Radon i dricksvatten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Radon i dricksvatten"

Transkript

1 2000:05 Radon i dricksvatten Läget i Stockholms län Förord Innehållsförteckning Sammanfattning Miljöskyddsenheten

2 Radon i dricksvatten Läget i Stockholms län "Joniserande strålning från radon i inomhusluft och dricksvatten orsakar ungefär hälften av den sammanlagda stråldosen hos den svenska befolkningen. Radon är den vanligaste orsaken till skador och dödsfall på grund av joniserande strålning. Källa: Statens Strålskyddsinstitut Rapport från Enheten för miljöskydd, Länsstyrelsen i Stockholms län Mars 2000 Ulla Kujala Enheten för miljöskydd Länsstyrelsen i Stockholms län Box Stockholm 1

3 Förord Länsstyrelsen ska som tillsynsvägledande myndighet enligt miljöbalken utvärdera, följa upp och samordna kommunernas direkta arbete med miljö- och hälsoskyddsfrågor. Denna rapport redovisar en uppföljning och utvärdering av kommunernas arbete när det gäller radon i vatten. Förutom en nulägesbeskrivning för länet beskrivs i rapporten det, numera tidssatta, mål som finns för detta arbete. Under våren 1999 skickades en enkät ut till kommunernas miljökontor eller motsvarande. Frågor som ställdes gällde bland annat hur långt man kommit med arbetet att mäta radon i dricksvatten och vad hittills utförda analyser visar. Frågor ställdes också om kommunernas arbetssätt, dels när det gäller enskilda brunnar, dels när det gäller allmänna vattentäkter. Dessutom bads kommunerna redovisa resultat av hittills utförda radonanalyser. Enkätsvaren har varit grunden till texterna i denna rapport. Miljöhandläggaren Ulla Kujala har varit projektledare. Håkan Hansson, projektanställd på miljöskyddsenheten, har sammanställt svaren. Rapporten ingår i den nationella miljöövervakningen. Arbetet har delvis bedrivits med bidrag från Naturvårdsverkets budget för hälsorelaterad miljöövervakning. Länsstyrelsen hoppas att rapporten ska vara ett underlag för fortsatta diskussioner och arbetsinsatser i en gemensam strävan mot hälsosammare miljöer. Stockholm i februari 2000 Eva-Christina Arvidsson Miljöskyddschef 3

4 Innehållsförteckning FÖRORD 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5 SAMMANFATTNING 7 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 9 LÄGET I LÄNET 15 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 19 BILAGA 1. KARTOR RADONHALTER I DRICKSVATTEN BILAGA 2 25 RADON I VATTEN, KOMMUNENKÄT 25 BILAGA 3 26 REFERENSER 27 5

5 Sammanfattning Radon kan orsaka lungcancer, rökare och barn tillhör de största riskgrupperna. Statens strålskyddsinstitut uppskattar att radon i vatten ger upphov till extra cancerfall per år i landet. Livsmedelsverket införde 1997 gränsvärden för radon i vatten från allmänna vattentäkter. Radonhalter över 100 Bq/l betecknas som "tjänligt med hälsomässig anmärkning" och vatten med radonhalter över 1000 Bq/l betecknas som "otjänligt". Enligt föreslagna miljömål ska radonhalter i vatten från enskilda brunnar år 2010 underskrida Bq/l. Problem med radon i vatten förekommer i Stockholms län. Störst är problemet i kustoch skärgårdskommuner där de flesta enskilda brunnarna finns. Länsstyrelsens sammanställning och den framtagna radonkartan visar att det förekommer frekvent höga halter av radon i vatten i vissa delar av länet. Hittills har 14 % av länets cirka brunnar analyserats. Cirka 11 % av dessa visar på värden över 1000 Bq/l, 15 % 500 Bq/l 1000 Bq/l, 46 % har 100 Bq/l 500 Bq/l och 27 % har värden under 100 Bq/l. I jämförelse med de beräkningar som Statens strålskyddsinstitut gjort för riket förefaller andelen bergborrade brunnar i länet med höga radonhalter vara högre än i övriga landet. Länsstyrelsen anser det önskvärt att alla brunnsägare kontrollerar radonförekomsten genom en mätning. Länsstyrelsen råder också kommunerna att avsätta tid för arbetet med radon. 7

6 Allmänna förutsättningar Hälsoeffekter av höga radonhalter i dricksvatten cancerfall per år Radonrikt vatten i hushållet kan vara en hälsorisk, ju högre halten är desto större är risken. Förutom genom att förtära radonhaltigt vatten kan vi få i oss vattnets radon genom inandning. Radon avgår nämligen från vattnet till den omgivande luften vid användning, till exempel dusch eller diskning. Generellt räknar man med att en radonhalt på 1000 Bq/l i vatten kan ge upphov till en radonhalt i luften på 100 Bq/m 3. Radon och radondöttrar följer med luften in i luftrör och lungor när vi andas. Statens strålskyddsinstitut har beräknat att radon i vatten (intag plus inandning) orsakar cancerfall varje år i Sverige, se referens 2. Av dessa kan cancerfall per år förväntas inom den grupp som använder vatten med halter upp till 100 Bq/l, cancerfall per år inom den grupp som använder vatten med Bq/l och 5 10 cancerfall per år inom den grupp som använder vatten med mer än Bq/l. Anledningen till att de flesta av cancerfallen beräknas förekomma inom den grupp som intar vatten med mindre än 100 Bq/l, trots att deras stråldos är så låg, är att den största andelen vattenkonsumenter finns inom denna grupp och man antar att det inte finns något tröskelvärde under vilket en stråldos beräknas vara ofarlig. Radon (222Rn) är speciellt farlig därför att den: Är radioaktiv (halveringstid 3,8 dygn), avger alfastrålning. Sönderfaller i farliga radondöttrar, t.ex. polonium, som också är kortlivade och avger alfastrålning. Är vanlig i mark och vatten. Är långlivad nog att komma in i kroppen och radondöttrarna kortlivade nog att orsaka betydande strålning. Är en gas (lätt att andas in och dricka). Är färglös och luktfri. 9

7 Större risker för rökare Radon i luft är efter rökning den största orsaken till lungcancer. Rökare är speciellt känsliga för radon i inandningsluften. Risken att få lungcancer från radon är större för en rökare. En uppskattning är att rökare har 10 till 20 gånger högre risk än en ickerökare att drabbas av lungcancer på grund av radon Större risker för barn Motivet till gränsvärden för radon i vatten är främst att begränsa de risker barn utsätts för när de dricker obehandlat radonrikt vatten. Under senare år har strålskyddsforskningen visat att de stråldoser barn upp till tio års ålder får i sig när de dricker radonhaltigt vatten är större än man tidigare trott. Ett litet barn dricker mer vatten i förhållande till sin kroppsvikt än en vuxen. Dessutom dricker barn vanligen mer obehandlat vatten i form av välling, saft och liknande än vuxna, som till stor del håller sig till behandlat vatten i form av kaffe, te, öl mm. Barn har också mindre lungor och andas snabbare än vuxna. Därigenom får de ta emot en större stråldos. Särskilt utsatta för radon i vatten är spädbarn. De beräknas få en stråldos från radon i intaget vatten som är 14 gånger högre än vad en vuxen får. Till exempel ger ett intag av radonhaltigt vatten på Bq/l en stråldos för vuxna på 0,5 millisievert per år, msv/år, och för spädbarn 7 msv/år, se referens 2. Fritidsboende och radon i vatten Riskbedömningen vid radon i vatten är olika för fritids- respektive permanentboende, eftersom en fritidsboende nyttjar det radonhaltiga vattnet under en kortare tidsperiod på årsbasis än en permanentboende. Gränsvärdena för radon i Livsmedelsverkets dricksvattenkungörelse är avsedda för vatten som används av permanentboende. Riskerna är därmed inte direkt jämförbara vid fritidsboende eller vid annan vattenanvändning som innebär att vattnet inte används dagligen. Risken vid till exempel fritidsboende kan dock beräknas, eftersom den risk som är förenad med att dricka radonhaltigt vatten anses vara proportionell mot stråldosen. Följande beräkningsexempel kan användas för att jämföra gränsvärdena för radon i vatten med de halter som uppmätts i det vatten som används mer eller mindre tillfälligt, till exempel vid fritidsboende. Effektiv radonhalt (Bq/l) = radonhalt (Bq/l) x uppehållstid (dagar) 365 (dagar) En effektiv radonhalt på Bq/l uppnås om dricksvattnet i en tillfällig bostad har en radonhalt på Bq/l och om man under en ettårsperiod bor 37 dagar i den tillfälliga bostaden. Är vistelsetiden kortare bedöms åtgärder inte vara nödvändiga vid denna radonhalt, se referens 1. 10

8 Begränsningsvärden Allmänna dricksvattentäkter Livsmedelsverket införde 1997 i dricksvattenkungörelsen (SLV FS 1997:32) följande gränsvärden för radon i vatten från allmänna vattenanläggningar. Vatten med radonhalter över 1000 Bequerel per liter, Bq/l, räknas som "otjänligt", se tabell 1. Vatten med radonhalter över 100 Bq/l räknas som "tjänligt med hälsomässig anmärkning". Om ett dricksvattenprov från en allmän anläggning eller förordnandeanläggning har bedömts vara otjänligt eller tjänligt med anmärkning, skall huvudmannen vidta nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med problemen. Halter på över 1000 Bq/l i vatten från allmänna och förordnade anläggningar ska enligt dricksvattenkungörelsen åtgärdas omedelbart och vid halter över 100 Bq/l ska åtgärder vidtas snarast. Barn under 5 år bör inte ges vatten med halter överstigande 500 Bq/l. Enligt dricksvattenkungörelsen skall radon ingå som parameter i egenkontrollprogrammet vid allmänna grundvattenverk. Enskilda vattentäkter Dricksvattenkungörelsen är rådgivande för enskilda vattentäkter, men krav kan inte b a- seras på denna. Situationen ska i stället bedömas utifrån de bestämmelser som finns i miljöbalken (1998:808) och i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Enligt dessa bestämmelser ska en bostad ha tillgång till vatten av godtagbar kvalitet. Vatten med halter över 1000 Bq/l kan inte anses uppfylla detta krav och situationen kan bedömas innebära olägenhet för människors hälsa. Fastighetsägaren är enligt miljöbalkens bestämmelser skyldig att låta analysera sitt dricksvatten om det föreligger misstanke om förhöjda radonhalter i vattnet. Fastighetsägaren ska också sanera om förhöjda radonhalter i vatten har konstaterats. Tabell 1. Gränsvärden för radon i dricksvatten gällande från 1 oktober 1997 enligt Livsmedelsverkets ändring (SLV FS 1997:32) i dricksvattenkungörelsen (SLV FS 1989:30, senaste version ). Gränsvärden Tjänligt m. anmärkning A-vatten E-vatten >100 Bq/l (h) >100 Bq/l (h) Otjänligt >1000 Bq/l (h) Kommentar Förtäring av radonhaltigt vatten kan innebära hälsorisk, särskilt för små barn. Vatten med halter över 500 Bq/l, som används till dryck och matlagning för barn under 5 års ålder, bör värmas till kokning eller vispas kraftigt minst tre minuter för att avlägsna radonet. Ökad risk för hälsoeffekter. Vattnet bör ej användas till dryck eller livsmedelshantering. (h) med hälsomässig anmärkning. A-vatten = dricksvatten från allmän anläggning och enskild vattentäkt som förordnats med A-krav, det vill säga, står under kommunal tillsyn. E-vatten = dricksvatten från enskild vattentäkt. 11

9 Mätningar i landet I Sverige finns det cirka privata brunnar som används av permanent boende och ytterligare brunnar vid fritidsboende. Statens strålskyddsinstitut har 1998 sammanställt analysresultat för totalt 1745 slumpmässigt utvalda bergborrade brunnar i landet, se referens 1. Sammanställningen visar följande resultat: Resultat över riket 4 % av brunnarna har radonhalter över 1000 Bq/l, 11 % mer än 500 Bq/l och 47 % Bq/l. Miljömål Miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö Riksdagen antog miljömål. Statens strålskyddsinstitut har i samverkan med Boverket preciserat arbetet med radon i dricksvatten och lämnat in ett förslag med tidssatta delmål till Miljömålskommittén. Förslaget innebär att radonhalten i dricksvatten från enskilda brunnar ska understiga Bq/l år Etappmålet är att hälften av alla enskilda brunnar med radonhalter över Bq/l vara åtgärdade före år Miljövårdsprogram 2000 för Stockholms län Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns Landsting och Kommunförbundet i Stockholms län har i ett gemensamt projekt utarbetat Miljövårdsprogram 2000 för Stockholms län. Miljövårdsprogrammet ska utgöra underlag för inriktningen av det fortsatta miljöarbetet i länet och vara till stöd för kommunernas fortsatta miljöarbete. Ett regionalt mål är att risken för höga radonhalter i enskilda brunnar och i mark ska beaktas vid bygglovsprövning. Det anges också att kartläggningen av radonförekomsten i enskilda brunnar ska fortsätta i kommunerna och att förhöjda radonhalter ska åtgärdas. Radonbidrag Det statliga bidraget för att åtgärda höga radonhalter i vatten har varit tidsbegränsat och gällde för åtgärder som påbörjades under tiden 1 oktober augusti 1999 och slutfördes senast den 31 december Bidraget var begränsat till permanenthus. Regeringen har i december 1999 beslutat om nya anslag att användas till bidrag för i n- stallation av radonavskiljare. 12

10 Regeringen har i december 1999 också beslutat att tillsätta en utredning om reformbehovet på radonområdet. Uppdraget omfattar radon både i inomhusmiljön och i dricksvatten. Utredaren ska i sitt betänkande presentera förslag till ändamålsenliga och effektiva statliga åtgärder som i rimlig tid kan få ned radonhalterna under gällande gränsvä r- den. Betänkandet ska presenteras för regeringen senast den 1 november år Geologi Alla berggrunder innehåller mer eller mindre halter av uran. De allra flesta berggrunder innehåller så lite som 1 3 ppm (parts per million, gram per ton berg), men ibland kan halterna vara så höga som 100 ppm. Graniter, syeniter, vulkaniter och pegmatiter är exempel på uranrika berggrunder. En förutsättning för höga radonhalter i vatten är att vattnet tas från sprickor i kristallint berg. Sprickor i berggrunden kan ha höga halter av uran trots att omgivande berggrund påvisar låga uranhalter. De uranförande sprickorna är ofta samma sprickor som för vatten till borrhålet, se referens 1. Förutom vatten från bergborrade brunnar kan också vatten i kallkällor och grävda brunnar med tillrinning från sprickor i berg uppvisa rado n- halter som är högre än ett par hundra Bq/l. Berggrunden i Stockholms län består av kristallint urberg. Det betyder att gnejser och graniter dominerar den geologiska kartan. 13

11 Läget i länet Antalet brunnar I Stockholms län finns enligt de uppskattningar som kommunerna gjort cirka brunnar, se tabell 2. Det innebär att över länsinvånare försörjs med dricksvatten från egna brunnar. De flesta brunnarna finns i Norrtälje, Värmdö och Österåkers kommuner. Kommuner som Stockholm, Lidingö, Solna, Sundbyberg, Danderyd och Täby försörjs till största delen med vatten från de regionala vattenverken som nyttjar mälarvatten och har endast ett fåtal enskilda brunnar. De berörs därför inte av problemet med radon i vatten. Tabell 2. Antalet brunnar i kommunerna. KOMMUN ANTAL BRUNNAR Registrerad hos SGU ANTAL BRUNNAR Uppskattat av kommunen ANTAL ANALYSERADE BRUNNAR Botkyrka Danderyd 566 Ekerö Haninge 1450 Huddinge Järfälla Lidingö 361 Nacka Norrtälje Nykvarn Ingår i Södertälje Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna 33 Stockholm 1394 Sundbyberg 69 Södertälje ca 200 Tyresö Täby Upplands-Bro Upplands Väsby Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker SUMMA ca

12 Statens geologiska undersökning, SGU, har brunnar registrerade för länet. En förklaring till skillnader mellan SGU:s och kommunernas siffror kan vara att många brunnar funnits långt före 1975 då uppgiftsskyldigheten vid undersökning av grundvattentäkt och brunnsborrning infördes. En förklaring kan också vara att alla uppgifter inte når SGU. Flera kommuner arbetar aktivt med att spåra radon i vatten. Detta arbete har lett till att vatten från cirka 6000 brunnar, dvs. 14 % av det totala antalet brunnar i länet, har anal y- serats hittills. I skärgårdskommunerna som har det största antalet enskilda brunnar har man arbetat mest med radonfrågan. I till exempel Norrtälje kommun har cirka 20 % av totalt cirka brunnar analyserats. I Värmdö kommun finns också cirka brunnar och cirka 10 % av dessa har provtagits. I Österåkers kommun har cirka 13 % av totalt brunnar provtagits. På Ekerö med totalt cirka brunnar har man provtagit 65 % av brunnarna till permanentbebodda hus och 37 % av det totala antalet brunnar i komm u- nen (permanent- och fritidshus). I många kommuner behöver fler brunnar provtas. Hur bedrivs arbetet i länets kommuner Enskilda vattentäkter Endast ett fåtal kommuner har gjort en riskanalys för radon i vatten. En del kommuner använder sig av markradonkartan och prioriterar dessa områden. Andra kommuner tar helt förutsättningslöst prov på radon i vatten. Flera kommuner går aktivt ut med information om radon i vatten och riktade kampanjerbjudanden till enskilda fastighetsägare med egen brunn. Information och annonsering sker till exempel i lokaltidningar, i kommunala informationsbrev, i miljökalendrar, på barnavårdscentraler, på kommunens hemsida eller genom att den enskilde får information direkt av miljökontoren. Många kommuner tillhandahåller analysflaskor och har upphandlat ett förmånligt pris för analysen. Brunnsägarens kostnader för analyserna varierar något från kommun till kommun men i många kommuner kostar en analys cirka 200 kr. En kommun bekostar analyserna helt. Allmänna vattentäkter När det gäller kommunala vattentäkter har hälften av kommunerna som har en kommunal grundvattentäkt infört radon som kontrollparameter. Flera kommuner tar endast stickprov på den kommunala vattentäkten. Så agerar kommunerna vid höga halter Vid höga halter av radon i vatten ger kommunerna råd och information till fastighetsägarna. Man rekommenderar att åtgärder ska vidtas och lämnar information om statsbidrag för radonavskiljare. I några fall har kommunerna förelagt om åtgärder mot radon, se bilaga 2. 16

13 Vad visar analyserna Analysresultaten har sammanställts på en länskarta, se bilaga 1. Kartan baseras på analyser, kontrollanalyser efter installation av radonavskiljare finns inte med. Underlaget till länskartan är inte komplett, då analysresultat saknas från Botkyrka, Haninge och Vaxholm. Radonkartan visar att det förekommer höga radonhalter främst i de norra skärgårdskommunerna samt inom ett brett stråk från Norrtälje genom Vallentuna ner mot Ekerö. En klar tendens är att länets norra delar uppvisar större förekomst av höga radonhalter i vatten än de södra. I några kommuner har över 20 % av de provtagna brunnarna visat på radonhalter över Bq/l. En statistisk sammanställning för länet visar följande resultat: Resultat för länet 11 % (642 st.) av brunnarna har radonhalter över Bq/l, 15 % (850 st.) 500 Bq/l Bq/l, 46 % (2626 st.) 100 Bq/l 500 Bq/l och 27 % (1548 st.) under 100 Bq/l. Medelradonhalten för de analyserade brunnarna är 488 Bq/l, medianvärdet är 228 Bq/l. Det högsta analysvärdet är Bq/l. Analysresultaten för grävda brunnar har bearbetats separat. När det gäller grävda brunnar visar 11 analyser av totalt 36, dvs. 31 % av analyserna, på radonhalter över 100 Bq/l. Medelradonhalten i vatten från grävda brunnar är 89 Bq/l, medianvärdet 60 Bq/l och det högsta analysvärdet 260 Bq/l. Erfarenheten från flera kommuner är att det är mycket viktigt att förutsättningslöst ta prov på radon i vatten. I flera fall har det visat sig att höga radonhalter även finns i vatten från brunnar som är belägna på normal- och lågriskmark för markradon. Ekerö har uppgett att analyserna i kommunen uppvisar endast en marginell skillnad på radonhalten i vatten på normal- respektive högriskområde. Upplands Väsby konstaterar att värdena varierar vid olika provtagningstillfällen. Samband mellan förhöjda radonhalter i vatten och i rumsluften Cirka en tredjedel av kommunerna erbjuder eller rekommenderar radonmätning i luft vid konstaterade höga radonhalter (över 500 eller över Bq/l) i vatten. 17

14 Kommuner som Österåker, Nacka, Upplands Väsby och Täby har i några enstaka fall kunnat konstatera förhöjda radonhalter i inomhusluften på grund av radon i vatten. Täby kommun har i ett fall utfört en korttidsmätning av radon i luft vid användning av radonhaltigt vatten för tvätt i tvättmaskin och för duschning. Mätningen visar att radonavgång från vatten ger en förhöjd radonhalt i rumsluften. Teknik för att minska radon i vatten Den vanligaste tekniken i länet för att minska hög radonhalt i vatten är luftning. Många kommuner hänvisar till Råd & Rön s test av radonavskiljare (3/97). Erfarenheten från länet är att de tekniker som finns på marknaden fungerar. I regel är det inte svårt att komma under 100 Bq/l. Ljudnivån på radonavskiljaren kan i vissa fall vara störande. Kostnaden för en radonavskiljare är cirka kronor inklusive installation. Den årliga driftskostnaden är kronor. Kostnaden för att installera en radonavskiljare har i en del fall ansetts vara hög och att bidragsdelen varit för liten. 18

15 Slutsatser och rekommendationer Radonkartan Sammanställningen av mätningarna och den framtagna radonkartan visar tydligt att radon i vatten är ett problem och att det förekommer höga radonhalter frekvent i delar av länet. Länsstyrelsen anser det därför angeläget att arbetet med att analysera radon i dricksvatten fortsätter. Kartan är en viktig referens för Länsstyrelsens fortsatta uppföljning inom området. Enligt Länsstyrelsens bedömning kan kartan också användas av kommunerna för att motivera och prioritera arbetet lokalt. Framtagandet av kartan och den lägesbundna inform a- tion som ligger till grund för den kan också komma att leda till att riskuppskattningar i kommuner kan förbättras. Vid sådana bedömningar är det viktigt att informationen tolkas rätt. Det ligger nära till hands att använda radonkartan för bedömning av risken inom ett visst område. Enligt Länsstyrelsens bedömning vore det olyckligt om informationen utan vidare reflektioner och kunskaper inom området skulle tolkas så att mätningar inte behövs i de områden där låga halter mätts hittills. Denna ståndpunkt stöds också av erfarenheter från flera kommuner och som visar att höga radonhalter i brunnsvatten i många fall förekommer intill brunnar med låga halter. Länsstyrelsen anser det önskvärt att alla brunnsägare kontrollerar radonhalten genom en mätning och vid behov åtgärdar sitt vatten. Miljökvalitetsmålet Miljökvalitetsmålet och den föreslagna tidplanen bör enligt Länsstyrelsens mening vara vägledande för arbetet med radon i vatten. Sammanställningen visar att det återstår cirka mätningar innan vatten från alla brunnar i länet har analyserats på radon. Det innebär en stor insats för kommunerna och då speciellt för de kommuner som har ett stort antal enskilda brunnar. För att uppfylla det miljömål som är uppsatt anser Länsstyrelsen det nödvändigt att kommunerna avsätter tid för arbetet med radon i vatten. Nya brunnar och bygglovsärenden Länsstyrelsen anser att radon självklart ska ingå som en parameter vid den vattenanalys som utförs för nyborrade brunnar. Länsstyrelsen bedömer det också angeläget att information och rekommendationer om, eventuellt krav på, mätning av radon i vatten når fastighetsägarna vid ägarbyte och i bygglovsärenden. 19

16 Omvandlingsområden På grund av att riskbedömningen vid radon i vatten är olika för fritids- respektive permanenthus och att bidragen varit begränsade till permanenthus, är det i första hand brunnar till permanenthus som har provtagits. Med tanke på det stora antal fritidshus i länet som varje år omvandlas till permanentbostäder och det faktum att en stor del av de som permanentbosätter sig i dessa hus är småbarnsfamiljer, bör även brunnarna till de befintliga fritidshusen beaktas. Enligt en uppskattning som Länsstyrelsen gjorde 1997 omvandlas varje år cirka fritidshus i länet till permanentbostäder. Länsstyrelsen bedömer att detta förhållande förstärker kravet på fortlöpande information till fastighetsägare under en lång till framöver och kan innebära en stor arbetsuppgift i vissa kommuner. Allmänna vattentäkter Det är angeläget att alla kommunerna i länet inför radonprovtagning i allmänna vattentäkter. Detta är obligatoriskt enligt dricksvattenkungörelsen. 20

17

18

19

20

21 Bilaga 2 Radon i vatten, kommunenkät 1. Har kommunen gjort någon riskanalys beträffande radon i vatten? Slutsatser av riskanalys? I vilka områden ska mätningar utföras? 2. Hur bedrivs arbetet i kommunen med att spåra radon i vatten? Ex. genom ett särskilt program, informationskampanjer eller analyskampanjer, eller vid begäran av enskilda, annat. Planer för detta arbete? 3. Bekostar eller subventionerar kommunen analyserna? 4. Har införandet av miljöbalken medfört någon ändring avseende kommunens policy i radonfrågorna, till exempel när det gäller kostnaderna? 5. Har radon införts som kontrollparameter i kommunernas vattenverk samt allmänna vattentäkter? (ange typ av verk, grund- eller ytvattenverk, konstgjord infiltration) 6. Finns det någon bevakning att radonmätningar görs - då fritidsboende övergår till permanentboende? - då fastigheten byggs om eller till? - då fastigheten byter ägare? 7. Görs provtagningar av nya brunnar? 8. Antal bergsborrade brunnar i kommunen? Hur stor andel av dessa är analyserade? 9. Resultat av hittills utförda radonanalyser? 10. Har man kunnat bekräfta ett samband mellan radonhalt i luft och radon i vatten? 11. Övriga upptäckter vid analyser? 12. Hur agerar kommunen då höga radonhalter påträffas? Till exempel råd, förelägganden information om statsbidrag. Problem? 13. Följs mätningarna upp? 14. Mäts radon även i bostaden vid förhöjda halter i vatten? 15. Vilka tekniker har varit framgångsrika när det gäller att åtgärda höga radonhalter i vatten? Olika erfarenheter för olika halter? Kostnader? Problem? 16. Är provsvaren offentliga uppgifter? 25

22 Bilaga 3 Föreläggande att åtgärda höga radonhalter i vatten Beslut av MHN i Upplands Väsby 26

23 Referenser 1. Radon i vatten. Statens strålskyddsinstitut. SSI information i98: s. 2. Swedjemark G. A Radon och radium i vatten. Underlag för bestämmelser. Statens strålskyddsinstitut, SSI-rapport s. 3. Hälsorisker vid exponering för radon. Statens strålskyddsinstitut. 27

24 Länsstyrelsens rapportserie Tidigare utkomna rapporter under 1998 och Tillsyn över vårdverksamhet, socialenheten 02. Bostadssubventioner, helårsöversikt 1997, bostadsenheten 03: De nya utvandrarna? enheten för regional utveckling 04. Årsrapport om socialtjänsten 1997, socialenheten 05. Länsplan för regional transportinfrastruktur , planenheten års tillsyn över socialtjänsten och alkoholområdet, socialenheten 07. Konkurrensen vid kommunal livsmedelsupphandling, rättsenheten 08. Uppföljning och utvärdering av miljöskyddstillsynen, miljöenheten 09. Länsstyrelsens arbete med kust och skärgård, planenheten 10. En uppföljning av ändringar i socialtjänstlagen, socialenheten 11. Utökad tillsyn av särskilda boendeformer för äldre, socialenheten års tillsyn över socialtjänsten och alkoholområdet, socialenheten 02. Tillsyn över särskilda boendeformer för äldre, socialenheten 03. Tillsyn över enskild vårdverksamhet, socialenheten 04. Tillstånd och strategiska frågor, länstrafikberedningen 05. Bostadssubventioner, helårsöversikt 1998, bostadsenheten 06. Årsrapport om socialtjänsten 1998, socialavdelningen 07. Operation Kvinnofrid International, jämställdhetsenheten 08. Kompetensbroar i Kanada och USA, avdelningen för regional utveckling 09a. Stockholmsregionen centrum i Östersjöområdet, avdelningen för regional utveckling 09b. Bilaga 1. Temarapporter. 09c. Bilaga 2. Underlagsrapport och seminarieserie med Öst-inriktning 10. Löwenströmska trädgården i Vaxholm, kulturmiljöenheten 11. Invandrarprojekt för ökad tillväxt, avdelningen för regional utveckling 12. Kvicksilverprojektet i Stockholms län, miljö- och planeringsavdelningen 13. Länsstyrelsen inför miljöbalken, miljö- och planeringsavdelningen 14. Provfiske i åtta sjöar i Stockholms län, miljö- och planeringsavdelningen 15. Hur mår sjöarna i länet, miljö- och planeringsavdelningen Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods samt bensinstationer, räddnings- och säkerhetsavdelningen 02 Bostadssubventioner, helårsöversikt 1999, bostadsenheten 03 Årsrapport om socialtjänsten 1999, socialavdelningen 04. Radon i bostäder, läget i Stockholms län, miljöskyddsenheten 05. Radon i dricksvatten, läget i Stockholms län, miljöskyddsenheten

25 R Radon i vatten kan orsaka lungcancer. Grundvatten med höga radonhalter förekommer i Stockholms län. Problemet är störst i kust- och skärgårdskommuner där de flesta enskilda brunnarna finns. Hittills har 14 procent av länets cirka brunnar analyserats. Cirka 11 procent av analyserna visar på värden över Bequerel per liter vilket betecknas som otjänligt. Länsstyrelsen anser att det är önskvärt att alla brunnsägare kontrollerar radonförekomsten i sitt brunnsvatten. Länsstyrelsen råder också kommunerna att avsätta tid för arbetet med radonmätningarna. Ytterligare exemplar av denna rapport kan beställas från Länsstyrelsens miljö- och planeringsavdelning tfn URL: ISBN

Meddelande nr 2011:08. Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010

Meddelande nr 2011:08. Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 Meddelande nr 2011:08 Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 MEDDELANDE NR 2011:08 3 Meddelande nr 2011:08 Referens Elna Ljunggren, Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen,

Läs mer

Innehåll SLUTRAPPORT 1 (22) 2015-06-09 Dnr 2014/34782 Saknr 1.1.4. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm

Innehåll SLUTRAPPORT 1 (22) 2015-06-09 Dnr 2014/34782 Saknr 1.1.4. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm SLUTRAPPORT 1 (22) GENERALDIREKTÖREN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1 Allmänt om radioaktiva ämnen i dricksvatten... 4 2.2 Relevanta svenska bestämmelser

Läs mer

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden Rapport 2008:27 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden i Stockholms län år 2009 Rapport 2008:27 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden i Stockholms län år 2009

Läs mer

Del 1. Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö. för ett hållbart Lycksele 2009 2015. Informationsdel

Del 1. Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö. för ett hållbart Lycksele 2009 2015. Informationsdel Del 1 Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö för ett hållbart Lycksele 2009 2015 Informationsdel En del i Lycksele kommuns lokala Agenda 21 och miljömålsarbete Miljömålen presenteras med Tobias

Läs mer

Dricksvatten från enskilda brunnar och mindre vattenanläggningar

Dricksvatten från enskilda brunnar och mindre vattenanläggningar Dricksvatten från enskilda brunnar och mindre vattenanläggningar Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att

Läs mer

Inomhusmiljö. Delmål 8 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. God bebyggd miljö April 2003

Inomhusmiljö. Delmål 8 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. God bebyggd miljö April 2003 Boverket Rapport God bebyggd miljö April 2003 Inomhusmiljö Delmål 8 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Ett av Sveriges 15 miljömål God bebyggd miljö Inomhusmiljö Delmål 8

Läs mer

Radon i inomhusmiljön

Radon i inomhusmiljön RAPPORT Radon i inomhusmiljön en konsekvensanalys av att införa WHO:s nya rekommendationer på radonvärden Radon i inomhusmiljön en konsekvensanalys av att införa WHO:s nya rekommendationer på radonvärden

Läs mer

God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö

God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö Boverket God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö resultat från projektet BETSI God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö resultat från projektet BETSI Boverket

Läs mer

Bra grundvatten idag och i framtiden

Bra grundvatten idag och i framtiden Rapporter och meddelanden 129 Bra grundvatten idag och i framtiden Fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet Underlagsrapport till Miljömålsrådet 2007 Rapporter och meddelanden

Läs mer

Rapport 2011:30. Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden 2012 2014 i Stockholms län

Rapport 2011:30. Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden 2012 2014 i Stockholms län Rapport 2011:30 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden 2012 2014 i Stockholms län Rapport 2011:30 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden 2012 2014 i Stockholms

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende.

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. i samarbete med Socialstyrelsen och Boverket Innehåll Är det farligt

Läs mer

Kommunernas synpunkter på arbetet med radon

Kommunernas synpunkter på arbetet med radon SSI-rapport 93-22 Postadress Box 60204 104 01 STOCKHOLM Gatuadress Karolinska sjukhuset Solna 08-729 71 0C Gustav Åkerblom, Magdalena Hellström, Ann Charlotte Åkerblom Kommunernas synpunkter på arbetet

Läs mer

Rapport 2001:01 Redovisning av kommunernas arbete med bostadsförsörjningen

Rapport 2001:01 Redovisning av kommunernas arbete med bostadsförsörjningen Rapport 2001:01 Redovisning av kommunernas arbete med bostadsförsörjningen 1 (24) Enheten för bostadsfrågor 2012-02-15 405-32188-2011 Redovisning av kommunernas arbete med bostadsförsörjningen Redovisning

Läs mer

Enskilt vatten och avlopp

Enskilt vatten och avlopp Nr 2 Mars 2006 Enskilt vatten och avlopp skydd av grundvatten i Stockholms läns kustkommuner Enskilt vatten och avlopp skydd av grundvatten i Stockholms läns kustkommuner Konsulter: Göran Hanson, Grundvattengruppen,

Läs mer

Rapport 2013:6. Här bor de ensamkommande barnen

Rapport 2013:6. Här bor de ensamkommande barnen Rapport 03:6 Här bor de ensamkommande barnen En kartläggning i Stockholms län 0 Rapport 03:6 Här bor de ensamkommande barnen En kartläggning i Stockholms län 0 Författare: Siri Andersson Utgivningsår:

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende Statens strålskyddsinstitut i samarbete med Socialstyrelsen och Boverket

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter UPTEC W 08 033 Examensarbete 30 hp Februari 2009 Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter Protection of Private Groundwater Supplies by Municipal Regulations Moa Nicolaisen Referat

Läs mer

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 AN-2015/140.182 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Löfberg 08 535 378 17 christina.lofberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

RiR 2007:1. Statlig tillsyn av bostad med särskild service enligt LSS

RiR 2007:1. Statlig tillsyn av bostad med särskild service enligt LSS RiR 2007:1 Statlig tillsyn av bostad med särskild service enligt LSS ISBN 978 91 7086 101 3 RiR 2007:1 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Socialdepartementet Finansdepartementet

Läs mer

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1 BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012 Analysrapport1 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat en överenskommelse med regeringen avseende prestationsbaserade

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 24 november 2014 SN-2014/4023.103 1 (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Överenskommelse

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun. Antagen av Miljönämden 2012-12-03. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten

Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun. Antagen av Miljönämden 2012-12-03. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun Antagen av Miljönämden 2012-12-03 Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte och omfattning... 4 2.1

Läs mer

Förstudie - Åtgärder för en fungerande bostadsmarknad

Förstudie - Åtgärder för en fungerande bostadsmarknad Rapport 2012 Förstudie - Åtgärder för en fungerande bostadsmarknad Said Ashrafi 2012-03-14 Innehållsförteckning 1 Uppdraget... 7 2 Tidsplan... 7 3 Metod för genomförande... 7 4 De största hindren och föreslagna

Läs mer

Barns hälsa och miljö i Solna 2007

Barns hälsa och miljö i Solna 2007 SOLNA STAD Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen RAPPORT 6/2007 Barns hälsa och miljö i Solna 2007 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN SOLNA DECEMBER 2007 Rapport 6/2007 Ärende MHN 2004:117 Projektet utfört

Läs mer

Barn, Unga och Mitt i Livet plan

Barn, Unga och Mitt i Livet plan TioHundranämndens Barn, Unga och Mitt i Livet plan Verksamhetsplan för utveckling av hälsa, vård och omsorg för barn, unga och personer mitt i livet i Norrtälje kommun 2009 2010. Antagen av TioHundranämnden

Läs mer

Hur kommunerna i Stockholms län arbetar med cykeltrafikfrågor

Hur kommunerna i Stockholms län arbetar med cykeltrafikfrågor VTI notat 51 2002 Hur kommunerna i Stockholms län arbetar med cykeltrafikfrågor En enkätstudie Författare FoU-enhet Projektnummer 80520 Projektnamn Uppdragsgivare Anna Bergström Drift och underhåll Regionalt

Läs mer

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid

Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid Regeringsbeslut 18 2004-12-09 M2003/1891/Mk M2004/141/Mk Miljödepartementet Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 STOCKHOLM Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer