1 Sammanfattning Inledning Bakgrund Avgränsning Syfte Tillvägagångssätt...5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Sammanfattning...2. 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Avgränsning...4 2.3 Syfte...4 2.4 Tillvägagångssätt...5"

Transkript

1 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2010 Arboga kommun

2 1 Sammanfattning Inledning Bakgrund Avgränsning Syfte Tillvägagångssätt Intern kontroll Projekt Bokslutsprocessen Resultat- och balansräkning Resultaträkning Balansräkningen Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Finansieringsanalys Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Granskning av sammanställd redovisning Granskning av årsredovisning Nämndernas redovisning Måluppföljning Lagstadgade krav Avstämning av balanskravet Finansiella mål Verksamhetsmål...14 Arboga kommun Granskning av Bokslut

3 1 Sammanfattning Ernst & Young har på uppdrag av revisorerna i Arboga kommun granskat årsbokslutet och koncernredovisningen för Arboga kommun avseende räkenskapsår med avslut Granskningen omfattar även årsredovisningen och då framför allt innehållet i den del som benämns Ekonomisk redovisning och måluppfyllelse. I denna rapport redogör vi för våra iakttagelser och synpunkter. I granskningen har vi beaktat att god redovisningssed har efterföljts. Vid granskningen har inga väsentliga felaktigheter eller avvikelser från gällande lagstiftning eller från god redovisningssed noterats förutom nedan gjorda noteringar avseende exploateringsprojekt samt anläggningsregister. Årsredovisningen är i huvudsak upprättad enligt den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed såsom den definierats av bland annat Rådet för kommunal redovisning. De mest väsentliga slutsatserna i 2010 års granskning sammanfattas enligt följande: Väsentliga brister i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning är identifierade på fastighetsförvaltningen (tillhörande tekniska nämnden). Bokslutet bedöms som i allt väsentligt dokumenterat på ett bra sätt. Arboga kommun ger i sin årsredovisning en god och översiktlig redovisning av styrelsens/nämndernas resultat vad gäller verksamhet och ekonomi. Årsredovisning/årsbokslut avseende 2010 bedöms uppfylla kravet på rättvisande räkenskaper. Under året har Arboga kommun övergått från redovisning enligt blandmodellen till den så kallade fullfondsmodellen. Detta har för kommunens redovisning av pensionerna inneburit en omföring från eget kapital till avsättningar. Vidare har detta medfört en förändring mellan ingående balans och utgående balans vilken bokats över resultatet och hanterats som en jämförelsestörande post. Kommunen saknar i dagläget ett anläggningsregister som följer dagens reglering. För närvarande pågår en utredning av det gamla registret inför övergången till ett nytt anläggningsregister. I samband med att detta tas i bruk rekommenderar vi att kommunen separerar anskaffningsvärden och ackumulerade avskrivningar så att dessa redovisas på separata konton. Denna brist i anläggningsregistret har med tiden medfört en differens mellan bokfört värde i huvudboken och anläggningsregistret. Under året har en stor del av kommunens fastighetsbestånd sålts ut till två nybildade kommunägda bolag. Samtliga fastigheter har sålts till bokfört värde och har därmed ej genererat några vinster eller förluster. Arboga kommun Granskning av Bokslut

4 I samband med överlåtelsen av fastigheterna har vi granskat underliggande beslut, avtal med mera. Vi har inte noterat några brister avseende detta. Vi har noterat att arbetet med att anpassa redovisningen av exploateringsprojekt påbörjats och rekommenderar även att kommunen slutför detta arbete. Vi kan konstatera att balanskravet i år är uppfyllt för Arboga Kommun vilket beror på att kommunen ändrat redovisningsprincip avseende pensioner vilket har medfört en minskad kostnad för året. Arboga kommuns måluppfyllelse kommenteras på ett mycket bra och överskådligt sätt. Verksamhetsmålen är uppfyllda och genomförda i varierande grad. Ett förslag till förbättring är att tydligare ange vilka mål som har en längre tidsperiod än ett år för uppfyllelse. Arboga kommuns bokslutsprocess fungerar bra och dokumentationen av bokslutet bedöms vara tillfredsställande. Tydliga bokslutsbilagor är upprättade och posterna stöds av underlag. Arboga kommun Granskning av Bokslut

