LOKAL UTVEC LI G PLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOKAL UTVEC LI G PLAN"

Transkript

1 OKUS ellingsbro LOKAL UTVEC LI G PLAN J) 1'. '1 1. H F I' L () K r\ r 1 '1 1 (' I ' 1 1. ' (, P 1 I, () I{ \ \ H 'I 1 I ' ' I 'I 1 () I' 1 1 II 1 H \ J) " I I' I ' ( ; S B H (), Foto: Kurt Skantz, Oppboga krog r OKUS rellingsb ro E-posl: c~.cllmll1 lj l1 icaliol1 ttl d i CllI11 T lefon: , Mobil:

2 r OKusr!!f Gllingsbro Bakgrund... Fokus Fellingsbro bildades efter ett stormote pa Fellingsbro Folkhogskola den 25 mars 20 IO. Ett hundrata1 fellingsbroare deltog i motet, och uppdrog at en interrimstyrelse att arbeta med de uppkomna fragorna och senare utlysa ett ordinarie arsrnote. Fellingsbro - centralt i Vastra Malardalen Fellingsbro ar centralt belaget i Vastra Malardalen, nara stora kornmunikationsstrak som E20IE18, Malarbanan/Svealandsbanan och vag 249 som forbinder Malardalen med Bergs1agen. Med bi1 nar man inom 45 minuter stadema Orebro, Lindesberg, Arboga, Kungsor, Koping, Vasteras och Eskilstuna. I Fellingsbro har man funnit lamningar fran aldre stenaldern, och troligt ar att manniskor har bott och verkat har sedan dess. De god a forutsattningarna for akerbruk, narheten till Bergslagens inkomstbringande bergsbruk samt till Malaren och andra viktiga kommunikations1eder tick sedennera allt fler manniskor att sla sig ner i bygden. Socknen var lange en av landets forrnognaste, tack yare de goda inkomsterna fran jordbruk, bergsbruk, skogsbruk och en vaxande industri. For transporten av jam fran Bergslagen till Malaren byggdes tidigt bra vagar i socknen. I Fellingsbro borjade tagen ga redan ar 1857, langt fore de flesta orter i 1andet. loch med den nya jarnvagens strackning, vaxte Fellingsbro stationssamhalle upp. I dag bor i sarnhallet ungefar 1,394 personer och ytterliggare 2,231 personer pa den omgivande landsbygden. Ar 1915 startade Fellingsbro folkhogskola, i dag en av ortens storre arbetsplatser. Ett flertal kanda person1igheter har rotter i eller anknytning till Fellingsbro, daribland forfattarna Erik I-Ija1mar Linder, Brita af Geijerstam, Madeleine Hesserus och Jan Martensson, liksom uppfinnaren Carl Edvard Johansson ("Matt-Johansson"). Ar 1971 uppgick Fellingsbro kommun i Lindesbergs storkommun. Befo1kningsminskning, foretagsnedlaggningar och utflyttning har forsatt Fellingsbro i en situation dar invanarna nu ser starka behov av forandring men ocksa nya rnojligheter. r rellingsbro E-post: c.\prc ~ ~. Cl1 ll1 mw l i L at i ' lil ([(elia.com Telefon , Mobil:

3 ~o Ku s crd lillingsbro LOI AL UTVECKLINGSPLA 1lJ' 'I I A '\ 1{ I', i'i; 1 IJ r I. I I T \ I' ( ' I I. I L ( : S P I A L,,(> 1{ \:-\ 1{ 1 I, 1I L I 'II 0 1\ F I. I 0 I I{..\ J) I', I' E I. I I ' G. B R 0. Hur kopplas var lokala handlingsplan till kommunens utvecklingsstrategi... Foto: Kurt S kantz, Sn Olovsgdrden och torget i Feltlngsbro ~o l'ellingsbro E-post: ~" p r,s,. c...rnillulllcalitllll/ td ia. c' J1l1 Telefon: Mobil: I

