KVINNA SOM VÅLDTAGITS I HEMLANDET BEVILJAS UPPEHÅLLSTILLSTÅND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVINNA SOM VÅLDTAGITS I HEMLANDET BEVILJAS UPPEHÅLLSTILLSTÅND"

Transkript

1 KVINNA SOM VÅLDTAGITS I HEMLANDET BEVILJAS UPPEHÅLLSTILLSTÅND LÄNSRÄTTEN I SKÅNE LÄN Migrationsdomstolen Avd 6 Ingrid Widman DOM Meddelad i Malmö KLAGANDE FS, 61xxxx- Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Johan Mars Amber Advokater Box Hässleholm MOTPART Förvaltningsprocessenheten i Malmö Box Malmö ÖVERKLAGAT BESLUT s beslut den 1 juni 2009, se bilaga 1 Diarienr SAKEN Uppehållstillstånd DOMSLUT 1, Migrationsdomstolen beviljar FS permanent uppehållstillstånd, 2. Migrationsdomstolen avslår överklagandet beträffande flyktingförklaring och resedokument. 3. Migrationsdomstolen bestämmer att ersättning enligt lagen om offentligt biträde ska betalas till Johan Mars med kr ( kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt). 4, Migrationsdomstolen förordnar att sekretessbestämmelsen i 37 kap. 1 offentlighets- och sekretesslagen ska fortsätta att vara tillämplig på de uppgifter som har lagts fram vid förhandling inom stängda dörrar och som inte tagits in i domen. Det ankommer på att utfärda bevis om tillståndet och i övrigt vida de åtgärder som denna dom föranleder. Dok.Id Postadress Sesöksadre55 Telefon Telefax Expeditionstid Box 4522 Kalendegatan måndag - fredag Malmö E-post: 0$:00-16: U-2009We 12:05 Länsrätten i Skåne län (FAX) /043 Sida 2 LÄNSRÄTTEN DOM UM SKÅNE LÄN YRKANDEN M.M. FS yrkar att hon ska beviljas uppehålls- och arbetstillstånd, flyktingförklaring och resedokument. bestrider bifall till överklagandet Domstolen har hållit muntlig förhandling i målet. ÅBEROPADE OMSTÄNDIGHETER M.M. F & M: När hennes före detta make fick klart för sig att hon inte var ute efter några ekonomiska fördelar lämnade han sitt medgivande till skilsmässan, Hon lämnade in sin ansökan om pass ungefär en månad före domen om äktenskapsskillnad. När hon väl fått domen kompletterade hon sin ansökan och fick sitt pass inom en vecka. Tidigare tog det längre tid att få ett pass utfärdat, men nu är systemet datoriserat och det tar en till två veckor. Efter skilsmässan fortsatte hennes före detta man att trakassera och hota henne. Han försökte vid två tillfällen att köra över henne med sin bil. Han har fortsatt att hota henne sedan hon kom till Sverige. Han har då framfört hoten genom hennes systrar. Vid ett återvändande till Iran är risken stor att hon blir socialt utstött på grund av det övergrepp som hon utsatts för. Hennes grannar, som fick reda på att hon hade blivit utsatt för en våldtäkt, kallade henne därefter för hora. Ingen ville ha med henne att göra. Hon har inga släktingar kvar i Iran som kan hjälpa henne och flertalet av hennes syskon bor i Sverige.

2 19-0U-2009(Mb) 12:05 Länsrätten i Skåne län (FAX) /043 Sida 3 LÄNSRÄTTEN 1 DOM UM SKÅNE LÅN Till stöd för sin talan har FS ingett ett intyg utfärdat den 9 september 2009 av ST-läkaren Angeliki Jansson Sopidou vid Psykiatriska kliniken i Hässleholm samt ett kompletterande intyg utfärdat den 21 september 2009 av Karen Vibe, specialist i allmänmedicin, vid Vårdcentralen Vänhem i Hässleholm. Det är sannolikt att FS har utsatts för en våldtäkt 2005, men inte på det sätt som hon. beskrivit. Det finns skäl att ifrågasätta knivskärningen. Det kan vara vanliga operationer som ligger bakom hennes ärrbildningar, Det är även tveksamt om hon skulle ha överlevt om hon blivit knivskuren på, uppgivet sätt. Sammantaget finns det anledning att ifrågasätta hur våldtäkten gått till. Det finns flera tveksamheter kring vad FS uppgett om passet och skilsmässan, vilket gör att hennes berättelse i den delen inte är trovärdig. De inlämnade läkarintygen uppfyller inte Socialstyrelsens föreskrifter och vad som anförts om FSs psykiska ohälsa är inte tillräckligt 2r att det ska vara fråga om synnerligen ömmande omständigheter. FSs tre barn forns kvar i Im och de har stöttat henne gentemot den före detta maken. Det görs inte gällande att FS har möjlighet att bosätta sig på någon annan ort i Iran U-2009We 12:05 Länsrätten i Skåne län (FAX) /043 Sida 4 LÄNSRÄTTEN I DOM UM SKÅNE LÄN DOMSKÄL Lagrum Tillämpliga bestämmelser framgår av det överklagade beslutet. Uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov Den allmänna situationen i Iran för kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp är inte sådan att det föreligger ett generellt skyddsbehov för personer som tillhör denna grupp. En prövning ska därför göras utifrån förhållandena i det enskilda fallet. Prövningen ska vara framåtsyftande och det är den som söker uppehållstillstånd som ska göra sannolikt att hon är i behov av internationellt skydd. FS har i det aktuella målet uppgett att hon efter övergreppet utsattes för misshandel av sin man och att släktingar och personer i hennes omgivning kränkte henne. Domstolen, finner ingen anledning att ifrågasätta dessa uppgifter. Däremot anser domstolen att hon inte förmått göra sannolikt att hennes make, även efter skilsmässan, skulle vilja skada henne på det sätt som görs gällande och att polisen i hemlandet inte skulle ha vilja eller förmåga att ingripa mot detta. Härvid faster domstolen särskild vikt vid att skilsmässan enligt FSs egen berättelse genomfördes sedan makarna kommit överens. Domstolen anser således att FS genom de uppgifter hon lämnat inte gjort sannolikt att hon riskerar förföljelse eller annan skyddsgrundande behandling vid ett återvändande till Iran. Hon är därför inte att betrakta som flykting eller skyddsbehövande i övrigt. Domstolen avslår därmed FSs yrkande om att hon ska beviljas resedokument och flyktingförklaring U-2009We 12:05 Länsrätten i Skåne län (FAX) /043 Sida 5 LÄNSRÄTTEN I DOM UM 24'79-'09 SKÅNE LÄN Uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter målet är ostridigt att FS har utsatts för en våldtäkt år har dock ifrågasatt att övergreppet ska ha varit så grovt som FS gör gällande. FS har vid den muntliga fyrhandlingen redogjort för den aktuella händelsen i enlighet med vad hon tidigare berättat. Läkaren Karen Vibe uttalar i åberopat intyg bl.a. att genomförda undersökningar av FS inte på något vis motsäger hennes berättelse utan att fynden mycket väl kan stämma överens med vad hon säger sig ha blivit utsatt för. Vidare uttalar läkaren Angeliki JanssonSopidou i sitt intyg att det framkommer tydligt att FS lider av en svår psykisk sjukdom,

3 PTSD, och medelsvår depression med nedstämdhet, ångest, flashbackbilder och mardrömmar. Mot denna bakgrund finner domstolen det sannolikt att övergreppet 2005 har gått till på det sätt som hon beskrivit. Domstolen utgår således för att FS har utsatts för ett mycket grovt övergrepp som fått stora personliga konsekvenser för henne. I ovan nämnda läkarintyg avseende FSs psykiska tillstånd gör den undertecknande läkaren bl.a. bedömningen att FS är i behov av en fortsatt kontinuerlig och tät läkarkontakt samt samtalskontakt och medicinering eftersom hennes psykiska tillstånd är svårt. I intyget anges vidare att hon har starka självmordstankar och bedömningen görs att hennes situation kan vara livshotande om hon återvänder till sitt hemland. När det gäller hennes situation i hemlandet anser domstolen att hennes uppgifter om att hon efter våldtäkten utsattes för omgivningens ogillande bör godtas. Det finns vidare anledning att anta att hon vid ett återvändande till hemorten ånyo skulle komma att befinna sig i en socialt utsatt situation. Sida 6 LÄNSRÄTTEN i DOM UM SKÅNE LÄN I målet har inte ens gjorts gällande att hon skulle kunna bosätta sig på en annan ort i Iran. Sammantaget finner domstolen att vad som framkommit om FSs personliga förhållanden, psykiska hälsotillstånd samt hennes sociala situation i hemlandet medför att hon bör beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Överklagandet ska således bifallas i denna del. Arbetstillstånd Av 2 kap. 8 utlänningslagen framgår att den som har permanent uppehållstillstånd inte behöver arbetstillstånd. FSs yrkande i denna del föranleder därför ingen åtgärd. HUR MAN ÖVERKL.AGAR, se bilaga 2 (DV 3110) Petrus Tired I avgörandet har även nämndemännen Carin Andersson, Per-Ingvar Persson och Kjell Ossian Nilsson deltagit. 19-0U-2009(MB) 12:05 Länsrätten i Skåne län (FRX) /043 Akt Asylprövningsenhet 1 i Malmö Beslut Beteckning Anna Wetterström Osby Ärende om uppehållstillstånd m.m. Sökande S, F, född 61xxxx, kvinna, medborgare i Iran Osby Språk: Persiska (farsi) Offentligt biträde Mars, Johan, Amber Advokater, Hässleholm Beslut beslutar att avslå din ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd utvisa dig, med stöd av 8 kap 7 utlänningslagen (2005:716) utvisningen ska verkställas genom att du reser till Iran, om du inte visar att något annat land kan ta emot dig, AsylpravnIngsenhet 1 t Malmö Be.96kEadress östra Fermvågen 5 PoutEdräss Box 3147 SE Malmö Te1e/on Telelax E-post trigrailonsverketornigrationsverkettä Hemsida OrganIstationsnr

4 Dokumäntld: Yrkanden och grunder FS reste in i Sverige den 13 juli 2008 och ansökte om. asyl den 14 oktober Som skäl för ansökan har FS bland annat uppgett följande, Hon har blivit utsatt för våld och kränkningar av sin före detta make, Hoten fortsatte även efter skilsmässan, och hon kan inte få skydd från hemlandets myndigheter. FS har till styrkande av sin identitet bland annat gett in ett iranskt hemlandspass, Till styrkande av sina uppgivna skäl har hon gett in kopior av tingsrättshandlingar, kopia av skilsmässobevis med engelsk översättning, foton, samt läkarintyg och kvitton avseende läkarbesök. Skälen för beslutet Rättsregler mm. Av 4 kap. 1 utlänningslagen framgår att med flykting avses en utlänning som befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd. Detta gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är ansvariga för att utlänningen utsatts för förföljelse eller om dessa inte kan antas erbjuda trygghet mot förföljelse från enskilda. Av 4 kap. 2 samma lag framgår att med skyddsbehövande i övrigt avses en utlänning som i andra fall än som avses i 1 befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon (1) känner välgrundad fruktan för att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, (2) behöver skydd på grund av yttre eller inre väpnad konflikt eller på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp, eller (3) inte kan återvända till sitt hemland på grund av en miljökatastrof, Flyktingar och skyddsbehövande i övrigt som befinner sig i Sverige har enligt 5 kap. 1 utlänningslagen rätt till uppehållstillstånd. När prövar en ansökan krävs det att två olika förutsättningar är uppfyllda för att uppehållstillstånd ska kunna beviljas. Den ena förutsättningen är att de skäl som den sökande åberopar är tillräckliga för att kriterierna för skydd ska vara uppfyllda. Den andra förutsättningen är att den sökande gör sin asylberättelse sannolik och trovärdig (grop. 1996/97:25 s 98). Den sökande kan göra sin berättelse sannolik antingen genom inlämnad skriftlig bevisning eller genom att han eller hon bedöms vara trovärdig och därför tillerkänns tvivelsmålets fördel (benefit of the doubt). En sökandes berättelse bör godtas om den år sammanhängande, detaljerad och inte är inbördes motstridig, samt överensstämmer med aktuell landinforma.tion, Situationen i Iran Av aktuell landrapportering angående Iran framgår bland annat följande, Trots att män och kvinnor har samma rättigheter enligt den franska konstitutionen, utsätts kvinnor för omfattande diskriminering i det franska samhället. En kvinnas vittnesmål är exempelvis värt hälften av en mans, och kvinnor har sämre rättigheter avseende arv, skilsmässa och vårdnad om barn, Våld. och övergrepp i hemmet anses vara en privat angelä.genhet., För att en kvinna ska kunna skiljas mot makens vilja behöver hon kunna visa att mannen inte kan försörja familjen, är drogberoende, psykiskt sjuk eller impotent (Home Office, Operational Guidance Nate Iran, Lifos nr 20176). En gift kvinna kan inte beviljas pass och utresetillstånd utan sin makes medgivande. En skild kvinna måste kunna visa upp kompletta skilsmässohandlingar i original för att få utresetillstånd utan sin makes medgivande (Sveriges ambassad i Teheran: Angående utresetillstånd, Lifos 2 nr 15603) Åberopade omständigheter FS, nedan kallad F, har till stöd för sin ansökan i huvudsak anfört följande. Under vintern 2005 utsattes F för en mycket rå våldtäkt i samband med en taxiresa. Gärningsmannen knivskar F i buken och underlivet, och efter detta var hört inlagd på sjukhus i en vecka, Efter våldtäkten började Fs dåvarande make att misshandla och trakassera

5 F, samt isolera henne i hemmet, Han sade att hon hade kränkt familjehedern och han ti13.ät inte barnen att prata med henne, Vid ett tillfälle ringde barnen polisen, som inte vidtog någon annan åtgärd än att eskortera F och barnen ut ur bostaden. De tillbringade därefter natten utomhus. F ansökte om skilsmässa, vilket maken först inte ville gå med på. Så småningom samtyckte han dock och skilsmässan gick igenom den ll mars Fs f d make fortsatte dock att trakassera och hota henne även efter skilsmässan, och F är fortfarande rädd för honom, Av handlingarna i ärendet framgår att passet år utfärdat sju dagar efter datum för skilsmässan. F har under den muntliga utredningen uppgivit att hon lämnade in passansökan innan hennes man medgav skilsmässa., och att hon senare kompletterade ansökan med skilsmässohandlingen. Hon har sedan uppgivit att det inte går att lämna in några handlingar innan ansökan är komplett, I biträdets slutliga yttrande av den 31 mars 2009 uppges återigen att F lämnade in ansökan i februari 2008 och sedan kompletterade den når skilsmässan var bar. Därefter ska det ha tagit en vecka innan passet utfärdades, F ansökte om asyl i Sverige först tre månader efter att hon hade rest in i landet, och först sedan viseringstiden hade gått ut, Som förklaring till detta har F uppgivit att hon mådde psykiskt dåligt efter att hennes bror hade dött, F har beträffande sitt hälsotillstånd uppgivit att hon dels har somatiska besvär som en följd av våldtäkten, och dels också. psykiska besvär i form av PTSD och depression, Bedömning bedömer att F genom inlämnade handlingar har styrkt sin identitet. Hon har vidare genom inlämnade handlingar och fotografier gjort sina uppgifter angående våldtäkten 1995 sannolika., Genom inlämnat skilsmässobevis har hon gjort sannolikt att hon skildes från sin make den 11 mars Vad gäller Fs muntliga uppgifter gör följande bedömning. konstaterar att F vid den muntliga genomgången flera gånger har ändrat sig ifråga om vem som ansökte om skilsmässa och på vilken grund skilsmässan beviljades. Hon har bland annat uppgivit att det var hon som ansökte om skilsmässa och att domstolen utredde ärendet eftersom maken inte ville skilja sig. Hon har vidare uppgivit att hon inte vet på vilken grund skilsmässan har beviljats. Konfronterad med aktuell landinformation angående grunderna för skilsmässa har hon till slut uppgivit att maken medgav skilsmässa. F har vidare under den muntliga genomgången ändrat sina uppgifter angående ansökan om pass. Hon har även haft svårt att svara på frågor om förfarandet vid passansökan. Mot bakgrund av ovan redovisad landinformation och med anledning av de uppgifter som F har lämnat, finner att det finns skäl att ifrågasätta trovärdigheten i hennes redogörelse. finner vidare att det vid en framåtsyftande bedömning inte heller har gjorts sannolikt att det finns en hotbild gentemot F vid ett återvändande till Iran. Utifrån de uppgifter F har lämnat framstår det inte som sannolikt att hennes make, efter att ha medgivit skilsmässa, skulle ha ett sådant intresse av att skada F som hon har uppgivit, Uppgifterna om att maken ska ha sökt F och hotat henne efter skilsmässan är vaga. Hon har vidare uppgett att hon vill stanna hos sina syskon i Sverige eftersom hennes make inte vill veta av henne. Även den omständigheten att F väntade tre månader med att ansöka om asyl innebär att det får ifrågasättas om F själv har upplevt sig vara i behov av internationellt skydd. Det har sammanfattningsvis inte gjorts sannolikt att F vid ett återvändande till Iran skulle utsättas för flyktinggrundande förföljelse, eller sådan behandling eller bestraffning som grundar rätt till skyddsbehov. bedömer därför att F inte är att betrakta som flykting eller skyddsbehövande i övrigt. Det framgår av 5 kap. 6 utlänningslagen att en utlänning kan få uppehållstillstånd i Sverige av synnerligen ömmande omständigheter. Enligt förarbetena (prop,2004/05:170 s, 185) till lagen ska det vara fråga om situationer som inte omfattas av någon av huvudgrunderna för uppehållstillstånd. Regeringen har också uttalat att begreppet synnerligen ömmande omständigheter ska markera att det rör sig om en undantagsbestämmelse. Av lagtexten framgår att omständigheterna rörande hälsotillstånd, anpassning till

6 Sverige och situationen i hemlandet särskilt ska beaktas. De hälsoproblem som F har åberopat är inte av den allvarliga karaktär att de kan innebära synnerligen ömmande omständigheter i utlänningslagens mening. Då det således inte finns någon omständighet som ensam eller vid en samlad bedömning kan anses vara synnerligen ömmande får inte bevilja F uppehållstillstånd med stöd av 5 kap, 6 utlänningslagen. Då det inte heller rums någon annan grund för uppehållstillstånd avslår Fs ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd och utvisar henne från Sverige med stöd av 8 kap. 7 utlänningslagen, Överklagande Information om hur man kan överklaga finns på beslutets sista sida Anna Wetterström Beslutsfattare Underskrivet original förvaras hos. Kopia till Mars Johan Enheten i Kristianstad De här besluten kan överklagas Man kan överklaga s beslut att avslå en ansökan om uppehållstillstånd eller att återkalla ett sådant tillstånd att avslå en ansökan om arbetstillstånd eller att återkalla ett sådant tillstånd, om verket samtidigt fattat beslut om avvisning eller utvisning att avslå en ansökan om flyktingförklaring och resedokument att återkalla en flyktingförklaring om avvisning eller utvisning om förbud att återvända till Sverige - om förvar - om ersättning till offentligt biträde. Så här gör du Skriv vilket beslut du överklagar och hur du vill ha det ändrat. Skriv ditt namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Underteckna brevet med ditt namn, Om du har ett ombud som hjälper dig att överklaga kan ombudet underteckna brevet. Ombudet ska i så fall skicka med en fullmakt, Skicka överklagandet till, Asylprövningsenhet 1 i Malxn.ö, Box 3147, Malmö. överklagandet ska ha kommit in till inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Rätten att överklaga ett beslut om förvar är inte tidsbegränsad. överlämnar överklagandet till Länsrätten i Skåne län, Migrationsdomstolen, om verket inte ändrar beslutet så som du vill.

Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Kristina Löfwall Advokaterna Nyblom & Sarvik AB Stortorget 17 211 22 Malmö

Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Kristina Löfwall Advokaterna Nyblom & Sarvik AB Stortorget 17 211 22 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2010-07-02 UM 1315-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Avdelning 5 Malmö Renée Andersén Sida l (6) KLAGANDE Abshir Abdi Osman, 840101 Ombud och offentligt biträde: jur.kand.

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Frank Thorstensson Advokatfirman Wilensky & Partners Stora Nygatan 59 211 37 Malmö

Ombud och offentligt biträde: Frank Thorstensson Advokatfirman Wilensky & Partners Stora Nygatan 59 211 37 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2011-07-13 UM1238-11 Migrationsdomstolen, Avd 4 Meddelad i Noah Tunbjer Malmö Sida l (8) KLAGANDE Khaled Agab Hassan, 19671102 Ombud och offentligt biträde: Frank

Läs mer

DOM. 2009-10- 09 Meddelad i Stockholm. MOTPART 1. Jane Mark Mario Apolo, 850101 2. Joe Marley Ekeh, 061025

DOM. 2009-10- 09 Meddelad i Stockholm. MOTPART 1. Jane Mark Mario Apolo, 850101 2. Joe Marley Ekeh, 061025 KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2009-10- 09 Meddelad i Stockholm Sida l (14) Mål nr UM 5814-08 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART 1. Jane Mark Mario Apolo, 850101 2. Joe Marley Ekeh, 061025 Ombud och offentligt

Läs mer

KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614. Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan l 702 11 Örebro

KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614. Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan l 702 11 Örebro T^fTN/T Mål nr UM 1836-14 I STOCKHOLM \J\JNL OQJ5 "01" O 2 Avdelning 01 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614 Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan

Läs mer

DOM. Mal nr STOCKHOLMS LAN 2009-12-11 UM 7311-08 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 21 Stockholm

DOM. Mal nr STOCKHOLMS LAN 2009-12-11 UM 7311-08 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 21 Stockholm LANSRATTEN I DOM Mal nr STOCKHOLMS LAN 2009-12-11 UM 7311-08 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 21 Stockholm Sidal(11) KLAGANDE Ulugbek Abduvosievitj Nazirov, 730610 clo Aden Abdi Gardebyplan 6, 1 tr

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål m I STOCKHOLM 2010-06-18 UM 11212-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 26 Stockholm Sida 1 (4) KLAGANDE Rahil Darwish, 800331-1811 Hanna Ryds Gata 38, l tr 12950 Hägersten

Läs mer

Ombud och offentligt bitrade: Advokat Barbara Klasson Box 733, 131 24 Nacka

Ombud och offentligt bitrade: Advokat Barbara Klasson Box 733, 131 24 Nacka LANSRATTENI nom Malnr STOCKHOLMS LAN 2009-09-30 UM 6973-09 Migrationsdomstolen Medde1ad i Enhet 30 Stockholm Sida 1 (6) KLAGANDE Rabio Omar Geedi, 911005 c/o Khadia Habe Rinkebyvagen 79, Lgh 103 16374

Läs mer

DOM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 795-12 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD Goda råd till dig som söker asyl FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN i Sverige Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas och asylkommittéernas

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR GODA RÅD v.3 110613 Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas

Läs mer

DOM 2011-10-21 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-10-21 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2011-10-21 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 8405-10 1 KLAGANDE Nimo Adan Elmi, 830228 Ombud och offentligt biträde: Advokaten Barbro Sjöqvist Box 4179 102 64 Stockholm MOTPART Migrationsverket

Läs mer

DOM 2011-04-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-04-08 Meddelad i Stockholm DOM 2011-04-08 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 20622-10 Enhet 21 1 KLAGANDE Anwar Mohammad Sheikh Hossain, 750913-8892 Trondheimsgatan 7, 6 tr 164 32 Kista Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Simon

Läs mer

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se 2014 Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se Skydd och asyl i Sverige Här finns information till dig som har sökt asyl i Sverige. Du kan

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-12-14, se bilaga 1 Dnr 11-397998

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-12-14, se bilaga 1 Dnr 11-397998 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-07-21 UM 15972-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 29 Stockholm Sida 1 (7) KLAGANDE Sara Zewdie Haile, 19820126 Ombud: Advokat Lars Gagner Advokatfirman

Läs mer

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Migrationsöverdomstolen 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1590-13 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Enhet 21 DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6892-13 1 KLAGANDE 1. Muedin Aliji, 680720-2673 2. Mikjerem Aliji, 680513-6121 3. Semine Aliji, 020419-6869 Reginavägen 44 213 63 Malmö Ombud och

Läs mer

KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-06, se bilaga l Dnr 11-210399

KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-06, se bilaga l Dnr 11-210399 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr ISTOCKHOLM 2010-05-10 UM11731-10 Migrationsdomstolen Meddelad! Enhet 21 Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424 Ombud: Fareeda Banyameen

Läs mer

Utlänningslag (2005:716)

Utlänningslag (2005:716) SFS 2005:716 Källa: Rixlex Utfärdad: 2005-09-29 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:322 Utlänningslag (2005:716) [Fakta & Historik] 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll

Läs mer

THE ALIENS ACT (2005:716); SWEDEN

THE ALIENS ACT (2005:716); SWEDEN THE ALIENS ACT (2005:716); SWEDEN (Only available in Swedish, 2006-11-15) Rubrik: Utlänningslag (2005:716) Utfärdad: 2005-09-29 Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:946 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner

Läs mer

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER 1 Utlänningslagen m.m. Utlänningslag 1 kap. [4301] Utlänningslag (2005:716) 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 [4301]

Läs mer

BESLUT 2014-10-01 Meddelat i Malmö

BESLUT 2014-10-01 Meddelat i Malmö Migrationsdomstolen Avdelning 5 BESLUT 2014-10-01 Meddelat i Malmö Mål nr UM 3466-14 1 KLAGANDE Sekretess, se bilaga 2 Ombud: advokaten Ulf Öberg och EU-advokaten David Loveday Advokatfirman Öberg & Associés

Läs mer

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

1. INLEDNING 1 2. FRUIMPORT VAD ÄR DET?... 2

1. INLEDNING 1 2. FRUIMPORT VAD ÄR DET?... 2 Innehåll 1. INLEDNING 1 2. FRUIMPORT VAD ÄR DET?... 2 3. LAGAR OCH REGELVERK I TEORI OCH PRAKTIK.. 4 Migrationsverket och migrationsdomstolarna.. 5 Utlänningslagen... 5 Uppehållstillstånd på grund av anknytning..

Läs mer

Rättsligt ställningstagande

Rättsligt ställningstagande Bfd22 080929 1 (21) Rättslig styrning 2014-10-01 RCI 15/2014 Rättsligt ställningstagande angående prövning och bedömning av barns ärenden om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 och 12 kap. 18 första stycket

Läs mer

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11.

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. INVANDRAR- OCH FLYKTINGFRÅGOR Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. Migrationsverket är Sveriges centrala

Läs mer

DOM 2013-12-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-12-09 Meddelad i Stockholm ~ ~ KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 DOM 2013-12-09 Meddelad i Stockholm Sida 1 (16) KLAGANDE Migrationsverket MOTPARTER 1... 2. 3. Ombud för 1-7: Bedrettin Uzun Destanjuristfirma AB Södra

Läs mer

Barns egna asylskäl. Karin Juhlén

Barns egna asylskäl. Karin Juhlén Barns egna asylskäl Karin Juhlén Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där alla barns rättigheter

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

Synnerligen ömmande omständigheter och verkställighetshinder

Synnerligen ömmande omständigheter och verkställighetshinder Ds 2011:14 Synnerligen ömmande omständigheter och verkställighetshinder en kartläggning av tillämpningen Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer