Promemoria. UHR-kommittén U 2012:07. Slutrapport från UHR-kommittén (U 2012:07) Inledning. Sekreterare Magnus Hjort

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-12-21. Promemoria. UHR-kommittén U 2012:07. Slutrapport från UHR-kommittén (U 2012:07) Inledning. Sekreterare Magnus Hjort"

Transkript

1 Promemoria UHR-kommittén U 2012:07 Sekreterare Magnus Hjort E-post Slutrapport från UHR-kommittén (U 2012:07) Inledning Ulf Melin förordnades av regeringen den 1 juni 2012 som särskild utredare med uppdrag att förbereda och genomföra inrättandet av Universitets- och högskolerådet (UHR), en ny myndighet med ansvar för uppgifter av service- och samordningskaraktär, främjande och utvecklande verksamhet samt internationellt samarbete och mobilitet inom utbildningsområdet. Den 25 oktober 2012 utsågs Ulf Melin till generaldirektör och chef för Universitets- och högskolerådet från och med den 1 januari Enligt utredningsdirektivet ska till Universitets- och högskolerådet föras den verksamhet som Verket för högskoleservice och Internationella programkontoret för utbildningsområdet ansvarar för i dag samt delar av den verksamhet som Högskoleverket i dag ansvarar för bland annat avseende föreskriftsrätt i frågor om tillträde till högskoleutbildning, information om högre utbildning och bedömning av utländsk utbildning. Den 18 oktober 2012 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv till utredningen som innebär att till Universitets- och högskolerådet ska även föras det ansvar som Myndigheten för yrkeshögskolan i dag har för bedömning av utländska eftergymnasiala yrkesutbildningar. Vidare ska till myndigheten föras de uppgifter som Kompetensrådet för utveckling i staten i dag har att dels anordna utbildning inför deltagande i Europeiska unionens institutioners uttagningsprov, s.k. concours, dels administrera och informera om nordisk och europeisk utbytestjänstgöring.

2 2 Utredarens uppdrag innebär att vidta de åtgärder som krävs för att Universitets- och högskolerådet ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari Utredningen har antagit namnet UHR-kommittén. Härmed överlämnas utredningens slutrapport och uppdraget är därmed avslutat. Stockholm i december 2012

3 3 Utredarens uppdrag Enligt utredningens direktiv ska utredaren: lämna förslag till mål för myndighetens verksamhet, besluta om myndighetens organisation och arbetsformer, besluta om verksamhetsplan och budget för myndigheten för 2013, ta fram en plan för hur arbetet med samordning ska bedrivas mellan myndigheten och andra myndigheter med angränsande verksamhet samt för former för samverkan med andra myndigheter och aktörer, förbereda anslutningen av den nya myndigheten till det statliga redovisningssystemet och lägga upp redovisningsplaner, ingå nödvändiga avtal för myndighetens verksamhet, bedöma vilken kompetens som är nödvändig för myndighetens verksamhet, föreslå vilka delar av den administrativa verksamheten vid Universitets- och högskolerådet som är lämpliga att överföra till Statens servicecenter, och föreslå en plan för när i tiden och på vilket sätt en sådan överföring kan genomföras. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Utredaren ska samråda med utredaren för inrättandet av Universitetskanslersämbetet och med Högskoleverket, Verket för högskoleservice och Internationella programkontoret för utbildningsområdet. Myndigheten ska därutöver samråda med Centrala studiestödsnämnden, Ekonomistyrningsverket, Arbetsgivarverket, Statens tjänstepensionsverk och med andra berörda myndigheter och organisationer. Utredaren ska hålla berörda centrala arbetstagarorganisationer informerade om arbetet och ge dem tillfälle att framföra synpunkter. En delrapport med förslag till mål för verksamheten, verksamhetsplan och budget för 2013 lämnades den 31 augusti Vid detta tillfälle redovisades även den övergripande organisationsstrukturen för Universitets- och högskolerådet. Uppdraget ska slutligt redovisas senast den 28 december Utredningens bemanning och arbetsformer Arbetet med att inrätta Universitets- och högskolerådet har varit intensivt och bedrivits under stark tidspress. EvaLis Fredriksson (halvtid) och Magnus Hjort har varit sekreterare i utredningen. En stor del av arbetet med att inrätta den nya myndigheten har genomförts av

4 4 anställda vid IPK, VHS och Högskoleverket inom ramen för följande projektgrupper som skapades sommaren och hösten 2012: Visuell identitet och webb (projektledare: Cecilia Parkert) IT (projektledare: Johan Bäckman) Arkiv och registratur (projektledare: Anders Brouzell) Ekonomisystem och avtal (projektledare: Birgitta Törnqvist af Ström) Lokalprojektet (projektledare: Lena Helmer) Lansering av UHR (projektledare: Charlotte Löfgren) Magnus Hjort har som projektkoordinator haft ett samordningsansvar för delprojekten. HR-frågor, som att förbereda inrangeringsavtal och att ge stöd i och hantera olika personaladministrativa frågor m.m., har hanterats i HR-gruppen med EvaLis Fredriksson som projektledare. UHR-kommittén har också haft stöd av personal från IPK i arkiv- och registraturfrågor samt med ekonomiadministration. Utan dessa stora och gedigna arbetsinsatser av personal i de tre (huvudsakligen) berörda myndigheterna hade UHR-kommittén inte kunnat lösa sin uppgift. Utöver detta har UHR-kommittén även anlitat konsultstöd bl.a. för att ta fram en visuell identitet för UHR, i lokalsökningen och som stöd i arbetet med den övergripande organisationsstrukturen. Utredaren och projektgrupperna har regelbundet informerat om läget och vad som händer på den blogg som skapades i juni Information har också spridits genom informationsmöten på de tre myndigheter som i huvudsak berörs. Den 20 juni 2012 hölls ett gemensamt informationsmöte om den övergripande organisationsstrukturen i UHR för de berörda medarbetarna i Högskoleverket, IPK och VHS. Efter det att besluten om avdelningschefer i UHR blev klara i september 2012 har den nya ledningsgruppen träffats åtta gånger. Mötena har dokumenterats i minnesanteckningar som publicerats på utredningens blogg. Av praktiska skäl har UHR-kommittén disponerat arbetsrum hos IPK. Från och med mitten av oktober 2012 har kommittén även haft tillgång till arbetsplatser på VHS vilket varit värdefullt. Sedan regeringen i oktober beslutade om en avvecklingsmyndighet för de utbildningsmyndigheter som läggs ned den 31 december 2012 har utredningen också haft löpande kontakt med avvecklaren Mocki Hägg.

5 5 Samråd Utredaren har kontinuerligt haft kontakt med direktören i VHS och universitetskanslern vid Högskoleverket samt med berörda chefer på de tre myndigheterna. Utredningens sekretariat har löpande haft kontakt med Arbetsgivarverket i arbetsrättsliga frågor. Facklig samverkan på central nivå har genomförts framför allt i frågor om organisation och bemanning. I förhandlingarna om chefstillsättningar och inplacering av personal har även de lokala facken deltagit. Samråd har också skett med Centrala studiestödsnämnden, Myndigheten för yrkeshögskolan, Ekonomistyrningsverket, Arbetsgivarverket, Statens tjänstepensionsverk, Riksarkivet och med SUHF. Bemanning av Universitets- och högskolerådet Bemanningen har gjorts med utgångspunkt i den bemanningspolicy som beslutades i juni 2012 (se bilaga 1) och med beaktande av reglerna om verksamhetsövergång i 6 b LAS. Den 6 september 2012 fattades beslut om den högsta chefsnivån i UHR, dvs. avdelningschefer med placering direkt under generaldirektören. Samtliga sex kommer från de tre närmast berörda myndigheterna (två från IPK, tre från VHS och en från Högskoleverket). Den 8 november fattades beslut om inplacering av övriga chefer med personalansvar, i huvudsak enhetschefer. De befattningar som då fortfarande var vakanta ledigförklarades. Den 30 n0vember slutfördes förhandlingarna om inplacering i resterande befattningar. Samtliga anställda med verksamhetsövergång har kunnat erbjudas en placering i UHR. Två anställda har dock valt att inte följa med i verksamhetsövergången. Organisationsstruktur för Universitets- och högskolerådet Beslut om den övergripande organisationsstrukturen för Universitetsoch högskolerådet fattades den 20 juni Det beslutades då att följande avdelningar ska finnas vid Universitets- och högskolerådet: Avdelningen för antagning och studentstöd Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning

6 6 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Avdelningen för internationellt samarbete Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Stab/Administrativ avdelning Varje avdelning ska ledas av en chef direkt under generaldirektören. För att hinna med att rekrytera chefer och i övrigt bemanna myndigheten var det nödvändigt att mycket fort komma fram till ett beslut om den övergripande organisationen. Samtidigt var det viktigt att organisationen byggde på genomtänkta ställningstaganden och i den delen användes externa konsulter som ett stöd. De principiella utgångspunkter som ligger till grund för beslutet om den övergripande organisationen finns i bilaga 3. Beslut om detaljorganisation för Universitets- och högskolerådet, dvs. vilka enheter och andra organisatoriska strukturer som ska finnas vid respektive avdelning, fattades i oktober I samband med detta gjordes även vissa kompletterande och mer fullständiga beskrivningar av de uppgifter som ligger på respektive avdelning. Lokaler Arbetet med att hitta en lokal för UHR i Stockholm har bedrivits skyndsamt efter det att den särskilde utredaren förordnades den 1 juni Utgångspunkterna för lokalsökningen har varit att skapa långsiktigt goda förutsättningar för myndighetens verksamhet och att myndighetens resurser ska användas så effektivt som möjligt. Samtidigt har utredaren beaktat ansvaret att lokalförsörjningsfrågorna hanteras på ett för staten som helhet effektivt och ekonomiskt ansvarsfullt sätt, vilket i detta sammanhang har handlat om att ta hänsyn till de löptider som finns i de befintliga berörda myndigheternas hyresavtal. I praktiken har det handlat om att lösa frågan om den återstående perioden av det hyresavtal som VHS har i dag med Vasakronan fastigheter AB. Verket för högskoleservice (VHS), vars verksamhet förs över till UHR i sin helhet har ett hyresavtal med Vasakronan fastigheter AB till och med den 31 mars Hyreskostnaden för VHS lokaler uppgår för närvarande till 5,5 mkr per år. UHR-kommittén har därför strävat efter att nå en överenskommelse med Vasakronan fastigheter AB för att begränsa de kostnader som annars skulle uppstå som en följd av myndighetsförändringen.

7 7 Som grundval för utredarens lokalsökning har kunnat användas den lokalsökningsprocess som genomfördes inom ramen för Högskolemyndighets- och programkontorsutredningen (U 2011:03). I utredningens slutrapport förordades att den nya myndigheten skulle hyra lokaler med adress Karlavägen 108, dvs. VHS nuvarande lokaler samt ytterligare angränsande lokaler. Skälen för det angavs i utredningens slutrapport vara att befintliga lösningar för IT m.m. skulle kunna användas även för den nya myndigheten, att flyttkostnaderna skulle bli lägre samt att de lokaler som då fanns tillgängliga i Wallingatan 2 bedömdes vara dels för små, dels ej tillräckligt väl internt sammanhängande. I slutredovisningen framfördes även att hyran per kvadratmeter är väsentligt lägre för lokalerna i Garnisonen än de på Wallingatan med sitt läge i city. Den särskilde utredaren för inrättande av Universitets- och högskolerådet har dock efter att ha noga övervägt de olika alternativen kommit till en annan slutsats. Utredarens argument för att inte välja VHS nuvarande lokaler samt angränsande i Karlavägen 108 utan i stället hyra nya lokaler på Wallingatan 2 är följande: När UHR inleder sin verksamhet den 1 januari 2013 kommer myndigheten i huvudsak att bestå av verksamhet och personal som förts över från tre tidigare myndigheter: Högskoleverket, Internationella programkontoret för utbildningsområdet och Verket för högskoleservice. Det innebär att kultur, traditioner och synsätt från tre olika myndigheter ska föras samman i en ny myndighet och det kommer att krävas ett omfattande arbete med att tillsammans skapa en gemensam värdegrund och en ny myndighetskultur för den nya myndigheten UHR. Att inleda myndighetens verksamhet i en av de gamla myndigheternas lokaler skulle dock riskera att cementera gamla kulturer och gränsdragningar mellan verksamheter från de olika myndigheterna i stället för att innebära starten på något nytt där alla medarbetare får komma till nya lokaler på samma villkor. Enligt utredarens uppfattning är det därför av helt avgörande betydelse att verksamheten bedrivs i lokaler som är nya för alla medarbetare. De fördelar som skulle vinnas med att fortsätta verksamheten i VHS nuvarande lokaler (lägre flyttkostnader m.m.) uppvägs inte av de nackdelar det skulle innebära att bygga upp den nya myndigheten och dess kultur i en av de gamla myndigheternas lokaler. Efter det att Högskolemyndighets- och programkontorsutredningen avslutade sin lokalsökningsprocess har ytterligare utrymmen på Wallingatan 2 blivit tillgängliga vilket gör att invändningarna mot att ytorna skulle vara för små och för dåligt sammanhängande inte längre

8 8 kan anses giltiga. Tillräckligt stora ytor (ca 3317 kvadratmeter) är tillgängliga, och i två plan som förbinds med varandra genom en ny interntrappa. Som den tidigare utredningen framförde är hyran per kvadratmeter visserligen högre för lokalerna på Wallingatan 2 än för lokalerna i Garnisonen. Detta kan dock kompenseras genom att lokalerna på Wallingatan 2 är mer yteffektiva vilket möjliggör att verksamheten kan bedrivas på en mindre yta än vad som hade varit fallet i Garnisonen. Den totala årskostnaden för UHR:s lokaler i Stockholm torde därmed bli ungefär densamma som om myndigheten valt att hyra de, per kvadratmeter, billigare lokalerna i Garnisonen. I jämförelse med de lokalkostnader som finns i dagens lösningar för den verksamhet som UHR kommer att ta över från IPK, VHS och Högskoleverket år 2013 är detta också en kostnadseffektiv lösning som minskar statens totala hyreskostnader för den berörda verksamheten. Sammantaget är utredarens bedömning att lösningen att för UHR:s räkning hyra lokaler i Wallingatan 2 är både ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Samordning och samverkan med andra myndigheter och organisationer Universitets- och högskolerådet kommer att ha uppgifter som berör hela utbildningsfältet vilket också kommer att kräva mycket breda kontaktytor mot det omgivande samhället. Många nätverk och samverkansgrupper kommer att kunna tas över från de tidigare myndigheterna. Andra kan behöva skapas eller förändras för att bättre passa den nya myndighetsstrukturen. Inom UHR kommer flera avdelningar och funktioner att samverka med samma myndigheter och organisationer. YH-myndigheten, Skolverket, Skolinspektionen kommer t.ex. att vara viktiga myndigheter att samverka med i bland annat tillträdesfrågor och frågor om internationalisering. Migrationsverket kommer att vara en part vid förändringar kring anmälnings- och studieavgifter men det kommer även att finnas ett samarbete inom området internationalisering. Samarbete med universitet och högskolor kommer att ske i antagningsprocessen och det metodikarbete som är kopplat till denna, genom bl.a. den s.k. Bedömningshandboksgruppen och de virtuella organisationer som skapats för att hantera bedömning och erkännande av utländsk utbildning. Lärosätena kommer även att vara kunder och därmed kravställare på systemförvaltning och

9 9 antagningsverksamhet. Samtidigt kommer nära kontakter att finnas med lärosätena genom UHR:s uppdrag inom analysområdet och i uppdraget att motverka diskriminering m.m. inom högskolan. Vid sidan av direkt samverkan med landets lärosäten finns i dag ett flertal forum för samverkan med Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). Det handlar bland annat om studieadministrativa frågor och bedömningsfrågor. UHR ser ett fortsatt stort behov av denna samverkan. Inom högre utbildning bör Forum för internationalisering (där bl.a. CSN, Stint, Sida och Svenska institutet ingår) och Bolognaexpertgruppen även i fortsättningen utgöra viktiga samverkansnav. Beträffande Svenska institutet är det av särskild vikt att goda samverkansformer finns med anledning av regeringens uttalade intention att på sikt även till UHR föra över de uppgifter som i dag utförs av Svenska institutet i fråga om information i utlandet om svensk högre utbildning. 1 Andra exempel på myndigheter och organisationer som UHR kommer att ha samverkan med är Ungdomsstyrelsen, Vinnova, Diskrimineringsombudsmannen, Tillväxtverket, ESF-rådet, Sveriges Kommuner och Landsting, Folkbildningsrådet, Sveriges Förenade Studentkårer, Folac, Nordiska ministerrådet, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser samt Sunet. UHR kommer också i olika roller att ha kontakt med gymnasieskolor, Komvux, kommuner och kommunförbund samt med företrädare för näringsliv och arbetsmarknad. På internationell nivå finns ett flertal nätverk som UHR kommer att delta aktivt i. Inom ramen för verksamheten att bedöma utländsk utbildning kommer UHR att utöver utländska motsvarande verksamheter framför allt att samverka med Arbetsförmedlingen och andra myndigheter och aktörer när det gäller frågor om invandrares integration på arbetsmarknaden samt med universitet och högskolor när det gäller metoder och principer för bedömning av utländsk utbildning för antagning och behörighetsprövning. Samarbetet med t.ex. Arbetsförmedlingen kommer att underlättas när de olika bedömningsverksamheterna nu finns samlade i samma myndighet (UHR). UHR kommer i samarbete med Arbetsförmedlingen att ta fram ett utbildnings- och 1 Prop. 2011/12:133 s. 16.

10 10 informationsmaterial för arbetsförmedlare för att sprida kunskap om möjligheten att få utländska utbildningar erkända. Ytterligare samverkansuppdrag finns i rollen som kontaktpunkt för yrkeskvalifikationsdirektivet (2005/36/EG) gentemot bland andra behöriga myndigheter för reglerade yrken. Detta sker i samverkan med samordnaren på Utbildningsdepartementet och Kommerskollegium och deras uppdrag med Tjänstedirektivet. Med Ladokkonsortiet finns omfattande samordningsbehov kring utvecklingsprojekt av en ny generation av studiedokumentationssystemet Ladok3. Stora utmaningar finns också när det gäller frågor om e-legitimation och det kommer att vara viktigt för UHR att det finns forum och samverkansformer som gör det möjligt att påverka och vara delaktig i utvecklingen, särskilt avseende finansieringsmodellen. Särskild vikt kommer att läggas vid samverkan med Universitetskanslersämbetet för att säkerställa informationsöverföring mellan myndigheterna och ett väl fungerande samarbete inom en rad områden. Det handlar t.ex. om att UHR inom ramen för sitt informationsuppdrag kommer att behöva löpande informera om många av de analyser och utvärderingar som Universitetskanslersämbetet kommer att utföra inom ramen för sitt uppdrag. Det handlar vidare om att skapa förutsättningar för samverkan och ömsesidigt utbyte inom analysområdet. För att säkerställa att så också sker kan det behövas särskilda samverkansstrukturer och UHR kommer att under 2013 tillsammans med UK-ämbetet se över behov och former för detta. Att UHR i sina olika uppdrag kommer att ha en mängd olika kontakter med samma myndigheter och organisationer kommer att ställa stora krav på myndigheten att utåt uppträda på ett samordnat sätt så att myndigheten framstår som en myndighet. Men det ställer också krav på att UHR kan visa tydlighet gentemot omvärlden i myndighetens olika uppgifter, t.ex. i dialog och samverkan med landets lärosäten. Detta kommer att vara viktiga frågor för UHR att arbeta med under år 2013.

11 11 Anslutning till Statens servicecenter Den 12 oktober 2012 undertecknades en avsiktsförklaring avseende samverkan mellan Statens servicecenter och Universitets- och högskolerådet om administrativa stödtjänster. Det innebär att från och med 2013 kommer Statens servicecenter att hantera UHR:s löner, reseräkningar samt ersättningar för utlägg som anställda har haft i tjänsten. UHR har också tecknat överenskommelse med Kammarkollegiet om stöd för att hantera inkassoärenden och om konsultstöd i upphandlingsfrågor och i samband med bokslut. Från och med årsskiftet den 1 januari 2014 kommer Statens servicecenter att även att ta hand om myndighetens e-handel inklusive fakturahantering. Avslutande synpunkter Att inrätta och avveckla myndigheter är mycket kostsamma processer och det finns därför goda skäl att se över hur Regeringskansliet ger stöd till organisations- och avvecklingskommittéer. Detta är ingen ny synpunkt utan har tidigare framförts av andra organisationskommittéer. 2 För att effektivt styra och stödja processen med att inrätta nya och avveckla gamla myndigheter bör övervägas att samla resurser för detta på ett ställe i Regeringskansliet, t.ex. vid kommittéservice eller vid Socialdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik. Ett visst stöd kan förvisso ges redan i dag men det kan behöva stärkas så att sakdepartement och utredare kan få stöd i de många gånger likartade problem som både kommittéer och handläggare vid departement måste hantera i samband med myndighetsförändringar. Därigenom skulle förutsättningar kunna skapas för att ta fram bra rutiner kring gränsdragningsfrågor mellan avvecklings- och organisationskommittéer, kring finansiering av uppbyggnaden av nya myndigheter och liknande frågor som utgör nödvändiga förutsättningar för att avveckling och inrättande av myndigheter ska ske på ett för staten som helhet effektivt sätt. Det bör också skapas rutiner för att underlätta för nya myndigheter att slutföra normala och rutinartade processer som att till exempel registrera en ny postbox hos posten, eller skapa ett inloggningskonto för att till Arbetsförmedlingen anmäla lediga befattningar. Båda dessa kräver att myndigheten har ett inregistrerat organisationsnummer 2 Se t.ex. MSB-kommitténs slutrapport , Fö 2008/03/2008/255, s. 31. Jfr även Avvecklingskommittén för näringsmyndigheters slutrapport , dnr N 2008:13/2011/22, s. 12.

12 12 som är sökbart i de databaser som respektive aktör använder för att fastställa att myndigheten existerar och är aktiv. Skatteverkets rutiner medger dock inte att så sker före det datum då myndigheten rent faktiskt inrättas (i UHR:s fall den 1 januari 2013). Självklart måste en ny myndighet kunna sprida information om sin kommande adress någon tid innan adressen faktiskt ska användas. Lika självklart är det att myndigheten måste kunna söka arbetskraft och ledigförklara befattningar via Arbetsförmedlingen, vilket också är ett krav enligt förordningen (1984:819) om statliga platsanmälningar. Att detta hindras genom dagens rutiner skapar merarbete och har försvårat UHR-kommitténs arbete.

13 13 Bilaga 1 Bemanningspolicy Bakgrund En särskild utredare ska förbereda och genomföra inrättandet av en ny myndighet med ansvar för uppgifter av service- och samordningskaraktär, främjande och utvecklande verksamhet samt internationellt samarbete och mobilitet inom utbildningsområdet. Myndighetens namn ska vara Universitets- och högskolerådet (UHR). Enligt utredningsdirektivet (2012:56) ska den särskilde utredaren bland annat: besluta om myndighetens organisation och arbetsformer, besluta om bemanning och i övrigt utöva den blivande arbetsgivarens befogenheter, bemanna myndigheten med beaktande av 6 b lagen (1982:80) om anställningsskydd, och fullgöra de åtgärder som krävs enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Verksamhetsövergång Av utredningens direktiv framgår att den nya myndigheten ska bemannas med beaktande av reglerna om övergång av verksamhet i 6 b LAS. Enligt denna regel ska vid övergång av verksamhet eller del av verksamhet, rättigheter och skyldigheter som grundar sig på anställningsavtal och anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången övergå till den nya arbetsgivaren. Detta gäller även för arbetstagare som då är tjänstlediga. Anställda med tidsbegränsning överförs med tidsbegränsningen, den deltidsanställde går över i oförändrad omfattning etc. Alla som omfattas av verksamhetsövergång till den nya myndigheten och inte motsatt sig övergång får sin anställning överförd till den nya myndigheten den 1 jan Av kommittédirektiven och regeringens proposition framgår att stor del av Högskoleverkets verksamhet övergår till det nya Universitetskanslersämbetet och att andra delar av Högskoleverkets verksamhet övergår till Universitets- och högskolerådet, vilket innebär verksamhetsövergång för personalen vid Högskoleverket till dessa myndigheter. Personalen vid VHS och IPK omfattas av verksamhetsövergång till Universitets- och högskolerådet. Anställda som omfattas av verksamhetsövergång kommer att få information och förfrågan om hur man ställer sig till övergång. Om man inte motsätter sig övergång, övergår anställningen till den nya

14 14 arbetsgivaren. Övergången sker med oförändrade löne- och anställningsvillkor. Den som motsätter sig en övergång riskerar att sägas upp pga. arbetsbrist hos nuvarande arbetsgivare då det inte finns någon arbetsgivare att stanna kvar hos. Den anställde som motsätter sig en övergång, där övergången sker på samma ort omfattas inte av det statliga trygghetsavtalet. Däremot om den anställde motsätter sig övergång och övergången sker till annan ort så omfattas den anställde av det statliga trygghetsavtalet. Eftersom det finns olika lokala avtal, t.ex. arbetstidsavtal så är avsikten att träffa inrangeringsavtal med enhetliga villkor. Bemanningsförfarande Myndigheten ska bemannas till den 1 jan I huvudsak bemannas myndigheten med anställda som har verksamhetsövergång. Det kan dock uppstå ett rekryteringsbehov till följd av förändringar i verksamheterna och att kompetens saknas. Extern rekrytering av personal sker med beaktande av reglerna om förtjänst och skicklighet och andra sakliga grunder. Bemanningsarbetet förutsätter en god förankring och samverkan med de fackliga organisationerna både centralt och lokalt. Förhandlingar sker med de centrala organisationerna. Vid behov och med bemanningspolicyn som grund kommer närmare riktlinjer att utformas för olika delar i bemanningsarbetet. Bemanningen sker i olika steg. Först bemannas chefsbefattningar direkt under myndighetschefen. Därefter i tur och ordning underställda chefer och övriga medarbetare. Chefsbefattningar direkt under myndighetschefen utannonseras. Vid tillsättning av dessa chefer kommer särskild vikt att läggas vid ledaregenskaper och tidigare erfarenhet av ledarskap. I bedömningen av chefer kan konsult komma att medverka. De chefer som inplaceras/tillsätts kommer att delta i det fortsatta bemanningsarbetet avseende underställda chefer och medarbetare. Inplacering Inplacering i UHR kommer att ske i samma verksamhet som den anställde arbetar med i dag. Det innebär att ett förfarande med intresseanmälan inte kommer att tillämpas. Vid befarad övertalighet beaktas vilka arbetstagare som har i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter samt den statliga anställningstiden (turordningen) vid inplacering.

15 Cheferna förutsätts medverka vid inplacering. Utredare och sekretariat har ett övergripande ansvar för helheten och tar kontakt med anställda som det saknas befattning för. Anställda som inte inplaceras Anställd som i den första fasen inte kunnat inplaceras ska i tidigt skede få samtal och kommer om möjligt att ges fler förslag till inplacering. Ytterligare samtal kommer att äga rum om övertalighet befaras och inför förhandling om uppsägning. Före den förhandlingen ska en omplaceringsutredning ha genomförts. För de anställda som inte får plats i den nya organisationen kan uppsägning ske tidigast den första vardagen år

16 16 Bilaga 2 Projektbemanning Lansering av Universitets- och högskolerådet Charlotte Löfgren (Högskoleverket, projektledare) Angela Andersson (IPK) Birgitta Svensson (VHS) Lotta Bäcklin (Högskoleverket) Arkiv och registratur Anders Brouzell (IPK, projektledare) Marie Norell (Högskoleverket) Daniel Fredriksson (Högskoleverket) Susanne Lager (IPK) Hanna Johansson (IPK) Anna Cederlöf (BraArkiv/VHS) Lokalprojektet Lena Helmer (VHS, projektledare) Jisan Rylander (IPK) Marie Backlund (IPK) Bonde Svedberg (VHS) Gunnar Arrhed (VHS) Jannie Enocsson (VHS) Malin Jönsson (HSV) Marit Dravnieks (VHS) Visuell identitet och webb Cecilia Parkert (IPK, projektledare) Malin Gustavsson (VHS, projektledare för delprojektet webb) Jöns Ahlén (IPK) Alexander Florencio (Högskoleverket) Josefin Petersson (IPK) Krister Kjellin (Högskoleverket) Lisa Wagenius (IPK) Anna Hallenbom (Högskoleverket, deltagit i webbworkshop) Torkel Holmström (Högskoleverket, deltagit i webbworkshop) Marica Sundberg (VHS, deltagit i webbworkshop) IT Johan Bäckman (VHS, projektledare) Anders Brouzell (IPK) Jonas Paulsson (Högskoleverket) John Bäck (Högskoleverket) Ekonomisystem och avtal Birgitta Törnqvist af Ström (VHS, projektledare)

17 17 Bethlehem Adnew (VHS) Anna Nordström (VHS) Katarina Sundqvist (IPK) Anna-Stina Mattsson (IPK) Marie Backlund (IPK) Ingela Timgren (IPK) Annika Helmstein (VHS, adjungerad) Bonde Svedberg (VHS, adjungerad) Martin Hellgren (IPK, adjungerad) HR-gruppen EvaLis Fredriksson (UHR-kommittén, projektledare) Annika Helmstein (VHS) Martin Hellgren (IPK) Monica Gråhammar (Högskoleverket)

18 18 Bilaga 3 Principiella utgångspunkter för beslutet om övergripande organisationsstruktur Universitets- och högskolerådets organisation ska möjliggöra och bidra till att visionen och verksamhetsidén fungerar och blir styrande för hur myndigheten arbetar och hur den uppfattas av omvärlden. Den kommande organisationen ska tillsammans med vision och verksamhetsidé bidra till att UHR blir en myndighet, att det skapas fokus och kraft i utvecklingsarbetet, att vi kan skapa excellence i service och kvalitet och att vi når en samsyn och proaktivitet i kommunikationen externt och internt. Organisationen bör vila på en tydlig organisationsfilosofi som skapar stabilitet samt är lätt att förstå och ta till sig. Den bör ge goda förutsättningar för att skapa handlingskraft i genomförandet av vision, verksamhetsidé och strategi. Organisationen bör vidare ha en stark koppling till myndighetens inriktning och fokus samt ge tydlighet i ansvar och roller. Det ska stå klart för alla vem som gör vad. Organisationen bör skapa tydlighet i och mellan myndighetens processer (såväl kärn- som stöd- och ledningsprocesser) för hög effektivitet. Den bör skapa goda förutsättningar för att säkerställa rätt kompetens på kort och lång sikt samt erbjuda möjlighet till utveckling och lärande. Verksamheter som hör ihop sakligt eller kompetensmässigt bör kunna föras samman och nya sätt att organisera verksamheten bör kunna prövas. Den kompetens som finns i de nuvarande myndigheterna ska tas tillvara och möjligheter till synergier och samverkan ska främjas. Organisationen ska bidra till myndigheten kan utföra sina uppdrag på ett effektivt och rättssäkert sätt och i enlighet med gällande regelverk i Sverige och i EU för att därigenom kunna skapa nytta för uppdragsgivare, kunder och målgrupper. Det innebär samtidigt att vissa verksamheter behöver separeras organisatoriskt för att undvika eller kunna hantera rollkonflikter. När det gäller informations- och kommunikationsfrågor har utredaren gjort bedömningen att det är viktigt att resurser för att informera om den verksamhet som bedrivs och för att publicera resultat knyts direkt till respektive avdelning. Detta för att möjliggöra ett nära samband mellan kärnverksamhet och informationsverksamhet och att ge de anställda informatörerna möjlighet att komma in tidigt i kärnverksamheternas arbetsprocesser. En funktion för strategisk samordning av kommunikation bör dock finnas i staben.

19 19 Antalet chefer direkt under myndighetschefen bör inte vara för stort. Det bör eftersträvas att de organisatoriska huvudenheterna (avdelningarna) är ungefär jämnstora. Den högsta organisatoriska nivån bör benämnas avdelning, nästa nivå enhet och nästa (i förekommande fall) sektion.

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Process för verksamhetsövergång

Process för verksamhetsövergång Process för verksamhetsövergång Kort om tidplanen Aktiviteter Påbörjas Klart senast Ansvarig Informationsmöte för dem som berörs Förfrågan om verksamhetsövergång lämnas till berörda individer Informationsmöte/individuell

Läs mer

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Dir. 2001:118 Kulturdepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2001-12-13 Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Beslut vid regeringssammanträde

Läs mer

Budgetunderlag för Universitets- och högskolerådet 2014-2016

Budgetunderlag för Universitets- och högskolerådet 2014-2016 Staben Föredragande Anna Lindholm Stabschef anna.lindholm@uhr.se Diarienummer 1.1.1-930-2013 Datum 2013-03-01 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470

Läs mer

Arbets- och tidplan för arbetet med att bilda

Arbets- och tidplan för arbetet med att bilda Promemoria 2015-02-19 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Mocki Hägg Telefon 08-405 17 21 Mobil 072-552 04 12 E-post mocki.hagg@regeringskansliet.se Arbets- och tidplan för

Läs mer

INTERNATIONALISERING SOM UTVECKLINGSKRAFT

INTERNATIONALISERING SOM UTVECKLINGSKRAFT INTERNATIONALISERING SOM UTVECKLINGSKRAFT HAR DET HÄNT NÅGOT? HÄNDER DET NÅGOT? Bengt Landfeldt 2012-11-19 Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom

Läs mer

2014-11-26. Kunskap. Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv

2014-11-26. Kunskap. Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv 2014-11-26 Kunskap 2 Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv 09:30 Registrering, frukostfika 10:00 Välkommen och introduktion Daniel Edquist enhetschef UHR 10:30 Floristernas yrkesråd,

Läs mer

Universitets- och högskolerådets arbete med främjandeuppdraget

Universitets- och högskolerådets arbete med främjandeuppdraget Universitets- och högskolerådets arbete med främjandeuppdraget NITUS 14-11-27 Aleksandra Sjöstrand Universitets- och högskolerådets uppgifter Universitets- och högskolerådet ansvarar för uppgifter i fråga

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-1048-2014 Datum 2014-06-02 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap 2003 Samverkan för utveckling stöd för chefer i ett modernt ledarskap Produktion: Arbetsgivarverket, 2003 Arbetsgivarverkets medlemmar får gärna använda delar av eller hela texten för att foga in i egna

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

VAD, VARFÖR, HUR, VEM OCH NÄR - FÖRÄNDRINGSLEDNING I PROJEKTFORM HR NU 24 APRIL 2014

VAD, VARFÖR, HUR, VEM OCH NÄR - FÖRÄNDRINGSLEDNING I PROJEKTFORM HR NU 24 APRIL 2014 VAD, VARFÖR, HUR, VEM OCH NÄR - FÖRÄNDRINGSLEDNING I PROJEKTFORM HR NU 24 APRIL 2014 Riksdag och regering: skapa en Polis DECEMBER 2012 119 21 1 1965 1990-tal 2015 En naturlig fortsättning på arbetet som

Läs mer

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78)

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Generaldirektören Datum: 28 februari 2003 Diarienr: 1836-2002 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Sammanfattning Domstolsverket tillstyrker

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 043-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun

Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Ks/2014:424 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Fastställt

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2 2631-2013 Datum 2013-06-13 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Statens servicecenter

Statens servicecenter Statens servicecenter Den 24 maj 2012 Agenda Bakgrund om Statens servicecenter Tjänster Kundservice och samverkan Anslutningsprocess Intern styrning och kontroll mm Prismodell Men innan vi börjar Regeringsbeslut

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Samverkansavtal för Malmö högskola

Samverkansavtal för Malmö högskola Samverkansavtal för Malmö högskola Inledning Dnr Mahr 19-2012/488 Malmö högskolas samverkansavtal har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen.

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen. Lokalt kollektivavtal för lärare vid NHV Dnr A15/05:335 Parterna enas om följande grund för arbetstider för universitetslärare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). Detta avtal ersätter

Läs mer

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Uppdraget Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter kan flyttas från Norrbottens läns landsting

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

Hur kan vi underlätta samarbete med utländska lärosäten?

Hur kan vi underlätta samarbete med utländska lärosäten? Hur kan vi underlätta samarbete med utländska lärosäten? Rapport från en hearing Forum för internationalisering 12 april 2011 Stockholm Hearing 12 april I denna skrift redovisas vad som kom fram vid den

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 5/2012 Omfattar perioden 30 januari - 3 februari samt kompletteringar från 26 och 27 januari Komplettering från 26 januari

Läs mer

Riktlinjer för avgång och avveckling

Riktlinjer för avgång och avveckling Riktlinjer för avgång och avveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR AVGÅNG OCH AVVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Avveckling av personal är en uppgift som kräver

Läs mer

VERKSAMHETSÖVERGÅNG TILL DEN NYA POLISMYNDIGHETEN

VERKSAMHETSÖVERGÅNG TILL DEN NYA POLISMYNDIGHETEN VERKSAMHETSÖVERGÅNG TILL DEN NYA POLISMYNDIGHETEN Direktiv till Polisens chefer att informera sina medarbetare om preliminär inplacering, senast den 15 september 2014 Beslutet handlar om var, inte hur

Läs mer

Universitets- och högskolerådet

Universitets- och högskolerådet Universitets- och högskolerådet 2013-09-05 Bengt Landfeldt Avdelningen för internationellt samarbete Ökad kvalité i elevers globala lärande Workshop 2013-09-05 Ny myndighet: Universitets- och högskolerådet

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (8) Dnr 796-13 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

Riktlinjer. Övertalighet

Riktlinjer. Övertalighet Riktlinjer Övertalighet FÖRORD Det är viktigt att Luleå kommuns verksamheter har ett enhetligt synsätt kring begreppet övertalighet. Min förhoppning är att dessa riktlinjer ska bli ett bra stöd i samband

Läs mer

Författningssamling. Styrande dokument. Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson

Författningssamling. Styrande dokument. Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Anvisningar vid konkurrensutsättning i Växjö kommun Antaget av kommunstyrelsen

Läs mer

It-kostnadsuppdraget

It-kostnadsuppdraget It-kostnadsuppdraget Ett gemensamt språk Frukostseminarie 2015-06-04 Förstärkt styrning, samordning och uppföljning av den övergripande itanvändningen i staten En god bild av myndigheternas it-användning

Läs mer

Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016

Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016 Promemoria 2013-04-10 U2013/2343/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016 Sammanfattning av förslaget Sökande med gymnasieexamen,

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Sfsf. Riktlinjer för omställning. i Botkyrka

Sfsf. Riktlinjer för omställning. i Botkyrka Sfsf Riktlinjer för omställning och rörlighet i Botkyrka BOTKYRKA KOMMUN Beslutad i Personalutskottet 090302 2 [9] Riktlinjer för omställning och rörlighet i Botkyrka 1 Rätt person, på rätt plats med rätt

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Kommittédirektiv Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning Dir. 2011:76 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över reglerna

Läs mer

PROCESS FÖR VERKSAMHETSFÖRÄNDRING, OMSTÄLLNING OCH ARBETSBRIST

PROCESS FÖR VERKSAMHETSFÖRÄNDRING, OMSTÄLLNING OCH ARBETSBRIST PERSONALENHETEN PROCESS FÖR VERKSAMHETSFÖRÄNDRING, OMSTÄLLNING OCH ARBETSBRIST Tommy Christensen, Personalenheten Karoline Axelson, Områdeskansliet för administrativt stöd PM: 2014-12-18 Verksamhetsförändring,

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Bedömning av utländsk utbildning. Ett steg på vägen mot arbetsmarknaden

Bedömning av utländsk utbildning. Ett steg på vägen mot arbetsmarknaden Bedömning av utländsk utbildning Ett steg på vägen mot arbetsmarknaden Universitets- och högskolerådet 2015 Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning Text Åse Rislund, Yolanda Brännström, Malin

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Samverkansavtal. Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund.

Samverkansavtal. Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund. Samverkansavtal Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund. SAMVERKANSAVTAL Parter: Praktiska Sverige AB och Movant AB

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ I denna broschyr återges några av de förmåner och villkor som gäller i den statliga sektorn. Mer information finns i Att arbeta statligt viktiga

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun Riktlinjer Riktlinjer vid rekrytering av chefer Enköpings kommun Riktlinjer och rutinbeskrivning för rekrytering av chefer Inledning I Enköpings kommun är chef- och ledarskapet centralt för att bidra till

Läs mer

Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)

Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) Handläggare: Jenny Andersson Datum: 2013-09-25 Dnr: PM2-1/1314 Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) SFS inkommer här med sina synpunkter kring FunkA-utredningens

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Bedömning av utländsk utbildning. "Yrkesutbildning för morgondagen Stockholm 2013-12-04 UllaKarin Sundqvist Nilsson

Bedömning av utländsk utbildning. Yrkesutbildning för morgondagen Stockholm 2013-12-04 UllaKarin Sundqvist Nilsson Bedömning av utländsk utbildning "Yrkesutbildning för morgondagen Stockholm 2013-12-04 UllaKarin Sundqvist Nilsson Högskoleverket Verket för högskoleservice Myndigheten för yrkeshögskolan Ny avdelning

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-02 Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunstyrelsen Dokumentnamn Riktlinjer för hantering

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 050-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Regler och rutiner för överföring av personal vid kommunalisering av hemsjukvården

Regler och rutiner för överföring av personal vid kommunalisering av hemsjukvården Bilaga 4 Regler och rutiner för överföring av personal vid kommunalisering av hemsjukvården Uppdrag Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Rektor Umeå universitet Juridiska avdelningen Verksjurist Pontus Kyrk Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Bakgrund Högskoleverket har uppmärksammat att Handelshögskolan

Läs mer

Välkommen till STs Trygghetsutbildning

Välkommen till STs Trygghetsutbildning Välkommen till STs Trygghetsutbildning 7 LAS (Lagen om anställningsskydd) Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. - arbetsbrist - personliga skäl Begreppet arbetsbrist i LAS Uppsägning

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND 1 (5) Finsamförbundet ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND IDEBESKRIVNING Utgångspunkter Sedan den 1 februari 2011 har i form av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Riktlinjer för chefsanställningar

Riktlinjer för chefsanställningar KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lind Anna Datum 2015-01-05 Diarienummer KSN-2014-1303 Kommunstyrelsen Riktlinjer för chefsanställningar Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS Linda Sörensen, projektledare AKTIVITETSPLAN 2013-12-02. 1 Dnr 665-13 Bilaga 1. Linda Sörensen. Klart. Klart Klart.

HÖGSKOLAN I BORÅS Linda Sörensen, projektledare AKTIVITETSPLAN 2013-12-02. 1 Dnr 665-13 Bilaga 1. Linda Sörensen. Klart. Klart Klart. Fas 3 - Implementering ny organisation Projektstyrning Etablera projektorganisation för fas 3 Utforma principer för bemanning Implementeringsgrupp Boka erforderliga möten Definiera roller och ansvar Beställargrupp

Läs mer

Verksamhetsförändring som medför arbetsbrist

Verksamhetsförändring som medför arbetsbrist Verksamhetsförändring som medför arbetsbrist Beslut: Rektor 2012-01-30 Revidering: - Dnr: DUC 2012/144/10 Gäller fr o m: 2011-04-01 Ersätter: Program för och beskrivning av processen för att lösa övertaligheten

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Slutrapport Datum: 2011-01-27 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare noden...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 1 2. Användningsfall...1

Läs mer

Distansarbete och tillfälligt hemarbete

Distansarbete och tillfälligt hemarbete GÖTEBORGS UNIVERSITET Personalavdelningen Hilding Sjödén Avd.dir. 2006-01-23Dnr F1 230/06 Distansarbete och tillfälligt hemarbete Definitioner Med distansarbete avses arbete som en anställd efter skriftlig

Läs mer

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen En lathund till förtroendevalda om tjänstetillsättningar, arbetsledningsbeslut, arbetsskyldighet och överklaganden. ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Förhandlingsprotokoll 2014-12-11 Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän

Läs mer

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering Verktyg för det livslånga lärandet Anna Kahlson, anna.kahlson@ Pär Sellberg, par.sellberg@ Nationella samordnare validering Validering, EQF, Europass hur hänger allt ihop? Lissabonstrategin år 2000 - Europeiska

Läs mer

Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall

Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall KKV1036, v1.0, 2013-01-18 ÖVERKLAGANDE 2014-08-18 Dnr 331/2013 1 (5) Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall Överklagande Klagande Konkurrensverket, 103

Läs mer

Ny organisation för UF

Ny organisation för UF Ny organisation för UF 21 november 2012 Per Bengtsson Administrativ direktör Vid dagens möte presenteras. en organisationsskiss men det ges inte några besked om personers framtida placering eller arbetsuppgifter

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3 Allmänt reglemente för kommunstyrelse och nämnder Antaget av kommunfullmäktige 2007-02-26, 84 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-04-10, 34 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-11, 63 Nämnds ansvar och

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF Innehåll Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen...3 26 1 02

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av ersättningen för personlig assistans Dir. 2013:34 Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska se över ersättningen för personlig

Läs mer

LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068

LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068 LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Kommunstyrelsens FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068 Lokalt avtal om samverkan i Lunds Kommun 1 Mellan Lunds kommun genom kommunstyrelsens

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer