Ansvars- och delegationsordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansvars- och delegationsordning"

Transkript

1 Ansvars- och delegationsordning Forum Syds förtroendeorganisation och generalsekreterare Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: , kompletterad av årsmötet , senast uppdaterad Giltighetstid: Ansvarig: Forum Syds styrelse Publiceras: Intranätet 1(22)

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Medlems- och årsmöte... 4 Valberedning... 5 Styrelse... 6 Arbetsutskott (AU)... 9 Ordförande Generalsekreterare Bilaga 1: Vägledande information inför planering av styrelse- och AU möten Bilaga 2: Ekonomiskt ansvar på Forum Syd Appendix B to the decision-making principles (22)

3 Inledning Forum Syd styrs av dess stadgar där föreningens syfte, kriterier för medlemskap och organisering fastställs. Ansvars- och delegationsordningen ska möjliggöra en tydlig styrning och bidra till att synliggöra hur ansvaret är fördelat inom Forum Syd, dess förtroendeorganisation och generalsekreterare. Detta dokument är beslutat av Forum Syds styrelse. Arbetsordningen för medlems- och årsmötet regleras dock av föreningens stadgar och är beslutade av medlemsmötet. Som bilaga finns en definition av ekonomiskt ansvar som avser generalsekreterare samt övriga chefer inom Forum Syd (se bilaga 2). 3(22)

4 Medlems- och årsmöte Ansvar och arbetsordning för medlems- och årsmöte regleras i detalj i föreningens stadgar. Medlemsmöte Medlemsmötet är ett tillfälle att behandla frågor som är av intresse för medlemsorganisationerna och Forum Syds utveckling. Medlemsmötet kan behandla ett specifikt tema eller vara del av en process som organisationen arbetar med. Ett annat syfte med medlemsmötet är att stärka identiteten och gemenskapen inom Forum Syd. Innehållet på medlemsmötet beslutas av årsmötet eller av styrelsen. Medlemsmötet kan ta beslut i frågor som årsmötet eller styrelsen tagit initiativ till. Årsmöte Årsmötet är Forum Syds högsta beslutande organ där medlemsorganisationerna kan delta med högst två representanter en ordinarie och en suppleant. Årsmötet sammanträder en gång om året, före maj månads utgång, med uppgift att fatta övergripande beslut om Forum Syds utveckling och ledning. Årsmötet beslutar om övergripande inriktning och vision för Forum Syd. Årsmötet beslutar om övergripande verksamhetsplan, uppföljning av verksamheten samt verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning. Årsmötet förrättar val väljer styrelse, väljer in nya medlemmar, hanterar inkomna motioner samt övrigt som anges i föreningens stadgar. Det är årsmötet som beslutar om förändringar av stadgar (måste dock ske vid två på varandra följande möten, varav ordinarie årsmöte är ett, och med två tredjedels majoritet). Det är också årsmötet som utser valberedning och nivå på ersättning till ledamöter. Alla medlemsorganisationer kan lämna in motioner till årsmötet. Motionerna bereds av styrelsen och årsmötet beslutar. 4(22)

5 Valberedning Vid årsmötet utses valberedningen. Det är också årsmötet som fastställer valberedningens uppdrag. Forum Syds valberedningen ska bestå av minst fyra ledamöter. Årsmötet utser även valberedningens ordförande som tillika är sammankallande. Uppgift Valberedningens arbete ska präglas av ett systematiskt tillvägagångssätt där föreningens medlemmar får möjlighet att påverka styrelsens sammansättning. Valberedningen ska sträva efter att styrelsens sammansättning återspeglar den sammansättning av organisationer som utgör Forum Syds medlemskrets samt att intressen för de olika verksamhetstyper organisationen bedriver finns representerade i styrelsen. De ska även sträva efter jämn könsfördelning och mångfald i styrelsen. Valberedningen ska se till att styrelsens ledamöter har erfarenheter som är nödvändiga för det arbete som organisationen beslutat att genomföra samt att ledamöterna är medvetna om det personliga ansvar som styrelseuppdraget innebär. Valberedningen ska upplysa de personer som de föreslår vad det innebär att ingå i Forum Syd styrelse, vilket ansvar och uppgift som åläggs dem. Valberedningen föreslår ledamöter till följande poster inom föreningen och presenterar dem på årsmötet; Styrelsens ordförande Ordinarie ledamöter till styrelsen Suppleanter till styrelsen Ordinarie revisor Förtroendevald revisor Suppleanter till revisorerna Eventuella övriga förtroendeposter som hör till Forum Syds verksamhet. I valberedningens uppdrag ingår att föreslå årsmötet vilka villkor och arvoden som ska gälla för styrelsen. 5(22)

6 Styrelse Styrelsens sammansättning och arbetsformer Styrelsen utgörs av ordförande och minst åtta övriga ledamöter samt minst fem suppleanter i bestämd ordningsföljd. Styrelsen utser ledamöter till styrelsens arbetsutskott och vice ordförande. Styrelsen sammanträder minst fem gånger om året. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av dess ledamöter eller suppleanter är närvarande. Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsrätt. Styrelsens ledamöter representerar i styrelsearbetet alla medlemsorganisationer och inte sin egen organisation. Styrelseledamöterna ska bedöma de ärenden styrelsen har att behandla och föra fram uppfattningar och göra ställningstaganden detta föranleder. Generalsekreteraren ska bistå styrelsen med relevant information och styrelseledamöterna ska begära den kompletterande information och tillägna sig den kunskap som ledamoten anser nödvändig för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut. Styrelsen ska upprätta en skriftlig arbetsordning för vilka befogenheter och ansvar som ska gälla för eventuella utskott eller andra grupper som styrelsen utser. Beslut om dessa utskott eller grupper ska protokollföras och redovisas på kommande styrelsemöte. Styrelsen kan delegera frågor till styrelsens arbetsutskott eller generalsekreteraren för behandling eller beslut. Beslut att delegera en fråga ska protokollföras. Generalsekreteraren deltar på styrelsemötena och har yttrande- och förslagsrätt, dock inte beslutsrätt. Organisationens personal har rätt att välja en representant samt suppleant till styrelsen. Personalrepresentanten har yttrande- och förslagsrätt, dock inte beslutsrätt. Brev ställda till styrelsen hanteras som anmälningsärenden på nästa kommande styrelsemöten. Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras. Styrelsens uppgift Styrelsen ska tillse att årsmötets beslut verkställs. Styrelsen är organisationens högsta beslutande organ mellan årsmötena. Styrelsen ska till årsmötet lägga förslag till övergripande inriktning samt långsiktig finansiering av Forum Syds verksamhet. Styrelsen lämnar förslag på övergripande verksamhetsplan och budgetramar för kommande år samt avger verksamhetsberättelse och årsredovisning för föregående år. Styrelsen ska även till årsmötet redogöra för strategiska förändringsprocesser inom organisationen. 6(22)

7 Styrelsen ansvarar för Forum Syds övergripande planering, rapportering och ska fastställa policyer som styr verksamhetens inriktning samt tillse att det sker inom ramen för årsmötets beslut. Styrelsen ansvarar för förvaltningen av organisationen samt avger verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning. Stora delar av verkställande och förvaltning sker dock genom delegering till Forum Syds huvudkontor i Sverige. Huvudkontorets ansvar- och delegationsordning anges i separat dokument. Styrelsen utser Generalsekreteraren att företräda arbetsgivaren. I ansvaret ingår även arbetsmiljöansvaret. Styrelsen fattar beslut i personalfrågor av policykaraktär som inte är reglerade genom arbetsmarknadslagstiftning. Styrelsen ska besluta om ansökningar till finansiärer på en övergripande nivå. Styrelsen hålls i god tid väl informerad om hur arbetet med rapportering går och beslutar om ramverk och upplägg. I synnerhet ska styrelsen se över måluppfyllelse och eventuella avvikelser. Styrelsen ska säkerställa att årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med lagstiftning, samt andra tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav. Det ska i den finansiella rapporteringen framgå vilka delar som har varit föremål för extern revision. Styrelsen ansvarar för att organisationen har ett formaliserat och transparent system som säkerställer att fastlagda principer för den finansiella rapporteringen efterlevs samt att ändamålsenliga relationer med organisationens revisorer upprätthålls. Styrelsen ska regelbundet utvärdera organisationens interna styrning och kontroll, och därigenom säkerställa att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och att de styrande dokument som antagits efterlevs inom organisationen. Styrelsen ska årligen redogöra för hur den interna styrningen och kontrollen är organiserad. 1 Styrelsen ska besluta om ansvars- och delegationsordning för generalsekreteraren. Styrelsen ska även besluta om firmateckningsrätt. Styrelsen tillsätter Generalsekreterare Styrelsen tillsätter generalsekreterare och ska årligen utvärdera generalsekreterarens arbete. Styrelsen definierar generalsekreterarens uppgifter och ansvarsområden. Därutöver ska styrelsen till generalsekreteraren lämna riktlinjer och anvisningar för den löpande förvaltningen. Styrelseledamöters andra uppdrag Styrelsen kan utse styrelseledamöter att fungera som referenspersoner med ansvar att hålla sig informerade om och driva specifika strategiska frågor i styrelsen, styrelsens arbetsutskott eller i 1 Med intern styrning och kontroll menas de system som ledningen infört för att, så långt det är praktiskt möjligt, säkerställa att verksamheten sköts väl och effektivt. Häri ingår rutiner för att säkerställa att de riktlinjer som ledningen lagt fast följs, att tillgångar skyddas, att oegentligheter och fel förhindras och upptäcks, att redovisningen är riktig och fullständig samt att tillförlitlig ekonomisk information upprättas i tid. 7(22)

8 andra tillfälliga eller permanenta grupper som tillsätts under mandatperioden för att utveckla verksamheten. Styrelsens ledamöter kan, i undantagsfall, ha uppdrag för organisationen utöver styrelseuppdraget. När detta sker på reguljär basis ska arbetsfördelningen skriftligen klargöras till styrelsen och generalsekreteraren. Tillfälliga uppdrag ska beslutas av styrelsen och protokollföras. Uppgift om styrelseledamöternas arvode och andra ersättningar ska vara offentligt tillgängliga och inkludera ersättning för eventuella uppdrag i organisationen utöver styrelseuppdraget. Hantering av jäv Styrelseledamöterna och styrelseordföranden är skyldiga att redogöra för jävsituationer. Styrelseledamöterna är skyldiga att inte bereda ärenden, delta i beslut eller representera organisationen i frågor där jäv föreligger. 8(22)

9 Arbetsutskott (AU) Arbetsutskottets uppgift är att förbereda och följa upp styrelsemöten samt handha ärenden och ansvarsområden som delegerats av styrelsen. Sammansättning och arbetsformer Styrelsens arbetsutskott består av tre styrelseledamöter, samt Forum Syds ordförande och vice ordförande. Arbetsutskottet träffas mellan styrelsemötena. Generalsekreteraren deltar på sammanträdena och har yttrande- och förslagsrätt, men inte beslutanderätt. Arbetsutskottet är beslutsmässig om minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsrätt Vid arbetsutskottets sammanträden ska föras protokoll. Alla beslut ska redovisas och protokollföras på nästkommande styrelsemöte. Arbetsutskottets uppgift Arbetsutskottets uppgift är att förbereda och följa upp styrelsemöten samt handha ärenden och ansvarsområden som delegerats av styrelsen. Arbetsutskottet ska identifiera viktiga och strategiska diskussionerna som behöver behandlas i styrelsen och medlemsorganisationerna under det kommande året. Arbetsutskottet har ett särskilt ansvar att följa upp Forum Syds interna styrning och kontroll och kvalitetssäkringssystem. Arbetsutskottet har ansvar för årsmötesförberedelserna enligt bilaga 1 Beslutsområden Arbetsutskottet fattar beslut i ärenden som är skriftligt delegerade av styrelsen och protokollförda vid styrelsemöte. Arbetsutskottet beslutar om lön, ersättning och anställningsvillkor för generalsekreteraren, vilket även inkluderar förordande samt förlängning av generalsekreterarens mandat Arbetsutskottet (AU) kan besluta om ändringar i firmateckningsrätt vid organisatoriska förändringar eller utnämning av nya enhets- eller landchefer som görs mellan ordinarie styrelsemöten. Alla ändringar som beslutas ska verifieras vid nästkommande ordinarie styrelsemöte.. 9(22)

10 Ordförande Forum Syds ordförande har en särställning inom styrelsen med ett särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina uppgifter. Ordförandens uppgift Ordförande ska leda styrelsens arbete och skapa förutsättningar för att styrelsens arbete kan bedrivas effektivt. Ordförande har ett särskilt ansvar att, tillsammans med generalsekreteraren, se till att ledamöterna förstår styrelseuppdragets innebörd och att ledamöterna erhåller tillräcklig information om organisationen så de kan fullfölja sina åtaganden och bedriva styrelsearbetet effektivt. Ordförande ska se till att styrelsen erhåller tillfredsställande beslutsunderlag för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Ordförande är styrelsens kontaktperson för intressenter och ansvarar för att vidareförmedla informationen till styrelsen. Ordförande ska kontrollera att styrelsens beslut verkställs. Ordförande ska se till att styrelsens arbete årligen utvärderas och att valberedningen informeras om resultatet av utvärderingen. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal vid sammanträden med styrelsen och arbetsutskottet. Samarbete med generalsekreteraren Ordförande ska hålla fortlöpande kontakt med och fungera som stöd till generalsekreteraren. Ordförande ska i samarbete med generalsekreteraren stärka Forum Syds profilering samt utveckla strategiska nätverk som stöd för Forum Syds långsiktiga utveckling och finansiering. Ordförande ska planera, koordinera och följa upp förtroendeorganisationens, styrelsens och arbetsutskottets arbete tillsammans med generalsekreteraren. Ordförande och generalsekreterare företräder Forum Syd när det gäller verksamheten och utvecklingsfrågor som organisationen arbetar med. Ordförande, eller vice ordförande och generalsekreterare i förening, kan besluta om ställningsfullmakt för enhets- och landchefer. Ställningsfullmakten ger rätt att ensam teckna avtal för löpande verksamhet inom ramen för respektive verkssamhetsområde och fastställd verksamhetsplan och budget. Kontakt med medlemsorganisationer 10(22)

11 Ordförande utgör kontaktperson för medlemsorganisationerna i medlemsärenden och har i sitt ansvar att vårda relationer till och stärka samverkan mellan och med medlemsorganisationer. 11(22)

12 Generalsekreterare Generalsekreterarens uppgift Generalsekreteraren är ansvarig för den operativa verksamheten, ska driva Forum Syds strategiska arbete samt ansvarar för Forum Syds långsiktiga finansiering. Generalsekreteraren leder och organiserar Forum Syds arbete inom ramen för gällande organisationsstruktur och verksamhetsplan. Generalsekreteraren har ansvar för att beslutade styrdokument tillämpas inom organisationen samt ska säkerställa och kontrollera att dessa efterlevs. Generalsekreteraren är ansvarig för intern styrning och kontroll och att Forum Syds system för detta efterlevs i organisationen. Generalsekreteraren ansvarar för att organisationen genomför den verksamhetsplan som årsmöte och styrelse beslutat om. Generalsekreteraren anställs av styrelsen och är ansvarig inför styrelsen för Forum Syds verksamhet. Generalsekreteraren ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens beslut. Generalsekreteraren kan besluta om mindre förändringar inom fleråriga verksamhetsplaner och budgetar. Generalsekreteraren beslutar om övergripande organisationsstruktur och arbetssätt för att öka ändamålsenligheten. Generalsekreteraren fastställer och ansvarar för ansvars- och delegationsordning samt beslutsoch attestordning för anställda inom organisationen. Generalsekreteraren och ordförande, eller vice ordförande i förening, kan besluta om ställningsfullmakt för enhets- och landchefer. Ställningsfullmakten ger rätt att ensam teckna avtal för löpande verksamhet inom ramen för respektive verkssamhetsområde och fastställd verksamhetsplan och budget. Generalsekreteraren kan besluta om rättigheter att teckna bank- och plusgirokonton. Generalsekreteraren beslutar om förordnande, villkor och kompetensutveckling för enhetschefer. Styrelsen utser Generalsekreteraren att företräda arbetsgivaren. I ansvaret ingår även arbetsmiljöansvaret. Generalsekreteraren har stående delegation från styrelsen att fatta beslut om förändringar av verksamhet (inklusive att söka finansiering för verksamhet) inom ramen för gällande verksamhetsinriktning. Detta gäller under förutsättning att förändringen avser ett belopp som understigen 1 miljon SEK och att verksamheten inte kommer att pågå under en längre tid än 1 år. Generalsekreteraren deltar på sammanträden med styrelsen och styrelsens arbetsutskott och har där yttrande- och förslagsrätt men inte beslutsrätt. Generalsekreterarens rapporterar till styrelsen om organisationens utveckling, är föredragande och förslagsställare i frågor som beretts av ledningen samt förser styrelsen med information som underlag för dess arbete. Generalsekreterarens ska se till att styrelsen får det 12(22)

13 informationsunderlag som erfordras för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut samt hållas informerad om utvecklingen av organisationens verksamhet mellan styrelsens sammanträden. Generalsekreteraren kan delegera föredragning och förslagställande till annan person. Generalsekretaren utser en ställföreträdande vid frånvaro. Generalsekreteraren har ett förordnande på fem år. Samarbete med Forum Syds ordförande Generalsekreteraren ska i samarbete med Forum Syds ordförande stärka Forum Syds profilering samt utveckla strategiska nätverk som stöd för Forum Syds långsiktiga utveckling och finansiering. Generalsekreteraren ska planera, koordinera och följa upp förtroendeorganisationens, styrelsens och arbetsutskottets arbete tillsammans med Forum Syds ordförande. Generalsekreteraren och ordförande företräder Forum Syd när det gäller verksamheten och utvecklingsfrågor som organisationen arbetar med. Forum Syds styrelse tillsätter generalsekreterare och ska årligen utvärdera generalsekreterarens arbete. 13(22)

14 Bilaga 1: Vägledande information inför planering av styrelse- och AU möten Detta dokument är ett komplement till Ansvars- och delegationsordningen (antaget av styrelsen våren 2013). För att styrelsen ska kunna fatta välgrundade strategiska beslut om verksamheten krävs att ordförande i samarbete med generalsekreteraren löpande tillhandahåller styrelsen tillräcklig information om verksamheten: internationella programenheten; projektstödet; medlemsverksamheten samt relevanta beslut och förändringar hos UD, Sida samt andra finansiärer. Ärenden på styrelsemöten 1) Det ska tydligt framgå på dagordningen vad som är informations-, diskussions- och beslutsärenden. 2) Vid beslutsärenden: a) Beslutsärenden ska följa den mall som tidigare tagits fram där ett tydligt underlag, konsekvensanalys och förslag till beslut krävs. b) Beslutsärenden ska som huvudregel först tas upp som ett informationsärende och vid nästkommande möte som beslut. Underlagen ska vara styrelsen till handa i god tid innan mötet. c) Kansliet bör sträva efter att i möjligaste mån ha underlaget klart till AU-mötet för att planeringen av styrelsemöten ska bli så effektiv som möjligt. Projekt som styrelsen driver När styrelsen arbetar med ett större/längre projekt som t ex idéprogram, årsmöte, medlemsmöte gäller följande: 1) Styrelsen utser styrgrupp och tar fram tydliga direktiv för uppdraget. Styrgruppen ansvarar för att rapportera till AU inför varje styrelsemöte. 2) Kanslipersonal utgör arbetsgrupp/projektgrupp och utser en projektledare som rapporterar till AU, antingen direkt eller till GS, som i sin tur rapporterar till AU. 3) AU håller i sin tur styrelsen underrättad och inhämtar styrelsens synpunkter eller beslut. 4) Årsmötesförberedelser: a. AU är styrgrupp och ger kansliet i uppdrag att ta fram plan för allt praktiskt samt upplägg utifrån styrelsens önskemål om inriktning/tema. b. AU tar fram förslag på en tydlig arbetsfördelning mellan styrelseledamöter och kansliet, samt en ansvarig/sammankallande ledamot. c. AU ansvarar för att det tillsammans med styrelsen görs en uppföljning av årsmötet. 14(22)

15 Övrig information gällande ärenden på dagordningen 1) Årscykel för när olika ärenden ska tas upp i styrelsen under året beslutas av AU och informeras om i styrelsen. Datum för styrelsemöten beslutas av styrelsen. 2) Rättsfall tas upp som obligatorisk punkt i GS-rapporten. GS ber controller om information inför varje styrelsemöte. Vid stora förändringar eller känsliga fall tas dessa upp som enskild punkt på dagordningen. 3) Rapporter om riskanalyser och korruptionsrapport diskuteras i samband med tertialrapporteringen. 4) Bedömning av huruvida den interna styrningen och kontrollen varit betryggande under året görs i samband med årsrapportering till styrelsen. 5) Under ärendet Övriga frågor på dagordningen kan kortare informationsärenden tas upp. Om man har en längre rapport från t.ex. ett evenemang ska ledamöten anmäla i förväg att punkten bör föras upp på dagordningen. Inga beslut tas under punkten Övriga frågor. 15(22)

16 Bilaga 2: Ekonomiskt ansvar på Forum Syd Beslutad: , uppdaterad Beslutas av: generalsekretaren. Enligt Ansvars- och delegationsordningen för Forum Syds huvudkontor och landkontor, har enhetschefer verksamhets-, personal- och utvecklingsansvar samt ekonomiskt ansvar för enheten. Alla landchefer har ansvar för verksamhet, ekonomi och personal inom respektive land/program. Nedanstående definition är att betrakta som en bilaga till gällande Ansvars- och delegationsordning. Ekonomiskt ansvar för enheten/landet innebär: Göra budget för den verksamhet som man ansvarar för i enlighet med instruktioner och tidplan fastställda av chefen för ekonomienheten. Löpande följa upp det ekonomiska utfallet i förhållande till budget. Löpande innebär normalt minst månadsvis. I uppföljningsansvaret ligger dels att göra en rimlighetskontroll av att intäkter och kostnader för enheten är korrekt, dels att kontrollera att/om utfallet följer budget. Leverera revideringar av budget enlig tidsplan och instruktioner från chefen för ekonomienheten. Leverera prognos över ekonomiskt utfall enlig tidplan och instruktioner från chefen för ekonomienheten. Vidta lämpliga åtgärder vid avvikelser i budget. Vara väl insatt i avtal och andra villkor som berör finansiering av enhetens verksamhet och ansvar för att dessa efterlevs. Ansvara för att beslutade system och rutiner i ekonomirelaterade frågor följs inom enheten. Ansvara för att Forum Syds regelverk för upphandling följs vid inköp av varor och tjänster. Ansvara för att finansiella resurser som tilldelats enhetens verksamhet används på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt och i enlighet med avtal med finansiär. Enhetschefen har attesträtt för kostnader som avser enhetens verksamhet. Innebörden av det och begränsningar av attesträtten framgår av attestinstruktionen. 16(22)

17 Ta fram finansiella rapporter till finansiär (som ska kvalitetsgranskas av Ekonomienheten innan de lämnas för revision). Om rapporten täcker flera delar av Forum Syd, ansvarar enhetschefen för att ta fram underlag för den egna enheten. Försäkra att personalen har relevant och tillräcklig kompetens i finansiella frågor för att uppfylla kraven inom enheten. Arbetsuppgifter kan fördelas och delegeras till medarbetare inom enheten, men varken budget- eller attestansvaret kan delegeras. 17(22)

18 Appendix B to the decision-making principles Application for new funding, programme funding in a new country or with a new thematic focus Approved by: The Board of Forum Syd Approval date: 21/08/2013 Period of validity: 30/06/2014 Manager responsible: General Secretary Published: Intranet This annex to the decision-making principle is subordinate to the general decision-making principle. The board decides on applications relating to programme funding in a new country or with a new thematic focus. Decisions for other applications are delegated to the Secretary General, provided that the application is quality assured according to the attached checklist. The checklist template is approved by the board. All applications shall be signed in accordance with the ordinary instructions for authority to sign for Forum Syd. 18(22)

19 DECISIONS ON PROGRAMME DEVELOPMENT Terms of Reference on feasibility study/concept note (or similar) Approval of recommendations from feasibility study DECIDES Head of department Head of department PROPOSES Program manager/ program officers /Project officers DECISION ON DEVELOPMENT OF PROPOSAL Impact of new application for the organization (according to appendix) Planning and elaborating programme document Approve development of programme proposal for new country or programme with new thematic focus DECIDES Secretary General Head of department The Board PROPOSES Head of department Program manager/ Program officer/ Project officers Head of department Approve programme proposal Secretary General Program manager/ Program officers/ Project officers ON-GOING PROGRAMME DECIDES PROPOSES IN CONSULTATION WITH Decision on extension, already approved budget Annual plans and budgets Country manager / Program manager / Head of Department Continuous planning and monitoring according to systems Fund Requisitions Progress reports, development and decision Head of department Program manager / program officers / Project officers Country manager / Program manager / Head of Department Country manager or Head of Department Country manager or Head of Department Program officers / Project officers Program manager / program officers / Project officers Program manager / program officers / Project officers Progress reports approval Head of department Program manager / program officers / Project officers Audit Head of department Program manager / program officers / Finance department Finance department Finance administrator/ Financial controller at 19(22)

20 Project officers Changes in Agreements Secretary General Country manager / Head of Department head office ENDING OF PROGRAMME DECIDES PROPOSES IN CONSULTATION WITH Planning and elaborating final report Head of department Program manager / program officers / Project officers Final report, approval Head of department Program manager / program officers / Project officers Audit Head of department Program manager / program officers / Project officers Finance administrator/ Financial controller at head office 20(22)

21 Appendix Quality assurance for applications This file is attached to the proposed application and handed to the Secretary General. This document, and a copy of the signed application, should be submitted to the registry and receive a program ID. Date: Responsible Head of Department: All fields below are checked and can be met = Forum Syd may submit the application to the funder directly. One or more fields below are seen as problematic whether Forum Syd can meet. = decision is referred to the Board 21(22)

22 Kvalitetssäkring av program Ansökan avser nytt land och styrelsen har beslutat att ansökan kan göras. Forum Syd har kontrollerat att det inte föreligger några formella hinder för etablering i landet (inkl legala enligt gällande ngo-lagstiftning) Programmet/projektet ligger i linje med Forum Syds vision och syfte samt kvalitetssäkringssystem Finansiären är samstämmig med Forum Syd värderingar Personalresurser finns eller är möjliga att hitta för programmet. HR och administrationsenheten på huvudkontoret är informerad och har bedömt att adekvat stöd kan ges till chef för programmet. Ekonomienheten är informerad om programmet och har bedömt att det är möjligt att införliva programmet i den ordinarie budgetmodellen samt att adekvat stöd kan ges till programmet. Kommunikationsenheten är informerad om programmet och har bedömt att adekvat stöd kan ges till programmet utifrån enheten ansvarsområden Budget, revision och egeninsats Plan finns för att hur egeninsats ska samla in Om egeninsats ej samlas in enligt plan tar aktuell enhet ansvar för alternativ finansiering. Det är möjligt att erhålla bidrag för ekonomi/administrativa resurser inom programmet. Administrationsbidrag kan användas för central administration vid huvudkontoret och/eller för programadministration vid landkontoret. De krav som ställts upp för revision av finansiären kan Forum Syd möta Finansiering för moms ingår i programbudget? Alternativt kan Forum Syd erhålla momsbefrielse i det aktuella landet. Om concept note beviljas från EU så konsulterar ansvarig handläggare omedelbart Sida angående bidrag till egeninsats. Potential till fortsatt finansiering är utredd Metod för uppföljning och rapportering är identifierad och dokumenterad. Ansvarsfördelning med eventuell samarbetspartner är klargjord. Mall för avtal med samarbetspartner kommer att följa avtal med finansiären. Riskbedömning Styrelsen är medveten om att Sida ej lämnar skriftligt besked om ersättning för egeninsats förrän ett underskrivet avtal finns med EU. En riskanalys och riskhanteringsplan finns framtagen för programmet 22(22)

Ansvars- och delegationsordning

Ansvars- och delegationsordning Ansvars- och delegationsordning Forum Syds förtroendeorganisation och generalsekreterare Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 2011-10-17, kompletterad av årsmötet 2012-06-02 samt 2014-05-24 senast

Läs mer

Ansvars- och delegationsordning

Ansvars- och delegationsordning Ansvars- och delegationsordning Forum Syds förtroendeorganisation och generalsekreterare Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 2011-10-17, kompletterad av årsmötet 2012-06-02 samt 2014-05-24 senast

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen Fastställd av styrelsen den 9 november 2015 Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen Styrelsens övergripande uppgift är att för medlemmarnas räkning förvalta stiftelsens angelägenheter.

Läs mer

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs.

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs. ARBETSORDNING FÖR STIFTELSEN RADIOHJÄLPENS STYRELSE Detta dokument innehåller styrelsens arbetsordning och instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren. Denna arbetsordning

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

LATINAMERIKAGRUPPERNAS DELEGATIONS- OCH ARBETSORDNING

LATINAMERIKAGRUPPERNAS DELEGATIONS- OCH ARBETSORDNING ad 2015-04-11 LATINAMERIKAGRUPPERNAS DELEGATIONS- OCH ARBETSORDNING 1. GENERELLA PRINCIPER FÖR DELEGERING OCH BESLUTSFATTANDE INOM LATINAMERIKAGRUPPERNA Delegations- och arbetsordningen är antagen av Latinamerikagruppernas

Läs mer

Verksamhetssystem Arbetsordning för styrelsen

Verksamhetssystem Arbetsordning för styrelsen Sida 1 av 7 Styrelsen för Barnfonden Insamlingsstiftelse Organisationsnummer 846003-9020 har vid sammanträde den 9 september 2010 beslutat fastställa denna ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN 1 Styrelsens sammansättning

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen Utfärdad den 2014-10-10 Utfärdad av Kicki Nordström Godkänd av Stefan Bergh ID: 494 Version: 14

Arbetsordning för styrelsen Utfärdad den 2014-10-10 Utfärdad av Kicki Nordström Godkänd av Stefan Bergh ID: 494 Version: 14 Fastställd av styrelsen 2014-10-01 Styrelsens övergripande uppgift är att för huvudmännens räkning förvalta organisationens angelägenheter på ett sådant sätt att huvudmännens intresse av långsiktig god

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Förbundsstyrelsen har vid styrelsemötet den 2 april 2016 fastställt att detta dokument ska gälla som arbetsordning

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Arbetsordning. för styrelsen i. Gällivare allmänningsskog

Arbetsordning. för styrelsen i. Gällivare allmänningsskog Arbetsordning för styrelsen i Gällivare allmänningsskog INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. STYRELSENS ORDFÖRANDE 3. STYRELSESAMMANTRÄDEN 4. DAGORDNING OCH BESLUTSÄRENDE 5. PROTOKOLL 6. REVISION OCH RAPPORTER FRÅN

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren (GS) och för verksamhetsuppföljning A. Styrelsens arbetsordning 1. Allmänt 1.1 Denna arbetsordning

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Arbetsordning. Version

Arbetsordning. Version Version 1.1 2011-11-19 ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av Bohusläns klätterklubbs (BKK) styrelse den 2011-11- 19. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister

Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister Fastställda vid ordinarie årsmöte den 7 april 2014 och ordinarie årsmöte den 24 april 2015. Dessa stadgar skall också gälla för föreningens lokalavdelningar.

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

Danscentrums stadgar 21 maj 2016.

Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Föreningen a) Föreningens namn är Danscentrum och förkortas DC. b) Danscentrum är en riksorganisation och en rikstäckande konstnärlig centrumbildning för den fria

Läs mer

Arbetsordning Cleantech Östergötland

Arbetsordning Cleantech Östergötland Arbetsordning Cleantech Östergötland Organisationsnr: 802444-9830 1. Arbetsordning för styrelsen 2. Instruktion för verksamhetsansvarig Godkändes av styrelsen i Cleantech Östergötland (Föreningen) vid

Läs mer

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Högskolan Dalarna Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 2015-05-19 Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 1. Inledning Styrelsen i Prostatacancerförbundet (PCF) har fastställt denna arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen för styrelsen

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS

Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS 1 Inledning 1.1 Styrelsen är organiserad i enlighet med stadgarna och är förutom Föreningsstämman det högsta beslutande organet i TBSS samt har det

Läs mer

Internet of Things Sverige regler för samverkan

Internet of Things Sverige regler för samverkan Internet of Things Sverige regler för samverkan Fastställd av prefekten vid institutionen för informationsteknologi Allmänt 1 Bakgrund Strategiska innovationsprogram är en del av Vinnova, Energimyndigheten

Läs mer

Kod för styrning av Riksbyggen ekonomisk förening ( Föreningskoden )

Kod för styrning av Riksbyggen ekonomisk förening ( Föreningskoden ) Kod för styrning av Riksbyggen ekonomisk förening ( Föreningskoden ) 2 1. INLEDNING... 3 1.1 Kodens syfte... 3 1.2 Följ eller förklara... 3 1.3 Andelsägare, medlemmar... 3 2. FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE...

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Stadgar för SeniorNet Helsingborg

Stadgar för SeniorNet Helsingborg Stadgar för SeniorNet Helsingborg Fastställda den 26 augusti 1999 Reviderad: Extra medlemsmöte den 23 augusti 2001 Årsmöte den 28 februari 2002 Årsmöte den 16 mars 2006 Årsmöte den 8 mars 2007 Årsmöte

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Stadgar för föreningen Albins folkhögskola

Stadgar för föreningen Albins folkhögskola Stadgar för föreningen Albins folkhögskola 1 Namn Föreningens namn är Albins folkhögskola. 2 Målsättning Föreningen är en ideell förening, utan vinstintresse, vars verksamhet ska bedrivas i överensstämmelse

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Mari Andersson Dokumentansvarig: Mari Andersson Innehåll 1 Styrelsens övergripande uppgifter och ansvar... 1

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STIGS GÅRD

STYRELSENS ARBETSORDNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STIGS GÅRD STYRELSENS ARBETSORDNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STIGS GÅRD Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Stigs Gård har upprättat denna arbetsordning för att utgöra ett komplement till bestämmelserna i bostadsrättslagen

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern

Stadgar. 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern Stadgar 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern 2 Föreningens ändamål och syfte Föreningens syfte är att verka för att uppnå målen i den lokala utvecklingsstrategin under programperioden 2014-2020. Fiskeområde

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund 1 Förbundets namn Förbundets namn är

Läs mer

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Stadgar STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Syfte Idrott är fysisk aktivitet och

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Innehållsförteckning. Styrelsens arbete. Valberedningens arbete. Årsmötet. Arbetsordning för Svenska Nätverket Dubbeldiagnoser SNDD.

Innehållsförteckning. Styrelsens arbete. Valberedningens arbete. Årsmötet. Arbetsordning för Svenska Nätverket Dubbeldiagnoser SNDD. Innehållsförteckning Allmänt Styrelsens arbete 1. Styrelsens sammansättning 2. Styrelsens uppgifter 3. Ordförandens och vice ordförandens uppgifter 4. Kassörens uppgifter 5. Sekreterarens uppgifter 6.

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL)

Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Antagna av förbundsmötet den 21 april 2015 Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Stockholms län (KSL) är en sammanslutning av länets kommuner. Förbundets

Läs mer

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 Reviderad Svensk kod för bolagsstyrning Avsnitt 6-9. Styrelseordförandes uppgifter, styrelseutvärdering m m Informationsdag för nya kodbolag Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 6. Styrelseordförande Styrelsens

Läs mer

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna Sida 1 av 5 Barnfonden Insamlingsstiftelse Organisationsnummer 846003-9020 Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna INSTRUKTION FÖR GENERALSEKRETERAREN MED INSTRUKTION FÖR DEN

Läs mer

ÅRSMÖTESDIREKTIV FÖR ERSTA DIAKONISÄLLSKAP

ÅRSMÖTESDIREKTIV FÖR ERSTA DIAKONISÄLLSKAP Ersta diakoni Direktors stab Årsmötesdirektiv ÅRSMÖTESDIREKTIV FÖR ERSTA DIAKONISÄLLSKAP Val av styrelse och revisor Val och arvodering av styrelse och revisor ska beredas genom en av medlemmarna styrd,

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet

Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet Denna arbetsordning har antagits av Svenska Klätterförbundets styrelse den 27 november 2010. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter förbundsmötet och ska revideras

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen 1. Om dokumentet 1.1. Bakgrund och syfte Styrelsen för (Bolaget) ansvarar enligt Försäkringsrörelselagen (FRL) för Bolagets och förvaltning och skall handlägga och fatta beslut

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade 110227 vid årsmöte SYFTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen är en ideell förening. Föreningen har som syfte att erbjuda sina medlemmar ett alternativ till det kommersiella

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund 1 Namn Detta förbund, vars firma är Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund kallas i det följande för SKKF. SKKF bildades 1957 och förbundets stadgar

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening. 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, med syfte att arbeta för en svensk

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006)

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006) NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den 20-22 oktober 2006) 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i Södertälje/Nykvarn och föreningen är ansluten till

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Arbetsordning 2016-02-15 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version D-2016-20 Jenny Forkman Styrelsen

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN)

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) . 1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) 2. Ändamål STN skall verka för att de gamla natureligionerna bibehåller sin status i dagens samhälle. STN skall verka för

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

1(8) Arbetsordning. Styrdokument

1(8) Arbetsordning. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av 2010-03-12, 23 Dokumentansvarig VD Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1 Styrelsens uppgifter enligt aktiebolagslagen...4 2 Styrelseledamots

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

Stadgar för Tyresö Kammarkör, reviderade och antagna

Stadgar för Tyresö Kammarkör, reviderade och antagna Stadgar för Tyresö Kammarkör, reviderade och antagna 2013-10-17 Inledning 1 Tyresö Kammarkör är en ideell förening som har sitt säte i Tyresö. Kören är en blandad amatörkör som strävar efter att utveckla

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Arbetsordning. för styrelsen för Högskolan på Åland. Behandlas av styrelsen den 2 mars 2011

Arbetsordning. för styrelsen för Högskolan på Åland. Behandlas av styrelsen den 2 mars 2011 Arbetsordning för styrelsen för Högskolan på Åland Behandlas av styrelsen den 2 mars 2011 1 Inledande bestämmelser Enligt reglemente för Högskolan på Åland 5, bör styrelsen anta en arbetsordning för sitt

Läs mer