Rotebrodialogen. Sammanfattning av dialogen i Rotebro, maj 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rotebrodialogen. Sammanfattning av dialogen i Rotebro, maj 2014"

Transkript

1 Rotebrodialogen, maj 2014 Kommunen arbetar med att vidareutveckla Rotebro som stationssamhälle och skapa en mer hållbar, attraktiv och sammanhängande stadsdel tillsammans med Upplands Väsby kommun som vill utveckla Älvsundadalen. I maj 2014 pågick en dialog på internet samt på Rotebro och Rotsunda torg. Här presenteras resultatet av denna dialog som innehöll många intressanta samtal samt närmare 400 enkätsvar och över 300 utmärkta bra och dåliga platser i Rotebro

2 Rotebrodialogen, maj 2014 Dialogsammanfattningen har tagits fram av kommunledningskontoret genom: Stefan Larsson, planarkitekt, Sollentuna kommun Peter Holstad, kommunikatör, Sollentuna kommun samt sommarpraktikanterna Josefin Jansson, Anna Björk, Dimitrios Tsantaridis och Veronika Lund Dnr 2013/0153 KS

3 Innehållsförteckning Dialogresultat 5 OM DIALOGEN 5 REDOVISNING 5 Serviceverksamheter 6 BRA / BEHÅLL 6 DÅLIGT / UTVECKLA 6 Fritid, kultur & aktivitet 7 BRA / BEHÅLL 7 DÅLIGT / UTVECKLA 7 Miljöpåverkan 8 DÅLIGT / UTVECKLA 8 Kommunikationer & trafik 9 BRA / BEHÅLL 9 DÅLIGT / UTVECKLA 9 Karaktär & stadsmiljö 10 BRA / BEHÅLL 10 DÅLIGT / UTVECKLA 10 Favoritplatser & arkitekturreferenser 14 PARK, TORG & MÖTESPLATSER 14 NATUR 14 OBJEKT 15 LEK OCH SPORT 15 KARAKTÄR OCH STADSMILJÖ 16 LÄNDER OCH EN KONTINENT 19 PLATSER I SOLLENTUNA 19 Bra och dåliga platser i Rotebro 20 Dialogresultat OM DIALOGEN Kommunledningskontoret har i uppdrag att ta fram en framtidsvision för en hållbar, sammanhängande och attraktiv stadsdel i Rotebro (och Älvsundadalen) bortom år En förstudie om förutsättningarna att vidareutveckla Rotebro togs fram i slutet av En dialog pågick sedan i maj 2014 och resultatet av denna blir nu ett bra underlag för det fortsatta arbetet med visionen. Processen för det fortsatta visionsarbetet beskrivs i de rosa pilarna på sidorna 20 och 21. Alla hushåll, företag och föreningar i Rotebro bjöds särskilt in att delta i dialogen. Vi har också annonserat i lokaltidningar och på affischer för att nå ut ytterligare. Dialogen dokumenterades i form av enkätsvar. Vid tre torgmöten fanns också möjlighet att märka ut bra och dåliga platser i Rotebro. Över 300 platser markerades. Internetenkäten gav omkring 100 svar och vid torgmötena på Rotebro torg och Rotsunda torg inkom därutöver nästan 300 enkätsvar. Av de som svarade bor 93% i Rotebro samtidigt som 13% arbetar eller går i skolan i Rotebro. Den åldersmässig fördelningen är: 0-10 år 10%, år 16%, år 7%, år 15%, år 16%, %, 61 och äldre 20%. Frågorna som ställdes i enkäten var: Vad tycker du är bra med Rotebro idag? Vad tycker du är dåligt/mindre bra med Rotebro idag? Vad tycker du skulle behöva utvecklas, förändras eller byggas för att Rotebro ska bli bättre i framtiden? Har du någon favoritplats i världen, en arkitekturreferens eller liknande som du vill ska inspirera kommunens arbete med Rotebro? Vilken? Beskriv kort varför du gillar platsen och ladda gärna upp en bild! Syftet med dialogen har varit att uppmärksamma invånare, företagare m.fl. på att kommunen satsar på Rotebro för framtiden och att visionsarbetet har påbörjats. Ett annat syfte har varit att skapa delaktighet och ge möjligheter att inspirera och påverka. Dialog är också ett sätt att få mer lokalkännedom och kunskap om stadsdelen. REDOVISNING I det följande av den här redovisningen presenteras en sammanfattad bild av de åsikter som har kommit in, fördelat på sex olika teman. Enskilda svar har i ett fåtal fall fått stå tillbaka för en dominerande allmän uppfattning. Svar som liknar varandra har också i vissa fall grupperats under en och samma punkt. Svar som för dåliga lekparker och vill ha roligare lekparker kan med andra ord ha lagts ihop till en och samma punkt. Detta för att göra redovisningen överskådlig och lättare att ta till sig. Alla svar finns dock sparade. Ju vanligare ett svar har varit desto större text har det svaret fått i redovisningen. Textstorlekens formel är halva antalet svar +7. Dvs om hundra personer har svarat nära natur blir textstorleken 57 punkter. Om endast en person har svarat aktivitet för äldre blir textstorleken 7 punkter osv. Detta gäller dock inte citat. Nedan finns en förklaring till vad olika färger och symboler i redovisningen betyder. Avslutningsvis redovisas flygbilden där de som deltog vid torgmötena har märkt ut bra och dåliga platser i Rotebro. Citat BRA / BEHÅLL DÅLIGT / UTVECKLA Färg och symbolförklaring FAVORITPLATS / ARKITEKTURREFERENS Inspirationsbild 5

4 Serviceverksamheter BRA / BEHÅLL Tillgång till livsmedelsaffärer, butiker, bank m.m. Bra med lokal service som musik, blommor, närköp, café, restaurang, frisör m.m. Tillgång till handelsplats, köpcentrum (systembolag, ÖB, Coop m.m. Tillgång till skola, förskola, dagis, barnomsorg Bra med tandläkare, vårdcentral, apotek m.m. DÅLIGT / UTVECKLA Dåligt lokalt serviceutbud, konkurser, brist på mataffär, post m.m. Saknar/vill ha köpcentrum, shoppingcentrum, stort varuhus För litet utbud av småskalig lokal service, restauranger, uteserveringar, café, bageri, kemtvätt, skomakare, servicebutiker, kläd- och leksaksaffärer m.m. Bättre tillgång på vård, sjukgymnastik Bättre, finare, fler skolor, förskolor, dagis, fritids Fler bra restauranger, finare krog, vinbar, deli etc. Mer café, konditori, bageri Bättre utbud av framförallt lokal småskalig handel. Små unika butiker, detaljhandel, kläder, leksaker, godis, kiosk, systembolag, torghandel, apotek, blommor Utveckla lokal näringsverksamhet Mer lokal och mångsidig service, matbutik (inte minst i Rotsunda), post och bank Fritid, kultur & aktivitet BRA / BEHÅLL Motionsspår, cykelvägar, ridning, skidspår, skridskoåkning Tillgång på sport, aktiviteter och lek Innebandy, tennis, fotboll, golf Nära natur och rekreationsområden, sjö, sommarbad, promenad, strövområden, svampplockning, växt och djurliv Biblioteket och idrottshallen som kommer Fritidsgården Konsten på Överby DÅLIGT / UTVECKLA Dåliga och för få lekplatser, barnaktiviteter. Vill ha mer, bättre, roligare lek och aktivitet! Och barnvänligare platser Fler och bättre parker, spontanidrott, parkaktivitet, trädgårdar, mysiga miljöer, mixa torg, park, vatten. Stränder och bryggor vid Norrviken, öppna mot vattnet, sommarcafé vid sjön Bättre hundrastning, hundrastgård Dåliga förutsättningar för aktivitet, sport, upplevelser, rekreation Bättre möjlighet till aktivitet. Motion, gym, utegym, friidrott, kampsport, gymnastik, cykling, promenad, skridsko, roddbåtsuthyrning, ridning, parkour, skatepark. Bättre möjlighet till bollsporter (sommar och vinter) Brist på saker att göra för ungdomar. Mer aktiviteter, fritidsgård, mötesplatser, öppen idrottshall, café m.m. Saknar badhus och utebad. Fler, bättre, finare badplatser, stränder, utomhusbad, badhus, simhall Vill ha Bibliotek Mer kultur, bio, museum, historia, kulturpunkt, tivoli och evenemang Begränsa golfandet Aktivitet för äldre Isbana på Norrviken och skidspår på golfbanan BMX, skatepark och parkour? 6 7

5 Miljöpåverkan DÅLIGT / UTVECKLA För mycket buller från bil, tåg och flyg Ur miljösynpunkt är det dåligt att bygga bostäder nära järnvägen Minska bullret. Bygg bullerskärmar, vallar, skärmande hus, tyst asfalt m.m., förändrad inflygning För mycket partiklar och avgaser minska! Otrevlig lukt minska! Bullerskärmarna utmed Stäketvägen bör förlängas ytterligare i västlig riktning Förlägg kontors- eller industrilokaler till remsan mellan Norrvikenleden och E4:an. Dessa byggnader kan utgöra en bullerbarriär för hela området Kommunikationer & trafik BRA / BEHÅLL Nära till bra kommunikationer Bra kontakt med Stockholm, Arlanda, Uppsala Läget, nära till mycket, centralt Bra för cykel- och moped Bra med pendeltåg, buss och kollektivt resande Nära till E4 och E18 Lugn trafik, ingen genomfartstrafik Lätt att parkera, bra vägar DÅLIGT / UTVECKLA Vill ha fler pendeltåg (kvällar o helger) samt en bättre station o tunnel. Busstrafiken har försämrats, utöka busstrafiken. Saknas bussar till och från stationen, tajma. Avsaknad av direktbussar och bra bussträckor. Förbättra kollektivtrafiken. Dåliga kommunikationer och tvärförbindelser, ingen tunnelbana, spårväg etc. Saknas bra gång- och cykelvägar, få övergångsställen. Mer gång- och cykelvänligt! Cykelparkering, trottoarer För mycket bilar, lastbilar, bilparkeringar och trafik/genomfartstrafik, för stor plats för bilar, gör mindre bilvänligt Sammanlänka, bort med avspärrn. och återvändsgator, bygg bort barriärer. Gångbroar, komma till sjön, över ån, naturen, fler utfarter från Rotebro, enklare att ta sig fram Öka parkeringen, fler infartsparkeringar, större p-rutor Minska parkeringen, bygg p-hus och garage som ej syns Fler avspärrningar och återvändsgator, ingen genomfart, lugnare trafik bland villorna Sänk hastigheten/sätt upp farthinder Bättre underhåll och skötsel av vägar, trottoarer Rotebro station behöver en kraftig modernisering om Rotebro ska byggas ut Spårväg eller ny pendelstation vid Antuna 8 9

6 . och Karaktär & stadsmiljö BRA / BEHÅLL Tryggt och säkert Lugnt Trivsamt, trevligt område, bra känsla Barnvänligt och bra äldreanpassning Blandad befolkningsstruktur, bra mix av boendeformer, förebygg segregation och gentrifiering Människorna, grannarna, bra gemenskap, familjärt Blandad bebyggelse (gammalt och nytt, bostäder och företag) Fin, trivsam, varierad bebyggelse, bra boendemiljö Blandning av villor, landskap och stadskänsla/stadsmiljö Bra och fin småhusbebyggelse, villastad, bevara småhusbebyggelsen Småstads-, förorts- och bykänsla, urban landsbygd, avskildhet Lagom storlek, andningshål, småskaligt Inte så exploaterat, låg bebyggelse, gör ej för tätt Börjar bli för tätt, Bygg inte här, förtäta ej Nära grönområden natur Nära till vatten, Norrvikensjön, Edsån och Edssjön Behåll gröna områden Grönska, blommor, fint, vacker sjö och natur, uppvuxet Fint, bra, mysigt, stadslikt torg och centrum Fin och bra lokal park, stråk, grönytor Blandad befolkningsstruktur Blandning av villor, landskap och stadsmiljö Ett av de trevligasta ställena i Sollentuna DÅLIGT / UTVECKLA För glest och för lite människor, liv och rörelse. Dålig folkström. Delvis sovstad. Vill se fler människor och mer liv och rörelse! Fragmenterad stadsbild, väldigt uppdelat, barriärer, fysisk segregation, isolerat. Öka närheten! Slitet, tråkigt, omysigt, fult centrum- och stationsområde och torgmiljö, intryck av tråkigt förortscentrum, betongförort Skapa förbättrat, finare, mer inbjudande, mysigt och levande centrum, plats för människor och aktiviter Förbättra runt Rotebro torg, Rotsunda torg och stationen. Gör trevligare, roligare med levande stadskänsla Industrimiljön vid centrum är skräpig, ful, tråkig. Avskärma eller flytta industrierna. Tomma, otrygga, döda ytor och stråk kring centrum (framförallt mellan stationen och Rotsunda). Ödetomter, tom ytparkering Bygg och förbättra runt stationen, industriområdet, parkeringarna, mot järnväg och motorvägen/ norrvikenleden, stråket till Rotsunda, bygg på dödytor 10 11

7 Kommer till en baksida, ej välkomnande intryck. Skapa ett varmt och välkomnande Rotebro, bättre entré, inbjudande Mer och bättre parker, mötesplatser, gröna oaser och stråk med förbättrad inredning (parksoffor, fontän, julgran m.m.). Utnyttja mötet med vattnet För lite park, grönska, planteringar, saknas central park Saknas bra belysning centralt o på gång-,cykel- och promenadvägar. Mer, bättre belysning Grått, fult, oinspirerande, nedgånget. Gör finare, fräschare, roligare och trivsammare. Estetik och kvalitet! Mer grönt, planteringar och träd! Inte så mycket betong och asfalt. Och bättre skötsel av det allmänna. Fula och dåliga tunnlar till stationen, stationen är ful, sliten och smutsig Otryggt, oroligt, för mycket bråk, brott och skadegörelse framförallt i centrum och nära pendeln. Låg närvaro av polis, för lite bevakning Tråkigt och otryggt kring och under motorvägen. Motorvägsbron ej bra, vill slippa se motorvägen, färre bilar, bort med bilarna Rotebro känns bortglömt, kommunen prioriterar inte satsningar på Rotebro, räknas ej till fina Sollentuna. Satsa mer på Rotebro! Låt hamna i fokus och höj statusen! Förtäta, bygg mer urbant i centrala delar, större hus, högre hus förtäta villaområdet Bygg och bevara Bort med kontorshus och in med bostäder Dyra tomma lokaler, för få jobb. Möjliggör småföretagande i lokaler! Bristande underhåll, snöplogning, skräphållning, städning, renhållning, vägskötsel, parkskötsel Skräp och få soptunnor. Gör renare, mindre sopor i offentliga rum, bättre återvinning, fler papperskorgar För få hyreslägenheter, bostadsrätter, svårt för ungdomar m.fl. Bygg fler student-, ungdomsoch äldrebostäder etc. Bostadsoch hyresrätter, radhus, villor Det känns som att kommunen har glömt bort Rotebro. Satsa mer och höj statusen! Varför inte byggemenskaper som är vanligt i Tyskland... Jag hoppas att planen medför att invånarantalet i Rotebro kan mer än fördubblas Bebygg parkeringsytorna kring centrum, gör mer levande Bättre skötsel av parker, planteringar etc Fler gröna oaser och träffpunkter Blanda natur och stadsmiljö Bevara naturområdena Länets fulaste stationsområde En solig dag vill jag att Rotebro ska speglas till Gör Rotebro mer välkomnande utåt Bygg bostäder i balans med natur och kollektivtrafik Klotter 12 13

8 Favoritplatser & arkitekturreferenser PARK, TORG & MÖTESPLATSER Kungsträdgården Kungsträdgården Park de Luxembourg i Paris High line / the walk (New York) Paris caféer Rålambshovsparken Norrviken strandpromenad Skeppargränd - Norrviken sjön/strand Torget Torget Torg Bårsta torg Uteplatser och trädgårdar. Central Park, NY Fontän i centrum Hagaparken & Brunnsviken Gröna mötesplatser Majbrasan i Gillberga Parken där man har gjort olika saker. Mysigt, fint och massvis med restauranger! En träffpunkt istället för något som man skyndar förbi. Gröna växter, en fontän, mysiga ställen att slå sig ner på och möta vänner. Kunna ta en fika på torget, lite torghandel. Stora gräsytor för barn att springa runt på, lekstugor, höga träd som ger skugga åt picknickpar och pluggande tonåringar, grusgångar och statyer. Järnvägen som byggdes om till promenadstråk Man kan sitta på gräset och grilla. Belysning så att man kan gå på kvällarna. Promenad utefter sjön. Mysigt Det är mysigt Mysig torgkänsla med ett fräscht och mysigt café och inredningsbutiker med presentartiklar mm. Lättheten att ta sig till rätt butik utan gångavstånd Lätt att ta sig till naturen och motion. Nära stad men härlig och vacker natur. Harmoniskt Gröna växter, en fontän, mysiga ställen att slå sig ner på och möta vänner OBJEKT Fontänen på Sergels torg Fyrar Lägenhetshusen på Turebergs Allé Highbury Stadium Square London Fremont Troll, Seattle Kinesiska muren Petronas towers i Kuala Lumpur Tegel Friends Arena Mitt hem Huset där jag bor Hemma Stadens förmåga att vara både inbjudande, mysig och säker Den är utstickande. Häftiga byggnader som ger en frihetskänsla. Om det byggs i Rotebro så skulle jag vilja att husen utformades så. Urtråkig plats blev mer spännande och lite annorlunda. Den har skyline och ljussättning. Det är också bra med stadens förmåga att vara både inbjudande, mysig och säker. Gärna mycket tegel och arkitektur likt Jästfabriken. AIK NATUR Den orörda skogen Skog/natur Rapsfälten vid Antuna gård Norrvikensjön Norra Järvafältet Stockholms skärgård Niagara Falls Naturnära och grönt I dagens stress och hets, så är skogen ett ställe som blir viktigare och viktigare; ger lugn, avstressande miljö. Jag värnar om naturområdena och bryr mig inte så mycket om arkitektur. Jag vill kunna promenera ostört med grönt omkring mig och vatten i närheten. Skog ska finnas. Utan naturområdena går det inte att få en attraktiv miljö. Öppna fält och rofylld miljö. Den orörda naturen öster och väster om sjön. Nära till grönområden och bra kommunikation. Vatten, djurliv och naturvård. Utan naturområden går det inte att få en attraktiv miljö LEK OCH SPORT Lekparken i Solna Skytteholmsparken Grönalund Grönalund Kinderboerderij Öknehult (ridläger i Småland) Ökne (ridläger) Legoland Lek och bus Siom vattenpark på Teneriffa För att det är kul och det finns aktiviteter Stor lekplats med roliga lekredskap för hela familjen. Tillgång till små fik som drivs bl.a. av idrottsförening. Sköna sittplatser. För att det är kul och det finns aktiviteter. Kul, finns mycket att göra. Barn leka, klappa djur, lära sig om naturen. Inspirerande, kul, nytt varje gång för både barn och vuxen. Finns stora öppna ytor med orörd natur där man kan slappna av och inte tänka på storstadsgrejer. Det finns stora öppna ridskolor. Det är ganska roligt för barnen, skulle önska mer upplevelser för barnen. Den är rolig 14 15

9 KARAKTÄR OCH STADSMILJÖ Bilbao Madrid Madrid Florens Venedig Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona, Sydney och Kapstaden med deras pirer Lomma hamn (främst södra delen) Malmö, Lomma, Hjärup Trosa & Söderköping Trosa och Söderköping Sigtuna Sigtuna Nymärsta torg i Sigtuna & norra Storgatan i Eksjö En småstad Småstad En småstad i vacker natur Småstadsro fr. början, där finns mycket att hämta. Vallentuna Nora Eksjö stad Karlstad centrum Helsingborg Köpenhamn Visby Uppsala Örebro Öland Kreuzberg, Berlin Notting Hill, London Neumagen-Dhron Storstaden Småstaden Genomtänkt modern design och fräscht överlag. Lätt att hitta en idrottsplats och bra restauranger. Bra affärer, historia, modernt. Fina och härliga städer. Blandning av gammalt & nytt. Inte rädda för ny arkitektur men samtidigt bevarar det gamla. Det skapas en härlig maritim miljö med restauranger, caféer och butiker, en naturlig mötesplats för gammal som ung. Med vårt klimat får man satsa på vinteraktivitetscentrum för att det skall bli levande året runt. Varierade husformer kring en naturlig vattenspegel/park som skapar harmoni och möjligheter till avkoppling. Bebyggelse och vatten Blandning av parker, lägre flerfamiljshus och villor utmed ån men med historien närvarande. Med fina uppbyggnader kring ån. Kan man kanske göra något vackert av Edsån, som ringlar vackert från Norrviken? Kanske finns också möjlighet att bygga fler bostäder i form av radhus/småhus kring denna? Det är mysigt. En liten stad utanför en storstad. Kombination av nymodern byggd stad med genuin rustik. En gammaldags stad med bänkar längs gatan, träd, snygga papperskorgar och askkoppar mm som ger en trevlig och esplanadliknande känsla, för att välkomna besökare att tillbringa tid på platsen och prata med varandra, inte bara springa i affärer. Småskaliga dimensioner på byggnader och gator. Bevarade gröna ytor. Gå, cykel vanligt, låghus. Småskalighet i handel, grönt,fisk, frukt mm De har fina röda trähus. Gärna blandad bebyggelse med flerfamiljshus, radhus, kedjehus och villor. Stil, smak, en naturlig närhet och uppdelning av staden. Nära till allt. Värmeslinga på cykelgånga det är bra under vintern. Stadsmiljö med affärer. Allt i Stockholm är trista storköp och inomhuskomplex. Stor satsning på kultur och levande turism. Fint Lugnt och harmonisk plats nära naturen och även nära till innerstad. Blandad variation av hus. Vackert Finns historia, promenadvägar utan att lämna urbaniteten och man låter folket sätta sitt avtryck på staden. Fina townhouses. Tyskland, Neumagen för att småbyar och liknande blir trevliga om de byggs kring ett levande torg. Tokyo Modern stadsdel Seoul, Hangang (River) och Samcheongdon, Hongoae Dubai Västertorp Hornsbergsstrand Hornsbergsstrand Hammarbysjöstad Hammarby sjöstad, Väsby stationsområde Kärrtorp centrum, m.fl. söderortscentrum Stockholm Rödabergen, Danderydsgatan och Helgalunden. Södra station Kista Kista Solna stad Solna stad Filmstaden i Råsunda Sundbyberg och Hammarbysjöstad Sundbyberg Centrum Sundbyberg eller Lund Väsby och Sundbyberg Väsby (runt stationsområdet) Hökarängen Vaxholm och Marstrand Norrtälje Hollywood Hollywood San Francisco eller Capetown Miami Los Angeles Sydney Asiatiskt tänkande, Blandad bebyggelse Platser med breda trottoarer Lantlig känsla Trygghet, tillgänglighet, service Otrolig stad Kanske någon sjöstad, bevara det gamla men mixa med nytt. Vackert, förenar mycket människor Kulturell upplevelse. Modern stad med vackra gemensamma ytor. Modernt, stadskänsla. Det grönt, tyst, tillgängligt och närhet till vatten. Mycket fria ytor. Begränsad biltrafik. Bra kommunikationer. Väsby - mer livlig bebyggelse. Torgmiljö, avskiljt från trafik. Butiker och caféer runt ett torg. Det är trevligt, fina områden och bra med affärer. De har bebyggelse som anpassats till terrängen. Det är vackert och fullt av liv, speciellt i parken. Allt finns i närheten, natur och stad. Framtidsvisioner. Ett perfekt upprustat bostadsområde, anpassat till 2000 talet (ljus rymd) men med bibehållit ursprunglig karaktär av folkhemmet. BULLER mur mot Råsundavägen klädd med växter. Arkitekturen känns varm och inbjudande till skillnad från många andra nybyggda områden. Blandat med boende och affärer och caféer, många öppna platser att umgås på, boulebanor, skridskobana, minigolf. Sundbybergs C för att det är litet men väldigt levande och aktivt med sådant som gör att det alltid är människor där. Städer med varierad bebyggelse och små butiker. Känns som en levande stadsdel. Stadsliknande miljö kombinerat med småhus. Barnekow och hans arkitektkompis gjorde ett inslag i Gokväll om Hökarängen och det fanns kvaliteter där som knappast återfinns på Kung Hans väg. Bebyggelsen, snickarglädje, vattnet. Fint och idylliskt. Få in det mjuka inte bara nyproduktion som är opersonligt och stelt utan lägga lite på utformningarna. Finns mer ställen och mer platser än här. Fina stränder. Jag gillar människorna och alla är trevliga Storstäder som även visar närhet och kultur. Trevliga människor. Bra stad. Att få det man bygger att passa med kringliggande natur. Att det inte tar över utan det finns en balans. Hyresrätter i höghus och låghus, bostadsrätter, villor. Fler arbetsplatser är också helt ok. Trottoarer längs infarterna till bostadsområdena (t.ex. Rotsunda -Celsings väg, Kärleksbacken, Skinnaråsen). Jag föredrar att Rotebro skulle få en mer lantlig känsla. Så istället för att gå mot ett nytt Sollentuna Centrum, gå mot ett nytt Norrviken (framförallt öster om Norrviken station). Tänk trygghet, service och tillgänglighet. Samarbeta gärna med Ett tryggare Sverige, Brottsförebyggande rådet m.m

10 Framfart Matbutiker, fik och restauranger Erskine och Calatrava Gaudi (Barcelona) Varierade husformer kring en naturlig vattenspegel/park som skapar harmoni och möjligheter till avkoppling Ta vara på och utveckla de möjligheterna som finns. Kräver framfart och kompetens. Man kan inspireras av arkitekterna Santiago Calatrava och Ralph Erskine. Båda de två arkitekterna har en ikonisk och icke-konventionell design och det är det som Rotebro behöver, alltså en design som gör att Rotebro står ut och inte liknar andra kommundelar. Organisk arkitektur mjuka former med oregelbundenhet. Man kan inspireras av arkitekterna Santiago Calatrava och Ralph Erskine... ikonisk och icke-konventionell design... en design som gör att Rotebro står ut och inte liknar andra kommundelar. LÄNDER OCH EN KONTINENT Afrika Kamogawa, Japan Hongkong och Singapore USA USA Brasilien Turkiet Turkiet Turkiet Turkiet Turkiet Alanya, Turkiet Ankara, Turkiet Spanien, Turkiet, Grekland, Sverige Spanien Spanien Mallorca och Danmark Santorini, Grekland Cypern England Tyskland och Frankrike (Paris, Provence) Egypten Iran Kroatien Uzbekistan Dominikanska republiken Fin natur bl.a. Jättefina byggnader, rent och snyggt. Fint Finns coola grejer. Fint Pooler Pooler Stränder, hotell och värme. Hotellen är fina. Fint Fint och mysigt Grönt och fint Bra land Fint Cykel/promenadstråk med olika utegym längs vägen. Bra lekparker, utemiljön städad. Naturen, kulturen, arkitekturen - ALLT! Finns hav, pool och glass. Man kan åka runt Lagom stort nära till havet Mitt hemland. Vackert Badstränder och pannkakor med choklad. Finns stora fina berg och fina hus. Fina stränder Badstränder och pannkakor med choklad Att få det man bygger att passa med kringliggande natur. Att det inte tar över utan det finns en balans PLATSER I SOLLENTUNA Sollentuna Centrum - Turebergs torg o Kungsträdgården. Sollentuna centrum Sollentuna Silverdal Häggvik Malmvägen Norrviken Rotsundagård Rotsundagård Rotsunda Rotebro Rotan Sollentunaholm Pizzerian Skinnaråsen/Annero Rotsundas koloniområde! (Trollholmen/Rotsunda ängar) Stinsen Ytterbyvägen Fräscht, ljust, välplanerat och umgängesytor. Områden utan risiga fabriker t.ex. den hemskt fult gula fasaden som finns i Rotsunda. Centralt, bra centrum och bra med många bussar. Många grönområden. Lugnt Terrasshusen är härliga. Det är fint Utsikten över sjön, kärleksstigen och ekbacken Är gott. Fint läge och utsikt. Har en stor inglasad balkong med utsikt mot det gröna

11 Bra och dåliga platser i Rotebro Under tre dagar på Rotebro och Rotsunda torg kunde besökare märka ut bra och dåliga platser med nål på en flygbild. Här är resultatet! Sammanfattning: - Bullret från E4an, motorleder, järnväg och flyg är ett problem - Förbättra Rotebro centrum. Otryggt och tråkigt. För lite liv och service. - Brist på service och mataffär i Rotsunda (dock fint torg) - Förbättra stråket Rotsunda -Rotebro station (idag dött, tråkigt, otryggt) - Uppskattad natur och fritid runt Rotebro (Norrvikensjön, strandpromenaden, Edsån och Järvafältet) 20

12 Tack till: Alla barn, ungdomar och vuxna som deltog i diaogen och som delade med sig av lokalkännedom, synpunkter och idéer kring favoritplatser, Rotebro, Rotebros framtid mm. Notering: Processen för det fortsatta visionsarbetet beskrivs i de rosa pilarna på föregående uppslag..

13 Badstränder och pannkakor med choklad

Sammanställning av enkät

Sammanställning av enkät Bilaga 5 Sammanställning av enkät Trafikmiljö och Fisksätras framtid En del i arbetet med Fisksätradialogen 12 januari 1 mars 2010 Idéer om trafikmiljön och Fisksätras framtid För att kommunen ska få vägledning

Läs mer

Täby kommun 2013. Nordiska Undersökningsgruppen 2013-10-22

Täby kommun 2013. Nordiska Undersökningsgruppen 2013-10-22 Täby kommun 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-10-22 Titel: Medborgardialog galoppfältet 2013 Skapat av: Nordiska Undersökningsgruppen AB Dokumentdatum: 2013-10-22 Projektledare: Anders Lindhe Projektassistent:

Läs mer

Det här tycker vi i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra är livskvalité, bra boendemiljö och service.

Det här tycker vi i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra är livskvalité, bra boendemiljö och service. Vad är livskvalité, service och bra boendemiljö i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra? VOMB Här ska in en bild från Veberöd med människor på /gärna unga t.ex från fritidsgården Service? Livskvalitet? Boendemiljö?

Läs mer

Vad är bäst för Dalby?

Vad är bäst för Dalby? 1 Arbetsbok 2 Lunds kommun - Fokus Dalby Vad är bäst för Dalby? Dalbyborna har lämnat synpunkter på framtiden! I Arbetsbok 1 har 102 personer svarat via hemsidan och 29 har valt att fylla i den tryckta

Läs mer

Samrådsenkät Nacka strand. Standardrapport

Samrådsenkät Nacka strand. Standardrapport Samrådsenkät Nacka strand Standardrapport Procent Antal Arbetsplats i Nacka strand 3,7% 6 Boende i Nacka strand 67,7% 109 Elev i Nacka strand 0% 0 Företräder en organisation 1,2% 2 Förträder ett företag

Läs mer

tyck till om dergårdsentrén

tyck till om dergårdsentrén Bilaga 1 tyck till om dergårdsentrén En enkät från Lerums kommuns om pågående planering inom området Dergårdsentrén i Lerum Redovisning av enkätsvar september - oktober 2013 Sammanställt av planenheten

Läs mer

Förord... 5. Inledande kommentar... 6. Svarandestatistik... 7. Svar del 1 - Om trivsel och promenadvägar... 11

Förord... 5. Inledande kommentar... 6. Svarandestatistik... 7. Svar del 1 - Om trivsel och promenadvägar... 11 Innehåll Förord..... 5 Inledande kommentar.... 6 Svarandestatistik... 7 Vilka har svarat?... 7 Var bor de som svarat?... 9 Svar del 1 - Om trivsel och promenadvägar... 11 Frågeställning 1... 11 Frågeställning

Läs mer

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år Report Filter Filter Item Detail Criteria #1 Ålder equals "- 17" Criteria #2 Ålder equals "18-24" Criteria #3 Ålder equals "25-35" Categories All categories Creation Date Doesn't matter Date Edited Doesn't

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR MEDBORGARMÖTEN

MINNESANTECKNINGAR MEDBORGARMÖTEN MINNESANTECKNINGAR MEDBORGARMÖTEN Hur ska våra parker och grönområden utvecklas? Medborgarmöten i Bagarmossen, Björkhagen, Kärrtorp/Enskedalen, Skarpnäcks gård/skrubba, Flaten och Orhem Bagarmossen Onsdagen

Läs mer

Sagt om Dalby. - ur vår synpunkt sett - Slutrapport av Fokus Dalbys dialog med dalbyborna 2011

Sagt om Dalby. - ur vår synpunkt sett - Slutrapport av Fokus Dalbys dialog med dalbyborna 2011 Sagt om Dalby - ur vår synpunkt sett - Slutrapport av Fokus Dalbys dialog med dalbyborna 2011 FOKUS DALBY Sagt om: Dalbys identitet...5 Dalby växer...7 Lek och rekreation i Dalby...9 Hållbart Dalby...11

Läs mer

Bilaga Tidig dialog. Sammanfattning från workshop den 17 dec 2012. Fokusområde 1: Framtida områden

Bilaga Tidig dialog. Sammanfattning från workshop den 17 dec 2012. Fokusområde 1: Framtida områden 1 Bilaga Tidig dialog Sammanfattning från workshop den 17 dec 2012 Fokusområde 1: Framtida områden Övergripande tankar Vad vill vi?: - Vad ska vara Flens profil och karaktär? - Vilken utveckling ska vi

Läs mer

Centrumdialogen Brandbergen 2-5 april 2014. Sammanställning av inkomna synpunkter Anna Högberg och Johan Tirén 2014-05-13

Centrumdialogen Brandbergen 2-5 april 2014. Sammanställning av inkomna synpunkter Anna Högberg och Johan Tirén 2014-05-13 Centrumdialogen Brandbergen 2-5 april 2014 Sammanställning av inkomna synpunkter Anna Högberg och Johan Tirén 2014-05-13 Centrumdialogen Brandbergen 2-5 april 2014 Inledning Som en del av utvecklingen

Läs mer

FRAMTIDA ALBY DESIGNDIALOG 2012

FRAMTIDA ALBY DESIGNDIALOG 2012 FRAMTIDA ALBY DESIGNDIALOG 2012 BILDPROTOKOLL FRÅN WORKSHOPAR 3 torsdagar med kvällsworkshopar (ca 100) 1 workshop med tema koloni och odling (ca 50) 2 workshopar med klass 9, Grindtorpsskolan (ca 45)

Läs mer

Under perioden 24 mars till 27 april 2015 genomfördes en webbenkät om at tbygga bostäder i Örebros parker. Många valde att kommentera sitt svar.

Under perioden 24 mars till 27 april 2015 genomfördes en webbenkät om at tbygga bostäder i Örebros parker. Många valde att kommentera sitt svar. Under perioden 24 mars till 27 april 2015 genomfördes en webbenkät om at tbygga bostäder i Örebros parker. Många valde att kommentera sitt svar. Nedan redovisas alla kommentarer till undersökningen: "Ska

Läs mer

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda.

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda. 1 (36) Sammanställning av enkätsvaren Färdplan Flen Flens kommun 2019 När Flens kommun är som bäst 1. Hur är det i Flens kommun när det är som bäst? Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna.

Läs mer

2 Information papperslös nämndhantering - Mats André. 5 Remiss - Yttrande över förslag flerårsplan 2013-2016

2 Information papperslös nämndhantering - Mats André. 5 Remiss - Yttrande över förslag flerårsplan 2013-2016 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Kommunala pensionärsrådet 2012-04-17 Tid 2012-04-17, Kl 16.00 18.00 Plats Kommunalhuset Tumba plan 2 konferensrum 2 Ärenden Justering 1 Aktuellt från organisationerna

Läs mer

Kommundelsutveckling Malmbäck

Kommundelsutveckling Malmbäck Kommundelsutveckling Malmbäck Utveckling 2013 04 30 > 2013 06 05 Svar 1. Kön? Besvarad av: 180 (83%) Ej besvarad av: 37 (17%) 1 Kvinna 107 (59%) 2 Man 73 (41%) 180/500=36% (Anonyma resultat) 2. Ålder?

Läs mer

Bilden av Gnesta Svar på öppna frågor

Bilden av Gnesta Svar på öppna frågor Vad är det bästa med Gnesta, enligt dig? Nämn max tre saker. Nya stationen, bryggan mellan stationen och Bryggeriholmen, frönäs osv. Där är allt frächt och nytt, det är alltid trvligt att vara där och

Läs mer

Designdialog Tullkammarkajen Workshop 1. Grupparbete BILDPROTOKOLL ÖVNING 2. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 1 2015-05-11

Designdialog Tullkammarkajen Workshop 1. Grupparbete BILDPROTOKOLL ÖVNING 2. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 1 2015-05-11 BILDPROTOKOLL ÖVNING 2 Designdialog Tullkammarkajen Workshop 1 Workshopen bestod av två övningar, en SWOT-analys och en framtidsspaning. Övning 1 gjordes individuellt och övning 2 gjordes i grupp. I Swotanalysen

Läs mer

Lokalt utvecklingsprogram Bodafors November 2011

Lokalt utvecklingsprogram Bodafors November 2011 Lokalt utvecklingsprogram Bodafors November 2011 Bakgrund Nässjö kommun och dess utveckling påverkas av vad som händer i kommunens mindre tätorter och landsbygd. Det är därför viktigt att det finns en

Läs mer

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 INNEHÅLL DESIGNDIALOG KOPPARLUNDEN OCH SAMMANFATTANDE STADSBYGGNADSVISION, VÅREN 2013 BESTÄLLARE FASTIGHETSÄGARNA I KOPPARLUNDEN,

Läs mer

Idéboken. Idéer om LinköpingsBo2016. Sammanställt 2012-10-23

Idéboken. Idéer om LinköpingsBo2016. Sammanställt 2012-10-23 Idéboken Idéer om LinköpingsBo2016 Sammanställt 2012-10-23 Idéboken. Du läser just nu i idéboken. Här har vi samlat idéer kring stadsutveckling och gestaltning av Vallastaden som har kommit till projektet

Läs mer

Redovisning av Husbydialogen 7-11 juni 2009. Tusentals idéer för ett ännu bättre Husby

Redovisning av Husbydialogen 7-11 juni 2009. Tusentals idéer för ett ännu bättre Husby Redovisning av Husbydialogen 7-11 juni 2009 Tusentals idéer för ett ännu bättre Husby Fö r h r a l p m e x e s d n a MEDVERKANDE Dialogveckan i Husby har arrangerats av Svenska Bostäder i samarbete med

Läs mer

Redovisning av Husbydialogen 7-11 juni 2009. Tusentals idéer för ett ännu bättre Husby

Redovisning av Husbydialogen 7-11 juni 2009. Tusentals idéer för ett ännu bättre Husby Redovisning av Husbydialogen 7-11 juni 2009 Tusentals idéer för ett ännu bättre Husby MEDVERKANDE Dialogveckan i Husby har arrangerats av Svenska Bostäder i samarbete med Stockholms stad och Hyresgästföreningen.

Läs mer

o m r å d e s a n a l y s

o m r å d e s a n a l y s e n o m r å d e s a n a l y s 1 Denna rapport är framtagen av Emma Persson, Chalmers Arkitektur, på uppdrag av Uddevalla kommun. 2011 Vill du veta mer om hur du kan vara med och arbeta med frågor som berör

Läs mer

Bilden av Tierp (305) 36 år eller mer

Bilden av Tierp (305) 36 år eller mer Report Filter Filter Item Detail Criteria #1 Ålder equals "36-50" Criteria #2 Ålder equals "51-65" Criteria #3 Ålder equals "66 -" Categories All categories Creation Date Doesn't matter Date Edited Doesn't

Läs mer

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM.

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. Katrineholms kommun, Stadsbyggnadskontoret. Författare Carolin Lindholm Projektledare Helene Nord 29 October 2009 2009 Skill Om Skill Skill

Läs mer

Pappersenkäten och den kortare digitala enkätens frågor. Den längre digitala enkätens frågor. A. Hur är det i Tierps kommun när det är som bäst?

Pappersenkäten och den kortare digitala enkätens frågor. Den längre digitala enkätens frågor. A. Hur är det i Tierps kommun när det är som bäst? 1 Under hela perioden för medborgardialog om ny vision för Tierps kommun, 20 februari till 16 april, låg en enkät öppen på kommunens hemsida. Enkäten fanns också att tillgå i pappersform på kommunens bibliotek

Läs mer

Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens

Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens 2012 03 14 Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens Rapport nr 19 Hur ökar vi Arvikas attraktionskraft? Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö

Läs mer

Sveriges Lustgård och Vision 2025

Sveriges Lustgård och Vision 2025 Resultat av enkätundersökning Sveriges Lustgård och Vision 2025 November 2013 februari 2014 Innehållsförteckning INLEDNING... 1 METOD... 2 MÅLPOPULATION... 2 STICKPROV... 2 UTVECKLING AV ENKÄT... 2 GENOMFÖRANDE...

Läs mer