MinBaS Område 2 Rapport nr 2:16 Mineral Ballast Sten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MinBaS Område 2 Rapport nr 2:16 Mineral Ballast Sten"

Transkript

1 MinBaS projekt nr 2,2 Framtida betong Delprojekt 2,23 Utnyttjande av alternativa typer av ballast i betong Krossad ballast i betong Kompletterande laboratorieförsök och fullskaleförsök Delrapport 4 i pågående arbete Recept Slite Byggcement Fixt Variabelt Vatten Makadam 8-16 Kross 2-8 mm Kross -2 mm Från 1 olika täkter Från 1 olika täkter Utnyttjande av alternativa typer av ballast i betong Krossat berg som ballast till betong Kompletterande laboratorieförsök och fullskaleförsök Hans-Erik Gram

2 Sammanfattning Inom MinBaS-projektet Framtida betong Utnyttjande av alternativa ballastmaterial - Krossad ballast i betong, har betong med helkross tillverkats i tre omgångar; en gång på laboratoriet på Liljeholmen, en gång på ett laboratorium i Motala och slutligen vid två betongfabriker i Tranås och Motala. Resultat erhållna från den första laboratoriestudien bekräftades under den andra laboratoriestudien och fullskaleförsöken visade att det går bra att tillverka, leverera och gjuta en betong med helkross under förutsättning att krossmaterialet har bra ballastegenskaper. När ballastmaterialet ger betongegenskaper som avviker mycket från motsvarande betong med naturmaterial, så krävs högre vattenhalt, flytmedelsdos och/eller högre cementpastavolym för att uppnå en jämförbar arbetbarhet. Även om arbetbarheten hos betong mätt med sättmåttet uppnår jämförbara värden kan betong tillverkad med mindre bra krossballast ge mer svårgjutna betonger. Ytterligare åtgärder vad gäller receptoptimering och tillsatsmedelsval kan då behöva tas till. Abstract Concrete made of 9 different crushed granitic sands have been studied in the laboratory and in order to verify these studies, two of the sands were chosen for further studies in another laboratory situated in Motala. The Motala tests confirmed earlier achieved results and then full scale production of concrete took place at Betongindustri AB:s factories at Tranås and Motala. The concrete produced in Tranås with crushed granitic aggregates - 16 mm was of superior quality and could be used in the production of a slab. The concrete produced in Motala with crushed granitic aggregates containing mica flakes did not meet the quality requirements and had to be rejected. The results did confirm earlier made observations. Nyckelord: Betong med krossballast i alla kornstorleksfraktioner, arbetbarhet, laboratorieförsök och fullskaleförsök. 2

3 INNEHÅLL 1 Inledning sid 4 2 Försöksresultat sid Första försöksomgången Liljeholmen sid Andra försöksomgången Motalaförsöken sid Fullskaleförsök på betongfabriker i Tranås och Motala sid Ballastmaterial K3 sid Ballastmaterial K4 sid 9 Bilaga 1 Sammanställning över försöksresultat från laboratorie- och fullskaleförsök sid 1 3

4 1 Inledning Betongförsök har genomförts i tre omgångar. I den första försöksomgången studerades 9 olika krossgrus och ett naturgrus (fraktionen -2 mm) på laboratoriet på Liljeholmen under april/maj 24. Betongerna tillverkades genomgående med makadam och 2-8 mm kross från en och samma bergtäkt. En detaljerad beskrivning av försöksresultaten återfinns i en tidigare utarbetad arbetshandling med titeln Framtida Betong, Krossad ballast i betong, Betongprovningar av Mikael Westerholm och Hans-Erik Gram. En andra försöksomgång genomfördes sedan under december månad vid ett laboratorium i Motala. Här återupprepades försöken från våren med den skillnaden att man använde ballast i alla storleksfraktioner från två utvalda bergtäkter. Därefter genomfördes under januari månad 25 fullskaleförsök med de två utvalda bergkrossmaterialen på två av Betongindustris betongfabriker. 2 Försöksresultat 2.1 Första försöksomgången Liljeholmsförsöken Till Cementa Researchs laboratorium på Liljeholmen vid Cementas depå hade skickats natur och krossgrus från 1 olika täkter. Samtliga grus torkades och siktades på 2-mmsikten. Använt recept framgår av figur 1. Fixt Recept Slite Byggcement Vatten Makadam kg 2 l 8 kg Vct=,57 Flytmedel F92M,67 % Variabelt Kross 2-8 mm Kross -2 mm Från 1 olika täkter Från 1 olika täkter 34 kg 63 kg Figur 1. Huvudreceptet använt vid Liljeholmsförsöken. För att även studera inverkan av ökad respektive minskad cementpastavolym tillverkades också ett antal betonger med 5 kg högre respektive 5 kg lägre cementhalt. Vattencementtalet behölls på samma nivå, vct=,57, se figur 2. 4

5 Fixt 3 Slite Byggcement Vatten 3 kg 169,5 l 4 Slite Byggcement Vatten 4 kg 226 l Makadam ,5 kg Makadam ,7 kg Variabelt Kross 2-8 mm Kross -2 mm Från 1 olika täkter Från 6 olika täkter 363 kg 674,1 kg Kross 2-8 mm Kross -2 mm Från 6 olika täkter 317,3 kg 589,3 kg Figur 2. Recept med magrare respektive fetare betonger. Resultaten av försöken på Liljeholmen framgår av figurerna Natur, bäst!! N1 K6 K5 K3 K9 K2 K7 K8 K4 K1-2 mm från olika täkter Mycket Glimmer, Sämst! Figur 3. Sättmått taget 5 minuter efter vattentillsatsen. Recept enligt figur 1. I figur 4 visas effekten av att öka cementpastafasen med 45 liter. Högre cementpastavolym N1 K6 K5 K3 K4 K1-2 mm från olika täkter Figur 4. Effekten av en ökad cementpastavolym (+45 liter) 5

6 Lägre cementpastavolym N1 K6 K5 K3 K4 K1-2 mm från olika täkter Figur 5. Effekten av minskad cementpastavolym (-45 liter). Som framgår av figur 4 förbättras arbetbarheten hos betongerna genom en höjning av cementpastavolymen. Till och med grus från täkten K1 får ett högt sättmått. När cementpastavolymen istället minskas med 45 liter, tappar betongerna i arbetbarhet. 2.2 Andra försöksomgången Motalaförsöken Försöken i Motala genomfördes under december månad. Vid dessa valdes ballast från täkterna K3 och K4 ut. K3 valdes ut som representant för ett av de bättre krossmaterialen och K4 som ett av de sämre krossmaterialen. Det som skiljer laboratorieförsöken i Motala från dem på Liljeholmen är blandartypen (tombola istället för tvångsblandare), att ballastens absorptionsvatten denna gång tagits med, vilket innebär att recepten genomgående har en högre vattenhalt (cirka 12 l) och att jämförbart vct är högre. Recepten har anpassats utifrån andra fraktioner, nämligen -4 mm, 4-8 mm och 8-16 mm. Och slutligen har betongerna tillverkats med ballast i de grövre fraktionerna från de utvalda täkterna(k3 och K4), och inte som tidigare med ballast från endast en utvald täkt (K6). Använda betongrecept framgår av Tabell 1. Tabell 1. Recept använda i laboratorieförsöken i Motala. Receptbenämning 3 kg 35 kg 4 kg Slite Byggcement Vatten 17(+13,2) 198(+12,4) 226(+11,5) Makadam 8-16 mm, K3 eller K Kross 4-8 mm, K3 eller K Kross -4 mm, K3 eller K Flyttillsats, F92M, K3 2,31 2,7 3,8 Flyttillsats, F92 M, K4 2,4 4,2(3,5) 3,1 Som framgår av tabell 1 är använd flytdos högre för ballast från täkten K4. Orsaken var att flytdosen höjdes för att erhålla en rimligt arbetbar betong. Den högre dosen behövdes eftersom även de grövre fraktionerna från täkten K4 verkade vara mindre lämpliga ballast. Resultaten från betongförsöken visas i fig 6. 6

7 Sättmått vid 3, 35 och 4 kg cement K3 3 K4 3 K3 35 K4 35 K3 4 K4 4 Täkt/cementhalt Figur 6. Sättmått hos betonger tillverkade med ballast från täkterna K3 och K4 med låg, medel och hög cementpastavolym. Av figur 6 framgår att betong tillverkad med ballast från täkterna K3 och K4 gav bättre arbetbarhet än motsvarande betonger i Liljeholmsförsöken, se figurerna 3-5. Den största orsaken till att betong tillverkad av ballast från täkten K3 har en bättre arbetbarhet än motsvarande betong tillverkad på Liljeholmen kan kopplas till den högre vattentillsatsen (11-13 l extra vatten) och till att kornformen hos de grövre ballastfraktionerna troligen är gynnsammare än ballastmaterialet från täkten K6, som användes i Liljeholmsförsken. Ett syfte med Motalaförsöken var att förbereda fullskaleförsöken och att ta fram recept som resulterade i betong som skulle gå att använda vid betonggjutning. Recepten för betonger med ballastmaterial från täkten K4 justerades därför något med hjälp av ökad flytmedelsdos, och då visade det sig att sättmåttet nådde en acceptabel nivå för 35 betongen. Vid laboratorieförsöken bestämdes även omforningstalet och resultaten framgår av bilaga 1. 7

8 2.3 Fullskaleförsök på betongfabriker i Tranås och Motala Ballastmaterial K3 De recept som användes vid fullskaleförsöken redovisas i Tabell 2. Tabell 2. Recept använda vid fullskaleförsöken, ballast från täkt K3. Receptbenämning 3 kg 35 kg 4 kg Slite Byggcement Vatten 17(+13,2) 188(+12,4) 215(+11,5) Makadam 8-16 mm Kross 4-8 mm Kross -4 mm Flyttillsats, F92M, K3 2,31 2,7 3,8 Vattencementtal,57,54,54 Betong tillverkad med 3 kg cement fick samma sättmått, 18 mm, som erhållits vid labbförsöken i Motala, se figur 7. För att inte få för lös betong sänktes därför vattenhalten i de två andra recepten och vct ändrades då från,57 till,54. Sättmått vid 3, 35 och 4 kg cement för material från täkten K K3 3 K3 35 K3 4 Cementhalt Figur 7. Sättmått hos betonger tillverkade i fullskala. Vattenhalten är 1 liter lägre i betongerna med 35 och 4 kg cement. Betongerna lastades i en roterbil och kördes ut till en arbetsplats. Betongen göts i en platta på mark och bearbetades med stav och vibrobrygga. Betonggjutaren hade inga negativa kommentarer, utan menade att betongen fungerade mycket bra. Betongfabriken har efter genomförandet av dessa fullskaleförsök fortsatt med att leverera betong med helkross till utvalda objekt och i samtliga fall rapporteras om goda erfarenheter av krossballastbetongen, både i färskt och hårdnat tillstånd. 8

9 2.3.2 Ballastmaterial K4 De recept som användes vid fullskaleförsöken redovisas i Tabell 3. Tabell 3. Recept använda vid fullskaleförsöken, ballast från täkt K4. Receptbenämning 35 kg 4 kg Slite Byggcement 35 4 Vatten 198(+12,4) 226(+11,5) Makadam 8-16 mm Kross 4-8 mm Kross -4 mm Flyttillsats, F92 M 3,5 3,1 Jämfört med labbförsöken i Motala har flytmedelsdosen sänkts från 1,2% av cementvikten till 1% av cementvikten. Motsvarande flytmedelsdos i betong med ballast från K3 är,8%. Resultat från bestämningen av sättmått framgår av figur 8. Sättmått vid 35 och 4 kg cement för betong med ballast från täkten K K4 35 K4 4 Cementhalt Betongen tillverkad med ballastmaterial från täkten K4 bedömdes inte vara lika lätt gjutbar som motsvarande betong från täkt K3. Betongen från fullskaleförsöket fick köras på tipp. Inga nya betongförsök med helkross har genomförts med material från täkten K4. 9

10 Bilaga 1 Sammanställning över försöksresultat från laboratorie- och fullskaleförsök. I Tabell 3 redovisas försöksresultaten från laboratorieförsöken och fullskaleförsöken. Sättmått Omformn. Utbredning Liljeholmen, N1, 3 kg Liljeholmen, K3, 3 kg Liljeholmen, K4, 3 kg Labb i Motala, K3, 3 kg Labb i Motala, K4, 3 kg Tranås med K3, 3 kg Motala med K4, 35 kg ökad flytdos Liljeholmen, N1, 35 kg Liljeholmen, K3, 35 kg Liljeholmen, K4, 35 kg Labb i Motala, K3, 35 kg Labb i Motala, K4, 35 kg Tranås, K3, 35 kg Liljeholmen, N1, 4 kg Liljeholmen, K3, 4 kg Liljeholmen, K4, 4 kg Labb i Motala, K3, 4 kg 25 - Labb i Motala, K4, 4 kg Tranås, K3, 4 kg Motala, K4, 4 kg Hans-Erik Gram, Cementa AB Stockholm juni 25 1

MinBaS Område 2 Rapport nr 2:17

MinBaS Område 2 Rapport nr 2:17 MinBaS Område 2 Rapport nr 2:17 Alternativ ballast i betong - Krossat berg som ballast till betong - Packningsstudie av krossgrus Hans-Erik Gram Eva Attenius Alternativ ballast i betong - Krossat berg

Läs mer

MinBaS Område 2 Rapport nr 2:13 Mineral Ballast Sten

MinBaS Område 2 Rapport nr 2:13 Mineral Ballast Sten MinBaS Område 2 Rapport nr 2:13 Mineral Ballast Sten MinBaS projekt nr 2,2 Framtida betong Delprojekt 2,23 Utnyttjande av alternativa typer av ballast i betong Krossad ballast i betong Betongprovningar

Läs mer

SLUTRAPPORT. Projekt 2.1.6a. Krympning hos betong med krossand

SLUTRAPPORT. Projekt 2.1.6a. Krympning hos betong med krossand MinBaS II Mineral Ballast Sten Område 2 Rapport nr 2.1.6a MinBaS II Produktutveckling SLUTRAPPORT Projekt 2.1.6a. Krympning hos betong med krossand Sprickor är en effekt av stor krympning Dr Mats Emborg

Läs mer

SLUTRAPPORT. Projekt 2.1.6b.Frostbeständighet hos betong med helkrossballast

SLUTRAPPORT. Projekt 2.1.6b.Frostbeständighet hos betong med helkrossballast MinBaS II Mineral Ballast Sten Område 2 Rapport nr 2.1.6b MinBaS II Produktutveckling SLUTRAPPORT Projekt 2.1.6b.Frostbeständighet hos betong med helkrossballast Dr Hans-Erik Gram Projektledare FoU Cementa

Läs mer

Övergång till helkrossballast

Övergång till helkrossballast HÖGSKOLAN I HALMSTAD SEKTIONEN FÖR EKONOMI OCH TEKNIK BYGGINGENJÖRSPROGRAMMET Övergång till helkrossballast En studie för Strängbetongfabrikerna i Veddige och Herrljunga Ricard Stålnacke Handledare: Bengt

Läs mer

Vilka krav ställer vi (betongtillverkare) på cement- och ballastleverantörerna för att tillverka betong med helkrossad ballast?

Vilka krav ställer vi (betongtillverkare) på cement- och ballastleverantörerna för att tillverka betong med helkrossad ballast? Vilka krav ställer vi (betongtillverkare) på cement- och ballastleverantörerna för att tillverka betong med helkrossad ballast? Johan Hedman Produktansvarig Betong, Skanska Asfalt & Betong Vi ska öka

Läs mer

Arbetbarhet och reologi hos betong med krossprodukter

Arbetbarhet och reologi hos betong med krossprodukter Arbetbarhet och reologi hos betong med krossprodukter MinBaS dagarna 24-25 mars 211, Workshop A1 Mikael Westerholm CBI Betonginstitutet AB Energieffektiv framställning av betong med krossat berg som ballast

Läs mer

Bergkross i betong Krossat berg ersätter naturgrus

Bergkross i betong Krossat berg ersätter naturgrus Bergkross i betong Krossat berg ersätter naturgrus Bra betong ska inte behöva ha ballast av naturgrus! Ett av regeringens miljömål är Grundvatten av god kvalitet. Det innebär att användningen av naturgrus

Läs mer

Energieffektiv framställning av betong med krossat bergmaterial

Energieffektiv framställning av betong med krossat bergmaterial Energieffektiv framställning av betong med krossat bergmaterial Björn Lagerblad, *Hans-Erik Gram, Mikael Westerholm CBI Betonginstitutet *Cementa MinBas dagen 2011 Regeringens miljömål 2010 ska uttaget

Läs mer

Utnyttjande av alternativa typer av ballast i betong

Utnyttjande av alternativa typer av ballast i betong MinBaS Område 2 Rapport nr 2:1 Mineral Ballast Sten MinBaS projekt nr 2,2 Framtida betong Delprojekt 2,21 Förstudie FoU-program Utnyttjande av alternativa typer av ballast i betong Förstudie - Utarbetande

Läs mer

MinBaS Område 2 Rapport nr 2:14 Mineral Ballast Sten

MinBaS Område 2 Rapport nr 2:14 Mineral Ballast Sten MinBaS Område 2 Rapport nr 2:14 Mineral Ballast Sten MinBaS projekt nr 2,2 Framtida betong Delprojekt 2,23 Utnyttjande av alternativa typer av ballast i betong Krossad ballast i betong Tvättning och tillsatsmaterial

Läs mer

FABRIKSBLANDAD BETONG

FABRIKSBLANDAD BETONG FABRIKSBLANDAD BETONG AT FÄRDIG GRUND har skapat ett koncept som gör det enkelt att köpa och få levererat fabriksblandad betong till ditt byggprojekt. Detta ger dig full kontroll över varje kubik med fast

Läs mer

Verktyg baserat på betong betraktad som partiklar > 0,125 mm och mikrobruk

Verktyg baserat på betong betraktad som partiklar > 0,125 mm och mikrobruk Modelleringsverktyg för krossat berg i betong ett strategiskt projekt inom MinBaS Innovation Verktyg baserat på betong betraktad som partiklar > 0,125 och mikrobruk Björn Lagerblad Hans-Erik Gram Indata

Läs mer

MinBaS Område 2 Rapport nr 2:18 Mineral Ballast Sten

MinBaS Område 2 Rapport nr 2:18 Mineral Ballast Sten MinBaS Område 2 Rapport nr 2:18 Mineral Ballast Sten MinBaS projekt nr 2,2 Framtida betong Delprojekt 2,23 Utnyttjande av alternativa typer av ballast i betong Krossad ballast i betong Kvalitetssäkringsmetoder

Läs mer

MinBaS Område 2 Rapport nr 2:19 Mineral Ballast Sten

MinBaS Område 2 Rapport nr 2:19 Mineral Ballast Sten MinBaS Område 2 Rapport nr 2:19 Mineral Ballast Sten MinBaS projekt nr 2,2 Framtida betong Delprojekt 2,23 Utnyttjande av alternativa typer av ballast i betong Krossad ballast i betong Slutrapport Krossat

Läs mer

Sammanfattning. Uppnådda huvudresultat

Sammanfattning. Uppnådda huvudresultat Forskningsprogram DI Konsumtion Dnr 2006-05510 Total kostnad 10 800000 Projekt Pnr 30491-1Energieffektiv framställning av betong med krossat bergmaterial Pågående Avslutat Tidplan, förväntade delrapporter

Läs mer

Gävle Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen, Maria Höijer 810 84 Gävle. Teckning från 1971 (okänd konstnär) Valbo 2013-10-01 För Tyréns AB

Gävle Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen, Maria Höijer 810 84 Gävle. Teckning från 1971 (okänd konstnär) Valbo 2013-10-01 För Tyréns AB 1 Gävle Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen, Maria Höijer 810 84 Gävle Sammanställning av bakgrundsfakta för fastigheten Sveden 1-103. Platsen för Södra Valbo station, betongfabrikens område och nuvarande

Läs mer

Utprovning av nytt betongproportioneringsprogram. anpassat för krossballast

Utprovning av nytt betongproportioneringsprogram. anpassat för krossballast LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Avd Byggnadsmaterial Utprovning av nytt betongproportioneringsprogram anpassat för krossballast Fredrik Lidberg TVBM-5082 Examensarbete Lund 2011 ISRN: LUTVDG/TVBM--11/5082

Läs mer

CONCRETE MIX DESIGN Ett nordiskt betongproportioneringsprogram

CONCRETE MIX DESIGN Ett nordiskt betongproportioneringsprogram Concrete Mix Design 2003-12-23-1 - CONCRETE MIX DESIGN Ett nordiskt betongproportioneringsprogram Teknisk beskrivning 1 Bakgrund Vid projektstart rådde i de Nordiska länderna olika syn på materialet betong,

Läs mer

MILJÖMÅLSUPPFÖLJNING GOD BEBYGGD MILJÖ- Minskad naturgrusanvändning

MILJÖMÅLSUPPFÖLJNING GOD BEBYGGD MILJÖ- Minskad naturgrusanvändning MILJÖMÅLSUPPFÖLJNING GOD BEBYGGD MILJÖ- Minskad naturgrusanvändning Uppföljningen är utförd av Emma Sigvardsson under våren 2008, viss redigering av text är därefter gjord av Katarina Wallinder Projektets

Läs mer

Direktgjuten slitbetong

Direktgjuten slitbetong Bro över Kulbäcken vid Degerön AC 447 Direktgjuten slitbetong - den enkla och kostnadseffektiva metoden Fullskaleförsök med att återskapa all kvalité från 80-talet Hösten 2007 Förord Som en del i ett framtida

Läs mer

Gjut en platta på mark

Gjut en platta på mark http://www.viivilla.se/bygg-och-byggmaterial/gjut-en-platta-pamark.aspx?menu=41297&area=&noarea=0&category=&std=true Gjut en platta på mark Steg för steg ger vi dig här handfasta råd om hur du bygger din

Läs mer

EXAMENSARBETE. Självkompakterande betong. Mattias Sundén. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Självkompakterande betong. Mattias Sundén. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Självkompakterande betong Mattias Sundén Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Förord Examensarbetet ingår som

Läs mer

RAPPORT. ISSN 1400-0792 Nr 2006:6. Underlag för materialförsörjningsplanering i Södermanlands län

RAPPORT. ISSN 1400-0792 Nr 2006:6. Underlag för materialförsörjningsplanering i Södermanlands län RAPPORT ISSN 1400-0792 Nr 2006:6 Underlag för materialförsörjningsplanering i Södermanlands län Underlag för materialförsörjningsplanering i Södermanlands län Miljöenheten, Länsstyrelsen i Södermanlands

Läs mer

2012-07-04. Upprättad av: Jenny Malmkvist Granskad av: John Sjöström Godkänd av: Jenny Malmkvist

2012-07-04. Upprättad av: Jenny Malmkvist Granskad av: John Sjöström Godkänd av: Jenny Malmkvist UNDERLAG FÖR SAMRÅD (6 KAP 4 MB) Ansökan om ändringstillstånd för Bergtäkt Gladö kvarn inom fastigheterna i Björksättra 1:3 och Gladö 76:5 i Huddinge kommun, Swerock AB. 2012-07-04 Upprättad av: Jenny

Läs mer

Ballastkarakterisering Olika ballasters inverkan på betong

Ballastkarakterisering Olika ballasters inverkan på betong Examensarbete 10 poäng C-nivå Ballastkarakterisering Olika ballasters inverkan på betong Reg.kod: Oru-Te-EXA096-B104/07 David Sandberg och Lars Johansson Byggingenjörprogrammet 120 p Örebro vårterminen

Läs mer

Till dig som inte drömmer om betong...

Till dig som inte drömmer om betong... Till dig som inte drömmer om betong... ... men som kanske borde göra det. Betong är ett framtidsmaterial med en flertusenårig historia. Det är ett robust och hållbart byggmaterial med många fördelar, inte

Läs mer

finmaterial från kross vid optimal betongtillverkning

finmaterial från kross vid optimal betongtillverkning Framtida betongkvalitetskrav för användandet av finmaterial från kross vid optimal betongtillverkning Björn Lagerblad CBI Betonginstitutet Medverkande; H-E Gran, Mikael Westerholm, Leif Fjällberg, Annika

Läs mer

Betong och armeringsteknik

Betong och armeringsteknik Betong och armeringsteknik Materialet betong Efterbehandling Bilder från http://www.flickr.com Idag Teori om materialet betong Teori om efterbehandling av betong Övningsexempel på efterbehandling Frågor

Läs mer

Försöksmetod för automatisering av kvalitetssäkring av SKB

Försöksmetod för automatisering av kvalitetssäkring av SKB Försöksmetod för automatisering av kvalitetssäkring av SKB Test method for automating the quality assurance of SCC Författare: Uppdragsgivare: Handledare: Examinator: Examensarbete: Godkänd: 2012-06-20

Läs mer

MONTERINGSANVISNING GRUND

MONTERINGSANVISNING GRUND MONTERINGSANVISNING GRUND Steg för steg ger vi dig handfasta råd om hur du bygger din egen grund. www.thuresson.se Innan du börjar De flesta byggnader kräver byggnadslov, konstruktionsritningar samt kontakter

Läs mer

Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik

Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik 1(5) Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik Betonggolv dimensioneras efter allmänna krav beroende på verksamhet och belastning. Konstruktören har alltid ansvaret för att beräkningen av

Läs mer

PRISLISTA -TRÄDGÅRDSPRODUKTER

PRISLISTA -TRÄDGÅRDSPRODUKTER Innehåll GRUSPRODUKTER... 2 Makadam... 2 Stenmjöl... 2 Bärlager... 3 Singel... 3 Kullersten... 4 Sandlådesand... 4 Gungsand (EU-godkänd)... 4 Dressand... 5 Mursand (fogsand)... 5 JORDPRODUKTER... 5 Matjord...

Läs mer

Avnötningstest för Herkulit strö

Avnötningstest för Herkulit strö Avnötningstest för Herkulit strö Rapport för AB Lindec, Göteborg, Sverige Referens: ABL/AR/211200 M.Sadegzadeh BSc MBA PhD CEng MICE Aston Services December 2000 1 Innehåll Sid nr Inledning Avnötningsmotstånd

Läs mer

Betongbyggnadsdagen med Betonggala är på Grand Hotell, Stockholm den 29 september

Betongbyggnadsdagen med Betonggala är på Grand Hotell, Stockholm den 29 september INFORMATIONSBREV FRÅN CEMENTA AB April 2011 Organisationsförändringar Marknad Sedan den 1 mars är Jan Gånge ny vd och Fredrik Jansson är vice vd/marknadschef. Läs mer på sidan 2 Råd vid hantering av cement

Läs mer

Prov med krossad betong på Stenebyvägen i Göteborg

Prov med krossad betong på Stenebyvägen i Göteborg VTI notat 68 21 VTI notat 68-21 Prov med krossad betong på Stenebyvägen i Göteborg Lägesrapport 21 Författare FoU-enhet Projektnummer 6611 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Håkan Carlsson Väg- och

Läs mer

Vykort från Cucao, Isla de Chiloé

Vykort från Cucao, Isla de Chiloé Vykort från Cucao, Isla de Chiloé Vi längtade ut till havet Océano Pacífico där vi trodde att vi kunde idka lite beach walking, dvs. vandring på stranden. Har man en gång provat detta vill man alltid tillbaka.

Läs mer

Avnötningstest för. Lithurin I & Lithurin II Special

Avnötningstest för. Lithurin I & Lithurin II Special Avnötningstest för Lithurin I & Lithurin II Rapport för AB Lindec, Göteborg, Sverige Referens: ABL/ABR/051009B M.Sadegzadeh BSc MBA PhD CEng MICE Aston Services Oktober 2009 1 Innehåll Innehåll 2 Sid nr

Läs mer

Optimering av betong med Byggcement (CEM II) till håldäcksproduktion

Optimering av betong med Byggcement (CEM II) till håldäcksproduktion Högskolan I Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Byggingenjörsprogrammet Optimering av betong med Byggcement (CEM II) till håldäcksproduktion Martin Eriksson Jimmie Eriksson Karlsson Handledare: Bengt

Läs mer

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR Ledningen har en nyckelroll för att företaget ska bli bättre på att förhindra olyckor och tillbud. Ord måste omsättas i handling och en viktig uppgift är att involvera alla

Läs mer

Uthållig produktion av finkorniga produkter från bergmaterial

Uthållig produktion av finkorniga produkter från bergmaterial Uthållig produktion av finkorniga produkter från bergmaterial Projektet Syfte: Uthållig försörjning av samhället med ballastprodukter Ersätt naturgrus och säkra Miljömål 9 & 15 Start: September 2012 Avslut:

Läs mer

MinBaS Mineral Ballast Sten

MinBaS Mineral Ballast Sten MinBaS Mineral Ballast Sten MinBaS - ett utvecklingsprogram för industrimineral, bergmaterial och natursten Slutrapport MinBaS - programmet 2003 2005-06-30 SGU Dnr 0-1240/2002 utvecklingsprogrammet MinBaS

Läs mer

Marika Edoff. En intervju av Peter Du Rietz 22 oktober 2008

Marika Edoff. En intervju av Peter Du Rietz 22 oktober 2008 Marika Edoff En intervju av Peter Du Rietz 22 oktober 2008 Ångström Solar Center / Solibro Denna intervju har genomförts inom ramen för Tekniska museets samtidsdokumenterande verksamhet. Intervjun som

Läs mer

Magasin på Ledinge 1:1

Magasin på Ledinge 1:1 2010:09 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT Magasin på Ledinge 1:1 RESTAURERING AV MAGASIN PÅ LEDINGE 1:1, KNIVSTA SOCKEN, KNIVSTA KOMMUN Per Lundgren 2010 Omslagsfotografi: Magasinet efter restaurering, juni

Läs mer

Handledning. Innehållsförteckning

Handledning. Innehållsförteckning 1 Handledning Denna broschyr har tagits fram för att öka förståelsen för metall- och mineralindustrin i dagens samhälle. Innehållet har utformats med utgångspunkt från grundskolans styrdokument för år

Läs mer

Våga Visa kultur- och musikskolor

Våga Visa kultur- och musikskolor Våga Visa kultur- och musikskolor Kundundersökning 04 Värmdö kommun Genomförd av CMA Research AB April 04 Kön Är du 37 6 34 65 39 60 3 69 0% 0% 40% 60% 0% 0% Kille Tjej Ej svar Våga Visa kultur- och musikskolor,

Läs mer

Utredning av effektförbrukningen på Älvenäs industrihotell Pescator AB

Utredning av effektförbrukningen på Älvenäs industrihotell Pescator AB Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Utredning av effektförbrukningen på Älvenäs industrihotell Pescator AB Study of the Power Consumtion at Älvenäs industrihotell Pescator AB Mikael Stenberg Johan

Läs mer

Kopparsmälta från Hagby

Kopparsmälta från Hagby UV GAL PM 2013:02 GEOARKEOLOGISK UNDERSÖKNING Kopparsmälta från Hagby Kemisk analys av en smälta Småland, Kalmar kn, Hagby sn, Lokal 29, RAÄ 146 Lena Grandin Innehåll Sammanfattning... 5 Abstract... 5

Läs mer

Sammanfattning. Sida 1 av 7

Sammanfattning. Sida 1 av 7 Sammanfattning Forskning och utveckling, Global Development, är en del av Höganäs AB, moderbolaget, och dess verksamhet bedrivs i separata laboratorie- och experimenthallar. Verksamheten utgörs huvudsakligen

Läs mer

Uppföljning Nyanställda 2014

Uppföljning Nyanställda 2014 Uppföljning Nyanställda 2014 Resultat IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-06-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46 (0)302-161 77 E-post: ima@imamarknadsutveckling.se

Läs mer

Sveriges geologiska undersökning 1(8) Avdelningen för Samhällsplanering kontinuerligt

Sveriges geologiska undersökning 1(8) Avdelningen för Samhällsplanering kontinuerligt Sveriges geologiska undersökning 1(8) SGUs generella synpunkter angående geologisk information i översiktsplanering Geologisk information är ett underlag som kan användas i kommunal planering och bidra

Läs mer

milvea.se Kläder som förändrar världen.

milvea.se Kläder som förändrar världen. Kläder som förändrar världen. Kläderna är tillverkade av unga kvinnor som befriats från sexslaveriet men som inte varit välkomna hem på grund av det trauma de bär med sig. milvea.se produced by a former

Läs mer

Användning av schaktmassor och annat avfall för anläggningsändamål

Användning av schaktmassor och annat avfall för anläggningsändamål Användning av schaktmassor och annat avfall för anläggningsändamål Att kunna återanvända och återvinna avfall som anläggningsmaterial är positivt ur miljösynpunkt. Det kan röra sig om schaktmassor, en

Läs mer

Kalmar sid. www.nola.se. Specifikationer/ MONTERINGSBESKRIVNING C-C 390 540 C-C 1700 C-C 1860 1920 C-C 1150 C-C 1310 1350 C-C 400 C-C 560 600

Kalmar sid. www.nola.se. Specifikationer/ MONTERINGSBESKRIVNING C-C 390 540 C-C 1700 C-C 1860 1920 C-C 1150 C-C 1310 1350 C-C 400 C-C 560 600 Kalmar sid 1/6 MONTERINGSBESKRIVNING 1800 820 450 C-C 390 540 C-C 1700 C-C 1860 1920 500 1250 C-C 400 C-C 560 600 C-C 1150 C-C 1310 1350 Specifikationer/ U11-01 Soffa Kalmar 192 cm U11-02 Soffa Kalmar

Läs mer

Ingjuten sensor för mätning av uttorkningsförlopp beräkning av inverkan av sensorns dimension och orientering. Sensobyg delprojekt D4

Ingjuten sensor för mätning av uttorkningsförlopp beräkning av inverkan av sensorns dimension och orientering. Sensobyg delprojekt D4 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Avd Byggnadsmaterial Ingjuten sensor för mätning av uttorkningsförlopp beräkning av inverkan av sensorns dimension och orientering Sensobyg delprojekt D4 Lars-Olof

Läs mer

Fogar för biltrafikerade ytor med markplattor av natursten

Fogar för biltrafikerade ytor med markplattor av natursten Fogar för biltrafikerade ytor med markplattor av natursten Kaj Rolf Landskapsarkitekt, Agr. Lic. SLU, Alnarp MinBaS Mineral Ballast Sten För- och nackdelar med markplattor av natursten av Rebecca Bengtsson

Läs mer

Helkrossad betongballast proportionering och användning i betongproduktion Björn Lagerblad, CBI Betonginstitutet

Helkrossad betongballast proportionering och användning i betongproduktion Björn Lagerblad, CBI Betonginstitutet Helkrossad betongballast proportionering och användning i betongproduktion Björn Lagerblad, CBI Betonginstitutet Ur miljösynpunkt vill myndigheterna minska användningen naturgrus. Betong förbrukar en stor

Läs mer

Välkommen till din kvalitetsleverantör

Välkommen till din kvalitetsleverantör kvalitet som håller Välkommen till din kvalitetsleverantör Nybrogrus AB bryter berg- och grusmaterial i tre egna bergtäkter och en naturgrustäkt. Huvudsakligen levererar vi produkterna lokalt, i Kalmar

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Temperaturens betydelse Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens hållfasthetstillväxt.

Läs mer

Sammanfattning. Uppnådda huvudresultat ÅRSRAPPORT Utfört arbete

Sammanfattning. Uppnådda huvudresultat ÅRSRAPPORT Utfört arbete Forskningsprogram DI Konsumtion Dnr 200605510 Total kostnad 10 800 000 Tidplan, förväntade delrapporter Slutrapport juni 2011 Universitet/Högskola/Företag Proj koord.medelsmottagare MinFo Projekt Pnr 304911Energieffektiv

Läs mer

Utvecklingsprogrammet MinBaS 2003 2005

Utvecklingsprogrammet MinBaS 2003 2005 MinBaS Sammanfattning av utvalda rapporter 1(22) Utvecklingsprogrammet MinBaS 2003 2005 Nyttiga resultat för bergmaterialindustrin, en sammanfattning av utvalda rapporter Innehåll Inledning... 4 Projekt

Läs mer

Gör det själv med betong

Gör det själv med betong Gör det själv med betong Förslag på inspiration former.nu styleroom.se betongkrukor.se betongformar.se ellasinspiration.se wsochcompany.se Betong som hobby Kokbok för betong Betong med guldkant Betong

Läs mer

för kalibrering av fuktgivare. Systemet organiseras inom Rådet för Byggkompetens (RBK). I dag är fuktmätning i betonggolv en betydande verksamhet.

för kalibrering av fuktgivare. Systemet organiseras inom Rådet för Byggkompetens (RBK). I dag är fuktmätning i betonggolv en betydande verksamhet. Hög betongkvalitet ger kort och säker torktid även under ogynnsamma klimatförhållanden Resultat från ett forskningsprojekt vid Lunds tekniska högskola (LTH) presenteras i artikeln. Det framgår att betong

Läs mer

SINGLE LEG SHELTON GRAVEL BAND SLITSDRÄNERINGSMASKIN

SINGLE LEG SHELTON GRAVEL BAND SLITSDRÄNERINGSMASKIN SINGLE LEG SHELTON GRAVEL BAND SLITSDRÄNERINGSMASKIN BRUKSANVISNING SHELTON SPORTSTURF DRAINAGE SOLUTIONS BAUMBER HOUSE BAUMBER HORNCASTLE LINCOLNSHIRE LN9 5NF ENGLAND Tel 01507 578288 Fax 01507 578790

Läs mer

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 AFFÄRSOMRÅDE Klinkergolv Klinkergolv Plattor i bruk och plattor i fix ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 Klinkergolv Inom affärsområde Klinker installerar vi golv med olika typer av plattsättningar

Läs mer

Miljötillsyn 2010, kross, betong & asfalt rapport

Miljötillsyn 2010, kross, betong & asfalt rapport MILJÖFÖRVALTNINGEN Miljötillsyn 2010, kross, betong & asfalt rapport September 2009 till december 2010 Skanskas kross i Larsboda, Farsta foto: Barbro Olander En rapport från Miljöförvaltningen Anders Lundin

Läs mer

Bilaga 6. Kartläggning av receptfria läkemedel: Samtal till Giftinformationscentralen om tillbud och förgiftningar

Bilaga 6. Kartläggning av receptfria läkemedel: Samtal till Giftinformationscentralen om tillbud och förgiftningar Bilaga 6. Kartläggning av receptfria läkemedel: Samtal till Giftinformationscentralen om tillbud och förgiftningar Dnr 4.3.1-2014-104307 2015-05-22 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala,

Läs mer

Forma komprimerat trä

Forma komprimerat trä Forma komprimerat trä - maskinell bearbetning av fria former Peter Conradsson MÖBELSNICKERI Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design REG NR: LiU-IEI-TEK-G 07/0025 SE Oktober 2007 Omslagsbild: Stol

Läs mer

Det första steget blir att titta i Svensk MeSH för att se om vi kan hitta några bra engelska termer att ha med oss på sökresan.

Det första steget blir att titta i Svensk MeSH för att se om vi kan hitta några bra engelska termer att ha med oss på sökresan. Sökexempel - Hälsovägledare Hälsovägledning med inriktning mot olika folkhälsoproblem som t ex rökning, tips på hur man går tillväga för att göra en datasökning och hur man även kontrollerar om artiklarna

Läs mer

De första viktiga timmarna! En skrift om plastiska krympsprickor

De första viktiga timmarna! En skrift om plastiska krympsprickor De första viktiga timmarna! En skrift om plastiska krympsprickor Plastiska krympsprickor i betong kan undvikas! Sprickor som uppstår i betongytan strax innan betongen börjar hårdna har i alla tider varit

Läs mer

2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar

2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar 1 2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar av Sven Gärderud, Carl-Erik Särndal och Ivar Söderlind Sammanfattning I denna rapport använder

Läs mer

milvea.se Kläder som förändrar världen.

milvea.se Kläder som förändrar världen. Kläder som förändrar världen. Kläderna är tillverkade av unga kvinnor som befriats från sexslaveriet men som inte varit välkomna hem på grund av det trauma de bär med sig. milvea.se produced by a former

Läs mer

Prognosverktyg för betong. Hans Hedlund Skanska Sverige AB / SBUF Specialist Betong Tekn. Dr, Adj. Prof.

Prognosverktyg för betong. Hans Hedlund Skanska Sverige AB / SBUF Specialist Betong Tekn. Dr, Adj. Prof. 1 Prognosverktyg för betong Hans Hedlund Skanska Sverige AB / SBUF Specialist Betong Tekn. Dr, Adj. Prof. Presentationens innehåll Bakgrund TorkaS Korrigeringsfaktor vid lågt vct Produktionsplanering Betong

Läs mer

Metodutveckling glimmeranalys

Metodutveckling glimmeranalys MinBaS II Mineral Ballast Sten Område 2 Projekt nr 2.2.6 MinBaS II Produktutveckling Projektområde 2.2 Partikelteknologi Projekt 2.2.6 Metodutveckling glimmerbestämning i ballastmaterialets finfraktion.

Läs mer

Matematik Åk 9 Provet omfattar stickprov av det centrala innehållet i Lgr-11. 1. b) c) d)

Matematik Åk 9 Provet omfattar stickprov av det centrala innehållet i Lgr-11. 1. b) c) d) 1. b) c) d) a) Multiplikation med 100 kan förenklas med att flytta decimalerna lika många stg som antlet nollor. 00> svar 306 b) Använd kort division. Resultatet ger igen rest. Svar 108 c) Att multiplicera

Läs mer

Läkemedelsförteckningen

Läkemedelsförteckningen Läkemedelsförteckningen till privatpraktiserande förskrivare Sammanställning Anna-Lena Nilsson [7-6-1] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar www.ehalsoinstitutet.se 1. Sammanfattning För att främja användningen

Läs mer

TÄKTER OCH MATERIALTILLVERKNING

TÄKTER OCH MATERIALTILLVERKNING PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 PM JULI 2012 BETECKNING 109123 TÄKTER OCH MATERIALTILLVERKNING IDENTIFIERANDE BEHOV AV TÄKTER OCH MATERIALTILLVERKNING VID FÄNGSJÖN OCH STORSJÖHÖJDEN 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Monteringsanvisningar.

Monteringsanvisningar. Monteringsanvisningar. Garden Wall finns i olika färger. Det gör att du enkelt kan hitta en nyans som matchar ditt hus och din trädgård. Montering Garden Wall Garden Wall är ett komplett stödmurssystem

Läs mer

Gränslös. Finja Betong

Gränslös. Finja Betong Mur Gränslös Finja Betong Gränslös Gränslös är ett flexibelt och lättmonterat mursystem av block, pelare och murkrön i betong. Muren bygger du stabilt och enkelt där du önskar. Blocken är ihåliga, v ilket

Läs mer

Kommunernas arbete med psykisk hälsa bland personalen

Kommunernas arbete med psykisk hälsa bland personalen Kommunernas arbete med psykisk hälsa bland personalen Sveriges kommuner granskade genom Agenda PR:s kommunspegel november 2012 Sida 1 av 16 Inledning Endast hälften av Sveriges kommuner bedriver ett systematiskt

Läs mer

Krossteknik - Optimering - Klasseringsteknik

Krossteknik - Optimering - Klasseringsteknik Krossteknik - Optimering - Klasseringsteknik Magnus Evertsson Produkt- och produktionsutveckling sida 1 MinBaS-programmets projekt vid Chalmers Realtidsoptimering av krossanläggningar Optimal fragmentering

Läs mer

Slitskyddade skovlar för slunghjul

Slitskyddade skovlar för slunghjul Slitskyddade skovlar för slunghjul Skovlar i slungblästringsmaskiner utsätts för ett kraftigt slitage. Därför är skovlarna tillverkade i slitstål. Ni-hard och andra höglegerade stål är vanligt förekommande.

Läs mer

Till dig som vill göra fältförsök med genetiskt modifierade växter

Till dig som vill göra fältförsök med genetiskt modifierade växter Till dig som vill göra fältförsök med genetiskt modifierade växter Avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade växter i miljön för andra ändamål än att släppa ut dem på marknaden (fältförsök) kräver

Läs mer

Alkalisilika reaktioner i betong med krossballast

Alkalisilika reaktioner i betong med krossballast MinBaS II 1 Mineral Ballast Sten Område 2 Rapport projekt nr 2.1.6c Alkalisilika reaktioner i betong med krossballast MinBas II Produktutveckling Projektområde II Björn Lagerblad CBI Betonginstitutet 2

Läs mer

10-15 cm stenmjöl (krossmaterial) som packas till en fast yta. Skyddar mattan mot harvar och bevarar en jämn fuktighet.

10-15 cm stenmjöl (krossmaterial) som packas till en fast yta. Skyddar mattan mot harvar och bevarar en jämn fuktighet. Underlag ridhus 3-5 cm sågspån, gärna grovt, alternativt kutterspån eller klenflis, mindre än 10 mm. Använd inte kabelflis, bark eller gummispån. Lägg på spånet i omgångar. Efter ungefär ett halvår; lägg

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

JACKON SIROC GARAGEELEMENT

JACKON SIROC GARAGEELEMENT JACKON SIROC GARAGEELEMENT Monteringsanvisning För platta på mark till: Ì GARAGE Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK 12-2013 www.jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! JACKON SIROC GARAGEELEMENT SIROC

Läs mer

BILAGA 1. BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

BILAGA 1. BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR BILAGA 1. BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Del 1. Beräkningsförutsättningar Tågtrafik Buller- och vibrationsutredning har genomförts med prognosår 2030. Dingersjö är då en förlängd mötesstation. 1.1 Antal tåg

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Ett häfte om temperaturens betydelse Januari 07 Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens

Läs mer

FRW Direct flödesreglerbrunn

FRW Direct flödesreglerbrunn www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/09 42AI03_e flödesreglerbrunn Installation, drift och underhållsinstruktioner

Läs mer

Sandningsförsök med Hyttsten

Sandningsförsök med Hyttsten Miljönämnden 2012-09-20 46 1 Miljönämndens arbetsutskott 2012-09-13 46 1 Sandningsförsök med Hyttsten Ärendebeskrivning SSAB Merox och BDX Företagen avser att utföra försök med halkbekämpning med Hyttsten

Läs mer

P-05-70. Platsundersökning Oskarshamn. Fältundersökning av diskrepanser gällande vattendrag i GIS-modellen. Jakob Svensson, Aqualog AB.

P-05-70. Platsundersökning Oskarshamn. Fältundersökning av diskrepanser gällande vattendrag i GIS-modellen. Jakob Svensson, Aqualog AB. P-05-70 Platsundersökning Oskarshamn Fältundersökning av diskrepanser gällande vattendrag i GIS-modellen Jakob Svensson, Aqualog AB Maj 2005 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste

Läs mer

Administrationsverktyg för marinvåg

Administrationsverktyg för marinvåg Computer Science Opponent(s): Ewelina Helmersson & Mollin Widegren Respondent(s): Christer Oscarsson & Jonas Larsson Administrationsverktyg för marinvåg Opposition Report, C-level 2010:VT 1 En generell

Läs mer

Omfattning 2015-11-03. Asfaltbeläggningar. Utbildning BEUM 27 aug 2015 Göteborg. Johanna Thorsenius, Trafikverket. Kort om asfalt. Regelverk och krav

Omfattning 2015-11-03. Asfaltbeläggningar. Utbildning BEUM 27 aug 2015 Göteborg. Johanna Thorsenius, Trafikverket. Kort om asfalt. Regelverk och krav Asfaltbeläggningar ur besiktningsmannens synvinkel Utbildning BEUM 27 aug 2015 Göteborg Johanna Thorsenius, Trafikverket Omfattning Kort om asfalt Ingående material Tillverkning Utläggning Regelverk och

Läs mer

Metodgruppens styrgrupp

Metodgruppens styrgrupp Protokoll från möte med Metodgruppens styrgrupp Tid: 2010-10-05 kl. 10-15 Plats: Svevia, Solna Närvarande: Torbjörn Jacobson Trafikverket Leif Viman VTI Thorsten Nordgren Trafikverket Nils Ulmgren NCC

Läs mer

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. Innehåll Logga in...2 Glömt lösenord...3 Logga

Läs mer

En för hög stighastighets påverkan på betongkvalitén vid betonggjutning

En för hög stighastighets påverkan på betongkvalitén vid betonggjutning En för hög stighastighets påverkan på betongkvalitén vid betonggjutning The effects of a to high rate of climb on the concrete quality when pouring concrete Gianni Morrone BY1505 Examensarbete för högskoleingenjörsexamen

Läs mer

Finja Betong. Gränslös

Finja Betong. Gränslös Mur Finja Betong Gränslös Gränslös Gränslös är ett flexibelt och lättmonterat mursystem av block, pelare och murkrön i betong. Muren bygger du stabilt och enkelt där du önskar. Blocken är ihåliga, v ilket

Läs mer

Boston Antik - det bästa av två sidor!

Boston Antik - det bästa av två sidor! Bender - det bästa av två sidor! En helt ny typ av mursten med granitkaraktär från BENDERS som både är knäckt och tumlad. Murstenen har en sinnrik konstruktion med ett patenterat plastlås som gör det möjligt

Läs mer

EXAMENSARBETE. Formtryck av vibreringsfri betong - En uppföljning av ett. brobygge i vibreringsfri betong från framtagning av recept.

EXAMENSARBETE. Formtryck av vibreringsfri betong - En uppföljning av ett. brobygge i vibreringsfri betong från framtagning av recept. 1999:282 EXAMENSARBETE Formtryck av vibreringsfri betong - En uppföljning av ett brobygge i vibreringsfri betong från framtagning av recept till färdig bro Magnus Lindqvist Civilingenjörsprogrammet Institutionen

Läs mer