Promemoria. UHR-kommittén U 2012:07. Slutrapport från UHR-kommittén (U 2012:07) Inledning. Sekreterare Magnus Hjort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-12-21. Promemoria. UHR-kommittén U 2012:07. Slutrapport från UHR-kommittén (U 2012:07) Inledning. Sekreterare Magnus Hjort"

Transkript

1 Promemoria UHR-kommittén U 2012:07 Sekreterare Magnus Hjort E-post Slutrapport från UHR-kommittén (U 2012:07) Inledning Ulf Melin förordnades av regeringen den 1 juni 2012 som särskild utredare med uppdrag att förbereda och genomföra inrättandet av Universitets- och högskolerådet (UHR), en ny myndighet med ansvar för uppgifter av service- och samordningskaraktär, främjande och utvecklande verksamhet samt internationellt samarbete och mobilitet inom utbildningsområdet. Den 25 oktober 2012 utsågs Ulf Melin till generaldirektör och chef för Universitets- och högskolerådet från och med den 1 januari Enligt utredningsdirektivet ska till Universitets- och högskolerådet föras den verksamhet som Verket för högskoleservice och Internationella programkontoret för utbildningsområdet ansvarar för i dag samt delar av den verksamhet som Högskoleverket i dag ansvarar för bland annat avseende föreskriftsrätt i frågor om tillträde till högskoleutbildning, information om högre utbildning och bedömning av utländsk utbildning. Den 18 oktober 2012 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv till utredningen som innebär att till Universitets- och högskolerådet ska även föras det ansvar som Myndigheten för yrkeshögskolan i dag har för bedömning av utländska eftergymnasiala yrkesutbildningar. Vidare ska till myndigheten föras de uppgifter som Kompetensrådet för utveckling i staten i dag har att dels anordna utbildning inför deltagande i Europeiska unionens institutioners uttagningsprov, s.k. concours, dels administrera och informera om nordisk och europeisk utbytestjänstgöring.

2 2 Utredarens uppdrag innebär att vidta de åtgärder som krävs för att Universitets- och högskolerådet ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari Utredningen har antagit namnet UHR-kommittén. Härmed överlämnas utredningens slutrapport och uppdraget är därmed avslutat. Stockholm i december 2012

3 3 Utredarens uppdrag Enligt utredningens direktiv ska utredaren: lämna förslag till mål för myndighetens verksamhet, besluta om myndighetens organisation och arbetsformer, besluta om verksamhetsplan och budget för myndigheten för 2013, ta fram en plan för hur arbetet med samordning ska bedrivas mellan myndigheten och andra myndigheter med angränsande verksamhet samt för former för samverkan med andra myndigheter och aktörer, förbereda anslutningen av den nya myndigheten till det statliga redovisningssystemet och lägga upp redovisningsplaner, ingå nödvändiga avtal för myndighetens verksamhet, bedöma vilken kompetens som är nödvändig för myndighetens verksamhet, föreslå vilka delar av den administrativa verksamheten vid Universitets- och högskolerådet som är lämpliga att överföra till Statens servicecenter, och föreslå en plan för när i tiden och på vilket sätt en sådan överföring kan genomföras. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Utredaren ska samråda med utredaren för inrättandet av Universitetskanslersämbetet och med Högskoleverket, Verket för högskoleservice och Internationella programkontoret för utbildningsområdet. Myndigheten ska därutöver samråda med Centrala studiestödsnämnden, Ekonomistyrningsverket, Arbetsgivarverket, Statens tjänstepensionsverk och med andra berörda myndigheter och organisationer. Utredaren ska hålla berörda centrala arbetstagarorganisationer informerade om arbetet och ge dem tillfälle att framföra synpunkter. En delrapport med förslag till mål för verksamheten, verksamhetsplan och budget för 2013 lämnades den 31 augusti Vid detta tillfälle redovisades även den övergripande organisationsstrukturen för Universitets- och högskolerådet. Uppdraget ska slutligt redovisas senast den 28 december Utredningens bemanning och arbetsformer Arbetet med att inrätta Universitets- och högskolerådet har varit intensivt och bedrivits under stark tidspress. EvaLis Fredriksson (halvtid) och Magnus Hjort har varit sekreterare i utredningen. En stor del av arbetet med att inrätta den nya myndigheten har genomförts av

4 4 anställda vid IPK, VHS och Högskoleverket inom ramen för följande projektgrupper som skapades sommaren och hösten 2012: Visuell identitet och webb (projektledare: Cecilia Parkert) IT (projektledare: Johan Bäckman) Arkiv och registratur (projektledare: Anders Brouzell) Ekonomisystem och avtal (projektledare: Birgitta Törnqvist af Ström) Lokalprojektet (projektledare: Lena Helmer) Lansering av UHR (projektledare: Charlotte Löfgren) Magnus Hjort har som projektkoordinator haft ett samordningsansvar för delprojekten. HR-frågor, som att förbereda inrangeringsavtal och att ge stöd i och hantera olika personaladministrativa frågor m.m., har hanterats i HR-gruppen med EvaLis Fredriksson som projektledare. UHR-kommittén har också haft stöd av personal från IPK i arkiv- och registraturfrågor samt med ekonomiadministration. Utan dessa stora och gedigna arbetsinsatser av personal i de tre (huvudsakligen) berörda myndigheterna hade UHR-kommittén inte kunnat lösa sin uppgift. Utöver detta har UHR-kommittén även anlitat konsultstöd bl.a. för att ta fram en visuell identitet för UHR, i lokalsökningen och som stöd i arbetet med den övergripande organisationsstrukturen. Utredaren och projektgrupperna har regelbundet informerat om läget och vad som händer på den blogg som skapades i juni Information har också spridits genom informationsmöten på de tre myndigheter som i huvudsak berörs. Den 20 juni 2012 hölls ett gemensamt informationsmöte om den övergripande organisationsstrukturen i UHR för de berörda medarbetarna i Högskoleverket, IPK och VHS. Efter det att besluten om avdelningschefer i UHR blev klara i september 2012 har den nya ledningsgruppen träffats åtta gånger. Mötena har dokumenterats i minnesanteckningar som publicerats på utredningens blogg. Av praktiska skäl har UHR-kommittén disponerat arbetsrum hos IPK. Från och med mitten av oktober 2012 har kommittén även haft tillgång till arbetsplatser på VHS vilket varit värdefullt. Sedan regeringen i oktober beslutade om en avvecklingsmyndighet för de utbildningsmyndigheter som läggs ned den 31 december 2012 har utredningen också haft löpande kontakt med avvecklaren Mocki Hägg.

5 5 Samråd Utredaren har kontinuerligt haft kontakt med direktören i VHS och universitetskanslern vid Högskoleverket samt med berörda chefer på de tre myndigheterna. Utredningens sekretariat har löpande haft kontakt med Arbetsgivarverket i arbetsrättsliga frågor. Facklig samverkan på central nivå har genomförts framför allt i frågor om organisation och bemanning. I förhandlingarna om chefstillsättningar och inplacering av personal har även de lokala facken deltagit. Samråd har också skett med Centrala studiestödsnämnden, Myndigheten för yrkeshögskolan, Ekonomistyrningsverket, Arbetsgivarverket, Statens tjänstepensionsverk, Riksarkivet och med SUHF. Bemanning av Universitets- och högskolerådet Bemanningen har gjorts med utgångspunkt i den bemanningspolicy som beslutades i juni 2012 (se bilaga 1) och med beaktande av reglerna om verksamhetsövergång i 6 b LAS. Den 6 september 2012 fattades beslut om den högsta chefsnivån i UHR, dvs. avdelningschefer med placering direkt under generaldirektören. Samtliga sex kommer från de tre närmast berörda myndigheterna (två från IPK, tre från VHS och en från Högskoleverket). Den 8 november fattades beslut om inplacering av övriga chefer med personalansvar, i huvudsak enhetschefer. De befattningar som då fortfarande var vakanta ledigförklarades. Den 30 n0vember slutfördes förhandlingarna om inplacering i resterande befattningar. Samtliga anställda med verksamhetsövergång har kunnat erbjudas en placering i UHR. Två anställda har dock valt att inte följa med i verksamhetsövergången. Organisationsstruktur för Universitets- och högskolerådet Beslut om den övergripande organisationsstrukturen för Universitetsoch högskolerådet fattades den 20 juni Det beslutades då att följande avdelningar ska finnas vid Universitets- och högskolerådet: Avdelningen för antagning och studentstöd Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning

6 6 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Avdelningen för internationellt samarbete Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Stab/Administrativ avdelning Varje avdelning ska ledas av en chef direkt under generaldirektören. För att hinna med att rekrytera chefer och i övrigt bemanna myndigheten var det nödvändigt att mycket fort komma fram till ett beslut om den övergripande organisationen. Samtidigt var det viktigt att organisationen byggde på genomtänkta ställningstaganden och i den delen användes externa konsulter som ett stöd. De principiella utgångspunkter som ligger till grund för beslutet om den övergripande organisationen finns i bilaga 3. Beslut om detaljorganisation för Universitets- och högskolerådet, dvs. vilka enheter och andra organisatoriska strukturer som ska finnas vid respektive avdelning, fattades i oktober I samband med detta gjordes även vissa kompletterande och mer fullständiga beskrivningar av de uppgifter som ligger på respektive avdelning. Lokaler Arbetet med att hitta en lokal för UHR i Stockholm har bedrivits skyndsamt efter det att den särskilde utredaren förordnades den 1 juni Utgångspunkterna för lokalsökningen har varit att skapa långsiktigt goda förutsättningar för myndighetens verksamhet och att myndighetens resurser ska användas så effektivt som möjligt. Samtidigt har utredaren beaktat ansvaret att lokalförsörjningsfrågorna hanteras på ett för staten som helhet effektivt och ekonomiskt ansvarsfullt sätt, vilket i detta sammanhang har handlat om att ta hänsyn till de löptider som finns i de befintliga berörda myndigheternas hyresavtal. I praktiken har det handlat om att lösa frågan om den återstående perioden av det hyresavtal som VHS har i dag med Vasakronan fastigheter AB. Verket för högskoleservice (VHS), vars verksamhet förs över till UHR i sin helhet har ett hyresavtal med Vasakronan fastigheter AB till och med den 31 mars Hyreskostnaden för VHS lokaler uppgår för närvarande till 5,5 mkr per år. UHR-kommittén har därför strävat efter att nå en överenskommelse med Vasakronan fastigheter AB för att begränsa de kostnader som annars skulle uppstå som en följd av myndighetsförändringen.

7 7 Som grundval för utredarens lokalsökning har kunnat användas den lokalsökningsprocess som genomfördes inom ramen för Högskolemyndighets- och programkontorsutredningen (U 2011:03). I utredningens slutrapport förordades att den nya myndigheten skulle hyra lokaler med adress Karlavägen 108, dvs. VHS nuvarande lokaler samt ytterligare angränsande lokaler. Skälen för det angavs i utredningens slutrapport vara att befintliga lösningar för IT m.m. skulle kunna användas även för den nya myndigheten, att flyttkostnaderna skulle bli lägre samt att de lokaler som då fanns tillgängliga i Wallingatan 2 bedömdes vara dels för små, dels ej tillräckligt väl internt sammanhängande. I slutredovisningen framfördes även att hyran per kvadratmeter är väsentligt lägre för lokalerna i Garnisonen än de på Wallingatan med sitt läge i city. Den särskilde utredaren för inrättande av Universitets- och högskolerådet har dock efter att ha noga övervägt de olika alternativen kommit till en annan slutsats. Utredarens argument för att inte välja VHS nuvarande lokaler samt angränsande i Karlavägen 108 utan i stället hyra nya lokaler på Wallingatan 2 är följande: När UHR inleder sin verksamhet den 1 januari 2013 kommer myndigheten i huvudsak att bestå av verksamhet och personal som förts över från tre tidigare myndigheter: Högskoleverket, Internationella programkontoret för utbildningsområdet och Verket för högskoleservice. Det innebär att kultur, traditioner och synsätt från tre olika myndigheter ska föras samman i en ny myndighet och det kommer att krävas ett omfattande arbete med att tillsammans skapa en gemensam värdegrund och en ny myndighetskultur för den nya myndigheten UHR. Att inleda myndighetens verksamhet i en av de gamla myndigheternas lokaler skulle dock riskera att cementera gamla kulturer och gränsdragningar mellan verksamheter från de olika myndigheterna i stället för att innebära starten på något nytt där alla medarbetare får komma till nya lokaler på samma villkor. Enligt utredarens uppfattning är det därför av helt avgörande betydelse att verksamheten bedrivs i lokaler som är nya för alla medarbetare. De fördelar som skulle vinnas med att fortsätta verksamheten i VHS nuvarande lokaler (lägre flyttkostnader m.m.) uppvägs inte av de nackdelar det skulle innebära att bygga upp den nya myndigheten och dess kultur i en av de gamla myndigheternas lokaler. Efter det att Högskolemyndighets- och programkontorsutredningen avslutade sin lokalsökningsprocess har ytterligare utrymmen på Wallingatan 2 blivit tillgängliga vilket gör att invändningarna mot att ytorna skulle vara för små och för dåligt sammanhängande inte längre

8 8 kan anses giltiga. Tillräckligt stora ytor (ca 3317 kvadratmeter) är tillgängliga, och i två plan som förbinds med varandra genom en ny interntrappa. Som den tidigare utredningen framförde är hyran per kvadratmeter visserligen högre för lokalerna på Wallingatan 2 än för lokalerna i Garnisonen. Detta kan dock kompenseras genom att lokalerna på Wallingatan 2 är mer yteffektiva vilket möjliggör att verksamheten kan bedrivas på en mindre yta än vad som hade varit fallet i Garnisonen. Den totala årskostnaden för UHR:s lokaler i Stockholm torde därmed bli ungefär densamma som om myndigheten valt att hyra de, per kvadratmeter, billigare lokalerna i Garnisonen. I jämförelse med de lokalkostnader som finns i dagens lösningar för den verksamhet som UHR kommer att ta över från IPK, VHS och Högskoleverket år 2013 är detta också en kostnadseffektiv lösning som minskar statens totala hyreskostnader för den berörda verksamheten. Sammantaget är utredarens bedömning att lösningen att för UHR:s räkning hyra lokaler i Wallingatan 2 är både ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Samordning och samverkan med andra myndigheter och organisationer Universitets- och högskolerådet kommer att ha uppgifter som berör hela utbildningsfältet vilket också kommer att kräva mycket breda kontaktytor mot det omgivande samhället. Många nätverk och samverkansgrupper kommer att kunna tas över från de tidigare myndigheterna. Andra kan behöva skapas eller förändras för att bättre passa den nya myndighetsstrukturen. Inom UHR kommer flera avdelningar och funktioner att samverka med samma myndigheter och organisationer. YH-myndigheten, Skolverket, Skolinspektionen kommer t.ex. att vara viktiga myndigheter att samverka med i bland annat tillträdesfrågor och frågor om internationalisering. Migrationsverket kommer att vara en part vid förändringar kring anmälnings- och studieavgifter men det kommer även att finnas ett samarbete inom området internationalisering. Samarbete med universitet och högskolor kommer att ske i antagningsprocessen och det metodikarbete som är kopplat till denna, genom bl.a. den s.k. Bedömningshandboksgruppen och de virtuella organisationer som skapats för att hantera bedömning och erkännande av utländsk utbildning. Lärosätena kommer även att vara kunder och därmed kravställare på systemförvaltning och

9 9 antagningsverksamhet. Samtidigt kommer nära kontakter att finnas med lärosätena genom UHR:s uppdrag inom analysområdet och i uppdraget att motverka diskriminering m.m. inom högskolan. Vid sidan av direkt samverkan med landets lärosäten finns i dag ett flertal forum för samverkan med Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). Det handlar bland annat om studieadministrativa frågor och bedömningsfrågor. UHR ser ett fortsatt stort behov av denna samverkan. Inom högre utbildning bör Forum för internationalisering (där bl.a. CSN, Stint, Sida och Svenska institutet ingår) och Bolognaexpertgruppen även i fortsättningen utgöra viktiga samverkansnav. Beträffande Svenska institutet är det av särskild vikt att goda samverkansformer finns med anledning av regeringens uttalade intention att på sikt även till UHR föra över de uppgifter som i dag utförs av Svenska institutet i fråga om information i utlandet om svensk högre utbildning. 1 Andra exempel på myndigheter och organisationer som UHR kommer att ha samverkan med är Ungdomsstyrelsen, Vinnova, Diskrimineringsombudsmannen, Tillväxtverket, ESF-rådet, Sveriges Kommuner och Landsting, Folkbildningsrådet, Sveriges Förenade Studentkårer, Folac, Nordiska ministerrådet, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser samt Sunet. UHR kommer också i olika roller att ha kontakt med gymnasieskolor, Komvux, kommuner och kommunförbund samt med företrädare för näringsliv och arbetsmarknad. På internationell nivå finns ett flertal nätverk som UHR kommer att delta aktivt i. Inom ramen för verksamheten att bedöma utländsk utbildning kommer UHR att utöver utländska motsvarande verksamheter framför allt att samverka med Arbetsförmedlingen och andra myndigheter och aktörer när det gäller frågor om invandrares integration på arbetsmarknaden samt med universitet och högskolor när det gäller metoder och principer för bedömning av utländsk utbildning för antagning och behörighetsprövning. Samarbetet med t.ex. Arbetsförmedlingen kommer att underlättas när de olika bedömningsverksamheterna nu finns samlade i samma myndighet (UHR). UHR kommer i samarbete med Arbetsförmedlingen att ta fram ett utbildnings- och 1 Prop. 2011/12:133 s. 16.

10 10 informationsmaterial för arbetsförmedlare för att sprida kunskap om möjligheten att få utländska utbildningar erkända. Ytterligare samverkansuppdrag finns i rollen som kontaktpunkt för yrkeskvalifikationsdirektivet (2005/36/EG) gentemot bland andra behöriga myndigheter för reglerade yrken. Detta sker i samverkan med samordnaren på Utbildningsdepartementet och Kommerskollegium och deras uppdrag med Tjänstedirektivet. Med Ladokkonsortiet finns omfattande samordningsbehov kring utvecklingsprojekt av en ny generation av studiedokumentationssystemet Ladok3. Stora utmaningar finns också när det gäller frågor om e-legitimation och det kommer att vara viktigt för UHR att det finns forum och samverkansformer som gör det möjligt att påverka och vara delaktig i utvecklingen, särskilt avseende finansieringsmodellen. Särskild vikt kommer att läggas vid samverkan med Universitetskanslersämbetet för att säkerställa informationsöverföring mellan myndigheterna och ett väl fungerande samarbete inom en rad områden. Det handlar t.ex. om att UHR inom ramen för sitt informationsuppdrag kommer att behöva löpande informera om många av de analyser och utvärderingar som Universitetskanslersämbetet kommer att utföra inom ramen för sitt uppdrag. Det handlar vidare om att skapa förutsättningar för samverkan och ömsesidigt utbyte inom analysområdet. För att säkerställa att så också sker kan det behövas särskilda samverkansstrukturer och UHR kommer att under 2013 tillsammans med UK-ämbetet se över behov och former för detta. Att UHR i sina olika uppdrag kommer att ha en mängd olika kontakter med samma myndigheter och organisationer kommer att ställa stora krav på myndigheten att utåt uppträda på ett samordnat sätt så att myndigheten framstår som en myndighet. Men det ställer också krav på att UHR kan visa tydlighet gentemot omvärlden i myndighetens olika uppgifter, t.ex. i dialog och samverkan med landets lärosäten. Detta kommer att vara viktiga frågor för UHR att arbeta med under år 2013.

11 11 Anslutning till Statens servicecenter Den 12 oktober 2012 undertecknades en avsiktsförklaring avseende samverkan mellan Statens servicecenter och Universitets- och högskolerådet om administrativa stödtjänster. Det innebär att från och med 2013 kommer Statens servicecenter att hantera UHR:s löner, reseräkningar samt ersättningar för utlägg som anställda har haft i tjänsten. UHR har också tecknat överenskommelse med Kammarkollegiet om stöd för att hantera inkassoärenden och om konsultstöd i upphandlingsfrågor och i samband med bokslut. Från och med årsskiftet den 1 januari 2014 kommer Statens servicecenter att även att ta hand om myndighetens e-handel inklusive fakturahantering. Avslutande synpunkter Att inrätta och avveckla myndigheter är mycket kostsamma processer och det finns därför goda skäl att se över hur Regeringskansliet ger stöd till organisations- och avvecklingskommittéer. Detta är ingen ny synpunkt utan har tidigare framförts av andra organisationskommittéer. 2 För att effektivt styra och stödja processen med att inrätta nya och avveckla gamla myndigheter bör övervägas att samla resurser för detta på ett ställe i Regeringskansliet, t.ex. vid kommittéservice eller vid Socialdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik. Ett visst stöd kan förvisso ges redan i dag men det kan behöva stärkas så att sakdepartement och utredare kan få stöd i de många gånger likartade problem som både kommittéer och handläggare vid departement måste hantera i samband med myndighetsförändringar. Därigenom skulle förutsättningar kunna skapas för att ta fram bra rutiner kring gränsdragningsfrågor mellan avvecklings- och organisationskommittéer, kring finansiering av uppbyggnaden av nya myndigheter och liknande frågor som utgör nödvändiga förutsättningar för att avveckling och inrättande av myndigheter ska ske på ett för staten som helhet effektivt sätt. Det bör också skapas rutiner för att underlätta för nya myndigheter att slutföra normala och rutinartade processer som att till exempel registrera en ny postbox hos posten, eller skapa ett inloggningskonto för att till Arbetsförmedlingen anmäla lediga befattningar. Båda dessa kräver att myndigheten har ett inregistrerat organisationsnummer 2 Se t.ex. MSB-kommitténs slutrapport , Fö 2008/03/2008/255, s. 31. Jfr även Avvecklingskommittén för näringsmyndigheters slutrapport , dnr N 2008:13/2011/22, s. 12.

12 12 som är sökbart i de databaser som respektive aktör använder för att fastställa att myndigheten existerar och är aktiv. Skatteverkets rutiner medger dock inte att så sker före det datum då myndigheten rent faktiskt inrättas (i UHR:s fall den 1 januari 2013). Självklart måste en ny myndighet kunna sprida information om sin kommande adress någon tid innan adressen faktiskt ska användas. Lika självklart är det att myndigheten måste kunna söka arbetskraft och ledigförklara befattningar via Arbetsförmedlingen, vilket också är ett krav enligt förordningen (1984:819) om statliga platsanmälningar. Att detta hindras genom dagens rutiner skapar merarbete och har försvårat UHR-kommitténs arbete.

13 13 Bilaga 1 Bemanningspolicy Bakgrund En särskild utredare ska förbereda och genomföra inrättandet av en ny myndighet med ansvar för uppgifter av service- och samordningskaraktär, främjande och utvecklande verksamhet samt internationellt samarbete och mobilitet inom utbildningsområdet. Myndighetens namn ska vara Universitets- och högskolerådet (UHR). Enligt utredningsdirektivet (2012:56) ska den särskilde utredaren bland annat: besluta om myndighetens organisation och arbetsformer, besluta om bemanning och i övrigt utöva den blivande arbetsgivarens befogenheter, bemanna myndigheten med beaktande av 6 b lagen (1982:80) om anställningsskydd, och fullgöra de åtgärder som krävs enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Verksamhetsövergång Av utredningens direktiv framgår att den nya myndigheten ska bemannas med beaktande av reglerna om övergång av verksamhet i 6 b LAS. Enligt denna regel ska vid övergång av verksamhet eller del av verksamhet, rättigheter och skyldigheter som grundar sig på anställningsavtal och anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången övergå till den nya arbetsgivaren. Detta gäller även för arbetstagare som då är tjänstlediga. Anställda med tidsbegränsning överförs med tidsbegränsningen, den deltidsanställde går över i oförändrad omfattning etc. Alla som omfattas av verksamhetsövergång till den nya myndigheten och inte motsatt sig övergång får sin anställning överförd till den nya myndigheten den 1 jan Av kommittédirektiven och regeringens proposition framgår att stor del av Högskoleverkets verksamhet övergår till det nya Universitetskanslersämbetet och att andra delar av Högskoleverkets verksamhet övergår till Universitets- och högskolerådet, vilket innebär verksamhetsövergång för personalen vid Högskoleverket till dessa myndigheter. Personalen vid VHS och IPK omfattas av verksamhetsövergång till Universitets- och högskolerådet. Anställda som omfattas av verksamhetsövergång kommer att få information och förfrågan om hur man ställer sig till övergång. Om man inte motsätter sig övergång, övergår anställningen till den nya

14 14 arbetsgivaren. Övergången sker med oförändrade löne- och anställningsvillkor. Den som motsätter sig en övergång riskerar att sägas upp pga. arbetsbrist hos nuvarande arbetsgivare då det inte finns någon arbetsgivare att stanna kvar hos. Den anställde som motsätter sig en övergång, där övergången sker på samma ort omfattas inte av det statliga trygghetsavtalet. Däremot om den anställde motsätter sig övergång och övergången sker till annan ort så omfattas den anställde av det statliga trygghetsavtalet. Eftersom det finns olika lokala avtal, t.ex. arbetstidsavtal så är avsikten att träffa inrangeringsavtal med enhetliga villkor. Bemanningsförfarande Myndigheten ska bemannas till den 1 jan I huvudsak bemannas myndigheten med anställda som har verksamhetsövergång. Det kan dock uppstå ett rekryteringsbehov till följd av förändringar i verksamheterna och att kompetens saknas. Extern rekrytering av personal sker med beaktande av reglerna om förtjänst och skicklighet och andra sakliga grunder. Bemanningsarbetet förutsätter en god förankring och samverkan med de fackliga organisationerna både centralt och lokalt. Förhandlingar sker med de centrala organisationerna. Vid behov och med bemanningspolicyn som grund kommer närmare riktlinjer att utformas för olika delar i bemanningsarbetet. Bemanningen sker i olika steg. Först bemannas chefsbefattningar direkt under myndighetschefen. Därefter i tur och ordning underställda chefer och övriga medarbetare. Chefsbefattningar direkt under myndighetschefen utannonseras. Vid tillsättning av dessa chefer kommer särskild vikt att läggas vid ledaregenskaper och tidigare erfarenhet av ledarskap. I bedömningen av chefer kan konsult komma att medverka. De chefer som inplaceras/tillsätts kommer att delta i det fortsatta bemanningsarbetet avseende underställda chefer och medarbetare. Inplacering Inplacering i UHR kommer att ske i samma verksamhet som den anställde arbetar med i dag. Det innebär att ett förfarande med intresseanmälan inte kommer att tillämpas. Vid befarad övertalighet beaktas vilka arbetstagare som har i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter samt den statliga anställningstiden (turordningen) vid inplacering.

15 Cheferna förutsätts medverka vid inplacering. Utredare och sekretariat har ett övergripande ansvar för helheten och tar kontakt med anställda som det saknas befattning för. Anställda som inte inplaceras Anställd som i den första fasen inte kunnat inplaceras ska i tidigt skede få samtal och kommer om möjligt att ges fler förslag till inplacering. Ytterligare samtal kommer att äga rum om övertalighet befaras och inför förhandling om uppsägning. Före den förhandlingen ska en omplaceringsutredning ha genomförts. För de anställda som inte får plats i den nya organisationen kan uppsägning ske tidigast den första vardagen år

16 16 Bilaga 2 Projektbemanning Lansering av Universitets- och högskolerådet Charlotte Löfgren (Högskoleverket, projektledare) Angela Andersson (IPK) Birgitta Svensson (VHS) Lotta Bäcklin (Högskoleverket) Arkiv och registratur Anders Brouzell (IPK, projektledare) Marie Norell (Högskoleverket) Daniel Fredriksson (Högskoleverket) Susanne Lager (IPK) Hanna Johansson (IPK) Anna Cederlöf (BraArkiv/VHS) Lokalprojektet Lena Helmer (VHS, projektledare) Jisan Rylander (IPK) Marie Backlund (IPK) Bonde Svedberg (VHS) Gunnar Arrhed (VHS) Jannie Enocsson (VHS) Malin Jönsson (HSV) Marit Dravnieks (VHS) Visuell identitet och webb Cecilia Parkert (IPK, projektledare) Malin Gustavsson (VHS, projektledare för delprojektet webb) Jöns Ahlén (IPK) Alexander Florencio (Högskoleverket) Josefin Petersson (IPK) Krister Kjellin (Högskoleverket) Lisa Wagenius (IPK) Anna Hallenbom (Högskoleverket, deltagit i webbworkshop) Torkel Holmström (Högskoleverket, deltagit i webbworkshop) Marica Sundberg (VHS, deltagit i webbworkshop) IT Johan Bäckman (VHS, projektledare) Anders Brouzell (IPK) Jonas Paulsson (Högskoleverket) John Bäck (Högskoleverket) Ekonomisystem och avtal Birgitta Törnqvist af Ström (VHS, projektledare)

17 17 Bethlehem Adnew (VHS) Anna Nordström (VHS) Katarina Sundqvist (IPK) Anna-Stina Mattsson (IPK) Marie Backlund (IPK) Ingela Timgren (IPK) Annika Helmstein (VHS, adjungerad) Bonde Svedberg (VHS, adjungerad) Martin Hellgren (IPK, adjungerad) HR-gruppen EvaLis Fredriksson (UHR-kommittén, projektledare) Annika Helmstein (VHS) Martin Hellgren (IPK) Monica Gråhammar (Högskoleverket)

18 18 Bilaga 3 Principiella utgångspunkter för beslutet om övergripande organisationsstruktur Universitets- och högskolerådets organisation ska möjliggöra och bidra till att visionen och verksamhetsidén fungerar och blir styrande för hur myndigheten arbetar och hur den uppfattas av omvärlden. Den kommande organisationen ska tillsammans med vision och verksamhetsidé bidra till att UHR blir en myndighet, att det skapas fokus och kraft i utvecklingsarbetet, att vi kan skapa excellence i service och kvalitet och att vi når en samsyn och proaktivitet i kommunikationen externt och internt. Organisationen bör vila på en tydlig organisationsfilosofi som skapar stabilitet samt är lätt att förstå och ta till sig. Den bör ge goda förutsättningar för att skapa handlingskraft i genomförandet av vision, verksamhetsidé och strategi. Organisationen bör vidare ha en stark koppling till myndighetens inriktning och fokus samt ge tydlighet i ansvar och roller. Det ska stå klart för alla vem som gör vad. Organisationen bör skapa tydlighet i och mellan myndighetens processer (såväl kärn- som stöd- och ledningsprocesser) för hög effektivitet. Den bör skapa goda förutsättningar för att säkerställa rätt kompetens på kort och lång sikt samt erbjuda möjlighet till utveckling och lärande. Verksamheter som hör ihop sakligt eller kompetensmässigt bör kunna föras samman och nya sätt att organisera verksamheten bör kunna prövas. Den kompetens som finns i de nuvarande myndigheterna ska tas tillvara och möjligheter till synergier och samverkan ska främjas. Organisationen ska bidra till myndigheten kan utföra sina uppdrag på ett effektivt och rättssäkert sätt och i enlighet med gällande regelverk i Sverige och i EU för att därigenom kunna skapa nytta för uppdragsgivare, kunder och målgrupper. Det innebär samtidigt att vissa verksamheter behöver separeras organisatoriskt för att undvika eller kunna hantera rollkonflikter. När det gäller informations- och kommunikationsfrågor har utredaren gjort bedömningen att det är viktigt att resurser för att informera om den verksamhet som bedrivs och för att publicera resultat knyts direkt till respektive avdelning. Detta för att möjliggöra ett nära samband mellan kärnverksamhet och informationsverksamhet och att ge de anställda informatörerna möjlighet att komma in tidigt i kärnverksamheternas arbetsprocesser. En funktion för strategisk samordning av kommunikation bör dock finnas i staben.

19 19 Antalet chefer direkt under myndighetschefen bör inte vara för stort. Det bör eftersträvas att de organisatoriska huvudenheterna (avdelningarna) är ungefär jämnstora. Den högsta organisatoriska nivån bör benämnas avdelning, nästa nivå enhet och nästa (i förekommande fall) sektion.

Kommittédirektiv. Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan. Dir. 2008:153. Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008

Kommittédirektiv. Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan. Dir. 2008:153. Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008 Kommittédirektiv Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan Dir. 2008:153 Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet

Läs mer

Utbildning, utbyte, utveckling för alla som vill vidare

Utbildning, utbyte, utveckling för alla som vill vidare www.uhr.se Utbildning, utbyte, utveckling för alla som vill vidare Universitets- och högskolerådet 2016 Text: Universitets- och högskolerådet Grafisk form: Alexander Florencio Foto: Eva Dalin Tryck: E-Print,

Läs mer

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm. Dir.

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm. Dir. Kommittédirektiv Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm Dir. 2010:8 Beslut vid regeringssammanträde den 21 januari 2010 Sammanfattning

Läs mer

Kommittédirektiv. Bildandet av Diskrimineringsombudsmannen. Dir. 2008:25. Beslut vid regeringssammanträde den 6 mars 2008

Kommittédirektiv. Bildandet av Diskrimineringsombudsmannen. Dir. 2008:25. Beslut vid regeringssammanträde den 6 mars 2008 Kommittédirektiv Bildandet av Diskrimineringsombudsmannen Dir. 2008:25 Beslut vid regeringssammanträde den 6 mars 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Process för verksamhetsövergång

Process för verksamhetsövergång Process för verksamhetsövergång Kort om tidplanen Aktiviteter Påbörjas Klart senast Ansvarig Informationsmöte för dem som berörs Förfrågan om verksamhetsövergång lämnas till berörda individer Informationsmöte/individuell

Läs mer

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm. Dir.

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm. Dir. Kommittédirektiv Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm Dir. 2012:121 Beslut vid regeringssammanträde den 6 december 2012. Sammanfattning En

Läs mer

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Dir. 2001:118 Kulturdepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2001-12-13 Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Beslut vid regeringssammanträde

Läs mer

Yttrande över Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande (2017:1)

Yttrande över Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande (2017:1) GD-staben Föredragande Magnus Hjort Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjort@uhr.se YTTRANDE Diarienummer 1.2.3-00073-2017 Datum 2017-03-17 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan

Läs mer

Delredovisning från UHR-kommittén (U 2012:07)

Delredovisning från UHR-kommittén (U 2012:07) Promemoria 2012-08-31 Dnr 2012:01 UHR-kommittén U 2012:07 Sekreterare Magnus Hjort Mobil 072 713 21 03 E-post magnus.hjort@education.ministry.se Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Delredovisning

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Förslag till förvaltningsorganisation för arbetsmarknadsförvaltningen

Förslag till förvaltningsorganisation för arbetsmarknadsförvaltningen ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-03-29 Handläggare: Charlotte Svensson Till Arbetsmarknadsnämnden Förslag till förvaltningsorganisation för arbetsmarknadsförvaltningen Förslag

Läs mer

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157 Kommittédirektiv Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå Dir. 2014:157 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En kommitté

Läs mer

Vad har de för sig på UHR innan kl 5?

Vad har de för sig på UHR innan kl 5? Vad har de för sig på UHR innan kl 5? 2016-10-26 Mats Embertsén Senior rådgivare Utbildning, utbyten, utveckling för alla som vill vidare 2 Våra uppdrag 3 Vår finansiering UHR:s intäkter kommer i huvudsak

Läs mer

Budgetunderlag för Universitets- och högskolerådet 2014-2016

Budgetunderlag för Universitets- och högskolerådet 2014-2016 Staben Föredragande Anna Lindholm Stabschef anna.lindholm@uhr.se Diarienummer 1.1.1-930-2013 Datum 2013-03-01 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470

Läs mer

U2009/3627/UH. Verket för högskoleservice Box STOCKHOLM

U2009/3627/UH. Verket för högskoleservice Box STOCKHOLM Regeringsbeslut II:6 2009-05-28 U2009/3627/UH Utbildningsdepartementet Verket för högskoleservice Box 24070 104 50 STOCKHOLM Uppdrag om anmälningsavgifter och studieavgifter Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 2009-02-16 Sidan 1 av 6 Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 Inledning I kommunen och i dess omvärld sker snabba förändringar. Krav på effektivisering gör att både chefer

Läs mer

Kommittédirektiv. Inrättande av en ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur. Dir. 2013:15. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013

Kommittédirektiv. Inrättande av en ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur. Dir. 2013:15. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013 Kommittédirektiv Inrättande av en ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur Dir. 2013:15 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och genomföra

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Arbets- och tidplan för arbetet med att bilda

Arbets- och tidplan för arbetet med att bilda Promemoria 2015-02-19 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Mocki Hägg Telefon 08-405 17 21 Mobil 072-552 04 12 E-post mocki.hagg@regeringskansliet.se Arbets- och tidplan för

Läs mer

Behovet av att införa möjligheten till separat antagning. Införandet av anmälnings- och studieavgifter

Behovet av att införa möjligheten till separat antagning. Införandet av anmälnings- och studieavgifter Promemoria 2013-07-01 U2013/4281/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Antagning av studieavgiftsskyldiga studenter Inledning Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet

Läs mer

En effektivare myndighetsstruktur?

En effektivare myndighetsstruktur? En effektivare myndighetsstruktur? Annika Pontén Universitetskanslersämbetet 2013-11-19 1 Nya myndigheter på utbildningsområdet m.m. (prop. 2011/12:133)* universitet och högskolor behöver ökad handlingsfrihet

Läs mer

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap 2003 Samverkan för utveckling stöd för chefer i ett modernt ledarskap Produktion: Arbetsgivarverket, 2003 Arbetsgivarverkets medlemmar får gärna använda delar av eller hela texten för att foga in i egna

Läs mer

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop Seminariets upplägg Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop 2014 05 26 Carola Barhammar& Karin Andrén 1 2014 05 19

Läs mer

Delegering av processbehörighet i arbetstvister

Delegering av processbehörighet i arbetstvister Delegering av processbehörighet i arbetstvister 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2014 Produktion: Arbetsgivarverket Innehåll Förord Delegering av Arbetsgivarverkets processbehörighet Bilaga till Arbetsgivarverkets

Läs mer

Universitets- och högskolerådets arbete med främjandeuppdraget

Universitets- och högskolerådets arbete med främjandeuppdraget Universitets- och högskolerådets arbete med främjandeuppdraget NITUS 14-11-27 Aleksandra Sjöstrand Universitets- och högskolerådets uppgifter Universitets- och högskolerådet ansvarar för uppgifter i fråga

Läs mer

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet)

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) Regeringsbeslut IV:5 2011-03-31 S2011/3603/SFÖ (delvis) Socialdepartementet Statskontoret Box 8110 104 20 Stockholm Uppdrag att ta fram ett samlat underlag om myndigheternas service i samverkan Regeringens

Läs mer

VAD, VARFÖR, HUR, VEM OCH NÄR - FÖRÄNDRINGSLEDNING I PROJEKTFORM HR NU 24 APRIL 2014

VAD, VARFÖR, HUR, VEM OCH NÄR - FÖRÄNDRINGSLEDNING I PROJEKTFORM HR NU 24 APRIL 2014 VAD, VARFÖR, HUR, VEM OCH NÄR - FÖRÄNDRINGSLEDNING I PROJEKTFORM HR NU 24 APRIL 2014 Riksdag och regering: skapa en Polis DECEMBER 2012 119 21 1 1965 1990-tal 2015 En naturlig fortsättning på arbetet som

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun

Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Ks/2014:424 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Fastställt

Läs mer

Yttrande över promemorian Kvalitetssäkring av högre utbildning, U2015/1626/UH

Yttrande över promemorian Kvalitetssäkring av högre utbildning, U2015/1626/UH Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Ulf Hedbjörk Utredare +46 10 470 04 60 ulf.hedbjork@uhr.se YTTRANDE Datum 2015-05-08 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen.

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen. Lokalt kollektivavtal för lärare vid NHV Dnr A15/05:335 Parterna enas om följande grund för arbetstider för universitetslärare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). Detta avtal ersätter

Läs mer

REMISSSVAR Tre blir två! Två nya myndigheter inom utbildningsområdet (SOU 2012:1)

REMISSSVAR Tre blir två! Två nya myndigheter inom utbildningsområdet (SOU 2012:1) 2012-02-24 Rnr 4.12 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSSVAR Tre blir två! Två nya myndigheter inom utbildningsområdet (SOU 2012:1) Saco har givits möjlighet att inkomma med remissvar angående

Läs mer

INTERNATIONALISERING SOM UTVECKLINGSKRAFT

INTERNATIONALISERING SOM UTVECKLINGSKRAFT INTERNATIONALISERING SOM UTVECKLINGSKRAFT HAR DET HÄNT NÅGOT? HÄNDER DET NÅGOT? Bengt Landfeldt 2012-11-19 Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom

Läs mer

Ansvaret för ekonomin i varje enskild myndighet har också medfört olika typer av internfakturering inom Polisen då exempelvis resurser

Ansvaret för ekonomin i varje enskild myndighet har också medfört olika typer av internfakturering inom Polisen då exempelvis resurser Projektdirektiv 2013-08-22 Ju 2012:16/2013/13 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektdirektiv EK-2, Finansiell styrning Den nya Polismyndigheten ska inleda sitt arbete den 1 januari

Läs mer

2014-11-26. Kunskap. Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv

2014-11-26. Kunskap. Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv 2014-11-26 Kunskap 2 Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv 09:30 Registrering, frukostfika 10:00 Välkommen och introduktion Daniel Edquist enhetschef UHR 10:30 Floristernas yrkesråd,

Läs mer

Utdrag. Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen

Utdrag. Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen Utdrag Protokoll IV:10 vid regeringssammanträde 2012-12-20 S2012/9080/ESA Socialdepartementet Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen 1 bilaga Regeringens beslut Regeringen beslutar

Läs mer

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Statistiker 010-470 03 90 torbjorn.lindquist@uhr.se PM Datum 2015-01-27 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Kommittédirektiv. Förberedelser inför ett överförande av Lantmäteriets division Metria till ett av staten helägt aktiebolag. Dir.

Kommittédirektiv. Förberedelser inför ett överförande av Lantmäteriets division Metria till ett av staten helägt aktiebolag. Dir. Kommittédirektiv Förberedelser inför ett överförande av Lantmäteriets division Metria till ett av staten helägt aktiebolag Dir. 2010:101 Beslut vid regeringssammanträde den 23 september 2010 Sammanfattning

Läs mer

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Uppdraget Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter kan flyttas från Norrbottens läns landsting

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-1048-2014 Datum 2014-06-02 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter att motverka diskriminering. Dir. 2014:10. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter att motverka diskriminering. Dir. 2014:10. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Kommittédirektiv Bättre möjligheter att motverka diskriminering Dir. 2014:10 Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur arbetet mot diskriminering

Läs mer

POLISSAMORDNINGEN. 2013 03 20 Genomförande 2013-2015

POLISSAMORDNINGEN. 2013 03 20 Genomförande 2013-2015 POLISSAMORDNINGEN 2013 03 20 Genomförande 2013-2015 REDAN STARTAT BYGGAS UNDERIFRÅN INSYN SAMORDNING Dagens möte Därför ska polissamordningen genomföras Utgångspunkter för polissamordningen Så ska polissamordningen

Läs mer

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017.

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Kommittédirektiv En expertgrupp för digitala investeringar Dir. 2017:62 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Sammanfattning En särskild expertgrupp i form av en kommitté ges i uppdrag att stödja

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-02 Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunstyrelsen Dokumentnamn Riktlinjer för hantering

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

KS 2008/10 Hidnr

KS 2008/10 Hidnr KS 2008/10 Hidnr 2008.204 2008-02-01 KS 2008/10 Hidnr 2008.204 2 Samverkansavtal i Håbo kommun Övergripande syfte Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML) och lagen om facklig förtroendemans ställning

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

Slutrapport från partsgemensam nämnd 2015-12-08

Slutrapport från partsgemensam nämnd 2015-12-08 Slutrapport från partsgemensam nämnd 2015-12-08 Slutrapport från partsgemensam nämnd Nämndens uppdrag har varit att samla information och kunskap om anställningsprocesserna i samband med upphandling.

Läs mer

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Kommittédirektiv Utveckling i staten genom systematiska jämförelser Dir. 2014:120 Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda hur utveckling och effektivisering

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Stockholms läns landsting i (2)

Stockholms läns landsting i (2) Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-06 LS 1309-1077 lamos^lgsstmseh Landstingsstyrelsen 13*11-19 00 Skrivelse från Lars Dahlberg (S) och Helene Hellmark Knutsson

Läs mer

Kommittédirektiv. Utredning om regeringens analys- och utvärderingsresurser. Dir. 2017:79. Beslut vid regeringssammanträde den 27 juli 2017.

Kommittédirektiv. Utredning om regeringens analys- och utvärderingsresurser. Dir. 2017:79. Beslut vid regeringssammanträde den 27 juli 2017. Kommittédirektiv Utredning om regeringens analys- och utvärderingsresurser Dir. 2017:79 Beslut vid regeringssammanträde den 27 juli 2017. Sammanfattning En särskild utredare ges i uppdrag att göra en översyn

Läs mer

Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G)

Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G) Utdrag Protokoll 96 2014-04-08 U2014/3014/SAM Utbildningsdepartementet Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G) Sammanfattning av uppdraget Regeringskansliet uppdrar åt Elin Landell,

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 043-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117 Kommittédirektiv Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration Dir. 2010:117 Beslut vid regeringssammanträde den 4 november 2010 Sammanfattning För att öka effektiviteten

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

VERKSAMHETSÖVERGÅNG TILL DEN NYA POLISMYNDIGHETEN

VERKSAMHETSÖVERGÅNG TILL DEN NYA POLISMYNDIGHETEN VERKSAMHETSÖVERGÅNG TILL DEN NYA POLISMYNDIGHETEN Direktiv till Polisens chefer att informera sina medarbetare om preliminär inplacering, senast den 15 september 2014 Beslutet handlar om var, inte hur

Läs mer

Universitets- och högskolerådet

Universitets- och högskolerådet Universitets- och högskolerådet 2013-09-05 Bengt Landfeldt Avdelningen för internationellt samarbete Ökad kvalité i elevers globala lärande Workshop 2013-09-05 Ny myndighet: Universitets- och högskolerådet

Läs mer

Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser

Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser 2016-09-07 Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser Parter Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan,

Läs mer

Myndighetsförordning (2007:515)

Myndighetsförordning (2007:515) Bilaga 2 163 Myndighetsförordning (2007:515) Förordningens tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen. Om en lag eller en förordning innehåller en bestämmelse

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning

Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning MAH / Personalavdelningen Fastställd av rektor 2009-02-12 Dnr PA 15-09/59 Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning Mål I Malmö högskolas dokument Där mångfald gör skillnad 2006 2015

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78)

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Generaldirektören Datum: 28 februari 2003 Diarienr: 1836-2002 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Sammanfattning Domstolsverket tillstyrker

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare; SFS 2017:320 Utkom från trycket den 9 maj 2017 utfärdad den 27 april 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering och analys inom utbildningsområdet. Dir. 2008:132. Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2008

Kommittédirektiv. Utvärdering och analys inom utbildningsområdet. Dir. 2008:132. Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2008 Kommittédirektiv Utvärdering och analys inom utbildningsområdet Dir. 2008:132 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska se över nuvarande

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Olle Datum 2017-05-15 Diarienummer KSN-2017-1683 Kommunstyrelsen Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Samverkansavtal för Malmö högskola

Samverkansavtal för Malmö högskola Samverkansavtal för Malmö högskola Inledning Dnr Mahr 19-2012/488 Malmö högskolas samverkansavtal har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av förvaltningschef den 1 februari 2008 1 (7) Dnr 434-11-11 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens

Läs mer

Projektplan för delprojekt D - Harmonisering av administrativa rutiner

Projektplan för delprojekt D - Harmonisering av administrativa rutiner Universitetsdirektören Projektplan för delprojekt D - Harmonisering av administrativa rutiner Projektledare: Martin Melkersson Uppdragsgivare: Rektor Datum: 2013-01-24 1. Bakgrund och motiv Utredningarna

Läs mer

Rättsavdelningen SR 52/2016

Rättsavdelningen SR 52/2016 1 (6) Rättsavdelningen 2016-09-26 SR 52/2016 Rättsligt ställningstagande angående bedömning av om den lön, inklusive eventuella förmåner, som erbjuds för en anställning är tillräcklig för att uppfylla

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Arbetsförmedlingen; SFS 2007:1030 Utkom från trycket den 4 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver 1 följande. Uppgifter

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden. Dir. 2017:70. Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2017

Kommittédirektiv. Översyn av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden. Dir. 2017:70. Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2017 Kommittédirektiv Översyn av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden Dir. 2017:70 Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2017 Sammanfattning En särskild utredare ska överväga vissa ändringar

Läs mer

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer

Riktlinjer för chefsanställningar

Riktlinjer för chefsanställningar KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lind Anna Datum 2015-01-05 Diarienummer KSN-2014-1303 Kommunstyrelsen Riktlinjer för chefsanställningar Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning (U 2015:12) Dir. 2015:135

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning (U 2015:12) Dir. 2015:135 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning (U 2015:12) Dir. 2015:135 Beslut vid regeringssammanträde den 10 december 2015 Förlängd tid för och utvidgning

Läs mer

Betänkandet SOU 2009:86 Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning

Betänkandet SOU 2009:86 Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning Finansdepartementet 103 33 Stockholm Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Jonas Paulsson 08-56308672 jonas.paulsson@hsv.se

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting.

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTE UTLÅTANDE Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens

Läs mer

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfondens uppdrag är att aktivt hjälpa anställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist till ett nytt jobb Omställningsfonden

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Lokalt samverkansavtal

Lokalt samverkansavtal Lokalt samverkansavtal på institutions- och avdelningsnivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Tecknat 27 september 2012 mellan arbetsgivaren (KMH) och arbetstagarorganisationerna (SACO-S, OFR/S och

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Kommittédirektiv Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning Dir. 2011:76 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över reglerna

Läs mer

It-kostnadsuppdraget

It-kostnadsuppdraget It-kostnadsuppdraget Ett gemensamt språk Frukostseminarie 2015-06-04 Förstärkt styrning, samordning och uppföljning av den övergripande itanvändningen i staten En god bild av myndigheternas it-användning

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö. Dir. 2016:2. Beslut vid regeringssammanträde den 21 januari 2016.

Kommittédirektiv. Nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö. Dir. 2016:2. Beslut vid regeringssammanträde den 21 januari 2016. Kommittédirektiv Nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö Dir. 2016:2 Beslut vid regeringssammanträde den 21 januari 2016. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m.

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. Sida: 1 av 12 Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2010-T) Avtalstidens längd 1 Parterna träffar ett tillsvidareavtal

Läs mer