Rådets årsrapport om tillgång till handlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rådets årsrapport om tillgång till handlingar - 2008"

Transkript

1 EUROPEISKA UNIONENS RÅD GENERALSEKRETARIATET DGF ISSN Rådets årsrapport om tillgång till handlingar APRIL 2009

2 Rådets årsrapport om tillgång till handlingar APRIL 2009

3 En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på Internet via Europa-servern (www.europa.eu). Kataloguppgifter finns i slutet av publikationen. ISBN ISSN Europeiska gemenskaperna, 2009 Kopiering tillåten med angivande av källan Printed in Belgium 2

4 Denna broschyr innehåller rådets årsrapport om tillämpningen under 2008 av förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till handlingar. I rapporten, som antogs av rådet i april 2009, redovisas vilka föreskrivande, administrativa och praktiska anpassningar som rådet har gjort för att kunna följa förordning (EG) nr 1049/2001. Uppgifter lämnas också om rådets offentliga register över handlingar samt statistik om allmänhetens tillgång till handlingar. Rapporten tar vidare upp den viktigaste händelseutvecklingen under det sjunde året av tillämpningen av förordningen och redovisar klagomål till Europeiska ombudsmannen samt avgöranden från gemenskapens domstolar 2008, i enlighet med förordning (EG) nr 1049/2001 i mål angående tillgång till rådets handlingar. Ytterligare information (och tidigare rapporter) om tillgång till rådets handlingar samt andra insynsrelaterade frågor återfinns på webbplatsen under rubriken "Handlingar". 3

5

6 INNEHÅLL Sida INLEDNING 7 I. ANPASSNINGAR AV BESTÄMMELSER, ADMINISTRATION OCH PRAXIS 9 1. Det offentliga registret över rådets handlingar 9 2. Anpassningar av praxis Insyn i lagstiftningen Interna instruktioner, kurser, personal 12 II. ANALYS AV ANSÖKNINGARNA OM TILLGÅNG 12 De sökandes yrkestillhörighet och geografiska fördelning 13 Ansökningsområden 14 Antal handlingar som behandlats och antal avslag 14 III. TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN RÄTTEN TILL TILLGÅNG 15 Skäl till avslag 15 IV. VÄRT ATT NOTERA UNDER ÅRET Förslag till omarbetning av förordning (EG) nr 1049/ Interinstitutionella kommittén för tillgång till handlingar 16 V. KLAGOMÅL TILL EUROPEISKA OMBUDSMANNEN SAMT ÖVERKLAGANDEN 16 A. KLAGOMÅL TILL EUROPEISKA OMBUDSMANNEN 17 B. ÖVERKLAGANDEN 18 VI. SLUTANMÄRKNINGAR 19 BILAGA: ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL RÅDETS HANDLINGAR: STATISTIK 21 5

7

8 INLEDNING I artikel 17.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar anges följande: "Varje institution skall årligen offentliggöra en rapport för föregående år, vilken skall ta upp det antal fall då institutionen har avslagit ansökningar om tillgång till handlingar, skälen för dessa avslagsbeslut samt antalet känsliga handlingar som inte har registerförts" 1. I denna rapport behandlas rådets tillämpning av förordning (EG) nr 1049/2001 under Liksom tidigare årsrapporter 2 tar rapporten i sin första del upp de anpassningar av bestämmelser, administration och praxis som rådet gjorde under 2008 för att se till att bestämmelserna i förordning (EG) nr 1049/2001 efterlevs. I den andra delen analyseras statistik över ansökningar om tillgång till handlingar under den aktuella perioden. I den tredje delen behandlas rådets tillämpning av undantagen från rätten till tillgång enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1049/2001. I den fjärde delen redogörs för viktiga händelser under förordningens sjunde tillämpningsår och i den femte delen behandlas klagomål till Europeiska ombudsmannen samt överklaganden. I den sjätte och sista delen presenteras rapportens slutsatser. 1 2 Se tidigare rapporter från rådet (dok. 7957/03, 8036/04, 8896/05, 13354/1/06 REV 1, 8184/07 och 8475/08) och från kommissionen (KOM(2003) 216 slutlig, KOM(2004) 347 slutlig, KOM(2005) 348 slutlig, KOM(2007) 548 slutlig, KOM(2007) 841 slutlig och KOM(2008) 630 slutlig). För Europaparlamentets rapporter för åren , se noterna från Europaparlamentets generalsekreterare till presidiet av den 23 januari 2003 (PE /BUR), den 19 februari 2004 (PE /BUR/NT), den 7 mars 2005 (PE /BUR./ANN.), den 22 mars 2006 (PE /BUR./ANN.), den 23 april 2007 (PE /BUR) och den 18 april 2008 (PE /BUR/ANN). Vidare offentliggjorde kommissionen den 30 januari 2004 i enlighet med artikel 17.2 i förordning (EG) nr 1049/2001 en rapport om genomförandet av principerna i förordningen (KOM(2004) 45 slutlig). Se dok. 7957/03, 8036/04, 8896/05, 13354/1/06 REV 1, 8184/07 och 8475/08. 7

9

10 I. ANPASSNINGAR AV BESTÄMMELSER, ADMINISTRATION OCH PRAXIS 1. Det offentliga registret över rådets handlingar I enlighet med artikel 11 i förordning (EG) nr 1049/2001 ska gemenskapsinstitutionerna göra ett register över handlingar tillgängligt i elektronisk form. Det offentliga registret över rådets handlingar, som har varit i bruk sedan den 1 januari 1999, innehåller hänvisningar till rådets handlingar, som införs genom ett automatiskt arkiveringssystem. I registret förtecknas således automatiskt alla icke känsliga handlingar som föreläggs rådet eller ett av dess förberedande organ för att tjäna som underlag för diskussioner eller som kan ha inflytande på beslutsprocessen eller visa hur långt arbetet med ett visst ärende har kommit. När det gäller känsliga handlingar 3 ska upphovsmannen avgöra vilka hänvisningar som eventuellt kan införas i registret 4. Registret ger tillgång till hela texten i ett stort antal handlingar som allmänheten i enlighet med artikel 11 i bilaga II till rådets arbetsordning ska ha direkt tillgång till så snart de har distribuerats 5. Detta gäller följande kategorier av handlingar: Preliminära dagordningar för möten i rådet och dess förberedande organ (med undantag för vissa organ som ansvarar för militära frågor och säkerhetsfrågor). Dokument som lagts fram för rådet och som förtecknats under en punkt på dess dagordning markerad "offentlig överläggning" eller "offentlig debatt" i enlighet med artikel 8 i arbetsordningen 6. I/A-punktsnoter och A-punktsnoter som lagts fram för Coreper och/eller rådet samt utkast till rättsakter, utkast till gemensamma ståndpunkter och gemensamma utkast som godkänts av den förlikningskommitté till vilken de hänvisar. Handlingar som rör en rättsakt efter antagandet av en gemensam ståndpunkt, förlikningskommitténs godkännande av ett gemensamt utkast eller det slutliga antagandet av rättsakten. Varje annan text som antagits av rådet och som är avsedd att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Handlingar från tredje man som har offentliggjorts av upphovsmannen eller med dennes medgivande. Handlingar som en enskild person efter ansökan har fått tillgång till i deras helhet Enligt förordning (EG) nr 1049/2001 avses med "känsliga handlingar" handlingar som klassificeras "CONFIDENTIEL", "SECRET" eller "TRÈS SECRET/TOP SECRET". Se härvidlag artikel 9.1 i förordningen. Se artiklarna 9.2 och 11.2 i förordning (EG) nr 1049/2001. Under 2008 gjordes handlingar tillgängliga för allmänheten via registret så snart de hade distribuerats. Se artikel 11.5 b i bilaga II till rådets arbetsordning, EUT L 285, , s För ytterligare information om denna fråga, se även punkt I.3 i denna rapport, s

11 Den 31 december 2008 omfattade registret handlingar (samtliga språkversioner inkluderade), av vilka (73,9 % av de registrerade handlingarna) var offentliga, dvs. tillgängliga antingen i ett nedladdningsbart format ( handlingar i PDF- eller HTML-format) eller på begäran ( handlingar i annat format). Detta innebar en ökning med 8,5 % jämfört med antalet handlingar som fanns i registret 2007 ( vid utgången av 2008 jämfört med vid utgången av december 2007) och en ökning med 22 % av antalet via registret direkt tillgängliga handlingar ( vid utgången av 2008 jämfört med vid utgången av 2007). Vidare innehöll registret den 31 december handlingar med beteckningen "P/A" (partially accessible, dvs. partiellt tillgängliga), inklusive handlingar som var tillgängliga online (i PDF-format) 7. De P/Ahandlingar som införts i registret före den 1 februari 2004 (då samtliga nya P/A-handlingar gjordes direkt tillgängliga för allmänheten via registret) är normalt inte nedladdningsbara men kan på begäran göras tillgängliga. Under 2008 loggade olika användare in sig på rådets register över offentliga handlingar. Det totala antalet besök under 2008 uppgick till , medan antalet sökningar (utifrån besökta skärmsidor) uppgick till Under den berörda perioden framställdes 751 känsliga handlingar (på originalspråket), varav 16 klassificerades som "SECRET UE" och 735 som "CONFIDENTIEL UE". Av dessa omfattar registret, i enlighet med artiklarna 9.2 och 11.2 i förordning (EG) nr 1049/2001, 2 handlingar med klassificeringen "SECRET UE" och 150 handlingar med klassificeringen "CONFIDENTIEL UE". 2. Anpassningar av praxis Enligt förordning (EG) nr 1049/2001 ska alla ansökningar om tillgång till handlingar som innehas av rådet och som rör den policy, de åtgärder och de beslut som omfattas av institutionens ansvarsområde beaktas, även ansökningar som gäller sekretessbelagda handlingar. Handläggningen av ansökningar om tillgång till sekretessbelagda handlingar kräver ingående behandling av de berörda avdelningarna vid rådets generalsekretariat. Avdelningen för öppenhet och insyn behandlade under 2008 sammanlagt 520 sekretessbelagda handlingar, varav 15 med klassificeringen "CONFIDENTIEL UE" och 505 med klassificeringen "RESTREINT UE" 8. Under detta arbete konsulterar avdelningens tjänstemän systematiskt de berörda pphovsmännen/avdelningarna. 7 8 Vilka handlingar som ska vara partiellt tillgängliga beslutas i enlighet med artikel 4.6 i förordningen. Dessa handlingar rörde särskilt Gusp (42 %), rättsliga och inrikes frågor (40 %) och ESFP (18 %). 10

12 Eftersom de behandlade ärendena i allt högre utsträckning är av komplicerad natur, tvingades rådets generalsekretariat oftare än tidigare (i 22 % av fallen) att använda sig av möjligheten att förlänga tidsfristen för behandling av de ursprungliga ansökningarna, något som förklarar varför den genomsnittliga handläggningstiden under 2008 var 16 arbetsdagar (jämfört med 14 dagar 2007). För bekräftande ansökningar, vilka behandlas i arbetsgruppen för information innan de föreläggs Coreper och rådet för antagande, var den genomsnittliga handläggningstiden 25 arbetsdagar 2008 mot 28 arbetsdagar under Enligt artikel 4.6 i förordning (EG) nr 1049/2001 ska rådet rutinmässigt undersöka möjligheten att lämna ut delar av de begärda handlingarna. Detta möjliggör större öppenhet, särskilt på lagstiftningsområdet. Om en handling som fortfarande är föremål för diskussioner inom rådet eller något av dess förberedande organ och som avspeglar delegationernas ståndpunkter lämnas ut i sin helhet, kan detta störa förhandlingarna. I sådana fall tillämpar rådet generellt artikel 4.3 i förordningen genom att bevilja tillgång till innehållet i de förberedande handlingar som fortfarande är föremål för diskussion och utelämnar endast hänvisningarna till delegationernas identitet. På så sätt kan berörda parter följa arbetets gång utan att institutionens beslutsprocess undermineras. Denna praxis påverkar dock inte möjligheten att tillämpa andra undantag i enlighet med artikel 4 i förordningen. 3. Insyn i lagstiftningen Utöver de handlingar som görs tillgängliga via registret efter en ansökan om tillgång i enlighet med förordning (EG) nr 1049/2001 görs ett betydande antal lagstiftningshandlingar tillgängliga för allmänheten varje år i enlighet med artikel 11.6 i bilaga II till rådets arbetsordning 10. I denna bestämmelse föreskrivs det att alla förberedande handlingar som rör en rättsakt ska göras tillgängliga i sin helhet för allmänheten efter den berörda rättsaktens slutliga antagande, såvida de inte omfattas av något eller några av de undantag som anges i artikel 4 i förordning (EG) nr 1049/ Det bör i detta sammanhang noteras att genomförandet av en allmän politik för öppenhet bidrog till att ytterligare öka tillgången till rådets handlingar, särskilt på lagstiftningsområdet. Eftersom denna politik, som Europeiska rådet beslutade om i juni 2006, innebär att rådets överläggningar inom ramen för medbeslutandeförfarandet ska Enligt förordning (EG) nr 1409/2001 är tidsfristen för svar 15 arbetsdagar, som eventuellt kan förlängas med ytterligare 15 arbetsdagar i välmotiverade fall, t.ex. om ansökan gäller ett mycket stort antal handlingar. I detta sammanhang bör det erinras om att rådet, liksom kommissionen och Europaparlamentet, i enlighet med artikel i EG-fördraget i sina respektive arbetsordningar ska utarbeta särskilda bestämmelser om tillgång till handlingar. När det gäller rådet, fastställs dessa särskilda bestämmelser i bilaga II till arbetsordningen. Vidare följer det av artikel i EG-fördraget om tillämpningen av artikel att rådet ska medge större tillgång till handlingar när det handlar i sin egenskap av lagstiftare. Samma princip, som gäller för de tre institutioner som direkt medverkar i lagstiftningsprocessen, fastställs i artikel 12.2 i förordning (EG) nr 1049/2001. Under de senaste tre åren har i genomsnitt 600 förberedande handlingar gjorts tillgängliga för allmänheten varje år i enlighet med artikel 11.6 i bilaga II till rådets arbetsordning. 11

13 vara öppna för allmänheten samt att offentliga debatter regelbundet ska anordnas om viktiga frågor av intresse för unionen och dess medborgare 12, blir nu handlingar som rör frågor som diskuteras vid rådets offentliga möten automatiskt offentliga och tillgängliga på Europeiska unionens officiella språk på rådets webbplats 13. Parallellt med detta utarbetar rådets generalsekretariat en månatlig förteckning som bland annat omfattar alla rättsakter som rådet har antagit under en viss månad. Förteckningen innehåller också information om omröstningsresultat, tillämplig röstningsregel samt uttalanden om rättsakter som har tagits till rådets protokoll Interna instruktioner, kurser, personal Liksom tidigare år anordnade rådets generalsekretariat 2008 ett antal kurser 15 för de rådstjänstemän som ansvarar för upprättandet av handlingar för att göra dem förtrogna med de förfaranden och den praxis som ska följas beträffande allmänhetens tillgång till handlingar. År 2008 bestod enheten för öppenhet (som ansvarar för tillgång till handlingar och insyn i lagstiftningen) vid rådets generalsekretariat (GD F III) av 5 AD-tjänstemän och 10 AST-tjänstemän. II. ANALYS AV ANSÖKNINGARNA OM TILLGÅNG Ansökningar från allmänheten om tillgång till rådets handlingar behandlas i ett första skede av rådets generalsekretariat. Om rådets generalsekretariat fattar beslut om att helt eller delvis avslå en ansökan om tillgång, kan sökanden lämna in en bekräftande ansökan med begäran om att rådet ska ompröva sitt ställningstagande. Om en bekräftande ansökan helt eller delvis avslås, kan sökanden klaga hos Europeiska ombudsmannen och/eller väcka talan vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt. I bilagan till denna rapport finns statistik över allmänhetens tillgång till rådets handlingar under de senaste fem åren ( ) Se rådets årsrapporter om tillgång till handlingar för 2006 (s ) och 2007 (s ). Se särskilt artikel 11.5 i bilaga II till rådets arbetsordning, EUT L 285, , s Den månatliga förteckningen kan konsulteras på rådets webbplats under rubriken "Handlingar" "Insyn i lagstiftningen" "Översikt över rådets rättsakter". Omröstningsresultat för rättsakter som vid rådets överläggningar antagits enligt medbeslutandeförfarandet finns på samma adress under rubriken "Handlingar" "Insyn i lagstiftningen" "Offentliga omröstningar". Totalt anordnades fem kurser under den aktuella perioden (i januari, april, maj, september och november 2008). 12

14 Under den aktuella perioden mottog rådet ansökningar från allmänheten om tillgång till sammanlagt handlingar. Antalet handlingar som lämnades ut i sin helhet eller partiellt (efter ursprungliga eller bekräftande ansökningar) uppgick till under Som de statistiska uppgifterna om antalet sökningar via Internet i det offentliga registret över rådets handlingar visar, fortsätter Internetregistret att vara ett viktigt sökverktyg för de medborgare som är angelägna om att på nära håll följa Europeiska unionens verksamhet. De sökandes yrkestillhörighet och geografiska fördelning De ursprungliga ansökningarna kommer huvudsakligen från studerande och forskare (33,4 %). Till de mest representerade sociala och yrkesmässiga kategorierna hör även advokater (9,4 %), industri- och handelssektorn samt olika påtryckningsgrupper (18,4 %). Eftersom de sökande inte behöver uppge sin identitet eller ange skäl för sin ansökan, som oftast skickas via e-post, är yrkestillhörigheten för en stor del (11,1 %) av de sökande okänd. De flesta bekräftande ansökningarna kommer också från studerande och forskare (31,6 %). Antalet ansökningar från industri- och handelssektorn samt olika påtryckningsgrupper ökade dock kraftigt under 2008 (21 % jämfört med 0 % år 2007). År 2008 lämnades 10,5 % av de bekräftande ansökningarna om tillgång in av journalister, men denna sökandekategori svarade endast för 2,9 % av de ursprungliga ansökningarna. Den viktigaste orsaken till detta är att registren för institutionernas offentliga handlingar endast är en av flera möjliga källor till information för pressen. Dessutom intresserar sig de flesta journalister huvudsakligen för de senaste nyheterna. Det är således inte förvånande att de få ansökningarna om tillgång från journalister främst kommer från dem som sysslar med undersökande journalistik och därför liknar dem som kommer från akademiker. När det gäller de sökandes geografiska fördelning, kom de flesta ursprungliga ansökningarna från Belgien (31,1 %), Tyskland (14,3 %) och Storbritannien (7,6 %). Ansökningarna från länderna utanför EU utgjorde 7,7 % av det totala antalet. De bekräftande ansökningarna kom främst från Belgien (30 %), Tyskland (20 %) och Nederländerna (20 %) 16. Flera multinationella företag och internationella advokatbyråer samt ett stort antal sammanslutningar som representerar olika ekonomiska och industriella sektorer i Europa har sitt säte i Bryssel, vilket förklarar det relativt höga antalet ursprungliga och bekräftande ansökningar om tillgång från Belgien. 16 Under 2007 kom de flesta bekräftande ansökningarna från Belgien (37,5 %) och Storbritannien (25 %). 13

15 Ansökningsområden Bland de områden som ansökningarna avsåg kan man fortfarande konstatera ett uttalat intresse för rättsliga och inrikes frågor (25,4 %) 17. I fallande ordning gällde därefter ansökningarna handlingar om yttre förbindelser och Gusp (16,2 %), miljön (10 %), skattefrågor (6,3 %) samt jordbruk och fiske (5,7 %). De sökandes intresse för rättsliga och inrikes frågor (25,4 % av ansökningarna under 2008 jämfört med 26,7 % under 2007 och 24,5 % under 2006) samt yttre förbindelser och Gusp (16,2 % av ansökningarna 2008 jämfört med 18,1 % 2007 och 14,3 % 2006) förblev ganska stabilt, medan antalet ansökningar på miljöområdet (10 % 2008 jämfört med 8,2 % 2007 och 6,6 % 2006) och skatteområdet (6,3 % 2008 jämfört med 2,4 % 2007) har ökat avsevärt 18. Det bör dock noteras att det faktum att antalet ansökningar om tillgång till "klassiska" lagstiftningshandlingar, rörande t.ex. den inre marknaden, har minskat relativt kraftigt de senaste åren (2,9 % 2007 och 3,4 % 2008 jämfört med 16,3 % 2003 och 14,2 % 2004) inte nödvändigtvis beror på allmänhetens bristande intresse för detta område, utan snarare på att ett betydande antal lagstiftningshandlingar har gjorts tillgängliga via det offentliga registret över rådets handlingar så snart de har distribuerats. Under 2008 distribuerades således sammanlagt handlingar (dvs. 67,5 % av de handlingar som framställdes och infördes i registret under året) som offentliga handlingar. Antal handlingar som behandlats och antal avslag Generalsekretariatet behandlade under den aktuella perioden handlingar, varav gjordes tillgängliga i det inledande skedet (uppgiften har på rådets vägnar lämnats av generalsekretariatet). Det lämnades in 24 bekräftande ansökningar om tillgång till 69 handlingar, vilket föranledde rådet att besluta att lämna ut ytterligare 38 handlingar (varav 19 i sin helhet och 19 partiellt). Av de handlingar som behandlades under den aktuella perioden (ursprungliga och bekräftande ansökningar sammantaget) avslogs sålunda 1 582, vilket ger en tillgång på 72 % (av begärda handlingar som lämnats ut i sin helhet) eller 86,4 %, om man också tar hänsyn till de handlingar som har gjorts tillgängliga partiellt Denna andel har ökat stadigt mellan 2004 och 2007, från 20,1 % 2004 till 22,5 % 2005 och 24,5 % 2006, för att nå 26,8 % Av de handlingar som lämnats ut i sin helhet efter ansökan om tillgång gällde 17 % rättsliga och inrikes frågor, 13,4 % Gusp, 14,6 % miljön och 6,6 % skattefrågor. Av det totala antalet handlingar som lämnats ut (helt eller partiellt) gällde 19,8 % rättsliga och inrikes frågor, 13,7 % Gusp, 13 % miljön och 5,8 % skattefrågor. 14

16 III. TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN RÄTTEN TILL TILLGÅNG Skäl till avslag När det gäller de ursprungliga ansökningarna var det främsta skälet till avslag skydd av beslutsprocessen, vilket gällde nästan två femtedelar av alla avslag (36,4 %), och därefter kom skydd av samhällsintresset i fråga om internationella förbindelser (27 %), allmän säkerhet (6,4 %) samt försvar och militära frågor (2,5 %). I 25,4 % av fallen åberopades flera skäl till avslag: skydd av samhällsintresset i fråga om allmän säkerhet var sålunda ett skäl som ofta angavs tillsammans med skydd av samhällsintresset i fråga om internationella förbindelser (55 %), medan skydd av institutionens beslutsprocess ofta angavs tillsammans med skydd av samhällsintresset i fråga om internationella förbindelser, inbegripet förhandlingar om handel, utvidgning etc. (7,5 %). När det gäller bekräftande ansökningar, var skydd av samhällsintresset i fråga om internationella förbindelser det skäl som åberopades i 77,4 % av besluten om avslag 2008 (jämfört med 20 % 2007), medan skydd av samhällsintresset i fråga om allmän säkerhet åberopades i 16,1 % av fallen (jämfört med 6,7 % 2007). Inte i något fall under 2008 angavs flera olika skäl för avslag. Skyddet av rättsliga förfaranden och juridisk rådgivning (ett undantag enligt artikel 4.2 andra strecksatsen i förordning (EG) nr 1049/2001) åberopades som skäl i det inledande skedet för endast 1,6 % av avslagen under 2008 (jämfört med 0,8 % 2007). När det gäller bekräftande ansökningar åberopades det inte i något fall som skäl för avslag under den aktuella perioden, men åberopades i 12,5 % av fallen som skäl för partiellt avslag. IV. VÄRT ATT NOTERA UNDER ÅRET 1. Förslag till omarbetning av förordning (EG) nr 1049/2001 Efter ett offentligt samråd om en översyn av förordning (EG) nr 1049/ antog kommissionen den 30 april 2008 ett förslag till omarbetning 20 av den nu gällande förordningen om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar 21. De viktigaste ändringar som kommissionen föreslagit är Se sammanfattningen av slutsatserna från detta samråd i rådets årsrapport för 2007 om tillgång till handlingar (s ). Förfarandet valdes så att de oförändrade bestämmelserna i den nu gällande rättsakten kunde kodifieras med materiella ändringar. KOM(2008) 229 slutlig (9200/08). 15

17 ett förtydligande av förhållandet mellan "tillgång till handlingar" och förordning (EG) nr 45/2001 om gemenskapsinstitutionernas och gemenskapsorganens behandling av personuppgifter, en anpassning av bestämmelserna om tillgång till handlingar till bestämmelserna om tillgång till miljöinformation 22, en anpassning av vissa bestämmelser mot bakgrund av aktuell rättspraxis 23, att de problem som härrör från handläggningen av ansökningar om tillgång till kommissionens handlingar åtgärdas i samband med kommissionens inspektioner, utredningar och revisioner, att det införs ett nytt undantag för handlingar som har framställts i samband med urvalsförfaranden inom ramen för tjänsteföreskrifterna och budgetförordningen. Förslaget till omarbetning har diskuterats ingående, särskilt i Europaparlamentet, där utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrågor den 2 juni 2008 anordnade en offentlig utfrågning i ärendet. Rådet och Europaparlamentet började gå igenom förslaget under det andra halvåret 2008, och deras första behandling bör vara avslutad någon gång under Interinstitutionella kommittén för tillgång till handlingar En interinstitutionell kommitté, som ska undersöka de bästa rutinerna, ta upp eventuella meningsskiljaktigheter och diskutera den framtida utvecklingen i fråga om allmänhetens tillgång till handlingar, inrättades 2002 i enlighet med artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1049/2001. Kommittén sammanträdde inte på politisk nivå under den aktuella perioden. De avdelningar vid rådet, Europaparlamentet och kommissionen som ansvarar för tillämpningen av förordning (EG) nr 1049/2001 sammanträdde dock vid fem tillfällen under 2008 för att jämföra och utbyta praktiska erfarenheter från tillämpningen av förordningen med beaktande av aktuell rättspraxis i fråga om tillgång till handlingar Se förordning (EG) nr 1367/2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information i miljöfrågor (EUT L 264, , s. 13) och sammanfattningen av förordningen i rådets årsrapport för 2006 om tillgång till handlingar (s ). Se särskilt förstainstansrättens dom av den 8 november i mål T-194/04, Bavarian Lager mot kommissionen, REG[2007], s. II-3201 och domstolens dom av den 18 december 2007 i mål C-64/05 P, Sverige mot kommissionen, REG[2007], s. I

18 V. KLAGOMÅL TILL EUROPEISKA OMBUDSMANNEN SAMT ÖVERKLAGANDEN A. KLAGOMÅL TILL EUROPEISKA OMBUDSMANNEN Följande avsnitt i denna rapport avser det enda klagomålet under 2008 om rådets tillämpning av förordning (EG) nr 1049/2001. Klagomål 944/2008/OV, inlämnat till ombudsmannen den 2 april 2008 Klagomålet rör rådets beslut att vägra lämna ut Coreudokument CFSP/SEC/1126/06 som innehåller en detaljerad sammanfattning av mötet mellan rådets arbetsgrupp för folkrätt och arbetsgruppen för transatlantiska förbindelser med högre företrädare för USA:s utrikesministerium i Bryssel den 3 maj I sitt klagomål till ombudsmannen den 2 april 2008 krävde sökanden att rådet skulle ge honom (och allmänheten) fullständig tillgång till dokument Coreu/CFSP/SEC/1126/06. Han ifrågasatte också om artikel 4.1 a är tillämplig på handlingen och menade att föreligger ett övervägande allmänintresse av utlämnandet med tanke på vad som specifikt avhandlas i handlingen. I sitt brev av den 22 maj, där rådet informerades om klagomålet, begärde ombudsmannen att rådet skulle klargöra varför tillgång hade vägrats till de delar av handlingen där inte USA:s utan enbart Europeiska unionens ståndpunkt läggs fram. Ombudsmannen ansåg att rådets motivering till varför ansökan om partiell tillgång hade avslagits var synnerligen kortfattad och enbart angav att "informationen i handlingen utgör en helhet som inte kan delas upp". I sitt svar på klagomålet betonade rådet bland annat att undantaget i artikel 4.1 a tredje strecksatsen i förordning (EG) nr 1049/2001 (skydd för det allmänna samhällsintresset i fråga om internationella förbindelser) faktiskt var tillämpligt på den begärda handlingen i sin helhet. Med tanke på att undantagen i artikel 4.1 är tvingande, fanns varken behov eller möjlighet att väga det skyddade intresset mot andra intressen. När det gäller den kortfattade motiveringen av avslaget på en begäran om tillgång för allmänheten med en hänvisning till att av de tvingande undantagen i artikel 4.1 a, erinrade rådet om att denna praxis fullt ut överensstämmer med fast rättspraxis. I detta fall skulle det inte ha varit möjligt att ge alla de upplysningar som ligger till grund för varför handlingen inte kan lämnas ut utan att även lämna ut dess innehåll och därigenom frånta undantaget dess väsentliga syfte 24. Detta mål är ännu inte avgjort. 17

19 B. ÖVERKLAGANDEN Avgörande enligt bestämmelserna om tillgång till handlingar Den 1 juli 2008 meddelade domstolen sitt avgörande i de förenade målen C-39/05 P och C-52/05 P (Sverige, Maurizio Turco mot rådet), varigenom den upphävde förstainstansrättens dom av den 23 november 2004 i mål T-84/03 (Turco mot rådet) 25 och ogiltigförklarade rådets beslut att avslå en ansökan om tillgång till ett yttrande från rådets rättstjänst (9077/02) rörande ett förslag till direktiv från rådet om minimistandarder för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna. I sin dom ansåg domstolen att förordning (EG) nr 1049/2001 i princip innebär en skyldighet att lämna ut yttranden från rådets rättstjänst rörande ett lagstiftningsförfarande, men att man med hänvisning till skyddet för juridisk rådgivning kan vägra att lämna ut det när yttrandet är av särskilt känslig art eller har en särskilt stor räckvidd som går längre än det aktuella lagstiftningsförfarandet. Domstolen betonade slutligen att den berörda institutionen är skyldig att lämna en utförlig motivering till beslutet att inte lämna ut yttrandet i fråga 26. Till följd av denna dom antog rådet ett nytt beslut, där sökanden gavs fullständig tillgång till den begärda handlingen 27. Ett icke avgjort mål vid domstolen rörande rådets beslut att vägra tillgång till handlingar I mål T-3/08, Coedo Suarez mot rådet, väckte sökanden talan och yrkade på en ogiltigförklaring av rådets beslut av den 30 oktober 2007, där sökanden nekas tillgång till en rapport rörande en händelse som ägt rum mellan sökanden och en av hans kolleger den 19 februari Icke avgjorda mål vid domstolen rörande kommissionens beslut att vägra tillgång till handlingar i vilka rådet agerar som tredje part Rådet agerar i mål C-28/08, kommissionen mot Bavarian Lager Co. Ltd, till stöd för kommissionens överklagande av förstainstansrättens dom, där förstainstansrätten gjorde en tolkning av förhållandet mellan allmänhetens rätt till tillgång till handlingar och skyddet för privatlivet och den enskildes integritet när det gäller behandling av personuppgifter. Dessutom agerar rådet i mål T-444/05, S.p.A. Navigazione Libera del Golfo (NLG) mot kommissionen, till stöd för kommissionen. I detta mål har sökanden väckt talan för att få till stånd en ogiltigförklaring av ett kommissionsbeslut om att inte ge tillgång till handlingar från Italien avseende förfarandet för statligt stöd Se T-264/04, WWF European Policy Programme mot rådet [2007], REG II-911, punkt 37. Se REG [2004] II-4061, som sammanfattas i rådets årsrapport för 2004, s Se särskilt punkterna i domen. Se dok /08. 18

20 VI. AVSLUTANDE KOMMENTARER Rådets erfarenheter från tillämpningen av förordning (EG) nr 1049/2008 under 2008 understryker den betydelse som rådets offentliga register har som sökverktyg för medborgare som vill utöva sin rätt till tillgång till handlingar. Såsom anges i första delen av denna rapport uppgick antalet besök under 2009 till , medan antalet sökningar (utifrån besökta skärmsidor) uppgick till Det bör noteras att 67,5 % av de rådshandlingar som upprättades under 2008 dvs av de handlingar som under årets lopp infördes i registret gjordes direkt tillgängliga för allmänheten så snart de distribuerats. Slutligen kan samtliga nya handlingar till vilka rådet gett partiell tillgång läsas online sedan den 1 februari Trots det ökande antalet handlingar som via registret görs direkt tillgängliga för allmänheten så snart de distribuerats, iakttogs under den aktuella perioden en ökning (med 15,5 %) av antalet ansökningar, särskilt av antalet handlingar som berörs av ansökningarna ( mot under 2007, dvs. en ökning med 37,4 %). Det bör också noteras att ansökningar om tillgång huvudsakligen gäller handlingar som finns i registret. Omkring 45 % av de ansökningar om tillgång till rådets handlingar som lämnades in 2008 avser områdena rättsliga och inrikes frågor, yttre förbindelser, Gusp och ESFP, vilket bekräftas av de statistiska uppgifterna i bilagan till denna rapport. Totalt 520 av de handlingar som behandlades (vilka utgjorde ungefär 4,8 % av de handlingar till vilka tillgång begärdes under 2008) var sekretessbelagda (15 som CONFIDENTIEL UE och 505 som RESTREINT UE). Den ofta mycket komplicerade processen att granska dessa handlingar medför en extra arbetsbelastning, inte endast för de tjänstemän inom rådet som har i uppgift att behandla ansökningarna så snart som dessa kommit in, utan även för de tjänstemän på olika avdelningar som har tagit fram de berörda handlingarna, och som inom ramen för de interna samrådsförfarandena mellan avdelningen "Öppenhet" och de ursprungliga avdelningarna regelbundet måste granska de handlingar som begärts på grundval av bestämmelserna i förordning (EG) nr 1049/

21 Eftersom de behandlade ärendena är av alltmer komplicerad natur, tvingades rådets generalsekretariat att oftare än tidigare (i 22 % av fallen) använda sig av möjligheten att förlänga tidsfristen för behandlingen av de ursprungliga ansökningarna, något som förklarar varför den genomsnittliga handläggningstiden under 2008 var 16 arbetsdagar (jämfört med 14 dagar 2007). För bekräftande ansökningar, vilka behandlas av arbetsgruppen för information innan de föreläggs Coreper och rådet för antagande, var den genomsnittliga handläggningstiden 25 arbetsdagar 2008 jämfört med 28 arbetsdagar under En grundlig behandling av de ursprungliga ansökningarna ledde till att antalet bekräftande ansökningar kunde minskas med hälften, från 51 under 2005 (dvs. 2,4 % av de ursprungliga ansökningarna) till 18 under 2007 och 24 under 2008 (dvs. omkring 1 % av de ursprungliga ansökningarna). Dessutom inkom under 2008 endast ett klagomål till ombudsmannen i fråga om rådets tillämpning av förordning (EG) nr 1049/2001 under 2008, och antalet klagomål mot rådsbeslut som rör tillgång till handlingar är fortfarande mycket litet (fyra klagomål under de senaste fem åren). I detta sammanhang måste bidraget från arbetsgruppen för information till handläggningen av bekräftande ansökningar och behandlingen av klagomål till ombudsmannen noteras. Arbetsgruppen sammanträdde 14 gånger under Den har framför allt i uppgift att behandla de handlingar som är föremål för en bekräftande ansökan samt granska och slutligt utforma utkast till svar på sådana ansökningar, vilka i flera fall gäller komplicerade frågor rörande allmän säkerhet, försvar och militära frågor eller internationella förbindelser. Procentandelen för tillgång till rådets handlingar under 2008 (handlingar som begärts och lämnats ut helt eller delvis) ökade jämfört med 2007: 86,4 % under 2008 jämfört med 78,9 % under Dessa siffror bör ses i samband med ökningen av antalet begärda handlingar (en ökning med 37,3 %) och med den ökning på 15,5 % av antalet handlingar som gjorts direkt tillgängliga för allmänheten via registret så snart som de distribuerats ( under 2008 jämfört med under 2007). Analysen av handläggningen av ansökningar om tillgång och allmänhetens användning av de möjligheter som har skapats för att den ska kunna utöva sin rätt till tillgång tyder på att de mål som fastställs i fördragen och i förordning (EG) nr 1049/2201 har uppnåtts även under

22 BILAGA till bilagan ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL RÅDETS HANDLINGAR: STATISTIK 1. Antal ansökningar enligt förordning nr 1049/ Antal handlingar som varit föremål för ursprungliga ansökningar Handlingar som lämnats ut av rådets generalsekretariat efter ursprunglig ansökan partiellt/helt partiellt/helt partiellt/helt partiellt/helt partiellt/helt Antal bekräftande ansökningar (bekräftande ansökningar kan göras vid avslag på den ursprungliga ansökan) Antal handlingar som behandlats av rådet efter bekräftande ansökan + antal handlingar som lämnats ut partiellt/helt partiellt/helt partiellt/helt partiellt/helt partiellt/helt

23 6. Procentuellt antal handlingar som lämnats ut under hela förfarandet % 85,7% 67,3% 81,2% 76,8% 87,7% 66,7% 78,9% 72% 86,4% 7. Antal dokument som införts i det offentliga registret + antal offentliga dokument som kan laddas ner (62,2% ) (65,7%) (66,4%) (71,7% ) (73,9% ) 28 Grundar sig på handlingar som lämnats ut helt (vänster kolumn) eller helt + partiellt (höger kolumn). 22

24 8. Sökandes yrkestillhörighet (ursprungliga ansökningar) Civilsam hället Miljöaktivister 0,8% 1,1% Andra 4,7% 4,2% intressegrupper 14,2 21,8% 17,2% 17,6% % Industri och handel 7% 9,6% Icke-statliga organisationer Journalister 2,6% 2,3% 2,3% 2,9% 2,9% Advokater 10,7% 10,2% 9,1% 8,8% 9,4% Universitet 25,5 Forskning och % högskolor Bibliotek 2,2% 27,7 % 1,7% 3,5% 31% 32,3 32,2% 34,5 38,2% 40 32,3% 1,3% % 2,3% % 1,8% % 1,1% 18,4 % 33,4 % Statliga myndigheter (ej EU-institutioner, företrädare för tredjeland etc.) 7,3% 6,2% 6,9% 6,1% 7,6% Ledamöter av Europaparlamentet och deras assistenter 2,1% 2,4% 1,5% 1,3% 1,8% Övriga 10,4% 12,6% 14,5% 13,3% 14,4% Icke angiven yrkestillhörighet 17,4% 16,8% 13,6% 13,2% 11,1% 23

25 9. Sökandes yrkestillhörighet (bekräftande ansökningar) Civilsamhället Miljöaktivister 0% 5,2% Andra intressegrupper Industri och handel Icke-statliga organisationer 10,4% 9,4% 8,6% 0% 5,3% 0% 0% 0% 0% 10,5% Journalister 6,9% 6,3% 5,7% 18,7% 10,5% Advokater 17,2% 9,4% 11,4% 12,5% 10,5% Universitet Forskning 34,5% 34,5 28,1% 28,1 51,4% 54,3 50% och % % % högskolor Bibliotek 0% 0% 2,9% 6,2% 56,2 % 31,6 % 0% 21% 31,6 % Statliga myndigheter (ej EUinstitutioner, företrädare för tredjeland etc.) Ledamöter av Europaparlamentet och deras assistenter 0% 3,1% 0% 6,3% 0% 10,4% 3,1% 0% 0% 5,3% Övriga 10,3% 15,6% 11,4% 6,3% 5,3% Icke angiven yrkestillhörighet 10,3% 25% 8,6% 0% 15,8% 24

26 10. Sökandenas geografiska fördelning (ursprungliga ansökningar) Belgien 27,2% 27,8% 26,2% 26,4% 31,1% Bulgarien 0,1% 0,4% 0,6% 0,1% 0,2% Tjeckien 0,9% 0,9% 1% 1,4% 0,9% Danmark 1,7% 1,2% 1,3% 1,1% 1% Tyskland 14,1% 12,9% 15,5% 16% 14,3% Estland 0,1% 0,1% 0,4% 0% 0% Grekland 1% 1,2% 1,3% 1,3% 0,7% Spanien 4,9% 5,3% 5,7% 5% 6,4% Frankrike 6,7% 7,7% 8,1% 7,1% 7,1% Irland 0,8% 1% 0,9% 0,6% 0,6% Italien 6,9% 6,8% 6,6% 6% 6% Cypern 0,3% 0,1% 0,3% 0,3% 0,2% Lettland 0,1% 0,1% 0,2% 0% 0,2% Litauen 0,3% 0,4% 0,4% 0,1% 0,1% Luxemburg 0,8% 0,6% 0,7% 1% 1,6% Ungern 0,6% 0,9% 0,5% 0,7% 0,9% Malta 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% Nederländerna 5,5% 6,9% 6% 5,8% 5,6% Österrike 1,7% 2% 1,6% 1,7% 1,3% Polen 1,3% 1,4% 1,5% 1,5% 1,5% Portugal 0,5% 1% 1,2% 0,9% 0,9% Rumänien 0,1% 0,2% 0,7% 1,1% 0,6% Slovenien 0,2% 0,2% 0,4% 0,4% 0,2% Slovakien 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% Finland 0,4% 0,4% 0,5% 0,8% 0,6% Sverige 1,8% 1,8% 1,6% 1,8% 1,8% Förenade kungariket 8% 8% 7,9% 9,5% 7,6% Kandidatländer Tredjeländer 0,3% 1,3% 1,7% 1% 0,4% Övriga 6,7% 6,7% 6,8% 7% 7,3% Ingen uppgift 7,2% 3,2% 1,8% 0,8% 0,4% 25

27 11. Sökandenas geografiska fördelning (bekräftande ansökningar) Belgien 48,3% 28,1% 17,1% 37,5% 30% Bulgarien 0% 0% 0% 0% 0% Tjeckien 0% 0% 0% 6,3% 5% Danmark 3,5% 0% 0% 0% 0% Tyskland 3,5% 12,5% 22,8% 6,2% 20% Estland 0% 0% 0% 0% 0% Grekland 0% 0% 0% 0% 0% Spanien 3,4% 3,1% 0% 0% 5% Frankrike 0% 3,1% 5,7% 6,2% 5% Irland 0% 0% 0% 0% 0% Italien 10,3% 9,4% 8,6% 6,2% 5% Cypern 0% 3,1% 0% 0% 0% Lettland 0% 0% 0% 0% 0% Litauen 0% 0% 0% 0% 0% Luxemburg 0% 0% 0% 0% 0% Ungern 0% 0% 2,9% 0% 0% Malta 0% 0% 0% 0% 0% Nederländerna 6,9% 9,4% 8,6% 6,3% 10% Österrike 0% 6,3% 0% 0% 0% Polen 0% 0% 2,9% 0% 0% Portugal 0% 0% 0% 0% 5% Rumänien 0% 0% 0% 0% 0% Slovenien 0% 0% 0% 0% 0% Slovakien 0% 0% 0% 6,3% 0% Finland 0% 0% 0% 0% 0% Sverige 0% 3,1% 2,8% 0% 0% Förenade kungariket 20,7% 18,8% 22,9% 25% 5% Kandidatländer Tredjeländer 0% 0% 0% 0% 0% Övriga 3,4% 3,1% 5,7% 0% 0% Ingen uppgift 0% 0% 0% 0% 10% 26

28 12. Sektor Jordbruk, fiske 4,6% 4,2% 5,9% 6,8% 5,7% Inre marknaden 14,2% 6,2% 4,6% 2,9% 3,4% Forskning 0,3% 0,3% 0,6% 0,4% 0,1% Kultur 0,2% 0,5% 1,1% 0,5% 0,3% Utbildning/ungdomar 1,4% 0,7% 1,2% 1,1% 0,5% Industri 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,7% Konkurrenskraft 2,2% 5,3% 5,8% 1,1% 2,6% Energi 1,4% 1,6% 1,1% 2,1% 2% Transport 4,9% 5,3% 3,8% 3% 2,5% Miljö 6,8% 7,7% 6,6% 8,2% 10% Sjukvård och konsumentskydd 4,3% 3,1% 2,3% 2,1% 1,9% Ekonomisk och monetär politik 3,3% 2,9% 2,6% 2,2% 2,6% Skattefrågor 3,2% 4,4% 2,5% 2,4% 6,3% Yttre förbindelser Gusp 14,6% 12,8% 14,3% 18,1% 16,2% Civilskydd 0,3% 0,1% 0,1% 0,6% 0,2% Utvidgningen 1,8% 2,2% 1,8% 1% 0,7% Försvar och militära frågor 2,9% 2,5% 2,4% 6% 3,4% Utvecklingsbistånd 0,3% 0,7% 0,7% 0,2% 0,1% Regionalpolitik/ekonomisk och social sammanhållning 0% 0,9% 1,2% 0,1% 0% Socialpolitik 2,7% 3% 2,9% 1,9% 3% Rättsliga och inrikes frågor 20,1% 22,5% 24,5% 26,7% 25,4% Rättsfrågor 2,5% 3,5% 3,8% 3,5% 3,5% Institutionernas verksamhet 1,5% 1,3% 1,7% 1,1% 0,9% EU:s finansiering (budget, stadga) 0,3% 0,2% 0,6% 0,2% 0,1% Öppenhet 0,9% 0,3% 0,6% 0,3% 0,1% Allmänna politiska frågor 1,7% 1% 1% 0,4% 0,6% Parlamentsfrågor 2,9% 5,4% 5,5% 5,4% 4,4% Diverse 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,7% 27

29 13. Skäl till att tillgång vägrats (svar från rådets generalsekretariat i inledningsskedet) Skydd av det allmänna samhällsintresset i fråga om allmän säkerhet Skydd av det allmänna samhällsintresset i fråga om försvar och militära frågor # % # % # % # % # % % ,8% ,1% ,3% 91 6,4% % 123 6,4% 67 4,5% 38 2,3% 35 2,5% Skydd av det allmänna samhällsintresset i fråga om internationella förbindelser Skydd av det allmänna samhällsintresset i fråga om gemenskapens eller en medlemsstats finansiella, monetära eller ekonomiska politik ,2% ,6% ,3% ,1% % 21 1,1% 16 0,8% 1 0,1% 0 0% 0 0% Skydd av den enskildes privatliv och integritet (skydd av personuppgifter) 13 0,7% 4 0,2% 5 0,3% 4 0,2% 7 0,5% Skydd av fysiska och juridiska personers affärsintressen, inklusive immaterialrätt Skydd av rättsliga förfaranden och juridisk rådgivning Skydd av syftet med inspektioner, utredningar och revisioner 1 0% 0 0% 0 0% 1 0,1% 0 0% 196 8,8% 34 1,8% 29 2% 14 0,8% 22 1,6% 0 0% 1 0% 4 0,3% 0 0% 2 0,1% Skydd av institutionens beslutsprocess ,3% ,3% ,2% % ,4 % Kombination av flera skäl 158 7,8% 116 6,1% ,2% ,2% ,4 % Dokument som inte innehas av rådet/annan upphovsman 1 0,1% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,1% 28

30 14. Skäl till att tillgång vägrats (svar från rådets generalsekretariat efter bekräftande ansökan) Skydd av det allmänna samhällsintresset i fråga om allmän säkerhet Skydd av det allmänna samhällsintresset i fråga om försvar och militära frågor Skydd av det allmänna samhällsintresset i fråga om internationella förbindelser Skydd av det allmänna samhällsintresset i fråga om gemenskapens eller en medlemsstats finansiella, monetära eller ekonomiska politik Skydd av den enskildes privatliv och integritet (skydd av personuppgifter) Skydd av fysiska och juridiska personers affärsintressen, inklusive immaterialrätt Skydd av rättsliga förfaranden och juridisk rådgivning Skydd av syftet med inspektioner, utredningar och revisioner Skydd av institutionens beslutsprocess # % # % # % # % # % 24 27% 61 49,6% 16 37,2% 1 6,7% 5 16,1% 22 25,9% 7 5,7% 7 16,3% 0 0% 0 0% 19 21,2% 25 20,3% 6 14% 3 20% 24 77,4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 4,7% 0 0% 2 4,6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 10 11,8% 14 11,4% 3 7% 0 0% 2 6,5% Kombination av flera skäl 8 9,4% 16 13% 9 20,9% 11 73,3% 0 0% Dokument som inte innehas av rådet/annan upphovsman 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 29

31 15. Genomsnittligt antal arbetsdagar för att svara på en ansökan eller ett klagomål till Europeiska ombudsmannen Ursprunglig ansökan 9 (2 160 avslutade ansökn.) 13 (2 100 avslutade ansökn.) 14 (2 224 avslutade ansökn.) 13 (1 964 avslutade ansökn.) 16 (2 238 avslutade ansökn.) Bekräftande ansökan 1 24 (35 avslutade ansökn.) 26 (51 avslutade ansökn.) 24 (40 avslutade ansökn.) 28 (18 avslutade ansökn.) 25 (24 avslutade ansökn.) Vägt genomsnitt (ursprunglig + bekräftande) 9,24 13,31 14,17 13,14 16,1 Ombudsman Antal ansökningar med förlängd tidsfrist enligt artiklarna 7.3 och 8.2 i förordning (EG) nr 1049/ Ursprunglig ansökan 192 av 2 160, dvs. 8,8 % av ansökningarna 327 av 2 100, dvs. 15,6% av ansökningarna 414 av 2 224, dvs. 18,6% av ansökningarna 386 av 1 964, dvs. 19,7% av ansökningarna 497 av 2 238, dvs. 22,2% av ansökningarna Bekräftande ansökan 1 24 [av 35] 40 [av 51] 32 [av 40] 14 [av 18] 20 [av 24] 1 Bekräftande ansökningar och klagomål till Europeiska ombudsmannen granskas av rådets arbetsgrupp för information och Ständiga representanternas kommitté (Coreper II). Rådet antar svar till sökanden och till Europeiska ombudsmannen. 30

32 Europeiska unionens Råd Rådets årsrapport om tillgång till handlingar s. 21 x 29.7 cm ISBN ISSN QC-AF SV-C

33 DGF-Création graphique RS 021/2009 QC-AF SV-C

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.8.2015 COM(2015) 391 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om tillämpningen under 2014 av förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets,

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

TILLGÅNG TILL EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS HANDLINGAR

TILLGÅNG TILL EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS HANDLINGAR EUROPEISKA UNIONEN TILLGÅNG TILL EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS HANDLINGAR Praktiska anvisningar EUROPEISKA UNIONEN TILLGÅNG TILL EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS HANDLINGAR

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU ! eu-upplysningen EU-upplysningen Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? Hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FAKTABLAD FRÅN EU-UPPLYSNINGEN

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2000/0328(COD) 3 april 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.06.2004 KOM(2004) 440 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2320/97 rörande införande av slutgiltiga antidumpningstullar

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 29.8.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0480/2005, ingiven av Eric Støttrup Thomsen, dansk medborgare, för föreningen Romano,

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

europeiskt medborgarinitiativ

europeiskt medborgarinitiativ Ny rättighet för eu-medborgare Du kan bestämma dagordningen! Vägledning om europeiskt medborgarinitiativ Europeiska kommissionen Generalsekretariatet 1049 Bryssel BELGIEN Manuskriptet färdigställdes i

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 2.8.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 223/1 (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Riktlinjer för de olika kategorierna av

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången

Läs mer

Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april 2010

Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april 2010 Fakta snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

Tävlingsvillkor för "Tetris nya 20 "

Tävlingsvillkor för Tetris nya 20 Tävlingsvillkor för "Tetris nya 20 " ARTIKEL 1 - ORGANISATION Europeiska centralbanken (ECB) organiserar mellan kl. 11.00 den 5 februari 2015 och kl. 23.59 den 31 mars 2015 en tävling kallad "Tetris nya

Läs mer

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING SJUNDE RAMPROGRAMMET EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING [Europeiska gemenskapen] ( gemenskapen ), företrädd av [Europeiska gemenskapernas kommission

Läs mer

MARKT/2513/02 SV Orig. EN. UTKAST TILL BESLUT OCH SLUTSATSER VID FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉNS 30:e SAMMANTRÄDE

MARKT/2513/02 SV Orig. EN. UTKAST TILL BESLUT OCH SLUTSATSER VID FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉNS 30:e SAMMANTRÄDE MARKT/2513/02 SV Orig. EN UTKAST TILL BESLUT OCH SLUTSATSER VID FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉNS 30:e SAMMANTRÄDE Bryssel den 16 april 2002 1. Dagordning Dagordningen för sammanträdet antogs. 2. Protokoll för det

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [...](2012) XXX utkast BILAGA TILL EASA:S YTTRANDE 06/2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den XXX om ändring av rådets förordning (EU) nr / om tekniska krav

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 147/2003 av den 27 januari 2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia

Rådets förordning (EG) nr 147/2003 av den 27 januari 2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia Förordning 147/2003, Somalia [10281] Somalia Rådets förordning (EG) nr 147/2003 av den 27 januari 2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2010 KOM(2010)293 slutlig 2010/0161 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Polen att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

9.4.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 91/5

9.4.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 91/5 9.4.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 91/5 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 546/2005 av den 8 april 2005 om anpassning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 437/2003 med avseende

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

Förslag till ny dataskyddsförordning och dess konsekvenser för registerbaserad forskning

Förslag till ny dataskyddsförordning och dess konsekvenser för registerbaserad forskning Förslag till ny dataskyddsförordning och dess konsekvenser för registerbaserad forskning 21 maj 2014 Förslag till ny dataskyddsförordning (allmän uppgiftsskyddsförordning) Europaparlamentets och Rådets

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.9.2002 KOM(2002) 464 slutlig 2001/0199 (COD) Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2000/13/EG när det gäller

Läs mer

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN 3.9.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 253/3 EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om kommissionens meddelande Att frigöra de molnbaserade datortjänsternas

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. EUROPEAN EUROPEISKA COMMISSION KOMMISSIONEN Bryssel den 26.11.2013 C (2013) 3866 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen?

Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen? MEMO/06/173 Bryssel den 27 april 2006 Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen? EU har nu i två år haft 25 medlemsstater och 20 officiella språk och förbereder sig för att

Läs mer

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner:

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner: Bilaga 1 Riktlinjer om villkor för erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör (AEO) och det förfarande som ska tillämpas i fråga om multinationella och stora företag 1. Rättsligt meddelande I dessa

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen EU-översättning i ett nötskal Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen SFÖ Gävle 4.5.2012 Innehåll Kort om språk och översättning i EU Översättning vid EU-kommissionen Kommissionens

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Gränsöverskridande livssituationer i EU

Gränsöverskridande livssituationer i EU GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Gränsöverskridande livssituationer i EU En jämförande studie om civilståndshandlingar

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0021 (NLE) 10010/15 CORDROGUE 49 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Utkast till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Läs mer

Arbetstidsdirektivet

Arbetstidsdirektivet Arbetstidsdirektivet Arbetstiden är på tapeten igen och EU-kommissionen kommer troligen att ge ut ett nytt förslag om arbetstidsdirektivet i början av 2015. Hur det påverkar EPSU och dess medlemsförbund

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/vad-eu-gor/schengen-och-fri-rorlighet-for-personer/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/vad-eu-gor/schengen-och-fri-rorlighet-for-personer/ EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 27 medlemsländer. Den 1 juli 2013 blir Kroatien EU:s 28:e

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Skrivtävling. Så lika, så olika, så europeiska.

Skrivtävling. Så lika, så olika, så europeiska. Skrivtävling Så lika, så olika, så europeiska. Visste du att EU, efter de senaste utvidgningarna, är världens största ekonomi med fler än 500 miljoner medborgare? Det ger EU en större tyngd internationellt

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Utskottet för rättsliga frågor 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0137(COD) 10.1.2005 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för medborgerliga

Läs mer

KOMMISSIONENS MEDDELANDE

KOMMISSIONENS MEDDELANDE SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.3.2010 KOM(2010) 100 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper

Läs mer