Till kommunfullmäktige i Arboga kommun. Revisionsberättelse för år 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till kommunfullmäktige i Arboga kommun. Revisionsberättelse för år 2010"

Transkript

1 Till kommunfullmäktige i Arboga kommun Revisionsberättelse för år 2010 Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelsen och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer i kommunens bolag även verksamheten i dessa företag under år Omfattningen och inriktningen samt resultatet av vår granskning framgår av "Revisionens verksamhetsredogörelse" och därtill fogade bilagor som vi överlämnat till Kommunfullmäktige. Granskningen har följt vår revisionsplan och syftat till att bedöma om verksamheterna skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna har varit rättvisande och om den interna kontrollen inom nämnderna har varit ändamålsenlig och säker. Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt rapportering till fullmäktige. Kommunrevisionens ansvar är att granska verksamhet, kontroll, redovisning och att pröva om verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Arboga har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige ställt upp. Vi tillstyrker att årsredovisningen för Arboga kommun godkänns. Anmärkning Vi riktar anmärkning mot tekniska nämnden för dess bristande styrning, ledning och interna kontroll avseende hantering av projekt inom fastighetsavdelningen. Ansvarsfrihet Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder för år Revisionsberättelse 2010 Arboga kommun 1/2

2 Arboga den 18 april 2011 H'å$iS Pehrson Sven Lafsson Revisionsberättelse2010 Arboga kommun 2/2

3 Verksamhetsredogörelse för Arboga kommuns revisorer Inledning Under verksamhetsåret 2010 har Arboga kommuns revisorer granskat den verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden. Utgångspunkten för granskningarna har varit att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som utförs inom nämnderna är tillräcklig. Revisionsledamöter för granskning av 2010 års verksamhet har varit: Rolf Persson, sammankallande Jan-Erik Isaksson Sven Larsson Eva Nerpin Hans Pehrson För fullgörande av revisionen har vi biträtts av Ernst & Young AB. Kommunrevisionen utförs på kommunfullmäktiges uppdrag av förtroendevalda revisorer inom ramen för gällande reglemente och god revisionssed. Följande huvudmoment ingår: 1. Förvaltningsrevision som granskar verksamhetens måluppfyllelse avseende innehåll och prestanda inom fastställda ekonomiska ramar. Här ingår också uppföljning och utvärdering av verksamhetens organisation med administrativa föreskrifter vad gäller delegation av beslut och rutiner för övergripande kontroll och rapportering. 2. Granskning av årsredovisning, löpande redovisning, kassaförvaltning samt intern kontroll. Nedan redogörs för de granskningar som har genomförts under år Träffar med kommunstyrelsen och företrädare för nämnder Som ett led i den årliga granskningen har revisionen inbjudit kommunstyrelsen och nämnder till möten. Avsikten med dessa träffar har varit att ge revisionen möjlighet att fördjupa sin insikt i kommunens verksamhet, samt att föra en dialog rörande förhållanden som på olika sätt påverkar verksamhetens genomförande och utfall. Vid träffarna har utvecklingen sedan föregående års träff diskuterats. Dessutom har samtal förts särskilt om intern kontroll och nämndens/styrelsens övergripande arbete med ledning/styrning och uppföljning/redovisning. Kommunstyrelsens former för sin uppsiktsplikt har också berörts i detta sammanhang. Träffarna har dokumenterats i form av minnesanteckningar och de inhämtade kunskaperna finns med i revisorernas samlade bedömning av de olika nämndernas arbete.

4 3 Fördjupade granskningar Revisionen har genomfört fördjupade granskningar under revisionsåret 2010 enligt nedan och behandlat en del aspekter i form av separata skrivelser till kommunstyrelse och nämnder. Beträffande granskningen av lönesamordningen var det en granskning som gjordes tillsammans med kommunerna i Arboga och Kungsör samt kommunalförbundet. Granskning av samordnad lönehantering Granskningen visar att effektiviseringar skett av lönehanteringen inom förbundet. Samtidigt har kommunerna kommit att lägga mer tid på lönerapportering än tidigare till följd av byte av personalsystem. Granskningen visar vidare att det finns ett par aspekter som fortsatt behöver beaktas såväl av de berörda kommunerna som av förbundet. Kommunerna behöver överväga hur inrapporterade uppgifter kvalitetssäkras och förbundet behöver överväga hur specialiseringen bland lönehandläggarna skall fördjupas och marknadsföras så att kunderna kan ta del av dessa tjänster. Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning Vi har granskat effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning. Granskningen baseras på nio större investeringsprojekt som slumpmässigt har valts ut för detaljgranskning. Fyra av de nio granskade projekten är investeringar gjorda av fastighetsförvaltningen, fyra är investeringar gjorda av tekniska förvaltningen och ett projekt är investeringar gjorda av barn- och utbildningsförvaltningen. Vi har i granskningen funnit att det på fastighetsförvaltningen (tillhörande tekniska nämnden) finns väsentliga brister i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning. Granskningsrapporten innehåller även förslag på förbättringar av rutiner. Delårsbokslutsgranskning Enligt kommunallagen skall en delårsrapport upprättas minst en gång under räkenskapsåret. Rapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Delårsrapporten ska vara strukturerad på samma sätt som årsredovisningen och åtminstone innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning. Även finansieringsanalys och relevanta noter bör ingå. Vid granskningen, som skett enligt god revisionssed, noteras att delårsrapporten i huvudsak är upprättad enligt gällande regelverk. Bokslutslutsgranskning Kommunens bokslut, inklusive koncernredovisningen för Arboga kommun, har granskats. Granskningen omfattar årsredovisningen med fokus på den ekonomiska analysen och måluppfyllelse. Granskningen har utförts enligt god revisionssed, vilket innebär att vi genomfört granskningen för att med hög grad av säkerhet försäkra oss om att stadens rapportering inte innehåller väsentliga felaktigheter. Kommunens redovisning följer i allt väsentligt gällande redovisningsrekommendationerna för kommunal verksamhet. Därmed är kommunens årsredovisning upprättad enligt god redovisningssed för kommuner i Sverige. I granskningsrapporten ges förslag på rutiner som kan utvecklas och effektiviseras.

5 Arboga l8 april 2Ol l Rolf Persson Hans Pehrson`fåpl-Erik Isaksson Sven Larsson

6 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2010 Arboga kommun

7 ERNST&YOUNG 1 Sammanfattning Inledning Bakgrund Avgränsning Syfte Tillvägagångssätt Intern kontrol l Projekt Bokslutsprocessen Resultat- och balansräkning Resultaträkning Balansräkningen Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Finansieringsanalys Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Granskning av sammanställd redovisning Granskning av årsredovisning Nämndernas redovisning Måluppföljning Lagstadgade krav Avstämning av balanskravet Finansiella mål Verksamhetsmål...14 Arboga kommun - Granskning av Bokslut

8 IIIIIIII^^^^IIIIIIIII"^^ JERNST&YOUNG 1 Sammanfattning Ernst & Young har på uppdrag av revisorerna i Arboga kommun granskat årsbokslutet och koncernredovisningen för Arboga kommun avseende räkenskapsår med avslut Granskningen omfattar även årsredovisningen och då framför allt innehållet i den del som benämns "Ekonomisk redovisning" och måluppfyllelse. I denna rapport redogör vi för våra iakttagelser och synpunkter. I granskningen har vi beaktat att god redovisningssed har efterföljts. Vid granskningen har inga väsentliga felaktigheter eller avvikelser från gällande lagstiftning eller från god redovisningssed noterats förutom nedan gjorda noteringar avseende exploateringsprojekt samt anläggningsregister. Årsredovisningen är i huvudsak upprättad enligt den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed såsom den definierats av bland annat Rådet för kommunal redovisning. De mest väsentliga slutsatserna i 2010 års granskning sammanfattas enligt följande: Väsentliga brister i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning är identifierade på fastighetsförvaltningen (tillhörande tekniska nämnden). Bokslutet bedöms som i allt väsentligt dokumenterat på ett bra sätt. Arboga kommun ger i sin årsredovisning en god och översiktlig redovisning av styrelsens/nämndernas resultat vad gäller verksamhet och ekonomi. Årsredovisning/årsbokslut avseende 2010 bedöms uppfylla kravet på rättvisande räkenskaper. Under året har Arboga kommun övergått från redovisning enligt blandmodellen till den så kallade fullfondsmodellen. Detta har för kommunens redovisning av pensionerna inneburit en omföring från eget kapital till avsättningar. Vidare har detta medfört en förändring mellan ingående balans och utgående balans vilken bokats över resultatet och hanterats som en jämförelsestörande post. Kommunen saknar i dagläget ett anläggningsregister som följer dagens reglering. För närvarande pågår en utredning av det gamla registret inför övergången till ett nytt anläggningsregister. I samband med att detta tas i bruk rekommenderar vi att kommunen separerar anskaffningsvärden och ackumulerade avskrivningar så att dessa redovisas på separata konton. Denna brist i anläggningsregistret har med tiden medfört en differens mellan bokfört värde i huvudboken och anläggningsregistret. Under året har en stor del av kommunens fastighetsbestånd sålts ut till två nybildade kommunägda bolag. Samtliga fastigheter har sålts till bokfört värde och har därmed ej genererat några vinster eller förluster. Arboga kommun - Granskning av Bokslut

9 111 11IIIIIiIIi 11"1'111' JERNSUYOUNG I samband med överlåtelsen av fastigheterna har vi granskat underliggande beslut, avtal med mera. Vi har inte noterat några brister avseende detta. Vi har noterat att arbetet med att anpassa redovisningen av exploateringsprojekt påbörjats och rekommenderar även att kommunen slutför detta arbete. Vi kan konstatera att balanskravet i år är uppfyllt för Arboga Kommun vilket beror på att kommunen ändrat redovisningsprincip avseende pensioner vilket har medfört en minskad kostnad för året. Arboga kommuns måluppfyllelse kommenteras på ett mycket bra och överskådligt sätt. Verksamhetsmålen är uppfyllda och genomförda i varierande grad. Ett förslag till förbättring är att tydligare ange vilka mål som har en längre tidsperiod än ett år för uppfyllelse. Arboga kommuns bokslutsprocess fungerar bra och dokumentationen av bokslutet bedöms vara tillfredsställande. Tydliga bokslutsbilagor är upprättade och posterna stöds av underlag. Arboga kommun - Granskning av Bokslut

10 JERNST& YOUNG 2 Inledning 2.1 Bakgrund Arboga kommuns revisorer har uppdragit åt Ernst & Young att genomföra granskning av bokslutet avseende verksamhetsåret Avgränsning Granskningen omfattar bokslut, sammanställd redovisning och årsredovisning med fokus på den finansiella informationen samt måluppfyllelsen avseende verksamhetsåret Syfte Uppdraget innebär att vi granskat bokslutet, sammanställda redovisningen och årsredovisningen som underlag till kommunens valda revisorers ställningstagande i revisionsberättelsen. Rapporten innehåller iakttagelser från bokslutsgranskningen med avseende på väsentliga poster och för övriga poster endast om det ansetts nödvändigt mot bakgrund av gjorda noteringar i samband med granskningsarbetet. Syftet med granskningen är bland annat att; bedöma om de av fullmäktige antagna finansiella målen uppnåtts, bedöma om verksamheten bedrivits så att fullmäktiges beslutade mål och inriktningar för god ekonomisk hushållning för verksamheten uppnåtts, bedöma om balanskravet har uppnåtts, bedöma om det föreligger tillfredsställande intern kontroll vad gäller den finansiella informationen, bedöma om tillgångar och skulder existerar och avser kommunen, att de värderats och klassificerats rätt och att samtliga tillgångar och skulder har redovisats, bedöma att redovisade intäkter och kostnader avser räkenskapsåret samt bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt Lag om kommunal redovisning och god sed för kommuner och därmed ger en rättvisande bild över resultat och ställning. Med rättvisande bild avses: att tillgångar och skulder existerar och avser kommunen, att tillgångar och skulder värderats och klassificerats korrekt, Arboga kommun - Granskning av Bokslut

11 IIIIIII^^IIIIIIIIII'l ERNST&YOUNG att kommunens samtliga tillgångar och skulder medtagits, att inkomster och utgifter i allt väsentligt periodiserats korrekt avseende verksamhetsåret samt att god redovisningssed i övrigt uppfylls bland annat vad gäller krav på information i förvaltningsberättelsen och tilläggsupplysningarna. 2.4 Tillvägagångssätt Den kommunala särarten påverkar revisionens innehåll, planering och genomförande. Revisionen av kommunal verksamhet styrs främst av kommunallagen, "God revisionssed i kommunal verksamhet" samt av fullmäktige fastställt revisionsreglemente. Förutom ovanstående regelverk har revisionen även utförts enligt god revisionssed i Sverige. Detta innebär att revisionen planerats och genomförts på ett sådant sätt att den ger en försäkran om att den finansiella informationen i årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlag för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I revisionen ingår också att pröva de redovisningsprinciper som använts i verksamheten. Vår granskningsplanering är gjord med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskanalys av kommunens verksamhet. Dessutom analyseras signifikanta förändringar i jämförelse med tidigare år som kan påverka redovisning och därmed vår revisionsinsats. Vi gör även en utvärdering av bokslutsprocessen, bokföringen och kontrollmiljön. Utifrån dessa avvägningar har vi inriktat vår granskning på de balansposter som vi bedömt som väsentliga. En substansgranskning har genomförts av dessa poster. En analytisk granskning har även utförts av resultaträkningen och kontoanalyser har utförts på väsentliga konton. Granskningen omfattar även Arboga kommuns sammanställda redovisning såsom resultat- och balansräkning och finansieringsanalys. Granskningen omfattar koncernavstämningar och utförda elimineringar i samband med upprättande av koncernens balans- och resultaträkning. 3 Intern kontroll 3.1 Projekt Vi har granskat effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning. Granskningen baseras på nio större investeringsprojekt som slumpmässigt har valts ut för detaljgranskning. Fyra av de nio granskade projekten är investeringar gjorda av fastighetsförvaltningen, fyra är investeringar gjorda av tekniska förvaltningen och ett projekt är investeringar gjorda av barn- och utbildningsförvaltningen. Arboga kommun - Granskning av Bokslut

12 IIIIIIIIII^^^IIIIIIIII"'^ _I ERNST&YOUNG Vi har i granskningen funnit att det på fastighetsförvaltningen (tillhörande tekniska nämnden) finns väsentliga brister i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning. BI. a följande iakttagelser är gjorda: Generellt gäller att vi har haft problem med att få fram information och tillgång till dokument från fastighetsförvaltningen. Enligt uppgift finns inga dokument i diariet avseende två (av fyra) av projekten. Handlingar som inte behöver registreras har inte förvarats i god ordning. För ett av projekten vet vi att en separat upphandling gjordes, men vi har inte fått del av förfrågningsunderlaget. För övriga tre projekt har vi inte fått något besked om en separat upphandling avsedd för det specifika projektet har skett eller inte. Enbart för ett projekt (av fyra) finns beslut på vilka leverantörer som ska anlitas i projektet. Avrop har skett från leverantörer med vilka vi inte har sett att det finns ett aktuellt ramavtal. Med en leverantör som kommunen har avtal med har avtalet inte föregåtts av en regelrätt upphandling. Enbart för ett projekt (av fyra) har vi sett att det finns en förkalkyl. Några löpande uppföljningar av kostnader har inte presenterats för oss. Vi har inte fått del av några protokoll eller minnesanteckningar från projektmöten där det framgår att projektens framskridande inklusive den ekonomiska situationen följs upp. Sammanställningen över ordinarie attestanter inom fastighetsförvaltningen har inte uppdaterats. En separat granskningsrapport har upprättats avseende projektgranskningen där samtliga iakttagelser från granskningen redovisas samt rekommendationer på förbättringsåtgärder. Vår bedömning är att det på fastighetsförvaltningen (tillhörande tekniska nämnden) föreligger väsentliga brister i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning som kräver omgående åtgärder. I separat granskningsrapport avseende projektgranskningen lämnar vi förslag på förbättringsåtgärder. 3.2 Bokslutsprocessen Arboga kommuns förvaltningar och nämnder skall enligt bokslutsanvisningarna redogöra för följande; verksamhetsberättelse, kvalitetsbeskrivning, måluppfyllelse, driftresultat och investeringar, internkontroll, barnkonsekvensbeskrivning, framtidsanalys samt sammanfattande uppgifter om ekonomi och nyckeltal. Vår bedömning är att Arboga kommuns bokslutsprocess fungerar bra. Dokumentationen av bokslutet och de bokslutsbilagor som upprättats för posterna bedöms vara mycket tillfredsställande. Arboga kommun - Granskning av Bokslut

13 _ ERNST&YOUNG Vi anser att upprättad tidsplan för bokslutsarbetet vid årets årsbokslutsrevision liksom delårsgranskningen har fungerat bra med undantag av Arboga Energi som inte kunnat lämna sina uppgifter inom utsatt tid till årsbokslutet. 4 Resultat- och balansräkning 4.1 Resultaträkning Redovisat resultat fördelar sig enligt följande (tkr); Utfall 2010 Budget 2010 Bokslut 2009 Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämningar Finansnetto Resultat Extraordinära kostnader Redovisat resultat Avvikelsen mellan budgeterat resultat och utfall förklaras med att kommunen i år övergått till att redovisa pensionsåtaganden tagna före år 1998 enligt fullfondsmodellen. Detta har inneburit att kommunen i år har en jämförelsestörande post på +21,6 mkr. Bortsett från denna hade kommunens resultat för året varit -3,7 mkr. Arets budget låg i nivå med föregående års resultat. Budget för verksamhetsåret 2010 redovisade ett resultat på tkr att jämföra med ett utfall på tkr. Redovisat resultat uppgår exklusive den jämförelsestörande posten till -0,06 % av skatteintäkterna och generella bidrag. Balanskravsresultatet uppgår dock till tkr efter justering av realisationsvinster på tkr. Skatteintäkter och statsbidrag har ökat med 1,23 % i jämförelse med föregående år, vilket motsvarar tkr. Underlaget för beräkning av skatteintäkterna avseende 2010 grundar sig på SKL:s beräkningar. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 1,56 % i jämförelse med föregående år. Verksamhetens nettokostnad understiger budgeterat belopp med 1,34 % eller cirka 361 tkr. Analyser har gjorts av kostnadskonton. Några väsentliga noteringar har ej gjorts. Arboga kommun - Granskning av Bokslut

14 l,- JERNST& YOUNG Redovisat resultat har påverkats av realisationsvinster på tkr som främst avser vinster vid försäljning av fastigheter. Denna vinst är hänförbar till försäljningar utöver de försäljningar som skett till bokfört värde till de två nybildade kommunägda bolagen. Styrelse och nämnder redovisar ett totalt underskott på tkr. Under föregående år redovisade nämnderna ett överskott på tkr. Alla nämnder utom en redovisar ett underskott jämfört mot budget. Den nämnd som redovisar den största negativa avvikelsen är Tekniska nämnden ( tkr). Avvikelsen förklaras i huvudsak av höga kostnader för snöröjning och halkbekämpning både i början på året och under årets två sista månader. Även verksamhetsfastigheterna och bostadsanpassningar har kostat mer än budgeterat. ABO har överskridit sin budget med 1,8 mkr. Även Socialnämnden redovisar en negativ avvikelse på tkr. Avvikelsen är att härleda till bland annat ökat försörjningsstöd men går även att härleda till volymökningar inom enheten för funktionshinder. Kostnaderna har även ökat eftersom fler personer varit i behov av stöd inom individ- och familjeomsorgen. Den enda nämnd som redovisar ett positivt överskott är Barn- och Utbildningsnämnden, +463 tkr. De underskott som redovisas inom nämnden till exempel avseende gymnasieskolan täcks av en reserv som finns centralt på förvaltningen. Det underskott som uppstått inom Barn- och utbildningsnämnden avseende personalomställningar täcks av det sammanlagda överskottet inom fritidshem, förskola och grundskolan. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 367 tkr det beror framförallt på obudgeterade kostnader avseende valstugor, övervakningskameror vid Arboga station samt kostnader för utredningen av kommunens fastigheter. 4.2 Balansräkningen Årets soliditet kan ses ur två perspektiv vilket beror på att övergången till fullfondsmodellen har medfört att det egna kapitalet har ökat med 17,6 mkr. Arets soliditet exklusive fullfondsredovisningen har minskat marginellt jämfört med föregående år. Soliditeten för 2010 uppgår då till 55,4 % mot 55, 9 % under föregående år. Om hänsyn tas till pensionsavsättningarna uppgår soliditeten under året till 20,7 % jämfört med 18, 9 % under Panter och ansvarsförbindelser ligger utanför balansräkningen och räknas inte in i soliditetsmåttet. Pensionsförbindelser vilka föregående år uppgick till 345 mkr har i år i samband med övergången till den så kallade fullfondsmodellen tagits upp med noll kronor. Övriga borgensförbindelser på 267 mkr, föregående år 252 mkr. Ökningarna avser i likhet med föregående år ökad borgen avseende Arboga Energi, VAFAB: s borgen har däremot minskat. Borgensåtaganden gentemot Arboga Golfklubb har varit oförändrad under året medan förlustansvar Egnahem har minskat marginellt Kommentarer lämnas nedan till granskning av väsentliga balansposter. Arboga kommun - Granskning av Bokslut

15 JIIlln" 8ERNST&YOUNG Mark, byggnader och tekniska anläggningar Redovisat värde uppgår till 288,6 mkr (668,2 mkr). Under året har kommunen sålt hela sitt innehav av bostadsfastigheter och merparten av verksamhetsfastigheterna. Bostadsfastigheterna har överlåtits till Arbogabostäder AB och verksamhetsfastigheterna till Kommunfastigheter i Arboga AB. Den sammanlagda köpeskillingen motsvarar bokförda värden per 31 december Köpeskillingen betalas av köparen på tillträdesdagen genom utställande av revers för hela beloppet. Vi har granskat att det finns beslut av Kommunfullmäktiga att sälja nämnda fastigheter. Vi har stickprovsvis kontrollerat köpekontrakt som bekräftar den köpeskilling som bokförts i Arboga kommun. Granskning av genomförd fastighetsförsäljning är utförd utan anmärkning. Vi har i samband med granskningen genomfört avstämningar mellan kommunens ekonomisystem och anläggningsregister. Vi har kunnat avstämma belopp för aktiveringar samt för försäljningar mot anläggningsregister. Arets avskrivningar går att kontrollera mot anläggningsregistret i de fall där anskaffningen utförts för mer än två år sedan eftersom anläggningsregistret släpar efter med två år. Avskrivningarna under denna tvåårsperiod sker manuellt och ingen hänsyn till dessa tas när dessa nyanskaffningar senare aktiveras. Arboga kommun är väl medveten om problemet och arbetar med det gamla registret inför övergången till ett nytt, anläggningsregister. I samband med att detta tas i bruk rekommenderar vi att kommunen separerar anskaffningsvärden och ackumulerade avskrivningar så att dessa redovisas på separata konton. Denna brist i anläggningsregistret har med tiden medfört en differens mellan bokfört värde i huvudboken samt enligt anläggningsregistret. Granskningen har föranlett anmärkningar enligt ovan Maskiner och inventarier Maskiner och inventarier redovisas till ett värde av 41,5 mkr (36,9 mkr). Årets investeringar uppgår till 15 mkr samt avskrivningar på 10,3 mkr. Investeringarna avser två under året avslutade projekt. Vi har granskat avskrivningar stickprovsvis och kontroll av anläggningsregister föranleder notering enligt ovan. Granskningen har gjorts utan väsentliga anmärkningar Finansiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar redovisas till ett värde av 557,9 mkr (150,3 mkr). I posten ingår aktier och andelar i koncernen, övriga andelar, lån samt bostadsrätter. Förändringen under året uppgår till 407,6 mkr och består av upptagna lån i samband med försäljningen av fastigheter. Lånen har kontrollerats mot beslut fattade av Kommunfullmäktige den 25 november 2011 samt mot reverser vilka dock ej hade undertecknats vid granskningens utförande. Dessa Arboga kommun - Granskning av Bokslut

16 IIIIIIII^^^^^IIII^^^II^^^ 51 ERNST&YOUNC erhölls dock senare under revisionens genomförande. Övriga poster har avstämts mot underlag. Några väsentliga noteringar har ej framkommit vid vår granskning Omsättningstillgångar Omsättningstillgångar består av kassa och bank, fordringar samt förråd och uppgår till 54,2 mkr mot 83,6 mkr föregående år. Förändringen på kontot avser främst en minskning av likvida medel, minskningen beror framförallt på amorteringar av lån, lösen av lån samt investeringar i anläggningstillgångar. Underlag för väsentliga poster har granskats med avseende på existens, värdering samt periodisering. Några väsentliga noteringar har ej framkommit vid vår granskning Avsättningar Avsättningar redovisas i år med 369,2 mkr mot föregående års 37,3 mkr. Posten består av avsättningar för pensioner inklusive löneskatt och årets stora förändring beror på att kommunen övergått från redovisning enligt blandmodellen till fullfondsmodellen. Detta innebär att de pensionsförpliktelser som tidigare redovisades som ansvarsförbindelse nu redovisas som en balanspost. Transaktionen har minskat det egna kapitalet och förts om till en avsättning avseende pensioner. Vi har stämt av redovisade belopp avseende pensionsåtagande mot beräkningsunderlag från KPA. Vi har även säkerställt att det i avsättningarna ingår löneskatt. Granskning har gjorts utan väsentliga noteringar Långfristiga skulder Långfristiga skulder redovisas till ett belopp av 206,2 mkr (217,6 mkr). Skulden avser lån från Kommuninvest. Lånen har amorterats och inga nya lån har upptagits under året. Skulden har avstämts mot engagemangsbesked från Kommuninvest. Några väsentliga noteringar har ej framkommit vid vår granskning Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder redovisas med ett belopp på 171,7 mkr (158,9 mkr). Större poster avseende kortfristiga skulder utgörs av leverantörsskulder, upplupna pensionskostnader, interimsskulder, kortfristig del av lån samt semesterlöneskuld. Vi har utfört avstämningar mellan huvudboken och underlag. Utförd granskning har ej föranlett några västentliga noteringar. Vår bedömning är att balans- och resultaträkning ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat och ställning per den 31 december Vi rekommenderar att arbetet med att byta anläggningsregister fortgår vad gäller Arboga kommun - Granskning av Bokslut

17 'll^^ Il^^ ^i^"I JERnisr&Youi%i utredningen av tillgångarna registrerade i det gamla registret samt utredning av den differens kommunen bedömer finns. Vi rekommenderar även att slutföra arbetet med exploateringsprojekten så att dessa följer aktuella anvisningar. Granskningen har i övrigt inte föranlett några väsentliga anmärkningar. 5 Finansieringsanalys Vi har granskat att finansieringsanalysens innehåll överensstämmer med motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen. Granskningen har inte föranlett några anmärkningar. 6 Tilläggsupplysningar 6.1 Redovisningsprinciper Redovisningsprinciperna är samma som föregående år. Arboga kommun följer i stort den kommunala redovisningslagen. Kommunen tillämpar i stort de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning. Det finns dock några undantag. Undantagen finns redovisat i årsredovisningen. Ett av undantagen avser avskrivningar där vissa bostadsfastigheter skrivs av på 70 år vilket är ett undantag från SKL:s förslag på avskrivningstider. Noten för anläggningstillgångar är inte uppställd enligt Lagen om kommunal redovisning vilket beror på att dokumentation saknas före Upplysningen om avsteget omnämns i årsredovisningen. Exploateringsmark redovisas i Arboga kommuns årsredovisning som en materiell anläggningstillgång. Detta är dock inte en redovisningsprincip som följer Rådet för Kommunal Redovisnings rekommendation. I kommunen pågår dock ett arbete med att ta fram en bra modell för denna redovisning vilket i framtiden innebär en anpassning till gällande rekommendationer. Vår bedömning är att Arboga kommuns redovisningsprinciper följer den kommunala redovisningslagen med undantag från noteringar enligt ovan. 7 Granskning av sammanställd redovisning Kommunens sammanställda redovisning omfattar kommunen samt de företag där kommunen har ett röstetal som överstiger 20%. Bolagen är Arboga Energi AB (100%), Sturestadens Fastighets AB (50%), Seniorbostäder i Arboga AB (50%), Västra Mälardalens Kommunalförbund (27%), samt Rådhuset i Arboga AB (100%). Marieborgs Lagerfastigheter AB ingår i år under Sturestadens Fastighets AB som i år gör en egen koncernredovisning. Arboga kommun - Granskning av Bokslut

