VISOR OCH FÖRTÄCKT SEX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VISOR OCH FÖRTÄCKT SEX"

Transkript

1 GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för svenska språket VISOR OCH FÖRTÄCKT SEX Joseph Sverker En jämförelse av sexuella metaforer i ett urval från C.M. Bellmans och C. Vreeswijks visdiktning Språkvetenskapligt arbete, 7,5 poäng Svenska språket Vt 2008 Seminarieledare: Inga-Lill Gran

2

3 Sammanfattning 1 Den här uppsatsen söker svaret på om det finns symbolik i C.M. Bellmans och C. Vreeswijks diktning med sexuella associationer. Den symbolik som hittas kommer sedan att placeras i olika domäner. Om det är så att det finns domäner för Bellmans och Vreeswijks sexuella symbolik så är det intressant att jämföra dessa. Använder sig Bellman och Vreeswijk av samma slags domäner eller skiljer de sig mycket åt? I undersökning framstod det tydligt att både Bellman och Vreeswijk använder sig av symbolik för att beskriva sex. Bellman använde sig främst av ord så kan anknytas till musikinstrument, blommor och död/förgängelse. Vreeswijk, å sin sida, använde ord hämtade främst från ett spel mellan hetta och kyla, affärsvärlden och sjukdom/förgänglighet. Bellmans och Vreeswijks respektive domäner skiljer sig alltså åt och uppvisar inga större likheter förutom i den sista domänen där det finns kopplingar till förgänglighet hos både Bellman och Vreeswijk. Man kan därför dra slutsatsen att användandet av symbolik och metaforer för sex verkar vara aktuellt för många tidsåldrar, men att domänerna där symboliken och metaforerna hämtas från varierar från tid till tid. Nyckelord Bellman, Vreeswijk, stilistik, sex, domäner, jämförelse

4 2 Innehållsförteckning Sida 1. Inledning Presentation Bakgrund Motivering Syfte Forskningsfrågor Tidigare forskning Undersökning Teoriram Material: urval av visor och motivering Metod: närläsning och tolkning av stilistik Avgränsning Resultat Sexuella metaforer hos Bellman Sammanställning av domäner för Bellmans sexuella metaforer Sexuella metaforer hos Vreeswijk Sammanställning av domäner för Vreeswijks sexuella metaforer Diskussion Sammanfattning Litteraturförteckning... 13

5 3 1. Inledning På tusenåriga hinduiska tempel kan man se det likaväl som på Madison Square garden. Det finns i Boccaccios Decamerone från senmedeltiden och i den nutida Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö av Håkan Nesser. Man kan nämligen upptäcka hänvisningar till sex och sexualitet, mer eller mindre skylda, på de mest skilda ställen och därför vore det intressant att undersöka om det finns sexuella anspelningar även hos några av Sveriges mest välkända visdiktare. Denna uppsats tar sitt avstamp i att sex och känslor som associeras med sex inte alltid skrivs ut i klartext utan att sexuella anspelningar kan döljas bakom symbolik och metaforer. Denna symbolik kan hämtas från olika domäner, områden, och det är därför intressant att göra en närläsning av ett urval av C.M. Bellmans och C. Vreeswijks visor för att se om sexuella metaforer finns hos dem och från vilka domäner dessa är hämtade ifrån. 1.1 Presentation Sexualitet och sexualakten i sig har varit och är i viss mån fortfarande omhuldad av mystik och ibland tabu och är för det mesta av stort intresse för de flesta människor. Vad detta beror på är allt för komplext för att undersöka och ligger (antagligen) utanför språkvetenskapen. Det går istället att konstatera faktum att, med reklamvärldens språkbruk, sex säljer. 1.2 Bakgrund Om nu detta är fallet att sex attraherar på ett allmänmänskligt plan samtidigt som det är belagt med viss tabu är det av intresse att undersöka om det går att hitta referenser till sex och känslor förknippade med sex i t.ex. den svenska visdiktningen. Om det även är så att sex har varit och är till viss mån tabubelagt så är det möjligtvis så att eventuella sexuella referenser är uttryckta i bilder och metaforer. Det leder mig till att jämföra två tidsperioder för att se hur sex och känslor förknippade med sex kan ta sig i uttryck rent stilistiskt. 1.3 Motivering Det går inte att undvika ett visst mått av subjektivitet när en stilanalys av texter ska göras. Men enligt Melin & Lange (2000:19f) ligger den

6 4 textanalytiska metoden nära övrig vetenskaplig metod eftersom man även i en text- och stilistikanalyser söker att belägga ett påstående utifrån ett forskningsmaterial. Det är därför fullt möjligt att göra en vetenskaplig analys av Bellmans och Vreeswijks visor. Risken för subjektivitet skulle kunna motivera att en stilanalys inte bör göras utan att språkvetenskap ska hantera mer objektivt mätbara fenomen. Men som Cassirer hävdar, alla gör ideligen ansatser till stilanalys (2003:13) vilket betyder att ingen undkommer att göra stilistiska analyser. Med detta som bakgrund kan man motivera varför en stilistisk analys av C.M. Bellman och C. Vreeswijk är rättfärdigad. Frågeställningen som den här uppsatsen utgår ifrån är då: använder sig C.M. Bellman och C. Vreeswijk av metaforer och bilder som associeras till sex eller känslor som kopplas till sex och kan dessa delas upp i olika domäner? Om så är fallet finns det skillnader och/eller likheter mellan Bellmans och Vreeswijks domäner? 2. Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka och jämföra ett urval av C.M. Bellmans och C. Vreeswijks sånger och se om det finns likheter och/eller olikheter i vilka bilder de båda använder för att skriva om sex och känslor med sexuella associationer. Den huvudsakliga avsikten med uppsatsen blir då att jämföra vilka domäner Bellman använder sig av i sina eventuella omskrivningar av sex och, mutatis mutandis, vilka omskrivningar Vreeswijk använder sig av. 2.1 Forskningsfrågor Frågor som ställs och som det söks svar på i uppsatsen är för det första, finns det metaforer och bilder för sex och känslor med sexuella associationer i Bellmans och Vreeswijks diktning? För det andra, hur ter sig den sexuella symboliken i Bellman och Vreeswijk? Kan man dela in metaforerna i specifika ämnesgrupper eller domäner och hur jämför sig då de båda diktarnas domäner? 3. Tidigare forskning Bellman är en av Sveriges största och mest erkända diktare och har beundrats och i det närmaste dyrkats av kritiker och författare genom tiderna (Fehrman 1995:201). Det finns till följd därav detta en uppsjö av litteratur och forskning om Bellman. Mycket av denna fokuserar dock

7 5 på Bellmans liv och leverne, men det finns även forskning gällande Bellmans stilistisk och symbolism t.ex. Carl Fehrmans (1995) Vinglas och timglas i Bellmans värld och Lars Lönnroths (2005) Ljuva karneval! Om Carl Michael Bellmans diktning. Som titlarna på dessa verk visar är dessa närbesläktade med denna uppsats forskningsområde, alkohol och sex samt karneval och lössläppthet kopplas ofta ihop. Men, varken Fehrman eller Lönnroth gör en renodlad analys av Bellmans sexuella stilistik och hänvisningar. Denna uppsats stödjer sig trots detta på mycket av den forskning Fehrman och Lönnroth lagt fram. En ytterligare bok att nämna är Edvard Matzs (2004) Carl Michael Bellman: nymfer och friskt kalas vilken genom sin titel och syfte, att fokusera på kvinnorna som omgav Bellman, mycket väl skulle kunna vara relevant för denna uppsats. Men Matz fokuserar på biologiska data angående Bellmans kvinnor och gör inte några tolkningar av sexuell symbolik i Bellmans diktning varmed hans forskning inte bidrar till denna uppsats i någon nämnvärd utsträckning. Magdalena Hellquists Fula ord hos Bellman och mindre fula (1991) har dock varit en god hjälp för att komma förbi dekorum hos Bellman. Gällande Vreeswijk är forskningen på hans symbolism begränsad. Den enda litteratur som finns att tillgå är egentligen bara Ulf Carlsson (1996) som bl.a. tolkar Vreeswijk visor utifrån ett alienationsperspektiv. Men Carlsson fokuserar inte på sexuell symbolik hos Vreeswijk i någon nämnvärd utsträckning. 4. Undersökning Vid ingången av undersökningen utkristalliserar sig ett antal problem och ett antal frågor måste besvaras. Vad menas egentligen med sex och känslor som associeras med sex? Det finns med andra ord ett stort behov för definition av centrala begrepp för uppsatsen. För det andra bör även urvalsmetoden motiveras tillsammans med hur de valda visorna ska analyseras. Svar på dessa frågor hoppas jag kunna ge nedan. 4.1 Teoriram Begrepp behöver definieras för att de ska vara användbara och förståeliga för läsaren. I denna uppsats är det främst definitionen av sex och känslor som associeras med sex som behöver en definition. Det finns en risk för att definitioner blir för snäva så att ingenting

8 6 slutligen ryms i dem och samt, motsatt, finns det en risk att begrepp blir så vida att allting ryms inom dem så att de således förlorar sin mening. Med begreppet sex menas här just sexualakten och vad som förknippas med sexualaktens inledning och avslutning, i Bellmans ordalag den lilla döden. Vad det gäller känslor som associeras med sex är det mer svårdefinierad och det är större risk för att definitionen blir allt för vid, men med detta begrepp menar jag de känslor som uppstår mellan två personer som är sexuellt intresserade av varandra. I verkliga livet är detta troligen mycket svårbegränsat, men i visans värld är det något lättare, vilket vi ser i denna studie då jag hoppas beläggen och exemplifieringen från Bellmans och Vreeswijks visvärld talar för sig själva. Även begreppet domän bör definieras närmre. I denna uppsats är domän ett slags paraplyterm som omsluter ord som tillhör ett och samma ämnesområde. Till exempel fisk, krok, metrev, gummistövlar kan innefattas inom samma domän nämligen, fiske. 4.2 Material: urval av visor och motivering Dessa visor har valts ut efter en översiktlig läsning av alla Bellmans visor från Fredmans epistlar (1790). De visor som verkar innehålla metaforer om sex valdes därefter ut för en närmare analys och närläsning. På liknande sätt har Vreeswijks visor valts ut. Med tanke på de begränsningar en b-uppsats naturligt för med sig är jag tvungen att välja ut visor som kan misstänkas innehålla metaforer om sex. Från Bellman behandlas då fem visor och från Vreeswijk handlar det om sex visor med tydliga sexuella anspelningar. 4.3 Metod: närläsning och tolkning av stilistik Metodmässigt handlar det om två avgränsade synkrona undersökningar som sedan bidrar till att ge ett begränsat diakront perspektiv. Utifrån Lagerholms begreppsapparat (2005) utgår undersökningen från en kvantitativ metod där jag först bör samla respektive diktares omnämningar om sex. För att detta inte ska bli för stort för en b-uppsats använder jag mig av ett urval från Bellmans epistlar och förhåller mig även varsamt till tidigare forskning om Bellmans stilistik eftersom, som jag påpekade angående tidigare forskning, inte mycket av tidigare Bellmansstudier har fokuserat på Bellmans sexuella referenser. Vad det gäller Vreeswijk har jag själv god kännedom om Vreeswijks visor efter

9 7 många års lyssnande. Även där kommer jag att välja ut material och tolka detta och eventuell sekundärlitteratur om Vreeswijks stilistik används, som med Bellman, enbart när det är relevant. Metoden liknar således den av Lagerholm omnämnda korpusmetoden (2005:47-53). Första steget är nämligen att söka igenom Bellman epistlar för att hitta ett lämpligt urval av visor att analysera i detalj. Om Bellman t.ex. omskriver mannens utlösning med att dö (K Special ) kommer jag att söka efter ord i den visan som har med döden att göra för att sedan tolka när det kan handla om sex och när det helt enkelt handlar om död. Simonsson omnämner i detta sammanhang att orgasmens hänryckning kallades t.ex. la petit mort, den lilla döden (1995:93). Sedan tolkar jag utvalda visor från Vreeswijk för att se om han gör liknande kopplingar till sex. Den stora svårigheten med denna metod är att det finns risk att läsa in för mycket i visorna och att man ser sexuella anspelningar i var och varannan visa. Jag hoppas undvika detta genom att belägga väl i analysen varför jag anser det finnas sexuella anspelningar och metaforer i de visor jag har valt. 4.4 Avgränsning Undersökningen kommer att avgränsa sig till genren visa och närmare bestämt två erkänt stora svenska visdiktare Carl Michael Bellman och Cornelis Vreeswijk. Undersökningen kommer främst att fokusera på hur Bellman och Vreeswijk skriver om sex, eller eventuellt, omskriver sex i ett urval av visor. 5. Resultat För att visa resultaten på ett överskådligt sätt är de presenterade på så sätt att de utvalda visorna av Bellman analyseras för att sedan sammanställas. Efter Bellman följer en liknande analys av Vreeswijk. Resultaten av de respektive analyserna jämförs slutligen och kategoriseras. Analyserna följer ett enkelt mönster där jag gör tydliga hänvisningar till visorna för att sedan visa på vilket sätt detta symboliserar sex och slutligen hur man kan sammanställa detta i olika domäner.

10 8 5.1 Sexuella metaforer hos Bellman I Fredmans epistel n:o 2 (CMB = Carl Michael Bellman) finner vi till en början inga entydiga anspelningar på sex i första versen, men om den läses mot bakgrund av den andra och tredje versen är det värt att fråga sig vad fiolen ska symbolisera. I vers två introducerar Bellman nämligen nymfer, vilka troligen har en erotisk konnotation (Ankarcrona 1991: ). Nymferna sammankopplas med fader Bergs förmåga att hantera fiolen och spela på strängarna. Det är troligt att Bellman syftar på den sexuella akten i t.ex. På dina strängar står; / Varje ton du slår, / Du ett hjärta får / Att konstigt sammanlinda / Just på en minut / Små ögon bliva blinda. Om det stämmer att de musikaliska bilderna är metaforer för sex kan man även tänka sig att den blindhet Bellman omnämner handlar om orgasmens klimax. I den föregående versen verkar vi då ha att göra med det s.k. förspelet och här ska systern övertalas för att sedan snärjas in i kärlekens snara. I efterspelet övergår den sexuella lusten till törsten efter brännvin, men fortfarande finns det vissa sexuella anspelningar som t.ex. en nymf i det gröna. Simonsson styrker i sin analys av Ep. n:o 7 (CMB) att Bellman använde sig av musikens värld för att anspela på sex. Här får basfiolen stå för det manliga könsorganet (Simonsson 1995:93), Fram med basfiolen, knäpp och skruva, / Skjut skruven in; / Pip och kuttra som en turturduva. I Ep. n:o 13 återkommer sedan denna omskrivning enligt Hellquist (1991:100f). I Ep, n:o 7 (CMB) framkommer även Bellmans användning av döden som en metafor för orgasmen (Simonsson 1995:92f). Hellquist hävdar att strofen Nu skall du dö, min nymf! - Jag tigger: / Kvickna åter i din grav är ett blommande men klart bildspråk (1991:101). Ser vi till Ep. n:o 13 (CMB) återfinner vi detta blommande bildspråk, Nu blir jag kärlig, finns här någon mö, / Som önskar dö? / Hon dör och jag vill leva. Metaforerna om döden kopplas även samman med blomsterbilder hos Bellman vilket kan betyda att även blomsterriket är kopplat till erotik hos Bellman. Om dylika stränginstrument symboliserar det manliga könsorganet kan möjligtvis blommor symbolisera kvinnliga behag. I Ep. n:o 43 (CMB) kopplar Bellman samman just dödsmetaforer med blommetaforer, Ända i din kärlekstimma / Måste du en död förnimma. / Masken, dold i blomman, bådar blommans död. Konnotationerna mellan blommor och sex blir än tydligare i Ep. n:o 44 (CMB) där vi kan läsa, Drick ej mera än du tål, / Tänk på dina göromål, / På din Chloris, där hon ligger / Pigger, / Visar dig sin blomsterskål.

11 Sammanställning av domäner för Bellmans sexuella metaforer Efter denna analys av ett urval av Fredmans epistlar kan man klarlägga att det finns tre huvudsakliga domäner när Bellman skriver om sex och känslor som kan kopplas till sex. För det första handlar det om musikens värld där först och främst instrument står för sexuella omskrivningar. För det andra blir det tydligt i främst Ep n:o 7 och 13 (CMB) att döden är en domän som Bellman använder för omskrivningar av sex. Slutligen används även florans värld för att göra sexuella anspelningar. 5.2 Sexuella metaforer hos Vreeswijk Det finns anspelningar på sex i ett antal av Vreeswijks visor, men många anspelningar är så pass direkta att det är svårt att tala om ett bildspråk, men i t.ex Polaren Pär är kärlekskrank (Vreeswijk 2000:87) finns det ett tydligt sexuellt bildspråk. Här använder Vreeswijk sig av en metaforer av hetta för att visa på Pär sexuella frustration, Polaren Pär är full av glöd / [ ] Kinden är röd och Pär förstörd. Denna symbolik kommer även in i Tomtebloss (Vreeswijk 2000:112) där den även problematiseras och utvecklas med ett kontrastspel av hetta och kyla samt att Vreeswijk kommenterar på den sexuella glödens inneboende förgänglighet. Det återkommande omkvädet är att ingen glöd är oändlig. Älsklingen brinner hett, men svalnar snabbt. Denna tanke om hetta i kontrast med förgänglighet, nu gäller det livets förgänglighet kommer även fram i Telegram för fullmånen (Vreeswijk 2000:98). Där beklagar sig Ann-Katrin över hur män blir heta när det talas om passion, de svamlar om kärlekens glöd, men döda när det sexuella är över. Ett närliggande område till förgängligheten som Vreeswijk använder som bilder för sexuell möda är sjukdom. Mödosamheten för att få åtnjuta sex speglas väl i Halleluja, jag är frisk igen (Vreeswijk 2000:27) där jaget uttrycker Vilken lättnad! när han inte längre är snärjd av Amor, den bastarden. Det är dock inte bara hetta och sjukdom som är ett tema för Vreeswijk. Han hämtar även metaforer från näringslivet. I visorna Sportiga Marie (Vreeswijk 2000:57), Jubelvisa över Fiffiga Nanette (Vreeswijk 2000:81) och Får jag presentera Fiffiga Nanette (Vreeswijk 2000:93) finns det gott om exempel på sex som affärstransaktioner. Visorna handlar då om prostituerade. I den sistnämnda visan benämns t.ex. en disponent som klient och Fiffiga Nanette kommer sedan efter

12 10 en kärleksstund med disponenten med slanten. I Jubelvisa över Fiffiga Nanette är symboliken lika tydlig; Nanette är dyrbar, men För hundra spänn ger hon dej en kram. Det finns dock något ljusare symboliska domäner som Vreeswijk använder sig av för att skriva om sex. I En vacker visa till Linnéa (Vreeswijk 2000:145) skriver Vreeswijk om jagets libido som ett ljus som inte kommer slocknar för Linnea och i än mer positiva ordalag uttrycker jaget sin lycka över en kärleksnatt i Oj, vad jag var lycklig i natt! (Vreeswijk 2000:242). Slutligen i den finstämda visan Från en vän i viken (Vreeswijk 2000:264) målas den älskade upp som ett vackert kustlandskap och sedan fjällandskap Sammanställning av domäner för Vreeswijks sexuella metaforer Sammanställer man de sexuella metaforerna i Vreeswijks visdiktning ser man att de tillhör i stort fyra domäner. För det första låter Vreeswijk hetta och ord associerade med hetta symbolisera den sexuella lusten. Hetta kan även kontrasteras med kyla i relationen mellan två älskare. För det andra använder sig Vreeswijk av ord förknippade med förgänglighet och möda där då hettan oftast förtär de älskade. Den tredje domänen handlar främst om sex som en affärsuppgörelse och då handlar visorna om prostituerade. Och slutligen kan sex och sexualitet även beskrivas utifrån landskapssymbolik. 6. Diskussion Jämförs Bellmans och Vreeswijks stilistik och symbolik om sex och känslor som associeras med sex ser vi relativt tydliga skillnader i frågan om vilka domäner denna symbolik är hämtad ifrån. Vreeswijk verkar fokusera på ett mindre utmejslad stilistik och mindre komplexa metaforer. Det handlar om hetta versus kyla. Sexuella begär är heta, varma, glöd. Sedan ser vi även det sexuella spelet som just ett spel, eller kamp eller tävling. Bellman å andra sidan hämtar sina bilder främst från musikens och blommornas värld samt använder en utarbetad symbolik med många hänvisningar till död och förgängelse. Här bryter sällan Bellman symbolspråket utan talar ofta visan igenom om t.ex. fioler och bastubor som symboliserar den manliga könsorganet. I Vreeswijks visor ges oftare, i varje fall när det gäller en modern läsare, tydligare ickemetaforiska hänvisningar till sex som vävs samman med sexuell symbolik.

13 11 Det finns då inte många likheter i val av domäner mellan Vreeswijk och Bellman, men en intressant aspekt är att Bellman och Vreeswijk har ett gemensamt område, nämligen prostitution. Här behåller Vreeswijk tanken på köpenskap och använder näringslivsterminologi medan Bellman använder blomsymbolik när han skriver om prostituerade. Analyserar och sammanställer vi Bellmans och Vreeswijks domäner genom att ställa dem bredvid varandra ser vi alltså: Bellmans sexuella domäner: Musik och instrument Blom och växtvärlden Död och förgänglighet Vreeswijks sexuella domäner: Hetta och kyla Affärsterminologi Sjukdom och förgänglighet 7. Sammanfattning I uppsatsen har jag sökt svara på om Bellman och Vreeswijk använder sig av symbolik som har sexuella konnotationer. Undersökningen har stött sig på en närläsning av ett begränsat urval av Bellmans och Vreeswijks visor. I dessa visor har jag sedan tolkat symbolismen och belagt vilka symboler som är kopplade till sex genom att citera och klargöra symbolens kontext och troliga innebörd. Resultatet av undersökningen är att det finns sexuell symbolik i både Bellman och Vreeswijk alltså att de båda använder sig av metaforer för att göra sexuella anspelningar. Symboliken och metaforerna skiljer sig dock åt i sin utformning hos de båda diktarna. Resultaten av undersökningen visar att Bellman och Vreeswijk hämtar symboler från olika domäner. De domäner som Bellman hämtar sina symboler från är främst från musikinstrument för att symbolisera det manliga könsorganet. Det kvinnliga könsorganet symboliseras ofta med hänvisningar till blommor. Den tredje stora domänen hos Bellman är hänvisningar till död och förgänglighet. Gällande Vreeswijk finns det även där tre tydliga domäner. För det första använder sig Vreeswijk av ett kontrasterande mellan hetta och kyla för att skriva om det sexuella spelet och lusten. För det andra finner man även att han använder terminologi och symbolik från affärsvärlden, speciellt när det handlar om prostituerade. Slutligen använder sig även Vreeswijk av ord som förknippas med sjukdom och förgänglighet. Bellmans och Vreeswijk sexuella symbolik skiljer sig därmed åt och de använder sig inte av ord och termer från samma domäner. Vad man dock kan fastslå är att det går att finna omskrivningar och metaforer för

14 den sexuella handlingen och känslor som associeras med sex hos både Bellman och Vreeswijk. Sex verkar med andra intressera på 1700-talets slut som på 1900-talets mitt, men hur man diktar om detta skiljer sig åt. 12

15 13 8. Litteraturförteckning Ankarcrona, Anita Bara vällust finnes här Fredmans Epistlar som pastoral utopi I: Ur Bellmans värld och Fredmans. (En uppsatssamling utgiven av Bellmanssällskapet) Stockholm: Bellmanssällskapet & Carlssons, Carl Michael Bellman i Svalans Svenska Klassiker Stockholm: Bonniers. Carlsson, Ulf Cornelis Vreeswjik: artist - vispoet - lyriker. Malmö: Corona. Cassirer, Peter Stil, stilistik och stilanalys. Stockholm: Natur och Kultur. Fehrman, Carl Vinglas och timglas i Bellmans värld. Lund: Absalon. Hellquist, Magdalena Fula ord hos Bellman och mindre fula I: Ur Bellmans värld och Fredmans. (En uppsatssamling utgiven av Bellmanssällskapet) Stockholm: Bellmanssällskapet & Carlssons, Lagerholm, Per Språkvetenskapliga uppsatser. Lund: Studentlitteratur. Lönnroths, Lars Ljuva karneval! Om Carl Michael Bellmans diktning. Stockholm: Bonniers. Matz, Edvard Carl Michael Bellman: nymfer och friskt kalas. Stockholm: Historiska Media. Melin, Lars & Lange, Sven Att analysera text: Stilanalys med exempel. Lund: Studentlitteratur. Simonsson, Ingmar Bellmans värld. Stockholm: Astrate. Vreeswijk, Cornelis Samlade sånger: Skrifter I (red. Vold, Jan Erik). Stockholm: Ordfront. Övriga källor: K special C.M. Bellman. SVT. Visad

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan.

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan. Vad är sex? DOKUMENTÄR BERÄTTELSE Vad är sex? problematiserar bilden av sex som endast vaginalt penetrerande samlag och vidgar perspektiven. Berättelsen tar också upp oro över samlagsdebuten, förväntningar

Läs mer

Genrer del 5 Reportage

Genrer del 5 Reportage Genrer del 5 Reportage 1, Bäckaskolan 7-10 sär, Gnosjö www.lektion.se Reportage - reporter Reportage är ett franskt ord som betyder bära tillbaka (ne.se). En reporter använder alla sina sinnen när han/hon

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 Allt material på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas i kommersiellt

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Noter och referenser - Oxfordsystemet

Noter och referenser - Oxfordsystemet Noter och referenser - Oxfordsystemet Centrum för barnkulturforskning Centrum för barnkulturforskning Vårterminen 2012 Noter och referenser - Oxfordsystemet Noter och referenser Oxfordsystemet Det finns

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

VAD GÖR DEN DÄR PERSONEN PÅ SCENEN? OM TRUBADUREN, TOLKNINGAR, FRAMFÖRANDESÄTT. JOHANNA BROMAN ÅKESSON

VAD GÖR DEN DÄR PERSONEN PÅ SCENEN? OM TRUBADUREN, TOLKNINGAR, FRAMFÖRANDESÄTT. JOHANNA BROMAN ÅKESSON VAD GÖR DEN DÄR PERSONEN PÅ SCENEN? OM TRUBADUREN, TOLKNINGAR, FRAMFÖRANDESÄTT. JOHANNA BROMAN ÅKESSON Trubadur medeltida provensalsk diktare och kompositör av hög börd, anställda vid hov o.d. Trouvère

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

SORG Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Catrin Ankh

SORG Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Catrin Ankh Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Catrin Ankh Vad handlar boken om? Sara, Anna, Kevin och Leo är bästa vänner. De sitter på sitt favoritcafé och pluggar inför matteprovet i morgon. Sara tröttnar och vill

Läs mer

Särskild prövning Historia B

Särskild prövning Historia B Hej! Särskild prövning Historia B Du har visat intresse för att göra särskild prövning i Historia B. Här kommer mer exakta anvisningar. Detta gäller: Prövningen består av tre arbeten. En uppgift utgår

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

Sinhéad O connor Just A Rebel Song

Sinhéad O connor Just A Rebel Song Sinhéad O connor Just A Rebel Song Ämne: So/Sv Namn: Henrik Estander Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Sinhéad O connor Just A Rebel Song 1 Innehållsförteckning 2 Sinhéad

Läs mer

Det är skillnaden som gör skillnaden

Det är skillnaden som gör skillnaden GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är skillnaden som gör skillnaden En kvalitativ studie om motivationen bakom det frivilliga arbetet på BRIS SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt

Läs mer

Ur norske kronprins Haakons tal till sin blivande fru Mette Marit.

Ur norske kronprins Haakons tal till sin blivande fru Mette Marit. "Jag tror inte jag har varit så svag och aldrig så stark som när jag varit tillsammans med dig. Jag tror inte jag har varit så uppfylld av kärlek som tillsammans med dig. Ur norske kronprins Haakons tal

Läs mer

Textanalys: Kursinformation, momentschema, examination, instuderingsuppgifter, gruppuppgifter och litteraturförteckning

Textanalys: Kursinformation, momentschema, examination, instuderingsuppgifter, gruppuppgifter och litteraturförteckning Lotta Alemyr/ (lotta.alemyr@liu.se) Gunnar Gårdemar/ (gunnar.gardemar@liu.se) Textanalys: Kursinformation, momentschema, examination, instuderingsuppgifter, gruppuppgifter och litteraturförteckning Kursinformation

Läs mer

Svenska som andraspråk poäng

Svenska som andraspråk poäng Svenska som andraspråk 2 100 poäng KURSKOD: SVASVA02 Prövningsdelar Prövningen består av en skriftlig och en muntlig del och innehåller detta: SKRIFTLIG DEL Den skriftliga delen består av två delar, ett

Läs mer

BÖN- OCH LOVSÅNGSGUDSTJÄNST INTERNATIONELLA BÖNEDAGEN FÖR VÄRLDENS BARN

BÖN- OCH LOVSÅNGSGUDSTJÄNST INTERNATIONELLA BÖNEDAGEN FÖR VÄRLDENS BARN BÖN- OCH LOVSÅNGSGUDSTJÄNST INTERNATIONELLA BÖNEDAGEN FÖR VÄRLDENS BARN Samtliga sångförslag är hämtade från lovsångsboken LOVSJUNG TILLSAMMANS 150 sånger för alla generationer. http://www.davidmedia.se/produkter/davnot17-lovsjung-tillsammans_19095

Läs mer

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN Text Karl-Gunnar Svensson, 1992 Musik: Karl-Gunnar Svensson och Diana Stigsson (Kärlek) 1991-1992 Arrangemang: Karl-Gunnar Svensson, 2013 1 En m usikal om att

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell

Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell Anne Charlotte Leffler var en av 1880-talets mest framgångsrika författare. Hennes pjäser drog stor publik och hennes böcker såldes

Läs mer

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg Betygskriterier Examensuppsats 30 hp. Betygskriterier Tregradig betygsskala används med betygen icke godkänd (IG), godkänd (G) och väl godkänd (VG). VG - Lärandemål har uppfyllts i mycket hög utsträckning

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Lärarmaterial. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: Författare: Mårten Melin

Lärarmaterial. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: Författare: Mårten Melin Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Mårten Melin Boken handlar om: Max ska vara ensam hemma, medan hans syster Moa och mamma är på semester. Precis innan de ska resa, ber Moa honom om en tjänst. Hennes kompis

Läs mer

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE Ämne: Svenska/SO Namn: Johanna Wennberg Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

1: 2: 3: 1900 (MH3A), 1900 (POPA)

1: 2: 3: 1900 (MH3A), 1900 (POPA) Institutionen för musik- och teatervetenskap Betygskriterier för MVTVÅA Musikvetenskap II GN 30 hp VT 2015 Beslut: Fastställda av Institutionsstyrelsen för musik- och teatervetenskap 2014-12- 19 Musikhistoria

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator version 2014-09-10 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande

Läs mer

Vad har boken för teman? Kärlek, sorg, kamp, hat, sorg Hur kommer dessa teman fram i handlingen?

Vad har boken för teman? Kärlek, sorg, kamp, hat, sorg Hur kommer dessa teman fram i handlingen? 1 Bokanalysfrågor Handling Redogör kort för den konkreta handlingen i boken så här långt i läsningen (den så kallade fabeln). Varför tror du boken börjar som den gör? Vilken effekt ger det? Vad har du

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Erik på fest Lärarmaterial

Erik på fest Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Erik ska på fest hos Lea. Erik längtar för han är lite kär i henne. Erik ger en vampyrmask till Lea i present. De äter tårta, glass och godis.

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Liknelsen om talenterna 33:e söndagen under året (årgång A) 16 november 2014 Tidsram: 20-25 minuter. Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, 19-21 (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Det blir nämligen

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36. Jesus på härlighetens berg

Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36. Jesus på härlighetens berg Andra söndagen i fastan (år C) (24 februari 2013) Jesus på härlighetens berg Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36 Jesus på härlighetens berg Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes

Läs mer

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att KÄRLEK Under vårterminen i årskurs 8 kommer vi att arbeta med temat kärlek. Alla måste vi förhålla oss till kärleken på gott och ont; ibland får den oss att sväva på små moln, ibland får den oss att må

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen Bakgrund Det här materialet hör till boken Märtas tavlor som är skriven av Johanna Immonen. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Mall för rapport En hjälp för dig som skriver gymnasiearbete inom ett yrkesförberedande

Läs mer

Tema - Matematik och musik

Tema - Matematik och musik Tema - Matematik och musik Författarna och Bokförlaget Borken, 2011 Allt vi uppfattar som ljud, från den nästan smärtsamma upplevelsen på en rockkonsert till insekternas surr en sommardag, består av mer

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Kafka. Lärarhandledning. Katarina Bodin & Hanna Nyvaller - 9 mars 2016 LÄRARHANDLEDNING - KAFKA 1

Kafka. Lärarhandledning. Katarina Bodin & Hanna Nyvaller - 9 mars 2016 LÄRARHANDLEDNING - KAFKA 1 Kafka Lärarhandledning Katarina Bodin & Hanna Nyvaller - 9 mars 2016 LÄRARHANDLEDNING - KAFKA 1 Inledning Här följer en lektionsserie uppbyggd kring två noveller av Franz Kafka, Framför lagen och En läkare

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Boken Arg är en kort bok. Det är som en bilderbok för vuxna. Berättelsen handlar om en känsla. Känslan är ilska.

Boken Arg är en kort bok. Det är som en bilderbok för vuxna. Berättelsen handlar om en känsla. Känslan är ilska. Arbetsmaterial till Arg Skriven av: Anna Fiske Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Arg. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det att övningen

Läs mer

Syfte: - att eleverna ska lära sig läsa och analysera lyrik. - att eleverna ska formulera sig i skrift, samt att skapa och bearbeta texter.

Syfte: - att eleverna ska lära sig läsa och analysera lyrik. - att eleverna ska formulera sig i skrift, samt att skapa och bearbeta texter. Syfte: - att eleverna ska lära sig läsa och analysera lyrik. - att eleverna ska formulera sig i skrift, samt att skapa och bearbeta texter. Mål: - att du i övningar tillsammans med andra kan visa att du

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator version 2017-08-21 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande lärare Uppsatsens titel

Läs mer

Edward de Bono: Sex tänkande hattar

Edward de Bono: Sex tänkande hattar Edward de Bono: Sex tänkande hattar Tänkandet är vår viktigaste mänskliga resurs. Men vårt största problem är att vi blandar ihop olika saker när vi tänker. Vi försöker för mycket på en gång; vi blandar

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Lpp för Svenska som andraspråk år 6 9 Hofors kommun, Petreskolan År6 Ht studieteknik 1 Vt sagor År 7 Ht Studieteknik 2 Vt Boken om mig själv År 8 Ht Studieteknik 3 Vt År 9 Ht Vt Deckare Studieteknik 4,

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT B

EXAMINATIONSUPPGIFT B EXAMINATIONSUPPGIFT B Helene Brogeland Nyckelbegrepp - introduktion till MKV distans VT2013 (1MK162) 2013-02-25 Innehåll 1. Termer som kan användas inom bildanalys... 3 2. Analys av porträtt av kungafamiljen...

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

KUNSKAPENS KATEDRAL DOMKYRKANS PROGRAM FÖR LINKÖPINGS GYMNASIESKOLOR

KUNSKAPENS KATEDRAL DOMKYRKANS PROGRAM FÖR LINKÖPINGS GYMNASIESKOLOR KUNSKAPENS KATEDRAL DOMKYRKANS PROGRAM FÖR LINKÖPINGS GYMNASIESKOLOR Flytta en lektion till Katedralen! Nu vill vi satsa lite extra på gymnasieskolorna i Linköping och Katedralen i Linköping vill erbjuda

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA B

SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA B SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA B Följande färdigheter ska du uppvisa under prövningen för att få ett godkänt betyg på kursen: SKRIVANDE: Du ska kunna producera olika typer av texter som är anpassade till

Läs mer

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

Dikter. Junibackens pedagogiska program för åk 1-3 på temat poesi

Dikter. Junibackens pedagogiska program för åk 1-3 på temat poesi Dikter Junibackens pedagogiska program för åk 1-3 på temat poesi INNEHÅLL Varmt välkomna till oss på Junibacken!... 3 Språkutveckling... 4 Skolprogrammets förankring i Lgr 11, reviderad 2016... 4 Förmågor...

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

NI SKA ÄLSKA VARANDRA FEMTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (28 APRIL 2013) NI SKA ÄLSKA VARANDRA Tidsram: 20-25 minuter. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra Joh 13:31 33a, 34 35 När Judas hade gått ut från salen där Jesus

Läs mer

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar.

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Till dig som är chef Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Vilja och våga på jobbet Vår värdegrund pekar ut riktningen framåt i det stora, men kan också vara till hjälp i det

Läs mer

LÄGGA GRUNDEN ATT BÖRJA PRATA OM SEXUALITET

LÄGGA GRUNDEN ATT BÖRJA PRATA OM SEXUALITET LÄGGA GRUNDEN Det är viktigt att avsätta tid för den startsträcka som ofta behövs för att sätta sexualundervisningen i ett sammanhang och skapa förtroende. I detta kapitel finns tips och metoder för att

Läs mer

MAR S VÄRLDSBÖNDAGEN

MAR S VÄRLDSBÖNDAGEN Mars 48 MARS 1 2 Sonen i huset var nu vuxen och skulle flytta hemifrån. När han skulle lämna barndomshemmet vände sig hans far till honom och sade: Glöm inte att spela på alla nittionio tangenterna på

Läs mer

Hur är du som älskarinna? Hämmad, Ambivalent eller Trygg?

Hur är du som älskarinna? Hämmad, Ambivalent eller Trygg? Hur är du som älskarinna? Hämmad, Ambivalent eller Trygg? 1. Hur visar du att du uppskattar din partners kropp? 1. Jag är mest orolig över att hen inte ska gilla min kropp. 2. Jag säger att min partner

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Maja Lidbeck & Ida Karlsson LGSV40. Att arbeta med noveller av Hjalmar Söderberg i gymnasieskolan

LÄRARHANDLEDNING. Maja Lidbeck & Ida Karlsson LGSV40. Att arbeta med noveller av Hjalmar Söderberg i gymnasieskolan Förslag på uppgifter och arbetsupplägg utifrån novellerna Pälsen och Kyssen. Maja Lidbeck & Ida Karlsson LGSV40 LÄRARHANDLEDNING Att arbeta med noveller av Hjalmar Söderberg i gymnasieskolan Introduktion

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

Hur man skriver vetenskapliga texter, gör referat, källhänvisningar och källkritik m.m.

Hur man skriver vetenskapliga texter, gör referat, källhänvisningar och källkritik m.m. Hur man skriver vetenskapliga texter, gör referat, källhänvisningar och källkritik m.m. Ett sätt att skriva om vetenskapliga frågor Kan heta lite olika, exempelvis utredande text Förmedlar kunskaper och

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Kåre Bluitgen Vad handlar boken om? Boken handlar om Axel, som inte har råd att ha de dyra märkeskläderna som många i klassen har. Han blir retad för hur hans kläder ser ut. Axel fyller

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

KN - Seminarium VT Kursledare: Marina Waldén Kursens hemsida:

KN - Seminarium VT Kursledare: Marina Waldén Kursens hemsida: KN - Seminarium VT 2006 Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv Kursledare: Marina Waldén Kursens hemsida: http://www.abo.fi/~mwalden/exfortsemi06.html Kort om kursen Mål: Öva muntlig och skriftlig framställning

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

CARL-JOHAN MARKSTEDT LÄRARHANDLEDNING TILL NOVELLEN SPÅR I SNÖN

CARL-JOHAN MARKSTEDT LÄRARHANDLEDNING TILL NOVELLEN SPÅR I SNÖN CARL-JOHAN MARKSTEDT LÄRARHANDLEDNING TILL NOVELLEN SPÅR I SNÖN AV JONAS KARLSSON 1 Jonas Karlsson är författare, dramatiker och skådespelare. Han har medverkat i en rad succéfilmer som Livet är en schlager,

Läs mer

UTBILDNINGEN. Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011. Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång?

UTBILDNINGEN. Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011. Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång? Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011 ELITTRÄNAR UTBILDNINGEN Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång? Av Michael Carlsson Handledare: Göran Lindblom 2011 05 14 1 Sammanfattning:

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn

Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn Nr 3/2007 Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn Fokusera Under söndagspromenaderna med gubbarna i byn behandlas inte bara

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

1 av 2 2009-08-04 12:21

1 av 2 2009-08-04 12:21 Dödens alla känslor - Musik - www.st.nu http://st.nu/kultur/musik/1.1236882?m=print 1 av 2 2009-08-04 12:21 Publicerad 2 augusti 2009 Textstorlek Människan och döden Gunilla Nyroos och Lennart Hjulström,

Läs mer

7 oktober - S:ta Birgitta av Vadstena, Sveriges och Europas skyddspatron

7 oktober - S:ta Birgitta av Vadstena, Sveriges och Europas skyddspatron 1535 7 oktober - S:ta Birgitta av Vadstena, Sveriges och Europas skyddspatron Ingångsantifon (Upp 2:17) Hör, du som har öron, vad Anden säger till församlingarna! Åt den som segrar skall jag ge av det

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

Pedagogens reflektioner

Pedagogens reflektioner Pedagogens reflektioner Namn: Avdelning: Datum: Bokens titel: Författare/illustratör: Reflektioner Det här bladet är tänkt för dig som pedagog. För att dokumentera bar nens/gruppens respons och funde ringar

Läs mer

Material från

Material från Svenska 2 Litterär förståelse och litterära begrepp Centralt innehåll och kunskapskrav I det centrala innehållet för svenska 2 anges Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk

Läs mer

MEN JAG AR KAR I HENNE Lärarmaterial

MEN JAG AR KAR I HENNE Lärarmaterial Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Boken handlar om Max, som tillsammans med sin klass åker på skolresa till fjällen. Max är intresserad av Anja, men Hanna verkar vara

Läs mer

EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen

EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen Examensarbetet ska anknyta till montessoripedagogiken och omfatta en enkel vetenskaplig undersökning (ex litteraturstudie, intervju, observation eller enkät),

Läs mer

Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY. Redovisning

Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY. Redovisning Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY Redovisning Redovisning av projekten Skriftligt i form av en slutrapport ( till handledaren via Urkund senast 11/4 (veckan innan påsklovet) Alla

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Forfattare: Mårten Melin

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Forfattare: Mårten Melin sidan 1 Forfattare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Måns och Emma är ihop och Måns är kär i Emma. Nanna, som är Emmas bästa kompis, är också lite kär i Måns. Emmas födelsedag är nästa vecka och Måns

Läs mer

SALOMOS ODEN Ett utdrag ur översättarnas förord:

SALOMOS ODEN Ett utdrag ur översättarnas förord: SALOMOS ODEN Den äldsta kristna sångboken Margareta Melin Salomos oden är dikt och sång från den unga kyrkans dagar. Dessa oden har ända in i vår tid varit så gott som okända. På svenska utgavs de 1980

Läs mer

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken. Pedagogisk planering i svenska. Ur Lgr 11 Kursplan i svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människan sin identitet, uttrycker sina känslor

Läs mer

Sociologiska institutionen, Umeå universitet.

Sociologiska institutionen, Umeå universitet. Sociologiska institutionen, Umeå universitet. Sammanställning av Förväntade studieresultat för kurserna Sociologi A, Socialpsykologi A, Sociologi B, Socialpsykologi B. I vänstra kolumnen återfinns FSR

Läs mer

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 3

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 3 Tala & SAMTALA Ämnets syfte översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i KURSLÄROMEDLET Svenska rum 3. Svenska rum 2, allt-i-ett-bok Kunskapskrav 1. Förmåga att tala inför andra

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

Godkänd examinationsuppgift. Lotta Jons, examinator

Godkänd examinationsuppgift. Lotta Jons, examinator Anders & Ellen Jag ger er här min respons på ert metodpaper Metodologiska ansats och textanalys. Jag går från början till slutet av paperet och baserar mina kommentarer på de instruktioner och betygskriterier

Läs mer

6 Kom du Helige. 1 Välkommen till denna plats

6 Kom du Helige. 1 Välkommen till denna plats 1 1 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Ann-Charlotte Ekensten Vad handlar boken om? Boken handlar om Elin som ska gå på nyårsfest. Egentligen vill hon inte gå på festen, för att hennes mamma är sjuk och kommer att dö. Men

Läs mer

VERKAVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Valborgsångtexter LÄNGTAN TILL LANDET

VERKAVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Valborgsångtexter LÄNGTAN TILL LANDET 1(7) LÄNGTAN TILL LANDET Vintern rasat ut bland våra fjällar, drivans blommor smälta ner och dö. Himlen ler i vårens ljusa kvällar, solen kysser liv i skog och sjö. Snart är sommarn här. I purpurvågor,

Läs mer

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela Den hårda attityden slog mot huden. Stenhård. Den kvävde lungorna som desperat försökte undvika den smutsiga luften. Cykelturen hade varit ansträngande och den varma kroppen började kylas ned. Fanns det

Läs mer