Tn 5324/2014. Årsberättelse Tekniska nämnden Örebro kommun. Beslutad i Tekniska nämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-01-30 Tn 5324/2014. Årsberättelse 2014. Tekniska nämnden Örebro kommun. Beslutad i Tekniska nämnden 2015-02-12"

Transkript

1 Tn 5324/ Årsberättelse Örebro kommun Beslutad i

2 Årsberättelse Innehållsförteckning 1 Beslutssatser...3 Förvaltningschefens bedömning och analys Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat Viktiga händelser Framåtblick Självskattning av nämndens resultat Driftnämndens uppdrag och organisation Driftnämndens verksamhetsuppdrag Driftnämndens egna styrregler Organisationsschema Styrmodell Nämndens resultat och bidrag till kommunens utveckling Hållbar tillväxt Människors egenmakt Barns och ungas behov Trygg välfärd Verksamhetens processer Kundernas och medborgarnas uppfattning om tjänsterna Ekonomiska nyckeltal Medarbetare utveckling och resultat Uppföljning av resultat för god ekonomisk hushållning Resursresultat Medarbetare Lokaler Ekonomi Analysunderlag Resultat Medarbetare Resultat Lokaler Resultat Ekonomi Fem år i sammandrag Indikatorer...62 Bilagor

3 Årsberättelse 1 Beslutssatser har under fullföljt sitt uppdrag utifrån av Kommunfullmäktige beslutad Övergripande strategier och budget med plan för Nämnden har bidragit till måluppfyllelse inom samtliga strategiområden och uppfyllt målen för god ekonomisk hushållning. Nämndens verksamhetsuppdrag enligt reglemente bedöms ha god måluppfyllelse utifrån fastställda mål och indikatorer. Den skattefinansierade verksamheten gör ett överskott på 9,3 mnkr i förhållande till driftbudget. Den försenade uppgraderingen av kommunens datorer och infrastruktur resulterar i ett överskott motsvarande 3,2 mnkr. Övrig verksamhet inom IT gör ett underskott på 0,2 mnkr. Park och gata gör ett överskott på 2,4 mnkr varav 2 mnkr härrör från vinterväghållningen. Fordon och förvaltningskontoret gör ett överskott på 2,7 mnkr respektive 0,8 mnkr, Ledning och Stab ett underskott på 0,1 mnkr. Avfall och Vatten och avlopp gör ett nollresultat. För Vatten och avlopp blev utfallet ett överskott på 2,3 mnkr vilket i bokslutet överfördes som skuld till abonnenterna. Fordonsgas, vars resultat normalt regleras i samband med bokslut, gör ett underskott på 0,4 mnkr. Den skattefinansierade verksamheten exklusive IT gör ett överskott i förhållande till investeringsbudgeten med totalt 31,2 mnkr på grund av ej genomförda investeringar inom Park och gata. Avfall gör ett överskott i förhållande till investeringsbudgeten med 5 mnkr vilket i huvudsak beror på att planering och projektering tagit längre tid än beräknat. Vatten och avlopp gör ett överskott i förhållande till investeringsbudget med 14,6 mnkr. Överskottet beror på att planerade projekt inte blivit genomförda till följd av ett flertal vakanta tjänster inom enheten VA planering. Tekniska förvaltningens förslag till 1. fastställer årsberättelsen inklusive balansräkningar för Vatten och avlopp samt Avfall. 2. önskar föra över 284 tkr till 2015 vilket motsvarar 20 procent av det justerade resultatet på 1,4 mnkr. Det justerade resultatet exkluderar överskottet för Fordon, vinterväghållning samt outnyttjade anslag för uppgradering av datorer och infrastruktur. 3. önskar föra över tkr i investeringsanslag för parkoch gatuinvesteringar, tkr för inköp av fordon och inventarier samt tkr för verksamhetsanknutna IT-investeringar till. 4. önskar föra över tkr i investeringsanslag för Avfall och tkr för Vatten och avlopp. 5. begär att underskottet på fordonsgas motsvarande 434 tkr täcks i samband med bokslut. 6. Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare handläggning. 3

4 Årsberättelse Förvaltningschefens bedömning och analys s uppdrag regleras av lagstiftning, politiska mål, visioner samt av medborgarnas och kundernas behov och förväntningar. Nämnden har under fullgjort sitt uppdrag utifrån av Kommunfullmäktige beslutad Övergripande strategier och budget med plan för Nämnden har bidragit till måluppfyllelse inom samtliga strategiområden och uppfyllt målen för god ekonomisk hushållning. Nämndens verksamhetsuppdrag enligt reglemente bedöms ha god måluppfyllelse utifrån fastställda mål och indikatorer. 1.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat Den totala sjukfrånvaron i procent av arbetstiden har minskat från 4,1 till 3,9 jämfört med utfallet Även korttidssjukfrånvaron har minskat från 5,9 till 5,6 procent. Resultaten är glädjande då förvaltningen under året genomfört ett flertal satsningar inom arbetsmiljö och hälsa. Hållbart medarbetarengagemang (HME) uppgick till 72 vilket kan jämföras med 75 som var utfallet för Samhällsbyggnad och 78 som var det totala utfallet för Örebro kommun. Under 2015 väntar ett flertal aktiviteter med siktet inställt på ett förbättrat HME. Vatten och avlopp samt Park och gata har under upplevt svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal inom vissa ingenjörsgrupper. Situationen har påverkat såväl arbetsmiljön för befintlig personal som verksamheternas möjligheter att genomföra nödvändiga projekt och investeringar. Förvaltningen har under året intensifierat dialogen mellan chef och ekonom runt budgetprocessen. Prognostiserat resultat vid årsskiftet stämmer väl överens med det faktiska utfallet vilket är glädjande med tanke på de insatser som gjorts. Förvaltningen har under året arbetat strategiskt för en minskad klimatpåverkan. Övergången till biogasdrivna fordon och implementeringen av Örebro kommuns biogasstrategi har skett på ett framgångsrikt sätt. Återplanteringen av träd sker enligt plan och ett flertal insatser för att stimulera till ökat cyklande har genomförts. Vatten och avlopp har arbetat strategiskt med energioptimeringsåtgärder och Avfall har genomfört ett flertal satsningar för att få örebroarna att sortera sitt avfall på rätt sätt. Ett antal trafiksäkerhetsobjekt har färdigställts och ett utkast till en kommunövergripande trafiksäkerhetsstrategi med tillhörande handlingsplan har tagits fram. Ett stort antal offentliga miljöer har tillgänglighetsanpassats, däribland ett flertal lekplatser, cirka 100 parkeringsplatser och drygt 50 korsningspunkter. Nöjd kund index (NKI) för markupplåtelser har ökat från 49 till 68 jämfört med utfallet för Skräpindex uppgick vid årsskiftet till 3,66 vilket innebär en förbättring jämfört med utfallet 2013 som var 3,89. Servicegarantierna för snöröjning, parkeringstillstånd och vattentillgång var vid årsskiftet uppfyllda till 100 procent. Garantierna för kärlutställning och potthål till 96,4 respektive 99 procent. Kundnöjdheten avseende IT kundservice uppgick till hela 97,4 procent med en lösningsgrad vid första kontakt på 87 procent. Fordons kundundersökning som genomfördes under hösten indikerar på mycket tillfredställande resultat med bland annat 100 procent kundnöjdhet vad gäller kommunikation och lösningsgrad. 4

5 Årsberättelse 1.2 Viktiga händelser I mitten av mars uppstod en läcka från avloppsröret som betjänar toaletterna och restaurangen i vattentornet Svampen. Läckaget nådde vattenreservoaren och vid provtagning av vattenkvaliteten i ledningsnätet upptäcktes e-kolibakterier i anslutning till tornet och i norrgående riktning. Under fyra dagar uppmanades örebroarna att koka sitt dricksvatten innan provsvaren visade att vattnet återigen var utan påverkan. Kommunledningskontoret initierade en utredning som påvisade brister i installationen men inget som var för sig kunde anses vara orsakande. ansåg således att verksamheten haft tillräcklig nivå på säkerheten och avslog de sjuttiotal ersättningsanspråk som inkommit från abonnenterna. I slutet av november genomförde IT ett e-postbyte från IBM Lotus Notes till Microsoft Exchange för samtliga av kommunens verksamheter. Övergången innebär framförallt en framtidssäkrad teknisk plattform och en ökad effektivitet. 1.3 Framåtblick Förvaltningen kommer under 2015 att göra en satsning utifrån perspektivet attraktiv arbetsgivare med siktet inställt på ett förbättrat HME genom bland annat tydligare målstyrning utifrån förvaltningens verksamhetsuppdrag. Vatten och avlopp samt Park och gata står inför stora produktionsökningar framöver i takt med att staden växer. Under slutet av har ett flertal rekryteringar genomförts och bedömningen vid årsskiftet är att verksamheterna framöver har bättre förutsättningar att hantera den ökade produktionstakten. Ett nytt felanmälansystem för bland annat renhållning, snöröjning och gatubelysning kommer att gå i drift i början på Medborgarna kommer därefter att, via kommunens webkarta, kunna göra felanmälan, lämna synpunkter och få återkoppling. Planering av ett kompletterande vattentorn pågår med preliminär byggstart Svampens framtid som vattentorn kommer därmed att utredas med intentionen att Svampen enbart ska vara kvar som turistattraktion. Arbetet med att förbättra vattenkvaliteten fortsätter med särskilt fokus på Svartån och att skydda vattentäkter. Arbetet med Vättern som ny dricksvattentäkt fortsätter och går in i ett mer aktivt skede under Örebro kommuns nya avfallsplan som antogs i december anger att huvudansvaret för avfallsminimering framöver kommer att vila på Enheten för hållbar utveckling (HUT). Avfall kommer i början på 2015, tillsammans med HUT, att se över hur ansvar och roller ska fördelas. För att möta morgondagens krav på mobilitet, flexibilitet och effektivitet står IT inför en omfattande migrering från PC till plattformsoberoende mobila enheter och en omfattande uppgradering av den tekniska infrastrukturen. Stort fokus under 2015 kommer att vila på övergången från en anslagsfinansierad verksamhet till en köp- och säljorganisation med tillhörande budgetflytt till Kommunledningskontoret. 5

6 Årsberättelse 2 Självskattning av nämndens resultat Ramavvikelse Uppföljningsområden, verksamhetsuppdrag Strategiska områden enligt ÖSB - Verksamhet Intraprenader Verksamhetens processer Ekonomiska nyckeltal/ effektivitet Brukare/ medborgare Medarbetare Hållbar tillväxt Människors egenmakt Barns och ungas behov Trygg välfärd 6

7 Årsberättelse 3 Driftnämndens uppdrag och organisation 3.1 Driftnämndens verksamhetsuppdrag äger och förvaltar gator, vägar, torg, parker och annan allmän platsmark samt sina egna specialfastigheter för vattenverk, avloppsreningsverk och avfallsverk. Nämnden är väghållare hos kommunen samt fullgör de trafikuppgifter som avses i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor (trafiknämnd) med ansvar även för trafiksäkerhetsfrågor (trafiksäkerhetsnämnd). Nämnden ansvarar också för kommunens uppgifter enligt lag i fråga om parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt flyttning av fordon i vissa fall. Nämnden är huvudman för kommunens vatten- och avloppsanläggning och ansvarar för avfallshanteringen samt ansvarar för och samordnar kommunens fordon. ansvarar för drift och förvaltning av kommunens IT-system. 3.2 Driftnämndens egna styrregler Chef med ekonomiskt ansvar ansvarar för att verksamheten bedrivs inom tilldelad budgetram och enligt de mål och riktlinjer som nämnden fastställt. Chefen ska vid anad budgetavvikelse vidta åtgärder för att säkra upp att tilldelad budgetram hålls. Om budgetavvikelse anas trots planerade och vidtagna åtgärder ska detta snarast rapporteras till förvaltningschef och nämnd. Utöver delårsrapport och årsberättelse ska förvaltningen lämna ekonomisk rapport om aktuellt utfall i förhållande till budget vid varje nämndsammanträde. 3.3 Organisationsschema Avfall, Park och gata samt Vatten och avlopp ger service direkt till medborgaren. IT och Fordon ger intern service till hela Örebro kommuns verksamhetsområden. Staben ger intern service till Tekniska förvaltningen. Förvaltningskontor Samhällsbyggnad ger intern service till Tekniska förvaltningen, Miljökontoret, Stadsbyggnad och Kultur- och fritidsförvaltningen. 7

8 Årsberättelse 4 Styrmodell Processen för styrning och uppföljning ska stödja verksamheternas arbete med att utnyttja resurserna effektivt och tillhandahålla tjänster med god kvalitet. Styrningen sker utifrån fyra för kommunen strategiska områden. Till respektive strategi knyts en rad målområden som gäller för hela perioden Varje år ska målen mätas av mot de av kommunfullmäktige beslutade indikatorer. För att strategierna ska ge kommunen kraft krävs det att hela organisationen jobbar mot de angivna målen. Uppföljningen inom kommunen ska visa måluppfyllelse för både ansvariga driftsnämnder, programnämnder och helheten. Uppföljningen ska även innehålla en analys över sambanden mellan vidtagna åtgärder och uppnådda resultat samt vilka förbättringsåtgärder som verksamheten planerar för kommande budgetår. Övergripande struktur för mål- och resultatstyrning i Örebro kommun 8

9 Årsberättelse 5 Nämndens resultat och bidrag till kommunens utveckling förväntas bidra, inom sitt verksamhetsuppdrag, till utvecklingen av samtliga av kommunfullmäktiges fyra strategiska områden och för dem angivna målområden. Bedömningen av nämndens resultat och bidrag till kommunens utveckling grundar sig på resultaten från årets aktiviteter, indikatorernas utfall samt analys utifrån sambandet mellan vidtagna åtgärder. Uppnådda resultat och effekter för brukarna är avgörande i resultatbedömningen. En sammanställning över indikatorerna redovisas i bilaga 1. I kapitlet som följer sammanfattar nämnden hur de processer som bedrivs på Tekniska förvaltningen bidrar till måluppfyllelse utifrån av Kommunfullmäktige beslutad Övergripande strategier och budget med plan för Hållbar tillväxt Örebro kommun ska verka för både tillväxt och minskad klimatpåverkan. Den hållbara tillväxten är central för att klara kommunens utmaningar i dag och imorgon. Örebro ska vara en kommun som anstränger sig för att företag ska kunna etablera sig, växa och utvecklas inom kommunen. Goda kommunikationer är en förutsättning för en fungerade vardag Målområde 2 Klimat och miljö Tekniska förvaltningen har under året arbetat strategiskt för en minskad klimatpåverkan. En mängd insatser för att stimulera till ett ökat cyklande har genomförts. Utbyggnaden av huvudcykelstråken har fortsatt och leden vid Västhagagatan, delen Tunnlandsgatan/Hagagatan är numera färdigbyggd. Vid Resecentrum finns nya cykelparkeringar och även Örebros första cykelhus, ett parkeringsgarage för cyklar. Beläggningen har ökat stadigt sedan invigningen i juni och uppgick vid årsskiftet till 56 procent. Under vintermånaderna i början på året har standarden på vinterväghållningen av cykelvägnätet förbättrats vilket bekräftats av Örebros Cykelråd. Under året har stort fokus vilat på att implementera Örebro kommuns biogasstrategi. Kommunen blev hösten 2013 delägare i Biogasbolaget Mellansverige AB i Karlskoga, dit allt matavfall och övriga rötbara fraktioner numera skickas. Delägarskapet möjliggör både en ökad tillgång och tillgänglighet. Under året har ett arbete pågått för att stärka leveranskapaciteten och tillgängligheten av biogas till det kommunala fordonsgasnätet. Fordon har arbetat strategiskt med att ställa om fordonsinnehavet till biogasfordon utifrån målsättningen att 75 procent av kommunens personbilar ska vara biogasdrivna till år Andelen biogasfordon vid årsskiftet uppgick till 57 procent och delmålet för uppnåddes således med god marginal. 9

10 Årsberättelse Vatten och avlopp som står för 60 procent av förvaltningens elanvändning spelar en central roll i arbetet att nå målet med en minskad energiförbrukning med 20 procent till år Verksamheten har under året arbetat strategiskt med energioptimeringsåtgärder i alla processer som rör förnyelse. För att minska energiförbrukningen i gatubelysningen har Park och gata fortsatt arbetet med att byta ut resterande kvicksilverlampor i gatubelysningen mot energieffektivare ljuskällor. Vid årsskiftet kvarstod endast ett fåtal kvicksilverlampor. Arbetet med att ta ner sjuka träd har fortsatt under året. Antalet sjuka almar fortsätter att öka och var vid årsskiftet betydligt fler än vid tidigare inventering. Återplanteringen fortsätter enligt plan, under året har cirka 500 träd planterats, bland annat i Tegnérlunden, utmed Gustavviksvägen och i Östra Grönpepparparken. Antalet kvadratmeter ängsyta som slås med lie har mer än fördubblats sedan starten Jämfört med maskinell slåtter är detta bättre både för marken, den biologiska mångfalden och skapar inget buller för omgivningen. Tekniska förvaltningens teknik- och miljöpedagoger arbetar aktivt för att kunskap om vår tids miljöutmaningar ska komma i tidig ålder. Genom att våra barn tidigt lär sig hur vi bäst tar hand om vår miljö skapar vi förutsättningar för ett hållbart beteende även i vuxen ålder Målområde 3 Kommunens service Nöjd kund index (NKI) för markupplåtelser har ökat från 49 till 68 jämfört med utfallet för Detta är ett glädjande resultat då Park och gata sedan hösten 2013, utifrån beslutad handlingsplan, genomfört ett flertal aktiviteter i syfte att förbättra resultatet. Förbättringsarbetet har fokuserat på bemötande, information, effektivitet och kompetens. Servicegarantierna för snöröjning, parkeringstillstånd och vattentillgång var vid årsskiftet uppfyllda till 100 procent. Garantierna för kärlutställning och potthål till 96,4 respektive 99 procent. Fordons kundundersökning som genomfördes under hösten indikerar på mycket tillfredställande resultat med bland annat 100 procent kundnöjdhet vad gäller kommunikation och lösningsgrad, se bilaga 2. IT kundservice uppvisar också mycket goda resultat med en kundnöjdhet på hela 97,4 procent och en lösningsgrad vid första kontakt motsvarande 87 procent. I början på öppnade Örebro kommunens Servicecenter, något som för medborgarna inneburit en tydlig förbättring vad gäller tillgänglighet. Servicecenter har i snitt en lösningsgrad på 42 procent för de ärenden som rör Tekniska förvaltningen. Verksamheterna har under året samarbetat med Servicecenter för att skapa förutsättningar för en effektiv handläggningsprocess. Sedan våren har Vatten och avlopp inrättat en ny tjänst i form av en avloppsrådgivare. Rådgivaren ska hjälpa fastighetsägare att hitta avloppslösningar som är 10

11 Årsberättelse miljövänliga och som därigenom minskar utsläppen av förorenat vatten i kommunens vattendrag. Under våren hade rådgivaren, i samband med antagen VA-plan, ett informationsmöte om utbyggnadsplanen för kommunalt vatten och avlopp. Cirka 400 personer kom och deltog engagerat. Det ska vara lätt för örebroarna att slänga avfall på rätt sätt i offentliga miljöer. Avfall satsar därför på nya sorteringspapperskorgar i centrum där medborgarna ska kunna källsortera glas, papper, plast och restavfall. De första 118 av totalt 163 sorteringspapperskorgar var vid årsskiftet upphandlade och kommer att vara på plats i centrum redan i början av Nya behållare för insamling av tidningar och förpackningar i centrum är också planerat för Under har den mobila insamlingen av farligt avfall t.ex. småelektronik blivit permanent. Insamling kommer framöver att genomföras vid två tillfällen per år på 27 platser i kommunen. De platser som valts ut är områden där medborgarnas bilinnehav är relativt lågt. På så sätt bidrar verksamheten till att ge människor, på lika villkor, möjlighet att delta i arbetet med att avgifta kretsloppet. Efter sommaren lanserades en ny version av kommunens webkarta som ger medborgaren tillgång till geografisk information från verksamheternas databaser, b.la träd, papperskorgar, hundlatriner, lekplatser, vägtrafiknät och väghållaransvar. Nya e-tjänster inom vatten- och avfallsområdet är på plats. Medborgarna kan numera göra mätaravläsning, förändra sitt vatten- och avfallsabonnemang, se sin förbrukningsstatistik, sina hämtdagar, genomförda tömningar och fakturor Målområde 5 Effektivitet/utveckling IT genomförde i november ett utbyte av Örebro kommuns e-post-system från IBM Lotus Notes till Microsoft Exchange. I samband med konverteringen förstärkte verksamheten supporten och befann sig även på plats ute i verksamheterna. Bytet innebär framförallt en framtidssäkrad teknisk plattform och en ökad effektivitet för medarbetarna och politikerna i kommunen. Ett nytt webbaserat systemstöd, IT självhjälp, är också infört. Systemet är tillgängligt 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan för alla användare runt om i kommunen. Systemet gick på högvarv i samband med e-postkonverteringen då antalet besökare uppgick till 2600 och antalet nedladdade guider till Resultatet är glädjande och bekräftar systemets möjligheter till avlastning på ordinarie IT support. IT har under året även förstärkt kundansvarigfunktionen för att på ett mer strukturerat sätt kunna fånga upp och föra dialog om verksamheternas utvecklingsbehov inom IT. Ett arbete pågår med att införa den kommungemensamma systemförvaltningsmodellen PM3. Modellen, som används inom såväl privat som offentlig sektor, möjliggör en effektiv förvaltning av kommunens IT-system med fokus på roller och ansvarsfördelning. Införandet inom Programområde Social välfärd beräknas vara klart vintern /2015. Därefter väntar införande inom Programområde Barn och utbildning, Samhällsbyggnad och Kommunledningskontoret. 11

12 Årsberättelse Park och gata genomförde i oktober månad en organisationsförändring med siktet inställt på att skapa en tydligare organisation med fokus på roller och ansvarsfördelning. Genom den nya organisationen ska det bli enklare för medborgaren att snabbt komma i kontakt med rätt handläggare och snabbare få svar på sina frågor. Under har förvaltningen drivit ett projekt för att ta fram ett förvaltningsövergripande kvalitetsledningssystem. Systemet, som ska samordna aktuella aspekter inom miljö, arbetsmiljö och kvalitetsutveckling utgår från kvalitetsstandarden SS-EN ISO 9001: Projektet har hittills resulterat i en förstärkning av årsprocessen utifrån styrfilosofin Balanserat styrkort och perspektiven ekonomi, kund, utveckling, processer och medarbetare. Projektet har också konstaterat att en fullvärdig implementering av kvalitetsledningssystemet förutsätter att processer tydliggörs på alla nivåer inom förvaltningen. Förvaltningens personalstrategiska arbete presenteras i kapitel Människors egenmakt En människa som själv får vara aktiv i att forma sitt eget liv mår bra. En människa som har drivkraft att utveckla sig själv och sin omgivning ska få möjlighet till det. Örebro kommun ska bli bättre på att släppa lös den kraft som finns hos medborgare, som kan och vill bidra till kommunens utveckling. I Örebro får alla möjligheter Målområde 1 Medborgardialog Under året har medborgardialog genomförts i samband med att Vallåkraparken i Varberga/Mellringe skulle rustas upp. Förskolan Emilia som är belägen i närområdet bjöds in och en förskolegrupp fick komma med förslag på hur parken kunde utformas. Barnens åsikter dokumenterades och togs därefter med i beslutsprocessen. Flera av barnen medverkade dessutom vid s sammanträde då beslut fattades gällande de föreslagna investeringarna. Förskolan kommer framöver att följa upp genomförandet på plats i parken. Insatsen är helt i linje med de riktlinjer som anges i Övergripande strategier och budget om att barn och ungas inflytande i samhällsplaneringen ska öka Målområde 3 Civila samhället I februari 2013 invigdes Åternyttan vid Mellringe återvinningscentral där örebroarna numera kan lämna saker till återanvändning. Åternyttan, som är ett samarbete mellan Örebro kommun, Bra & Begagnat, Myrorna och Röda korset, har utvecklats till en succé. Framförallt har det inneburit en förenkling för de medborgare som vill bidra till ett bättre klimat och en bättre miljö. Frivilligorganisationernas arbete bidrar dessutom till att skapa fler arbetstillfällen. Under har ett koncept tagits fram för att ytterligare förenkla för de örebroare som vill lämna saker för återanvändning. Containrar för insamling kommer, i början på 2015, att placeras ut vid samtliga återvinningscentraler. 12

13 Årsberättelse Under 2013 och har Avfall genomfört två kampanjer riktade till målgruppen år med intentionen att öka utsorteringen av matavfallet. Kampanjerna har fått stor uppmärksamhet och det nya arbetssättet med sociala medier har fallit väl ut. Under året har en svag ökning av rätt sorterat matavfall kunnat urskönjas. Vatten och avlopp har under våren anslutit sig till Svenskts vattens kampanj som uppmanar medborgarna att tvätta sin bil i biltvätt. Medborgarna uppmuntras således till, att genom enkla vardagshandlingar, undvika att förorena vårt dagvatten. Under året har Park och gata bjudit in olika vägföreningar för gemensamma diskussioner kring väghållning, detaljplaner och parker. Samarbetet med föreningslivet ökar delaktigheten i gemensamma angelägenheter och skapar förutsättningar för en god samverkan. För att bidra till öppenhet, transparens och lättillgänglig service har förvaltningen skapat öppna data som är kostnadsfria och utan begränsade licensvillkor. I första etappen har verksamheterna släppt information om vatten och avlopp, kommunens träd, hundlatriner, papperskorgar, lekplatser, skötselytor för park, vägtrafiknät och väghållaransvar. Öppna data skapar förutsättningar för andra aktörer att utveckla tjänster utifrån kommunens data, t.ex. mobila applikationer, webbsidor etc Målområde 4 Människors lika värde Tekniska förvaltningen arbetar aktivt med att öka förekomsten av konsekvensbedömningar ur ett barn-, genus- och mångfaldsperspektiv av ärenden till Tekniska nämnden. Under våren har en ny rutin för beredning av ärenden till nämnd tagits fram. Samtliga handlingar under perioden januari till december har granskats utifrån den nya rutinen och återkoppling har skett till handläggare i de fall där konsekvensbedömning saknats. Antalet konsekvensbedömningar utifrån den nya rutinen hade vid årskiftet ökat från 38 till 54 procent jämfört med delår 2. Förvaltningen fick under hösten ett planförslag på remiss från Stadsbyggnad i samband med att ett parkområde i Mellringe skulle omvandlas från allmän platsmark till kvartersmark. Bedömningen var att marken vid tillfället inte hade något allmänintresse. I handläggarens tjänsteskrivning till nämnden framfördes dock att ytan bör fortsätta att vara allmän platsmark, då allmänhetens tillgång till en passage i området annars skulle blockeras. Förslaget motiverades således utifrån den nya rutinen som negativt ur ett tillgänglighetsperspektiv. Under maj genomfördes en utbildning i diarieföring och kommunalrätt där den nya rutinen togs upp. Rutinen har också spridits genom förvaltningens nyhetsbrev. Samtliga verksamhetschefer har även fått i uppdrag att sprida den inom sina respektive verksamheter. Insatser i form av utbildning och information bedöms ha fallit väl ut med tanke på det positiva resultatet. 13

14 Årsberättelse 5.3 Barns och ungas behov Alla barn förtjänar en bra barndom och en trygg och utvecklade skolgång. Genom tidiga insatser och arbete för att förebygga såväl fysisk som social och psykisk ohälsa kan fler barn och unga få en bra uppväxt och ett mer hälsosamt liv. En faktor som har stor och negativ effekt på barns och ungas uppväxt är barnfattigdom. Genom samordnade insatser från olika samhällsaktörer ska alla barns möjligheter till goda uppväxtvillkor stärkas Målområde 3 Barns lika villkor Tekniska förvaltningens teknik- och miljöpedagoger arbetar aktivt för att kunskap om vår tids miljöutmaningar ska komma i tidig ålder. Genom att barn tidigt lär sig hur vi bäst tar hand om vår miljö skapas förutsättningar för ett hållbart beteende även i vuxen ålder. Alla lektioner och studiebesök som erbjuds är avgiftsfria oavsett skolform. Ett antal lekplatser har under året upprustats, fått ny utrustning och tillgänglighetsanpassats för att alla barn, på lika villkor ska kunna ta del av utbudet. IT har under året levererat 2100 datorer och läsplattor till förskola och grundskola. Tillgång på datorer och läsplattor skapar förutsättningar dels för en utvecklad pedagogik vad gäller användandet av moderna IT-verktyg dels säkerställer man att alla barn i skolan på ett likvärdigt sätt kan ta del av och lära sig den nya tekniken. Fordon tillhandahåller cyklar till skolorna som kan nyttjas i undervisningssyfte och vid skolutflykter. På så sätt möjliggörs att alla elever kan delta på lika villkor. 5.4 Trygg välfärd Välfärdsinsatser i en kommun skapar kvalitet för enskilda människor. Det skapar också kvalitet för samhället som helhet då stärks hela Örebro. Örebro kommun ska vara en stad där människor vill växa upp, arbeta och bli gamla. Då krävs en trygg välfärd så att människornas upplevda trygghet ökar Målområde 3 Trygg kommun Under året har Park och gata fortsatt arbetet med trafiksäkerhetsåtgärder. Vid årsskiftet var fem trafiksäkerhetsobjekt färdigställda varav flera under en längre tid varit föremål för klagomål och synpunkter. Ormestagatan har numera fått hastighetsdämpande åtgärder och en cykelbana. Vid Wadköpingsvägen och Engelbrektskolan finns säkra passager och vid Brunnsvägen ett övergångsställe med cykelpassage och hastighetsdämpande åtgärder. Vid Kyrkvägen i Lillån finns numera en säker passage med hastighetsdämpande åtgärder gentemot Lillåskolan och Lillåns norra skola. Korsningen vid Karlslundsgatan/Gäddestavägen har trafiksäkrats med hasighetsdämpande åtgärder, säkra passager och en cykelbana gentemot motionsspåret. Ett tillskott i investeringsbudgeten tilldelades under året i syfte att förbättra trafiksäkerheten vid Örebro kommuns skolor. Ett antal Du kör för fort skyltar har 14

15 Årsberättelse köpts in och kommer att flyttas runt mellan skolorna med 14 dagars intervaller. På så sätt får så många skolor som möjligt tillgång till denna trafiksäkerhetsåtgärd. Park och gata har tagit fram ett utkast till en kommunövergripande trafiksäkerhetsstrategi med tillhörande handlingsplan. Planen innehåller förslag på insatsområden för att nå målet om minskat antal dödsolyckor, svårt och lindrigt skadade i trafiken. Planen har varit ute på remiss och kommer att beslutas i början på En säker dricksvattenförsörjning, goda avloppslösningar och god vattenstatus i våra vattendrag är en förutsättning för en trygg och hållbar välfärd för kommunens invånare. Arbetet med att säkra vattenkvaliteten görs utifrån den vattenplan som är antagen. Arbetet under året har fokuserat på att ta fram ett förslag till vattenföreskrifter som enligt plan ska omsättas till ett beslut under För att säkra vattenförsörjningen i ett växande Örebro på sikt behövs ett nytt vattentorn. Förberedelserna pågår och byggstart för det nya tornet är beräknat till Arbetet med Vättern som ny dricksvattentäkt har fortsatt under året och kommer att gå in i ett mer aktivt skede under Länsrådet samt Länsstyrelsen fattade under våren beslut om att gå vidare med nästa steg som innebär en geoundersökning med hjälp av provborrning. Resultatet kommer att ligga till grund för fortsatt vägval mellan tunnel eller ledning. Ett antal lekplatser har under året upprustats och fått ny utrustning. Tillgänglighetsanpassning av vissa lekplatser för rörelsehindrade har genomförts. En uppmärkning av alla lekplatser pågår där besökarna ska kunna se vad lekplatsen heter och hur felanmälan kan göras. Under året har cirka 100 parkeringsplatser för rörelsehindrade tillgänglighetsanpassats, likaså 56 korsningspunkter. En större trygghetsvandring genomfördes i oktober månad i samarbete med Kultur och fritid, Örebrobosäder (ÖBO) och Örebro brottsförebyggande råd (ÖreBRÅ). Vandringen påbörjades i Baronbackarna/Vivalla och avslutades i centrum vid nattetid. Ett flertal förbättringsåtgärder konstaterades, främst vad gäller belysning och buskage men även åtgärder i form av trafikskyltar och asfaltsunderhåll. En ren stad upplevs som tryggare. I syfte att kvalitetssäkra standarden på renhållning och snöröjning har dialog skett med City Örebro och fastighetsägare i centrum. Ett antal gemensamma kvalitetsvandringar genomförts. Skräpindex utifrån Håll Sverige rents skräpmätning uppgick vid årsskiftet till 3,66 vilket innebär ett förbättrat resultat jämfört med utfallet 2013 motsvarande 3,89. har, i syfte att skapa en bättre inomhusmiljö för boende, beslutat om bidragsnivåer för bullerdämpande fönsteråtgärder på fastigheter. Under året har verksamheten genomfört en kartläggning av berörda fastighetsägare och informerat om möjligheten till det aktuella bidraget. Intresseanmälan från 34 fastigheter har inkommit. Efter mätningar har i princip samtliga uppfyllt kriterierna för bidrag. 15

16 Årsberättelse 5.5 Verksamhetens processer Förvaltningens miljöarbete Tekniska förvaltningen har fyra betydande miljöaspekter: transporter, energioch kemikalieanvändning samt påverkan på vattenkvaliteten. För varje aspekt finns mål, aktiviteter samt åtgärder som ska bidra till minskad påverkan. Förvaltningen samordnar de egna miljömålen med kommungemensamma mål, planer och program såsom kommunens miljöprogram, klimatplan, vattenplan. Samtliga mål och åtgärder beskrivs i Tekniska förvaltningens Miljöplan. Antalet kemikalier i förvaltningens kemikalieförteckning har ökat sedan Detta är en konsekvens av att kemikaliegruppen ökat egenkontrollen och fortsatt inventeringen av förvaltningens kemikalier, vilket i grunden är positivt. Arbetet med att avlägsna de mest miljöfarliga kemikalierna, genom utbyte till bättre alternativ, kommer att fortsätta framöver. Målen, kommer med anledning av det ökade antalet, att revideras. Ett arbete med att ta fram en handlingsplan för minskad klimatpåverkan av förvaltningens interna och upphandlade transporter har påbörjats. Aktiviteten spelar en central roll i förvaltningens strategiska arbete att nå målen i Örebro kommuns klimatplan till Förvaltningen kommer även att göra en översyn av förteckningen av krav vid upphandling av fordon. Detta är ytterligare en aktivitet för att nå målen till Förvaltningens elförbrukning har vid årsskiftet ökat. En analys om vilka orsaker som ligger bakom detta kommer att genomföras framöver. Gatubelysningens elanvändning har sjunkit trots ökat antal belysningspunkter vilket kan förklaras med att tekniken moderniserats. Under 2015 ska förvaltningens handlingsplan för minskad elanvändning revideras vad gäller behov av åtgärder med siktet inställt på att klara målet Förvaltningen arbetar enligt miljöledningssystemet Miljödiplomering. I juni månad genomförde förvaltningen revision och klarade kraven. Förvaltningen fick bland annat goda omdömen för gällande miljöplan och arbetssättet med styrande dokument. Miljöutbildning har hållits för 79 nya medarbetare inklusive ett antal ledamöter i. Utbildning i miljölagstiftning har hållits för tretton medarbetare. Biogas Arbetet med att implementera Örebro kommuns biogasstrategi har fortsatt under året. Kommunen blev hösten 2013 delägare i Biogasbolaget Mellansverige AB i Karlskoga, dit allt matavfall och övriga rötbara fraktioner numera skickas. Delägarskapet möjliggör både en ökad tillgång och tillgänglighet. Under året har ett arbete pågått för att stärka leveranskapaciteten och tillgängligheten av biogas till det kommunala fordonsgasnätet. 16

17 Årsberättelse Mål för år är inom det politiska området Hållbar tillväxt: 1. Minska påverkan på vattenförekomster (grundvatten, sjöar och vattendrag). 2. Miljöanpassa våra transporter 3. Öka egenkontrollen Förvaltningens miljöarbete indikatorer för uppföljning Antal kemikalier som innehåller risk- och eller utfasningsämnen. Totalt använda kemikalier utom drift och Lab kemikalier Fossilt koldioxidutsläpp från förvaltningens transporter inklusive fordonsprocessens fordon exkl. inhyrda fordon och entreprenader som mängd CO2 Elförbrukning i MWh/år för Tekniska Förvaltningen Målvärde Tekniska förvaltningen är miljödiplomerad Nej Nej Ja Ja Åtagande, utvecklingsaktiviteter Följs upp Ansvarig Minska mängden farliga kemikalier Pågår Miljöingenjör Uppdatera förteckning över miljökrav i upphandlingar för Pågår Miljöingenjör att minska klimateffekt av transporter Handlingsplan minskad klimatpåverkan av förvaltningens Pågår Miljöingenjör interna och upphandlade transporter Internrevision park- och gatuverksamheten och Klart Miljöingenjör Fordonsteknik Omdiplomering av förvaltningen Klart Miljöingenjör Skolinformation Tekniska förvaltningens teknik- och miljöpedagoger arbetar aktivt för att kunskap om vår tids miljöutmaningar ska komma i tidig ålder. Genom att våra barn tidigt lär sig hur vi bäst tar hand om vår miljö skapar vi förutsättningar för ett hållbart beteende även i vuxen ålder. Alla lektioner och studiebesök som erbjuds är avgiftsfria oavsett skolform och skolval. Mål för år är inom de politiska områdena Hållbar tillväxt och Barn och ungas behov: 1. Bidra till ett mer miljövänligt beteende hos medborgarna i Örebro kommun, främst inom avfall/återvinning, vatten och trafiksäkerhet. Ökad kunskap ger hållbara val. 17

18 Årsberättelse Mål Hållbar utveckling indikatorer för uppföljning Målvärde 1 Bidra till ett miljövänligt beteende 1 Antal elever som skolinformationen möter *) 5119 i sin verksamhet Antal elever på studiebesök på Atleverket Antal elever på studiebesök på Reningsverket Antal elever på studiebesök på **) Vattenverket Antal elever på avfalls/vattenlektion i klassrummet (Tekniska kvarnen) Antal deltagare SFI (Vatten- och avfallslektion) Antal elever som deltar i Rädda Stadsparken (Förebygga nedskräpning och lära att ta hand om vår närmiljö) Antal enheter som deltar i Håll Sverige rents skräpplockardagar Öka 97 *) Målvärdet är långsiktigt och därmed högt satt **)Bortsett från en besöksgrupp har Vattenverket varit stängt för allmänheten under. Mål Åtagande, utvecklingsaktiviteter Följs upp Ansvarig 1 Bidra till ett miljövänligt beteende Rädda Stadsparken Klart Teknik o miljöped Driva verksamhet i Tekniska kvarnen tillsammans med Pågår Teknik o miljöped Fritid och turism Genomföra minst två träffar med trafikombuden inom Klart Teknik o miljöped. skolan Utvärdera verksamhetens kvalitet Pågår Teknik o miljöped. Delta i Håll Sverige rents skräpplockardagar Klart Planerare Övergången till E-samhället Efter sommaren lanserades en ny version av kommunens webkarta som ger medborgaren tillgång till geografisk information från verksamheternas databaser, t.ex. träd, papperskorgar, hundlatriner, lekplatser, vägtrafiknät och väghållaransvar. Nya e-tjänster inom vatten- och avfallsområdet är på plats. Medborgarna kan numera göra mätaravläsning, förändra sitt vatten- och avfallsabonnemang, se sin förbrukningsstatistik, sina hämtdagar, genomförda tömningar och fakturor. För att bidra till öppenhet, transparens och lättillgänglig service har förvaltningen skapat öppna data som är kostnadsfria och utan begränsade licensvillkor. I första etappen har verksamheterna släppt information om vatten och avlopp, kommunens träd, hundlatriner, papperskorgar, lekplatser, skötselytor för park, vägtrafiknät och väghållaransvar. Medborgaren kan med hjälp av den öppna datan sedan bygga egna mobila applikationer, webbsidor etc. 18

19 Årsberättelse Förvaltningens verksamhetsutveckling Mål för inom det politiska området hållbar tillväxt är: 1. Öka effektiviteten av dokument- och ärendehanteringen 2. Öka kvalitet genom aktiv avvikelsehantering. 3. Utveckla förvaltningens krisorganisation Mål Åtagande, utvecklingsaktiviteter Följs upp Ansvarig 1 Öka effektiviteten av dokument- och ärendehanteringen Rutinstyrd nämndhanteringsprocess ska etableras i Klart verksamheten. En kontrollbeskrivning ska tas fram och kontrollansvarig ska utses. Följa upp att konsekvenser ur ett barn, genus och mångfaldsperspektivet ska finnas beskrivna i de nämndärenden där det är relevant. Kartlägga och ta fram förbättringsförslag på hur W3D3 och Docpoint ska används på förvaltningen för att förenkla och förbättra dokument- och ärendehanteringen. Utveckla ett mer användarvänligt arbetssätt i Docpoint genom att Införa individuella startsidor i Docpoint kopplade till det egna verksamhetsområdet. Förbättra arbetssättet på förvaltningen för att hantera inkommande handlingsplaner och dokument som ska implementeras på förvaltningen. Klart Pågår Klart Klart Nämndadministratör Nämndadministratör Stabschef Stabschef Stabschef 2 Öka kvalitet genom aktiv avvikelsehantering Förenkla avvikelserapporteringen och följ upp avvikelser. Pågår MAQ-gruppen 3 Utveckla förvaltningens krisorganisation Utbildning i stabsmetodik för krisledningsgrupper genomförs för samtliga ledningsgrupper på förvaltningen och andra berörda personer Revidera förvaltningens krisplan utifrån den struktur som beslutas vid revidering av kommunens krisplan. Genomföra krisövningar inom förvaltningen i samarbete med säkerhetsavdelningen och kommunikationsavdelningen. Kartlägga behov och prioritering av insatser i kvalitetsarbetet på förvaltningen Pågår Klart Ej genomfört Pågår Dokument- och ärendehantering Förvaltningen har under året arbetat strategiskt för att öka användarvänligheten i dokumenthanteringssystemet Docpoint. I april månad skedde en lansering av individuella startsidor vilket för medarbetaren innebär en tydligare överblick av aktuella styrdokument utifrån det egna verksamhetsområdet. På samma sätt är det numera enklare att navigera bland förvaltningens övergripande och gemensamma styrdokument. Antalet användare i systemet har ökat stadigt sedan lanseringen i april. Arbetet med att lyfta fram vikten av det arbetssätt som Docpoint bygger på kommer att fortlöpa under En översyn av samtliga dokument- och ärendehanteringssystem kommer också att genomföras under 2015 med siktet inställt på att förenkla, förnya och förbättra. Adm. Samordnare Adm. Samordnare VC Fordon och IT Kvalitetsledare 19

20 Årsberättelse Kvalitetsledningssystem Under har förvaltningen drivit ett projekt för att ta fram ett förvaltningsövergripande kvalitetsledningssystem. Systemet, som ska samordna aktuella aspekter inom miljö, arbetsmiljö och kvalitetsutveckling utgår från kvalitetsstandarden SS-EN ISO 9001: Projektet har hittills resulterat i en förstärkning av årsprocessen utifrån styrfilosofin balanserat styrkort och perspektiven ekonomi, kund, utveckling, processer och medarbetare. Projektet har konstaterat att en fullvärdig implementering av det aktuella kvalitetsledningssystemet förutsätter att processer tydliggörs på alla nivåer inom förvaltningen. Avvikelsehantering En utredning av förvaltningens avvikelsehantering har genomförts. Resultatet indikerar på att processen för hantering och uppföljning i dagsläget inte fungerar på ett tillfredställande sätt. En plan kommer därför att arbetas fram med intentionen att processen i framtiden ska förbättras. Krisberedskap Förvaltningens krisledningsplan har under året reviderats utifrån av Kommunledningskontoret beslutade riktlinjer för lokala krisledningsplaner i Örebro kommun. Samtliga verksamheter har, med hjälp av en extern resurs från Säkerhetsavdelningen, genomfört riskinventering inom respektive verksamhetsområde. Bedömningen är att förvaltningen har en god krisberedskap och en hög kännedom om de processer som krävs för att kunna hantera kriser och avvikande vardagshändelser på ett framgångsrikt sätt. Uppdragsgrupp I syfte att förbättra arbetssättet med att hantera inkommande uppdrag har ett forum skapats i form av en uppdragsgrupp. Gruppen som består av representanter inom områdena administration, kvalitetledning och nämndadministration träffas löpande för att leda och fördela de arbetsinsatser som identifieras. Inköpsorganisation I enlighet med ett beslut i Kommunstyrelsen 2012 har förvaltningen implementerat en ny inköpsorganisation. Inom samtliga verksamheter finns numera inköpssamordnare, inköpare och rutiner. Samtliga har genomgått relevant utbildning i Lagen om offentlig upphandling (LOU) och därmed blivit certifierade för uppdraget. 20

21 Årsberättelse Internkontroll Örebro kommuns interna kontroll ska bidra till att och Kommunstyrelsen kan säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv, att den finansiella rapporteringen är tillförlitlig och att verksamheten följer och tillämpar lagar, föreskrifter och riktlinjer. Aktuella granskningsområden för utifrån tillsynsplan var inom verksamhetsområdet: investeringsprojekt, ekonomiområdet: budget- och uppföljningsprocessen och personalområdet: det systematiska arbetsmiljöarbetet, se bilaga 3. Aktuella granskningsområden för 2015 utifrån genomförd riskanalys och riskbedömning från presenteras i bilaga 4. Under 2015 kommer delar av förvaltningens investeringsprojekt att börja bedrivas utifrån den kommungemensamma projektmodellen Projektil. Intentionen är att skapa ett tydligare ramverk vad gäller budgeterade investeringskostnader och tidplaner i förhållande till faktiska utfall. Förvaltningen har under året intensifierat dialogen mellan chef och ekonom runt budgetprocessen. Prognostiserat resultat vid årsskiftet stämmer väl överens med det faktiska utfallet vilket är glädjande med tanke på de insatser som gjorts. Det strategiska arbetet med att implementera det nya kommungemensamma arbetssättet för systematiskt arbetsmiljöarbete har pågått under året. En genomgång av samtliga chefers uppgiftsfördelning i arbetsmiljöarbetet är genomförd. En rutin för hur ansvaret är fördelat vid frånvaro är upprättad Jämställd kommun I syfte att ge alla kommuninvånare service på lika villkor och inte otillbörligen gynna eller missgynna vissa grupper arbetar Tekniska förvaltningen aktivt med att öka förekomsten av konsekvensbedömningar ur barn-, genus- och mångfaldsperspektiv i de ärenden som ska upp för beslut i. Under våren har en ny rutin för beredning av ärenden till nämnd tagits fram. Rutinen fastställer att samtliga ärenden ska innehålla en konsekvensbedömning ur ett barn-, genus- och mångfaldsperspektiv. Samtliga handlingar har under året granskats utifrån den nya rutinen och återkoppling har skett till de handläggare där konsekvensbedömning saknats. Antalet konsekvensbedömningar utifrån rutinen har vid årskiftet ökat från 38 till 54 procent jämfört med utfallet vid delår 2. Förvaltningen fick under hösten ett planförslag på remiss från Stadsbyggnad då ett parkområde i Mellringe skulle omvandlas från allmän platsmark till kvartersmark och därmed bli en privat fastighet. Bedömningen var att marken vid tillfället inte hade något allmänintresse. I handläggarens tjänsteskrivning till nämnden framfördes dock att ytan bör fortsätta att vara allmän platsmark, då allmänhetens tillgång till en passage i området annars skulle blockeras. Förslaget motiverades således utifrån den nya rutinen som negativt ur ett barn- och tillgänglighetsperspektiv. 21

22 Årsberättelse Under maj genomfördes en utbildning i diarieföring och kommunalrätt där den nya rutinen togs upp. Rutinen har även spridits genom förvaltningens nyhetsbrev och alla verksamhetschefer har fått i uppdrag att sprida den inom sina respektive verksamheter. Insatser i form av utbildning och information bedöms ha fallit ut väl med tanke på det positiva resultatet. Mål för inom det politiska området människors egenmakt är: 1. Utveckla våra tjänster med ett genusperspektiv för att säkerställa att vi ger service på lika villkor 2. Utveckla olika former av medborgardialog 3. Utveckla samverkan med det civila samhället 4. Förbättra klagomålshanteringen och felanmälan Mål Människors egenmakt indikatorer för uppföljning Målvärde 1. Utveckla våra tjänster ur ett genusperspektiv Andelen skrivelser till nämnd utifrån rutin 3 av 33 Öka 37 av 68 Andel kundundersökningar med *) könsuppdelad statistik 2. Utveckla olika former av medborgardialog Se kap Utveckla samverkan med det civila samhället Se kap. 5.2 Insatser till kvinnor och män 4 Förbättra klagomålshantering och felanmälan Se kap 5.1 *) Har genomförts i de fall det varit möjligt och relevant Mål Åtagande, utvecklingsaktiviteter Följs upp Ansvarig 1. Utveckla våra tjänster med ett Säkerställa att kundundersökningar och statistik är Klart FVC könsuppdelad och att en genusanalys genomförs Välja ut en fråga ur en av våra kundundersökningar genomför Ej Stabschef en djupare analys ur ett genusperspektiv genomfört 2. Utveckla olika former av medborgardialog Klart 3. Utveckla samverkan med det civila samhället Klart 4. Förbättra klagomålshantering och felanmälan Samarbeta med servicecenter för en effektiv handläggning av frågor, felanmälningar, beröm eller förslag. Klart KC Park och gata/va Införandeprojekt för nytt systemstöd för felanmälan Klart VC Park och gata 22

23 Årsberättelse Park och gata Park och gata har under året genomfört flera satsningar för att stimulera till ett ökat cyklande. Utbyggnaden av huvudcykelstråken har fortsatt och arbetet med leden vid Västhagagatan, delen Tunnlandsgatan/Hagagatan är numera färdigbyggd. Vid Resecentrum finns nya cykelparkeringar och Örebros första cykelhus, ett parkeringsgarage för cyklar. Beläggningen har ökat kraftigt sedan invigningen i juni och uppgick vid årsskiftet till 56 procent. Under vintermånaderna i början på året har standarden på vinterväghållningen av cykelvägnätet förbättrats vilket bekräftats av Örebros Cykelråd. Ett flertal trafiksäkerhetsobjekt har färdigställts varav flera under en tid varit föremål för klagomål och synpunkter. Ormestagatan har fått hastighetsdämpande åtgärder och en cykelbana. Vid Wadköpingsvägen och Engelbrektskolan finns numera säkra passager och vid Brunnsvägen ett övergångsställe med cykelpassage och hastighetsdämpande åtgärder. Vid Kyrkvägen i Lillån finns en säker passage med hastighetsdämpande åtgärder gentemot Lillåskolan och Lillåns norra skola. Korsningen vid Karlslundsgatan/Gäddestavägen har trafiksäkrats med säkra passager, hasighetsdämpande åtgärder och en cykelbana gentemot motionsspåret. Utbyggnad av gångoch cykelbanor vid södra sidan av Mobackavägen i Marieberg har också påbörjats. Ett tillskott i investeringsbudgeten tilldelades under året i syfte att förbättra trafiksäkerheten vid Örebro kommuns skolor. Ett antal Du kör för fort skyltar har köpts in och kommer att flyttas runt mellan skolorna med 14 dagars intervaller. På så vis får så många skolor som möjligt tillgång till denna trafiksäkerhetsåtgärd. Verksamheten har tagit fram ett utkast till en kommunövergripande trafiksäkerhetsstrategi med tillhörande handlingsplan. Planen innehåller förslag på insatsområden för att nå målet om minskat antal dödsolyckor, svårt och lindrigt skadade i trafiken. Planen har varit ute på remiss och kommer att beslutas i början på Ett antal lekplatser har under året upprustats och fått ny utrustning. Tillgänglighetsanpassning av vissa lekplatser för rörelsehindrade har genomförts. En uppmärkning av alla lekplatser pågår där besökarna ska kunna se vad lekplatsen heter och hur felanmälan kan göras. Under året har cirka 100 parkeringsplatser för rörelsehindrade tillgänglighetsanpassats, likaså 56 korsningspunkter. En ren stad upplevs som tryggare. I syfte att kvalitetssäkra utförandet på renhållning och snöröjning har dialog skett med City Örebro och fastighetsägare i centrum. Tillsammans med föreningarna har verksamheten genomfört ett antal kvalitetsvandringar. Skräpindex utifrån Håll Sverige rents skräpmätning uppgick vid årsskiftet till 3,66 vilket innebär ett förbättrat resultat jämfört med utfallet för 2013 vilket var 3,89. En större trygghetsvandring genomfördes i oktober månad i samarbete med Kultur och fritid, Örebrobosäder (ÖBO) och Örebro brottsförebyggande råd (ÖreBRÅ). Vandringen påbörjades i Baronbackarna/Vivalla och avslutades i centrum vid nattetid. Ett flertal förbättringsåtgärder konstaterades, främst vad gäller belysning och buskage men även frågor som trafikskyltar och asfaltunderlag. 23

24 Årsberättelse Verksamheten genomförde i oktober månad en organisationsförändring med siktet inställt på att skapa en tydligare organisation med fokus på roller och ansvarsfördelning. Genom den nya organisationen ska det bli enklare för medborgaren att snabbt komma i kontakt med rätt handläggare och snabbare få svar på sina frågor. Ett nytt felanmälansystem för bland annat renhållning, snöröjning och gatubelysning kommer att gå i drift i början på Medborgarna kommer därefter att, via kommunens webkarta, kunna göra felanmälan, lämna synpunkter och få återkoppling. Arbetet med att ta ner sjuka träd har pågått under året. Antalet sjuka almar fortsätter att öka och var vid årsskiftet betydligt fler än vid tidigare utförd inventering. Återplanteringen fortsätter dock enligt plan och under året har cirka 500 träd planterats, bland annat i Tegnérlunden, utmed Gustavviksvägen och i Östra Grönpepparparken. Antalet kvadratmeter ängsyta som slås med lie har mer än fördubblats sedan starten Jämfört med maskinell slåtter är detta bättre både för marken, den biologiska mångfalden och skapar inget buller för omgivningen. har beslutat om bidragsnivåer för bullerdämpande fönsteråtgärder på fastigheter, detta i syfte att skapa en bättre inomhusmiljö för de boende. Under året har verksamheten gjort en kartläggning av de fastighetsägare som är berörda samt informerat om möjligheten till det aktuella bidraget. Intresseanmälan avseende 34 fastigheter har inkommit under året. Efter mätningar har de allra flesta, 27 stycken, uppfyllt kriterierna för att få bidrag. För att minska energiförbrukningen i gatubelysningen har Park och gata fortsatt arbetet med att byta ut resterande kvicksilverlampor i gatubelysningen mot energieffektivare ljuskällor. Vid årsskiftet kvarstod endast ett fåtal kvicksilverlampor. Tillsammans med Vatten och avlopp har verksamheten gjort en första översyn av de hårt trafikerade gator som kan vara aktuella för rening av dagvatten. Slussbron, som sedan april 2013 varit avstängd för all trafik på grund av reparationsarbeten är nu åter öppen. Pergolan i Klostergården respektive Rosengården i Stadsparken är i mycket dåligt skick. Ritningar för nybyggnation är framtagna och nybyggnation är planerad till För att få fram bättre nyckeltal och kunna jämföra med andra kommuner deltar verksamheten i ett samarbete mellan åtta kommuner, det så kallade Väl mättprojektet. Projektet ska ta fram ekonomiska jämförelsetal för Park och gata. De kommuner som deltar är Eskilstuna, Gävle, Jönköping, Karlstad, Linköping, Norrköping, Västerås och Örebro. Under året har Stadsbyggnadskontoret påbörjat en stadsbyggnadsverkstad som verksamheten deltagit i regelbundet. Syftet är att verksamheten ska kunna vara med och påverka detaljplaner och annan planering i ett så tidigt skede som möjligt. 24

25 Årsberättelse Mål för inom de politiska områdena, hållbar tillväxt, människors egenmakt och trygg välfärd är: 1. Tillgänglighetsanpassad offentlig miljö 2. Tryggare utomhusmiljö för barn, kvinnor och män. 3. Skapa förutsättningar för förbättrad miljö och klimat i Örebro. 4. Skapa förutsättningar för utvecklig av allmän platsmark genom dialog med medborgare 5. Fördelning av Park och gatas resurser på ett effektivt sätt samt bidra till jämlika livsvillkor i våra stadsdelar Mål Park och gata indikatorer för uppföljning Målvärde 1. Tillgänglighetsanpassad offentlig miljö Snöröjning, % *) Parkeringstillstånd rörelsehindrad % **) Potthål % ***) Trygg utomhusmiljö Skräpindex 3,87 3,89 Behålla 3,66 3. Förbättrad miljö och klimat Elförbrukning i gatubelysning, milj. kwh 9 8, Utveckling av allmän platsmark ****) 5. Fördelning av resurser Antal klagomål och synpunkter Parkmark kostnad/ m 2 och driftområde *****) Bilaga 5 Bruksgräsyta kostnad/ m 2 och driftområde *****) Bilaga 5 Lekplatser kostnad/styck och driftområde *****) Bilaga 5 *) Snöröjning ska påbörjas på gång och cykelvägar efter avslutat snöfall vid minst sju cm djup. På körbanor påbörjas snöröjning efter avslutat snöfall vid minst tio cm djup. Röjning ska vara avslutad inom tolv timmar. **)Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska handläggas inom fyra veckor ***) Potthål på körbanor samt gång och cykelvägar ska lagas inom fem dagar från det att anmälan kommit in till kommunen ****) Se tabell, utvecklingsaktiviteter *****) Målvärde tas fram efter bokslut Mål Åtagande, utvecklingsaktiviteter Följs upp Ansvarig 1. Tillgänglighetsanpassad offentlig miljö Tillsammans med det lokala handikapprådet ta fram en plan för års tillgänglighetsåtgärder. Pågår Ingenjör Gata & Trafik Tillgänglighetsanpassa en lekplats i Västra grönpepparparken. Pågår Ingenjör Gata & Trafik 2. Trygga utomhusmiljö Genomföra trafiksäkerhetsåtgärder på det kommunala vägnätet för att bl.a. få tryggare skolvägar. Klart Ingenjör Gata & Trafik Påbörja arbetet med att ta fram en plan för Klart Ingenjör trafiksäkerhetsarbetet för hela kommunen I samarbete med City Örebro och Fastighetsägarna förbättra renhållningen i city Klart Gata & Trafik EC Bygg och drift, VC 25

26 Årsberättelse Mål Åtagande, utvecklingsaktiviteter Utföra trygghetsvandringar i samarbete med Kultur och Fritid, ÖBO och ÖreBrå. 3. Förbättrad miljö och klimat Återplantera träd motsvarande det antal som avverkas under året. Följs upp Ansvarig Klart Ingenjör Bygg och drift Klart Parkingenjör Bygg och drift Pågår Ingenjör Kvicksilverlamporna i gatubelysningen byts ut mot energieffektivare ljuskällor. Tillsammans med vatten- och avloppsverksamheten ta fram en Utredare handlingsplan för rening av dagvatten från hårt trafikerade Gata & gator Trafik 4. Utvecklig av allmän platsmark I dialog med medborgare utveckla allmän platsmark (park- och Klart VC gatumark) Genomföra möten med samtliga vägföreningar i kommunen Klart VC som en del i arbetet att utveckla samarbetet med det civila samhället 5. Fördelning av resurser Genomföra medborgardialog efter vintern VC Genomföra medborgardialog angående ett rent centrum Klart VC Införa ett nytt felanmälanssystem som ska ge örebroarna bättre möjlighet att lämna synpunkter och göra felanmälan på renhållning, snöröjning, gatubelysning m.m. Delta i projektet Väl mätt för att gemensamt ta fram jämförelsetal för att kunna jämföra kostnader mellan kommuner. Pågår Klart VC VC 26

27 Årsberättelse Vatten och avlopp Vatten och avlopp har under året fortsatt arbetet med skyddet för Svartån. Ett förslag till vattenskyddsföreskrifter har tagits fram med intentionen att det arbete som pågått sedan 2006 ska omsättas i ett beslut under Arbetet med Vättern som ny vattentäkt har också fortsatt. Fem av de ursprungliga sex kommunerna i länet ingår i förstudien då Askersund kommun valt att avvakta. Styrgruppen som består av kommunalråden, Länsrådet samt Länsstyrelsen tog under våren beslut om att gå vidare med nästa steg som inneburit en geoundersökning med hjälp av provborrning. Resultatet kommer att ligga till grund för fortsatt vägval, tunnel eller ledning. Planeringen för ett nytt vattentorn pågår. Under förutsättning att arbetet med detaljplanen fortskrider är byggstarten planerad till En utredning pågår samtidigt för att se om det nya tornet kan ersätta Svampens funktion fullt ut. Arbetet med tornets försörjningsledning innebär att golfbanan i vinter kommer att korsas. Som ett led i arbetet att höja säkerheten för dricksvattnet har ett antal åtgärder genomförts. Exempel på detta är ett förbättrat skalskydd för Skråmsta vattenverk. Ledningsnätet för dagvatten har genomgått en simulering av så kallat tio-års regn (15 mm nederbörd under 10 min), i syfte att analysera systemet och identifiera flaskhalsar. Resultatet kommer att ligga till grund för b.la prioritering av förnyelse och åtgärder för fördröjning av dagvatten. I takt med att Örebro växer ökar samtidigt arbetsbelastningen på enheten planering som b.la hanterar utbyggnaden av ledningsnätet. Under året har två nya medarbetare rekryterats, dock kommer detta inte att räcka. En översyn av bemanningen pågår och ytterligare rekryteringar kommer att ske under Investeringsbehov och förnyelsetakt av ledningsnätet har under året utretts och kommer att presenteras för under Avtal har tecknats med Lekebergs kommun om att leverera dricksvatten till Fjugesta och Lanna via ett nytt ledningssystem från västra Pilängen. Projektet är angeläget då Fjugestas dricksvattenförsörjning i dagsläget är bristfällig och alternativ saknas att förbättra den lokalt. Projekteringen för ledningsdragningen pågår med tillhörande geoundersökning utmed den tänkta ledningssträckningen. Vatten och avlopp som står för ca 60 procent av förvaltningens elanvändning spelar en central roll i arbetet att nå målet med en minskad energiförbrukning med 20 procent till år Verksamheten har under året arbetat strategiskt med energioptimeringsåtgärder i alla processer som rör förnyelse. Verksamheten har under året upplevt en stor efterfrågan på information från boende i beslutade omvandlingsområden och i anslutning till dessa. Frågorna handlar i huvudsak om tidplan, tekniska frågor och villkor för anslutning. Arbetsbelastningen på Kundservice har av den anledningen varit ansträngd. Avloppsrådgivaren hade under våren, i anslutning till antagen VA-plan, ett informationsmöte om utbyggnadsplanen för kommunalt VA, cirka 400 personer kom och deltog engagerat. 27

28 Årsberättelse Som ett led i arbetet att förenkla för medborgarna är en e-tjänst nu i drift där kunderna via webben kan rapportera in sin mätarställning, se förbrukningsstatistik och fakturor. Under våren har verksamheten anslutit sig till Svenskt Vattens kampanj som uppmanar medborgarna att tvätta sin bil i biltvätt och således undvika att förorena dagvattnet. Trots att resultatet är svårt att mäta kommer verksamheten fortsätta satsningen. En mikrobiolog har rekryterats till Laboratoriet och arbetet med ackrediteringen har startat. Verksamheten kan således framöver ta över analysen av egenkontrollen. Arbetet med att låsa brandposter har fortsatt. De som är i behov av större mängder vatten hänvisas till aktuella betalstationer. Syftet är att stärka säkerheten för dricksvattnet och att verksamheten samtidigt får betalt för det vatten som produceras. Örebro deltog som en av 24 kommuner i Svenskt Vattens förstudie av ett hållbarhetsindex för Sveriges VA-organisationer. Indexet är tänkt att knyta ihop olika nyckeltal för att ge en samlad bild över hur hållbara kommunernas VA-tjänster är utifrån ett ekologisk, socialt och ekonomisk perspektiv. Modellen lanserades under hösten för alla landets kommuner. Under 2012 fick Skebäcksverket och dess rötslam ett REVAQ-certifikat och det fortsatta arbetet är nu inriktat på uppströmsarbetet utifrån framtagen handlingsplan för REVAQ. Certifikatet för Skebäcksverket möjliggör ett kretslopp genom återföring av näringsämnena i rötslammet. Efterfrågan av slam är nu större än tillgången och återföringen av fosfor prognostiseras till 85 procent. Arbetet med ombyggnaden av Skebäcksverket för kväverening har under året varit intensivt men är nu drifttaget. Det återstår att bygga om den fjärde linjen (bassängen) men redan nu finns den volymen som krävs för att klara att rena dagens tillflöde. En slutrapport för projektet Avlopp i kretslopp presenterades Som en fortsättning påbörjades under 2013 ett projekt tillsammans med Avfall. Syftet är att utreda lokala kretsloppsanpassade metoder för hygienisering av utsorterat klosettvatten som alternativ till storskaliga lösningar. Projektet har under året fortsatt och drivs tillsammans med enskilda lantbrukare, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Vad gäller antal anmärkningar på dricksvattenkvalitén har verksamheten ett bra resultat och placerar sig bland de bästa kommunerna i Sverige. Utspädningsgraden för Skebäcksverket ligger i nivå med jämförbara reningsverk. Utläckaget av vatten från vattenledningsnätet, dvs. läckförlust, visar på en god uthållighet och placerar Örebro som en medelkommun. Verksamheten arbetar aktivt för att minska utläckaget och inför samtidigt successivt mätning av det vatten som används för renspolning av ledningsnäten. Örebro kommun tar hand om och renar en stor del av sitt dagvatten. Förutsättningarna är goda då ledningarna för spill- och dagvatten i princip till 100 procent är separerade inom Örebro kommuns tätort. Servicegarantierna för vattentillgång i kranen inom tre respektive 24 timmar var vid årsskiftet uppfyllda till 100 procent, se kapitel

29 Årsberättelse Mål för inom det politiska området hållbar tillväxt är: 1. Örebro kommun har en säker dricksvattenproduktion/distribution. 2. El- och energianvändningen för våra anläggningar ska minska med 20 procent till år 2020 genom energioptimeringsåtgärder. 3. Förnyelsetakten för ledningsnätet ska öka procent av de tungmetaller som transporteras via dagvattnet ska ledas via en reningsanläggning innan det når recipient, senast år Fosfor från rötslammet vid Skebäcksverket återförs till produktiv mark i ett kretslopp. 6. Utsläpp av fosfor från Skebäcksverket ska minska med 27 procent till och med år 2016 jämfört med medelutsläppen Mål Vatten och avlopp indikatorer för uppföljning Målvärde 1. Säker dricksvattenproduktion Antal med anmärkningar/antal dricksvattenprov 2/550 11/513 0/516 9/516 Halter av kemikalier i råvattnet vid kommunens råvattenintag*) Bekämpningsmedelsanalys p p ub ub*) Läkemedelsrester p p p p*) 2. Minskad el- och energianvändning Elanvändning, Vatten och avlopp, MWh Vattenverk, reningsverk, ledningsnät, dagvattenpumpstationer (Park och gata) Minska Uppgraderingsanläggning fordonsgas Producerad mängd vatten/såld mängd**) % 23,2 24,2 Minska 24 Mängd tillskottsvatten Skebäcksverket (utspädningsgrad) 1,9 1,7 Minska 1,8 Mängd tillskottsvatten övriga avloppsreningsverk 4,1 3,3 Minska 3,7 3. Förnyelsetakten på ledningsnätet Mål tas fram i processplan 4. Hantering av dagvatten Andel tungmetaller som transporteras via dagvattnet och passerar reningsanläggning innan det når recipienten % Öka Fosfor i kretslopp Andel fosfor i rötslam som återförs som näringsämne till produktiv mark % Öka Utsläpp av fosfor Utsläpp fosfor från Skebäcksverket (ton/år) 3,6 3,35 Minska 3,9***) *) svärdena anges med ub= under bestämningsgräns, p =påvisat och gäller endast kommunens provtagning. Verksamheten har inte någon direkt påverkansmöjlighet att ändra parametern. **)Läckförlust inklusive intern förbrukning 2 % ***) Ökning beror på ombyggnaden för kväverening som har inneburit att anläggningen har belastats hårdare än normalt (avstängda bassänger). 29

30 Årsberättelse Mål Åtagande, utvecklingsaktiviteter Följs upp Ansvarig 1. Säker dricksvattenproduktion Handlingsplan krishantering, dricksvatten Örebro tätort. Pågår VA-strateg Utred behovet av extra utrustning för kriskommunikation. Pågår VC Skapa Vattenskyddsområde för Svartån Pågår VA-strateg Arbeta med alternativa vattentäkter Pågår EC Vattenverket Komplettera ledningsnätet med ett ytterligare vattentorn Pågår EC Vattenverket Handlingsplan utifrån riskinventering, säkerställa driften av huvudledningsnätet för vatten 2. Minskad el- och energianvändning Vid om och tillbyggnad av vatten- och avloppsreningsverk, värdera och optimera bästa möjliga energilösning Pågår EC Planering/ Ledningsnät Pågår Samtliga berörda chefer Åtgärder utifrån handlingsplan för minskad elanvändning Pågår Samtliga EC Åtgärder enligt handlingsplan för minskad mängd Pågår EC Planering tillskottsvatten Fortsatt utredning av möjligheter till lokala alternativa VAlösningar Pågår VC i omvandlingsområden med kommunalt ansvar 3. Förnyelsetakten på ledningsnätet Kartlägg och fastställ rutin avseende förnyelseplanering Klart EC Planering Kartlägg ledningsnätet avseende funktion och kapacitet Pågår EC Planering Ta fram en flerårsplan för förnyelseinvesteringar för att öka förnyelsetakten till 1 procent per år. Utred konsekvenser för en ökad förnyelsetakt utifrån personalbehov. 4. Hantering av dagvatten Utföra modellberäkning avseende föroreningsbelastning i dagvatten i Örebro tätort. Pågår Pågår Pågår EC Planering EC Planering/ Ledningsnät EC Planering Utreda dagvattendamm Hästhagen (del i Badbar Svartån) Klart EC Planering Upprätta egenkontrollprogram/skötselplaner för kommunala dagvattendammar. Arbetet kommer att pågå över en längre tid Pågår EC Planering Tillsammans med Park- och gatuverksamheten ta fram en handlingsplan för rening av dagvatten från hårt trafikerade gator. 5. Fosfor kretslopp. Uppströmsarbete och åtgärder utifrån handlingsplan REVAQ Pågår EC Planering/ Park och gata Pågår EC Reningsverket/ Planering Utred resursbehovet i uppströmsarbetet. Klart EC Planering Projekt tillsammans med Örebro Universitet om biologiska effekter av slamanvändning 6. Utsläpp av fosfor Utred hur fosforreningen kan förbättras på Skebäcksverket Pågår EC Reningsverket Pågår EC Reningsverket Införa effektivare fosforrening på Skebäcksverket Pågår EC Åtgärder enligt handlingsplan för minskad mängd tillskottsvatten Pågår Reningsverket EC Planering 30

31 Årsberättelse Avfall Det ska vara lätt att leva miljövänligt och att sortera avfall i Örebro kommun. Ett flertal satsningar har därför gjorts under för att förenkla för örebroarna att lämna saker till återanvändning och sortera på rätt sätt. Arbetet sker utifrån det långsiktiga målet Mer rätt än fel med minst 60 procent rätt sorterat restavfall till De första 118 av totalt 163 sorteringspapperskorgar var vid årsskiftet upphandlade och kommer att vara på plats i centrum redan i början av Sorteringspapperskorgarna gör det enklare för medborgarna att källsortera glas, papper, plast och restavfall. Under har den mobila insamlingen av farligt avfall så som småelektronik blivit permanent. Insamling kommer framöver att genomföras vid två tillfällen per år, på 27 platser i kommunen. De platser som valts ut är områden där medborgarnas bilinnehav är relativt lågt. På så sätt skapar verksamheten förutsättningar för människor, att på lika villkor, bidra till en bättre miljö. I februari 2013 invigdes Åternyttan vid Mellringe återvinningscentral där örebroarna numera kan lämna saker till återanvändning. Åternyttan, som är ett samarbete med Bra & Begagnat, Myrorna och Röda korset, har utvecklats till en succé. Framförallt har det inneburit en förenkling för de medborgare som vill bidra till ett bättre klimat och en bättre miljö. Arbetet leder dessutom till att fler arbetstillfällen skapas. För att ytterligare förenkla för örebroarna kommer containrar för insamling till Åternyttan, under 2015, att placeras ut vid samtliga återvinningscentraler i Örebro. I Sveriges kommuner och landstings kundundersökning (SKL) Kritik på teknik 2013 fick verksamheten betydligt bättre resultat jämfört med tidigare år. Resultatet bekräftar framgången i det arbete som bedrivits med att förbättra servicen gentemot kunderna, främst genom utökade öppettider på återvinningscentralerna. Arbetet med förbättrad service och ökad tillgänglighet fortsätter, i samband med årsskiftet infördes t ex söndagsöppet vid Hovsta återvinningscentral. Arbetet med att försöka få Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI AB) att byta ut containrarna vid återvinningsstationerna mot mindre krantömmande containrar, så kallade citybehållare, har börjat ta fart. Vid årsskiftet var bygglov inskickat för sex av totalt tio planerade platser i centrala Örebro. För örebroarna kommer detta innebära en ökad tillgänglighet då avstånden till återvinning blir kortare. Regeringen fattade i augusti månad beslut om att producentansvaret för förpackningar och tidningar skulle kvarstå i nuvarande form, något som verksamheten hade hoppats få rådighet över. Miljödepartementet har fattat beslut om att den svenska förordningen skall förändras och att ta steget vidare mot en ökad materialåtervinning av elektronik. Beslutet är en anpassning utifrån WEE direktivet och anger ett skärpt producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. Framförallt vill regeringen främja ett mer finmaskigt insamlingssystem, bland annat genom utökad butiksinsamling. Detta är helt i linje med det arbetssätt som redan pågår i Örebro kommun med röda vagnar i utvalda butiker. Den nya förordningen träder i kraft hösten 2015 och allt tyder på att verksamheten kommer att fortsätta samarbetet med EL-kretsen. 31

32 Årsberättelse En kampanj riktad till målgruppen år med intentionen att öka utsorteringen av matavfallet har genomförts. Kampanjen fick stor uppmärksamhet och det nya arbetssättet med sociala medier konstaterades framgångsrikt. Under året har en svag ökning av rätt sorterat matavfall kunnat urskönjas vilket är positivt. Dörrknackning hos de privatkunder som i dagsläget inte har utsortering av matavfall har genomförts. Resultatet behöver analyseras framöver men arbetssättet kommer troligtvis att fortlöpa under En mindre kampanj har även genomförts tillsammans med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI AB) med målsättningen att få örebroarna att sortera ut mer förpackningar. Senast 2015 ska lakvattnet från Atleverket vara bortkopplat från Skebäcksverkets reningsverk. Den ursprungliga lösningen, ett lokalt reningsverk vid Atleverket, visade sig medföra alltför stora investeringar och driftkostnader för verksamheten. Under 2013 arbetade verksamheten fram en lösning som bygger på att maximera flödet genom den konstgjorda våtmarken under den varma delen av året och sedan buffra lakvattnet under den kalla årstiden då våtmarken inte fungerar som rening. Lösningen prövades under vintern 2013/ med gott resultat. Inflödet av annat avfall för sortering och deponering till Atleverket har sjunkit konstant de senaste åren för att nu plana ut på en lägre nivå. Orsaken är att flera av de privata aktörerna på avfallsområdet skaffat sina egna behandlingsanläggningar. Verksamheten har anpassats till de nya förutsättningarna genom att idag sköta transporteringen av matavfall till Karlskoga i egen regi. Entreprenörernas hämtning av kärl och säckavfall, underjordsbehållare och kärltvätt har genomlysts under och förslaget är att lösa in optionerna. Optionen på avfallsförbränningen har lösts in och en ny upphandling är planerad till Kommunplast i form av plastleksaker och plastmöbler samt textiler är de två nästkommande avfallsfraktionerna som verksamheten kommer att arbeta med i syfte att öka materialåtervinningen. Hos ÖBO pågår ett försök med textilinsamling som verksamheten följer löpande. Avfallsminimering är det högsta steget på avfallstrappan. Avfall har hittills inriktat sig på att arbeta med strategisk information till abonnenterna genom samverkan med det civila samhället. Örebro kommuns nya avfallsplan som antogs i december anger att huvudansvaret för avfallsminimering framöver kommer att vila på Enheten för hållbar utveckling (HUT). Verksamheten kommer därför i början på 2015 att, tillsammans med HUT, att ta fram en handlingsplan på hur kommunen gemensamt ska arbeta med att minska mängden avfall och i större utsträckning återvinna och återanvända det material som slängs samt hur ansvar och roller ska fördelas. Andelen rätt sorterat restavfall vid årsskiftet uppgick till 35 procent vilket indikerar att mycket arbete kvarstår utifrån målsättningen till

33 Årsberättelse Mål för inom det politiska området hållbar tillväxt är: 1. Vi ska årligen förbättra eller bibehålla resultatet gällande kundnöjdhet i våra olika enkätundersökningar 2. Mer rätt än fel Minska mängden återvinningsbart avfall i restavfallet (kärloch säckavfall). 3. Arbeta med avfallsminimering hos hushållen 4. Matavfallet ska behandlas genom rötning i Karlskoga 5. Öka servicen till våra medborgare Mål Avfall indikatorer för uppföljning Kundnöjdhet 2011 USK, ÅVC företagskunder*) USK, ÅVC privatkunder*) 79 SKL, kritik på teknik**) 2010 Målvärde Avfallshantering totalt Kvittbildning av grov avfall Kvittbildning av förpackningsavfall/tidningar Kvittbildning av blött farligt avfall 50 Utgått Kvittbildning av elektronikavfall 62 Utgått Antal ej registrerade tjänster vid hantering av kärl- och säckavfall/månad Antal ej registrerade tjänster vid hantering av kärl- och säckavfall, (entreprenad)/månad 8 37 Kärlutställning***) 97, Mer rätt än fel plockanalys Restavfall (den fraktion som är rätt) 34,4 35, ,9 Matavfall 32, ,5 FTI material 32, ,9 Farligt avfall 0,21 0,05 Minska 0,21 El och elektronik 0,98 0,45 0,47 3. Avfallsminimering Matavfall till rötning, ton Hushållsavfall till förbränning, ton *)Genomförs vartannat år, ej **)Genomförs vart tredje år ***) Du som kund/abonnent ska få ditt kärl utställt inom fem arbetsdagar efter registrerad beställning 33

34 Årsberättelse Mål Åtagande, utvecklingsaktiviteter Följs upp Ansvarig 1 Kundnöjdhet Ta fram förslag på nytt insamlingssystem som möjliggör Pågår VC fastighetsnära insamling av förpackningar(fni) till samtliga kunder. Arbeta för fler återvinningsstationer (ÅVS), citybehållare Pågår VC Införa sortering på stan Pågår VC Marknadsföra de tjänster som finns Pågår EC Kundservice Fortsätta med trygghetsvandringar på återvinningsstationer Klart VC Ansvaret ligger på FTI AB 2 Mer rätt än fel Ta fram förslag på nytt insamlingssystem som möjliggör Pågår VC fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI) till samtliga kunder Arbeta för fler återvinningsstationer (ÅVS), citybehållare Pågår VC Minst två informationskampanjer under året Klart VC Införa sortering på stan Pågår VC 3 Avfallsminimering Utreda Åternyttan på samtliga återvinningscentraler Pågår EC Atleverket Genomföra informationskampanjer Klart VC Informationsinsatser till barn och unga, se kap Matavfallet ska behandlas genom rötning Behandla matavfall i Karlskoga Klart EC Atleverket 5 Öka servicen till våra medborgare Ta fram förslag på nytt insamlingssystem som möjliggör Pågår VC fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI) till samtliga kunder Arbeta för fler återvinningsstationer, citybehållare Pågår VC Införa sortering på stan Pågår VC 34

35 Årsberättelse IT Information är grunden för ett fungerande välfärdssamhälle och en utvecklad samhällsinfrastruktur. Tillgång till tillförlitlig information är tätt sammanflätat med inflytande och möjlighet att påverka. IT är idag en integrerad del av samhället. För att möta morgondagens krav på mobilitet, flexibilitet och effektivitet har IT påbörjat en omfattande migrering från PC till plattformsoberoende mobila enheter. Övergången förutsätter en omfattande uppgradering av den tekniska infrastrukturen. Verksamheten har tagit fram en tjänsteportfölj som beskriver utbudet av aktuella produkter och tjänster. En framgångsfaktor för en fungerande tjänsteportfölj är väl implementerade processer och flöden. En genomgripande processkartläggning har därför genomförts som även innefattar införandet av ett processorienterat arbetssätt. Till grund för tjänsteportföljen ligger processramverket ITIL som kommer att införas under Under året har ett projekt pågått som syftar till att koppla samman respektive tjänst med processramverkets roller och ansvar. Verksamheten genomförde i november ett utbyte av Örebro kommuns e-postsystem från IBM Lotus Notes till Microsoft Exchange. I samband med konverteringen förstärktes supporten som även befann på plats rent fysiskt ute i verksamheterna. Bytet innebär framförallt en framtidssäkrad teknisk plattform och en ökad effektivitet för medarbetarna och politikerna i kommunen. Ett nytt webbaserat systemstöd, IT självhjälp, är också infört. Systemet är tillgängligt 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan för alla användare runt om i kommunen. Systemet gick på högvarv i samband med e-postkonverteringen då antalet besökare uppgick till 2600 och antalet nedladdade guider till Resultatet är glädjande och bekräftar systemets möjligheter till avlastning på ordinarie IT support. IT har under året även förstärkt kundansvarigfunktionen för att på ett mer strukturerat sätt kunna fånga upp och föra dialog om verksamheternas utvecklingsbehov inom IT. Ett arbete pågår med att införa den kommungemensamma systemförvaltningsmodellen PM3. Modellen, som används inom såväl privat som offentlig sektor, möjliggör en effektiv förvaltning av kommunens IT-system med fokus på roller och ansvarsfördelning. Införandet inom Programområde Social välfärd beräknas vara klart vintern /2015. Därefter väntar införande inom Programområde Barn och utbildning, Samhällsbyggnad och Kommunledningskontoret. I enlighet med Kommunstyrelsens beslut i juni 2013 har ett arbete pågått med att uppgradera kommunens datorer till Windows 7 och Office Projektet befann sig vid årsskiftet i avslutningsfasen med endast ett fåtal kvarstående XP maskiner. En mobil applikation kopplad till ekonomisystemet Raindance finns på plats som ger handläggaren möjlighet att attestera fakturor via sin mobila enhet. Ytterligare e-tjänster kommer att lanseras under 2015, t ex anmälan om barnomsorg. 35

36 Årsberättelse Ett nytt kvalitetsledningssystem inom Vård och omsorg har upphandlats likaså ett systemstöd för hantering av friskvård inom personalområdet. Verksamheten har under året levererat 2100 datorer och läsplattor till förskola och grundskola. Tillgång på datorer och läsplattor skapar förutsättningar dels för en utvecklad pedagogik vad gäller användandet av moderna IT-verktyg dels säkerställs att alla barn på ett likvärdigt sätt kan ta del av och lära sig den nya tekniken. IT ska vara en attraktiv arbetsplats med engagerade medarbetare som trivs på jobbet. Resultatet från medarbetarenkäten visar att verksamheten ligger över förvaltningens snitt både vad gäller svarsfrekvens och HME. Verksamheten har under året dessutom både lyckats rekrytera och behålla kompetent personal. Resultaten är glädjande och helt i linje med verksamhetens mål. et på styrindex var något lägre än förvaltningens snitt. Verksamheten har därför, som en naturlig del i arbetet med att ta fram en tjänsteportfölj, arbetat med att tydliggöra processer, flöden och ansvarsfördelning. Implementering av Örebro kommuns nya medarbetarplattform har påbörjats och kommer att fortsätta under En förändrad finansieringsmodell väntar verksamheten framöver innefattande en övergång från anslagsfinansierad verksamhet till en köp- och säljorganisation. Övergången kommer, bland annat, innebära att verksamhetens budget flyttas över till Kommunledningskontoret. Målen för inom det politiska området hållbar tillväxt är: 1. Örebro kommun har en stabil IT-miljö med hög tillgänglighet. 2. IT-avdelningens resurser används effektivt. 3. IT-avdelningen ska årligen förbättra eller bibehålla resultat gällande kundnöjdhet 4. IT-avdelningen är en attraktiv arbetsplats med engagerade medarbetare som trivs på jobbet. Mål IT indikatorer för uppföljning 1. Stabil IT-miljö med hög tillgänglighet Antal avbrott/styck, tillgänglighet % på kommunens internetuppkoppling , ,7 Målvärde Kundnöjdhet Kundnöjdhet IT kundservice % 98 97, ,4 Tillgänglighet IT kundservice, medelsvarstid/sek Lösningsgrad vid första kontakt IT kundservice % *) Attraktiv arbetsplats Medarbetarindex 39 Öka 68**) *) Lägre förväntat utfall på grund av att mätningen numera omfattar flera olika ärendetyper. **) Resultatet är inte jämförbart med senaste utfallet 2011 på grund av ny undersökningsmetod

37 Årsberättelse Mål Åtagande, utvecklingsaktiviteter Följs upp Ansvarig 1 Stabil IT-miljö med hög tillgänglighet Genomföra aktiviteter för att lyfta infrastrukturen i syfte att möta morgondagens krav på mobilitet. Pågår EC Infrastruktur/ Utveckling 2 IT-avdelningens resurser används effektivt Införa tidsskrivning. Klart EC Förvaltning Implementering av PM3 enligt tidplan Pågår EC Förvaltning Ta fram tjänsteportfölj Klart EC Förvaltning Processkartläggning av IT-verksamhetens enheter och Pågår VC införande av ett processorienterat arbetssätt med utgångspunkt i tjänsteportföljen. 3 Kundnöjdhet Ta fram och införa NKI-mätningar för samtliga ITavdelningens Genomförs VC olika verksamheter. ej Införa självinstruerande guider på intranätet för ökad tillgänglighet på supporten och ökad IT-mognad i Klart EC IT- Kundservice organisationen. 4 Attraktiv arbetsplats Ta fram och kommunicera gemensam målbild Klart VC Samlokalisera avdelningen Klart VC 37

38 Årsberättelse Fordon Fordon har under året, utifrån Örebro kommuns biogasstrategi, arbetat strategiskt för att ställa om fordonsinnehavet till biogasfordon. Målet är att 75 procent av kommunens personbilar ska vara biogasdrivna till år Andelen biogasfordon vid årsskiftet uppgick till 57 procent vilket innebär att delmålet för var uppnått. Ett fokusområde framöver är fortsatt kompetensutveckling inom verkstaden. En introducerande utbildning inom biogasdrift har genomförts med siktet inställt på ytterligare kompetensutveckling under antogs en ny fordonspolicy inom Örebro kommun som ger verksamheten bättre möjligheter att styra mot ovanstående mål. Genom en ökad analys av fordonsinnehavet och tydligare utbytesplaner har verksamheten klarat av den utökade utbytestakten. Med förankring i de nya fordonsriktlinjerna har en offensiv bearbetning pågått under året för att få de kunder som har möjlighet att byta till biogasfordon. Insatserna bedöms ha fallit väl ut med tanke på att utbytestakten går enligt plan. Ett utkast till kommunikationsplan i syfte att implementera fordonspolicyn har tagits fram i samarbete med Kommunikationsavdelningen. Likaså har en kommunikationsplan för marknadsföring av Combuds tjänster tagits fram. Tekniken för eldrivna personbilar är fortfarande dyr, utvecklingen fortsätter dock och nya intressanta modeller kommer ständigt ut på marknaden. Verksamheten har därför valt att, tills vidare, endast observera marknaden för att se vilken utveckling den nya tekniker tar. Elfordon prioriteras således inte i dagsläget. Användning av mindre elfordon, till exempel små eldrivna lastfordon, elmopeder och elcyklar är dock någonting som verksamheten i dagsläget uppmuntrar till. En förstudie har genomförts i syfte att ta fram ett system för uppföljning av körsträckor och drivmedelsförbrukning för kommunens fordon. Förstudien visade på att det krävs ytterligare analyser innan ett projekt kan påbörjas. Bedömningen är att system troligtvis kommer att kunna upphandlas under Postens flytt till Hallsberg har under inneburit extra arbetsinsatser då hämttiderna varierat kraftigt. Resultatet har för vissa verksamheter ibland inneburit försenad post. Verksamheten erbjuder numera utkörning via Combud vid beställning hos Förrådet. Som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet och för att öka medarbetarnas trafiksäkerhet har verksamheten tillhandahållit utbildning i halkkörning. En webbaserad interaktiv trafiksäkerhetsutbildning har också tillhandahållits. Utbildningen grundar sig på kommunens riktlinjer för trafiksäkerhet vid framförande av fordon och är framtagen för medarbetare som kör bil eller cyklar i tjänsten. Alla befintliga fordon inom Tekniska förvaltningen har, där det varit möjligt, försetts med alkolås. Alternativt sker nyckelförvaring i alkoskåp. 38

39 Årsberättelse Mål för inom det politiska området hållbar tillväxt är: 1. Minska mängden utsläpp av CO 2 2. Öka andelen biogasfordon 3. Ökad trafiksäkerhet Mål Fordon indikatorer för uppföljning Målvärde 1 Minska mängden utsläpp CO 2 Fossil koldioxidutsläpp från kommunala fordon (Ton CO2) Energieffektivitet för inköpta personbilsregistrerade kommunala fordon (medeltal, gco2)*) Öka andelen biogasfordon Antal inköpta registreringspliktiga fordon upp till 3,5 ton, per drivmedel, antal Biogas Elhybrid 0 0 El 0 0 Etanol 4 1 Diesel 9 2 Bensin 0 0 Andel inköpta registreringspliktiga fordon upp till 3,5 ton, per drivmedel % Biogas Elhybrid 0 0 El 0 0 Etanol 7 1 Diesel 17 2 Bensin 0 0 Andel bilar, personbilsregistrerade fordon, per drivmedel % Biogas Elhybrid 2 1,5 2 1 El 0,5 0,5 0,5 0 Etanol ,5 Diesel Bensin 16 12,5 13,5 Bilar i intern bilpool, antal Andel dubbfria vinterdäck, personbilsregistrerade fordon %*) 63 3 Ökad trafiksäkerhet Andel anställda (TN) som har en max fem år gammal trafiksäkerhetsutbildning % 1 1 Antal avsteg från riktlinjernas miljö- och trafiksäkerhetskrav, antal *) Vid inköp 0 Vid utfasning 9 *) Ny indikator från och med 39

40 Årsberättelse Mål Åtagande, utvecklingsaktiviteter Följs upp Ansvarig 1. Minska mängden utsläpp av CO 2 Upphandling av system för fordonsuppföljning Pågår GC Vagnpark Marknadsföra tjänster som utförs av Combud/Förråd Pågår GC Combud/Förråd Starta upp utkörningar från Förråd Klart GC Combud/Förråd 2. Öka andelen biogasfordon Utbilda verkstadspersonal inom området biogasdrift Pågår GC Verkstad Tydliggöra utbytesbehovet av fordon Pågår GC Vagnpark 3. Ökad trafiksäkerhet Implementering av nya fordonspolicyn (mål 1+2+3) Pågår GC Vagnpark 40

41 Årsberättelse 5.6 Kundernas och medborgarnas uppfattning om tjänsterna Tekniska förvaltningen spelar en central roll i Örebro kommuns strategiska arbete att utvecklas till Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad. För att säkerställa att förvaltningens resurser nyttjas effektivt och att tjänsterna är av god kvalitet genomförs årligen ett antal kund- och medborgarundersökningar. Servicegarantier är kommunens verktyg för att ange för medborgarna vilken service och kvalitetsnivå de kommunalt finansierade tjänsterna har. Medborgarnas och kundernas uppfattning om tjänsterna indikatorer för uppföljning Målvärde Skräpindex 3,89 Minska 3,66 Markupplåtelse, nöjd kund index (NKI) 49 Öka 68 Servicegarantier Besked/kontakt/svar på brev och e-post inom fem arbetsdagar 50 % *) *) Tillgång till vatten inom tre timmar **) % 100 % 100 % Vatten i kranen inom 24 timmar **) % 100 % 100 % Snöröjning***) % 100 % 100 % Parkeringstillstånd för rörelsehindrade****) % 100 % 100 % Kärlutställning*****) 97,6 % 100 % 96,4 % Potthål******) % 100 % 99 % *) Genomförs inte till årsberättelse på grund av osäker undersökningsmetod **) Vid vattenläcka inom det område där kommunen ansvarar för vatten och avlopp ***) Snöröjning ska påbörjas på gång och cykelvägar efter avslutat snöfall vid minst sju cm djup. På körbanor påbörjas snöröjning efter avslutat snöfall vid minst tio cm djup. Röjning ska vara avslutad inom tolv timmar. ****)Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska handläggas inom fyra veckor *****) Du som kund/abonnent ska få ditt kärl utställt inom fem arbetsdagar efter registrerad beställning ******) Potthål på körbanor samt gång och cykelvägar ska lagas inom fem dagar från det att anmälan kommit in till kommunen Fordons kundundersökning som genomfördes under hösten indikerar på mycket tillfredställande resultat med bland annat 100 procent kundnöjdhet vad gäller kommunikation och lösningsgrad, se bilaga 2. IT kundservice uppvisar också mycket goda resultat med en kundnöjdhet på hela 97,4 procent och en lösningsgrad vid första kontakt motsvarande 87 procent. Utifrån den kundundersökning, Nöjd-Kund-Index (NKI) se bilaga 2, som genomfördes 2013 har verksamheterna analyserat resultaten och införlivat dessa i sin strategiska verksamhetsutveckling. Vatten och avlopp har utifrån sitt resultat valt att fokusera på arbetet med vattenläckor. I den handlingsplan som tagits fram vilar fokus på att förbättra informationen till berörda kunder och medborgare. Inom Avfall har resultatet integrerats med utfallet från övriga verksamhetsspecifika kundmätningar. Centrala strategiska förbättringsområden är ökad tillgänglighet och förbättrad service till kunder och medborgarna. Park och gata bedömer att de resultat som undersökningen påvisat är så pass tillfredställande att inga ytterligare åtgärder behöver vidtas. Verksamheten inriktar sig på att bibehålla den nuvarande höga nivån. 41

42 Årsberättelse 5.7 Ekonomiska nyckeltal Ekonomiska nyckeltalindikatorer för uppföljning Målvärde Resultat helår, budgetavvikelse, mnkr (GEH) - Skattefinansierad verksamhet +13,7 +34, ,3 - VA-process -2,6-10, /-0 - Avfallsprocess +9,5 +3, /-0 - Fordonsgas -0,7-0,5-0,5-0,4 Park och gata, resultat, kr - Vinterväghållning kostnad per m 2 körbana 4,10 4,8 *) 3,2 - Vinterväghållning kostnad per m 2 gång/cykelväg 9,20 6,5 *) 8,8 - Väghållning kostnad per m 2 körbanor sommar/vinter 5,61 6,8 *) 6,5 - Barmarksrenhållning kostnad per m 2 körbana 1,40 1,6 2,1 1,7 - Ogrässopning kostnad per m 2 (2,65) (2,13) 2,65 - Gatubelysning driftkostnad per belysningspunkt Paradgräsyta kostnad per m 2 16,20 18,81 15,60 26,38 - Prydnadsgräsmatta kostnad per m 2 2,75 2,89 2,50 3,0 - Högvuxen gräsyta kostnad per m 2 0,60 0,71 0,6 0,71 - Ängsmark kostnad per m 2 0,55 0,6 0,6 4,8 - Perenner och rosor kostnad per m 2 141,9 169,93 2,65 260,88 - Vår- och sommarrabatter kostnad per m Prydnadsbuskage och häckar kostnad per m 2 75,8 79,84 69,5 91,43 - Buskage kostnad per m 2 8,3 5,64 2,5 5,32 Vatten och avlopp, resultat, kr - Drift- och underhållskostnad dricksvattenproduktion Minska 220 kr/ansluten - Drift- och underhållskostnad dricksvattendistribution Minska 120 kr/ansluten - Drift- och underhållskostnad för avledning av Minska 63,7 spillavloppsvatten kr/ansluten - Drift- och underhållskostnad för behandling av Minska 166 avloppsvatten kr/ansluten pe Fordon, resultat bränsle i tkr**) - Bensin Biogas Diesel Etanol E IT, resultat kr - IT-kostnad kr/invånare IT-kostnad kr/anställd Antal administrativa klienter per anställd***) 0,85 1,22 1,5 1,54 - Antal klienter per supporttekniker***) *) Kostnaden beror på hur vintern blir. **) et redovisar cirka 60 procent av kommunens bränsleförbrukning ***) Ökade värden för nyckeltal återspeglar ökade IT investeringar i kommunens verksamheter 42

43 Årsberättelse 5.8 Medarbetare utveckling och resultat Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunens personalstrategiska arbete ska bidra till verksamhetens utveckling genom ett tydligt och framåtsyftande ledarskap. Detta samtidigt som medarbetarna ges inflytande över sin egen situation Attraktiv arbetsgivare I april månad genomfördes medarbetarenkäten i sin nya version. De utvecklingsområden som identifierats som gemensamma för förvaltningen är tydligare målstyrning och effektiva arbetssätt, verksamhetsstyrning med fokus på kunder och medborgare samt individuell lönesättning. Alla chefer har under året utifrån sin enhets resultat arbetat med att identifiera styrkor och utvecklingsområden. Hållbart medarbetarengagemang (HME) på förvaltningen uppgick till 72 vilket kan jämföras med 75 som var utfallet för Samhällsbyggnad och 78 som var det totala utfallet för Örebro kommun. HME är ett sammanfattande mått på nio delfrågor som Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram. Det utgörs av tre delområden; motivation, styrning och ledarskap. Begreppet hållbart markerar organisationens förmåga att främja, ta tillvara och bygga vidare på engagemanget. Förvaltningsledningen har sedan resultaten presenterades analyserat behoven av insatser utifrån respektive utvecklingsområde. I samband med förvaltningens chefsdag i oktober månad presenterades den nya medarbetarplattformen och hur den kan kopplas till de förvaltningsgemensamma utvecklingsområdena. En satsning kommer att göras under 2015 utifrån perspektivet attraktiv arbetsgivare med siktet inställt på att förbättra målstyrningen, tydliggöra förvaltningens verksamhetsuppdrag samt kopplingen mellan lön och individens prestation. Förvaltningen har under året medverkat vid olika näringslivsmässor. Detta är ett led i arbetet att marknadsföra Örebro kommun som arbetsgivare och samtidigt attrahera nya medarbetare till förvaltningens bristyrken. Arbetet, som visat sig vara mycket uppskattat, kommer att fortsätta under Jämställdhet och ickediskriminering Tekniska förvaltningen har lagt ner sin Jämställdhets- och ickediskrimineringsgrupp (JID-grupp). Ledningsgruppen har istället tagit över ansvaret i syfte att på ett mer effektivt sätt integrera dessa frågor i verksamheternas dagliga arbete. I medarbetarenkäten uppgav nio procent av förvaltningens medarbetare att de blivit mobbade eller trakasserade av sin chef eller arbetskamrat de senaste tolv månaderna. 66 procent uppgav dessutom att de under året inte fått möjlighet att diskutera frågor kring trakasserier och diskriminering. Med anledning av detta kommer förvaltningen under 2015 att ta upp jämställdhets- och ickediskrimineringsfrågor i samband med arbetsplatsträff (APT). Intentionen är också att den nya medarbetarplattformen ska ge 43

44 Årsberättelse ett positivt avtryck. Plattformen understryker vikten av att kommunicera med ett gott bemötande och att bidra till ett gott arbetsklimat. Under har delar av förvaltningen deltagit en kommungemensam bemötandeutbildning arrangerad av Serviceakademin. Utbildningssatsningen som ska omfatta samtliga medarbetare fortsätter under Karriärindex uppgick vid årsskiftet till 1,13 vilket är en ökning jämfört med 2013 och helt i linje med Örebro kommuns Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan som tar fasta på att kvinnor och män ska ha lika möjligheter att bli och verka som chef Kompetensförsörjning och ledarförsörjning Samtliga verksamheter utom Vatten och avlopp samt Park och gata har under året påbörjat arbetet med att ta fram kompetensförsörjningsplaner. Gemensamt för dessa två verksamheter är att de under året upplevt svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal inom vissa ingenjörsgrupper. Situationen har både påverkat arbetsmiljön för befintlig personal och begränsat möjligheterna att genomföra nödvändiga projekt och investeringar. Verksamheterna står samtidigt inför stora produktionsökningar framöver i takt med att Örebro kommun växer. Vatten och avlopp har med anledning av detta genomfört en översyn av befintliga arbetssätt och processer. Under slutet av har ett flertal rekryteringar genomförts och bedömningen är att verksamheterna framöver kommer att ha bättre möjligheter att svara upp mot den ökade produktionstakten. Alla verksamheter kommer under 2015 att påbörja respektive arbeta vidare med sina kompetensförsörjningsplaner. Förvaltningen har under året, som ett led i arbetet med säkrad kompetens- och ledarförsörjning, arbetat med lokal lönebildning. Arbetet har varit inriktat på att analysera behov och ekonomiska förutsättningar med intentionen att lönen ska vara ett kraftfullt styrmedel kopplat till tydliga verksamhetsmål. Arbetet kommer att fortsätta under De tidigare vakanserna bland chefsbefattningarna var vid årsskiftet i stort sett tillsatta. Fokus under året har istället vilat på att skapa förutsättningar för ett hållbart och framåtsyftande ledarskap. Förvaltningens chefsintroduktion har visat sig vara både ett uppskattat och framgångsrikt program. Chefsfrukost och chefsdagar anordnas regelbundet. Aktuella teman för har varit bemötandefrågor och förvaltningens verksamhetsuppdrag. Ett nytt verktyg för chefsutvärdering är på plats och ett antal chefer har under året utvärderats utifrån den nya modellen. Arbetet med att skapa förutsättningar för ett hållbart och framåtsyftande ledarskap kommer att fortsätta under Ledarplattformen ska implementeras och förvaltningen kommer även att börja följa upp Ledarindex, d.v.s. den delen av HME som beskriver ett hållbart ledarskap. 44

45 Årsberättelse Arbetsmiljö och hälsa Den totala sjukfrånvaron i procent av arbetstiden har minskat från 4,1 till 3,9 jämfört med utfallet för Resultatet kan jämföras med 3,4 som var utfallet för Samhällsbyggnad och 5,7 som var utfallet för Örebro kommun totalt. Även korttidssjukfrånvaron har minskat från 5,9 till 5,6 procent jämfört med Resultatet kan jämföras med 4,8 som var utfallet för Samhällsbyggnad och 6,0 som var utfallet för Örebro kommun totalt. Förvaltningen har under året genomfört ett flertal insatser för att förebygga ohälsa och främja friskfaktorer. Ett arbetsmaterial kring den psykosociala arbetsmiljön har tagits fram och har nått ut till samtliga medarbetare under året. Vidare har flera åtgärder pågått för att förebygga sjukfrånvaro och korta pågående rehabiliteringar. Bedömningen är att insatserna fallit väl ut med tanke på de förbättrade resultaten. Arbetet med att implementera det nya kommungemensamma arbetssättet för systematiskt arbetsmiljöarbete har pågått under året. En genomgång av samtliga chefers uppgiftsfördelning i arbetsmiljöarbetet är genomförd. En rutin för hur ansvaret är fördelat vid frånvaro är upprättad. Under våren genomfördes en utbildning inom området arbetsrätt och arbetsmiljölagen. Checklistan för systematiskt arbetsmiljöarbete kommer att följas upp löpande under Bemanning och övertidsstrategier Övertidsuttaget har minskat från 10,25 till 9,83 årsarbetare jämfört med utfallet för Insatser i form av kartläggning, schemaläggning, flödes- och processoptimering och i vissa fall förstärkning av berörda funktioner bedöms ha fallit väl ut med tanke på det förbättrade resultatet. Medarbetare utveckling och resultat indikatorer för uppföljning Målvärde Arbetsmiljö Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden - Totalt 3,6 4,1 Behålla 3,9 - Kvinnor 4,2 5,0 Minska 5,4 - Män 3,3 3,7 Behålla 3,2 Korttidsfrånvaro dag 1-14, sjukdagar per anställd, GEH-mål - Totalt 5,6 5,9 Minska 5,6 - Kvinnor 6,3 7,2 Minska 6,4 - Män 5,2 5,3 Minska 5,3 Fyllnadstid, årsarbetare - Totalt 0,07 0,11 Behålla 1,25 Övertid, årsarbetare - Totalt 8,58 10,25 Minska 9,83 Andel utnyttjade Friskvårdscheckar - Totalt Ej relevant - Kvinnor Ej relevant - Män Ej relevant 45

46 Årsberättelse Medarbetare utveckling och resultat indikatorer för uppföljning Målvärde Jämställdhet och ickediskriminering Karriärindex *) 1,1 1,04 Behålla 1,13 Andel medarbetare i % som under det senaste året varit utsatta för mobbning - Totalt <5 9 - Kvinnor <5 9 - Män <5 9 Antal verksamheter som är säkrade utifrån jämställd service till kvinnor respektive män Pensionsavgångar - Andel medarbetare mellan år 30,5 33,7 Ej relevant - Andelen medarbetare över 60 år 12,9 14,7 Ej relevant Organisationsutveckling, resultat från medarbetarundersökning 2011 Medarbetarindex *) - Totalt 54 Öka 68 - Kvinnor 50 Öka 70 - Män 56 Öka 67 Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Totalt Kvinnor Män Andel medarbetare i % som kan rekommendera Örebro kommun som arbetsgivare - Totalt > Kvinnor 45 > Män 45 >80 66 *) Under 1,0 innebär att kvinnor är underrepresenterade. **) Resultatet är inte jämförbart med senaste utfallet 2011 på grund av ny undersökningsmetod. Åtagande, utvecklingsaktiviteter Följs upp Ansvarig Kompetensförsörjning och ledarförsörjning Kompetensförsörjningsplan tas fram Pågår FVC Arbetsmiljö och hälsa Checklistor sammanställs och redovisas Klart FVC Genomföra uppföljningsmöten av förvaltningens SAM arbete Klart FVC Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter för alla chefer Klart FCV Bemanning Kartlägga och ta fram åtgärder för att minska övertiden Klart Alla VC Jämställdhet och ickediskriminering Genomföra aktiviteter enligt Jämställdhets och ickediskrimineringsplan för Örebro kommun Pågår Säkerställa att all statistik är könsuppdelad*) Klart FVC Diskussion på minst ett APT under året utifrån folder Klart FVC Värdegrund och etiska riktlinjer.**) *) Har genomförts i de fall det varit möjligt. **) IT genomförde under hösten insatser i samband med den händelse som inträffade då några medarbetare felaktigt tagit emot gåvor. FVC 46

47 Årsberättelse 6 Uppföljning av resultat för god ekonomisk hushållning Det finns lagkrav på kommunen att ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning (GEH). I Övergripande strategier och budget med plan för (ÖSB) anges de indikatorer som utgör grunden för god ekonomisk hushållning. Ekonomisk hushållning uppnås om kommunen utför sin verksamhet väl, kan betala för den och inte skjuter över betalningsansvaret på framtiden. Indikatorer för god ekonomisk hushållning Markupplåtelse SBA undersökning Andel företagare som är nöjda med kontakten med kommunen, NKI Andel återvunnet material i totala mängden hushållsavfall, (Från 2013 enligt Avfall Sveriges definition i avfall webb) 2012 Genomförs ej 2013 Målvärde Redovisas i avsnitt 49 Öka Avsnitt 6, öka med en procentenhet *) *) Korttidssjukfrånvaron för kvinnor och män, dag 1-14, sjukdagar per anställd (snitt) - Totalt 5,6 5,9 Minska Avsnitt 6.8 5,3 - Kvinnor 6,3 7,2 Minska Avsnitt 6.8 6,4 - Män 5,2 5,3 Minska Avsnitt 6.8 5,6 Verksamhetens ramavvikelse, mnkr - Skattefinansierad verksamhet, +13,7 +34,6 +/ ,3 mnkr - VA-process, mnkr -2,6-10,5 +/ Avfallsprocess, mnkr +9,5 +3,4 +/ Fordonsgas, mnkr -0,7-0,5-0, ,4 *) Mätvärde som kommer från Avfall Sverige presenteras först våren

48 Årsberättelse 7 Resursresultat 7.1 Medarbetare Redovisas i kapitel Lokaler I syfte att uppnå effektiviseringsvinster och skapa förutsättningar för samarbete har ett flertal samlokaliseringar genomförts under året. IT har samlokaliserats till Stadsbyggnadshus II. Inom Avfall har enheten Kundservice flyttat från Atleverket och samlokaliserats med Transport på Aspholmen. Parkering har flyttat från Brunnerska och samlokaliserats med Gata & Trafik i Stadsbyggnadshus II. Lokalerna på Aspholmen bedöms i dagsläget inte vara helt ändamålsenliga utifrån verksamheternas behov. En kartläggning har därför genomförts och lämnats över för vidare analys till Lokalförsörjningsenheten. 7.3 Ekonomi s driftbudget för den skattefinansierade verksamheten uppgår till 271,2 mnkr. Totalt gör förvaltningen ett överskott motsvarande 9,3 mnkr. Park och gata gör ett överskott på 2,4 mnkr. Av dessa härrör 2 mnkr överskott från vinterväghållningen till följd av det milda vädret i slutet på. Ökade parkeringsintäkter i förhållande till budget har gjort att förvaltningen kunnat förstärka upprustning, underhåll och grönskötsel i parker och lekplatser. En satsning motsvarande 2 mnkr mer än budgeterat har även genomförts på asfaltsunderhåll. Nedtagning av sjuka almar och nyplantering av träd har dessutom kunnat finansieras inom budgeterad ram. Programnämnd Samhällsbyggnad beslutade i början av maj om trafiksäkerhetsåtgärder vid Örebro kommuns skolor. Arbetet har påbörjats i den delen som rör investeringen och diskussioner förs gällande hur driften ska organiseras på bästa sätt. Förvaltningen återkommer, i samband med budgetarbetet 2015, gällande vilka ekonomiska konsekvenser detta kommer att få för nämnden. Fordon gör ett överskott på 2,7 mnkr i förhållande till budgeterat resultat. Särskilt glädjande är att kostnaderna för självrisker sänkts med 0,8 mnkr jämfört med Genom ett aktivt förändringsarbete över tid har verksamheten lyckats anpassa fordonsparken utifrån beslutad fordonspolicy utan att någon prishöjning skett för Örebro kommuns verksamheter. Vad gäller biogasfordon väntar dessutom en prissänkning under

49 Årsberättelse I juni 2013 beslutade Kommunstyrelsen om medel för uppgradering av datorer och teknisk infrastruktur i Örebro kommun. Ytterligare besparingar i förhållande till tidigare bedömning har blivit möjliga genom att datorer inom skolan ersatts i skolans 1-1 satsning vilket medfört att förvaltningen kunnat återlämna 3,2 mnkr i år efter att ha avsatt 2 mnkr av anslaget till utbytet av kommunens epostsystem. En slutrapport för både Windows 7- och e-postprojektet kommer att redovisas under Förvaltningskontor Samhälle och miljö slogs vid årsskiftet ihop med förvaltningskontor Kultur och fritid till förvaltningskontor Samhällsbyggnad. Enligt beslut ska någon ramfördelning inte genomföras under. Detta innebär att det enbart är förvaltningens ursprungliga förvaltningskontor som omfattas i rapporteringen till. En tjänst som verksamhetsutvecklare har hållits vakant under året. Förvaltningskontoret gör ett överskott på 0,8 mnkr. En utredning gällande hur Cafeterian i Stadsbyggnadshus II ska organiseras resulterade i en överflyttning till förvaltningen för Vuxen och arbetsmarknad från och med september månad. Någon ramförändring gjordes inte i det fallet heller, däremot har förvaltningen fört över medel med motsvarande summa. Förvaltningen har inte nyttjat något av de 427 tkr som avsatts i planeringsreserven och redovisar därför ett överskott i den delen. Inom ramen för det årliga utvecklingsarbetet beslutade nämnden i samband med beslut om budget om effektiviseringar/omprövningar på totalt 2 mnkr. Merparten av dessa landade inom Park och gata och har verkställts. Avfall gör ett nollresultat för. Merparten av de ökade intäkterna från förorenade jordar har använts för kostnader till utrensning av ristippar. Verksamheten har därmed ett bra utgångsläge för skötseln av dessa inför Händelsen vid Svampen då avloppsvatten kom ut i dricksvattenreservoaren medförde kostnader för sanering och andra åtgärder. Samtal förs med försäkringsbolaget om vilken ersättning kommunen kommer att få för dessa kostnader. Vatten och avlopp gör ett överskott på 2,4 mnkr. Detta gör att skulden till abonnenterna ökar. Redovisning av skulden sker i balansräkningen. Förvaltningen har inte fått något anslag för fordonsgas och föreslår därför att nämnden begär tilläggsanslag för att täcka kostnaderna på 434 tkr. Förvaltningen har inte lyckats med att rekrytera ingenjörer i den takt som behövts. Detta har resulterat i svårigheter att projektera och genomföra investeringar enligt plan. Inom Vatten och avlopp har dessutom en del projekt senarelagts då verksamheten saknat beslut om markåtkomst. 49

50 Årsberättelse 8 Analysunderlag 8.1 Resultat Medarbetare Redovisas i kapitel Resultat Lokaler Redovisas i kapitel Resultat Ekonomi Enheternas ekonomiska resultat Skattefinansierad verksamhet Enhet 2013 Bokslut Budget Avvikelse Förändr tkr 2013/ Förändr% 2013/ Nämnd Planeringsreserv Park och gata Fordonsteknik IT Ledning Stab Förvaltningskontor Totalt skattefinansierat Förvaltningen gör ett överskott på 9,3 mnkr i den skattefinansierade verksamheten. Den stora skillnaden i nettokostnad mellan åren beror i huvudsak på de extraordinärt stora överskotten för 2013 inom Park och gata och IT. Nämnd 2013 Bokslut Budget Avvikelse Förändr tkr 2013/ Förändr% 2013/ 4J Kapitalkostnader L OH-kostnader O Övrigt material A Personalkostnader B Övriga personalomkostnader G Övriga tjänster Planeringsreserv Summa Kostnader Planeringsreserven på 427 tkr har inte nyttjats. 50

51 Årsberättelse Park och gata 2013 Bokslut Budget Avvikelse Förändr tkr 2013/ Förändr% 2013/ 3A Avgifter B Statsbidrag C Försäljning av verksamhet G Övriga intäkter H OH-intäkter I Intern tidskrivning J Övriga intäkter Summa Intäkter J Kapitalkostnader L OH-kostnader M Intern tidskrivning N Övriga kostnader O Övrigt material P Entreprenader A Personalkostnader B Övriga personalomkostnader A Lokalhyror B Köp IT-tjänster och program C Konsulttjänster D Övriga kostnader E Bränsle, energi och vatten F Hyra bilar och maskiner G Övriga tjänster H Telefoni D Övriga kostnader Summa Kostnader Netto Förvaltningen har använt överskottet på parkeringsavgifter till utökad upprustning, underhåll och grönskötsel i lekplatser och parker. Kostnaderna för nedtagning av sjuka almar och nyplantering av träd har också kunnat rymmas inom budgeterad ram. Förvaltningen har dessutom satsat 2 mnkr mer än budgeterat på asfaltunderhåll. Kostnaden för vinterväghållningen blev 2 mnkr lägre än budgeterat till följd av det milda vädret i slutet på. 51

52 Årsberättelse Fordonsteknik 2013 Bokslut Budget Avvikelse Förändr tkr 2013/ Förändr% 2013/ 3A Avgifter C Försäljning av verksamhet F Reavinster G Fordonshyror H OH-intäkter I Intern tidskrivning J Övriga intäkter Summa Intäkter J Kapitalkostnader L OH-kostnader O Övrigt material P Entreprenader A Personalkostnader B Övriga personalomkostnader A Lokalhyror B Köp IT-tjänster och program C Konsulttjänster D Övriga kostnader E Bränsle, energi och vatten F Hyra bilar och maskiner G Övriga tjänster H Telefoni B Reaförluster D Övriga kostnader Summa Kostnader Netto Fordons överskott beror på lägre kostnader än budgeterat. Tidigare år har Lokalhyror enbart redovisats med nettokostnad efter fördelning till övriga verksamheter. I år redovisas bruttokostnad respektive bruttointäkt för lokaler. IT 2013 Bokslut Budget Avvikelse Förändr tkr 2013/ Förändr% 2013/ 3B Statsbidrag C Försäljning av verksamhet J Övriga intäkter Summa Intäkter J Kapitalkostnader N Övriga kostnader O Övrigt material P Entreprenader A Personalkostnader B Övriga personalomkostnader A Lokalhyror B Köp IT-tjänster och program C Konsulttjänster D Övriga kostnader F Hyra bilar och maskiner G Övriga tjänster H Telefoni Summa Kostnader Netto

53 Årsberättelse I juni 2013 beslutade Kommunstyrelsen om medel för uppgradering av datorer och teknisk infrastruktur i kommunen. Ytterligare besparingar i förhållande till tidigare bedömning har blivit möjliga genom att datorer inom skolan ersatts i skolans 1-1 satsning vilket medfört att förvaltningen kunnat återlämna 3,2 mnkr i år efter att ha avsatt 2 mnkr till utbyte av kommunens e-postsystem. Ledning 2013 Bokslut Budget Avvikelse Förändr tkr 2013/ Förändr% 2013/ 3J Övriga intäkter Summa Intäkter J Kapitalkostnader L OH-kostnader M Intern tidskrivning O Övrigt material P Entreprenader A Personalkostnader B Övriga personalomkostnader A Lokalhyror B Köp IT-tjänster och program C Konsulttjänster F Hyra bilar och maskiner G Övriga tjänster H Telefoni D Övriga kostnader Summa Kostnader Netto Stab 2013 Bokslut Budget Avvikelse Förändr tkr 2013/ Förändr% 2013/ 3J Övriga intäkter Summa Intäkter J Kapitalkostnader O Övrigt material P Entreprenader A Personalkostnader B Övriga personalomkostnader A Lokalhyror B Köp IT-tjänster och program D Övriga kostnader F Hyra bilar och maskiner G Övriga tjänster H Telefoni Summa Kostnader Netto Inför budget ändrade förvaltningen i budgetfördelningen mellan Ledning och Stab så att alla förvaltningsgemensamma kostnader redovisas under Ledning. Det samlade underskottet uppgår till 77 tkr. 53

54 Årsberättelse Förvaltningskontor 2013 Bokslut Budget Avvikelse Förändr tkr 2013/ Förändr% 2013/ 3A Avgifter C Försäljning av verksamhet J Övriga intäkter Summa Intäkter J Kapitalkostnader N Övriga kostnader O Övrigt material P Entreprenader A Personalkostnader B Övriga personalomkostnader A Lokalhyror B Köp IT-tjänster och program C Konsulttjänster F Hyra bilar och maskiner G Övriga tjänster H Telefoni Summa Kostnader Netto Förvaltningskontor Samhälle och miljö slogs vid årsskiftet ihop med förvaltningskontor Kultur och fritid till förvaltningskontor Samhällsbyggnad. Enligt beslut ska någon ramfördelning inte genomföras under. Detta innebär att det enbart är förvaltningens ursprungliga förvaltningskontor som omfattas i rapporteringen till. En tjänst som verksamhetsutvecklare har hållits vakant under året. Förvaltningskontoret gör ett överskott på 0,8 mnkr. På samma sätt gjordes under hösten en överflyttning av cafeterian i Stadsbyggnadshus II till förvaltningen för Vuxen och arbetsmarknad utan ramförändringar. Där har förvaltningen bokfört den del av anslaget som var kvar efter avslutad verksamhet som kostnad hos oss och som intäkt hos förvaltningen Vuxen och arbetsmarknad. Både anslag och utfall på 569 tkr inryms alltså i tabellen ovan. 54

55 Årsberättelse Taxefinansierad verksamhet Vatten och avlopp och Avfall finansierar sin verksamhet inom ramen för respektive taxas långsiktiga utveckling. Förändr tkr 2013/ Förändr% 2013/ Avfall 2013 Bokslut Budget Avvikelse 3A Avgifter G Övriga intäkter J Övriga intäkter Summa Intäkter J Kapitalkostnader L OH-kostnader M Intern tidskrivning N Övriga kostnader O Övrigt material P Entreprenader A Personalkostnader B Övriga personalomkostnader A Lokalhyror B Köp IT-tjänster och program C Konsulttjänster D Övriga kostnader E Bränsle, energi och vatten F Hyra bilar och maskiner G Övriga tjänster H Telefoni A Inhyrd personal D Övriga kostnader Summa Kostnader Netto Avfall gör ett nollresultat för. Merparten av de ökade intäkterna från förorenade jordar har använts för kostnader till utrensning av ristippar. Verksamheten har därmed ett bra utgångsläge för skötseln av dessa inför

56 Årsberättelse 2013 Förändr tkr Förändr% VA Bokslut Budget Avvikelse 2013/ 2013/ 3A Avgifter B Statsbidrag C Försäljning av verksamhet G Övriga intäkter H OH-intäkter I Intern tidskrivning J Övriga intäkter Summa Intäkter J Kapitalkostnader L OH-kostnader M Intern tidskrivning N Övriga kostnader O Övrigt material P Entreprenader Q Ränta på likvida medelbr A Personalkostnader B Övriga personalomkostnader A Lokalhyror B Köp IT-tjänster och program C Konsulttjänster D Övriga kostnader E Bränsle, energi och vatten F Hyra bilar och maskiner G Övriga tjänster H Telefoni D Övriga kostnader Summa Kostnader Netto Vatten och avlopp gör ett egentligt överskott på 2,3 mnkr. Detta gör att skulden till abonnenterna ökar. Redovisning av skulden sker i balansräkningen Förändr tkr Förändr% Fordonsgas Bokslut Budget Avvikelse 2013/ 2013/ 3J Övriga intäkter Summa Intäkter J Kapitalkostnader M Intern tidskrivning N Övriga kostnader O Övrigt material P Entreprenader A Personalkostnader B Övriga personalomkostnader A Lokalhyror B Köp IT-tjänster och program C Konsulttjänster E Bränsle, energi och vatten F Hyra bilar och maskiner G Övriga tjänster Summa Kostnader Netto Förvaltningen föreslår att, liksom tidigare år, begär tilläggsanslag för att täcka kostnaderna för verksamheten med fordonsgas. 56

57 Årsberättelse Investeringar Park och gata Budget Avvikelse Överfört 2015 Bullersanering Trafiksäkerhetsobjekt Projektering Trafikregleringsanordningar Mindre LOD-åtgärder Järnvägssprå/Industrispår Gång och cykelbro Slussen Ombyggnad av trästrandskoningen Skebäck Trafikräkning Dammar Utbyte av handdatorer (parkering) Tunneln under Järnvägen Öo-Hbg Rudbecksg Lekplatser Träd Ett träd för varje barn som föds Pergolan i Rosengården, Stadsparken Upprustning av parker bl a väster Bevattningsanläggningen i Stadsparken Nybyggnad och upprustn av plaskdammar Tillgänglighetsåtgärder Växthus Frimurarholmen, nyttjanderätt Frimurarholmen, parkåtgärder Gatubelysning stolpar Gatubelysning nytt tändsystem Gatubelysning utbyte kvicksilver Utbyggnad av planlager för s k flis Konstbyggnader Dagvattenpump Våghustorget Ombyggnad av gator i samband med VA Muddring Projektering Restalundsvägen Vattenskyddsåtgärder på Vattenverksgatan Skydd på Svampen Förstärkning räcken Svartån Trafiksäkerhet vid skolor Summa Förvaltningen har inte lyckats att rekrytera ingenjörer i den takt som behövts. Detta har resulterat i svårigheter att projektera och genomföra investeringar enligt plan. Projekt har därför flyttats fram i tiden. Detta gör att förvaltningen i år redovisar ett överskott på 29,4 mnkr. 57

58 Årsberättelse Fordon och inventarier Budget Avvikelse Överfört 2015 Fordon Skattefinansierat Fordon skattefin leasing Fordon taxefinansierat Redskap Trygghetskameror Inventarier Tekniska förvaltningen Summa Verksamheten har överskridit budget med 1,2 mnkr vad gäller skattefinansierade fordon men gör samtidigt ett överskott för taxefinansierade fordon med 0,5 mnkr. När det gäller inventarier gör verksamheten ett överskott på 0,6 mnkr. Det totala utfallet och eventuella överföringar till 2015 vad gäller de kommunövergripande IT-investeringarna kommer att samordnas inom kommunledningskontoret. De verksamhetsanknutna investeringarna är skjutna till framtiden och kommer att genomföras med start under Avfall Budget Avvikelse Överfört 2015 Utbyggnad planer Atle Våg Lakvattenhantering Metodutveckling avfallshantering Ombyggnad utökat deponigasuttag Ombyggnad farligt avfall mottag Tekniska Kvarnen Behandling matavfall Sortering på stan Summa Arbetet med sortering på stan har tagit väsentligt längre tid än planerat och anslaget kommer att förbrukas först under våren

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Verksamhetsplan Omvårdnadsnämnd

Verksamhetsplan Omvårdnadsnämnd Verksamhetsplan - Omvårdnadsnämnd Innehållsförteckning 1 Balanserad styrning modell för verksamhetsplanering... 3 2 Balanserad styrning i kommunen... 3 3 Balanserad styrning i omvårdnadsnämnden... 4 4

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Anna Landerholm Datum KS-2014/1106 Verksamhetscontroller 2014-10-29 Kommunstyrelsen Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Förslag

Läs mer

Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun

Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun 1 (7) Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun Ikraftträdande 2017-01-01 Bakgrund Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen och nämnderna inom sitt verksamhetsområde

Läs mer

Policy Arbetsmiljöpolicy

Policy Arbetsmiljöpolicy Policy Arbetsmiljöpolicy Fastställd av: KF 182 2016-11-22 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Policy Arbetsmiljöpolicy... 3 Omfattning... 3 Vem omfattas av policyn... 3 Definition av arbetsmiljö i denna

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun KS 2016.160 Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2016-05-09 231 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsen Dokumentansvarig på tjänstemannanivå; Kommunchef

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 -03-05 Tn 1083/ Verksamhetsplan med budget Örebro kommun Beslutad i -03-12 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut...3 2 Förvaltningschefens bedömning...4 2.1 Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden...4

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 252 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-12-01 Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat Reglemente för

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning 2016-09-26 1 (5) Kommunstyrelsen Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning Beslutsunderlag Förslag till Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering,

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

POLITISKA RIKTLINJER. för styrmodellen i Norrköpings kommun

POLITISKA RIKTLINJER. för styrmodellen i Norrköpings kommun POLITISKA RIKTLINJER för styrmodellen i Norrköpings kommun... 10 januari 2011 Politiska riktlinjer för styrmodellen i Norrköpings kommun Beslutade av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård

Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Sid 1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Rapport Synpunkten. Anette Christoffersson Maria Jonsson

Rapport Synpunkten. Anette Christoffersson Maria Jonsson Rapport Synpunkten Anette Christoffersson Maria Jonsson 1 INLEDNING Synpunkten - från idé till verklighet Förbättrad medborgardialog var ett utvecklingsområde som framkom vid genomförandet av kommunkompassen

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsplan Stadskansliet

Innehåll. Verksamhetsplan Stadskansliet Innehåll Verksamhetsplan 2015 Stadskansliet 1 Innehåll Köpings kommun Rapporten skriven av: Kajsa Landström Antagen av: Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. 2 Innehåll Innehåll

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Utbyggnadsplan för vatten och avlopp 2014-2024 i Örebro kommun

Utbyggnadsplan för vatten och avlopp 2014-2024 i Örebro kommun Sam 4/2012 2014-03-12 Programnämnd Samhällsbyggnad Utbyggnadsplan för vatten och avlopp 2014-2024 i Örebro kommun Sammanfattning 2007 kom den nya lagen om allmänna vattentjänster. I och med den skärptes

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Ks/ 2016:142 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för uppföljning av privata utförare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-20

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Nyköpings kommuns VA-policy

Nyköpings kommuns VA-policy POLICY Dnr Nyköpings kommuns VA-policy Antagen av Dnr 2/7 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Politiska utgångspunkter... 3 3.2

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Styrning, ledning och uppföljning

Styrning, ledning och uppföljning Kommunledningsförvaltningen Ärendenr: KS 2016/314 Fastställd: KS 2016-11-09 Reviderad: - RIKTLINJE Styrning, ledning och uppföljning 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Målstyrning... 4 Begrepp i målstyrningen...

Läs mer

Kommunövergripande mål

Kommunövergripande mål Kommunövergripande mål 2015 2018 Vision, mål och styrning Vår vision - med segel mot framtiden En bättre, attraktivare och mer medborgarengagerad kommun, som står rustad mentalt, ekonomiskt, socialt och

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt Verksamhetsberättelse 2014 en, skatt en ansvarar för driften av verksamheterna hamn, gator samt parker och ska se till att Nyköping har ett funktionellt gatuoch vägsystem. Välskötta gator, vackra parkmiljöer,

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar

Läs mer

Haparanda Stads Kvalitetssatsning

Haparanda Stads Kvalitetssatsning Haparanda Stads Kvalitetssatsning Syfte: I en politisk styrd organisation är det särskilt viktigt med kommunikation, dialog och inflytande även mellan valen. Genom medborgardialog fås förutom en bra förankring

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Kvalitets och värdegrundsdeklaration s och värdegrundsdeklaration på Fogdaröd: I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

Policy för intern kontroll

Policy för intern kontroll Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Styrdokument Dnr 160/2016 Policy för intern kontroll Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13 50. Uppdateras före 2020-12-31. 1/6 Inledning I kommunallagen

Läs mer

Vision. Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen invånare 2035

Vision. Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen invånare 2035 Vision Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen 40 000 invånare 2035 Mål och resultatstyrning i Värnamo kommun KS budgetberedning 2 maj Nämndsmål respektive indikatorer Få mål - Effektivare styrning -

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Oktober 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer