Arbets- och tidplan för arbetet med att bilda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbets- och tidplan för arbetet med att bilda"

Transkript

1 Promemoria Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Mocki Hägg Telefon Mobil E-post Arbets- och tidplan för arbetet med att bilda Upphandlingsmyndigheten Bakgrund Regeringen beslutade den 19 december 2014 att tillkalla en särskild utredare för att genomföra bildandet av en ny myndighet för upphandlingsstöd (dir. 2014:161). Den 12 januari 2015 förordnades Hans-Eric Holmqvist som särskild utredare. Den 22 januari anställdes Mocki Hägg och den 1 mars börjar Niclas Rencks anställning i utredningen. Den verksamhet som omfattas är i dag inordnad i Konkurrensverket (KKV). Den nya myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 september Beräknat anslag är cirka 77 mkr och bedömt personalbehov ett sextiotal personer. Uppdraget ska utföras under kort tid. Under denna tid ska samråd ske med ett stort antal myndigheter. Arbetet kommer att bedrivas parallellt och synkroniseras med en intern förändringsprocess på KKV. Intressentgruppen är omfattande och omfattar även kommuner och landsting. De sakfrågor som berörs har stor politisk laddning och området är starkt prioriterat av regeringen. Ett antal beslutsunderlag för regeringen ska tas fram. Omfattande interna styrande dokument ska produceras och ett antal administrativa åtgärder vidtas. KKV har fått regeringens uppdrag att förbereda organisationsförändringen och bistå kommittén. Arbetet med att förbereda den nya Upphandlingsmyndigheten och genomföra organisationsförändring på KKV sker parallellt. Utredningen och KKV har en nära samverkan.

2 2 Utredningens uppdrag enligt direktiven Utredningen ska lämna förslag till instruktion, regleringsbrev och författningsändringar som behövs. Förslag ska också lämnas till anslag (inklusive låneram och räntekontokredit), resursfördelning, verksamhetsplan och budget för perioden 1 september december 2015 samt till budgetunderlag för åren Vidare ska utredningen lämna förslag till Upphandlingsmyndighetens organisation, överväga lämpliga arbetsformer och verksamhetsplan samt lämna förslag på kompetensprofil för ledamöter i ett insynsråd. Myndigheten ska nämligen vara en enrådighetsmyndighet med insynsråd. Myndigheten ska bemannas med beaktande av 6 b lagen (1982:80) om anställningsskydd. Utredaren ska fatta beslut om bemanning och i övrigt utöva arbetsgivarbefogenheter samt fullgöra de åtgärder som krävs enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Utredningen ska förbereda anslutning av Upphandlingsmyndigheten till det statliga redovisningssystemet och lägga upp redovisningsplaner. Nödvändiga avtal för myndighetens räkning ska ingås. Där så är möjligt ska utredaren överväga att överta befintliga avtal. Administrationen i Upphandlingsmyndigheten ska skötas av Statens Servicecenter (SSC). Utredningen ska förbereda anslutning av Upphandlingsmyndigheten till SSC:s tjänster inom ekonomi- och löneadministration samt tjänster inom e-handel. Utredningen ska hålla Regeringskansliet informerat samt föra en dialog med Arbetsgivarverket (AgV), Ekonomistyrningsverket (ESV), KKV samt andra berörda myndigheter. Utredningen ska också ha kontakt med centrala fackliga organisationer samt personalen på KKV. Åtgärderna ovan ska genomföras på ett sådant sätt att Upphandlingsmyndigheten ska kunna påbörja sin verksamhet den 1 september Vidare ska myndigheten vara lokaliserad i Stockholm. I utredningsdirektiven anges också ett antal rapporteringstillfällen, se nedan. 2

3 3 Milstolpar/rapporteringstillfällen Enligt utredningens direktiv ska ett antal leveranser göras till regeringen. Den 1 februari lämnades underlag avseende följande: anslag (inklusive låneram och räntekontokredit) resursfördelning verksamhetsplan och budget för perioden 1 september december Senast den 1 mars ska budgetunderlag för åren lämnas. Senast den 1 maj ska förslag till följande lämnas: instruktion regleringsbrev nödvändiga författningsändringar förslag till kompetensprofil för ledamöter i ett insynsråd verksamhetsplan. Senast den 31 augusti ska uppdraget slutredovisas. Övriga uppgifter Förutom de uppgifter som explicit nämns i direktiven till utredningen tillkommer vissa uppgifter som kan anses vara underförstådda. Dit hör inledande uppgifter med att analysera verksamheten och organisationen samt att ange verksamhetsinriktning, lokalisering (i Stockholm) och dimensionering för myndigheten. När det gäller direkta genomförandeåtgärder tillkommer en rad uppgifter som inte specificeras närmare i direktiven, se nedan. Specifika administrativa åtgärder Nedanstående åtgärder behövs för att bilda en ny myndighet. De flesta måste hanteras tidigt i processen. Avtal kan tecknas först när organisationsnummer finns. Registrering av domännamn inklusive eventuellt förvärv av.se domännamn från enskild. Anmälan till Kammarkollegiet angående kreditkonto. Anmälan till Riksgälden angående räntekonto.

4 4 Avtal med SSC angående framtida stöd inom ekonomiadministrativa och löne- och lönerelaterade tjänster samt eventuellt stöd under uppstart. Avtal med Statens Tjänstepensionsverk (SPV) angående pensionsadministration. Ansöka hos ESV om anslutning till det statliga redovisningssystemet (senast tre månader före myndighetens start). Ansöka hos ESV om momsbefrielse. Ansöka hos Skatteverket om registrering som arbetsgivare. Ansluta myndigheten till statens betalningssystem genom att avropa betalningstjänster enligt Riksgäldens ramavtal. Lämna uppgifter om ingångna hyresavtal till ESV. Teckna försäkring hos Kammarkollegiet. Överväganden och beslut Ett stort antal överväganden behöver göras och många beslut behöver tas. Myndighetens ansvarsområde behöver tydligt beskrivas och gränsen mot andra myndigheters ansvarsområden behöver tydliggöras. Verksamhetsmål ska formuleras. Arbetsordning, attestordning och policydokument ska göras. Myndighetens organisation och lämpliga arbetsformer behöver övervägas. En bedömning av vilken kompetens myndigheten behöver ska också göras. Beslut om bemanning ska tas och då ska reglerna om verksamhetsövergång beaktas. Överväganden behöver också ske när det gäller vilka nyckelfunktioner som måste vara bemannade när myndigheten startar sin verksamhet. Rekrytering av dessa personer behöver ske. I samband med detta arbete samråder utredningen med AgV. Styrmedel och legala dokument enligt uppräkningen under rubriken Milstolpar/rapporteringstillfällen ska utarbetas. Överväganden om lokaler behöver göras. Med tanke på den korta genomförandetiden måste ett alternativ väljas som medför en så liten påfrestning på verksamheten som möjligt samtidigt som det inte låser myndigheten under alltför lång tid. En analys enligt ESV:s riktlinjer bör genomföras snarast. Den kan dock inte ske innan verksamhetens behov kan bedömas mer långsiktigt. Ett djupare underlag för detta kan inte tas fram före den 1 september. 4

5 5 I samband med att lokalfrågan löses aktualiseras frågor om reception och skalskydd. Rutiner för planering, budgetering och uppföljning behöver etableras. Detta behöver ske redan under våren Grafisk profil behöver beslutas och ny webbsida samt intranät för Upphandlingsmyndigheten göras. Upphandling av konsulter för detta arbete behövs. KKV:s kommunikationsavdelning ger stöd i arbetet. En hel rad överväganden och beslut i samband med ekonomi- och personalsystem, e-handelssystem med mera behöver göras. Anslutning till det statliga redovisningssystemet samt bankkonton behöver ordnas. Här är SSC behjälplig. Ärendehanteringssystem behöver upphandlas. Normalt är detta projekt som spänner över flera år. Den valda lösningen måste säkerställa att ett fungerande diarium finns på plats den 1 september. Eventuellt kan då ärendehanteringsrutiner fortfarande vara under utveckling. Med största sannolikhet måste den valda lösningen vara föränderlig och kunna växa och utvecklas efter myndighetens behov. Arkivbeskrivning, arkiverings- och gallringsplan, diarie- och dossierplan behöver också göras. Ansvariga för postöppning, diarie- och arkivfrågor ska utses. Befintliga avtal och licenser gås igenom. Avtal behöver tecknas med bland annat Posten och en resebyrå. Företagshälsovård kan den nya myndigheten ta ställning till. Behov av nyanskaffning/övertagande av inventarier och utrustning behöver också övervägas. Kontakter Enligt direktivet ska vissa aktörer hållas informerade. Ytterligare ett antal samarbeten behöver etableras för att säkerställa ett smidigt genomförande och gott resultat. Utredningen har redan etablerat kontakt med följande: KKV:s ledning KKV:s personal KKV:s fackliga organisationer Regeringskansliet genom upphandlingsenheten AgV ESV SSC

