Koncernkontoret Koncernstab kansli

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Koncernkontoret Koncernstab kansli"

Transkript

1 Koncernkontoret Koncernstab kansli Bahrtine Annika Integrationshandläggare Mobil Rapport Datum Version (5) Rapport gällande genomförande av handlingsplan Implementering av Lagen om Nationella Minoriteter inom s verksamhet BAKGRUND Integrationsrådet fick i december 0 ett uppdrag av Regionstyrelsen att ta fram en handlingsplan för implementering av Lagen om Nationella minoriteter inom s verksamhet. Integrationsrådet framlade ett förslag till handlingsplan för Regionstyrelsen i juni 03. RS antog handlingsplanen och gav Integrationsrådet i uppdrag att genomföra densamma. För genomförandet anslogs kr. Nedan följer en rapport avseende genomförda aktiviteter. Redovisningen följer de olika avsnitten i handlingsplanen. KARTLÄGGNING Kontakt med föreningar och församlingar Under 03/04 har olika minoritetsorganisationer/församlingar besökts. 4 mars 03 Besök på Malmö Romska Informations-och kulturcentrum. 9 maj 03 Besök på Malmö Romska idécenters läxläsningsgrupp. 30 januari 04 Besök av Malmö Romska Idecenter. 3 april 04 Besök av Helena Dådring Samer i Syd 8 april 04 Besök på Malmö Romska informations- och kulturcentrum. Postadress: 9 89 Kristianstad Besöksadress: J A Hedlunds väg Telefon (växel): Fax: Internet: skane.se Organisationsnummer:

2 (5) 9 april 04 Besök på Judiska församlingen i Malmö. Tjänstemannanätverk Under våren 03 inleddes ett samarbete med Länsstyrelsen i Skåne och Malmö stad gällande de nationella minoriteterna. Under hösten 03 vidgades samarbetet och ett tjänstemannanätverk bildades. Gruppen består nu av tjänstemän från Länsstyrelsen i Skåne, Kommunförbundet i Skåne, Malmö stad, Trelleborgs kommun, Staffanstorps kommun, Helsingborgs kommun, Klippans kommun, Lunds kommun, Lomma kommun samt. Gruppen höll sitt första sammanträde den 30 oktober 03. Målsättningen är att ha möten per år. Länsstyrelsen är sammankallande. Kontakt med Skånes kommuner 0 februari 04 skickade ett brev till de skånska kommunerna och efterfrågade hur de arbetar med de nationella minoriteterna samt om de är intresserade av samarbete med Region Skåne. Svar inkom från 3 kommuner. Bromölla, Helsingborg, Klippan, Lomma, Malmö, Perstorp, Simrishamn, Trelleborg, Vellinge, Ystad och Åstorp svarade att de är intresserade av samarbete. Dessa kommuner har nu erbjudits att delta i tjänstemannanätverket. Kartläggning av språkkunskaper hos personal Under året har diskuterats olika vägar för att kartlägga om det finns personal inom regionen som talar något av de nationella minoritetsspråken. Målsättningen var att kunna erbjuda de nationella minoriteterna viss service på deras egna språk. Det har då framkommit att en kartläggning skulle kunna gälla även anställdas kunskaper i andra språk. En sådan kartläggning är omfattande och går utanför det uppdrag Integrationsrådet fått gällande lagen om nationella minoriteter. Integrationsrådet avvaktar därför med kartläggning.

3 3 (5) SAMRÅD Dialogmöte s första samråd, i form av ett dialogmöte, med nationella minoriteter, ägde rum den maj 04 kl i Regionhuset i Malmö. Till dialogmötet kom 50 personer (6 anmälda inklusive medverkande). De representerade fyra av de fem nationella minoriteterna samt tjänstemän från kommuner, länsstyrelse och SR. Tyvärr kom ingen representant för Tornedalingar till mötet. Regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult hälsade välkommen och informerade om s verksamhetsområden. Annika Bahrtine gick igenom arbetet med Regionens handlingsplan för implementering av lagen om Nationella minoriteter. Därefter genomfördes gruppvisa diskussioner om framtida samråd, form, innehåll och genomförande. Grupperna redovisade diskussionerna muntligt och skriftligt. Samtliga grupper betonade vikten av samarbete mellan regionen och de nationella minoriteterna. De vill ha samverkan dels gemensamt men också de olika minoriteterna var för sig eftersom behoven ser olika ut. Lämplig tid för kommande samråd är kvällstid för att så många som möjligt ska kunna delta. Formen för samråd kan vara dels dialogmöten och konferenser men det framkom önskemål att man också ville se nyare former t.ex. i form av fest. Alla regionens verksamhetsområden anses viktiga för samråd men kan skilja sig något mellan minoriteterna. Sverigefinnarna ansåg barnavård och äldrevård var viktiga inom vårdområdet. Gemensamt önskemål var att verksamma inom regionen, såväl personal som politiker behöver ökad kunskap om de nationella minoriteterna. Den romska gruppen vill att Regionen anställer brobyggare. Även en kartläggning av kunskap hos personal inom regionen välkomnas. Resultatet av diskussionerna sammanställdes av Lynn Wieger (studentmedarbetare) och finns redovisade i bilagorna och. Samarbetsgrupp En intern samarbetsgrupp har bildats. I den ingår tjänstemän från kulturförvaltningen, näringsliv Skåne, HRutveckling, samhällsanalys, hälso- och sjukvård samt kommunikation. Gruppen bildades under våren 04 och har haft sammanträde.

4 4 (5) INFORMATIONS- OCH MYNDIGHETSBEMÖTANDE Lathund En lathund om Lagen om Nationella minoriteter har framtagits och finns tillgänglig på s hemsida sedan augusti 03. Denna är tänkt att vara till hjälp för de anställda inom. Information till Regionfullmäktige i Skåne Tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län genomfördes en information till ledamöterna i Regionfullmäktige i Skåne den 6 februari 03. Katarina Popovic från Länsstyrelsen i Sthlm höll informationen. Broschyrmaterial fanns tillgängligt i lokalen för dem som önskade mer information. Information till Skånes kommunledningar Skånes kommunledningar informerades om lagen vid ett möte i Lund den mars 03. Informationen var ett samarbete med Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen i Stockholms län. Från Stockholm medverkade Helena Cronséll och från Annika Bahrtine. Information till Koncernledningen i Koncernledningen i fick information om lagen och handlingsplanen vid ett KL-möte i Malmö den oktober 03. Konferens I samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet i Skåne genomförde Integrationsrådet en konferens om Lagen om Nationella minoriteter. Konferensen hölls på Börshuset i Malmö den 0 september 03 och samlade 9 deltagare. 7 av Skånes kommuner var representerade. Förutom kommunföreträdare deltog företrädare för de Nationella minoriteternas egna organisationer samt till Skåne gränsande län och kommuner. Konferensen var mycket uppskattad av deltagarna.

5 5 (5) s hemsida På s hemsida har tillförts information om Nationella minoriteter. Lathunden och handlingsplanen finns samt aktuella länkar. Sidan ska uppdateras efter hand. Information på minoritetsspråk På s nya webbsida finns kortfattad information om regionens verksamhet och uppdrag på 0 minoritetsspråk. Denna information kommer efter hand att vidareutvecklas. Tolkar på minoritetsspråk Genom regionens tolkavtal finns möjlighet att beställa tolkar på minoritetsspråk. Minoritetsspråken finns med i upphandlingen. FRÄMJANDE OCH SYNLIGGÖRANDE har fått medel från Socialdepartementet för att översätta delar av 77 till de varieteterna av de svenska minoritetsspråken. Detta arbete genomfördes under 03. Tidigare fanns informationen bara på 3 minoritetsspråk. Flaggning Den 4 mars 04 beslutade regiondirektören om nya flaggregler. I dessa regler ingår att ska uppmärksamma de nationella minoriteternas nationaldagar genom att på regionens flaggstänger hissa deras respektive flaggor. Detta gäller de nationaldagar som beslutats av Svenska akademin och finns i den svenska almanackan. Dessa är Samernas nationaldag den 6 februari, Romernas nationaldag den 8 april samt Tornedalingarnas nationaldag den 5 juli. Den 5 juli 04 kunde man för första gången se Tornedalingarnas flagga på s flaggstänger. Svenska akademin har också godkänt den Sverige-finska nationaldagen den 4 februari. Det är dock ännu oklart om deras flagga är officiell.

6 6 (5) Roll-UPS Det finns nu roll-ups med information om de nationella minoriteterna. Dessa kommer att ställas upp i Regionens olika hus för att sprida kunskap. De kan också lånas ut vid konferenser etc. Kultur I Skånes Regional kulturplan för Skåne finns en skrivning på sidan 0 enligt följande De fem nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur ska främjas. FÖRVALTNINGSOMRÅDE FÖR FINSKA Malmö stad och Trelleborgs kommun har hos regeringen ansökt om att få bli förvaltningsområde för finska. Ett landsting eller en region blir automatiskt förvaltningsområde om en eller fler kommuner inom deras område blir förvaltningsområde. Detta innebär att kommer att bli förvaltningsområde för finska. Från regeringen kommer det att utgå ett bidrag på kr. Dessa medel är avsedda för organisationsöversyn och förändringar skyltning informationsinsatser översättningskostnader

7 7 (5) Förslag till fortsatt arbete med lagen om nationella minoriteter bör inom vården intensifiera arbetet för att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. Utifrån den rapport (Samråd med Sveriges nationella minoriteter) folkhälsomyndigheten lämnade till regeringen 5 mars 04 kan förslag på insatser tas fram. Samråd med de nationella minoriteterna bör hållas årligen dels gemensamt och dels med varje grupp för sig. Regionens hemsida bör succesivt kompletteras med aktuell information på minoritetsspråken. s personal, inom alla verksamheter, bör få utbildning/information om de nationella minoriteterna. Ett projekt om skapande av brobyggare bör övervägas. Regionens kulturplan bör tydliggöra behovet av insatser för de nationella minoriteterna. bör vidta de åtgärder som fordras med anledning av att regionen blir förvaltningsområde för finska.

8 8 (5) Bilaga Dialogmöte mellan de nationella minoriteterna och Region Skåne, maj Annika Bahrtine välkomnar alla (ca 50 deltagare) till dialogmötet. Hon går igenom handlingsplanen som tagit fram och berättar om vad som redan genomförts. Till exempel har regionen antagit nya flaggregler som innefattar flaggning på de nationella minoriteters nationaldagar som svenska akademin fastslagit. Regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult berättar om, hur regionen uppkommit, hur den väljs och styrs. Hon berättar om s olika verksamhetsområden, som till exempel hälso- och sjukvård, kultur och näringsliv. Hon tar även upp de nationella minoriteterna, beskriver hur regionen idag jobbar med denna fråga, men också att det finns mycket kvar att göra i framtiden. En enkät om framtida samråd delas ut och deltagarna får i grupp diskutera och fylla i varsin enkät, som tar upp hur mötena ska se ut, när de ska äga rum och om mötena ska ske för var minoritet för sig eller om alla nationella minoriteter ska samlas tillsammans på framtida samråd. Gruppdiskussionerna avrundas och från varje grupp presenteras förslag som kommit fram. Förslag: ) För varje nationell minoritetsgrupp borde det finnas en anställd på Region Skåne som kan företräda gruppen i ett minoritetsutskott. Samråden ska hållas var för sig, dvs. var minoritet för sig, på kvällar eller helger (lördag). Som ämne/tema på samråden bör fokus ligga på språk. Utöver det är alla ämnen(s verksamhetsområden) viktiga. Vad gäller sjuk- och hälsovård bör fokus ligga på barn och äldre. ) På grund av olika behov i de olika minoritetsgrupperna bör möten hållas var för sig. Dessutom bör gemensamma möten hållas, främst för att olika minoriteter ska lära sig om och av varandra. Politiker ska informeras om lagen om de nationella minoriteterna och minoritetsspråk inom regionen. Deltagarna på samråden bör få ersättning. Samråden upplevs och tolkas olika utifrån varje minoritet. bör ha anställda från respektive minoritet.

9 9 (5) 3) Samrådet ska se olika ut, ibland ska det hållas som dialogmöte, ibland som konferens. Även teman på samråden ska varieras. Vid varje tema ska en sakkunnig från respektive verksamhetsområde delta på mötet. Tidpunkt på mötet ska vara beroende av ämne, och huruvida sakkunniga personer har möjlighet att delta. Samråden ska vara både gemensamma och var för sig. Minoriteterna ska ha mer inflytande och inte mötas av fördomar från regionen. 4) Framtida samråd ska ha olika former. Fokus bör ligga på kultur och hälsovård. Enskilda möten med romer bör äga rum för att främja denna minoritet men också gemensamma samråd bör hållas, för att minoriteterna ska kunna byta ut erfarenheter och lära sig om varandras kulturer. Inom sjukvården, främst inom äldrevården, bör personliga assistenter anställas som har kunskap om språk och kultur om respektive minoritet. Eventuellt borde dessa assistenter vara familjemedlemmar till patienten. Rätta romanidialekter bör finnas på hemsidor, så som regionens egen hemsida, 77 m.fl. Tolkar och anställda inom sjukvården bör vara av samma kön som patienten. 5) Inledningsvis bör formen för samråden vara gemensamma dialogmöten med alla minoriteter. Därefter ska möten hållas var för sig. Alla ämnen bör tas upp på samråden, men med fokus på hälso- och sjukvård, främst äldrevården. Gällande modersmålsundervisningen bör försöka påverka kommunerna. Tidpunkten på mötena bör vara individuellt och anpassat efter jobb. 6) Innehållet på mötet ska styra formen på samrådet, till exempel kan partyn hållas. I arbetet med de nationella minoriteterna bör mer sociala medier användas/nyttjas för att bjuda in till samråd och för att vara i dialog med minoriteterna. Medarbetare och politiker inom regionen bör upplysas om de nationella minoriteterna, om lagen om de nationella minoriteterna och minoritetsspråk. Samråden bör ske var för sig. Regionen bör vara pådrivande i frågor som rör nationella minoriteter gentemot kommunerna. blir förvaltningsområde för finska i samband med att Trelleborg och Malmö stad blir förvaltningsområden. 7) I gemensamma möten bör ramar för framtida samråd sättas upp, sedan ska möten hållas var för sig där innehållet styrs av respektive minoritetsgrupps behov. Genom att skapa arbetstillfällen som kräver ett visst minoritetsspråk/där språket är meriterande ska regionen locka hit exempelvis fler finnar. Annika Bahrtine avrundar och sammanfattar mötet. Hon tackar deltagarna för sitt engagemang och bra synpunkter och förslag på hur framtida möten ska se ut och hur bör jobba med de nationella minoriteterna i framtiden.

10 0 (5) Bilaga Sammanställning av svar från enkät Framtida samråd mellan de nationella minoriteterna och maj 04 Vilken nationell minoritet tillhör du? Judar Romer Samer Sverigefinnar Tornedalingar Tillhör ej någon nationell minoritet 0 Ej svar/bortfall Antal svar: 3

11 (5) Vilken form bör framtida samråd ha? Dialogmöte Konferens Både dialogmöte & konferens Annat förslag: Ej svar/bortfall 0 Antal svar: 3 Andra förslag: Både dialogmöte & konferens, institutionell förankring/anställa från minoritetsgrupper. Möjlighet till löpande dialog. Både dialogmöte och konferens, Konferenser för att möta och informera kommunernas repr. Dialogmöten för att samråden för representanter av minoriteter Innehållet kan styra formen, ex Pary. Sociala medier. Dialogmöte kommunvis, arbetsdrygare, dyrare men effektivare. Dialogmöte enligt medbestämmande regler och process. Både dialogmöte & konferens, ha romska brobyggare ( svar).

12 (5) Vilka ämnen/teman bör tas upp under framtida samråd? Hälso- och sjukvård Folkhälsa Tandvård Kollektivtrafik Kultur Regional utveckling Språk/Språkresurser/Modersmålsundervisning Äldreomsorg Barnomsorg Personalpolitik Diskriminering Upplysning Demensvård Utbildning Samarbete Ej svar/bortfall Antal svarande: 3 Antal svar: 3

13 3 (5) Vilken tid passar för samråd? Förmiddag Eftermiddag Kväll Eftermiddag eller kväll Kväll eller helg/lördag Alla tider passar Ej svar/bortfall Antal svar: 3 Bör samråden genomföras gemensamt för alla nationella minoriteter eller var för sig? Gemensamt Var för sig Både gemensamt & var för sig Ej svar/bortfall

14 4 (5) Antal svar: 3 Övriga kommentarer Antal svar: av 3 Hemspråksundervisning i alla kommuner i. Möjlighet till hemspråksundervisning i alla kommuner i. Översättning till polsk romani på s hemsida. Starta lärarutbildningen för hemspråk så fort som möjligt. Romsk hemtjänst ska godkännas, dvs. kvinnlig släkt ska kunna anställas. Man ska ha en anställd representant för varje minoritet inom som tillsammans ska kan bilda ett minoritetsutskott. Dialogmöte ska bygga på att minoriteten kan föra sin fråga till regionen. Kärnan i processen ska vara att samtliga får redovisa sina frågor. Skapa minoritetsgrupp från respektive minoritet. Det bör anställas förtroendevalda representant för varje minoritet inom, som ska ingå i ett utskott. Talesperson som har djup insikt i sin minoritets behov. Att samrådsformen säkerställer delaktighet och inflytande som efterfrågas från respektive nationell minoritet. Finns fler/andra former & metoder för delaktighet? Samråd är inte den enda formen? Naturlig remissinstans. Hoppas på bra samråd och förståelse för vad vi romer behöver och att man lyssnar på oss och ger oss chansen att få det vi vill ha! För att lyckas med inflytande behövs romska brobyggare. Romska brobyggare krävs för att det ska lyckas med inflytande. Måste finnas romska brobyggare om man ska lyckas, med inflytande. Vi romer från Helsingborg ser fram emot att ha bättre samråd. Inom projektet Romsk inkludering. Vi hoppas att vi ska ha inflytande i själva samrådet. Äldre romer vill helst inte acceptera andra än kvinnliga släktingar för hemtjänst och som personliga assistenter. Svårt också i samband med besök på vårdcentraler och sjukmottagningen, svårt att få tolk på rätt dialekt på romani för patienter. Hur kan regionen hjälpa till med detta? På Tel och 77 finns inga som talar romani. Hur kan vi påverka detta? Informationen på s hemsida finns ej på polsk romani. Det finns ett stort behov för detta! Jättebra om regionen lyckas genomföra en kartläggning av de anställdas kunskaper och bakgrunder i de nationella minoritetsspråken. Nationella minoriteter och säkerställandet av deras rättigheter kan bli en modell för att säkerställa övriga minoriteters rättigheter. Viktigt med synergier mellan kommuner och regionen. Finskspråkig förskola, kultur (?) och vård - en konkurrensfördel i en tid då många nordiska huvudkontor etablerar sig i Öresundsregionen. Börja med att ha gemensamma samråd, sedan kan de berörda lägga upp plan efter behov.

15 5 (5) 00, när mitt barn fick diagnosen autism fick jag inte tillräckligt med information och stöd från BUP och skolan som en autistisk person skulle få. Bara 3 kommuner har svarat på frågor om nationella minoriteter underligt och inte tillräckligt. Regionen borde kunna göra mer, stimulera kommunerna.

Handlingsplan för Region Skånes arbete med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter.

Handlingsplan för Region Skånes arbete med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. Handlingsplan för Region Skånes arbete med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. 1 Innehållsförteckning Bakgrund....sidan 3 Aktuell lagstiftning samt konventioner...sidan 5 Prioriterade

Läs mer

2008-03-12 IJ2008/858/DISK

2008-03-12 IJ2008/858/DISK Promemoria 2008-03-12 IJ2008/858/DISK Integrations- och jämställdhetsdepartementet Enheten för diskrimineringsfrågor Kommunenkät rörande nationella minoriteter Integrations och jämställdhetsdepartementet

Läs mer

Rapport: Kartläggning Finskspråkig service i Karlskoga kommun

Rapport: Kartläggning Finskspråkig service i Karlskoga kommun Rapport: Kartläggning Finskspråkig service i Karlskoga kommun Anne Ågren Verksamhetsutvecklare, finskt förvaltningsområde Juli 2014 Innehållsförteckning Bakgrund, syfte och genomförande Svarsfrekvens De

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2015 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02 2 Dnr: 2014.1110.

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2015 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02 2 Dnr: 2014.1110. HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2015 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02 2 Dnr: 2014.1110.101 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 3 1.1. Nuläge... 3

Läs mer

Intryck, avtryck framtidstro

Intryck, avtryck framtidstro Intryck, avtryck framtidstro Bemötande av våldsutsatta kvinnor från de nationella minoriteterna TILL SOCIALTJÄNSTEN 1 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 ISBN: 978-91-7257-719-0 OMSLAGSFOTO: Sara

Läs mer

Medborgarförslag och andra möjligheter att påverka

Medborgarförslag och andra möjligheter att påverka Medborgarförslag och andra möjligheter att påverka Vad är ett medborgarförslag? Ett medborgarförslag är en möjlighet att lämna ett förslag till kommunen om något du vill förändra eller förbättra inom kommunens

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015 Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola Uppdaterad 2015 I denna skrift ges en kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskola, förskoleklass och skola. Syftet

Läs mer

Intryck, avtryck framtidstro

Intryck, avtryck framtidstro Intryck, avtryck framtidstro Bemötande av våldsutsatta kvinnor från de nationella minoriteterna TILL POLISEN 1 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 ISBN: 978-91-7257-721-3 OMSLAGSFOTO: Sara Arnald/Scanpix

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Handläggare: Anne-Mari Ågren, Ledningsstab utv KS Verksamhetsberättelse 2014 Finskt förvaltningsområde Inledning Karlskoga Kommun ingår sedan 1.1.2012 i finskt förvaltningsområde. Bakgrunden är minoritetslagstiftningen

Läs mer

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-03 SN 2012.0244 Handläggare: Socialnämnden Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Sammanfattning 2010 trädde

Läs mer

Finskt förvaltningsområde Göteborgs Stad Mötesplats Äldreomsorg onsdag 9/10, 10.30-11.10

Finskt förvaltningsområde Göteborgs Stad Mötesplats Äldreomsorg onsdag 9/10, 10.30-11.10 Finskt förvaltningsområde Göteborgs Stad Mötesplats Äldreomsorg onsdag 9/10, 10.30-11.10 Planeringsledare Antti Yliselä Mänskliga rättigheter och nationella minoriteter Stadsledningskontoret Enheten för

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegationen för romska frågor. Dir. 2006:101. Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 2006

Kommittédirektiv. Delegationen för romska frågor. Dir. 2006:101. Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 2006 Kommittédirektiv Delegationen för romska frågor Dir. 2006:101 Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 2006 Sammanfattning av uppdraget En delegation för romska frågor inrättas för att, med utgångspunkt

Läs mer

Intryck, avtryck framtidstro

Intryck, avtryck framtidstro Intryck, avtryck framtidstro Bemötande av våldsutsatta kvinnor från de nationella minoriteterna TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 1 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 ISBN: 978-91-7257-720-6 OMSLAGSFOTO:

Läs mer

Minoritetspolitiskt program

Minoritetspolitiskt program 1 (16) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2012-05-20, 40 Uppdateras: 2016 KS 2012-06-19, 174 Det minoritetspolitiska programmet är ett samlat styrdokument för Strömsunds

Läs mer

Slutrapport Önskemål och behov av finskspråkig service i Karlskoga

Slutrapport Önskemål och behov av finskspråkig service i Karlskoga Slutrapport Önskemål och behov av finskspråkig service i Karlskoga Anne Ågren Verksamhetsutvecklare, finskt förvaltningsområde Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och genomförande 4 Frågeställningar

Läs mer

Granskning av. Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport.

Granskning av. Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport. Greger Nyberg Yrkesrevisor 044-309 3207, 0768-87 00 04 greger.nyberg@skane.se 1 (8) Granskning av Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport., Höganäs kommun,

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Romska i undervisningen och på webben

Romska i undervisningen och på webben Romska i undervisningen och på webben en enkätundersökning från Språkrådet Baki Hasan och Jennie Spetz Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Det romska språket i Sverige... 4 1. Romska på myndigheternas

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

Underskrifter Paragrafer 7-12. Marie Jesson. Pia Wårdsäter. Marianne Pettersson BEVIS OM ANSLAG

Underskrifter Paragrafer 7-12. Marie Jesson. Pia Wårdsäter. Marianne Pettersson BEVIS OM ANSLAG 2011-05-10 8 Plats och tid Kommunhuset, A-salen kl 13:00-16:00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Pia Wårdsäter (S), ordförande Håkan Thomsson (MP) Urban Blomster

Läs mer

Juridisk bedömning kommer att ske när avtalsförslag upprättas.

Juridisk bedömning kommer att ske när avtalsförslag upprättas. Regionstyrelsen Ledningsstrateg 044-309 35 30 marianne.palmqvistberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2009-06-09 Dnr 0901212 1 (2) Regelverk för förvaltningar inom Region Skåne gällande försäljning/uthyrning

Läs mer

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor PROTOKOLL 25-34 Datum 2012-11-30 1 (6) Protokoll från sammanträde Tid: 2012-11-30, kl 11.00-13.00 Plats: Stadshuset, Lund Förtroendevalda Pia Kinhult

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Antagna av regionstyrelsen 2013-02-26, 38 Diarienummer RS 678-2011 Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Riktlinjer för tillgänglig information och

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

Svensk författningssamling Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk; SFS 2009:724 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 11 juni 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkande parter: Kommunerna i Skåne och Kommunförbundet Skåne Inledning Avtalande kommuner i Skåne har

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

Regionstyrelsen. Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Regionstyrelsen

Regionstyrelsen. Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Regionstyrelsen Regionstyrelsen BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-09-13 Dnr 1101007 1 (6) Regionstyrelsen Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Ordförandens förslag 1. Regionfullmäktige godkänner det förslag till process

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Skåne län i utveckling Ingrid Andersson Annalena Holmgren Rapport 2001: 40 Kerstin Jonsson Kerstin Olsson ISSN 1402-3393 Eva Wallengren

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Datum 2013-06-10 Dnr 1301185. Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Region Skåne

Datum 2013-06-10 Dnr 1301185. Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Region Skåne Regionstyrelsen Cecilia Eklund Bitr. Kanslidirektör 044-309 32 30 cecilia.eklund@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-06-10 Dnr 1301185 1 (7) Regionstyrelsen Användande av läsplattor vid politiska sammanträden

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats

BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats Personalberedningen BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen godkänner föreslagen utveckling och komplettering

Läs mer

BOENDE: Hyresg/kunder Finsktalande personal. Östergården 0 0. Borgvallen 1 2. Bäckahästen 0 0. Tappers Hus 0 0. Hermelinen 0 0.

BOENDE: Hyresg/kunder Finsktalande personal. Östergården 0 0. Borgvallen 1 2. Bäckahästen 0 0. Tappers Hus 0 0. Hermelinen 0 0. BOENDE: Hyresg/kunder Finsktalande personal Östergården 0 0 Borgvallen 1 2 Bäckahästen 0 0 Tappers Hus 0 0 Hermelinen 0 0 Smygehem 1 0 Silverängen 1 1 Alstadhemmet 0 0 Myran 1 1 HEMTJÄNST: Centrum 2 0

Läs mer

2014-12-09. Tisdagen den 9 december 2014, kl. 12.00-16.00

2014-12-09. Tisdagen den 9 december 2014, kl. 12.00-16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (12) Plats och tid Beslutande Glada Kocken Tisdagen den 9 december 2014, kl. 12.00-16.00 Birgitta Larsson, ordförande Per-Eric Tina, Tornedalingar i Gällivare Karin Aspholm,

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

Riktlinjer för flaggning i Växjö kommun

Riktlinjer för flaggning i Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2013-10-01 Riktlinjer för flaggning i Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Riktlinjer för flaggning i Växjö kommun Fastställd/Upprättad

Läs mer

Redovisning av uppdrag om att utarbeta förslag på kursplaner för nationella minoritetsspråk Dnr U2014/5037/S

Redovisning av uppdrag om att utarbeta förslag på kursplaner för nationella minoritetsspråk Dnr U2014/5037/S Regeringskansliet 1 (10) Redovisning av uppdrag om att utarbeta förslag på kursplaner för nationella minoritetsspråk Dnr U2014/5037/S Härmed redovisas uppdraget att utarbeta förslag på kursplaner för de

Läs mer

2011-06-08 LS 1010-0819. Uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den nya lagstiftningen om minoriteter och minoritetsspråk

2011-06-08 LS 1010-0819. Uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den nya lagstiftningen om minoriteter och minoritetsspråk Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(2) Ankom Stockholms läns landsting 2011-06-08 LS 1010-0819 i ANOSTINGSSTYRELSEN Dnr: 2011-06- 0 8 * 1-06-21 01? Landstingsstyrelsen Uppföljning

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0

B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0 B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0 Det regionala brukarrådet med inriktning på missbruk och beroende 1 bjöd, den 9 november

Läs mer

Dokumentation av regionkonferens. Nationella minoriteters rättigheter i Skåne

Dokumentation av regionkonferens. Nationella minoriteters rättigheter i Skåne Dokumentation av regionkonferens Nationella minoriteters rättigheter i Skåne Malmö den 10 september 2013 Innehållsförteckning Inledning sid 4 Tema 1 Rätten till information En webb för alla om normkritik

Läs mer

Våra nationella minoriteter och minoritetsspråk. Pirjo Linna Avarre, samordnare för nationella minoriteter, Sundsvalls kommun.

Våra nationella minoriteter och minoritetsspråk. Pirjo Linna Avarre, samordnare för nationella minoriteter, Sundsvalls kommun. ALLAS BIBLIOTEK Studiedag i Kulturmagasinet, Sundsvall den 10 april 2014 Arrangör: ZY-föreningen Våra nationella minoriteter och minoritetsspråk Pirjo Linna Avarre, samordnare för nationella minoriteter,

Läs mer

Riktlinjer för flaggning i Södertälje kommun. Kommunfullmäktige 2014-06-16 89, kommunstyrelsen 2014-06-13 139.

Riktlinjer för flaggning i Södertälje kommun. Kommunfullmäktige 2014-06-16 89, kommunstyrelsen 2014-06-13 139. Riktlinjer för flaggning i Södertälje kommun Kommunfullmäktige 2014-06-16 89, kommunstyrelsen 2014-06-13 139. Värdet av flaggning Den svenska flaggan har ett stort symbolvärde för många människor. Det

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Maria Antonsson-Anderberg Enhetschef 040-675 32 22 Maria.Antonsson-Anderberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-17 Dnr 1301426 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Återrapportering:

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden Ingemar Nilsson Servicedirektör 0702-37 57 61 ingemar.a.nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-09-06 Dnr 99190000 0053 1998-0113 / 252C 1 (7) Försäljning av fastigheter

Läs mer

Regler för flaggning -1-

Regler för flaggning -1- -1-2014 Regler för flaggning Fastställd av kommunstyrelsen 2014-03-19, 59 att tillämpas fr o m 2014-03-20 Ersätter Kommunstyrelsen 2008-11-19 286 Nedan följer allmänna flaggregler utdrag ur Rikskommittén

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

Kaffeost med kippa Nya former av minoritetssamarbete i Sverige. Leena Huss Hugo Valentin-centrum Uppsala universitet

Kaffeost med kippa Nya former av minoritetssamarbete i Sverige. Leena Huss Hugo Valentin-centrum Uppsala universitet Kaffeost med kippa Nya former av minoritetssamarbete i Sverige Leena Huss Hugo Valentin-centrum Uppsala universitet Innehåll Hur började det? Vilka former av samarbete? Har det lett till resultat? Den

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

Romsk brobyggare implementering av projekt Romane Buca

Romsk brobyggare implementering av projekt Romane Buca KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Reuterdahl Karin Datum 2014-05-02 Diarienummer UAN-2014-0224 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Romsk brobyggare implementering av projekt Romane

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

Nationella minoriteter. Rapport om tillämpningen av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk år 2011

Nationella minoriteter. Rapport om tillämpningen av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk år 2011 Nationella minoriteter Rapport om tillämpningen av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk år 2011 Utgivningsår: 2012 ISBN 978-91-7281-484-7 Fler exemplar av rapporten kan beställas hos enheten

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Anders Reuter Arbetsrättsjurist 044-309 34 78 anders.reuter@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-02-14 Dnr 1201442 1 (5) Personal- och arbetsgivarutskottet Motion. Ökad

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan 2015 - Varbergsnämnden

Aktivitets- och internkontrollplan 2015 - Varbergsnämnden Aktivitets- och internkontrollplan 2015 - snämnden Ärende 8 - bilaga Aktivitets- och internkontrollplan är ett komplement och bilaga till beslutad nämndsplan. I nämndsplanen framgår de inriktningar och

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola och skola UPPDATERAD 2011

Nationella minoriteter i förskola och skola UPPDATERAD 2011 Nationella minoriteter i förskola och skola UPPDATERAD 2011 I den här skriften ges kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskolan och skolan. Huvudmännens information till

Läs mer

Språket inom social- och hälsovård

Språket inom social- och hälsovård Språket inom social- och hälsovård De språkliga rättigheterna hör till individens grundläggande rättigheter. Med tanke på individens grundtrygghet är social- och hälsovård på eget språk viktig i livets

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

NATIONELLAMINORITETERfi. TIONELLAMINORITETERfinsk. ONELLAMINORITETERfinsktförv Handlingsplan 2015

NATIONELLAMINORITETERfi. TIONELLAMINORITETERfinsk. ONELLAMINORITETERfinsktförv Handlingsplan 2015 NATIONELLAMINORITETERfi nsktförvaltningsområdesamrådna KOMMUNLEDNINGSKONTORET TIONELLAMINORITETERfinsk tförvaltningsområdesamrådnati ONELLAMINORITETERfinsktförv Handlingsplan 2015 altningsområdesamrådnatione

Läs mer

Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Finansiärer är

Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Finansiärer är ällar, företagserbjudanden och serar på att ge information och energianvändning. Du bestämut. Det finns tusentals möjlighema vad och hur mycket man vill holm av hushåll är välkomna i Klimatushåll som kan

Läs mer

Minoritetsspråkslagstiftningens tillämpning i kommunen

Minoritetsspråkslagstiftningens tillämpning i kommunen Revisionsrapport Minoritetsspråkslagstiftningens tillämpning i kommunen Gällivare kommun April 2010 Lars-Börje Sehlberg Hans Forsström, Certifierad kommunal revisor 2010-05-05 Lars-Börje Sehlberg projektledare

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

Arbetsmarknadsavdelningen/Integration (Kaserngården 3B, I17 Parken)

Arbetsmarknadsavdelningen/Integration (Kaserngården 3B, I17 Parken) Arbetsmarknadsavdelningen/Integration (Kaserngården 3B, I17 Parken) Mikaela Hansson Utredare Anna Partanen Minoritetskonsulent Annette Nyman Integrationsstrateg/Verksamhetsledare Fredrika Abrahamsson Etableringskoordinator

Läs mer

- att kunna välja utförare av hemtjänst. Kommunhuset, Naverlönnsalen, tisdagen den 29 september 2009, klockan 19.00 20.30

- att kunna välja utförare av hemtjänst. Kommunhuset, Naverlönnsalen, tisdagen den 29 september 2009, klockan 19.00 20.30 Medborgarmöte - att kunna välja utförare av hemtjänst Kommunhuset, Naverlönnsalen, tisdagen den 29 september 2009, klockan 19.00 20.30 Närvarande Värdar (vårdutskottet) Per Mattsson (M), ordförande i vårdutskottet

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Tisdagen den 1 april 2014 kl.13.15

Läs mer

Inbjudan till deltagande i MILSA II

Inbjudan till deltagande i MILSA II Inbjudan till deltagande i MILSA II informations- och inspirationsserie under 2014 för dig som i din verksamhet möter nyanlända flyktingar! Om MILSA MILSA, stödplattform för migration och hälsa, verkar

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Moveri AB HANDLINGSPLAN FÖR ETNISK MÅNGFALD

Moveri AB HANDLINGSPLAN FÖR ETNISK MÅNGFALD Moveri AB HANDLINGSPLAN FÖR ETNISK MÅNGFALD INNEHÅLL Inledning och bakgrund 3 Mångfaldspolicy för Moveri AB 3 Nulägesbeskrivning 3 Moveri AB s mål för etnisk mångfald 4 Handlingsplan 5 Ansvarsfördelning

Läs mer

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal PSYKOTERAPEUTER Verksamma enligt vårdavtal April 2009 Kontaktpersoner: Owe Johansohn, 040-33 30 86 Stefan Karlegärd, 044-309 28 72 Framtagen av Hälso- och sjukvårdsenheten, Avdelningen för privata vårdgivare

Läs mer

Den digitala agendan för Skåne Sida 2 (7)

Den digitala agendan för Skåne Sida 2 (7) Den digitala agendan för Skåne Sida 2 (7) Bakgrund Med två signaturer den 22 februari 2012 markerades startskottet för arbetet mot en regional Skånsk digital agenda. I pennorna höll regionstyrelsens ordförande

Läs mer

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Välkommen till nyhetsbrev för RSA! Risk- och sårbarhetsarbetet är ett spännande arbete som kommer att beröra alla verksamheter, och fortlöpande information

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal om samverkan mellan kommunerna/gymnasieförbund i Skåne samt Blekinge och Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

BESLUT. 7 Meddelat i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Region Skånes beslut den 16 november 2012, se bilaga A. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

BESLUT. 7 Meddelat i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Region Skånes beslut den 16 november 2012, se bilaga A. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l BESLUT 7 Meddelat i Göteborg Sida l (4) Mål nr 8666-12 KLAGANDE Andreas Jelvefors TV4 Malmö Södergatan 22 211 34 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE s beslut den 16 november

Läs mer

Barnkonventionen fyller 25 år den 20 november 2014

Barnkonventionen fyller 25 år den 20 november 2014 Barnkonventionen fyller 25 år den 20 november 2014 Det ska vi fira! Nu tar vi chansen att synliggöra barnkonventionen och hoppas med detta material inspirera till födelsedagsfirande runt om i Skåne! Nätverket

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för En skola på vetenskaplig grund den 2 mars 2012

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för En skola på vetenskaplig grund den 2 mars 2012 Datum Fou skola 2012-03-15 Birgitta Henecke 0709 71 99 29 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för En skola på vetenskaplig grund den 2 mars 2012 Närvarande: Tomas Johansson, Kerstin Melén - Gyllensten,

Läs mer

Datum 2013-09-25 Dnr 0902057. Försäljning av fastigheter - godkännande av köpeavtal

Datum 2013-09-25 Dnr 0902057. Försäljning av fastigheter - godkännande av köpeavtal Regionstyrelsen Ingemar Nilsson Servicedirektör 0702-37 57 61 Ingemar.A.Nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-09-25 Dnr 0902057 1 (7) Regionstyrelsen Försäljning av fastigheter - godkännande av köpeavtal

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 april 2013 kl. 9.00 12.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer