Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare i Västerbergslagens Utbildningscentrum Skolinspektionens beslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare i Västerbergslagens Utbildningscentrum Skolinspektionens beslut"

Transkript

1 Beslut Sid 1 (12) Dnr :575 Direktionen för Västerbergslagens Utbildningscentrum Box LUDVIKA Rektorn för vuxenutbildning 1 Västerbergslagens Utbildningscentrum Box LUDVIKA Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare i Västerbergslagens Utbildningscentrum Skolinspektionens beslut Skolinspektionen har i Västerbergslagens Utbildningscentrum granskat om huvudmannen har ett väl fungerande system för att bedriva svenskundervisning för invandrare (sfi). Särskilt fokus har i denna granskning riktats mot studiesituationen för deltagare på studieväg 1 och 2. Granskningen och bedömningen av hur väl huvudmannen uppfyller statens krav har genomförts utifrån skollag, läroplan, övriga författningar samt forskning inom området. Skolinspektionen bedömer att Västerbergslagens Utbildningscentrum uppvisar regelbrister och måste vidta åtgärder i följande avseenden: Huvudmannen fattar inte beslut om det antal undervisningstimmar som ska gälla för varje kurs. (7 förordning om svenskundervisning för invandrare) Betygskatalogen uppfyller inte förordningens krav. (17 förordningen om svenskundervisning för invandrare) Huvudmannen erbjuder inte de studerande inom sfi möjlighet att kombinera sfi med annan utbildning. (13 kap 4 b skollagen). 1

2 2 (12) Skolinspektionen bedömer att Västerbergslagens Utbildningscentrum uppvisar kvalitetsbrister och behöver vidta åtgärder i följande avseenden: För att nå en högre måluppfyllelse behöver verksamhetens resultat följas upp och utvärderas på ett bättre sätt. Huvudmannen behöver öka andelen lärare med utbildning för den undervisning de i huvudsak ska bedriva. Den kartläggning som sker av deltagarnas bakgrund och förutsättningar för att delta i verksamheten, behöver i högre grad påverka utformningen av undervisningen. Rektorn behöver tillse att studerande i behov av stöd på modersmålet vid läsoch skrivinlärning får det. De studerande behöver i större utsträckning involveras i planeringen av undervisningen. De studerande behöver i större utsträckning bli medvetna om kursmål och betygskriterier. Kunskapsutvecklingen behöver följas upp och kommuniceras med samtliga studerande. Huvudmannen ska senast den 10 juli 2011 redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits inom ovanstående områden. Mer information ges under rubriken Uppföljning. Skolinspektionens granskning av svenskundervisning för invandrare i Västerbergslagens Utbildningscentrum. Bakgrund och granskningsområden I 2010 års regleringsbrev ges Skolinspektionen i uppdrag att granska svenskundervisning för invandrare (sfi). Utgångspunkten för detta uppdrag går att återfinna i regeringens skrivelse: Egenmakt mot utanförskap 1. Under perioden maj till november 2010 genomför Skolinspektionen besök i 39 sfi-verksamheter med inriktning mot studieväg 1 och 2. Granskningen i Västerbergslagens Utbildningscentrum ingår i detta projekt. Förutom ett beslut för varje granskad verksamhet skrivs också en sammanfattande övergripande kvalitetsgranskningsrapport som kommer att publiceras av Skolinspektionen under början av år Skr 2008/09:24 2

3 3 (12) Information om direktiv och projektplan för kvalitetsgranskningen finns på Skolinspektionens webbplats (www.skolinspektionen.se/kvalitetsgranskning/). Sfi är en egen skolform, med egna styrdokument. Utbildningen regleras i skollagen (SFS 1985:1100, kap 13) och i förordningen (SFS 1994:865) om svenskundervisning för invandrare. Enligt skollagen syftar sfi till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Av lagtexten går det också att utläsa att varje kommun är skyldig att se till att sfi erbjuds den som saknar de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen avser att ge. Utbildningen ska vara avgiftsfri för deltagarna. De ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning. Rätten till att påbörja eller gå kvar i sfi kvarstår för den enskilde så länge denne saknar motsvarande kunskaper och framsteg sker i lärandet. Det finns ett riktvärde på undervisningens längd, 525 timmar, som dock får överskridas och underskridas (SFS 1985:1100, kap 13). Sfi ska vila på de grundläggande värden som uttrycks i läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). Sedan den 1 januari 2009 finns en reviderad kursplan för sfi (SKOLFS 2009:2), där det stadgas att utbildningens syfte är att ge en kvalificerad språkutbildning som ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Sfi syftar också till att ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läsoch skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana färdigheter. Utbildningen ska planeras och utformas tillsammans med den studerande och anpassas efter hans/hennes intressen, erfarenheter, kunskaper och långsiktiga mål. Utbildningen är uppdelad på tre studievägar 1 3 och fyra kurser, A-D. Den studerande kan avsluta sfi med betyg efter varje kurs. Alla ska ges möjlighet att studera till och med kurs D. Det är kommunen/kommunalförbundet som är huvudman för utbildningen, men verksamheten kan bedrivas av både kommunala och externa anordnare. Skolverkets statistik visar på en markant ökning av studerande inom sfi. Den visar också att deltagare på studieväg 1 och 2 med kort utbildningsbakgrund når betyget Godkänt i kurs D inom två år i låg utsträckning. Det är därför angeläget att granska hur väl utbildningen för denna grupp individualiseras, utformas och anpassas utifrån de studerandes förutsättningar, behov, erfarenheter och mål. Kvalitetsgranskningens syfte är att bedöma huruvida sfi bedrivs i linje med styrdokumenten, forskning och beprövad erfarenhet samt om utbildningen leder till godkända resultat. Kvalitetsgranskningen utgår från följande tre frågeställningar: - Planeras och genomförs i kommunerna en svenskundervisning för invandrare som leder till en godkänd nivå på kunskapsresultaten? - Planeras och genomförs i kommunerna en svenskundervisning för invandrare som utgår från individers olika förutsättningar, mål och behov? - Planeras, genomförs och utvärderas undervisningen i förhållande till kursplanen för sfi? 3

4 4 (12) De brister Skolinspektionens granskning identifierar meddelas rektor för berörda verksamheter och huvudmän och ska åtgärdas av huvudmännen inom den tid som anges i beslutet. Granskningen av sfi i Västerbergslagens Utbildningscentrum har genomförts av utredarna Lennart Andersson och Eva Brunnberg. Verksamheten besöktes onsdagen den 9 juni fredagen den 11 juni Inför besöket analyserades dokument från verksamheten. Under besöket genomfördes lektionsobservationer samt intervjuer med utbildningschefen och ordförande för kommunalförbundet, verksamhetens skolledning samt större delen av de lärare som undervisar på studieväg 1 och 2. Vidare intervjuades 16 studerande. Gruppintervjuerna med studerande genomfördes med hjälp av tolk. Beskrivning av sfi i Västerbergslagens Utbildningscentrum. Ludvika kommun och Smedjebackens kommun bildar tillsammans kommunalförbundet Västerbergslagens Utbildningscentrum, (VBU). Styrelsen för Västerbergslagens Utbildningscentrum benämns direktionen och har det övergripande ansvaret för att arbetet inom sfi, vuxenutbildningen, gymnasiesärskolan och ungdomsgymnasiet genomförs i enlighet med bestämmelser i lag och förordning. Direktionen är således huvudman för verksamheten. Verksamheten leds av utbildningschefen som till sitt stöd har en ledningsgrupp bestående av sju rektorer som ansvarar för den dagliga verksamheten inom VBU. En av de sju rektorerna ansvarar för sfi, särvux samt gymnasial och grundläggande vuxenutbildning. All sfi-utbildning bedrivs i kommunalförbundets egen regi. På respektive kommuns hemsida finns en kortfattad information om sfi. Här finns också en länk till VBU:s egen hemsida med lite mer omfattande information om sfi. Denna information finns även på engelska och spanska. Sfi-verksamheten är förlagd till moderna lokaler i Högbergsskolan i Ludvika. Vissa undervisningslokaler är ganska små vilket gör att en del studerande tycker att det är trångt i rummen. I de flesta rummen är borden möblerade i grupper för att underlätta kommunikationen mellan de studerande. Flera av undervisningslokalerna är belägna runt en öppen studiehall som inbjuder till dialog och möjlighet att exponera elevarbeten. I ena änden av studiehallen finns cirka tio datorer och i andra änden finns en liten scen, en soffgrupp och några bord. Enstaka datorer finns ute i lektionsrummen, men dessa datorer används vid tillfället för granskningen väldigt lite under lektionspassen. Skolan har en datasal där de studerande kan träna med hjälp av ett antal undervisningsprogram. Vid samtal med de studerande framkommer önskemål om att få träna med hjälp av dessa program hemifrån, men det går inte eftersom programmen inte är webbaserade. Verksamheten erbjuder två yrkesspår för studerande på studieväg två, kurs C. Den ena kursen är en verkstadsteknisk vux-yrkesutbildning där de studerande en dag i veckan studerar sfi och resten av veckans dagar är utbildningen förlagd till den verkstadstekniska enheten. Våren 2010 finns fem sfi-studerande inskrivna på denna kurs. Det andra yrkesspåret är inriktat mot transport. 4