6 6 SPV Kammarkollegiet Sveriges Kommuner och Landsting Riksgälden Riksrevisionen Statistiska Centralbyrån Centrala fackliga organisationer Följande kontakter ska tas: Riksarkivet Skatteverket Kommerskollegium Myndigheten för delaktighet angående tillgänglighet UNIT4 Agresso samt andra leverantörer och konsulter Utredningens arbetsformer De uppdrag och deluppdrag som redovisas i direktiven har olika karaktär. Vissa är utredningsuppgifter, andra är genomförandeuppgifter. Vissa resultat ska redovisas till regeringen vid olika tidpunkter, annat beslutar utredningen på egen hand om. Vissa uppgifter bör sekretariatet arbeta med, annat lämpar sig bättre för KKV eller konsulter. Sammanträden och möten med representanter med de mest berörda organisationerna har utredningen redan genomfört eller planerat. Kontakter tas sedan vid behov. Möten mellan utredningen och KKV sker varje vecka vid en bestämd tidpunkt. Utredningen kommer senare i vår att ha kontakter med upphandlingsstödets olika samverkansparter. Kontakt kan ske genom intervjuer, seminarium, hearing eller en kombination. Vilket eller vilka alternativ som väljs behöver övervägas. Det är väsentligt att mötena förbereds noga och läggs upp på ett sådant sätt att berörda aktörer upplever att de får möjlighet att föra fram sina synpunkter på ett effektivt sätt. Förslag till författningsändringar ska redovisas. Det finns starka skäl att begränsa detta arbete till de förändringar som är nödvändiga för att den nya myndigheten ska kunna starta sin verksamhet. Enligt direktiven ska utredningen slutredovisa sitt arbete den 31 augusti I den slutrapport som ska lämnas bör också redovisas vilka erfarenheter som utredningen har gjort under själva genomförandearbetet. Det kan även vara lämpligt att redovisa sådant som utredningen inte har 6

7 kunnat gå till botten med och där arbetet måste fortsätta i den nya myndighetens regi. Också andra frågor kan behöva tas upp i slutrapporten. Slutrapporten bör hållas kortfattad och PM som skrivs under utredningens gång bör skrivas i en sådan form att de lätt kan användas som underlag till rapporten. Det som delredovisas till regeringen kan hänvisas till i rapporten, möjligen kan det tas in som bilaga. 7 Tidplan Flera deluppdrag är redan givna till både innehåll och sluttidpunkt enligt direktiven. Det mesta behöver göras parallellt. Nedan redovisas de huvudsakliga delprojekten per månad. Dessa uppdrag bryts även ned i ett antal avgränsade arbetsmoment (aktiviteter). De redovisas i en aktivitetslista en att-göralista med ansvarig och slutdatum. Genomgångar utifrån listans aktiviteter görs kontinuerligt inom utredningen. Januari Etablera sekretariatet. Förslag till anslag, budget och VP Börja etablera kontakter med KKV och dess personal. Börja etablera samverkan med olika myndigheter. Februari 2015 Budgetunderlag för åren Överväg organisation. Starta rekrytering av vissa nyckelpersoner. Förbereda upphandling av o grafisk profil o konsulter för webb och intranät o ärendehanteringssystem (inklusive diarium) o banktjänster

8 8 Mars april Erbjudanden om övergång. Avtal om lokaler. Påbörja införandet av ekonomi- och personaladministrativa system. Möten med olika intressenter. Tilldelningsbeslut. Förslag till instruktion, regleringsbrev och författningsändringar Kravprofil för insynsråd. Maj juni Förslag till arbetsordning, attestordning, diverse policies. Påbörja slutrapporten. Juli Eventuellt semester. Augusti Genomgångar av nya rutiner med personalen. Överlämna slutredovisning. September Arkivering av utredningens material. Övrigt (inte tidssatt än) Inflyttning på Torsgatan 13. (Sker under våren.) Lokalanpassning (reception och skalskydd med mera). Introduktion av nyanställda. Upphandling av resebyrå, vaktmästeri, reception med mera. 8

Handledning Myndighet startar myndighet upphör. Att hantera organisations- och strukturförändringar i staten, ur ett ekonomiadministrativt perspektiv

Handledning Myndighet startar myndighet upphör. Att hantera organisations- och strukturförändringar i staten, ur ett ekonomiadministrativt perspektiv Handledning Myndighet startar myndighet upphör Att hantera organisations- och strukturförändringar i staten, ur ett ekonomiadministrativt perspektiv 2014:57 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning

Läs mer

Avrapportering till Socialdepartementet den 15 mars 2012

Avrapportering till Socialdepartementet den 15 mars 2012 2012-03-15 Servicecenterutredningen Fi 2010:08 Avrapportering till Socialdepartementet den 15 mars 2012 2 Till statsrådet Stefan Attefall Regeringen beslutade den 4 november 2010 att tillkalla en särskild

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Ett myndighetsgemensamt servicecenter

Ett myndighetsgemensamt servicecenter Ett myndighetsgemensamt servicecenter Betänkande av Servicecenterutredningen Stockholm 2011 SOU 2011:38 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010 1/9 Datum 2010-03-25 ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Anders Nyström Ert datum Er beteckning Myndighetens kontaktperson för e-beställningar och ekonomichef/upphandlingschef/administrativ chef/ inköpsansvarig

Läs mer

Innehåll. Om verksamheten. Prestationer. Finansiell redovisning. GD har ordet... 2

Innehåll. Om verksamheten. Prestationer. Finansiell redovisning. GD har ordet... 2 Årsredovisning 2013 Innehåll GD har ordet... 2 KAPITEL 1. Om verksamheten Året i korthet... 5 Om Statens servicecenter... 8 Tjänsteområden... 10 Uppdrag... 11 Kundsamverkan... 13 Verksamhetens resultat...

Läs mer

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e-förvaltning BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden

Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden 1 (13) Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden 2 (13) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Mål... 3 2 BAKGRUND... 4 2.1 Ursprungliga finansieringsförutsättningar...

Läs mer

Centrala studiestödsnämnden

Centrala studiestödsnämnden 2012:8 Centrala studiestödsnämnden finansiering och fortsatta effektiviseringar MISSIV DATUM DIARIENR 2012-02-21 2011/106-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-04-14 U2011/2585/SV Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg

Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg 2014:13 Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg delrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-25 2013/41-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-02-07 S2013/994/SAM (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103

Läs mer

Stimulansbidrag LOV. Slutrapport

Stimulansbidrag LOV. Slutrapport Stimulansbidrag LOV Slutrapport Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att du måste ha

Läs mer

Verkställighet och uppföljning av beslut

Verkställighet och uppföljning av beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan Nilsson Certifierad kommunal revisor Verkställighet och uppföljning av beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 3

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22 Tjänsteskrivelse 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22 Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) Sammanfattning Våra beräkningar visar att gapet mellan behov och offentliga resurser

Läs mer

Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst. Hantering av räkenskapsinformation. 2012:31 version 3

Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst. Hantering av räkenskapsinformation. 2012:31 version 3 Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst Hantering av räkenskapsinformation 2012:31 version 3 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter...

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter... Sammanfattning... 4 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6 2 Utgångspunkter... 9 2.1 Allmänna...10 2.2 Handlingsplan för e förvaltning...11

Läs mer

RiR 2009:18. IT-investeringar över gränserna

RiR 2009:18. IT-investeringar över gränserna RiR 2009:18 IT-investeringar över gränserna ISBN 978 91 7086 191 8 RiR 2009:18 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Finansdepartementet Datum: 2009-11-23 Dnr: 31-2009-0098 Riksrevisionen

Läs mer

GD har ordet...4 Året i korthet...6

GD har ordet...4 Året i korthet...6 Årsredovisning 2014 Innehåll GD har ordet...4 Året i korthet...6 KAPITEL 1 Uppdrag och utveckling Uppdrag...9 E-arkiv...12 Kostnadseffektivitet mindre myndigheter...13 Utveckling...14 Kundsamverkan...15

Läs mer

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Genomförd på uppdrag av kommunrevisionen 19 mars 2008 Conny Mathiesen Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Ernst & Young

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Statskontorets myndighetsanalys

Statskontorets myndighetsanalys s myndighetsanalys Sammanfattande iakttagelser och bedömningar samt er I denna sammanställning (handlingsplan) kommenterar KB s iakttagelser och bedömningar i myndighetsanalysen. Följande områden tas upp:

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Inriktning m.m. för utbildnings- och övningsverksamheten

Inriktning m.m. för utbildnings- och övningsverksamheten Inriktning m.m. för utbildnings- och övningsverksamheten inom krisberedskapsområdet Huvudrapport 2007-09-27 1 2 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Uppdraget 7 3 Arbetets bedrivande 8 4 Inriktning för utbildnings-

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

RiR 2009:19. E-legitimation en underutnyttjad resurs

RiR 2009:19. E-legitimation en underutnyttjad resurs RiR 2009:19 E-legitimation en underutnyttjad resurs ISBN 978 91 7086 192 5 RiR 2009:19 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Finansdepartementet Datum: 2009-11-23 Dnr: 31-2009-0753

Läs mer

Kultur- och värdegrundsarbete inom MSB en process för analys, utvärdering, genomförande och uppföljning

Kultur- och värdegrundsarbete inom MSB en process för analys, utvärdering, genomförande och uppföljning SB-2014/25.118 MN 2014-17 1 (15) HANDLÄGGARE Ida Wiking 08-535 363 83 ida.wiking@huddinge.se Kultur- och värdegrundsarbete inom MSB en process för analys, utvärdering, genomförande och uppföljning Kultur-

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer