Mineral Ballast Sten Område 1 Rapport nr Optimal fragmentering i krosstäkter, fältförsök i Långåsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mineral Ballast Sten Område 1 Rapport nr 1.2.1. Optimal fragmentering i krosstäkter, fältförsök i Långåsen"

Transkript

1 MinBaS II Mineral Ballast Sten Område 1 Rapport nr MinBaS II Område 1 Produktion och processutveckling Delområde 1.2. Bergteknik-Brytning Projekt nr Optimal fragmentering vid sprängning II Optimal fragmentering i krosstäkter, fältförsök i Långåsen Slutrapport Projekt nr Finn Ouchterlony, Ulf Nyberg & Mats Olsson, Swebrec vid LTU Kristina Vikström, NCC Roads Per Svedensten, Sandvik Mining & Construction Stockholm, januari 21 Medfinansiering från SBUF-projekt 12138: Fragmentering och lastbarhet i bergtäkter

2

3 Swebrec Rapport 21:2 Optimal fragmentering i krosstäkter, fältförsök i Långåsen Optimal fragmentation in quarries, field tests at Långåsen Finn Ouchterlony, Swebrec Ulf Nyberg, Swebrec Mats Olsson, Swebrec Kristina Vikström, NCC Roads Per Svedensten, Sandvik Mining & Construction Stockholm januari 21 Swebrec - Swedish Blasting Research Centre Luleå University of Technology Dept of Civil, Mining and Environmental Eng Div of Mining and Geotechnical Eng

4

5 i SAMMANFATTNING Under har projektet Optimal fragmentering vid sprängning del II genomförts som ett Min- BaS-projekt. Därutöver har Swebrec och SBUF, genom projekt Fragmentering och lastbarhet i bergtäkter ställt medel till förfogande. Arbetet har utförts vid NCC Roads bergtäkt i Långåsen vid Arlanda. Målen har varit att validera tidigare arbeten med designkurvor för Swerocks Vändletäkt och att utvärdera elektroniksprängkapslar avseende finare styckefall och andra förbättringar. Fältarbetet har bestått i en noggrann uppföljning av fem produktionssalvor. I en -salva tog vi fram mätmetoder för lastcykeltider/lastbarhet, krosseffektdata och styckefall med bildanalys. Övriga salvor innehöll 4 rader med ca 1 hål var i en m hög pall. Ø89 mm borrhål laddade med emulsionssprängbarhet Titan 68 SME användes. I salva 1 och 2 användes ett tätare hålmönster i ena halvan så att den specifika laddningen blev, ca 1, mot normala,7 kg/m 3. Salvorna tändes med Nonel, 2 hål per 25 ms intervall i raden och 67 ms mellan raderna. I salva 3 och 4 användes normalt hålmönster och elektronikkapslar med 1 resp. 5 ms fördröjning mellan hålen i raderna och 67 ms mellan raderna. Under uppföljningen mättes borrhålens påhugg och inriktning, borrhålsavvikelser, bergstrukturen på pallfronten ur 3D-bilder, försättningar i första raden, markvibrationer och luftstötvåg vid angränsande objekt, effektförbrukning på förkross och bandvågsmotorer mm. I fokus stod uttag av provhögar ur salvorna och siktning av dem både i täkt och i labb. Sist krossades även provhögarna under krosseffekt- och bandflödesmätning innan analysen vidtog. Statistik för ingående data har tagits fram och ur siktdata hela styckefallskurvor för salvorna. Dessa har använts för att ta fram designformler för Nonel-salvor. Analysen tar hänsyn till att provhögarna saknar skut och till ny kunskap om kurvornas lutning. Formlerna baseras på salvornas geometri, laddningsdata och bergmassans egenskaper. De kan användas till en beräkningsrutin för styckefallet och med dem kan t.ex. följden av att ändra oladdad längd eller håldiameter uppskattas. Användningen av elektronikkapslarna gav flera oväntade resultat. De kan kort sammanfattas som att jämfört med Nonel-salvor med något lägre specifikladdning erhölls: ett märkbart grövre medelstyckfall i salvorna, en uppgång från ca 16 till 2 mm, en märkbart kortare skopfyllnadstid, en minskning med drygt 8 sek från ca 35 sek, ett märkbart lägre flöde genom krossen, ca 5-1% minskning från 38 till 35 ton/tim och ett större energibehov vid krossning, ca 2% ökning från ca,3 till,35 kwh/ton. Inverkan av Nonel-upptändning med högre specifik laddning,,99 jfrt med,72 kg/m 3, blev: ett märkbart finare medelstyckfall i salvorna, en minskning från ca 16 till 12 mm, en märkbart kortare skopfyllnadstid, en minskning med knappt 1 sek från ca 35 sek, ett märkbart högre flöde genom krossen, ca 5% ökning från 38 till 4 ton/tim och

6 ii ett lägre energibehov vid krossning, ca 15% minskning från ca,3 till,25 kwh/ton En enkel kostnadsuppskattning görs för de tre salvtyperna som studerats i Långåsen; Nonel-salvor med normal specifik laddning (referens), Nonel-salvor med hög specifik laddning och elektroniksalvor med normal specifik laddning. Nonel-salvorna är,7-1,8 kr/ton billigare beroende på om lastningen eller krossningen är flaskhalsen. När krossningen är flaskhalsen ger den lägre kapaciteten och den högre krossenergin det högre värdet. Nonel-salvorna ger ungefär samma kostnad. För det mer realistiska alternativet att lastningen är flaskhalsen görs en mer detaljerad kostnadsanalys baserad på data från innevarande undersökning. Två alternativ för förkrossen tas med; egen drift eller utlagd på entreprenad. Elektroniksalvorna är även nu dyrare, ca,7-1,1 kr/ton. Om förkrossen drivs i egen regi kan täkten tillgodogöra sig den högre kapaciteten och den lägre specifik laddning som Nonel-salvor med högre specifik laddning ger. Det gör dem nästan lika billiga som Nonel-salvor med normal specifik laddning. Om förkrossen lagts ut på entreprenad sker inte detta och Nonel-salvorna med normal specifik laddning blir billigast. Vid så små kostnadsskillnader som de som redovisas här blir kalkylerna känsliga för deras utformning, ingående data och faktorer som utelämnats som ändrade investeringsbehov, ändrad produktkvalitet och prisbilden för olika produkter. Ett försök att uppskatta den sista effekten görs med Sandvik Plant- Designer. En slutsats är att om produkter som vidareförädlas i anläggningen betingar ett högre pris så kan det väga över till fördel för EPD-kapslarna. En förväntad framtida prissänkning på kapslarna har inte heller räknats med. För att få ett säkrare underlag för att bedöma effekten av att använda EPD-kapslar och för kostnadskalkylerna behöver elektroniksalvor dels med andra tändplaner dels i andra bergförhållanden följas upp med metoder liknande dem vi använt i detta projekt.

7 iii SUMMARY During the project Optimal fragmentering vid sprängning del II was carried out within the MinBaS II research program. In addition Swebrec and SBUF, through project 12138: Fragmentering och lastbarhet i bergtäkter have also provided funds. The field work was carried out NCC Roads quarry at Långåsen near Arlanda airport. The goal has been to validate earlier work on design curves that was made at Swerock s Vändle quarry and to evaluate electronic detonators (EPDs) with respect a finer fragmentation and other improvements. The field work consisted of extensive monitoring of five production rounds. In the -round methods to determine the loading cycle/loadability, crushing effect data and fragmentation from 2D images were developed. The other rounds contained 4 rows with around 1 holes each in a m high bench. Ø89-mm drill holes charged with Titan 68 SME bulk emulsion were used. In round 1 and 2, the drill pattern was tighter in one half. The specific charge thus became higher, about 1, versus the normal,7-,8 kg/m 3. The rounds were fired with Nonel pyrotechnic caps, 2 holes per 25 ms delay in-row and 67 ms between rows. In rounds 3 and 4 the normal drill pattern was used and electronic caps with 1 and 5 ms in-row delay and 67 ms between rows were used. During monitoring drill hole collaring and alignment, drill hole deviations, rock mass structure from 3D images, 1 st row burdens, ground vibrations and air shock at adjacent buildings, the power draw of the primary crusher and of the belt motors etc. were measured. The building of test piles from the rounds were in focus as was the sieving of them in the quarry and in the lab. At the end the rock in the test piles was run through the crusher with simultaneous registration of crusher effect and belt flow measurements. Statistics for the collected data are given and from the sieving data whole fragment size distributions are constructed. From these design formulas for Nonel rounds are produced. The analysis takes into consideration that the test piles do not contain any boulders and new knowledge about the slope of the distribution. The formulas are based on the geometry of the bench, charging data and the properties of the rock mass. They may be used for a computation routine for the fragmentation and with it the effect of e.g. changing the uncharged part of the blast hole or the hole diameter may estimated. The use of the EPDs carried several unexpected results. These may be summarized as that, compared to Nonel rounds with a slightly lower specific charge, we obtained: a markedly coarser average (median) fragmentation, an increase from 16 to 2 mm, a markedly faster bucket filling time, down more than 8 sec from 35 sec, a markedly lower crusher flow, an about 5-1% decrease from 38 to 35 ton/hr and a larger specific crushing energy, about 2% increase from,3 to,35 kwh/ton.

8 iv The effects of Nonel initiation with a higher specific charge,,99 versus,72 kg/m 3, became: a markedly finer average fragmentation, a decrease from 16 to 12 mm, a markedly faster bucket filling time, down almost 1 sec from 35 sec, a markedly higher crusher flow, an about 5% increase from 38 to 4 ton/hr and a lower specific crushing energy, about 2% increase from,3 to,25 kwh/ton. A simple cost comparison for Långåsen is made of the three types of rounds studied at Långåsen; Nonel rounds with normal specific charge (reference case), Nonel rounds with a high specific charge and EPD rounds with a 5-1 ms inter-hole delay. The Nonel rounds are,7-1,8 SEK/ton cheaper than the EPD-rounds depending on whether the loading or the crushing is the bottle neck in the operation. When the crusher is the bottle neck, the lower capacity and the higher crushing energy add up to the higher value. The costs for the two Nonel rounds are roughly equal. For the more realistic alternative that the loading is the bottle neck, a more detailed cost analysis is made based on the data collected in this investigation. Two crusher alternatives are considered; operation in house or outsourcing. The EPD rounds are more expensive now too, about,7-1,1 SEK/ton. During an in-house operation the quarry can profit from the higher capacity and the lower crushing energy that the Nonel rounds with a higher specific charge result in. The latter then incur almost the same costs as Nonel rounds with a normal specific charge. An outsourcing of the crushing prevents this and Nonel rounds with a normal specific charge incur the lowest costs. When the cost differences become as small as presented here, the results become sensitive to how the calculations are designed, to input data and factors that have been omitted, like possible differences in equipment size, differences in product quality (and hence price) and the price ratio for different products. The latter effect is estimated with the simulation code Sandvik PlantDesigner. One conclusion is that if products that are further processed in the plant fetch a higher price, then this may push the cost comparison in favour of the EPD caps. A future price reduction for EPD caps would do the same. In order to obtain a better basis for judging the effect of using EPD caps and for the cost calculations, EPD rounds with other initiation patterns and in other rock mass conditions need to be monitored with methods like those used in this project.

9 v INNEHÅLL 1 BAKGRUND FÖRUTSÄTTNINGAR OCH UPPLÄGGNING AV FÄLTFÖRSÖKET Geologi och arbetsgång i täkten Uppläggning och utförande av fältförsöken Försökssalvorna Siktnings- och krossningskampanjen GENOMFÖRANDE OCH RESULTAT Tidsschema och uppföljningsarbete Pallinmätning och borrning Allmänna salvdata Strukturkartering med 3D-foton Pallinmätning med 3D-foton Felborrningsmätningar Laddningsuppföljning Sprängningen Observationer i samband med sprängningen Vibrationer och luftstötvåg Styckefall ur bildanalys Skopfyllnads- och lastcykeltider Krosskapacitet och bränsleförbrukning Krosseffektmätningar Siktning och krossning av provhögar Översikt över sorteringsarbetet Medelstyckefall; andra felkällor och känslighetsanalys Krossningen av provhögarna Styckefallsmätningar på provhögar med Split Övriga data Laboratoriesiktning av material från provhögar Densitet, våghastighet, LA-tal och kulkvarnsvärden Split-Hopkinsondata Om styckefallet och designkurvorna Olika faktorers inverkan på styckefallet Hela styckefallfördelningar för Långåsen Underlag för designkurvor Designkurvor för Långåsen...14

10 vi 6.5 Diskussion om effekten av upptändning SLUTSATSER Inledning Tekniska resultat Sammanfattning av designformlerna för Långåsen Kapacitetsdata och kostnader för de olika salvtyperna Avslutande kommentarer ERKÄNNANDE REFERENSER BILAGOR FIGURLISTA Figur 2-1: Pegmatitgång, del av fronten på salva 1. Fronten stryker åt höger 66º V Figur 2-2: Tunnslip på granodiorit från Långåsen, foto från polarisationsmikroskop Figur 2-3: Försöksplats Långåsen med asfaltverk, salvplacering och provhögar. Platsen -salva markerar salvan som sköts innan de fyra MinBaS-salvorna Figur 2-4: Förkrossen i Långåsen längst t.h. och sikten (mitt i bilden) för krossprodukten Figur 2-5: Uppläggningen av -salvan med nominella data. Skjutriktning uppåt i figur... 7 Figur 2-6: Uppläggningen av försökssalvorna med nominella data. Skjutriktning uppåt i figur Figur 2-7: Atlas Copco SmartRig D9C Figur 2-8: Lastmaskinerna Cat 988F och 988H Figur 2-9: Områden i salvorna varifrån materialet till provhögarna lastats ut Figur 2-1: Först upplagda provhögar i mitten av bilden, nederst toppen av skuthög Figur 2-11: Omgrävda och homogeniserade provhögar 1A och 1B Figur 2-12: Splitbilder med cykelhjul som skala; t.v. hög 1A överyta, t.h. hög 2A sida Figur 2-13: Flödesschema för siktningskampanjen i Långåsen Figur 2-14: Placeringen av effektregistreringsutrustningen för förkross och efterföljande bandmotorer ( ) samt container med kopplingsskåp och mätare under förkrossen Figur 2-15: Banden efter krossen i Långåsen. I vänstra bilden syns först produktbandet t.v. och sen banden för fin och grovmaterial. I högra bilden syns de två senare banden Figur 3-1: Borrplan för -salvan Figur 3-2: Borrplan för salva 1 med koordinater x = N (norr) och y = E (öst). Påhugg m över botten Figur 3-3: Planerad borrplan för salva 2. Påhugg m över salvbotten Figur 3-4: Verklig borrplan för salva Figur 3-5: Verklig borrplan för salva

11 vii Figur 3-6: Fronten på salva före sprängning. Från öster (t.v.) till väster (t.h.)... 2 Figur 3-7: Fronten på salva 1 före sprängning. Från öster (t.v.) till väster (t.h.) Figur 3-8: Fronten på salva 2 före sprängning Figur 3-9: Fronten på salva 3 före sprängning Figur 3-1: Fronten på salva 4 före sprängning. Notera outlastat berg från salva 3 till vänster Figur 3-11: Fronten på salva 1. Salvdel 1-H t.v. och salvdel 1-N t.h Figur 3-12: Fronten på salva 2. Salvdel 2-N t.v. och salvdel 2-H t.h Figur 3-13: Fronten på salva Figur 3-14: Fronten på salva Figur 3-15: Stereoprojektioner för sprickytors normaler för salva 1-4 (S1-S4) Figur 3-16: Salva 3, toppvy över påhuggspunkter med pallfront Figur 3-17: Frontvy och sidovy från pallens högra sida över salva Figur 3-18: Salva 4, toppvy över påhuggspunkter med pallfront Figur 3-19: Frontvy och sidovy från pallens högra sida över salva Figur 3-2: Försättningsprofiler för hål 4, 9 och 13 i rad 1 i salva Figur 3-21: Medelförsättning per hål i rad 1 längs fronten på salva 3 och Figur 3-22: Tippvinkelfördelningar för salvorna 1-4 med tillpassade normalfördelningar Figur 3-23 Histogram över alla uppmätta tippvinkeldata från salva Figur 3-24: Histogram över alla uppmätta svängvinkeldata från salva Figur 3-25: Avvikelse tvärs ansatta borrlinjer för salva 1, rad Figur 3-26: Avvikelse tvärs ansatta borrlinjer för salva 2, rad Figur 3-27: Avvikelse tvärs ansatta borrlinjer för salva 3, rad Figur 3-28: Avvikelse tvärs ansatta borrlinjer för salva 4, rad Figur 3-29: Borrhålsavvikelse från planerad borrlinje vid borrhålsbotten, salva Figur 3-3: Försättningsprofiler för hål 4, 9, 13 och 18 i rad 1 i salva 3, LaserAce 3, jfr Figur Figur 3-31: Borrsjunkning på 2, 4, 6, 18 m djup i salva 3. Rött = hög, grönt = låg. Skjutriktning uppåt, högra hörnet ovanifrån fritt, vänstra inspänt Figur 3-32: Borrsjunkning på 2, 4, 6, 18 m djup i salva 4. Samma skala som i Figur Figur 3-33: Histogram över laddningskoncentrationen i hålen i salva Figur 3-34: Salva 1. Salvdel 1-H närmast kameran Figur 3-35: Salva 2. Salvdel 2-H till höger i bild är högre och har kastat längre Figur 3-36: Salva 3. De grova stenarna på toppen syns tydligt Figur 3-37: Salva 4. Pegmatitdelen 4A närmast kameran verkar ha mer grovt material på toppen Figur 3-38: Mätobjektens lägen i förhållande till salvorna Figur 3-39: Vibrationssignal och frekvensspektrum från salva 3, överst brandstation, underst våg infart

12 viii Figur 3-4: Luftstötvåg och frekvensspektrum från salva Figur 3-41: Medelstyckefall x 5 för salvdelarna mätt med Split. x betecknar avvikande värden Figur 3-42: Histogram för skopfyllnadstid för salva Figur 3-43: Histogram för lastcykeltid för salva 1-4. Väntetiden vid kross borträknad Figur 3-44: Totalt krossflöde, långtidsuppföljning,... 6 Figur 3-45: Dieselåtgång, långtidsuppföljning... 6 Figur 3-46: Tidsserier för krossflödet mätt med bandvågarna BV1 och BV Figur 3-47: Tidsserier för krossflödet mätt på bandmotorer BME1 och BME Figur 3-48: Jämförande tidsserie för bandvåg och bandeffektmätare, ton/dag totalt Figur 3-49: Jämförande tidsserie för bandvåg och bandeffektmätare, ton/dag finmaterial Figur 3-5: Krossens medeleffektförbrukning ( ) och krossflödet ( ) under salva Figur 4-1: Flödesschema för siktningskampanjen i Långåsen Figur 4-2: Siktverket Powerscreen Warrior 18 med siktdukar #125 mm Figur 4-3: Harpning av material ur provhög och växelflak med finmaterial under upplastning Figur 4-4: Viktkorrektionernas inverkan på medelstyckefallet x 5 för alla provhögar Figur 4-5: Variationer för korrigerade medelstyckefall från siktning av provhögar Figur 4-6: Matning av förkross och krossöppning Figur 4-7: Histogram över skopvågsvikter med tillpassad normalfördelning Figur 4-8: Filtrerad tidsserie över förkrossens effektförbrukning Figur 4-9: Låddiagram för produktflödet genom förkrossen under resp. lastcykel Figur 4-1: Låddiagram över den specifika medeleffektåtgången för provhögarna Figur 4-11: Krossflöde för provhögarna i MinBaS-salvorna Figur 4-12: Medelstyckefall x 5 mätt på provhögens ovanyta Figur 4-13: Medelstyckefall x 5 mätt på provhögarnas sidoytor Figur 5-1: Siktkurvor från fraktionen /125 mm ur sorterade provhögar Figur 5-2: Siktkurvor från fraktionen /4 mm ur sorterade provhögar Figur 5-3: Siktkurvor från fraktionen /32 mm från krossade provhögar Figur 5-4: Tillpassade Swebrec-kurvor till siktdata för sprängt /4 och krossat /32 mm material Figur 5-5: Jämförelse av medelkurvor för labbsiktat material i lin-log skala Figur 5-6: Histogram över brottlast och brottenergi från Split-Hopkinson-mätningar Figur 6-1: Skarvade styckefallsfördelningar för sprängning på Långåsen Figur 6-2: Anpassade Swebrec-funktioner. Alternativ A1 och F1 i Tabell Figur 6-3: Styckefallskurvor för salvorna, data och Swebrec-funktioner, F1+F2 och C3 i Tabell Figur 6-4: Förstoring av finområdet för kurvor och data i Figur 6-3 genom logaritmering av x-axeln.99 Figur 6-5: Designkurvor för Nonel-salvor i Långåsen Figur 6-6: Fördröjningstidens inverkan på medelstyckefallet x Figur 7-1: Designkurvor för Nonel-salvor i Långåsen

13 ix TABELLISTA Tabell 2-1: Mineralinnehåll i granodiorit från Långåsen Tabell 3-1: Tidsschema för produktionsarbetet i Långåsen-täkten Tabell 3-2: Uppföljningen av produktionen i Långåsen Tabell 3-3: Salvdata för försökssalvorna i Långåsen Tabell 3-4: Laddata för salvorna i Långåsen Tabell 3-5: Sprängämnesdata Tabell 3-6: Upptändningsdata för salvorna i Långåsen Tabell 3-7: Strukturkarteringsdata för fronterna på salva Tabell 3-8: Mätvärden ur 3D-modellerna Tabell 3-9: Statistik för tippvinkeldata, medelvärde antal data ± stdavvikelse... 3 Tabell 3-1: Statistik för svängvinkeldata, medelvärde antal data ± stdavvikelse Tabell 3-11: Tipp- och svängvinkeldata från borrigg och felborrningsmätningar Tabell 3-12: Statistik för totala borrhålsavvikelsen i skjutriktningen Tabell 3-13: Statistik för totala borrhålsavvikelsen i svängled Tabell 3-14: Antal hål med avvikelser inom och utanför givna gränser Tabell 3-15: Jämförelse med Olsens (29) data. Alla siffror i cm/m eller % Tabell 3-16: Laddata baserat på antecknade mängder per hål Tabell 3-17: Förutsättningar för markvibrations- och luftstötvågsmätningar Tabell 3-18: Mätdata från vågstationen i täkten, avstånd 3-4 m. Högsta värden med fetstil Tabell 3-19: Mätdata från vågstationen vid infarten, avstånd m Tabell 3-2: Mätdata från brandstationen, avstånd ca 3,3-3,4 km Tabell 3-21: Statistik för styckefallet från Splitmätningar, salva, 1 och Tabell 3-22: Statistik för styckefallet från Splitmätningar, salva 3 och Tabell 3-23: Statistik för skopfyllnadstider vid normal lastning i sek Tabell 3-24: Statistik för skopfyllnadstider vid skuthantering i sek Tabell 3-25: Statistik för delcykeltider i sek, summatider i % Tabell 3-26: Krossproduktionen mätt med bandvågar samt dieselförbrukningen... 6 Tabell 3-27: Andelen finmaterial som producerats i förkrossen Tabell 4-1: Salva eller salvdel och motsvarande provhög Tabell 4-2: Resultat av vägning av samma massor Tabell 4-3: Fraktionsvikter under sorteringsprocessen för hög 1A Tabell 4-4: Sammanfattning av alla viktskillnader under processen... 7 Tabell 4-5: Medelstyckefall x 5 i mm beräknat på vägda och korrigerade fraktioner Tabell 4-6: Värden på x 5 (mm) och s 5 x,75 5 vid olika formfaktor Ff för stenarna Tabell 4-7: Lastningsdata med Cat 988F, totalt högen och detaljer för en lastare

14 x Tabell 4-8: Bruttokapacitetsmätningar på krossen Tabell 4-9: Krossningsförlopp för provhögarna samt deras massor Tabell 4-1: Krosskapaciteter för provhögarna från MinBas-salvorna Tabell 4-11: Statistik för styckefallet från Splitmätningar på provhögar, ovanytan Tabell 4-12: Statistik för styckefallet från Splitmätningar på provhögar, sidoytor... 8 Tabell 5-1: Passningsparametrar Tabell 5-2: Maskvidd (mm) och motsvarande medelmängd passerar (%) för sorterat /125 mm Tabell 5-3: Densitet, LA-tal, kulkvarnsvärden och P-vågshastighet Tabell 5-4: Statistik för mäta från Split-Hopkinson-mätningar Tabell 6-1: Styckefallspåverkande faktorer i salvorna Tabell 6-2: Sammanställning av mätningar av medelstyckefall, x 5 i mm Tabell 6-3: Medelvärden för olika gruppers medelstyckefall, x 5 i mm Tabell 6-4: Skarvade styckefallsfördelningar för Tabell 6-5: Passningsparametrar från kurvpassningen Tabell 6-6: Beräkning av effektivt A-värde för MinBas-salvorna i Långåsen Tabell 6-7: Effekten av olika termer i A på medelstyckefallet i en Nonel-salva med q =,72 kg/m 3.13 Tabell 6-8: Förutsättningar för designkurvor Tabell 6-9: Parametrar för designkurvor Tabell 7-1: Borr- och laddata för Nonel-salvor i Långåsen Tabell 7-2: Parametrar för designkurvor för Långåsen Tabell 7-3: Enkel kostnadsjämförelse för sprängningsalternativ Tabell 7-4: Jämförelsevärden för salvcykeltider Tabell 7-5: Kostnadsjämförelse för sprängningsalternativ baserad på kapacitetsdata Tabell 7-6: Uppskattade kapacitetssiffror för förkross fördelade på olika produkter

15 1 1 BAKGRUND Denna redovisning utgör slutrapport av MinBaS-projekt Optimal fragmentering i sprängning II som pågått Arbetet består både av en fältdel och av en analysdel. Fältarbetet utfördes i NCC Road AB:s täkt i Långåsen vid Arlanda. Långåsen producerar 35-4 ton krossade bergmaterialprodukter per år, dels ballast till asfaltverk i täkten och till betong, dels material till vägar m.m. Arbetet utgör en fortsättning på liknande arbeten i Vändle-täkten i föregående MinBaS-program där bl.a. designkurvor för pallsprängning togs fram (Ouchterlony m.fl. 25, 26a, b). I korthet innebär designkurvorna att man för täktens förhållanden (geologi, borrutrustning och tändplan) kan förutsäga styckefallsfördelningen och hur den ändras när den specifika laddningen ändras genom att borrhålsmönstret glesas ut eller förtätas. Projektet har som mål: Att validera de arbeten med designkurvor i Vändletäkten som gjordes under MinBaS-I programmet. Vidare skall utvärderas användning av elektroniksprängkapslar med syfte att få både finare styckefall och andra förbättringar vid pallsprängning. Projektet har ett brett industristöd där förutom täktägaren NCC Roads, Orica Mining Services, Sandvik Mining and Construction, Bergsskolan i Filipstad, Nitro Consult, Jehanders och Swerock har deltagit med egeninsatser i projektet. MinBaS-programmet, Swebrec och SBUF, genom projekt Fragmentering och lastbarhet i bergtäkter, har stått för finansieringen av projektet som hade en ursprungsbudget på 3,2 Mkr. Projektet har följts av en projektgrupp där förutom de aktiva projektdeltagarna Jehanders och Swerock varit representerade från början. Jehanders och Sweroc erbjöd också egna täkter för fältarbetet men av olika skäl föll valet på NCCs Långåsen. Det först projektmötet hölls den 23/1 27 och sedan hölls ytterligare ett tiotal möten, bl.a. för att samordna projektarbetet i samband med salvorna. Under våren 28 bjöds även Skanska in att delta i mötena. Enligt projektplanen skulle 4 salvor skjutas i par om två och följas upp. Varje salva var tredelad och mittdelen skulle vara referensdel där specifik laddning mm hölls på samma värden som täktens normala produktion (specifik laddning, Nonel-upptändning mm). I den första salvan skulle de två sidodelarna ha högre specifik laddning än normalt. De två sidodelarna med samma borr- och laddplan avsåg att påvisa eventuella effekter av varierande geologi. I den andra salvan, direkt bakom den första, skulle sidodelarna ha normal specifik laddning men tändas upp med sprängkapslar med elektronisk fördröjning, s.k. elektronikkapslar. Det andra salvparet var i allt väsentligt utformat som det första och syftade främst till att undersöka repeterbarheten i resultaten. Om resultaten från första salvparet hann utvärderas i tid skulle dessa kunna påverka detaljer som elektronikkapslarnas tändfördröjning i andra salvparet.

16 2 Förhållandena i täkten och diskussioner i projektgruppen gjorde att salvornas utformning blev annorlunda. Även Bergsskolans deltagande kom att påverka projektets innehåll och utformning. Man ställde upp med sex examensarbetare som gjorde uppföljningar under projektets gång med fokus på styckefall, lastbarhet och krossningseffekt (Andersson & Larséus 28, Samuelsson & Månsson 29, Andersson & Granqvist 29). Deras deltagande breddade projektinnehållet. För att ge dem tillfälle till mätmetodutveckling sköts den 23/4 28 en nollsalva med kombinerad Nonel- och elektronikupptändning. Därefter sköts de fyra egentliga salvorna i projektet. På våren 28 sköts två tudelade salvor med Nonel-upptändning med normal specifik laddning i den ena delen och hög specifik laddning i den andra. På hösten sköts två salvor med normal specifik laddning men elektronikupptändning. Salvorna följdes upp så noga det gick. Utlastningen av salvorna följdes upp såväl av examensarbetarna som av särskild effektmätningsutrustning i krossanläggningen. Från varje salva togs en andel ut och lades i särskilda provhögar om ca 4 ton, sammanlagt 11 st. Direkt efter utlastningen av den andra elektroniksalvan började en kampanj där materialet i provhögarna sorterades maskinellt och fotograferades för digital bestämning av siktkurvan samt krossades medan skopvikter och maskineffekter mm mättes. Fältarbetena avslutades 6/ Urban Åkesson, SP har med egna projektpengar undersökt mikrosprickbildning och mätt P- vågshastighet i kärnor borrade ur bergväggen bakom salva 2 (Åkesson 29). Projektet har utförts av följande personal: Finn Ouchterlony, Swebrec; planering och samordning av projektarbetet Ulf Nyberg, Swebrec; fältarbete, strukturkartering och pallinmätning 3D samt styckefalls- och vibrationsanalys Mats Olsson, Swebrec; fältarbete och styckefallsanalys Daniel Johansson, Swebrec-LTU; styckefallsanalys Per-Olow Andersson, NCC; koordinering av täktens insatser och ekonomidiskussioner Linus Nyqvist, NCC; koordinering av täktens sprängningsarbete och mätinsatser Kristina Vikström, NCC; fältarbete, siktning m.fl. laboratoriemätningar Håkan Lorentzon, NCC; Sprängansvarig och hålavvikelsemätningar Ulf Jonsson, NCC; Produktionsborrning Sven Wallman, NCC; Geologisk bedömning av täkten Kenneth Hannus, NCC; Siktnings- och lastningsarbete med provhögarna Thomas Geidby, Orica Mining Services; koppling och design av elektroniksalvorna Joachim Jonson, Nitro Consult; vibrations- och luftstötvågsmätningar

17 3 Per Svedensten, Sandvik Mining and Construction; Kross- och bandmotoreffektmätningar samt dataanalys, mätning av krossbarhet med Split-Hopkinson-bar samt kostnadsanalys Jan Bida, Bergsskolan; värvning och arbetsledning av examensarbetare. Dessutom har Långåsens produktionspersonal, inklusive personal från Värmdö Schaktmaskiner AB och Krossekonomi AB samt Oricas laddpersonal medverkat på ett mycket förtjänstfullt sätt.

18 4 2 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH UPPLÄGGNING AV FÄLTFÖRSÖKET 2.1 Geologi och arbetsgång i täkten Försöken utfördes i NCC Road AB:s täkt i Långåsen, ca 1 km sydost om Arlanda flygplats. Geologin beskrivs av Wallman (29). Inom brytningsområdet dominerar en grå, fin- till medelkorning granodiorit (1-3 mm) med karaktäristiska amfibolkristaller (1-2 mm). Den är svagt men tydligt stänglig. Små volymer tonalitiska och granitiska led har observerats men saknar troligtvis betydelse för standardprodukternas kvalité. Grovkristallina (2-4 cm) gångar av pegmatit uppträder relativt frekvent, se Figur 2.1. De kan ha en bredd om,5-1 m och en längd om ibland 1 m. Dessa kan möjligen påverka produktkvalitén på grund av sin sprödhet. Pegmatiten innehåller ställvis kärvar av mineralen turmalin, beryll och granat (förmodligen grossular). Sliror och ådror samt stråk av fältspat och kvarts uppträder spritt över hela området, oftast med en bredd under 1 cm och en längd under några meter. Figur 2-1: Pegmatitgång, del av fronten på salva 1. Fronten stryker åt höger 66º V. Ett tjugotal vertikala till subvertikala diabasgångar genomkorsar berggrunden i riktning N 2-7º O. De är storleksmässigt lika pegmatitgångarna. De är ibland är skjuvade och avbrutna vilket ger brottstycken och linser som uppträder relativt oregelbundet i bergmassan. De är till viss del metamorft påverkade med amfibolitprägel och viss leromvandling. De påverkar kvalitén positivt utom vid en omfattande leromvandling. Spricktektoniken inom täktområdet har rapporterats tidigare (Ekblad 1994). Den helt dominerande sprickriktningen är N 2-7º O och sprickorna stupar huvudsakligen brant åt sydost. Mindre dominerande spricksystem finns med riktningarna N 4-5º V; O-V och N-S. Senare observationer stöder detta till övervägande del.

19 5 Täktens fortlöpande kvalitetskontroll med bl.a. tunnslip uppvisar ingen vittring eller utfällning av sulfater, järnoxider mm. Tabell 2-1 visar ett typiskt mineralinnehåll tillsammans med jämförande data från Åkesson (29). Figur 2-3 visar ett tunnslip. Tabell 2-1: Mineralinnehåll i granodiorit från Långåsen. Mineral Wallman (29) Åkesson (29) Kvarts 27,3 41±3, Fältspat 49,7 48±3,1 Kalifältspat 8,4 Plagioklas 41,3 Biotit 1±1,9 Övrigt 1±,6 Totalt 77, 1 Figur 2-2: Tunnslip på granodiorit från Långåsen, foto från polarisationsmikroskop. Enligt Wallman (29) gäller att: Kvartsen består av olikstora korn (,5-2 mm) som uppvisar spår av undulös utsläckning (tryckpåverkan). Kornen har en pusslad kornfogning och god sammanväxning med fältspatskornen. Plagioklasen uppträder i huvudsak med en svag sericitisering. Kalifältspaten består till största delen av mikroklin. Amfibolmineralen domineras av hornblände. Glimmer (,2-1,5 mm) förekommer som biotit (dominerande och magnesiumrik) och muskovit. Kornen har en gemensam längdriktning men variationer förekommer. I det undersökta slipet är granodioriten fattig på mikrosprickor. Kornfogningen är generellt mycket god. Omvandlingsgraden kan betraktas som låg. Täktens utseende visas i Figur 2-3.

20 6 asfaltverk N provhögar V Ö krossanläggning 4 salvor -salva Figur 2-3: Försöksplats Långåsen med asfaltverk, salvplacering och provhögar. Platsen -salva markerar salvan som sköts innan de fyra MinBaS-salvorna. Täkten drivs av NCC Roads AB. Man hyr in borrningen från Ballast Nord (NCC Roads AB, Nord), lastningen till kross från Värmdö Schaktmaskiner AB och krossningen från AB Krossekonomi. Dessutom har man egna lastmaskiner. I täkten finns också ett asfaltverk som ägas av NCC Roads AB. Vid asfaltverket finns en produktvåg. Borrningen görs i egen regi och NCC kontrollerar borrningskvalitén för det två första hålraderna, vilket AFS 23:2 Bergarbete kräver i 33: Borrhålen i de två främre hålraderna i pall, belägen ovan jord, skall kontrolleras med hänsyn till hålavvikelse om pallhöjden överstiger tio meter. I Långåsen skjuter man normalt en salva med minst 4 rader om 3-4 ton i månaden. Normalt är försättning och hålavstånd är B S = 2,6 3,4 m i raderna 2-4. I rad 1 är försättningen 3,4 m för att minska risken för kast. Salvan laddas normalt med bulkemulsionssprängämne till en specifik laddning av ca q =,8 kg/m 3 och tänds upp med Nonel. Utlastningen av salvorna gjordes i början av 28 med en lastmaskin Caterpillar 988F men den 29/5 togs den nya tyngre maskinen 988H i drift. Skuten från en salva läggs åt sidan för att sedan knackas med hydraulspett monterat på en grävmaskin. Som skut anses alla stenar med en kantlängd större än,9 m. Resten av salvan körs med hjullastaren direkt till förkrossen, en käftkross modell Svedala Arbrå R12 1 genom vilken allt inmatat bergmaterial passerar (Svedensten 29). Efter förkross, se Figur 2-4, transporteras materialet med bandtransportör till första sikten som har 3 siktdäck för separation 32 mm, 63 mm och 9 mm.

21 7 Figur 2-4: Förkrossen i Långåsen längst t.h. och sikten (mitt i bilden) för krossprodukten. I avlastningstupen efter sikten finns möjlighet att med hjälp av spjäll styra materialet från de olika däcken så att 1 av 3 finfraktioner kan produceras (/32, /63, /9). Detta material transporteras till hög med hjälp av bandtransportör. Övrigt material transporteras till mellanupplag med bandtransportör och processas ytterligare i resten av anläggningen som består av två konkrossar och en VSI (vertikal slagkross) samt ytterliggare två siktar. I krossens kontrollrum motoreffekten på krossen och mängd i ton av totalt producerat material (Band 1) och finfraktionen (Band 2) avläsas med bandvågar av fabrikat OJ:s vågsystem. På band 1 sitter vågdon HD, på band 2 vågdon 125, båda kopplade till vågdator 436. Kalibrering görs normalt mot bilvåg vilket brukar ge en noggrannhet om ±,5% (HD) och ±1% (125). 2.2 Uppläggning och utförande av fältförsöken Försökssalvorna Försöksplatsen valdes i SÖ delen av täkten där brytningen pågick, se Figur 2-3 ovan. Ett förförsök (- salva) gjordes där pallhöjden var lägre för att de första examensarbetarna skulle kunna utveckla sina mätmetoder (Andersson & Larséus 28). Övrig uppföljning för denna salva var därför inte lika detaljerad som för övriga MinBaS-salvor. Den principiella uppläggningen av -salvan visas i Figur 2-5. Salvan hade normal specifik laddning och delades in i två salvdelar; -EPD upptänd med elektroniksprängkapslar och -N upptänd med Nonel-sprängkapslar Salva -EPD 23/4 elektronik,8 kg/m 3 Salva -N Nonel,8 kg/m 3 rad : 3,4x3,4 m 5 ms mellan hål i rad 3,4x3,4 m 2 hål / 25 ms i rad rad 1-4/7: 2,6x3,4 m 67 ms mellan rader 2,6x3,4 m 67 ms mellan rader Figur 2-5: Uppläggningen av -salvan med nominella data. Skjutriktning uppåt i figur.

22 8 De fyra egentliga MinBaS-salvorna sköts bakom varandra där pallhöjden var högre. Skjutriktningen, 24,1º O, låg vriden ca 9º mot skjutriktningen för -salvan. Den sammanfaller med den helt dominerande sprickriktningen, som är N 2-7º O och brant stupande åt SO. Enligt norsk erfarenhet (Figur 2.5i NTNU 29) skulle båda skjutriktningarna ge bra styckefall men MinBaS-salvorna möjligen något mer problem med brytningen i botten. Den principiella uppläggningen av MinBaS-salvorna och nominella data visas i Figur 2-6. Salvstorleken anpassades efter produktionens krav. Varje rad omfattar ca 25 st borrhål och är alltså ca 8 m lång. Projektgruppen ansåg detta inte tillräckligt för att dela in salvorna i tre delar som först planerades. Därför delades Nonel-salvorna i två delar, en med normal specifik laddning, salva 1-N och 2-N, och en men hög specifik laddning, salva 1-H och 2-H. Salvdel 2-H placerades bakom salva 1-N och 2- N bakom 1-H för att kompensera systematiska skillnader i geologi, pallhöjd mm i sidled, jfr arbetet i Vändletäkten (Ouchterlony m.fl. 26). Ojämnheten i pallfronten på 1,5-2 m efter första salvan pga. salvdelarnas olika djup ansågs inte vara ett problem och den försvinner efter salva 2. Salva 1-N 2/5 Nonel,8 kg/m 3 1-H Nonel 1,1 kg/m 3 rad 1: 3,4x3,4 m 2 hål / 25 ms i rad 2,9x2,9 m 2 hål / 25 ms i rad rad 2-4: 2,6x3,4 m 67 ms mellan rader 2,2x2,9 m 67 ms mellan rader Salva 2-H 26/6 Nonel 1,1 kg/m 3 2-N Nonel,8 kg/m 3 rad 1: 2,9x2,9 m 2 hål / 25 ms i rad 3,4x3,4 m 2 hål / 25 ms i rad rad 2-4: 2,2x2,9 m 67 ms mellan rader 2,6x3,4 m 67 ms mellan rader Salva 3 3/9 elektronikkapslar,8 kg/m 3 rad 1: 3,4x3,4 m 1 ms mellan hål i rad rad 2-4: 2,6x3,4 m 67 ms mellan rader Salva 4 3/9 elektronikkapslar,8 kg/m 3 rad 1: 3,4x3,4 m 5 ms mellan hål i rad rad 2-4: 2,6x3,4 m 67 ms mellan rader Figur 2-6: Uppläggningen av försökssalvorna med nominella data. Skjutriktning uppåt i figur. Den andra avvikelsen från planen är elektroniksalvornas placering och utseende. Enligt planen skulle salvorna 2 och 4 ha både elektronikdelar och referensdelar upptända med Nonel. Båda delarna skulle ha likvärdiga tändplaner, t.ex. mittupptändning. Olikheterna i tändintervall ansågs av projektgruppen emellertid medföra stora risker för ryckare, detonationsavbrott och därmed bortfall av hål i gränssnittet mellan salvdelarna. I och med att alla salvorna ligger ihop så ansågs dessutom salvdelarna 1-N och 2- N ge tillräckligt med relevanta referensdata.

23 9 En ytterligare faktor som vägdes in var när sorteringen, dvs. siktningen av provhögarna skulle kunna göras. Av produktionsskäl passade detta bäst direkt innan täktens krossning slutade inför vintern, dvs. i praktiken efter att sista salvan skjutits och lastats ut. Borrningen under försöken gjordes med en ny Atlas Copco SmartRig D9C med Atlas Copco 256 hydraulborrmaskin med 25 kw effekt, Sandvik borrsträng T45 med Ø76 mm styrrör bakom en semiballistisk Ø89 mm Retrac-krona. För att undvika för stora variationer i håldiameter hade överenskommits att kronorna skulle bytas ut när de slitits till Ø86 mm i stället för som normalt till Ø8 mm. Borriggen visa i Figur 2-7. Figur 2-7: Atlas Copco SmartRig D9C. SmartRig (Atlas Copco 28) innebär: Borrningen regleras så att i) matningstrycket styrs av rotationstrycket (RCPF), ii) slagenergin styrs av dämpartrycket (DPCI) och iii) när rotationstrycket och luftspolningstrycket detekterar fastborrning så reverseras matningen (anti-jamming). Standard Automation Level. Halvautomatisk inställning av bommens tipp- och svängvinkel (AutoPOS) samt ett GPS-baserat hålnavigeringssystem (HNS) med två antenner, en på bommens topp och en bak på riggen. Med en referensstation vid en fixpunkt blir påhuggets noggrannhet ±1 cm i horisontal- och ±2 cm i vertikalled. Medium Automation Level. Riggen kan borra salvorna enligt en i förväg upprättad borrplan (PC-programmet ROC Manager), i vårt fall t.ex. med ett jämnt borrmönster med konstant underborrning om 1,5 m oavsett pallytans ojämnheter. Hålen blir i teorin parallella, om än inte i praktiken se nedan. Kontrollprogramvaran tar hänsyn till variationer i pallytans höjd och räknar normalt om påhuggspunkten m.h.t. hållutningen. Om borrningen startas från en annan påhuggspunkt än den omräknade ändras tipp- och svängvinkel så att bommen riktas in att borra mot planerad bottenpunkt. Loggning och tolkning av borrningsparametrar (MWD). Advanced Automation Level.

24 1 De fördröjningstider som skulle användas i elektroniksalvorna diskuterades ingående av projektgruppen. Thomas Geidby talade för att använda 8 ms fördröjning i raden och samtidig upptändning av topp- och bottentändare. Han menade att detta vid försök i Råsta-täkten (Roads 28) gett både bra styckefall och ändå undvikit den höga luftstötvåg som mycket korta fördröjningar annars kan ge. Utländska försök pekar på att betydligt kortare fördröjningar behövs för att uppnå den stötvågssamverkanseffekt som anses ge finast styckefall (Vanbrabant & Espinosa 26, Rorke 27). Rorke anger t.ex. att han i en amfibolittäkt använt 2-3 ms fördröjning mellan hålen i en rad och 5-7 ms mellan raderna. Detta gav mycket finare och jämnare styckefall men också betydande bakåtbrytning i sista raden. Därför ökade han på fördröjningen mellan raderna. Enligt Rorke har man skjutit 15 elektroniksalvor med den senare tändsättningen och erhållit 1% ökad genomsättning i krossanläggningen utan att framkastet blivit sämre. Som jämförelse hade man salvor av Nonel-typ med 17 ms fördröjning i raden och 42 ms mellan raderna. Projektgruppens kompromiss blev att behålla fördröjningen mellan raderna, 67 ms, att börja med 1 ms fördröjning i raden i salva 3 och sedan minska till 5 ms i salva 4. Topptändarens initiering fördröjdes 6 ms jämfört med bottentändarens så att topptändning bara skulle träda in om botteninitieringen inte fungerade. Man lämnade vid den tidpunkten möjligheten öppen att skjuta en extrasalva med ännu kortare fördröjning i raden om resultaten av salva 3 och 4 blivit bra och om inte problem med luftstötvågsnivåerna uppstått. Orica Mining Systems försåg NCC med elektroniksprängkapslar av typen i-kon. De kan programmeras i steg om 1 ms inom intervallet -15 ms. Deras upptändningsnoggrannhet är enligt tillverkaren inom -13 ms ±,13 ms och inom ms ±,1%. Värdet gäller den sammanlagda spridningen i elektronik och tändpärla. Uppföljningen av själva sprängsalvorna kan indelas i två delar, före-under samt efter. Före och under sprängning gjordes följande mätningar på MinBaS-salvorna: 3D-fotografering för bl.a. strukturkartering av pallfronterna MWD-mätning under borrning, salva 3 och 4 (SmartRig) Mätning av borrlängd och GPS-inmätning av borrhålspåhugg (SmartRig) Mätning av borrhålsavvikelser i alla säkra hål (Transtronic Devibench) Beräkning av försättning i första rad Registrering av laddade mängder i enskilda hål Mätning av VOD, markvibrationer och luftstötvåg Videofilmning av salvorna. På -salvan gjordes endast ett fåtal av dessa mätningar.

25 11 Efter sprängningen gjordes två serier av mätningar. Den första gjordes av examensarbetarna från Bergsskolan på salva -4 i samband med utlastnings- och krossningsarbetet: Tidtagning på lastmaskinens arbete i salvhögen och transport till kross samt mätning av bränsleåtgång. Fotografering av salvhögen vid olika tillfällen för bestämning av styckefallet med bildanalysprogramvara. Registrering av krossenergi och krossade massor på dygnsbas. Kontinuerlig mätning av krosseffekt och krossade och siktade massor direkt efter förkross, salva 3 och 4. Den andra serien mätningar efter sprängning hängde ihop med en siktnings- och krossningskampanj som utfördes efter att alla försökssalvorna lastats ut. Det främsta syftet med denna kampanj är att bestämma styckefallsfördelningen genom att mäta så många siktade fraktioner som möjligt Siktnings- och krossningskampanjen Ur varje sprängsalva lades antal provhögar upp i täkten. Skuten lades på vanligt sätt i en gemensam hög. Lastmaskinerna visas i Figur 2-8. Cat 988F väger 6 ton och har skopvolymen 6 m 3. Cat 988H har vikten 5 ton och skopvolymen 7 m 3. Figur 2-8: Lastmaskinerna Cat 988F och 988H. Avsikten var att ungefär var 25:e skopa med lastmaskinen skulle läggas i en provhög. Storleken på en provhög skulle vara ca 4 ton. Från salva 1 och 2 gjordes således en provhög för varje salvdel. För salva 3 och 4 utökades under försökets gång antalet provhögar, för salva 3 till 3 för att se variationerna inom salvan. För salva 4 ökades antalet provhögar till 4 när det visade sig att salvans högra del i figuren till stor del bestod av pegmatit. Totalt lades alltså 11 provhögar upp, se Figur 2-9 och Figur 2-1. Provhögarna homogeniserades och gavs en likartad långsmal utformning. Se Figur 2-11 innan siktningskampanjen påbörjades. Därefter fotograferades sidorna och överytorna från en skylift för att kunna bestämma styckefallet med bildanalysprogramvaran Split (Kemeny et al. 25). Se Figur 2-12.

26 12 Salva 1-N = hög 1A Salva 1-H = hög 1B Salva 2-H = hög 2A Salva 2-N = hög 2B Salva 3 = hög 3B 3C 3A (pegmatit) Salva 4 = hög 4B 4C 4D 4A (pegmatit) Figur 2-9: Områden i salvorna varifrån materialet till provhögarna lastats ut. Figur 2-1: Först upplagda provhögar i mitten av bilden, nederst toppen av skuthög. Figur 2-11: Omgrävda och homogeniserade provhögar 1A och 1B. Därefter togs ca 1 ton ur från ena ändan ut och siktades i flera steg; //2 mm samt #125, 75 och 4 mm. Efter siktningen lades det siktade materialet tillbaka i respektive provhög. Flödesschemat för utförandet visas i Figur Vägningen av massorna gjordes så noggrant som möjligt, främst med lastmaskinernas skopvågar (PKV typ 3G, noggrannhet ±25 kg) och när möjlighet gavs gjordes kontrollvägningar med asfaltverkets produktvåg (Mettler Toledo typ Ind 31, maxlast 7 ton, avläsning ±5 kg).

27 13 Figur 2-12: Splitbilder med cykelhjul som skala; t.v. hög 1A överyta, t.h. hög 2A sida. Under siktningskampanjen togs prover ur materialströmmarna /4 mm och /125 mm för olika ändamål: Laboratoriesiktning för att få finandelen av en siktkurva samt finsiktning med optisk metod Bestämning av densitet, kulkvarnsvärde och LA-tal för materialet i provhögarna. Bestämning av Split-Hopkinsondata. Efter siktning och återläggning av provhögarna kördes en särskild kampanj den 3-6/11 där provhögarna lastades och matades genom förkrossen. Inställningarna /32 mm och 32+ mm användes på sikten efter förkrossen. Särskild utrustning för kontinuerlig effektmätning (Carlo Gavazzi WM 12) från Sandvik Mining and Construction hade monterats på krossmotorn och de 3 motorerna till banden på sikten (1 matarband och 2 utgående). Se Figur 2-14 och Figur Kontroll- och registreringsutrustningen monterades i en container rakt under krossens kontrollrum. När bandets lyfthöjd är känd kan bandmotoreffekten räknas om till massflöde (ton/tim), se t.ex. Hulthén & Evertsson (28) och Bilaga 1.4. Följande storheter mättes för varje provhög: Inmatade massor med skopvåg och förkrossens bandvåg Krosseffekt och krossenergi med förkrossens räkneverk och den kontinuerliga registreringsutrustningen Motoreffekterna på banden till och från sikten efter förkrossen (krossprodukt respektive /32 mm fint och +32 mm grovt material). Samtidigt togs ett antal prover på materialströmmen /32 mm för bestämning av kulkvarnsvärde, LAtal och Split-Hopkinson hållfasthet för ta reda på om dessa värden för det krossade materialet skiljer sig från motsvarande värden på det sprängda materialet.

28 14 1 t provhög 4 ton skopa skopa harpa 2 mm +2 skopa labb -prov skopa sikt 125 mm +125 lastbil mellanlager /125 mm skopa sikt 4+75 mm flak flak flak /4 4/75 labbprov 75/125 Figur 2-13: Flödesschema för siktningskampanjen i Långåsen.

29 15 Figur 2-14: Placeringen av effektregistreringsutrustningen för förkross och efterföljande bandmotorer ( ) samt container med kopplingsskåp och mätare under förkrossen. Figur 2-15: Banden efter krossen i Långåsen. I vänstra bilden syns först produktbandet t.v. och sen banden för fin och grovmaterial. I högra bilden syns de två senare banden.

30 16 3 GENOMFÖRANDE OCH RESULTAT 3.1 Tidsschema och uppföljningsarbete Arbetet under fältförsöken utfördes enligt Tabell 3-1. Utfört uppföljningsarbete visas i Tabell 3-2. Salva nr Borrning Tabell 3-1: Tidsschema för produktionsarbetet i Långåsen-täkten. Skjutning salva Skjuttid Lastning krossning Siktning provhögar Krossning provhögar /4 19: 24/4-2/ /5 19-2/5 2/5 16:35 21/5-19/ /1 3/ /6 25/6 26/6 15: 3/6-8/ /1 4/ /8 2/9 3/9 15:3 3/9-3/ /1 4-5/ / /9 3/9 18:5 1/1-31/ /1 5-6/11 Salva nr HNS+ MWD Tabell 3-2: Uppföljningen av produktionen i Långåsen. 3D foto PPV+ luftstötv Hålinmätning Hålkrökning Laddning Lastcykel i Styckefall salva Krossning. Effektmätning - 5 (ja) 5 (ja) ja ja ja Provhögar 1-6 ja ja ja ja ja ja ja - 2 ja 2-6 ja ja ja ja ja ja ja - 2 ja 3 ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 4 ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja Följande kommentarer behövs: 1. Metodutvecklingen, som omfattade mätning av i) lastcykel, ii) styckefall i salva och iii) produktions- och effektdata för förkrossen, startade med -salvan innan de egentliga MinBaS-salvorna och inga provhögar togs ur det sprängda materialet. 2. Utrustningen för att automatiskt logga effektåtgången för kross- och bandmotorer efter förkross skulle ha installerats i tid för utlastningen av salva 1. Så blev inte fallet. Därför saknas sådana data för Nonel-salvorna 1 och Vibrations- och luftstötvågsmätningar samt 3D-fotograferingen av pallarna startade med salva Laddprotokollen anger totalmängden sprängämne men data för varje hål registrerades inte. 5. Hålkrökningsmätningar utfördes på salva men data utvärderades inte, en äldre borrigg utan GPS användes. 6. Data från GPS-mätningarna av verkligt påhugg och hålriktning för salva 1 och 2 försvann vid överföringen från riggens dator till PC-datorn där den skulle lagras och MWD-mätningarna kunde inte starta förrän salva 3. Till detta uppföljningsarbete kommer specialmätningar av olika slag

Mineral Ballast Sten Område 1 Rapport nr 1.1.4

Mineral Ballast Sten Område 1 Rapport nr 1.1.4 MinBaS II Mineral Ballast Sten Område 1 Rapport nr 1.1.4 1 MinBaS II Område 1 Produktion och processutveckling Delområde 1.1 Undersökningsmetoder, materialkarakterisering och täktplanering Projekt 1.1.4

Läs mer

time overlap of tensile tails of blast waves overlap of leading compressive wave parts blasthole P-wave fronts

time overlap of tensile tails of blast waves overlap of leading compressive wave parts blasthole P-wave fronts Ökad konkurrenskraft genom utveckling av produktionsteknik Bättre sprängningsresultat med precis upptändning Finn Ouchterlony, LKAB prof. of detonics and rock blasting Industriellt mål: Att åstadkomma

Läs mer

BLASTEC BAKGRUND TILL BERÄKNINGAR INOM PALLSPRÄNGNINGSDELEN. Innehåll

BLASTEC BAKGRUND TILL BERÄKNINGAR INOM PALLSPRÄNGNINGSDELEN. Innehåll BLASTEC BAKGRUND TILL BERÄKNINGAR INOM PALLSPRÄNGNINGSDELEN Innehåll 1. Borr- och Laddplan 1.1 Grundformel för beräkning av försättning 1.2 Korrektion m h t hållutning 1.3 Korrektion m h t laddningens

Läs mer

Krossteknik - Optimering - Klasseringsteknik

Krossteknik - Optimering - Klasseringsteknik Krossteknik - Optimering - Klasseringsteknik Magnus Evertsson Produkt- och produktionsutveckling sida 1 MinBaS-programmets projekt vid Chalmers Realtidsoptimering av krossanläggningar Optimal fragmentering

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Presentation MinBaS dagen

Presentation MinBaS dagen MinBaS Mineral Ballast Sten MinBaS Innovation - VINNOVA Presentation MinBaS dagen 18 mars 2015 Hållbar bergmaterial- och mineralförsörjning, HBMF ett projekt inom MinBaS Innovation, Björn Lagerblad CBI,

Läs mer

10/11/2011. Två särskilda störningsfrågor: vibrationer och luftstötvågor. Mathias Jern (mathias.jern@nitroconsult.se) Pallsprängning.

10/11/2011. Två särskilda störningsfrågor: vibrationer och luftstötvågor. Mathias Jern (mathias.jern@nitroconsult.se) Pallsprängning. Två särskilda störningsfrågor: vibrationer och luftstötvågor Mathias Jern (mathias.jern@nitroconsult.se) Pallsprängning 1 Exempel, sprängning Exempel, varje hål detonerar vid en egen tidpunkt => laddningen

Läs mer

MinBaS Område 2 Rapport nr 2:16 Mineral Ballast Sten

MinBaS Område 2 Rapport nr 2:16 Mineral Ballast Sten MinBaS projekt nr 2,2 Framtida betong Delprojekt 2,23 Utnyttjande av alternativa typer av ballast i betong Krossad ballast i betong Kompletterande laboratorieförsök och fullskaleförsök Delrapport 4 i pågående

Läs mer

Optimal fragmentering i krosstäkter Fältförsök i Vändletäkten. 0,8 kg/m 3 0,7 kg/m 3 q = 0,6 kg/m 3 0,5 kg/m 3 0,4 kg/m 3 0,3 kg/m 3

Optimal fragmentering i krosstäkter Fältförsök i Vändletäkten. 0,8 kg/m 3 0,7 kg/m 3 q = 0,6 kg/m 3 0,5 kg/m 3 0,4 kg/m 3 0,3 kg/m 3 MinBaS Mineral Ballast Sten Område 1 Rapport nr 1:11 MinBaS projekt nr 1:2 Optimal fragmentering Delprojekt nr 1,22 Optimal fragmentering i krosstäkter Optimal fragmentering i krosstäkter Fältförsök i

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

Mobil Krossning under jord

Mobil Krossning under jord Mobil Krossning under jord Vid tunnelbygget av XRL High Speed Railway mellan Hong Kong och Mainland China 1 Welcome to Sandvik Construction Säkerheten främst Säkerheten har högsta prioritet Återsamlingsplats

Läs mer

Vibrationsutredning provbrytning Norra Kärr

Vibrationsutredning provbrytning Norra Kärr Vibrationsutredning provbrytning Norra Kärr Uppdragsgivare: Golder Associates AB Författare: Mathias Jern Granskad av: Marcus Kilebrant Nitro Consult AB - Ett Orica Mining Services företag STOCKHOLM SUNDSVALL

Läs mer

Energieffektiv framställning av betong med krossat bergmaterial

Energieffektiv framställning av betong med krossat bergmaterial Energieffektiv framställning av betong med krossat bergmaterial Björn Lagerblad, *Hans-Erik Gram, Mikael Westerholm CBI Betonginstitutet *Cementa MinBas dagen 2011 Regeringens miljömål 2010 ska uttaget

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering

Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering Bakgrund Varje dag utsätts miljontals arbetstagare för kroppsvibrationer (helkroppsoch handarm vibrationer). För att förebygga och minska

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101 JO 7 SM 1101 Skörd av trädgårdsväxter 010 Production of horticultural products 010 I korta drag Liten morotsskörd Den totala morotsskörden uppgick till 8 000 ton år 010. Det är en % mindre totalskörd än

Läs mer

Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions

Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions Multi-pressure bucket pump Bärbar fettpump hochdruck abschmierpumpe distributeur manuel de graisse Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions 11018-1 - 815850 R02/03 IMPORTANT:

Läs mer

MÄTNING AV VÄGT REDUKTIONSTAL MEASUREMENT OF THE WEIGHTED SOUND TRANSMISSION LOSS

MÄTNING AV VÄGT REDUKTIONSTAL MEASUREMENT OF THE WEIGHTED SOUND TRANSMISSION LOSS Beställare: Roca Industry AB Kontaktperson: Alexander Grinde MÄTIG AV VÄGT REDUKTIOSTAL MEASUREMET OF THE WEIGHTED SOUD TRASMISSIO LOSS Objekt: Glasdörr mm Mätningens utförande och omfattning: Tid för

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Utbildning vid leverans Klart att användas omgående Skjuter sönder berg & sten med omedelbar verkan

Utbildning vid leverans Klart att användas omgående Skjuter sönder berg & sten med omedelbar verkan Utrustning för Berg- & Stenspräckning Utbildning vid leverans Klart att användas omgående Skjuter sönder berg & sten med omedelbar verkan SIMPLEX Den enda Stenspräckningspatronen med separat tändare Säkrare

Läs mer

Detaljplan för Kalven 1:138

Detaljplan för Kalven 1:138 Öckerö kommun Göteborg 2015-03-13 Datum 2015-03-13 Uppdragsnummer 1320008557 Utgåva/Status Slutlig Robin Sjöström Lena Sultan Elisabeth Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Mätrapport - Vibrationer och luftstötvåg

Mätrapport - Vibrationer och luftstötvåg Projekt Biogasanläggning vid Starrberget, Vännäs Mätrapport - Vibrationer och luftstötvåg Rapportnummer 1425 6812 V 01 Datum 2015-02-06 Uppdragsgivare Vännäs Bondegas AB Handläggare: Erik Fastevik Ingenjör

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Planerad biogasanläggning, Starberget, Vännäs kommun

Planerad biogasanläggning, Starberget, Vännäs kommun Projekt Planerad biogasanläggning, Starberget, Vännäs kommun Kastberäkning för utredning av risker förknippade med stenkast från närliggande bergtäkt Rapportnummer 1425 6812 R 01 Datum 2015-03-04 Uppdragsgivare

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

MinBaS Mineral Ballast Sten. PROGRAM MinBaS-dagen 2009

MinBaS Mineral Ballast Sten. PROGRAM MinBaS-dagen 2009 MinBaS Mineral Ballast Sten PROGRAM MinBaS-dagen 2009 Mineralteknik och mineralbaserade produkter Europastandardisering Simuleringsmodeller Produktutveckling inom bl a betong, vägbyggnad deponi, filter,

Läs mer

MinBaS Område 2 Rapport nr 2:17

MinBaS Område 2 Rapport nr 2:17 MinBaS Område 2 Rapport nr 2:17 Alternativ ballast i betong - Krossat berg som ballast till betong - Packningsstudie av krossgrus Hans-Erik Gram Eva Attenius Alternativ ballast i betong - Krossat berg

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Sammanfattning hydraulik

Sammanfattning hydraulik Sammanfattning hydraulik Bernoullis ekvation Rörelsemängdsekvationen Energiekvation applikationer Rörströmning Friktionskoefficient, Moody s diagram Pumpsystem BERNOULLI S EQUATION 2 p V z H const. Quantity

Läs mer

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung.

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung. Observationshotellet The observation hotel Fanny Vallo Handledare/ Supervisor B Bojan Boric Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung Examinator/ Examiner Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Detektering av cykeltrafik

Detektering av cykeltrafik Vägverket Konsult Affärsområde Väg och Trafik Box 4107 17104 Solna Solna Strandväg 4 Texttelefon: 0243-750 90 Henrik Carlsson, Erik Fransson KVTn henrik-c.carlsson@vv.se, erik.fransson@vv.se Direkt: 08-445

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds.

Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds. LOOFTLIGHTER Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds. Hur den fungerar Med Looftlighter behöver du aldrig mer använda tändvätska för att tända din grill. Istället används

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Ingjuten sensor för mätning av uttorkningsförlopp beräkning av inverkan av sensorns dimension och orientering. Sensobyg delprojekt D4

Ingjuten sensor för mätning av uttorkningsförlopp beräkning av inverkan av sensorns dimension och orientering. Sensobyg delprojekt D4 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Avd Byggnadsmaterial Ingjuten sensor för mätning av uttorkningsförlopp beräkning av inverkan av sensorns dimension och orientering Sensobyg delprojekt D4 Lars-Olof

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

P Kontroll och inmätning av diken i potentiella utströmningsområden i Laxemar. Valideringstest av ythydrologisk modellering

P Kontroll och inmätning av diken i potentiella utströmningsområden i Laxemar. Valideringstest av ythydrologisk modellering P-05-238 Kontroll och inmätning av diken i potentiella utströmningsområden i Laxemar Valideringstest av ythydrologisk modellering Emma Bosson, Sten Berglund Svensk Kärnbränslehantering AB September 2005

Läs mer

Välkommen till Boliden Aitik

Välkommen till Boliden Aitik FAKTA PROCESSÖVERSIKT Boliden Aitik är Sveriges största koppargruva och ligger strax söder om Gällivare i norra Sverige. Fyndigheten innehåller kopparkis och svavelkis som ger koppar, guld och silver.

Läs mer

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt,

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, robert.feldt@bth.se Vad är på gång i forskningen? (ICST 2015 & 2016) Security testing Mutation testing GUI testing Model-based

Läs mer

Anvisning för Guide for

Anvisning för Guide for Anvisning för Guide for PRISMA SENSOR 1 96243235zPC Montering i tak/installation in the ceiling Byte av kupa/change of diffuser 2 Installation Installation från gavel / Installation from the end Installationskabel

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

4/30/2012. Detonation. Störningar vid sprängning: vibrationer och luftstötvågor. Mathias Jern. Gategård(2006) Nitro Consult AB.

4/30/2012. Detonation. Störningar vid sprängning: vibrationer och luftstötvågor. Mathias Jern. Gategård(2006) Nitro Consult AB. Sprickbildning/ Nitro Consult gasexpansion/ förflyttning Sprängning Störningar vid sprängning: vibrationer och luftstötvågor Mathias Jern Gategård(2006) Sprickbildning/ gasexpansion/ förflyttning Detonation

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2010:1 Energianvändning i växthus 2008 Tomat, gurka och prydnadsväxter Energy use in greenhouses 2008, tomato, cucumber and ornamental plants Sammanfattning

Läs mer

Rastercell. Digital Rastrering. AM & FM Raster. Rastercell. AM & FM Raster. Sasan Gooran (VT 2007) Rastrering. Rastercell. Konventionellt, AM

Rastercell. Digital Rastrering. AM & FM Raster. Rastercell. AM & FM Raster. Sasan Gooran (VT 2007) Rastrering. Rastercell. Konventionellt, AM Rastercell Digital Rastrering Hybridraster, Rastervinkel, Rotation av digitala bilder, AM/FM rastrering Sasan Gooran (VT 2007) Önskat mått * 2* rastertätheten = inläsningsupplösning originalets mått 2

Läs mer

Ringmaster RM3 - RM 5 RM3 RM 4 RM 5

Ringmaster RM3 - RM 5 RM3 RM 4 RM 5 RM3 - RM 5 Ringmaster We offer ball pickers in 5 different sizes with a picking width of up to 6 m. RM3 - RM5 has a self-supporting chassis so that the collected balls do not place a load on the picking

Läs mer

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00 Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 0896661). Please answer in ENGLISH if you can. a. Allowed to use: a calculator, Formelsamling

Läs mer

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers.

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Avdelningen för tillämpad matematik Examinator: Erik Darpö TENTAMEN I MATEMATIK MAA150 Vektoralgebra TEN1 Datum: 9januari2015 Skrivtid:

Läs mer

TEORETISKA BERÄKNINGAR PÅ EFFEKTEN AV BORRHÅLSBOOSTER

TEORETISKA BERÄKNINGAR PÅ EFFEKTEN AV BORRHÅLSBOOSTER UPPDRAG LiV Optimering bergvärmeanlägg UPPDRAGSNUMMER 0000 UPPDRAGSLEDARE Sten Bäckström UPPRÄTTAD AV Michael Hägg DATUM TEORETISKA BERÄKNINGAR PÅ EFFEKTEN AV BORRHÅLSBOOSTER BAKGRUND Energiutbytet mellan

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

Tentamen i Matematik 2: M0030M.

Tentamen i Matematik 2: M0030M. Tentamen i Matematik 2: M0030M. Datum: 203-0-5 Skrivtid: 09:00 4:00 Antal uppgifter: 2 ( 30 poäng ). Examinator: Norbert Euler Tel: 0920-492878 Tillåtna hjälpmedel: Inga Betygsgränser: 4p 9p = 3; 20p 24p

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Vindbrukskollen Nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk Insamling och utveckling

Vindbrukskollen Nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk Insamling och utveckling Vindbrukskollen Nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk Insamling och utveckling Slutrapport Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Summary... 2 Bakgrund...

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

NMR Nuclear Magnetic Resonance = Kärnmagnetisk resonans

NMR Nuclear Magnetic Resonance = Kärnmagnetisk resonans NMR Nuclear Magnetic Resonance = Kärnmagnetisk resonans Nuclear Magnetic Resonance Viktiga kärnor: 1 and 13 NMR används för strukturanalys av organiska föreningar Väteatomer med olika omgivning tar upp

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Mätning och utvärdering av borrhålsvärmeväxlare Distribuerad Termisk Respons Test och uppföljning av bergvärmepumpsinstallationer i Hålludden

Mätning och utvärdering av borrhålsvärmeväxlare Distribuerad Termisk Respons Test och uppföljning av bergvärmepumpsinstallationer i Hålludden Mätning och utvärdering av borrhålsvärmeväxlare Distribuerad Termisk Respons Test och uppföljning av bergvärmepumpsinstallationer i Hålludden Författare: José Acuna, KTH Energiteknik December, 2011 Innehåll

Läs mer

Avnötningstest för Herkulit strö

Avnötningstest för Herkulit strö Avnötningstest för Herkulit strö Rapport för AB Lindec, Göteborg, Sverige Referens: ABL/AR/211200 M.Sadegzadeh BSc MBA PhD CEng MICE Aston Services December 2000 1 Innehåll Sid nr Inledning Avnötningsmotstånd

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

MinBaS II Mineral Ballast Sten Område 1 Rapport nr 1.6.1

MinBaS II Mineral Ballast Sten Område 1 Rapport nr 1.6.1 MinBaS II Mineral Ballast Sten Område 1 Rapport nr 1.6.1 MinBaS II område 1. Produktions- och processutveckling Delområde nr 1.6 Transporter och logistik Projekt nr 1.6.1 Interna transporter i täckter

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Mätning av fokallängd hos okänd lins

Mätning av fokallängd hos okänd lins Mätning av fokallängd hos okänd lins Syfte Labbens syfte är i första hand att lära sig hantera mätfel och uppnå god noggrannhet, även med systematiska fel. I andra hand är syftet att hantera linser och

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Ugglum 8:22. Bergtekniskt utlåtande för bygglov. Bergab Berggeologiska Undersökningar AB. Beställare: Jagaren Fastigheter AB UG13109 2013-08-29

Ugglum 8:22. Bergtekniskt utlåtande för bygglov. Bergab Berggeologiska Undersökningar AB. Beställare: Jagaren Fastigheter AB UG13109 2013-08-29 Beställare: Jagaren Fastigheter AB Ugglum 8:22 för bygglov Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Uppdragsansvarig Joakim Karlsson Handläggare Helena Kiel i Innehållsförteckning 1 Allmänt... 1 2 Geologi...

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

Sökande SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 556464-6874

Sökande SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 556464-6874 ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Dnr 1 (5) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 556464-6874 Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto Elektronik

Läs mer

Är passivhus lämpliga i fjärrvärmeområden?

Är passivhus lämpliga i fjärrvärmeområden? Är passivhus lämpliga i fjärrvärmeområden? Leif Gustavsson Energiting Sydost 2011 5 maj 2011 Linnéuniversitetet, Växjö Världens primärenergianvändning 2007 ( 500 Exajoul) Olja 34% Kol 26% Gas 21% Totalt

Läs mer

Fragment, ellipser och informationsberikade konstituenter

Fragment, ellipser och informationsberikade konstituenter Fragment, ellipser och informationsberikade konstituenter Pragmatik VT06 Påminnelse från förra gången 1. (a) Vad läser du? GR(OUND) F(OKUS) 2. (a) Vem läser Wittgenstein? F GR 3. (a) Vad gör du med Wittgenstein?

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

E4 Sundsvall Sundsvallsbron

E4 Sundsvall Sundsvallsbron E4 Sundsvall Sundsvallsbron E4 Sundsvall LEVERANTÖRSDAG EN NY VÄG. 1000 2009 NYA MÖJLIGHETER One new road. 1000 new opportunities. Ove Malmberg, Assistant Project Manager 2 2014-10-10 Project E4 Sundsvall

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

C-UPPSATS. Hur borrar man raka kvalitets hål

C-UPPSATS. Hur borrar man raka kvalitets hål C-UPPSATS 21:235 Hur borrar man raka kvalitets hål Daniel Hallqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Bergmaterial Institutionen för Samhällsbyggnad Avdelningen för Geoteknologi 21:235 - ISSN: 142-1773

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

REALTIDSOPTIMERING AV KROSSANLÄGGNINGAR

REALTIDSOPTIMERING AV KROSSANLÄGGNINGAR Erik Hulthén 4/5/2011 1 Syfte Mål Att köra anläggningen optimalt i varje ögonblick Att öka utbytet med 5 10% Sagrex (HC), Quenast, Belgien 4/5/2011 2 Idag: Operatören väljer börvärden Min vision: Operatören

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Bergsprängardagarna 2013

Bergsprängardagarna 2013 Utbildningstrender Säkerhet / olyckor Bergsprängardagarna 2011 2010 - Mycket stort antal incidenter! Stenkast! Stenkast! Stenkast! Dolor Välta borriggar Bergsprängardagarna 2012 2011 - Mycket stort antal

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

Calculate check digits according to the modulus-11 method

Calculate check digits according to the modulus-11 method 2016-12-01 Beräkning av kontrollsiffra 11-modulen Calculate check digits according to the modulus-11 method Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 www.bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Oscilla 910

BRUKSANVISNING. Oscilla 910 BRUKSANVISNING Oscilla 910 C A TEGNÉR AB BOX 20003 161 02 BROMMA TEL 08-564 822 00 FAX 08-564 822 09 INTERNET: www.categner.se E-MAIL: info@categner.se OSCILLA SM910 INNEHÅLL FRONTPANEL... 3 BAKPANEL...

Läs mer

Bedömning Kastlängder och evakueringsområde, Cementas kalkbrott Skövde.

Bedömning Kastlängder och evakueringsområde, Cementas kalkbrott Skövde. Cementa AB Att: Fredric Cullberg Er ref.: FC Vår ref.: MJ Dok.nr.:1231 2033 R 03 Datum: 2011-12-08. Bedömning Kastlängder och evakueringsområde, Cementas kalkbrott Skövde. Allmänt om stenkastning I samband

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Forma komprimerat trä

Forma komprimerat trä Forma komprimerat trä - maskinell bearbetning av fria former Peter Conradsson MÖBELSNICKERI Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design REG NR: LiU-IEI-TEK-G 07/0025 SE Oktober 2007 Omslagsbild: Stol

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

RAPPORT utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium

RAPPORT utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium RAPPORT utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium Kontaktperson Datum Beteckning Sida Magnus Döse 2011-08-31 PX10513-10 1 (2) Material, Borås 010-516 68 52 magnus.dose@cbi.se Scanstone AB Att. Fredrik

Läs mer

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering Plain A262 För T16 (T5) lysrör Innehåll Ramparmatur: ändmodul En stängd gavel/ en öppen gavel Plint i båda ändarna Överkopplingssladd 1 rampgavel 1 lysrörsbytare Ramparmatur: mellanmodul Plint i en ände

Läs mer