5 5 (12) Vid tillfället för granskningen finns det, enligt rektorn, 64 studerande på studieväg 1 och 129 studerande på studieväg 2. Av dessa 193 studerande deltar elva i den grundläggande läs- och skrivinlärningen. Den största språkgruppen är vid tillfället för granskningen somaliska och därefter kommer arabiska. Planering, uppföljning och resultat i verksamheten Huvudmannen har inte fattat beslut om antal undervisningstimmar som varje kurs skall omfatta. För att nå en högre måluppfyllelse behöver verksamhetens resultat följas upp och utvärderas på ett bättre sätt. Betygskatalogen uppfyller inte förordningens krav. Huvudmannen behöver öka andelen lärare med utbildning för den undervisning de i huvudsak ska bedriva. Underlag för bedömningar 29 procent av de studerande har, enligt Skolverkets statistik 2009, en utbildningsbakgrund som innebär kortare än sju års skolgång. Motsvarande siffra för riket är 24 %. Skolverkets statistik visar också att Västerbergslagens Utbildningscentrum har en högre andel studerande som når godkänt på studieväg 1 och 2 jämfört med genomsnittet i riket. För att nå godkänt behöver de studerande på studieväg 1 inom VBU något fler utbildningstimmar medan studerande på studieväg 2 behöver något färre undervisningstimmar jämfört med genomsnittet för riket. (Se bilaga 1) I skolans kvalitetsarbete saknas kunskap om och utvärdering/analys av ovanstående resultat. Det blir därför svårt att hitta de framgångsfaktorer som genererar dessa resultat. I verksamhetens kvalitetsredovisning saknas information om antalet betyg, avbrott, elevtimmar per kurs och mått på genomströmning av studerande. Rektorn säger att hon har god kännedom om avbrotten och orsaken till dessa. Enligt rektorn är avbrott inte alltid att betrakta som någonting negativt eftersom orsaken kan vara att den studerande fått ett arbete, ska flytta eller föda barn. Genom att rektorn har kontinuerliga individuella samtal med lärarna kring de betyg som sätts uppger rektorn att hon får god kunskap om de studerandes resultat. Vid granskningen framkommer att rektorn är mycket engagerad i och har stor kännedom om verksamheten. En systematisk och övergripande sammanställning av verksamhets resultat saknas dock. Härigenom saknas således ett underlag för ett effektivt kvalitetsarbete. Enligt förbundsledning och rektor är det svårt med framförhållningen när det gäller att beräkna omfattningen av sfi. Rektorn framhåller dock att hon, när tillströmningen till sfi varit extra stor, fått förstärkning när det gäller personal. Med anledning av det 5

6 6 (12) vikande elevunderlaget inom ungdomsgymnasiet har sfi också fått tillgång till fler lokaler. Vid intervju med förvaltningschef och ordförande för direktionen framkommer att huvudmannen inte har fattat beslut om antal undervisningstimmar som varje kurs skall omfatta. På förbundets hemsida finns en länk till en kortfattad presentation av sfi på engelska och spanska. I intervjuer med de studerande framkommer att flertalet har god kännedom om vilket betyg de fått på avslutade kurser. Vid granskningen framkommer att betygskatalogen undertecknas av två lärare. Detta innebär att det är oklart vilken lärare som ansvarar för betygsättningen. Rektorn är utbildad högskolelärare och har genomgått den statliga rektorsutbildningen. Av de åtta lärare som undervisar på studieväg 1 och 2 har hälften en lärarbehörighet. Tre av lärarna har läst ett antal poäng i svenska som andra språk. Verksamhetens anpassning till individernas förutsättningar, mål och behov Den kartläggning som sker av deltagarnas bakgrund och förutsättningar för att delta i verksamheten behöver i högre grad påverka utformningen av undervisningen. De studerande inom sfi ges inte möjlighet att kombinera sina studier inom sfi med annan utbildning. Rektorn behöver tillse att studerande i behov av stöd på modersmålet vid läs- och skrivinlärning får det. Underlag för bedömningar Cirka hälften av de 297 sfi-studerande inom VBU (våren 2010) har flyktingbakgrund. Ludvika och Smedjebackens kommuner har ett samverkansavtal som reglerar integrationsarbetet med flyktingarna i de två kommunerna. Integrationsenheten i Ludvika kommun ansvarar för att uppdraget i samverkansavtalet genomförs. För invandrare med flyktingbakgrund sker ansökan och kartläggning på Integrationsenheten i Ludvika kommun. Vid ansökan och kartläggning deltar alltid en sfi-lärare. Kartläggningen sker med tolkstöd och omfattar tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet, familjesituation, intressen, hälsosituation och tankar kring framtiden i Sverige. Om den sökande kan prata lite svenska görs också ett språktest. Kartläggningen för övriga studerande är inte lika omfattande och genomförs vid kursstart. Dessa sökande får inget tolkstöd när de anmäler sig via skolans expedition men ofta har de någon anhörig med sig som kan fungera som språkstöd. 6

7 7 (12) Den gemensamma introduktionen omfattar en dag och tar mest upp praktiska frågor. Dag två går de studerande in i respektive undervisningsgrupp. De studerande som inte gjort något språktest vid kartläggningstillfället får nu göra detta för att se om nivåplaceringen är lämplig. Visar det sig att nivåplaceringen inte är riktig går det lätt att byta grupp. Trots att det finns ett kartläggningsunderlag framgår det under intervjuer och observationer att underlaget från kartläggningen inte genomsyrar utbildningen på individnivå. Flertalet av de studerande som intervjuas menar att deras intressen och tidigare bakgrund inte påverkar undervisningens utformning i nämnvärd grad. Inte heller lärarna menar att kartläggningen påverkar planering och genomförande av lektionerna. Lärarna menar dock att det sker en individualisering på lektionsnivå genom att den studerande inom ramen för de gemensamma uppgifterna själva kan välja svårighetsnivå. De studerande har möjlighet att vid flera tillfällen under kursens gång genomföra kursprov. Klarar den studerande provet sker en uppflyttning till nästa kursnivå. Enligt lärarna är detta ett sätt att individualisera studietakten. Denna modell medför dock att det hela tiden kommer nya studerande till grupperna. Under granskningen framkommer att det brister i informationen till de studerande när det gäller möjligheten att kombinera studier på sfi med studier inom den kommunala vuxenutbildningen. Vid intervjuer med de studerande uppger en del av de som har en högskoleutbildning från sitt hemland att de gärna skulle läsa något annat ämne inom den gymnasiala vuxenutbildningen parallellt med sfi. Några studerande med mycket bristfälliga matematikkunskaper skulle vilja studera matematik på grundläggande nivå. Inom studieväg 1 finns en speciallärare som arbetar med studerande som är i behov av särskilt stöd. Rektorn begär varje månad från lärarna in en rapport över de studerande som inte gör framsteg. Utifrån dessa rapporter kallar rektorn till möte med den studerande och dennes lärare. Under mötet diskuteras orsakerna till den studerandes bristande språkutveckling. Om behov finns anlitas tolk vid dessa möten. Integrationsenheten eller Socialförvaltningen kontaktas om det finns behov av någon slags utredning. Enligt de studerande finns möjlighet att få särskilt stöd när det behövs. I alfabetiseringsgruppen finns tillgång till en lärarassistent som ger modersmålsstöd på somaliska. Enligt lärarna erbjuds inte modersmålsstöd på något annat språk. Inspektörerna kan under sina lektionsobservationer inte se att det i undervisningen finns en genomtänkt individanpassning som tar hänsyn till de studerandes skilda förutsättningar, erfarenheter och behov. Däremot framgår det tydligt att det inom verksamheten som helhet bedrivs en undervisning som är variationsrik. Inspektörerna kan se ett engagemang från lärarnas sida i kombination med tydliga krav och respekt för de studerande. 7

8 8 (12) Undervisningens koppling till kursplanen De studerande behöver i större utsträckning involveras i planeringen av undervisningen. Samtliga studerande behöver bli medvetna om kursmål och betygskriterier. Kunskapsutvecklingen behöver följas upp och kommuniceras med samtliga studerande. Underlag för bedömningar Undervisningen har, vid tillfället för granskningen, företrädesvis planerats av lärarna men lektionens svårighetsnivå formas till stor del av de studerande själva genom att de genomför uppgifterna på olika svårighetsnivåer. Vid intervjuer med de studerande framkommer att deras inflytande när det gäller planering av undervisningen oftast begränsas till att de under lektionstid kan komma med förslag som läraren oftast tar till sig. Detta innebär då att alla studerande arbetar med förslaget som väckts. Av observationer och intervjuer framgår att de studerande i stor utsträckning får möjlighet att träna och stärka sin kommunikativa förmåga i tal och skrift. Vid intervju med lärarna framgår att dessa har en kommunikativ språksyn och därför borde undervisningen i ännu större utsträckning kunna präglas av detta förhållningssätt. Undervisningen präglas av ett tillåtande klimat där lärarna visar stor tillit till de studerandes inlärningsförmåga. Observationer och intervjuer visar också att lärarna ställer krav på de studerande. Individuella studieplaner skall finnas för alla elever. De ska återkommande följas upp tillsammans med eleven. 2 Studieplaner är dock inget krav från rektorns sida. Däremot finns ett uppdrag från rektorn att alla lärare ska arbeta med portfolio. Detta arbetssätt innebär att lärarna samlar ett urval av vad den studerande har producerat under terminen. I portfolioportföljen ska även testresultat finnas med. Genom detta arbetssätt kan både den studerande och läraren följa den studerandes språkutveckling. Vid tillfället för granskningen framkommer dock att upprättandet av studieplaner och arbetet med portfolio är lärarberoende och därmed omfattas inte samtliga studerande. En del av de studerande som intervjuades uppger att de har haft uppföljningssamtal med sin lärare och en del är bekanta med vad portfoliomodellen innebär. Vid tillfället för granskningen kan dock inte inspektörerna se att det finns något gemensamt förhållningssätt i dessa frågor. Uppföljningssamtal ska, enligt rektorn, genomföras. Vid intervju med lärargruppen framkommer dock att flertalet av dem endast har uppföljningssamtal med de studerande vid kursslut. Det finns inte heller någon gemensam mall för hur dessa samtal skall genomföras. Endast vissa studerande uppfattar att de har haft uppföljningssamtal där den studerande har fått information om sin kunskapsutveckling utifrån kursplanens krav. Det saknas således en gemensam strategi för hur studieplaner och uppföljningssamtal ska genomföras. 2 VBU:s skolplan

9 9 (12) I lärargruppen finns en ambition att medvetandegöra de studerande om hur språkinlärning går till och att träna de studerande till insikt i det egna lärandet. Under hösten 2009 fick lärargruppen, av rektorn, ett uppdrag att dokumentera arbetet inom studieväg 1. Resultatet blev en dokumentation där lärarna beskriver studerandegruppen som går denna studieväg, definitioner av ett antal begrepp som används inom studievägen samt en beskrivning av hur lärarna arbetar för att uppnå kursmålen som har brutits ner till konkreta målområden. För rektorn var detta också ett sätt att informera övriga skolledare och politiker/förbundsledning om verksamheten. Syftet med denna dokumentering är att de studerande ska bli medvetna om målen för kursen och betygskriterierna för de olika betygsnivåerna. Vid intervjuer med de studerande framkommer dock att flertalet inte kan beskriva kursmål och betygskriterier men att de är bekanta med begreppet kursmål och krav för olika betygsnivåer. De studerande uppger att de i undervisningen pratar om kulturskillnader mellan Sverige och de länder som de kommer ifrån. Under lärarintervjun ger lärarna ett flertal exempel på hur de arbetar för att de studerande skall utveckla sin interkulturella kompetens. Inför varje kursslut får den studerande besvara en enkät som sedan respektive lärare utvärderar. Det finns dock inte någon sammanställning över enkätresultaten för hela skolan. De studerande har tillgång till fria läromedel och inga andra avgifter tas ut. De studerande uttrycker att de är nöjda med undervisningen och det inflytande de har. Samtidigt framgår av intervjuer att de studerande har ett mycket begränsat inflytande över kursplaneringen. Vid intervjuer med de studerande framkommer också att kartläggningen som genomförs vid utbildningens början inte påverkar lektionsinnehållet. Detta bekräftas under lärarintervjun. 9

10 10 (12) Uppföljning Senast inom sex månader från beslutsdagen, dvs. den 10 juli 2011, ska Västerbergslagens Utbildningscentrum skriftligt redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits samt hur insatserna avses leda fram till uttryckliga och varaktiga förändringar för att komma till rätta med ovanstående brister. Även tidplan för planerade åtgärder och ansvarig för genomförandet ska anges. Ange Skolinspektionens diarienummer (Dnr :575) vid kommunikation med myndigheten angående granskningen. Redogörelsen sänds per e-post till I ärendets slutliga handläggning har även utredaren Agneta Kristensson och juristen Magnus Jonasson deltagit. På Skolinspektionens vägnar Ann-Christin Hartman Enhetschef Lennart Andersson Utredare/Föredragande 10

11 11 (12) Bilaga 1 Tabell 1: Studieresultat studieväg 1 och 2 läsåret 2008/09, riket och Västerbergslagens Utbildningscentrum (VBU) Kurs Studieresultat Riket VBU Andel (%) som fått godkänt Andel (%) som gjort avbrott A Antal elevtimmar för kursdeltagare som fått godkänt Genomsnittlig tid i veckor mellan start- och slutdatum för kursdeltagare som fått godkänt Andel (%) som fått godkänt Andel (%) som gjort avbrott B Antal elevtimmar för kursdeltagare som fått godkänt Genomsnittlig tid i veckor mellan start- och slutdatum för kursdeltagare som fått godkänt Andel (%) som fått godkänt Andel (%) som gjort avbrott B Antal elevtimmar för kursdeltagare som fått godkänt Genomsnittlig tid i veckor mellan start- och slutdatum för kursdeltagare som fått godkänt Andel (%) som fått godkänt Andel (%) som gjort avbrott C Antal elevtimmar för kursdeltagare som fått godkänt Genomsnittlig tid i veckor mellan start och slutdatum för kursdeltagare som fått godkänt Källa: Skolverkets nationella statistik 11

12 12 (12) Tabell 2: Andel (%) studerande läsåret 2008/09 efter utbildningsbakgrund och andel (%) i läs- och skrivinlärning Riket VBU Antal studerande års utbildningsbakgrund (andel %) års utbildningsbakgrund (andel %) Mer än 13 års utbildningsbakgrund (andel %) I skriv- och läsinlärning (andel %) Källa: Skolverkets nationella statistik 12

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare Beslut Sid 1 (14) Dnr 40-2010:575 Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad Uppsala kommun 753 75 Uppsala Rektorn för sfi i kommunal regi (Linné) Lena Borgudd-Nilsson Uppsala kommun 753 75 Uppsala Rektorn

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Beslut Gymnasieskolan Vipan Vipeholmsvägen 224 66 Lund 2010-03-09 1 (7) Utbildningsförvaltningen Box 138 221 00 Lund Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Skolinspektionens beslut

Läs mer

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund Beslut 2011-10-06 Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Dnr 43-2010:2243 Beslut efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund 2(16) Innehållsförteckning Helhetsbedömning... 3 Allmänt om tillsynen...

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi).

Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi). Dnr 2011/150-UAN 2013-08-28 Barn- och utbildningsförvaltningen Marie Eklund E-post: marie2.eklund@vasteras.se Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi). ID: 2 (18) Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara 1(1) Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara Vad är utbildning i svenska för invandrare (sfi)? Utbildningen i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket

Läs mer

Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi)

Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi) Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi) Utbildningens syfte Språk öppnar fönster mot världen. Språket speglar skillnader och likheter mellan människor, deras personlighet, bakgrund och intressen.

Läs mer

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gymnasieskolan och vuxenutbildningen Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

SFI Bollnäs. Sektor: Svenska för invandrare, Sfi, Vuxenutbildningen. Nämnd: Lärande och Arbete. Datum 090910 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor

SFI Bollnäs. Sektor: Svenska för invandrare, Sfi, Vuxenutbildningen. Nämnd: Lärande och Arbete. Datum 090910 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor SFI Bollnäs Sektor: Svenska för invandrare, Sfi, Vuxenutbildningen Nämnd: Lärande och Arbete Datum 090910 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2008-2009 Kvalitetsredovisningen

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-SV2008:357 Beslut Baggium Utbildning AB Ängbackevägen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Rektorn vid NT-gymnasiet Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NT-gymnasiet i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2011:7. Engelska i grundskolans årskurser 6-9

Sammanfattning Rapport 2011:7. Engelska i grundskolans årskurser 6-9 Sammanfattning Rapport 2011:7 Engelska i grundskolans årskurser 6-9 1 Sammanfattning Att förstå och göra sig förstådd på engelska är en nödvändighet i det allt mer globala samhället. Glädjande är att svenska

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

KOMMENTAR TILL KURSPLAN FÖR SVENSKUNDERVISNING FÖR INVANDRARE, SFI (SKOLFS 2009:2) vuxnas lärande, m.m. (prop. 2005/06:148 s. 30).

KOMMENTAR TILL KURSPLAN FÖR SVENSKUNDERVISNING FÖR INVANDRARE, SFI (SKOLFS 2009:2) vuxnas lärande, m.m. (prop. 2005/06:148 s. 30). 1 (7) Dnr 62-2009:242 KOMMENTAR TILL KURSPLAN FÖR SVENSKUNDERVISNING FÖR INVANDRARE, SFI (SKOLFS 2009:2) Svenskundervisning för invandrare (sfi) ska ge nyanlända eller tidigare anlända vuxna invandrare,

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Skolbeslut för vuxenutbildning

Skolbeslut för vuxenutbildning Beslut Vuxenutbildningen i Gävle Box 356 801 05 Gävle 2011-01-28 Skolbeslut för vuxenutbildning efter riktad tillsyn av vuxenutbildningen i Gävle kommun 2011-01-27 Beslut Riktad tillsyn i vuxenutbildningen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2008:535 Beslut Tibble Fristående Gymnasium TFG AB Attundavägen

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning Styrelsen för Prolympia skola i Norrköping Ultra Education Kaserngatan 12 553 05 JÖNKÖPING 1 (8) Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares

Läs mer

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015.

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. 1 (7) Instruktion Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2015 och kan endast lämnas via Internet på webbplatsen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 30 juni 2014 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner svenskar har fått

Läs mer

Svenska för invandrare

Svenska för invandrare Revisionsrapport Svenska för invandrare Tobias Bjöörn, Cert. kommunal revisor Jukka Törrö Stadsrevisionen i Örebro kommun 4 december 2012 Innehållsförteckning SAMMANFATTING... 2 1. INLEDNING... 4 1.1.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Stockholms Internationella Restaurangskola i Stockholms kommun Theducation AB Box 5066 121 16 JOHANNESHOV 1 (11) Tillsyn vid Stockholms

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 KVALITETSREDOVISNING, 2015 Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 Lisa Svensson lisa.svensson@skolor.hagfors.se Kvalitetsredovisning, 2015 Riktlinjer Målen

Läs mer

Ändamålsenlighet och resultat i svenskundervisningen

Ändamålsenlighet och resultat i svenskundervisningen Kvalitetsgranskning Rapport 2011:6 Ändamålsenlighet och resultat i svenskundervisningen för invandrare Skolinspektionens rapport 2011:6 Diarienummer 40-2010:575 Stockholm 2011 Bildbyrå: Bananastock Foto:

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Vuxenutbildningen i Säters kommun Läsåret 2009-2010

KVALITETSREDOVISNING Vuxenutbildningen i Säters kommun Läsåret 2009-2010 KVALITETSREDOVISNING Vuxenutbildningen i Säters kommun Läsåret 2009-2010 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 1 2. INLEDNING... 1 3. UNDERLAG OCH RUTINER FÖR ATT TA FRAM KVALITETSREDOVISNINGEN...

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam

Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam Utvärderare: Ingrid Skeppstedt 22 mars 2011 Mål på individnivå De anställda som deltar i utbildningen ska få sådant stöd i sin språk- och kompetensutveckling att

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

Svenska för invandrare (SFI)

Svenska för invandrare (SFI) Förstudierapport Svenska för invandrare (SFI) Viktor Prytz Hultsfreds kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Syfte... 1 1.2. Avgränsning och metod... 1 2. Svenska för invandrare...2

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Beslut. Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19. Dnr 43-2009:3888. Kommunbeslut. efter tillsyn i Hällefors kommun

Beslut. Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19. Dnr 43-2009:3888. Kommunbeslut. efter tillsyn i Hällefors kommun Beslut Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19 Dnr 43-2009:3888 Kommunbeslut efter tillsyn i Hällefors kommun 2 (32) Innehållsförteckning Helhetsbedömning och beslut Allmänt om tillsynen Beskrivning

Läs mer

Nr Ärende Information Noteringar

Nr Ärende Information Noteringar Utskicksdatum 1 2014-02-05 Utskicksdatum 2 2014-02-12 1 (1) KALLELSE Arbets- och företagsnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdag 19 februari 2014 Tid Kl. 18:00 Plats Nacka Strandsmässan, Augustendalstorget

Läs mer

Dagens program. SMS-frågor VÄXA FÖR FRAMGÅNG. Nyanlända elever i fokus. Stöd och förutsättningar för nyanlända elevers lärande. Allmänna råd Bedömning

Dagens program. SMS-frågor VÄXA FÖR FRAMGÅNG. Nyanlända elever i fokus. Stöd och förutsättningar för nyanlända elevers lärande. Allmänna råd Bedömning Dagens program VÄXA FÖR FRAMGÅNG Stöd och förutsättningar för nyanlända elevers lärande 10.00 Nyanlända elever i fokus Organisation för mottagande Kartläggning: Steg 1 och 2 12.00 Lunch 13.00 Kartläggning:

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER. Kvalitetsgranskning. Undervisningen i särskolan 2009/2010

FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER. Kvalitetsgranskning. Undervisningen i särskolan 2009/2010 1 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER Kvalitetsgranskning Undervisningen i särskolan 2009/2010 2 Av denna PM framgår vilka tre centrala frågor som ska granskas och bedömas i denna kvalitetsgranskning. Dessa frågor

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk Beslut Vålbergsskolan Nors skolområde 660 50 Vålberg 2010-05-26 1 (8) Dnr: 40-2009:1853 Karlstad kommun 651 84 Karlstad Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk Skola; Vålbergsskolan

Läs mer

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Kriminalvårdens klientutbildning

Kvalitetsgranskning av Kriminalvårdens klientutbildning Kvalitetsgranskning av Kriminalvårdens klientutbildning Bakgrund Skolan har till huvuduppgift att rusta elever med kunskaper i syfte att främja deras utveckling till ansvarskännande människor som aktivt

Läs mer

En fördjupad redovisning av studietider i sfi

En fördjupad redovisning av studietider i sfi PM 1 (15) En fördjupad redovisning av studietider i sfi Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 4 2 Sfi-elevernas studietider 5 2.1 Deltagare 2003/04 5 2.2 Deltagare utan tillfälliga studieuppehåll

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015 Bildningsförvaltningen BF 221 1 2014-12-12 FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/ 2015 Vår vision På Solgläntans förskola ska alla barn

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan Motala kommun Eleonor Duvander Håkan Lindahl Innehållsförteckning Revisionell bedömning... 1 Bakgrund

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Juridisk vägledning Granskad september 2014 Mer om Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Ett legitimationssystem för lärare och förskollärare infördes år 2011. Legitimationssystemet

Läs mer

Utbildningskvalitet hur följer vi upp och utvärderar vuxenutbildning?

Utbildningskvalitet hur följer vi upp och utvärderar vuxenutbildning? Utbildningskvalitet hur följer vi upp och utvärderar vuxenutbildning? Jonas Österberg, Kvalitetscontroller/Processledare, Vuxenutbildningsförvaltningen Göteborg Stad Vuxenutbildningen i Göteborg Sfi, Komvux

Läs mer

Avgifter i skolan. Samma bestämmelser gäller för statliga, kommunala och fristående skolor

Avgifter i skolan. Samma bestämmelser gäller för statliga, kommunala och fristående skolor Juridisk vägledning Reviderad februari 2015 Mer om Avgifter i skolan Utbildningen ska vara avgiftsfri och eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig

Läs mer

Enkät till inspektörer vid Statens skolinspektion inom ramen för granskningen av statens tillsyn över skolan

Enkät till inspektörer vid Statens skolinspektion inom ramen för granskningen av statens tillsyn över skolan Bilaga 1 Dnr 31-2011-1450 Enkät till inspektörer vid Statens skolinspektion inom ramen för granskningen av statens tillsyn över skolan I denna bilaga redovisas resultatet av den enkät som skickades till

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i grundläggande, gymnasial vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Systematiskt kvalitetsarbete i grundläggande, gymnasial vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare (sfi) (12) 1 För Utbildningsförvaltningen Dnr BIN3 2013-31 Systematiskt kvalitetsarbete i grundläggande, gymnasial vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare (sfi) Innehåll Inledning... 2 Huvudmannens

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Svar på remiss gällande Betänkandet Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning, (SOU 2013:76)

Svar på remiss gällande Betänkandet Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning, (SOU 2013:76) 2014-03-13 ALL 2013/1380 Ola Hendar 010-473 53 81 Greger Bååth 010-473 60 35 Utbildningsdepartementet Svar på remiss gällande Betänkandet Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning,

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Sammanfattning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten 1 Sammanfattning I granskningen ingår 30 grundskolor i 12 kommuner varav 22 kommunala skolor och 8 fristående

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

Föreläggande vid vite

Föreläggande vid vite Beslut 2013-06-18 44-2011:4165 Stiftelsen Maria Elementarskola Fredmansgatan 1-3 118 47 Stockholm Föreläggande vid vite efter tillsyn av Maria Elementarskola i Stockholms kommun 2013-06-18 Dnr 44 2011:4165

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Fritidshemmen fritidshemmen Beslut för fritidshem efter tillsyn av fritidshemmen i Upplands-Bro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd OH-mallen Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd Skolverket visar vägen Skolverket ska genom sin verksamhet främja att

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Klockarskolan

Regelbunden tillsyn i Klockarskolan Regelbunden tillsyn i Säter kommun Klockarskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Klockarskolan Grundskola årskurs 7-9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Säter kommun under hösten

Läs mer

Attityder till vuxenutbildningen

Attityder till vuxenutbildningen Oktober 2012 Attityder till vuxenutbildningen Skolverket genomför under hösten 2012 för första gången en attitydundersökning bland lärare och elever. Resultatet från undersökningen kommer att bli ett viktigt

Läs mer

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng OH-mallen Regeringsuppdrag Översyn av kursplaner och kunskapskrav Nya betygsskalan: A, C och E Verksamhetspoäng Kommunal vuxenutbildning, grundläggande nivå Kurser Engelska Biologi Fysik Kemi Samhällskunskap

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Kommunala vuxenutbildningen 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Vuxenutbildning Intäkter -1 980 000-3 047 956 153,9% Personalkostnader 5 392 706 7 719 171 143,1% Övriga

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur?

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? ViSa, Linköping,12-11-30 Kriminalvårdens uppdrag Kriminalvården ska verka för att 1. påföljder verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt,

Läs mer

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun 2014-05-07 Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Marianne Hedmar, rektor för komvux, Salems kommun Gemensam utvärdering

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog för Särvux Särskild utbildning för vuxna Läsåret 2015-2016 Särvux Särskild utbildning för vuxna Särvux är en frivillig kommunal vuxenutbildning för dig över 20 år och som har en utvecklingsstörning

Läs mer