Rapport om. CANs verksamhet 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport om. CANs verksamhet 2011"

Transkript

1 Rapport om CANs verksamhet

2

3 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Några glimtar från året som gått... 7 Inledning...10 Verksamheten...11 Basfaktaförmedling Bibliotek Publiceringsverksamhet Marknadsföring Webbplatser och nyhetsbrev Kurs- och konferensverksamhet Local Hero Undersökningar och statistik Svenska föreningen för alkohol- och drogforskning (SAD) Systembolagets råd för alkoholforskning (SRA) Organisationssamverkan Föreläsarbidrag Regional verksamhet Internationellt samarbete Administration och personal...26 Kansli Personalutveckling Representation i andra organisationer och myndigheter CANs drogforskningspris Organisationen...28 CANs stadgar CANs uppgifter Styrelse Arbetsutskott Revisorer Ombudsförsamling Årsmöte Ekonomisk redogörelse...32 Resultaträkning...33 Balansräkning...34 Tilläggsupplysningar och noter...35 Revisionsberättelse...39 Anställda på CANs kansli...40 CANs länsombud...41

4

5 Ordföranden har ordet Som ordförande har jag till uppgift att skriva några rader som förord till årsredovisningen för CAN. En årsredovisning som omfattar en bred verksamhet under För mig finns alkoholpolitiskt en händelse som jag skulle vilja lyfta fram. Jag väljer att denna gång sätta fokus på en fråga som belyser att trägen vinner. Genom uthållighet och med kunskap och engagemang så kan vi på olika sätt lyfta fram de alkoholpolitiska frågorna och sätta dessa på den offentliga agendan. I november 2011 fanns jag med när Nordiska rådets välfärdsutskott gjorde en prioritering runt en rad olika välfärdsfrågor och angav en som huvudfråga för välfärdsutskottets arbete Efter ingående samtal och diskussion mellan oss som parlamentariker från de olika nordiska länderna och som företrädare för olika politiska grupperingar så stannade vi gemensamt för att lyfta in följande huvudämne för Nordiska rådets välfärdsutskott; Nordisk alkohol- och tobakspolitik i ett folkhälsoperspektiv. Denna prioritering visar att alkoholpolitik inte nödvändigtvis måste vara en politisk fråga som hamnar långt ner eller bakom andra stora samhällsutmaningar. Tvärtom går det att sätta nordisk alkoholpolitik i skärningspunkten för hur vi formar den framtida välfärden i norden. Under årets första månader har en lång rad intressanta seminarier och utfrågningar med fokus på vad som förenar och synliggör en nordisk strategi och handlingsmodell inom alkoholpolitiken genomförts i Sverige, Norge och Island när Nordiska rådet haft sina överläggningar. Jag ser fram mot den rapport och de rekommendationer som kommer att avlämnas inför Nordiska rådets session i Helsingfors i november CANs verksamhet för 2011 redovisas i denna rapport. Det har även detta år varit en mycket omfattande och bred verksamhet med rapporter, nytt informationsmaterial, kurser, konferenser och välbesökta hemsidor. Som alltid har verksamheten baserats på vetenskap och beprövade fakta och det finns därför ett stort förtroende för de rapporter som CAN redovisar. Medarbetare med bred och djup kunskap och stort engagemang är avgörande för verksamhetsframgångar. Detta gäller inte minst inom CAN. Under året 2011 har vi avtackat Björn Hibell efter ett uppskattat och förtjänstfullt arbete som CANs direktör. Vi har också haft en viktig rekryteringsprocess ledd av styrelsen och arbetsutskottet. Detta arbete resulterade i att vi i slutet av året hade förmånen att hälsa Håkan Leifman välkommen som ny direktör för CAN. Jag vill i detta ordförandeförord till slut uttala ett stort tack till all personal för ett engagerat och utvecklande arbete under det gångna året. Anders Andersson Ordförande i CAN 5

6

7 Några glimtar från året som gått Vart femte barn Som en del i arbetet med att uppmärksamma barn i familjer med missbruksproblem och visa på vägar till hjälp och stöd initierade CAN uppmärksamhetsveckan Vart femte barn i februari Under kampanjveckan arrangerades ett 70-tal aktiviteter runt om i landet. Nicklas Kartengren, CAN, tilldelades i december 2011 Ersta Vändpunktens pris för sina insatser för barn som växer upp i familjer med missbruk och för initiativet till Vart femte barn. Fullt ös i Kalmar Den 30 april på Valborgsmässoafton medverkade Drugsmart i festivalen Fullt Ös i Kalmar. Festivalen riktar sig till tonåringar i grundskolan och gymnasiet. Om man köper Festivalpasset för 20 kronor har man fri tillgång till festivalens alla aktiviteter samt resa med lokaltrafiken till och från Kalmar sporthall, där festivalen äger rum. Huvudarrangör är Kalmar kommun, övriga samarbetspartners är bl a Äventyrsbadet, KLT, Polisen, Smålandsidrotten, Fritidsgårdarna, Kalmar mot droger, Ungdomsombudet, föreningslivet, ideella organisationer och näringslivet års festival samlade inte mindre än ungdomar och 140 funktionärer, även de ungdomar. Drugsmarts bidrag till festivalstämningen var en liten pysseltävling rita, fota, facebooka, gilla. Där fick vi chansen att träffa vår målgrupp live och diskutera våra viktiga frågor. Ett av tävlingsbidragen. Samtliga bidrag är publicerade på Drugsmarts Facebook-sida. 7

8 Almedalsveckan CAN arrangerade tre seminarier under 2011 års Almedalsvecka. Det har blivit en tradition att presentera de första resultaten från Skolelevers drogvanor vid ett seminarium och vid just detta medverkade barn- och äldreminister Maria Larsson. De andra seminarierna handlade om narkotikatillgänglighet (bilden) och om så kallade internetdroger. Samtliga seminarier var välbesökta med deltagare. Seminarierna hölls i en trädgård vid ringmuren som vi delade med flera av våra medlemsorganisationer. Länsombudsresa i Storbritannien Vart tredje år utgörs länsombudskonferensen av en studieresa. Årets länsombudsresa gick till Storbritannien den 9 14 oktober. Vi var 17 deltagare som besökte London, Edinburgh och Glasgow under veckan och hann med tolv studiebesök. 8

9 Pris för bästa förebyggande arbete Västerås är Årets förebyggande kommun, Tjejzonen Årets ideella organisation, Matfestivalen i Skövde Årets förebyggande insats och Maria Kero vid Luleå tekniska universitet är Årets förebyggare. Det blev klart under galamiddagen vid konferensen Förebygg.nu i Göteborg den 16 november Då delades nämligen CANs nyinstiftade pris ut för första gången. Nomineringsperioden pågick den 1 september 1 oktober En jury med representanter från CAN, IQ, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Stockholms stad och Sveriges kommuner och landsting (SKL) röstade fram nominerade bland inkomna bidrag. Priset förutom äran bestod av konstverk skapade av konstnären Nina Svensson, baserad i Stockholm. Priset i kategorin Årets förebyggande kommun är ett vandringspris. 9

10 Inledning Från och med verksamhetsåret 2002 har CAN ingått ett avtal med staten (Socialdepartementet). Under verksamhetsåret 2009 ökade statsbidraget med 1,5 miljoner kronor till kronor och var sedan oförändrat både 2010 och Av avtalet framgår bland annat att CAN skall driva ett bibliotek och genomföra olika drogvaneundersökningar. Avtalet beskriver att CAN inom området alkohol och andra droger skall (i) (ii) (iii) (iv) (v) bedriva basfaktaförmedling, vari ingår bland annat biblioteksverksamhet och an svar för webbsidan Drugsmart, genomföra undersökningar och statistiksammanställningar, samverka med andra organisationer (organisationssamverkan), bedriva regional verksamhet, medverka i internationellt samarbete. Föreliggande redovisning av verksamheten under år 2011 har ställts upp i linje med denna verksamhetsindelning. Rapporten innehåller också information om CANs organisation, ledning, kansli och representation i andra organisationer. 10

11 Verksamheten Basfaktaförmedling Bibliotek CAN har ett av Europas största specialbibliotek inom alkohol- och narkotikaområdet. Inriktningen är på svensk och utländsk litteratur om alkohol, narkotika och andra droger. Biblioteket är öppet 25 timmar per vecka. Informations- och låneservicen nyttjas av många olika användarkategorier; studerande, lärare, socialarbetare, journalister och forskare samt av myndigheter och institutioner liksom av alla typer av bibliotek i Sverige och övriga Norden och av CANs personal. Vidare är biblioteket ett så kallat samverkansbibliotek i avtal med Kungliga Biblioteket, vilket innebär att vi fullt ut deltar i det svenska forskningsbibliotekssamarbetet. Under 2011 slutfördes anpassningarna av den nya versionen av Mikromarc. Både Internetversionen och personalversionen fick bättre funktionalitet genom samarbete mellan bibliotekspersonalen och systemleverantören Bibliotekscentrum Sverige AB. Ett avtal om biblioteksservice med Statens institutionsstyrelse (SiS) har löpt sedan flera år. Det har inneburit fortlöpande litteraturbevakning inom valda ämnesområden samt dokumentleveranser och boklån till forskargruppen vid SiS fortsatte den tidigare påbörjade ökningen av SiS användning av biblioteksservicen främst genom att anställda utanför huvudkontoret har använt sig av CANs bibliotek. Bibliotekets internationella verksamhet finns beskriven under Internationellt samarbete. Litteraturbestånd, katalogisering och indexering Biblioteket bevakar och köper in litteratur inom ämnesområdet. Under året har drygt 320 nya titlar skaffats, katalogiserats och indexerats i katalogen Alcona och i LIBRIS. Dessutom har ett 50-tal artiklar ur svenska tidskrifter katalogiserats och indexerats. Bibliotekets samlingar upptar nu 372 hyllmeter. Ett ständigt ökande antal elektroniska publikationer kompletterar de tryckta samlingarna. Under året har den retrospektiva katalogiseringen i LIBRIS fortsatt, och antalet CANposter är nu Efter 2008 års katalogmatchning återstod att manuellt registrera bestånd på ett antal poster. Detta arbete kommer att fortsätta under 2012 med syftet att synliggöra och marknadsföra biblioteket på ett nationellt plan. Antalet tidskrifter och övriga periodiska publikationer i Alcona och LIBRIS är 320, varav en hel del är äldre publikationer. Gällande de nyare titlarna är CANs bibliotek ofta det enda bibliotek som håller en löpande prenumeration i hela Sverige. Detta medför att bibliotekets innehav är en viktig nationell resurs inom ämnesområdet. Information och lån Bibliotekets bestånd av böcker, rapporter, tidskrifter och övrigt material är tillgängligt i öppna samlingar, medan stora delar av den äldre litteraturen förvaras i magasin. Biblioteket har sju läsplatser och två publika persondatorer för sökning i Alcona och i licensierade tjänster samt på Internet. Vid några tillfällen har studiebesök för grupper eller enskilda arrangerats. Under året har knappt 500 personer besökt biblioteket och antalet lån till enskilda personer och andra bibliotek uppgår till drygt Ett 80-tal tidskriftsartiklar har 11

12 beställts av andra bibliotek i Sverige och övriga Norden. Dessutom har 210 frågor, ställda per telefon, e-post eller genom Mikromarc, besvarats. Antalet virtuella besök på bibliotekets webbsidor uppgick till under året. Den största externa användargruppen utgörs av studenter och anställda vid universitet och högskolor. Katalog Alcona är CANs bibliotekskatalog som omfattar referenser till beståndet av svenska och utländska böcker, avhandlingar, rapporter, tidskriftsartiklar, utbildningsmaterial och övrigt småtryck inom vårt ämnesområde. Alcona innehåller poster. Abonnemang på kostnadsbelagda databaser Nationalencyklopedin NE, allmänt uppslagsverk på svenska. Mediearkivet artiklar i fulltext ur svenska dagstidningar. ArtikelSök referenser till artiklar ur svenska tidskrifter. PsycINFO referenser till artiklar ur internationella vetenskapliga tidskrifter inom psykologi och näraliggande ämnen. Encyclopedia of Drugs, Alcohol and Addictive Behaviour Gale Virtual Reference Library. Encyclopedia of Sociology Gale Virtual Reference Library. Encyclopedia of Substance Abuse Prevention, Treatment, & Recovery SAGE Reference online. Mediagranskning Mediagranskningsgruppen har funnits i många år och består av experter med bred och djup erfarenhet, intresse för och kunskap om drogförebyggande arbete och/eller informationsfilm. Gruppen leds av Claes Olsson på CAN och består för övrigt av representanter från Tullverket, Polisen, Medioteket/Stockholms stad, Karolinska Institutets folkhälsoakademi och NBV Stockholm. Gruppen bedömer filmer om alkohol, narkotika och andra droger som är framtagna i ett förebyggande syfte och riktar sig till ungdomar. Sedan hösten 2005 publiceras omdömena på CANs webbplats. Gruppen har haft två möten under året. Publiceringsverksamhet Tidskriften Alkohol & Narkotika Alkohol & Narkotika är en populärvetenskaplig tidskrift med ambitionen att enligt journalistiska principer bevaka och granska aktuella frågor inom det drog- och socialpolitiska området, rapportera om forskning inom detta fält och vara ett forum för debatt. Tidskriften innehåller bland annat reportage, nyheter, populärvetenskapliga artiklar, debattartiklar och krönikor. Alkohol & Narkotika ges ut sex gånger per år med en upplaga på ex. Via familjemedlemskap och cirkulationsexemplar på arbetsplatser inom behandlingsverksamheter för missbrukare, skolor, bibliotek, forskningsinstitutioner, departement, myndigheter etc bör tidskriften nå betydligt fler läsare. Under 2011 har varje enskilt nummer genom fördjupningsartiklar belyst något aktuellt tema. Årets teman har varit följande: 12

13 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Barn i familjer med missbruk Narkotikabrott Missbruksutredningen Nya gränser dras Changa dödens dryck reportage från Kenya och Mexiko samt ett mindre block om RQS, Rainbow Quality System, ett kvalitets- och utvärderingsinstrument för brukarstyrda organisationer Prevention bland studenter Missbruk bland hemvändande soldater I november antog CANs styrelse en skriftlig policy för tidskriften. Den slår fast att Alkohol & Narkotika ska göras enligt grundläggande journalistiska principer och att kritisk granskning och debatt är viktiga inslag i tidningen. Policyn innebär därför inga principiella förändringar vad gäller tidskriftens produktion. Staffan Hasselgren har under året varit chefredaktör och Björn Hibell ansvarig utgivare. Redaktionskommittén har bestått av forskarna Karin Helmersson Bergmark, Lena Hübner och Börje Olsson. Under 2011 genomfördes en målgruppsundersökning i form av postenkät till prenumeranter. CANs tidskrift, ursprungligen med namnet Tirfing, började ges ut regelbundet år Tirfing startade som en renodlad tidskrift för nykterhetsfrågor och namnet lånades från ett magiskt svärd i den nordiska mytologin. Det var framför allt skolornas så kallade nykterhetsundervisning som behandlades. Tirfing vill söka, i den utsträckning det låter sig göras, vara lärarkåren behjälplig vid fostrandet av landets ungdom till karaktärsfasta samt andligt och kroppsligt friska medborgare löd den ursprungliga programförklaringen. År 1956 bytte tidningen namn till Alkoholfrågan och sedan 1973 är namnet Alkohol & Narkotika. De tre namnen speglar inte bara tidskriftens utan även i viss mån CANs utveckling under de drygt 100 verksamhetsåren. Produktion och försäljning av trycksaker Under verksamhetsåret har nya produkter tagits fram och andra har omarbetats. Publikationernas fördelning på olika målgrupper framgår av tabell 1. Under året har följande rapporter utkommit: Rapportserien Nr 127. CANs rapporteringssystem om droger (CRD). Tendenser andra halvåret 2010 Nr 128. Narkotikatillgängligheten i Sverige En analys av priser och beslag Nr 129. Skolelevers drogvanor 2011 Uppdragsundersökningar Nr 26. Drogvanor i årskurs 9 och gymnasiet, år 2. Lidköping Nr 27. Drogvanor i årskurs 9 och gymnasiet, år 2. Falköping Nr 28. Drogvanor i årskurs 9 och gymnasiet, år 2. Skövde Nr 29. Drogvanor i årskurs 9. Gävleborg Nr 30. Drogvanor i årskurs 9 och gymnasiet, år 2. Västernorrland Nr 31. Drogvanor i gymnasiet, år 2. Södra Älvsborg

14 Tabell 1. Försäljning av trycksaker. Rapportserien Forskning & Fakta Faktablad alkohol & narkotika Övrigt Skolor Organisationer Kommuner Landsting Myndigheter Övriga Marknadsföring Synlighet i media Under det senaste året har vi ökat vårt mediearbete, främst genom ökad utgivning av pressmeddelanden vilket har blivit möjligt genom köp av tjänsten MyNewsdesk gav vi ut 37 pressmeddelanden (att jämföra med sju 2010). Av dessa var 19 rikstäckande och 18 regionala. CAN och/eller drugsmart.com har haft 364 referenser i media under 2011 (källa: Meltwater News, avser endast webbpublicerat material). Förutom artiklar om nya rapporter har det varit många artiklar om barn som växer upp i familjer med missbruk. När det gäller våra pressmeddelanden på MyNewsdesk har vi under 2011 haft visningar (d v s antal gånger någon läst ett pressmeddelande). Topparna har varit i mars (3 899), juli (6 361) och november (3 666). Om man tittar på enskilt material har följande pressmeddelanden lästs flest gånger: Håkan Leifman, ny direktör för CAN (1 831), Färre unga röker och dricker (1 487), Barn som växer upp i familjer med missbruksmiljö vilket ansvar har skolan (1 457). Grafisk profil Under 2011 började implementeringen av CANs nya grafiska profil. Den innehåller ny logotyp och typografi, nya dokumentmallar och en ny design på Under 2012 fortsätter arbetet med ny form på våra rapporter och faktablad. Målgruppsanalys Uppdraget att genomföra en målgruppsanalys gavs i verksamhetsplanen för 2011 till Informationsavdelningen. Uppdraget har lösts med befintliga resurser och inom ramen för den ordinarie verksamheten. CANs målgrupper är enligt våra styrdokument organisationer och personer som arbetar med drogfrågor, primärt inom den förebyggande sektorn. I och med tillkomsten av Drugsmart är också ungdomar, och vuxna i ungdomars närhet, målgrupper för CAN. Under hösten 2011 genomfördes ett antal målgruppsundersökningar. Syftet med undersökningarna har varit dels att se vilka som använder sig av våra kanaler, vilken bild de har av CAN och vad användarna tycker om våra tjänster. För samtliga undersökningar gäller att det inte finns några tidigare undersökningar att jämföra med. Resultatet är därför i huvudsak tänkt att fungera formativt för åtgärder som att målgruppsanpassa kanalerna, utveckla nya tjänster samt för marknadsföring att uppfylla ett- och femårsmålen i måldokumentet. Vid en uppföljande undersökning kan vi mäta effekter och måluppfyllelse av kommande anpassningar och åtgärder. Genomförda målgruppsundersökningar framgår av tabell 2. Resultatet av målgruppsanalysen kommer att överlämnas till CANs styrelse. 14

15 Tabell 2. Målgruppsanalys. Metod Urval/utskick Antal svar Prenumeranter på tidskriften a&n Pappersenkät 300 respondenter ur prenumerantregistret 88 Besökare på webbplatsen drugsmart.com Besökare på webbplatsen can.se Webbenkät, öppen Webbenkät, öppen Pop-up på drugsmart.com 27 okt 20 nov Pop-up på can.se 8 nov 2 dec 572 varav 251 fullföljda 868 varav 420 fullföljda Länsombud Telefonintervjuer Samtliga (27) 21 Medlemsorganisationernas kontaktpersoner Webbenkät, riktad Samtliga (59) i prenumerantregistret för nyhetsbrevet 29 Webbplatser och nyhetsbrev Webbplatsen can.se är huvudkanal för att föra ut information om CANs verksamhet. Under 2011 genomgick webbplatsen den första större omarbetningen sedan Webbplatsen har fått en ny teknisk plattform och anpassats till den nya grafiska profilen. En särskild grafgenerator är under utveckling för att på ett bättre sätt åskådliggöra data som CAN förfogar över. Sedan december 2011 har också anställts en webbredaktör som har det övergripande ansvaret för innehåll och utveckling av Can.se hade under 2011 i genomsnitt besökare per månad med en lägsta notering i juli månad (6 405 st) och en högsta notering i maj månad ( st). Under 2011 genomfördes en målgruppsundersökning i form av en popup-enkät. Drugsmart Under 2011 har Drugsmart fokuserat på basfaktaförmedlingen, det vill säga att skriva kortare artiklar och svara på inkomna frågor. Besöksstatistiken har legat på en stabil nivå med omkring unika besökare per månad, med en toppnotering i mars med och en lägsta notering i juli med unika besök. Förberedelser har gjorts för att uppdatera Drugsmarts publiceringsverktyg för att underlätta det redaktionella arbetet. Under 2012 kommer ytterligare utvecklingsarbete att genomföras. Under 2011 genomfördes en målgruppsundersökning i form av en popup-enkät. Drugsmart har under året medverkat vid en rad externa evenemang och samarbeten. Förutom en rad föreläsningar runt om i landet medverkade vi i ungdomsfestivalen Fullt ös i Kalmar på valborg, Ung filmtävling i Örnsköldsvik den oktober och Jag brinner i Gävle den 9 november. Drugsmartredaktionen var också i högsta grad involverad i uppmärksamhetsveckan Vart femte barn, som beskrivs närmare under Missbruk i familjen BIM-projektet nedan. Vi erbjöd till exempel gästchatter med inbjudna gäster och engagerade gästbloggare för att skriva om missbruk i familjen. 15

16 Drugsmarts redaktion var också ansvariga för kampanjsajten samt den Facebook-applikation som togs fram i syfte att sprida budskapet om kampanjen till allmänheten. CAN har sedan 25 år tillbaka utlyst en årlig skrivartävling för unga års skrivartävling genererade 185 bidrag, nästan en tredubbling från året innan. Ett 80-tal kommuner representerades i skrivartävlingen. För de flesta var uppsatsen en del av en skoluppgift, men många bidrag författades också på fritiden. För första gången fick vi också in bidrag från särskolan, som erhöll specialpris. Missbruk i familjen (BIM-projektet) CAN har under åren med finansiellt stöd från Statens folkhälsoinstitut och Centralförbundet för socialt arbete bedrivit ett projekt med fokus på barn som växer upp i familjer med missbruksproblematik. Under 2011 har verksamheten fokuserat på att utveckla en webbintervention baserad på Individual Coping and Alcohol Intervention Program, ICAIP (Hansson, 2007), Interventionen syftar till att ungdomar som växt/växer upp i missbruksmiljöer inte ska utveckla egen missbruksproblematik och att öka deras psykiska hälsa. Interventionen består av information, coping och feedback. Under 2012 ska den utvärderas genom en randomiserad kontrollerad studie. Avsikten är att webbinterventionen sedan ska tillhandahållas på drugsmart.com. En annan viktig del i BIM-projektet är att förmedla kontakt till organisationer som erbjuder hjälp och stöd lokalt. Vi har tidigare i projektet utvecklat en karta med kontaktuppgifter till stödgrupperna och under 2011 initierades ett nätverk för stödgruppsledare. Tillsammans med bland annat Socialstyrelsen har CAN genomfört regionala utbildningsdagar om uppföljning av stödgruppsverksamhet, ytterligare utbildningsdagar kommer att genomföras under BIM-projektet avslutas i sin nuvarande form Den verksamhet som är knuten till drugsmart.com är nu integrerad i ordinarie verksamhet. CAN har sökt fortsatt finansiering från FHI för implementering av webbinterventionen. Vart femte barn Som en del i arbetet med att uppmärksamma barn i familjer med missbruksproblem och visa på vägar till hjälp och stöd initierade CAN uppmärksamhetsveckan Vart femte barn i februari Satsningen fick ekonomiskt stöd från FHI för att bygga upp kampanjsajten ta fram en dokumentation och för att ge bidrag till lokala aktiviteter. En mängd idéburna organisationer, stödgrupper, organisationer och myndigheter var involverade både i planering och genomförande. Syftet med uppmärksamhetsveckan var att uppmärksamma att barnen som växer upp i familjer där någon har en riskabel alkoholkonsumtion är många enligt FHI just vart femte barn. Under kampanjveckan arrangerades ett 70-tal aktiviteter runt om i landet. Från filmvisningar och teater via föreläsningar och öppet hus hos lokala stödgrupper. Arrangörer för Vart femte barn var Blå bandet, CAN, Ersta Diakoni, FAS-föreningen, Hela Människan, IOGT-NTO, IOGT-NTOs Juniorförbund, Mentor Sverige, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, Sensus Stockholm, Spritpartiet, Stiftelsen Trygga Barnen, Stockholms Läns Nykterhetsförbund, Sveriges Blåbandsungdom, Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor, Ungdomens Nykterhetsförbund och Våra Gårdar. Nicklas Kartengren, CAN, tilldelades i december 2011 Ersta Vändpunktens pris för sina insatser för barn som växer upp i familjer med missbruk och initiativet till Vart femte barn. 16

17 Hösten 2011 påbörjades planeringen för uppmärksamhetsveckan i februari Temat för denna vecka är att visa på vilket stöd som finns för barn i familjer med riskbruks- och missbruksproblematik. Denna gång genomförs insatserna inom ramen för arrangörernas befintliga resurser och får anses som implementerad i ordinarie verksamhet. Drogportalen CAN är partner i drogportalen.se och administrerar webbplatsen på uppdrag av styrgruppen. En redaktör har under 2011 arbetat heltid med portalen. En kostnadsgenomgång i början av 2011 resulterade i en omfördelning av kostnader som från och med 2012 innebär minskade utgifter med kr per år. En kartläggning av potentiella samarbetsparter genomfördes under hösten 2011, som visade att 16 organisationer är intresserade av att delta i samarbetet. Under året har tre organisationer avslutat sitt partnerskap i drogportalen.se, en organisation har ökat sin finansiering och tre organisationer har kontaktat Drogportalen för att bli partners. En ny satsning på närvaro i sociala medier har genererat stort antal vänner på Facebook, följare på Twitter samt unika besökare och interaktivitet till följd av bloggen. Med utgångspunkt i den utvärdering av drogportalen.se som genomfördes 2010 har webbplatsen byggts om under året och den nylanserades den 14 oktober Nyhetsbrev En viktig kanal för att sprida information från CAN är de elektroniska nyhetsbreven. Från CAN går det ut nyhetsbrev till fyra olika målgrupper 12 gånger per år. Kurs- och konferensverksamhet 26 januari Cannabiskonferens i Linköping i samverkan med Länsstyrelsen, ca 250 deltagare. Föreläsare: Ulf Guttormsson, CAN, Polisen, Östergötland, Lotta Hjalmarsson Österholm, länssamordnare Östergötland, Thomas Lundqvist, rådgivningsbyrån Lund, Anna Liedbergius, CAN, Pelle Olsson, journalist och debattör. Mia Sundelin modererade dagen 15 februari CAN-dagen om Barn i missbruksmiljöer, ca 100 deltagare 16 mars Debatt om gårdsförsäljning i samverkan med Alkoholpolitiskt forum, 60 delt 28 mars Mot samma mål för andra gången genomfördes konferensen för och av förebyggare i Stockholms län. Arrangörer var CAN, IOGT-NTO, NBV, Länsstyrelsen, Stockholms läns nykterhetsförbund, AMD, KI, Hela Människan, Sveriges landsråd i alkohol- och narkotikafrågor. Ca 150 personer föreläste, ställde ut och lyssnade 5 april Cannabisföreläsning i Östersund i samverkan med Mobilisering i Jämtland, ca 70 deltagare 6 april En dag om cannabis i Östersund i samverkan med Mobilisering i Jämtland, 180 deltagare. Föreläsare: Ulf Guttormsson, CAN, Polisen i Jämtland, Thomas Lundqvist, rådgivningsbyrån i Lund, Lisen Sylwan, FHI, Pelle Olsson, journalist och debattör 14 april Cannabiskonferens i Linköping i samverkan med Länsstyrelsen, ca 250 deltagare. Föreläsare: Ursula Thienemann, beroendekliniken Östra Östergötland, Siri Nyström, CAN, Polisen, Östergötland, Lotta Hjalmarsson Österholm, länssamordnare Östergötland, Thomas Lundqvist, rådgivningsbyrån Lund, Anna Liedbergius, CAN, Pelle Olsson, journalist och debattör 17

18 11 maj Vart tar knarket vägen? ett samarrangemang mellan Nordstedts juridik, SoRAD och CAN. Författarna till boken pratade, ca 100 deltagare, Mia Sundelin modererade dagen 5 juli Almedalen 7 juli Almedalen 8 juli Almedalen Skolelevers drogvanor Björn Hibell föredrog 2011 års siffror och Maria Larsson kommenterade Ulf Guttormsson presenterade rapporten Narkotikatillgängligheten i Sverige En analys av priser och beslag. Anna Carlstedt från IOGT-NTO och regeringens f d narkotikapolitiska samordnare Björn Fries kommenterade Allt fler unga använder internetdroger, eller? Medverkande: Björn Lindgren, språkrör Grön ungdom, Karl Axelsson, 2:e vice ordförande Liberala ungdomsförbundet, Anders Persson, Statens folkhälsoinstitut, Astrid Eklund, Riksåklagarmyndigheten, Vidar Aronsson, förbundsordförande UNF m fl. Moderator: Nicklas Kartengren 28 september Hands On-konferens om barn i missbruksmiljöer i samverkan med flera organisationer bl a NBV, Hela Människan, Maria Ungdom, ca 60 deltagare. Föreläsare: Mia Vallin, Lidköpings kommun, Max Hansson, Linnéuniversitetet, Anna Sjöström, PRIME For Life, Lisa Ingestad, Riksförbundet Sveriges fritids- och hemgårdar, Fritidsforum, Jerry Moe, Betty Ford Center 25 oktober Nätdroger i Östersund i samverkan med Mobilisering i Jämtland. Ca 260 deltagare. Föreläsare: Anders Persson, Statens folkhälsoinstitut, Linda Nilsson, RNS, Kai Knudsen, docent i anestesi & intensivvård och expert i klinisk toxikologi, Sahlgrenska sjukhuset, Thomas Lundqvist, rådgivningsbyrån Lund 2 november Studiedag för modersmålslärare om massmediernas bild av det svenska ungdomslivet med uteliv, våld, kriminalitet och droger och en annan verklighet. I samverkan med Sveriges lärares nykterhetsförbund, Sveriges akademikers nykterhetsförbund, NBV Väst och CAN. Föreläsare: Per-Erik Lundberg, ordförande RNS och narkotikapolis, Nathalie Carlryd, UNF och Gunilla Zimmermann, SLN 10 november Vi tar tempen på studenters hälsa, samverkan med SAN, CAN, SLAN, UNF, SBU, IOGT-NTO, NBV Linköping och Studenthälsan Linköping. Ca 25 deltagare. Föreläsare: Kent O Johnsson, Malmö högskola, Studenthälsan i Linköping samt arrangerande organisationer 5 december Tobaks- och cannabiskonferens i Skellefteå i samverkan med Länsstyrelsen Västerbotten, ca 200 deltagare. Föreläsare: Yvonne Wiklund, tobaksfri duo, Thomas Lundkvist, rådgivningsbyrån i Lund och Pelle Olsson, journalist och debattör. Mia Sundelin, CAN modererade dagen tillsammans med Tony Bohman, länssamordnare i Västerbotten 5 december Föreläsning för fältassistenter m fl om cannabis. ca 60 deltagare. Pelle Olsson föreläste. 6 december Cannabisfördjupning för poliser och psykiatrin Västerbotten och Norrbotten, 60 deltagare. Thomas Lundqvist föreläste Local Hero Liksom föregående år har vi under 2011 haft en fortsatt ökad efterfrågan av Local Hero. Det är främst unga själva som tar kontakt med oss för att få göra ett projekt men vi får även en del förfrågningar från skolpersonal etc som vill ha information. Vi har under året prioriterat grupper på nya orter, något som vi också har uppnått. 18

19 Vi ser gärna att unga som inte tidigare varit organiserade får möjligheten till det genom Local Hero. Vi har inte haft medel för att genomföra informations- och marknadsföringsinsatser, men vi har försökt att genom deltagande vid ett antal riktade events nå elever i år 3 på gymnasiet som kan använda Local Hero som metod för sitt projektarbete och unga som deltagit i stödgruppsverksamhet och som vill fortsätta engagera sig i ett arbete för andra unga. Under 2011 genomfördes 19 Local Hero-grupper i 15 kommuner i Sverige. Totalt 127 unga har deltagit och 72 processledarinsatser har genomförts. Vi har haft en jämn könsföredelning bland deltagarna, 67 flickor och 60 pojkar. Ungdomsgrupperna leds av specialutbildade processledare. Den stora efterfrågan krävde en nyrekrytering av processledare. Vi utbildade 14 nya processledare i februari och ytterligare 10 i oktober. Vid utgången av 2011 har vi en verksam grupp om 24 processledare. De som genomfört en Local Hero-grupp och som har visat intresse att göra mer har erbjudits att söka till processledare, gästblogga på drugsmart.com eller vara med på utvalda marknadsförings- och informationsinsatser. Ett nytt uppföljningssystem av gruppverksamheten togs i bruk i januari Det har gjort det möjligt att ta reda på de ungas förväntningar på metoden, vad de faktiskt har fått ut av metoden och i vilken utsträckning deras projekt handlar om alkohol och/eller andra droger. Även processledare och gruppernas lokala resurspersoner får fylla enkäter före och efter genomförande. Undersökningar och statistik Drogutvecklingen i Sverige Den årliga redovisningen av drogutvecklingen presenteras i Drogutvecklingen i Sverige. Rapporten bygger på en rad olika uppgifter av huvudsakligen statistisk karaktär och är den mest heltäckande sammanställningen över drogutvecklingen i landet. Det huvudsakliga syftet är att beskriva konsumtionstrenderna för alkohol, narkotika, sniffning, dopning och tobak. Skolundersökningar CAN gjorde som vanligt drogvaneundersökningar på riksnivå bland elever i årskurs 9 och år 2 i gymnasiet. Därtill genomfördes uppdragsundersökningar i årskurs 9 och gymnasiets år 2 i Västernorrland, Falköping, Lidköping, Skövde samt i årskurs 9 i Gävleborg och i gymnasiets år 2 i Södra Älvsborg. Sammanlagt medverkade ca elever. CAN har också varit representerade (genom Björn Hibell) i den projektgrupp som på uppdrag av Socialdepartementet arbetar för att ge förslag på indikatorer som skall användas i syfte att följa upp ANDT-strategin. I projektgruppens uppdrag ingår också att ge förslag på uppföljningssystem och att verka för att kunskap och användning av indikatorerna sprids och implementeras i Sveriges regioner och kommuner. För CANs räkning innebär arbetet att flera av de frågor som ingår i skolundersökningarna föreslås vara kärnindikatorer i att följa utvecklingen av ANDT bland barn och ungdomar. Inom ramen för detta arbete har CANs frågeformulär genomgått en omfattande revidering inför 2012 års undersökning. Revideringen var planerad sedan tidigare men har också aktualiserats ytterligare inom ramen för detta arbete. Under 2011 påbörjades planeringen inför 2012 års undersökning som kommer att inkludera både det gamla och det nya frågeformuläret: hälften av eleverna slumpas till att få det gamla och hälften till att få det nya formuläret. I indikatorsarbetet ingår också att CAN aktivt redogör för datainsamling, databearbetning och analys, bl a genom att redovisa hela skolundersökningsförfarandet i manualform från ax till limpa. 19

20 CRD CANs rapporteringssystem om droger Sedan en längre tid har CAN drivit ett rapporteringssystem för att upptäcka nya missbrukstrender och nya missbrukspreparat. Det var ett så kallat early warning system som syftade till att snabbt ge information om förändringar i missbrukssituationen. För några år sedan omarbetades undersökningen i samarbete med Statens folkhälsoinstitut. Datainsamlingen skedde halvårsvis vilket gav två rapporter årligen. Drygt 150 personer i Sveriges 15 största kommuner deltog. Rapportörerna arbetade inom sjukvård, socialtjänst, polis, frivård och frivilligorganisationer. Den kommuninriktade delen av CRD lades ned efter diskussioner med Statens folkhälsoinstitut, då den i nuläget inte ansågs uppfylla något användbart syfte. Information om nya preparat på marknaden fås numera via andra snabbare vägar och så även hur spridningen av olika preparat ser ut. Inom ramen för CRD samlar vi emellertid alltjämt in uppgifter om narkotikapriser på gatunivå samt grossistnivå. Detta sker två gånger årligen och uppgifterna hämtas från en representant på varje länspolismyndighet. Narkotikatillgängligheten i Sverige År 2004 släppte CAN Sveriges första sammanställning av narkotikaprisprisutvecklingen och sedan 2010 görs i rapporterna en bredare analys av hur narkotikatillgängligheten förändrats i landet, med utgångspunkt från bl a prisförändringar. Prisuppgifterna hämtas från CANs rapporteringssystem om droger (CRD) och finns att tillgå från 1988 och framåt. I analyserna kompletteras priserna med andra datakällor, t ex beslag av olika narkotikasorter och andra kriminalstatistiska uppgifter. ESPAD Under 2011 genomfördes den femte datainsamlingen inom ramen för The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD). Totalt 39 länder samlade in data med 2011 års formulär och 37 av dessa levererade också data under året. Under 2011 hölls ett styrgruppsmöte på CAN, bl a i syfte att förbereda novembers projektmöte i Lissabon, dit samtliga deltagarländer var inbjudna för att fatta beslut rörande avrapporteringen av årets datainsamling. Den 31 maj är The 2011 ESPAD Report planerad att göras internationellt tillgänglig, dels via tryckta rapporter och dels via ESPADs hemsida Forskning & Fakta I serien Forskning & Fakta publiceras sammanfattande kunskapsöversikter om alkohol, narkotika och andra droger inom väl avgränsade forskningsområden. Forskning & Fakta ges ut i samarbete med Svenska föreningen för alkohol- och drogforskning (SAD). Inget nummer har utkommit under året. Svenska föreningen för alkohol- och drogforskning (SAD) 1981 ombildades dåvarande Tvärvetenskapliga seminariet i alkoholfrågan (TSA) till Svenska föreningen för alkohol- och drogforskning (SAD). Föreningen har, alltsedan TSA bildades på initiativ av CANs dåvarande direktör Ingrid Blomberg, haft ett nära samarbete med CAN. Ordförande under året har varit lektor Kent Johansson, Malmö. Enligt stadgarna är föreningen i första hand en organisation för alkohol- och narkotikaforskare, men även personer som är aktiva professionella informatörer i alkohol- och nar- 20

21 kotikafrågor skall ha möjlighet att bli medlemmar. Några av CANs handläggare är medlemmar i SAD. Efter årsmötet 2011 har Mia Sundelin varit ordinarie styrelseledamot och Björn Hibell suppleant. Ett exempel på samarbete mellan CAN och SAD är att SAD nominerar två personer till kommittén för CANs drogforskningspris. Systembolagets råd för alkoholforskning (SRA) 1986 grundade Systembolaget i samverkan med SAD en fond för alkoholforskning. Fonden, som sedan 2003 administreras av Britta Grönlund och Ulf Guttormsson på CAN, är självständig i förhållande till Systembolaget. Björn Hibell är en av ledamöterna i rådet. År 2011 delades sammanlagt 3 miljoner kronor ut till 20 projekt. Ytterligare information finns på Organisationssamverkan Förutom de konferenser som redovisats tidigare i rapporten har även följande samverkan genomförts. Almedalen Under Almedalsveckan flödar alkoholen både på dagtid och kvällstid. Därför valde ett antal organisationer att samla sig under parollen Folkrörelser mot droger och erbjuda en alkoholfri zon. Vi vet att många upplever det jobbigt att vistas tillsammans med alkohol. Platsen var en trädgård där organisationerna förlade sina respektive seminarier (totalt ett 20-tal), det genomfördes en nykter klubbkväll, frukostmöten och utställningar. Droger i gråzonen Droger i gråzonen är ett projekt som RNS har initierat och driver tillsammans med CAN, AMD, FMN, NBV och Smart Ungdom. Utbudet av de lagliga drogerna på nätet är stort och marknadsföringen riktas främst mot ungdomarna. De kan, utan föräldrarnas vetskap enkelt beställa hem preparat genom några knapptryck på datorn. Det finns en bristande kunskap bland lärar- och föräldragenerationen då drogerna marknadsförs på Internet, på sidor där vuxenvärlden ofta inte är närvarande. För att öka kunskapen inom området har organisationerna gått samman och initierat ett projekt som syftar till att sprida kunskapen över hela landet. Projektet syftar till att ge kunskap till ett antal informatörer som sedan kan verksamma i sin del av landet. Den 19 september anordnade projektgruppen den första utbildningsdagen. Ytterligare en utbildningsdag kommer att genomföras Ordförande- och kontaktpersonskonferens Den numera årligen återkommande ordförande- och kontaktpersonskonferensen genomfördes även 2011, den här gången på Nalen. Siri Nyström föreläste om skolelevers drogvanor, Håkan Leifman presenterade sig som ny direktör för CAN och föreläste om indikatorsarbetet och Ove Lundgren från Kunskapskällar'n i Göteborg föreläste om svensk narkotikapolitik i ett internationellt perspektiv. Dessutom presenterade de deltagande medlemsorganisationerna sitt aktuella arbete. Glädjande var att 30 deltagare från 20 organisationer närvarade. Det är nästan en fördubbling från förra året och än mer från året innan det. Under 2011 genomfördes en målgruppsundersökning i form av en riktad webbenkät till medlemsorganisationernas kontaktpersoner. 21

22 Föreläsarbidrag CAN ger bidrag till organisationslivet i form av ersättning till föreläsare inom drogområdet, för att framför allt stimulera organisationernas lokala verksamhet. Bidraget uppgår till högst 65 % av den totala kostnaden. Målgrupper för verksamheten framgår av tabell 3. Föreläsningsverksamheten har omfattat 184 föreläsningstimmar vid 58 tillfällen, vilket innefattar såväl föreläsningar som grupparbeten och överläggningar. Antalet deltagare har uppgått till Fler än de som redovisas nedan har sökt bidraget. Några har fått avslag och andra har inte redovisat och därmed inte fått bidraget. Totalt har 99 ansökningar kommit in och preliminärt har kronor beviljats men endast kronor har betalats ut efter redovisning. Tabell 4 visar den geografiska fördelningen. Tabell 3. Målgrupper för föreläsningsverksamheten. Antal tillfällen Antal timmar Antal åhörare Bidrag från CAN Skolor: Elever, skolpersonal, föräldraföreningar 7 13, Kommunala och andra institutioner 0 Anhöriga till missbrukare Allmänheten , Tabell 4. Antal timmar för föreläsningar, debatter, grupparbeten och överläggningar. Län Antal timmar Län Antal timmar Stockholms län och kommun 54 Västra Götalands län 2 Uppsala län 6 Värmlands län Södermanlands län Örebro län Östergötlands län Västmanlands län Jönköpings län Dalarnas län Kronoberg län 2 Gävleborgs län Kalmar län 2,5 Västernorrlands län 26,5 Gotlands län 2 Jämtlands län 5 Blekinge län Västerbottens län 1 Skåne län 60 Norrbottens län 23 Hallands län Regional verksamhet CANs länsombud CAN har länsombud i samtliga län och ett på Åland. De fullgör sina uppdrag på fritiden mot ett mindre arvode. En förteckning över länsombuden finns sist i rapporten. Länsombuden ger råd och upplysningar till organisationer, institutioner och allmänheten. De medverkar vid kurser och konferenser i länen liksom vid mässor och utställningar. I deras uppdrag ingår också att ha kontakt med andra intressenter i länet, t ex lokala och regionala massmedier, länsorgan och kommunala organ. I de län där CAN är med och anordnar konferenser gör länsombuden stora insatser, både i det förberedande arbetet och när konferenserna genomförs. Här är deras uppgift att öka 22

23 kunskapen och aktiviteten hos aktuella målgrupper och förbättra samarbetsfunktionerna i länet. Årets länsombudskonferens genomfördes i form av en studieresa till Storbritannien vecka 41. Under 2011 genomfördes en målgruppsundersökning i form av telefonintervjuer. Regional kurs- och konferensverksamhet Under året har regionalkonsulenten varit ansvarig för och deltagit i ett stort antal konferenser och möten relaterade till CANs regionala verksamhet. 20 januari Planeringsmöte inför Förebygg.nu 28 januari Träff med länsombuden i Stockholm 2 februari Cannabiskonferens i Skåne län 21 mars Konferens i Skåne riktad till skolpersonal på temat Hur bemöter vi barn som lever i familjer med missbruk? 5 maj Studiebesök från PreVu på CAN 13 maj Framtidsverkstad Gävleborgs län på Temat Unga i riskzon 27 maj Träff med länsombudens samrådsgrupp för att bl a planera årets studieresa 31 maj Möte med arbetsgruppen för Förebygg.nu 7 juni Träff med e-nätverket 6 9 juli Almedalsveckan, arrangerade två seminarier 24 augusti Introduktionsdag för Lars Newman, nytt länsombud i Jönköpings län 29 augusti Möte med FHI angående grundkurs för kommunala samordnare 31 augusti Idéseminarium med alla i Gävleborgs län som är involverade i DVU 6 september Studiebesök från PreVu på CAN 14 september Träff med länsombud i Stockholms län 19 september Utbildningsdag Droger i gråzon 22 september Medverkade på Stockholms läns Spindelklubbsdag 5 oktober Uppsalas nya nätverk U-FOLD hade invigning 9 14 oktober Studieresa med länsombuden 17 oktober Träff med FHI om grundutbildning för kommunala samordnare 21 oktober Träff med arbetsgruppen för Förebygg.nu oktober Processledarutbildning november Förebygg.nu 24 november Träff med länsombud i Stockholms län 30 november Kontaktpersonsträff 1 december Uppföljning av Framtidsverkstad Gävleborgs län 12 december Träff med länsombud på CAN och glöggmingel 23

24 Årets förebyggande arbete På initiativ från länsombudsgruppen instiftade CAN ett pris för Årets förebyggande arbete. Nomineringsperioden pågick den 1 september 1 oktober En jury med representanter från CAN, IQ, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Stockholms stad och Sveriges kommuner och landsting (SKL) röstade fram pristagarna i fyra kategorier bland inkomna bidrag. Priset förutom äran var konstverk skapade av konstnären Nina Svensson, baserad i Stockholm. Priset i kategorin Årets förebyggande kommun är ett vandringspris. Prisutdelningen ägde rum under konferensen Förebygg.nu i Göteborg. Internationellt samarbete Förfrågningar från andra länder förekommer ofta. Intresset kring Sveriges droginformation och drogpolitik är stort. CANs kontakter med andra länder upprätthålls bland annat genom deltagande i konferenser och expertmöten samt genom skriftliga förfrågningar och besök på CAN. När det gäller internationella möten är CAN regelbundet representerat vid de konferenser som anordnas av International Council on Alcohol and Addictions (ICAA), där CAN är medlem. Detsamma gäller European Association of Libraries and Information Services on Alcohol and Other Drugs (Elisad) liksom vid den årligen återkommande nordiska rusmedelskonferensen. CAN är representerat i styrelserna för ICAA och Elisad. CAN är även medlem i Salis (Substance Abuse Librarians & Information Specialists), som är den amerikanska motsvarigheten till Elisad. CAN initierade 1993 det europeiska skolundersökningsprojektet ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) och har sedan dess koordinerat projektet. Under 2011 genomfördes den femte datainsamlingen i 39 länder. Rapporten beräknas bli klar till sommaren Representanter från ca 45 europeiska länder samlades i november 2011 i Lissabon för den årliga tredagarskonferensen. I konferensen deltog flera representanter från EMCDDA som var värd för mötet. Det viktigaste syftet med konferensen var att följa upp 2011 års datainsamling. Samverkan med internationella organisationer CAN är representerat i följande internationella organ: ELISAD (European Association of Libraries and Information Services on Alcohol and Other Drugs): Claes Olsson, ordförande. EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction): Björn Hibell, ledamot i vetenskapliga kommittén samt medlem i arbetsgrupperna Population Surveys och Questions on Drug Availability within Population Survey Questionnaires. ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs): Björn Hibell ordförande och koordinator, Ulf Guttormsson, sekreterare och koordinator. ICAA (International Council on Alcohol and Addictions): Björn Hibell, styrelseledamot. 24

25 Internationella konferenser och möten januari medverkade Anna Liedbergius i ADPY Task Group Meeting i Tallinn januari deltog Björn Hibell i ICAAs styrelsemöte i London 28 januari deltog Anna Liedbergius i planeringsmöte för Nordisk Rusmiddel Seminar 2011 i Köpenhamn mars deltog Claes Olsson på ELISADs styrelsemöte i Bryssel april deltog Björn Hibell i ICAAs styrelsemöte i Paris maj deltog Björn Hibell i möte med EMCDDAs vetenskapliga kommitté i Lissabon juni deltog Björn Hibell i möte med EMCDDAs expertgrupp för befolkningsundersökningar i Lissabon augusti medverkade Anna Liedbergius i Nordisk Rusmedelskonferens på Färöarna 8 9 september deltog Björn Hibell och Ulf Guttormsson i möte med ESPADs Steering Committee i Stockholm september deltog Björn Hibell i ICAAs styrelsemöte i Stockholm 3 4 oktober deltog Anna Liedbergius i ADPY TG-möte i Moskva 5 oktober deltog Björn Hibell i möte med representanter för ESPAD och Europarådets Pompidougrupp i Paris 5 8 oktober deltog Claes Olsson i ELISADs styrelsemöte och årskonferens i Paris 9 14 oktober deltog Björn Hibell och Annika Andersson i länsombudens studieresa till London och Edinburgh/Glasgow oktober deltog Anna Liedbergius i ASA EG-möte i Poznan, Polen november deltog Björn Hibell i möte med EMCDDAs vetenskapliga kommitté i Lissabon november deltog Björn Hibell och Ulf Guttormsson i ESPADs projektmöte i Lissabon 6 7 december deltog Björn Hibell och Håkan Leifman i en studieresa till tyska gränshandelsbutiker. 25

26 Administration och personal Kansli Under större delen av verksamhetsåret har 21 personer, 13 kvinnor och 8 män, arbetat på kansliet. Den 12 april 2011 anställdes Clara Henriksson som utredare på forskningsavdelningen. Den 1 december anställdes Håkan Leifman som ny direktör på CAN. Den 1 juni gick vår tidigare medarbetare Niklas Kartengren över till egen verksamhet, men har under resten av året varit knuten till projektet Barn i missbruksmiljö som konsult. Personalutveckling Bibliotekets personal har deltagit i utbildningsdagar om klassifikation, elektroniska tidskrifter samt LIBRIS- och Mikromarc-systemen. De har dessutom deltagit i ett antal kortare evenemang, ofta på kvällstid, arrangerade av yrkesföreningen Svensk förening för informationsspecialister. En personalutbildning hölls den 5 april 2011 på Maria Ungdom om deras verksamhet och uppgifter. Håkan Leifman höll den 3 maj en personalutbildning om hur STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) fungerar och de uppgifter som de hanterar. Representation i andra organisationer och myndigheter CAN har liksom tidigare år varit representerat i olika organisationer, styrelser och grupper. Detta är väsentligt för att kunna följa med i utvecklingen på olika områden samt för att få kunskaper och information, som kan vara till nytta för CAN och medlemsorganisationerna. Representanter från CAN har, förutom den representation som beskrivs nedan, också medverkat vid skilda organisationers kongresser och andra former av sammankomster. Centralförbundet för socialt arbete (CSA) Mia Sundelin, ledamot och representant Anna Liedbergius, suppleant och representant Eva-Karin Envall, representant Föreningen Fruktdrycker Peter Moilanen, representant Mia Sundelin, representant Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) Mia Sundelin, representant Ansvars och Gunnar Nelkers Hedersstiftelse Björn Hibell, ledamot Isabella Gripe, suppleant 26

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461 Årsredovisning 2013 Organisationsnummer 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...12 Marknadsföring...14

Läs mer

Årsredovisning 2014. Org nr 802000-5461

Årsredovisning 2014. Org nr 802000-5461 Årsredovisning 2014 Org nr 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 12 Bibliotek... 12 Publiceringsverksamhet... 13 Marknadsföring... 15 Webbplatser

Läs mer

Svenska elevers drogvanor i ett europeiskt perspektiv

Svenska elevers drogvanor i ett europeiskt perspektiv ESPAD 2011 Svenska elevers drogvanor i ett europeiskt perspektiv Ulf Guttormsson ulf.guttormsson@can.se Björn Hibell bjorn.hibell@can.se 31 maj 2012 Bakgrund Svenska skolundersökningar sedan 1971 Önskemål

Läs mer

Webbaserade interventioner. Anna Liedbergius

Webbaserade interventioner. Anna Liedbergius Webbaserade interventioner Anna Liedbergius Tre exempel WISEteens, ett EU-projekt som syftar till att utveckla en webbintervention för 16-18-åringar med riskkonsumtion av alkohol eller konsumtion av narkotika

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Material CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Material CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 2011-03-07 Material Rapportserien Nr 8 Narkotikasituationen i Norden... 40,00 Nr 12 Totalkonsumtionsmodellen. En forskningsöversikt... 40,00 Nr 14 Sverige, EG och alkoholpolitiken. En konferensrapport...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Alkohol- och drogförebyggande arbete i Jönköpings län 2009-2014

Alkohol- och drogförebyggande arbete i Jönköpings län 2009-2014 Alkohol- och drogförebyggande arbete i Jönköpings län 2009-2014 Detta dokument är en sammanfattning av Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014. Du kan läsa

Läs mer

Ungas drogvanor över tid

Ungas drogvanor över tid Ungas drogvanor över tid Håkan Leifman hakan.leifman@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Presentationen Fokus på åk 9 och gymnasiets år 2 Utvecklingen alkoholvanor Alkohol - kohorteffekter tar man

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Nationellt tobaksarbete

Nationellt tobaksarbete Nationellt tobaksarbete Cecilia Birgersson Utredare tobaksprevention 2011-04-05 Sid 1 Konsekvenser Nikotin är en drog med snabb tillvänjning som ger ett starkt beroende i klass med heroin Tobaksrökningen

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Stadgar för SVENSKA FÖRENINGEN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFORSKNING (SAD)

Stadgar för SVENSKA FÖRENINGEN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFORSKNING (SAD) Stadgar för SVENSKA FÖRENINGEN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFORSKNING (SAD) Enligt beslut av årsmöte 1997-11-10 1 Målsättning Föreningens verksamhet syftar till att främja forskning om alkohol och andra beroendeframkallande

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering.

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering. allmänna försvarsföreningen Sida 1 (8) Verksamhetsplan 2012 1. Inriktning i stort Allmänna Försvarsföreningen (AFF) ska verka för att vara ett forum för information och debatt om försvars- och säkerhetsfrågor

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Omfattar flera delprojekt i primärvården som - Barnhälsovård - Mödrahälsovård - Distriktssköterskor/mottagningssköterskor

Läs mer

Välkommen till Skoltävling 2005!

Välkommen till Skoltävling 2005! Välkommen till Skoltävling 2005! Tävlingen riktar sig till elever i årskurs 6. Målet är att öka kunskapen om hur viktigt och roligt det är att röra sig och att använda cykelhjälm. Tävlingen består av tre

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR E NI NG E NS UP PDR A G SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt Tid: 2013-05-05 13.00-16.00 Plats: IOGT-NTO Distriktsexpeditionen, Klara Södra Närvarande: Oskar Jalkevik Ordförande Linda Tjälldén Vice ordförande

Läs mer

Regionalbehovsanalys. Länsstyrelseforum den 22-23 oktober

Regionalbehovsanalys. Länsstyrelseforum den 22-23 oktober Regionalbehovsanalys Länsstyrelseforum den 22-23 oktober Agenda Beskrivning av processen Nuläget Exempel på utgärder Virtuell samverkan Verktyg för omvärldsbevakning Beskrivning av arbetsprocess Metodkonceptet

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill KOSTNADSANALYS Transportstyrelsen Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers kompetens genom rekrytering, uthyrning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Hösten 2010 Våren 2011 Tryggvekonceptet i Lidköping Tryggve handlar om att stödja barn och unga till föräldrar med alkoholdrogberoende, ibland benämnda som de glömda barnen. Detta

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Unga och droger ett sammandrag 2011-02-22

Unga och droger ett sammandrag 2011-02-22 Unga och droger ett sammandrag 2011-02-22 Det hölls en temadag i stadsdelen Majorna i Göteborg, på Dalheimers Hus, den 22 februari på temat Unga och droger och med underrubriken Om konsekvenser när droger

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program för s kommun Innehåll Drogpolitiskt program... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Alkohol... 5... 5 Barn och ungdomar... 6 Vuxna... 6 Narkotika... 8... 8 Barn och

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada.

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. brev Alla Klippan-sektioner får här ett nyhetsbrev. Hoppas jag! Kanske får du detta brev, fast det egentligen någon annan borde

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Pressmeddelande 2011-06-XX

Pressmeddelande 2011-06-XX Pressmeddelande 2011-06-XX Inför midsommar Var sjunde anställd i Stockholms län dricker alkohol minst tre i veckan Var sjunde anställd i Stockholms län, 14 procent, dricker alkohol tre dagar i veckan eller

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna FAKTABAS REVISION 2012 1 Innehåll Inledning... 3 Ekonomiska förutsättningar... 4 Budgetberedning... 4 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 4 Otillräckliga resurser?... 5 Revisorernas arvoden...

Läs mer

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Barnlängtan lämnar härmed följande berättelse för den verksamhet som bedrivits inom föreningen under tiden 1 januari - 12 december, 2013 STYRELSEN Föreningens styrelse

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program 1 Antaget av kommunfullmäktige 1997-09-17, 258, Dnr: 134/96.709 1997-06-18, 244 Alkohol- och drogpolitiskt program Älvkarleby kommuns alkohol- och drogpolitiska program skall ligga i linje med nationella

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Alkohol och drogsituationen Nationellt och lokalt

Alkohol och drogsituationen Nationellt och lokalt Alkohol och drogsituationen Nationellt och lokalt Pirjo Svegréus Drogförebyggande samordnare pirjo.svegreus@skovde.se 0500-49 87 67 www.skovde.se/drogforebyggande Nationell Baskurs: Riskbruk, missbruk

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

SLAN-konferens för länsnykterhetsförbunden.

SLAN-konferens för länsnykterhetsförbunden. SLAN-konferens för länsnykterhetsförbunden. Tid: 30-31 januari 2015. SLANs v.ordf. Marie Bergström hälsade välkommen till Länsnykterhetskonferensen som samlat 25 deltagare på IOGT-NTO gården i Klara (deltagarlista

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Regeringen Nationell handlingsplan för att förebygga ALKOHOLSKADOR Nationell handlingsplan mot NARKOTIKA Minska sociala, fysiska och psykiska skador

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2014

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2014 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2014 1000 Möjligheter Grundutbildning för volontärer Alla Kvinnors Hus, Karlstad Grundutbildning för jourkvinnor Att Trygga sexuellt

Läs mer

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Innehåll 1. Referensbiblioteket i VISS... 2 2. Att söka efter referenser i referensbiblioteket... 2 3. Inmatning av nya referenser... 3

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Narkotikapriser i Sverige 1988-2013. av Ulf Guttormsson

Narkotikapriser i Sverige 1988-2013. av Ulf Guttormsson Narkotikapriser i Sverige 1988-2013 PM av Ulf Guttormsson PM Narkotikapriser i Sverige 1988 2013 Ulf Guttormsson Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Stockholm 2014 Innehåll Inledning...

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Survey Speldesign och programmering Förväntningsenkät 2012

Survey Speldesign och programmering Förväntningsenkät 2012 1 of 11 2012-10-10 09:37 Survey Speldesign och programmering Förväntningsenkät 2012 Helena Petrini Number of evaluated questionnaires: Question Result n Frågor om dina förväntningar på dina studier vid

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Drogpolitiskt program 2010. Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Drogpolitiskt program 2010. Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Drogpolitiskt program 2010 Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Inledning Drogfrågorna är en viktig del av Sveriges folkhälsopolitik. Att begränsa skadorna av alkohol är en viktig faktor

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb

StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb Fakta och siffror för StepStone Lansering av nya platsannonser till ett bättre pris! Nu lanserar vi nya platsannonsprodukter

Läs mer

UK CH BEHANDLING MISS

UK CH BEHANDLING MISS Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst MISS ISSBR BRUK UK OCH CH BEHANDLING Gamla problem - nya lösningar Konferens i Göteborg 21 22 april 2009 ALKOHOL-OCH NARKOTIKAMISSBRUK är inte

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle.

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle. Sveriges bästa dokumenthanteringsleverantörer län för län Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Sidan 1 av 6 Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Parter Lokalpolisområde Östhammar och Östhammars kommun. Trygg i Östhammars Kommun (TRÖ) Det lokala brottsförebyggande rådet, Trygg i Östhammars

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt. therese.sehlstedt@boden.se

LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt. therese.sehlstedt@boden.se NORRBOTTEN LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt therese.sehlstedt@boden.se introduktion till HAP, VÄSTERBOTTEN Olov Stenlund olov.stenlund@skelleftea.se HAP-utbildningar HAP. LOKALT Boden

Läs mer

Varför gör FHI en kampanj?

Varför gör FHI en kampanj? Testa dina gränser ett kommunikationsprojekt om cannabis Nordisk rusmiddelkonference Tórshavn, 25 augusti 2011 Lisen Sylwan lisen.sylwan@fhi.se Varför gör FHI en kampanj? Ökande användning av cannabis

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30. Stefan Trönnhagen

Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30. Stefan Trönnhagen NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30 ande Monica Olsson (s) Kajsa Gladh (m) Sig-Britt

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

IOGT-NTO:s FOLKHÖGSKOLOR

IOGT-NTO:s FOLKHÖGSKOLOR IOGT-NTO:s FOLKHÖGSKOLOR Om en del av IOGT-NTO:s sociala verksamhet IOGT-NTO erbjuder personer som har eller har haft alkohol- eller andra drogproblem att leva helnyktert och möjligheten att förändra sin

Läs mer