Verksamhetsplan med budget 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan med budget 2015"

Transkript

1 Tn 1083/ Verksamhetsplan med budget Örebro kommun Beslutad i

2 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut Förvaltningschefens bedömning Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden Verksamhetsåret Framåtblick för mandatperioden Driftnämndens uppdrag Driftnämndens verksamhets- och utvecklingsuppdrag Driftnämndens egna styrregler Planering av nämndens verksamhet och utveckling Verksamhetsplanering Planering för god ekonomisk hushållning (GEH) Resursplanering Ekonomi Medarbetare Lokaler IT-verktyg Planeringsförutsättningar för driftnämndens verksamhet Omvärldsförändringar Fem år i sammandrag...50 Bilagor...52 Bilaga 1 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro...52 Bilaga 2 Uppföljning av resultat...53 Bilaga 3 Organisationsschema...55 Bilaga 4 ÖSB-uppdrag för hela mandatperioden...56 Bilaga 5 Indikatorer med målvärden...56 Bilaga 6 Intern kontroll - Tillsynsplan...56 Bilaga 7 Kund och medborgarundersökningar

3 1 Förslag till beslut s verksamhetsplan med budget anger hur nämnden planerar att bidra till en önskvärd samhällsutveckling utifrån av Kommunfullmäktige beslutad övergripande strategier och budget med plan för Tekniska förvaltningen verksamhetsuppdrag är att säkra en infrastruktur i framkant som skapar goda förutsättningar för ett attraktivt liv och besök i Örebro. Processen för styrning och uppföljning ska stödja förvaltningens arbete med att nyttja resurserna effektivt och tillhandahålla tjänster av god kvalitet till kommunens kunder och medborgare. Arbetet ska genomsyras av Örebro kommuns ledord: Förenkla, förnya, förbättra service på lika villkor. Örebro ska vara en trygg, tillgänglig och välkomnande kommun där alla känner sig respekterade oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Tekniska förvaltningen ska bidra till att service och tjänster till kunder och medborgare sker på lika villkor. Förvaltningen ska vara en tillgänglig servicegivare, kännetecknas av ett gott bemötande och verka för att tjänsterna utvecklas i dialog med kunderna och medborgarna. Tekniska förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare med tydlig målstyrning och engagerade medarbetare som utgör en effektiv resurs i arbetet att säkra tjänster av hög kvalitet. Det personalstrategiska arbetet ska bedrivas som en integrerad del i ordinarie verksamhetsplanering och uppföljning. Förvaltningens förslag till 1. Verksamhetsplan med budget för fastställs. 2. Startbeslut avseende investeringar fastställs. 3. Verksamhetsplan med budget överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för kännedom. 3

4 2 Förvaltningschefens bedömning s uppdrag regleras av lagstiftning, politiska mål, visioner samt av medborgarnas och kundernas behov och förväntningar. Tekniska förvaltningens verksamhetsuppdrag är att säkra en infrastruktur i framkant som skapar goda förutsättningar för ett attraktivt liv och besök i Örebro. Förvaltningen spelar en central roll i Örebro kommuns strategiska arbete att förverkliga visionen Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad. ansvarar för att inom sitt verksamhetsområde arbeta med systematisk verksamhetsutveckling. Processen för styrning och uppföljning ska stödja förvaltningens arbete med att nyttja resurserna effektivt och tillhandahålla tjänster av god kvalitet. Arbetet ska genomsyras av Örebro kommuns ledord: Förenkla, förnya, förbättra service på lika villkor. De processer som bedrivs på Tekniska förvaltningen ska bidra till en önskvärd samhällsutveckling utifrån av Kommunfullmäktige beslutad Övergripande strategier och budget med plan för ansvarar för att inom sitt grunduppdrag utgå från att service ges på lika villkor. Örebro ska vara en trygg, tillgänglig och välkomnande kommun där alla känner sig respekterade oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Örebro kommun har som vision att utvecklas till Sveriges bästa miljö- och klimatkommun och därmed vara föregångare i arbetet med hållbar utveckling. Tekniska förvaltningen ska således, genom aktiva insatser, bidra till en ekologisk och socialt hållbar utveckling samt verka för en minskad klimat- och miljöpåverkan. 2.1 Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden Hållbart medarbetarengagemang på Tekniska förvaltningen blev i medarbetarundersökningen 2014 lägre än både snittet för Samhällsbyggnad och Örebro kommun totalt. Förvaltningen har därför ett flertal aktiviteter planerade för inom områdena styrning, motivation och ledning, med siktet inställt på ett förbättrat HME. Vatten och avlopp samt Park och gata upplevde under 2014 svårigheter både att rekrytera och behålla kompetent personal inom vissa ingenjörsgrupper. Gemensamt för de båda verksamheterna är att de samtidigt står inför stora produktionsökningar i takt med att staden växer. Situationen har inte bara påverkat arbetsmiljön för befintlig personal utan även verksamheternas möjligheter att genomföra nödvändiga projekt och investeringar. Vid årsskiftet 2014/ hade ett flertal nyrekryteringar skett. Bedömningen är dock att ytterligare rekryteringar behöver ske för att verksamheterna på ett framgångsrikt sätt ska kunna producera de volymer i den takt som ett växande Örebro förutsätter. Ett utvecklingsområde för Vatten och avlopp är att öka andelen kvinnor i verksamheten från nuvarande 21procent till 40 procent. Ett arbete tillsammans personalenheten är initierat. Trots ovanstående beskrivna förbättringsområden uppvisade förvaltningen vid årsskiftet 2014/ mycket goda resultat vad gäller kundnöjdhet och servicegarantier. Nöjd kund index för markupplåtelser hade ökat från 49 till 68, servicegarantierna för snöröjning, parkeringstillstånd och vattentillgång var uppfyllda till 100 procent. Servicegarantierna för kärlutställning och potthål till 96,4 respektive 99 procent. Kundnöjdheten på IT 4

5 kundservice uppgick till hela 97,4 procent och kundnöjdheten på Fordon till 100 procent vad gäller kommunikation och lösningsgrad. Resultaten är glädjande och tyder på ett stort engagemang bland förvaltningens medarbetare att säkra tjänster av god kvalitet till kommunens kunder och medborgare. Avfallsverksamhetens styrka är att det finns en bra och uppskattad infrastruktur. Ekonomi är god vilket ger låga taxor för de som väljer de miljöriktiga abonnemangen med utsortering av matavfallet. Verksamhetens stora utvecklingsområde framåt är att införskaffa kunskap och resurser för att kunna få till en beteendeförändring hos örebroarna. för att nå målet mer rätt än fel. Då andelen biogasfordon stadigt ökar i vår fordonsflotta har vi en utmaning i att skapa förutsättningar för vår verkstad att arbeta med fordonens biogasdrift. Det gäller såväl att anpassa våra lokaler som att utbilda personal. 2.2 Verksamhetsåret Örebro kommun ska vara en trevlig, trygg och ren stad med säkra och goda kommunikationer samt offentliga miljöer som är tillgängliga för alla. En tillgänglig stad handlar om att alla, oavsett funktionshinder, ska kunna ta del av stadens utbud. Därför kommer arbetet med att tillgänglighetanpassa stadens offentliga miljöer fortsätta under. En helt ny tillgänglighetsanpassad lekplats med bland annat utegym och pulkabacke kommer att byggas i Grönpepparparken. För att bidra till att service till kunder och medborgare sker på lika villkor och att tjänsterna utvecklas i dialog med medborgarna så kommer medborgardialog att genomföras i samband med ombyggnation av bland annat en park på väster. Verksamheten kommer att se över ett antal platser, fram för allt där människor cyklar och går, som allmänheten av olika anledningar upplever som otrygga. Där kommer satsningar på ökad belysning att göras för att minska upplevelsen av otrygghet. Vi kommer också fortsätta göra insatser för att våra tunnlar ska upplevas tryggare. Inte minst ur ett genusperspektiv är detta viktigt då det är fler kvinnor än män som upplever otrygghet i våra offentliga miljöer. I syfte att skapa trygga och säkra skolvägar kommer verksamheten att fortsätta samverka och föra dialog med skolor och förskolor i Örebro kommun. Insatser för en renare stad kommer att fortsätta med bland annat nya sorteringspapperskorgar i centrum och gemensamma kvalitetsvandringar med City Örebro och fastighetsägare. Arbetet utifrån Örebro kommuns cykelplan fortsätter med ytterligare huvudcykelstråk, bättre underhåll av cykelvägarna, ökade insatser för snöröjning på vintern och sandupptagning på våren. Stadens cykelvägar ska ha en hög prioritet och kvaliteten på snöröjningen ska höjas. Vi för en dialog med medborgarna genom Cykelrådet. Örebro kommun ska tillhandahålla en hållbar och säker fordonsflotta som bidrar till minskad klimatpåverkan. Fordon kommer under, med utgångspunkt i Örebro kommuns biogasstrategi, att fortsätta arbetet med att ställa om fordonsinnehavet till biogasfordon. Målsättningen är en fordonsflotta till år 2020 med andelen biogasdrivna bilar motsvarande 75 procent. Omställningen har hittills skett på ett framgångsrikt sett och delmålet för 2014 var vid årsskiftet uppfyllt. Fortsatta utbildningsinsatser inom Verkstaden med siktet inställt på just biogasfordon kommer att vara nödvändiga under. 5

6 Det ska vara enkelt att leva miljövänligt och att sortera sitt avfall på rätt sätt i Örebro kommun. Tillgängligheten ska öka och örebroarna ska genom kunskap och motivation ges goda förutsättningar att sortera och lämna saker till återanvändning. Avfall genomför därför ett flertal satsningar under. Det handlar framförallt om utökade öppettider på Örebros återvinningscentraler, införande av konceptet Åternytta på samtliga återvinningscentraler, nya sorteringspapperskorgar i centrum samt citybehållare för insamling av tidningar och förpackningar tillsammans med FTI AB. Förhoppningen är att ytterligare insamlingsplatser för småelektronik i butiker ska tillkomma utöver de tjugo platser som redan finns som en följd av implementeringen av WEEE- direktivet i svensk lag. Arbetet sker utifrån det långsiktiga målet Mer rätt än fel med minst 60 procent rätt sorterat restavfall till En trygg och hållbar välfärd förutsätter en säker dricksvattenförsörjning, goda avloppslösningar och en god vattenstatus i Örebro kommuns vattendrag. Vatten och avlopp kommer under att fortsätta det strategiska arbetet med utbyggnad och förnyelse av det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Arbetet med Vättern som ny vattentäkt fortsätter och går in i ett mer aktivt skede under året. Planeringen för ett nytt vattentorn pågår med preliminär byggstart Svampens framtid som vattentorn kommer därmed att utredas med intentionen att Svampen enbart ska att vara kvar som turistattraktion. Det påbörjade arbetet med att skydda vattentäkten för Svartån kommer att fortsätta under året. Örebro kommun ska vara föregångare i arbetet med ekologisk och hållbar utveckling med siktet inställt på att utvecklas till Sveriges bästa miljö- och klimatkommun. Klimatarbetet i kommunen är inriktat på att förverkliga visionen om att utsläppen av växthusgaser inte ska äventyra jordens klimat. För att nå de högt uppsatta målen i Örebro kommuns klimatplan kommer förvaltningen framöver att fortsätta det strategiska arbetet för en minskad klimat- och miljöpåverkan. Det handlar framförallt om insatser för att stimulera till ett ökat cyklande, att motivera örebroarna att sortera sitt avfall på rätt sätt, lämna saker till återanvändning, minskad el- och energianvändning, att ställa om kommunens fordonsflotta till biogasdrivna fordon samt energioptimeringsåtgärder i alla processer som rör förnyelse i det kommunala vatten- och avloppsnätet. En översyn av det långsiktiga arbetet med biogasfrågan kommer att initieras under året. Intentionen är att se över hur kommunen genom såväl personella som anläggningsmässiga resurser kan skapa ytterligare förutsättningar för en minskad klimat- och miljöbelastning. Kommunikationsplan för förvaltningen och respektive verksamhet håller på att tas fram tillsammans med kommunikationsavdelningen. Förvaltningen ska på lämpligt sätt ge stöd till Kumbro AB:s bygge av markbaserad solcellpark och uppförande av laddningsinfrastruktur för elbilar. Kumbro AB är drivande i arbetet och målet för är att solcellparken etableras liksom en att en eller två snabbladdningsstationer uppförs. Tekniska förvaltningen ska under testa laddstolpar på ett antal parkeringsplatser. För att möta morgondagens krav på mobilitet, flexibilitet och effektivitet arbetar IT med en omfattande uppgradering av den tekniska infrastrukturen. Stort fokus under kommer att vila på övergången från en anslagsfinansierad verksamhet till en "köp- och säljorganisation" med tillhörande budgetflytt till Kommunledningskontoret. 6

7 2.3 Framåtblick för mandatperioden Örebro kommun växer med nya invånare varje år vilket innebär betydande produktions- och volymökningar avseende den tekniska infrastrukturen. En framtida utmaning för Tekniska förvaltningen är att inom befintliga ramar och med hänsyn till god ekonomisk hushållning klara uppsatta mål och bidra till förverkligandet av Örebro kommuns vision om att utvecklas till Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad. Arbetet med att tillhandahålla en säker dricksvattenförsörjning, goda avloppslösningar och en god vattenstatus i Örebro kommuns vattendrag är en förutsättning för en trygg och hållbar välfärd för kommunens invånare. Vatten och avlopp står inför stora utmaningar framöver. Stora delar av kommunens ledningsnät behöver förnyas samtidigt som en utbyggnad krävs i takt med att staden växer och efterfrågan på kommunal vatten- och avloppsförsörjning ökar. Den växande staden medför också utmaningar för Park och gata genom en ökad utbyggnad samt drift och underhåll av det kommunala gång- cykel- och vägnätet. Gemensamt för de båda verksamheterna är den senaste tidens svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal inom vissa ingenjörsgrupper. Vid årsskiftet 2014/ hade ett flertal nyrekryteringar skett. Bedömningen är dock att ytterligare rekryteringar behöver ske för att förvaltningen på ett framgångsrikt sätt i framtiden ska kunna säkra en infrastruktur i framkant och tjänster av god kvalitet till kommunens kunder och medborgare. Den nya Avfallsplanen som antogs i december ska implementeras i verksamheten och kommunen. De övergripande principerna för kommunens arbete med avfall är att vi ska förflytta oss högre upp i avfallstrappan, det ska vara lätt för medborgarna att göra rätt och att kommunen ska föregå med gott exempel. För att Örebro kommun långsiktigt ska kunna tillhandahålla en hållbar och säker fordonsflotta som bidrar till minskad klimatpåverkan och måluppfyllelse behöver vi ständigt blicka framåt och fokusera på förnyelsetakten för vår fordonsflotta. Under de närmaste åren, från 2016 och framåt, ser vi ett särskilt ökat behov för de taxefinansierade verksamheterna Avfall samt Vatten och Avlopp. Utbyte av fordon för dessa verksamheter innebär oftast väldigt kapitaltunga investeringar och prisutvecklingen för denna typ av fordon går också stadigt uppåt. För att kunna möta krav och behov kommer investeringsbudgeten för dessa verksamheter att behöva ökas från 2016 och framåt. 7

8 3 Driftnämndens uppdrag 3.1 Driftnämndens verksamhets- och utvecklingsuppdrag Uppdrag enligt nytt reglemente äger och förvaltar gator, vägar, torg, parker och annan allmän platsmark samt sina egna specialfastigheter för vatten-, avlopps- samt avfallsverk. Nämnden är väghållare hos kommunen samt fullgör de trafikuppgifter som avses i lagen om nämnder för vissa trafikfrågor med ansvar även för trafiksäkerhetsfrågor (1978:234 som trafik- respektive trafiksäkerhetsnämnd). ansvarar för kommunens uppgifter enligt lag i fråga om parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt flyttning av fordon i vissa fall, för kommunens vattenoch avloppsanläggningar samt för avfallshanteringen. Nämnden ansvarar också för kommunens fordon samt drift och IT-nära förvaltning av utpekade och beställda IT-system. s grundläggande uppdrag är att tillhandahålla teknisk infrastruktur. I myndighetsutövningen ingår att handlägga torgtillstånd, upplåtelse av allmän plats/mark samt handlägga parkeringstillstånd. Utöver det ska nämnden uppfylla av programnämnden särskilt riktade utvecklingsuppdrag utifrån ÖSB Utvecklingsuppdrag utifrån programplanen bidrar framförallt till följande uppdragsområden för att i en förlängning säkra kommunens upp strategiområden: - Skapa förutsättningar för samhällbyggnadsutveckling - Skapa förutsättningar för och säkra hållbar utveckling och god ekonomisk hushållning - Skapa förutsättningar för trygghetsskapande åtgärder i samhällsplaneringen Särskilda utvecklingsuppdrag från programnämnden för : Bidra till utredning av Svampens framtid med utgångspunkt i att Svampen ska vara en öppen turistattraktion. På lämpligt sätt ge stöd till Kumbro AB:s bygge av markbaserad solcellpark och uppförande av laddningsinfrastruktur för elbilar. Kumbro AB är drivande i arbetet och målet för är att solcellparken etableras liksom en att en eller två snabbladdningsstationer uppförs. ska under testa laddstolpar på ett antal parkeringsplatser. Skapa förutsättningar för minskad mängd avfall och i större utsträck återvinna och återanvända det material som slängs. Under ska det utredas om och var fler Åternyttor kan öppnas. En del av det arbetet handlar om att samla det matavfall som slängs och se till att det blir till biogas. Ett förslag från regeringen är att kommunerna ska få ta över ansvaret för förpackningsinsamlingen från hushållen. Örebro kommun ser positivt på detta och ska se till att förbereda sig för en sådan eventuell förändring. 8

9 En modell ska skapas där skolor och förskolor som arbetar systematiskt med trafiksäkerhet exempelvis genom säkra skolvägar och minskat resande med bil till skolan, kan få tillgång till särskilda investeringsmedel. Denna modell ska börja gälla. Under ska även ett program för trafiksäkerhet tas fram och åtgärder för ökad trafiksäkerhet ska identifieras. Arbetet med Vättern som ny dricksvattentäkt ska fortsätta och går in i ett mer aktivt stadie. Även arbetet med att fastställa vattenskyddsområde runt Svartån ska fortsätta. En parkstrategi ska tas fram. Färdigställa skyddsåtgärder för Svampen. Definiera ett genderbudgetprojekt där det belyses hur resurser används ur ett genderperspektiv. Utse område/områden för medborgardialog och utföra dessa. En tillgänglighetsanpassad lekplats ska anläggas per år i dialog med barnen Verksamhetsuppdragets indikatorer med mål Programnämnd Samhällsbyggnad anger tretton indikatorer med målvärde för (se bilaga 5) som styrande för s verksamhet och som också utgör mål för god ekonomisk hushållning. Indikatorerna är utmärkta med (GEH) i efterföljande kapitel. s övriga indikatorer med mål redovisas under kap Ekonomisk ram s driftbudgetram uppgår till tkr för år. Investeringsbudgeten uppgår till Park och gata tkr Fordon, skattefinansierat tkr IT-investeringar, kommungem tkr Avfall tkr VA-verksamhet tkr Fordon, taxefinansierat tkr Utöver beslutat investeringsutrymme finns en inventariepott på tkr på programnämnden för senare fördelning till driftsnämnderna Uppföljningskrav har krav att redovisa uppföljning och resultat för samtliga delar i uppföljningsmatrisen. Utveckla: Strategiska områden i ÖSB Barn och Hållbar Människors ungas tillväxt egenmakt behov Säkra: Verksamhetsuppdrag enligt reglemente Trygg välfärd Process Brukare Ekonomi/ Effektivitet Hushålla: Ramavvikelse Medarbetare Balansräkningsenheter Övrig verks 9

10 3.2 Driftnämndens egna styrregler Chef med ekonomiskt ansvar ansvarar för att verksamheten bedrivs inom tilldelad budgetram och enligt de mål och riktlinjer som nämnden fastställt. Chefen ska vid anad budgetavvikelse vidta åtgärder för att säkra upp att tilldelad budgetram hålls. Om budgetavvikelse anas trots planerade och vidtagna åtgärder ska detta snarast rapporteras till förvaltningschef och nämnd Driftnämndens resultatbedömning av enheterna Det ekonomiska resultatet för våra balansräkningsenheter VA och Avfall avräknas i sin helhet mot skulden till abonnenterna respektive det egna kapitalet. Fordonsverksamhetens resultat och resultatet för vinterväghållning skrivs av i samband med bokslut. Övriga verksamheters resultat förs över till nästkommande år enligt samma spelregler och bedömningsgrunder som gäller enligt ÖSB. 10

11 4 Planering av nämndens verksamhet och utveckling har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde arbeta med en systematisk verksamhetsutveckling av kommunens verksamhet och god ekonomisk hushållning. Ansvar och befogenheter delegeras till lägsta effektiva nivå. Nämnden ska ha god kontakt och dialog med medborgare i allmänhet och mottagare av nämndens tjänster i synnerhet. Inför större beslut ska dialog föras med mottagarna av tjänsterna och regelbundna uppföljningar ska göras för att ta reda på upplevelsen av kvaliteten på tjänsterna. rapporterar till Programnämnd Samhällsbyggnad som i sin tur rapporterar till Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige. har att i sitt grunduppdrag utgå ifrån att service ska ges på lika villkor. Vilket innebär att nämnden behöver säkerställa att det i verksamheten finns en kunskap om mänskliga rättigheter, barns rätt, mångfald, klimatpåverkan, genus, nationella minoriteters och teckenspråkigas livsvillkor. Nämnden förväntas samverka med civila samhället, arbeta förebyggande och tänka sociala investeringar och hämta erfarenheter nationellt och internationellt för att kunna utveckla verksamheten. Nämnden ska vidare visa på hur man bidrar till att få människor i sysselsättning och inom vilket område man använder sig av genderbudget och vad detta får för effekter. För nämnden gäller att utifrån såväl grunduppdrag som utvecklingsuppdrag arbeta med att förenkla, förnya och förbättra i vardagen. Det är också nämndens ansvar att säkra arbetssätten genom systematisk intern kontroll. 11

12 4.1 Verksamhetsplanering Genom de aktiviteter som presenteras under respektive process/verksamhet planerar förvaltningen att bidra till kommunens utveckling inom de fyra strategiska målområdena. Hållbar tillväxt Örebro kommun ska verka för både tillväxt och minskad klimatpåverkan. Den hållbara tillväxten är central för att klara kommunens utmaningar i dag och imorgon. Örebro ska vara en kommun som anstränger sig för att företag ska kunna etablera sig, växa och utvecklas inom kommunen. Goda kommunikationer är en förutsättning för en fungerade vardag. Människors egenmakt En människa som själv får vara aktiv i att forma sitt eget liv mår bra. En människa som har drivkraft att utveckla sig själv och sin omgivning ska få möjlighet till det. Örebro kommun ska bli bättre på att släppa lös den kraft som finns hos medborgare som kan och vill bidra till kommunens utveckling. I Örebro får alla möjligheter. Barns och ungas behov Alla barn förtjänar en bra barndom och en trygg och utvecklade skolgång. Genom tidiga insatser och förebyggande arbete för att förebygga - såväl fysisk som social och psykisk ohälsa - kan fler barn och unga få en bra uppväxt och ett mer hälsosamt liv. En faktor som har stor och negativ effekt på barn och ungas uppväxt är barnfattigdom. Genom samordnade insatser från olika samhällsaktörer ska alla barns möjligheter till goda uppväxtvillkor stärkas. Trygg välfärd Välfärdsinsatser i en kommun skapar kvalitet för enskilda människor. Det skapar också kvalitet för samhället som helhet då stärks hela Örebro. Örebro ska vara en kommun där människor vill växa upp, arbeta och bli gamla. Då krävs en trygg välfärd så att människornas upplevda trygghet ökar. 12

13 4.1.1 Park och gata En tillgänglig stad handlar om att alla, oavsett funktionshinder, ska kunna ta del av stadens utbud. Därför kommer Park och gata under att fortsätta tillgänglighetanpassa stadens offentliga miljöer. I Grönpepparparken kommer verksamheten att bygga en helt ny tillgänglighetsanpassad lekplats med bland annat utegym och pulkabacke. Löpande investeringar kommer att genomföras på lekmiljöer i hela staden och riktade investeringar på microparker i stadskärnan. Pergolan i Klostergården respektive Rosengården i Stadsparken är i mycket dåligt skick. Ritningar för nybyggnation är framtagna och nybyggnation är planerad att ske under. En parkstrategi kommer också att tas fram under året. En ren stad upplevs som tryggare. Insatser för ett renare Örebro kommer att fortsätta under. Kvalitetsvandringar och dialog om standarden på renhållningen kommer att genomföras i samarbete med City Örebro och fastighetsägare i centrum. Ett nytt felanmälansystem för bland annat renhållning, snöröjning och gatubelysning kommer att gå i drift i mars. Systemet kommer att göra det enklare för medborgarna att, via kommunens webkarta, göra felanmälan, lämna synpunkter och få återkoppling. Verksamheten kommer under att se över ett antal platser som allmänheten av olika anledningar upplever som otrygga och bland annat genomföra satsningar på ökad belysning. Ett belysningsprogram med tillhörande belysningsstrategi för stadens centrala delar håller på att tas fram i syfte att öka den upplevda tryggheten i centrum. Trygghetsvandringar kommer också att genomföras i samarbete med Örebro bostäder (ÖBO), Örebro brottsförebyggande råd (ÖreBrå) och Kultur- och fritidsförvaltningen. Arbetet utifrån Örebro kommuns cykelplan kommer att fortsätta under året. Det handlar om att bygga fler huvudcykelstråk, bättre underhåll av cykelvägarna, ökade insatser för snöröjning på vintern och sandupptagning på våren och fler och säkrare cykelparkeringar. Stadens cykelvägar ska ha en hög prioritet och kvaliteten på snöröjningen ska höjas. Under vintern kommer saltsopning att genomföras på utvalda cykelvägar. Metoden innebär att snön smälter bort och att det i princip blir barmark. Däcken fäster bättre och risken för att cykla omkull minskar. Dessutom ska örebroarna informeras om vad som gäller för snöröjningen, när den sker och vem som har ansvaret genom tydlig information via kommunens hemsida. För att få fram bättre nyckeltal och kunna jämföra med andra kommuner deltar verksamheten i Sveriges kommuner och landstings (SKL) projekt Väl mätt. I syfte att skapa trygga och säkra skolvägar kommer verksamheten att fortsätta samverka och föra dialog med skolor och förskolor i Örebro kommun. Fortsatta riktade prioriteringar kommer under året att ske utifrån antagen investeringsbudget. En trafiksäkerhetsplan kommer att beslutas under året. Planen innehåller förslag på åtgärder för att minska antalet svårt och lindrigt skadade i trafiken. Beslutet kommer att utgöra underlag för ett framtida kommunövergripande trafiksäkerhetsprogram. Arbetet med att ta ner sjuka träd kommer att fortsätta under. Återplanteringen sker enligt plan och verksamheten har kunnat konstatera att den tidigare trenden med ökat antal sjuka almar och alar nu har vänt. 13