4 ~O KU S ~ Gllingsbro Vad viii vi gora for uogdomar i var bygd: Skapa motesplatser for ungdomar dar de kan traffas under konstruktiva och utvecklande former. Skapa plattformar dar ungdomar kan karma verklig delaktighet i samhallet: pa arbetsplatser, i offentliga institutioner och i den ideella fcreningsrorelsen. lnvolvera ungdomar i det arbete som gors for att skapa delaktighet och ansvarskansla for orten och bygden. Vad viii vi gora for integration i var bygd: Utveckla den erfarenhet och kompetens i integrationsarbete som byggts upp under de tio ar som flyktingforlaggningen funnits. Utveckla och starka kontaktema med Migrationsverket och ovriga myndigheter som berors av flyktingforlaggningens narvaro i Fellingsbro, samt mellan flyktingar och skola, naringsliv och ideelit foreningsliv i bygden. Marknadsfora Fellingsbro som en attraktiv plats for nya svenskar att bo och kopa hus pa. Vad viii vi gora for jamstalldhet i var bygd : Utveckla de natverk mellan kvinnliga foretagare som redan finns i bygden. Uppmuntra initiativ pa lokal niva som starker jamstalldheten. Vad viii vi gora fdr tillganglighet i var bygd: Forbattra tillgangligheten for funktionshindrade vid de olika idrottsanlaggningarna (Ekbacken, badet, ishallen, Kaglan). Verka for samarbete mellan kommun och olika foreningar samt utnyttja den kompetens pa ornradet som finns pa Fellingsbro folkhogskola. Vad vill vi gora for miljd och klimat i var bygd: Beakta och ge synpunkter pa utvecklingen for en forbattrad kollektivtrafik till och fran Fellingsbro. Arbeta for ett tagstopp i Fellingsbro, for att minska bilpendlingen. Bidra med miljo- och klimataspekter pa utvecklingen av ny infrastruktur i bygden. Lyfta fram mojligheter till altemativa energikallor och smaskalig energifrarnstallning, exempelvis vind- och vattenkraft. E O KUS~ elli ngsbro E-post: cxprcss.comrnunicatiolla ldi a.cllili Telefon: Mobil:

5 rokus ~ Gllingsbro Om vi ska bygga industri/naringslivslokajer/tomter i vart funktionejla ornrade bdr dessa Iigga: Dels centralt, for ett uppfraschat och attraktivt sarnhallscentrum. Dels med narhet till vag 249 och till jarnvag for framtida tagtransporter, liksom i Oppboga och Spannarboda (for timmeromlastning). Om vi behdver forbattringar inom kojlektivtrafiken i framtiden bor den se ut sa har: Tagstopp i Fellingsbro med anslutningar till Frovi/Orebro/Bcrgslagsbanan samt Arboga/Malarbanan - for att minska bilpendlingen som okat sedan industrinedlaggningen, for att underlatta pendling och locka fler fastboende pendlare till orten. Battre anslutningar pa kvallar och helger. Om vi behover fbrandrlngar inom dvrig kommunikation typ bredband/ittelekommunikation i framtiden bor den se ut sa bar: Utbyggt bredband pa landsbygden till samma priser som for boende i tatorter. Om vi behover forandringar inom allman och offentlig service i frarntiden bor den se ut sa har: Bibehallen vardcentral och folktandvard i befintliga byggnader. Utokad service for de aldre genom sarnordning av offentliga resurser centralt i samhallet. Om vi behdver f6randringar inom infrastrukturen i framtiden bor de se ut sa bar: En bibehallen strackning av vag 249 genom sarnhallet men med forbattrade hastighetssankande atgarder och battre mojligheter att stanna och parkera efter vagen. Uppfraschning av offentliga platser och byggnader liksom informationstavlor om orten pa en nybyggd rastplats. Battre sammanbindande prornenadstrak, gronytor och rekreationsomraden pa centralorten, forslagsvis utanfor Hemkop/Gamla sjukhemmet och gronytorna vid Gamla Brogarden/Badet. ro KU S~ Ire'lIings bro E-post:,xprc'S.CUl11l11 11lli, ali" 1l <ltdial: thll Telefon: , Mobil:

6 ro KU S ~ GUingsbro LOKAL UTVECKLI GSPLA j) F,,.\ "\ R ", I ' I () " \ It "' \ " l "I 1 I ( ; S P 1 1\ (> R \ \ R 1 1 I. " 1 I (). 1 I J..-\ (I M R \ I> E I' I' I I, I ' (. B R o, Visionsplan for Fellingsbro Foto: Maria Andersson, Oppbogabruk rokus ~ IIelllngsbro E-post: Qn r c ~,. c " " I I U!l i ca l i il l {/! ~ lia': ()1II Telefon: Mobil: I

7 OKusfff ellingsbro Under tiden fran senaste stormotet i mars till slutet av maj i ar gjordes en enkatundersdkning i Fokus Fellingsbros funktionella omrade fdr att skapa en grund for en visionsplan fdr var bygd. De fragor som stalldes var: Vad i Fellingsbro ar du stolt over? Vad i Fellingsbro ar du mindre stolt over? Vad kan utveeklas - vilka mojligheter ser du? Svaren i sin helhet finnes dokumenterade oeh utlagda pa natet via portalen: http :// \Yw\V.felli n ~ sb ro. eul Dessa har sedan sarnmanstallt i tio fokusomraden som presenteras nedan: 1. Narlngsltvsfragor/utveckling Fellingsbro har ett centrait lage oeh ar en del av Vastra Malardalen, I dagslaget huserar Oppboga foretagsby flera olika foretag oeh tillsammans med traktens bonder har Fellingsbro darigenorn manga smaforetagare, nagra storre foretag finns aven oeh nagra foretag med intemationell handel. Fellin gsbros stationssamhalle har ett flertal tomma affarslokaler som kanske skulle kunna bli uthyrda genom subventionering oeh de befintliga naringsverksamhetema skulle kunna synas mer i samhallet. Det finns aven efterfragan pa utveekling av eampingen med minigolfbanor oeh cafeteria, fler affarer, ett lagerhotell, torgforsaljning, cafe, marknadsforing, turistbyra, stuguthyming oeh ett testkok for okad rnangd narproducerade varor i regionen. 2. Kommunikationer Det geografiskt eentrala laget ger en narhet till myeket med bra pendlingsavstand. Dock ar rnojligheten bristande eller ingen att kunna transportera sig med kollektivtrafik. Efterfragan pa persontag pa strackorna till Orebro oeh Arboga oeh kollektivtrafik aven efter arbetstid pa dagtid mandag till fredag filuls darfor, 3. Strategi och utveckjing Fellingsbro har ett val utveeklat utbud av samhallsfunktioner, tex aldreboende, brandkar, skola, vardcentral, kyrka, idrottsanlaggningar, skidspar oeh elljusspar, bibliotek, affarer, restauranger oeh frisorer som nyttjas val oeh uppskattas. Andra funktioner i samhallet tex parkeringsplatser, overgangsstallen oeh trottoarer, lekplatser, allman belysning ar dock i daligt skiek. Utveekling av samhallsfunktionerna som narnnts ovan oeh allrnanna funktioner som toalett, papperskorgar oeh turistbyra efterfragas. Ayen ett okat samarbete mellan naringslivet oeh skolan oeh foreningslivet, fler arbetstillfallen, fler gemensamma firanden, pyntning i sarnhallet infor helger, bortforsling av skrot oeh tvattning av vattentomet efterfragas. rokus ~ lelllngsbro E-post: c~ res,commlll1 iq.!.!l li [c!ia c,.m Telefon: , Mobil:

8 r OKus((jf lillingsbro 4. Attraktiv livsmiljo Livsmiljon ar attraktiv bland annat tack yare de ideella krafter som driver foreningslivet, motordagen, hembygdsforeningen, studiecirklar och biografen men aven det lugna och fina landskapet med samtidigt nara till allt och gott om bostader med bra priser. Dock efterfragas fler sociala samlingsplatser, fler papperskorgar, valskotta och sakra lekplatser, en renare uterniljo som ar mer valskott, fler gemensamma happenings, utveckling av biografen, gemensam staddag, utveckling av bredband, marknad, auktion och bakluckeloppis, okad grannsamverkan, fler gemensamma firanden, pyntning i samhallet infor helger, bortforsling av skrot och tvattning av vattentomet. 5. Traffpunkt for ungdomar Fellingsbro erbjuder inte rnanga aktiviteter for ungdomar. Detta efterfragas darfor men aven en foraldraengagernang mot droger, rnojligheten for ungdomar att skapa en rik fritid och en egen loka!. 6. Resecentrum Det efterfragas ett resecentrum i Fellingsbro med kiosk eller kaffeautomat, vantrum och offentlig toalett. 7. Rastplats Fellingsbro har ett behov av en rastplats med information om Fellingsbro, vagbeskrivning till Oppboga och Korsnas, offentlig toalett, bord och bankar dar besokande och lastbilar kan stanna. Forslagna platser ar mellan Fellingsbro och kyrkan (pa hoger sida fran stationssarnhallet), en i varje ande av stationssamhallet, vid Hallasen och vid Rasas gril!. 8. Migration Det finns i Fellingsbro en efterfragan pa att oka mojligheterna for de asylsokande att engagera sig i olika aktiviteter, foreningar och projekt och ge okad information om samhallet. 9. Lokal media Medial rapportering fran Fellingsbro efterfragas med utveckling av Fellingsbroportalen och startande av lokalt nyhetsblad. 10. Sport & Fritid Sport och fritidsanlaggningar samt aktiviteter ar viktiga for Fellingsbro och en utveckling och samarbete sinsemellan samt nya anvandningsornraden med visionarhojd efterl yses. ~o lillingsbro Sammankallande i interirnsstyrelsen: Maria Andersson E-post: c.1;prc ' C ll l l1t n ll l\ i.: a l i~aj~ l i a.ci' II1 Telefon: , Mobil

LOKAL UTVECKLINGSPLAN

LOKAL UTVECKLINGSPLAN LOKAL UTVECKLINGSPLAN DETTA ÄR EN LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR VÅRT FUNKTIONELLA OMRÅDE. Foto: Kurt Skantz, Oppboga krog 1 Bakgrund Fokus Fellingsbro bildades efter ett stormöte på Fellingsbro Folkhögskola

Läs mer

2020VEDDIGE LOKAL UTVECKLINGSPLAN (LUP)

2020VEDDIGE LOKAL UTVECKLINGSPLAN (LUP) 2020VEDDIGE LOKAL UTVECKLINGSPLAN (LUP) LOKAL UTVECKLINGSPLAN (LUP) SYFTE OCH MENING Den 27 april 2011 samlades ca 100 av Veddiges invånare i en Framtidsverkstad i syfte att beskriva samhällets nuläge,

Läs mer

Lokalt utvecklingsprogram Bodafors November 2011

Lokalt utvecklingsprogram Bodafors November 2011 Lokalt utvecklingsprogram Bodafors November 2011 Bakgrund Nässjö kommun och dess utveckling påverkas av vad som händer i kommunens mindre tätorter och landsbygd. Det är därför viktigt att det finns en

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen Dialogkaféet besöktes av 15 personer och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av fyra politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under kvällen. Kafébord dukades

Läs mer

Lokal plan för SJÖTOFTA

Lokal plan för SJÖTOFTA Lokal plan för SJÖTOFTA Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av samhället xyz...3 4 Vad är det bästa med byn xyz?...4 5 Slogan för

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen Dialogkaféet besöktes av 22 personer och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av åtta politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under kvällen. Kafébord dukades

Läs mer

LUP ska alltså peka på identifierade behov. I den mån som det finns förslag till lösning kan sådan kortfattat redovisas.

LUP ska alltså peka på identifierade behov. I den mån som det finns förslag till lösning kan sådan kortfattat redovisas. 1 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Syftet med en lokal utvecklingsplan... 3 3 Processarbetet... 3 3.1 Studie av gällande offentliga planer/program... 5 3.2 Studie av andra dokument... 5 4 Geografisk avgränsning...

Läs mer

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda.

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda. 1 (36) Sammanställning av enkätsvaren Färdplan Flen Flens kommun 2019 När Flens kommun är som bäst 1. Hur är det i Flens kommun när det är som bäst? Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna.

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen Dialogkaféet besöktes av 18 personer och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av 7 politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under kvällen. Kafébord dukades

Läs mer

LANDSBYGDEN LEVER I KARLSTAD

LANDSBYGDEN LEVER I KARLSTAD LANDSBYGDEN LEVER I KARLSTAD SJU LYSANDE EXEMPEL FRÅN KARLSTADS KOMMUN Älvsbacka Ängsbacka Molkom Edsvalla Tranhemsgård Vålberg Vallargärdet Skattkärr Väse Ölmhult Karlstad Vänern 0 2 4 6 8 10 1 km Omgivningarna

Läs mer

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Nordanstigs kommun Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 4 Omvärld hot och möjligheter 6 Sammanfattning 7 Befolkning och välfärd 8 Företagande och entreprenörskap

Läs mer

TJÖRNS FRAMTIDA NÄRINGSLIV

TJÖRNS FRAMTIDA NÄRINGSLIV FÖRSLAG & RESULTAT TJÖRNS FRAMTIDA NÄRINGSLIV LOUISE AHLGREN & MANILLA SHILLINGFORD, BUSINESS & DESIGN MA level, HT 2010/11 FÖRSLAGSUNDERLAG - 1 - Innehållsförteckning Om projektet 3 Resultat av praktiska

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen Vid dialogkaféet deltog 18 anställda och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av sju politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under dialogen. Kafébord dukades

Läs mer

Svar/synpunkter vid gruppdiskussioner om kommunens framtida vision

Svar/synpunkter vid gruppdiskussioner om kommunens framtida vision 2014-04-07 Svar/synpunkter vid gruppdiskussioner om kommunens framtida vision Kommunfullmäktige 21 jan 2014 1. Hur ser det framtida Alvesta ut? 2. Vilka är de viktigaste utvecklingsområdena för Alvesta,

Läs mer

Lokal utvecklingsplan MARIANNELUND 2012-2016

Lokal utvecklingsplan MARIANNELUND 2012-2016 Lokal utvecklingsplan MARIANNELUND 2012-2016 LOKAL UTVECKLINGSPLAN 2012-2016 Mariannelund 1 Detta är Mariannelund 1.1 Historia Mariannelund ligger i Hässleby socken, en gammal kulturbygd. Hässleby nämns

Läs mer

Välkommen till Frövi!

Välkommen till Frövi! LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E F R Ö V I. Välkommen till Frövi! 1 Orten Frövi Frövi - en tätort med

Läs mer

Vår Framtid I Våra Händer

Vår Framtid I Våra Händer Vår Framtid I Våra Händer Dokumentation från seminarium 21 nov 2012 Företagsringen i södra Hälsingland & Resurs X I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G - s i d a S a m m a n f a t t n i n g 3 B a k g

Läs mer

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29 HÄRADSBÄCK Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN Sammanfattning rev 2014-08-29 Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan Samrådsredogörelse, Version Familjefestivalen 2014-08-29 Kontakt:

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Skorped

Lokal utvecklingsplan för Skorped Lokal utvecklingsplan för Skorped 2011-11-27 Intresseföreningen Skorpeds framtid Avsikten med detta dokument är att beskriva nuläget i Skorped och visa på den drivkraft, vilja, framtidsanda och framtidstro

Läs mer

Svenljunga kommun kommer att ta fram ett nytt näringslivsprogram.

Svenljunga kommun kommer att ta fram ett nytt näringslivsprogram. Svenljunga kommun kommer att ta fram ett nytt näringslivsprogram. För att öka delaktigheten och ta vara på medborgarnas kunskaper genomfördes dialogcaféer på tre orter i kommunen: Svenljunga bibliotek

Läs mer

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun Utkast 2014-04-30 Ortsanalys för Örsundsbro Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se Webbplats: www.enkoping.se

Läs mer

Översiktsplan 2014 Idéfabrik 5 september 2012

Översiktsplan 2014 Idéfabrik 5 september 2012 Översiktsplan 2014 Idéfabrik 5 september 2012 Tolkning och sammanställning av framförda synpunkter, tankar och idéer om kommunens framtid under Idéfabrikens två faser/aktiviteter. Till Idéfabriken kom

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60 Sammansta llning Landsbygd 2.0 I Landsbygd 2.0 lyfts idéer för lokal utveckling fram genom samtal mellan generationer. Metoden är enkel, har bra hjälpmedel och går ut på att alla är med och diskuterar

Läs mer

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * *

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * * Bil. 2 AVESTA 2020 År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! För att Avesta år 2020 skall vara en dynamisk tillväxtregion, krävs ett breddat näringsliv som är hållbart förankrat både lokalt och regionalt. Satsningar

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Tidanbygden

Lokal utvecklingsplan för Tidanbygden Lokal utvecklingsplan för Tidanbygden Utvecklingsgrupp: Kommun: Tidans intresseförening med medlemmar Skövde Kommun, nordligaste delen Revision: 1.3, januari 2013 foton: Arnold Karlén LUP Tidanbygden Sida

Läs mer

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans.

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Tillväxten ska med - Skellefteå på god väg mot framtiden. Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Näringslivet i Skellefteå är i många avseenden unikt. Den bredd av produkter och tjänster och det

Läs mer

S V E R I G E 2 0 0 0-2 0 0 6 1

S V E R I G E 2 0 0 0-2 0 0 6 1 SVERIGE 2000-2006 1 DET HÄR ÄR LEADER+ Under programperioden 2000-2006 finansierar EU flera så kallade gemenskapsinitiativ. Ett av dem är Leader+, som syftar till att främja landsbygdsutveckling. Programmet

Läs mer

Innehållsförteckning. Åtgärdsförslag 42. Uppdraget 3. Inledning 4. Omvärld och framtid för landsbygden 6. Katrineholms landsbygd 10

Innehållsförteckning. Åtgärdsförslag 42. Uppdraget 3. Inledning 4. Omvärld och framtid för landsbygden 6. Katrineholms landsbygd 10 Innehållsförteckning Uppdraget 3 Inledning 4 Omvärld och framtid för landsbygden 6 Katrineholms landsbygd 10 Demokrati och förankring 12 KS resa på landsbygden Service 15 Skola Butik på landet Äldreboenden

Läs mer