5 2 Inledning 2.1 Bakgrund Arboga kommuns revisorer har uppdragit åt Ernst & Young att genomföra granskning av bokslutet avseende verksamhetsåret Avgränsning Granskningen omfattar bokslut, sammanställd redovisning och årsredovisning med fokus på den finansiella informationen samt måluppfyllelsen avseende verksamhetsåret Syfte Uppdraget innebär att vi granskat bokslutet, sammanställda redovisningen och årsredovisningen som underlag till kommunens valda revisorers ställningstagande i revisionsberättelsen. Rapporten innehåller iakttagelser från bokslutsgranskningen med avseende på väsentliga poster och för övriga poster endast om det ansetts nödvändigt mot bakgrund av gjorda noteringar i samband med granskningsarbetet. Syftet med granskningen är bland annat att; bedöma om de av fullmäktige antagna finansiella målen uppnåtts, bedöma om verksamheten bedrivits så att fullmäktiges beslutade mål och inriktningar för god ekonomisk hushållning för verksamheten uppnåtts, bedöma om balanskravet har uppnåtts, bedöma om det föreligger tillfredsställande intern kontroll vad gäller den finansiella informationen, bedöma om tillgångar och skulder existerar och avser kommunen, att de värderats och klassificerats rätt och att samtliga tillgångar och skulder har redovisats, bedöma att redovisade intäkter och kostnader avser räkenskapsåret samt bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt Lag om kommunal redovisning och god sed för kommuner och därmed ger en rättvisande bild över resultat och ställning. Med rättvisande bild avses: att tillgångar och skulder existerar och avser kommunen, att tillgångar och skulder värderats och klassificerats korrekt, Arboga kommun Granskning av Bokslut

6 att kommunens samtliga tillgångar och skulder medtagits, att inkomster och utgifter i allt väsentligt periodiserats korrekt avseende verksamhetsåret samt att god redovisningssed i övrigt uppfylls bland annat vad gäller krav på information i förvaltningsberättelsen och tilläggsupplysningarna. 2.4 Tillvägagångssätt Den kommunala särarten påverkar revisionens innehåll, planering och genomförande. Revisionen av kommunal verksamhet styrs främst av kommunallagen, God revisionssed i kommunal verksamhet samt av fullmäktige fastställt revisionsreglemente. Förutom ovanstående regelverk har revisionen även utförts enligt god revisionssed i Sverige. Detta innebär att revisionen planerats och genomförts på ett sådant sätt att den ger en försäkran om att den finansiella informationen i årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlag för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I revisionen ingår också att pröva de redovisningsprinciper som använts i verksamheten. Vår granskningsplanering är gjord med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskanalys av kommunens verksamhet. Dessutom analyseras signifikanta förändringar i jämförelse med tidigare år som kan påverka redovisning och därmed vår revisionsinsats. Vi gör även en utvärdering av bokslutsprocessen, bokföringen och kontrollmiljön. Utifrån dessa avvägningar har vi inriktat vår granskning på de balansposter som vi bedömt som väsentliga. En substansgranskning har genomförts av dessa poster. En analytisk granskning har även utförts av resultaträkningen och kontoanalyser har utförts på väsentliga konton. Granskningen omfattar även Arboga kommuns sammanställda redovisning såsom resultat- och balansräkning och finansieringsanalys. Granskningen omfattar koncernavstämningar och utförda elimineringar i samband med upprättande av koncernens balans- och resultaträkning. 3 Intern kontroll 3.1 Projekt Vi har granskat effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning. Granskningen baseras på nio större investeringsprojekt som slumpmässigt har valts ut för detaljgranskning. Fyra av de nio granskade projekten är investeringar gjorda av fastighetsförvaltningen, fyra är investeringar gjorda av tekniska förvaltningen och ett projekt är investeringar gjorda av barn- och utbildningsförvaltningen. Arboga kommun Granskning av Bokslut

7 Vi har i granskningen funnit att det på fastighetsförvaltningen (tillhörande tekniska nämnden) finns väsentliga brister i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning. Bl. a följande iakttagelser är gjorda: Generellt gäller att vi har haft problem med att få fram information och tillgång till dokument från fastighetsförvaltningen. Enligt uppgift finns inga dokument i diariet avseende två (av fyra) av projekten. Handlingar som inte behöver registreras har inte förvarats i god ordning. För ett av projekten vet vi att en separat upphandling gjordes, men vi har inte fått del av förfrågningsunderlaget. För övriga tre projekt har vi inte fått något besked om en separat upphandling avsedd för det specifika projektet har skett eller inte. Enbart för ett projekt (av fyra) finns beslut på vilka leverantörer som ska anlitas i projektet. Avrop har skett från leverantörer med vilka vi inte har sett att det finns ett aktuellt ramavtal. Med en leverantör som kommunen har avtal med har avtalet inte föregåtts av en regelrätt upphandling. Enbart för ett projekt (av fyra) har vi sett att det finns en förkalkyl. Några löpande uppföljningar av kostnader har inte presenterats för oss. Vi har inte fått del av några protokoll eller minnesanteckningar från projektmöten där det framgår att projektens framskridande inklusive den ekonomiska situationen följs upp. Sammanställningen över ordinarie attestanter inom fastighetsförvaltningen har inte uppdaterats. En separat granskningsrapport har upprättats avseende projektgranskningen där samtliga iakttagelser från granskningen redovisas samt rekommendationer på förbättringsåtgärder. Vår bedömning är att det på fastighetsförvaltningen (tillhörande tekniska nämnden) föreligger väsentliga brister i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning som kräver omgående åtgärder. I separat granskningsrapport avseende projektgranskningen lämnar vi förslag på förbättringsåtgärder. 3.2 Bokslutsprocessen Arboga kommuns förvaltningar och nämnder skall enligt bokslutsanvisningarna redogöra för följande; verksamhetsberättelse, kvalitetsbeskrivning, måluppfyllelse, driftresultat och investeringar, internkontroll, barnkonsekvensbeskrivning, framtidsanalys samt sammanfattande uppgifter om ekonomi och nyckeltal. Vår bedömning är att Arboga kommuns bokslutsprocess fungerar bra. Dokumentationen av bokslutet och de bokslutsbilagor som upprättats för posterna bedöms vara mycket tillfredsställande. Arboga kommun Granskning av Bokslut

8 Vi anser att upprättad tidsplan för bokslutsarbetet vid årets årsbokslutsrevision liksom delårsgranskningen har fungerat bra med undantag av Arboga Energi som inte kunnat lämna sina uppgifter inom utsatt tid till årsbokslutet. 4 Resultat- och balansräkning 4.1 Resultaträkning Redovisat resultat fördelar sig enligt följande (tkr); Utfall 2010 Budget 2010 Bokslut 2009 Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämningar Finansnetto Resultat Extraordinära kostnader Redovisat resultat Avvikelsen mellan budgeterat resultat och utfall förklaras med att kommunen i år övergått till att redovisa pensionsåtaganden tagna före år 1998 enligt fullfondsmodellen. Detta har inneburit att kommunen i år har en jämförelsestörande post på +21,6 mkr. Bortsett från denna hade kommunens resultat för året varit -3,7 mkr. Årets budget låg i nivå med föregående års resultat. Budget för verksamhetsåret 2010 redovisade ett resultat på tkr att jämföra med ett utfall på tkr. Redovisat resultat uppgår exklusive den jämförelsestörande posten till -0,06 % av skatteintäkterna och generella bidrag. Balanskravsresultatet uppgår dock till tkr efter justering av realisationsvinster på tkr. Skatteintäkter och statsbidrag har ökat med 1,23 % i jämförelse med föregående år, vilket motsvarar tkr. Underlaget för beräkning av skatteintäkterna avseende 2010 grundar sig på SKL:s beräkningar. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 1,56 % i jämförelse med föregående år. Verksamhetens nettokostnad understiger budgeterat belopp med 1,34 % eller cirka 361 tkr. Analyser har gjorts av kostnadskonton. Några väsentliga noteringar har ej gjorts. Arboga kommun Granskning av Bokslut

9 Redovisat resultat har påverkats av realisationsvinster på tkr som främst avser vinster vid försäljning av fastigheter. Denna vinst är hänförbar till försäljningar utöver de försäljningar som skett till bokfört värde till de två nybildade kommunägda bolagen. Styrelse och nämnder redovisar ett totalt underskott på tkr. Under föregående år redovisade nämnderna ett överskott på tkr. Alla nämnder utom en redovisar ett underskott jämfört mot budget. Den nämnd som redovisar den största negativa avvikelsen är Tekniska nämnden ( tkr). Avvikelsen förklaras i huvudsak av höga kostnader för snöröjning och halkbekämpning både i början på året och under årets två sista månader. Även verksamhetsfastigheterna och bostadsanpassningar har kostat mer än budgeterat. ABO har överskridit sin budget med 1,8 mkr. Även Socialnämnden redovisar en negativ avvikelse på tkr. Avvikelsen är att härleda till bland annat ökat försörjningsstöd men går även att härleda till volymökningar inom enheten för funktionshinder. Kostnaderna har även ökat eftersom fler personer varit i behov av stöd inom individ- och familjeomsorgen. Den enda nämnd som redovisar ett positivt överskott är Barn- och Utbildningsnämnden, +463 tkr. De underskott som redovisas inom nämnden till exempel avseende gymnasieskolan täcks av en reserv som finns centralt på förvaltningen. Det underskott som uppstått inom Barn- och utbildningsnämnden avseende personalomställningar täcks av det sammanlagda överskottet inom fritidshem, förskola och grundskolan. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 367 tkr det beror framförallt på obudgeterade kostnader avseende valstugor, övervakningskameror vid Arboga station samt kostnader för utredningen av kommunens fastigheter. 4.2 Balansräkningen Årets soliditet kan ses ur två perspektiv vilket beror på att övergången till fullfondsmodellen har medfört att det egna kapitalet har ökat med 17,6 mkr. Årets soliditet exklusive fullfondsredovisningen har minskat marginellt jämfört med föregående år. Soliditeten för 2010 uppgår då till 55,4 % mot 55,9 % under föregående år. Om hänsyn tas till pensionsavsättningarna uppgår soliditeten under året till 20,7 % jämfört med 18,9 % under Panter och ansvarsförbindelser ligger utanför balansräkningen och räknas inte in i soliditetsmåttet. Pensionsförbindelser vilka föregående år uppgick till 345 mkr har i år i samband med övergången till den så kallade fullfondsmodellen tagits upp med noll kronor. Övriga borgensförbindelser på 267 mkr, föregående år 252 mkr. Ökningarna avser i likhet med föregående år ökad borgen avseende Arboga Energi, VAFAB:s borgen har däremot minskat. Borgensåtaganden gentemot Arboga Golfklubb har varit oförändrad under året medan förlustansvar Egnahem har minskat marginellt Kommentarer lämnas nedan till granskning av väsentliga balansposter. Arboga kommun Granskning av Bokslut

10 4.2.1 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Redovisat värde uppgår till 288,6 mkr (668,2 mkr). Under året har kommunen sålt hela sitt innehav av bostadsfastigheter och merparten av verksamhetsfastigheterna. Bostadsfastigheterna har överlåtits till Arbogabostäder AB och verksamhetsfastigheterna till Kommunfastigheter i Arboga AB. Den sammanlagda köpeskillingen motsvarar bokförda värden per 31 december Köpeskillingen betalas av köparen på tillträdesdagen genom utställande av revers för hela beloppet. Vi har granskat att det finns beslut av Kommunfullmäktiga att sälja nämnda fastigheter. Vi har stickprovsvis kontrollerat köpekontrakt som bekräftar den köpeskilling som bokförts i Arboga kommun. Granskning av genomförd fastighetsförsäljning är utförd utan anmärkning. Vi har i samband med granskningen genomfört avstämningar mellan kommunens ekonomisystem och anläggningsregister. Vi har kunnat avstämma belopp för aktiveringar samt för försäljningar mot anläggningsregister. Årets avskrivningar går att kontrollera mot anläggningsregistret i de fall där anskaffningen utförts för mer än två år sedan eftersom anläggningsregistret släpar efter med två år. Avskrivningarna under denna tvåårsperiod sker manuellt och ingen hänsyn till dessa tas när dessa nyanskaffningar senare aktiveras. Arboga kommun är väl medveten om problemet och arbetar med det gamla registret inför övergången till ett nytt anläggningsregister. I samband med att detta tas i bruk rekommenderar vi att kommunen separerar anskaffningsvärden och ackumulerade avskrivningar så att dessa redovisas på separata konton. Denna brist i anläggningsregistret har med tiden medfört en differens mellan bokfört värde i huvudboken samt enligt anläggningsregistret. Granskningen har föranlett anmärkningar enligt ovan Maskiner och inventarier Maskiner och inventarier redovisas till ett värde av 41,5 mkr (36,9 mkr). Årets investeringar uppgår till 15 mkr samt avskrivningar på 10,3 mkr. Investeringarna avser två under året avslutade projekt. Vi har granskat avskrivningar stickprovsvis och kontroll av anläggningsregister föranleder notering enligt ovan. Granskningen har gjorts utan väsentliga anmärkningar Finansiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar redovisas till ett värde av 557,9 mkr (150,3 mkr). I posten ingår aktier och andelar i koncernen, övriga andelar, lån samt bostadsrätter. Förändringen under året uppgår till 407,6 mkr och består av upptagna lån i samband med försäljningen av fastigheter. Lånen har kontrollerats mot beslut fattade av Kommunfullmäktige den 25 november 2011 samt mot reverser vilka dock ej hade undertecknats vid granskningens utförande. Dessa Arboga kommun Granskning av Bokslut

11 erhölls dock senare under revisionens genomförande. Övriga poster har avstämts mot underlag. Några väsentliga noteringar har ej framkommit vid vår granskning Omsättningstillgångar Omsättningstillgångar består av kassa och bank, fordringar samt förråd och uppgår till 54,2 mkr mot 83,6 mkr föregående år. Förändringen på kontot avser främst en minskning av likvida medel, minskningen beror framförallt på amorteringar av lån, lösen av lån samt investeringar i anläggningstillgångar. Underlag för väsentliga poster har granskats med avseende på existens, värdering samt periodisering. Några väsentliga noteringar har ej framkommit vid vår granskning Avsättningar Avsättningar redovisas i år med 369,2 mkr mot föregående års 37,3 mkr. Posten består av avsättningar för pensioner inklusive löneskatt och årets stora förändring beror på att kommunen övergått från redovisning enligt blandmodellen till fullfondsmodellen. Detta innebär att de pensionsförpliktelser som tidigare redovisades som ansvarsförbindelse nu redovisas som en balanspost. Transaktionen har minskat det egna kapitalet och förts om till en avsättning avseende pensioner. Vi har stämt av redovisade belopp avseende pensionsåtagande mot beräkningsunderlag från KPA. Vi har även säkerställt att det i avsättningarna ingår löneskatt. Granskning har gjorts utan väsentliga noteringar Långfristiga skulder Långfristiga skulder redovisas till ett belopp av 206,2 mkr (217,6 mkr). Skulden avser lån från Kommuninvest. Lånen har amorterats och inga nya lån har upptagits under året. Skulden har avstämts mot engagemangsbesked från Kommuninvest. Några väsentliga noteringar har ej framkommit vid vår granskning Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder redovisas med ett belopp på 171,7 mkr (158,9 mkr). Större poster avseende kortfristiga skulder utgörs av leverantörsskulder, upplupna pensionskostnader, interimsskulder, kortfristig del av lån samt semesterlöneskuld. Vi har utfört avstämningar mellan huvudboken och underlag. Utförd granskning har ej föranlett några västentliga noteringar. Vår bedömning är att balans- och resultaträkning ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat och ställning per den 31 december Vi rekommenderar att arbetet med att byta anläggningsregister fortgår vad gäller Arboga kommun Granskning av Bokslut

12 utredningen av tillgångarna registrerade i det gamla registret samt utredning av den differens kommunen bedömer finns. Vi rekommenderar även att slutföra arbetet med exploateringsprojekten så att dessa följer aktuella anvisningar. Granskningen har i övrigt inte föranlett några väsentliga anmärkningar. 5 Finansieringsanalys Vi har granskat att finansieringsanalysens innehåll överensstämmer med motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen. Granskningen har inte föranlett några anmärkningar. 6 Tilläggsupplysningar 6.1 Redovisningsprinciper Redovisningsprinciperna är samma som föregående år. Arboga kommun följer i stort den kommunala redovisningslagen. Kommunen tillämpar i stort de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning. Det finns dock några undantag. Undantagen finns redovisat i årsredovisningen. Ett av undantagen avser avskrivningar där vissa bostadsfastigheter skrivs av på 70 år vilket är ett undantag från SKL:s förslag på avskrivningstider. Noten för anläggningstillgångar är inte uppställd enligt Lagen om kommunal redovisning vilket beror på att dokumentation saknas före Upplysningen om avsteget omnämns i årsredovisningen. Exploateringsmark redovisas i Arboga kommuns årsredovisning som en materiell anläggningstillgång. Detta är dock inte en redovisningsprincip som följer Rådet för Kommunal Redovisnings rekommendation. I kommunen pågår dock ett arbete med att ta fram en bra modell för denna redovisning vilket i framtiden innebär en anpassning till gällande rekommendationer. Vår bedömning är att Arboga kommuns redovisningsprinciper följer den kommunala redovisningslagen med undantag från noteringar enligt ovan. 7 Granskning av sammanställd redovisning Kommunens sammanställda redovisning omfattar kommunen samt de företag där kommunen har ett röstetal som överstiger 20%. Bolagen är Arboga Energi AB (100%), Sturestadens Fastighets AB (50%), Seniorbostäder i Arboga AB (50%), Västra Mälardalens Kommunalförbund (27%), samt Rådhuset i Arboga AB (100%). Marieborgs Lagerfastigheter AB ingår i år under Sturestadens Fastighets AB som i år gör en egen koncernredovisning. Arboga kommun Granskning av Bokslut

13 Enligt Kommunallagen åläggs kommunstyrelsen att ha kontroll över den verksamhet som bedrivs i kommunala bolag. I denna tillsyn ligger i första hand att följa de kommunala bolagens ekonomiska ställning samt att följa hur bolagen tillgodoser det kommunala ändamålet med verksamheter och övriga direktiv som uppställts för verksamheten. Den sammanställda redovisningen upprättas enligt Lagen om kommunal redovisningen kap 8 och Rådets för kommunal redovisning rekommendation nr 8 och utformas enligt god redovisningssed. Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. Interna mellanhavanden har eliminerats. Den sammanställda redovisningen omfattar resultat- och balansräkning, finansieringsanalys samt en beskrivning av de ingående bolagen. Till sammanställningen finns även noter bifogade till väsentliga poster. Vår bedömning är att koncernredovisningen upprättats på ett tillfredsställande sätt. Vi har inte noterat några väsentliga felaktigheter. Vi bedömer även att den ger en rättvisande bild över verksamheten och den ekonomiska ställningen för Arboga kommun per bokslutsdatum. 8 Granskning av årsredovisning Arboga kommuns årsredovisning är i stora delar strukturerad på ett traditionellt sätt och följer i allt väsentligt redovisningsrekommendationerna för kommunal verksamhet förutom det vi kommenterat ovan. Vår bedömning är härmed att Arboga kommuns årsredovisning är upprättad enligt god redovisningssed för kommuner i Sverige. 9 Nämndernas redovisning Nämndernas verksamhetsberättelser regleras inte av den kommunala redovisningslagen utan ses som ett underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Nämndernas redovisning har i stort sett samma struktur med årets händelser, måluppfyllelse, framtiden, ekonomi i siffror samt bokslutskommentarer. Vår bedömning är att den enhetliga redovisningen ger en god överblick och en bra redovisning av verksamhet och ekonomi. Arboga kommun Granskning av Bokslut

14 10 Måluppföljning 10.1 Lagstadgade krav Från och med 2006 gäller följande för samtliga kommuner: att kommunfullmäktige skall fastställa mål för god ekonomisk hushållning, att uppföljning av dessa mål skall göras i delårsrapport och årsredovisning samt att kommunens revisor skall granska och bedöma måluppfyllelsen. Syftet med dessa krav är att politikerna med hjälp av målstyrning och måluppföljning skall styra kommunen mot ändamålsenlighet och effektivitet. Även om kravet primärt riktas mot fullmäktige så påverkas hela den kommunala organisationen. Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både finansiella mål samt verksamhetsmål. Det är endast av fullmäktige fastställda mål inom ramen för god ekonomisk hushållning som är obligatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsbokslutet. Initialt är det kommunstyrelsen som i förvaltningsberättelsen skall utvärdera uppfyllelsen av de mål kommunfullmäktige fastställt. Revisorerna skall därefter på basis av kommunstyrelsens utvärdering samt sin egen granskning av delårsrapport och årsredovisning bedöma uppfyllelsen av de mål som kommunfullmäktige fastställt. Även kravet på balans mellan intäkter och kostnader, balanskravet, är lagstadgad. Avstämning av balanskravet göras i delårsrapport och årsredovisning Avstämning av balanskravet Enligt kommunallagen skall kommuner redovisa positiva resultat, vilket innebär att de löpande intäkterna skall täcka de löpande kostnaderna. Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet skall nedskrivningar beaktas enligt försiktighetsprincipen, medan realisationsvinster ska räknas bort. Negativt resultat skall regleras inom tre år. Realisationsvinsterna vid fastighetsförsäljningar har påverkat årets resultat med 3,6 Mkr. Detta innebär att årets resultat enligt balanskravet är följande: Årets resultat enligt resultaträkningen Justering för realisationsvinster Justerat resultat 17,6 mkr - 1,2 mkr 16,4 mkr Balanskravet är härmed uppfyllt för räkenskapsåret. Arboga kommun Granskning av Bokslut

15 10.3 Finansiella mål Arboga kommuns övergripande finansiella mål är att ha en ekonomi i balans. Kommunfullmäktige har antagit fyra finansiella mål som bedöms bidra till god ekonomisk hushållning. De finansiella målen är följande: Årets resultat skall uppgå till 0,5 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Långfristig upplåning kan endast ske till investeringar avseende affärsmässigverksamhet. Soliditeten, inklusive pensionsåtaganden inom linjen, skall inte understiga 17 procent. Amorteringar av kommunens låneskuld skall ske med minst 10 mkr under år Arboga kommuns resultat för 2010 är mycket bra och uppgår till 2,9 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Utfallet överträffar härmed målet som är 0,5 procent. Ingen nyupplåning har skett under 2010 och målet angående upplåning är uppfyllt. Soliditeten uppgår till 20,7 % varför även detta mål uppfylls för året. Under året har kommunen amorterat lån med 14,4 mkr varför även detta mål uppfylls för året Verksamhetsmål Kommunfullmäktiges antog under 2007 fyra övergripande visioner eller mål som ska förtydliga den politiska viljan med planeringen för Arboga. Nämnderna i Arboga kommun har, förutom de fyra finansiella målen, även antagit var sitt mål för verksamheterna med avseende på god ekonomisk hushållning. Målen skall utvärderas och följas upp av kommunstyrelsen i delårsrapporten respektive årsredovisningens förvaltningsberättelse. Vidare skall revisorerna bedöma måluppfyllelsen samt yttra sig till fullmäktige om dessa. För att möjliggöra utvärdering, uppföljning och bedömning av måluppfyllelse är det nödvändigt att antalet mål är rimligt samt att målen är konkreta och mätbara. Av verksamhetsmålen har tre uppfyllts medan tre inte har uppfyllts. De mål som nämnderna satt upp är följande: Sjuktalet skall minskas till under 27 dagar per och anställd år Varje nämnd har olika mål vad gäller antalet sjukdagar. Kommunstyrelsen och samtliga nämnder har uppnått sina mål. För kommunen uppgår antalet dagar totalt till 17,3. Målet har uppnåtts. Arboga kommun Granskning av Bokslut

16 Upprätta underhållsplaner för kommunens gator och vägar samt följa upprättade planer. Arbetet har inte kunnat slutföras under 2010 utan intensifieras under Målet har ej uppnåtts. Upprätta underhållsplaner för kommunens verksamhets- och bostadsfastigheter Vid årsskiftet har kommunen upprättat underhållsplaner för cirka hälften av fastighetsbeståndet. Målet har ej uppnåtts. Förbättra beslutsprocessen. Rutin för återrapportering har tagits i bruk och arbetet för en förbättrad beslutsprocess fortsätter, målet bedöms vara delvis uppfyllt. Minska kostnaderna för jour och beredskap. Tekniska nämnden som satte målet har under sommaren minskat sin beredskapsbemanning från 3 till 2 personer vilket innebör lägre kostnader. Målet är uppnått. Socialnämnden skall ha balans mellan resurser och uppdrag. Socialnämnden har överskridit sin budget med 3,8 mkr vilket beror på att försörjningsstödet har blivit dyrare än budgeterat om detta har nämnden ett underskott på 0,2 mkr. Målet är inte uppfyllt. Kostnadstäckningsgraden för den verksamhet som är händelsestyrd och inte utgör kommunal verksamhet har ökats i förhållande till Vid utgången av 2010 har kostnadstäckningsgraden för år 2010 jämfört med 2009 ökat från 24 % till 38 % varför målet är uppnått för året. Arboga den 18 april 2011 Katarina Nygren Susanne Johansson Auktoriserad revisor Susanna Hägglund Jessica Enström Arboga kommun Granskning av Bokslut

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009 Arboga kommun 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Avgränsning... 3 2.3 Syfte... 3 2.4 Tillvägagångssätt... 4 3 Intern kontroll...

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med

Läs mer

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 3 Syftet med granskningen...3

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB ABCD Landstinget i Värmland Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 35 LIV Bokslut 2012 utkast.docx and a member firm

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2006

Granskning av årsredovisning 2006 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2006 Eslövs kommun Mars 2006 Karin Andersson Anna Eriksson Dragana Radovanovic Roland Svensson, Certifierad kommunal revisor Alf Wahlgren, Certifierad kommunal

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 15 2013-03-08 and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Läs mer

Revisionsrapport 17/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Huddinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning

Revisionsrapport 17/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Huddinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning Revisionsrapport 17/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012 Huddinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning... 2 3. Kommunens ekonomiska

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun www.pwc.se Inger Andersson Certifierad kommunal revisor Daniel Johansson godkänd revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Säters Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 Revisionsrapport. KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14

Säters Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 Revisionsrapport. KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14 Säters Kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015. Osby kommun. Granskning av årsbokslut 2014-12-31. Building a better working world

Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015. Osby kommun. Granskning av årsbokslut 2014-12-31. Building a better working world Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015 Granskning av årsbokslut 2014-12-31 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 3 11 Oppdrag och syfte 3 12 Metod och avgränsning 3 2 Resultaträkning

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Arvika kommun. Årsbokslut 2007 Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12. Arvika årsbokslut 07 Rapport.

Arvika kommun. Årsbokslut 2007 Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12. Arvika årsbokslut 07 Rapport. ABCD Arvika kommun Årsbokslut 2007 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12 Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 2008 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2007 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2007 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2007 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. Komrev inom Öhrlings

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport 2011-03-07 Fredrik Carlsson, certifierad kommunal revisor Vilma Lisboa Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund... 5 2.2 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Landstinget i Värmland. Bokslutsgranskning 2014 Revisionsrapport. KPMG AB 24 mars 2015 Antal sidor: 7

Landstinget i Värmland. Bokslutsgranskning 2014 Revisionsrapport. KPMG AB 24 mars 2015 Antal sidor: 7 ABCD Landstinget i Värmland Bokslutsgranskning 2014 Revisionsrapport KPMG AB 24 mars 2015 Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ABCD Landstinget

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer