Koncernkontoret Koncernstab kansli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Koncernkontoret Koncernstab kansli"

Transkript

1 Koncernkontoret Koncernstab kansli Bahrtine Annika Integrationshandläggare Mobil Rapport Datum Version (5) Rapport gällande genomförande av handlingsplan Implementering av Lagen om Nationella Minoriteter inom s verksamhet BAKGRUND Integrationsrådet fick i december 0 ett uppdrag av Regionstyrelsen att ta fram en handlingsplan för implementering av Lagen om Nationella minoriteter inom s verksamhet. Integrationsrådet framlade ett förslag till handlingsplan för Regionstyrelsen i juni 03. RS antog handlingsplanen och gav Integrationsrådet i uppdrag att genomföra densamma. För genomförandet anslogs kr. Nedan följer en rapport avseende genomförda aktiviteter. Redovisningen följer de olika avsnitten i handlingsplanen. KARTLÄGGNING Kontakt med föreningar och församlingar Under 03/04 har olika minoritetsorganisationer/församlingar besökts. 4 mars 03 Besök på Malmö Romska Informations-och kulturcentrum. 9 maj 03 Besök på Malmö Romska idécenters läxläsningsgrupp. 30 januari 04 Besök av Malmö Romska Idecenter. 3 april 04 Besök av Helena Dådring Samer i Syd 8 april 04 Besök på Malmö Romska informations- och kulturcentrum. Postadress: 9 89 Kristianstad Besöksadress: J A Hedlunds väg Telefon (växel): Fax: Internet: skane.se Organisationsnummer:

2 (5) 9 april 04 Besök på Judiska församlingen i Malmö. Tjänstemannanätverk Under våren 03 inleddes ett samarbete med Länsstyrelsen i Skåne och Malmö stad gällande de nationella minoriteterna. Under hösten 03 vidgades samarbetet och ett tjänstemannanätverk bildades. Gruppen består nu av tjänstemän från Länsstyrelsen i Skåne, Kommunförbundet i Skåne, Malmö stad, Trelleborgs kommun, Staffanstorps kommun, Helsingborgs kommun, Klippans kommun, Lunds kommun, Lomma kommun samt. Gruppen höll sitt första sammanträde den 30 oktober 03. Målsättningen är att ha möten per år. Länsstyrelsen är sammankallande. Kontakt med Skånes kommuner 0 februari 04 skickade ett brev till de skånska kommunerna och efterfrågade hur de arbetar med de nationella minoriteterna samt om de är intresserade av samarbete med Region Skåne. Svar inkom från 3 kommuner. Bromölla, Helsingborg, Klippan, Lomma, Malmö, Perstorp, Simrishamn, Trelleborg, Vellinge, Ystad och Åstorp svarade att de är intresserade av samarbete. Dessa kommuner har nu erbjudits att delta i tjänstemannanätverket. Kartläggning av språkkunskaper hos personal Under året har diskuterats olika vägar för att kartlägga om det finns personal inom regionen som talar något av de nationella minoritetsspråken. Målsättningen var att kunna erbjuda de nationella minoriteterna viss service på deras egna språk. Det har då framkommit att en kartläggning skulle kunna gälla även anställdas kunskaper i andra språk. En sådan kartläggning är omfattande och går utanför det uppdrag Integrationsrådet fått gällande lagen om nationella minoriteter. Integrationsrådet avvaktar därför med kartläggning.

3 3 (5) SAMRÅD Dialogmöte s första samråd, i form av ett dialogmöte, med nationella minoriteter, ägde rum den maj 04 kl i Regionhuset i Malmö. Till dialogmötet kom 50 personer (6 anmälda inklusive medverkande). De representerade fyra av de fem nationella minoriteterna samt tjänstemän från kommuner, länsstyrelse och SR. Tyvärr kom ingen representant för Tornedalingar till mötet. Regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult hälsade välkommen och informerade om s verksamhetsområden. Annika Bahrtine gick igenom arbetet med Regionens handlingsplan för implementering av lagen om Nationella minoriteter. Därefter genomfördes gruppvisa diskussioner om framtida samråd, form, innehåll och genomförande. Grupperna redovisade diskussionerna muntligt och skriftligt. Samtliga grupper betonade vikten av samarbete mellan regionen och de nationella minoriteterna. De vill ha samverkan dels gemensamt men också de olika minoriteterna var för sig eftersom behoven ser olika ut. Lämplig tid för kommande samråd är kvällstid för att så många som möjligt ska kunna delta. Formen för samråd kan vara dels dialogmöten och konferenser men det framkom önskemål att man också ville se nyare former t.ex. i form av fest. Alla regionens verksamhetsområden anses viktiga för samråd men kan skilja sig något mellan minoriteterna. Sverigefinnarna ansåg barnavård och äldrevård var viktiga inom vårdområdet. Gemensamt önskemål var att verksamma inom regionen, såväl personal som politiker behöver ökad kunskap om de nationella minoriteterna. Den romska gruppen vill att Regionen anställer brobyggare. Även en kartläggning av kunskap hos personal inom regionen välkomnas. Resultatet av diskussionerna sammanställdes av Lynn Wieger (studentmedarbetare) och finns redovisade i bilagorna och. Samarbetsgrupp En intern samarbetsgrupp har bildats. I den ingår tjänstemän från kulturförvaltningen, näringsliv Skåne, HRutveckling, samhällsanalys, hälso- och sjukvård samt kommunikation. Gruppen bildades under våren 04 och har haft sammanträde.

4 4 (5) INFORMATIONS- OCH MYNDIGHETSBEMÖTANDE Lathund En lathund om Lagen om Nationella minoriteter har framtagits och finns tillgänglig på s hemsida sedan augusti 03. Denna är tänkt att vara till hjälp för de anställda inom. Information till Regionfullmäktige i Skåne Tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län genomfördes en information till ledamöterna i Regionfullmäktige i Skåne den 6 februari 03. Katarina Popovic från Länsstyrelsen i Sthlm höll informationen. Broschyrmaterial fanns tillgängligt i lokalen för dem som önskade mer information. Information till Skånes kommunledningar Skånes kommunledningar informerades om lagen vid ett möte i Lund den mars 03. Informationen var ett samarbete med Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen i Stockholms län. Från Stockholm medverkade Helena Cronséll och från Annika Bahrtine. Information till Koncernledningen i Koncernledningen i fick information om lagen och handlingsplanen vid ett KL-möte i Malmö den oktober 03. Konferens I samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet i Skåne genomförde Integrationsrådet en konferens om Lagen om Nationella minoriteter. Konferensen hölls på Börshuset i Malmö den 0 september 03 och samlade 9 deltagare. 7 av Skånes kommuner var representerade. Förutom kommunföreträdare deltog företrädare för de Nationella minoriteternas egna organisationer samt till Skåne gränsande län och kommuner. Konferensen var mycket uppskattad av deltagarna.

5 5 (5) s hemsida På s hemsida har tillförts information om Nationella minoriteter. Lathunden och handlingsplanen finns samt aktuella länkar. Sidan ska uppdateras efter hand. Information på minoritetsspråk På s nya webbsida finns kortfattad information om regionens verksamhet och uppdrag på 0 minoritetsspråk. Denna information kommer efter hand att vidareutvecklas. Tolkar på minoritetsspråk Genom regionens tolkavtal finns möjlighet att beställa tolkar på minoritetsspråk. Minoritetsspråken finns med i upphandlingen. FRÄMJANDE OCH SYNLIGGÖRANDE har fått medel från Socialdepartementet för att översätta delar av 77 till de varieteterna av de svenska minoritetsspråken. Detta arbete genomfördes under 03. Tidigare fanns informationen bara på 3 minoritetsspråk. Flaggning Den 4 mars 04 beslutade regiondirektören om nya flaggregler. I dessa regler ingår att ska uppmärksamma de nationella minoriteternas nationaldagar genom att på regionens flaggstänger hissa deras respektive flaggor. Detta gäller de nationaldagar som beslutats av Svenska akademin och finns i den svenska almanackan. Dessa är Samernas nationaldag den 6 februari, Romernas nationaldag den 8 april samt Tornedalingarnas nationaldag den 5 juli. Den 5 juli 04 kunde man för första gången se Tornedalingarnas flagga på s flaggstänger. Svenska akademin har också godkänt den Sverige-finska nationaldagen den 4 februari. Det är dock ännu oklart om deras flagga är officiell.

6 6 (5) Roll-UPS Det finns nu roll-ups med information om de nationella minoriteterna. Dessa kommer att ställas upp i Regionens olika hus för att sprida kunskap. De kan också lånas ut vid konferenser etc. Kultur I Skånes Regional kulturplan för Skåne finns en skrivning på sidan 0 enligt följande De fem nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur ska främjas. FÖRVALTNINGSOMRÅDE FÖR FINSKA Malmö stad och Trelleborgs kommun har hos regeringen ansökt om att få bli förvaltningsområde för finska. Ett landsting eller en region blir automatiskt förvaltningsområde om en eller fler kommuner inom deras område blir förvaltningsområde. Detta innebär att kommer att bli förvaltningsområde för finska. Från regeringen kommer det att utgå ett bidrag på kr. Dessa medel är avsedda för organisationsöversyn och förändringar skyltning informationsinsatser översättningskostnader

7 7 (5) Förslag till fortsatt arbete med lagen om nationella minoriteter bör inom vården intensifiera arbetet för att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. Utifrån den rapport (Samråd med Sveriges nationella minoriteter) folkhälsomyndigheten lämnade till regeringen 5 mars 04 kan förslag på insatser tas fram. Samråd med de nationella minoriteterna bör hållas årligen dels gemensamt och dels med varje grupp för sig. Regionens hemsida bör succesivt kompletteras med aktuell information på minoritetsspråken. s personal, inom alla verksamheter, bör få utbildning/information om de nationella minoriteterna. Ett projekt om skapande av brobyggare bör övervägas. Regionens kulturplan bör tydliggöra behovet av insatser för de nationella minoriteterna. bör vidta de åtgärder som fordras med anledning av att regionen blir förvaltningsområde för finska.

8 8 (5) Bilaga Dialogmöte mellan de nationella minoriteterna och Region Skåne, maj Annika Bahrtine välkomnar alla (ca 50 deltagare) till dialogmötet. Hon går igenom handlingsplanen som tagit fram och berättar om vad som redan genomförts. Till exempel har regionen antagit nya flaggregler som innefattar flaggning på de nationella minoriteters nationaldagar som svenska akademin fastslagit. Regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult berättar om, hur regionen uppkommit, hur den väljs och styrs. Hon berättar om s olika verksamhetsområden, som till exempel hälso- och sjukvård, kultur och näringsliv. Hon tar även upp de nationella minoriteterna, beskriver hur regionen idag jobbar med denna fråga, men också att det finns mycket kvar att göra i framtiden. En enkät om framtida samråd delas ut och deltagarna får i grupp diskutera och fylla i varsin enkät, som tar upp hur mötena ska se ut, när de ska äga rum och om mötena ska ske för var minoritet för sig eller om alla nationella minoriteter ska samlas tillsammans på framtida samråd. Gruppdiskussionerna avrundas och från varje grupp presenteras förslag som kommit fram. Förslag: ) För varje nationell minoritetsgrupp borde det finnas en anställd på Region Skåne som kan företräda gruppen i ett minoritetsutskott. Samråden ska hållas var för sig, dvs. var minoritet för sig, på kvällar eller helger (lördag). Som ämne/tema på samråden bör fokus ligga på språk. Utöver det är alla ämnen(s verksamhetsområden) viktiga. Vad gäller sjuk- och hälsovård bör fokus ligga på barn och äldre. ) På grund av olika behov i de olika minoritetsgrupperna bör möten hållas var för sig. Dessutom bör gemensamma möten hållas, främst för att olika minoriteter ska lära sig om och av varandra. Politiker ska informeras om lagen om de nationella minoriteterna och minoritetsspråk inom regionen. Deltagarna på samråden bör få ersättning. Samråden upplevs och tolkas olika utifrån varje minoritet. bör ha anställda från respektive minoritet.

9 9 (5) 3) Samrådet ska se olika ut, ibland ska det hållas som dialogmöte, ibland som konferens. Även teman på samråden ska varieras. Vid varje tema ska en sakkunnig från respektive verksamhetsområde delta på mötet. Tidpunkt på mötet ska vara beroende av ämne, och huruvida sakkunniga personer har möjlighet att delta. Samråden ska vara både gemensamma och var för sig. Minoriteterna ska ha mer inflytande och inte mötas av fördomar från regionen. 4) Framtida samråd ska ha olika former. Fokus bör ligga på kultur och hälsovård. Enskilda möten med romer bör äga rum för att främja denna minoritet men också gemensamma samråd bör hållas, för att minoriteterna ska kunna byta ut erfarenheter och lära sig om varandras kulturer. Inom sjukvården, främst inom äldrevården, bör personliga assistenter anställas som har kunskap om språk och kultur om respektive minoritet. Eventuellt borde dessa assistenter vara familjemedlemmar till patienten. Rätta romanidialekter bör finnas på hemsidor, så som regionens egen hemsida, 77 m.fl. Tolkar och anställda inom sjukvården bör vara av samma kön som patienten. 5) Inledningsvis bör formen för samråden vara gemensamma dialogmöten med alla minoriteter. Därefter ska möten hållas var för sig. Alla ämnen bör tas upp på samråden, men med fokus på hälso- och sjukvård, främst äldrevården. Gällande modersmålsundervisningen bör försöka påverka kommunerna. Tidpunkten på mötena bör vara individuellt och anpassat efter jobb. 6) Innehållet på mötet ska styra formen på samrådet, till exempel kan partyn hållas. I arbetet med de nationella minoriteterna bör mer sociala medier användas/nyttjas för att bjuda in till samråd och för att vara i dialog med minoriteterna. Medarbetare och politiker inom regionen bör upplysas om de nationella minoriteterna, om lagen om de nationella minoriteterna och minoritetsspråk. Samråden bör ske var för sig. Regionen bör vara pådrivande i frågor som rör nationella minoriteter gentemot kommunerna. blir förvaltningsområde för finska i samband med att Trelleborg och Malmö stad blir förvaltningsområden. 7) I gemensamma möten bör ramar för framtida samråd sättas upp, sedan ska möten hållas var för sig där innehållet styrs av respektive minoritetsgrupps behov. Genom att skapa arbetstillfällen som kräver ett visst minoritetsspråk/där språket är meriterande ska regionen locka hit exempelvis fler finnar. Annika Bahrtine avrundar och sammanfattar mötet. Hon tackar deltagarna för sitt engagemang och bra synpunkter och förslag på hur framtida möten ska se ut och hur bör jobba med de nationella minoriteterna i framtiden.

10 0 (5) Bilaga Sammanställning av svar från enkät Framtida samråd mellan de nationella minoriteterna och maj 04 Vilken nationell minoritet tillhör du? Judar Romer Samer Sverigefinnar Tornedalingar Tillhör ej någon nationell minoritet 0 Ej svar/bortfall Antal svar: 3

11 (5) Vilken form bör framtida samråd ha? Dialogmöte Konferens Både dialogmöte & konferens Annat förslag: Ej svar/bortfall 0 Antal svar: 3 Andra förslag: Både dialogmöte & konferens, institutionell förankring/anställa från minoritetsgrupper. Möjlighet till löpande dialog. Både dialogmöte och konferens, Konferenser för att möta och informera kommunernas repr. Dialogmöten för att samråden för representanter av minoriteter Innehållet kan styra formen, ex Pary. Sociala medier. Dialogmöte kommunvis, arbetsdrygare, dyrare men effektivare. Dialogmöte enligt medbestämmande regler och process. Både dialogmöte & konferens, ha romska brobyggare ( svar).

12 (5) Vilka ämnen/teman bör tas upp under framtida samråd? Hälso- och sjukvård Folkhälsa Tandvård Kollektivtrafik Kultur Regional utveckling Språk/Språkresurser/Modersmålsundervisning Äldreomsorg Barnomsorg Personalpolitik Diskriminering Upplysning Demensvård Utbildning Samarbete Ej svar/bortfall Antal svarande: 3 Antal svar: 3

13 3 (5) Vilken tid passar för samråd? Förmiddag Eftermiddag Kväll Eftermiddag eller kväll Kväll eller helg/lördag Alla tider passar Ej svar/bortfall Antal svar: 3 Bör samråden genomföras gemensamt för alla nationella minoriteter eller var för sig? Gemensamt Var för sig Både gemensamt & var för sig Ej svar/bortfall

14 4 (5) Antal svar: 3 Övriga kommentarer Antal svar: av 3 Hemspråksundervisning i alla kommuner i. Möjlighet till hemspråksundervisning i alla kommuner i. Översättning till polsk romani på s hemsida. Starta lärarutbildningen för hemspråk så fort som möjligt. Romsk hemtjänst ska godkännas, dvs. kvinnlig släkt ska kunna anställas. Man ska ha en anställd representant för varje minoritet inom som tillsammans ska kan bilda ett minoritetsutskott. Dialogmöte ska bygga på att minoriteten kan föra sin fråga till regionen. Kärnan i processen ska vara att samtliga får redovisa sina frågor. Skapa minoritetsgrupp från respektive minoritet. Det bör anställas förtroendevalda representant för varje minoritet inom, som ska ingå i ett utskott. Talesperson som har djup insikt i sin minoritets behov. Att samrådsformen säkerställer delaktighet och inflytande som efterfrågas från respektive nationell minoritet. Finns fler/andra former & metoder för delaktighet? Samråd är inte den enda formen? Naturlig remissinstans. Hoppas på bra samråd och förståelse för vad vi romer behöver och att man lyssnar på oss och ger oss chansen att få det vi vill ha! För att lyckas med inflytande behövs romska brobyggare. Romska brobyggare krävs för att det ska lyckas med inflytande. Måste finnas romska brobyggare om man ska lyckas, med inflytande. Vi romer från Helsingborg ser fram emot att ha bättre samråd. Inom projektet Romsk inkludering. Vi hoppas att vi ska ha inflytande i själva samrådet. Äldre romer vill helst inte acceptera andra än kvinnliga släktingar för hemtjänst och som personliga assistenter. Svårt också i samband med besök på vårdcentraler och sjukmottagningen, svårt att få tolk på rätt dialekt på romani för patienter. Hur kan regionen hjälpa till med detta? På Tel och 77 finns inga som talar romani. Hur kan vi påverka detta? Informationen på s hemsida finns ej på polsk romani. Det finns ett stort behov för detta! Jättebra om regionen lyckas genomföra en kartläggning av de anställdas kunskaper och bakgrunder i de nationella minoritetsspråken. Nationella minoriteter och säkerställandet av deras rättigheter kan bli en modell för att säkerställa övriga minoriteters rättigheter. Viktigt med synergier mellan kommuner och regionen. Finskspråkig förskola, kultur (?) och vård - en konkurrensfördel i en tid då många nordiska huvudkontor etablerar sig i Öresundsregionen. Börja med att ha gemensamma samråd, sedan kan de berörda lägga upp plan efter behov.

15 5 (5) 00, när mitt barn fick diagnosen autism fick jag inte tillräckligt med information och stöd från BUP och skolan som en autistisk person skulle få. Bara 3 kommuner har svarat på frågor om nationella minoriteter underligt och inte tillräckligt. Regionen borde kunna göra mer, stimulera kommunerna.

Handlingsplan för Region Skånes arbete med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter.

Handlingsplan för Region Skånes arbete med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. Handlingsplan för Region Skånes arbete med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. 1 Innehållsförteckning Bakgrund....sidan 3 Aktuell lagstiftning samt konventioner...sidan 5 Prioriterade

Läs mer

Svensk minoritetspolitik UTBILDNINGS- OCH INSPIRATIONSDAG KARLSKRONA 5 MAJ 2015 HELENA CRONSÉLL

Svensk minoritetspolitik UTBILDNINGS- OCH INSPIRATIONSDAG KARLSKRONA 5 MAJ 2015 HELENA CRONSÉLL Svensk minoritetspolitik UTBILDNINGS- OCH INSPIRATIONSDAG KARLSKRONA 5 MAJ 2015 HELENA CRONSÉLL Sverige före 1809 Sverige och Finland en nation Samiska och finska talas i samhället, kyrkan och skolan Judiska

Läs mer

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Nationella minoriteter och minoritetsspråk SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN. SID 1 (6) 2010-01-18 Nationella minoriteter och minoritetsspråk Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad med anledning av ny lag (2009:724) Antagna av

Läs mer

Handlingsplan för NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK

Handlingsplan för NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK Handlingsplan för NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2016-2019 Södergatan 20, 195 85 Märsta Tel (vxl) 08-591 260 00 Fax 08-591 260 36 sigtuna.kommun@sigtuna.se www.sigtuna.se Dokumentnamn Handlingsplan

Läs mer

Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad

Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad Datum 2016-05-23 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Utgångspunkter... 4 Arbetsformer... 4 Samråd... 4 Information... 5 Övergripande

Läs mer

Program för Helsingborg stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter

Program för Helsingborg stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter SID 1(9) Program för Helsingborg stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är de fem erkända nationella minoriteterna

Läs mer

Medborgarförslag 32/ Förvaltningsområde för minoritetsspråket meänkieli

Medborgarförslag 32/ Förvaltningsområde för minoritetsspråket meänkieli Sida 1 av 5 48 Diarienr: KS-2014/00891 Medborgarförslag 32/2014 - Förvaltningsområde för minoritetsspråket meänkieli Beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget 32/2014 om att ska ansöka

Läs mer

Handlingsplan. Finskt förvaltningsområde

Handlingsplan. Finskt förvaltningsområde Handlingsplan Finskt förvaltningsområde Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Instruerande Handlingsplan för finskt förvaltningsområde 2014-10-27 2014-2016 Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

Svensk minoritetspolitik MALMÖ KATARINA POPOVIC

Svensk minoritetspolitik MALMÖ KATARINA POPOVIC Svensk minoritetspolitik MALMÖ 2015-08-19 KATARINA POPOVIC Länsstyrelsens & Sametingets gemensamma uppdrag Länsstyrelsen Uppföljning Samordning Information & utbildning minoritet.se Rapport till regeringen

Läs mer

2008-03-12 IJ2008/858/DISK

2008-03-12 IJ2008/858/DISK Promemoria 2008-03-12 IJ2008/858/DISK Integrations- och jämställdhetsdepartementet Enheten för diskrimineringsfrågor Kommunenkät rörande nationella minoriteter Integrations och jämställdhetsdepartementet

Läs mer

Strategi för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk

Strategi för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk Datum Strategi för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 170 Dokumentägare: Stabschef, klf Dokumentnamn: Strategi för

Läs mer

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Vad bör göras i respektive kommun i Skåne? Företagsklimat Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm

Läs mer

Nationella minoriteter

Nationella minoriteter PM59100 PM59008 2.1 Produktionsavdelningen/ Kommunikationsavdelningen Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdraget... 3 Samråd... 3 Deltagare... 4 Samråd 2016... 4 Innehåll... 4 Återrapportering... 5 Resultat...

Läs mer

Policy för minoritetsspråk i Kiruna kommun

Policy för minoritetsspråk i Kiruna kommun POLICY 2013-06-25 Vårt Dnr: 2008-0707 Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-23, 102 Policy för minoritetsspråk i Kiruna kommun Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Organisationsnr: 21 20 00-2783 Besöksadress:

Läs mer

Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings ansvar för de nationella minoriteterna

Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings ansvar för de nationella minoriteterna Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-10-22 LS 1303-0417 Landstingsstyrelsen Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2013:70 LS 1303-0417 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings ansvar för de nationella minoriteterna

Läs mer

Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen

Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen Sida 1 (7) 2015-08-13 Till Arbetsmarknadsnämnden den 25 augusti 2015 Ärende 6 Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen

Läs mer

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING Hallstahammars kommun hör sedan 1 januari 2010 till förvaltningsområdet för finska. Kommunen har gjort en kartläggning av de behov och önskemål som den sverigefinska minoriteten

Läs mer

Samråd Minoritetspolitikens motor. Lennart Rohdin Länsstyrelsen i Stockholms län Luleå, 24 februari, 2011

Samråd Minoritetspolitikens motor. Lennart Rohdin Länsstyrelsen i Stockholms län Luleå, 24 februari, 2011 Samråd Minoritetspolitikens motor Lennart Rohdin Länsstyrelsen i Stockholms län Luleå, 24 februari, 2011 Europarådets konventioner Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter (1950) Europeiska stadgan

Läs mer

Finskt f k ör t f valtnin v gsområde mr - vad inneb v är det? är de Leena Liljestrand

Finskt f k ör t f valtnin v gsområde mr - vad inneb v är det? är de Leena Liljestrand Finskt förvaltningsområde - vad innebär det? Leena Liljestrand Lagar som gäller: (2009:724) Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk Fr o m 1 januari 2010 stärkta rättigheter och möjligheter

Läs mer

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad Verksamhetsplan 2017 Finskt förvaltningsområde Antaget av kommunstyrelsen Mariestad 2016-11-28 Datum: Dnr: Sida: 2 (7) Verksamhetsplan och budget 2017 Bakgrund Mariestads kommun ingår i förvaltningsområdet

Läs mer

Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter

Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: 2013-12-17 1.0 Sigrid Saveljeff/Jenny Malmsten/Gunnar Bergström Stadskontoret

Läs mer

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Sida 290 av 349 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-04-18 Dnr: KS 2017/114 Kommunstyrelsen Valkretsindelning Region Skåne Yttrande Förslag till beslut

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2787. Liberal minoritetspolitik. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Kommittémotion

Motion till riksdagen 2015/16:2787. Liberal minoritetspolitik. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2787 av Mathias Sundin m.fl. (FP) Liberal minoritetspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om information

Läs mer

Södertälje som Finskt förvaltningsområde - Vad innebär det i praktiken?

Södertälje som Finskt förvaltningsområde - Vad innebär det i praktiken? Södertälje som Finskt förvaltningsområde - Vad innebär det i praktiken? 1. Organisation 3. Kartläggning 5. Samråd och nätverk 7. Fokus på barn 2. Information och kommunikation 4. Fortbildning 6. Fokus

Läs mer

Nationella minoriteter

Nationella minoriteter Kommunikationsavdelningen/Produktionsavdelningen PM59100 PM59008 2.1 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdraget... 3 Metod för att utveckla former för dialog och inflytande... 3 Metoder för dialog... 3 Myndighetssamarbete...

Läs mer

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017 Företagsklimatet i stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Medborgarförslag och andra möjligheter att påverka

Medborgarförslag och andra möjligheter att påverka Medborgarförslag och andra möjligheter att påverka Vad är ett medborgarförslag? Ett medborgarförslag är en möjlighet att lämna ett förslag till kommunen om något du vill förändra eller förbättra inom kommunens

Läs mer

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Rapport om förskoleförvaltningens arbete med finskt förvaltningsområde

Rapport om förskoleförvaltningens arbete med finskt förvaltningsområde Rapport om förskoleförvaltningens arbete med finskt förvaltningsområde Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-11-23 1.0 Anders Johansson, Christina Persson Förskoleförvaltningen Avdelningen

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-03-03 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 24 Svar på motion (S) om att redovisa hur kommunen uppfyller minoritetsspråklagstiftningens

Läs mer

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Rapport: Kartläggning Finskspråkig service i Karlskoga kommun

Rapport: Kartläggning Finskspråkig service i Karlskoga kommun Rapport: Kartläggning Finskspråkig service i Karlskoga kommun Anne Ågren Verksamhetsutvecklare, finskt förvaltningsområde Juli 2014 Innehållsförteckning Bakgrund, syfte och genomförande Svarsfrekvens De

Läs mer

Handlingsplaner: Implementering av finskt förvaltningsområde

Handlingsplaner: Implementering av finskt förvaltningsområde Handlingsplaner: Implementering av finskt förvaltningsområde Handläggare Anne Ågren Verksamhetsutvecklare för finskt förvaltningsområde Diarienr. KS 2015.0175 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

NATIONELLA MINORITETER 2015

NATIONELLA MINORITETER 2015 Sverige NATIONELLA MINORITETER 15 allmänhetens kunskap om och attityd till de nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken VAD VET SVERIGES BEFOLKNING OM DEM? Innehåll Om undersökningen...

Läs mer

Handlingsprogram för minoritetsspråken 2012-2014 Pajala kommun Pajalan kunta

Handlingsprogram för minoritetsspråken 2012-2014 Pajala kommun Pajalan kunta ANTAGEN AV PAJALA KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-04-23 Handlingsprogram för minoritetsspråken 2012-2014 Pajala kommun Pajalan kunta Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Den nationella minoritetspolitiken 1.2 Pajala

Läs mer

Handlingsplan för finskt förvaltningsområde Reviderad upplaga oktober 2017

Handlingsplan för finskt förvaltningsområde Reviderad upplaga oktober 2017 Handlingsplan för finskt förvaltningsområde Reviderad upplaga oktober 2017 Handläggare Anne Ågren Verksamhetsutvecklare för finskt förvaltningsområde Diarienr. KS 2015.0175 Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Motion om minoritetsråd och initiativ till att bli förvaltningsområde

Motion om minoritetsråd och initiativ till att bli förvaltningsområde 2011 03 28 65 123 Kommunstyrelsen 2012 02 13 40 106 Arbets och personalutskottet 2012 01 16 14 27 Dnr 11.193 008 marskf25 Motion om minoritetsråd och initiativ till att bli förvaltningsområde Bilaga: PM

Läs mer

73 Dnr Bun 2013/179 Policy för nationella minoriteters rättigheter i Järfälla från kommunstyrelsen

73 Dnr Bun 2013/179 Policy för nationella minoriteters rättigheter i Järfälla från kommunstyrelsen UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och ungdomsnämnden 2013-10-03 Expedieras till Kommunstyrelsen 73 Dnr Bun 2013/179 Policy för nationella minoriteters rättigheter i Järfälla

Läs mer

Folkpartiet en röst för sverigefinnar

Folkpartiet en röst för sverigefinnar Folkpartiet Liberalerna 1 Rapport 2014 09 03 Folkpartiet en röst för sverigefinnar Folkpartiet en röst för sverigefinnar Förord De nationella minoriteterna, varav sverigefinnarna är en av fem minoriteter,

Läs mer

Handlingsplan för samiskt språk och samisk kultur Uppdatering 2013

Handlingsplan för samiskt språk och samisk kultur Uppdatering 2013 1 Handlingsplan för samiskt språk och samisk kultur Uppdatering 2013 1. Bakgrund Enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) som trädde i kraft 1 januari 2010, ingår Härjedalens

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för tandvårdsstyrning Anneli Gurenius Handläggare 044-309 35 16, 0768-870 235 anneli.gurenius@skane.se Datum 2014-02-17 1 (6) Till kontaktpersoner för

Läs mer

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2015 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02 2 Dnr: 2014.1110.

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2015 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02 2 Dnr: 2014.1110. HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2015 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02 2 Dnr: 2014.1110.101 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 3 1.1. Nuläge... 3

Läs mer

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

Datum Dnr Utvecklingsplan för nationella minoriteter. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Datum Dnr Utvecklingsplan för nationella minoriteter. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Kulturnämnden Caisa Lindfors Utvecklare kulturarv 040-675 37 62 Caisa.Lindfors@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-11-20 Dnr 1500678 1 (9) Kulturnämnden Utvecklingsplan för nationella minoriteter Ordförandens

Läs mer

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella Regeringsbeslut 48 2015-12-17 Ku2015/03083/DISK Kulturdepartementet Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslagen 7:1 och 7:2 Åtgärder för

Läs mer

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

BILAGA. Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte

BILAGA. Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte Kulturnämnden BILAGA 1 (3) Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte Region Skånes inträde i samverkansmodellen innebar ett större ansvar för övergripande kulturarvsfrågor. Samråd med de regionala

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola och skola

Nationella minoriteter i förskola och skola Sida 1 av 7 Nationella minoriteter i förskola och skola Innehåll Lag (2009:724) om nationella minoriteter Förskoleverksamhet Grundskola Gymnasieskola Tips och råd Sida 2 av 7 Lag (2009:724) om nationella

Läs mer

Koncernkontoret Möten & Internationella Relationer

Koncernkontoret Möten & Internationella Relationer Koncernkontoret Möten & Internationella Relationer Chris Marschall Enhetschef 040-675 33 01 SMS 0721-998171 Christina.marschall@skane.se INFORMATION Datum 2015-08-12 Version Dnr 1501279 1 (5) Handledning

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella Regeringsbeslut II:3 Arbetsmarknadsdepartementet 2013-12-12 A2013/4180/DISK A2013/4655/SV A2013/4745/DISK Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende

Läs mer

Handlingsplan för arbetet med finskt förvaltningsområde

Handlingsplan för arbetet med finskt förvaltningsområde Handlingsplan för arbetet med finskt förvaltningsområde 2015-2017 Köpings kommun 1 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 4 Statsbidrag 5 Samråd 6 Kartläggning

Läs mer

Intryck, avtryck framtidstro

Intryck, avtryck framtidstro Intryck, avtryck framtidstro Bemötande av våldsutsatta kvinnor från de nationella minoriteterna TILL SOCIALTJÄNSTEN 1 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 ISBN: 978-91-7257-719-0 OMSLAGSFOTO: Sara

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015 Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola Uppdaterad 2015 I denna skrift ges en kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskola, förskoleklass och skola. Syftet

Läs mer

Dokumentation från konferens om länsstyrelserna och de nationella minoriteterna

Dokumentation från konferens om länsstyrelserna och de nationella minoriteterna Dokumentation från konferens om länsstyrelserna och de nationella minoriteterna Stockholm 15 september 2011 Konferensen arrangerades av Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget. Målgrupp var länsstyrelsernas

Läs mer

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella Regeringsbeslut IV 6 Arbetsmarknadsdepartementet 2014-12-18 A2014/4438/DISK A2014/1080/DISK A2014/3779/DISK m.fl. Se bilaga 1 Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 10422 Stockholm Regleringsbrev för

Läs mer

Uppdrag om kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Uppdrag om kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Regeringsbeslut II:6 2015-04-01 S2015/2415/FST Socialdepartementet Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Uppdrag om kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Regeringens

Läs mer

Vård- och behandlingshem Behandling och rehabilitering av psykiskt sjuka och/eller psykiskt funktionshindrade vid vård- och behandlingshem

Vård- och behandlingshem Behandling och rehabilitering av psykiskt sjuka och/eller psykiskt funktionshindrade vid vård- och behandlingshem Vård- och behandlingshem Genomgång --9 Vård- och behandlingshem Behandling och rehabilitering av psykiskt sjuka och/eller psykiskt funktionshindrade vid vård- och behandlingshem Avdelningen för hälso-

Läs mer

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Elna Henriksson Sekreterare 044-309-30-60 elna.henriksson@skane.se Datum 2008-05-07 1 (5) Sammanställning av beredningens dialog kring framtidens kollektivtrafik

Läs mer

Nyhetsbrev november 2016 arbetet med de nationella minoriteterna

Nyhetsbrev november 2016 arbetet med de nationella minoriteterna Nyhetsbrev november 2016 arbetet med de nationella minoriteterna Öppna samråd Umeå kommun har under hösten genomfört öppna samråd med romer och tornedalingar. Ordföranden i den nybildade föreningen Romska

Läs mer

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-03 SN 2012.0244 Handläggare: Socialnämnden Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Sammanfattning 2010 trädde

Läs mer

PROGRAM FÖR NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK I HAPARANDA KOMMUN 2015

PROGRAM FÖR NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK I HAPARANDA KOMMUN 2015 PROGRAM FÖR NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK I HAPARANDA KOMMUN 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 58 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 BAKGRUND 1 2 OM SPRÅKETS BETYDLSE 2 3 SAMRÅD OCH DELAKTIGHET

Läs mer

KS 18 9 APRIL 2014. Finskt förvaltningsområde 2014. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 18 9 APRIL 2014. Finskt förvaltningsområde 2014. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 18 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-03-13 Diarienummer KSN-2013-1409 Kommunstyrelsen Finskt förvaltningsområde 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås

Läs mer

Gävle kommuns nationella minoritetsstrategiska program

Gävle kommuns nationella minoritetsstrategiska program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gävle kommuns nationella minoritetsstrategiska program Antagen av Kommunfullmäktige 2013-12-16 201 Gävle kommuns nationella minoritetsstrategiska program Antaget av Kommunfullmäktige

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut. Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Förvaltningens förslag till beslut. Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande. Norrmalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Dnr 1.5.1.-389/2014 Sida 1 (6) 2014-07-10 Handläggare Arja Lindholm 08-508 09 024 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Remissvar gällande Motion (2014:9) om stadens

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 040-675 30 46 marie.harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-02-14 Dnr 1201721 1 (1) Personal- och arbetsgivarutskottet Motion. Friskvård

Läs mer

LATHUND. Kommunens skyldigheter enligt lagen om DE NATIONELLA MINORITETERNA OCH MINORITETSSPRÅK (2009:724)

LATHUND. Kommunens skyldigheter enligt lagen om DE NATIONELLA MINORITETERNA OCH MINORITETSSPRÅK (2009:724) LATHUND Kommunens skyldigheter enligt lagen om DE NATIONELLA MINORITETERNA OCH MINORITETSSPRÅK (2009:724) Tornedalingar Romer Judar Sverigefinnar Samer LAGEN OM DE NATIONELLA MINORITETERNA OCH MINORITETSSPRÅK

Läs mer

Regler för flaggning inom Region Jämtland Härjedalen. Version: 1. Beslutsinstans: Regionstyrelsen

Regler för flaggning inom Region Jämtland Härjedalen. Version: 1. Beslutsinstans: Regionstyrelsen Version: 1 Beslutsinstans: Regionstyrelsen 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2015-01-18 Nyutgåva Regionstyrelsen 2016-01-18 19 13 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

PRIO Hur gick det i Skåne?

PRIO Hur gick det i Skåne? PRIO 2015 Hur gick det i Skåne? Tabell 5. Kommuner som inte uppfyller grundkraven Kommuner Grundkrav 1 Grundkrav 2 Bjurholm Ej skickat underlag Ej skickat underlag Båstad Ej skickat underlag Ej skickat

Läs mer

Strategi för Lunds kommuns arbete med nationella minoriteters rättigheter Antagen av KF den 20 december 2016, 304.

Strategi för Lunds kommuns arbete med nationella minoriteters rättigheter Antagen av KF den 20 december 2016, 304. Strategi för Lunds kommuns arbete med nationella minoriteters rättigheter Antagen av KF den 20 december 2016, 304. Varför en strategi och handlingsplan? Lunds kommuns strategi och handlingsplan för nationella

Läs mer

Finskt förvaltningsområde Göteborgs Stad Mötesplats Äldreomsorg onsdag 9/10, 10.30-11.10

Finskt förvaltningsområde Göteborgs Stad Mötesplats Äldreomsorg onsdag 9/10, 10.30-11.10 Finskt förvaltningsområde Göteborgs Stad Mötesplats Äldreomsorg onsdag 9/10, 10.30-11.10 Planeringsledare Antti Yliselä Mänskliga rättigheter och nationella minoriteter Stadsledningskontoret Enheten för

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

Datum Dnr Policy och riktlinjer gällande vård för personer från andra länder

Datum Dnr Policy och riktlinjer gällande vård för personer från andra länder Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 25 pia.landgren@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-04-07 Dnr 1100466 1 (3) Regionfullmäktige Policy och riktlinjer gällande vård för personer från

Läs mer

Remissyttrande över motion (2014:9) om stadens skyldigheter att leva upp till rättigheterna som gäller i finskt förvaltningsområde

Remissyttrande över motion (2014:9) om stadens skyldigheter att leva upp till rättigheterna som gäller i finskt förvaltningsområde Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (11) 2014-09-11 Handläggare: Mirjaliisa Lukkarinen Kvist Telefon: 08-508 35 605 Till Arbetsmarknadsnämnden den 22 september

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016 Beredningen för kommunalekonomiska frågor

Verksamhetsberättelse 2016 Beredningen för kommunalekonomiska frågor Bilaga 2017-01-17 Verksamhetsberättelse 2016 Beredningen för kommunalekonomiska frågor Ledamöter Beredningen har haft följande ledamöter: Patric Åberg (M) ordf, Östra Göinge Ann-Sofi Turesson (M), Kävlinge

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 1165/2011 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2012-06-19 Klockan: 09.00 11.15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Fisun Yavas (S) Peter

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegationen för romska frågor. Dir. 2006:101. Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 2006

Kommittédirektiv. Delegationen för romska frågor. Dir. 2006:101. Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 2006 Kommittédirektiv Delegationen för romska frågor Dir. 2006:101 Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 2006 Sammanfattning av uppdraget En delegation för romska frågor inrättas för att, med utgångspunkt

Läs mer

Policy för arbetet med nationella minoriteter i Upplands Väsby kommun

Policy för arbetet med nationella minoriteter i Upplands Väsby kommun Styrdokument, policy Stöd & Process 2015-11-06 Sofia Gullberg 08-590 974 79 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2013:346 Sofia.gullberg@upplandsvasby.se Policy för arbetet med nationella minoriteter i Upplands Väsby

Läs mer

MODERSMÅL I NATIONELL MINORITETS OCH URFOLKS KONTEXT. Ett land ett undervisningssystem Ett ämne en rättighet Modersmål ett arvspråk

MODERSMÅL I NATIONELL MINORITETS OCH URFOLKS KONTEXT. Ett land ett undervisningssystem Ett ämne en rättighet Modersmål ett arvspråk MODERSMÅL I NATIONELL MINORITETS OCH URFOLKS KONTEXT Ett land ett undervisningssystem Ett ämne en rättighet Modersmål ett arvspråk VARFÖR HAMNADE VÅRA NATIONELLA MINORITETSSPRÅK I SAMMA GRYTA MED ANDRA

Läs mer

Minoritetspolicy för Hällefors kommun

Minoritetspolicy för Hällefors kommun Dokumenttitel Minoritetspolicy för Sida 1(5) Typ av styrdokument Policy Ansvarig utgivare Kommunfullmäktige Ansvarig författare Samordnare Finskt förvaltningsområde Giltighetsdatum 2015-03-24 Dokumentförteckning

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Handläggare: Anne-Mari Ågren, Ledningsstab utv KS Verksamhetsberättelse 2014 Finskt förvaltningsområde Inledning Karlskoga Kommun ingår sedan 1.1.2012 i finskt förvaltningsområde. Bakgrunden är minoritetslagstiftningen

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Riktlinjer för flaggning i Borlänge kommun. Beslutad av kommunstyrelsen , 22

Författningssamling i Borlänge kommun. Riktlinjer för flaggning i Borlänge kommun. Beslutad av kommunstyrelsen , 22 Författningssamling i Riktlinjer för flaggning i Beslutad av kommunstyrelsen 2017-01-30, 22 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Riktlinjer för flaggning i Dokumentägare Chef servicecenter Dokumentansvarig

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Skåne län Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

Nationella minoritetsspråk utbildningsutbud och utmaningar UHR Forum, Westmanska palatset, Stockholm

Nationella minoritetsspråk utbildningsutbud och utmaningar UHR Forum, Westmanska palatset, Stockholm Nationella minoritetsspråk utbildningsutbud och utmaningar UHR Forum, Westmanska palatset, Stockholm 2017-02-14 Tuula Kuosmanen Carina Hellgren Annika Ghafoori Eva Holmestig Agenda Välkommen! Det här är

Läs mer

Handlingsplan. Förvaltningsområde för det finska språket Ludvika kommun 2015 2016. Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Handlingsplan. Förvaltningsområde för det finska språket Ludvika kommun 2015 2016. Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Handlingsplan Förvaltningsområde för det finska språket Ludvika kommun 2015 2016 Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Innehållsförteckning Översikt/bakgrund 3 Målsättning 4 Samråd

Läs mer

Öppna jämförelser Gymnasiet. (Läsåret 2012/2013)

Öppna jämförelser Gymnasiet. (Läsåret 2012/2013) Öppna jämförelser Gymnasiet 2014 (Läsåret 2012/2013) Andel elever som slutför inom 3 år exkl IV Öppna jämförelser - Gynnasieskola 2014 A1. Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre år exkl.

Läs mer

Kommunerna i Skåne län. Den finansiella profilen 2009-2013

Kommunerna i Skåne län. Den finansiella profilen 2009-2013 Kommunerna i Skåne län Den finansiella profilen 29-213 Resultatrelaterade nyckeltal Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 3,8 3 2,9 2,5 2,5 2 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,2 1 29 21 211

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-04-12 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-08-17 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-31 Dnr 1300977 1 (5) Beredningen för primärvård, psykiatri

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-09-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Företagsamheten 2017 Skåne län

Företagsamheten 2017 Skåne län Företagsamheten 2017 Skåne län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-13 Dnr 1402153 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Delaktighet, inflytande och

Läs mer