VISOR OCH FÖRTÄCKT SEX

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VISOR OCH FÖRTÄCKT SEX"

Transkript

1 GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för svenska språket VISOR OCH FÖRTÄCKT SEX Joseph Sverker En jämförelse av sexuella metaforer i ett urval från C.M. Bellmans och C. Vreeswijks visdiktning Språkvetenskapligt arbete, 7,5 poäng Svenska språket Vt 2008 Seminarieledare: Inga-Lill Gran

2

3 Sammanfattning 1 Den här uppsatsen söker svaret på om det finns symbolik i C.M. Bellmans och C. Vreeswijks diktning med sexuella associationer. Den symbolik som hittas kommer sedan att placeras i olika domäner. Om det är så att det finns domäner för Bellmans och Vreeswijks sexuella symbolik så är det intressant att jämföra dessa. Använder sig Bellman och Vreeswijk av samma slags domäner eller skiljer de sig mycket åt? I undersökning framstod det tydligt att både Bellman och Vreeswijk använder sig av symbolik för att beskriva sex. Bellman använde sig främst av ord så kan anknytas till musikinstrument, blommor och död/förgängelse. Vreeswijk, å sin sida, använde ord hämtade främst från ett spel mellan hetta och kyla, affärsvärlden och sjukdom/förgänglighet. Bellmans och Vreeswijks respektive domäner skiljer sig alltså åt och uppvisar inga större likheter förutom i den sista domänen där det finns kopplingar till förgänglighet hos både Bellman och Vreeswijk. Man kan därför dra slutsatsen att användandet av symbolik och metaforer för sex verkar vara aktuellt för många tidsåldrar, men att domänerna där symboliken och metaforerna hämtas från varierar från tid till tid. Nyckelord Bellman, Vreeswijk, stilistik, sex, domäner, jämförelse

4 2 Innehållsförteckning Sida 1. Inledning Presentation Bakgrund Motivering Syfte Forskningsfrågor Tidigare forskning Undersökning Teoriram Material: urval av visor och motivering Metod: närläsning och tolkning av stilistik Avgränsning Resultat Sexuella metaforer hos Bellman Sammanställning av domäner för Bellmans sexuella metaforer Sexuella metaforer hos Vreeswijk Sammanställning av domäner för Vreeswijks sexuella metaforer Diskussion Sammanfattning Litteraturförteckning... 13

5 3 1. Inledning På tusenåriga hinduiska tempel kan man se det likaväl som på Madison Square garden. Det finns i Boccaccios Decamerone från senmedeltiden och i den nutida Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö av Håkan Nesser. Man kan nämligen upptäcka hänvisningar till sex och sexualitet, mer eller mindre skylda, på de mest skilda ställen och därför vore det intressant att undersöka om det finns sexuella anspelningar även hos några av Sveriges mest välkända visdiktare. Denna uppsats tar sitt avstamp i att sex och känslor som associeras med sex inte alltid skrivs ut i klartext utan att sexuella anspelningar kan döljas bakom symbolik och metaforer. Denna symbolik kan hämtas från olika domäner, områden, och det är därför intressant att göra en närläsning av ett urval av C.M. Bellmans och C. Vreeswijks visor för att se om sexuella metaforer finns hos dem och från vilka domäner dessa är hämtade ifrån. 1.1 Presentation Sexualitet och sexualakten i sig har varit och är i viss mån fortfarande omhuldad av mystik och ibland tabu och är för det mesta av stort intresse för de flesta människor. Vad detta beror på är allt för komplext för att undersöka och ligger (antagligen) utanför språkvetenskapen. Det går istället att konstatera faktum att, med reklamvärldens språkbruk, sex säljer. 1.2 Bakgrund Om nu detta är fallet att sex attraherar på ett allmänmänskligt plan samtidigt som det är belagt med viss tabu är det av intresse att undersöka om det går att hitta referenser till sex och känslor förknippade med sex i t.ex. den svenska visdiktningen. Om det även är så att sex har varit och är till viss mån tabubelagt så är det möjligtvis så att eventuella sexuella referenser är uttryckta i bilder och metaforer. Det leder mig till att jämföra två tidsperioder för att se hur sex och känslor förknippade med sex kan ta sig i uttryck rent stilistiskt. 1.3 Motivering Det går inte att undvika ett visst mått av subjektivitet när en stilanalys av texter ska göras. Men enligt Melin & Lange (2000:19f) ligger den

6 4 textanalytiska metoden nära övrig vetenskaplig metod eftersom man även i en text- och stilistikanalyser söker att belägga ett påstående utifrån ett forskningsmaterial. Det är därför fullt möjligt att göra en vetenskaplig analys av Bellmans och Vreeswijks visor. Risken för subjektivitet skulle kunna motivera att en stilanalys inte bör göras utan att språkvetenskap ska hantera mer objektivt mätbara fenomen. Men som Cassirer hävdar, alla gör ideligen ansatser till stilanalys (2003:13) vilket betyder att ingen undkommer att göra stilistiska analyser. Med detta som bakgrund kan man motivera varför en stilistisk analys av C.M. Bellman och C. Vreeswijk är rättfärdigad. Frågeställningen som den här uppsatsen utgår ifrån är då: använder sig C.M. Bellman och C. Vreeswijk av metaforer och bilder som associeras till sex eller känslor som kopplas till sex och kan dessa delas upp i olika domäner? Om så är fallet finns det skillnader och/eller likheter mellan Bellmans och Vreeswijks domäner? 2. Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka och jämföra ett urval av C.M. Bellmans och C. Vreeswijks sånger och se om det finns likheter och/eller olikheter i vilka bilder de båda använder för att skriva om sex och känslor med sexuella associationer. Den huvudsakliga avsikten med uppsatsen blir då att jämföra vilka domäner Bellman använder sig av i sina eventuella omskrivningar av sex och, mutatis mutandis, vilka omskrivningar Vreeswijk använder sig av. 2.1 Forskningsfrågor Frågor som ställs och som det söks svar på i uppsatsen är för det första, finns det metaforer och bilder för sex och känslor med sexuella associationer i Bellmans och Vreeswijks diktning? För det andra, hur ter sig den sexuella symboliken i Bellman och Vreeswijk? Kan man dela in metaforerna i specifika ämnesgrupper eller domäner och hur jämför sig då de båda diktarnas domäner? 3. Tidigare forskning Bellman är en av Sveriges största och mest erkända diktare och har beundrats och i det närmaste dyrkats av kritiker och författare genom tiderna (Fehrman 1995:201). Det finns till följd därav detta en uppsjö av litteratur och forskning om Bellman. Mycket av denna fokuserar dock

7 5 på Bellmans liv och leverne, men det finns även forskning gällande Bellmans stilistisk och symbolism t.ex. Carl Fehrmans (1995) Vinglas och timglas i Bellmans värld och Lars Lönnroths (2005) Ljuva karneval! Om Carl Michael Bellmans diktning. Som titlarna på dessa verk visar är dessa närbesläktade med denna uppsats forskningsområde, alkohol och sex samt karneval och lössläppthet kopplas ofta ihop. Men, varken Fehrman eller Lönnroth gör en renodlad analys av Bellmans sexuella stilistik och hänvisningar. Denna uppsats stödjer sig trots detta på mycket av den forskning Fehrman och Lönnroth lagt fram. En ytterligare bok att nämna är Edvard Matzs (2004) Carl Michael Bellman: nymfer och friskt kalas vilken genom sin titel och syfte, att fokusera på kvinnorna som omgav Bellman, mycket väl skulle kunna vara relevant för denna uppsats. Men Matz fokuserar på biologiska data angående Bellmans kvinnor och gör inte några tolkningar av sexuell symbolik i Bellmans diktning varmed hans forskning inte bidrar till denna uppsats i någon nämnvärd utsträckning. Magdalena Hellquists Fula ord hos Bellman och mindre fula (1991) har dock varit en god hjälp för att komma förbi dekorum hos Bellman. Gällande Vreeswijk är forskningen på hans symbolism begränsad. Den enda litteratur som finns att tillgå är egentligen bara Ulf Carlsson (1996) som bl.a. tolkar Vreeswijk visor utifrån ett alienationsperspektiv. Men Carlsson fokuserar inte på sexuell symbolik hos Vreeswijk i någon nämnvärd utsträckning. 4. Undersökning Vid ingången av undersökningen utkristalliserar sig ett antal problem och ett antal frågor måste besvaras. Vad menas egentligen med sex och känslor som associeras med sex? Det finns med andra ord ett stort behov för definition av centrala begrepp för uppsatsen. För det andra bör även urvalsmetoden motiveras tillsammans med hur de valda visorna ska analyseras. Svar på dessa frågor hoppas jag kunna ge nedan. 4.1 Teoriram Begrepp behöver definieras för att de ska vara användbara och förståeliga för läsaren. I denna uppsats är det främst definitionen av sex och känslor som associeras med sex som behöver en definition. Det finns en risk för att definitioner blir för snäva så att ingenting

8 6 slutligen ryms i dem och samt, motsatt, finns det en risk att begrepp blir så vida att allting ryms inom dem så att de således förlorar sin mening. Med begreppet sex menas här just sexualakten och vad som förknippas med sexualaktens inledning och avslutning, i Bellmans ordalag den lilla döden. Vad det gäller känslor som associeras med sex är det mer svårdefinierad och det är större risk för att definitionen blir allt för vid, men med detta begrepp menar jag de känslor som uppstår mellan två personer som är sexuellt intresserade av varandra. I verkliga livet är detta troligen mycket svårbegränsat, men i visans värld är det något lättare, vilket vi ser i denna studie då jag hoppas beläggen och exemplifieringen från Bellmans och Vreeswijks visvärld talar för sig själva. Även begreppet domän bör definieras närmre. I denna uppsats är domän ett slags paraplyterm som omsluter ord som tillhör ett och samma ämnesområde. Till exempel fisk, krok, metrev, gummistövlar kan innefattas inom samma domän nämligen, fiske. 4.2 Material: urval av visor och motivering Dessa visor har valts ut efter en översiktlig läsning av alla Bellmans visor från Fredmans epistlar (1790). De visor som verkar innehålla metaforer om sex valdes därefter ut för en närmare analys och närläsning. På liknande sätt har Vreeswijks visor valts ut. Med tanke på de begränsningar en b-uppsats naturligt för med sig är jag tvungen att välja ut visor som kan misstänkas innehålla metaforer om sex. Från Bellman behandlas då fem visor och från Vreeswijk handlar det om sex visor med tydliga sexuella anspelningar. 4.3 Metod: närläsning och tolkning av stilistik Metodmässigt handlar det om två avgränsade synkrona undersökningar som sedan bidrar till att ge ett begränsat diakront perspektiv. Utifrån Lagerholms begreppsapparat (2005) utgår undersökningen från en kvantitativ metod där jag först bör samla respektive diktares omnämningar om sex. För att detta inte ska bli för stort för en b-uppsats använder jag mig av ett urval från Bellmans epistlar och förhåller mig även varsamt till tidigare forskning om Bellmans stilistik eftersom, som jag påpekade angående tidigare forskning, inte mycket av tidigare Bellmansstudier har fokuserat på Bellmans sexuella referenser. Vad det gäller Vreeswijk har jag själv god kännedom om Vreeswijks visor efter

9 7 många års lyssnande. Även där kommer jag att välja ut material och tolka detta och eventuell sekundärlitteratur om Vreeswijks stilistik används, som med Bellman, enbart när det är relevant. Metoden liknar således den av Lagerholm omnämnda korpusmetoden (2005:47-53). Första steget är nämligen att söka igenom Bellman epistlar för att hitta ett lämpligt urval av visor att analysera i detalj. Om Bellman t.ex. omskriver mannens utlösning med att dö (K Special ) kommer jag att söka efter ord i den visan som har med döden att göra för att sedan tolka när det kan handla om sex och när det helt enkelt handlar om död. Simonsson omnämner i detta sammanhang att orgasmens hänryckning kallades t.ex. la petit mort, den lilla döden (1995:93). Sedan tolkar jag utvalda visor från Vreeswijk för att se om han gör liknande kopplingar till sex. Den stora svårigheten med denna metod är att det finns risk att läsa in för mycket i visorna och att man ser sexuella anspelningar i var och varannan visa. Jag hoppas undvika detta genom att belägga väl i analysen varför jag anser det finnas sexuella anspelningar och metaforer i de visor jag har valt. 4.4 Avgränsning Undersökningen kommer att avgränsa sig till genren visa och närmare bestämt två erkänt stora svenska visdiktare Carl Michael Bellman och Cornelis Vreeswijk. Undersökningen kommer främst att fokusera på hur Bellman och Vreeswijk skriver om sex, eller eventuellt, omskriver sex i ett urval av visor. 5. Resultat För att visa resultaten på ett överskådligt sätt är de presenterade på så sätt att de utvalda visorna av Bellman analyseras för att sedan sammanställas. Efter Bellman följer en liknande analys av Vreeswijk. Resultaten av de respektive analyserna jämförs slutligen och kategoriseras. Analyserna följer ett enkelt mönster där jag gör tydliga hänvisningar till visorna för att sedan visa på vilket sätt detta symboliserar sex och slutligen hur man kan sammanställa detta i olika domäner.

10 8 5.1 Sexuella metaforer hos Bellman I Fredmans epistel n:o 2 (CMB = Carl Michael Bellman) finner vi till en början inga entydiga anspelningar på sex i första versen, men om den läses mot bakgrund av den andra och tredje versen är det värt att fråga sig vad fiolen ska symbolisera. I vers två introducerar Bellman nämligen nymfer, vilka troligen har en erotisk konnotation (Ankarcrona 1991: ). Nymferna sammankopplas med fader Bergs förmåga att hantera fiolen och spela på strängarna. Det är troligt att Bellman syftar på den sexuella akten i t.ex. På dina strängar står; / Varje ton du slår, / Du ett hjärta får / Att konstigt sammanlinda / Just på en minut / Små ögon bliva blinda. Om det stämmer att de musikaliska bilderna är metaforer för sex kan man även tänka sig att den blindhet Bellman omnämner handlar om orgasmens klimax. I den föregående versen verkar vi då ha att göra med det s.k. förspelet och här ska systern övertalas för att sedan snärjas in i kärlekens snara. I efterspelet övergår den sexuella lusten till törsten efter brännvin, men fortfarande finns det vissa sexuella anspelningar som t.ex. en nymf i det gröna. Simonsson styrker i sin analys av Ep. n:o 7 (CMB) att Bellman använde sig av musikens värld för att anspela på sex. Här får basfiolen stå för det manliga könsorganet (Simonsson 1995:93), Fram med basfiolen, knäpp och skruva, / Skjut skruven in; / Pip och kuttra som en turturduva. I Ep. n:o 13 återkommer sedan denna omskrivning enligt Hellquist (1991:100f). I Ep, n:o 7 (CMB) framkommer även Bellmans användning av döden som en metafor för orgasmen (Simonsson 1995:92f). Hellquist hävdar att strofen Nu skall du dö, min nymf! - Jag tigger: / Kvickna åter i din grav är ett blommande men klart bildspråk (1991:101). Ser vi till Ep. n:o 13 (CMB) återfinner vi detta blommande bildspråk, Nu blir jag kärlig, finns här någon mö, / Som önskar dö? / Hon dör och jag vill leva. Metaforerna om döden kopplas även samman med blomsterbilder hos Bellman vilket kan betyda att även blomsterriket är kopplat till erotik hos Bellman. Om dylika stränginstrument symboliserar det manliga könsorganet kan möjligtvis blommor symbolisera kvinnliga behag. I Ep. n:o 43 (CMB) kopplar Bellman samman just dödsmetaforer med blommetaforer, Ända i din kärlekstimma / Måste du en död förnimma. / Masken, dold i blomman, bådar blommans död. Konnotationerna mellan blommor och sex blir än tydligare i Ep. n:o 44 (CMB) där vi kan läsa, Drick ej mera än du tål, / Tänk på dina göromål, / På din Chloris, där hon ligger / Pigger, / Visar dig sin blomsterskål.

11 Sammanställning av domäner för Bellmans sexuella metaforer Efter denna analys av ett urval av Fredmans epistlar kan man klarlägga att det finns tre huvudsakliga domäner när Bellman skriver om sex och känslor som kan kopplas till sex. För det första handlar det om musikens värld där först och främst instrument står för sexuella omskrivningar. För det andra blir det tydligt i främst Ep n:o 7 och 13 (CMB) att döden är en domän som Bellman använder för omskrivningar av sex. Slutligen används även florans värld för att göra sexuella anspelningar. 5.2 Sexuella metaforer hos Vreeswijk Det finns anspelningar på sex i ett antal av Vreeswijks visor, men många anspelningar är så pass direkta att det är svårt att tala om ett bildspråk, men i t.ex Polaren Pär är kärlekskrank (Vreeswijk 2000:87) finns det ett tydligt sexuellt bildspråk. Här använder Vreeswijk sig av en metaforer av hetta för att visa på Pär sexuella frustration, Polaren Pär är full av glöd / [ ] Kinden är röd och Pär förstörd. Denna symbolik kommer även in i Tomtebloss (Vreeswijk 2000:112) där den även problematiseras och utvecklas med ett kontrastspel av hetta och kyla samt att Vreeswijk kommenterar på den sexuella glödens inneboende förgänglighet. Det återkommande omkvädet är att ingen glöd är oändlig. Älsklingen brinner hett, men svalnar snabbt. Denna tanke om hetta i kontrast med förgänglighet, nu gäller det livets förgänglighet kommer även fram i Telegram för fullmånen (Vreeswijk 2000:98). Där beklagar sig Ann-Katrin över hur män blir heta när det talas om passion, de svamlar om kärlekens glöd, men döda när det sexuella är över. Ett närliggande område till förgängligheten som Vreeswijk använder som bilder för sexuell möda är sjukdom. Mödosamheten för att få åtnjuta sex speglas väl i Halleluja, jag är frisk igen (Vreeswijk 2000:27) där jaget uttrycker Vilken lättnad! när han inte längre är snärjd av Amor, den bastarden. Det är dock inte bara hetta och sjukdom som är ett tema för Vreeswijk. Han hämtar även metaforer från näringslivet. I visorna Sportiga Marie (Vreeswijk 2000:57), Jubelvisa över Fiffiga Nanette (Vreeswijk 2000:81) och Får jag presentera Fiffiga Nanette (Vreeswijk 2000:93) finns det gott om exempel på sex som affärstransaktioner. Visorna handlar då om prostituerade. I den sistnämnda visan benämns t.ex. en disponent som klient och Fiffiga Nanette kommer sedan efter

12 10 en kärleksstund med disponenten med slanten. I Jubelvisa över Fiffiga Nanette är symboliken lika tydlig; Nanette är dyrbar, men För hundra spänn ger hon dej en kram. Det finns dock något ljusare symboliska domäner som Vreeswijk använder sig av för att skriva om sex. I En vacker visa till Linnéa (Vreeswijk 2000:145) skriver Vreeswijk om jagets libido som ett ljus som inte kommer slocknar för Linnea och i än mer positiva ordalag uttrycker jaget sin lycka över en kärleksnatt i Oj, vad jag var lycklig i natt! (Vreeswijk 2000:242). Slutligen i den finstämda visan Från en vän i viken (Vreeswijk 2000:264) målas den älskade upp som ett vackert kustlandskap och sedan fjällandskap Sammanställning av domäner för Vreeswijks sexuella metaforer Sammanställer man de sexuella metaforerna i Vreeswijks visdiktning ser man att de tillhör i stort fyra domäner. För det första låter Vreeswijk hetta och ord associerade med hetta symbolisera den sexuella lusten. Hetta kan även kontrasteras med kyla i relationen mellan två älskare. För det andra använder sig Vreeswijk av ord förknippade med förgänglighet och möda där då hettan oftast förtär de älskade. Den tredje domänen handlar främst om sex som en affärsuppgörelse och då handlar visorna om prostituerade. Och slutligen kan sex och sexualitet även beskrivas utifrån landskapssymbolik. 6. Diskussion Jämförs Bellmans och Vreeswijks stilistik och symbolik om sex och känslor som associeras med sex ser vi relativt tydliga skillnader i frågan om vilka domäner denna symbolik är hämtad ifrån. Vreeswijk verkar fokusera på ett mindre utmejslad stilistik och mindre komplexa metaforer. Det handlar om hetta versus kyla. Sexuella begär är heta, varma, glöd. Sedan ser vi även det sexuella spelet som just ett spel, eller kamp eller tävling. Bellman å andra sidan hämtar sina bilder främst från musikens och blommornas värld samt använder en utarbetad symbolik med många hänvisningar till död och förgängelse. Här bryter sällan Bellman symbolspråket utan talar ofta visan igenom om t.ex. fioler och bastubor som symboliserar den manliga könsorganet. I Vreeswijks visor ges oftare, i varje fall när det gäller en modern läsare, tydligare ickemetaforiska hänvisningar till sex som vävs samman med sexuell symbolik.

13 11 Det finns då inte många likheter i val av domäner mellan Vreeswijk och Bellman, men en intressant aspekt är att Bellman och Vreeswijk har ett gemensamt område, nämligen prostitution. Här behåller Vreeswijk tanken på köpenskap och använder näringslivsterminologi medan Bellman använder blomsymbolik när han skriver om prostituerade. Analyserar och sammanställer vi Bellmans och Vreeswijks domäner genom att ställa dem bredvid varandra ser vi alltså: Bellmans sexuella domäner: Musik och instrument Blom och växtvärlden Död och förgänglighet Vreeswijks sexuella domäner: Hetta och kyla Affärsterminologi Sjukdom och förgänglighet 7. Sammanfattning I uppsatsen har jag sökt svara på om Bellman och Vreeswijk använder sig av symbolik som har sexuella konnotationer. Undersökningen har stött sig på en närläsning av ett begränsat urval av Bellmans och Vreeswijks visor. I dessa visor har jag sedan tolkat symbolismen och belagt vilka symboler som är kopplade till sex genom att citera och klargöra symbolens kontext och troliga innebörd. Resultatet av undersökningen är att det finns sexuell symbolik i både Bellman och Vreeswijk alltså att de båda använder sig av metaforer för att göra sexuella anspelningar. Symboliken och metaforerna skiljer sig dock åt i sin utformning hos de båda diktarna. Resultaten av undersökningen visar att Bellman och Vreeswijk hämtar symboler från olika domäner. De domäner som Bellman hämtar sina symboler från är främst från musikinstrument för att symbolisera det manliga könsorganet. Det kvinnliga könsorganet symboliseras ofta med hänvisningar till blommor. Den tredje stora domänen hos Bellman är hänvisningar till död och förgänglighet. Gällande Vreeswijk finns det även där tre tydliga domäner. För det första använder sig Vreeswijk av ett kontrasterande mellan hetta och kyla för att skriva om det sexuella spelet och lusten. För det andra finner man även att han använder terminologi och symbolik från affärsvärlden, speciellt när det handlar om prostituerade. Slutligen använder sig även Vreeswijk av ord som förknippas med sjukdom och förgänglighet. Bellmans och Vreeswijk sexuella symbolik skiljer sig därmed åt och de använder sig inte av ord och termer från samma domäner. Vad man dock kan fastslå är att det går att finna omskrivningar och metaforer för

14 den sexuella handlingen och känslor som associeras med sex hos både Bellman och Vreeswijk. Sex verkar med andra intressera på 1700-talets slut som på 1900-talets mitt, men hur man diktar om detta skiljer sig åt. 12

15 13 8. Litteraturförteckning Ankarcrona, Anita Bara vällust finnes här Fredmans Epistlar som pastoral utopi I: Ur Bellmans värld och Fredmans. (En uppsatssamling utgiven av Bellmanssällskapet) Stockholm: Bellmanssällskapet & Carlssons, Carl Michael Bellman i Svalans Svenska Klassiker Stockholm: Bonniers. Carlsson, Ulf Cornelis Vreeswjik: artist - vispoet - lyriker. Malmö: Corona. Cassirer, Peter Stil, stilistik och stilanalys. Stockholm: Natur och Kultur. Fehrman, Carl Vinglas och timglas i Bellmans värld. Lund: Absalon. Hellquist, Magdalena Fula ord hos Bellman och mindre fula I: Ur Bellmans värld och Fredmans. (En uppsatssamling utgiven av Bellmanssällskapet) Stockholm: Bellmanssällskapet & Carlssons, Lagerholm, Per Språkvetenskapliga uppsatser. Lund: Studentlitteratur. Lönnroths, Lars Ljuva karneval! Om Carl Michael Bellmans diktning. Stockholm: Bonniers. Matz, Edvard Carl Michael Bellman: nymfer och friskt kalas. Stockholm: Historiska Media. Melin, Lars & Lange, Sven Att analysera text: Stilanalys med exempel. Lund: Studentlitteratur. Simonsson, Ingmar Bellmans värld. Stockholm: Astrate. Vreeswijk, Cornelis Samlade sånger: Skrifter I (red. Vold, Jan Erik). Stockholm: Ordfront. Övriga källor: K special C.M. Bellman. SVT. Visad

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015

Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015 Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015 Kurskoder: 9SAA11, 93SA51, 910G03 Här ges information om examinationsuppgifterna, beskrivning av hur en essä kan utformas, betygskriterier och litteraturlistor.

Läs mer

Noter och referenser - Oxfordsystemet

Noter och referenser - Oxfordsystemet Noter och referenser - Oxfordsystemet Centrum för barnkulturforskning Centrum för barnkulturforskning Vårterminen 2012 Noter och referenser - Oxfordsystemet Noter och referenser Oxfordsystemet Det finns

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Mall för rapport En hjälp för dig som skriver gymnasiearbete inom ett yrkesförberedande

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Det är skillnaden som gör skillnaden

Det är skillnaden som gör skillnaden GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är skillnaden som gör skillnaden En kvalitativ studie om motivationen bakom det frivilliga arbetet på BRIS SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt

Läs mer

BAS A01 Baskurs för universitetsstudier! Jeanette Emt, Filosofiska institutionen! Att skriva uppsats

BAS A01 Baskurs för universitetsstudier! Jeanette Emt, Filosofiska institutionen! Att skriva uppsats BAS A01 Baskurs för universitetsstudier! Jeanette Emt, Filosofiska institutionen! Att skriva uppsats ATT SKRIVA UPPSATS inte bara en sak utan (minst) tre Förarbete Förarbete forskningsprocessen Förarbetet

Läs mer

Text och språkanalys. Klassisk retorik och massmedieretorik. två ingångar till textanalys

Text och språkanalys. Klassisk retorik och massmedieretorik. två ingångar till textanalys Text och språkanalys Klassisk retorik och massmedieretorik två ingångar till textanalys Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap A, nät VT12 Kursledare: Jonas Ström och Hans Wiechel Institutionen för kultur-

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Sinhéad O connor Just A Rebel Song

Sinhéad O connor Just A Rebel Song Sinhéad O connor Just A Rebel Song Ämne: So/Sv Namn: Henrik Estander Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Sinhéad O connor Just A Rebel Song 1 Innehållsförteckning 2 Sinhéad

Läs mer

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp (Gäller ht-14) För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende kunskap och förståelse känna till och redogöra för: - grundlinjen

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

DISTANSARBETE: TEKNIK, RETORIK OCH PRAKTIK. Lennart Sturesson. Carlssons

DISTANSARBETE: TEKNIK, RETORIK OCH PRAKTIK. Lennart Sturesson. Carlssons DISTANSARBETE: TEKNIK, RETORIK OCH PRAKTIK Lennart Sturesson Carlssons Innehåll Kap 1. Inledning: Distansarbete ett ämne i tiden 13 1 Diskrepanser mellan retorik och praktik 14 2 Tidigare forskning 17

Läs mer

Lokal pedagogisk planering HT- 11 V.7 Ämnesområde: Muntlig framställning

Lokal pedagogisk planering HT- 11 V.7 Ämnesområde: Muntlig framställning Lokal pedagogisk planering HT- 11 V.7 Ämnesområde: Muntlig framställning Ansvarig lärare: Thomas Dahl mail: thomas.hansson-dahl@edu.upplandvasby.se Centralt innehåll Tala, lyssna samtala: Muntliga presentationer

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT B

EXAMINATIONSUPPGIFT B EXAMINATIONSUPPGIFT B Helene Brogeland Nyckelbegrepp - introduktion till MKV distans VT2013 (1MK162) 2013-02-25 Innehåll 1. Termer som kan användas inom bildanalys... 3 2. Analys av porträtt av kungafamiljen...

Läs mer

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR Ämnet klassisk grekiska språk och kultur är till sin karaktär ett humanistiskt ämne som förenar språk- och kulturstudier. Grekiska har varit gemensamt språk för befolkningen

Läs mer

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. 2012-12-06 19:12 Sida 1 (av 11) ESS i svenska, Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Kapitel Läsa för att lära Kapitel Uppslagsboken Kapitel Uppslagsboken

Läs mer

Lokal Pedagogisk Planering i Kemi Ämnesområde: Organisk kemi

Lokal Pedagogisk Planering i Kemi Ämnesområde: Organisk kemi Lokal Pedagogisk Planering i Kemi Ämnesområde: Organisk kemi Ansvarig lärare: Janne Wåhlin jan.wahlin@edu.upplandsvasby.se Läroplanens centrala innehåll gällande kemi säger att du ska lära om kolatomens

Läs mer

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte BL BILD 3. Kursplaner 3.1 BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala,

Läs mer

Bäckens sång. Tore Lund

Bäckens sång. Tore Lund 75 Bäckens sång Tore Lund Dikten heter Älvan till flickan. Börja med att läsa den högt. Den är gjord för det. Utan sina ljud, sin rytm, sin andning blir den meningslös. Så: nu kan vi gå vidare. Rydberg

Läs mer

Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn

Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn Nr 3/2007 Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn Fokusera Under söndagspromenaderna med gubbarna i byn behandlas inte bara

Läs mer

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att KÄRLEK Under vårterminen i årskurs 8 kommer vi att arbeta med temat kärlek. Alla måste vi förhålla oss till kärleken på gott och ont; ibland får den oss att sväva på små moln, ibland får den oss att må

Läs mer

Lärarmaterial. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: Författare: Mårten Melin

Lärarmaterial. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: Författare: Mårten Melin Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Mårten Melin Boken handlar om: Max ska vara ensam hemma, medan hans syster Moa och mamma är på semester. Precis innan de ska resa, ber Moa honom om en tjänst. Hennes kompis

Läs mer

Rockmusik. Sångsätt: Man sjunger ofta på starka och höga toner.

Rockmusik. Sångsätt: Man sjunger ofta på starka och höga toner. Rockmusik Vanliga instrument: Elgitarr, elbas, trumset, synt. Vanligt i musiken: Musiken har ofta både verser och refränger. Det är vanligt med elgitarrsolon i musiken. Musiken låter: Hård, tuff. Den uttrycker

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Konsten att skriva en projektplan

Konsten att skriva en projektplan Konsten att skriva en projektplan En projektplan är ett dokument som skrivs i det syfte att beskriva vad man gör och när man utför de olika aktiviteterna i projektgruppen. Genom att planera sitt projekt

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Delprov A Underlag för bedömning

Delprov A Underlag för bedömning Delprov A Underlag för bedömning Uppgifter i Del A 0-svar Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Han hade grön kostym 1. Den unga kvinnan tycker att mannen är pinsam. Ge två exempel ur texten på vad kvinnan menar. (nivå

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE Ämne: Svenska/SO Namn: Johanna Wennberg Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Kompendium åk 1-3 Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Namn: Klass: Övergripande tema mål: Med detta tema vill vi att eleverna skall få kunskap, insikt och förståelse gällande:

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen Bakgrund Det här materialet hör till boken Märtas tavlor som är skriven av Johanna Immonen. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK 5 ÅK 1 Musicerande och musikskapande ÅK 2 Sång i olika former, unison sång, kanon och växelsång Spel i olika former, ensemblespel Imitation och improvisation med rörelser, rytmer

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

Naturskydd och social utveckling lagen, tolkningen, glädjen och hälsan

Naturskydd och social utveckling lagen, tolkningen, glädjen och hälsan Naturskydd och social utveckling lagen, tolkningen, glädjen och hälsan Presentation vid Ekoseminariet Nr. 5 i Tequisquiapan, Querétaro, Mexiko den 11 april 2014. Av Ann-Marie Svensson Utan en lokal tolkning

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i:

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i: Bild åk 7 Ämnets syfte: Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1 INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 1 (prata) I den här serien ska vi presentera några av hinduismens mest kända berättelser i form

Läs mer

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE HOTELL GYLLENE KNORREN: DEN MYSTISKA GÄSTEN Text: Måns Gahrton och Johan Unenge 2008 Bild: Johan Unenge 2008 En originalproduktion från Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm Formgivning

Läs mer

Hur är du som älskare? Ängslig, Ambitiös eller Trygg?

Hur är du som älskare? Ängslig, Ambitiös eller Trygg? Hur är du som älskare? Ängslig, Ambitiös eller Trygg? 1. Hur visar du att du uppskattar din partners kropp? 1.Jag är mest orolig över att min partner inte ska gilla min kropp. 2. Jag säger att min partner

Läs mer

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET Uppmärksamhet är kanske den enskilt viktigaste ingrediensen för mänsklig utveckling näringslösning för själen. Om du tänker på tillfällen i ditt liv då du har utvecklats, tagit

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Svenska

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Svenska ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Svenska Övergripande Mål: formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, anpassa språket efter olika

Läs mer

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne.

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. MEDIESPRÅK Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. Beskrivning av ämnet I det journalistiska arbetet är språket ett väsentligt arbetsredskap. Journalisterna

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48 Älska era fiender Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er:

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Ska vi ses? Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Mårten Melin

Ska vi ses? Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Mårten Melin sidan 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Maria sitter på tåget och ska åka till sin mormor i Göteborg. Mittemot Maria sitter en jättesnygg tjej som läser dikter. Det brukar Maria också göra.

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö

Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö I samråd med förskolans och skolans pedagoger ska skolbiblioteket vara ett stöd inom följande områden: läsa

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER

BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER 8 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (2 MARS 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 6:24-34 Gud och mammon Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö

Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö I samråd med förskolans och skolans pedagoger ska skolbiblioteket vara ett stöd inom följande områden. Förskola

Läs mer

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela Den hårda attityden slog mot huden. Stenhård. Den kvävde lungorna som desperat försökte undvika den smutsiga luften. Cykelturen hade varit ansträngande och den varma kroppen började kylas ned. Fanns det

Läs mer

FÖRSTADSFRÖKNARNAS DUETT

FÖRSTADSFRÖKNARNAS DUETT FÖRSTADSFRÖKNARNAS DUETT HAVER NI SETT KARLSSON TEXT och MUSIK: Emil Norlander (1865 1935). svensk revyförfattare, journalist och kåsör (pseud. Don Basuno). Som barn blev Emil klar över konsten när han

Läs mer

Kursplan - Grundläggande svenska

Kursplan - Grundläggande svenska 2012-11-08 Kursplan - Grundläggande svenska Grundläggande svenska innehåller tre delkurser: Del 1, Grundläggande läs och skrivfärdigheter (400 poäng) GRNSVEu Del 2, delkurs 1 (300 poäng) GRNSVEv Del 2,

Läs mer

Xstory. vägar till kvinnlig njutning av sexualpedagogen. Kristoffer Lind

Xstory. vägar till kvinnlig njutning av sexualpedagogen. Kristoffer Lind Xstory Våren 2007 Xstory För två år sedan publicerade vi en nyutgåva med de bästa erotiska novellerna ur Bengt Anderbergs serie Kärlek 1 14 en serie som uppnått kultstatus, som är närmast omöjlig att få

Läs mer

Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad omfattning och karaktär

Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad omfattning och karaktär STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för social arbete Astrid Schlytter, Sara Högdin, Mariet Ghadimi, Åsa Backlund och Devin Rexvid Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under

Läs mer

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler. MUSIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl tanke- som känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var

Läs mer

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se Svenska "#$%&'(&)*+'$,-*$,,*$.&'()/&0123-4)$*.56*$74$',$*(/'0118%59$*(0928,#$9'4('8%&'():;$%01.5,,&)*+''(%.88,,*

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning

ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning Kursen består av följande delkurser vilka beskrivs nedan: Litteratur, 6 högskolepoäng Grammatik och översättning, 9 högskolepoäng Skriftlig

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp 2008 02 21 Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp PM, Seminarie SEM1, 3hp Kapitel 4 Seminariegrupp 7 Författare: Robin Hellsing Robin Jarl Handledare: Rolf Lövgren Sammanfattning

Läs mer

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll 3.8 SIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan 3.8 Musik Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Med koppling till EmiWeb

Med koppling till EmiWeb Datavetenskap Opponent(er): Jonas Brolin Mikael Hedegren Respondent(er): David Jonsson Fredrik Larsson Webbaserad släktträdsmodul Med koppling till EmiWeb Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx 1 Sammanfattat

Läs mer

Kursbeskrivning. Examensarbete, 15 hp. Tolkning kandidatkurs, GN, 30 hp (TTA410)

Kursbeskrivning. Examensarbete, 15 hp. Tolkning kandidatkurs, GN, 30 hp (TTA410) Tolk- och överarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Examensarbete, 15 hp Tolkning kandidatkurs, GN, 30 hp (TTA410) Fastställd av institutionsstyrelsen 2014-06-04 och gäller fr.o.m. ht 2014. 1 Förväntade studieresultat

Läs mer

Att skriva uppsats 31:januari

Att skriva uppsats 31:januari Att skriva uppsats Du ska nu skriva en teknikuppsats för att ta reda på inom vilka områden datorer används i. Ta reda på hur tekniska system i samhället förändrats över tid och vilka drivkrafter som ligger

Läs mer

INNEHÅLLS- FÖRTECKNING

INNEHÅLLS- FÖRTECKNING ABSTRACT INNEHÅLLS- FÖRTECKNING DEL I INLEDNING... 1 Bakgrund och övergripande problemformulering... 1 Vad är: content marketing... 2 Content marketing från början... 3 Spoon och content marketing... 3

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Romeo och Julia av Matteo Bandello

Romeo och Julia av Matteo Bandello en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Romeo och Julia av Matteo Bandello funderingsfrågor, diskussionsfrågor, högläsning och skrivövningar Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs:

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn Gymnasiearbete Datum Uppsatsens rubrik Ev. underrubrik Ditt namn, klass Handledarens namn Sammanfattning En uppsats har en kort, inledande sammanfattning av hela arbetet. Den kommer inledningsvis men skrivs

Läs mer