Årsredovisning Org nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014. Org nr 802000-5461"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 Org nr

2

3 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning Verksamheten Bibliotek Publiceringsverksamhet Marknadsföring Webbplatser och nyhetsbrev Kurser, konferenser och utbildningar Utredning och forskning Svenska föreningen för alkohol- och drogforskning Systembolagets Alkoholforskningsråd Organisationssamverkan Föreläsarbidrag Regional verksamhet Internationellt samarbete Administration och personal Kansli Personalutveckling Representation i andra organisationer CAN:s drogforskningspris Organisationen CAN:s stadgar CAN:s uppgifter Styrelse Arbetsutskott Revisorer Ombudsförsamling Årsmöte Ekonomisk redogörelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar och noter Revisionsberättelse Anställda Länsombud... 48

4

5 Ordföranden har ordet 5

6 6

7 Tillbakablick Politik spelar roll! Sedan 2011 har CAN samordnat en uppmärksamhetsvecka för barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. År 2014 fick kampanjen namnet Spela roll! och målgrupp för insatserna var politiker. En av aktiviteterna bestod av ett utskick av en checklista för kommunpolitiker. #hejdåalkoholskador CAN bedriver tillsammans med länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län en kommunikationsinsats för att unga vuxna inte ska förse minderåriga med alkohol. I början av juni fick totalt nyblivna 20-åringar en uppblåsbar hjärna i brevlådan tillsammans med budskap från kampanjen. 7

8 Almedalen Under Almedalsveckan presenterades traditionsenligt resultat från undersökningen Skolelevers drogvanor. Ett särskilt seminarium ägnades åt resultaten för Gotland där vi 2014 genomfört en uppdragsundersökning. Ytterligare ett seminarium hade Gotlands-fokus; om det vid tillfället kommande försöket med förlängda öppettider på krogar i Visby. Ytterligare ett seminarium handlade om Monitormätningarna och avslutningsvis genomfördes ett panelsamtal om attityder till alkohol och narkotika. Länsombudsresa till Lissabon Vart tredje år görs en studieresa tillsammans med CAN:s länsombud. Denna gång gick resan till Lissabon där vi besökte både EU-organet EMCDDA och de lokala aktörerna inom ANDT-politik och samordning; SICAD, CDT och Lissabon kommun. Resan innehöll förutom studiebesök även en heldagskonferens om länsombudsarbetet och CAN idag. Alla länsombud fick presentera CAN-relaterad verksamhet i länet under det senaste året. 8

9 CAN-dagen Årets CAN-dag handlade om alkohol och tobak och innehöll presentationer både av forskningsresultat och hur organisationer använder sig av resultaten i sitt påverkansarbete. I slutet av dagen var det prisutdelning i Årets förebyggare. Norrtälje utsågs till Årets förebyggande kommun, Tobaksbarn fick pris för Årets förebyggande insats och Tommy Moberg röstades fram som Årets förebyggare. 9

10 Inledning Från och med verksamhetsåret 2002 har CAN ingått ett avtal med staten (Socialdepartementet). Under verksamhetsåret 2009 ökade statsbidraget med 1,5 miljoner kronor till kronor och var sedan oförändrat både 2010 och Under verksamhetsåret 2012 ökade statsbidraget till 16 miljoner kronor och 2013 till kronor, en nivå som förblev oförändrad för år Av avtalet framgår bland annat att CAN skall driva ett bibliotek och genomföra olika drogvaneundersökningar. Avtalet beskriver att CAN inom området alkohol och andra droger skall följa och beskriva konsumtionsutvecklingen genom att genomföra undersökningar, analyser och producera rapporter, förmedla kunskap om alkohol och andra droger i allmänhet och om konsumtionsutvecklingen i synnerhet, samverka med ideella organisationer, myndigheter och andra intressenter, bedriva regional verksamhet, medverka i internationellt samarbete. År 2014 var ett år med stora förändringar på CAN. Nio personer nyanställdes och flera nya projekt startades. Många av dessa satsningar fortsätter under CAN har nu i stort sett den breda uppsättning av personal med olika kompetenser som krävs för att framgångsrikt kunna driva större kunskapstunga projekt. Inte minst har vi förstärkt vår kompetens när det gäller analys och forskning. Detta har varit nödvändigt utifrån CAN:s strävan att kunna genomföra mer fördjupande analyser av de data som CAN förfogar över. Förstärkningen av forskarkomptensenen på CAN skall således ses som ett medel, och inte ett mål i sig, i syfte att förstärka och höja kvaliteten på olika delar av CAN:s verksamhet. Kompetensförstärkningen är också nödvändig om CAN skall vara den kunskapsorganisation inom ANDT-området som vi strävar efter och som många efterfrågar. CAN:s primära målgrupper är organisationer och personer som arbetar med, forskar om och studerar drogfrågor, i första hand inom den förebyggande sektorn samt ungdomar, och vuxna i ungdomars närhet. CAN har för sin verksamhet tre övergripande mål, nämligen CAN:s tjänster ska vara av hög kvalitet CAN skall ge service av hög kvalitet CAN:s tjänster ska bli än mer tillgängliga 10

11 CAN arbetar vidare utifrån både långsiktiga mål och ettårsmål, såväl övergripande som verksamhetsspecifika. Ettårsmålen innebär i praktiken mål för verksamhetsåret 2015 och långsiktiga ska ses över tid, t.ex. en period om fem år. De övergripande ettårsmålen för 2014 var följande: Målgruppsundersökningar skall genomföras Våra primära målgrupper skall vara nöjda med våra utbildningsinsatser och de tjänster vi tillhandahåller Antalet medlemsorganisationer skall öka Antalet utgivna CAN-rapporter skall öka Rapporterna skall i större utsträckning vara målgruppsanpassade Forskningsanknytningen skall stärkas En moderniserad version av Drogutvecklingen i Sverige skall ges ut under hösten Kunskaperna om bortfallets egenskaper och betydelse skall förbättras På det stora hela har dessa mål uppnåtts helt och i vissa fall delvis. Detsamma gäller de verksamhetsspecifika ettårsmålen för 2014 vilka inte redovisas här men som används aktivt i det interna utvecklingsarbetet. 11

12 Verksamheten Bibliotek CAN har ett av Europas största specialbibliotek inom alkohol- och narkotikaområdet. Inriktningen är på svensk och utländsk litteratur om alkohol, narkotika och andra droger. Biblioteket är öppet 25 timmar per vecka. Informations- och låneservicen nyttjas av många olika användarkategorier; studerande, lärare, socialarbetare, journalister och forskare samt av myndigheter och institutioner liksom av alla typer av bibliotek i Sverige och övriga Norden och av CAN:s personal. Vidare är biblioteket ett så kallat samverkansbibliotek i avtal med Kungliga biblioteket, vilket innebär att vi fullt ut deltar i det svenska forskningsbibliotekssamarbetet. Ett avtal om biblioteksservice med Statens institutionsstyrelse (SiS) har löpt sedan flera år. Det innebär fortlöpande litteraturbevakning inom valda ämnesområden samt dokumentleveranser och boklån till forskargruppen vid SiS. Under året har bibliotekets personal fortsatt arbetet med att stärka bibliotekets verksamhet över avdelningarna. Vi har bjudit in kollegerna från främst Analys & Metod att under möten berätta om sina verksamhetsområden. Ett par korta informationsträffar om bibliotekets resurser har hållits för CAN:s personal. Vi har också hållit en presentation om bibliotekets verksamhet för CAN:s styrelse. Biblioteket har dessutom besökt organisationer inom drogområdet. Bibliotekets internationella verksamhet finns beskriven under rubriken Internationellt samarbete. Litteraturbestånd, katalogisering och indexering Biblioteket bevakar och köper in litteratur inom ämnesområdet. Under året har cirka 200 nya titlar skaffats, katalogiserats och indexerats i katalogen Alcona och i LIBRIS. Dessutom har ett 40-tal artiklar ur svenska tidskrifter katalogiserats och indexerats. Bibliotekets samlingar upptar nu 385 hyllmeter. Ett ständigt ökande antal elektroniska publikationer kompletterar de tryckta samlingarna. Under året har den retrospektiva katalogiseringen i LIBRIS fortsatt, och antalet CAN-poster är nu drygt Efter 2008 års katalogmatchning återstod att manuellt registrera bestånd på ett antal poster. Detta arbete kommer att fortsätta under 2015 med syftet att synliggöra och marknadsföra biblioteket på ett nationellt plan. Antalet tidskrifter och övriga periodiska publikationer i tidskriftslistan, Alcona och LIBRIS är 320, varav en hel del är äldre publikationer. Gällande de nyare titlarna är CAN:s bibliotek ofta det enda bibliotek som har en löpande prenumeration på den tryckta tidskriften i Sverige. Detta medför att bibliotekets innehav är en viktig resurs inom ämnesområdet. 12

13 Information och lån Bibliotekets bestånd av böcker, rapporter, tidskrifter och övrigt material är tillgängligt i öppna samlingar, medan stora delar av den äldre litteraturen förvaras i magasin. Biblioteket har sju läsplatser och två publika datorer för sökning i Alcona och i licensierade tjänster samt på internet. Vid några tillfällen har studiebesök för grupper eller enskilda arrangerats. Under året har biblioteket haft över 600 besök och antalet lån till enskilda personer och andra bibliotek uppgår till dryg 900. Ett 60-tal tidskriftsartiklar har beställts bl.a. av andra bibliotek i Sverige och övriga Norden. Dessutom har ca 200 frågor, ställda per telefon, e-post eller genom Mikromarc, besvarats. Därutöver tillkommer ett antal frågor ställda av besökare. Antalet virtuella besök på bibliotekets webbsidor uppgick till under året. Den största externa användargruppen utgörs av studenter och anställda vid universitet och högskolor. Katalog Alcona är CAN:s bibliotekskatalog som omfattar referenser till beståndet av svenska och utländska böcker, avhandlingar, rapporter, tidskriftsartiklar, utbildningsmaterial och övrigt småtryck inom ämnesområdet. Alcona innehåller knappt poster. Abonnemang på kostnadsbelagda databaser Nationalencyklopedin Mediearkivet ArtikelSök PsycINFO Encyclopedia of Drugs, Alcohol and Addictive Behavior Encyclopedia of Sociology Encyclopedia of Substance Abuse Prevention, Treatment, & Recovery allmänt uppslagsverk på svenska artiklar i fulltext ur svenska dagstidningar referenser till artiklar ur svenska tidskrifter referenser till artiklar ur internationella vetenskapliga tidskrifter inom psykologi och närliggande ämnen Gale Virtual Reference Library Gale Virtual Reference Library SAGE Reference online Publiceringsverksamhet Tidskriften Alkohol & Narkotika Alkohol & Narkotika är en populärvetenskaplig tidskrift med ambitionen att enligt journalistiska principer bevaka och granska aktuella frågor inom det drog- och socialpolitiska området, rapportera om forskning inom detta fält och vara ett forum för debatt. Tidskriften innehåller bland annat reportage, nyheter, populärvetenskapliga artiklar, debatt och krönikor. År 2011 antog CAN:s styrelse en skriftlig policy för tidskriften. Den slår fast att Alkohol & Narkotika ska göras enligt grundläggande journalistiska principer och att kritisk granskning och debatt är viktiga inslag i tidningen. 13

14 Alkohol & Narkotika ges ut sex gånger per år med en upplaga på ex. Via familjemedlemskap och cirkulationsexemplar på arbetsplatser inom behandlingsverksamheter för missbrukare, skolor, bibliotek, forskningsinstitutioner, departement, myndigheter etc. bör tidskriften nå betydligt fler läsare. Från och med augusti 2012 sköter Pressdata registerhantering och fakturering. År 2012 genomfördes en målgruppsundersökning i form av en postal enkät till prenumeranter. Respondenterna ansåg att tidskriften präglas av hög trovärdighet. Staffan Hasselgren har sedan 1995 varit tidskriftens chefredaktör. Redaktionskommittén har under 2014 bestått av Karin Helmersson Bergmark, Lena Hübner, Ulf Malmström, Lars-Håkan Nilsson och Börje Olsson. Under november/december har redaktören i samverkan med Pressdata genomfört en DM-kampanj, riktad till tidigare prenumeranter respektive socialtjänst/vård och behandling. Under hösten har ett samarbete med det norska företaget Buyandread, som säljer digitala tidningssidor över nätet, startat. Under 2014 har varje enskilt nummer med fördjupningsartiklar belyst något aktuellt tema. Årets teman har varit följande: Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Illegala läkemedel Valet till EU-parlamentet Förkastligt eller försvarbart? om läckage av metadon och buprenorfin New Public Management inom missbruksvården + valextra Hur mycket dricker vi? temanummer kring Monitormätningarna Hepatit C Produktion av trycksaker Under 2014 har följande rapporter utkommit: Rapportserien Nr. 140 Hur mycket dricker svensken? Alkoholkonsumtionen i siffror Nr. 141 Föräldrar i missbruks- och beroendevård och deras barn Nr. 142 Alkoholkonsumtionen i Sverige 2013 Nr. 143 Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård. En kartläggning av hur de mår och vilka som får stöd Nr. 144 Drogutvecklingen i Sverige 2014 Nr. 145 Ungas frågor om alkohol och droger Nr. 146 Skolelevers drogvanor 2014 Nr. 147 Föräldrar i missbruks- och beroendevård. En kartläggning av hur deras föräldraskap fungerar Nr. 148 Hur mycket röker svensken? Cigarettförbrukningen i siffror med fokus på

15 Uppdragsundersökningar Nr. 39 ANDT-indikatorer. Gävleborg Nr. 40 Drogvanor i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Vallentuna kommun Nr. 41 Drogvanor i årskurs 9. Gotlands kommun Nr. 42 Drogvanor i årskurs 9. Gävleborg Övrigt LOCAL HERO. Ge unga en meningsfull fritid Marknadsföring Synlighet i media 2014 gav vi ut 38 pressmeddelanden. CAN eller Drugsmart har haft 249 referenser i media under 2014 (källa: Retriever, avser svensk tryckt press). När det gäller våra pressmeddelanden på MyNewsdesk har vi under 2014 haft unika visningar (dvs. antal gånger någon läst ett pressmeddelande). Om man tittar på enskilt material har de pressmeddelanden som är relaterade till rapporterna Drogutvecklingen i Sverige 2014 och Alkoholkonsumtionen i Sverige 2013 öppnats flest gånger. Webbplatser och nyhetsbrev Webbplatsen can.se är huvudkanal för att föra ut information om CAN:s verksamhet. Can.se hade under 2014 i genomsnitt unika besökare per månad med en lägsta notering i juli (5 992 st.) och en högsta notering i mars ( st.). Genomsnittligt antal besök per månad har minskat med ca sedan 2012, sannolikt på grund av att faktasidorna är under omarbetning. Den enskilda rapport som laddats ner flest gånger är rapporten Skolelevers drogvanor 2014, som laddats ner gånger. I slutet av 2014 inleddes en användarundersökning med syftet att få information om hur webbplatsen uppfattas av våra användare. Drugsmart Under 2014 har en omfattande uppgradering av webbplatsen Drugsmart.com genomförts. Allt innehåll har faktagranskats/reviderats, webbplatsen har fått ny teknisk plattform och ny form och en ny chattfunktion har utvecklats. Syftet med omarbetningen är att göra webbplatsen mer tilltalande för yngre besökare och att den ska vara plattformsoberoende, dvs. fungera bra även i mobil och på surfplatta. Under året besvarades 474 frågor och antalet besökare har slagit nya rekord, under året har vi i snitt haft unika besökare i månaden. Allra flest i november med närmare unika besökare och lägst i juni då vi hade knappt besökare. 15

16 Local Hero Under 2014 genomfördes elva workshopar (á två dagar) med sju Local Herogrupper. Grupperna genomfördes i Falköping, Orsa, Uddevalla, Växjö, Örebro och Östersund. Sammanlagt har 56 ungdomar deltagit (32 flickor och 24 pojkar). Fyra av sju kommuner har bidragit till finansieringen. Local Hero har under året presenterats vid tre ungdomsarrangemang; MY-mässan i Älvsjö, Ungdomskulturdagen i Upplands Väsby och Jag Brinner i Gävle. Local Hero har ansvarat för en utbildning av unga ordningsvärdar på Ungdomens Hus i Orsa och genomfört en fördjupad ANT-utbildning för lärare och elevrådsrepresentanter i Älvsbyn. Föreläsningar för elever på skolor och bland professionella har genomförts i Gävle, Västerås och Örebro. Under våren producerades en trycksak som beskriver metoden mer ingående med reportage från grupper, vuxenresurser och processledare samt en presentation av de senaste tre årens uppföljning. Tidningen har delats ut till professionella i våra nätverk, till exempel på DrogFokus. Ingen rekrytering av processledare har genomförts under detta år. En fortbildning för processledare har genomförts. I slutet av året inleddes en nyrekrytering av processledare samt en revidering av Local Hero-manualen. Barn som växer upp i familjer med missbruk (BIM) Årets BIM-arbete inleddes med Spela roll-veckan. Ett 80-tal aktiviteter genomfördes i landet. Målgruppen för 2014 års kampanj var politiker eftersom det var valår. Ett vykort togs fram med en checklista för kommunpolitiker. CAN skickade vykortet till samtliga riksdagsledamöter och totalt skickades vykort ut till politiker under veckan. CAN arrangerade också ett frukostseminarium på Ersta. CAN träffade ett avtal med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om att fördjupa analyserna av en kartläggning bland föräldrar inom beroende- och missbruksvården. Tre rapporter har producerats under 2014, bland annat en skattning av hur många barn det handlar om och vilket stöd barn och föräldrar får. Ett samarbete med Ersta Vändpunkten har inletts där vi bland annat har gjort kortfilmer som kan läggas upp på Drugsmart. Våra nyhetsbrev En viktig kanal för att sprida information från CAN är de elektroniska nyhetsbreven. Från CAN går det ut fyra nyhetsbrev 12 gånger per år till olika målgrupper. Under 2014 genomfördes en användarundersökning bland de drygt prenumeranterna och den besvarades av

17 Kurser, konferenser och utbildningar 2 6 januari medverkade Stina Hähnert och Local Hero-representanter på MY-mässan för unga i Älvsjö 10 januari träffade Håkan Leifman socialchefer för Kalmar läns samtliga kommuner i syfte att redogöra för det planerade ILFAprojektet. Mötet hölls i Oskarshamn 23 januari genomförde Stina Hähnert och Nina Dahlman en ANTutbildning för elevråd och lärare på Älvsbyns gymnasium januari genomförde Stina Hähnert och Nina Dahlman en fortbildning för Local Heros processledare 30 januari föredrog Håkan Leifman planerna för ILFA för kommunalråd (kommunstyrelsernas ordförande) i kommuner i Kalmar län 2 3 februari genomförde processledare och Drugsmart en Local Heroworkshop i Falköping 5 februari medverkade Håkan Leifman i ANDT-rådets möte på Socialdepartementet februari medverkade CAN i uppmärksamhetsveckan Spela roll om barn som växer upp i familjer med missbruk februari genomförde Håkan Leifman och Björn Trolldal en studieresa till Karlstad för att träffa intervjubolaget för Monitormätningarna och till Svinesund för att träffa svensk och norsk tullpersonal 14 februari föreläste Ulf Guttormsson på Nationella Cannabisnätverkets konferens 19 februari medverkade Anna Raninen och Jimmie Hjärtström i frukostmöte med E-stödsnätverket, ett nätverk för organisationer och myndigheter som arbetar med webbaserat stöd 20 februari hölls CAN-frukost med föreläsningar och diskussion om CAN:s arbete med Monitorundersökningen 26 februari närvarade Håkan Leifman och Ulf Guttormsson vid Socialdepartementets hearing om narkotikadödligheten i Sverige anordnad av ansvarig minister Maria Larsson februari genomförde processledare och Drugsmart en Local Heroworkshop i Växjö februari deltog Håkan Leifman i en konferens i Stockholm om behandling och missbruk anordnad av SiS. Leifman höll ett föredrag om ungas alkohol- och narkotikavanor över tid 1 3 mars höll processledare och Drugsmart en utbildning om ANT för unga ordningsvärdar i Orsa kommun 4 mars deltog Stina Hähnert i en fördjupningsdag om utveckling av det ANDT-preventiva arbetet i Västerås 14 mars medverkade Anna Raninen i seminarium om Social marketing arrangerat av NordAN 21 mars medverkade Håkan Leifman, Clara Henriksson, Tove Ockborn och Anna Raninen i tredagarsutbildning Utbilda utbildare om tobak i Linköping 24 mars medverkade Anna Raninen och Mia Sundelin i länskonferensen Mot samma mål 17

18 25 mars deltog Jonas Raninen i ett seminarium om attityder till alkohol 27 mars medverkade Jonas Raninen i en konferens om ungas användning av alkohol, tobak och droger 2 april medverkade Anna Raninen i en påbyggnadsutbildning för kommunala samordnare 3 april medverkade Anna Raninen vid en regional nätverksträff i Skåne 4 april medverkade Anna Raninen vid en regional nätverksträff i Västra Götaland 8 april deltog Ulf Guttormsson i möte med Samrådsgruppen i narkotikafrågor 10 april I samband med uppmärksamhetsveckan deltog Håkan Leifman i en paneldiskussion om barn som far illa 10 april medverkade Jonas Raninen och Mia Sundelin i en konferens om alkohol i Göteborg anordnad av Länsnykterhetsförbundet 10 april föreläste Stina Hähnert om Local Hero för professionella i Örebro län april genomförde processledare och Drugsmart en Local Heroworkshop för ungdomar inom Unga Örnar i Uddevalla 23 april närvarade Ulf Guttormsson vid Skyddsvärnets seminarium Narkotikaläget i Sverige 24 april medverkade Anna Raninen vid en PR-workshop i Västra Götaland 25 april medverkade Håkan Leifman, Tove Ockborn och Anna Raninen i tredagarsutbildning Utbilda utbildare om tobak i Linköping 25 april deltog Mia Sundelin i Stödgruppledarnas förenings årsmöte 6 maj föreläste Ulf Guttormsson på U-Folds utbildning om Missbruk och beroende 7 maj medverkade Håkan Leifman och Anna Raninen i Reflektion kring prevention som arrangerades av Örebro universitet 7 8 maj medverkade Håkan Leifman och Anna Raninen i en konferens om ANDT-förebyggande arbete på Örebro universitet 8 9 maj deltog delar av personalen i Systembolagets alkoholforskningskonferens på Skarpö. Mats Ramstedt och Erica Sundin föreläste om ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i den svenska befolkningen maj föreläste Håkan Leifman på Stallmästaregården i Stockholm för Kunskap till praktiks länskontaktpersoner om resultaten från den första rapporten om barn till föräldrar inom missbruks- och behandlingsvården 14 maj medverkade Anna Raninen och Tove Ockborn i workshop om lokalt förebyggande arbete i Örebro län 15 maj föreläste Stina Hähnert om ANT för elever på Vasaskolan i Gävle 15 maj medverkade Anna Raninen vid en PR-workshop i Skåne 16 maj deltog Ulf Guttormsson i Academic House kurs Praktisk problemlösning 18

19 16 maj medverkade Håkan Leifman, Clara Henriksson, Tove Ockborn och Anna Raninen i tredagarsutbildning Utbilda utbildare om tobak i Linköping maj deltog Håkan Leifman på WFAD:s konferens i Stockholm 21 maj medverkade Jonas Raninen i en hearing om missbruk bland äldre 21 maj föreläste Ulf Guttormsson om cannabisutvecklingen på Folkhälsomyndighetens nätverksträff för länsstyrelsernas ANDT-samordnare 22 maj deltog Ulf Guttormsson i möte med organisationen Tobaksfakta 26 maj föreläste Mats Ramstedt på seminarium Är det alkoholpolitiken som styr opinionen eller är det tvärtom? anordnat av Alkoholpolitiskt forum 27 maj höll Mia Sundelin en presentation om ILFA-projektet i Skellefteå 1 3 juni genomförde processledare en Local Hero-workshop i Orsa 2 4 juni genomfördes Sommarkurs om alkohol- och narkotika på Wendelsbergs folkhögskola 12 juni medverkade Anna Raninen vid en PR-workshop i Stockholm 16 juni medverkade Anna Raninen i en fortbildningsdag för gymnasielärare i Östergötlands län 1 4 juli medverkade CAN med seminarier och föreläsningar i Almedalsveckan på Gotland. Bland annat presenterades 2014 års siffror gällande skolelevers drogvanor 5 6 juli genomförde processledare en Local Hero-workshop för unga i Örebro 8 9 september medverkade Anna Raninen i projektledarträff på Bosön arrangerad av Folkhälsomyndigheten 9 september medverkade Anna Raninen i Folkhälsomyndighetens nätverksträff för länssamordnare i Stockholm 12 september höll Ulf Guttormsson en presentation vid möte med Socialdepartementet 17 september presenterade Mats Ramstedt ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser för CES (Centrum för epidemiologi och samhälle) på Ersta konferens 18 september deltog Tove Ockborn, Daniel Carlryd och Clara Henriksson i heldagsutbildning om läkemedelsberoende och nya psykoaktiva substanser anordnat av KSAN och RFHL 18 september presenterade Mats Ramstedt Recent trends in alcohol consumption in Sweden för gästande holländska Trimbos institutet på Clarion Hotel medverkade Tove Ockborn och Clara Henriksson i en september konferens om nätdroger medverkade Anna Raninen vid Norrlandslänens nätverksträff september i Lycksele 26 september hölls CAN-frukost med presentationer av Skolelevers drogvanor

20 30 september medverkade Mia Sundelin i möte i Kalmar angående ILFAprojektet 1 oktober närvarade Ulf Guttormsson vid Stockholms läns landstings presentation av Stockholms skolundersökning 3 oktober föreläste Mia Sundelin på konferensen Barn med missbruk eller psykisk sjukdom i familjen 4 oktober deltog representanter från Drugsmart i en ungdomsmässa i Upplands Väsby 8 oktober föreläste Mats Ramstedt om ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i Sverige 2013 för narkotikasamrådsgruppen inom Folkhälsomyndigheten 9 oktober höll Johan Svensson en presentation vid Svenska Spels forskningsdag 11 oktober medverkade Jonas Raninen i en konferens om barn som växer upp i missbruksmiljöer anordnad av Junis 14 oktober medverkade Anna Raninen i samordnarträff i Stockholms län 14 oktober föreläste Stina Hähnert och Tove Ockborn på konferensen Jag Brinner i Gävle 16 oktober medverkade Mia Sundelin i ett seminarium i Sundsvall anordnat av IQ oktober medverkade delar av personalen i konferensen DrogFokus i Norrköping 22 oktober presenterade Mats Ramstedt och Erica Sundin preliminära resultat om utsatthet för andras drickande i Norden på DrogFokus 23 oktober deltog Mats Ramstedt i en paneldiskussion Illegal införsel av alkohol. Kunskap, erfarenhet och framtid på DrogFokus oktober hölls ett regionalt ESPAD-seminarium på CAN för att planera för 2015 års datainsamling. Håkan Leifman och Ulf Guttormsson medverkade 4 november modererade Anna Raninen en konferens i Göteborg arrangerad av Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland 4 november deltog Mia Sundelin i möten i Kalmar och Torsås angående ILFA-projektet 6 november genomfördes CAN-dagen, en heldagskonferens om alkohol och tobak. Anna Raninen modererade. På eftermiddagen delades pris ut till Årets förebyggare 7 november genomfördes CAN:s kontaktpersonkonferens 11 november deltog Tove Ockborn i en heldagsworkshop om Samordning i lokalt förebyggande arbete 12 november medverkade Anna Raninen i en konferens i Stockholm för samordnare, polis och politiker i åtta län 13 november presenterade Mats Ramstedt och Erica Sundin studien Vanor och konsekvenser på en konferens i Västerås anordnad av Länsstyrelserna genomförde processledare en Local Hero-workshop i november Östersund 17 november föreläste Ulf Guttormsson på Centrum för psykiatriforsknings Grundkurs i Cannabis 20

21 18 november medverkade Anna Raninen i grundutbildning för kommunala samordnare i Eskilstuna november medverkade Håkan Leifman, Tove Ockborn och Anna Raninen i en grundutbildning för kommunala samordnare i Eskilstuna 24 november presenterade Mats Ramstedt utvärderingen Längre öppettider på krogen i Visby i Visby, Gotland 24 november deltog Mia Sundelin i möte i Oskarshamn angående ILFAprojektet 25 november föreläste Mats Ramstedt om Aktuella trender i alkoholrelaterat våld i ljuset av förändrade alkoholvanor på Systembolagets konferens om alkohol och våld 26 november föreläste Mats Ramstedt om Negativa konsekvenser av egna och andras alkoholvanor för Alkoholpolitiskt forum deltog Håkan Leifman i SAD:s årliga forskningskonferens, november denna gång i Stockholm 2 december föreläste Håkan Leifman i Landskrona om cannabisvanor och attityder bland unga och vuxna i Sverige 5 december medverkade Anna Raninen i en nätverksträff för brotts- och drogförebyggande samordnare arrangerad av Länsstyrelsen i Västra Götaland 8 december deltog Mats Ramstedt och Britta Grönlund i fördelningssammanträde med Systembolagets Alkoholforskningsråd 11 december föreläste Mats Ramstedt om Negativa konsekvenser av egna och andras alkoholvanor på HFS temadag om alkohol 17 december träffade Håkan Leifman och Mia Sundelin Kunskapskällar'ns personal för att diskutera indikatorbaserat lokalt förebyggande arbete Utredning och forskning CRD CAN:s rapporteringssystem om droger Sedan slutet av 1980-talet administrerar CAN ett rapporteringssystem för att upptäcka nya missbrukspreparat samt för att samla in uppgifter om narkotikapriser. Undersökningens tonvikt ligger på att följa narkotikaprisutvecklingen på detaljistnivå, även om utvecklingen på grossistnivå också följs sedan Rapporteringssystemet består av en webbenkät som går ut till en informatör på samtliga 21 länspolismyndigheter. Insamlingen sker två gånger årligen och prisuppgifterna rapporteras vidare bland annat till UNODC och EMCDDA. Istället för att redovisa 2013 års prisuppgifter i en särskild rapport publicerades informationen i ett PM samt i en tabellbilaga i Excelformat på Fördelen med denna typ av resultatredovisning är att den är såväl snabb som kostnadseffektiv samtidigt som resultaten enkelt kan vidarebearbetas. En nackdel kan vara att oinsatta läsare behöver komplettera denna information med tekniska och metodologiska beskrivningar från tidigare publicerade rapporter, varför denna redovisningsform emellanåt även kan behöva kompletteras med traditionella rapporter. 21

22 Drogutvecklingen i Sverige CAN har sedan 1970-talets början presenterat olika slags översikter rörande drogutvecklingen i riket. Under året utkom Drogutvecklingen i Sverige 2014 (CAN-rapport nr 144) och en nyhet var att den tryckta rapporten kompletterades med inte bara digitala diagram utan att hela den omfattande tabellbilagan publicerades digitalt på CAN:s hemsida, vilket innebär en ökad servicegrad med tanke på de utökade möjligheter till vidare bearbetningar som detta innebär. Den föregående rapporten i serien var Drogutvecklingen i Sverige Således har det gjorts ett avsteg från det tidigare årliga publiceringsintervallet. Framöver planeras Drogutvecklingen att utkomma vart tredje år, kompletterad med en kortversion på engelska innehållande en internationell jämförelse under mellanåren. Drogvaneundersökningar bland skolungdomar Som brukligt genomfördes de årligen återkommande drogvaneenkäterna på riksnivå i årskurs 9 samt i gymnasiets år 2. Därtill genomfördes uppdragsundersökningar i Vallentuna, Gävleborg och på Gotland. De lokala/regionala datainsamlingarna redovisades i separata rapporter till respektive uppdragsgivare medan riksresultaten redovisades i CAN:s rapportserie (CAN-rapport nr 146) samt i ett Exceltabell-appendix på Nytt i rapporten för 2014 var bl.a. resultat gällande spelande om pengar samt en analys av betydelsen av skolors socioekonomiska skillnader i förhållande till drogvanorna. ESPAD The European School survey Project on Alcohol and other Drugs ESPAD-undersökningen startades i början av 1990-talet av CAN som t.o.m var den aktör som drev arbetet framåt och stod för projektsamordningen. Projektet går ut på att samla in jämförbara data om europeiska skolungdomars drogvanor. De indikatorer som mäts genom ESPAD betraktas idag som nyckelindikatorer både i enskilda länder och på europanivå, inte minst inom EU. Därför pågår ett arbete med att etablera koordinationen på en mer internationell nivå, med EU:s narkotikacentra (EMCDDA, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) som en av parterna. CAN har under 2014 bistått i detta arbete samt även påbörjat förberedelserna runt den kommande svenska datainsamlingen Under 2014 deltog CAN vid the General Assembly i Zagreb och Håkan Leifman, som är Sveriges Principal Investigator, är dessutom medlem i the Steering Committee, samt från 2015 även i the Coordination Committee. Externa dataleveranser Förutom att avdelningen besvarar en hel del förfrågningar av mera spontan och temporär karaktär från yrkesverksamma såväl som från privatpersoner så förekommer ett antal mera rutiniserade statistikleveranser och då handlar det ofta om vidareförmedlingar och specialbearbetningar av material som samlats in via CRD, Monitor och skolundersökningarna. Beställare av sådana uppgifter är bl.a. Brå, SCB, Folkhälsomyndigheten samt UNODC och EMCDDA (med Folkhälsomyndigheten som mellanhand). 22

Droganvändning bland unga i Europa

Droganvändning bland unga i Europa Droganvändning bland unga i Europa En presentation av den femte ESPAD undersökningen Ulf Guttormsson ulf.guttormsson@can.se Drogfokus, 25 oktober 2012 Vad är ESPAD? European School survey Project on Alcohol

Läs mer

Alkoholkonsumtionen och anskaffning i Södermanland utifrån Monitormätningar och Preventionsindex för länets kommuner

Alkoholkonsumtionen och anskaffning i Södermanland utifrån Monitormätningar och Preventionsindex för länets kommuner Alkoholkonsumtionen och anskaffning i Södermanland utifrån Monitormätningar och Preventionsindex för länets kommuner Lanseringskonferens för den nationella ANDT-strategin 2016-2020 Katrineholm den 15 mars

Läs mer

Narkotikautvecklingen i Sverige och Europa

Narkotikautvecklingen i Sverige och Europa Narkotikautvecklingen i Sverige och Europa ( Hur står sig den svenska modellen ) Ulf Guttormsson (ulf.guttormsson@can.se) Eskilstuna 20 september 2017 Vad är CAN? Paraplyorganisation Målgrupper Analys

Läs mer

Godkännande av överenskommelse om bidrag för viss verksamhet hos Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1 bilaga

Godkännande av överenskommelse om bidrag för viss verksamhet hos Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1 bilaga Beslut Protokoll III:10 vid regeringssammanträde 2014-12-18 S2014/8755/FST Socialdepartementet Godkännande av överenskommelse om bidrag för viss verksamhet hos Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning,

Läs mer

Årsredovisning 2012. Org nr 802000-5461

Årsredovisning 2012. Org nr 802000-5461 Årsredovisning 2012 Org nr 802000-5461 INNEHÅLL Ordföranden har ordet... 5 Några glimtar från året som gått... 7 Inledning... 9 Verksamheten... 10 Basfaktaförmedling... 10 Bibliotek... 10 Publiceringsverksamhet...

Läs mer

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461 Årsredovisning 2013 Organisationsnummer 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...12 Marknadsföring...14

Läs mer

Rapport om. CANs verksamhet 2011

Rapport om. CANs verksamhet 2011 Rapport om CANs verksamhet 2011 1 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Några glimtar från året som gått... 7 Inledning...10 Verksamheten...11 Basfaktaförmedling... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...

Läs mer

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Alkohol För 2009 har konsumtionen beräknats till 9,3 liter ren alkohol. Detta innebär att den totala

Läs mer

Svenska elevers drogvanor i ett europeiskt perspektiv

Svenska elevers drogvanor i ett europeiskt perspektiv ESPAD 2011 Svenska elevers drogvanor i ett europeiskt perspektiv Ulf Guttormsson ulf.guttormsson@can.se Björn Hibell bjorn.hibell@can.se 31 maj 2012 Bakgrund Svenska skolundersökningar sedan 1971 Önskemål

Läs mer

8 steg till ett lokalt ANDT-arbete

8 steg till ett lokalt ANDT-arbete 8 steg till ett lokalt ANDT-arbete Förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak Foldern är framtagen av länsstyrelserna i Värmland och Örebro län samt kommuner. Länsstyrelsen en samlande

Läs mer

Avtal om bidrag för viss verksamhet hos CAN

Avtal om bidrag för viss verksamhet hos CAN Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2012-12-18 nr II:12 Avtal om bidrag för viss verksamhet hos CAN Mellan svenska staten och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har

Läs mer

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR 13OLL4221 Yttrande över Eva Sundkvists (KD) motion om informations- och antidrogkampanj mot cannabis Ewa Sundkvist, (KD), Örebro har lämnat in en motion angående att inom

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Ungdomars anskaffning av alkohol

Ungdomars anskaffning av alkohol PM Ungdomars anskaffning av Registrerade eller oregistrerade källor? Håkan Leifman Juni 2017 Sammanfattning I denna PM redovisas uppgifter om hur ungdomar anskaffar. De material som använts är CAN:s skolundersökningar

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012

Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012 1 (6) Enheten för sociala frågor Kaisa Snidare 08-7854078 Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012 Förebyggande arbete

Läs mer

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län Foto: Richard Ryan Danderyds kommun den 17 april 2013 Nationell

Läs mer

Svenska elevers drogvanor

Svenska elevers drogvanor Svenska elevers drogvanor Siri Thor; siri.thor@can.se Trender, problem och självskattad hälsa. Trender i ANT i Sverige Jämförelse med ungdomar i Europa Självrapporterade alkoholrelaterade problem Tillgänglighet

Läs mer

Cannabis utvecklingen i Sverige och Europa

Cannabis utvecklingen i Sverige och Europa Cannabis utvecklingen i Sverige och Europa Ulf Guttormsson CAN 08 412 4619 ulf.guttormsson@can.se Cannabiskonferens i Östergötland, Linköping, 26 Januari 2011 www.can.se Vad är CAN? Idéburen, paraplyorganisation,

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM

DROGPOLITISKT PROGRAM DROGPOLITISKT PROGRAM 2016 2020 Beskrivning av Kalmar kommuns delmål utifrån nationella och regionala ANDT-strategier. Tfn. 0480-45 00 00 (kontaktcenter) kommun@kalmar.se www.kalmar.se INLEDNING Kalmar

Läs mer

Ungas drogvanor över tid

Ungas drogvanor över tid Ungas drogvanor över tid Håkan Leifman hakan.leifman@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Presentationen Fokus på åk 9 och gymnasiets år 2 Utvecklingen alkoholvanor Alkohol - kohorteffekter tar man

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2016

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2016 PM Alkoholkonsumtionen i Sverige 2016 Preliminära uppgifter Håkan Leifman, Björn Trolldal & Ulf Guttormsson Mars 2017 Sammanfattning Huvudsyftet med Monitormätningarna är att beräkna den totala alkoholkonsumtionen

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun

till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun BAKGRUND till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun Inledning Detta program innehåller Uddevalla kommuns politiska mål och strategier för det alkohol- och drogförebyggande arbetet.

Läs mer

Cannabis. utvecklingen i Sverige och Europa. Ulf Guttormsson, CAN. Cannabiskonferens, Karlstad, 3 september, 2012

Cannabis. utvecklingen i Sverige och Europa. Ulf Guttormsson, CAN. Cannabiskonferens, Karlstad, 3 september, 2012 Cannabis utvecklingen i Sverige och Europa Ulf Guttormsson, CAN Cannabiskonferens, Karlstad, 3 september, 2012 Vad är CAN? Paraplyorganisation med drygt 40 medlemsorganisationer. Statlig finansiering och

Läs mer

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT Erfarenheter och insatser

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT Erfarenheter och insatser En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT 2011-2014 Erfarenheter och insatser Trysil 7 september 2011 Ulrik Lindgren Politisk sakkunnig för Maria Larsson, Barnoch

Läs mer

Länsrapport Länsstyrelserna. Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Länsstyrelserna. Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 - Länsstyrelserna Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Ungas alkoholvanor i Sverige - aktuella trender

Ungas alkoholvanor i Sverige - aktuella trender Ungas alkoholvanor i Sverige - aktuella trender Håkan Leifman hakan.leifman@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Skolelevers drogvanor Riksrepresentativ urvalsundersökning av skolelever Genomförd i

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (140) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016

DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016 DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016 2016 2020 Beskrivning av Kalmar kommuns delmål utifrån nationella och regionala ANDT-strategier. Tfn. 0480-45 00 00 (kontaktcenter) kommun@kalmar.se

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Hudiksvalls kommun 2009-2013 Förord Det drogförebyggande arbetet i Hudiksvalls kommun utgår från ett folkhälsoperspektiv och syftar till att främja alla medborgares rätt till en

Läs mer

Varifrån kommer alkoholen?

Varifrån kommer alkoholen? 18 Alkohol & Narkotika Nr 3/2013 Unga dricker mindre Andelen elever som smuggelsprit minskar sedan 2007. Vanligast är att man alkohol som kommer från Systembolaget. Det är framför allt yngre vuxna i 20-årsåldern

Läs mer

Hälsosamtalet i Skolan - ett verktyg i kvalitetsarbetet

Hälsosamtalet i Skolan - ett verktyg i kvalitetsarbetet Hälsosamtalet i Skolan - ett verktyg i kvalitetsarbetet Våga följa upp! Den 16 september 2015 Annika Nordstrand chef, Folkhälsocentrum Utvecklingsavdelningen Landstingsdirektörens stab Upplägg Detta är

Läs mer

Org. nr Årsredovisning 2015

Org. nr Årsredovisning 2015 Org. nr 802000-5461 Årsredovisning 2015 INNEHÅLL DIREKTÖREN HAR ORDET... 5 INLEDNING... 6 VERKSAMHETEN... 8 BIBLIOTEK... 8 PUBLICERINGSVERKSAMHET... 9 MARKNADSFÖRING... 12 VERKSAMHET MED SÄRSKILDA MÅLGRUPPER...

Läs mer

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Med arbetsplan och budget för 2013 Vår vision är o Ett Västra Götaland där individen lever ett gott liv i ett hållbart och tryggt samhälle utan alkohol eller andra droger. Vårt

Läs mer

Pressmeddelande 2011-06-XX

Pressmeddelande 2011-06-XX Pressmeddelande 2011-06-XX Inför midsommar Var sjunde anställd i Stockholms län dricker alkohol minst tre i veckan Var sjunde anställd i Stockholms län, 14 procent, dricker alkohol tre dagar i veckan eller

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

Ungdomars drogvanor 2016

Ungdomars drogvanor 2016 Ungdomars drogvanor 2016 Undersökning bland årkurs 9 och gymnasiet år 2 i Falköping CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Ungdomars drogvanor 2016 Undersökning bland årkurs 9 och gymnasiet

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program 1 Antaget av kommunfullmäktige 1997-09-17, 258, Dnr: 134/96.709 1997-06-18, 244 Alkohol- och drogpolitiskt program Älvkarleby kommuns alkohol- och drogpolitiska program skall ligga i linje med nationella

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Droganvändning bland äldre

Droganvändning bland äldre Droganvändning bland äldre U-fold, Uppsala 21 januari 2015 Håkan Leifman hakan.leifman@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Köttberget glider in pensionsåldern - med sina alkoholvanor? Presentationen

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Skolelevers drogvanor

Skolelevers drogvanor Skolelevers drogvanor 2013 Almedalen 4 juli 2013 Håkan Leifman & Clara Henriksson hakan.leifmain@can.se, clara.henriksson@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Skolelevers drogvanor Riksrepresentativ

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Hvordan forstå utviklingen i alkoholbruk i dagens Norden?

Hvordan forstå utviklingen i alkoholbruk i dagens Norden? Hvordan forstå utviklingen i alkoholbruk i dagens Norden? Inledande reflektioner Håkan Leifman hakan.leifman@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Upplägg: Statistiken i sig Utvecklingen, mönster vuxna

Läs mer

Uppföljning #hejdåalkoholskador. Anna Raninen Kommunikation & Samverkan

Uppföljning #hejdåalkoholskador. Anna Raninen Kommunikation & Samverkan Uppföljning #hejdåalkoholskador Anna Raninen Kommunikation & Samverkan Några slutsatser från förstudien Unga vuxnas egen alkoholkonsumtion som minderåriga är den enskilt starkaste prediktorn för att förse

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

Utsatthet för andras alkoholkonsumtion aktuella resultat från ett Nordiskt jämförande projekt Forum Ansvars Mötesplats i Köpenhamn 5 nov 2015

Utsatthet för andras alkoholkonsumtion aktuella resultat från ett Nordiskt jämförande projekt Forum Ansvars Mötesplats i Köpenhamn 5 nov 2015 Utsatthet för andras alkoholkonsumtion aktuella resultat från ett Nordiskt jämförande projekt Forum Ansvars Mötesplats i Köpenhamn 5 nov 2015 Mats Ramstedt Problem för omgivningen - ett återkommande perspektiv

Läs mer

Kulturvanor i svenska städer. Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34]

Kulturvanor i svenska städer. Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34] Kulturvanor i svenska städer Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34] Innehåll Information om den nationella SOM-undersökningen... 3 Tabell 1. Teaterligan I vilken stad går invånarna på mest

Läs mer

Registrerad och oregistrerad alkohol i Sveriges län

Registrerad och oregistrerad alkohol i Sveriges län Registrerad och oregistrerad alkohol i Sveriges län 2001 2016 CAN Rapport 165 Björn Trolldal, Ulf Guttormsson och Håkan Leifman Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN Layout inlaga:

Läs mer

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 6 (xx) Dnr SN 2015/217 Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun Sammanfattning Arbetsgruppen för det drogförebyggande

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2011 Ordförande

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Nationellt tobaksarbete

Nationellt tobaksarbete Nationellt tobaksarbete Cecilia Birgersson Utredare tobaksprevention 2011-04-05 Sid 1 Konsekvenser Nikotin är en drog med snabb tillvänjning som ger ett starkt beroende i klass med heroin Tobaksrökningen

Läs mer

Alkohol och drogsituationen Nationellt och lokalt

Alkohol och drogsituationen Nationellt och lokalt Alkohol och drogsituationen Nationellt och lokalt Pirjo Svegréus Drogförebyggande samordnare pirjo.svegreus@skovde.se 0500-49 87 67 www.skovde.se/drogforebyggande Nationell Baskurs: Riskbruk, missbruk

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun Kommunfullmäktige 2005-06-14, 43 Sidan 1 av 14 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Hur har arbetet bedrivits 4. Samverkan 5. Ansvarsfördelning

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31 Lokalt program Alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksförebyggande arbete i Kungsörs kommun 2015-2017 Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-07, 12 Innehållsförteckning REGIONAL OCH LOKAL STRUKTUR... 2

Läs mer

Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014

Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014 Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014 UPPFÖLJNINGS- OCH UTVÄRDERINGSPLAN Innehållsförteckning Inledning...3 Indikatorer...4

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill KOSTNADSANALYS Transportstyrelsen Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers kompetens genom rekrytering, uthyrning

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

Västerås. Årets förebyggande kommun år 2011. Drogfocus 2012-10-24

Västerås. Årets förebyggande kommun år 2011. Drogfocus 2012-10-24 Västerås Årets förebyggande kommun år 2011 Drogfocus 2012-10-24 Kriterier Policy för alkohol & drogförebyggande arbete som är aktuell och innehåller mätbara mål som följs upp Persona avdelad för det drogförebyggande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013

PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013 PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013 För kommentarer: Charlotte Humling, Chef Arbetsförmedlingen Gävle, 010-486 45 16 Presskontakt: Erik Öberg, Press- och informationsansvarig, 010-486 79 28 Ytterligare information:

Läs mer

Nätdroger - hur ser det ut bland unga i Sverige

Nätdroger - hur ser det ut bland unga i Sverige Nätdroger - hur ser det ut bland unga i Sverige Västerås 23 september 2014 Nina Dahlman www.can.se CAN rapport 137 Håkan Leifman & Clara Henriksson Ungdomar som använder nätdroger vilka är de? Empiriska

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Kalmar kommun. Kjell Lindberg, drogförebyggare ANDT

Kalmar kommun. Kjell Lindberg, drogförebyggare ANDT Kalmar kommun Kjell Lindberg, drogförebyggare ANDT Sex Försökskommuner en forsknings- och utvecklingsverksamhet i sex kommuner 2003-2007 Vilka krav ställdes på kommunerna? Sektorsövergripande ledningsgrupp

Läs mer

Folkbibliotek Number of libraries, bookmobiles, Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter län.

Folkbibliotek Number of libraries, bookmobiles, Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter län. Folkbibliotek 2009 Tabell 1:1 Tabell 1:2 Tabell 1:3 Tabellförteckning Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter län. Table 1:1 Personal, andel kvinnor och män Table 1:2 samt antal årsverken

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Gotlands län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet.... 4 Historisk toppnotering

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Omfattar flera delprojekt i primärvården som - Barnhälsovård - Mödrahälsovård - Distriktssköterskor/mottagningssköterskor

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

Hur mår unga i Gävleborg?

Hur mår unga i Gävleborg? Hur mår unga i Gävleborg? Konferens Sociala risker och krisberedskap, Högbo 2010-06-15 Johanna Alfredsson Samhällsmedicin Gävleborg Dagens presentation Psykisk hälsa Hälsoundersökningar 1996 och 2002 Nationell

Läs mer

Unga vuxna om att förse unga med alkohol. Anna Raninen Kommunikation & Samverkan

Unga vuxna om att förse unga med alkohol. Anna Raninen Kommunikation & Samverkan Unga vuxna om att förse unga med alkohol Anna Raninen Kommunikation & Samverkan Bakgrund Många kommunikationsinsatser har de senaste åren genomförts för att påverka föräldrars attityder till att förse

Läs mer

En sammanfattande presentation av regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och. tobakspolitiken 2014

En sammanfattande presentation av regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och. tobakspolitiken 2014 En sammanfattande presentation av regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och Regeringens ANDT-strategi Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län Pressträff om resultaten från Stockholmsenkäten 14 Kaisa Snidare, ANDT-samordnare Länsstyrelsen Nationell strategi för ANDT-politiken 11-15

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Gotlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Gotland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Resultat i korta drag från Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Januari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

ILFA Indikatorsbaserat Lokalt Förebyggande Arbete

ILFA Indikatorsbaserat Lokalt Förebyggande Arbete ILFA Indikatorsbaserat Lokalt Förebyggande Arbete 11 november2015 Förebygg.nu Göteborg Så här lägger vi upp det: Övergripande om ILFA Vad ger det kommunen? Vad ger det länet? Frågor? Prevention eller?

Läs mer

Undersökning bland poliser

Undersökning bland poliser Undersökning bland poliser En undersökning bland Polisförbundets medlemmar, maj 2012, gällande: Huruvida poliser avstår från att kritisera p.g.a. rädsla för eventuella repressalier Framförande av kritik

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Göteborg

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Göteborg Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Göteborg 2017-05-04 Kristofer Odö Samordnare Drugsmart Kristofer.odo@can.se 0723-71 43 18 CAN är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade

Läs mer