Groddjursinventering vid Åsen, Munkedals kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Groddjursinventering vid Åsen, Munkedals kommun"

Transkript

1 Groddjursinventering vid Åsen, Munkedals kommun

2 Beställare: Rapportdatum: Rapporten citeras: Projektledare: Inventering: Rapportförfattare: Foton: Kvalitetsgranskning: Övriga medverkande: Omslagsfoto: Tobias Noborn, Radar Arkitektur och Planering AB Adelsköld, T. (2012). Groddjursinventering vid Åsen, Munkedals kommun. Calluna AB. Marie Jakobi (Calluna AB) Tove Adelsköld (Calluna AB) Tove Adelsköld (Calluna AB) Tove Adelsköld (Calluna AB) om inget annat anges Anna Sandström (Calluna AB) Håkan Andersson, Mattias Stahre, Kristina Kvamme, Jakob Sörensen (samtliga Calluna AB) ovan t.v. mindre vattensalamander, ovan t.h. dammen sett från söder, nere t.v. paddrom, nere t.h. grodrom Intern projektkod: MJI0006c Åsen groddjursinventering

3 Sammanfattning Calluna AB har fått i uppdrag att utföra en groddjursinventering i en damm i Munkedals kommun i samband med en ny detaljplan för ett bostadsområde. Dammen är relativt stor och ligger i en fårhage norr om berget Åsen. Vid två inventeringstillfällen dagtid eftersöktes groddjur och detta resulterade i fynd av rom och yngel av vanlig groda eller åkergroda (arterna är mycket svåra att skilja åt), rom och yngel av vanlig padda samt fyra vuxna individer av mindre vattensalamander. Groddjur är generellt känsliga för förändringar i landskapet. Projektets påverkan på groddjuren handlar främst om en väg som planeras att gå mellan dammen och en potentiellt viktig livsmiljö för groddjuren, en lövskogsbrant. Risken att en stor mängd groddjur blir överkörda i samband med rörelser mellan dammen och branten finns, men storleken på konsekvenserna för groddjurspopulationerna är svåra att uppskatta. En möjlig åtgärd skulle kunna vara att anlägga en groddjurspassage. För att förstärka groddjurens livsmiljö i området kan även en planerad dagvattendamm optimeras för groddjur. 3

4 Innehåll 1 Inledning Syfte Bakgrund Metod Resultat Områdesbeskrivning Fynd av groddjur Övriga observationer Groddjurens situation Känslighet Lagligt skydd Bedömningar och rekommendationer Befintliga värden Planens påverkan på värdena Möjliga anpassningar av projektet Referenser

5 1 Inledning 1.1 Syfte Calluna AB har fått i uppdrag att utföra en groddjursinventering i en damm i samband med en ny detaljplan för ett bostadsområde. Inventeringen syftar till att undersöka om det förekommer groddjur i dammen och, om möjligt, vilken eller vilka arter det i så fall rör sig om. Utifrån inventeringsresultatet har en bedömning gjorts av möjliga konsekvenser och åtgärder för det planerade exploateringsprojektet. 1.2 Bakgrund Den undersökta dammen (figur 1) ligger norr om berget Åsen i Munkedals kommun (figur 2). Sydväst om Åsen ligger samhället Saltkällan, invid en vik av Gullmarsfjorden, och mellan Åsen och Saltkällan går både en järnväg och motorvägen E6. Dammen ligger inom ett naturreservat och ett riksintresseområde för naturvård. Markägaren driver tillsammans med kommunen ett flertal exploateringsprojekt i området. På berget Åsen planeras ett bostadsområde med cirka 80 (maximalt 100) bostäder och tillhörande tillfartsväg. Figur 1. Den inventerade dammen ligger i en fårhage. Nere till höger syns bäcken som rinner in i dammen från söder. 5

6 Figur 2. Området kring berget Åsen vid Saltkällan i Munkedals kommun. Den inventerade dammen syns norr om berget (inringad med blått). 2 Metod Utdrag gjordes från ArtDatabanken över tidigare fynd av groddjur i området. Dammen inventerades vid två tillfällen dagtid under våren 2012 (3:e och 24:e maj). Alla observationer av lekande groddjur samt rom och yngel noterades och räknades där så var möjligt. För att hitta salamandrar användes håvning enligt fastslagen metodik (Z-metoden, se Hallengren & Blank, 2010). I korthet innebär metoden en z-formad håvrörelse var femte meter längs stranden. Observationer av möjliga predatorer på groddjurs ägg, yngel och larver noterades. Vid varje besök mättes också vattnets ph med ett enkelt test (universalindikatorpapper). Figur 3. Håvning enligt z-metoden utfördes längs dammens stränder för att finna eventuella salamandrar. 6

7 GRODDJURSINVENTERING, ÅSEN Resultat 3.1 Områdesbeskrivning Dammen ligger i en hage som idag betas av får (figur 4a). En bäck i dammens södra ände utgör det huvudsakliga tillflödet och vid inloppet finns rester av en stenmur som kan ha utgjort en äldre fördämning (figur 4b). Även två mindre bäckar leder till dammen, från sydost respektive nordost. Utloppet finns i dammens nordvästra del, genom en uppbyggd jordvall (figur 4c), och bäcken rinner sedan ner i en ravin efter ett fall på några meter. Dammen är cirka m2 stor och vattennivån var likartad vid de två besöken. ph låg mellan 5 och 6 vid båda besöken. Vattenytan är till största delen solbelyst, en skogsdunge med asp och sälg skuggar något i söder. Stranden längs dammens östra och södra sidor sluttar svagt ner i vattnet medan övriga stränder är relativt branta (figur 4a). Vattenvegetation finns främst längs den östra stranden; längs jordvallen i väster har strandkanten påverkats av arbeten med jordvallen och vattenvegetation saknas bitvis helt. Figur 4 a) dammen sett från södra änden, de branta stränderna längs jordvallen syns till vänster, b) stenmuren vid inloppet i söder, c) den östra stranden med en hel del vattenvegetation, utloppet genom jordvallen syns i bakgrunden. 7

8 3.2 Fynd av groddjur Tidigare fynd Vid en sökning i Artportalen fanns inga rapporter om groddjur inom ett par kilometers avstånd från dammen (ArtDatabanken & Naturvårdsverket, 2012). Närmsta fynd låg mer än fem kilometer bort och gällde vanlig groda och vanlig padda. Enligt utdrag från ArtDatabanken finns det inga tidigare observationer inrapporterade av rödlistade groddjur i dammen eller inom en kilometer från den (ArtDatabanken, 2012) Grodor Vid det första inventeringstillfället (3/5) observerades sex klumpar med grodrom med uppskattningsvis cirka ägg totalt (figur 5a). Klumparna låg bland vattenvegetationen dels längs östra sidan och dels i en liten, grundare vik på västra sidan. Mitt ute i dammens norra del fanns en del vattenvegetation där fler romklumpar kan ha förekommit, detta kunde dock inte observeras från stranden. Vid det andra inventeringstillfället (24/5) observerades stora mängder yngel på flera ställen i dammen, troligtvis både grod- och paddyngel (figur 5b). Artbestämning ansågs inte möjlig och utfördes inte. Med stor sannolikhet tillhör rom respektive yngel någon av arterna vanlig groda eller åkergroda. Dessa två arter är våra vanligaste grodarter och mycket svåra att skilja åt, både som ägg, yngel och vuxna individer (Fog, Schmedes & Rosenørn de Lasson, 2011). Figur 5 a) grodrom bland vattenvegetationen, 5b) yngel av antingen groda eller padda Paddor Vid det första inventeringstillfället observerades två ansamlingar med paddrom, vilka läggs i dubbla strängar och inte i klumpar som hos grodor (figur 6a och 6b). Romsträngarna var fästa i vattenvegetationen längs dammens östra sida och innehöll uppskattningsvis cirka ägg totalt. Vid det andra inventeringstillfället observerades stora mängder yngel på flera ställen i dammen, troligtvis både grod- och paddyngel. En vuxen individ av vanlig padda observerades dessutom i aspdungen söder om dammen i samband med inventeringen. Med stor sannolikhet tillhör rom och yngel arten vanlig padda. Den är, som namnet antyder, vår vanligaste paddart (Fog, Schmedes & Rosenørn de Lasson, 2011). Slutsatsen stärks av fyndet av den vuxna individen av samma art. 8

9 Figur 6 a) två strängar med paddrom som har fästs i vattenvegetationen, 5b) en större ansamling med paddrom i parvisa strängar Salamandrar Vid det första inventeringstillfället sågs inga salamandrar och inte heller några ägg. Vid det andra besöket däremot resulterade håvningen i fynd av arten mindre vattensalamander. Fyra individer sågs, tre honor och en hane (figur 7a och 7b). Två av dem återfanns på dammens västra sida och de andra två på den östra sidan. Efter art- och könsbestämning släpptes salamandrarna tillbaka på samma plats som de håvats upp. Figur 7 a) en hona (ovan) och en hane (nedan) av mindre vattensalamander, hanen har mörkare fläckar och man kan även delvis ana hans ryggkam, b) en hona av mindre vattensalamander som själv hittar ut ur håven Andra arter Det är inte uteslutet att andra groddjursarter än de som nämns ovan kan finnas i eller kring dammen, bara för att de inte observerats vid något av fältbesöken. Uppdraget tillät endast två besök i fält och dessa ägde rum först i maj, efter den tid då eventuell lek av grodor och paddor hade kunnat observeras eller höras. Livsmiljön i och kring dammen är mycket lämplig för groddjur, där finns tillgång till både lekvatten och övervintringsmiljöer. Inventeringen visade inte på förekomst av större vattensalamander, men det är inte otänkbart att arten ändå kan finnas i dammen. Bland övriga svenska groddjursarter är det sedan bara strandpadda (kallas även stinkpadda) som möjligtvis också skulle kunna vara aktuell. Sannolikheten att hitta strandpadda vid Åsen bedöms dock vara mycket liten, främst eftersom inga fynd har gjorts kring denna del av Gullmarsfjorden. Vid eftersökning av arten har den oftare återfunnits i yttre skärgården än i inre skärgården (Pröjts, odaterat). 9

10 3.3 Övriga observationer De möjliga predatorer på groddjurens ägg, yngel och larver som noterades vid fältbesöket var endast rikligt med trollsländelarver och eventuellt någon större dykarbagge. Inga fiskar eller kräftdjur sågs vid besöken. 4 Groddjurens situation 4.1 Känslighet Alla groddjursarter i Sverige har drabbats hårt av det senaste århundradets drastiska förändringar av landskapet, främst den omfattande dräneringen och torrläggningen av våtmarker och vattensamlingar. Även jordbrukets rationaliseringar, användandet av konstgödsel och biocider har påverkat dem negativt. Flera av de svenska arterna är idag ovanliga och hotade. De arter som hittats vid dammen är inte rödlistade eller bland de mest ovanliga arterna i landet, men på grund av groddjurens generella känslighet i dagens landskap, samt gällande lagstiftning, ska de visas stor hänsyn. 4.2 Lagligt skydd Samtliga svenska groddjursarter är fridlysta enligt artskyddsförordningen 2007: Det innebär att det är förbjudet att döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in vilt levande exemplar och förbjudet att ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon. En planerad åtgärd som riskerar att påverka groddjuren på ett sätt som är förbjudet enligt 6 kräver dispens enligt artskyddsförordningen 15. För att få dispensen krävs att det inte finns någon annan lämplig lösning. Åkergroda finns dessutom upptagen i habitatdirektivets bilaga 4 och omfattas då av strikt skydd. Detta innebär att det är förbjudet att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Vanlig groda finns upptagen i bilaga 5 till habitatdirektivet, vilket innebär att en reglering av rätten att ta dem från naturen och att utnyttja dem kan krävas. Detta påverkar inte det aktuella projektet. Öppna vattensamlingar (groddjurens livsmiljö) skyddas av det generella biotopskyddet enligt 7 kapitlet 11 i miljöbalken. För åtgärder som kan skada en sådan biotop krävs dispens. 5 Bedömningar och rekommendationer 5.1 Befintliga värden Populationsstorlek Det är mycket svårt att utifrån endast två besök i fält uppskatta populationsstorleken hos dammens olika groddjur. Till exempel kan inte antalet funna individer av mindre vattensalamander vid ett tillfälle säga om det finns tio eller hundra salamandrar i dammen, det finns så många faktorer som kan spela in. Vi vet heller ingenting om några närliggande groddjurspopulationer i området. Om dammens groddjurspopulationer är små och isolerade kan de vara mycket sårbara och känsliga för påverkan. Är det däremot starka och livskraftiga populationer kan de vara viktiga för hela området. 10

11 GRODDJURSINVENTERING, ÅSEN Livsmiljöer Groddjuren vistas i dammen under lekperioden på våren och som yngel till dess att de är färdigutvecklade. Under resterande delar av året använder grodorna, paddorna och salamandrarna närliggande landmiljöer för att leta efter mat och söka vila. Under vintern övervintrar de på olika ställen i marken, under stenar och död ved eller gamla gnagargångar. Saltkällan MKB inventering Både dammen, fårhagen omkring dammen och en lövskogsbrant på Åsens västra sida (figur 8) utgör goda livsmiljöer för groddjur och sannolikt även för andra organismer. Groddjuren använder förmodligen de olika miljöerna vid olika tider på dygnet och året, beroende på väderlek och tillgång på föda. Det är cirka hundra meter mellan dammen och lövskogsbranten och sådana avstånd innebär inga problem för groddjur att förflytta sig Figur 8. Flygfoto över området med den inventerade dammen (inringad i blått), ungefärlig preliminär 4 dragning av tillfartsvägen till det planerade bostadsområdet (röd linje) samt utpekade naturvärdesområden (gröna ytor) där lövskogsbranten utgörs av område Socialt värde 6 Det bör även nämnas att groddjur ofta uppfattas som ett positivt och spännande inslag i närnaturen kring bostäder; groddjuren kan till och med bli en tillgång för bostadsområdet och projektet. 5.2 Planens påverkan på värdena Risk för trafikdöd Enligt det senaste planförslaget berörs inte dammen direkt av den planerade bebyggelsen. Däremot planeras en infartsväg till området norrifrån och den skulle i så fall gå mellan dammen och lövskogsbranten (figur 8). Eftersom groddjuren förmodligen utnyttjar branten som livsmiljö bedöms groddjur röra sig mellan branten och dammen. Därmed finns det en risk attcalluna groddjur skulle bli överkörda på den nya vägen. Vägar drar även generellt till sig inventering 11

12 groddjur, på grund av god tillgång på föda, och om de uppehåller sig på vägbanan ökar risken för trafikdöd ytterligare. Infartsvägen till bostadsområdet kommer att belastas av de boendes biltrafik. En grov uppskattning, med cirka bilar som i medeltal passerar dammen fyra gånger per dygn, ger cirka passerande bilar per dygn. De flesta resorna görs förmodligen klockan 7-9 samt Denna trafikmängd är fullt tillräcklig för att orsaka många trafikdödade groddjur, om djuren rör sig över vägen. Under byggtiden för projektet kommer många transporter att röra sig i området. Det går inte att säga exakt när groddjuren kommer att röra sig mellan landmiljöerna och dammen. Under några veckor på våren rör de sig i stora mängder från övervintringsplatserna till lekdammen, men de kan även vistas i stora mängder vid vägen under andra tider på året. Om mycket transporter sker just de dygn då djurens massvandringar sker kommer troligtvis många groddjur att bli överkörda. Området utgör en god livsmiljö för groddjur, ett par arter är nu kända i dammen och förekomst av större vattensalamander kan inte uteslutas helt. I dagsläget finns ingen kunskap om hur, när och i vilken utsträckning som groddjuren rör sig mellan dammen och lövskogsbranten. Man kan dock inte utesluta att åtminstone en del av populationerna rör sig över området för den planerade infartsvägen. Det är svårt att bedöma storleken på konsekvenserna eftersom det beror av mängden trafikdödade djur Övrig påverkan Vattnet i dammen skulle kunna påverkas av förändringar i vattenkvalitet eller vattenflöde på grund av projektet. Förändringar såsom försurning och uttorkning kan innebära en försämring av groddjurens livsmiljö. En dagvattendamm (som tar hand om 2/3 av planområdets dagvatten) planeras sydost om den inventerade dammen. Dess vatten är tänkt att ledas till antingen den inventerade dammen eller bäcken nedströms dammen. Om dagvattendammen anpassas till områdets groddjur och optimeras utifrån djurens krav på en god livsmiljö kan områdets värden för groddjurspopulationerna förstärkas. 5.3 Möjliga anpassningar av projektet Undvika trafikdöd För att undvika risken för överkörda groddjur skulle infartsvägen behöva förläggas från öster. Detta förslag är redan utrett och går inte att genomföra. Även om olika varianter av vägdragning norrifrån prövas bedöms vägen innebära samma risk för groddjuren Begränsa trafikdöd För att begränsa mängden döda grodor på vägen mellan dammen och branten kan en groddjurspassage anläggas under vägen. En funktionell passage för groddjur består av fångstarmar längs vägens sidor som leder groddjuren rätt, samt två trummor, en i vardera änden av fångstarmarna. Anläggning av en groddjurspassage med cirka 100 meter långa fångstarmar på båda sidor om vägen skulle uppskattningsvis kunna kosta omkring en halv miljon kronor (Lindqvist, 2012). Det är dock billigare att anlägga passagen i samband med att vägen byggs, jämfört med att bygga om en befintlig väg i ett senare skede. Anläggningen av en groddjurspassage kan innebära en större kostnad än vad som motsvarar nyttan. Utifrån denna undersökning kan vi inte ta ställning till om kostnaderna för passagen motsvarar nyttan eller inte. För att undvika stora kostnader i ett senare skede skulle man eventuellt kunna förbereda en passage genom att vid vägbygget lägga ner trummorna under vägen. Vid behov skulle sedan fångstarmarna kunna anläggas i efterhand. Att enbart 12

13 anlägga torrtrummor genom vägkroppen, utan fångstarmar som leder groddjuren rätt, innebär dock ingen funktionell passage. För att minska risken för en omfattande trafikdöd bland groddjuren under byggtiden bör byggtrafiken anpassas till groddjurens vandringstider så långt detta är möjligt. De massvandringar som går att förutse gäller främst ett par veckor på våren Minimera påverkan på vattnet Dagvattendammen och projektets övriga aktiviteter bör planeras och utföras så att den inventerade dammens funktion som livsmiljö för groddjur inte försämras Förstärka områdets värden Om den planerade dagvattendammen anpassas så att den blir en lämplig livsmiljö för groddjuren i området innebär detta en förstärkning av områdets betydelse för groddjur. En anpassning för groddjur ger som regel dessutom en damm som många andra organismer trivs vid. Generella faktorer man bör tänka på vid planeringen är bland annat att variera strändernas lutning, placera stenar och andra gömställen längs stränderna och omkring dammen. Vattnet bör dessutom inte vara för strömt. 6 Referenser ArtDatabanken (2012). Persson, M. Personlig kommunikation (e-post) angående utdrag av rödlistade och sekretesskyddade arter. ArtDatabanken & Naturvårdsverket (2012). Utdrag ur Artportalen och Fog, K., Schmedes, A. & Rosenørn de Lasson, D. (2011). Nordens padder og krybdyr. Gads forlag. Köpenhamn. Hallengren, A. & Blank, H. (2010) Manual för uppföljning i skyddade områden Skyddsvärda däggdjur samt grod- och kräldjur. Naturvårdsverket. Lindqvist, M. (2012). Ekolog, Trafikverket i Göteborg. Personlig kommunikation (telefon) angående groddjurspassager Pröjts, J. (odaterat). Åtgärdsprogram för strandpadda (stinkpadda), Naturvårdsverket. 13

14

Groddjursinventering för Dalvägen - Gustavsviksvägen, SÖ Boo, inför detaljplan. Nacka kommun

Groddjursinventering för Dalvägen - Gustavsviksvägen, SÖ Boo, inför detaljplan. Nacka kommun Groddjursinventering för Dalvägen - Gustavsviksvägen, SÖ Boo, inför detaljplan Nacka kommun Innehållsförteckning Uppdraget 3 Bakgrund 3 Planprocessen 3 Metodik 3 Översiktlig kartering av livsmiljöer för

Läs mer

Inventering av vattensalamander i det strandnära området vid Sjöhäll, Färingsö

Inventering av vattensalamander i det strandnära området vid Sjöhäll, Färingsö Inventering av vattensalamander i det strandnära området vid Sjöhäll, Färingsö Inventering av vattensalamander i det strandnära området vid Sjöhäll, Färingsö Författare: Mia Arvidsson 2012-06-20 Rapport

Läs mer

GRODINVENTERING BACKA, NÖDINGE, ALE KOMMUN

GRODINVENTERING BACKA, NÖDINGE, ALE KOMMUN GRODINVENTERING BACKA, NÖDINGE, ALE KOMMUN UNDERLAG FÖR DETALJPLAN PÅ UPPDRAG AV NÖDINGE AB VIA ALE KOMMUN 2012-05-11 Uppdragstagare Naturcentrum AB Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund johan.ahlen@naturcentrum.se

Läs mer

Komplettering gällande större vattensalamander och grönfläckig padda vid planområde Norra Borstahusen i Landskrona

Komplettering gällande större vattensalamander och grönfläckig padda vid planområde Norra Borstahusen i Landskrona Komplettering gällande större vattensalamander och grönfläckig padda vid planområde Norra Borstahusen i Landskrona 2011-12-22 på uppdrag av Landskrona stad Tom sida Komplettering gällande större vattensalamander

Läs mer

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga 24 Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga vattensamlingar inom utpekade sträckor. Samtliga

Läs mer

Inventering av åkergroda, hasselsnok och större vattensalamander. Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun

Inventering av åkergroda, hasselsnok och större vattensalamander. Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun Inventering av åkergroda, hasselsnok och större vattensalamander. Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun På uppdrag av EXARK Arkitekter April 2012 Uppdragstagare Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund Niklas.Franc@naturcentrum.se

Läs mer

Inventering av groddjur i Hemmesta sjöäng

Inventering av groddjur i Hemmesta sjöäng Sebastian Bolander Diarienr 11SPN/0074 Datum 2011-08-02 Inventering av groddjur i Hemmesta sjöäng Innehållsförteckning Inventering av groddjur i Hemmesta sjöäng...1 Innehållsförteckning...1 Introduktion

Läs mer

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan.

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan. 1(4) 2011-08-19 Dnr Handläggare: Göran Fransson Kommunekolog tel 0303-33 07 37 goran.fransson@ale.se Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Lahallsåsen Inventeringen har gjorts översiktligt

Läs mer

Kartläggning av och räddningsinsatser för salamanderpopulationerna i Olovslundsdammen, Bromma

Kartläggning av och räddningsinsatser för salamanderpopulationerna i Olovslundsdammen, Bromma Kartläggning av och räddningsinsatser för salamanderpopulationerna i Olovslundsdammen, Bromma Martina Kiibus, 2012-08-16 Sammanfattning Olovslundsdammen är en av Stockholms stads individtätaste vattensalamanderlokaler.

Läs mer

Groddjursinventering för Detaljplaneområdet Kåbäcken bostäder.

Groddjursinventering för Detaljplaneområdet Kåbäcken bostäder. Groddjursinventering för Detaljplaneområdet Kåbäcken bostäder. 2013-10-15 Handläggare: Lotta Andersson Kommunekolog Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Kåbäcken bostäder. Datum: 2013-05-24

Läs mer

P r ä s t e r y d s v ä g e n A l i n g s å s

P r ä s t e r y d s v ä g e n A l i n g s å s I n v e n t e r i n g a v g r o d d j u r o c h a m f i b i e r P r ä s t e r y d s v ä g e n A l i n g s å s Mindre vattensalamander (Triturus vulgaris). Foto Örnborg Kyrkander Örnborg Kyrkander Biologi

Läs mer

Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun

Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun Underlag för ASTA Provbana för trafiksäkerhetssystem På uppdrag av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut via Ramböll Sverige AB 2011-09-03 Uppdragstagare

Läs mer

Groddjursinventering. Kungälvs kommun. Detaljplan för bostäder, Håffrekullen 1:3 m.fl

Groddjursinventering. Kungälvs kommun. Detaljplan för bostäder, Håffrekullen 1:3 m.fl Datum 2014-05-15 PM Groddjursinventering Detaljplan för bostäder, Håffrekullen 1:3 m.fl Kungälvs kommun EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5 C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5 C Telefon 031-771

Läs mer

Kompletterande uppgifter angående åkergroda vid Våmb

Kompletterande uppgifter angående åkergroda vid Våmb Kompletterande uppgifter angående åkergroda vid Våmb Enetjärn Natur AB på uppdrag av Cementa AB 2016-06-22 Bakgrund och metodik I samband med huvudförhandling i miljödomstolen avhandlades frågan om artskydd.

Läs mer

Utredning angående en förekomst av större vattensalamander. 1:2 vid Grebbestad, Tanums kommun

Utredning angående en förekomst av större vattensalamander. 1:2 vid Grebbestad, Tanums kommun Utredning angående en förekomst av större vattensalamander på Kuseröd 1:2 vid Grebbestad, Tanums kommun Underlag för detaljplan för Kuseröd 1:2, 1:3 och Krossekärr S2 På uppdrag av WSP Karlstad 2011-03-09

Läs mer

Grönfläckig padda på norra Öland. - Inventering 2009

Grönfläckig padda på norra Öland. - Inventering 2009 Grönfläckig padda på norra Öland - Inventering 2009 Grönfläckig padda på norra Öland - Inventering 2009 Meddelandeserien nr 2012:04 ISSN-nummer 0348-8748 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Ansvarig avd/enhet

Läs mer

Groddjurs- inventering i Kyrksjödammen

Groddjurs- inventering i Kyrksjödammen Groddjurs- inventering i Kyrksjödammen November 2013 Miljöförvaltningen Groddjursinventering i Kyrksjödammen November 2013 Publikationsnummer: 1 Dnr: 2013 15847 ISBN: - Utgivningsdatum: 2013-11-26 Utgivare:

Läs mer

Naturvärdesbedömning av Svenstorp 1:9, Ängelholm feb 2014

Naturvärdesbedömning av Svenstorp 1:9, Ängelholm feb 2014 Naturvärdesbedömning av Svenstorp 1:9, Ängelholm feb 2014 Sammanfattning På uppdrag av Ängelholms kommun har MiNa natur genomfört en naturvärdesbedömning av ett område vid Svenstorp, Margaretorp på Hallandsåsens

Läs mer

Djurlivet i dammarna på Romeleåsens Golfklubb

Djurlivet i dammarna på Romeleåsens Golfklubb Djurlivet i dammarna på Romeleåsens Golfklubb Inventering Innehåll: 1 Sammanfattning 2-6 Bilder och korta beskrivningar 7 Rekommendationer och åtgärder Observerat djurliv 2008 (Per Nyström & Marika Stenberg,

Läs mer

Metapopulation: Almö 142

Metapopulation: Almö 142 141 142 Metapopulation: Almö Lokal 80 Läge: Almö, Slättahammar. Beskrivning: Ca 15*30 meter stort, relativt mycket vass i vattnet. Norr om lokalen finns lövskog, söder om sank mark/havsvik och väster om

Läs mer

Synpunkter på Skånes länsstyrelses yttrande över planförslag Källeberg och Berga i Eslövs kommun. Rana Konsult

Synpunkter på Skånes länsstyrelses yttrande över planförslag Källeberg och Berga i Eslövs kommun. Rana Konsult Synpunkter på Skånes länsstyrelses yttrande över planförslag Källeberg och Berga i Eslövs kommun. Rana Konsult www.rana.se Jon Loman September 2012 1 Bakgrund Eslövs kommun arbetar med två planförslag.

Läs mer

RAPPORT 2006/9 INVENTERING AV STRANDMILJÖER VID DALÄLVENS MYNNING EFTER STRANDSANDJÄGARE Cicindela maritima. Pär Eriksson

RAPPORT 2006/9 INVENTERING AV STRANDMILJÖER VID DALÄLVENS MYNNING EFTER STRANDSANDJÄGARE Cicindela maritima. Pär Eriksson RAPPORT 2006/9 INVENTERING AV STRANDMILJÖER VID DALÄLVENS MYNNING EFTER STRANDSANDJÄGARE Cicindela maritima Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson FOTO Pär Eriksson KARTOR Lantmäteriet 2006, SGU Länsstyrelsen

Läs mer

Inventering av amfibier vid väg 120 väster om Älmhult

Inventering av amfibier vid väg 120 väster om Älmhult Inventering av amfibier vid väg 120 väster om Älmhult 2013-05-13 Syfte Syfte har varit att undersöka förekomsten av amfibier i Bengts göl med närområde. Metod Tre besök gjordes 2013 från kl. 17:00 till

Läs mer

Strandpaddeinventering i Kristianstad och Bromölla kommuner 2009

Strandpaddeinventering i Kristianstad och Bromölla kommuner 2009 Strandpaddeinventering i Kristianstad och Bromölla kommuner 2009 Mikael Gustafsson/N Strandpadda på väg vid Ripa sandar. Den här rapporten är optimerad för att läsas på webben och innehåller därför lågupplösta

Läs mer

Hur ser artskyddsreglerna ut och varför?

Hur ser artskyddsreglerna ut och varför? Hur ser artskyddsreglerna ut och varför? Helene Lindahl Naturvårdsverket KSLA den 8 dec 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-12-11 1 Presentationens innehåll Syftet med artskyddet

Läs mer

Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun. PM inför detaljplan. På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06

Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun. PM inför detaljplan. På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06 Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun PM inför detaljplan På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06 Uppdragstagare Naturcentrum AB Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund johan.svedholm@naturcentrum.se

Läs mer

Inventering av åkergroda i Göteborgs kommun

Inventering av åkergroda i Göteborgs kommun Inventering av åkergroda i Göteborgs kommun Rapport 2011:1 Inventering av åkergroda i Göteborgs kommun Park och naturförvaltningen December 2011 Inventering: Jörgen Arvidsson, Göteborgs Herpetologiska

Läs mer

Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009

Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009 Rapport för: Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009 Jon Loman Rana Konsult jon@rana.se September 25, 2009 Syfte och metod I denna rapport redogörs för en inventering av grodor i östra delen av

Läs mer

Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna

Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna 1 (8) Om dokumentet Enetjärn Natur AB Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna Utredningen

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Detaljplan Renön 1:5 m.fl. MAF Arkitektkontor 2016-01-29 Uppdragsnr: 15092 Status: Granskningshandling Naturvärdesinventering Detaljplan Renön 1:5 m.fl. MAF Arkitektkontor Beställare

Läs mer

INVENTERING AV GRODDJUR KUNGSBACKA GOLFKLUBB HAMRA, SÄRÖ

INVENTERING AV GRODDJUR KUNGSBACKA GOLFKLUBB HAMRA, SÄRÖ INVENTERING AV GRODDJUR KUNGSBACKA GOLFKLUBB HAMRA, SÄRÖ INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...1 METOD...1 ARBETSBESKRIVNINGAR...1 RESULTAT...3 HÄNSYN OCH SKÖTSELINFORMATION...5 OBSERVERADE ARTER...6 LITEN

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Porsödalen Luleå kommun 2016-10-20 Uppdragsnr: 16139 Status: Granskningshandling Naturvärdesinventering Porsödalen Luleå kommun Beställare Luleå kommun Daniel Rova Konsult Vatten

Läs mer

Vikten av småbiotoper i slättbygden. www.m.lst.se

Vikten av småbiotoper i slättbygden. www.m.lst.se Vikten av småbiotoper i slättbygden www.m.lst.se Titel: Utgiven av: Text och bild: Beställningsadress: Layout: Tryckt: Vikten av småbiotoper i slättbygden Länsstyrelsen i Skåne län Eco-e Miljökonsult (Malmö)

Läs mer

Kartläggning av och räddningsinsatser för salamanderpopulationerna i Olovslundsdammen, Bromma

Kartläggning av och räddningsinsatser för salamanderpopulationerna i Olovslundsdammen, Bromma Kartläggning av och räddningsinsatser för salamanderpopulationerna i Olovslundsdammen, Bromma Martina Kiibus, 2011-08-24 Inledning Under våren 2011 har Martina Kiibus på uppdrag av Bromma stadsdelsförvaltning

Läs mer

Större vattensalamander, inventering i Jönköpings län 2010

Större vattensalamander, inventering i Jönköpings län 2010 PM 2010:6 Större vattensalamander, inventering i Jönköpings län 2010 Miljöövervakning samt kontroll av nyanlagda dammar inom åtgärdsprogram för hotade arter Större vattensalamander, inventering i Jönköpings

Läs mer

Naturvärden på Enö 2015

Naturvärden på Enö 2015 Naturvärden på Enö 2015 Text och foto: Tobias Ivarsson, Svanås Hagtorpet, 342 64 Ör, tel. 0472-76167. saperda@spray.se 1 Innehållsförteckning Metodik 2 Tidigare inventeringar 3 Intressanta arter 3 Enö

Läs mer

Bilaga 3 Naturinventering

Bilaga 3 Naturinventering GothiaVindAB Bilaga3Naturinventering Projekt:Fjällboheden Datum:201105 Utförare:MiljötjänstNordAB 2011 Naturvärdesinventering av terrester miljö vid Fjällboheden i Skellefteå kommun, Västerbottens län

Läs mer

Författare: Micael Söderman

Författare: Micael Söderman Rapport December 2001:01 2009 Inventering av gölgroda i Norrtälje Kommun 2009 Författare: Micael Söderman December 2009 Inventering av gölgroda i Norrtälje Kommun 2009 Alla foto: Micael Söderman Utgivningsår:

Läs mer

Groddjur vid E65- bedömning av påverkan på deras livsmiljöer vid utbyggnad av E65

Groddjur vid E65- bedömning av påverkan på deras livsmiljöer vid utbyggnad av E65 Groddjur vid E65- bedömning av påverkan på deras livsmiljöer vid utbyggnad av E65 Per Nyström & Marika Stenberg, december 2015 på uppdrag av ÅF Bakgrund och syfte Vi har på uppdrag av ÅF gjort en kompletterande

Läs mer

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Version 1.00 Projekt 7365 Upprättad 2014-06-24 Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Sammanfattning I samband med att detaljplaneprogram för fastigheten Saltkällan 1:3 tas fram har en översiktlig

Läs mer

Artskydd lunchseminarium Oscar Alarik

Artskydd lunchseminarium Oscar Alarik Artskydd lunchseminarium Oscar Alarik Olika former av naturskydd i miljöbalken Riksintressen & hushållningsregler MB 3 & 4:e kap. Områdesskydd MB 7 kap. Artskydd MB 8 kap. Artskyddsförordningen 2 Svenska

Läs mer

2009:15. Strandpaddeinventering på Listerlandet 2009

2009:15. Strandpaddeinventering på Listerlandet 2009 2009:15 Strandpaddeinventering på Listerlandet 2009 Länsstyrelsen Blekinge län www.lansstyrelsen.se/blekinge Rapport: 2009:15 Rapportnamn: Strandpaddeinventering på Listerlandet 2009 Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Terese Salomonsson

Läs mer

2011-03-29. Länsstyrelsen i Skåne län. Miljö/naturvårdsenheterna Kungsgatan 13 205 15 Malmö

2011-03-29. Länsstyrelsen i Skåne län. Miljö/naturvårdsenheterna Kungsgatan 13 205 15 Malmö 1 2011-03-29 Länsstyrelsen i Skåne län Miljö/naturvårdsenheterna Kungsgatan 13 205 15 Malmö Begäran om tillsynsåtgärder enligt miljöbalken (MB) samt miljötillsynsförordningen Jag är ombud för Norrvikens

Läs mer

Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun

Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun Österåkers kommun Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 2015-09-18 Ärende/nr: 2012/0210-0043 Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun (3 bilagor) Uppgifter om naturreservatet

Läs mer

Vilka problem stöter vi på? Höjddata öppnar nya vägar. Olika vägar till framgång

Vilka problem stöter vi på? Höjddata öppnar nya vägar. Olika vägar till framgång Våtmarker i Skåne Hur jobbar vi? Vilka problem stöter vi på? Höjddata öppnar nya vägar Olika vägar till framgång Framtidsutsikter Hur jobbar vi? Anna x 2, Gösta, Lukas, Jean Miljöbalken Stöd från Landsbygdsprogrammet

Läs mer

Förutsättningar för den större vattensalamandern intill Norrvikens trädgårdar

Förutsättningar för den större vattensalamandern intill Norrvikens trädgårdar Förutsättningar för den större vattensalamandern intill Norrvikens trädgårdar Marika Stenberg och Per Nyström, Ekoll HB, 2008-09-26 På uppdrag av Bjäre Naturskyddsförening och Norrvikens trädgårdssällskap

Läs mer

Södertörnsekologernas groddjursprojekt 2008

Södertörnsekologernas groddjursprojekt 2008 Södertörnsekologernas groddjursprojekt 2008 Bilaga 6: Salems kommun Rapport 2009:1 Södertörnsekologerna är ett samverkansforum för nio kommuner på Södertörn med omnejd. Rapporten redogör för resultat från

Läs mer

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder Tabell 6.4.3 Specifik påverkan och konsekvens för naturmiljön längs med UA1v - profil 10 promille Djurhagen I Skogsparti öster om Djurhagen Börringesjön och Klosterviken Smockan - Fadderstorp - Fiskarehuset

Läs mer

Göteborgs Naturhistoriska Museum. INVENTERING AV SANDÖDLA (Lacerta agilis) UTMED RÅÖVÄGEN (N946) I KUNGSBACKA KOMMUN 2010

Göteborgs Naturhistoriska Museum. INVENTERING AV SANDÖDLA (Lacerta agilis) UTMED RÅÖVÄGEN (N946) I KUNGSBACKA KOMMUN 2010 Göteborgs Naturhistoriska Museum INVENTERING AV SANDÖDLA (Lacerta agilis) UTMED RÅÖVÄGEN (N946) I KUNGSBACKA KOMMUN 2010 1 Inventering av sandödla (Lacerta agilis) utmed Råövägen (N946) Göteborgs Naturhistoriska

Läs mer

Inventering av hasselmus på fastigheterna Hjälmaröd 9:59 m fl Vitemölla, Simrishamns kommun

Inventering av hasselmus på fastigheterna Hjälmaröd 9:59 m fl Vitemölla, Simrishamns kommun på fastigheterna Hjälmaröd 9:59 m fl Vitemölla, Simrishamns kommun Rapport den 21 juli 2013 Reviderad den 12 mars 2014 På uppdrag av Söderberg & Ask Arkitektkontor AB Uppdragstagare: Tomelillavägen 456-72,

Läs mer

Uppföljning av åtgärder för groddjur i Skåne år 2009

Uppföljning av åtgärder för groddjur i Skåne år 2009 Uppföljning av åtgärder för groddjur i Skåne år 2009 Titel: Uppföljning av åtgärder för groddjur i Skåne år 2009 Publikationsnummer: 2010:115 ISBN: 978-91-7467-090-5 Författare: Marika Stenberg & Per Nyström,

Läs mer

RAPPORT STRANDSKYDD DJURLIV. Komplettering till planbeskrivning Ludvika 6:1, Skuthamn SLUTRAPPORT

RAPPORT STRANDSKYDD DJURLIV. Komplettering till planbeskrivning Ludvika 6:1, Skuthamn SLUTRAPPORT RAPPORT STRANDSKYDD DJURLIV Komplettering till planbeskrivning Ludvika 6:1, Skuthamn SLUTRAPPORT 2014-01-13 Titel: Strandskydd djurliv, Komplettering till planbeskrivning Ludvika 6:1, Skuthamn Konsult:

Läs mer

Bon kan hittas i ek, bok, en, gran, kaprifol, björk, brakved, hassel, örnbräken, vide, björnbär, hallon, bredbladiga gräs m.m.

Bon kan hittas i ek, bok, en, gran, kaprifol, björk, brakved, hassel, örnbräken, vide, björnbär, hallon, bredbladiga gräs m.m. Hasselmus i Sjuhärad Hasselmusen är en anonym och lite okänd art som är allmänt spridd i Sjuhärad. Den finns i buskrika områden som t.ex. granplanteringar och ledningsgator. När man röjer eller gallrar

Läs mer

TYGELSJÖBÄCKEN. Dagvattenhantering och naturvård

TYGELSJÖBÄCKEN. Dagvattenhantering och naturvård TYGELSJÖBÄCKEN Dagvattenhantering och naturvård Tygelsjöbäcken Dagvattenhantering och naturvård De östra delarna av Tygelsjö har drabbats av källaröversvämningar vid kraftiga regn. Dessutom byggs ständigt

Läs mer

PM Naturinventering Täby IP Upprättad av: Jenny Jonsson Granskad av: Anna Gustafsson

PM Naturinventering Täby IP Upprättad av: Jenny Jonsson Granskad av: Anna Gustafsson PM Naturinventering Täby IP 2015-09-30 Upprättad av: Jenny Jonsson Granskad av: Anna Gustafsson INLEDNING WSP har på uppdrag av Täby kommun utfört en naturinventering inom planerat detaljplanområde för

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING 14 UPPDRAGSNUMMER: 3840003 FÖR DETALJPLAN LÅNGREVET, VÄSTERVIK 2014-04-03 Sweco Architects AB Ulrika Kanstrup Sweco 14 1 Sammanfattning Naturen i bostadsområdet utgörs av mindre skogspartier med främst

Läs mer

Åtgärder för grönfläckig padda vid Landskrona 2013

Åtgärder för grönfläckig padda vid Landskrona 2013 Åtgärder för grönfläckig padda vid Landskrona 2013 2013-10-07 på uppdrag av Miljöförvaltningen i Landskrona stadsida Åtgärder för grönfläckig padda vid Landskrona 2013 Rapporten är upprättad av: Jan Pröjts.

Läs mer

VÄLKOMMEN. Till kurs om fridlysning och dispenser enligt Artskyddsförordningen. Naturvårdsverket

VÄLKOMMEN. Till kurs om fridlysning och dispenser enligt Artskyddsförordningen. Naturvårdsverket VÄLKOMMEN Till kurs om fridlysning och dispenser enligt Artskyddsförordningen Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 Inledning Deltagare från Naturvårdsverket Dagens

Läs mer

Inventering av amfibier

Inventering av amfibier Inventering av amfibier 2001 gjordes en inventering av groddjur på Kvarnby golfklubb. De arter som påträffades var ätlig groda samt rom och vuxna djur av åkergroda, vanlig groda och vanlig padda. 2012

Läs mer

Pelagia Miljökonsult AB

Pelagia Miljökonsult AB KOMPLETTERANDE NATURVÄRDESINVENTERING OCH MYRKARTERING I LIDENOMRÅDET MED OMNEJD 2014 Pelagia Miljökonsult AB Adress: Sjöbod 2, Strömpilsplatsen 12, 907 43 Umeå, Sweden. Telefon: 090-702170 (+46 90 702170)

Läs mer

Groddjur och vägar 1

Groddjur och vägar 1 Groddjur och vägar 1 Foto: Anders Sjölund Groddjuren och vägen Groddjuren minskar i hela världen. I Sverige har de blivit så få att de flesta arterna nu är hotade. Intensiv trafik och allt tätare vägnät

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Mikael Bäckman UPPRÄTTAD AV. Andreas Aronsson

UPPDRAGSLEDARE. Mikael Bäckman UPPRÄTTAD AV. Andreas Aronsson UPPDRAG Näsby 35:47 UPPDRAGSNUMMER 3840023000 UPPDRAGSLEDARE Mikael Bäckman UPPRÄTTAD AV Andreas Aronsson DATUM REV. DATUM 2014-12-12 Bedömning av förutsättningar för förekomst av större vattenslamander

Läs mer

Göteborg 2014-08-26. Inventering av dvärgålgräs (Zostera noltii) inom Styrsö 2:314 m.fl.

Göteborg 2014-08-26. Inventering av dvärgålgräs (Zostera noltii) inom Styrsö 2:314 m.fl. Göteborg 2014-08-26 Inventering av dvärgålgräs (Zostera noltii) inom Styrsö 2:314 m.fl. Linda Andersson och Cecilia Nilsson 2014 Inventering av dvärgålgräs (Zostera noltii) inom Styrsö 2:314 m.fl. Rapport

Läs mer

INVENTERING AV GRODDJUR I BJÖRNÅS OCH PRÄSTAMARKEN I ÅSTORPS KOMMUN 2016

INVENTERING AV GRODDJUR I BJÖRNÅS OCH PRÄSTAMARKEN I ÅSTORPS KOMMUN 2016 INVENTERING AV GRODDJUR I BJÖRNÅS OCH PRÄSTAMARKEN I ÅSTORPS KOMMUN 2016 RAPPORT 2016-05-16 Örjan Fritz, NATURCENTRUM AB Uppdragsgivare Åstorps kommun c/o Elin Persson Samhällsbyggnadsenheten/Miljökontoret

Läs mer

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun PM 2015-03-10 1(5) Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun Uppdraget Att bedöma hur fågellivet påverkas av en exploatering av ett ca 15 ha stort område

Läs mer

Inventering av naturvärden med anledning. av detaljplan för del av Resö 8:69. Linda Andersson

Inventering av naturvärden med anledning. av detaljplan för del av Resö 8:69. Linda Andersson Inventering av naturvärden med anledning av detaljplan för del av Resö 8:69 Linda Andersson Inventering av naturvärden med anledning av detaljplan för del av Resö 8:69 Linda Andersson RIO GÖTEBORG NATUR-

Läs mer

INVENTERING OCH ARKIVSTUDIER AV NATURVÄRDEN MED ANLEDNING AV DETALJPLAN ERTSERÖD 1:5

INVENTERING OCH ARKIVSTUDIER AV NATURVÄRDEN MED ANLEDNING AV DETALJPLAN ERTSERÖD 1:5 INVENTERING OCH ARKIVSTUDIER AV NATURVÄRDEN MED ANLEDNING AV DETALJPLAN ERTSERÖD 1:5 Rio Kulturkooperativ har på uppdrag av Sweco och Trivselhus AB gjort en arkivstudie och fältinventering avseende naturvärden

Läs mer

Inventering av Kvarnbäcken och Skarvsjöns utlopp i Skarvsjöby 2013

Inventering av Kvarnbäcken och Skarvsjöns utlopp i Skarvsjöby 2013 2013-12-13 Rapport Inventering av Kvarnbäcken och Skarvsjöns utlopp i Skarvsjöby 2013 Aquanord AB Bakgrund och syfte Skarvsjön har till skillnad från de flesta andra sjöar två utlopp, ett i sjöns norra

Läs mer

Föreläggande om skyddsåtgärder i samband med iordningställande av uppställningsplats på fastigheten Kollanda 1:29, Ale kommun

Föreläggande om skyddsåtgärder i samband med iordningställande av uppställningsplats på fastigheten Kollanda 1:29, Ale kommun 1(5) Naturvårdsenheten Teresia Holmberg naturvårdshandläggare 031-60 59 38 Delg.kvitto Kilanda cementgjuteri AB Ulf och Lisbet Johansson Kollanda 120 446 95 ÄLVÄNGEN Föreläggande om skyddsåtgärder i samband

Läs mer

Inventering av hasselmöss och sällsynta paddor m. fl. groddjur vid Prästens badkar, Vik

Inventering av hasselmöss och sällsynta paddor m. fl. groddjur vid Prästens badkar, Vik Inventering av hasselmöss och sällsynta paddor m. fl. groddjur vid Prästens badkar, Vik Jon Loman, Rana Konsult Spelande strandpaddehane 2009 07 06 Bakgrund och syfte I samband med behandling av planförslag

Läs mer

Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 mfl. Nya bostäder vid Skjutbanevägen. PM Översiktlig geoteknisk undersökning

Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 mfl. Nya bostäder vid Skjutbanevägen. PM Översiktlig geoteknisk undersökning Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 mfl. Nya bostäder vid Skjutbanevägen PM Översiktlig geoteknisk undersökning Umeå 2015-0-15 Beställare: Sigma civil Granskad Eric Carlsson Tyréns AB Nina Nilsson 2

Läs mer

NATURINVENTERING SKUTHAMN

NATURINVENTERING SKUTHAMN RAPPORT NATURINVENTERING SKUTHAMN SLUTVERSION 2014-04-22 Uppdrag: 248148, Detaljplan - Skuthamnen i Ludvika Titel på rapport: Naturinventering Skuthamn Status: Slutversion Datum: 2014-04-22 Medverkande

Läs mer

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vad ska jag ta upp? Regelverk särskilt om Skyddade områden (Natura 2000) & Artskydd Domstolspraxis vindkraft och vattenkraft

Läs mer

Inventering av groddjur i Färjestaden

Inventering av groddjur i Färjestaden ! Inventering av groddjur i Färjestaden Björnhovda 25:2 m.fl. Mörbylånga kommun, inför detaljplan Malmö 13 maj 2015 Rapporten bör citeras som: Sandsten, H. och Kvamme, K. 2015. Inventering av groddjur

Läs mer

Tillämpning av skogsvårdslagen och tillgång till. rättslig prövning - Joanna Cornelius, miljöjurist

Tillämpning av skogsvårdslagen och tillgång till. rättslig prövning - Joanna Cornelius, miljöjurist Tillämpning av skogsvårdslagen och tillgång till rättslig prövning - Joanna Cornelius, miljöjurist Vikten av allmänhetens deltagande och rätt att föra talan Århuskonventionen som är angelägna om att allmänheten,

Läs mer

Biotopskyddsdispens för att ta bort del av en stenmur på fastigheten Finntorp 2:99 i Sotenäs kommun

Biotopskyddsdispens för att ta bort del av en stenmur på fastigheten Finntorp 2:99 i Sotenäs kommun BESLUT 2015-10-29 1(7) Naturavdelningen Ingvar Olofsson 010-224 56 76 Delg.kvitto Margareta Bruto Finntorp Gård 456 47 Bovallstrand bruto@telia.com Biotopskyddsdispens för att ta bort del av en stenmur

Läs mer

rapport 2013/1 Provfiske med ryssja i Enköpingsån 2012

rapport 2013/1 Provfiske med ryssja i Enköpingsån 2012 rapport 2013/1 Provfiske med ryssja i Enköpingsån 2012 Alexander Masalin, Johan Persson, Tomas Loreth och Per Stolpe, Upplandsstiftelsen Gustav Johansson, Hydrophyta Ekologikonsult Författare Alexander

Läs mer

Större vattensalamander i Trosa kommun

Större vattensalamander i Trosa kommun ADOXA Naturvård org.nr.590419 1037 F-skattsedel finns Skogshall 640 24 Sköldinge Telefon: 0708-80 45 82, Pg 456 10 12-8, Janne Elmhag, biolog E-mail: janne.elmhag@adoxanatur.se Större vattensalamander

Läs mer

Flyginventering av grågås i Hammarsjön och Araslövssjön samt delar av Oppmannasjön och Ivösjön

Flyginventering av grågås i Hammarsjön och Araslövssjön samt delar av Oppmannasjön och Ivösjön Biosfärområde Kristianstads Vattenrike The Man and the Biosphere Programme, UNESCO Flyginventering av grågås i Hammarsjön och Araslövssjön samt delar av Oppmannasjön och Ivösjön 6 Maj 2007 Vattenriket

Läs mer

Kompletterande inventering av dammar i Torvemyr-området Skaftö, Lysekils kommun

Kompletterande inventering av dammar i Torvemyr-området Skaftö, Lysekils kommun Kompletterande inventering av dammar i Torvemyr-området Skaftö, Lysekils kommun utförd för Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Lysekil Lysekil Thomas Andersson Juni 2008 2 Inledning och metodik Denna rapport

Läs mer

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona 1 (12) Om dokumentet Enetjärn Natur AB på uppdrag av Norrtälje kommun Tilläggsuppdrag naturvärdesinventering Nordrona Utredningen har genomförts i juni

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Naturvärdesinventering, förstudie för detaljplaneområdet Barkarbystaden II PM 2014-03-28

Naturvärdesinventering, förstudie för detaljplaneområdet Barkarbystaden II PM 2014-03-28 Naturvärdesinventering, förstudie för detaljplaneområdet Barkarbystaden II PM 2014-03-28 Innehåll Uppdraget 3 Naturvärdesinventering 3 Metod! 3 Inventeringsområdet! 4 Potentiellt naturvärdesobjekt! 4 Landskapsobjekt!

Läs mer

SKOGENS VATTEN-livsviktigt

SKOGENS VATTEN-livsviktigt 2015-02-26 SKOGENS VATTEN-livsviktigt 2014-01-22 2 Körskador som leder till ökad slamtransport till sjöar och vattendrag Inget nytt för Södra att engagera sig i vatten! Vattendemoslingor Om markskoning,

Läs mer

Uppföljning av större vattensalamander i Judardammen

Uppföljning av större vattensalamander i Judardammen Uppföljning av större vattensalamander i Judardammen November 2013 Miljöförvaltningen Uppföljning av större vattensalamander i Judardammen November 2013 Publikationsnummer: 2 Dnr: 2013 15846 ISBN: - Utgivningsdatum:

Läs mer

Ansökan om dispens från artskyddsförordningen (2007:845)

Ansökan om dispens från artskyddsförordningen (2007:845) Ansökan om dispens från artskyddsförordningen (2007:845) Innehåll 1. Sökande och fastighet... 2 2. Beskrivning av verksamheten... 3 3. Områdesbeskrivning... 3 3.1 Landskapsbild... 3 4. Berörda arter...

Läs mer

Södertörnsekologernas groddjursprojekt 2008

Södertörnsekologernas groddjursprojekt 2008 Södertörnsekologernas groddjursprojekt 2008 Bilaga 8: Tyresö kommun Rapport 2009:1 Södertörnsekologerna är ett samverkansforum för nio kommuner på Södertörn med omnejd. Rapporten redogör för resultat från

Läs mer

Konsekvensanalys av planförslag för Finntorp 1:99, Bovallstrand Sotenäs kommun

Konsekvensanalys av planförslag för Finntorp 1:99, Bovallstrand Sotenäs kommun Konsekvensanalys av planförslag för Finntorp 1:99, Bovallstrand Sotenäs kommun På uppdrag av Fintorps Gård Maj 2012 Innehållsförteckning Beskrivning av uppdrag... 3 Bakgrund... 3 Sammanfattning... 3 Konsekvenser

Läs mer

Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning

Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning Biotopkartering Syfte Biotopkartering är en väl beprövad metod för inventering och värdering av skyddsvärda naturmiljöer. Syftet är att med en rimlig arbetsinsats

Läs mer

Grodbarriär med tunnlar vid Sofiedals golfbana, Malmö. Utvärdering av funktion och inventering av den lokala groddjursfaunan.

Grodbarriär med tunnlar vid Sofiedals golfbana, Malmö. Utvärdering av funktion och inventering av den lokala groddjursfaunan. Grodbarriär med tunnlar vid Sofiedals golfbana, Malmö. Utvärdering av funktion och inventering av den lokala groddjursfaunan. Jon Loman Rana Konsult 2006 Bakgrund Sofiedals golfbana är, förutom golfbana,

Läs mer

Inventering av livsmiljöer för salamandrar, Prästerydsvägen Alingsås

Inventering av livsmiljöer för salamandrar, Prästerydsvägen Alingsås Inventering av livsmiljöer för salamandrar, Prästerydsvägen Alingsås Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB Granskat av: Mattias Sterner www.biologiochmiljo.se Rapport 2010:13 2010-12-07 2 Sammanfattning

Läs mer

Nature. Artbevarande & Foto. Ny uppdaterad rapport: Större vattensalamander vid Skälläckeröd/Tjöstelsröd

Nature. Artbevarande & Foto. Ny uppdaterad rapport: Större vattensalamander vid Skälläckeröd/Tjöstelsröd Ny uppdaterad rapport: Större vattensalamander vid Skälläckeröd/Tjöstelsröd Till Miljö och Stadsbyggnadskontoret Uddevalla kommun Varvsvägen 1 451 81 Uddevalla Telefon: 0522-69 73 30 Mobil: 0706-89 61

Läs mer

Södertörnsekologernas groddjursprojekt 2008

Södertörnsekologernas groddjursprojekt 2008 Södertörnsekologernas groddjursprojekt 00 Bilaga : Nykvarn kommun Rapport 00: Södertörnsekologerna är ett samverkansforum för nio kommuner på Södertörn med omnejd. Rapporten redogör för resultat från ett

Läs mer

Stockholms nya groddammar

Stockholms nya groddammar Stockholms nya groddammar Projektet Tretton groddammar har under vårvintern 2007 anlagts runt om i Stockholm. Initiativet till projektet togs av Stockholms stads Idrottsförvaltning. Projektet har utförts

Läs mer

HYDROLOGISK UTVÄRDERING GRÖNHULT STORE MOSSE 2013-09-12

HYDROLOGISK UTVÄRDERING GRÖNHULT STORE MOSSE 2013-09-12 HYDROLOGISK UTVÄRDERING GRÖNHULT STORE MOSSE 2013-09-12 Klient Rubrik Projekt Vattenfall Vindkraft AB, Anders Jansson Hydrologisk utvärdering, Grönhult, Store Mosse Grönhult Vindkraftpark Projektnr. 8H50080.120

Läs mer

Flottledsinventering Kvarnmårkan 2008

Flottledsinventering Kvarnmårkan 2008 2009-01-21 2007-08-01 Rapport Flottledsinventering Kvarnmårkan 2008 Tina Hedlund Aquanord Bakgrund och syfte Den del av Gunnarbäcken som rinner mellan Lill-Bastuträsket och Stor-Bastuträsket kallas för

Läs mer

BILAGA 1 NATURVÄRDEN

BILAGA 1 NATURVÄRDEN Underlag för samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken Näsudden Öst Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, Gotland BILAGA 1 NATURVÄRDEN Vattenfall Vindkraft Sverige AB och Näsvind AB,

Läs mer

Yttrande över förslag till detaljplan för BODA GÅRD 2 (KS 2012/ )

Yttrande över förslag till detaljplan för BODA GÅRD 2 (KS 2012/ ) 2015-10-13 Österåkers Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och exploateringsenhet 184 86 Åkersberga Yttrande över förslag till detaljplan för BODA GÅRD 2 (KS 2012/0027-2014) Detaljplanens syfte

Läs mer

Golfbanor (dammar) & biologisk mångfald

Golfbanor (dammar) & biologisk mångfald Golfbanor (dammar) & biologisk mångfald Johan Colding Stefan Lundberg Bakgrund G.b. utgör en markanvändningsform som är bristfälligt utforskad vad gäller dess biologiska värden, både nationellt och internationellt

Läs mer