18 11 Enligt Kommunallagen åläggs kommunstyrelsen att ha kontroll över den verksamhet som bedrivs i kommunala bolag. I denna tillsyn ligger i första hand att följa de kommunala bolagens ekonomiska ställning samt att följa hur bolagen tillgodoser det kommunala ändamålet med verksamheter och övriga direktiv som uppställts för verksamheten. Den sammanställda redovisningen upprättas enligt Lagen om kommunal redovisningen kap 8 och Rådets för kommunal redovisning rekommendation nr 8 och utformas enligt god redovisningssed. Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. Interna mellanhavanden har eliminerats. Den sammanställda redovisningen omfattar resultat- och balansräkning, finansieringsanalys samt en beskrivning av de ingående bolagen. Till sammanställningen finns även noter bifogade till väsentliga poster. Vår bedömning är att koncernredovisningen upprättats på ett tillfredsställande sätt. Vi har inte noterat några väsentliga felaktigheter. Vi bedömer även att den ger en rättvisande bild över verksamheten och den ekonomiska ställningen för Arboga kommun per bokslutsdatum. 8 Granskning av årsredovisning Arboga kommuns årsredovisning är i stora delar strukturerad på ett traditionellt sätt och följer i allt väsentligt redovisningsrekommendationerna för kommunal verksamhet förutom det vi kommenterat ovan. Vår bedömning är härmed att Arboga kommuns årsredovisning är upprättad enligt god redovisningssed för kommuner i Sverige. 9 Nämndernas redovisning Nämndernas verksamhetsberättelser regleras inte av den kommunala redovisningslagen utan ses som ett underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Nämndernas redovisning har i stort sett samma struktur med årets händelser, måluppfyllelse, framtiden, ekonomi i siffror samt bokslutskommentarer. Vår bedömning är att den enhetliga redovisningen ger en god överblick och en bra redovisning av verksamhet och ekonomi. Arboga kommun - Granskning av Bokslut

19 illllj1illillillljliiii ERNST YOUNG 10 Måluppföljning 10.1 Lagstadgade krav Från och med 2006 gäller följande för samtliga kommuner: att kommunfullmäktige skall fastställa mål för "god ekonomisk hushållning", att uppföljning av dessa mål skall göras i delårsrapport och årsredovisning samt att kommunens revisorskall granska och bedöma måluppfyllelsen. Syftet med dessa krav är att politikerna med hjälp av målstyrning och måluppföljning skall styra kommunen mot ändamålsenlighet och effektivitet. Även om kravet primärt riktas mot fullmäktige så påverkas hela den kommunala organisationen. Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både finansiella mål samt verksamhetsmål. Det är endast av fullmäktige fastställda mål inom ramen för god ekonomisk hushållning som är obligatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsbokslutet. Initialt är det kommunstyrelsen som i förvaltningsberättelsen skall utvärdera uppfyllelsen av de mål kommunfullmäktige fastställt. Revisorerna skall därefter på basis av kommunstyrelsens utvärdering samt sin egen granskning av delårsrapport och årsredovisning bedöma uppfyllelsen av de mål som kommunfullmäktige fastställt. Även kravet på balans mellan intäkter och kostnader, "balanskravet', är lagstadgad. Avstämning av balanskravet göras i delårsrapport och årsredovisning Avstämning av balanskravet Enligt kommunallagen skall kommuner redovisa positiva resultat, vilket innebär att de löpande intäkterna skall täcka de löpande kostnaderna. Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet skall nedskrivningar beaktas enligt försiktighetsprincipen, medan realisationsvinster ska räknas bort. Negativt resultat skall regleras inom tre år. Realisationsvinsterna vid fastighetsförsäljningar har påverkat årets resultat med 3,6 Mkr. Detta innebär att årets resultat enligt balanskravet är följande: Arets resultat enligt resultaträkningen Justering för realisationsvinster Justerat resultat 17,6 mkr - 1,2 mkr 16,4 mkr Balanskravet är härmed uppfyllt för räkenskapsåret. Arboga kommun - Granskning av Bokslut

20 iui I^^^^^^Illlllll111' ll^^ JERNST&YOUNG 10.3 Finansiella mål Arboga kommuns övergripande finansiella mål är att ha en ekonomi i balans. Kommunfullmäktige har antagit fyra finansiella mål som bedöms bidra till god ekonomisk hushållning. De finansiella målen är följande: Årets resultat skall uppgå till 0,5 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Långfristig upplåning kan endast ske till investeringar avseende affärsmässigverksamhet. Soliditeten, inklusive pensionsåtaganden inom linjen, skall inte understiga 17 procent. Amorteringar av kommunens låneskuld skall ske med minst 10 mkr under år Arboga kommuns resultat för 2010 är mycket bra och uppgår till 2,9 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Utfallet överträffar härmed målet som är 0,5 procent. Ingen nyupplåning har skett under 2010 och målet angående upplåning är uppfyllt. Soliditeten uppgår till 20,7 % varför även detta mål uppfylls för året. Under året har kommunen amorterat lån med 14,4 mkr varför även detta mål uppfylls för året Verksamhetsmål Kommunfullmäktiges antog under 2007 fyra övergripande visioner eller mål som ska förtydliga den politiska viljan med planeringen för Arboga. Nämnderna i Arboga kommun har, förutom de fyra finansiella målen, även antagit var sitt mål för verksamheterna med avseende på god ekonomisk hushållning. Målen skall utvärderas och följas upp av kommunstyrelsen i delårsrapporten respektive årsredovisningens förvaltningsberättelse. Vidare skall revisorerna bedöma måluppfyllelsen samt yttra sig till fullmäktige om dessa. För att möjliggöra utvärdering, uppföljning och bedömning av måluppfyllelse är det nödvändigt att antalet mål är rimligt samt att målen är konkreta och mätbara. Av verksamhetsmålen har tre uppfyllts medan tre inte har uppfyllts. De mål som nämnderna satt upp är följande: Sjuktalet skall minskas till under 27 dagar per och anställd år > Varje nämnd har olika mål vad gäller antalet sjukdagar. Kommunstyrelsen och samtliga nämnder har uppnått sina mål. För kommunen uppgår antalet dagar totalt till 17,3. Målet har uppnåtts. Arboga kommun - Granskning av Bokslut

21 51 ERNST&YOUNG Upprätta underhållsplaner för kommunens gator och vägar samt följa upprättade planer. > Arbetet har inte kunnat slutföras under 2010 utan intensifieras under Målet har ej uppnåtts. Upprätta underhållsplaner för kommunens verksamhets- och bostadsfastigheter > Vid årsskiftet har kommunen upprättat underhållsplaner för cirka hälften av fastighetsbeståndet. Målet har ej uppnåtts. Förbättra beslutsprocessen. > Rutin för återrapportering har tagits i bruk och arbetet för en förbättrad beslutsprocess fortsätter, målet bedöms vara delvis uppfyllt. Minska kostnaderna för jour och beredskap. > Tekniska nämnden som satte målet har under sommaren minskat sin beredskapsbemanning från 3 till 2 personer vilket innebör lägre kostnader. Målet är uppnått. Socialnämnden skall ha balans mellan resurser och uppdrag. > Socialnämnden har överskridit sin budget med 3,8 mkr vilket beror på att försörjningsstödet har blivit dyrare än budgeterat om detta har nämnden ett underskott på 0,2 mkr. Målet är inte uppfyllt. Kostnadstäckningsgraden för den verksamhet som är händelsestyrd och inte utgör kommunal verksamhet har ökats i förhållande till > Vid utgången av 2010 har kostnadstäckningsgraden för år 2010 jämfört med 2009 ökat från 24 % till 38 % varför målet är uppnått för året. Arboga den 18 april 2011 Katarina Nygren Susanne Johansson Auktoriserad revisor Susanna Hägglund Jessica Enström Arboga kommun - Granskning av Bokslut

22 Bil 1 MEDDELANDE Utfärdare Gun Lundqvist Hoonk Delges AO/Avd Datum Reg nr/radi Anl del Sid 1 (2) Ersätter Rubrik Uppräkning av styrelsearvode 2011 Arvode 2011 Som basarvode tillämpas det belopp som utges till ledamöterna i Sveriges Riksdag. Den 31 oktober är avstämningstidpunkt för fastställande av beloppet. Beloppet justeras sedan den 1 november varje år, enligt beräkningen 95 % av arvodet för riksdagsledamöterna. Basarvodet är 1 november % av riksdagsledamöternas arvode kr = kr. Sammanträdesarvoden Sammanträdesarvoden utgår till närvarande ledamöter och ersättare. Sammanträdesarvoden 2011 Närvarande ledamöter och ersättare 798 kr/protokollfört sammanträde Ersättning för förlorad arbetsförtjänst Utöver sammanträdesarvode kan ersättning utgå för styrkt förlorad arbetsförtjänst. Med förlorad arbetsförtjänst jämställs också förlust av föräldrapenning eller ersättning från arbetslöshetskassa. Ersättning utgår med högst 0,7 % av basarvodet per timme och maximalt för 8 timmar per dygn. Vid beräkning anses påbörjad timme som en halvtimme. Till beloppet för förlorad arbetsförtjänst ska - om semesterlön gått förlorad - läggas sådan ersättning. Maxbelopp 372 kr/timme. D4 ^ff

23 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 12 Ks 55 Au 46 Dnr 38/ Årsredovisning för Arboga kommun år 2010 Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige av årets verksamhet och ekonomi. Av bifogad årsredovisning framgår att årets resultat uppgick till kronor år 2010 för Arboga kommun. Av resultatet utgör kronor realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar, vilka ska avräknas från resultatet vid avstämning av balanskravet. Resultatet att avstämma mot balanskravet uppgick till kronor. I samband med ändrad redovisningsprincip för pensionsredovisning, har årets resultat påverkats av en jämförelsestörande intäkt som uppgår till kronor. Resultatet av den ordinarie verksamheten uppgår således till ett underskott på kronor. I samband med bokslutet för år 2006 beslutade kommunfullmäktige att "årets överskott kan komma att användas för framtida oväntade kostnadsökningar eller intäktsminskningar, som leder till underskott". Kommunfullmäktige fattade samma beslut i samband med 2008 års bokslut. I boksluten för åren 2007 och 2009 beslutades att inte återställa det negativa resultatet vid avstämning mot balanskravet utan hänvisning görs till beslut i bokslut för år 2006 och år Med justering av realisationsvinster kan resultatutvecklingen sammanställas enligt följande: År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 Totalt kronor kronor kronor kronor kronor Nämnderna och styrelsen/fullmäktige redovisar en avvikelse jämfört med budget uppgående till minus kronor. Störst avvikelse jämfört med budget redovisar tekniska nämnden ( kronor), socialnämnden ( kronor) samt miljö- och byggnämnden ( kronor). Finansieringen av kommunens verksamhet redovisar ett överskott jämfört med budget uppgående till kronor. Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Årsredovisningen för år 2010 godkänns. Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens n. Utdragsbestyrka D

24 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Resultatet för år 2010, enligt balanskravsavstämningen, kronor, kan komma att användas för framtida kostnadsökningar eller intäktsminskningar, som leder till underskott. Skickas till: Kommunfullmäktige Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens s

25 ARBOGA KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen Ekonomikontoret Ekonomichef Ann Björkman ann. se Datum Årsredovisning för Arboga kommun år 2010 Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige av årets verksamhet och ekonomi. Av bifogad årsredovisning framgår att årets resultat uppgick till 17,6 mkr år 2010 för Arboga kommun. Av resultatet utgör 1,2 mkr realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar, vilka ska avräknas från resultatet vid avstämning av balanskravet. Resultatet att avstämma mot balanskravet uppgick till 16,4 mkr. I samband med ändrad redovisningsprincip för pensionsredovisning, har årets resultat påverkats av en jämförelsestörande intäkt som uppgår till 21,4 mkr. Resultatet av den ordinarie verksamheten uppgår således till ett underskott på 3,7 mkr. I samband med bokslutet för år 2006 beslutade kommunfullmäktige att "årets överskott kan komma att användas för framtida oväntade kostnadsökningar eller intäktsminskningar, som leder till underskott". Kommunfullmäktige fattade samma beslut i samband med 2008 års bokslut. I boksluten för åren 2007 och 2009 beslutades att inte återställa det negativa resultatet vid avstämning mot balanskravet utan hänvisning görs till beslut i bokslut för år 2006 och år Med justering av realisationsvinster kan resultatutvecklingen sammanställas enligt följande: År ,3 mkr År ,7 mkr År ,1 mkr År ,0 mkr Totalt 14,7 mkr Nämnderna och styrelsen/fullmäktige redovisar en avvikelse jämfört med budget uppgående till minus 14,8 mkr. Störst avvikelse jämfört med budget redovisar tekniska nämnden (-9,6 mkr), socialnämnden (-3,8 mkr) samt miljö- och byggnämnden (-0,9 mkr). Finansieringen av kommunens verksamhet redovisar ett överskott jämfört med budget uppgående till 29,7 mkr. Postadress Besöksadress Telefon Fax Intern et Bankgiro Org.nr Box 45 Smedjegatan 5 vx www. arboga.se Arboga

26 ARBOGA KOMMUN 2 (2) Förslag till beslut Årsredovisningen för år 2010 godkänns. Resultatet för år 2010, enligt balanskravsavstämningen,16,4 mkr, kan komma att användas för framtida oväntade kostnadsökningar eller intäktsminskningar, som leder till underskott. KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

1 Sammanfattning...2. 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Avgränsning...4 2.3 Syfte...4 2.4 Tillvägagångssätt...5

1 Sammanfattning...2. 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Avgränsning...4 2.3 Syfte...4 2.4 Tillvägagångssätt...5 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2010 Arboga kommun 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Avgränsning...4 2.3 Syfte...4 2.4 Tillvägagångssätt...5 3 Intern kontroll...5 3.1

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009 Arboga kommun 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Avgränsning... 3 2.3 Syfte... 3 2.4 Tillvägagångssätt... 4 3 Intern kontroll...

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Delårsrapportering 2010 Gällivare kommun Revisionsrapport November 2010 PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehåll Revisionsrapport... 1 November 2010...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014.

Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014. STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 18 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kf Ks/2013-0512 Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014. Förslag

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 3 Syftet med granskningen...3

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Advisory KPMG AB 27 mars 2015 Antal sidor: 13 Rapport beträffande årsredovisning KTM 2014-12-31.docx Innehåll 1. Sammanfattning 2 1.1 Räkenskaperna

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2013. Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2013. Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2013 Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013 Building a better Øuildinq a better Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Orsa kommun 2008-05-06 Hans Stark Certifierad kommunal revisor Johan Skeri *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2014-09-02 Kommunstyrelsen 137 Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning 2013 Dnr KS 2014/0092 Handlingar Kommunens revisorers skrivelse den 24 april 2014.

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning Västra Mälardalens kommunalförbund år 2012. Från Västra Mälardalens kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 6012.

Årsredovisning Västra Mälardalens kommunalförbund år 2012. Från Västra Mälardalens kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 6012. ARBOGA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-09 Blad 22 AO Ks 46 Dnr 104/2013-042 Au 45 Dnr 77/2013-042 Årsredovisning Västra Mälardalens kommunalförbund år 2012 Från Västra

Läs mer

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17 Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 17 and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av bokslut och. Syftet med

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Revisionsplan 2012. Kommunrevisionen Karlskrona kommun

Revisionsplan 2012. Kommunrevisionen Karlskrona kommun Revisionsplan 2012 Kommunrevisionen Karlskrona kommun 1. Inledning Revisionsplanen är revisionens verksamhetsplan för 2012. Den har tagits fram med stöd av den väsentlighets- och riskanalys som genomfördes

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Revisionsrapport Lysekils kommun Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport Lysekils kommun Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport Lysekils kommun Håkan Olsson, Certifierad kommunal yrkesrevisor Henrik Bergh Gunvor Johansson Granskning av årsredovisning 2014 Mars 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014. NORA KOMMUN 2015-03-26 Revisorerna Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning 2014 Kommunrevisorerna i har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Arsredovisning för. Bil Odd Tropical 769615-2391. Räkenskapsåret 2014-Ol -01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning för. Bil Odd Tropical 769615-2391. Räkenskapsåret 2014-Ol -01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Bil Odd Tropical Räkenskapsåret 2014-Ol -01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse i Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01 OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet gäller för kommunstyrelsen

Läs mer

Landstinget i Värmland. Bokslutsgranskning 2014 Revisionsrapport. KPMG AB 24 mars 2015 Antal sidor: 7

Landstinget i Värmland. Bokslutsgranskning 2014 Revisionsrapport. KPMG AB 24 mars 2015 Antal sidor: 7 ABCD Landstinget i Värmland Bokslutsgranskning 2014 Revisionsrapport KPMG AB 24 mars 2015 Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ABCD Landstinget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Krokoms kommun 2008-04-07 Hans Stark Kjell Pettersson Maj-Britt Åkerström Certifierade kommunala revisorer *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun September 2014 September 2014 Harald Jagner, Pernilla Lihnell Innehåll Sammanfattning och kommentarer 1 1. Inledning 4 2. Iakttagelser

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014 Samordningsförbundet Södra Roslagen Årlig granskning 2014 Innehåll 1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Granskningen utgångspunkter... 3 2 Granskning av Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Lysekils kommun 2013-04-02 Håkan Olsson, certifierad kommunal yrkesrevisor Henrik Bergh Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Författningssamling 042.3

Författningssamling 042.3 Oskarshamns kommun Författningssamling 042.3 REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1987-06-15, 95 Reviderat senast av kommunfullmäktige 2004-02-09, 12 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2010 Nynäshamns kommun Mars 2011 Anders Hägg Ramona Numelin Richard Vahul Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2

Läs mer