Rådets årsrapport om tillgång till handlingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rådets årsrapport om tillgång till handlingar - 2008"

Transkript

1 EUROPEISKA UNIONENS RÅD GENERALSEKRETARIATET DGF ISSN Rådets årsrapport om tillgång till handlingar APRIL 2009

2 Rådets årsrapport om tillgång till handlingar APRIL 2009

3 En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på Internet via Europa-servern (www.europa.eu). Kataloguppgifter finns i slutet av publikationen. ISBN ISSN Europeiska gemenskaperna, 2009 Kopiering tillåten med angivande av källan Printed in Belgium 2

4 Denna broschyr innehåller rådets årsrapport om tillämpningen under 2008 av förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till handlingar. I rapporten, som antogs av rådet i april 2009, redovisas vilka föreskrivande, administrativa och praktiska anpassningar som rådet har gjort för att kunna följa förordning (EG) nr 1049/2001. Uppgifter lämnas också om rådets offentliga register över handlingar samt statistik om allmänhetens tillgång till handlingar. Rapporten tar vidare upp den viktigaste händelseutvecklingen under det sjunde året av tillämpningen av förordningen och redovisar klagomål till Europeiska ombudsmannen samt avgöranden från gemenskapens domstolar 2008, i enlighet med förordning (EG) nr 1049/2001 i mål angående tillgång till rådets handlingar. Ytterligare information (och tidigare rapporter) om tillgång till rådets handlingar samt andra insynsrelaterade frågor återfinns på webbplatsen under rubriken "Handlingar". 3

5

6 INNEHÅLL Sida INLEDNING 7 I. ANPASSNINGAR AV BESTÄMMELSER, ADMINISTRATION OCH PRAXIS 9 1. Det offentliga registret över rådets handlingar 9 2. Anpassningar av praxis Insyn i lagstiftningen Interna instruktioner, kurser, personal 12 II. ANALYS AV ANSÖKNINGARNA OM TILLGÅNG 12 De sökandes yrkestillhörighet och geografiska fördelning 13 Ansökningsområden 14 Antal handlingar som behandlats och antal avslag 14 III. TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN RÄTTEN TILL TILLGÅNG 15 Skäl till avslag 15 IV. VÄRT ATT NOTERA UNDER ÅRET Förslag till omarbetning av förordning (EG) nr 1049/ Interinstitutionella kommittén för tillgång till handlingar 16 V. KLAGOMÅL TILL EUROPEISKA OMBUDSMANNEN SAMT ÖVERKLAGANDEN 16 A. KLAGOMÅL TILL EUROPEISKA OMBUDSMANNEN 17 B. ÖVERKLAGANDEN 18 VI. SLUTANMÄRKNINGAR 19 BILAGA: ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL RÅDETS HANDLINGAR: STATISTIK 21 5

7

8 INLEDNING I artikel 17.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar anges följande: "Varje institution skall årligen offentliggöra en rapport för föregående år, vilken skall ta upp det antal fall då institutionen har avslagit ansökningar om tillgång till handlingar, skälen för dessa avslagsbeslut samt antalet känsliga handlingar som inte har registerförts" 1. I denna rapport behandlas rådets tillämpning av förordning (EG) nr 1049/2001 under Liksom tidigare årsrapporter 2 tar rapporten i sin första del upp de anpassningar av bestämmelser, administration och praxis som rådet gjorde under 2008 för att se till att bestämmelserna i förordning (EG) nr 1049/2001 efterlevs. I den andra delen analyseras statistik över ansökningar om tillgång till handlingar under den aktuella perioden. I den tredje delen behandlas rådets tillämpning av undantagen från rätten till tillgång enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1049/2001. I den fjärde delen redogörs för viktiga händelser under förordningens sjunde tillämpningsår och i den femte delen behandlas klagomål till Europeiska ombudsmannen samt överklaganden. I den sjätte och sista delen presenteras rapportens slutsatser. 1 2 Se tidigare rapporter från rådet (dok. 7957/03, 8036/04, 8896/05, 13354/1/06 REV 1, 8184/07 och 8475/08) och från kommissionen (KOM(2003) 216 slutlig, KOM(2004) 347 slutlig, KOM(2005) 348 slutlig, KOM(2007) 548 slutlig, KOM(2007) 841 slutlig och KOM(2008) 630 slutlig). För Europaparlamentets rapporter för åren , se noterna från Europaparlamentets generalsekreterare till presidiet av den 23 januari 2003 (PE /BUR), den 19 februari 2004 (PE /BUR/NT), den 7 mars 2005 (PE /BUR./ANN.), den 22 mars 2006 (PE /BUR./ANN.), den 23 april 2007 (PE /BUR) och den 18 april 2008 (PE /BUR/ANN). Vidare offentliggjorde kommissionen den 30 januari 2004 i enlighet med artikel 17.2 i förordning (EG) nr 1049/2001 en rapport om genomförandet av principerna i förordningen (KOM(2004) 45 slutlig). Se dok. 7957/03, 8036/04, 8896/05, 13354/1/06 REV 1, 8184/07 och 8475/08. 7

9

10 I. ANPASSNINGAR AV BESTÄMMELSER, ADMINISTRATION OCH PRAXIS 1. Det offentliga registret över rådets handlingar I enlighet med artikel 11 i förordning (EG) nr 1049/2001 ska gemenskapsinstitutionerna göra ett register över handlingar tillgängligt i elektronisk form. Det offentliga registret över rådets handlingar, som har varit i bruk sedan den 1 januari 1999, innehåller hänvisningar till rådets handlingar, som införs genom ett automatiskt arkiveringssystem. I registret förtecknas således automatiskt alla icke känsliga handlingar som föreläggs rådet eller ett av dess förberedande organ för att tjäna som underlag för diskussioner eller som kan ha inflytande på beslutsprocessen eller visa hur långt arbetet med ett visst ärende har kommit. När det gäller känsliga handlingar 3 ska upphovsmannen avgöra vilka hänvisningar som eventuellt kan införas i registret 4. Registret ger tillgång till hela texten i ett stort antal handlingar som allmänheten i enlighet med artikel 11 i bilaga II till rådets arbetsordning ska ha direkt tillgång till så snart de har distribuerats 5. Detta gäller följande kategorier av handlingar: Preliminära dagordningar för möten i rådet och dess förberedande organ (med undantag för vissa organ som ansvarar för militära frågor och säkerhetsfrågor). Dokument som lagts fram för rådet och som förtecknats under en punkt på dess dagordning markerad "offentlig överläggning" eller "offentlig debatt" i enlighet med artikel 8 i arbetsordningen 6. I/A-punktsnoter och A-punktsnoter som lagts fram för Coreper och/eller rådet samt utkast till rättsakter, utkast till gemensamma ståndpunkter och gemensamma utkast som godkänts av den förlikningskommitté till vilken de hänvisar. Handlingar som rör en rättsakt efter antagandet av en gemensam ståndpunkt, förlikningskommitténs godkännande av ett gemensamt utkast eller det slutliga antagandet av rättsakten. Varje annan text som antagits av rådet och som är avsedd att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Handlingar från tredje man som har offentliggjorts av upphovsmannen eller med dennes medgivande. Handlingar som en enskild person efter ansökan har fått tillgång till i deras helhet Enligt förordning (EG) nr 1049/2001 avses med "känsliga handlingar" handlingar som klassificeras "CONFIDENTIEL", "SECRET" eller "TRÈS SECRET/TOP SECRET". Se härvidlag artikel 9.1 i förordningen. Se artiklarna 9.2 och 11.2 i förordning (EG) nr 1049/2001. Under 2008 gjordes handlingar tillgängliga för allmänheten via registret så snart de hade distribuerats. Se artikel 11.5 b i bilaga II till rådets arbetsordning, EUT L 285, , s För ytterligare information om denna fråga, se även punkt I.3 i denna rapport, s

11 Den 31 december 2008 omfattade registret handlingar (samtliga språkversioner inkluderade), av vilka (73,9 % av de registrerade handlingarna) var offentliga, dvs. tillgängliga antingen i ett nedladdningsbart format ( handlingar i PDF- eller HTML-format) eller på begäran ( handlingar i annat format). Detta innebar en ökning med 8,5 % jämfört med antalet handlingar som fanns i registret 2007 ( vid utgången av 2008 jämfört med vid utgången av december 2007) och en ökning med 22 % av antalet via registret direkt tillgängliga handlingar ( vid utgången av 2008 jämfört med vid utgången av 2007). Vidare innehöll registret den 31 december handlingar med beteckningen "P/A" (partially accessible, dvs. partiellt tillgängliga), inklusive handlingar som var tillgängliga online (i PDF-format) 7. De P/Ahandlingar som införts i registret före den 1 februari 2004 (då samtliga nya P/A-handlingar gjordes direkt tillgängliga för allmänheten via registret) är normalt inte nedladdningsbara men kan på begäran göras tillgängliga. Under 2008 loggade olika användare in sig på rådets register över offentliga handlingar. Det totala antalet besök under 2008 uppgick till , medan antalet sökningar (utifrån besökta skärmsidor) uppgick till Under den berörda perioden framställdes 751 känsliga handlingar (på originalspråket), varav 16 klassificerades som "SECRET UE" och 735 som "CONFIDENTIEL UE". Av dessa omfattar registret, i enlighet med artiklarna 9.2 och 11.2 i förordning (EG) nr 1049/2001, 2 handlingar med klassificeringen "SECRET UE" och 150 handlingar med klassificeringen "CONFIDENTIEL UE". 2. Anpassningar av praxis Enligt förordning (EG) nr 1049/2001 ska alla ansökningar om tillgång till handlingar som innehas av rådet och som rör den policy, de åtgärder och de beslut som omfattas av institutionens ansvarsområde beaktas, även ansökningar som gäller sekretessbelagda handlingar. Handläggningen av ansökningar om tillgång till sekretessbelagda handlingar kräver ingående behandling av de berörda avdelningarna vid rådets generalsekretariat. Avdelningen för öppenhet och insyn behandlade under 2008 sammanlagt 520 sekretessbelagda handlingar, varav 15 med klassificeringen "CONFIDENTIEL UE" och 505 med klassificeringen "RESTREINT UE" 8. Under detta arbete konsulterar avdelningens tjänstemän systematiskt de berörda pphovsmännen/avdelningarna. 7 8 Vilka handlingar som ska vara partiellt tillgängliga beslutas i enlighet med artikel 4.6 i förordningen. Dessa handlingar rörde särskilt Gusp (42 %), rättsliga och inrikes frågor (40 %) och ESFP (18 %). 10

12 Eftersom de behandlade ärendena i allt högre utsträckning är av komplicerad natur, tvingades rådets generalsekretariat oftare än tidigare (i 22 % av fallen) att använda sig av möjligheten att förlänga tidsfristen för behandling av de ursprungliga ansökningarna, något som förklarar varför den genomsnittliga handläggningstiden under 2008 var 16 arbetsdagar (jämfört med 14 dagar 2007). För bekräftande ansökningar, vilka behandlas i arbetsgruppen för information innan de föreläggs Coreper och rådet för antagande, var den genomsnittliga handläggningstiden 25 arbetsdagar 2008 mot 28 arbetsdagar under Enligt artikel 4.6 i förordning (EG) nr 1049/2001 ska rådet rutinmässigt undersöka möjligheten att lämna ut delar av de begärda handlingarna. Detta möjliggör större öppenhet, särskilt på lagstiftningsområdet. Om en handling som fortfarande är föremål för diskussioner inom rådet eller något av dess förberedande organ och som avspeglar delegationernas ståndpunkter lämnas ut i sin helhet, kan detta störa förhandlingarna. I sådana fall tillämpar rådet generellt artikel 4.3 i förordningen genom att bevilja tillgång till innehållet i de förberedande handlingar som fortfarande är föremål för diskussion och utelämnar endast hänvisningarna till delegationernas identitet. På så sätt kan berörda parter följa arbetets gång utan att institutionens beslutsprocess undermineras. Denna praxis påverkar dock inte möjligheten att tillämpa andra undantag i enlighet med artikel 4 i förordningen. 3. Insyn i lagstiftningen Utöver de handlingar som görs tillgängliga via registret efter en ansökan om tillgång i enlighet med förordning (EG) nr 1049/2001 görs ett betydande antal lagstiftningshandlingar tillgängliga för allmänheten varje år i enlighet med artikel 11.6 i bilaga II till rådets arbetsordning 10. I denna bestämmelse föreskrivs det att alla förberedande handlingar som rör en rättsakt ska göras tillgängliga i sin helhet för allmänheten efter den berörda rättsaktens slutliga antagande, såvida de inte omfattas av något eller några av de undantag som anges i artikel 4 i förordning (EG) nr 1049/ Det bör i detta sammanhang noteras att genomförandet av en allmän politik för öppenhet bidrog till att ytterligare öka tillgången till rådets handlingar, särskilt på lagstiftningsområdet. Eftersom denna politik, som Europeiska rådet beslutade om i juni 2006, innebär att rådets överläggningar inom ramen för medbeslutandeförfarandet ska Enligt förordning (EG) nr 1409/2001 är tidsfristen för svar 15 arbetsdagar, som eventuellt kan förlängas med ytterligare 15 arbetsdagar i välmotiverade fall, t.ex. om ansökan gäller ett mycket stort antal handlingar. I detta sammanhang bör det erinras om att rådet, liksom kommissionen och Europaparlamentet, i enlighet med artikel i EG-fördraget i sina respektive arbetsordningar ska utarbeta särskilda bestämmelser om tillgång till handlingar. När det gäller rådet, fastställs dessa särskilda bestämmelser i bilaga II till arbetsordningen. Vidare följer det av artikel i EG-fördraget om tillämpningen av artikel att rådet ska medge större tillgång till handlingar när det handlar i sin egenskap av lagstiftare. Samma princip, som gäller för de tre institutioner som direkt medverkar i lagstiftningsprocessen, fastställs i artikel 12.2 i förordning (EG) nr 1049/2001. Under de senaste tre åren har i genomsnitt 600 förberedande handlingar gjorts tillgängliga för allmänheten varje år i enlighet med artikel 11.6 i bilaga II till rådets arbetsordning. 11

13 vara öppna för allmänheten samt att offentliga debatter regelbundet ska anordnas om viktiga frågor av intresse för unionen och dess medborgare 12, blir nu handlingar som rör frågor som diskuteras vid rådets offentliga möten automatiskt offentliga och tillgängliga på Europeiska unionens officiella språk på rådets webbplats 13. Parallellt med detta utarbetar rådets generalsekretariat en månatlig förteckning som bland annat omfattar alla rättsakter som rådet har antagit under en viss månad. Förteckningen innehåller också information om omröstningsresultat, tillämplig röstningsregel samt uttalanden om rättsakter som har tagits till rådets protokoll Interna instruktioner, kurser, personal Liksom tidigare år anordnade rådets generalsekretariat 2008 ett antal kurser 15 för de rådstjänstemän som ansvarar för upprättandet av handlingar för att göra dem förtrogna med de förfaranden och den praxis som ska följas beträffande allmänhetens tillgång till handlingar. År 2008 bestod enheten för öppenhet (som ansvarar för tillgång till handlingar och insyn i lagstiftningen) vid rådets generalsekretariat (GD F III) av 5 AD-tjänstemän och 10 AST-tjänstemän. II. ANALYS AV ANSÖKNINGARNA OM TILLGÅNG Ansökningar från allmänheten om tillgång till rådets handlingar behandlas i ett första skede av rådets generalsekretariat. Om rådets generalsekretariat fattar beslut om att helt eller delvis avslå en ansökan om tillgång, kan sökanden lämna in en bekräftande ansökan med begäran om att rådet ska ompröva sitt ställningstagande. Om en bekräftande ansökan helt eller delvis avslås, kan sökanden klaga hos Europeiska ombudsmannen och/eller väcka talan vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt. I bilagan till denna rapport finns statistik över allmänhetens tillgång till rådets handlingar under de senaste fem åren ( ) Se rådets årsrapporter om tillgång till handlingar för 2006 (s ) och 2007 (s ). Se särskilt artikel 11.5 i bilaga II till rådets arbetsordning, EUT L 285, , s Den månatliga förteckningen kan konsulteras på rådets webbplats under rubriken "Handlingar" "Insyn i lagstiftningen" "Översikt över rådets rättsakter". Omröstningsresultat för rättsakter som vid rådets överläggningar antagits enligt medbeslutandeförfarandet finns på samma adress under rubriken "Handlingar" "Insyn i lagstiftningen" "Offentliga omröstningar". Totalt anordnades fem kurser under den aktuella perioden (i januari, april, maj, september och november 2008). 12

14 Under den aktuella perioden mottog rådet ansökningar från allmänheten om tillgång till sammanlagt handlingar. Antalet handlingar som lämnades ut i sin helhet eller partiellt (efter ursprungliga eller bekräftande ansökningar) uppgick till under Som de statistiska uppgifterna om antalet sökningar via Internet i det offentliga registret över rådets handlingar visar, fortsätter Internetregistret att vara ett viktigt sökverktyg för de medborgare som är angelägna om att på nära håll följa Europeiska unionens verksamhet. De sökandes yrkestillhörighet och geografiska fördelning De ursprungliga ansökningarna kommer huvudsakligen från studerande och forskare (33,4 %). Till de mest representerade sociala och yrkesmässiga kategorierna hör även advokater (9,4 %), industri- och handelssektorn samt olika påtryckningsgrupper (18,4 %). Eftersom de sökande inte behöver uppge sin identitet eller ange skäl för sin ansökan, som oftast skickas via e-post, är yrkestillhörigheten för en stor del (11,1 %) av de sökande okänd. De flesta bekräftande ansökningarna kommer också från studerande och forskare (31,6 %). Antalet ansökningar från industri- och handelssektorn samt olika påtryckningsgrupper ökade dock kraftigt under 2008 (21 % jämfört med 0 % år 2007). År 2008 lämnades 10,5 % av de bekräftande ansökningarna om tillgång in av journalister, men denna sökandekategori svarade endast för 2,9 % av de ursprungliga ansökningarna. Den viktigaste orsaken till detta är att registren för institutionernas offentliga handlingar endast är en av flera möjliga källor till information för pressen. Dessutom intresserar sig de flesta journalister huvudsakligen för de senaste nyheterna. Det är således inte förvånande att de få ansökningarna om tillgång från journalister främst kommer från dem som sysslar med undersökande journalistik och därför liknar dem som kommer från akademiker. När det gäller de sökandes geografiska fördelning, kom de flesta ursprungliga ansökningarna från Belgien (31,1 %), Tyskland (14,3 %) och Storbritannien (7,6 %). Ansökningarna från länderna utanför EU utgjorde 7,7 % av det totala antalet. De bekräftande ansökningarna kom främst från Belgien (30 %), Tyskland (20 %) och Nederländerna (20 %) 16. Flera multinationella företag och internationella advokatbyråer samt ett stort antal sammanslutningar som representerar olika ekonomiska och industriella sektorer i Europa har sitt säte i Bryssel, vilket förklarar det relativt höga antalet ursprungliga och bekräftande ansökningar om tillgång från Belgien. 16 Under 2007 kom de flesta bekräftande ansökningarna från Belgien (37,5 %) och Storbritannien (25 %). 13

15 Ansökningsområden Bland de områden som ansökningarna avsåg kan man fortfarande konstatera ett uttalat intresse för rättsliga och inrikes frågor (25,4 %) 17. I fallande ordning gällde därefter ansökningarna handlingar om yttre förbindelser och Gusp (16,2 %), miljön (10 %), skattefrågor (6,3 %) samt jordbruk och fiske (5,7 %). De sökandes intresse för rättsliga och inrikes frågor (25,4 % av ansökningarna under 2008 jämfört med 26,7 % under 2007 och 24,5 % under 2006) samt yttre förbindelser och Gusp (16,2 % av ansökningarna 2008 jämfört med 18,1 % 2007 och 14,3 % 2006) förblev ganska stabilt, medan antalet ansökningar på miljöområdet (10 % 2008 jämfört med 8,2 % 2007 och 6,6 % 2006) och skatteområdet (6,3 % 2008 jämfört med 2,4 % 2007) har ökat avsevärt 18. Det bör dock noteras att det faktum att antalet ansökningar om tillgång till "klassiska" lagstiftningshandlingar, rörande t.ex. den inre marknaden, har minskat relativt kraftigt de senaste åren (2,9 % 2007 och 3,4 % 2008 jämfört med 16,3 % 2003 och 14,2 % 2004) inte nödvändigtvis beror på allmänhetens bristande intresse för detta område, utan snarare på att ett betydande antal lagstiftningshandlingar har gjorts tillgängliga via det offentliga registret över rådets handlingar så snart de har distribuerats. Under 2008 distribuerades således sammanlagt handlingar (dvs. 67,5 % av de handlingar som framställdes och infördes i registret under året) som offentliga handlingar. Antal handlingar som behandlats och antal avslag Generalsekretariatet behandlade under den aktuella perioden handlingar, varav gjordes tillgängliga i det inledande skedet (uppgiften har på rådets vägnar lämnats av generalsekretariatet). Det lämnades in 24 bekräftande ansökningar om tillgång till 69 handlingar, vilket föranledde rådet att besluta att lämna ut ytterligare 38 handlingar (varav 19 i sin helhet och 19 partiellt). Av de handlingar som behandlades under den aktuella perioden (ursprungliga och bekräftande ansökningar sammantaget) avslogs sålunda 1 582, vilket ger en tillgång på 72 % (av begärda handlingar som lämnats ut i sin helhet) eller 86,4 %, om man också tar hänsyn till de handlingar som har gjorts tillgängliga partiellt Denna andel har ökat stadigt mellan 2004 och 2007, från 20,1 % 2004 till 22,5 % 2005 och 24,5 % 2006, för att nå 26,8 % Av de handlingar som lämnats ut i sin helhet efter ansökan om tillgång gällde 17 % rättsliga och inrikes frågor, 13,4 % Gusp, 14,6 % miljön och 6,6 % skattefrågor. Av det totala antalet handlingar som lämnats ut (helt eller partiellt) gällde 19,8 % rättsliga och inrikes frågor, 13,7 % Gusp, 13 % miljön och 5,8 % skattefrågor. 14

16 III. TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN RÄTTEN TILL TILLGÅNG Skäl till avslag När det gäller de ursprungliga ansökningarna var det främsta skälet till avslag skydd av beslutsprocessen, vilket gällde nästan två femtedelar av alla avslag (36,4 %), och därefter kom skydd av samhällsintresset i fråga om internationella förbindelser (27 %), allmän säkerhet (6,4 %) samt försvar och militära frågor (2,5 %). I 25,4 % av fallen åberopades flera skäl till avslag: skydd av samhällsintresset i fråga om allmän säkerhet var sålunda ett skäl som ofta angavs tillsammans med skydd av samhällsintresset i fråga om internationella förbindelser (55 %), medan skydd av institutionens beslutsprocess ofta angavs tillsammans med skydd av samhällsintresset i fråga om internationella förbindelser, inbegripet förhandlingar om handel, utvidgning etc. (7,5 %). När det gäller bekräftande ansökningar, var skydd av samhällsintresset i fråga om internationella förbindelser det skäl som åberopades i 77,4 % av besluten om avslag 2008 (jämfört med 20 % 2007), medan skydd av samhällsintresset i fråga om allmän säkerhet åberopades i 16,1 % av fallen (jämfört med 6,7 % 2007). Inte i något fall under 2008 angavs flera olika skäl för avslag. Skyddet av rättsliga förfaranden och juridisk rådgivning (ett undantag enligt artikel 4.2 andra strecksatsen i förordning (EG) nr 1049/2001) åberopades som skäl i det inledande skedet för endast 1,6 % av avslagen under 2008 (jämfört med 0,8 % 2007). När det gäller bekräftande ansökningar åberopades det inte i något fall som skäl för avslag under den aktuella perioden, men åberopades i 12,5 % av fallen som skäl för partiellt avslag. IV. VÄRT ATT NOTERA UNDER ÅRET 1. Förslag till omarbetning av förordning (EG) nr 1049/2001 Efter ett offentligt samråd om en översyn av förordning (EG) nr 1049/ antog kommissionen den 30 april 2008 ett förslag till omarbetning 20 av den nu gällande förordningen om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar 21. De viktigaste ändringar som kommissionen föreslagit är Se sammanfattningen av slutsatserna från detta samråd i rådets årsrapport för 2007 om tillgång till handlingar (s ). Förfarandet valdes så att de oförändrade bestämmelserna i den nu gällande rättsakten kunde kodifieras med materiella ändringar. KOM(2008) 229 slutlig (9200/08). 15

17 ett förtydligande av förhållandet mellan "tillgång till handlingar" och förordning (EG) nr 45/2001 om gemenskapsinstitutionernas och gemenskapsorganens behandling av personuppgifter, en anpassning av bestämmelserna om tillgång till handlingar till bestämmelserna om tillgång till miljöinformation 22, en anpassning av vissa bestämmelser mot bakgrund av aktuell rättspraxis 23, att de problem som härrör från handläggningen av ansökningar om tillgång till kommissionens handlingar åtgärdas i samband med kommissionens inspektioner, utredningar och revisioner, att det införs ett nytt undantag för handlingar som har framställts i samband med urvalsförfaranden inom ramen för tjänsteföreskrifterna och budgetförordningen. Förslaget till omarbetning har diskuterats ingående, särskilt i Europaparlamentet, där utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrågor den 2 juni 2008 anordnade en offentlig utfrågning i ärendet. Rådet och Europaparlamentet började gå igenom förslaget under det andra halvåret 2008, och deras första behandling bör vara avslutad någon gång under Interinstitutionella kommittén för tillgång till handlingar En interinstitutionell kommitté, som ska undersöka de bästa rutinerna, ta upp eventuella meningsskiljaktigheter och diskutera den framtida utvecklingen i fråga om allmänhetens tillgång till handlingar, inrättades 2002 i enlighet med artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1049/2001. Kommittén sammanträdde inte på politisk nivå under den aktuella perioden. De avdelningar vid rådet, Europaparlamentet och kommissionen som ansvarar för tillämpningen av förordning (EG) nr 1049/2001 sammanträdde dock vid fem tillfällen under 2008 för att jämföra och utbyta praktiska erfarenheter från tillämpningen av förordningen med beaktande av aktuell rättspraxis i fråga om tillgång till handlingar Se förordning (EG) nr 1367/2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information i miljöfrågor (EUT L 264, , s. 13) och sammanfattningen av förordningen i rådets årsrapport för 2006 om tillgång till handlingar (s ). Se särskilt förstainstansrättens dom av den 8 november i mål T-194/04, Bavarian Lager mot kommissionen, REG[2007], s. II-3201 och domstolens dom av den 18 december 2007 i mål C-64/05 P, Sverige mot kommissionen, REG[2007], s. I

18 V. KLAGOMÅL TILL EUROPEISKA OMBUDSMANNEN SAMT ÖVERKLAGANDEN A. KLAGOMÅL TILL EUROPEISKA OMBUDSMANNEN Följande avsnitt i denna rapport avser det enda klagomålet under 2008 om rådets tillämpning av förordning (EG) nr 1049/2001. Klagomål 944/2008/OV, inlämnat till ombudsmannen den 2 april 2008 Klagomålet rör rådets beslut att vägra lämna ut Coreudokument CFSP/SEC/1126/06 som innehåller en detaljerad sammanfattning av mötet mellan rådets arbetsgrupp för folkrätt och arbetsgruppen för transatlantiska förbindelser med högre företrädare för USA:s utrikesministerium i Bryssel den 3 maj I sitt klagomål till ombudsmannen den 2 april 2008 krävde sökanden att rådet skulle ge honom (och allmänheten) fullständig tillgång till dokument Coreu/CFSP/SEC/1126/06. Han ifrågasatte också om artikel 4.1 a är tillämplig på handlingen och menade att föreligger ett övervägande allmänintresse av utlämnandet med tanke på vad som specifikt avhandlas i handlingen. I sitt brev av den 22 maj, där rådet informerades om klagomålet, begärde ombudsmannen att rådet skulle klargöra varför tillgång hade vägrats till de delar av handlingen där inte USA:s utan enbart Europeiska unionens ståndpunkt läggs fram. Ombudsmannen ansåg att rådets motivering till varför ansökan om partiell tillgång hade avslagits var synnerligen kortfattad och enbart angav att "informationen i handlingen utgör en helhet som inte kan delas upp". I sitt svar på klagomålet betonade rådet bland annat att undantaget i artikel 4.1 a tredje strecksatsen i förordning (EG) nr 1049/2001 (skydd för det allmänna samhällsintresset i fråga om internationella förbindelser) faktiskt var tillämpligt på den begärda handlingen i sin helhet. Med tanke på att undantagen i artikel 4.1 är tvingande, fanns varken behov eller möjlighet att väga det skyddade intresset mot andra intressen. När det gäller den kortfattade motiveringen av avslaget på en begäran om tillgång för allmänheten med en hänvisning till att av de tvingande undantagen i artikel 4.1 a, erinrade rådet om att denna praxis fullt ut överensstämmer med fast rättspraxis. I detta fall skulle det inte ha varit möjligt att ge alla de upplysningar som ligger till grund för varför handlingen inte kan lämnas ut utan att även lämna ut dess innehåll och därigenom frånta undantaget dess väsentliga syfte 24. Detta mål är ännu inte avgjort. 17

19 B. ÖVERKLAGANDEN Avgörande enligt bestämmelserna om tillgång till handlingar Den 1 juli 2008 meddelade domstolen sitt avgörande i de förenade målen C-39/05 P och C-52/05 P (Sverige, Maurizio Turco mot rådet), varigenom den upphävde förstainstansrättens dom av den 23 november 2004 i mål T-84/03 (Turco mot rådet) 25 och ogiltigförklarade rådets beslut att avslå en ansökan om tillgång till ett yttrande från rådets rättstjänst (9077/02) rörande ett förslag till direktiv från rådet om minimistandarder för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna. I sin dom ansåg domstolen att förordning (EG) nr 1049/2001 i princip innebär en skyldighet att lämna ut yttranden från rådets rättstjänst rörande ett lagstiftningsförfarande, men att man med hänvisning till skyddet för juridisk rådgivning kan vägra att lämna ut det när yttrandet är av särskilt känslig art eller har en särskilt stor räckvidd som går längre än det aktuella lagstiftningsförfarandet. Domstolen betonade slutligen att den berörda institutionen är skyldig att lämna en utförlig motivering till beslutet att inte lämna ut yttrandet i fråga 26. Till följd av denna dom antog rådet ett nytt beslut, där sökanden gavs fullständig tillgång till den begärda handlingen 27. Ett icke avgjort mål vid domstolen rörande rådets beslut att vägra tillgång till handlingar I mål T-3/08, Coedo Suarez mot rådet, väckte sökanden talan och yrkade på en ogiltigförklaring av rådets beslut av den 30 oktober 2007, där sökanden nekas tillgång till en rapport rörande en händelse som ägt rum mellan sökanden och en av hans kolleger den 19 februari Icke avgjorda mål vid domstolen rörande kommissionens beslut att vägra tillgång till handlingar i vilka rådet agerar som tredje part Rådet agerar i mål C-28/08, kommissionen mot Bavarian Lager Co. Ltd, till stöd för kommissionens överklagande av förstainstansrättens dom, där förstainstansrätten gjorde en tolkning av förhållandet mellan allmänhetens rätt till tillgång till handlingar och skyddet för privatlivet och den enskildes integritet när det gäller behandling av personuppgifter. Dessutom agerar rådet i mål T-444/05, S.p.A. Navigazione Libera del Golfo (NLG) mot kommissionen, till stöd för kommissionen. I detta mål har sökanden väckt talan för att få till stånd en ogiltigförklaring av ett kommissionsbeslut om att inte ge tillgång till handlingar från Italien avseende förfarandet för statligt stöd Se T-264/04, WWF European Policy Programme mot rådet [2007], REG II-911, punkt 37. Se REG [2004] II-4061, som sammanfattas i rådets årsrapport för 2004, s Se särskilt punkterna i domen. Se dok /08. 18

20 VI. AVSLUTANDE KOMMENTARER Rådets erfarenheter från tillämpningen av förordning (EG) nr 1049/2008 under 2008 understryker den betydelse som rådets offentliga register har som sökverktyg för medborgare som vill utöva sin rätt till tillgång till handlingar. Såsom anges i första delen av denna rapport uppgick antalet besök under 2009 till , medan antalet sökningar (utifrån besökta skärmsidor) uppgick till Det bör noteras att 67,5 % av de rådshandlingar som upprättades under 2008 dvs av de handlingar som under årets lopp infördes i registret gjordes direkt tillgängliga för allmänheten så snart de distribuerats. Slutligen kan samtliga nya handlingar till vilka rådet gett partiell tillgång läsas online sedan den 1 februari Trots det ökande antalet handlingar som via registret görs direkt tillgängliga för allmänheten så snart de distribuerats, iakttogs under den aktuella perioden en ökning (med 15,5 %) av antalet ansökningar, särskilt av antalet handlingar som berörs av ansökningarna ( mot under 2007, dvs. en ökning med 37,4 %). Det bör också noteras att ansökningar om tillgång huvudsakligen gäller handlingar som finns i registret. Omkring 45 % av de ansökningar om tillgång till rådets handlingar som lämnades in 2008 avser områdena rättsliga och inrikes frågor, yttre förbindelser, Gusp och ESFP, vilket bekräftas av de statistiska uppgifterna i bilagan till denna rapport. Totalt 520 av de handlingar som behandlades (vilka utgjorde ungefär 4,8 % av de handlingar till vilka tillgång begärdes under 2008) var sekretessbelagda (15 som CONFIDENTIEL UE och 505 som RESTREINT UE). Den ofta mycket komplicerade processen att granska dessa handlingar medför en extra arbetsbelastning, inte endast för de tjänstemän inom rådet som har i uppgift att behandla ansökningarna så snart som dessa kommit in, utan även för de tjänstemän på olika avdelningar som har tagit fram de berörda handlingarna, och som inom ramen för de interna samrådsförfarandena mellan avdelningen "Öppenhet" och de ursprungliga avdelningarna regelbundet måste granska de handlingar som begärts på grundval av bestämmelserna i förordning (EG) nr 1049/

21 Eftersom de behandlade ärendena är av alltmer komplicerad natur, tvingades rådets generalsekretariat att oftare än tidigare (i 22 % av fallen) använda sig av möjligheten att förlänga tidsfristen för behandlingen av de ursprungliga ansökningarna, något som förklarar varför den genomsnittliga handläggningstiden under 2008 var 16 arbetsdagar (jämfört med 14 dagar 2007). För bekräftande ansökningar, vilka behandlas av arbetsgruppen för information innan de föreläggs Coreper och rådet för antagande, var den genomsnittliga handläggningstiden 25 arbetsdagar 2008 jämfört med 28 arbetsdagar under En grundlig behandling av de ursprungliga ansökningarna ledde till att antalet bekräftande ansökningar kunde minskas med hälften, från 51 under 2005 (dvs. 2,4 % av de ursprungliga ansökningarna) till 18 under 2007 och 24 under 2008 (dvs. omkring 1 % av de ursprungliga ansökningarna). Dessutom inkom under 2008 endast ett klagomål till ombudsmannen i fråga om rådets tillämpning av förordning (EG) nr 1049/2001 under 2008, och antalet klagomål mot rådsbeslut som rör tillgång till handlingar är fortfarande mycket litet (fyra klagomål under de senaste fem åren). I detta sammanhang måste bidraget från arbetsgruppen för information till handläggningen av bekräftande ansökningar och behandlingen av klagomål till ombudsmannen noteras. Arbetsgruppen sammanträdde 14 gånger under Den har framför allt i uppgift att behandla de handlingar som är föremål för en bekräftande ansökan samt granska och slutligt utforma utkast till svar på sådana ansökningar, vilka i flera fall gäller komplicerade frågor rörande allmän säkerhet, försvar och militära frågor eller internationella förbindelser. Procentandelen för tillgång till rådets handlingar under 2008 (handlingar som begärts och lämnats ut helt eller delvis) ökade jämfört med 2007: 86,4 % under 2008 jämfört med 78,9 % under Dessa siffror bör ses i samband med ökningen av antalet begärda handlingar (en ökning med 37,3 %) och med den ökning på 15,5 % av antalet handlingar som gjorts direkt tillgängliga för allmänheten via registret så snart som de distribuerats ( under 2008 jämfört med under 2007). Analysen av handläggningen av ansökningar om tillgång och allmänhetens användning av de möjligheter som har skapats för att den ska kunna utöva sin rätt till tillgång tyder på att de mål som fastställs i fördragen och i förordning (EG) nr 1049/2201 har uppnåtts även under

22 BILAGA till bilagan ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL RÅDETS HANDLINGAR: STATISTIK 1. Antal ansökningar enligt förordning nr 1049/ Antal handlingar som varit föremål för ursprungliga ansökningar Handlingar som lämnats ut av rådets generalsekretariat efter ursprunglig ansökan partiellt/helt partiellt/helt partiellt/helt partiellt/helt partiellt/helt Antal bekräftande ansökningar (bekräftande ansökningar kan göras vid avslag på den ursprungliga ansökan) Antal handlingar som behandlats av rådet efter bekräftande ansökan + antal handlingar som lämnats ut partiellt/helt partiellt/helt partiellt/helt partiellt/helt partiellt/helt

23 6. Procentuellt antal handlingar som lämnats ut under hela förfarandet % 85,7% 67,3% 81,2% 76,8% 87,7% 66,7% 78,9% 72% 86,4% 7. Antal dokument som införts i det offentliga registret + antal offentliga dokument som kan laddas ner (62,2% ) (65,7%) (66,4%) (71,7% ) (73,9% ) 28 Grundar sig på handlingar som lämnats ut helt (vänster kolumn) eller helt + partiellt (höger kolumn). 22

24 8. Sökandes yrkestillhörighet (ursprungliga ansökningar) Civilsam hället Miljöaktivister 0,8% 1,1% Andra 4,7% 4,2% intressegrupper 14,2 21,8% 17,2% 17,6% % Industri och handel 7% 9,6% Icke-statliga organisationer Journalister 2,6% 2,3% 2,3% 2,9% 2,9% Advokater 10,7% 10,2% 9,1% 8,8% 9,4% Universitet 25,5 Forskning och % högskolor Bibliotek 2,2% 27,7 % 1,7% 3,5% 31% 32,3 32,2% 34,5 38,2% 40 32,3% 1,3% % 2,3% % 1,8% % 1,1% 18,4 % 33,4 % Statliga myndigheter (ej EU-institutioner, företrädare för tredjeland etc.) 7,3% 6,2% 6,9% 6,1% 7,6% Ledamöter av Europaparlamentet och deras assistenter 2,1% 2,4% 1,5% 1,3% 1,8% Övriga 10,4% 12,6% 14,5% 13,3% 14,4% Icke angiven yrkestillhörighet 17,4% 16,8% 13,6% 13,2% 11,1% 23

25 9. Sökandes yrkestillhörighet (bekräftande ansökningar) Civilsamhället Miljöaktivister 0% 5,2% Andra intressegrupper Industri och handel Icke-statliga organisationer 10,4% 9,4% 8,6% 0% 5,3% 0% 0% 0% 0% 10,5% Journalister 6,9% 6,3% 5,7% 18,7% 10,5% Advokater 17,2% 9,4% 11,4% 12,5% 10,5% Universitet Forskning 34,5% 34,5 28,1% 28,1 51,4% 54,3 50% och % % % högskolor Bibliotek 0% 0% 2,9% 6,2% 56,2 % 31,6 % 0% 21% 31,6 % Statliga myndigheter (ej EUinstitutioner, företrädare för tredjeland etc.) Ledamöter av Europaparlamentet och deras assistenter 0% 3,1% 0% 6,3% 0% 10,4% 3,1% 0% 0% 5,3% Övriga 10,3% 15,6% 11,4% 6,3% 5,3% Icke angiven yrkestillhörighet 10,3% 25% 8,6% 0% 15,8% 24

26 10. Sökandenas geografiska fördelning (ursprungliga ansökningar) Belgien 27,2% 27,8% 26,2% 26,4% 31,1% Bulgarien 0,1% 0,4% 0,6% 0,1% 0,2% Tjeckien 0,9% 0,9% 1% 1,4% 0,9% Danmark 1,7% 1,2% 1,3% 1,1% 1% Tyskland 14,1% 12,9% 15,5% 16% 14,3% Estland 0,1% 0,1% 0,4% 0% 0% Grekland 1% 1,2% 1,3% 1,3% 0,7% Spanien 4,9% 5,3% 5,7% 5% 6,4% Frankrike 6,7% 7,7% 8,1% 7,1% 7,1% Irland 0,8% 1% 0,9% 0,6% 0,6% Italien 6,9% 6,8% 6,6% 6% 6% Cypern 0,3% 0,1% 0,3% 0,3% 0,2% Lettland 0,1% 0,1% 0,2% 0% 0,2% Litauen 0,3% 0,4% 0,4% 0,1% 0,1% Luxemburg 0,8% 0,6% 0,7% 1% 1,6% Ungern 0,6% 0,9% 0,5% 0,7% 0,9% Malta 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% Nederländerna 5,5% 6,9% 6% 5,8% 5,6% Österrike 1,7% 2% 1,6% 1,7% 1,3% Polen 1,3% 1,4% 1,5% 1,5% 1,5% Portugal 0,5% 1% 1,2% 0,9% 0,9% Rumänien 0,1% 0,2% 0,7% 1,1% 0,6% Slovenien 0,2% 0,2% 0,4% 0,4% 0,2% Slovakien 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% Finland 0,4% 0,4% 0,5% 0,8% 0,6% Sverige 1,8% 1,8% 1,6% 1,8% 1,8% Förenade kungariket 8% 8% 7,9% 9,5% 7,6% Kandidatländer Tredjeländer 0,3% 1,3% 1,7% 1% 0,4% Övriga 6,7% 6,7% 6,8% 7% 7,3% Ingen uppgift 7,2% 3,2% 1,8% 0,8% 0,4% 25

27 11. Sökandenas geografiska fördelning (bekräftande ansökningar) Belgien 48,3% 28,1% 17,1% 37,5% 30% Bulgarien 0% 0% 0% 0% 0% Tjeckien 0% 0% 0% 6,3% 5% Danmark 3,5% 0% 0% 0% 0% Tyskland 3,5% 12,5% 22,8% 6,2% 20% Estland 0% 0% 0% 0% 0% Grekland 0% 0% 0% 0% 0% Spanien 3,4% 3,1% 0% 0% 5% Frankrike 0% 3,1% 5,7% 6,2% 5% Irland 0% 0% 0% 0% 0% Italien 10,3% 9,4% 8,6% 6,2% 5% Cypern 0% 3,1% 0% 0% 0% Lettland 0% 0% 0% 0% 0% Litauen 0% 0% 0% 0% 0% Luxemburg 0% 0% 0% 0% 0% Ungern 0% 0% 2,9% 0% 0% Malta 0% 0% 0% 0% 0% Nederländerna 6,9% 9,4% 8,6% 6,3% 10% Österrike 0% 6,3% 0% 0% 0% Polen 0% 0% 2,9% 0% 0% Portugal 0% 0% 0% 0% 5% Rumänien 0% 0% 0% 0% 0% Slovenien 0% 0% 0% 0% 0% Slovakien 0% 0% 0% 6,3% 0% Finland 0% 0% 0% 0% 0% Sverige 0% 3,1% 2,8% 0% 0% Förenade kungariket 20,7% 18,8% 22,9% 25% 5% Kandidatländer Tredjeländer 0% 0% 0% 0% 0% Övriga 3,4% 3,1% 5,7% 0% 0% Ingen uppgift 0% 0% 0% 0% 10% 26

28 12. Sektor Jordbruk, fiske 4,6% 4,2% 5,9% 6,8% 5,7% Inre marknaden 14,2% 6,2% 4,6% 2,9% 3,4% Forskning 0,3% 0,3% 0,6% 0,4% 0,1% Kultur 0,2% 0,5% 1,1% 0,5% 0,3% Utbildning/ungdomar 1,4% 0,7% 1,2% 1,1% 0,5% Industri 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,7% Konkurrenskraft 2,2% 5,3% 5,8% 1,1% 2,6% Energi 1,4% 1,6% 1,1% 2,1% 2% Transport 4,9% 5,3% 3,8% 3% 2,5% Miljö 6,8% 7,7% 6,6% 8,2% 10% Sjukvård och konsumentskydd 4,3% 3,1% 2,3% 2,1% 1,9% Ekonomisk och monetär politik 3,3% 2,9% 2,6% 2,2% 2,6% Skattefrågor 3,2% 4,4% 2,5% 2,4% 6,3% Yttre förbindelser Gusp 14,6% 12,8% 14,3% 18,1% 16,2% Civilskydd 0,3% 0,1% 0,1% 0,6% 0,2% Utvidgningen 1,8% 2,2% 1,8% 1% 0,7% Försvar och militära frågor 2,9% 2,5% 2,4% 6% 3,4% Utvecklingsbistånd 0,3% 0,7% 0,7% 0,2% 0,1% Regionalpolitik/ekonomisk och social sammanhållning 0% 0,9% 1,2% 0,1% 0% Socialpolitik 2,7% 3% 2,9% 1,9% 3% Rättsliga och inrikes frågor 20,1% 22,5% 24,5% 26,7% 25,4% Rättsfrågor 2,5% 3,5% 3,8% 3,5% 3,5% Institutionernas verksamhet 1,5% 1,3% 1,7% 1,1% 0,9% EU:s finansiering (budget, stadga) 0,3% 0,2% 0,6% 0,2% 0,1% Öppenhet 0,9% 0,3% 0,6% 0,3% 0,1% Allmänna politiska frågor 1,7% 1% 1% 0,4% 0,6% Parlamentsfrågor 2,9% 5,4% 5,5% 5,4% 4,4% Diverse 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,7% 27

29 13. Skäl till att tillgång vägrats (svar från rådets generalsekretariat i inledningsskedet) Skydd av det allmänna samhällsintresset i fråga om allmän säkerhet Skydd av det allmänna samhällsintresset i fråga om försvar och militära frågor # % # % # % # % # % % ,8% ,1% ,3% 91 6,4% % 123 6,4% 67 4,5% 38 2,3% 35 2,5% Skydd av det allmänna samhällsintresset i fråga om internationella förbindelser Skydd av det allmänna samhällsintresset i fråga om gemenskapens eller en medlemsstats finansiella, monetära eller ekonomiska politik ,2% ,6% ,3% ,1% % 21 1,1% 16 0,8% 1 0,1% 0 0% 0 0% Skydd av den enskildes privatliv och integritet (skydd av personuppgifter) 13 0,7% 4 0,2% 5 0,3% 4 0,2% 7 0,5% Skydd av fysiska och juridiska personers affärsintressen, inklusive immaterialrätt Skydd av rättsliga förfaranden och juridisk rådgivning Skydd av syftet med inspektioner, utredningar och revisioner 1 0% 0 0% 0 0% 1 0,1% 0 0% 196 8,8% 34 1,8% 29 2% 14 0,8% 22 1,6% 0 0% 1 0% 4 0,3% 0 0% 2 0,1% Skydd av institutionens beslutsprocess ,3% ,3% ,2% % ,4 % Kombination av flera skäl 158 7,8% 116 6,1% ,2% ,2% ,4 % Dokument som inte innehas av rådet/annan upphovsman 1 0,1% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,1% 28

30 14. Skäl till att tillgång vägrats (svar från rådets generalsekretariat efter bekräftande ansökan) Skydd av det allmänna samhällsintresset i fråga om allmän säkerhet Skydd av det allmänna samhällsintresset i fråga om försvar och militära frågor Skydd av det allmänna samhällsintresset i fråga om internationella förbindelser Skydd av det allmänna samhällsintresset i fråga om gemenskapens eller en medlemsstats finansiella, monetära eller ekonomiska politik Skydd av den enskildes privatliv och integritet (skydd av personuppgifter) Skydd av fysiska och juridiska personers affärsintressen, inklusive immaterialrätt Skydd av rättsliga förfaranden och juridisk rådgivning Skydd av syftet med inspektioner, utredningar och revisioner Skydd av institutionens beslutsprocess # % # % # % # % # % 24 27% 61 49,6% 16 37,2% 1 6,7% 5 16,1% 22 25,9% 7 5,7% 7 16,3% 0 0% 0 0% 19 21,2% 25 20,3% 6 14% 3 20% 24 77,4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 4,7% 0 0% 2 4,6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 10 11,8% 14 11,4% 3 7% 0 0% 2 6,5% Kombination av flera skäl 8 9,4% 16 13% 9 20,9% 11 73,3% 0 0% Dokument som inte innehas av rådet/annan upphovsman 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 29

31 15. Genomsnittligt antal arbetsdagar för att svara på en ansökan eller ett klagomål till Europeiska ombudsmannen Ursprunglig ansökan 9 (2 160 avslutade ansökn.) 13 (2 100 avslutade ansökn.) 14 (2 224 avslutade ansökn.) 13 (1 964 avslutade ansökn.) 16 (2 238 avslutade ansökn.) Bekräftande ansökan 1 24 (35 avslutade ansökn.) 26 (51 avslutade ansökn.) 24 (40 avslutade ansökn.) 28 (18 avslutade ansökn.) 25 (24 avslutade ansökn.) Vägt genomsnitt (ursprunglig + bekräftande) 9,24 13,31 14,17 13,14 16,1 Ombudsman Antal ansökningar med förlängd tidsfrist enligt artiklarna 7.3 och 8.2 i förordning (EG) nr 1049/ Ursprunglig ansökan 192 av 2 160, dvs. 8,8 % av ansökningarna 327 av 2 100, dvs. 15,6% av ansökningarna 414 av 2 224, dvs. 18,6% av ansökningarna 386 av 1 964, dvs. 19,7% av ansökningarna 497 av 2 238, dvs. 22,2% av ansökningarna Bekräftande ansökan 1 24 [av 35] 40 [av 51] 32 [av 40] 14 [av 18] 20 [av 24] 1 Bekräftande ansökningar och klagomål till Europeiska ombudsmannen granskas av rådets arbetsgrupp för information och Ständiga representanternas kommitté (Coreper II). Rådet antar svar till sökanden och till Europeiska ombudsmannen. 30

32 Europeiska unionens Råd Rådets årsrapport om tillgång till handlingar s. 21 x 29.7 cm ISBN ISSN QC-AF SV-C

33 DGF-Création graphique RS 021/2009 QC-AF SV-C

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR CT/CA-012/2004/01sv ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR STYRELSEN HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av rådets förordning

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) 15992/17 ADD 1 FÖLJENOT från: inkom den: 14 december 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: AGRI 716 ENV 1087 PHYTOSAN 31 PESTICIDE 6 Jordi AYET

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.8.2015 COM(2015) 391 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om tillämpningen under 2014 av förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets,

Läs mer

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.1.2004 KOM(2004) 32 slutlig 2004/0009 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som

Läs mer

Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning

Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning ISSN 1725-1311 SV RÅDETS GENERALSEKRETARIAT Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning REFERENSMATERIAL DECEMBER 2009 Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning DECEMBER 2009 Meddelande

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: SLUTAKT UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 06 (OR. en) 355/6 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: JAI 856 DAPIX 8 CRIMORG 33 ENFOPOL 359 ENFOCUSTOM 68 RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om automatiskt utbyte

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland SV SV MOTIVERING

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/sv 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/sv 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/sv 1 FA/TR/EU/HR/sv 2 I. SLUTAKTENS TEXT 1. De befullmäktigade ombuden för HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG, REPUBLIKEN BULGARIENS PRESIDENT, REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT, HENNES MAJESTÄT

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 28.11.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 0824/2008, ingiven av Kroum Kroumov, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen SV SV MOTIVERING

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) 12062/3/04 REV 3 ADD 1 SOC 382 CODEC 968 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

Kodex för god förvaltningssed för anställda vid Europeiska kemikaliemyndigheten

Kodex för god förvaltningssed för anställda vid Europeiska kemikaliemyndigheten Kodex för god förvaltningssed för anställda vid Europeiska kemikaliemyndigheten Konsoliderad version Antagen genom styrelsens beslut MB/11/2008 av den 14 februari 2008 Ändrad genom styrelsens beslut MB/21/2013

Läs mer

9. Protokoll om anslutningsfördraget och

9. Protokoll om anslutningsfördraget och Slutakten innehåller en förteckning över bindande protokoll och icke-bindande förklaringar. Slutakt KONFERENSEN MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, som samlades i Bryssel den trettionde

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) 7143/15 TRANS 88 FÖLJENOT från: inkom den: 11 mars 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 14 juni 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) PE-CONS 22/16 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 22.9.2016 JOIN(2016) 45 final 2016/0299 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande,

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 I/A-PUNKTSNOT från: Generalsekretariatet till: Coreper/rådet Föreg. dok. nr:

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

SLUTAKT. AF/CE/BA/sv 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/sv 1 SLUTAKT AF/CE/BA/sv 1 De befullmäktigade för KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, REPUBLIKEN TJECKIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ESTLAND, REPUBLIKEN GREKLAND,

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 20 augusti 2014 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 20 augusti 2014 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 20 augusti 2014 (OR. en) 12561/14 DENLEG 144 AGRI 536 SAN 317 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 6 augusti 2014 till: Komm. dok. nr: D034473/02 Ärende:

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.4.2004 KOM(2004) 348 slutlig 2004/0114 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.10.2015 COM(2015) 474 final 2015/0228 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fördelningen av fiskemöjligheterna i enlighet med protokollet om fastställande för en

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN,

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN, AVTAL OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS, REPUBLIKEN MALTAS, REPUBLIKEN POLENS, REPUBLIKEN SLOVENIENS OCH REPUBLIKEN

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER PRESIDIETS BESLUT AV DEN 15 APRIL 2013 Kapitel: 1. Gåvor som mottagits inom

Läs mer

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/sv 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6798 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.3.2014 C(2014) 1642 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 13.3.2014 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.7.2014 om fastställande av informations- och kommunikationsåtgärder för allmänheten

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: FÖRDRAGET UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av regler för genomförande av EU-rätten på EU-nivå Statsrådsberedningen 2013-11-21 Dokumentbeteckning KOM (2013) 751 Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/sv 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare mottagen

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT AF/CE/AL/sv 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

EU:s förteckning över personer, grupper och enheter som är föremål för särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism

EU:s förteckning över personer, grupper och enheter som är föremål för särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism EUROPEISKA UNIONEN ~FAKTABLAD~ EU:s förteckning över personer, grupper och enheter som är föremål för särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism 6 februari 2008 Det var efter terroristattackerna

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.10.2015 COM(2015) 545 final FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN SV SV Europeiska kommissionen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN 3.7.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 151/25 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN Inbjudan att lämna förslag Programmet Kultur (2007 2013) Genomförande av programåtgärderna:

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0930/2005, ingiven av Marc Stahl (tysk medborgare), om erkännande i Tyskland av examina

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6782 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER TEKNISK BILAGA TILL MOTIVERINGEN UPPRÄTTAD AV RÅDET DEN 13 JULI 2007 11707/07

Läs mer

BILAGA. till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT

BILAGA. till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2015 COM(2015) 368 final ANNEX 1 BILAGA till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT om fastställande av den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i det stabiliserings-

Läs mer

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOLL OM ÄNDRING AV PROTOKOLLET OM ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER, FOGAT TILL FÖRDRAGET

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.3.2011 KOM(2011) 138 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Andra rapporten

Läs mer

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/EEE/BG/RO/sv 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte

Läs mer

Del ett: Tillämpning av de nuvarande reglerna om allmänhetens tillgång till handlingar

Del ett: Tillämpning av de nuvarande reglerna om allmänhetens tillgång till handlingar Finlands svar beträffande kommissionens grönbok: översyn av förordningen om allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner Allmänt Finland ser översynen av öppenhetsförordningen

Läs mer

13283/13 ADD 1 ch/ab 1 DG C 1

13283/13 ADD 1 ch/ab 1 DG C 1 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 5 november 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2011/0039 (COD) 13283/13 ADD 1 COMER 200 WTO 186 COWEB 118 USA 43 ACP 135 COEST 247 NIS 43 SPG 12 UD 217 CODEC

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 1999 Utskottet för framställningar 2004 13 september 2004 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Framställning 163/99, ingiven av Michel Robert, fransk medborgare, om den ojämlikhet som råder i

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM51

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM51 Regeringskansliet Faktapromemoria Undertecknande av Marrakechfördraget om inskränkningar i upphovsrätten till förmån för personer med synnedsättning Justitiedepartementet 2014-02-07 Dokumentbeteckning

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM89. Förordning om arbetsmarknadsstatistik 2012/13:FPM89. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM89. Förordning om arbetsmarknadsstatistik 2012/13:FPM89. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om arbetsmarknadsstatistik Finansdepartementet 2013-04-26 Dokumentbeteckning KOM (2013) 155 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN

Europeiska unionens officiella tidning. (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN Inbjudan att lämna förslag 2008 Programmet Kultur (2007 2013) Genomförande av programåtgärderna: fleråriga samarbetsprojekt, samarbetsinsatser,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde Skatter m.m./skatter m.m. 1 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde 1 [2101] Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.), lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

PUBLIC 11087/15 1 DG C LIMITE SV. Europeiska unionens råd Bryssel den 4 augusti 2015 (OR. en) 11087/15 LIMITE PV/CONS 41 RELEX 627

PUBLIC 11087/15 1 DG C LIMITE SV. Europeiska unionens råd Bryssel den 4 augusti 2015 (OR. en) 11087/15 LIMITE PV/CONS 41 RELEX 627 Conseil UE Europeiska unionens råd Bryssel den 4 augusti 2015 (OR. en) 11087/15 LIMITE PUBLIC PV/CONS 41 RELEX 627 UTKAST TILL PROTOKOLL Ärende: 3404:e mötet i Europeiska unionens råd (UTRIKES FRÅGOR)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 21 januari 2004 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om bemyndigande

Läs mer

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen EUROPEISKA KONVENTET SEKRETARIATET Bryssel den 2 april 2003 (3.4) (OR. fr) CONV 648/03 NOT från: till: Ärende: Presidiet Konventet Avdelning X: Medlemskap i unionen Innehåll: Sidan 2: Huvudinslag Sidan

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna,

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

Uttalande från Danmark, Tyskland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Finland och Sverige om fritidsfiske efter torsk

Uttalande från Danmark, Tyskland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Finland och Sverige om fritidsfiske efter torsk Europeiska unionens råd Bryssel den 11 november 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0184 (NLE) 13404/15 ADD 1 REV 1 PECHE 388 I/A-PUNKTSNOT från: till: Komm. dok. nr: Ärende: Rådets generalsekretariat

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.3.2016 COM(2016) 149 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.12.2015 COM(2015) 643 final 2015/0293 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina om undantag från viseringskravet

Läs mer

BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING]

BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING] SJUNDE RAMPROGRAMMET BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING] (ange FINANSIERINGSSYSTEM) [Europeiska unionen ( unionen )], [Europeiska atomenergigemenskapen ( Euratom )], företrädd av Europeiska

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.11.2010 KOM(2010) 655 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om övervakning av koldioxidutsläpp

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer