Koncernkontoret Koncernstab kansli

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Koncernkontoret Koncernstab kansli"

Transkript

1 Koncernkontoret Koncernstab kansli Bahrtine Annika Integrationshandläggare Mobil Rapport Datum Version (5) Rapport gällande genomförande av handlingsplan Implementering av Lagen om Nationella Minoriteter inom s verksamhet BAKGRUND Integrationsrådet fick i december 0 ett uppdrag av Regionstyrelsen att ta fram en handlingsplan för implementering av Lagen om Nationella minoriteter inom s verksamhet. Integrationsrådet framlade ett förslag till handlingsplan för Regionstyrelsen i juni 03. RS antog handlingsplanen och gav Integrationsrådet i uppdrag att genomföra densamma. För genomförandet anslogs kr. Nedan följer en rapport avseende genomförda aktiviteter. Redovisningen följer de olika avsnitten i handlingsplanen. KARTLÄGGNING Kontakt med föreningar och församlingar Under 03/04 har olika minoritetsorganisationer/församlingar besökts. 4 mars 03 Besök på Malmö Romska Informations-och kulturcentrum. 9 maj 03 Besök på Malmö Romska idécenters läxläsningsgrupp. 30 januari 04 Besök av Malmö Romska Idecenter. 3 april 04 Besök av Helena Dådring Samer i Syd 8 april 04 Besök på Malmö Romska informations- och kulturcentrum. Postadress: 9 89 Kristianstad Besöksadress: J A Hedlunds väg Telefon (växel): Fax: Internet: skane.se Organisationsnummer:

2 (5) 9 april 04 Besök på Judiska församlingen i Malmö. Tjänstemannanätverk Under våren 03 inleddes ett samarbete med Länsstyrelsen i Skåne och Malmö stad gällande de nationella minoriteterna. Under hösten 03 vidgades samarbetet och ett tjänstemannanätverk bildades. Gruppen består nu av tjänstemän från Länsstyrelsen i Skåne, Kommunförbundet i Skåne, Malmö stad, Trelleborgs kommun, Staffanstorps kommun, Helsingborgs kommun, Klippans kommun, Lunds kommun, Lomma kommun samt. Gruppen höll sitt första sammanträde den 30 oktober 03. Målsättningen är att ha möten per år. Länsstyrelsen är sammankallande. Kontakt med Skånes kommuner 0 februari 04 skickade ett brev till de skånska kommunerna och efterfrågade hur de arbetar med de nationella minoriteterna samt om de är intresserade av samarbete med Region Skåne. Svar inkom från 3 kommuner. Bromölla, Helsingborg, Klippan, Lomma, Malmö, Perstorp, Simrishamn, Trelleborg, Vellinge, Ystad och Åstorp svarade att de är intresserade av samarbete. Dessa kommuner har nu erbjudits att delta i tjänstemannanätverket. Kartläggning av språkkunskaper hos personal Under året har diskuterats olika vägar för att kartlägga om det finns personal inom regionen som talar något av de nationella minoritetsspråken. Målsättningen var att kunna erbjuda de nationella minoriteterna viss service på deras egna språk. Det har då framkommit att en kartläggning skulle kunna gälla även anställdas kunskaper i andra språk. En sådan kartläggning är omfattande och går utanför det uppdrag Integrationsrådet fått gällande lagen om nationella minoriteter. Integrationsrådet avvaktar därför med kartläggning.

3 3 (5) SAMRÅD Dialogmöte s första samråd, i form av ett dialogmöte, med nationella minoriteter, ägde rum den maj 04 kl i Regionhuset i Malmö. Till dialogmötet kom 50 personer (6 anmälda inklusive medverkande). De representerade fyra av de fem nationella minoriteterna samt tjänstemän från kommuner, länsstyrelse och SR. Tyvärr kom ingen representant för Tornedalingar till mötet. Regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult hälsade välkommen och informerade om s verksamhetsområden. Annika Bahrtine gick igenom arbetet med Regionens handlingsplan för implementering av lagen om Nationella minoriteter. Därefter genomfördes gruppvisa diskussioner om framtida samråd, form, innehåll och genomförande. Grupperna redovisade diskussionerna muntligt och skriftligt. Samtliga grupper betonade vikten av samarbete mellan regionen och de nationella minoriteterna. De vill ha samverkan dels gemensamt men också de olika minoriteterna var för sig eftersom behoven ser olika ut. Lämplig tid för kommande samråd är kvällstid för att så många som möjligt ska kunna delta. Formen för samråd kan vara dels dialogmöten och konferenser men det framkom önskemål att man också ville se nyare former t.ex. i form av fest. Alla regionens verksamhetsområden anses viktiga för samråd men kan skilja sig något mellan minoriteterna. Sverigefinnarna ansåg barnavård och äldrevård var viktiga inom vårdområdet. Gemensamt önskemål var att verksamma inom regionen, såväl personal som politiker behöver ökad kunskap om de nationella minoriteterna. Den romska gruppen vill att Regionen anställer brobyggare. Även en kartläggning av kunskap hos personal inom regionen välkomnas. Resultatet av diskussionerna sammanställdes av Lynn Wieger (studentmedarbetare) och finns redovisade i bilagorna och. Samarbetsgrupp En intern samarbetsgrupp har bildats. I den ingår tjänstemän från kulturförvaltningen, näringsliv Skåne, HRutveckling, samhällsanalys, hälso- och sjukvård samt kommunikation. Gruppen bildades under våren 04 och har haft sammanträde.

4 4 (5) INFORMATIONS- OCH MYNDIGHETSBEMÖTANDE Lathund En lathund om Lagen om Nationella minoriteter har framtagits och finns tillgänglig på s hemsida sedan augusti 03. Denna är tänkt att vara till hjälp för de anställda inom. Information till Regionfullmäktige i Skåne Tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län genomfördes en information till ledamöterna i Regionfullmäktige i Skåne den 6 februari 03. Katarina Popovic från Länsstyrelsen i Sthlm höll informationen. Broschyrmaterial fanns tillgängligt i lokalen för dem som önskade mer information. Information till Skånes kommunledningar Skånes kommunledningar informerades om lagen vid ett möte i Lund den mars 03. Informationen var ett samarbete med Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen i Stockholms län. Från Stockholm medverkade Helena Cronséll och från Annika Bahrtine. Information till Koncernledningen i Koncernledningen i fick information om lagen och handlingsplanen vid ett KL-möte i Malmö den oktober 03. Konferens I samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet i Skåne genomförde Integrationsrådet en konferens om Lagen om Nationella minoriteter. Konferensen hölls på Börshuset i Malmö den 0 september 03 och samlade 9 deltagare. 7 av Skånes kommuner var representerade. Förutom kommunföreträdare deltog företrädare för de Nationella minoriteternas egna organisationer samt till Skåne gränsande län och kommuner. Konferensen var mycket uppskattad av deltagarna.

5 5 (5) s hemsida På s hemsida har tillförts information om Nationella minoriteter. Lathunden och handlingsplanen finns samt aktuella länkar. Sidan ska uppdateras efter hand. Information på minoritetsspråk På s nya webbsida finns kortfattad information om regionens verksamhet och uppdrag på 0 minoritetsspråk. Denna information kommer efter hand att vidareutvecklas. Tolkar på minoritetsspråk Genom regionens tolkavtal finns möjlighet att beställa tolkar på minoritetsspråk. Minoritetsspråken finns med i upphandlingen. FRÄMJANDE OCH SYNLIGGÖRANDE har fått medel från Socialdepartementet för att översätta delar av 77 till de varieteterna av de svenska minoritetsspråken. Detta arbete genomfördes under 03. Tidigare fanns informationen bara på 3 minoritetsspråk. Flaggning Den 4 mars 04 beslutade regiondirektören om nya flaggregler. I dessa regler ingår att ska uppmärksamma de nationella minoriteternas nationaldagar genom att på regionens flaggstänger hissa deras respektive flaggor. Detta gäller de nationaldagar som beslutats av Svenska akademin och finns i den svenska almanackan. Dessa är Samernas nationaldag den 6 februari, Romernas nationaldag den 8 april samt Tornedalingarnas nationaldag den 5 juli. Den 5 juli 04 kunde man för första gången se Tornedalingarnas flagga på s flaggstänger. Svenska akademin har också godkänt den Sverige-finska nationaldagen den 4 februari. Det är dock ännu oklart om deras flagga är officiell.

6 6 (5) Roll-UPS Det finns nu roll-ups med information om de nationella minoriteterna. Dessa kommer att ställas upp i Regionens olika hus för att sprida kunskap. De kan också lånas ut vid konferenser etc. Kultur I Skånes Regional kulturplan för Skåne finns en skrivning på sidan 0 enligt följande De fem nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur ska främjas. FÖRVALTNINGSOMRÅDE FÖR FINSKA Malmö stad och Trelleborgs kommun har hos regeringen ansökt om att få bli förvaltningsområde för finska. Ett landsting eller en region blir automatiskt förvaltningsområde om en eller fler kommuner inom deras område blir förvaltningsområde. Detta innebär att kommer att bli förvaltningsområde för finska. Från regeringen kommer det att utgå ett bidrag på kr. Dessa medel är avsedda för organisationsöversyn och förändringar skyltning informationsinsatser översättningskostnader

7 7 (5) Förslag till fortsatt arbete med lagen om nationella minoriteter bör inom vården intensifiera arbetet för att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. Utifrån den rapport (Samråd med Sveriges nationella minoriteter) folkhälsomyndigheten lämnade till regeringen 5 mars 04 kan förslag på insatser tas fram. Samråd med de nationella minoriteterna bör hållas årligen dels gemensamt och dels med varje grupp för sig. Regionens hemsida bör succesivt kompletteras med aktuell information på minoritetsspråken. s personal, inom alla verksamheter, bör få utbildning/information om de nationella minoriteterna. Ett projekt om skapande av brobyggare bör övervägas. Regionens kulturplan bör tydliggöra behovet av insatser för de nationella minoriteterna. bör vidta de åtgärder som fordras med anledning av att regionen blir förvaltningsområde för finska.

8 8 (5) Bilaga Dialogmöte mellan de nationella minoriteterna och Region Skåne, maj Annika Bahrtine välkomnar alla (ca 50 deltagare) till dialogmötet. Hon går igenom handlingsplanen som tagit fram och berättar om vad som redan genomförts. Till exempel har regionen antagit nya flaggregler som innefattar flaggning på de nationella minoriteters nationaldagar som svenska akademin fastslagit. Regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult berättar om, hur regionen uppkommit, hur den väljs och styrs. Hon berättar om s olika verksamhetsområden, som till exempel hälso- och sjukvård, kultur och näringsliv. Hon tar även upp de nationella minoriteterna, beskriver hur regionen idag jobbar med denna fråga, men också att det finns mycket kvar att göra i framtiden. En enkät om framtida samråd delas ut och deltagarna får i grupp diskutera och fylla i varsin enkät, som tar upp hur mötena ska se ut, när de ska äga rum och om mötena ska ske för var minoritet för sig eller om alla nationella minoriteter ska samlas tillsammans på framtida samråd. Gruppdiskussionerna avrundas och från varje grupp presenteras förslag som kommit fram. Förslag: ) För varje nationell minoritetsgrupp borde det finnas en anställd på Region Skåne som kan företräda gruppen i ett minoritetsutskott. Samråden ska hållas var för sig, dvs. var minoritet för sig, på kvällar eller helger (lördag). Som ämne/tema på samråden bör fokus ligga på språk. Utöver det är alla ämnen(s verksamhetsområden) viktiga. Vad gäller sjuk- och hälsovård bör fokus ligga på barn och äldre. ) På grund av olika behov i de olika minoritetsgrupperna bör möten hållas var för sig. Dessutom bör gemensamma möten hållas, främst för att olika minoriteter ska lära sig om och av varandra. Politiker ska informeras om lagen om de nationella minoriteterna och minoritetsspråk inom regionen. Deltagarna på samråden bör få ersättning. Samråden upplevs och tolkas olika utifrån varje minoritet. bör ha anställda från respektive minoritet.

9 9 (5) 3) Samrådet ska se olika ut, ibland ska det hållas som dialogmöte, ibland som konferens. Även teman på samråden ska varieras. Vid varje tema ska en sakkunnig från respektive verksamhetsområde delta på mötet. Tidpunkt på mötet ska vara beroende av ämne, och huruvida sakkunniga personer har möjlighet att delta. Samråden ska vara både gemensamma och var för sig. Minoriteterna ska ha mer inflytande och inte mötas av fördomar från regionen. 4) Framtida samråd ska ha olika former. Fokus bör ligga på kultur och hälsovård. Enskilda möten med romer bör äga rum för att främja denna minoritet men också gemensamma samråd bör hållas, för att minoriteterna ska kunna byta ut erfarenheter och lära sig om varandras kulturer. Inom sjukvården, främst inom äldrevården, bör personliga assistenter anställas som har kunskap om språk och kultur om respektive minoritet. Eventuellt borde dessa assistenter vara familjemedlemmar till patienten. Rätta romanidialekter bör finnas på hemsidor, så som regionens egen hemsida, 77 m.fl. Tolkar och anställda inom sjukvården bör vara av samma kön som patienten. 5) Inledningsvis bör formen för samråden vara gemensamma dialogmöten med alla minoriteter. Därefter ska möten hållas var för sig. Alla ämnen bör tas upp på samråden, men med fokus på hälso- och sjukvård, främst äldrevården. Gällande modersmålsundervisningen bör försöka påverka kommunerna. Tidpunkten på mötena bör vara individuellt och anpassat efter jobb. 6) Innehållet på mötet ska styra formen på samrådet, till exempel kan partyn hållas. I arbetet med de nationella minoriteterna bör mer sociala medier användas/nyttjas för att bjuda in till samråd och för att vara i dialog med minoriteterna. Medarbetare och politiker inom regionen bör upplysas om de nationella minoriteterna, om lagen om de nationella minoriteterna och minoritetsspråk. Samråden bör ske var för sig. Regionen bör vara pådrivande i frågor som rör nationella minoriteter gentemot kommunerna. blir förvaltningsområde för finska i samband med att Trelleborg och Malmö stad blir förvaltningsområden. 7) I gemensamma möten bör ramar för framtida samråd sättas upp, sedan ska möten hållas var för sig där innehållet styrs av respektive minoritetsgrupps behov. Genom att skapa arbetstillfällen som kräver ett visst minoritetsspråk/där språket är meriterande ska regionen locka hit exempelvis fler finnar. Annika Bahrtine avrundar och sammanfattar mötet. Hon tackar deltagarna för sitt engagemang och bra synpunkter och förslag på hur framtida möten ska se ut och hur bör jobba med de nationella minoriteterna i framtiden.

10 0 (5) Bilaga Sammanställning av svar från enkät Framtida samråd mellan de nationella minoriteterna och maj 04 Vilken nationell minoritet tillhör du? Judar Romer Samer Sverigefinnar Tornedalingar Tillhör ej någon nationell minoritet 0 Ej svar/bortfall Antal svar: 3

11 (5) Vilken form bör framtida samråd ha? Dialogmöte Konferens Både dialogmöte & konferens Annat förslag: Ej svar/bortfall 0 Antal svar: 3 Andra förslag: Både dialogmöte & konferens, institutionell förankring/anställa från minoritetsgrupper. Möjlighet till löpande dialog. Både dialogmöte och konferens, Konferenser för att möta och informera kommunernas repr. Dialogmöten för att samråden för representanter av minoriteter Innehållet kan styra formen, ex Pary. Sociala medier. Dialogmöte kommunvis, arbetsdrygare, dyrare men effektivare. Dialogmöte enligt medbestämmande regler och process. Både dialogmöte & konferens, ha romska brobyggare ( svar).

12 (5) Vilka ämnen/teman bör tas upp under framtida samråd? Hälso- och sjukvård Folkhälsa Tandvård Kollektivtrafik Kultur Regional utveckling Språk/Språkresurser/Modersmålsundervisning Äldreomsorg Barnomsorg Personalpolitik Diskriminering Upplysning Demensvård Utbildning Samarbete Ej svar/bortfall Antal svarande: 3 Antal svar: 3

13 3 (5) Vilken tid passar för samråd? Förmiddag Eftermiddag Kväll Eftermiddag eller kväll Kväll eller helg/lördag Alla tider passar Ej svar/bortfall Antal svar: 3 Bör samråden genomföras gemensamt för alla nationella minoriteter eller var för sig? Gemensamt Var för sig Både gemensamt & var för sig Ej svar/bortfall

14 4 (5) Antal svar: 3 Övriga kommentarer Antal svar: av 3 Hemspråksundervisning i alla kommuner i. Möjlighet till hemspråksundervisning i alla kommuner i. Översättning till polsk romani på s hemsida. Starta lärarutbildningen för hemspråk så fort som möjligt. Romsk hemtjänst ska godkännas, dvs. kvinnlig släkt ska kunna anställas. Man ska ha en anställd representant för varje minoritet inom som tillsammans ska kan bilda ett minoritetsutskott. Dialogmöte ska bygga på att minoriteten kan föra sin fråga till regionen. Kärnan i processen ska vara att samtliga får redovisa sina frågor. Skapa minoritetsgrupp från respektive minoritet. Det bör anställas förtroendevalda representant för varje minoritet inom, som ska ingå i ett utskott. Talesperson som har djup insikt i sin minoritets behov. Att samrådsformen säkerställer delaktighet och inflytande som efterfrågas från respektive nationell minoritet. Finns fler/andra former & metoder för delaktighet? Samråd är inte den enda formen? Naturlig remissinstans. Hoppas på bra samråd och förståelse för vad vi romer behöver och att man lyssnar på oss och ger oss chansen att få det vi vill ha! För att lyckas med inflytande behövs romska brobyggare. Romska brobyggare krävs för att det ska lyckas med inflytande. Måste finnas romska brobyggare om man ska lyckas, med inflytande. Vi romer från Helsingborg ser fram emot att ha bättre samråd. Inom projektet Romsk inkludering. Vi hoppas att vi ska ha inflytande i själva samrådet. Äldre romer vill helst inte acceptera andra än kvinnliga släktingar för hemtjänst och som personliga assistenter. Svårt också i samband med besök på vårdcentraler och sjukmottagningen, svårt att få tolk på rätt dialekt på romani för patienter. Hur kan regionen hjälpa till med detta? På Tel och 77 finns inga som talar romani. Hur kan vi påverka detta? Informationen på s hemsida finns ej på polsk romani. Det finns ett stort behov för detta! Jättebra om regionen lyckas genomföra en kartläggning av de anställdas kunskaper och bakgrunder i de nationella minoritetsspråken. Nationella minoriteter och säkerställandet av deras rättigheter kan bli en modell för att säkerställa övriga minoriteters rättigheter. Viktigt med synergier mellan kommuner och regionen. Finskspråkig förskola, kultur (?) och vård - en konkurrensfördel i en tid då många nordiska huvudkontor etablerar sig i Öresundsregionen. Börja med att ha gemensamma samråd, sedan kan de berörda lägga upp plan efter behov.

15 5 (5) 00, när mitt barn fick diagnosen autism fick jag inte tillräckligt med information och stöd från BUP och skolan som en autistisk person skulle få. Bara 3 kommuner har svarat på frågor om nationella minoriteter underligt och inte tillräckligt. Regionen borde kunna göra mer, stimulera kommunerna.

Yrkande angående Återrapportering av uppdrag att utreda behovet av ett romskt informations- och kunskapscenter i Göteborg

Yrkande angående Återrapportering av uppdrag att utreda behovet av ett romskt informations- och kunskapscenter i Göteborg (MP) (S) (V) Yrkande Kommunstyrelsen 2014-12-10 Ärende 2.2.13 Yrkande angående Återrapportering av uppdrag att utreda behovet av ett romskt informations- och kunskapscenter i Göteborg Vi välkomnar förstudien,

Läs mer

Dokumentation/rapport från konferensen Landstingen, regionerna och de nationella minoriteterna, Stockholm 9 juni 2011

Dokumentation/rapport från konferensen Landstingen, regionerna och de nationella minoriteterna, Stockholm 9 juni 2011 Dokumentation/rapport från konferensen Landstingen, regionerna och de nationella minoriteterna, Stockholm 9 juni 2011 Konferensen Landstingen, regionerna och de nationella minoriteterna arrangerades av

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25. Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.2 2 Förord Att stärka skyddet för de nationella minoriteterna är en

Läs mer

Dokumentation från konferensen "Förskola för nationella minoriteter"

Dokumentation från konferensen Förskola för nationella minoriteter 1 (19) Dokumentation från konferensen "Förskola för nationella minoriteter" Konferensen arrangerades av Länsstyrelsen i Stockholms län, Sametinget och Eskilstuna kommun och hölls på Plaza hotell i Eskilstuna

Läs mer

2 Tillgänglighetsarbetet i Botkyrka kommun - Ann Bjellert tillgänglighetssamordnare. 3 Kommunala mötesplatser

2 Tillgänglighetsarbetet i Botkyrka kommun - Ann Bjellert tillgänglighetssamordnare. 3 Kommunala mötesplatser KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunala pensionärsrådet 2013-03-19 Tid 2013-03-19, Kl 16:00-18:00 Plats Kommunalhuset Tumba rum 2:2 Ärenden Justering 1 Aktuellt från organisationerna 2 Tillgänglighetsarbetet

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Projektledare Baki Hasan

Projektledare Baki Hasan RAPPORT 1(20) 2008-01-30 Handläggare, titel, telefon Maria Essy-Ehsing Östblom 011-15 22 33 Samverkansprojekt mellan Norrköpings samordningsförbund, arbetsmarknadskontoret, flykting- och invandrarkontoret,

Läs mer

Delredovisning av regeringsuppdrag inom regeringens strategi för romsk inkludering Dnr A2012/1387/DISK

Delredovisning av regeringsuppdrag inom regeringens strategi för romsk inkludering Dnr A2012/1387/DISK Redovisning av regeringsuppdrag Länsstyrelsen i Stockholms län 2013-04-26 1 (14) Dnr 2012:518 Delredovisning av regeringsuppdrag inom regeringens strategi för romsk inkludering Dnr A2012/1387/DISK Härmed

Läs mer

Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Projektrapport

Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Projektrapport Projektet är genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Projektrapport HSO Skåne 2005 Sidan 1 SAMMANFATTNING Barn med funktionshinder och invandrarbakgrund och

Läs mer

I marginalen. -En granskning av modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning i de nationella minoritetsspråken

I marginalen. -En granskning av modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning i de nationella minoritetsspråken Kvalitetsgranskning Rapport 2012:2 I marginalen -En granskning av modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning i de nationella minoritetsspråken Skolinspektionens rapport 2012:2 Diarienummer 40-2011:2523

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Försäkringskassan Halmstad, Laholms kommun och Halmstads kommun i samverkan 1 januari 2012 till 31 december 2014 0 FÖRORD

Läs mer

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen RAPPORT 2015:4 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 1 Delrapport 1 Regeringsuppdrag Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan-

Läs mer

Romers situation i Malmö En rapport om Malmös minoritetspolitik utifrån romernas perspektiv

Romers situation i Malmö En rapport om Malmös minoritetspolitik utifrån romernas perspektiv Romers situation i Malmö En rapport om Malmös minoritetspolitik utifrån romernas perspektiv Malmö Stadskontor Avdelning för Integration och arbetsmarknad Emma Söderman i samarbete med Britta Ström Sammanfattning

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Delrapport 31 mars 2012 Uppdrag att genomföra insatser Delrapportering 2012-03-30 för att förenkla för företagen på kommunal nivå regeringsuppdrag Diarienr/Projektnr Upprättad

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

GENERALDIREKTÖREN. Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Sametinget Box 90 981 22 Giron/Kiruna. 2011-10-13 Dnr VERK 2010/343

GENERALDIREKTÖREN. Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Sametinget Box 90 981 22 Giron/Kiruna. 2011-10-13 Dnr VERK 2010/343 GENERALDIREKTÖREN Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Sametinget Box 90 981 22 Giron/Kiruna 2011-10-13 Dnr VERK 2010/343 Regeringsuppdrag Återrapportering av regeringsuppdraget att

Läs mer

Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice

Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Christina Rosendahl Datum 2014-09-11 Diarienummer NHO-2014-0078.31 Nämnden för hälsa och omsorg Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Christine Fernström Projektledare 040-675 36 29 christine.fernstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-09-05 Dnr 1100723 1 (2) Personal- och arbetsgivarutskottet Ökad

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

HÅBO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013.. 03.. 19 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRADE 2013..

HÅBO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013.. 03.. 19 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRADE 2013.. HÅBO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013.. 03.. 19 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRADE 2013.. 04-08 C o. T HABO :t KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE

Läs mer

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Rapport 2011 Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Christina Stattin, KSL, projektledare Liz Trana, Haninge kommun, projektägare 2 Innehållsförteckning

Läs mer

NATIONELLAMINORITETERfi. TIONELLAMINORITETERfinsk. ONELLAMINORITETERfinsktförv Handlingsplan 2015

NATIONELLAMINORITETERfi. TIONELLAMINORITETERfinsk. ONELLAMINORITETERfinsktförv Handlingsplan 2015 NATIONELLAMINORITETERfi nsktförvaltningsområdesamrådna KOMMUNLEDNINGSKONTORET TIONELLAMINORITETERfinsk tförvaltningsområdesamrådnati ONELLAMINORITETERfinsktförv Handlingsplan 2015 altningsområdesamrådnatione

Läs mer

Valfrihet i äldreomsorgen

Valfrihet i äldreomsorgen Valfrihet i äldreomsorgen en reform som söker sin form En utvärdering av kundvalsmodellen i Stockholms stad Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2003:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Romska flickors och kvinnors hälso- och livssituation

Romska flickors och kvinnors hälso- och livssituation Romska flickors och kvinnors hälso- och livssituation Delrapportering av uppdraget att genomföra en fördjupad studie om romska flickors och kvinnors hälsa Dnr A2012/2012/DISK 31 mars 2014 Dnr: 745/2014

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer