Reserapport gällande Healthy Cities internationella konferens i Aten, oktober 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reserapport gällande Healthy Cities internationella konferens i Aten, 22-25 oktober 2014"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda Kommunstyrelsen Reserapport gällande Healthy Cities internationella konferens i Aten, oktober 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Reserapport avseende den internationella konferensen som Healthy Cities genomförde i Aten oktober 2014, bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 24 november 2014, godkänns. Sammanfattning Från den 22 till den 25 oktober hölls en internationell konferens ordnad av WHO International Healthy Cities Network. Konferensen ägde rum i Aten, Grekland. På konferensen deltog Huddinge kommun med två personer, Katharina Wallenborg (DP), kommunalråd med ansvar för folkhälsa samt Linda Lindblom, utvecklingsledare med ansvar för övergripande folkhälsoarbete. Deltagarna har under konferensen deltagit på seminarier och föreläsningar och genom detta tagit del av andra länders erfarenheter kring såväl praktisk som strategiskt folkhälsoarbete och fått lyssna till goda exempel på hur styrning och ledning kring dessa frågor framgångsrikt kan utvecklas och genomföras för att främja hälsosamma städer. Beskrivning av ärendet Från den 22 till den 25 oktober hölls en internationell konferens anordnad av WHO International Healthy Cities Network. Konferensen ägde rum i Aten, Grekland. Beslut om kommunalrådet Katharina Wallenborgs (DP) deltagande fattades den 28 augusti 2014 med stöd av delegationsbestämmelsen enligt punkten A12.1 i delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210). Konferensen firade att nätverket funnits i 25 år och gav deltagarna möjlighet att får veta mer om det arbetet som görs inom ramen för Healthy Cities arbete både nationellt och vad olika städer och kommuner arbetar med. Konferensens mål var att POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) visa på vikten av åtgärder för att förbättra hälsa och välbefinnande på lokal och urban nivå; utforska den nyckelroll som lokala myndigheter har, och konsekvenserna av lokalt ledarskap och styrning för hälsan; dela innovativa bra metoder för hälsosamma städer och sunda samhällen samt att ta initiativ inom WHO-regioner och att dela visioner och stärka engagemanget för hälsa och hög livskvalitet i städerna. På konferensen deltog Huddinge kommun med två personer, Katharina Wallenborg (DP), kommunalråd med ansvar för folkhälsa, samt Linda Lindblom, utvecklingsledare med ansvar för övergripande folkhälsoarbete. Deltagarna har under konferensen deltagit på seminarier, workshops och föreläsningar och genom detta tagit del av andra länders erfarenheter kring såväl praktiskt som strategiskt folkhälsoarbete och fått lyssna till goda exempel på hur styrning och ledning kring dessa frågor framgångsrikt kan utvecklas och genomföras för att för hälsosamma städer. Bland annat används mer och mer både kartor och mått för att visa på skillnader i hälsa både lokalt och regionalt. För Huddinges del så fanns det flera värdefulla erfarenheter som kan tas tillvara framöver eftersom kommunen har ett stort engagemang i dessa frågor, som inte minst rör samhällsplanering där det svenska nätverket har en arbetsgrupp som träffas. När det gäller nätverket och dess konferenser (nationellt och internationellt) så är styrkan att tjänstemän och politiker arbetar tillsammans, vilket ger kunskap och förståelse för olika roller och gör att arbetet med folkhälsa kan bli både bättre och effektivare. En slutsats var att det finns mycket att hämta från de nordiska länderna (både Danmark och Finland) det arbetet som görs lokalt och nationellt liksom flera spännande projekt som görs i olika delar av Europa, bland annat Nederländerna och Italien. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen föreslår att reserapporten godkänns. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) Linda Lindblom Utvecklingsledare Bilaga Reserapport internationell Healthy Cities konferens i Aten, oktober 2014 med tillhörande bilagor

4 KS-2014/ Deltagande i Healthy Cities internationella konferens i Aten oktober 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

5 Sammanfattning Från den 22 till den 25 oktober hölls en internationell konferens ordnad av WHO International Healthy Cities Network. Konferensen ägde rum i Aten, Grekland. På konferensen deltog Huddinge kommun med två personer, Katharina Wallenborg (DP), kommunalråd med ansvar för folkhälsa samt Linda Lindblom, utvecklingsledare med ansvar för övergripande folkhälsoarbete. Deltagarna har under konferensen deltagit på seminarier och föreläsningar och genom detta tagit del av andra länders erfarenheter kring såväl praktisk som strategiskt folkhälsoarbete och fått lyssna till goda exempel på hur styrning och ledning kring dessa frågor framgångsrikt kan utvecklas och genomföras för att främja hälsosamma städer. Inledning och/eller bakgrund WHO-nätverket Healthy Cities startades 1986 med syftet att städer skulle utbyta erfarenheter om hur folkhälsomålen kunde omsättas i praktiken. Ett övergripande mål med samarbetet är att deltagande organisationer strävar efter att stärka folkhälsoarbetet och att utveckla strategier och metoder genom bland annat kunskapsutbyte. Det internationella nätverket omfattar idag 96 städer och regioner i Europa inkluderat några utomeuropeiska städer. Svenska medlemmar är Stockholm läns landsting och Helsingborgs stad (Ytterligare svenska städer och regioner överväger medlemskap). Tematiska undernätverk finns inom områden som äldres hälsa, jämlik hälsa och samhällsplanering erbjuder möjligheter till erfarenhetsutbyte i specifika sakfrågor. Healthy cities arbetar i femårsperioder, så kallade faser. Fas V (5) avslutades under 2013 och den övergripande målsättningen för denna fast har varit en god och jämlik hälsa i alla lokala planer och riktlinjer inleds fas VI (6). Arbetet kommer under de kommande fem åren att vara inriktat på att lokalt implementera de mål som antagits av medlemsstaterna i och ha ett starkt fokus på WHO:s nya strategi Health 2020, vilket innebär en fokusering på styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och utveckling av det breda arbetet med folkhälsa och social hållbarhet. Nationella Healthy Cities Healthy Cities (HC) i Sverige är en del av WHO-nätverket som ovan beskrivits. I dagsläget omfattar nätverket 15 städer och flera regioner. Nätverket syftar till att på ett nationellt plan skapa ett erfarenhetsutbyte. Nätverket arbetar förutom en strategisk grupp med två temagrupper: Hälsosam samhällsplanering (syftet med temagruppen var och är att sammanföra politiker, folkhälsostrateger och stadsplanerare för erfarenhets- och kunskapsutbyten inom området stadsplanering. Med hållbarhetsaspekterna som grund har gruppen formulerat en gemensam avsiktsförklaring: All fysisk planering ska vara hälsofrämjande) Ekonomiska perspektiv på folkhälsa och hållbar utveckling 2 DELTAGANDE I HEALTHY CITIES INTERNATIONELLA KONFERENS I ATEN OKTOBER 2014

6 Internationell konferens i Aten 2014 Den oktober hölls en internationell konferens ordnad av WHO International Healthy Cities Network. Konferensen ägde rum i Aten, Grekland. På konferensen deltog Huddinge kommuns med två personer, Katharina Wallenborg (DP) samt Linda Lindblom, utvecklingsledare med ansvar för övergripande folkhälsoarbete. Deltagarna har under konferensen deltagit på seminarier, workshops och föreläsningar och genom detta tagit del av andra länders erfarenheter kring såväl praktisk som strategiskt folkhälsoarbete och fått lyssna till goda exempel på hur styrning och ledning kring dessa frågor framgångsrikt kan utvecklas och genomföras för att för hälsosamma städer. Bland annat används mer och mer både kartor och mått för att visa på skillnader i hälsa både lokalt och regionalt. Utöver de 56 medlemsländerna fanns flera andra länder på plats. Spridningen på deltagarna var stor då även Sydkorea, Oman och Colombia deltog. DELTAGANDE I HEALTHY CITIES INTERNATIONELLA KONFERENS I ATEN OKTOBER

7 För Huddinges del så fanns det flera värdefulla erfarenheter som kan tas tillvara framöver eftersom kommunen har ett stort engagemang i dessa frågor, som inte minst rör samhällsplanering där det svenska nätverket har en arbetsgrupp som träffas vilket ovan har beskrivits. När det gäller både nätverket och dess konferenser (nationellt och internationellt) så är styrkan att tjänstemän och politiker arbetar tillsammans, vilket ger kunskap och förståelse för olika roller och gör att arbetet med folkhälsa kan bli både bättre och effektivare. En slutsats var att det finns mycket att hämta från de nordiska länderna (både Danmark och Finland) det arbetet som görs lokalt och nationellt liksom flera spännande projekt som görs i olika delar av Europa, bland annat Nederländerna och Italien. Konferensen firade att nätverket funnits i 25 år och gav deltagarna möjlighet att får veta mer om det arbetet som görs inom ramen för Healthy Cities arbete både nationellt och vad olika städer och kommuner håller på med. Konferensens mål var att visa på vikten av åtgärder för att förbättra hälsa och välbefinnande på lokal och urban nivå; utforska den nyckelroll som lokala myndigheter i och konsekvenserna av lokalt ledarskap och styrning för hälsan; dela innovativa bra metoder för hälsosamma städer och sunda samhällen samt att ta initiativ inom WHO-regioner och att dela visioner och stärka engagemanget för hälsa och hög livskvalitet i städerna. Utöver detta erbjöds under fredagen en guidning av Aten med flera olika möjligheter bland annat ett besök på Nya Akropolis Museum. 4 DELTAGANDE I HEALTHY CITIES INTERNATIONELLA KONFERENS I ATEN OKTOBER 2014

8 En avslutningsmiddag hölls där deltagarna fick möjlighet att under friare former dela med sig av det arbetet som görs. Huddinge delade bord med Madrid, Moldavien (ej medlemmar) och Bukarest vid middagen, vilket var givande. DELTAGANDE I HEALTHY CITIES INTERNATIONELLA KONFERENS I ATEN OKTOBER

9 Bilaga Atendeklarationen - Atens Declaration for Healthy Cities. Political statement and action commitments for the WHO European Healthy Cities Network and Network of European National Healthy Cities Networks in Phase VI 6 DELTAGANDE I HEALTHY CITIES INTERNATIONELLA KONFERENS I ATEN OKTOBER 2014

10 International Healthy Cities Conference Health and the City: Urban Living in the 21st Century Visions and best solutions for cities committed to health and well-being Athens, Greece, October 2014 Athens Declaration for Healthy Cities Political statement and action commitments for the WHO European Healthy Cities Network and Network of European National Healthy Cities Networks in Phase VI Strengthening urban leadership for health, health equity and well-being for all W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N R E G I O N A L O F F I C E F O R E U R O P E UN City, Marmorvej 51, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark Telephone: Fax:

11 Political statement We, the mayors and senior political representatives of cities gathered at the 2014 International Healthy Cities Conference in Athens, Greece confirm our commitment to the values and principles of the Healthy Cities movement. In an increasingly urban and interdependent world, we will step up leadership individually and collectively to make our cities healthy, safe, fair, inclusive, resilient and sustainable. We recognize that: the well-being, health and happiness of our citizens depends on our willingness to give priority to the political choices that address the determinants of health throughout the lifespan; the quality of urban life requires our urgent action to combat climate change and how it affects health; and the social diversity and trust essential to vibrant communities can only be fostered if we counteract the policies that lead to increasing social divides and health inequities. We will therefore advocate forcefully for investing in cities and their people and will significantly increase our engagement in city diplomacy between cities and with many other stakeholders. In particular, we will strongly engage in formulating and implementing the United Nations post-2015 agenda (worldwewant2015.org). We declare our commitment: to integrate health and sustainable development considerations in how we plan, design, maintain, improve and manage our cities and neighbourhoods and use new technologies; to use our public platforms and networks to alert decision-makers to the risks of policies, such as austerity measures, that can increase inequalities in health, deprive people of access to fundamental services and undermine their physical and mental health and well-being; to raise awareness on the need for whole-of-government and whole-of-society action on the determinants of health; to apply our convening power to bring together, engage and motivate all relevant stakeholders in taking action for health; and to exploit our influence to advocate with all sectors to address health concerns in their policies; to advocate for the use of health, health equity and well-being as a barometer (key outcome measure) of social and economic development and progress, on all levels, towards reducing poverty, promoting social inclusion and eliminating discrimination; - 2 -

12 to embrace our unique leadership roles, as facilitators, social innovators and brokers, locally, nationally and internationally in advocating for investment in health; and to continue to share new knowledge on more effective and efficient policy and governance approaches to address the emerging and continuing health challenges we face. Health will play an ever more important role in national, regional and global agendas, and networks of cities will play a decisive role in shaping agendas on global health, environment and development policies and goals. We therefore call on national governments and international agencies globally: to recognize the importance of the local and urban dimension of making and implementing national and international health policies; to mobilize additional resources and legal instruments, where appropriate, to support health equity, social inclusion and sustainable development policies; to use the experience and insights of cities in analysing and responding to local health conditions through intersectoral and participatory approaches to inform national and international health strategies and to encourage local government representatives to participate in delegations to meetings of relevant international forums; and to support national healthy cities networks in their coordinating, capacitybuilding and diplomacy roles. We call on all city and health leaders and everyone who lives in urban settings to join us in this endeavour to create a healthier and sustainable future

13 Action commitments for the WHO European Healthy Cities Network and Network of European National Healthy Cities Networks in Phase VI We, the mayors and senior political representatives of European cities gathered at the 2014 International Healthy Cities Conference in Athens, Greece on 25 October 2014 on the threshold of launching the sixth phase of healthy city action that will inspire and guide our work in the next five years, commit ourselves to: 1. Reaffirm our commitment to healthy city principles and values related to equity, empowerment, partnership, solidarity and sustainable development (Box 1) that build on the WHO Constitution and the Universal Declaration of Human Rights that states that: The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, political belief, economic or social condition. Box 1. Healthy city principles and values Equity: addressing inequity in health and paying attention to the needs of those who are vulnerable and socially disadvantaged; inequity is inequality in health that is unfair and unjust and avoidable causes of ill health. The right to health applies to everyone regardless of sex, race, religious belief, sexual orientation, age, disability or socioeconomic circumstance. Participation and empowerment: ensuring the individual and collective right of people to participate in decision-making that affects their health, health care and well-being. Providing access to opportunities and skills development together to empower citizens to become self-sufficient. Working in partnership: building effective multisectoral strategic partnerships including civil society and other non-state actors to implement integrated approaches and achieve sustainable improvement in health. Solidarity and friendship: working in the spirit of peace, friendship and solidarity through networking and respect and appreciation of the social and cultural diversity of the cities of the healthy cities movement. Sustainable development: the necessity of working to ensure that economic development and all its enabling infrastructure including transport systems is environmentally and socially sustainable: meeting the needs of the present in ways that do not compromise the ability of future generations to meet their own needs. 2. Acknowledge and work to realize our unique leadership roles locally, nationally and internationally as both advocates for and custodians of our people s health and well-being by securing the highest level of political commitment to strengthen and scale up efforts to improve and protect all our citizens

14 3. Transparently represent the interests of and ensure the full participation of all citizens to whom we are accountable in the policy process. 4. Use our public platforms and networks to engage others by: raising awareness about the root causes of ill health within our urban contexts; applying our convening power to bringing together and engaging all relevant stakeholders in taking action for health; and exploiting our influence to advocate with all sectors to address health concerns in their policies. 5. Support and strengthen healthy cities networks as dynamic platforms for exchange of information and expertise (Box 2) and as vital vehicles for crisis management and collective city health diplomacy. Box 2. Strategic approaches of healthy cities To promote action to put health high on the social and political agenda of cities To promote policies and action for health and sustainable development at the local level emphasizing addressing the determinants of health, equity in health and the principles of Health for All and health in all policies To promote intersectoral and participatory governance for health, health and equity in all local policies and integrated planning for health To generate policy and practice expertise, good evidence, knowledge and methods that can be used to promote health in all cities in the European Region To promote solidarity, cooperation and working links between European cities and networks of local authorities and partnerships with agencies concerned with urban issues To increase the accessibility of healthy cities networks to all Member States in all WHO regions 6. Recall and work to realize the agreements and commitments of previous declarations and political statements related to healthy cities ( ) incorporating and giving local expression to relevant WHO, United Nations and European Union conventions, declarations, charters, strategies and action plans on health promotion, preventing noncommunicable diseases, equity, healthy public policies and environmental health (Annex 1). 7. Take advantage of new opportunities and evidence for effective and efficient action, including: new technologies scientific, pharmaceutical and communication based that have greatly improved life expectancy, health, diagnostic and treatment possibilities, information collection, dissemination, digital connectivity and access in recent decades; new research-based knowledge on the social determinants of health and mechanisms by which the distribution of resources and the capacity for selfdetermination within societies affects and creates health and reduces health inequities; - 5 -

15 new insights on how health and economic performance are interlinked and the impact of local, national and international health systems on economies as innovators, employers, landowners, builders, consumers, innovators and competitors for people, ideas and products; new evidence of how mayors and other policy-makers and public health advocates are changing governance structures and mechanisms to enable better collaboration and bring together diverse players, coalitions and networks, including community, government and business representatives, as whole-of-government and whole-of-society approaches; and new roles that mayors and other decision-makers and public health agencies can usefully adopt in today s challenging policy environment (Box 3). Box 3. New health roles for mayors and other public officials Mayors and other senior city civil servants can enhance health and well-being by: adopting an extended understanding of health that considers the health effects of all policies; calling on all sectors to make better use of multistakeholder involvement and decentralized decision-making where it can make a difference; assigning the resources and, above all, the time to building intersectoral trust and understanding; facilitating and brokering the identification of interdependent goals jointly with partners in other sectors and communities and taking on the role of network manager, with skill and respect for network partners; supporting local, national, regional and global dialogue on societal values and goals, of which health, health equity and well-being should be essential components; supporting new collaborative opportunities to develop practical initiatives that help cities in tackling global and local challenges; and using new understanding about how the built environment and new technologies affect the health of our citizens and can be used to create smarter cities Address emerging and continuing concerns and challenges related to our people s health and well-being; including: the need to narrow inequalities in health, the growing burden of noncommunicable and chronic diseases, including mental health disorders; injuries and violence; and global public health threats, including emerging and remerging infectious diseases, climate change and the continuing economic crisis. 1 A city can be defined as smart when investment in human and social capital and traditional (transport) and modern information and communication technology infrastructure fuels sustainable economic development and a high quality of life, with wise management of natural resources, through participatory action and engagement - 6 -

16 Health 2020 this is our time 9. Welcome and embrace Health 2020 the European policy framework supporting action across government and society for health and well-being as our common health policy framework and dedicate ourselves to work towards its common targets (Box 4) and goals. Box 4. Health 2020 targets 1. Reduce premature mortality in the WHO European Region by Increase healthy life expectancy in the WHO European Region 3. Reduce inequalities in health in the WHO European Region 4. Enhance the well-being of the population of the WHO European Region 5. Ensure universal coverage and the right to the highest attainable level of health 6. Set national goals and targets related to health in Member States Indicators agreed on by Member States will support these targets. 10. Understand and commit ourselves to ensuring that the cities of the WHO European Healthy Cities Network and national healthy cities networks serve as key vehicles and use our influence (Box 5) for delivering Health Box 5. Healthy cities influence health, well-being and equity Regulation. Cities are well positioned to influence land use, building standards and water and sanitation systems and enact and enforce restrictions on tobacco use and occupational health and safety regulations. Integration. Local governments have the capability of developing and implementing integrated strategies for health promotion. Intersectoral partnerships. Cities democratic mandate conveys authority and sanctions their power to convene partnerships and encourage contributions from many sectors. Citizen engagement. Local governments have everyday contact with citizens and are closest to their concerns and priorities. They present unique opportunities for partnering with the private and not-for-profit sectors, civic society and citizens groups. Equity focus. Local governments have the capacity to mobilize local resources and to deploy them to create more opportunities for poor and vulnerable people and to protect and promote the rights of all city residents. 11. Use Health 2020 as a timely and strong unifying framework for Phase VI of the WHO European Healthy Cities Network

17 Commitments and themes in Phase VI of the WHO European Healthy Cities Network 12. Declare that political commitment remains fundamental to implementation. 13. Acknowledge that the concept of city planning for health remains valid and desirable and that health in all policies work will be taken forward with a new major focus on building community resilience and health literacy. 14. Understand that, in delivering Health 2020 in cities, Phase VI will support and encourage cities to strengthen their efforts to bring key stakeholders together to work for health and well-being, harnessing their potential for social innovation and change and addressing local public health challenges. 15. Recognize that every city is unique and will pursue the overarching goals and core themes of Phase VI according to our local situation and identify areas for priority action that could yield maximum health benefits for our local populations. 16. Use different entry points and approaches but remain united in achieving the overarching goals and core themes of Phase VI. 17. Use Phase VI as a unique platform for joint learning and sharing expertise and experience between cities, the subnational level and countries. 18. Use new evidence and knowledge and build on the themes of Phase V and the Phase VI framework in addressing goals and core themes. Goals and themes 19. Dedicate ourselves to working towards the following two strategic goals of Health 2020 that provide the overarching umbrella of Phase VI: improving health for all and reducing health inequities; and improving leadership and participatory governance for health. 20. Promote systematic action to address health inequalities through whole-of-localgovernment approaches, strong political support and emphasizing building capacity for change. 21. Understand that effective leadership for health and well-being requires political commitment, a vision and strategic approach, supportive institutional arrangements and networking and connecting with other people who are working towards similar goals. 22. Appreciate that local leadership for health means: having a vision and an understanding of the importance of health in social and economic development; - 8 -

18 having the commitment and conviction to forge new partnerships and alliances; promoting accountability for health by statutory and non-statutory local actors: aligning local action with national, European and global policies; anticipating and planning for change; and ultimately acting as a guardian, facilitator, catalyst, broker, advocate and defender of the right to the highest level of health for all residents. 23. Where appropriate, develop policies and interventions within a life-course approach that include action on children s well-being and early childhood development; improving employment, working conditions and lifelong learning; enhancing the conditions of life for older people; improving social protection and reducing poverty; addressing community resilience; enhancing social inclusion and cohesion; mainstreaming rights and equality regardless of sex, ethnicity or sexual orientation. 24. Welcome city health diplomacy as a new theme to explore in Phase VI, reflecting new opportunities for working across cities internationally but also linking with the national and global public health agendas. 25. Appreciate that the core themes in Phase VI will be based on local adaptation of the four priorities for policy action of Health 2020: investing in health through a life-course and empowering people; tackling the European Region s major health challenges of infectious and noncommunicable diseases; strengthening people-centred systems and public health capacity and emergency preparedness and surveillance; and creating resilient communities and supportive environments. 26. Understand that the four themes are not separate areas of action but are interdependent and mutually supportive. Taking action on the life-course and empowering people will support tackling the burden of disease and strengthening public health capacity. Cities will achieve greater health effects when they link up policies, investment and services and focus on reducing inequality. 27. Focus our efforts to address the core themes of Phase VI of the WHO European Healthy Cities Network supported by WHO and collaborating institutions and share our learning to benefit all cities in Europe and beyond

19 Collaboration and partnership 30. Acknowledge the fact that cities cannot act alone and that, within the WHO European Region, national and regional governments as well as the European Union and the WHO Regional Office for Europe have a key role to play. 31. Call on the WHO Regional Office for Europe: to provide strategic leadership and technical support for action towards the goals of Phase VI ( ) of the WHO European Healthy Cities Network; to encourage, enable and coordinate capacity-building and networking for healthy cities in all Member States of the European Region, especially those that have not been involved so far in the Healthy Cities movement; and to promote and encourage the development of local action components and recognize the role of local governments in all relevant WHO strategic objectives and technical areas; and to encourage increased involvement of other professions and disciplines in the healthy cities agenda, recognizing their critical contribution to health and wellbeing. Conclusion We, the mayors and senior political representatives of European cities gathered at the 2014 International Healthy Cities Conference in Athens, Greece on 25 October 2014 are convinced that the future prosperity of our urban populations depends on our willingness and ability to seize new opportunities to enhance the health and well-being of present and future generations in Europe and beyond

20 Annex 1. Previous commitment documents Ottawa Charter for Health Promotion (1986) Athens Declaration for Healthy Cities (1998) Action for Equity in Europe: Mayors Statement of the WHO European Healthy Cities Network in Phase III ( ) (2000) WHO Framework Convention on Tobacco Control (2003) Belfast Declaration for Healthy Cities: the Power of Local Action (2003) Designing Healthier and Safer Cities: the Challenge of Healthy Urban Planning Mayors and Political Leaders Statement of the WHO European Healthy Cities Network and the Network of European National Healthy Cities Networks (2005) Health for All: the policy framework for the WHO European Region 2005 update (WHO Regional Office for Europe, 2005) Gaining health: the European Strategy for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases (WHO Regional Office for Europe, 2006) European Charter on Counteracting Obesity (WHO Regional Office for Europe, 2006) Aalborg +10 Inspiring Futures (2006) The Tallinn Charter: Health Systems for Health and Wealth (WHO Regional Office for Europe, 2008) Prevention and control of noncommunicable diseases: implementation of the global strategy. Report by the Secretariat (WHO, 2008) Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health (Commission on Social Determinants of Health, 2008) Political Declaration of the High-level Meeting of the General Assembly on the Prevention and Control of Non-communicable Diseases (2011) Rio Political Declaration on Social Determinants of Health (2011) Liège Healthy City Commitment (2011) Health 2020: a European policy framework and strategy for the 21st century (2012) Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases Implementing a Health 2020 vision: governance for health in the 21st century making it happen (2013) Contributing to social and economic development: sustainable action across sectors to improve health and health equity, WHA67.12 (2014)

21 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DELEGATIONSBESLUT DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (1) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick Kommunstyrelsen Deltagande i internationell Healthy Cities konferens i Aten, Grekland, den oktober 2014 Beslut Linda Lindblom medges rätt att delta i International Healthy Cities konferens i Aten, Grekland, den oktober Beskrivning av ärendet Den oktober hålls en internationell konferens ordnad av WHO International Healthy Cities Network. Konferensen kommer att äga rum i Aten, Grekland. På konferensen kommer Huddinge kommuns deltagare att delta på seminarier och föreläsningar och ta del av andra länders erfarenheter kring folkhälsoarbete, styrning och ledning kring dessa frågor samt exempel kring lyckat arbetet för mer hälsosamma städer. Kostnad: cirka per person för flygresa tur och retur, konferensavgift (400 euro) och hotell (80 euro/natt i 5 nätter). Utöver detta tillkommer kostnader för traktamente. Konferensen bekostas för tjänstemän från ID Delegationshänvisning Beslutet har fattats med stöd av delegationsbestämmelsen enligt punkten A.14.2 i delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210). Vesna Jovic Kommundirektör Bilagor Program för konferensen. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.12.2005 KOM(2005) 642 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET EU:s strategi för att åtgärda bristen på personal inom hälsosektorn

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 1.9.2005 KOM(2005) 390 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

Möte Foreign Affairs Council den 12 december

Möte Foreign Affairs Council den 12 december Möte Foreign Affairs Council den 12 december Stockholm den 4 december 2013 Bästa Hillevi Engström, Vi skriver till dig med anledning av mötet den 12 december i Foreign Affairs Council då bland annat Post

Läs mer

Diversity and integration strategic work

Diversity and integration strategic work Communication for Development Malmö University January 30 th 2014 Diversity and integration strategic work can a participatory approach to policy lead to social change? Author: Jessica Vidberg Supervisor:

Läs mer

Service Innovations in Sweden Based

Service Innovations in Sweden Based VINNOVA Report/ Rapport VR 2009:32 Service Innovations in Sweden Based Industries Aiming for 30-60 % revenue increase Tjänsteinnovationer i Sverigebaserad tillverkningsindustri Med sikte på 30-60 % intäktsökning

Läs mer

Nordisk Miljörättslig Tidskrift

Nordisk Miljörättslig Tidskrift Nordisk Miljörättslig Tidskrift Nordic Environmental Law Journal 2013:1 www.nordiskmiljoratt.se Nordisk Miljörättslig Tidskrift/Nordic Environmental Law Journal 2013:1 ISSN: 2000-4273 Redaktör och ansvarig

Läs mer

HISTORICAL VISSEFJÄRDA IN TIMES OF CHANGE

HISTORICAL VISSEFJÄRDA IN TIMES OF CHANGE The Linnaeus University School of Social Sciences Peace and Development Work, Master Programme, 60 credits Course: Methods of Field Work Teacher: Gunilla Åkesson Spring 2012 HISTORICAL VISSEFJÄRDA IN TIMES

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av Utrikesdepartementet SÖ 2008: 26 Nr 26 Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll till

Läs mer

Sebastian Persson Political Science and Sociology

Sebastian Persson Political Science and Sociology Sebastian Persson Political Science and Sociology 1. The right to represent your self - this is bound to the spoken langue at meetings, which today at the University is Swedish, which excludes a majority

Läs mer

Sälja av tillgångar inom fossilkraft och ansluta Malmö stad till "The Fossil Free Campaign" från Miljönämnden

Sälja av tillgångar inom fossilkraft och ansluta Malmö stad till The Fossil Free Campaign från Miljönämnden SIGNERAD 2013-10-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (6) Datum 2013-10-24 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Susanna Jakobsson Miljöekonom Susanna.jakobsson@malmo.se Sälja

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Water strategies for Swedish sustainable urban planning

Water strategies for Swedish sustainable urban planning UPTEC W 13041 Examensarbete 30 hp Oktober 2013 Water strategies for Swedish sustainable urban planning A comparison between certification systems and urban water research Pia Sjöholm Abstract Water strategies

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm PROGRAM Block 1 Görel Thurdin, ordförande för Svenska Unescorådet, hälsar välkomna. Samtal om

Läs mer

Kreativitet och mångfald. Kulturarvspedagogik för ett nytt decennium

Kreativitet och mångfald. Kulturarvspedagogik för ett nytt decennium Kreativitet och mångfald Kulturarvspedagogik för ett nytt decennium RAPPORT FRÅN NCK:S VÅRKONFERENS 2011 NCK:S VÅRKONFERENS 2011 9 10 februari 2011 i Östersund, Sverige KREATIVITET OCH MÅNGFALD Kulturarvspedagogik

Läs mer

www.sida.se ENGLISH SWEDISH SWEDISH ENGLISH Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

www.sida.se ENGLISH SWEDISH SWEDISH ENGLISH Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management www.sida.se ENGLISH SWEDISH SWEDISH ENGLISH Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management English/Swedish Swedish/English

Läs mer

En studie av hur svenska börsbolag drabbas

En studie av hur svenska börsbolag drabbas MAJ 2015 Immaterialrättsintrång och piratkopiering En studie av hur svenska börsbolag drabbas Om rapporten Denna rapport är sammanställd av Karl Lallerstedt och Patrick Krassén, och baseras på en studie

Läs mer

Report on Research Infrastructure at Uppsala University

Report on Research Infrastructure at Uppsala University Report on Research Infrastructure at Uppsala University Table of Contents Preface... 2 Executive summary... 3 Background... 5 The surveys... 6 Summary of inventorial survey... 7 Summary of deep survey...

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Myndigheten för

Läs mer

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm Tidningar/broschyrer Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 12 Sid 13 Strömberg: ibit SL: SLdirekt Special SL: prenumerationsfolder SL: Konsten i tunnelbanan Nordic Financial

Läs mer

THE HYPER BUS PROJECT

THE HYPER BUS PROJECT THE HYPER BUS PROJECT Introducing plug-in hybrids in the city of Gothenburg - Layman s report 2014 LIFE10 ENV/SE/000041 With the financial support of the European Commission Page Content Innehåll /Sida

Läs mer

Göra den digitala delen till ett trumfkort i förhandlingarna om projektet gällande det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar

Göra den digitala delen till ett trumfkort i förhandlingarna om projektet gällande det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar Göra den digitala delen till ett trumfkort i förhandlingarna om projektet gällande det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar April 2014 Begäran om yttrande framställd av utrikeshandelsminister

Läs mer

GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar

GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2005) GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar SV SV GRÖNBOK

Läs mer

WFTO prescribes 10 Principles that Fair Trade Organizations must follow in their day-to-day work and carries out monitoring to ensure these

WFTO prescribes 10 Principles that Fair Trade Organizations must follow in their day-to-day work and carries out monitoring to ensure these Rättvis handel WFTO prescribes 10 Principles that Fair Trade Organizations must follow in their day-to-day work and carries out monitoring to ensure these principles are upheld. Jag går runt i en livsmedelsaffär

Läs mer

103 33 Stockholm. Sweden. Telephone: +46 (0)8 405 20 65 Fax: +46 (0)8 21 91 70 E-mail:

103 33 Stockholm. Sweden. Telephone: +46 (0)8 405 20 65 Fax: +46 (0)8 21 91 70 E-mail: Thematic report on protected areas or areas where special measures need to be taken to conserve biological diversity Please provide the following details on the origin of this report. Contracting Party:

Läs mer

AN ASSESSMENT OF THE IT GOVERNANCE MATURITY AT SL

AN ASSESSMENT OF THE IT GOVERNANCE MATURITY AT SL AN ASSESSMENT OF THE IT GOVERNANCE MATURITY AT SL Felipe Castillo Petar Stanojevic A Master Thesis Report written in collaboration with Department of Industrial Information and Control Systems Royal Institute

Läs mer