14 Målet för är att en eller två snabbladdningsstationer uppförs. Kumbro AB är drivande i arbetet och ska under testa laddstolpar på ett antal parkeringsplatser. Mål för inom de politiska strategiområdena hållbar tillväxt, människors egenmakt, trygg välfärd och barn och ungas behov: Örebro kommun ska vara en trevlig, trygg och ren stad med säkra och goda kommunikationer samt offentliga miljöer som är tillgängliga för alla. Fördelningen av resurser ska bidra till jämlika livsvillkor i våra stadsdelar. Under kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling genom följande åtaganden: Åtagande, utvecklingsaktiviteter Följs upp Samverka med områdesgrupper, områdesansvariga, andra förvaltningar och kommunala bolag i syfte att skapa en trevlig, trygg och säker offentlig miljö i Örebros olika stadsdelar Tillgänglighetsanpassa en lekplats i västra delen av Grönpepparparken Genomföra dialog med City Örebro och fastighetsägarare i syfte att kvalitetssäkra renhållningen i city Genomföra medborgardialog i samband med ombyggnad av Karlaparken alternativt Västhagaparken (beslut tas av under våren) Placera ut nya sorteringspapperskorgar i centrala Örebro Ta fram mätetal för att följa upp andelen rätt sorterat avfall i de nya sorteringspapperskorgarna i centrala Örebro Ta fram en parkstrategi i samråd med politiskt tillsatt styrgrupp Återplantera fler träd än de som under året avverkats Genomföra trygghetsvandringar i samarbete med ÖBO, ÖreBrå och Kultur- och fritidsförvaltningen Tillsammans med vatten- och avloppsverksamheten ta fram en handlingsplan för rening av dagvatten från hårt trafikerade gator Samverka med Kommunala Handikapprådet (KHR) för ökad tillgänglighetsanpassning av stadens offentliga miljöer Testa laddstolpar på ett antal parkeringsplatser Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan Säkra en trevlig, trygg, ren, tillgänglig och säker offentlig miljö i Örebros olika stadsdelar Bidra till ett förbättrat klimat och en attraktiv stadsbild 14

15 Indikatorer för uppföljning Målvärde Skräpindex*) Minska Andelen återplanterade träd i relation till avverkade träd >1 Servicegaranti Snöröjning (%) **) Servicegaranti - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade (%) ***) Servicegaranti Potthål (%) ****) Servicegaranti asfaltsåterställning (%) *****) Antalet skadade på kommunala vägnätet *****) Antal genomförda trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor *****) Elförbrukning per belysningspunkt i gatubelysning, kwh/belysningspunkt 8,8 9,0 *) Skräpindex från Håll Sverige rents skräpmätning **) Snöröjning ska påbörjas på gång och cykelvägar efter avslutat snöfall vid minst sju cm djup. På körbanor påbörjas snöröjning efter avslutat snöfall vid minst tio cm djup. Röjning ska vara avslutad inom tolv timmar. ***)Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska handläggas inom fyra veckor ****) Potthål på körbanor samt gång och cykelvägar ska lagas inom fem dagar från det att anmälan kommit in till kommunen *****) Asfaltsåterställning ska vara utförd inom en månad efter det att Tekniska förvaltningen fått en anmälan från de som utfört schakt, ledningsarbeten och återfyllning att arbetet är klart. Avser perioden maj-oktober. ******) Ny indikator från och med, målvärde tas fram under. 15

16 4.1.2 Vatten och avlopp Arbetet med att tillhandahålla en säker dricksvattenförsörjning, effektiv rening av dagoch spillvatten är en förutsättning för en trygg och hållbar välfärd för kommuninvånarna. Verksamheten står inför stora utmaningar i framtiden. Stora delar av kommunens ledningsnät behöver förnyas samtidigt som en utbyggnad krävs i takt med att staden växer där även efterfrågan på kommunal vatten- och avloppsförsörjning utanför tätorten ökar. Verksamheten kommer under att fortsätta arbetet för att säkra vattenkvaliteten utifrån gällande vattenplan. Förberedelser pågår också för att bygga ett nytt vattentorn med beräknad byggstart Svampens framtid som vattentorn kommer därmed att utredas med intentionen att Svampen enbart ska vara kvar som en turistattraktion. Arbetet med Vättern som ny dricksvattentäkt går in i ett mer aktivt stadie under där samarbetsformen mellan kommunerna för att driva projektet kommer att utredas. Kommunens huvudvattentäkt Svartån saknar i dag vattenskyddsområden och Örebro kommun har ingen reservvattentäkt. Arbetet med att skapa ett vattenskyddsområde har pågått sedan 2006 och ett förslag till beslut är nu framtaget tillsammans med berörda markägare/arrendatorer. Avtal har tecknats med Lekebergs kommun om att leverera dricksvatten till Fjugesta och Lanna via ett nytt ledningssystem från västra Pilängen. Projektet är angeläget då Fjugestas dricksvattenförsörjning i dagsläget är bristfällig och alternativ saknas att förbättra den lokalt. Projekteringen för ledningsdragningen pågår och en geoundersökning kommer under att genomföras utmed den tänkta ledningssträckningen. Verksamheten står idag för 60 procent av förvaltningens el- och energianvändning och har därmed ett stort ansvar i det strategiska arbetet för minskad energiförbrukning motsvarande 20 procent till år Energieffektivisering är inarbetad som en naturlig del i alla processer som berör förnyelse men stadens tillväxt gör att belastningen på verken ökar. Nyckeltalen för mätning och uppföljning har därför arbetats om från absoluta tal till förbrukning per ansluten kund. Beslutad VA-plan gällande kommunalt ansvar för vatten och avlopp utanför tätorten kommer att innebära stora investeringar under den närmaste perioden. Den omfattar i nuläget 25 områden med samlad bebyggelse och vi räknar med att kunna hantera tre stycken per år. Som en del i arbetet med att bestämma den tekniska lösningen så tittar vi på möjligheten till lokalt kretslopp alternativt anslutning till våra befintliga verk. Ledningsnätets förnyelsetakt behöver öka och vi undersöker nu hur det kommer att påverka både taxan och bemanningen för att utföra detta. Den stora utbyggnaden av näten skedde under talet och med en teknisk livslängd på år så börjar vi närma oss tidpunkten då besluten behöver vara på plats. Ombyggnaden för kväverening av vårt reningsverk i Skebäck är nu klar och intrimningen ska vara avslutad i höst. Projektet har uppmärksammats i VA-branschen då vi genomfört den till en i jämförelse låg investering. Ett av våra mål är att återföra slam till produktiv mark och för att ytterligare förbättra slammets kvalitet så kommer vi under året förstärka resurserna i arbetet med att spåra och åtgärda utsläpp av främst metaller till vårt ledningsnät. 16

17 E-tjänsten som vi delar med Avfall är marknadsförd och i drift. Då kunden skriver till våra system utan handpåläggning från vår sida så är den att anses som en äkta e-tjänst. I takt med ökat antalet kunder som rapporterar in sin mätarställning så förbättras också våra prognoser och ger oss möjligheten att tidigt reagera på överförbrukningar. För att klara av att hantera stadens tillväxt och de arbetsuppgifter som följer med detta så behöver vi fortsätta förstärka organisationen. Vi konkurrerar med den öppna marknaden där bl. a. ingenjörer med VA-bakgrund är en bristvara. För att klara rekryteringen är det därför avgörande att vi lyckas förmedla bilden av att vi är en attraktiv arbetsgivare. Då vi samtidigt har en större andel män i förhållande till kvinnor, 88 män och 23 kvinnor, så har vi bett personalenheten om hjälp för att se hur vi kan få fler kvinnor intresserade av vår verksamhet. Mål för inom de politiska strategiområdena hållbar tillväxt och trygg välfärd: Örebro kommun ska tillhandahålla en säker, energieffektiv produktion av dricksvatten och rening av dag- och spillvatten med hållbar förnyelsetakt. Under kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling genom följande åtaganden: Åtagande, utvecklingsaktiviteter Följs upp Planera och arbeta för att införa dagvattentaxa 2016 Skapa Vattenskyddsområde för Svartån Utreda möjligheten att ersätta Svampen med nytt vattentorn Presentera en flerårsplan för ökad förnyelsetakt av ledningsnätet Minska energiförbrukningen enligt förvaltningens handlingsplan Återföra fosfor i rötslam till produktiv mark Leverera restprodukten biogas för uppgradering till fordonsgas Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan Vi gör det enklare för Örebroarna genom att tillhanda ett dricksvatten av god kvalitet samt bidra till ett hållbart kretslopp. Indikatorer för uppföljning Målvärde Vattenprover. Antal anmärkningar/ antal dricksvattenprov 11/513 9/516 Minska Minskad energianvändning, verksamheten totalt, MWh Minska Minskad energianvändning, producerat dricksvatten/ såld, % 24,2 24,0 Minska Minskad energianvändning, tillskottsvatten till Skebäck. Utspädningsgrad 1,7 1,8 Minska Minskad energianvändning, tillskottsvatten till övriga avloppsverk. Utspädningsgrad 3,3 3,7 Minska Andel tungmetaller som transporteras via dagvattnet och passerar reningsanläggning innan det når recipienten, % Öka Andel fosfor i rötslam som återförs som näringsämne till produktiv mark, % Öka Utsläpp av fosfor från Skebäcksverket ska minska med 27 % till och med år 2016 jämfört med medelutsläppen ,35 3,39 2,8 (2016) 17

18 4.1.3 Fordon Verksamheten kommer under, med utgångspunkt i Örebro kommuns biogasstrategi, att fortsätta arbetet med att ställa om personbilsinnehavet till biogasfordon. Målsättningen till år 2020 är att andelen biogasdrivna personbilar då skall vara 75 procent. Omställningen har hittills skett på ett framgångsrikt sett och delmålet för 2014 var vid årsskiftet uppfyllt. Då andelen biogasfordon ökar i vår fordonsflotta kommer fortsatta utbildningsinsatser inom Verkstaden med siktet inställt på just biogasfordon att vara nödvändiga under. Vi vill också jobba med ökade kommunikationsinsatser för att tydliggöra Fordons utbud och öka dialogen med våra kunder. Kundnöjdheten är fortsatt hög men arbetssätten kan både förbättras och förnyas. En kommunikationsplan håller på att tas fram och implementering sker under första halvan av. Tekniken för eldrivna personbilar är i dagsläget relativt dyr. Utvecklingen fortsätter dock och nya intressanta modeller kommer ständigt ut på marknaden. Verksamheten kommer framöver att observera marknaden för att se vilken riktning utvecklingen tar. En förstudie genomfördes under 2014 i syfte att ta fram ett system för uppföljning av körsträckor och drivmedelsförbrukning för kommunens fordon. Förstudiens resultat indikerade att ytterligare analyser är nödvändiga innan ett sådant projekt kan påbörjas. En nyttoanalys kommer därför att genomföras under det första kvartalet med siktet inställt på att utreda möjligheten för en upphandling av det nya systemet under hösten. Arbetet utifrån Örebro kommuns fordonspolicy kommer att fortlöpa med fokus på aktuella trafiksäkerhets- och miljökrav. Som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet och för att öka trafiksäkerheten kommer Örebro kommuns medarbetare att erbjudas utbildning i halkkörning även under. En webbaserad interaktiv trafiksäkerhetsutbildning finns redan idag och ny upphandling kommer att genomföras under. Utbildningen grundar sig på kommunens riktlinjer för trafiksäkerhet vid framförande av fordon och är framtagen för medarbetare som kör bil eller cyklar i tjänsten. För Combud och Förråd gäller det att bibehålla vår höga kundnöjdhet och utveckla vårt utbud i samarbete med kunderna. Förrådet kommer därför att arbeta med riktade kundmöten för att utveckla sortimentet. Inom Combud pågår ett förändringsarbete där syftet är att kunna bredda och öka utbudet av tjänster. Combud har från Park och Gata tagit över tjänsten att förmedla fordonstvätt till användare av personbilar. Detta är mycket uppskattat av verksamheterna inom kommunen och behöver vidareutvecklas under. Därför ses också våra internpostturer över för att ge möjlighet för detta. 18

19 Mål för inom det politiska strategiområdet hållbar tillväxt: Örebro kommun ska tillhandahålla en hållbar och säker fordonsflotta som bidrar till minskad klimatpåverkan samt verka för en hög trafiksäkerhet bland medarbetare som framför fordon i tjänsten. Under kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling genom följande åtaganden: Åtagande, utvecklingsaktiviteter Följs upp Utbildning av Verkstaden inom området biogasdrift Utreda förutsättningar för upphandling av teknisk lösning för fordonsuppföljning Öka dialogen med förrådets kunder via kundmöten Marknadsföra trafiksäkerhetsutbildningen Marknadsföra Combud och vidareutveckla tjänsteutbudet Starta upp projekt för bokningssystem av hyrbilar Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan Bidra till att kommunens övriga verksamheter kan fokusera på sin kärnverksamhet Ökad trafiksäkerhet för kommunens anställda Indikatorer för uppföljning Målvärde Utsläpp av fossil koldioxid från kommunala fordon (ton CO2) Andel personbilsregistrerade fordon per drivmedel (%) - Biogas Elhybrid 1,5 1,0 0 - El 0, Etanol 9,0 4,5 3,0 - Diesel Bensin 16 13,5 12 Andel dubbfria vinterdäck, personbilsregistrerade fordon (%) Andel av anställda (TN) som har en max fem år gammal utbildning i trafiksäkerhet (%) Antal inköpta registreringspliktiga fordon upp till 3,5 ton per drivmedel (st) - Biogas *) - Elhybrid 0 0 *) - El 0 0 *) - Etanol 4 1 *) - Diesel 9 2 *) - Bensin 0 0 *) Energieffektivitet för inköpta personbilsregistrerade fordon *) (medeltal, gco2/km) Antal avsteg från riktlinjernas miljö- och trafiksäkerhetskrav (st) *) - Vid inköp 0 *) - Vid utfasning 9 *) Antal bilar i intern bilpool (st) *) Detta är indikatorer som påverkas av hur kommunens verksamheter utvecklas och förändras under året och som inte är möjliga att sätta relevanta målvärden för. Utfallet följs upp och analyseras i efterhand för att se om åtgärder behöver vidtas. 19

20 4.1.4 Avfall Örebro kommun behöver se till att minska mängden avfall genom att i större utsträckning återvinna och återanvända det material som slängs. Det långsiktiga målet Mer rätt än fel med minst 60 procent rätt sorterat restavfall till 2016 kommer att vara den röda tråden i verksamhetens strategiska arbete framöver. Andelen rätt sorterat restavfall uppgick vid årsskiftet till 32,9 procent vilket indikerar ett stort behov av fortsatta arbetsinsatser. En stor del av arbetet kommer att handla om att samla in det matavfall som slängs och omvandla det till biogas. Det ska bli lättare att sopsortera i Örebro kommun. Budskapet att I Örebro sorterar vi ska arbetas in under året. Tillgängligheten ska öka och örebroarna ska genom kunskap och motivation ges bättre förutsättningar att sortera på rätt sätt. Den mobila insamlingen av farligt avfall och småelektronik kommer framöver att ske två gånger per år, vår och höst, på cirka 27 platser i kommunen. Platserna har valts ut där medborgarnas bilinnehav är relativt lågt. På så sätt bidrar verksamheten till att människor på ett enkelt sätt, och på lika villkor, kan hjälpa till att avgifta kretsloppet. Förhoppningen är dessutom att ytterligare insamlingsplatser för småelektronik i butiker ska tillkomma utöver de cirka tjugo platser som redan finns som en följd av implementeringen av WEEE-direktivet i svensk lag. Arbetet med att försöka få Förpacknings- och tidningsindustrin (FTI AB) att byta ut containrarna vid återvinningsstationerna mot mindre krantömmande containrar, så kallade citybehållare, kommer att fortsätta under. Vid årsskiftet 2014/ var bygglov inskickat för sex av de tio platser som enligt plan ska placeras ut i centrala Örebro. För örebroarna kommer detta framförallt att innebära en ökad tillgänglighet då avstånden till återvinning för tidningar och förpackningar blir kortare. Projektet Sortering på stan kommer att fortlöpa under året. De första 118 av totalt 163 planerade sorteringspapperskorgar kommer att placeras ut i centrum under våren. Åternyttan som invigdes i februari 2013 på Mellringe ÅVC har utvecklats till en succé. Framförallt har Örebro kommun gjort det lättare för örebroarna att genom enkla vardagshandlingar bidra till en bättre miljö och klimat då man på Mellringe ÅVC kan lämna saker direkt till återanvändning. Satsningen är även helt i linje med Örebro kommuns målsättning om vikten av att samverka med det civila samhället samt bidra till ökad tillväxt genom fler arbetstillfällen. Detta sker genom att tre ideella organisationer, Bra & Begagnat, Röda Korset och Myrorna bemannar Åternyttan samt sätter de insamlade sakerna på marknaden ännu en gång genom försäljning i sina respektive butiker. Under 2014 tog verksamheten fram ett koncept för återanvändning vid de resterande fyra återvinningscentralerna för att ytterligare förenkla för örebroare som vill lämna saker för återanvändning. Containrar för insamling kommer därför, i början på, att placeras ut vid resterande fyra återvinningscentralerna. Örebro kommuns nya avfallsplan som antogs i december 2014 kommer att implementeras i verksamheten under året. 20

21 Mål för inom de politiska strategiområdena hållbar tillväxt och människors egenmakt: Örebro kommun ska tillhandahålla en hållbar och tillgänglig avfallshantering som motiverar och gör det enkelt för örebroarna att sortera på rätt sätt. Under kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling genom följande åtaganden: Åtagande, utvecklingsaktiviteter Följs upp Ta fram förslag på nytt insamlingssystem som möjliggör fastighetsnära insamling (FNI) till samtliga kunder Genomföra projektet Sortering på stan Arbeta med information till och beteendeförändring hos kunderna Arbeta med direktåterkoppling till kunderna avseende vilken inverkan deras avfallsgenerering har på miljön Arbeta in budskapet I Örebro sorterar vi Arbeta vidare med skolinformationen, se kap Införa Åternyttor på samtliga återvinningscentraler Arbeta för fler återvinningsstationer Arbeta för fler mottagningsställen för småelektronik Implementera Avfallsplanen i verksamheten Utreda hur framtida kundundersökningar ska genomföras Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan Örebroarna ska sortera bättre och det återvinningsbara materialet ska minska i restavfallet Indikatorer för uppföljning Målvärde Plockanalyser (%) Restavfall 35,3 32,9* Öka Matavfall 30 27,8* Minska FTI-material (förpackningar och tidningar) 34 38,2* Minska Farligt avfall (blött) 0,05 0,33* Minska El och elektronik 0,45 0,47* Minska Matavfall till rötning (ton) Hushållsavfall till förbränning (ton) Servicegarantin kärlutställning (%) 97,6 96,4 100 Antal ej registrerade tjänster vid hantering av kärl- och säckavfall, (egen regi) per månad Minska Antal ej registrerade tjänster vid hantering av kärl- och säckavfall, (entreprenad) per månad 8 37 Minska *) Siffrorna uppdaterade sedan Årsberättelsen

22 4.1.5 IT IT avdelningen kommer under året fokusera på i huvudsak tre områden: Strukturerad systemförvaltning Effektivisering och tjänstefiering av verksamheten Användar- och medborgarperspektiv Strukturerad systemförvaltning Kommunen har valt Pm3 som systemförvaltningsmodell vilken delvis har införts inom programområde social välfärd. Under kommer införande att ske inom resterande del av social välfärd samt programområde Barn och utbildning. Effektivisering och tjänstefiering av verksamheten Inför övergången till en ny finansieringsmodell för IT-tjänster inom kommunen behöver IT-avdelningens verksamhet förändras omfattande bland annat genom införande av processer med tillhörande roller och ansvar, prissättning och kommunikation av befintlig tjänstekatalog. Användar- och medborgarperspektiv IT-avdelningen kommer fortsätta att utveckla tjänster som stödjer verksamheternas förväntningar på ökad mobilitet, att användarna ska komma åt sina verksamhetssystem oavsett tid, plats och enhet. Vi kommer arbeta vidare med att utveckla supporten för kommunens medarbetare samt deltar i arbetet med att utveckla E-tjänster för medborgarna. Utöver ovanstående utvecklingsaktiviteter kommer IT fortsätta fokusera på en stabil och säker IT-leverans, att ytterligare förstärka den interna IT-supporten samt verka för att ITavdelningen är en attraktiv arbetsplats. Utvecklingsarbete tillsammans med kommunens olika verksamheter Barn och utbildning Fortsatt utrullning av 1:1 satsningen, Office 365, vidareutveckling av befintlig lärplattform samt införande av ny kommunikationsplattform förskolan Social välfärd Flera utvecklingsprojekt inom ramen för LOV, övergång till digitala trygghetslarm, digital läkemedelssignering och fortsatt arbete med TES Mobil och eventuellt nyckelfri hemtjänst. Vi vidareutvecklar även arbetssättet runt det nyligen införda bemanningssystemet med tillhörande mobil dokumentation och kommer även arbeta med införandet av ett kvalitetsledningssystem och en utveckling av interaktiva utbildningar. Utveckling av Procapita och utveckling av e-tjänster inom socialtjänsten och möjlighet till mobil dokumentation för handläggare kommer att ske under perioden. Samhällsbyggnad Ett projekt rörande införandet av ett kommungemensamt E-arkiv, förstudie runt ökad mobilitet på förvaltningskontoret och en förstudie och pilot runt ett förnyat arbetssätt runt filhantering samt utveckling av webb-applikationer inom GIS-området fortsätter. 22

23 Kommunledningskontoret Nya funktioner och förbättrad självservice i Personec, utveckling av tilläggstjänster till Exchange kopplat till bland annat intranätet kommer att ske under året, arbete med att göra intranätet responsivt, dvs. anpassad till användarens enhet, arbete med extranät pågår. Insatser runt övergripande utbildningsadministration samt vidareutveckling av Servicecenters systemstöd är planerat, även ett nytt valadministrationssystem kommer att införas under senare delen av. Ett projekt är uppstartat rörande ny teknik i sessionssalen på Rådhuset. Mål för inom de politiska strategiområdena hållbar tillväxt, människors egenmakt och barn och ungas behov: Örebro kommun ska vara en modern IT-leverantör med hög tillgänglighet, kvalitet, välfungerande processer och en tydlig tjänstekatalog. Tillsammans med kunderna utvecklas verksamheten för god service och information till medborgarna. Under kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling genom följande åtaganden: Åtagande, utvecklingsaktiviteter Följs upp Stabil IT-miljö med hög tillgänglighet Genomföra aktiviteter för att lyfta infrastrukturen i syfte att möta ökade krav på mobilitet Kundnöjdhet Utveckla supporten exempelvis IT-självhjälp för utökad möjlighet till 24/7 support Attraktiv arbetsplats Löpande kommunicera aktiviteter inom ramen för IT:s förändringsresa Följa upp medarbetarmätningen med handlingsplaner på gruppnivå Införandet av ny finansieringsmodell Införandet av valda delar av processramverket ITIL Koppla roller och ansvar ITIL tjänstekatalog Införande av processorienterat arbetssätt enligt ITIL Införande av tidskrivning Implementering av systemförvaltningsmodellen PM3 enligt plan Prissätta och kommunicera valda delar av IT:s tjänstekatalog Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan De kommunala verksamheternas ökade möjlighet till mobilitet och utökat supportbehov förstärker den kommunala servicen gentemot medborgarna Indikatorer för uppföljning Målvärde Stabil IT-miljö med hög tillgänglighet Antal avbrott/styck, Tillgänglighet % på kommunens internetuppkoppling 99, Kundnöjdhet Kundnöjdhet IT Kundservice % 97,75 97,40 97,50 Tillgänglighet IT Kundservice medelsvarstid/sek Attraktiv arbetsplats Medarbetarindex

24 4.1.6 Ekologisk och social hållbarhet Örebro kommun ska vara föregångare i arbetet med ekologisk och hållbar utveckling med siktet inställt på att utvecklas till Sveriges bästa miljö- och klimatkommun. Med utgångspunkt i Örebro kommuns övergripande miljömål har Tekniska förvaltningen tagit fram mål, indikatorer och aktiviteter för att bidra till minskad miljö- och klimatpåverkan. Förvaltningen har i huvudsak fyra betydande miljöaspekter: transporter, energi- och kemikalieanvändning samt påverkan på vattenkvaliteten. Klimatarbetet i Örebro kommun är inriktat på att förverkliga visionen om att utsläppen av växthusgaser inte ska äventyra jordens klimat. Kommunens biogasstrategi anger vision, mål och hur kommunens verksamheter ska förhålla sig till användning, distribution och produktion av biogas samt hur biogödsel ska användas. Kommunen blev hösten 2013 delägare i Biogasbolaget Mellansverige AB, ett bolag som är samägt av Karlskoga, Örebro och Kumla kommuner. Delägarskapet möjliggör en ökad tillgång och tillgänglighet, främst genom ökade produktions- och tankningsmöjligheter. Under kommer ett utvecklingsarbete drivas med siktet inställt på att uppfylla gällande mål för Att stärka de gröna näringarna i stort och lokalt är prioriterat för att ge förutsättningar för ett mer hållbart samhälle såväl ekologiskt som socialt. Örebro kommun ska verka för att dess upphandlingar mer aktivt bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Upphandlingar ska prövas för att se om det är möjligt att föra in sociala och ekologiska kriterier som särskilda kontraktsvillkor. För att det ska bli lättare att köpa rätt behöver kunskapen hos inköpsansvariga öka och system och rutiner för inköp ses över när det gäller miljö-, klimatoch hälsopåverkan från varor och på produkter. Tekniska förvaltningen arbetar enligt miljöledningssystemet Miljödiplomering och genomför revision av systemet i maj. Under året ska en handlingsplan för minskad klimatpåverkan av tunga transporter tas fram vilket ska möta åtagandet i kommunens Klimatplan. Förvaltningens kemikalieantal har ökat på grund av bättre egenkontroll och för att inte ha orimliga mål så revideras dessa. Kemikaliegruppen ska arbeta vidare mot målet att minska antalet farliga kemikalier och ersätta med bättre alternativ. Tekniska förvaltningens handlingsplan för minskad elanvändning ska uppdateras och ge prognos om måluppfyllelse. 24

25 Mål för inom det politiska strategiområdet hållbar tillväxt: Tekniska förvaltningen ska genom aktiva insatser bidra till en ekologisk och social hållbar utveckling och verka för en minskad klimat- och miljöpåverkan. Under kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling genom följande åtaganden: Åtagande, utvecklingsaktiviteter Följs upp Ta fram en handlingsplan för minskade utsläpp av CO2 från tunga fordon*) Delår 2 Genomföra revision av miljöledningssystem Delår 2 Implementera kommungemensamt arbetssätt för upphandling med social och ekologisk hänsyn Delår 2 Revidera kemikaliemål Delår 2 Uppdatera handlingsplan för minskad elanvändning Delår 2 Ta fram kommunens långsiktiga viljeinriktning inom biogasområdet Utarbeta en kommunikationsplan i syfte att stimulera till en fortsatt ökad efterfrågan och övergång till biogas i kommunen Verka för en ökad produktion och tillgänglighet till biogas i kommunen Utreda förutsättningar för ett operatörsoberoende gasnät. Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan Ökad egenkontroll genom systematiskt arbetssätt, kontroll och uppföljning Bättre klimat och miljö i Örebro kommun samt ett effektivt nyttjande av kommunens resurser. *) Avser Tekniska förvaltningens egna tunga fordon samt upphandlade tjänster Indikatorer för uppföljning Målvärde 2020 Elförbrukning i lokaler och anläggningar, gatubelysning, MWh/år (GEH) Antal upphandlingar med social och ekologisk hänsyn (GEH) Mätas *) Fossilt koldioxidutsläpp, ton CO2/år**) Antal kemikalier som innehåller risk eller utfasningsämnen Andel återvunnet material i totala mängden hushållsavfall, 46 Öka Kommuntototalt enligt Avfallswebb ***) Minska utsläpp av fosfor från VA-reningsverk, ton fosfor/år 3,35 3,9 Målvärde ,8 *) Ny indikator från och med, avser förvaltningens egna upphandlingar **) Från förvaltningens transporter inkl. fordonsprocessens fordon exkl. inhyrda fordon och entreprenader ***) Mätvärde som kommer från Avfall Sverige presenteras först våren 25

26 4.1.7 Skolinformation Tekniska förvaltningens teknik- och miljöpedagoger arbetar aktivt för att kunskap om vår tids miljöutmaningar ska komma i tidig ålder. Genom att våra barn tidigt lär sig hur vi bäst tar hand om vår miljö skapar vi förutsättningar för ett hållbart beteende även i vuxen ålder. Teknik- och miljöpedagogernas arbete ska bidra till att Tekniska förvaltningens åtaganden i Örebro kommun gällande miljömål uppnås. Dessa mål nås genom att ge ett kvalitativt stöd till skolor och utbildningsverksamheter. Mål för inom de politiska strategiområdena hållbar tillväxt och barn och ungas behov: Teknik- och miljöpedagogernas arbete ska ge ökad kunskap och leda till medvetna val hos barn och ungdomar i Örebro kommun samt motivera till ett hållbart beteende. Under kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling genom följande åtaganden: Åtagande, utvecklingsaktiviteter Följs upp Vidareutveckla lektionerna i Kretsloppslandet Marknadsföra lektionerna i Kretsloppslandet mot skolorna i Örebro kommun Genomföra minst två träffar med trafikombuden inom skolan Utvärdera verksamhetens kvalitet Genomföra aktiviteten Rädda Stadsparken Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan Lektionerna ska vara aktuella och möta eleverna på sin kunskapsnivå. Vi förväntas genom marknadsföringen nå samtliga skolor i Örebro kommun. Trafikombuden förväntas uppmuntra till ett ökat trafikarbete på sina skolor. Genom att ständigt utvärdera kvaliteten i vår verksamhet kan vi förnya och förbättra Öka medvetenheten om nedskräpning och dess miljöpåverkan samt vilka kostnader det medför. Indikatorer för uppföljning Målvärde Antal elever som skolinformationen möter i sin verksamhet Antal elever på studiebesök på Atleverket Antal elever på studiebesök på Reningsverket Antal deltagare SFI (Vatten- och avfallslektion) Antal skolor som är trafikdiplomerade Antal elever som deltar i Rädda Stadsparken (Förebygga nedskräpning och lära att ta hand om vår närmiljö) Antal elever som deltar i avfalls-, vattenlektion- eller i miljölektion i Kretsloppslandet (A) 1359 V) 677 (M) 4400 Antal elever som spelat Outside the box/miljölektioner Andel enheter som deltar i Håll Sverige rents Öka skräpplockardagar 26

27 4.1.8 Systematisk verksamhetsutveckling förenkla, förnya, förbättra ansvarar för att inom sitt verksamhetsområde arbeta med systematisk verksamhetsutveckling. Processen för styrning och uppföljning ska stödja förvaltningens arbete med att nyttja resurserna effektivt och tillhandahålla tjänster av god kvalitet. Arbetet ska genomsyras av Örebro kommuns ledord: Förenkla, förnya, förbättra service på lika villkor. Tekniska förvaltningens verksamheter ska: Leverera tjänster som förenklar medborgarnas vardag. Utveckla innovativa lösningar som förnyar och överraskar positivt. Erbjuda rätt service och rätt kvalitet som förbättrar, utifrån kundernas och medborgarnas behov och efterfrågan. Under kommer förvaltningen att göra en gemensam satsning på målstyrning. Intentionen är att det ska bli tydligare för medarbetarna hur var och en bidrar till förvaltningens verksamhetsuppdrag och förverkligandet av Örebro kommuns vision. Verksamhetsåret inleds bland annat med en kick-off i form av en förvaltningsdag med tema vision och verksamhetsuppdrag. I verksamhetsanalysen i samband med delårsrapport med prognos 2, så kommer förvaltningen ta fram åtgärder för att bygga ett ledningssystem. Under kommer Fordon, IT och Avfall utveckla sina verksamheter enligt den framtagna strukturen, 2016 är hela förvaltningen delaktiga. Samtliga verksamheter kommer att börja jobba med Mål- och aktivitetsplaner utifrån en förvaltningsgemensam modell. Den framtagna strukturen innefattar även miljödiplomering och arbetsmiljöarbetet på förvaltningen. Förvaltningen kommer också att genomföra en satsning på projektstyrningsmodellen Projektil med utbildning för alla projektledare och projektägare. Intentionen är att arbetssättet utifrån projektmodellen ska bidra till en ökad tydlighet och samsyn mellan uppdragsgivare och uppdragstagare vad gäller bland annat förväntat resultat, resursförbrukning och nyttoeffekter. Mål för inom det politiska strategiområdet hållbar tillväxt: Tekniska förvaltningens styrning ska vara systematisk och med siktet inställt på ständiga förbättringar Under kommer förvaltningen att bidra till målinriktad utveckling genom följande åtaganden: Åtagande, utvecklingsaktiviteter Följs upp Kartlägga Tekniska förvaltningens huvudprocesser /FC Mål och aktivitetsplaner ska tas fram på verksamhetsnivå Delår 2/VC Förvaltningsdag med tema vision och verksamhetsuppdrag Delår 2/FC Bedriva investeringsprojekt utifrån projektmodellen Projektil /FC Utbildning i Projektil för projektledare och projektägare /Stab Förenkla, förnya och förbättra arbetssätt med dokumenthantering Delår 2/ FC Förenkla, förnya och förbättra arbetssätt utifrån lagar och krav Delår 2/FC Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan Säkra att resurserna nyttjas effektivt genom systematiska arbetssätt utifrån fastställda mål. 27

28 Indikatorer för uppföljning Målvärde Styrindex *) 70 Öka *) Källa: medarbetarenkäten Internkontroll Örebro kommuns interna kontroll ska bidra till att nämnderna och kommunstyrelsen, med rimlig grad av säkerhet, kan säkerställa att följande mål för den egna verksamheten uppnås: Att en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet bedrivs Att det finns tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Att verksamheten följer och tillämpar lagar, föreskrifter, riktlinjer mm. Aktuella granskningsområden för utifrån tillsynsplan är intern styrning och kontroll, ekonomiprocessen och personalförsörjning, se bilaga 6. Krisberedskap Tekniska förvaltningen ska ha en god krisberedskap som förbereder verksamheterna på att hantera avvikande vardagshändelser och krissituationer på ett framgångsrikt sätt. Under kommer förvaltningen att genomföra en utbildningssatsning i den nationella modellen Stabsmetodik för samtliga ledningsgrupper och relevanta nyckelpersoner. 28

29 4.1.9 Jämställd kommun Örebro ska vara en trygg, tillgänglig och välkomnande kommun där alla känner sig respekterade oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. ansvarar för att inom sitt grunduppdrag utgå från att service ges på lika villkor. Den konsekvensbedömning som ska göras inför beslut i ska användas aktivt. Kunskapen om hur arbetet utförs behöver öka och utvecklas för att likvärdig service kan säkras. Mål för inom de politiska strategiområdena människors egenmakt och barn och ungas behov: Tekniska förvaltningen ska bidra till att service och tjänster till kunder och medborgare sker på lika villkor Under kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling genom följande åtaganden: Åtagande, utvecklingsaktiviteter Följs upp Förnya, förenkla och förbättra arbetssättet med konsekvensbedömningar genom ett gemensamt arbetssätt i form av en ny checklista Delår 2/FVC Definiera ett genderbudgetprojekt där det belyses hur resurser används ur ett genderperspektiv. /FVC Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan Ökad kunskap om de perspektiv som förutsätter att likvärdig service kan säkras samt kvalitetssäkrat beslutsunderlag för ärenden till nämnd utifrån fastställd rutin Indikatorer för uppföljning Målvärde Andel ärenden med konsekvensbedömning före beslut 9*) 54 Öka Antal analyser enligt Gender Budgetmetoden (GEH) >/= 1 *) Avser maj till och med september

30 Kundernas och medborgarnas uppfattning om tjänsterna ska ha god kontakt och dialog med medborgare i allmänhet och mottagare av nämndens tjänster i synnerhet. Inför större beslut ska dialog föras med mottagarna av tjänsterna och regelbundna uppföljningar ska göras för att ta reda på upplevelsen av kvaliteten på tjänsterna. För att utveckla ett attraktivt näringsliv behöver stödet till och dialogen med företagen fungera bra och nöjdheten regelbundet mätas. Servicegarantier är kommunens verktyg för att ange för medborgarna vilken service och kvalitetsnivå de kommunalt finansierade tjänsterna har. Mål för inom de politiska strategiområdena hållbar tillväxt, människors egenmakt och trygg välfärd: Tekniska förvaltningen ska vara en tillgänglig servicegivare, kännetecknas av ett gott bemötande och verka för att tjänsterna utvecklas i dialog med kunderna och medborgarna Under kommer förvaltningen att bidra till målinriktad utveckling genom följande åtagande. Åtagande, utvecklingsaktiviteter Följs upp Bemötandeutbildning /FC Genomföra medborgardialog om standarden på vägnätet tillsammans med /FC cykelrådet Genomföra medborgardialog i samband med ombyggnation av Karlaparken eller /VC Västhagaparken Samverka med det civila samhället genom City Örebro och fastighetsägare för /VC att kvalitetssäkra renhållningen i centrum Samverka med det civila samhället i samband med införandet av fler Åternyttor. /VC Förnya, förenkla och förbättra kundundersökningar och mätmetoder /FC Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan Säkra tillgänglighet, ett gott bemötande och tjänster av god kvalitet som utvecklas i dialog med kunderna och medborgarna. Kundernas och medborgarnas uppfattning om tjänsterna - indikatorer för uppföljning Målvärde Kund- och medborgarundersökningar (GEH) % *) Markupplåtelse, nöjd kund index (NKI) (GEH) >70 Skräpindex 3,89 3,66 Minska Antal beslutsområden som har varit föremål för >/= medborgardialog innan beslut fattas (GEH) **) Servicegarantier generella % Medborgaren ska kunna få kontakt med alla kommunens verksamheter under arbetsdagar (%) Medborgaren ska bara behöva ringa ett samtal för att komma i kontakt med rätt person (%) Medborgaren blir kontaktad inom två arbetsdagar om den du söker inte är på plats (%) Medborgaren får besked/kontakt/svar på brev och e-post 50 ***) inom fem arbetsdagar (%) *) Samtliga kund och medborgarundersökningar presenteras i bilaga 6 **) Antal beslutsområden som varit föremål för medborgardialog innan beslut fattats ***) Genomfördes ej på helår på grund av osäker undersökningsmetod 30

31 Kundernas och medborgarnas uppfattning om tjänsterna - indikatorer för uppföljning Målvärde Servicegarantier unika % Tillgång till vatten i kranen inom tre timmar*) Tillgång till vatten i kranen inom 24 timmar*) Snöröjning****) Parkeringstillstånd för rörelsehindrade*****) Kärlutställning******) 97,6 96, Potthål*******) Servicegaranti asfaltsåterställning********) *) Vid vattenläcka inom det område där kommunen ansvarar för vatten och avlopp ***) Snöröjning ska påbörjas på gång och cykelvägar efter avslutat snöfall vid minst sju cm djup. På körbanor påbörjas snöröjning efter avslutat snöfall vid minst tio cm djup. Röjning ska vara avslutad inom tolv timmar. ****)Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska handläggas inom fyra veckor *****) Du som kund/abonnent ska få ditt kärl utställt inom fem arbetsdagar efter registrerad beställning ******) Potthål på körbanor samt gång och cykelvägar ska lagas inom fem dagar från det att anmälan kommit in till kommunen *******) Asfaltsåterställning ska vara utförd inom en månad efter det att Tekniska förvaltningen fått en anmälan från de som utfört schakt, ledningsarbeten och återfyllning att arbetet är klart. Avser perioden maj-oktober. 31

32 5 Planering för god ekonomisk hushållning (GEH) Det finns lagkrav på kommunen att ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Ekonomisk hushållning uppnås om kommunen utför sin verksamhet väl, kan betala för den och inte skjuter över betalningsansvaret på framtiden. Driftsnämnderna har motsvarande krav att planera verksamhetsårets verksamhet utifrån god ekonomisk hushållning. Programnämnden har i sin programplan gett driftsförvaltningarna i uppdrag att ange avgiftsfinansieringsgrad som indikator. VA- och Avfallsverksamheterna finansieras helt av avgifter. Inför 2016 kommer vi, i samarbete med kommunledningskontoret, se över inom vilka av våra övriga verksamheter det kan vara intressant att följa den indikatorn. Åtagande, utvecklingsaktiviteter Följs upp Implementera rutin för investeringsprocessen /FC Avstämningsmöten - prognos och uppföljning varje månad chef/ekonom /FC Bedriva investeringsprojekt utifrån projektmodellen Projektil*) /FC Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan God ekonomisk kontroll genom systematisk avstämning och uppföljning utifrån budgeterade kostnader och resultat *) Gäller från och med 1/7 Indikatorer för uppföljning Målvärde Resultat helår, budgetavvikelse, Mnkr (GEH) Verksamhetens ramavvikelse, mnkr - Skattefinansierad verksamhet +34,6 +9, Vatten och avlopp - 10, Avfall +3, ,0 - Fordonsgas -0,5-0,4-0,5 Park och gata, resultat kr Gatubelysning, driftkostnad per belysningspunkt *) Andelen använd inblandning av återvunnen asfalt i nya *) toppbeläggningar Vinterväghållning kostnad per m 2 körbana 4,8 3,2 **) Vinterväghållning kostnad per m 2 gång/cykelväg 6,5 8,8 **) Väghållning kostnad per m 2 körbanor sommar/vinter 6,8 6,5 **) Barmarksrenhållning kostnad per m 2 körbana 1,6 1,7 1,7 Prydnadsgräsmatta kostnad per m 2 2, Vår- och sommarrabatter kostnad per m Buskage kostnad per m 2 5,64 5,32 5,50 Vatten och avlopp, resultat Drift- och underhållskostnad dricksvattenproduktion kr/ansluten Minska Drift- och underhållskostnad dricksvattenproduktion Minska kr/ansluten Drift- och underhållskostnad för avledning av 63 63,7 Minska spillavloppsvatten kr/ansluten Drift- och underhållskostnad för behandling av avloppsvatten kr/ansluten pe (personekvivalent =person) Minska 32

33 Indikatorer för uppföljning Målvärde Fordon, resultat bränsle Kommunens inköpta volymer av drivmedel - Bensin Minska - Biogas Öka - Diesel Minska - Etanol Minska IT, resultat IT-kostnad kr/invånare Öka IT-kostnad kr/anställd Öka Antal administrativa klienter per anställd 1,22 1,54 Öka Antal klienter per supporttekniker Öka *) Ny indikator från och med, målvärde tas fram under **) Resultatet är beroende av väderförhållanden under vintermånaderna 33

34 6 Resursplanering 6.1 Ekonomi Kommunens budget ska vara i balans vid årets slut. När program- och driftsnämnder ser risker för ett överskridande ska åtgärder omedelbart vidtas. Ekonomiska styrprinciper för nämndens budgetram 1. Kompensation för volymökningar I driftbudgetramen för år har medel för volymökningar kompenserats till programområdet Samhällsbyggnad för ökade driftkostnader till följd av ökade kapitalkostnader. 2. Kompensation för löneöversyn och indexuppräkningar I driftbudgetramarna för är kompensation utlagd dels för överhäng från 2014 års löneöversyn, dels för nya generella lönenivåer från 1 april. Medel för lönepolitiska prioriteringar därutöver finns reserverade inom kommunstyrelsen. Detta motsvarar full kompensation för nu kända och bedömda löneökningar. Kompensation för övriga indexmässiga kostnadsökningar kommer att fördelas ut när underlag finns. 3. Ny hyresmodell Från införs en ny hyresmodell baserad på kommunens självkostnad. Internhyran består fortsättningsvis av kommunens externa hyreskostnad kompletterad med kalkylmässiga påslag för de kostnader som lokalförsörjningsavdelningen bar, t ex glaskross och visst underhåll. Utöver det kommer nämnderna att belastas med faktisk kostnad för el i de fall den inte ingår i den externa hyreskostnaden samt sophämtning. Övergången till självkostnadshyra medför förändringar i nämndernas kostnader för lokaler. Dessa neutraliseras genom motsvarande justeringar av driftbudgetramarna. Köpkraften för respektive nämnd kommer genom detta att vara oförändrad. 4. Övrigt Internräntan för år är oförändrad 3 procent. Det interna personalomkostnadspålägget för år är oförändrat 39,46 procent. 5. Omprövningskrav En förutsättning för den föreliggande ekonomiska planen är att nämnderna gör en genomgång av sin verksamhet och identifierar effektiviseringsmöjligheter inom ansvarsområdet Ekonomiska nyckeltal - planering för effektivitet Presenteras under kapitel 5 34

35 6.1.2 Driftnämndens samlade ekonomi Förutom de taxefinansierade verksamheterna inom VA, Avfall och Fordonsgas ansvarar nämnden för de kommungemensamma verksamheterna inom Fordon och IT. s budget för den skattefinansierade verksamheten är tkr. Budgeten innehåller ett flertal förändringar i förhållande till 2014 vilket framgår av nedanstående tabell. Enhet Budget Överfört AFA AFA IT FVK Lön Lön Hyra Annat Effektiv Intern Budget 2014 fr satsn Kultur 2014 komp avfall fördeln 2013 o Café TF Nämnd Planeringsreserv Park och gata Fordon IT Ledning Stab Förvaltningskontor Café SBH Nettokostnad Budgeten har minskats med överfört resultat och engångssatsningar under Vårt förvaltningskontor har slagits ihop med det förvaltningskontor som tidigare låg under Kulturnämnden och vår ram har utökats. Omvänt har caféet som tidigare låg under överförts till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Kompensationen för löneavtal 2014 har fördelats ut till respektive enhet medan kompensationen för lagts i planeringsreserven för fördelning när avtalet är klart för samtliga våra anställda. Även kompensationen för hyresökningar p.g.a. kommunens nya hyresmodell har lagts i planeringsreserven för fördelning när vi fått det faktiska debiteringsunderlaget. Inom ramen för det årliga utvecklingsarbetet har vi under 2014 identifierat möjliga effektiviseringar/omprövningar på totalt 3,4 mnkr. Merparten av dessa landar inom park och gatuverksamheten. Utöver omprövningskravet har ett intäktskrav på avfallsverksamheten på två mnkr. Utöver kompensationen för löne- och hyresökningar har vi har inte avsatt något i planeringsreserven. Under april kommer Kommunstyrelsen att fatta beslut om hur stor del av 2014 års överskott kommer att få föra med till. Förvaltningen återkommer under våren med förslag på hur det ska fördelas mellan verksamhet och planeringsreserv. Kommunledningen har ännu inte fattat nya beslut om hur vi ska hantera avskrivningstider och komponentredovisning när det gäller våra investeringar. Våra beräkningar av kapitalkostnader är därför gjorda på de förslag som finns. 35

36 6.1.3 Politiska prioriteringar har inte gjort några omprioriteringar av kommunfullmäktiges eller programnämnd Samhällsbyggnads budgetbeslut Enheternas budgetramar Nämnd Utfall 2014 Budget 2014 Budget 4L OH-kostnader A Personalkostnader B Övriga personalomkostnader Planeringsreserv Netto I planeringsreserven ligger kompensation för löne- och hyresökningar med 2,5 mnkr respektive 5,3 mnkr. Kompensationen fördelas till enheterna senare under våren. Park och gata Utfall 2014 Budget 2014 Budget 3A Avgifter B Statsbidrag C Försäljning av verksamhet G Övriga intäkter H OH-intäkter I Intern tidskrivning J Övriga intäkter Summa Intäkter J Kapitalkostnader L OH-kostnader M Intern tidskrivning N Övriga kostnader O Övrigt material P Entreprenader A Personalkostnader B Övriga personalomkostnader A Lokalhyror B Köp IT-tjänster och program C Konsulttjänster D Övriga kostnader E Bränsle, energi och vatten F Hyra bilar och maskiner G Övriga tjänster H Telefoni D Övriga kostnader Summa Kostnader Netto

37 Budget för de båda åren är inte jämförbara då vissa engångssatsningar gjordes Detta åskådliggörs i tabell under Fordon Utfall 2014 Budget 2014 Budget 3A Avgifter C Försäljning av verksamhet F Reavinster G Övriga intäkter H OH-intäkter I Intern tidskrivning J Övriga intäkter Summa Intäkter J Kapitalkostnader L OH-kostnader O Övrigt material P Entreprenader A Personalkostnader B Övriga personalomkostnader A Lokalhyror B Köp IT-tjänster och program C Konsulttjänster D Övriga kostnader E Bränsle, energi och vatten F Hyra bilar och maskiner G Övriga tjänster H Telefoni B Reaförluster D Övriga kostnader Summa Kostnader Netto Anslaget avser Combuds verksamhet. Övrig verksamhet inom Fordon finansieras i huvudsak via köp och hyror från våra interna kunder. 37

38 IT Utfall 2014 Budget 2014 Budget 3C Försäljning av verksamhet J Övriga intäkter Summa Intäkter J Kapitalkostnader N Övriga kostnader O Övrigt material P Entreprenader A Personalkostnader B Övriga personalomkostnader A Lokalhyror B Köp IT-tjänster och program C Konsulttjänster F Hyra bilar och maskiner G Övriga tjänster H Telefoni Summa Kostnader Netto Våra intäkter ökar i förhållande till förra året framförallt beroende på att vi levererar ett flertal nya appar och andra mobila tjänster. Personalkostnaderna kommer att öka i takt med att vi rekryterar till våra vakanta tjänster. Förra året byttes kommunens epostsystem och det innebar höga engångskostnader IT-tjänster och program. Ledning Utfall 2014 Budget 2014 Budget 3J Övriga intäkter Summa Intäkter J Kapitalkostnader M Intern tidskrivning N Övriga kostnader O Övrigt material P Entreprenader A Personalkostnader B Övriga personalomkostnader B Köp IT-tjänster och program C Konsulttjänster F Hyra bilar och maskiner G Övriga tjänster H Telefoni D Övriga kostnader Summa Kostnader Netto I kommunens budget finns beslut om att Avfallsverksamheten har ett intäktskrav på 2 mnkr som ska levereras till. Vi har valt att föra intäkterna till Ledning där de taxefinansierade verksamheternas förvaltningsinterna OH också bokförs. 38

39 Stab Utfall 2014 Budget 2014 Budget 3A Avgifter J Övriga intäkter Summa Intäkter J Kapitalkostnader L OH-kostnader N Övriga kostnader O Övrigt material P Entreprenader A Personalkostnader B Övriga personalomkostnader A Lokalhyror C Konsulttjänster D Övriga kostnader F Hyra bilar och maskiner G Övriga tjänster H Telefoni Summa Kostnader Netto Förvaltningskontor Utfall 2014 Budget 2014 Budget 3A Avgifter J Övriga intäkter Summa Intäkter J Kapitalkostnader N Övriga kostnader O Övrigt material P Entreprenader A Personalkostnader B Övriga personalomkostnader A Lokalhyror B Köp IT-tjänster och program C Konsulttjänster D Övriga kostnader F Hyra bilar och maskiner G Övriga tjänster H Telefoni D Övriga kostnader Summa Kostnader Netto Under förra året fattades beslut om att vårt café organisatoriskt skulle flyttas över till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Beslut fattades också att Förvaltningskontoret under Kulturnämnden skulle slås samman med vårt kontor under och vi flyttade ihop i gemensamma lokaler i Stadsbyggnadshus 1. Det är först i år som respektive nämnders budgetramar justerats utifrån dessa båda beslut. 39

40 Taxefinansierad verksamhet VA- och Avfallsverksamheterna finansierar sin verksamhet inom ramen för respektive taxas långsiktiga utveckling. Avfall Utfall 2014 Budget 2014 Budget 3A Avgifter J Övriga intäkter Summa Intäkter J Kapitalkostnader L OH-kostnader M Intern tidskrivning N Övriga kostnader O Övrigt material P Entreprenader A Personalkostnader B Övriga personalomkostnader A Lokalhyror B Köp IT-tjänster och program C Konsulttjänster D Övriga kostnader E Bränsle, energi och vatten F Hyra bilar och maskiner G Övriga tjänster H Telefoni A Inhyrd personal D Övriga kostnader Summa Kostnader Netto I kommunens budget finns beslut om att Avfallsverksamheten har ett intäktskrav på 2 mnkr som ska levereras till. Kravet grundar sig på att Avfall får intäkter som avser annat avfall än hushållsavfall t.ex. förorenade jordar. Kostnaden som belastar Avfall finns budgeterad under Övriga kostnader. Att avgifterna blir lägre än tidigare år beror på att fler abonnenter bytt till abonnemang som innebär utsortering av matavfall snabbare än vi bedömt tidigare. De minskade intäkterna gör att Avfallsverksamheten kommer att göra ett planerat underskott och därmed reducera det egna kapitalet. 40

41 VA Utfall 2014 Budget 2014 Budget 3A Avgifter B Statsbidrag C Försäljning av verksamhet G Övriga intäkter H OH-intäkter I Intern tidskrivning J Övriga intäkter Summa Intäkter J Kapitalkostnader L OH-kostnader M Intern tidskrivning N Övriga kostnader O Övrigt material P Entreprenader A Personalkostnader B Övriga personalomkostnader A Lokalhyror B Köp IT-tjänster och program C Konsulttjänster D Övriga kostnader E Bränsle, energi och vatten F Hyra bilar och maskiner G Övriga tjänster H Telefoni D Övriga kostnader Summa Kostnader Netto I Samhällsbyggnadsnämndens programplan framhålls att VA-verksamheten har ett uppdrag att minska skulden till abonnenterna. Förvaltningen återkommer med förslag om framtida minskning i samband med vår årliga revidering av Va-taxan. 41

42 Fordonsgas Utfall 2014 Budget 2014 Budget 3J Övriga intäkter Summa Intäkter J Kapitalkostnader M Intern tidskrivning N Övriga kostnader O Övrigt material P Entreprenader A Personalkostnader B Övriga personalomkostnader A Lokalhyror B Köp IT-tjänster och program C Konsulttjänster E Bränsle, energi och vatten G Övriga tjänster Summa Kostnader Netto Vi har inte fått något anslag för Fordonsgas. Kostnaderna, som förväntas bli ca 500 tkr, brukar regleras i samband med bokslut och vi förutsätter att så blir fallet även. 42

43 6.1.5 Ekonomi - investeringar Alla våra verksamheter arbetar parallellt med verksamhetsplanerna för med investeringsplaner för och revidering av. Dessutom väntar vi på besked om vi får föra med oss överfört utrymme från Sammantaget gör detta att belopp och tidpunkter kan komma att förändras. I kolumnen Startbeslut anges Ja om nämnden fått fullständig kalkyl över driftkostnader redovisad i samband med beslut om investeringsplan. I annat fall återkommer förvaltningen med de objekt som nämnden ska fatta separata beslut om. Park och gata Budget Startbeslut Bullersanering Ja Trafiksäkerhetsobjekt Ja Projektering 500 Nej Trafikregleringsanordningar 750 Ja Järnvägssprå/Industrispår Ja Dammar Ja Utbyte av parkeringsmätare till biljettautomater Ja Utbyte av handdatorer (parkering) 400 Ja Lekplatser år mnkr tillgänglighet Nej Träd Ja Ett träd för varje barn som föds 200 Ja Upprustning av parker bl a väster Nej Bevattningsanläggningen i Stadsparken Ja Nybyggnad och upprustn av plaskdammar Ja Ombyggnad av Restalundsvägen Ja Tillgänglighetsåtgärder Nej Gatubelysning, stolpar, kablar, Nej Utbyggnad av planlager för s k flis 500 Ja Hjälmaren, Muddring av rännan i Hemfjärden Ja Konstbyggnader (broar och tunnlar) Ja Ombyggnad gator vid förnyelse av VA-ledningar Ja Asfaltsunderhåll pga komponentavskrivning Nej Turistvägvisning Nej Trappor Nej Biofilter Raingarden 500 Nej Summa Programnämnd Samhällsbyggnad har i sin ekonomiska plan avsatt medel för de ökade kapitalkostnaderna som kan komma att följa av investeringar inom miljö, trafik och park. Förvaltningen föreslår att nämnden begär anslag för eventuella kostnadsökningar inom Park och gata i samband med delårsbokslut. 43

44 IT Budget Startbeslut Windows 7 (beslut maj 2013) Ja Serverpool Ja Ärendehanteringssystem -250 Ja Systemsstödslicenser -500 Ej aktuellt Serverhallen -50 Ej aktuellt E-infrastruktur Ja Nätverksutrustning Ja PC-investeringar Ja Kontorsprogramvara -300 Ej aktuellt Skrivare och kopiatorer Ja Summa Fordon och inventarier Budget Startbeslut Fordon Skattefinansierat Ja Fordon skattefin leasing Ja Fordon taxefinansierat Ja Summa Programnämnd Samhällsbyggnad har i sin ekonomiska plan avsatt investeringsutrymme för inköp av redskap och övriga inventarier. Dessa kommer att fördelas ut till nämnderna i början av. Kapitalkostnadsökningarna för dessa ska finansieras inom respektive verksamhets driftbudget. Avfall Budget Startbeslut Utbyggnad planer Atle Ja Metodutveckling avfallshantering Ja Ombyggnad utökat deponigasuttag Ja Ny stationär kärltvätt -300 Ja Summa

45 VA Budget Startbeslut Planering Förnyelse VA-ledningar Ja Ledningar högreservoar Ja Vattenledning Hjälmarsberg- Ekeby-Almby -200 Ja Anslutningsledningar Pilängen -200 Ja Reningsdamm Strömsborgsledningen -200 Ja Lekeberg vattenförsörjning - vattenledning Ja USÖ, omläggning VA-ledn S Grev Rosengatan Ja Överföringsledning Södra Väringen-Ervalla Ja Bista-Skråmsta, kulvertering dike -50 Ja Odensbacken Jungfru Annas källa Ja Vattenverket Ombyggnad Skråmsta Ja Mogetorp/Vättern Ja Ny högreservoar Ja Ledningsnät Vattentrycktankar Ja Manskapsvagn -270 Ja Redskapscontainer -100 Ja Betonghåltagare -100 Ja Reningsverket Ombyggnad av Ervalla reningsverk Nej Byte av låssystem inkl. grind, Skebäck Ja Byte till centrifugalpumpar, P1 Skebäck Ja Ombyggnad Odensbacken, nya krav Ja Ombyggnad av system för uppvärmning, Od -500 Ja Ombyggnad av Bettorp, pumpstation -500 Nej Exploatering Exploatering (utbyggnad nya ledningar) Ja Omvandlingsområden Ö Mark Ja S Väringen Ja Sticksjö -500 Ja Sjöboviken, Grythem norra, Västeråsen Ja Gällersta kyrkby -300 Ja Framnäs -200 Ja Summa

46 6.2 Medarbetare Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunens personalstrategiska arbete ska bidra till verksamhetens utveckling genom ett tydligt och framåtsyftande ledarskap. Detta samtidigt som medarbetarna ges inflytande över sin egen situation Medarbetare planering för utveckling och resultat Attraktiv arbetsgivare Tekniska förvaltningens medarbetare ska utgöra en effektiv resurs i arbetet att säkra tjänster av god kvalitet till kommunen kunder och medborgare. Hållbart medarbetarengagemang (HME) på förvaltningen blev i medarbetarundersökningen 2014 lägre än snittet för både Samhällsbyggnad och Örebro kommun totalt. HME är ett sammanfattande mått på nio delfrågor som Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram. Det utgörs av tre delområden; motivation, styrning och ledarskap. Begreppet hållbart markerar organisationens förmåga att främja, ta tillvara och bygga vidare på engagemanget. Forskning visar att medarbetarengagemang är en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat. Förvaltningen genomför därför ett flertal aktiviteter under inom områdena styrning, motivation och ledning, med siktet inställt på ett förbättrat resultat under kommande år. Kompetens- och ledarförsörjning En förutsättning för en kvalitativ verksamhetsutveckling är ett tydligt och framåtsyftande ledarskap. En satsning kommer att göras under med att implementera Örebro kommuns nya ledarplattform. Samtliga chefer kommer att delta i den kommunövergripande chefsutbildning som kommer genomföras tom utgången av En kommunövergripande översyn av uppdrag för chefsnivåerna verksamhetschef och enhetschef pågår. I det sammanhanget blir det aktuellt att se över förvaltningens övergripande uppdragsbeskrivning för de olika chefsnivåerna. Arbetet med att säkra kompetensförsörjningen behöver fortsätta. Den gemensamma kompetensstyrningsmodellen utgör grund för kvalitet i kompetensutveckling och lönesättning. Kompetensförsörjningsplaner ska tas fram i verksamheterna. Bemanningsstrategiskt arbete Arbetet med att begränsa övertidsuttaget fortsätter på verksamhetsnivå under och en översyn av beredskapsavtalen ska ske under våren. Arbetsmiljö och hälsa Under kommer ett arbete med att säkra det systematiska arbetsmiljöarbetet genomföras på förvaltningen. Grunden i det arbetet utgår från de åtgärdsförslag som Örebro kommun gemensamt tagit fram för ett väl genomfört systematiskt arbetsmiljöarbete. Jämställdhet och ickediskriminering Jämställdhets- och ickediskrimineringsarbetet ska utvecklas och genomsyra förvaltningens arbete. En bemötandeutbildning för samtliga medarbetare påbörjades 2014 och kommer att slutföras under. Samtliga verksamheter kommer, i samband med arbetsplatsträff (APT), att diskutera frågeställningar utifrån broschyren Värdegrund och etiska riktlinjer. 46

47 Under året ska vi följa upp hur uttaget av vård av barn och föräldradagar är fördelat mellan könen, vilket går hand i hand med arbetsgivarens ansvar att uppmuntra till ett jämt uttag mellan könen. Lönebildning Arbetet med lokal lönebildning kommer att fortsätta med intentionen att kopplingen mellan lön och individens prestation ska bli tydligare. Lönen ska vara ett kraftfullt styrmedel kopplat till tydliga verksamhetsmål. Örebro kommuns varumärke Förvaltningen kommer under året att medverka vid olika näringslivsmässor. Detta är ett led i arbetet att stärka Örebro kommuns varumärke som arbetsgivare och samtidigt attrahera nya medarbetare till förvaltningens bristyrken. Mål för inom det politiska strategiområdet hållbar tillväxt: Tekniska förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats med engagerade, trygga och kreativa medarbetare som trivs på jobbet Under kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling genom följande åtaganden: Åtagande, utvecklingsaktiviteter Följs upp Förvaltningsdag med tema vision och verksamhetsuppdrag Delår 2/FC Implementera medarbetarplattformen med hjälp av workshopmaterial /VC Implementera ledarplattformen med hjälp av workshopmaterial /VC Mål- och aktivitetsplaner ska tas fram på verksamhetsnivå /VC Webbaserad arbetsmiljöcertifiering för samtliga chefer /VC Åtgärda checklistorna för systematiskt arbetsmiljöarbete /VC Informera om Tekniska förvaltningens värdegrund och etiska riktlinjer på APT två gånger per år /VC Översyn av riktlinjer för övergripande uppdragsbeskrivning chef /FC Ta fram indikatorer som syftar till att följa hur uttaget av VAB och föräldradagar är fördelat mellan könen /FC Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan En attraktiv arbetsplats med tydlig målstyrning, framåtskridande ledarskap och engagerade medarbetare som utgör en effektiv resurs i arbetet att säkra tjänster av hög kvalitet Indikatorer för uppföljning Målvärde Verksamhetsutveckling Hållbart medarbetarengagemang (HME) (GEH) *) - Totalt 72 Öka - Kvinnor 73 Öka - Män 72 Öka Arbetsmiljö Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden - Totalt 4,1 3,9 Behålla - Kvinnor 5,0 5,4 Minska - Män 3,7 3,2 Behålla 47

48 Indikatorer för uppföljning Målvärde Andelen medarbetare som varit utsatta för mobbning %*) - Totalt 9 Minska - Kvinnor 9 Minska - Män 9 Minska Andelen grönt, gult och rött i checklista för systematiskt arbetsmiljöarbete (%) **) 76 grönt 17 gult 7 rött >85 grönt <10 gult <5 rött Arbetsmarknad/ökad sysselsättning Antal anställningar/platser i nya sysselsättningsåtgärder (GEH) **) Öka - Totalt Öka - Kvinnor Öka - Män Öka *) Källa medarbetarenkäten **) Ny indikator från och med 6.3 Lokaler Kommunens lokaler har stor betydelse för verksamheternas möjlighet att lyckas med sina uppgifter. Det är viktigt att kommunen har en lokalförsörjningsprocess som är effektiv och som säkerställer att verksamheterna har tillgång till ändamålsenliga lokaler, att lokalerna förvaltas kostnadseffektivt samt utvecklas utifrån verksamheternas aktuella behov. Lokaler som resurs för verksamheten Tekniska förvaltningen ska ha lokaler som är ändamålsenliga och uppfyller kraven på god arbetsmiljö En översyn av Tekniska förvaltningens lokalbehov på Aspholmen har genomförts och en förstudie i syfte att skapa ett modernt, yteffektivt och för verksamheterna funktionellt område på fastigheten har påbörjats. Förstudien genomförs i samarbete med representanter för verksamheterna, Lokalförsörjningsavdelningen och fastighetsägaren. Under kommer antalet medarbetare att öka inom de av förvaltningens verksamheter som är lokaliserade i stadsbyggnadshus 1. En översyn av lokalbehovet har gjorts tillsammans med lokalförsörjningsenheten vilket under ska resultera i mer ändamålsenliga lokaler. Under kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling genom följande åtagande. Åtagande, utvecklingsaktiviteter Följs upp Översyn av lokaler på Aspholmen Anpassning av lokalerna i stadsbyggnadshus 1 Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan Förvaltningens ska ha lokaler som är ändamålsenliga och uppfyller kraven på god arbetsmiljö 48

49 6.4 IT-verktyg Information är grunden för ett fungerande samhälle. Utan tillförlitlig information uteblir bra utbildningsmöjligheter. Tillgång till tillförlitlig information är tätt sammanflätat med inflytande och möjlighet att påverka. IT är idag en integrerad del av samhället. Människors möjlighet att styra sina liv efter sina egna förutsättningar ökar med tillgång till digitala tjänster. För att skapa digitala tjänster krävs en fungerande informationshantering och ett fungerande IT-stöd. Tillgång till bra digitala kommunikationsmöjligheter är en förutsättning för att kunna ta del av det digitala samhället. Med utvecklad informationshantering öppnas möjligheter. Kommunen ska arbeta aktivt för att skapa e-förvaltning som bland annat ger effektiv handläggning och ökar inflytandet i den demokratiska processen. Ur ÖSB It-verktyg som resurs är grundläggande och ovärderliga för alla förvaltningens verksamheter. Några av de utvecklingsarbeten som är aktuella under året är: Park och Gata lanserar under året en ny tjänst för felanmälan (typ hål-i-gatan). Medborgarna kommer att kunna rapportera in fel genom att peka på en karta eller ange en gatuadress plus att man kan bifoga en bild. VA inför under året en ny modul i verksamhetssystemet Future vilket ska leda till bättre service och kortare ledtider för att ta emot nya VA-abonnenter. Fordon kommer påbörja ett projekt för nytt bokningssystem av kommunens hyrbilar. Mål för inom det politiska strategiområdet hållbar tillväxt: Tekniska förvaltningens IT-verktyg ska vara ändamålsenliga, bidra till att resurserna nyttjas effektivt och underlätta, förbättra och effektivisera arbetet med att säkra tjänster av god kvalitet till kommunens kunder och medborgare Under kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling genom följande åtagande. Åtagande, utvecklingsaktiviteter Förvaltningens utvecklingsaktiviteter och indikatorer kommer att tas fram under året Följs upp Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan Säkra att förvaltningens IT-verktyg utgör en effektiv resurs i arbetet att säkra tjänster av god kvalitet till kommunens kunder och medborgare Indikatorer för uppföljning *) *) Nytt utvecklingsområde från och med, indikatorer saknas. Målvärde 49

50 7 Planeringsförutsättningar för driftnämndens verksamhet 7.1 Omvärldsförändringar 7.2 Fem år i sammandrag Fem år i sammandrag Planering Befolkning Totalt antal invånare, Örebro kommun - kvinnor män Anställda Antal tillsvidareanställda, årsarbetare *) Öka - kvinnor män Antal visstidsanställda, årsarbetare kvinnor män Antal timavlönade, årsarbetare 7,2 8,3 8,4 7,9 - Kvinnor 3,2 3,7 4,6 2,98 - Män 4 4,61 3,84 4,9 Andel timanställda i relation till tillsvidareanställda medarbetare (GEH) Minska Arbetstid Genomsnittlig sysselsättningsgrad, % 98,98 99,2 98,3 98,6 Behålla - kvinnor 99,04 99,6 97,6 98,3 Behålla - män 98,95 99,1 98,6 98,7 Behålla Organisationsutveckling Antal balansräkningsenheter Park och gata Gator/vägar i Örebro, km Gång och cykelvägar i Örebro, km Vinterväghållning, tkr Vinterväghållning körbana, kr/m 2 7,4 4,1 4,9 3,2 Vinterväghållning gång/cykelvägar 12,7 9,1 6,5 8,8 kr/m 2 Asfaltsunderhåll körbanor, tkr **) Asfaltsunderhåll gång/cykelvägar, tkr ***) Externa entreprenader, % 48,5 45,1 32,5 Försäkringsskador, antal Parkmark, invånare/m Paradgräsytor, % 0,2 0,2 0,2 0,19 Bruksgräsytor, % 34,6 34,6 34,8 41,95 50

51 Fem år i sammandrag Planering Slaghacksytor, % 20,8 20,5 21,0 21,3 Ängsytor, % 4,5 4,9 4,5 4,16 Naturgräsytor, % 33,0 33,1 32,9 32,4 Övriga parkytor, % 33,0 33,1 32,9 52,65 Antal planterade träd i förhållande till 0,75 0,92 1,15 2,44 avverkade träd Rustade lekplatser, % ****) Avfall Hushållsavfall till förbränning (ton) Matavfall till rötning (ton) Vatten och avlopp Antal avloppstoppar, stycken Minska Antal vattenläckor, stycken Minska Ledningslängd, km Öka IT Antal hanterade ärenden per dag, snitt/månad / Kundnöjdhet IT-kundtjänst, % 98 97,5 97,75 97,4 +/ Tillgänglighet, medelsvarstid, sek / Lösningsgrad vid första kontakt, % 87,5 89, / Antal installerade och levererade nya Minska PC klienter 1144 Antal utbytta PC/klienter äldre än Minska år Antal servrar som ingår i kommunens Minska centrala infrastruktur samt virtualiseringsgrad*****) 310 (62 %) 325 (60 %) 320 (60 %) 330 (64 %) Total lagringsvolym, TB 45, Minska Varav för verksamhetssystem Minska Varav anv. relaterat innehåll, TB Öka Antal PC administrativa (Öman) Minska Antal PC publika (Puman) Minska Mobila personliga enheter******) Öka *) Ökningen beror på att Kommunfastigheter omorganiserades till Tekniska förvaltningen **) Värdet blir ett om TF får anslag så att m2 kan underhållsbeläggas. Då byggs inte underhållsskulden på. ***) Värdet blir ett om TF får anslag så att m2 kan underhållbeläggas ****) Avser den totala andelen rustade lekparker *****) Virtualiseringsgrad avser andelen virtuella servrar i förhållande till totalt antal. ******) Ökningen beror dels på ökat krav på mobilitet och dels på 1:1 satsning inom för- och grundskola 51

52 Bilagor Bilaga 1 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro Örebro kommun huvudsakliga uppdrag är att erbjuda välfärd, service och tjänster av hög kvalitet till kommunens invånare, i livets olika skeden. Ett annat viktigt uppdrag är att ha en ledande roll i arbetet att utveckla Örebro och Örebroregionen i samverkan med andra aktörer kort sagt att stärka kommunens varumärke för att understödja tillväxt, ökad sysselsättning och därmed en stärkt välfärd. För att lyckas med detta krävs en god styrning av verksamheten. Nedan redogörs för hur Örebros styrmodell för perioden är utformad. Processen för styrning och uppföljning ska stödja verksamheternas arbete med att utnyttja resurserna effektivt och tillhandahålla tjänster med god kvalitet. Övergripande struktur för mål- och resultatstyrning Styrningen sker utifrån fyra strategiska områden. Till respektive strategi knyts en rad målområden som gäller för hela perioden Varje år ska målen mätas av mot de av kommunfullmäktige beslutade indikatorerna. Mellan 2012 och har inga formuleringsformuleringsförändringar skett i styrmodellen. Däremot arbetar kommunen ständigt med att anpassa indikatorerna för vad som ska mätas och hur det mäts. Detta för att driva arbetet med att fullfölja styrmodellens intentioner på ett så bra sätt som möjligt. För att strategierna ska ge kommunen kraft krävs det att hela kommunkoncernen jobbar mot de angivna målen. Uppföljningen inom kommunen ska visa måluppfyllelse för både ansvariga driftnämnder, programnämnder och helheten. Uppföljningen ska innehålla en analys över sambanden mellan vidtagna åtgärder och uppnådda resultat samt vilka förbättringsåtgärder som verksamheten planerar för kommande budgetår. 52

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020 AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA Lunds kommun 2016-2020 FÖRORD... 3 AVFALLSPLANERING ÄR ETT GEMENSAMT ARBETE... 4 AVFALLSPLANENS FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL TILL ÅR 2020... 5 FOKUSOMRÅDE 1 HÅLLBAR KONSUMTION FÖR MINSKADE

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender -nämndens Verksamhetsplan 2017-2019 Nämndsordförande: () Förvaltningschef: Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Förändring, utveckling och trender Mål och uppföljning

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Årsberättelse Tekniska nämnden ÅRSBERÄTTELSE DELÅRSRAPPORT MED PROGNOS ÖVRIG UPPFÖLJNING. Beslutad av Tekniska nämnden, den 11 februari 2016, 19

Årsberättelse Tekniska nämnden ÅRSBERÄTTELSE DELÅRSRAPPORT MED PROGNOS ÖVRIG UPPFÖLJNING. Beslutad av Tekniska nämnden, den 11 februari 2016, 19 ÅRSBERÄTTELSE DELÅRSRAPPORT MED PROGNOS ÖVRIG UPPFÖLJNING Årsberättelse 2015 Tekniska nämnden Beslutad av Tekniska nämnden, den 11 februari 2016, 19 Dokumentansvarig på politisk nivå: Tekniska nämnden

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande 2014-09-08_rev 2014-09-17 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/209-459 KFKS 2014/387-459 Tekniska nämnden Avfallstaxa 2015 Förslag till beslut 1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall Budget 2016 med plan 2017-2018 Avfall Innehållsförteckning 1 Avfall... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 6 1.4 Förslag till budget 2016... 7 1.5 Utmaningar inför framtiden... 7

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning

Läs mer

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Innehåll Inledning... 3 1 Målområde 1 Förebygga avfall... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Konsekvenser... 3 2 Målområde 2 Säkra hanteringen av farligt avfall... 4 2.1 Syfte...

Läs mer

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem AVFALLSPLAN Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Antagen av kommunfullmäktige: Haninge 2011-11-17 Huddinge 2011-11-07 Nynäshamn 2011-10-19 Salem 2011-11-24 Botkyrka 2011-09-29 Innehåll INLEDNING 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Vision. Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen invånare 2035

Vision. Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen invånare 2035 Vision Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen 40 000 invånare 2035 Mål och resultatstyrning i Värnamo kommun KS budgetberedning 2 maj Nämndsmål respektive indikatorer Få mål - Effektivare styrning -

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

2015-01-30 Tn 5324/2014. Årsberättelse 2014. Tekniska nämnden Örebro kommun. Beslutad i Tekniska nämnden 2015-02-12

2015-01-30 Tn 5324/2014. Årsberättelse 2014. Tekniska nämnden Örebro kommun. Beslutad i Tekniska nämnden 2015-02-12 2015-01-30 Tn 5324/ Årsberättelse Örebro kommun Beslutad i 2015-02-12 Årsberättelse Innehållsförteckning 1 Beslutssatser...3 Förvaltningschefens bedömning och analys...4 1.1 Förvaltningschefens analys

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Översikt: Nämndsmål i Verksamhetsplaner utifrån Värnamo kommuns övergripande mål

Översikt: Nämndsmål i Verksamhetsplaner utifrån Värnamo kommuns övergripande mål Översikt: Nämndsmål i Verksamhetsplaner utifrån Värnamo kommuns övergripande mål KVALITET grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för Det visar verksamhetens nytta för medborgaren. Vi får ett underlag

Läs mer

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 Kommunal avfallsplan med mål och åtgärdsprogram Kommunfullmäktige 86, 2011-05-02 1 Inledning Avfallsplanen är en kommunal plan för den framtida avfallshanteringen.

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

Ärende 12. Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen)

Ärende 12. Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen) Ärende 12 Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen) Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 SBN 45 SBN 2014.0292 Tärnan 14 (gamla brandstationen) - försäljning

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplan 2017 2017-04-03 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2017 KS 2017/0406 Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag, mål och fokusområden

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Ale kommun Stockholm Stockholm ALE Ale Göteborg Göteborg Malmö Malmö 28 000 invånare med en kvart till storstaden 28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Hållbarhetsanalys Ale kommun 2014-04-08

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

åtta förslag för att sluta kretsloppet

åtta förslag för att sluta kretsloppet åtta förslag för att sluta kretsloppet Biogasrapport i sammanfattning mars 2012 Centerpartiet 2012-03-30 Vi har bara en planet. Men i dag förbrukas naturkapital som om det fanns flera jordklot i reserv.

Läs mer

AVFALLSHANTERING FÖR NYA GATAN

AVFALLSHANTERING FÖR NYA GATAN AVFALLSHANTERING FÖR NYA GATAN Innehållsförteckning 1 Mål för avfallshantering... 3 2 Förutsättning för markanvisning... 3 3 Avfall från flerbostadshus... 3 3.1 System för insamling av matavfall och restavfall...

Läs mer

Kommunövergripande mål

Kommunövergripande mål Kommunövergripande mål 2015 2018 Vision, mål och styrning Vår vision - med segel mot framtiden En bättre, attraktivare och mer medborgarengagerad kommun, som står rustad mentalt, ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk > Ett viktigt uppdrag - att spara resurser och skydda miljön Kunder Idéer Miljö Vårt uppdrag Lunds Renhållningsstyrelse ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. ska

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Verksamhetsplan Omvårdnadsnämnd

Verksamhetsplan Omvårdnadsnämnd Verksamhetsplan - Omvårdnadsnämnd Innehållsförteckning 1 Balanserad styrning modell för verksamhetsplanering... 3 2 Balanserad styrning i kommunen... 3 3 Balanserad styrning i omvårdnadsnämnden... 4 4

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård

Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner Avfallsplan år 2017 2022 Säffle och Åmåls kommuner 1 Inledning Kommunens renhållningsordning omfattas av avfallsplan och renhållningsföreskrift. I avfallsplanen anges mål som kommunens renhållningsverksamhet

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen

Läs mer

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande.

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande. ~Q s SVAR PÅ MOTION FRÅN TAGE GRIPENSTAM (C), KERSTIN LUNDGREN (Cr O 8 o L] OCH LEIF HOLMBERG (C) MED RUBRIKEN "MOBIL MILJÖSTATION OCH FLER ÅTERVINNINGSSTATIONER" Till Kommunfullmäktige Tage Gripenstam

Läs mer

AVFALLSPLAN Burlövs kommun & Malmö stad

AVFALLSPLAN Burlövs kommun & Malmö stad AVFALLSPLAN 2016-2020 Burlövs kommun & Malmö stad Innehåll Förord 3 Avfallsplanering är ett gemensamt arbete 4 Avfallsplanens fokusområden och mål till år 2020 5 Fokusområde 1 hållbar konsumtion för minskade

Läs mer

ST1 SOLLENTUNA KOMMUN

ST1 SOLLENTUNA KOMMUN ST1 SOLLENTUNA KOMMUN N»\ Kommunledningskontoret Lars Keski-Seppälä Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0510 KS-1 Diariekod: 473 Kommunstyrelsen Utredning om möjligheterna till fastighetsnära sortering

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2013

Gemensam handlingsplan 2013 handlingsplan 2013 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Va-policy Emmaboda kommun

Va-policy Emmaboda kommun Va-policy Emmaboda kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-16, 76, registernr. 54.4 Va-policy Emmaboda kommun Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade

Läs mer

För miljön, nära dig. Avfallshantering och Hållbar Stadsutveckling

För miljön, nära dig. Avfallshantering och Hållbar Stadsutveckling För miljön, nära dig Avfallshantering och Hållbar Stadsutveckling VA SYDs avfallsuppdrag Malmö Stad och Burlövs kommun är huvudmän för avfallsverksamheten VASYD svarar för den administrativa hanteringen

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 14 renhållning

Behovsanalys för verksamhetsområde 14 renhållning Behovsanalys för verksamhetsområde 14 renhållning Styrprocessen 2017 2016-03-17 Tyresö kommun / 2016-01-27 2 (9) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde renhållning... 3 1.1 Slutsatser

Läs mer

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan Bilaga 11 1(8) Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan När en plan eller ett program upprättas, vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska enligt miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-05-22 Tekniska nämnden Dnr Ten 2014/337 Mål och budget 2015- samhällsuppdraget Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN

STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN BOENDE Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-21 Vision Hammarö 2030 antogs enhälligt av kommunfullmäktige i juni 2013. Ett strategiskt program som anger riktningen

Läs mer

Varför en avfallsplan?

Varför en avfallsplan? Varför en avfallsplan? Enligt miljöbalken är varje kommun skyldig att ha en avfallsplan. Planen ska omfatta allt slags avfall men fokuserar på det avfall som kommunen ansvarar för. Planen beskriver kommunernas

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Behåll näringen på land! Finns det annan värdefull samhällsnytta?

Behåll näringen på land! Finns det annan värdefull samhällsnytta? Kretslopp i den kommunala VA-planen - Avlopp och kretslopp i Södertälje kommun - Hur kan kommunen påverka för mer kretslopp? - Vad styr fastighetsägaren? - Reflektioner Behåll näringen på land! Finns det

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

Linda Eliasson. Avfallsstrateg

Linda Eliasson. Avfallsstrateg Linda Eliasson Avfallsstrateg Strategisk verksamhet Operativ verksamhet Stödjande verksamhet Fjärrvärme Fjärrkyla El El Fordonsgas Sortering Insamling prod.avf Miljösamordning Vågmottagningskontr. ÅVC

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer