Rotebrodialogen. Sammanfattning av dialogen i Rotebro, maj 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rotebrodialogen. Sammanfattning av dialogen i Rotebro, maj 2014"

Transkript

1 Rotebrodialogen, maj 2014 Kommunen arbetar med att vidareutveckla Rotebro som stationssamhälle och skapa en mer hållbar, attraktiv och sammanhängande stadsdel tillsammans med Upplands Väsby kommun som vill utveckla Älvsundadalen. I maj 2014 pågick en dialog på internet samt på Rotebro och Rotsunda torg. Här presenteras resultatet av denna dialog som innehöll många intressanta samtal samt närmare 400 enkätsvar och över 300 utmärkta bra och dåliga platser i Rotebro

2 Rotebrodialogen, maj 2014 Dialogsammanfattningen har tagits fram av kommunledningskontoret genom: Stefan Larsson, planarkitekt, Sollentuna kommun Peter Holstad, kommunikatör, Sollentuna kommun samt sommarpraktikanterna Josefin Jansson, Anna Björk, Dimitrios Tsantaridis och Veronika Lund Dnr 2013/0153 KS

3 Innehållsförteckning Dialogresultat 5 OM DIALOGEN 5 REDOVISNING 5 Serviceverksamheter 6 BRA / BEHÅLL 6 DÅLIGT / UTVECKLA 6 Fritid, kultur & aktivitet 7 BRA / BEHÅLL 7 DÅLIGT / UTVECKLA 7 Miljöpåverkan 8 DÅLIGT / UTVECKLA 8 Kommunikationer & trafik 9 BRA / BEHÅLL 9 DÅLIGT / UTVECKLA 9 Karaktär & stadsmiljö 10 BRA / BEHÅLL 10 DÅLIGT / UTVECKLA 10 Favoritplatser & arkitekturreferenser 14 PARK, TORG & MÖTESPLATSER 14 NATUR 14 OBJEKT 15 LEK OCH SPORT 15 KARAKTÄR OCH STADSMILJÖ 16 LÄNDER OCH EN KONTINENT 19 PLATSER I SOLLENTUNA 19 Bra och dåliga platser i Rotebro 20 Dialogresultat OM DIALOGEN Kommunledningskontoret har i uppdrag att ta fram en framtidsvision för en hållbar, sammanhängande och attraktiv stadsdel i Rotebro (och Älvsundadalen) bortom år En förstudie om förutsättningarna att vidareutveckla Rotebro togs fram i slutet av En dialog pågick sedan i maj 2014 och resultatet av denna blir nu ett bra underlag för det fortsatta arbetet med visionen. Processen för det fortsatta visionsarbetet beskrivs i de rosa pilarna på sidorna 20 och 21. Alla hushåll, företag och föreningar i Rotebro bjöds särskilt in att delta i dialogen. Vi har också annonserat i lokaltidningar och på affischer för att nå ut ytterligare. Dialogen dokumenterades i form av enkätsvar. Vid tre torgmöten fanns också möjlighet att märka ut bra och dåliga platser i Rotebro. Över 300 platser markerades. Internetenkäten gav omkring 100 svar och vid torgmötena på Rotebro torg och Rotsunda torg inkom därutöver nästan 300 enkätsvar. Av de som svarade bor 93% i Rotebro samtidigt som 13% arbetar eller går i skolan i Rotebro. Den åldersmässig fördelningen är: 0-10 år 10%, år 16%, år 7%, år 15%, år 16%, %, 61 och äldre 20%. Frågorna som ställdes i enkäten var: Vad tycker du är bra med Rotebro idag? Vad tycker du är dåligt/mindre bra med Rotebro idag? Vad tycker du skulle behöva utvecklas, förändras eller byggas för att Rotebro ska bli bättre i framtiden? Har du någon favoritplats i världen, en arkitekturreferens eller liknande som du vill ska inspirera kommunens arbete med Rotebro? Vilken? Beskriv kort varför du gillar platsen och ladda gärna upp en bild! Syftet med dialogen har varit att uppmärksamma invånare, företagare m.fl. på att kommunen satsar på Rotebro för framtiden och att visionsarbetet har påbörjats. Ett annat syfte har varit att skapa delaktighet och ge möjligheter att inspirera och påverka. Dialog är också ett sätt att få mer lokalkännedom och kunskap om stadsdelen. REDOVISNING I det följande av den här redovisningen presenteras en sammanfattad bild av de åsikter som har kommit in, fördelat på sex olika teman. Enskilda svar har i ett fåtal fall fått stå tillbaka för en dominerande allmän uppfattning. Svar som liknar varandra har också i vissa fall grupperats under en och samma punkt. Svar som för dåliga lekparker och vill ha roligare lekparker kan med andra ord ha lagts ihop till en och samma punkt. Detta för att göra redovisningen överskådlig och lättare att ta till sig. Alla svar finns dock sparade. Ju vanligare ett svar har varit desto större text har det svaret fått i redovisningen. Textstorlekens formel är halva antalet svar +7. Dvs om hundra personer har svarat nära natur blir textstorleken 57 punkter. Om endast en person har svarat aktivitet för äldre blir textstorleken 7 punkter osv. Detta gäller dock inte citat. Nedan finns en förklaring till vad olika färger och symboler i redovisningen betyder. Avslutningsvis redovisas flygbilden där de som deltog vid torgmötena har märkt ut bra och dåliga platser i Rotebro. Citat BRA / BEHÅLL DÅLIGT / UTVECKLA Färg och symbolförklaring FAVORITPLATS / ARKITEKTURREFERENS Inspirationsbild 5

4 Serviceverksamheter BRA / BEHÅLL Tillgång till livsmedelsaffärer, butiker, bank m.m. Bra med lokal service som musik, blommor, närköp, café, restaurang, frisör m.m. Tillgång till handelsplats, köpcentrum (systembolag, ÖB, Coop m.m. Tillgång till skola, förskola, dagis, barnomsorg Bra med tandläkare, vårdcentral, apotek m.m. DÅLIGT / UTVECKLA Dåligt lokalt serviceutbud, konkurser, brist på mataffär, post m.m. Saknar/vill ha köpcentrum, shoppingcentrum, stort varuhus För litet utbud av småskalig lokal service, restauranger, uteserveringar, café, bageri, kemtvätt, skomakare, servicebutiker, kläd- och leksaksaffärer m.m. Bättre tillgång på vård, sjukgymnastik Bättre, finare, fler skolor, förskolor, dagis, fritids Fler bra restauranger, finare krog, vinbar, deli etc. Mer café, konditori, bageri Bättre utbud av framförallt lokal småskalig handel. Små unika butiker, detaljhandel, kläder, leksaker, godis, kiosk, systembolag, torghandel, apotek, blommor Utveckla lokal näringsverksamhet Mer lokal och mångsidig service, matbutik (inte minst i Rotsunda), post och bank Fritid, kultur & aktivitet BRA / BEHÅLL Motionsspår, cykelvägar, ridning, skidspår, skridskoåkning Tillgång på sport, aktiviteter och lek Innebandy, tennis, fotboll, golf Nära natur och rekreationsområden, sjö, sommarbad, promenad, strövområden, svampplockning, växt och djurliv Biblioteket och idrottshallen som kommer Fritidsgården Konsten på Överby DÅLIGT / UTVECKLA Dåliga och för få lekplatser, barnaktiviteter. Vill ha mer, bättre, roligare lek och aktivitet! Och barnvänligare platser Fler och bättre parker, spontanidrott, parkaktivitet, trädgårdar, mysiga miljöer, mixa torg, park, vatten. Stränder och bryggor vid Norrviken, öppna mot vattnet, sommarcafé vid sjön Bättre hundrastning, hundrastgård Dåliga förutsättningar för aktivitet, sport, upplevelser, rekreation Bättre möjlighet till aktivitet. Motion, gym, utegym, friidrott, kampsport, gymnastik, cykling, promenad, skridsko, roddbåtsuthyrning, ridning, parkour, skatepark. Bättre möjlighet till bollsporter (sommar och vinter) Brist på saker att göra för ungdomar. Mer aktiviteter, fritidsgård, mötesplatser, öppen idrottshall, café m.m. Saknar badhus och utebad. Fler, bättre, finare badplatser, stränder, utomhusbad, badhus, simhall Vill ha Bibliotek Mer kultur, bio, museum, historia, kulturpunkt, tivoli och evenemang Begränsa golfandet Aktivitet för äldre Isbana på Norrviken och skidspår på golfbanan BMX, skatepark och parkour? 6 7

5 Miljöpåverkan DÅLIGT / UTVECKLA För mycket buller från bil, tåg och flyg Ur miljösynpunkt är det dåligt att bygga bostäder nära järnvägen Minska bullret. Bygg bullerskärmar, vallar, skärmande hus, tyst asfalt m.m., förändrad inflygning För mycket partiklar och avgaser minska! Otrevlig lukt minska! Bullerskärmarna utmed Stäketvägen bör förlängas ytterligare i västlig riktning Förlägg kontors- eller industrilokaler till remsan mellan Norrvikenleden och E4:an. Dessa byggnader kan utgöra en bullerbarriär för hela området Kommunikationer & trafik BRA / BEHÅLL Nära till bra kommunikationer Bra kontakt med Stockholm, Arlanda, Uppsala Läget, nära till mycket, centralt Bra för cykel- och moped Bra med pendeltåg, buss och kollektivt resande Nära till E4 och E18 Lugn trafik, ingen genomfartstrafik Lätt att parkera, bra vägar DÅLIGT / UTVECKLA Vill ha fler pendeltåg (kvällar o helger) samt en bättre station o tunnel. Busstrafiken har försämrats, utöka busstrafiken. Saknas bussar till och från stationen, tajma. Avsaknad av direktbussar och bra bussträckor. Förbättra kollektivtrafiken. Dåliga kommunikationer och tvärförbindelser, ingen tunnelbana, spårväg etc. Saknas bra gång- och cykelvägar, få övergångsställen. Mer gång- och cykelvänligt! Cykelparkering, trottoarer För mycket bilar, lastbilar, bilparkeringar och trafik/genomfartstrafik, för stor plats för bilar, gör mindre bilvänligt Sammanlänka, bort med avspärrn. och återvändsgator, bygg bort barriärer. Gångbroar, komma till sjön, över ån, naturen, fler utfarter från Rotebro, enklare att ta sig fram Öka parkeringen, fler infartsparkeringar, större p-rutor Minska parkeringen, bygg p-hus och garage som ej syns Fler avspärrningar och återvändsgator, ingen genomfart, lugnare trafik bland villorna Sänk hastigheten/sätt upp farthinder Bättre underhåll och skötsel av vägar, trottoarer Rotebro station behöver en kraftig modernisering om Rotebro ska byggas ut Spårväg eller ny pendelstation vid Antuna 8 9

6 . och Karaktär & stadsmiljö BRA / BEHÅLL Tryggt och säkert Lugnt Trivsamt, trevligt område, bra känsla Barnvänligt och bra äldreanpassning Blandad befolkningsstruktur, bra mix av boendeformer, förebygg segregation och gentrifiering Människorna, grannarna, bra gemenskap, familjärt Blandad bebyggelse (gammalt och nytt, bostäder och företag) Fin, trivsam, varierad bebyggelse, bra boendemiljö Blandning av villor, landskap och stadskänsla/stadsmiljö Bra och fin småhusbebyggelse, villastad, bevara småhusbebyggelsen Småstads-, förorts- och bykänsla, urban landsbygd, avskildhet Lagom storlek, andningshål, småskaligt Inte så exploaterat, låg bebyggelse, gör ej för tätt Börjar bli för tätt, Bygg inte här, förtäta ej Nära grönområden natur Nära till vatten, Norrvikensjön, Edsån och Edssjön Behåll gröna områden Grönska, blommor, fint, vacker sjö och natur, uppvuxet Fint, bra, mysigt, stadslikt torg och centrum Fin och bra lokal park, stråk, grönytor Blandad befolkningsstruktur Blandning av villor, landskap och stadsmiljö Ett av de trevligasta ställena i Sollentuna DÅLIGT / UTVECKLA För glest och för lite människor, liv och rörelse. Dålig folkström. Delvis sovstad. Vill se fler människor och mer liv och rörelse! Fragmenterad stadsbild, väldigt uppdelat, barriärer, fysisk segregation, isolerat. Öka närheten! Slitet, tråkigt, omysigt, fult centrum- och stationsområde och torgmiljö, intryck av tråkigt förortscentrum, betongförort Skapa förbättrat, finare, mer inbjudande, mysigt och levande centrum, plats för människor och aktiviter Förbättra runt Rotebro torg, Rotsunda torg och stationen. Gör trevligare, roligare med levande stadskänsla Industrimiljön vid centrum är skräpig, ful, tråkig. Avskärma eller flytta industrierna. Tomma, otrygga, döda ytor och stråk kring centrum (framförallt mellan stationen och Rotsunda). Ödetomter, tom ytparkering Bygg och förbättra runt stationen, industriområdet, parkeringarna, mot järnväg och motorvägen/ norrvikenleden, stråket till Rotsunda, bygg på dödytor 10 11

7 Kommer till en baksida, ej välkomnande intryck. Skapa ett varmt och välkomnande Rotebro, bättre entré, inbjudande Mer och bättre parker, mötesplatser, gröna oaser och stråk med förbättrad inredning (parksoffor, fontän, julgran m.m.). Utnyttja mötet med vattnet För lite park, grönska, planteringar, saknas central park Saknas bra belysning centralt o på gång-,cykel- och promenadvägar. Mer, bättre belysning Grått, fult, oinspirerande, nedgånget. Gör finare, fräschare, roligare och trivsammare. Estetik och kvalitet! Mer grönt, planteringar och träd! Inte så mycket betong och asfalt. Och bättre skötsel av det allmänna. Fula och dåliga tunnlar till stationen, stationen är ful, sliten och smutsig Otryggt, oroligt, för mycket bråk, brott och skadegörelse framförallt i centrum och nära pendeln. Låg närvaro av polis, för lite bevakning Tråkigt och otryggt kring och under motorvägen. Motorvägsbron ej bra, vill slippa se motorvägen, färre bilar, bort med bilarna Rotebro känns bortglömt, kommunen prioriterar inte satsningar på Rotebro, räknas ej till fina Sollentuna. Satsa mer på Rotebro! Låt hamna i fokus och höj statusen! Förtäta, bygg mer urbant i centrala delar, större hus, högre hus förtäta villaområdet Bygg och bevara Bort med kontorshus och in med bostäder Dyra tomma lokaler, för få jobb. Möjliggör småföretagande i lokaler! Bristande underhåll, snöplogning, skräphållning, städning, renhållning, vägskötsel, parkskötsel Skräp och få soptunnor. Gör renare, mindre sopor i offentliga rum, bättre återvinning, fler papperskorgar För få hyreslägenheter, bostadsrätter, svårt för ungdomar m.fl. Bygg fler student-, ungdomsoch äldrebostäder etc. Bostadsoch hyresrätter, radhus, villor Det känns som att kommunen har glömt bort Rotebro. Satsa mer och höj statusen! Varför inte byggemenskaper som är vanligt i Tyskland... Jag hoppas att planen medför att invånarantalet i Rotebro kan mer än fördubblas Bebygg parkeringsytorna kring centrum, gör mer levande Bättre skötsel av parker, planteringar etc Fler gröna oaser och träffpunkter Blanda natur och stadsmiljö Bevara naturområdena Länets fulaste stationsområde En solig dag vill jag att Rotebro ska speglas till Gör Rotebro mer välkomnande utåt Bygg bostäder i balans med natur och kollektivtrafik Klotter 12 13

8 Favoritplatser & arkitekturreferenser PARK, TORG & MÖTESPLATSER Kungsträdgården Kungsträdgården Park de Luxembourg i Paris High line / the walk (New York) Paris caféer Rålambshovsparken Norrviken strandpromenad Skeppargränd - Norrviken sjön/strand Torget Torget Torg Bårsta torg Uteplatser och trädgårdar. Central Park, NY Fontän i centrum Hagaparken & Brunnsviken Gröna mötesplatser Majbrasan i Gillberga Parken där man har gjort olika saker. Mysigt, fint och massvis med restauranger! En träffpunkt istället för något som man skyndar förbi. Gröna växter, en fontän, mysiga ställen att slå sig ner på och möta vänner. Kunna ta en fika på torget, lite torghandel. Stora gräsytor för barn att springa runt på, lekstugor, höga träd som ger skugga åt picknickpar och pluggande tonåringar, grusgångar och statyer. Järnvägen som byggdes om till promenadstråk Man kan sitta på gräset och grilla. Belysning så att man kan gå på kvällarna. Promenad utefter sjön. Mysigt Det är mysigt Mysig torgkänsla med ett fräscht och mysigt café och inredningsbutiker med presentartiklar mm. Lättheten att ta sig till rätt butik utan gångavstånd Lätt att ta sig till naturen och motion. Nära stad men härlig och vacker natur. Harmoniskt Gröna växter, en fontän, mysiga ställen att slå sig ner på och möta vänner OBJEKT Fontänen på Sergels torg Fyrar Lägenhetshusen på Turebergs Allé Highbury Stadium Square London Fremont Troll, Seattle Kinesiska muren Petronas towers i Kuala Lumpur Tegel Friends Arena Mitt hem Huset där jag bor Hemma Stadens förmåga att vara både inbjudande, mysig och säker Den är utstickande. Häftiga byggnader som ger en frihetskänsla. Om det byggs i Rotebro så skulle jag vilja att husen utformades så. Urtråkig plats blev mer spännande och lite annorlunda. Den har skyline och ljussättning. Det är också bra med stadens förmåga att vara både inbjudande, mysig och säker. Gärna mycket tegel och arkitektur likt Jästfabriken. AIK NATUR Den orörda skogen Skog/natur Rapsfälten vid Antuna gård Norrvikensjön Norra Järvafältet Stockholms skärgård Niagara Falls Naturnära och grönt I dagens stress och hets, så är skogen ett ställe som blir viktigare och viktigare; ger lugn, avstressande miljö. Jag värnar om naturområdena och bryr mig inte så mycket om arkitektur. Jag vill kunna promenera ostört med grönt omkring mig och vatten i närheten. Skog ska finnas. Utan naturområdena går det inte att få en attraktiv miljö. Öppna fält och rofylld miljö. Den orörda naturen öster och väster om sjön. Nära till grönområden och bra kommunikation. Vatten, djurliv och naturvård. Utan naturområden går det inte att få en attraktiv miljö LEK OCH SPORT Lekparken i Solna Skytteholmsparken Grönalund Grönalund Kinderboerderij Öknehult (ridläger i Småland) Ökne (ridläger) Legoland Lek och bus Siom vattenpark på Teneriffa För att det är kul och det finns aktiviteter Stor lekplats med roliga lekredskap för hela familjen. Tillgång till små fik som drivs bl.a. av idrottsförening. Sköna sittplatser. För att det är kul och det finns aktiviteter. Kul, finns mycket att göra. Barn leka, klappa djur, lära sig om naturen. Inspirerande, kul, nytt varje gång för både barn och vuxen. Finns stora öppna ytor med orörd natur där man kan slappna av och inte tänka på storstadsgrejer. Det finns stora öppna ridskolor. Det är ganska roligt för barnen, skulle önska mer upplevelser för barnen. Den är rolig 14 15

9 KARAKTÄR OCH STADSMILJÖ Bilbao Madrid Madrid Florens Venedig Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona, Sydney och Kapstaden med deras pirer Lomma hamn (främst södra delen) Malmö, Lomma, Hjärup Trosa & Söderköping Trosa och Söderköping Sigtuna Sigtuna Nymärsta torg i Sigtuna & norra Storgatan i Eksjö En småstad Småstad En småstad i vacker natur Småstadsro fr. början, där finns mycket att hämta. Vallentuna Nora Eksjö stad Karlstad centrum Helsingborg Köpenhamn Visby Uppsala Örebro Öland Kreuzberg, Berlin Notting Hill, London Neumagen-Dhron Storstaden Småstaden Genomtänkt modern design och fräscht överlag. Lätt att hitta en idrottsplats och bra restauranger. Bra affärer, historia, modernt. Fina och härliga städer. Blandning av gammalt & nytt. Inte rädda för ny arkitektur men samtidigt bevarar det gamla. Det skapas en härlig maritim miljö med restauranger, caféer och butiker, en naturlig mötesplats för gammal som ung. Med vårt klimat får man satsa på vinteraktivitetscentrum för att det skall bli levande året runt. Varierade husformer kring en naturlig vattenspegel/park som skapar harmoni och möjligheter till avkoppling. Bebyggelse och vatten Blandning av parker, lägre flerfamiljshus och villor utmed ån men med historien närvarande. Med fina uppbyggnader kring ån. Kan man kanske göra något vackert av Edsån, som ringlar vackert från Norrviken? Kanske finns också möjlighet att bygga fler bostäder i form av radhus/småhus kring denna? Det är mysigt. En liten stad utanför en storstad. Kombination av nymodern byggd stad med genuin rustik. En gammaldags stad med bänkar längs gatan, träd, snygga papperskorgar och askkoppar mm som ger en trevlig och esplanadliknande känsla, för att välkomna besökare att tillbringa tid på platsen och prata med varandra, inte bara springa i affärer. Småskaliga dimensioner på byggnader och gator. Bevarade gröna ytor. Gå, cykel vanligt, låghus. Småskalighet i handel, grönt,fisk, frukt mm De har fina röda trähus. Gärna blandad bebyggelse med flerfamiljshus, radhus, kedjehus och villor. Stil, smak, en naturlig närhet och uppdelning av staden. Nära till allt. Värmeslinga på cykelgånga det är bra under vintern. Stadsmiljö med affärer. Allt i Stockholm är trista storköp och inomhuskomplex. Stor satsning på kultur och levande turism. Fint Lugnt och harmonisk plats nära naturen och även nära till innerstad. Blandad variation av hus. Vackert Finns historia, promenadvägar utan att lämna urbaniteten och man låter folket sätta sitt avtryck på staden. Fina townhouses. Tyskland, Neumagen för att småbyar och liknande blir trevliga om de byggs kring ett levande torg. Tokyo Modern stadsdel Seoul, Hangang (River) och Samcheongdon, Hongoae Dubai Västertorp Hornsbergsstrand Hornsbergsstrand Hammarbysjöstad Hammarby sjöstad, Väsby stationsområde Kärrtorp centrum, m.fl. söderortscentrum Stockholm Rödabergen, Danderydsgatan och Helgalunden. Södra station Kista Kista Solna stad Solna stad Filmstaden i Råsunda Sundbyberg och Hammarbysjöstad Sundbyberg Centrum Sundbyberg eller Lund Väsby och Sundbyberg Väsby (runt stationsområdet) Hökarängen Vaxholm och Marstrand Norrtälje Hollywood Hollywood San Francisco eller Capetown Miami Los Angeles Sydney Asiatiskt tänkande, Blandad bebyggelse Platser med breda trottoarer Lantlig känsla Trygghet, tillgänglighet, service Otrolig stad Kanske någon sjöstad, bevara det gamla men mixa med nytt. Vackert, förenar mycket människor Kulturell upplevelse. Modern stad med vackra gemensamma ytor. Modernt, stadskänsla. Det grönt, tyst, tillgängligt och närhet till vatten. Mycket fria ytor. Begränsad biltrafik. Bra kommunikationer. Väsby - mer livlig bebyggelse. Torgmiljö, avskiljt från trafik. Butiker och caféer runt ett torg. Det är trevligt, fina områden och bra med affärer. De har bebyggelse som anpassats till terrängen. Det är vackert och fullt av liv, speciellt i parken. Allt finns i närheten, natur och stad. Framtidsvisioner. Ett perfekt upprustat bostadsområde, anpassat till 2000 talet (ljus rymd) men med bibehållit ursprunglig karaktär av folkhemmet. BULLER mur mot Råsundavägen klädd med växter. Arkitekturen känns varm och inbjudande till skillnad från många andra nybyggda områden. Blandat med boende och affärer och caféer, många öppna platser att umgås på, boulebanor, skridskobana, minigolf. Sundbybergs C för att det är litet men väldigt levande och aktivt med sådant som gör att det alltid är människor där. Städer med varierad bebyggelse och små butiker. Känns som en levande stadsdel. Stadsliknande miljö kombinerat med småhus. Barnekow och hans arkitektkompis gjorde ett inslag i Gokväll om Hökarängen och det fanns kvaliteter där som knappast återfinns på Kung Hans väg. Bebyggelsen, snickarglädje, vattnet. Fint och idylliskt. Få in det mjuka inte bara nyproduktion som är opersonligt och stelt utan lägga lite på utformningarna. Finns mer ställen och mer platser än här. Fina stränder. Jag gillar människorna och alla är trevliga Storstäder som även visar närhet och kultur. Trevliga människor. Bra stad. Att få det man bygger att passa med kringliggande natur. Att det inte tar över utan det finns en balans. Hyresrätter i höghus och låghus, bostadsrätter, villor. Fler arbetsplatser är också helt ok. Trottoarer längs infarterna till bostadsområdena (t.ex. Rotsunda -Celsings väg, Kärleksbacken, Skinnaråsen). Jag föredrar att Rotebro skulle få en mer lantlig känsla. Så istället för att gå mot ett nytt Sollentuna Centrum, gå mot ett nytt Norrviken (framförallt öster om Norrviken station). Tänk trygghet, service och tillgänglighet. Samarbeta gärna med Ett tryggare Sverige, Brottsförebyggande rådet m.m

10 Framfart Matbutiker, fik och restauranger Erskine och Calatrava Gaudi (Barcelona) Varierade husformer kring en naturlig vattenspegel/park som skapar harmoni och möjligheter till avkoppling Ta vara på och utveckla de möjligheterna som finns. Kräver framfart och kompetens. Man kan inspireras av arkitekterna Santiago Calatrava och Ralph Erskine. Båda de två arkitekterna har en ikonisk och icke-konventionell design och det är det som Rotebro behöver, alltså en design som gör att Rotebro står ut och inte liknar andra kommundelar. Organisk arkitektur mjuka former med oregelbundenhet. Man kan inspireras av arkitekterna Santiago Calatrava och Ralph Erskine... ikonisk och icke-konventionell design... en design som gör att Rotebro står ut och inte liknar andra kommundelar. LÄNDER OCH EN KONTINENT Afrika Kamogawa, Japan Hongkong och Singapore USA USA Brasilien Turkiet Turkiet Turkiet Turkiet Turkiet Alanya, Turkiet Ankara, Turkiet Spanien, Turkiet, Grekland, Sverige Spanien Spanien Mallorca och Danmark Santorini, Grekland Cypern England Tyskland och Frankrike (Paris, Provence) Egypten Iran Kroatien Uzbekistan Dominikanska republiken Fin natur bl.a. Jättefina byggnader, rent och snyggt. Fint Finns coola grejer. Fint Pooler Pooler Stränder, hotell och värme. Hotellen är fina. Fint Fint och mysigt Grönt och fint Bra land Fint Cykel/promenadstråk med olika utegym längs vägen. Bra lekparker, utemiljön städad. Naturen, kulturen, arkitekturen - ALLT! Finns hav, pool och glass. Man kan åka runt Lagom stort nära till havet Mitt hemland. Vackert Badstränder och pannkakor med choklad. Finns stora fina berg och fina hus. Fina stränder Badstränder och pannkakor med choklad Att få det man bygger att passa med kringliggande natur. Att det inte tar över utan det finns en balans PLATSER I SOLLENTUNA Sollentuna Centrum - Turebergs torg o Kungsträdgården. Sollentuna centrum Sollentuna Silverdal Häggvik Malmvägen Norrviken Rotsundagård Rotsundagård Rotsunda Rotebro Rotan Sollentunaholm Pizzerian Skinnaråsen/Annero Rotsundas koloniområde! (Trollholmen/Rotsunda ängar) Stinsen Ytterbyvägen Fräscht, ljust, välplanerat och umgängesytor. Områden utan risiga fabriker t.ex. den hemskt fult gula fasaden som finns i Rotsunda. Centralt, bra centrum och bra med många bussar. Många grönområden. Lugnt Terrasshusen är härliga. Det är fint Utsikten över sjön, kärleksstigen och ekbacken Är gott. Fint läge och utsikt. Har en stor inglasad balkong med utsikt mot det gröna

11 Bra och dåliga platser i Rotebro Under tre dagar på Rotebro och Rotsunda torg kunde besökare märka ut bra och dåliga platser med nål på en flygbild. Här är resultatet! Sammanfattning: - Bullret från E4an, motorleder, järnväg och flyg är ett problem - Förbättra Rotebro centrum. Otryggt och tråkigt. För lite liv och service. - Brist på service och mataffär i Rotsunda (dock fint torg) - Förbättra stråket Rotsunda -Rotebro station (idag dött, tråkigt, otryggt) - Uppskattad natur och fritid runt Rotebro (Norrvikensjön, strandpromenaden, Edsån och Järvafältet) 20

12 Tack till: Alla barn, ungdomar och vuxna som deltog i diaogen och som delade med sig av lokalkännedom, synpunkter och idéer kring favoritplatser, Rotebro, Rotebros framtid mm. Notering: Processen för det fortsatta visionsarbetet beskrivs i de rosa pilarna på föregående uppslag..

13 Badstränder och pannkakor med choklad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Rapport från ett dialogmöte Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Elin Berglund KTH, Urbana och regionala studier Dialog om Väsby idag och i framtiden Med vem? SP10E (30 elever, 16 år)

Läs mer

Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal

Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal Hur skulle du trivas här? Ulriksdal är en helt ny stadsdel i Solna. Just ordet stadsdel är något du säkert har hört tidigare om många andra

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Marknadsundersökning NYSAM. Isabella Andersson 2011 10 23

Marknadsundersökning NYSAM. Isabella Andersson 2011 10 23 Marknadsundersökning NYSAM Isabella Andersson 2011 10 23 Hösten 2011 Innehåll Beskrivning av undersökningen... 2 Vad är det första du tänker på när jag säger Nyköpings centrum?... 3 Vad är huvudsyftet

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen

Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen 1 (5) Infrasupport Elin Elebring Utvecklingssekreterare 0302-52 11 02 0767-80 53 48 elin.elebring@lerum.se Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen Den 2 september träffade några av kommunens politiker ett

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

De nya kvarteren i Råsunda

De nya kvarteren i Råsunda De nya kvarteren i Råsunda Här är Råsundasom allra mest Råsunda Mitt i hjärtat av Solna Historia Tidigare fotbollsstadion invigd 1937. I oktober 2012 flyttade Svenska Fotbollsförbundet och AIK till en

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

ORTSUTVECKLING - FLEN. SWOT-analys STADSMILJÖ

ORTSUTVECKLING - FLEN. SWOT-analys STADSMILJÖ ORTSUTVECKLING - FLEN SWOT-analys STADSMILJÖ Flen har ett utmärkt geografiskt läge Sjöar, vacker natur och strövområden finns nära stadens centrum Kostnaderna för att köpa bostad (villa eller bostadsrätt)

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 8 500 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Enkla handikappanpassningar tillsammans med handikapporganisationer. Mer trivsamt centrum

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

Ungdomsdialogen Sammanställning workshop Staffanstorps styrkor och svagheter

Ungdomsdialogen Sammanställning workshop Staffanstorps styrkor och svagheter Ungdomsdialogen Sammanställning workshop Staffanstorps styrkor och svagheter Styrkor Fint konditori Stolt över skolan ibland, t.ex. för att ungdomarna fick åka till Filippinerna. Alla idrottsaktiviteter

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Cultural Planning i Norrby stadsdel, Borås. Britt-Inger Lindqvist, Kulturförvaltningen, Borås Stad britt-inger.lindqvist@boras.

Cultural Planning i Norrby stadsdel, Borås. Britt-Inger Lindqvist, Kulturförvaltningen, Borås Stad britt-inger.lindqvist@boras. Cultural Planning i Norrby stadsdel, Borås Britt-Inger Lindqvist, Kulturförvaltningen, Borås Stad britt-inger.lindqvist@boras.se, 033 35 76 18 Central periferi bra läge men dåligt rykte - i fysisk,

Läs mer

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 I detta dokument presenteras resultatet! Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati I Bollebygds

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Rålambsvägen 17, Kungsholmen 235 kvm

STOCKHOLMS INNERSTAD. Rålambsvägen 17, Kungsholmen 235 kvm Nyrenoverad kontorslokal i DN-skrapan med stora fönster och generöst ljusinsläpp. Mosaikparkett i ek och ljusa träglaspartier ger karaktär. Yta: 235 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trängkåren

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 I den här skriften hittar du... Din kunskap behövs!...5 Förmöte...6 Andra mötet vandringen...6 Avslutande möte...8 Att tänka på under vandringen...9 Människan är viktigast...9

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

NACKA STRAND. Fabrikörvägen 8, plan 3, 782 kvm

NACKA STRAND. Fabrikörvägen 8, plan 3, 782 kvm NACKA STRAND Fabrikörvägen 8, plan 3, 782 kvm LOKALEN KONTOR MED HÖRSAL FÖR 40 PERSONER + UTSTÄLLNINGSYTA Area: 782 kvm, plan 3 Antal arbetsplatser: 36 arbetsplatser Byggår: 1997 Teknisk info: Mekanisk

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12 22222 2013-03-06 www.nacka.se/nackastrand SAMMANSTÄLLNING - ENKÄT NACKA STRAND Syfte Syftet med enkäten var att samla in kunskap om hur boende, verksamma och besökande upplever Nacka Strand, vad det tycker

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

Röster från kvinnor 30-39 år

Röster från kvinnor 30-39 år OP 2010 Röster från kvinnor 30-39 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Cykelbana mellan Järbo och Sandviken är lika med miljömedvetet! Många flera skulle våga

Läs mer

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva En del i Vision Järva 2030 Byggprojekt i urval Rinkebystråket 1 Rinkebystråket ska upprustas och göras om till ett levande affärstråk med butiker. Det som

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra.

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. Brf Takterrassen Muréngatan, Gävle Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. ... skönt att slippa ansvaret för villan... nu är tid för njutning... Jag vill känna att

Läs mer

KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 490 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan Sickla och Hammarby

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 850 kvm i nybyggda Sickla Front. I bottenplan finns möjlighet att ha butiker, showroom, konferensavdelning

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla

Läs mer

Torshamnsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling.

Torshamnsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling. Torshamnsgatan 35 Thule Fastighetsutveckling AB Nordic Forum - Kista Science City Med universitetsmiljön, ett expansivt näringsliv, galleria med shopping och nöje, växande bostadsområden och bra kommunikationer

Läs mer

KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 LJUSA, LUFTIGA YTOR I HELT NYBYGGT HUS I SICKLA MED TERRASS I SYDVÄSTLÄGE Ljusa, öppna ytor om 1700 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan

Läs mer

Problemställningar, möjligheter och erfarenheter. Bo Grönlund, arkitekt maa, sa Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamn

Problemställningar, möjligheter och erfarenheter. Bo Grönlund, arkitekt maa, sa Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamn Problemställningar, möjligheter och erfarenheter Bo Grönlund, arkitekt maa, sa Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamn Linköping 2002 Fler än 35 andra svenska kommuner sedan 2000 Några problemindikatorer:

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

Vision Larsberg Redovisning av svaren på visionsenkäten som var ute till alla boende i Larsberg våren 2005

Vision Larsberg Redovisning av svaren på visionsenkäten som var ute till alla boende i Larsberg våren 2005 Vision Larsberg Redovisning av svaren på visionsenkäten som var ute till alla boende i Larsberg våren 2005 Skolbarnens önskemål Visionsenkäten gav många kreativa svar Larsbergsborna har svarat på enkäter

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

42 tomter med bästa läge

42 tomter med bästa läge 42 tomter med bästa läge Hotellet med vackra rum och mysiga små stugor lockar både golfare och företagsresenärer. Här finns bra konferensmöjligheter, fina rum för privata fester och välfylld vinkällare.

Läs mer

KISTA KRONBORGSGRÄND SKYLTLÄGE PÅ UTSIDAN OCH GRÖNSKA PÅ INSIDAN

KISTA KRONBORGSGRÄND SKYLTLÄGE PÅ UTSIDAN OCH GRÖNSKA PÅ INSIDAN SKYLTLÄGE PÅ UTSIDAN OCH GRÖNSKA PÅ INSIDAN KISTA SVERIGES MEST DYNAMISKA OCH EXPANSIVA REGION Ett kluster med ca 1100 företag, 90 procent av ICT-företagen är exportföretag 70 000 personer arbetar i Kista

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1 SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE KRONANDALEN MED OMGIVNINGAR Datum 50423 Plats Spirans förskola Deltagare Boende och intressenter i Kronandalen, Luleå kommun Processledare Strategisk Arkitektur DIALOGMÖTE _

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

besqab.se/tradgardshusen

besqab.se/tradgardshusen Brf trädgårdshusen, strandängarna Bilderna i denna broschyr är digitala montage. Reservation för ändringar och ev tryckfel. lägenheter med radhuskänsla besqab.se/tradgardshusen täby Kemistvägen 17 Box

Läs mer

Kontakt. Medborgardialogen: Påverka din utomhusmiljö! solna.se. E-post stadsbyggnad@solna.se. Telefon 08 734 29 50 Vardagar kl 9-12 och 13-15

Kontakt. Medborgardialogen: Påverka din utomhusmiljö! solna.se. E-post stadsbyggnad@solna.se. Telefon 08 734 29 50 Vardagar kl 9-12 och 13-15 Kontakt E-post stadsbyggnad@solna.se Telefon 08 734 29 50 Vardagar kl 9-12 och 13-15 Medborgardialogen: Påverka din utomhusmiljö! - En kartläggning av aktiviteter och upplevelser för Solna stads kommande

Läs mer

Visionen om BROHUSPARK. -en park för dina sinnen 2012-01-13

Visionen om BROHUSPARK. -en park för dina sinnen 2012-01-13 Visionen om BROHUSPARK -en park för dina sinnen 2012-01-13 N Helsingborg Landskrona Lund BROHUSPARK Lomma Alnarp Brohusparks placering 2 Malmö Köpenhamn Vår vision I en stor ny stadsomvandling kommer de

Läs mer

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78 Storgatan 60-78 Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Typ Kontor, Övrigt, Utbildning Storlek 426 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning

Läs mer

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-)

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION MARIESTAD 2020 ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 NORDICFORUM TORSHAMNSGATAN 35 & 39 2 OM NORDICFORUM Kraftig tillväxt, idérikedom och gemensamma mål. nordicforum erbjuder de förutsättningar

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Nya Lappis. Stockholm

Nya Lappis. Stockholm Nya Lappis Stockholm Inledning Stockholms bostadsbrist är enorm. Det byggs för lite och för ineffektivt. Människor som vill flytta hit möts av decennielånga köer och stängs effektivt ute. Det gör att framtidens

Läs mer

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal Papyrus Från bruksområde till blandstad för alla Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Det här är en Socialdemokratisk idé, eller vision om man så vill, för hur vi tycker att Papyrusområdet skall utvecklas.

Läs mer

Mjuklandning i ditt nya hem

Mjuklandning i ditt nya hem INNEHÅLL Mjuklandning i ditt nya hem...3 Linköping - en stad i förändring...5 Gottfridsberg - en plats nära hjärtat...6 Livskvalitet för många smaker...7 Därför bor du bättre hos oss... 10 Mjuklandning

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

tyck till om dergårdsentrén

tyck till om dergårdsentrén Bilaga 1 tyck till om dergårdsentrén En enkät från Lerums kommuns om pågående planering inom området Dergårdsentrén i Lerum Redovisning av enkätsvar september - oktober 2013 Sammanställt av planenheten

Läs mer

Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg

Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg Adress mitt i tillväxten Vill du samla kontor och övrig verksamhet, som labb eller tillverkning? Värdesätter du flexibilitet? Är transport och logistik viktigt?

Läs mer

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Innehållsförteckning Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar...3 Övergripande mål...3 Huvudmål...3 1. Attraktiva stads- och boendemiljöer...3

Läs mer

Torshamnsgatan 39. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling.

Torshamnsgatan 39. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling. Torshamnsgatan 39 Thule Fastighetsutveckling AB Nordic Forum - Kista Science City Med universitetsmiljön, ett expansivt näringsliv, galleria med shopping och nöje, växande bostadsområden och bra kommunikationer

Läs mer

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Kontor, kunskap och kommunikationer Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Framtidens arbetspla Stockholms bästa läge Till Stockholm city är det 12 km, till Arlanda kommer

Läs mer

TRYCKREGULATORN 1, LIDINGÖ. Attraktiva hyresrätter i hjärtat av Dalénum

TRYCKREGULATORN 1, LIDINGÖ. Attraktiva hyresrätter i hjärtat av Dalénum TRYCKREGULATORN 1, LIDINGÖ. Attraktiva hyresrätter i hjärtat av Dalénum 1 Innehåll För dig med höga krav på hyresrätten... 3 Nära till det mesta... 4 20 minuter till Stockholm city... 6 Välkommen till

Läs mer

TRYCKREGULATORN 1, LIDINGÖ. Attraktiva hyresrätter i hjärtat av Dalénum

TRYCKREGULATORN 1, LIDINGÖ. Attraktiva hyresrätter i hjärtat av Dalénum TRYCKREGULATORN 1, LIDINGÖ. Attraktiva hyresrätter i hjärtat av Dalénum 1 Innehåll För dig med höga krav på hyresrätten... 3 Nära till det mesta... 4 20 minuter till Stockholm city... 6 Välkommen till

Läs mer

Vackra radhus vid de södra ängarna

Vackra radhus vid de södra ängarna br f ängslyck an Vackra radhus vid de södra ängarna design helhet tr ygghet prisvär t örebro Hus att längta hem till Nu har du chansen att skaffa dig ett underbart boende i Örebros nya stadsdel Södra Lindhult

Läs mer

Perstorps Bostäder är Perstorps kommunala bostadsbolag. Vi äger och förvaltar bostäder på åtta olika områden i Perstorp, alla av varierande storlek

Perstorps Bostäder är Perstorps kommunala bostadsbolag. Vi äger och förvaltar bostäder på åtta olika områden i Perstorp, alla av varierande storlek Boendet i centrum! Perstorps Bostäder är Perstorps kommunala bostadsbolag. Vi äger och förvaltar bostäder på åtta olika områden i Perstorp, alla av varierande storlek och karaktär. I Perstorps Bostäders

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Ung i Väsby. Sammanfattning

Ung i Väsby. Sammanfattning Ung i Väsby Sammanfattning Under demokratiforumet Ung i Väsby har det kommit fram att ungdomarna bland annat efterfrågar bättre kollektivtrafik med tätare turer så att man med lätthet kan ta sig dit man

Läs mer

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop med ungdomsfullmäktige den 12 april 2013

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop med ungdomsfullmäktige den 12 april 2013 Staden Ystad 2030 dokumentation från workshop med ungdomsfullmäktige den 12 april 2013 Workshopen är en del av den tidiga dialogen för fördjupningen av översiktsplanen för staden Ystad. 34 representanter

Läs mer

4Ossian Adlers Park en del av Å-staden

4Ossian Adlers Park en del av Å-staden 4Ossian Adlers Park en del av Å-staden Ossian Adlers Park vid Svartån är en idé och vision om att bygga vidare på Å-staden och på historien som en gång startades av örebroaren Ossian Adlers. Visionen ger

Läs mer

KONTOR 191M 2 STOCKHOLM, SICKLA HESSELMANS TORG 5

KONTOR 191M 2 STOCKHOLM, SICKLA HESSELMANS TORG 5 KONTOR 191M 2 STOCKHOLM, SICKLA HESSELMANS TORG 5 LJUS KONTORSLOKAL I DIREKT NÄRHET TILL KOMMUNIKATIONER I POPULÄRA SICKLA HK 60 i Sickla Affärskvarter är ett premiumkontorshus i bästa läge. Här har ett

Läs mer

Flytta hit? till dig som är nyfiken på mariestad och Mariehus

Flytta hit? till dig som är nyfiken på mariestad och Mariehus Flytta hit? till dig som är nyfiken på mariestad och Mariehus I Mariestads skärgård finns många utflyktsmål. Här samsas naturreservat med sandstränder och klippor. foto: mostphotos Mariestad har en av

Läs mer

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se I den nya stadsdelen Ulriksdal i Solna bygger vi framtidens kontor. Allt från bästa skyltläge längs med E4:an till kontor med utmärkt kommunikationsläge intill Ulriksdals pendeltågsstation. I stadsdelen

Läs mer

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum FRESTA Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum Prisvärda och ljusa bostadsrätter med ljust läge några minuter från Sollentuna Centrum. Nära vatten och grönska precis bredvid det

Läs mer

675 KVM KONTOR I ARENASTADEN- SOLNA

675 KVM KONTOR I ARENASTADEN- SOLNA 675 KVM KONTOR I ARENASTADEN- SOLNA Beskrivning Ett modernt kontor i spännande Bavaria huset i heta Arenastaden Flytta till oss i vårt nyrenoverade hus med charm och fantastiska läge i heta Arenastaden.

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Visa vad ni kan! Och var med i utställningen Trä äger!

Visa vad ni kan! Och var med i utställningen Trä äger! Visa vad ni kan! Och var med i utställningen Trä äger! Handbok för lärare och elever som vill lära mer om trä, trähus och hållbart byggande. - ett samarbete mellan Västarvet och Kultur i Väst Tycker du

Läs mer

Esplanaden 3C. Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm

Esplanaden 3C. Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm Esplanaden 3C Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm Välkommen till Diligentia Esplanaden 3 C Här finns lediga lokaler från 937 6 000 kvm. Lokalerna är flexibla och delbara från 937 kvadratmeter. Se översiktsritningen

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

Trygghet. Markera 3 ord som du tycker stämmer bäst med hur du känner dig på den här platsen.

Trygghet. Markera 3 ord som du tycker stämmer bäst med hur du känner dig på den här platsen. Trygghet Markera 3 ord som du tycker stämmer bäst med hur du känner dig på den här platsen. bortglömd 1 ensam 1 trött 2 uppskattad 2 harmonisk 2 orolig 3 stressad 3 trygg 3 otrygg 4 fri 4 pigg 4 delaktig

Läs mer

Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv. Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro

Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv. Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro Välkommen till Sörbyängen Nära till café- och restaurangliv i Örebro Har det blivit dags att flytta ihop, planera

Läs mer

Trygghetsvandring på södra Hertsön

Trygghetsvandring på södra Hertsön Trygghetsvandring på södra Hertsön Onsdagen den 18 mars 2009 Upprättat 2009-03-30 Siffrorna på kartan anger plats för åtgärd, se i listan för vad problemet är och vem som är ansvarig. 20 19 21 18 17 16

Läs mer

KONTOR 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5

KONTOR 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5 AV HÖG STANDARD MED MAGNIFIK UTSIKT I POPULÄRA SICKLA, 5 MINUTER FRÅN SLUSSEN HK 60 i Sickla Affärskvarter är ett premiumkontorshus i bästa läge. Här har ett spännande möte

Läs mer

Adress Storgatan 60-78. gatan som bidrar till en grön inramning.

Adress Storgatan 60-78. gatan som bidrar till en grön inramning. Storgatan 60-78 Butiksyta i nyrenoverade Huvudsta Centrum! Typ Butik Storlek 200-400 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning gatan som bidrar till en grön inramning. Kontakt

Läs mer

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Esplanaden 1 Sundbyberg 670 kvm Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Välkommen till Diligentia Esplanaden 1 Esplanaden 1 är i huvudsak en kontorsfastighet, med Kronofogden

Läs mer

HORNSBERG FRÅN STRAND TILL STRAND DET KONTINENTALA STOCKHOLM

HORNSBERG FRÅN STRAND TILL STRAND DET KONTINENTALA STOCKHOLM HORNSBERG FRÅN STRAND TILL STRAND DET KONTINENTALA STOCKHOLM OMRÅDET AFFÄRER, BOSTÄDER, PARKER En del av Stockholm som andas framtid. Hornsberg har utvecklats från ett industriområde i citys utmarker till

Läs mer

Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan

Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan MINNESANTECKNINGAR 1 [6] 2011-12-02 Referens: Josefin Adolfsson och Sofia Wiberg Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan Dag och tid Torsdag 17 november 2011 kl. 18.30 Plats Närvarande

Läs mer

MUSKÖSTAD. Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården

MUSKÖSTAD. Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården MUSKÖSTAD 1 Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården HT2004 Årskursansvarig: Kai Wartiainen Lärare: Jelena Mijanovic Linus Fransson, Karolina Jacoby, Ola Jaensson, Nicholas

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

Ulls hus Campus Ultuna

Ulls hus Campus Ultuna Ulls hus Campus Ultuna Välkommen till Ulls hus på Campus Ultuna Den generösa innergården blir en grön oas mitt i den nya campusbyggnaden. Vackert beläget vid Almas allé, i anslutning till Undervisningshuset

Läs mer