Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare"

Transkript

1 Beslut Sid 1 (14) Dnr :575 Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad Uppsala kommun Uppsala Rektorn för sfi i kommunal regi (Linné) Lena Borgudd-Nilsson Uppsala kommun Uppsala Rektorn för sfi i extern regi (Lernia) Ulla Klefbom Uppsala kommun Uppsala Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare i Uppsala kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen har i Uppsala kommun granskat om kommunen har ett väl fungerande system för att bedriva svenskundervisning för invandrare (sfi). Särskilt fokus har i denna granskning riktats mot studiesituationen för deltagarna vid studieväg 1 och 2. Granskningen och bedömningen av hur väl kommunen uppfyller statens krav har genomförts utifrån skollagen, läroplanen övriga författningar samt forskning inom området. Skolinspektionen bedömer att Uppsala kommun uppvisar regelbrister och måste vidta åtgärder i följande avseenden: Kommunen verkar inte aktivt för att erbjuda och nå de i kommunen som har rätt till sfi (13 kap. 4 och års skollag). Kommunen fattar inte beslut om det antal undervisningstimmar som ska gälla för varje kurs (7 förordning om svenskundervisning för invandrare). Alla studerande vid Linné garanteras inte svenskundervisning för invandrare i minst 15 timmar i veckan under en fyraveckorsperiod (13 kap. 4a 1985 års skollag). (Lpf 94, kursplan för svenskundervisning för invandrare). Undervisningen vid Linné utgår inte i tillräcklig utsträckning från de studerandes intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål

2 2 (14) Betygskatalogerna vid Linné och Lernia uppfyller inte förordningens krav (17 förordning om svenskundervisning för invandrare, Skolverkets föreskrifter om betygskatalog för svenska för invandrare). Skolinspektionen bedömer att Uppsala kommun uppvisar kvalitetsbrister och behöver vidta åtgärder i följande avseenden: De studerande vid Linné har inte inflytande över sin utbildning i tillräcklig omfattning. Rektorn för Linné behöver tillse att regelbundna studerandeutvärderingar görs med tolk eller med översatta enkäter. Huvudmannen ska senast den 3 juni 2011 redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits inom ovanstående områden. Mer information ges under rubriken Uppföljning. Skolinspektionens granskning av svenskundervisning för invandrare i Uppsala kommun Bakgrund och granskningsområden I 2010 års regleringsbrev ges Skolinspektionen i uppdrag att granska svenskundervisning för invandrare (sfi). Utgångspunkten för detta uppdrag går att återfinna i regeringens skrivelse: Egenmakt mot utanförskap 1. Under perioden februari till november 2010 genomför Skolinspektionen besök i 37 sfi-verksamheter med inriktning mot studieväg 1 och 2. Granskningen i Uppsala kommun ingår i detta projekt. Förutom ett beslut för varje granskad verksamhet skrivs också en sammanfattande övergripande kvalitetsgranskningsrapport som kommer att publiceras av Skolinspektionen under början av år Information om direktiv och projektplan för kvalitetsgranskningen finns på Skolinspektionens webbplats (www.skolinspektionen.se/kvalitetsgranskning/). Sfi är en egen skolform, med egna styrdokument. Utbildningen regleras i skollagen (SFS 1985:1100, kap 13) och i förordningen (SFS 1994:865) om svenskundervisning för invandrare. Enligt skollagen syftar sfi till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Av lagtexten går det också att utläsa att varje kommun är skyldig att se till att sfi erbjuds den som saknar de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen avser att ge. Utbildningen ska vara avgiftsfri för 1 Skr 2008/09:24 2

3 3 (14) deltagarna. De ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning. Rätten till att påbörja eller gå kvar i sfi kvarstår för den enskilde så länge denne saknar motsvarande kunskaper och framsteg sker i lärandet. Det finns ett riktvärde på undervisningens längd, 525 timmar, som dock får överskridas och underskridas (SFS 1985:1100, kap 13). Sfi ska vila på de grundläggande värden som uttrycks i läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). En ny skollag trädde i kraft den 1 augusti 2010, men för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare ska 1985 års skollag fortsätta att tillämpas fram till den 1 juli Det innebär att 1985 års skollag är utgångspunkten för Skolinspektionens tillsyn och granskning fram till dess. Sedan den 1 januari 2009 finns en reviderad kursplan för sfi (SKOLFS 2009:2), där det stadgas att utbildningens syfte är att ge en kvalificerad språkutbildning som ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Sfi syftar också till att ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läsoch skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana färdigheter. Utbildningen ska planeras och utformas tillsammans med den studerande och anpassas efter hans/hennes intressen, erfarenheter, kunskaper och långsiktiga mål. Utbildningen är uppdelad på tre studievägar 1 3 och fyra kurser, A - D. Den studerande kan avsluta sfi med betyg efter varje kurs. Alla ska ges möjlighet att studera till och med kurs D. Det är kommunen som är huvudman för utbildningen, men verksamheten kan bedrivas av både kommunala och externa anordnare. Skolverkets statistik visar på en markant ökning av studerande inom sfi. Den visar också att deltagare på studieväg 1 och 2 med kort utbildningsbakgrund når betyget Godkänt i kurs D inom två år, i låg utsträckning. Det är därför angeläget att granska hur väl utbildningen för denna grupp individualiseras, utformas och anpassas utifrån de studerandes förutsättningar, behov, erfarenheter och mål. Kvalitetsgranskningens syfte är att bedöma huruvida sfi bedrivs i linje med styrdokumenten, forskning och beprövad erfarenhet samt om utbildningen leder till godkända resultat. Kvalitetsgranskningen utgår från följande tre frågeställningar: - Planeras och genomförs i kommunerna en svenskundervisning för invandrare som leder till en godkänd nivå på kunskapsresultaten? - Planeras och genomförs i kommunerna en svenskundervisning för invandrare som utgår från individers olika förutsättningar, mål och behov? - Planeras, genomförs och utvärderas undervisningen i förhållande till kursplanen för sfi? De brister Skolinspektionens granskning identifierar meddelas rektorn för berörda verksamheter och huvudmän och ska åtgärdas av huvudmännen inom den tid som anges i beslutet. 3

4 4 (14) Granskningen av sfi i Uppsala kommun har genomförts av utredarna Kjell Gyllenswärd och Eva Brunnberg. Verksamheterna på Linné och Lernia besöktes under den augusti Inför besöket analyserades dokument från verksamheterna. Under besöket genomfördes lektionsobservationer samt intervjuer med förvaltningschef, ordförande och vice ordförande i ansvarig nämnd, verksamheternas rektorer, sfi-ansvarig, utbildningschef, praktikansvariga, lärare som undervisar på studieväg 1 och 2 samt studerande. Gruppintervjuer med studerande genomfördes med hjälp av tolk. Beskrivning av sfi i Uppsala kommun Uppsala kommun har ungefär invånare och tillgång till en stor arbetsmarknad med utbyggda kommunikationer i regionen. I Skolverkets statistik placeras Uppsala kommun i gruppen större städer. Uppsala kommun har en organisation med uppdragsnämnder och produktionsnämnder. Uppdragsnämnderna har helhetsansvar för ett visst område, oberoende av vem som utför verksamheten. Utförare av kommunal service kan antingen vara anställda i kommunen eller vara externa aktörer. De förtroendevalda i produktionsnämnderna har ansvar för att kommunens egen produktion utförs på effektivast möjliga sätt. Den kommunala sfi-verksamheten Linné i Uppsala kommun, sorterar under affärsområde vuxenutbildning och Styrelsen för vård och bildning. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är ansvarig uppdragsnämnd. Sfi i Uppsala bedrivs sedan 2008 av tre olika utförare. Det är Vuxenutbildningen i kommunen egen regi, Lernia och Hermods. De flesta studerande på studieväg 1 samt studerande på Hälsospåret och Kristallen är placerade i kommunens egen regi, under namnet Linné. De flesta studerande på studieväg 2 är placerade inom den upphandling som gjorts med Lernia och de flesta på studieväg 3 är placerade inom den upphandling som gjorts med Hermods. Hälsospåret bedriver sfi-undervisning på alla studievägar för de som av hälsoskäl inte bedöms kunna delta i ordinarie utbildning. Kristallen bedriver verksamhet i Gottsunda i samarbete med öppna förskolan och riktar sig till kvinnor med småbarn som har svårigheter att delta i ordinarie sfi-verksamhet. En rektor är ansvarig för den kommunala sfi-verksamheten Linné och en annan rektor är ansvarig för de upphandlade externa sfi-verksamheterna som bedrivs av Lernia och Hermods. Rektorerna är anställda av kommunen. Lernia har en platsansvarig utbildningschef. Uppsala kommun är en av femton jämförelsekommuner i försöksverksamheten med Sfi-bonus, vilket innebär att man för läsåret 2009/2010 fått medel anslagna till kvalitetshöjande insatser inom sfi. Dessa har huvudsakligen använts till kompetensutveckling och datautrustning. I augusti år 2010 omfattade Sfi-verksamheten i Uppsala kommun 161 studerande på studieväg 1 (157 inom Linné och 4 inom Lernia) och 445 studerande på studieväg 2 (144 inom Linné och 301 inom Lernia). De största språkgrupperna vid tillfället för gransk- 4

5 5 (14) ningen är arabiska, sorani och thailändska. Verksamheten Linné är integrerad i lokaler med övrig vuxenutbildning centralt i Uppsala. Verksamheten Lernia är integrerad med övrig yrkesutbildning i Lernias regi, centralt i Uppsala. Skolinspektionens bedömningar Planering, uppföljning och resultat i verksamheten Kommunen verkar inte aktivt för att erbjuda och nå de i kommunen som har rätt till sfi. Kommunen har inte fattat beslut om det antal undervisningstimmar som ska gälla för varje kurs. Alla studerande vid Linné garanteras inte svenskundervisning för invandrare minst 15 timmar i veckan under en fyraveckorsperiod. Underlag för bedömning Huvudmannen och rektorerna håller sig informerade om behovet av sfi i kommunen och anpassar verksamheten utifrån detta genom uppföljnings- och utvärderingsplan, uppdragsplan, kvalitetsredovisning, verksamhetsberättelse och avtalsuppföljning med kommunala och externa utförare. Varje år anges mål för verksamheten som följs upp i verksamhetsberättelse och i samband med årsbokslut. Rektorn och den sfi-ansvarige biträdande rektorn för Linné, framhåller vid intervju att man efter omorganisationen 2008, då studieväg 2 och 3 lades ut på entreprenad, ännu inte funnit fullt fungerande former mellan de externa och de egna utförarna. Enligt rektorn på Linné stämmer inte upprättad prognos över antal kursdeltagare på studieväg 1 och man har därför fått mindre resurser än behovet kräver. Lärarna på Linné framför vid intervju att uppdelningen på flera utförare innebär att de tappar kompetens genom att Linné nu har nästan enbart studerande på studieväg 1. Det var bra att ha hela spannet för att ha en referens, säger en lärare. Informationen om sfi på kommunens webbsidor finns på svenska och engelska. Lernia har skriftlig information om sin sfi-verksamhet på ett tiotal olika språk. Informationen på kommunens webbsidor anger felaktigt att rätten för att studera sfi gäller de som är över 20 år och har gymnasiekompetens eller motsvarande från sitt hemland. I Uppsala kommun har 16 procent av de studerande, enligt Skolverkets statistik 2009, en utbildningsbakgrund som innebär kortare tid än sju års skolgång. Motsvarande siffra för riket är 24 procent. Skolverkets statistik visar att Uppsala kommun har en lägre andel studerande som når godkänt på kurs 1A än genomsnittet i riket men en högre andel än genomsnittet i riket på kurs 2B. Andelen studerande som når godkänt på kurs 1B och 2C motsvarar genomsnittet i riket. De studerande erbjuds färre timmar 5

6 6 (14) än genomsnittet i riket för att nå godkänt på kurs 1A och 1B men något fler timmar än genomsnittet i riket på kurs 2B och 2C (se bilaga 1). Huvudmannen, rektorerna och lärarna känner till syftet med sfi utifrån styrdokumentens krav. Kursplanen från 2009 har diskuterats inom ledningen och lärargrupperna. Betygsättning sker ofta efter diskussion mellan minst två lärare. Övergripande frågor kring kursplanen och betygsbedömningar diskuteras regelbundet i de nätverk som respektive verksamhet ingår i. Linné ingår i ett nätverk med Gävle och Stockholm. Lernia i Uppsala ingår i ett nätverk med övriga Lernia-verksamheter i landet och med Hermods i Uppsala. Vid intervju med ledningen framkommer att kommunen inte har fattat beslut om det antal undervisningstimmar som ska gälla för varje kurs. Huvudmannen och rektorerna känner till verksamhetens samlade resultat och formulerar förslag till åtgärder utifrån dessa. Både Linné och Lernia gör en uppföljning av de studerande efter avslutad sfi, på uppdrag av Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad. Rektorn för Linné använder inte detta som underlag i sitt utvecklingsarbete. I samband med lektionsbesök inom Linné framkommer att de studerande endast får 12,5 timmar sfi i veckan under en fyraveckorsperiod. Såväl rektorn för Linné som rektorn för Lernia har lärarutbildning. Rektorn för Lernia har genomgått den statliga rektorsutbildningen. Lärarna på Linné har lärarexamen och utbildning för den undervisning de bedriver. De flesta har högskolepoäng i svenska som andraspråk. Genom Lärarlyftet har flera lärare fått fortbildning i svenska som andraspråk. Av de 12 lärarna på Lernia har åtta lärarexamen och åtta högskolepoäng i svenska som andraspråk. Lernia arbetar med att höja kompetensen genom rekrytering och fortbildning. Verksamhetens anpassning till individernas förutsättningar, mål och behov Undervisningen vid Linné utgår inte i tillräcklig utsträckning från de studerandes intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål Underlag för bedömning Kommunen har ett system för kartläggning och vägledning inför sfi, som sker vid Centrum för vuxnas lärande (CVL). Den studerande väljer inte anordnare, utan det är CVL i samarbete med Arbetsförmedlingen som placerar den studerande utifrån utbildningsbakgrund, omfattning på den tidigare utbildningen, yrkesbakgrund och eventuella planer för framtida yrke. Inom Linné placeras främst studerande på studieväg 1 samt på Hälsospåret och Kristallen. På Lernia placeras främst studerande på studieväg 2. Rektorerna anser inte att kartläggningen på CVL är tillräckligt omfattande. De anser att den saknar flera aspekter som bör vara med i ett placeringsunderlag för val av studieväg och kurs. De menar att det ibland blir felplaceringar och att CVL saknar smidighet att rätta till dessa. Vid behov används tolk vid kartläggningen. 6

7 7 (14) Linné På Linné, studieväg 1, placeras de studerande först två veckor i studiehallen, som är en introduktionsgrupp där de testas och undervisas av en lärare. Tiden i studiehallen kan vara 1-6 veckor innan placering görs i ordinarie sfi-grupp. Därefter placeras de studerande ut i grupper där de testas vidare för att få så bra placering som möjligt. Utifrån den av CVL upprättade studieplanen, upprättar lärarna sedan en individuell genomförandeplan som är en framåtsyftande plan för såväl studier som övriga aktiviteter inom heltidsintroduktionen. Planen upprättas först efter slutförd A-kurs då deltagarna har nått en språknivå som möjliggör dialog kring studierna och framtidsplaneringen. Uppdraget att upprätta individuella genomförandeplaner tillkom år Studieplanen stäms av vid kursstart och kursslut, men lärarna säger vid intervju att det inte är ett levande dokument utan att man främst följer upp de som har svårigheter med sina studier. De studerande uppger vid intervju att de inte känner till studieplanen. Genomförandeplanen används av lärarna som uppföljning i form av ett enkelt dokument en gång per kurs. Planen följer med de studerande när de byter kurs. Genomförandeplanen innehåller inte någon redovisning av de studerandes intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål. Studieplan och genomförandeplan kommuniceras inte med kursdeltagarna, enligt intervju med de studerande. Innehållet i undervisningen på Linné utgörs av olika samhällsteman såsom familj, bostad, skola/utbildning, sjukvård/hälsa, närsamhälle/uppsala/sverige, kommunikationer, konsument/mat, kläder, arbetsliv, etc. Ett genomgripande tema är kunskapen om kulturen och mångfalden av värderingar i Sverige. Ett pedagogiskt kommunikationsmaterial för sfi har utarbetats tillsammans med Gävle kommun i projektet VaMed. På Linné erbjuds anpassade program för deltagare med kort eller ingen skolgång. Undervisning erbjuds både dag- och kvällstid. Alla kursdeltagare erbjuds en sammanhållen arbetsmarknadsintroduktion på 30 timmar i veckan om de önskar det. För studerande med läkarintyg på nedsatt förmåga erbjuds Hälsospåret där man studerar i långsammare takt och även har tillgång till sjukgymnast. Kristallen är en verksamhet med sfi för invandrarkvinnor med småbarn, i anslutning till den öppna förskolan och i samverkan med grundskolan, polisen, Försäkringskassan, m fl. Målsättningen med Kristallen är att förkorta introduktionstiden för kvinnorna och ge förutsättningar att komma igång med svenskundervisningen tidigare än vad som annars hade varit möjligt. Organisationen för Linné är flexibel och anpassas oftast till individens förutsättningar, behov och mål. Lektionssalarna är utrustade med DVD-spelare, datorer och interaktiva skrivtavlor. Skolan har ett omfattande bibliotek och utrymmen för egna studier och mindre grupper. De studerande uppger vid intervjun att de inte använder datorer under lektionerna, men att man har datalärare två gånger per vecka. Det handlar då mest om att skriva av från ett papper eller diktamen. De flesta lärarna använder inte de in- 7

8 8 (14) teraktiva skrivtavlorna som ett pedagogiskt redskap. De studerande uppger vid intervju att de ofta har nya lärare och att grupperna ibland upplevs som för stora, upp emot 32 studerande. Lärarna säger vid intervju att det är tur att det inte är hundra procents närvaro, för då skulle vi inte få plats. De studerande inom Linné har möjlighet att kombinera sfi med annan utbildning om de önskar. Inom Linné bedrivs modersmålsundervisning på flera språk för att ge sammanhang och strukturer i det svenska språket. Rektorn framför att en organisationsförändring gjort att samtliga modersmålslärare tillhör språkskolan, vilket medför att Linné som tidigare hade fyra språk med egna lärare nu kan köpa in mer språklig kompetens till gagn för långt fler studerande. De studerande som inte är läs- och skrivkunniga kan, enligt biträdande rektorn, få hjälp att lära sig att läsa och skriva på sitt eget språk. Lärarna uppger vid intervju att detta fungerade bättre tidigare då modersmålslärarna var knutna till grupperna och samverkade direkt med lärarna i undervisningen. Linné erbjuder praktikmöjligheter genom Jobbcenter när den studerande bedöms kunna orientera sig i samhället och medverka till att skaffa sig en praktikplats. Linné har en heltidsanställd arbetsmarknadssekreterare som är knuten till heltidsverksamheten. Alla grupper inom heltidsverksamheten är schemalagda med ett pass arbetsmarknadskunskap en gång i veckan. Där ingår allmän information om arbetsmarknaden och dess regler och koder, söka-jobb-aktiviteter, skriva CV, ansökan och anskaffning av praktik samt orientering i närområdet. Praktikaktiviteterna kommer senare under SFI-studierna då man har uppnått en sådan språknivå att det är möjligt att genomföra en praktik. Arbetsmarknadssekreteraren har öppen mottagning två gånger i veckan för individuell information och rådgivning. Vid intervju med studerande framkommer att många inte är informerade om praktikmöjligheterna. Verksamheten inom Linné bedrivs hela året med uppehåll för fyra veckors semester i juli. Under sommaren bedrivs en speciell sommarkurs. Linné har rutiner för att utreda och ge stöd till studerande i behov av särskilt stöd. Lernia På Lernia, studieväg 2, anordnas ett informationsmöte för nya kursdeltagare. De största språkgrupperna får, enligt utbildningschefen på Lernia, informationen på sitt modersmål genom att några av lärarna är flerspråkiga. Vid detta tillfälle aktualiseras likabehandlingsplan, kursupplägg och studiemateriel och en av verksamhetens praktikansvariga jobbcoacher informerar om den praktik som ingår i C-kursen för att förbereda de studerande. De studerande deltar sedan i en introduktionskurs under två veckor eller placeras om möjligt in i ordinarie grupp direkt. 8

9 9 (14) Studie- och yrkesvägledaren på Lernia, berättar vid intervju, att hon träffar alla nybörjare för en fördjupad kartläggning och upprättande av genomförandeplan som dokumenteras i verksamhetens webbaserade lärportal. Genomförandeplanen är en långsiktig plan som innehåller inplaceringstest, tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet, studerandes intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper, långsiktiga mål och en uppskattning av tidsåtgång för den studerande. Studie- och yrkesvägledaren följer upp de studerande var fjärde vecka, efter varje kurs och inför slutmålet, för att de alltid ska ha en aktuell planering. Läraren har individuella möten med de studerande en gång i månaden för att stämma av kunskapsutvecklingen och förtydliga individuellt uppsatta mål. Vid behov skickas underlag från de studerandes tidigare studier och yrkeserfarenheter till Högskoleverket för validering. Centrum för vuxnas lärande i Uppsala (CVL) har fått medel för att erbjuda valideringsinsatser. Studerande på sfi kan hos CVL begära att validering ska genomföras Alla kursdeltagare inom Lernia erbjuds aktiviteter 30 timmar per vecka. Detta tycks enligt intervju med de studerande leda till en snabbare genomströmning: Det går fortare att lära sig med 6 timmar per dag även om man blir lite trött, säger en studerande. Lernias uppdrag för studieväg 2, är genom upphandlingen inriktat på sfi i kombination med arbetslivsinriktad introduktion. Språkpraktik och yrkessvenska är därför centrala inslag, där praktiken oftast förläggs till två eller tre dagar per vecka under i första hand tre månader. Lernia har upprättat kvalitetskrav för praktikplatserna för att de ska ge en bra språkpraktik. Praktikplatserna ska ha utsedda handledare och bestå av företag som är registrerade med organisationsnummer. Yrkessvenska erbjuds i två moduler för de som så önskar, serviceyrken respektive tekniska yrken/hantverk. Dessutom erbjuds moduler i yrkesorientering inom omvårdnad, starta-eget, transport, elteknik och i form av olika studiebesök. Verksamheten har två praktikansvariga medarbetare, coacher, som stöttar kursdeltagarna med att skaffa praktikplatser, introducera på praktikplatser, följa upp praktikperioder och etablera kontakter med Arbetsförmedlingen. Praktiken leder ofta till anställning. Enligt Kvalitetsredovisning 2009 fick 67 personer anställning av de 206 personer som hade praktik under Uppföljning av de studerande görs sex månader efter avslutad sfi. Modersmålsstöd vid läs- och skrivinlärning finns inte inom Lernia. Enligt utbildningschefen på Lernia finns det inom lärargruppen flerspråkiga lärare som är en tillgång när information och instruktioner behöver ges. Innehållet i undervisningen bygger på Lernias webbaserade lärportal med färdigt kursmateriel som är tillgängligt för de studerande. Många har, enligt utbildningschefen på Lernia, tillgång till lärportalen hemifrån och kan följa gruppens undervisning även om man varit frånvarande. Lärportalen består av ett antal kurser med teman kring familj och föräldraskap, boende och närsamhälle, vardagsliv, hälsa, arbete och utbildning, ekonomi och samhälle. Om den studerande praktiserar sker undervisningen i specialanpassade undervisningsgrupper som riktar sig mot dem som gör praktik. De går tre dagar i skolan och två dagar på praktik eller två dagar på skolan och tre dagar på praktik. 9

10 10 (14) Lernias upplägg präglas av en fast struktur och regelbunden uppföljning med dokumentation som kan följas av alla berörda lärare. Resultatet av kartläggning och uppföljning syns i planeringen och genomförandet av undervisningen. De studerande har möjlighet att kombinera sfi med annan utbildning om man så önskar. Verksamheten inom Lernia bedrivs hela året med uppehåll för fyra veckors semester i juli. Lärarna har semestertjänster. Vid behov av särskilt stöd vänder sig Lernia till kommunens centralt placerade resursperson som finns på CVL. Resurspersonen kartlägger och utreder enskilda studerande efter att kontakt är tagen. Resurspersonen informerar, ger råd om läs- och skrivsvårigheter och vilket stöd som kan vara lämpligt till personal hos utföraren. Undervisningens koppling till kursplanen De studerande vid Linné har inte inflytande över sin utbildning i tillräcklig omfattning. Betygskatalogerna vid Linné och Lernia uppfyller inte förordningens krav. Rektorn för Linné behöver tillse att regelbundna studerandeutvärderingar görs med tolk eller med översatta enkäter. Underlag för bedömning Linné Undervisningen inom Linné, studieväg 1, har vid tillfället för granskningen planerats av lärarna och de studerande visar under lektionsobservationerna inte på en tydlig medvetenhet om sina möjligheter att påverka undervisningen. Det finns, enligt intervju med lärarna, inget formellt inflytande i form av studeranderåd eller liknande för sfi. Ett av målen med sfi är att deltagarna i så stor utsträckning som möjligt ska ta ansvar för sin inlärning. Vid intervjun med lärarna framkommer att de är insatta i kursplanen från år 2009 och kopplingen till den gemensamma europeiska referensramen för språk. Lärarna försöker enligt egna uppgifter att förklara kursplanen så gott det går och framhåller vid intervju att nuvarande kursmål är enklare att förklara för de studerande än de förra. De nationella proven är en möjlighet att få en mer likvärdig bedömning för betygsättning och som verksamheten använder sig av, men lärarna säger vid intervju, att de har lite skilda uppfattningar om vad som ska vara en korrekt bedömning. Lärarna säger att de har efterfrågat ett forum för kompetensutveckling och uppföljning avseende bedömning. Verksamheten har inte påbörjat arbetet med att genomföra IT-baserade nationella prov och lärarna anför som skäl att det finns för få prov utlagda ännu. 10

11 11 (14) Vid granskningen ses få tecken på att de studerande ges möjlighet att utveckla sin interkulturella kompetens genom att reflektera över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i vardags-, samhälls- och arbetsliv i Sverige. Lokalerna är utrustade för en tidsenlig utbildning med bl.a. smartboard i de flesta lektionssalar. Det är dock få av lärarna som har utbildning i att använda smartboard. Vid dokumentstudier framkommer att betygskatalogerna saknar skol-id. Utvärdering i form av studerandeenkät genomförs centralt för hela vuxenutbildningen i Uppsala kommun, men inte specifikt anpassad för sfi. På Linné har det gjorts försök med en anpassad studerandeenkät i pappersform, men även den har visat sig svår att besvara av de studerande på studieväg 1, enligt biträdande rektorn. Lernia Undervisningen inom Lernia, studieväg 2, har vid tillfället för granskningen i huvudsak planerats av lärarna och de studerande visar under lektionsobservationerna på en medvetenhet om sina möjligheter att påverka undervisningen. Det finns ett formellt studerandeinflytande i form av deltagarråd 2-3 gånger per termin där rektorn medverkar. Vid intervju med lärarna framkommer att de är insatta i kursplanen från år 2009 och kopplingen till den gemensamma europeiska referensramen för språk. De studerande inom Lernia framhåller vid intervju att lärarna informerar om kursplanen på ett tydligt sätt inför varje kurs. Det finns tydliga mål för kurserna och de studerande vet vad som behöver uppnås. De studerande tycker dock att mer tid skulle ges till att tala inför klassen för att få träning i uttal. På webbportalen kan de studerande redovisa sina arbeten och följa hur gruppen arbetar om man inte varit närvarande eller varit på praktik. De nationella proven är en möjlighet till mer likvärdig bedömning för betygsättning som verksamheten använder sig av, enligt utbildningschefen. Lärarna säger vid intervju att de känner sig trygga i sitt bedömningsarbete och att man samråder med kollegor vid svårare bedömningar. Lernia i Uppsala har under de senaste två åren bedrivit kompetensutveckling gällande betyg och bedömning och har samarbete kring dessa frågor med hela Lernia-koncernen. Arbetet med att genomföra IT-baserade nationella prov har inte påbörjats eftersom de ännu inte fungerar bra tekniskt. Betyg ges efter varje kurs. De studerande anser vid intervju, att betygen är rättvisa och att det nu ställs högre krav än tidigare. Vid dokumentstudier framkommer att betygskatalogerna saknar skolkod och skol-id. Vid granskningen syns få tecken på att de studerande ges möjlighet att utveckla sin interkulturella kompetens genom att reflektera över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i vardags-, samhälls- och arbetsliv i Sverige. 11

12 12 (14) Lokalerna är utrustade för en tidsenlig utbildning med storbildsprojektorer, mobil datasal, datasal med språkprogram och några lektionssalar med interaktiv skrivtavla. Lärare och studerande har tillgång till Lernias webbaserade lärportal. Utvärdering i form av studerandeenkät genomförs centralt för hela vuxenutbildningen i Uppsala kommun, men inte specifikt anpassad för sfi. På Lernia genomförs, enligt utbildningschefen, utvärdering i alla grupper, varje månad, med frågor kring utbildningens kvalitet, undervisning, trygghet och inflytande. Uppföljning Senast inom sex månader från beslutsdagen, dvs. den 3 juni 2011 ska Uppsala kommun skriftligt redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits samt hur insatserna avses leda fram till uttryckliga och varaktiga förändringar för att komma till rätta med ovanstående brister. Även tidplan för planerade åtgärder och ansvarig för genomförandet ska anges. Ange Skolinspektionens diarienummer (Dnr ) vid kommunikation med myndigheten angående granskningen. Redogörelsen sänds per e-post till I ärendets slutliga handläggning har även utredare Agneta Kristensson och jurist Magnus Jonasson deltagit. På Skolinspektionens vägnar Ann-Christine Hartman Enhetschef Kjell Gyllenswärd Utredare/Föredragande 12

13 13 (14) Bilaga 1 Tabell 1: Studieresultat studieväg 1 och 2 läsåret 2008/09 Kurs Studieresultat Riket Uppsala Andel (%) som fått godkänt Andel (%) som gjort avbrott A Antal elevtimmar för kursdeltagare som fått godkänt Genomsnittlig tid i veckor mellan start- och slutdatum för kursdeltagare som fått godkänt Andel (%) som fått godkänt Andel (%) som gjort avbrott B Antal elevtimmar för kursdeltagare som fått godkänt Genomsnittlig tid i veckor mellan start- och slutdatum för kursdeltagare som fått godkänt Andel (%) som fått godkänt Andel (%) som gjort avbrott B Antal elevtimmar för kursdeltagare som fått godkänt Genomsnittlig tid i veckor mellan start- och slutdatum för kursdeltagare som fått godkänt Andel (%) som fått godkänt Andel (%) som gjort avbrott C Antal elevtimmar för kursdeltagare som fått godkänt Genomsnittlig tid i veckor mellan start- och slutdatum för kursdeltagare som fått godkänt Källa: Skolverkets nationella statistik 13

14 14 (14) Tabell 2: Andel (%) studerande läsåret 2008/09 efter utbildningsbakgrund och andel (%) i läs- och skrivinlärning Riket Uppsala Antal studerande års utbildningsbakgrund års utbildningsbakgrund Mer än 13 års utbildningsbakgrund I skriv- och läsinlärning Källa: Skolverkets nationella statistik 14

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare i Västerbergslagens Utbildningscentrum Skolinspektionens beslut

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare i Västerbergslagens Utbildningscentrum Skolinspektionens beslut Beslut Sid 1 (12) Dnr 40-2010:575 Direktionen för Västerbergslagens Utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA info@vbu.ludvika.se Rektorn för vuxenutbildning 1 Västerbergslagens Utbildningscentrum Box

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara 1(1) Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara Vad är utbildning i svenska för invandrare (sfi)? Utbildningen i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi).

Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi). Dnr 2011/150-UAN 2013-08-28 Barn- och utbildningsförvaltningen Marie Eklund E-post: marie2.eklund@vasteras.se Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi). ID: 2 (18) Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

KOMMENTAR TILL KURSPLAN FÖR SVENSKUNDERVISNING FÖR INVANDRARE, SFI (SKOLFS 2009:2) vuxnas lärande, m.m. (prop. 2005/06:148 s. 30).

KOMMENTAR TILL KURSPLAN FÖR SVENSKUNDERVISNING FÖR INVANDRARE, SFI (SKOLFS 2009:2) vuxnas lärande, m.m. (prop. 2005/06:148 s. 30). 1 (7) Dnr 62-2009:242 KOMMENTAR TILL KURSPLAN FÖR SVENSKUNDERVISNING FÖR INVANDRARE, SFI (SKOLFS 2009:2) Svenskundervisning för invandrare (sfi) ska ge nyanlända eller tidigare anlända vuxna invandrare,

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi)

Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi) Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi) Utbildningens syfte Språk öppnar fönster mot världen. Språket speglar skillnader och likheter mellan människor, deras personlighet, bakgrund och intressen.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Skolbeslut för vuxenutbildning

Skolbeslut för vuxenutbildning Beslut Vuxenutbildningen i Gävle Box 356 801 05 Gävle 2011-01-28 Skolbeslut för vuxenutbildning efter riktad tillsyn av vuxenutbildningen i Gävle kommun 2011-01-27 Beslut Riktad tillsyn i vuxenutbildningen

Läs mer

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Beslut Gymnasieskolan Vipan Vipeholmsvägen 224 66 Lund 2010-03-09 1 (7) Utbildningsförvaltningen Box 138 221 00 Lund Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Skolinspektionens beslut

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

Dagens program. SMS-frågor VÄXA FÖR FRAMGÅNG. Nyanlända elever i fokus. Stöd och förutsättningar för nyanlända elevers lärande. Allmänna råd Bedömning

Dagens program. SMS-frågor VÄXA FÖR FRAMGÅNG. Nyanlända elever i fokus. Stöd och förutsättningar för nyanlända elevers lärande. Allmänna råd Bedömning Dagens program VÄXA FÖR FRAMGÅNG Stöd och förutsättningar för nyanlända elevers lärande 10.00 Nyanlända elever i fokus Organisation för mottagande Kartläggning: Steg 1 och 2 12.00 Lunch 13.00 Kartläggning:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-SV2008:357 Beslut Baggium Utbildning AB Ängbackevägen

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

SFI Bollnäs. Sektor: Svenska för invandrare, Sfi, Vuxenutbildningen. Nämnd: Lärande och Arbete. Datum 090910 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor

SFI Bollnäs. Sektor: Svenska för invandrare, Sfi, Vuxenutbildningen. Nämnd: Lärande och Arbete. Datum 090910 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor SFI Bollnäs Sektor: Svenska för invandrare, Sfi, Vuxenutbildningen Nämnd: Lärande och Arbete Datum 090910 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2008-2009 Kvalitetsredovisningen

Läs mer

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gymnasieskolan och vuxenutbildningen Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning Styrelsen för Prolympia skola i Norrköping Ultra Education Kaserngatan 12 553 05 JÖNKÖPING 1 (8) Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Validering vid VO-C Gävleborg

Validering vid VO-C Gävleborg VO-C GÄVLEBORG Validering vid VO-C Gävleborg Policy och struktur för validering av formell och reell kompetens inom ramen för Vård- och omsorgsprogrammet vid VO-C Gävleborg 2015-02-06 Bakgrund Validering

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015.

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. 1 (7) Instruktion Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2015 och kan endast lämnas via Internet på webbplatsen

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR GRANSKNINGSKOMMUN Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Omvårdnad, Medlearn 20 maj 2010 Två samtal genomfördes: 1. Inger Shakarchi, verksamhetsansvarig 2. Elisabeth Kindblom och Anna-Malin

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Rapport från återbesök på Lernias gymnasiala vuxenutbildning 2 oktober 2012

Rapport från återbesök på Lernias gymnasiala vuxenutbildning 2 oktober 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (7) 2012-10-16XX EXTERN UTVÄRDERARE LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ; MARIE EKLUND REKTOR VUXENUTBILDNINGEN I SOLLENTUNA STAFFAN STRÖM REKTOR

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015 Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola Uppdaterad 2015 I denna skrift ges en kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskola, förskoleklass och skola. Syftet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Rektorn vid NT-gymnasiet Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NT-gymnasiet i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsynsbeslut förskoleverksamhet Kundvalskontoret 2013-10-07 Dnr: UBN/2013:35 Förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Brister som ska åtgärdas utifrån gällande

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Kriminalvårdens klientutbildning

Kvalitetsgranskning av Kriminalvårdens klientutbildning Kvalitetsgranskning av Kriminalvårdens klientutbildning Bakgrund Skolan har till huvuduppgift att rusta elever med kunskaper i syfte att främja deras utveckling till ansvarskännande människor som aktivt

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2008:535 Beslut Tibble Fristående Gymnasium TFG AB Attundavägen

Läs mer

Uppföljning av kvalitetsredovisning, 2014

Uppföljning av kvalitetsredovisning, 2014 Uppföljning av kvalitetsredovisning, 2014 av mål för den aktuella perioden 1. Planera och verkställa undervisning för särskild utbildning för vuxna inom Hagfors kommun på gymnasial särskolenivå. Kurser

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Mångfald och kvalitet

Mångfald och kvalitet Avtal 1 juli 2015 Mångfald och kvalitet Några nyckelbegrepp: Sfi, Komvux och arbetsmarknadsinsatser Individanpassning Hög andel elever med utländsk härkomst Språkstöd, modersmålsstöd Systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Stockholms Internationella Restaurangskola i Stockholms kommun Theducation AB Box 5066 121 16 JOHANNESHOV 1 (11) Tillsyn vid Stockholms

Läs mer

Det här gör vi för din förskola och skola

Det här gör vi för din förskola och skola Det här gör vi för din förskola och skola DU SOM ÄR FÖRSKOLECHEF ELLER REKTOR har uppdraget att tillsammans med din personal bedriva utbildning med hög kvalitet för alla barn och ungdomar. Alla har rätt

Läs mer

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Ändamålsenlighet och resultat i svenskundervisningen

Ändamålsenlighet och resultat i svenskundervisningen Kvalitetsgranskning Rapport 2011:6 Ändamålsenlighet och resultat i svenskundervisningen för invandrare Skolinspektionens rapport 2011:6 Diarienummer 40-2010:575 Stockholm 2011 Bildbyrå: Bananastock Foto:

Läs mer

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda sammanträdesrum Ljungås kl 16.30-19.00 Beslutande Ingamaj Wallertz Olsson (m), ordförande Agneta Lindberg (c) Henrik Hermansson (c) Klas-Göran Olsson (s) Per Johansson

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

Datum 2014-10-10. Remiss: Yttrande av Utbildningsdepartementets promemoria Internationella skolor (Dnr U2014/5177/S)

Datum 2014-10-10. Remiss: Yttrande av Utbildningsdepartementets promemoria Internationella skolor (Dnr U2014/5177/S) SUN 2i>(4. ((> ~ Uppsala " KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Märit Gunneriusson Karlström Datum 2014-10-10 Diarienummer BUN-2014-1407 Barn- och ungdomsnämnden Remiss: Yttrande

Läs mer

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund Beslut 2011-10-06 Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Dnr 43-2010:2243 Beslut efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund 2(16) Innehållsförteckning Helhetsbedömning... 3 Allmänt om tillsynen...

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Svar på remiss gällande Betänkandet Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning, (SOU 2013:76)

Svar på remiss gällande Betänkandet Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning, (SOU 2013:76) 2014-03-13 ALL 2013/1380 Ola Hendar 010-473 53 81 Greger Bååth 010-473 60 35 Utbildningsdepartementet Svar på remiss gällande Betänkandet Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

En fördjupad redovisning av studietider i sfi

En fördjupad redovisning av studietider i sfi PM 1 (15) En fördjupad redovisning av studietider i sfi Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 4 2 Sfi-elevernas studietider 5 2.1 Deltagare 2003/04 5 2.2 Deltagare utan tillfälliga studieuppehåll

Läs mer

Ansökan om auktorisation för valfrihetssystem inom SFI- och SAS -undervisning

Ansökan om auktorisation för valfrihetssystem inom SFI- och SAS -undervisning DNR 0023/2011 SID 1(5) Ansökan om auktorisation för valfrihetssystem inom SFI- och SAS -undervisning Från och med 1 januari 2012 införs i Helsingborg ett valfrihetssystem med auktoriserade utbildningsanordnare

Läs mer

Avgifter i skolan. Samma bestämmelser gäller för statliga, kommunala och fristående skolor

Avgifter i skolan. Samma bestämmelser gäller för statliga, kommunala och fristående skolor Juridisk vägledning Reviderad februari 2015 Mer om Avgifter i skolan Utbildningen ska vara avgiftsfri och eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Internt avtal 2014 Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna (särvux)

Internt avtal 2014 Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna (särvux) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Tuomo Niemelä Datum 2014-03-24 Diarienummer UAN-2014-0190 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Internt avtal 2014 Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning,

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2011:7. Engelska i grundskolans årskurser 6-9

Sammanfattning Rapport 2011:7. Engelska i grundskolans årskurser 6-9 Sammanfattning Rapport 2011:7 Engelska i grundskolans årskurser 6-9 1 Sammanfattning Att förstå och göra sig förstådd på engelska är en nödvändighet i det allt mer globala samhället. Glädjande är att svenska

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer

Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam

Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam Utvärderare: Ingrid Skeppstedt 22 mars 2011 Mål på individnivå De anställda som deltar i utbildningen ska få sådant stöd i sin språk- och kompetensutveckling att

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Sfi-utredningens betänkande

Sfi-utredningens betänkande s betänkande Svenska för invandrare - valfrihet, flexibilitet och individanpassning SOU 2013:76 Särskild utredare Christer Hallerby Sekretariat Gunnar Sallstedt Jan Rehnstam Kristina Swiech (t.o.m. mars

Läs mer

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Juridisk vägledning Granskad september 2014 Mer om Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Ett legitimationssystem för lärare och förskollärare infördes år 2011. Legitimationssystemet

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Vuxenutbildningen i Säters kommun Läsåret 2009-2010

KVALITETSREDOVISNING Vuxenutbildningen i Säters kommun Läsåret 2009-2010 KVALITETSREDOVISNING Vuxenutbildningen i Säters kommun Läsåret 2009-2010 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 1 2. INLEDNING... 1 3. UNDERLAG OCH RUTINER FÖR ATT TA FRAM KVALITETSREDOVISNINGEN...

Läs mer

Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning

Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning Anette Christoffersson Utvecklingsledare Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll... 1 Inledning... 3

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer