaltningsfrågor. Utöver detta ingår att utifrån myndighetsrollen medverka vid utarbetandet av översiktsplaner, planprogram, detaljplaner och områdesbestämmelser. Rollen innebär även medverkan i planprojekt för att i första hand säkerställa att detaljplaner blir ändamålsenliga för kommande lovhantering. Vid hanteringen av bygglov är nämnden beroende av att de handlingar som inkommer är tydliga, kompletta och fackmannamässigt utförda. Detta underlättar prövningen, höjer rättssäkerheten och minimerar handläggningstiden. Bygglovsverksamheten handlägger även strandskyddsdispenser. 2.1 Utveckla rutinbeskrivningar, uppdatera checklistor för handläggning. Tertial Omarbeta mallar för brev, tjänsteskrivelser och beslut. Förenkla och modernisera språkbruket. Tertial Utveckla formerna för samverkan med bygginspektion och detaljplan. Tertial Utveckla omvärldsbevakning genom nätverkande i 7-stadsgruppen. Tertial Utarbeta en tillsynsplan Tertial 3.

5 5 Bygginspektion 3. Huvuddelen av innerstadens utvändiga entréer dit allmänheten har tillträde ska vara tillgängliga för personer med funktionshinder. Indikatorer för måluppfyllelse Uppföljning av målet kommer att ske genom att redovisa antalet genomförda åtgärder sorterade på olika kategorier av enkelt avhjälpta hinder. Resultatet jämförs med identifierade hinder från innerstadsinventeringen. De hinder som är möjliga att åtgärda med enkla medel utan tvångsmässiga förelägganden gentemot fastighetsägaren ska i första hand åtgärdas. Tillsyn och teknisk kontroll Delverksamheten bygginspektion svarar för tillsyn och kontroll enligt plan- och bygglagen. Detta innebär bl.a. handläggning av bygganmälningsärenden som berör de tekniska egenskapskraven enligt Boverkets byggregler. Det innebär dessutom ledning av byggsamråd, fatta beslut om kontrollplan, godkännande av kvalitetsansvarig, beslut om slutbevis m.m. Dessutom genomförs hisskontroll och funktionskontroll av ventilationssystem samt handläggning av enkelt avhjälpta hinder. Bygginspektionen biträder även energi- och klimatrådgivningsverksamheten. Med tillsyn i bygganmälningsärende avses alla insatser som bygginspektionen gör för att kontrollera att byggherren tar sitt ansvar enligt plan- och bygglagen. Tillsyn innefattar såväl detaljreglerade åtgärder (tekniskt samråd, startbesked, slutbesked mm) som allmän tillsyn (platsbesök, ärendeuppföljning). 3.1 Fortsatt uppdatering av tillgänglighetsdatabasen. Tertial Stickprovskontroll på energiuppföljningen 2 år efter slutbesked. (50 st Tertial 3. /år) 3.3 Avsluta kvarstående ärenden enligt äldre PBL. Tertial Bevaka efterlevnaden av åtgärdande enligt lagkrav av hissinnerdörrar. Tertial Tillsyn av efterlevnad av OVK. Tertial 3.

6 6 Bostadsanpassning 4. Åtgärdsbeslut för bostadsanpassningsärenden ska uppgå till högst 4 veckor. Huvudkriteriet avser medelvärdet, delkriteriet är att 80 % av besluten ska uppnå effektmålet. Bostadsanpassningsbidrag Delverksamheten bostadsanpassning sköter hantering av bostadsanpassningsbidrag. Detta sker genom anpassning av bostäder för funktionshindrade enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (BAB). Denna lag har till ändamål att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Därutöver har kommunen beslutat att även lämna bidrag för anpassning av bostäder för elöverkänsliga samt att kunna bevilja flyttbidrag. 4.1 Åtgärdskontroll på plats av utförda anpassningar. Tertial Omarbeta nöjdkundenkät för att uppnå mätbara kriterer. Tertial Utveckla gemensamma riktlinjer för de olika anpassningsnivåerna. Tertial Utveckla omvärldsbevakning genom regionträffar. Tertial 3.

7 7 Miljöskydd 5. Nämndens tillsyn ska under särskilt fokusera på ett barn och ungdomsperspektiv. 6. Nämnden ska främja en hållbar utveckling så att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en god och hälsosam miljö. - Uppföljning av målet kommer att ske genom att registrera antalet tillsynsbesök, uppskatta antal barn och unga som berörs samt en analys av uppnådda effekter för varje aktivitet. - Under 2014 ska minst 325 tillsynsbesök göras. Verksamheter med miljöpåverkan Bygg- och miljönämnden bedriver tillsyn på industrier och andra verksamheter som påverkar miljön inom kommunen. Syftet med tillsynsarbetet är bl a att minska utsläpp av näringsämnen och föroreningar till mark, vatten och luft, buller och energianvändning samt att hanteringen av kemikalier och farligt avfall ska ske på ett ur miljösynpunkt godtagbart sätt. Tillsynsarbetet innebär bland annat inspektioner, besiktningar och information till industrier och andra verksamheter som påverkar miljön. I miljöbalken regleras vilka företag som är tillståndspliktiga respektive anmälningspliktiga. Bygg- och miljönämnden handlägger årliga miljörapporter från tillståndspliktiga verksamheter och fungerar som remissinstans i samband med tillståndsprövningar. Anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter ska vid nyetablering eller vid förändring av befintlig verksamhet anmäla detta till Bygg- och miljönämnden. Tillsynen omfattar även mindre företag som inte är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga, s.k. U-objekt. Nämnden informerar även verksamhetsutövare om ny lagstiftning och andra aktuella frågor, bland annat genom att ge ut informationsbladet Miljöbladet två gång om året. Förorenade områden Miljö- och hälsofarliga ämnen som används eller har använts i samhället kan spridas och medföra allvarliga skador i mark, vatten eller byggnader. Spridningen kan orsakas av exempelvis olämplig hantering, olyckor eller diffusa läckage både från nedlagda och pågående verksamheter. Vissa ämnen är långlivade och kan ansamlas eller spridas i miljön på ett sätt som är svårt att förutse. Människor, djur, växter och material kan skadas vid kontakt med föroreningar. I Linköping finns drygt 700 områden som har konstaterats eller kan misstänkas vara förorenade. Bygg- och miljönämnden har ansvar för att se till att potentiellt förorenade områden inventeras, undersöks och vid behov saneras. När en efterbehandlingsåtgärd planeras ska det anmälas till Byggoch miljönämnden. Nämnden ska göra en bedömning samt vid behov ställa krav på till exempel hur förorenade massor ska förvaras, transporteras och behandlas eller tas om hand och vilka skyddsåtgärder som ska vidtas för att undvika spridning av farliga ämnen i samband med saneringen. Nämnden arbetar också för att dessa frågor ska uppmärksammas i t.ex. plan- och exploateringsärenden. Kemiska produkter Stora mängder kemiska produkter hanteras i samhället. Vid felaktig hantering eller vid olyckor/haverier kan dessa komma ut i miljön och orsaka skador hos människor och i miljön. Byggoch miljönämnden arbetar för att kemiska produkter ska bytas ut mot sådana som är mindre farliga för människors hälsa och miljön samt kontrollerar att kemiska produkter hanteras på rätt sätt. Tillsynen omfattar både yrkesmässiga och andra användare av kemiska produkter. Bygg- och miljönämndens tillsyn omfattar bl.a. köldmedieanvändning i kyl- och värmeanläggningar, överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter för yrkesmässigt bruk samt att

8 8 kemiska produkter som säljs till allmänheten är korrekt märkta. Nämnden har också ett visst tillsynsansvar över kosmetiska och hygieniska produkter med avseende på att märkningsbestämmelserna följs och att förbjudna ämnen inte ingår i produkterna. Miljökontoret handlägger anmälningsärenden för cisterner samt tillstånds- och anmälningsärenden för spridning av bekämpningsmedel. Renhållning - avfall Bygg- och miljönämnden utövar tillsyn över avfallshantering som berör hushållsavfall och därmed jämförligt avfall, farligt avfall och sådant avfall som omfattas av producentansvaret, det vill säga förpackningar, returpapper (tidningar), elektriska produkter, bilar och däck. Avfall som regleras i lagstiftningen ska hanteras på ett sådant sätt att inte olägenheter eller risk för utsläpp uppstår. Arbetet syftar bland annat till att minska avfallets mängd och farlighet. Kontoret lämnar information om hantering av farligt avfall, återvinning och kompostering. Även ansökningar om undantag från kommunens renhållningsordning handläggs av miljökontoret, liksom klagomålsärenden som till exempel nedskräpning. 6.1 Tillsynsprojekt Lantbruk, avlopp - vattendirektivet Tertial Energieffektivisering tillsynsprojekt riktat mot VU Tertial Dagvattenprojekt, MÖTA Inriktning mot dagvattenrening Tertial Bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde, MÖTA Tertial Tillsynsprojekt schaktmassor Tertial Smycken i detaljhandeln (SMID) Tertial Ställ frågan, fortsättning i Tornby Tertial Kemikalier i kläder Tertial Nationellt tillsynsprojekt: Kontroll av märkning på hårfärgningsprodukter hos detaljister Tertial 3.

9 9 Hälsoskydd 5. Nämndens tillsyn ska under särskilt fokusera på ett barn och ungdomsperspektiv. 6. Nämnden ska främja en hållbar utveckling så att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en god och hälsosam miljö. - Uppföljning kommer att ske genom att registrera antalet tillsynsbesök, uppskatta antal barn och unga som berörs samt en analys av uppnådda effekter för varje aktivitet. - Under 2014 ska minst 200 tillsynsbesök göras. Bostäder och lokaler Arbetet med boendemiljö innebär att besvara frågor från allmänheten, ge råd och information, inspektera, utreda och bedöma klagomål och anmälningar enligt miljöbalken, samt att fatta de beslut som krävs för att skydda människors hälsa. Bristande ventilation, förekomst av fuktskador, emissioner från byggmaterial samt för hög eller för låg temperatur är faktorer som kan påverka boendemiljön negativt. Det kan ge besvär som allergi, astma, och luftvägsbesvär. Buller från till exempel fläktar, trafik, krogar och nöjesliv är också störande för många människor och kan ge sömnbesvär, koncentrationsstörningar och högt blodtryck. Inom Linköpings kommun finns områden med hög risk för markradon som kan ge höga radonhalter inomhus. Det medför ökad risk för lungcancer. Nämnden förmedlar beställning av mätpaket för radonmätning. Nämnden har tillsyn över verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som t.ex. frisörer och solarier. En del av dessa innebär risk för blodsmitta och är anmälningspliktiga, som t.ex. fotvård och tatueringsverksamhet. Nämnden har tillsyn över offentliga miljöer som besöks av många människor som t.ex. diskotek. För höga ljudnivåer kan leda till krav på åtgärder. För att arrangera olika evenemang eller använda en offentlig plats krävs tillstånd från polisen. Nämnden yttrar sig i dessa ärenden. Nämnden utför även regelbunden tillsyn och provtagning på kommunens strand- och bassängbad. Skolor och förskolor Barn och ungdomar tillbringar mycket tid på förskolor, skolor, fritidshem och ungdomsgårdar. Dålig ventilation, bristfällig städning, höga bullernivåer samt fuktskador i byggnader är exempel på faktorer som har negativ inverkan på barns hälsa. Det blir också svårare för barnen att koncentrera sig och ta till sig undervisning om inomhusklimatet är dåligt. Funktionella utemiljöer på skolor och förskolor är också viktiga för barn och ungdomars hälsa. Skolor och förskolor är anmälningspliktiga enligt miljöbalken. I kommunen finns ca 200 förskolor och ett 80-tal skolor där nämnden bedriver regelbunden tillsyn. Planer och bygglov Miljökontoret är en av flera instanser i kommunen som deltar i arbetet när nya planer ska tas fram.

10 Rollen är att bevaka och påverka den kommunala planprocessen så att medborgarna skyddas mot ohälsa och att samhället utformas i hållbar riktning. Vi arbetar även med att hantera bygglovsfrågor ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv. Små avloppsanläggningar Avloppsvatten från hushållen orsakar övergödning i sjöar och vattendrag. Avloppet kan även förorena dricks- och badvatten och göra oss sjuka om det släpps ut på fel ställe. Nämnden arbetar för att minska utsläppen genom att ställa krav så att avloppsanläggningarna i kommunen uppfyller miljöbalkens krav på rening. I kommunen finns idag ca 6000 små avlopp. Hittills har ca 3500 inventerats och ungefär hälften av dessa har visat sig vara dåliga. Miljöövervakning Nämnden har sedan länge undersökt luftkvalitén i tätorten genom kontroll av svaveldioxid, kvävedioxid, ozon och VOC (flyktiga organiska föreningar). Under 2014 kommer indikativa mätningar av partiklar (PM10 och PM 2,5) utföras. Utöver bakgrundshalten i tätorten kontrolleras även två mätplatser på landsbygden. Kommunen utför också partikelmätningar i gatumiljö sedan 2004 och ett åtgärdsprogram har tagits fram för att minska halterna. Nämnden har även tillsyn över skötseln av kommunens naturreservat Tillsyn på förskolor; inriktning främst utemiljö. Tertial Tillsyn på solarier. Kontroll av hygien och strålskydd. Tertial Tillsyn på skolor. Nationellt tillsynsprojekt inriktning skolornas egenkontroll om ventilation och städning Tertial Tillsyn av höga ljudnivåer med ytterligare objekt Tertial Tillsynsprojekt uppföljning detaljplaner Tertial Se till att åtgärdsprogram för partiklar i luft fastställs och åtgärder genomförs. Tertial Se till att åtgärdsprogram för buller fastställs och åtgärder genomförs. Tertial Tillsynsprojekt Lantbruk, avlopp vattendirektivet. Tertial Information till frisörer. Tertial 3.

11 11 Livsmedel 5. Nämndens tillsyn ska under särskilt fokusera på ett barn och ungdomsperspektiv. 7. Nämnden ska skydda konsumenternas intresse av hälsosamma och säkra livsmedel. - Uppföljning kommer att ske genom att registrera antalet tillsynsbesök, uppskatta antal barn och unga som berörs samt en analys av uppnådda effekter för varje aktivitet. - Under 2014 ska minst 830 tillsynsbesök göras. Livsmedelsanläggningar Bygg- och miljönämnden bedriver tillsyn inom livsmedelsområdet i Linköpings kommun. Syftet med kontrollen är att livsmedel ska vara av god hygienisk kvalitet och att redligheten ska ligga på hög nivå. Redlighet innebär ett skydd för konsumentens intresse och omfattar t ex korrekt märkning av förpackade livsmedel och att konsumenterna får det som förväntas utifrån märkning eller meny. Nämnden har tillsyn över cirka livsmedelsanläggningar i kommunen. Däribland ingår t ex restauranger, caféer, butiker och industriell tillverkning. Tillsynen enligt livsmedelslagstiftningen är riskbaserad. Hantering av känsliga livsmedel, liksom verksamheter med stor omfattning eller som riktar sig till känsliga konsumentgrupper medför stor risk och prioriteras i tillsynen. Tillsyn bedrivs framför allt genom inspektioner på verksamheterna. Inspektioner görs till stor del oanmälda. Allmänheten kan också vända sig till miljökontoret med anmälningar. Det kan gälla till exempel dåliga eller felmärkta varor i butiker, smutsiga lokaler, felaktig hantering samt misstänkta matförgiftningar. Vi kontaktar företagen och de får åtgärda eventuella felaktigheter. Nämnden informerar även livsmedelsföretag om ny lagstiftning och aktuella livsmedelsfrågor, bland annat genom att ge ut informationsbladet Livsviktigt minst en gång om året. Dricksvattenanläggningar Bygg- och miljönämnden bedriver offentlig kontroll på dricksvatten. Kontrollen syftar till att människor har tillgång till dricksvatten av hög kvalitet. Krav ställs på att vattnet ska vara hälsosamt och rent. Nämnden bedriver kontroll över kommunala och större privata vattenverk inklusive distributionsledningar samt på offentliga och kommersiella verksamheter med enskild vattentäkt. 7.1 Redlighet vid försäljning av färsk och fryst fisk Tertial Ursprungsmärkning av nötkött Tertial Redlighet och spårbarhet vid servering av kött på restaurang Tertial Redlighet på café Tertial Regionalt projekt om beredskap Tertial Material i kontakt med livsmedel Tertial Riksprojekt närings- och hälsopåståenden Tertial 2.

Verksamhetsplan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Verksamhetsplan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015 1 Förord Nämnden har det politiska ansvaret för kommunens miljö- och hälsoskyddsarbete. I detta uppdrag ligger att kombinera lagstadgad tillsyn med miljöstrategiskt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 miljö och bygglov

Verksamhetsplan 2015 miljö och bygglov Verksamhetsplan 2015 miljö och bygglov Innehållsförteckning Verksamhetsplan - syfte 2 Organistation 3 Bygglov 4 Miljödiplom 6 Miljö- och hälsoskydd 8 Administration 9 Livsmedel 10 Miljöskydd 12 Närmiljö

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen

Verksamhetsplan 2013. Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen Verksamhetsplan 2013 Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen 1 Inledning... 3 Mål... 3 Tillsyn enligt Miljöbalken... 4 Offentlig kontroll enligt Livsmedelslagen.... 7 Miljöstrategiskt arbete... 9 Naturvårdsarbete...

Läs mer

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014 Behovsutredning och tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2012-2014 December 2013 1. Allmänt 2. Allmänna hänsynsregler m.m. (2 kap miljöbalken) 3. Skydd av områden samt djur- och växtarter

Läs mer

Uppföljning och bokslut 2015

Uppföljning och bokslut 2015 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-15 2014-1962-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Uppföljning och bokslut 2015 Förslag till beslut: miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde 9 oktober 2012

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde 9 oktober 2012 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde 9 oktober 2012 TJÄNSTESKRIVELSE 1 Tillväxtkontoret, bygg- och miljöavdelningen Datum Vår beteckning Handläggare, telefon 2012-09-18 10/0390-460 Kent

Läs mer

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2015-02-17 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. för miljökontoret i Jönköpings kommun med verksamhetsmål 2011-2014. Miljökontoret 2013-11-29

Verksamhetsplan 2014. för miljökontoret i Jönköpings kommun med verksamhetsmål 2011-2014. Miljökontoret 2013-11-29 Verksamhetsplan 2014 för miljökontoret i Jönköpings kommun med verksamhetsmål 2011-2014 Miljökontoret 2013-11-29 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. God kontorsservice och effektiv handläggning...

Läs mer

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljö- och byggenheten informerar om MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Den som driver en

Läs mer

Vad gäller för tillfälliga boenden?

Vad gäller för tillfälliga boenden? Vad gäller för tillfälliga boenden? En informationsbroschyr från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för dig som funderar på att starta eller redan bedriver verksamhet med tillfälligt boende. 1 Senast

Läs mer

Verksamhetsbokslut 2013 för miljökontoret i Jönköpings kommun

Verksamhetsbokslut 2013 för miljökontoret i Jönköpings kommun Verksamhetsbokslut 2013 för miljökontoret i Jönköpings kommun Miljökontoret 2014-01-29 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. God kontorsservice och effektiv handläggning... 4 2.1. Ekonomi och administration...

Läs mer

Radon - vägledning för kommunernas arbete

Radon - vägledning för kommunernas arbete Radon - vägledning för kommunernas arbete September 2005 Radon - vägledning för kommunernas arbete Miljösamverkan Västra Götaland 2005 Denna vägledning har tagits fram av Miljösamverkans projektgrupp

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: 2013-2239 Fastställd av miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-11, 294. Verksamhetsplan 2014 Miljö- och byggnadsnämnden F:\MOB\MBN\Verksamhetsplaner\Verksamhetsplan 2014\Verksamhetsplan MOB 2014.doc 2

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljökontoret informerar om MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Du som driver en förskola, skola

Läs mer

Vägledning Skolor, förskolor och fritidshem

Vägledning Skolor, förskolor och fritidshem Vägledning Skolor, förskolor och fritidshem Etablering, drift och tillsyn Miljönämnden 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. MILJÖNÄMNDENS RIKTLINJER VID TILLSYN... 5 3. LOKALISERING... 8 4. UTOMHUSMILJÖN...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 LEKSANDS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD

VERKSAMHETSPLAN 2013 LEKSANDS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD VERKSAMHETSPLAN 2013 LEKSANDS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Innehåll 3 Personal 4 Inledning Kommunens vision Övergripande mål Verksamhetsmål 7 Övergripande Övergripande verksamhet

Läs mer

Handläggarstöd tillfälligt boende

Handläggarstöd tillfälligt boende Handläggarstöd tillfälligt boende Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2013. Miljö- och konsumentnämnden

Årsredovisning facknämnder 2013. Miljö- och konsumentnämnden Årsredovisning facknämnder Miljö- och konsumentnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Nämndens uppgift... 3 1.2 Tillsyn och prövning... 3 1.3 Miljöövervakning... 3 1.4 Kommunikation och samverkan...

Läs mer

Exempel på tillsynsplan

Exempel på tillsynsplan Exempel på tillsynsplan Ett samarbetsprojekt mellan Jönköping, Sävsjö, Vetlanda och Värnamo kommuner Conny Eskilsson, Eva-Lott Karlsson, Bengt Ramde, Maria Thulin och Emilia Svenningsson 2014-05-01 TILLSYNSPLAN

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 GRANSKNINGS Miljönämndens inspektionsverksamhet Projektledare: Olof Hammar Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 RAPP3miljönämndens_inspektionsverksamhet Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress:

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10.

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10. VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1 Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10.15 Beslutande

Läs mer

SÄKERHET, MILJÖ OCH HÄLSA

SÄKERHET, MILJÖ OCH HÄLSA SÄKERHET, MILJÖ OCH HÄLSA Säkerhet och robusthet... 66 Miljömål... 69 Miljökvalitetsnormer... 71 Folkhälsomål... 72 Förorenade områden... 73 Övriga miljö- och hälsorisker... 75 65 SÄKERHET OCH ROBUSTHET

Läs mer

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande Länsstyrelser December 2007 Revidering av utgåva från juni 2006 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Regler för egenkontroll Miljöbalken

Läs mer

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN * Tid och plats Beslutande Torsdag 29 januari kl. 9.00 12.45 Kommunkontoret Torsby Anna Nyström, ordförande (S) Kari Lewin (S) 1 14, 18 19 Marianne Ohlsson (S) Peo Brodén

Läs mer

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer

2014-02-18. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås. 1. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering

2014-02-18. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås. 1. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2014-02-18 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

Hygien i förskolan Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009

Hygien i förskolan Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009 Hygien i förskolan Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Handläggarstöd gym och idrott

Handläggarstöd gym och idrott Handläggarstöd gym och idrott Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer