Den starka statens fall?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den starka statens fall?"

Transkript

1 Lotta Vahlne Westerhäll Den starka statens fall? En rättsvetenskap Hg studie av svensk social trygghet NORSTEDTS JURIDIK

2 Innehåll Förord 15 Prolog 17 Avdelning I VERKTYG, TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH KONTEXTUELL BAKGRUND 1. Inledning Utgångspunkter Staten och dess styrning Rätt, politik och moral som norm-och handlingssystem Rättsstaten Rättsstatens grundläggande principer Rättsstatens maktdelning Rättsstatens normrationalitet Rättsstatens autonomi Rättsstatens öppenhet Välfärdsstaten Välfärdsstatens grundläggande principer Välfärdsstatens materiella rättvisa Välfärdsstatens öppenhet Välfärdsstatens förvaltning Sammanfattning Metod, syfte och tillvägagångssätt Forskningsprogrammet Kontextuell bakgrund till det sociala projektet Samhällelig och rättslig kontext före och under och 60-talen Samhällsfrågor före Socialpolitikens inflytande på förvaltningsrätten Förvaltningsförfarandet Samhällelig och rättslig kontext under och 80-talen Samhällsfrågor runt Konstitutionen och de sociala rättigheterna Idén om statlig maktinskränkning Grundrättigheter Grundläggande fri-och rättigheter Sociala förpliktelser Reformlinjer inom förvaltningen Förfarandereglering och förfarandeorganisation Samhällelig och rättslig kontext under 1990-talet Samhällsfrågor runt 1990-talet Europeiseringen 96

3 6 Innehåll Avdelning II NÄRRÄTTEN OCH FÖRSÖRJNINGSBEHOV 1. Försörjningsbehov under och 60-talen Behovsprövat försörjningsstöd Fattigvårdsfrågan och arbetarfrågan Biståndstagarna Socialhjälpen i 1956 års socialhjälpslag De rättsliga aktörerna Socialhjälp - en statlig eller kommunal uppgift? Betalningsansvarig kommun Statens uppgifter Beslutsfattande organ Förfarandet i fattigvårdsmål Förfarandet i socialhjälpsmål Sammanfattning Olika statliga försörjningsstöd Inledning Stöd till arbetslösa Stöd till pensionärer Stöd till barnafödande kvinnor Sammanfattning Försörjningsbehov under och 80-talen och 80-talens båda lagstiftningar Socialhjälpen under 1970-talet talets sociallagstiftning i korta drag Kritik mot socialhjälpens utformning Socialhjälpens samordning med socialförsäkringarna Samhälleliga målformuleringar års socialtjänstlag Inledning Grundläggande värderingar för socialtjänsten Regleringen av ekonomiskt bistånd Skälig levnadsnivå Behovs tillgodoseende på annat sätt Återkrav Sammanfattning De rättsliga aktörerna Kommunerna Kommunerna och deras yttersta ansvar för försörjningsstödet A.2 Kommunernas förvaltning av försörjningsstödet Staten Statlig tillsyn och kommunal självstyrelse Innehållet i tillsynen Domstolarna Allmänt om besvär Regeringsrättens rättstillämpning Finansieringsaktörerna Sammanfattning Försörjningsbehov under 1990-talet talets lagstiftning Bakgrund och statistik Nya tankegångar om socialtjänsten 171

4 Innehåll Lagändringar i socialtjänstlagen Krav på den enskilde God kvalitet på socialtjänsten Samverkan mellan socialtjänsten och övrig offentlig verksamhet Försörjningsbehov - en statlig eller kommunal angelägenhet Försörjningsstöd, annat bistånd och bistånd i annan form Återgång till tidigare reglering Sammanfattning De rättsliga aktörerna Staten och kommunerna Statlig tillsyn över kommunerna Statlig och kommunal styrning Statlig kamp mot kommunalt domstolstrots och fördröjd verkställighet Kommunerna och domstolarna En fri nämndorganisation Förändringar i förvaltningsrättsskipningen Finansieringsaktörerna Sammanfattning 195 Avdelning III NÄRRÄTTEN OCH FÖRSÄKRINGSSKYDD VID SJUKDOM OCH MODERSKAP ELLER FÖRÄLDRASKAP 1. Försäkringsskydd under och 60-talen Inledning Sjukförsäkringen - en privat eller statlig angelägenhet Verksamheten vid erkända sjukkassor och understödsföreningar Frivilliga respektive obligatoriska försäkringar Privata försäkringar och statliga försäkringar Den statliga sjukpenningförsäkringen Konstruktionen av försäkringen Bosättning som kriterium för tillhörighet Statligt försäkringsskydd vid hem-och omsorgsarbete De materiella försäkringsvillkoren Den statliga moderskapsförsäkringen Sammanfattning De rättsliga aktörerna Allmänna sjukkassor - det allmännas angelägenhet Från privaträttsliga föreningar till offentligrättsliga allmänna kassor Centrala och lokala sjuk- eller försäkringskassor Tillsyn och besvär Riksförsäkringsverket som tillsyns- och besvärsorgan Försäkringsdomstolen och statens intresse av prejudikatbildningen Finansieringsaktörerna Sammanfattning Försäkringsskydd under och 80-talen Bakgrund Försäkringskostnader och måltillströmning Den statliga sjukpenningförsäkringen Kompensation för inkomstbortfall 244

5 8 Innehåll Inledning Förvärvsarbets-och arbetstagarbegreppen Sjukpenninggrundande inkomst Sjuklön Sammanfattning De materiella försäkringsvillkoren Sjukdomsbegreppet under och 80-talen Arbetsoförmågebegreppet under 1970-och 80-talen Statens styrning av rehabiliteringsverksamheten Sammanfattning Statligt familjerelaterat försäkringsskydd Hemmamakeförsäkringen Havandeskapspenningen Föräldraförsäkringen Inledning Föräldrapenning i samband med barns födelse Särskild föräldrapenning Föräldrapenning för tillfällig vård av barn "Faderskapspenning" Sammanfattning De rättsliga aktörerna De allmänna försäkringskassorna Omfattningen av de statliga förvaltningsuppgifterna Organisation och arbetsuppgifter Besvär över försäkringskassornas beslut Omprövning Besvär Riksförsäkringsverket som besvärsmyndighet Allmänt om besvärsprövningen Ex officioprövning och underställningsrätt Riksförsäkringsverkets tillsynsfunktion Allmänt om tillsyn Normgivningsmakten Riksdagens och regeringens normgivning Fråga om delegation till riksförsäkringsverket Verkställighetsföreskrifter Den formella lagkraftens princip Normprövning Riksförsäkringsverkets ombudsmannafunktion Försäkringsrätterna Försäkringsdomstolen/försäkringsöverdomstolen Finansieringsaktörerna Sammanfattning Försäkringsskydd under 1990-talet Bakgrund Den statliga sjukpenningförsäkringen Tillhörigheten till försäkringen Kompensation för inkomstbortfall Kompensation och besparingar Utökad sjuklön Den statliga ersättningen vid korta sjukfall Sjukdomsbegreppet under 1990-talet Arbetsoförmågebegreppet under 1990-talet Den statliga ersättningen vid långa sjukfall 334

6 Innehåll Begreppet rehabilitering vid 1990-talets början Rehabiliteringsberedningens förslag Rehabiliteringsersättning Rehabiliteringsberedningens arbetsoförmågebegrepp Rehabiliteringsreformens effekter Utvecklingen efter rehabiliteringsreformen Sjuk- och arbetsskadekommitténs arbetsoförmågebegrepp "Renodlingen" av sjukförsäkringen Steg-för-steg-bedömningen Prioriteringsprinciper Sammanfattning Den statliga föräldraförsäkringen Detaljreglering i ett jämställdhetssyfte Icke överlåtbara föräldrapenningdagar Sjukpenninggrundande inkomst vid ny graviditet Överlåtelse av tillfällig föräldrapenning till annan försäkrad Detaljreglering i ett besparingssyfte Taktikutnyttjande av föräldraförsäkringen Vårdnadsbidraget och garantidagarna inom föräldraförsäkringen Kompensationsnivåerna Sammanfattning De rättsliga aktörerna De allmänna försäkringskassorna Riksförsäkringsverket Riksförsäkringsverkets och försäkringskassornas roller i rättsutvecklingsprocessen Revision av tillsynen Ombudsmannafunktionen Domstolarna Ny underinstansordning i socialförsäkringsmål Regeringsrätten som slutinstans i socialförsäkringsmål Finansieringsaktörerna Sammanfattning 373 Avdelning IV NÄRRÄTTEN OCH MEDICINSK VÅRD OCH BEHANDLING 1. Vårdbehov under och 60-talen Inledning Utvecklingen av hälso-och sjukvården Vårdtagaren Allmänt om vårdtagaren Vårdtagaren och vårdbehov Vårdtagaren som sjukvårdsförsäkrad Vårdtagaren som fattighjälps- eller socialhjälpsmottagare Sammanfattning De rättsliga aktörerna Landstingen Landstingens skyldigheter Landstingens organisation Landstingens övertagande av statlig sjukvård Staten 392

7 10 Innehåll Finansieringsaktörerna Sammanfattning Vårdbehov under och 80-talen talet-en förberedelse för hälso-och sjukvårdslagen Allmänna utvecklingstendenser Vårdtagaren Vårdtagaren och ersättningsskyldigheten - 7-kronorsreformen Sjukvårdsförsäkringen och patienträttigheter Vårdtagarens allmänna vårdbehov och vårdkrav Patientskyddet Sammanfattning De rättsliga aktörerna Landstingskommunerna Staten Statens förhållande till landstingskommunerna Tillsyn och kontroll Domstolarna Sammanfattning talet-hälso-och sjukvårdslagen Målen för hälso-och sjukvården Vårdtagaren Vårdtagaren och ersättningsskyldigheten - patientavgifter Patientens krav på vård och behandling Patienträttigheter och/eller kvasirättigheter Sammanfattning De rättsliga aktörerna Landstingskommunerna Politiskt ledningsansvar Administrativt ledningsansvar Medicinskt ledningsansvar Staten Staten och behörighet till tjänster Tillsyn och statligt ansvarsutkrävande Finansieringsaktörerna Statistiska uppgifter Finansiering av kostnadsökningar Synen på statens och landstingskommunernas kostnadsansvar Sammanfattning Vårdbehov under 1990-talet Allmänna kännetecken på 1990-talets hälso- och sjukvård Organisationsförändringar Vårdtagaren Vårdtagaren och organisationsapparaten Den reformerade landstingsmodellen Fri etablering och ökad konkurrens Vårdgaranti och patientgaranti Fast läkarkontakt En patientfokuserad lagstiftning Patientsäkerheten En legal rätt till vård? Prioriteringsprinciper Sammanfattning 458

8 3.4 De rättsliga aktörerna Sjukvårdshuvudmännen Privata vårdgivare m fl Överlämnande av kommunala förvaltningsuppgifter Privat akutsjukvård Vårdgivare inom EU Statlig myndighetstillsyn Finansieringsaktörerna Kostnader och produktion Skatter, bidrag och avgifter Slutsatser i ett hälsoekonomiskt perspektiv Sammanfattning 474 Avdelning V PRINCIPRÄTTEN OCH SOCIAL TRYGGHET Innehåll Principrätten och försörjningsbehov Principrätten och försörjningsbehov under 1950-och 60-talen Inledning Legalitetsprincipen Den formella rättssäkerhetsprincipen Rättighetsprincipen Den materiella rättssäkerhetsprincipen Maktdelningsprincipen Slutsatser Principrätten och försörjningsbehov under och 80-talen Inledning Legalitetsprincipen Rättssäkerhetsprincipen Förvaltningen i rätts- och välfärdsstaten Rättvise- och rättighetsprinciperna Inledning Den rättsliga likhetsprincipens förhållande till moraliska och politiska värdesystem Rättviseprinciper i socialtjänstlagen Rättighetsprincipen Maktdelningsprincipen Slutsatser Principrätten och försörjningsbehov under 1990-talet Inledning Rätts- och välfärdsstatens försvagning? Bakgrund Legalitet, rättigheter, rättssäkerhet och rättvisa Maktdelningsprincipen och den kommunala självstyrelsen Slutsatser Principrätten och försäkringsskydd vid sjukdom och moderskap eller föräldraskap Principrätten och försäkringsskydd under och 60-talen Inledning Försäkringsprincipen i rätts-och välfärdsstaten - en rättviseideologi Rättighets-och förutsebarhetsprinciperna Maktdelningsprincipen Slutsatser Principrätten och försäkringsskydd under och 80-talen 542

9 12 Innehåll Inledning Försäkringsprincipen som fördelnings- respektive styrpolitik - formell och materiell rättvisa Försäkringsprincipen i sjuk- och föräldraförsäkringarna Rätts- och välfärdsstatliga element i sjuk- och föräldraförsäkringarna Kompensationen av inkomstbortfallet De materiella orsakerna till inkomstbortfallet Rättssäkerheten i förvaltningen av rätts- och välfärdsstaten De allmänna försäkringskassorna Riksförsäkringsverket Rättighetsprincipen Inledning Tidsperiodens rättsrealism De individuella fri- och rättigheterna och välfärdsrättigheterna Maktdelningsprincipen Slutsatser Principrätten och försäkringsskydd under 1990-talet Inledning Legalitetsprincipen och principen om formell rättssäkerhet i ett konstitutionellt perspektiv De materiella rättvise- och rättssäkerhetsprinciperna Rättighetsprincipen och frågan om en likformig tillämpning Maktdelningsprincipen Slutsatser Principrätten och medicinsk vård och behandling Principrätten och vårdbehov under 1950-och 60-talen Inledning Legalitetsprincipen Den formella rättssäkerhetsprincipen Den materiella rättssäkerhetsprincipen Maktdelningsprincipen Slutsatser Principrätten och vårdbehov under 1970-och 80-talen Inledning Legalitetsprincipen Rättssäkerhetsprincipen Rättighets- och rättviseprinciperna Maktdelningsprincipen Slutsatser Principrätten och vårdbehov under 1990-talet Inledning Legalitets- och rättssäkerhetsprinciperna Rättighets- och rättviseprinciperna Maktdelningsprincipen Allmänt om normgivning, tillsyn och ekonomi som maktdelningsfaktorer Exempel på inskränkning av maktdelningsprincipen En ny maktfaktor Domstolarna utan makt Slutsatser 613

10 Innehåll 13 Avdelning VI BASRÄTTEN OCH SOCIAL TRYGGHET 1. Inledning Basrätten rörande försörjningsbehov Basrätten rörande försäkringsskydd vid sjukdom och moderskap eller föräldraskap Basrätten rörande medicinsk vård och behandling Slutsatser 630 Avdelning VII AVSLUTNING 1. Den starka staten har fallit Inledning Socialrättens förändrade maktstruktur Socialrättens ökade individualism Socialrätten som både centralstyrning och självförvaltning Det sociala projektet idag Framtida strukturbygge 654 LITTERATUR 659

Kommittédirektiv. Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet. Dir. 2010:48. Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2010

Kommittédirektiv. Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet. Dir. 2010:48. Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2010 Kommittédirektiv Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet Dir. 2010:48 Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2010 Sammanfattning av uppdraget En parlamentariskt sammansatt kommitté ges

Läs mer

Den goda förvaltningen en mänsklig rättighet i välfärdsstaten?

Den goda förvaltningen en mänsklig rättighet i välfärdsstaten? Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 2/3/2012, 89. årgang 97 Den goda förvaltningen en mänsklig rättighet i välfärdsstaten? Av professor Lena Marcusson, Uppsala Universitet Nordisk Administrativt Tidsskrift

Läs mer

Socialförsäkringen ett system i inre upplösning? Rapport från forskarseminariet i Umeå januari 2004

Socialförsäkringen ett system i inre upplösning? Rapport från forskarseminariet i Umeå januari 2004 Socialförsäkringen ett system i inre upplösning? Rapport från forskarseminariet i Umeå januari 2004 Nästa seminarium äger preliminärt rum den 26-27 januari 2005. För säkerhets skull skrivs preliminärt.

Läs mer

Maktdelning och normgivning på socialförsäkringsområdet

Maktdelning och normgivning på socialförsäkringsområdet 20 RETFÆRD ÅRGANG 34 2011 NR. 4/135 Maktdelning och normgivning på socialförsäkringsområdet AV LOTTA VAHLNE WESTERHÄLL, PROFESSOR I OFFENTLIG RÄTT VID JURIDISKA IN- STITUTIONEN, GÖTEBORGS UNIVERSITET Dividing

Läs mer

Tidsbegränsningar i sjukförsäkringen

Tidsbegränsningar i sjukförsäkringen Tidsbegränsningar i sjukförsäkringen - en rättssäker lösning? Emilia Liedbeck Student Ht 2011 Examensarbete, 30 hp Juristprogrammet, 270 hp Handledare: Ruth Mannelqvist 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 3. Vård- och omsorgssystemens utformning och finansiering en internationell utblick

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 3. Vård- och omsorgssystemens utformning och finansiering en internationell utblick Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 3 Vård- och omsorgssystemens utformning och finansiering en internationell utblick INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Finansieringen av hälso-

Läs mer

Kommunernas ansvar för att förverkliga mänskliga rättigheter en kartläggning av 16 kommuner i Sverige

Kommunernas ansvar för att förverkliga mänskliga rättigheter en kartläggning av 16 kommuner i Sverige Kommunernas ansvar för att förverkliga mänskliga rättigheter en kartläggning av 16 kommuner i Sverige Mikael Spång Docent i statsvetenskap Institutionen för globala politiska studier Malmö högskola 205

Läs mer

ERSÄTTNING FÖR VÅRD- OCH OMSORGSKOSTNADER VID PERSONSKADA

ERSÄTTNING FÖR VÅRD- OCH OMSORGSKOSTNADER VID PERSONSKADA Juridiska institutionen Handelshögskolan, Göteborgs Universitet Tillämpade studier 10 poäng Höstterminen 2002 ERSÄTTNING FÖR VÅRD- OCH OMSORGSKOSTNADER VID PERSONSKADA Marie Johansson Handledare: Lotta

Läs mer

Yttrande över remiss av betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Yttrande över remiss av betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) REMISSYTTRANDE 1 Datum 2015 09 02 Vår beteckning LTV 150428 Er beteckning S2015/1554/SF Yttrande över remiss av betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Inledning Landstinget Västmanland

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten

Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten Ekonomiskt bistånd Handbok för socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi

Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi Inledning Vi kommer alla i kontakt med kommuner och landsting i vår vardag. Det kan ske genom ett sjukhusbesök eller när barnen lämnas på förskolan.

Läs mer

LSS målsättningen som försvann

LSS målsättningen som försvann LSS målsättningen som försvann Om hur kommunerna, Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna tolkar och tillämpar Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Förord Det har gått 20 år sedan

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-08-28 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Tina Eriksson Socialdepartementet 103 33 Stockholm s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se Mer trygghet och bättre

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Den svenska kommunsektorns kreditvärdighet

Den svenska kommunsektorns kreditvärdighet Den svenska kommunsektorns kreditvärdighet 1 Innehållsförteckning INLEDNING... sidan 4 DEN KOMMUNALA SJÄLVSTYRELSEN... sidan 4 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN OCH DESS UPPGIFTER... sidan 5 DEN KOMMUNALA SEKTORNS

Läs mer

SVERIGES STRATEGIRAPPORT FÖR SOCIAL TRYGGHET OCH SOCIAL DELAKTIGHET 2006-2008

SVERIGES STRATEGIRAPPORT FÖR SOCIAL TRYGGHET OCH SOCIAL DELAKTIGHET 2006-2008 2007-04-03 Bilaga till protokoll nr 6 vid regeringssammanträde 2007-04-03 Socialdepartementet SVERIGES STRATEGIRAPPORT FÖR SOCIAL TRYGGHET OCH SOCIAL DELAKTIGHET 2006-2008 2 Innehållsförteckning 1. Gemensam

Läs mer

Myndighetsutövningen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Myndighetsutövningen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Rapportserien Myndighetsutövningen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade En utvärdering av en organisationsförändring i Härnösands kommun Författare: Eva Rönnbäck och Anna Jakobsson Lund Rapportnr:

Läs mer

Nya principer för utformning av statsbudgeten

Nya principer för utformning av statsbudgeten Nya principer för utformning av statsbudgeten Konsekvenser för budgetlagen en no REGERINGSKANSLIET Finansdepartementet Sammanfattning 11 1 Lagtext 21 1.1 Förslag till budgetlag 21 1.2 Förslag till lag

Läs mer

VÅRDEN AV ÄLDRE. En granskning av vård och omsorg i åtta länder

VÅRDEN AV ÄLDRE. En granskning av vård och omsorg i åtta länder VÅRDEN AV ÄLDRE En granskning av vård och omsorg i åtta länder Innehåll De åtta granskade länderna är Danmark, Finland och Norge samt England, Frankrike, Holland, Spanien och Tyskland. Alla rapporter finns

Läs mer

Chockhöjning. - En granskning av högerpaktens förslag till chockhöjda avgifter i trafikförsäkringen

Chockhöjning. - En granskning av högerpaktens förslag till chockhöjda avgifter i trafikförsäkringen Chockhöjning - En granskning av högerpaktens förslag till chockhöjda avgifter i trafikförsäkringen Högerpaktens chockhöjning av avgifterna i trafikförsäkringen Sammanfattning Högerpakten har kommit överens

Läs mer

Socialförsäkringsförmåner till gravida

Socialförsäkringsförmåner till gravida RiR 2006:30 Socialförsäkringsförmåner till gravida Försäkringskassans agerande för en lagenlig och enhetlig tillämpning ISBN 91 7086 098 X RiR 2006:30 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen

Läs mer

Den generella välfärden förutsätter allomfattande och starka socialförsäkringar

Den generella välfärden förutsätter allomfattande och starka socialförsäkringar 2008 1 Den generella välfärden förutsätter allomfattande och starka socialförsäkringar - De behöver dock utvecklas för att vara långsiktigt hållbara Internt arbetsmaterial Christer Persson 2008-06-11 2

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Ett (o)lösligt problem? RiR 2011:17 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Några principiella aspekter på offentlig välfärd

Några principiella aspekter på offentlig välfärd 1 Några principiella aspekter på offentlig välfärd Underlagsrapport till SKL:s programberedning för välfärdens finansiering Stefan Ackerby 2 Inledning SKL:s politiska beredning, Programberedningen för

Läs mer

Med- och egenfinansiering i vården etiska aspekter

Med- och egenfinansiering i vården etiska aspekter Med- och egenfinansiering i vården etiska aspekter Rapport av Statens medicinsk-etiska råd Stockholm 2014 Smer rapport 2014:1 Smer rapport 2014:1. Med- och egenfinansiering i vården etiska aspekter. Rapporten

Läs mer

Att leva på marginalen. - en intervjuundersökning om försörjningsstöd, föräldraskap och barns behov

Att leva på marginalen. - en intervjuundersökning om försörjningsstöd, föräldraskap och barns behov FoU-Södertörn skriftserie nr 39/04 Att leva på marginalen - en intervjuundersökning om försörjningsstöd, föräldraskap och barns behov Andreas Andersson ISSN 1403-8358 1 Förord Hur föräldrar och barn upplever

Läs mer

Bättre styrning av socialförsäkringens

Bättre styrning av socialförsäkringens Bättre styrning av socialförsäkringens administration Kartläggning, granskning och förslag 2002:26 Publikationen kan beställas från: STATSKONTORET Publikationsservice Box 2280 103 17 Stockholm Tfn 08-454

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer