Reserapport gällande Healthy Cities internationella konferens i Aten, oktober 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reserapport gällande Healthy Cities internationella konferens i Aten, 22-25 oktober 2014"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda Kommunstyrelsen Reserapport gällande Healthy Cities internationella konferens i Aten, oktober 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Reserapport avseende den internationella konferensen som Healthy Cities genomförde i Aten oktober 2014, bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 24 november 2014, godkänns. Sammanfattning Från den 22 till den 25 oktober hölls en internationell konferens ordnad av WHO International Healthy Cities Network. Konferensen ägde rum i Aten, Grekland. På konferensen deltog Huddinge kommun med två personer, Katharina Wallenborg (DP), kommunalråd med ansvar för folkhälsa samt Linda Lindblom, utvecklingsledare med ansvar för övergripande folkhälsoarbete. Deltagarna har under konferensen deltagit på seminarier och föreläsningar och genom detta tagit del av andra länders erfarenheter kring såväl praktisk som strategiskt folkhälsoarbete och fått lyssna till goda exempel på hur styrning och ledning kring dessa frågor framgångsrikt kan utvecklas och genomföras för att främja hälsosamma städer. Beskrivning av ärendet Från den 22 till den 25 oktober hölls en internationell konferens anordnad av WHO International Healthy Cities Network. Konferensen ägde rum i Aten, Grekland. Beslut om kommunalrådet Katharina Wallenborgs (DP) deltagande fattades den 28 augusti 2014 med stöd av delegationsbestämmelsen enligt punkten A12.1 i delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210). Konferensen firade att nätverket funnits i 25 år och gav deltagarna möjlighet att får veta mer om det arbetet som görs inom ramen för Healthy Cities arbete både nationellt och vad olika städer och kommuner arbetar med. Konferensens mål var att POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) visa på vikten av åtgärder för att förbättra hälsa och välbefinnande på lokal och urban nivå; utforska den nyckelroll som lokala myndigheter har, och konsekvenserna av lokalt ledarskap och styrning för hälsan; dela innovativa bra metoder för hälsosamma städer och sunda samhällen samt att ta initiativ inom WHO-regioner och att dela visioner och stärka engagemanget för hälsa och hög livskvalitet i städerna. På konferensen deltog Huddinge kommun med två personer, Katharina Wallenborg (DP), kommunalråd med ansvar för folkhälsa, samt Linda Lindblom, utvecklingsledare med ansvar för övergripande folkhälsoarbete. Deltagarna har under konferensen deltagit på seminarier, workshops och föreläsningar och genom detta tagit del av andra länders erfarenheter kring såväl praktiskt som strategiskt folkhälsoarbete och fått lyssna till goda exempel på hur styrning och ledning kring dessa frågor framgångsrikt kan utvecklas och genomföras för att för hälsosamma städer. Bland annat används mer och mer både kartor och mått för att visa på skillnader i hälsa både lokalt och regionalt. För Huddinges del så fanns det flera värdefulla erfarenheter som kan tas tillvara framöver eftersom kommunen har ett stort engagemang i dessa frågor, som inte minst rör samhällsplanering där det svenska nätverket har en arbetsgrupp som träffas. När det gäller nätverket och dess konferenser (nationellt och internationellt) så är styrkan att tjänstemän och politiker arbetar tillsammans, vilket ger kunskap och förståelse för olika roller och gör att arbetet med folkhälsa kan bli både bättre och effektivare. En slutsats var att det finns mycket att hämta från de nordiska länderna (både Danmark och Finland) det arbetet som görs lokalt och nationellt liksom flera spännande projekt som görs i olika delar av Europa, bland annat Nederländerna och Italien. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen föreslår att reserapporten godkänns. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) Linda Lindblom Utvecklingsledare Bilaga Reserapport internationell Healthy Cities konferens i Aten, oktober 2014 med tillhörande bilagor

4 KS-2014/ Deltagande i Healthy Cities internationella konferens i Aten oktober 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

5 Sammanfattning Från den 22 till den 25 oktober hölls en internationell konferens ordnad av WHO International Healthy Cities Network. Konferensen ägde rum i Aten, Grekland. På konferensen deltog Huddinge kommun med två personer, Katharina Wallenborg (DP), kommunalråd med ansvar för folkhälsa samt Linda Lindblom, utvecklingsledare med ansvar för övergripande folkhälsoarbete. Deltagarna har under konferensen deltagit på seminarier och föreläsningar och genom detta tagit del av andra länders erfarenheter kring såväl praktisk som strategiskt folkhälsoarbete och fått lyssna till goda exempel på hur styrning och ledning kring dessa frågor framgångsrikt kan utvecklas och genomföras för att främja hälsosamma städer. Inledning och/eller bakgrund WHO-nätverket Healthy Cities startades 1986 med syftet att städer skulle utbyta erfarenheter om hur folkhälsomålen kunde omsättas i praktiken. Ett övergripande mål med samarbetet är att deltagande organisationer strävar efter att stärka folkhälsoarbetet och att utveckla strategier och metoder genom bland annat kunskapsutbyte. Det internationella nätverket omfattar idag 96 städer och regioner i Europa inkluderat några utomeuropeiska städer. Svenska medlemmar är Stockholm läns landsting och Helsingborgs stad (Ytterligare svenska städer och regioner överväger medlemskap). Tematiska undernätverk finns inom områden som äldres hälsa, jämlik hälsa och samhällsplanering erbjuder möjligheter till erfarenhetsutbyte i specifika sakfrågor. Healthy cities arbetar i femårsperioder, så kallade faser. Fas V (5) avslutades under 2013 och den övergripande målsättningen för denna fast har varit en god och jämlik hälsa i alla lokala planer och riktlinjer inleds fas VI (6). Arbetet kommer under de kommande fem åren att vara inriktat på att lokalt implementera de mål som antagits av medlemsstaterna i och ha ett starkt fokus på WHO:s nya strategi Health 2020, vilket innebär en fokusering på styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och utveckling av det breda arbetet med folkhälsa och social hållbarhet. Nationella Healthy Cities Healthy Cities (HC) i Sverige är en del av WHO-nätverket som ovan beskrivits. I dagsläget omfattar nätverket 15 städer och flera regioner. Nätverket syftar till att på ett nationellt plan skapa ett erfarenhetsutbyte. Nätverket arbetar förutom en strategisk grupp med två temagrupper: Hälsosam samhällsplanering (syftet med temagruppen var och är att sammanföra politiker, folkhälsostrateger och stadsplanerare för erfarenhets- och kunskapsutbyten inom området stadsplanering. Med hållbarhetsaspekterna som grund har gruppen formulerat en gemensam avsiktsförklaring: All fysisk planering ska vara hälsofrämjande) Ekonomiska perspektiv på folkhälsa och hållbar utveckling 2 DELTAGANDE I HEALTHY CITIES INTERNATIONELLA KONFERENS I ATEN OKTOBER 2014

6 Internationell konferens i Aten 2014 Den oktober hölls en internationell konferens ordnad av WHO International Healthy Cities Network. Konferensen ägde rum i Aten, Grekland. På konferensen deltog Huddinge kommuns med två personer, Katharina Wallenborg (DP) samt Linda Lindblom, utvecklingsledare med ansvar för övergripande folkhälsoarbete. Deltagarna har under konferensen deltagit på seminarier, workshops och föreläsningar och genom detta tagit del av andra länders erfarenheter kring såväl praktisk som strategiskt folkhälsoarbete och fått lyssna till goda exempel på hur styrning och ledning kring dessa frågor framgångsrikt kan utvecklas och genomföras för att för hälsosamma städer. Bland annat används mer och mer både kartor och mått för att visa på skillnader i hälsa både lokalt och regionalt. Utöver de 56 medlemsländerna fanns flera andra länder på plats. Spridningen på deltagarna var stor då även Sydkorea, Oman och Colombia deltog. DELTAGANDE I HEALTHY CITIES INTERNATIONELLA KONFERENS I ATEN OKTOBER

7 För Huddinges del så fanns det flera värdefulla erfarenheter som kan tas tillvara framöver eftersom kommunen har ett stort engagemang i dessa frågor, som inte minst rör samhällsplanering där det svenska nätverket har en arbetsgrupp som träffas vilket ovan har beskrivits. När det gäller både nätverket och dess konferenser (nationellt och internationellt) så är styrkan att tjänstemän och politiker arbetar tillsammans, vilket ger kunskap och förståelse för olika roller och gör att arbetet med folkhälsa kan bli både bättre och effektivare. En slutsats var att det finns mycket att hämta från de nordiska länderna (både Danmark och Finland) det arbetet som görs lokalt och nationellt liksom flera spännande projekt som görs i olika delar av Europa, bland annat Nederländerna och Italien. Konferensen firade att nätverket funnits i 25 år och gav deltagarna möjlighet att får veta mer om det arbetet som görs inom ramen för Healthy Cities arbete både nationellt och vad olika städer och kommuner håller på med. Konferensens mål var att visa på vikten av åtgärder för att förbättra hälsa och välbefinnande på lokal och urban nivå; utforska den nyckelroll som lokala myndigheter i och konsekvenserna av lokalt ledarskap och styrning för hälsan; dela innovativa bra metoder för hälsosamma städer och sunda samhällen samt att ta initiativ inom WHO-regioner och att dela visioner och stärka engagemanget för hälsa och hög livskvalitet i städerna. Utöver detta erbjöds under fredagen en guidning av Aten med flera olika möjligheter bland annat ett besök på Nya Akropolis Museum. 4 DELTAGANDE I HEALTHY CITIES INTERNATIONELLA KONFERENS I ATEN OKTOBER 2014

8 En avslutningsmiddag hölls där deltagarna fick möjlighet att under friare former dela med sig av det arbetet som görs. Huddinge delade bord med Madrid, Moldavien (ej medlemmar) och Bukarest vid middagen, vilket var givande. DELTAGANDE I HEALTHY CITIES INTERNATIONELLA KONFERENS I ATEN OKTOBER

9 Bilaga Atendeklarationen - Atens Declaration for Healthy Cities. Political statement and action commitments for the WHO European Healthy Cities Network and Network of European National Healthy Cities Networks in Phase VI 6 DELTAGANDE I HEALTHY CITIES INTERNATIONELLA KONFERENS I ATEN OKTOBER 2014

10 International Healthy Cities Conference Health and the City: Urban Living in the 21st Century Visions and best solutions for cities committed to health and well-being Athens, Greece, October 2014 Athens Declaration for Healthy Cities Political statement and action commitments for the WHO European Healthy Cities Network and Network of European National Healthy Cities Networks in Phase VI Strengthening urban leadership for health, health equity and well-being for all W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N R E G I O N A L O F F I C E F O R E U R O P E UN City, Marmorvej 51, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark Telephone: Fax:

11 Political statement We, the mayors and senior political representatives of cities gathered at the 2014 International Healthy Cities Conference in Athens, Greece confirm our commitment to the values and principles of the Healthy Cities movement. In an increasingly urban and interdependent world, we will step up leadership individually and collectively to make our cities healthy, safe, fair, inclusive, resilient and sustainable. We recognize that: the well-being, health and happiness of our citizens depends on our willingness to give priority to the political choices that address the determinants of health throughout the lifespan; the quality of urban life requires our urgent action to combat climate change and how it affects health; and the social diversity and trust essential to vibrant communities can only be fostered if we counteract the policies that lead to increasing social divides and health inequities. We will therefore advocate forcefully for investing in cities and their people and will significantly increase our engagement in city diplomacy between cities and with many other stakeholders. In particular, we will strongly engage in formulating and implementing the United Nations post-2015 agenda (worldwewant2015.org). We declare our commitment: to integrate health and sustainable development considerations in how we plan, design, maintain, improve and manage our cities and neighbourhoods and use new technologies; to use our public platforms and networks to alert decision-makers to the risks of policies, such as austerity measures, that can increase inequalities in health, deprive people of access to fundamental services and undermine their physical and mental health and well-being; to raise awareness on the need for whole-of-government and whole-of-society action on the determinants of health; to apply our convening power to bring together, engage and motivate all relevant stakeholders in taking action for health; and to exploit our influence to advocate with all sectors to address health concerns in their policies; to advocate for the use of health, health equity and well-being as a barometer (key outcome measure) of social and economic development and progress, on all levels, towards reducing poverty, promoting social inclusion and eliminating discrimination; - 2 -

12 to embrace our unique leadership roles, as facilitators, social innovators and brokers, locally, nationally and internationally in advocating for investment in health; and to continue to share new knowledge on more effective and efficient policy and governance approaches to address the emerging and continuing health challenges we face. Health will play an ever more important role in national, regional and global agendas, and networks of cities will play a decisive role in shaping agendas on global health, environment and development policies and goals. We therefore call on national governments and international agencies globally: to recognize the importance of the local and urban dimension of making and implementing national and international health policies; to mobilize additional resources and legal instruments, where appropriate, to support health equity, social inclusion and sustainable development policies; to use the experience and insights of cities in analysing and responding to local health conditions through intersectoral and participatory approaches to inform national and international health strategies and to encourage local government representatives to participate in delegations to meetings of relevant international forums; and to support national healthy cities networks in their coordinating, capacitybuilding and diplomacy roles. We call on all city and health leaders and everyone who lives in urban settings to join us in this endeavour to create a healthier and sustainable future

13 Action commitments for the WHO European Healthy Cities Network and Network of European National Healthy Cities Networks in Phase VI We, the mayors and senior political representatives of European cities gathered at the 2014 International Healthy Cities Conference in Athens, Greece on 25 October 2014 on the threshold of launching the sixth phase of healthy city action that will inspire and guide our work in the next five years, commit ourselves to: 1. Reaffirm our commitment to healthy city principles and values related to equity, empowerment, partnership, solidarity and sustainable development (Box 1) that build on the WHO Constitution and the Universal Declaration of Human Rights that states that: The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, political belief, economic or social condition. Box 1. Healthy city principles and values Equity: addressing inequity in health and paying attention to the needs of those who are vulnerable and socially disadvantaged; inequity is inequality in health that is unfair and unjust and avoidable causes of ill health. The right to health applies to everyone regardless of sex, race, religious belief, sexual orientation, age, disability or socioeconomic circumstance. Participation and empowerment: ensuring the individual and collective right of people to participate in decision-making that affects their health, health care and well-being. Providing access to opportunities and skills development together to empower citizens to become self-sufficient. Working in partnership: building effective multisectoral strategic partnerships including civil society and other non-state actors to implement integrated approaches and achieve sustainable improvement in health. Solidarity and friendship: working in the spirit of peace, friendship and solidarity through networking and respect and appreciation of the social and cultural diversity of the cities of the healthy cities movement. Sustainable development: the necessity of working to ensure that economic development and all its enabling infrastructure including transport systems is environmentally and socially sustainable: meeting the needs of the present in ways that do not compromise the ability of future generations to meet their own needs. 2. Acknowledge and work to realize our unique leadership roles locally, nationally and internationally as both advocates for and custodians of our people s health and well-being by securing the highest level of political commitment to strengthen and scale up efforts to improve and protect all our citizens

14 3. Transparently represent the interests of and ensure the full participation of all citizens to whom we are accountable in the policy process. 4. Use our public platforms and networks to engage others by: raising awareness about the root causes of ill health within our urban contexts; applying our convening power to bringing together and engaging all relevant stakeholders in taking action for health; and exploiting our influence to advocate with all sectors to address health concerns in their policies. 5. Support and strengthen healthy cities networks as dynamic platforms for exchange of information and expertise (Box 2) and as vital vehicles for crisis management and collective city health diplomacy. Box 2. Strategic approaches of healthy cities To promote action to put health high on the social and political agenda of cities To promote policies and action for health and sustainable development at the local level emphasizing addressing the determinants of health, equity in health and the principles of Health for All and health in all policies To promote intersectoral and participatory governance for health, health and equity in all local policies and integrated planning for health To generate policy and practice expertise, good evidence, knowledge and methods that can be used to promote health in all cities in the European Region To promote solidarity, cooperation and working links between European cities and networks of local authorities and partnerships with agencies concerned with urban issues To increase the accessibility of healthy cities networks to all Member States in all WHO regions 6. Recall and work to realize the agreements and commitments of previous declarations and political statements related to healthy cities ( ) incorporating and giving local expression to relevant WHO, United Nations and European Union conventions, declarations, charters, strategies and action plans on health promotion, preventing noncommunicable diseases, equity, healthy public policies and environmental health (Annex 1). 7. Take advantage of new opportunities and evidence for effective and efficient action, including: new technologies scientific, pharmaceutical and communication based that have greatly improved life expectancy, health, diagnostic and treatment possibilities, information collection, dissemination, digital connectivity and access in recent decades; new research-based knowledge on the social determinants of health and mechanisms by which the distribution of resources and the capacity for selfdetermination within societies affects and creates health and reduces health inequities; - 5 -

15 new insights on how health and economic performance are interlinked and the impact of local, national and international health systems on economies as innovators, employers, landowners, builders, consumers, innovators and competitors for people, ideas and products; new evidence of how mayors and other policy-makers and public health advocates are changing governance structures and mechanisms to enable better collaboration and bring together diverse players, coalitions and networks, including community, government and business representatives, as whole-of-government and whole-of-society approaches; and new roles that mayors and other decision-makers and public health agencies can usefully adopt in today s challenging policy environment (Box 3). Box 3. New health roles for mayors and other public officials Mayors and other senior city civil servants can enhance health and well-being by: adopting an extended understanding of health that considers the health effects of all policies; calling on all sectors to make better use of multistakeholder involvement and decentralized decision-making where it can make a difference; assigning the resources and, above all, the time to building intersectoral trust and understanding; facilitating and brokering the identification of interdependent goals jointly with partners in other sectors and communities and taking on the role of network manager, with skill and respect for network partners; supporting local, national, regional and global dialogue on societal values and goals, of which health, health equity and well-being should be essential components; supporting new collaborative opportunities to develop practical initiatives that help cities in tackling global and local challenges; and using new understanding about how the built environment and new technologies affect the health of our citizens and can be used to create smarter cities Address emerging and continuing concerns and challenges related to our people s health and well-being; including: the need to narrow inequalities in health, the growing burden of noncommunicable and chronic diseases, including mental health disorders; injuries and violence; and global public health threats, including emerging and remerging infectious diseases, climate change and the continuing economic crisis. 1 A city can be defined as smart when investment in human and social capital and traditional (transport) and modern information and communication technology infrastructure fuels sustainable economic development and a high quality of life, with wise management of natural resources, through participatory action and engagement - 6 -

16 Health 2020 this is our time 9. Welcome and embrace Health 2020 the European policy framework supporting action across government and society for health and well-being as our common health policy framework and dedicate ourselves to work towards its common targets (Box 4) and goals. Box 4. Health 2020 targets 1. Reduce premature mortality in the WHO European Region by Increase healthy life expectancy in the WHO European Region 3. Reduce inequalities in health in the WHO European Region 4. Enhance the well-being of the population of the WHO European Region 5. Ensure universal coverage and the right to the highest attainable level of health 6. Set national goals and targets related to health in Member States Indicators agreed on by Member States will support these targets. 10. Understand and commit ourselves to ensuring that the cities of the WHO European Healthy Cities Network and national healthy cities networks serve as key vehicles and use our influence (Box 5) for delivering Health Box 5. Healthy cities influence health, well-being and equity Regulation. Cities are well positioned to influence land use, building standards and water and sanitation systems and enact and enforce restrictions on tobacco use and occupational health and safety regulations. Integration. Local governments have the capability of developing and implementing integrated strategies for health promotion. Intersectoral partnerships. Cities democratic mandate conveys authority and sanctions their power to convene partnerships and encourage contributions from many sectors. Citizen engagement. Local governments have everyday contact with citizens and are closest to their concerns and priorities. They present unique opportunities for partnering with the private and not-for-profit sectors, civic society and citizens groups. Equity focus. Local governments have the capacity to mobilize local resources and to deploy them to create more opportunities for poor and vulnerable people and to protect and promote the rights of all city residents. 11. Use Health 2020 as a timely and strong unifying framework for Phase VI of the WHO European Healthy Cities Network

17 Commitments and themes in Phase VI of the WHO European Healthy Cities Network 12. Declare that political commitment remains fundamental to implementation. 13. Acknowledge that the concept of city planning for health remains valid and desirable and that health in all policies work will be taken forward with a new major focus on building community resilience and health literacy. 14. Understand that, in delivering Health 2020 in cities, Phase VI will support and encourage cities to strengthen their efforts to bring key stakeholders together to work for health and well-being, harnessing their potential for social innovation and change and addressing local public health challenges. 15. Recognize that every city is unique and will pursue the overarching goals and core themes of Phase VI according to our local situation and identify areas for priority action that could yield maximum health benefits for our local populations. 16. Use different entry points and approaches but remain united in achieving the overarching goals and core themes of Phase VI. 17. Use Phase VI as a unique platform for joint learning and sharing expertise and experience between cities, the subnational level and countries. 18. Use new evidence and knowledge and build on the themes of Phase V and the Phase VI framework in addressing goals and core themes. Goals and themes 19. Dedicate ourselves to working towards the following two strategic goals of Health 2020 that provide the overarching umbrella of Phase VI: improving health for all and reducing health inequities; and improving leadership and participatory governance for health. 20. Promote systematic action to address health inequalities through whole-of-localgovernment approaches, strong political support and emphasizing building capacity for change. 21. Understand that effective leadership for health and well-being requires political commitment, a vision and strategic approach, supportive institutional arrangements and networking and connecting with other people who are working towards similar goals. 22. Appreciate that local leadership for health means: having a vision and an understanding of the importance of health in social and economic development; - 8 -

18 having the commitment and conviction to forge new partnerships and alliances; promoting accountability for health by statutory and non-statutory local actors: aligning local action with national, European and global policies; anticipating and planning for change; and ultimately acting as a guardian, facilitator, catalyst, broker, advocate and defender of the right to the highest level of health for all residents. 23. Where appropriate, develop policies and interventions within a life-course approach that include action on children s well-being and early childhood development; improving employment, working conditions and lifelong learning; enhancing the conditions of life for older people; improving social protection and reducing poverty; addressing community resilience; enhancing social inclusion and cohesion; mainstreaming rights and equality regardless of sex, ethnicity or sexual orientation. 24. Welcome city health diplomacy as a new theme to explore in Phase VI, reflecting new opportunities for working across cities internationally but also linking with the national and global public health agendas. 25. Appreciate that the core themes in Phase VI will be based on local adaptation of the four priorities for policy action of Health 2020: investing in health through a life-course and empowering people; tackling the European Region s major health challenges of infectious and noncommunicable diseases; strengthening people-centred systems and public health capacity and emergency preparedness and surveillance; and creating resilient communities and supportive environments. 26. Understand that the four themes are not separate areas of action but are interdependent and mutually supportive. Taking action on the life-course and empowering people will support tackling the burden of disease and strengthening public health capacity. Cities will achieve greater health effects when they link up policies, investment and services and focus on reducing inequality. 27. Focus our efforts to address the core themes of Phase VI of the WHO European Healthy Cities Network supported by WHO and collaborating institutions and share our learning to benefit all cities in Europe and beyond

19 Collaboration and partnership 30. Acknowledge the fact that cities cannot act alone and that, within the WHO European Region, national and regional governments as well as the European Union and the WHO Regional Office for Europe have a key role to play. 31. Call on the WHO Regional Office for Europe: to provide strategic leadership and technical support for action towards the goals of Phase VI ( ) of the WHO European Healthy Cities Network; to encourage, enable and coordinate capacity-building and networking for healthy cities in all Member States of the European Region, especially those that have not been involved so far in the Healthy Cities movement; and to promote and encourage the development of local action components and recognize the role of local governments in all relevant WHO strategic objectives and technical areas; and to encourage increased involvement of other professions and disciplines in the healthy cities agenda, recognizing their critical contribution to health and wellbeing. Conclusion We, the mayors and senior political representatives of European cities gathered at the 2014 International Healthy Cities Conference in Athens, Greece on 25 October 2014 are convinced that the future prosperity of our urban populations depends on our willingness and ability to seize new opportunities to enhance the health and well-being of present and future generations in Europe and beyond

20 Annex 1. Previous commitment documents Ottawa Charter for Health Promotion (1986) Athens Declaration for Healthy Cities (1998) Action for Equity in Europe: Mayors Statement of the WHO European Healthy Cities Network in Phase III ( ) (2000) WHO Framework Convention on Tobacco Control (2003) Belfast Declaration for Healthy Cities: the Power of Local Action (2003) Designing Healthier and Safer Cities: the Challenge of Healthy Urban Planning Mayors and Political Leaders Statement of the WHO European Healthy Cities Network and the Network of European National Healthy Cities Networks (2005) Health for All: the policy framework for the WHO European Region 2005 update (WHO Regional Office for Europe, 2005) Gaining health: the European Strategy for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases (WHO Regional Office for Europe, 2006) European Charter on Counteracting Obesity (WHO Regional Office for Europe, 2006) Aalborg +10 Inspiring Futures (2006) The Tallinn Charter: Health Systems for Health and Wealth (WHO Regional Office for Europe, 2008) Prevention and control of noncommunicable diseases: implementation of the global strategy. Report by the Secretariat (WHO, 2008) Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health (Commission on Social Determinants of Health, 2008) Political Declaration of the High-level Meeting of the General Assembly on the Prevention and Control of Non-communicable Diseases (2011) Rio Political Declaration on Social Determinants of Health (2011) Liège Healthy City Commitment (2011) Health 2020: a European policy framework and strategy for the 21st century (2012) Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases Implementing a Health 2020 vision: governance for health in the 21st century making it happen (2013) Contributing to social and economic development: sustainable action across sectors to improve health and health equity, WHA67.12 (2014)

21 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DELEGATIONSBESLUT DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (1) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick Kommunstyrelsen Deltagande i internationell Healthy Cities konferens i Aten, Grekland, den oktober 2014 Beslut Linda Lindblom medges rätt att delta i International Healthy Cities konferens i Aten, Grekland, den oktober Beskrivning av ärendet Den oktober hålls en internationell konferens ordnad av WHO International Healthy Cities Network. Konferensen kommer att äga rum i Aten, Grekland. På konferensen kommer Huddinge kommuns deltagare att delta på seminarier och föreläsningar och ta del av andra länders erfarenheter kring folkhälsoarbete, styrning och ledning kring dessa frågor samt exempel kring lyckat arbetet för mer hälsosamma städer. Kostnad: cirka per person för flygresa tur och retur, konferensavgift (400 euro) och hotell (80 euro/natt i 5 nätter). Utöver detta tillkommer kostnader för traktamente. Konferensen bekostas för tjänstemän från ID Delegationshänvisning Beslutet har fattats med stöd av delegationsbestämmelsen enligt punkten A.14.2 i delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210). Vesna Jovic Kommundirektör Bilagor Program för konferensen. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Partnerurval på Ernst & Young. Agneta Strandberg HR-direktör

Partnerurval på Ernst & Young. Agneta Strandberg HR-direktör Partnerurval på Ernst & Young Agneta Strandberg HR-direktör Ernst & Young i korthet 141 000 medarbetare i 140 länder Sverige: 1 814 medarbetare varav 168 partners, 65 kontor Verksamheten bedrivs geografiskt

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Vinnande Ledarskap. @segermattias

Vinnande Ledarskap. @segermattias Vinnande Ledarskap @segermattias Vad är att vinna? Vad är att vara en vinnare? Vad är att vara vinnande? Vad ser du i bilden? Hur stor del av världens arbetskraft är engagerade i sitt arbete? 13 % Hur

Läs mer

Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015. Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1

Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015. Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1 Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1 Jag ska prata om EU Joint Programming Initiatives Forskningsutlysningen Waterworks2014 Hur man söker Var mer information finns 2015-04-30 Presentationsnamn Namn

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

To inspire you to be change agents.

To inspire you to be change agents. Change LU Purpose To inspire you to be change agents. By offering a conceptual framework to structure your work around By presenting a number of guiding principles By offering best practise knowledge on

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Trondheimserklaeringen

Trondheimserklaeringen Trondheimserklaeringen Tankar och hållpunkter för ett statement Bosse Pettersson & Tone P. Torgersen, 11:e Nordiska folkhälsokonferensen, 27 juni 2014 i Trondheim, Norge Starten gick 1986 med WHO:s första

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Ny struktur för jordbrukspolitiken efter 2013 Europe 2020 Smart, sustainable and inclusive growth CAP general Objectives Possible CAP Impact Indicators

Läs mer

Handel och miljö. 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l.

Handel och miljö. 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l. Handel och miljö 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l. c o m Dagens seminarie Den internationella miljöpolitiken

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment Lean & Green Volvo cars Sofia Boyagi, Operational Development Environment agenda Volvo Cars Our heritage and core value Environmental Management Volvo Car Manufacturing System (VCMS) Green Performance

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

psykologifabriken vi gör psykologisk forskning tillgänglig, lättförståelig och användbar

psykologifabriken vi gör psykologisk forskning tillgänglig, lättförståelig och användbar christian walén psykologifabriken vi gör psykologisk forskning tillgänglig, lättförståelig och användbar psykologifabriken agenda hållbart ledarskap? introduktion till beteendeperspektivet varför människor

Läs mer

PACT Webinar. Göteborg 120903

PACT Webinar. Göteborg 120903 PACT Webinar Göteborg 120903 Agenda Bakgrund Ramverket I praktiken Exempel Gothenburg 2012 Bakgrund Gothenburg 2012 Vad är? PACT är ett empiriskt ramverk utvecklat för att utvärdera och utveckla kapaciteten

Läs mer

Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs

Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs World Federation Against Drugs World Federation Against Drugs bildades i Stockholm 2009. WFAD

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

1/5. Vad betyder social innovation?

1/5. Vad betyder social innovation? Vad betyder social innovation? I en mycket förenklad förklaring från Center for social innovation i Canada beskrivs begreppet social innovation som en idé som betyder något för det allmänt goda (public

Läs mer

Basis for checkpoint 2015 for adapting to climate change

Basis for checkpoint 2015 for adapting to climate change Basis for checkpoint 2015 for adapting to climate change A basis for assessing progress in adapting Sweden to climate change and to ensure that the process of adaptation is proceeding in an appropriate

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Miljöledningsprojektets årliga möte 2003 Tema indikatorer - Saltsjöbaden den 10-11 april, 2003 Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Magnus Enell Koncernchef Hållbar Utveckling

Läs mer

John Holmberg. Hållbar utveckling. Välbefinnande i framtiden. Välbefinnande idag. Ekonomisk. Ekogisk. Social

John Holmberg. Hållbar utveckling. Välbefinnande i framtiden. Välbefinnande idag. Ekonomisk. Ekogisk. Social NAS John Holmberg Klimatomställningen och det goda livet Konferensen: Arena hållbar stad, Göteborg, 6 nov John Holmberg Professor i fysisk resursteori och vicerektor vid Chalmers Ekogisk Social Ekonomisk

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Sustainable Development Innovation Arena

Sustainable Development Innovation Arena Sustainable Development Innovation Arena Demonstration activities in western Sweden with participation from business, society and research. Updated by GAME network March 2011 GAME - Göteborg Action for

Läs mer

Tradi&onell kunskap om växter och naturbruk Hur dokumentera, bruka och skydda?

Tradi&onell kunskap om växter och naturbruk Hur dokumentera, bruka och skydda? Tradi&onell kunskap om växter och naturbruk Hur dokumentera, bruka och skydda? Håkan Tunón Centrum för biologisk mångfald Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala UN Conven&on on biological diversity ar&cle

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

02 Oktober 2012. Jürgen Salay Generaldirektoratet för klimatpolitik Europeiska kommissionen. Climate Action

02 Oktober 2012. Jürgen Salay Generaldirektoratet för klimatpolitik Europeiska kommissionen. Climate Action Klimatanpassning i europeiskt perspektiv 02 Oktober 2012 Jürgen Salay Generaldirektoratet för klimatpolitik Europeiska kommissionen Innehåll 1. EU:s klimatpolitik: bakgrund 2. Varför engagerar sig EU i

Läs mer

Region Halland värd för stor internationell konferens

Region Halland värd för stor internationell konferens PRESSINFORMATION 10 juni 2013 Region Halland värd för stor internationell konferens I dagarna är Region Halland värd för den internationella Nordsjökonferensen. Konferensen arrangeras varje år av EU:s

Läs mer

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Lärande och hållbar utveckling Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Innehållsdeklaration Pedagogikämnet Kommunikation Kunskap och kunskapsbildning -

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Margaretha Eriksson Civ.Ing. och doktorand i informationssäkerhet KTH irbiskonsult@tele2.se Föreläsning 3 Etiska frågor Säkerhetsfilosofi Etiska frågor Etiska regler

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

TACTICS Handbook on Cluster Internationalization. Cecilia Johansson och Emily Wise Vinnova

TACTICS Handbook on Cluster Internationalization. Cecilia Johansson och Emily Wise Vinnova TACTICS Handbook on Cluster Internationalization Cecilia Johansson och Emily Wise Vinnova Syftet med denna workshop Presentera the Internationalisation Journey och The internationalisation handbook. Dela

Läs mer

1. Mänskliga rättigheter

1. Mänskliga rättigheter Kritiken Kritiken 1. Mänskliga rättigheter Kritiken 1. Mänskliga rättigheter 2. Ekonomin 3. Migrationspolitiska effekter 4. Allt till alla 1. Mänskliga rättigheter När det gäller skyldigheten att erbjuda

Läs mer

Hållbarhet vid evenemang

Hållbarhet vid evenemang Hållbarhet vid evenemang Tom Hollowell, Sv Orienteringsförbundet 2011-05-18 1 ISO-standard för hållbarhet vid evenemang Vad menar vi (ISO) med hållbar utveckling development that meets the needs of the

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

ISACA och Euro CACSkonferensen. Kerstin Fredén, ordförande ISACA. Internrevisorerna tackar sina sponsorer

ISACA och Euro CACSkonferensen. Kerstin Fredén, ordförande ISACA. Internrevisorerna tackar sina sponsorer ISACA och Euro CACSkonferensen Kerstin Fredén, ordförande ISACA Internrevisorerna tackar sina sponsorer ISACA Sweden Chapter och Eurocacs 2008 22.11.2007 2 Vision ISACA Sweden Chapter ISACA skall vara

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Mikilvægi samskipta heilbrigðisgeirans og iðnfyrirtækja til þess að örva vísindastarfsemi og nýsköpun

Mikilvægi samskipta heilbrigðisgeirans og iðnfyrirtækja til þess að örva vísindastarfsemi og nýsköpun Mikilvægi samskipta heilbrigðisgeirans og iðnfyrirtækja til þess að örva vísindastarfsemi og nýsköpun Birgir Jakobsson Karolinska University Hospital 26. janúar 2011 The Doctor. Sir Luke Fildes, 1891.

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Mikael Kullman. Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project

Mikael Kullman. Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project Mikael Kullman Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project Vad ska jag prata om? Eskilstuna Energi och Miljö beskriver hur man arbetat under genomförandet av projektet PLEEC,

Läs mer

Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP

Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP Vatten och Energi: ömsesidigt beroende Vatten för energi Vattenkraft Termoelektrisk kylning Drift av kraftverk och transmission Bränsle utvinning och raffinering Bränsleproduktion

Läs mer

Information om Horisont 2020 Tema transport, miljö, energi och hållbara städer

Information om Horisont 2020 Tema transport, miljö, energi och hållbara städer Information om Horisont 2020 Tema transport, miljö, energi och hållbara städer Esa Stenberg, VINNOVA Nationell kontaktperson (NCP) Internationella avdelningen esa.stenberg@vinnova.se Snabbfakta Statlig

Läs mer

Future Cities Framtidens städer

Future Cities Framtidens städer Future Cities Framtidens städer Städerna växer snabbt. Idag bor 50 procent av världens befolkning i städer. År 2050 beräknas 75 procent göra det. Växande städer skapar nya möjligheter för ekonomisk tillväxt

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how?

Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how? Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how? The objective of the workshop is to set objectives for 2015 and produce a plan for 2015 that includes focus areas and workshop topics as well as practical

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Improving the efficiency of a welfare state

Improving the efficiency of a welfare state Improving the efficiency of a welfare state Tarmo Valkonen ETLA EDRC Seminar: Growth, Employment and Welfare Nordic lessons and perspectives, OECD 11/06/2014 ett program för nya välfärdslösningar till

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015

Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015 Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015 SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling Drakegatan 6, 412 50 Göteborg Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723 17 99 siq@siq.se

Läs mer

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Evert Vedung Professor emeritus, statsvetenskap ssk bostadspolitik, Uppsala Universitet Institutet

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 KS-2014/1203.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Mukono - Vimmerby. Young peoples voices in developing a youth center

Mukono - Vimmerby. Young peoples voices in developing a youth center Mukono - Vimmerby Young peoples voices in developing a youth center Lena Hallengren, former Swedish Minister of Youth. Lena Hallengren, tidigare svenska Ungdomsministern. Background On May 5, 2006 former

Läs mer

Samlad redovisning av synpunkter på handlingsplanen

Samlad redovisning av synpunkter på handlingsplanen Samlad redovisning av synpunkter på handlingsplanen 1. Remissammanställning av na0onell strategi och handlingsplan för användning av intelligenta transportsystem 2. Workshop 20/4 ITS från poten0al 0ll

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer