Specialistutbildning i Allmänmedicin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Specialistutbildning i Allmänmedicin"

Transkript

1 Supplement nr 20 Allmänmedicin 1/1997 Specialistutbildning i Allmänmedicin Målbeskrivning och övergripande utbildningsplan utarbetade av Svensk förening för Allmänmedicin

2 Förord Svensk Förening för Allmänmedicin SFAM har i denna skrift utarbetat Övergripande målbeskrivning, Preciserade delmål och Övergripande utbildningsplan för specialist-kompetens i allmänmedicin. Skriften ersätter Målbeskrivning och utbildningsprogram, SFAMs lilla röda, från Den vänder sig först och främst till den blivande specialisten i allmänmedicin. Avsikten är att ge en beskrivning av specialiteten allmänmedicin och att vara ett arbetsredskap i den medicinska vardagen. I. Övergripande målbeskrivning är ett dokument som fastställs av Socialstyrelsen för lång tid framåt. Här kan den läkare som står inför val av framtida specialitet få en uppfattning om grundläggande värderingar och det allmänmedicinska arbetets huvudsakliga inriktning. II. Preciserade delmål ger en översikt över de kunskaper som en blivande allmänläkare förväntas tillägna sig. Dessa mål fastställs också av Socialstyrelsen, men kan lättare ändras i takt med nya medicinska rön och organisatoriska förändringar. Här kan den blivande specialisten få en ganska god uppfattning om arbetets innehåll och förväntad medicinsk kompetens. Del I och II utgör kapitlet Allmänmedicin i Läkarnas specialiseringstjänstgöring - Målbeskrivningar 1996, utgiven av Socialstyrelsen. III. Övergripande utbildningsplan är den mest omfångsrika delen. SFAM ansvarar självständigt för utbildningsplanen och innehållet kan ändras fortlöpande. Den utgör en något mer detaljerad beskrivning av kunskaper och färdigheter som den blivande specialisten ska tillägna sig. Skriften har för avsikt att vara ett underlag för lokala tjänstgöringsprogram, personlig utbildningsplan eller utbildningsbok/arbetsbok för den enskilde läkaren. Den kan slutligen utgöra ett stöd i diskussioner med handledare, studierektor och företrädare för kliniker där sidoutbildning bedrivs. IV. Utbildningsbok Ytterligare information för ST-läkare finns i den utbildningsbok som Svenska Läkaresällskapet och Läkarförbundet i samarbete med specialitetsföreningen utarbetat. I denna återkommer målbeskrivningar och utbildningsplaner, men också upplysningar om handledning, individuella tjänstgöringsprogram, olika former av kvalitetsarbete, examination, litteraturförslag, rättsliga villkor mm. Utbildningsboken kan beställas från Svenska Läkaresällskapet, fax eller hämtas på SFAMs hemsida SFAM Utbildningsutskottet Följande personer har som medlemmar i SFAM.s utbildningsutskott deltagit i arbetet med att ta fram denna skrift: Monika Engblom, Anna-Karin Furhoff, Barbro Hagander, Anna Källkvist, Ingmar Lönquist, Bengt Mattsson och Margareta Söderström. 2

3 Övergripande målbeskrivning Profil och verksamhetsfält Allmänmedicin omfattar kunskaper och färdigheter för att självständigt utreda och behandla de vanligaste sjukdomarna i alla åldersgrupper och primärt omhänderta patienter med sjukdomar som kräver vård av läkare inom annan specialitet. Allmänläkaren möter oselekterade patientproblem och arbetar med ett befolkningsperspektiv. Vård av kroniskt sjuka och vård av gamla är centrala uppgifter. Allmänmedicin omfattar också hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder samt rehabilitering och omvårdnad. Förebyggande arbete är en viktig del av allmänläkarens verksamhet, såväl i det individuella patientmötet som på befolkningsnivå. Samverkan inom och utom sjukvårdssystemet Allmänläkaren samordnar patientens sjukvård och skall i samarbete med annan specialist kunna svara för uppföljning och behandling vid sjukdomar som primärt handlagts inom annan specialitet. Viktiga samverkansparter utanför sjukvården är socialtjänst, försäkringskassa, arbetsförmedling samt miljö- och hälsoskyddsnämnd. Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt Specialistutbildningen skall ge en för alla allmänläkare gemensam kompetens, som senare får kompletteras beroende på under vilka förhållanden arbetet skall utföras.. Allmänmedicinens breda panorama ställer krav på diagnostisk och terapeutisk kompetens inom flera olika medicinska verksamhetsområden (se preciserade delmål). Det specifika för allmänmedicinen är att kunskaperna skall kunna ställas samman till en helhet med individen i centrum. ST-läkaren skall förvärva kompetens att värdera symtom i tidigt skede. Kunskapen om människans utveckling under olika åldrar och om sjukdomars naturalförlopp är en förutsättning för att kunna följa och bedöma oklara och blandade sjukdomsbilder. Att arbeta med barn, vuxna och äldre inom samma familj bidrar till att ge ökad förståelse för såväl hälsa som sjukdom. Den blivande allmänläkaren skall förvärva kompetens att primärt handlägga akuta olycksfall och att utföra akut hjärt-lungräddning. Allmänläkaren skall kunna ansvara för omvårdnad vid cancersjukdomar och för vård i livets slutskede. Kunskap om hemsjukvård är väsentlig. För sitt omhändertagande av vanligt förekommande sjukdomar skall den blivande specialisten bli väl förtrogen med såväl primärvårdens som sjukhusvårdens metoder för diagnostik. Specialistutbildningen skall ge den blivande allmänläkaren kompetens att arbeta förebyggande, såväl i det individuella patientmötet som på befolkningsvnivå, och att kunna identifiera riskindivider och riskmiljöer. Utbildningen skall ge kompetens att arbeta med ett epidemiologiskt synsätt. Under specialiseringstjänstgöringen skall den blivande specialisten vidare - träna sin förmåga att fatta självständiga och välgrundade beslut i frågor av medicinsk-etisk natur, - förvärva kunskaper om övrgripande sjukvårdspolitiska mål och prioriteringar, - beredas tillfälle att delta i verksamhetsplanering och ekonomiuppföljning samt i arbete med produktionskontroll och kvalitetsutveckling, - förvärva kunskaper och insikter i läkarens arbetsledarroll, - uppmuntras att ta del i forsknings- och utvecklingsarbete samt utveckla sin förmåga att kritiskt granska resultaten av olika metoder och tekniker, 3

4 - fördjupa sina kunskaper om möjligheterna att förebygga sjukdom och skada, samt delta i individuellt och generellt förebyggande arbete, - träna sin pedagogiska förmåga genom att delta i undervisning och handledning av olika personalkategorier. Sidoutbildning För att uppfylla målbeskrivningens krav krävs utbildning inom andra medicinska ämnesområden. Sidoutbildningen skall utveckla färdigheter och ge kunskap om den slutna vårdens möjligheter och begränsningar och om dess arbetssätt. De största sidoutbildningsbehoven föreligger inom internmedicin, obstetrik och gynekologi, pediatrik och psykiatri. Se i övrigt de preciserade delmålen. Teoretisk utbildning Parallellt med den kliniska tjänstgöringen skall teoretiska studier bedrivas, likaså skall deltagande i kompletterande utbildning i form av kurser, konferenser etc ingå. ST-läkaren skall i samråd med handledaren planlägga litteraturstudier och kursdeltagande som kan påskynda kompetensutvecklingen samt ge kunskaper och färdigheter, som kan vara svåra att förvärva inom ramen för tjänstgöringen. Kvalitetssäkring Målbeskrivningen skall tjäna som vägledning för den läkare som avser att specialisera sig inom ämnesområdet. Den skall vidare utgöra grunden för ett individuellt tjänstgöringsprogram, som skall utformas i samråd mellan ST-läkare och handledare så snart som möjligt efter anställningen. Specialiseringstjänstgöringen skall ske under handledning och det är verksamhetschefens och handledarens ansvar att tillsammans med ST-läkaren planera tjänstgöring och utbildning så att specialistkompetens uppnås inom den tid som anges i författningen. Det är också verksamhetschefens ansvar att tillse att STläkaren erhåller den sidoutbildning som målbeskrivningen föreskriver och att kompletterande utbildning/tjänstgöring tillhandahålls i de fall kunskapsbehovet inte kan tillgodoses inom den ordinarie verksamheten. Handledaren skall tillse att sidoutbildningen utformas så att målbeskrivningens krav tillgodoses och att god och regelbunden kontakt etableras med sidoutbildande enheters handledare och med eventuell studierektor. ST-läkarens kompetensutveckling skall fortlöpande kontrolleras och stämmas av gentemot det individuella tjänstgöringsprogrammet; en lämplig form för detta är regelbundna utvecklingssamtal. 4

5 Preciserade delmål Kunskaper och färdigheter inom olika medicinska områden Många sjukdomstillstånd som berörs handläggs i vissa skeden i samverkan med andra specialister. Specialisten i allmänmedicin skall ha de kunskaper och färdigheter som är relevanta för att i allmänmedicinsk verksamhet självständigt kunna handlägga/ta hand om följande: Barnaålderns förlopp och sjukdomar - barnets normala tillväxt samt de vida gränserna för variation - vanliga sjukdomar under barnaåldern, t ex infektionssjukdomar - barnhälsovård Blodsjukdomar - anemier - avvikelser i den vita blodbilden Endokrina sjukdomar - diabetes - tyreoideasjukdomar Gynekologiska sjukdomar - blödningsrubbningar och flytningar - klimakteriebesvär - preventivmedelsrådgivning - mödrahälsovård Hjärt-kärlsjukdomar - den multifaktoriella genesen och enskilda riskfaktorers betydelse för utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom - hypertoni och ischemisk hjärt-kärlsjukdom - akut hjärt-lungräddning Hudsjukdomar - olika typer av eksem - psoriasis - infektioner och infestationer Infektionssjukdomar - vanliga infektionssjukdomar inom olika organsystem - oklara febertillstånd - infektionssjukdomars spridning i familj och samhälle Kirurgiska sjukdomar och skador - den lilla kirurgin - smärre brännskador och traumatiska sår - frakturer, distorsioner och andra ledskador - ABC-åtgärder Könssjukdomar - de vanligast förekommande veneriska sjukdomarna inklusive smittspårning, partnerbehandling och kontakt med smittskyddsorganisation Luftvägssjukdomar - luftvägsinfektioner - kronisk obstruktiv lungsjukdom och astma 5

6 Mag-tarmsjukdomar - akuta buksmärtor - funktionella magtarmstörningar - ulcus- och gallvägssjukdom Missbruk och beroendesjukdomar - olika typer av missbruk t ex av alkohol, tobak, läkemedel, cannabis och annan narkotika - gällande lagstiftning - rökavvänjning Nervsystemets sjukdomar - yrsel, huvudvärk, tremor, ansiktssmärta/ förlamning - kronisk smärta - epilepsi - Parkinsons sjukdom Psykiska och psykosomatiska sjukdomar - ångest, personlighetsstörningar, sömnbesvär och krisreaktioner - depressioner - schizofreni - förvirring och demens Rehabilitering och försäkringsmedicin - identifiering av rehabiliteringsbehov - samarbete med sjukgymnast, företagshälsovård och försäkringskassa m fl - gällande lagstiftning Rörelseorganens sjukdomar - artros och osteoporos - tendiniter och övriga överbelastningssjukdomar - akuta och kroniska rygg- och nacksjukdomar - reumatoid artrit, Bechterews sjukdom och polymyalgia reumatica Tumörsjukdomar - riskfaktorer - diagnostik vid tidiga symtom på tumörsjukdom - läkarens och medarbetarnas roll vid avancerad sjukdom Urinvägssjukdomar och de manliga könsorganens sjukdomar - urinvägsinfektioner och urininkontinens - njursten - tumörer - prostatasjukdomar Åldrandets sjukdomar - det naturliga åldrandet och symtombilden vid sjukdom hos äldre - den sociala äldrevårdens organisation och ansvarsförhållanden - dödsfall i hemmet Ögonsjukdomar - det röda ögat - synnedsättning - främmande kropp Öron-, näs- och halssjukdomar - akuta infektioner och inflammatoriska tillstånd - näsblödningar - slemhinneförändringar - heshet - sväljningssvårigheter - hörselnedsättning och tinnitus - allergiutredning 6

7 Övergripande utbildningsplan Denna precisering och konkretisering av målbeskrivningen för specialistutbildning i allmänmedicin är avsedd att ligga till grund för lokala eller regionala utbildningsprogram. Beroende på skiftande sjukvårdsstruktur kan utbildningen läggas upp på olika sätt. Därför anges inte här var de olika kunskaperna och färdigheterna skall inhämtas. Delmålen är av utrymmesskäl kortfattat angivna. Många sjukdomstillstånd som berörs sköts i samverkan med andra specialister. Den blivande specialisten i allmänmedicin skall tillägna sig de kunskaper och färdigheter som är relevanta för allmänmedicinsk verksamhet i enlighet med målbeskrivningen. Detta innefattar kunskaper om diagnostik, behandling, rehabilitering och prevention. Administration och ledarskap krävs kännedom om Övergripande sjukvårdspolitiska mål, verksamhetsplaner inom sjukvårdsområdet. Politisk och administrativ organisation. Ekonomi. Chefsansvar. Läkarroll kontra arbetsledarroll. Personalfrågor - utvecklingssamtal, kompetensutveckling, konfliktlösning. Samarbete inom och utom sjukvården. Gällande lagar, förordningar. Socialstyrelsens allmänna råd med relevans för primärvården, hälso- och sjukvådslagen, socialtjänstlagen, socialförsäkringsregler, sekretesslagen. Kvalitetsutveckling. Lokal facklig struktur. Lagar om medinflytande och arbetsrätt. Arbetsmiljö, skyddskommitté. 7

8 Folkhälsoarbete, miljömedicin och prevention Folkhälsoarbete är till sitt innehåll preventivt, befolkningsinriktat och tvärvetenskapligt samt kräver förståelse för hälso- och sjukdomsbegreppets komplexitet, tidsprocessen i hälsoarbetet och nödvändigheten av samarbete med olika samhällsorgan. Hälso- och sjukvårdens roll i folkhälsoarbetet. Den yttre miljöns betydelse för sjukdomars uppkomst och utveckling. Målen med förebyggande åtgärder enligt hälsooch sjukvårdslagen och enligt WHO. Den personliga livsstilens betydelse för hälsans bevarande. Hälsans ojämlika fördelning utifrån socioekonomiska förhållanden. Grundläggande biostatistiska mått och epidemiologiska definitioner. Individinriktade förebyggande åtgärder inom mödra-, barn- och skolhälsovård samt vid den individuella patientkontakten. Förebyggande åtgärder inom smittskyddsområdet. Smittskyddsarbetets organisation. Smittskyddslagen. Samarbete och samverkansformer med samhällets övriga resurser och organisationer med uppgifter inom folkhälsoområdet. Utnyttjande av offentlig statistik och tillgängliga folkhälsorapporter för att identifiera hälsorisker hos befolkningen. Epidemiologisk bevakning. Screening och hälsokontroller. Individuell hälsoprofil. Intervention med riskfaktorpåverkan. Konsultation Konsultationen, mötet mellan läkare och patient, har stor betydelse och är utgångspunkt för vidare medicinskt handlande. Läkarens förhållningssätt är också många gånger av avgörande terapeutisk vikt. krävs följande kunskaper: Förstå patientens sjukdomsföreställning, farhågor och förväntningar på besöket. Definiera patientens problem och orsaken till besöket. Klargöra vilka konsekvenser problemen har för patienten. Uppnå en gemensam problemförståelse. Tillsammans med patienten välja en handlingsplan. Stimulera patienten att ta sitt eget ansvar efter egna resurser. Genomföra undersökningar anpassade till ålder och symtom. Bevaka att patientens behov tillgodoses i vårdapparaten, t ex genom remittering eller rehabiliteringsåtgärder. 8

9 Läkemedelsbehandling krävs, inom tillämpliga verksamhetsområden, kunskaper om följande: Basläkemedel i primärvården, deras verkningsmekanismer, biverkningar och interaktioner. Farmakokinetik, särskilt hos barn och äldre. Läkemedelsanvändning vid njur- och leverinsufficiens. Polyfarmaci. Förskrivningsregler, risk för läkemedelsberoende. Alkoholens potentierande effekt på läkemedel. Gällande författningar angående receptförskrivning och läkemedelshantering. Den lokala läkemedelskommittén och gällande rekommenderade läkemedelslista. FASS och Läkemedelsboken; innehåll och användningsmöjligheter. Samverkan med lokala apotek. Vetenskapligt förhållningssätt ST-läkaren skall utveckla sin förmåga att kritiskt granska allmänmedicinsk verksamhet tillsammans med handledaren och andra medarbetare. Detta innebär att ST-läkaren skall besitta - basala kunskaper om olika vetenskapliga metoder, inklusive statistik; - kännedom om aktuell vetenskaplig litteratur som den speglas i nationella och internationella tidskrifter, samt visa förmåga att kritiskt granska denna litteratur. Med hjälp av handledare bör ST-läkaren kunna genomföra ett FoU-arbete med materialinsamling och bearbetning av data samt själv göra skriftlig och muntlig presentation. 9

10 Kunskaper och färdigheter inom olika medicinska områden: Barnaålderns förlopp och sjukdomar Allmänläkaren möter i sin vardag människor i olika åldrar och i olika situationer - på barnavårdscentralen, i skolhälsovården, på ungdomsmottagningen, på mottagningen/ vårdcentralen och i hemmet i samband med sjukdom. Denna kontinuitet över tiden ger en god kännedom om barnet och familjen och ökar möjligheterna att identifiera psykosociala faktorer som orsak till hälsa och ohälsa. Flertalet av de problem allmänläkaren konfronteras med på barnavårdscentralen berör uppfödning, tillväxt och utveckling. Barnets normala tillväxt, samt de vida gränserna för normalvariation. Centralt beslutade hälsokontroller och vaccinationer. Kongenital höftledsluxation. Uppfödningsproblem. Tillväxtrubbning. Övervikt och undervikt. Diarré och förstoppning. Feberkramper. Övre och nedre luftvägsinfektioner. Adenoida vegetationer. Urinvägsinfektioner. Phimosis. Enures. Bråck. Exantemsjukdomar och andra barnsjukdomar. Hudinfektioner. Vårtor. Angrepp av löss och skabb. Akne. Atopiskt eksem. Allergisk rhinokonjunktivit. Astma. Plattfothet. Skolios. Perthes sjukdom. Schlatters sjukdom. Talsvårigheter. Psykomotoriska utvecklingsrubbningar. Tillstånd som påverkar barnets inlärningssituation såsom dyslexi, MBD/ DAMP. Integrering av barn med särskilda behov. Barnmisshandel. Sexuella övergrepp. Blodsjukdomar Anemier, till exempel järnbristanemi, megaloblastanemi och sekundär anemi. Polycytemi. Hemokromatos. Hemolys. Leukocytos, leukopeni, trombocytopeni. 10

11 Endokrina sjukdomar Diabetes mellitus, inklusive akuta och kroniska komplikationer. Bedömning av blod-sockervärden, oral glukostoleranstest och HbA1c. Sekundärprevention avseende hjärt-kärlsjukdomar, ögonkomplikationer, neuropatier och njurfunktion. Kost- och motionsrekommendationer. Råd vid livsstilsförändringar individuellt och i grupp. Indikationer för och strategier vid tablett- och insulinbehandling. Insulinutensilier och testmaterial. Thyeoideasjukdomar, särskilt hypothyreos, thyreotoxikos och thyreoidit. Resistenser i thyreoidea. Hypo- och hypercalcemi. Osteoporos. Övervikt. Gynekologiska sjukdomar Mödrahälsovård Flytningar från slidan. Vulvit, cervicit, salpingit. Underlivssmärta, dyspareuni. Prolaps, inkontinens, dysuri, uretrit. Premenstruella besvär. Extrauterin graviditet. Klimakteriebesvär. Pre- och postmenopausala blödningar. Tumörer och cystor. Sexualiserat våld. Principer för användning av hormonpreparat. Preventivmedelsrådgivning. Råd angående bäckenbottenträning. Provtagning med bedömning av vaginala direktutstryk, cytologprovtagning, kondylomdiagnostik. Utprovning av pessar och prolapsring. Fostrets normala tillväxt. Graviditetsbesvär såsom illamående och foglossning. Graviditetskomplikationer som urinvägsinfektion, blodtrycksförhöjning, vaginal blödning och intrauterin tillväxthämning. Mjölkstockning, mastit. Läkemedelsbehandling under graviditet respektive amningstid. Se även under Könssjukdomar. 11

12 Hjärt-Kärlsjukdomar Den multifaktoriella genesen till hjärt-kärlsjukdom kräver kännedom om enskilda riskfaktorer och deras betydelse för utvecklande av ischemisk hjärtsjukdom och stroke. Kunskap krävs om metoder för individuell och befolkningsbaserad prevention. Hypertoni. Lipidrubbningar. Hjärtsvikt. Angina pectoris. Hjärtinfarkt, akut omhändertagande, rehabilitering och sekundärprevention. Arytmier. Pericardit, myocardit. Aortaaneurysm. Tromboflebiter. Djupa ventromboser. TIA. Embolier. Stroke. Arteriell insufficiens och andra perifera kärlsjukdomar, t ex Raynauds sjukdom. Akut hjärt-lungräddning. Blodtrycksmätning, EKG, perifer tryckmätning. Icke-farmakologisk behandling av hypertoni och lipidrubbningar. Indikationer för och värdering av röntgen och klinisk-fysiologiska undersökningar. Dopplerundersökning av perifera kärl, ankeltrycksmätning. Preoperativ utredning vid koronarsjukdom. Rehabilitering efter kranskärlskirurgi. Hudsjukdomar Eksem: atopiska, seborroiska, allergiska och icke-allergiska kontakteksem, staseksem. Exantemsjukdomar. Svampinfektioner såsom tinea, candida, pityriasis versicolor. Bakteriella hudinfektioner såsom furunkel, impetigo, erysipelas, ectyma, erytema migrans. Virusinfektioner såsom herpes simplex och zoster, vårtor och mollusker. Insektsbett. Skabb och löss. Akne. Psoriasis. Rosacea. Klåda, generell och lokal. Urticaria. Toxikodermier. Bensår. Benigna och maligna hudtumörer. Utredning av allergiska hudbesvär. Rådgivning vid atopi och kontaktallergi. Mikroskopi av skabb, löss och svamp. Odlingar av svamp, bakterier och virus. Stansbiopsi med specifik frågeställning. Kirurgisk excision av hudförändringar. Principer för lokal behandling med kortison och andra medel. 12

13 Infektionssjukdomar Infektionssjukdomars spridning i familj och samhälle. Preventiva strategier som t.ex. handläggning av streptokockepidemi på daghem och smittspårning av STD-sjukdomar. Konsekvenser för individ och samhälle vid okritisk antibiotikaanvändning. Vaccinationer och reseprofylax. Luftvägsinfektioner. Infektiösa exantemsjukdomar hos barn. Infektiösa tarmsjukdomar. Hepatiter. Infektioner hos den åldrande människan. Oklara febertillstånd. Förhöjd SR. Decentraliserad mikrobiologisk och serologisk diagnostik. Värdering av blodanalyser och odlingar. Samverkan med smittskyddsenheten. Kirurgiska sjukdomar Skador Brännskador. Traumatiska sår och frakturer. Distorsioner och andra ledskador. Commotio. Hematemes, melena. Den lilla kirurgin: Sutureringsteknik och kännedom om suturmaterial. Extirpation av hudförändringar och subcutana förändringar. Nageltrångsoperation. Incision och dränage av abscesser, bursiter, perianala hematom. Intravenös nål och dropp. Lokal analgesi, ledningsanestesi. Ventrikelsond. KAD. ABC-åtgärder. Användning av ambulansutrustning för livsuppehållande åtgärder. Grovreponering och fixering av frakturer. Smärtbehandling. Könssjukdomar Behandling av de vanligast förekommande veneriska sjukdomarna inklusive smittspårning, partnerbehandling och kontakt med smittskyddsorganisationen. Provtagning och odling av gonorré, klamydia, herpes genitalis och kondylom samt värdering av provresultat. 13

14 Luftvägssjukdomar Övre luftvägsinfektioner, bronkit, pneumoni, pleurit. Pseudokrupp. Epiglottit. Kronisk obstruktiv lungsjukdom, astma och emfysem. Pneumothorax, lungemboli och lungstas. Peak expiratory flow (PEF) -mätning. Tillförsel av bronkdilaterande och avsvällande substanser via olika slag av inhalatorer. Syrgastillförsel. Handläggning av hjälpmedel, bostadssanering och yrkesvägledning vid astma. Miljöanpassning, kontakt med yrkesmedicin. Mag-tarmsjukdomar Ont i magen hos barn och vuxna. Akuta buksmärtor. Matstrups- och magsäcksjukdomar, t ex ulcus, refluxoesophagit. Gallvägssjukdomar. Leversjukdomar. Pancreassjukdomar. Malabsorption. Celiaci. Födoämnesallergi. Inflammatoriska tarmsjukdomar. Motilitetsstörning i mag-tarmkanalen. Akut infektiös enterit och masksjukdomar. Diarré och förstoppning. Melena och rektalblödning. Anorektala sjukdomar. Identifiera faktorer i levnadsvanor och livsstil som innebär ökad risk för magtarmbesvär. Kostrådgivning vid funktionell tarmrubbning, diarré och förstoppning. Indikationer för utredning med röntgen, ultraljud och endoskopi. Proktoskopi och rectoskopi. Helicobacterdiagnostik. Gastroenterologisk malignitetsutredning. Missbruk och beroendesjukdomar Olika typer av missbruk, t ex av tobak, alkohol, läkemedel, cannabis och annan narkotika. Tidiga signaler och tecken på missbruk. Kroppsliga och psykiska skador av missbruk. Gällande lagstiftning: lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM). Krav för körkortsinnehav och intygsskrivning. Sjukskrivning och missbruk. Bedömning av urinanalyser samt lever- och blodprov. Farmakologiska behandlingsprinciper vid avgiftning av alkohol, aversionsbehandling och krampskydd. Nedtrappning av dos vid läkemedelsmissbruk. Rökavvänjning. Kännedom om behandlingsresurser inom socialtjänst, psykiatri och drogpolikliniker. 14

15 Nervsystemets sjukdomar Yrsel. Huvudvärk. Tremor. Neuralgier, cervikala och lumbala rhizopatier. Polyneuropati. Kroniskt smärtsyndrom. Neurologiska komplikationer till alkohol, diabetes och B12-brist. Epilepsi. Parkinsons sjukdom. Demenser. Stroke. TIA. Tumörer. Neurologstatus inkluderande kranialnervs- och oftalmoneurologiskt status. Olika röntgenundersökningar, EEG. Omhändertagande och rehabilitering av kroniska neurologiska sjukdomar. Psykiska och psykosomatiska sjukdomar Ångesttillstånd, krisreaktioner, personlighetsstörningar och sömnbesvär. Depressiva tillstånd. Kroniska trötthetssyndrom. Demens och demensutveckling. Borderlinetillstånd. Schizofreni och andra psykotiska sjukdomar. Psykosomatik. Psykologiska problem vid långvarig och svår somatisk sjukdom. Psyko-sociala frågeställningar med tonvikt på familjens och samhällets betydelse för psykisk hälsa. Handläggning av personer med psykisk utvecklingsstörning. Gällande lagstiftning såsom lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Utfärdande av vårdintyg. Terapeutisk hållning. Samtalsmetodik med tillämpning av psykologiska grundbegrepp. Krisbearbetning, stödjande kontakt. Suicid-riskbedömning. Rehabilitering och försäkringsmedicin Rehabiliteringsproblematik - innefattande förmåga att känna igen tidiga signaler om rehabiliteringsbehov, begreppen utslagningsmekanism kontra rehabiliteringsmöjlighet, bieffekt av sjukskrivning med risk för sjukrollsutveckling, sociala och psykologiska konsekvenser av kronisk smärta. Motivationsproblematik. Rehabiliteringsplanering - med respekt för patienten kunna samarbeta med sjukgymnast och arbetsterapeut, med företagshälsovård, försäkringskassa, arbetsförmedling, socialförvaltning och arbetsgivare. Utvärdering av insatta rehabiliteringsåtgärder. Geriatrisk rehabilitering främst efter stroke. Rehabilitering vid traumatisk hjärnskada, paraoch tetraplegi, resttillstånd efter multipla frakturer, kroniska handikapp. Samhällets resurser för handikappade. Gällande lagstiftning såsom lagen om allmän försäkring, arbetsskadeförsäkring, försäkringskassans respektive arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Intygsskrivning. 15

16 Rörelseorganens sjukdomar Artros. Muskulär och skelettär rörelseinskränkning i ryggraden. Lumbago. Tendiniter. Ligamentär smärta. Nervkompressioner. Överbelastningsproblem. Ytterläges- och hållningsproblematik. Triggerpunkter. Fibromyalgi. Temporalisarterit. Reaktiva artriter. Kristallartropatier. Psoriasisartrit. Reumatoid artrit. Polymyalgia rheumatica. Bechterews sjukdom. Analys av rörelsemönster. Problemorienterad smärtanalys. Manuell undersökning, tester. Ledundersökning. Ledpunktion, ledaspiration och intraartikulära injektioner. Injektionsbehandling av tendiniter, bursiter. Muskeltöjning. Enkel mobilisering och avlastande traktion. Patientundervisning, instruktion om hemövningar. Ledskydd och avlastande gånghjälpmedel. Hjälpmedelsutprov-ning. Samarbete med sjukgymnast och arbetsterapeut, samt med ortoped, ortopedisk medicinare och handkirurg. Tumörsjukdomar Kännedom om de vanligaste cancerformerna och förmåga till diagnostik vid tidiga symtom. Behandlingsprinciper vid vanliga tumörformer såsom lungcancer, bröstcancer, gynekologisk cancer, urogenital cancer, gastro-enterologisk cancer, hudcancer, lymfom och leukemi. Komplikationer vid behandling samt uppföljning. Riskfaktorer och preventiva strategier såsom rökstopp och solskydd. Screening av släktingar till indexfall vid vissa cancerformer. Läkarens och medarbetarnas roll vid avancerad sjukdom. Cancerrehabilitering. Smärtbehandling och annan palliativ vård. 16

17 Urinvägssjukdomar Sjukdomar i manliga könsorgan Urinvägsinfektioner inklusive nivådiagnostik och differentierad handläggning med hänsyn till ålder och kön. Protein- och heamturi. Serumkreatininförhöjning. Urininkontinens. Njursten. Tumörer. Testistorsion. Hydro-, spermato- och varicocele. Infektioner på olika nivåer inom manliga genitalia. Prostatit. Prostatahyperplasi. Prostatacancer. Erektionsstörningar. Sedimentundersökning. Indikation för och värdering av urinstickor, dipslide och urinodling. Mätning av miktionstid, residualurin, bedömning av miktionsschema och njurfunktion. Kateterbehandling. Åldrandets sjukdomar En god vård av äldre förutsätter kunskap om det naturliga åldrandet och den många gånger diffusa symtombilden vid sjukdom hos äldre. Samtidigt krävs kunskap om den sociala äldrevårdens organisation och ansvarsförhållanden. Sömnstörningar och ångestsymtom. Konfusionstillstånd och demenssjukdomar. Depressioner. Nutritionsproblem. Särskild kunskap krävs om läkemedel till äldre framförallt avseende farmakokinetik, compliance, biverkningsrisker och polyfarmaci. Olycksfallsprofylax. Aktivering och rehabilitering. Vårdplanering, samarbete med rehabiliteringsteam och social hemtjänst. Vård i livets slutskede och handläggning av dödsfall i hemmet. 17

18 Ögonsjukdomar Det röda ögat, akuta ögonsmärtor, ögonskador, ögonblödningar, synnedsättning. Blefarit, hordeolum, calazion, konjunktivit, episklerit, sklerit, keratit, akut dacroadenit, sår på hornhinnan, svetsblänk. Glaskropps- och näthinneavlossning. Staspapill. Zoster oftalmicus. Katarakt. Glaukom. Kontaktlinsproblem. Synprövning. Färgsinnesprövning. Donders synfältsprövning. Bedömning av pupillreaktion och ögonrörelser. Ögonbottenspeg-ling. Fluoresceinfärgning av hornhinna. Mätning av ögontryck. Direkt oftalmoskopi och undersökning med corneal mikroskopi. Evertering av ögonlock. Avlägsnande av främmande kropp. Spolning vid kemisk skada. Lokalbehandling med antibiotika. Öron-, näs- och halssjukdomar Långdragen snuva och nästäppa. Akuta inflammatoriska tillstånd i ytteröra, hörselgång och mellanöra. Sinuit, adenoid, allergisk och vasomotorisk rhinit. Kronisk otit. Smärtor i halsen orsakade av infektioner, t ex tonsillit, peritonsillit, laryngit, epiglottit, mononucleos, och annat som exempelvis refluxesofagit och thyreoidit. Sväljningssvårigheter. Heshet. Yrsel. Tinnitus. Hörselnedsättning. Vanliga slemhinneförändringar i munhålan, sår på läpparna. Mjukdelstumörer i munhåla, ansikte, hals. Facialispares. Trigeminusneuralgi. Näsblödning. Trauma i ansikte, näsa, öron. Främmande kropp i öron, näsa. Handläggning vid akuta luftvägshinder som epiglottit, krupp och andra larynxödem samt vid misstanke om främmande kropp i esofagus eller trakea. Otoskopi, öronmikroskopi, test av trumhinnerörlighet. Rhinoskopi. Indirekt laryngo- och epifaryngoskopi. Stämgaffelprov, enkla hörtest och tolkning av audiogram. Tympanometri. Svalg- och nasopharynxodling. Rengöring och tamponadbehandling av hörselgång. Borttagande av främmande kropp i näsa och hörselgång. Tamponad i näsa. Allergiutredning. 18

UTBILDNINGSBOK AT. Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning läkarorganisationernas kommentarer LOKAL PLANERING OCH UPPFÖLJNING

UTBILDNINGSBOK AT. Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning läkarorganisationernas kommentarer LOKAL PLANERING OCH UPPFÖLJNING INNEHÅLL KAPITEL 1 SYFTET MED EN KAPITEL 2 HUR REGLERAS Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning läkarorganisationernas kommentarer KAPITEL 3 GENERELL HANDLINGSPLAN KAPITEL 4 INDIVIDUELL HANDLEDNINGS-

Läs mer

UTBILDNINGSBOK AT LÄKARORGANISATIONERNA

UTBILDNINGSBOK AT LÄKARORGANISATIONERNA INNEHÅLL KAPITEL 1 SYFTET MED EN KAPITEL 2 INFORMION OM LÄKARORGANISIONERNA KAPITEL 3 HUR REGLERAS Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning målbeskrivning på engelska: competencies under the doctors

Läs mer

Genomsnittligt allmänmedicinskt specialistarbete i Sverige

Genomsnittligt allmänmedicinskt specialistarbete i Sverige Genomsnittligt allmänmedicinskt specialistarbete i Sverige Det allmänmedicinska specialistarbetet i Sverige skiljer sig från de flesta andra EUländers genom att det innefattar arbetsuppgifter som kräver

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring Sida 1 av 13 Utskrift från www.socialstyrelsen.se Publicerad: 1993-04-16 02:00 Start /SOSFS /1993:4 SOSFS 1993:4 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Cancer. Program för Landstinget i Uppsala län

Cancer. Program för Landstinget i Uppsala län Cancer Program för Landstinget i Uppsala län Fastställt av landstingsfullmäktige den 11 februari 2008 Foto sid 96, 109, 114: Kristina Jennbert Missiv - programarbete om cancer Fastställt av landstingsfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva:

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva: PROTOKOLLSUTDRAG Ledningsstaben Hälso- och sjukvårdsnämnden Christina Blomqvist 2015-01-27 Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan och budget för år 2015 HSN 2015-46 5 Bifogade förslag till verksamhetsplan

Läs mer

Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård.

Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Allmänt I Sverige finns inom odontologin ingen av Socialstyrelsen

Läs mer

FÖRÄNDRINGAR OCH TRENDER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

FÖRÄNDRINGAR OCH TRENDER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 3 FÖRÄNDRINGAR OCH TRENDER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Enligt Hälso- och sjukvårdslagen är det hälso- och sjukvårdens uppgift att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Primärvården

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård Kunskapsunderlag till folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Kunskapsunderlag till Folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde

Läs mer

Ögonkliniken Västmanland. Gun Söderholm studierektor. Handlingsplan ST-utbildning

Ögonkliniken Västmanland. Gun Söderholm studierektor. Handlingsplan ST-utbildning 2014 Ögonkliniken Västmanland Gun Söderholm studierektor Handlingsplan ST-utbildning Introduktion ST-läkare Placering Huvudhandledare Studierektor Verksamhetschef P Ögonkliniken Västmanland Gun Söderholm

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Hälsoval Örebro län. Krav- och kvalitetsbok. Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva primärvård inom Region Örebro län

Hälsoval Örebro län. Krav- och kvalitetsbok. Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva primärvård inom Region Örebro län Regionkansliet Dnr 14OLL6163 Hälsoval Örebro län Krav- och kvalitetsbok Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva primärvård inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 www.regionorebrolan.se

Läs mer

1. Förord A. Syftet med utbildningsboken B. Några ord från Svenska Neurologföreningen. 3. Målbeskrivning för specialiseringstjänstgöringen

1. Förord A. Syftet med utbildningsboken B. Några ord från Svenska Neurologföreningen. 3. Målbeskrivning för specialiseringstjänstgöringen INNEHÅLL 1. Förord A. Syftet med utbildningsboken B. Några ord från Svenska Neurologföreningen 2. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkares specialiseringstjänstgöring 3. Målbeskrivning

Läs mer

1 Förord... 4. 2 Sammanfattning... 5. 3 Bakgrund... 6

1 Förord... 4. 2 Sammanfattning... 5. 3 Bakgrund... 6 Innehållsförteckning 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Bakgrund... 6 3.1 Varför är det viktigt att främja goda levnadsvanor i hälso- och sjukvården?... 6 3.2 Lagar, riktlinjer och regionala styrdokument...

Läs mer

Bild- och funktionsmedicinska specialiteter

Bild- och funktionsmedicinska specialiteter Bild- och funktionsmedicinska specialiteter Bild- och funktionsmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

vägledning för patienter och personal

vägledning för patienter och personal n Inflytande Valfrihet Tillgänglighet Arb Arbetssätt Organisation Bemötande Inf e Information Inflytande Valfrihet Tillgän gänglighet Arbetssätt Organisation Bem Bemötande Information Inflytande Valf Valfrihet

Läs mer

Riktlinjer För Ungdomsmottagningar. Landstinget i Värmland

Riktlinjer För Ungdomsmottagningar. Landstinget i Värmland Riktlinjer För Ungdomsmottagningar Landstinget i Värmland November 2005 2 Innehåll sid. Verksamhetens inriktning och mål.. 3 Ideologiska utgångspunkter för verksamheten 3 Verksamhetens organisation 4 Huvudmannaskap

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsprogram. Hälsa Sjukvård Tandvård. Rapport nr 2 2006. Hjärt- och kärlsjukdomar. Hypertoni, Kranskärlssjukdom och Hjärtsvikt

Hälso- och sjukvårdsprogram. Hälsa Sjukvård Tandvård. Rapport nr 2 2006. Hjärt- och kärlsjukdomar. Hypertoni, Kranskärlssjukdom och Hjärtsvikt Hälsa Sjukvård Tandvård H J Ä R T- O C H K Ä R L S J U K D O M A R Hälso- och sjukvårdsprogram Rapport nr 2 2006 Hjärt- och kärlsjukdomar Hypertoni, Kranskärlssjukdom och Hjärtsvikt 45 H Ä L S O - O C

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

POLICYPROGRAM för Sveriges Ungdomsmottagningar

POLICYPROGRAM för Sveriges Ungdomsmottagningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING POLICYPROGRAM för Sveriges Ungdomsmottagningar Förord sid 1 Ungdomsmottagningarnas historia och utveckling sid 1 Hälsofrämjande arbete sid 2 Bakgrund sid 2 Tonårsutveckling Sexualitet

Läs mer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Artikelnr 2009-11-5 Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2009

Läs mer

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. en kunskapssammanställning

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. en kunskapssammanställning Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa en kunskapssammanställning Förord Denna kunskapssammanställning är en del av det arbete som bedrivs på Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta KOMPETENSER OCH UPPGIFTER Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta 1 Förord Denna rapport är en komplettering till den tidigare rapporten Indikation

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Cancerrehabilitering. Kortversion av nationellt vårdprogram.

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Cancerrehabilitering. Kortversion av nationellt vårdprogram. Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Cancerrehabilitering Kortversion av nationellt vårdprogram Månad år Versionshantering Datum ÅÅÅÅ-MM-DD Beskrivning av förändring

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g

å r s r e d o v i s n i n g 2007 å r s r e d o v i s n i n g S B U S t a t e n s b e r e d n i n g f ö r m e d i c i n s k u t v ä r d e r i n g Innehållsförteckning 1 Inledande kommentarer 5 2 Resultatredovisning 7 2.1 Projektverksamhet

Läs mer

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01 Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Nationell psykiatrisamordnings ställningstaganden och förslag avseende tidiga insatser till barn och unga som riskerar allvarlig

Läs mer

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem DATUM 2015-03-16 Förord På uppdrag av Regionala Politiska Samverkansgruppen

Läs mer