Årsredovisning Org nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014. Org nr 802000-5461"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 Org nr

2

3 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning Verksamheten Bibliotek Publiceringsverksamhet Marknadsföring Webbplatser och nyhetsbrev Kurser, konferenser och utbildningar Utredning och forskning Svenska föreningen för alkohol- och drogforskning Systembolagets Alkoholforskningsråd Organisationssamverkan Föreläsarbidrag Regional verksamhet Internationellt samarbete Administration och personal Kansli Personalutveckling Representation i andra organisationer CAN:s drogforskningspris Organisationen CAN:s stadgar CAN:s uppgifter Styrelse Arbetsutskott Revisorer Ombudsförsamling Årsmöte Ekonomisk redogörelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar och noter Revisionsberättelse Anställda Länsombud... 48

4

5 Ordföranden har ordet 5

6 6

7 Tillbakablick Politik spelar roll! Sedan 2011 har CAN samordnat en uppmärksamhetsvecka för barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. År 2014 fick kampanjen namnet Spela roll! och målgrupp för insatserna var politiker. En av aktiviteterna bestod av ett utskick av en checklista för kommunpolitiker. #hejdåalkoholskador CAN bedriver tillsammans med länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län en kommunikationsinsats för att unga vuxna inte ska förse minderåriga med alkohol. I början av juni fick totalt nyblivna 20-åringar en uppblåsbar hjärna i brevlådan tillsammans med budskap från kampanjen. 7

8 Almedalen Under Almedalsveckan presenterades traditionsenligt resultat från undersökningen Skolelevers drogvanor. Ett särskilt seminarium ägnades åt resultaten för Gotland där vi 2014 genomfört en uppdragsundersökning. Ytterligare ett seminarium hade Gotlands-fokus; om det vid tillfället kommande försöket med förlängda öppettider på krogar i Visby. Ytterligare ett seminarium handlade om Monitormätningarna och avslutningsvis genomfördes ett panelsamtal om attityder till alkohol och narkotika. Länsombudsresa till Lissabon Vart tredje år görs en studieresa tillsammans med CAN:s länsombud. Denna gång gick resan till Lissabon där vi besökte både EU-organet EMCDDA och de lokala aktörerna inom ANDT-politik och samordning; SICAD, CDT och Lissabon kommun. Resan innehöll förutom studiebesök även en heldagskonferens om länsombudsarbetet och CAN idag. Alla länsombud fick presentera CAN-relaterad verksamhet i länet under det senaste året. 8

9 CAN-dagen Årets CAN-dag handlade om alkohol och tobak och innehöll presentationer både av forskningsresultat och hur organisationer använder sig av resultaten i sitt påverkansarbete. I slutet av dagen var det prisutdelning i Årets förebyggare. Norrtälje utsågs till Årets förebyggande kommun, Tobaksbarn fick pris för Årets förebyggande insats och Tommy Moberg röstades fram som Årets förebyggare. 9

10 Inledning Från och med verksamhetsåret 2002 har CAN ingått ett avtal med staten (Socialdepartementet). Under verksamhetsåret 2009 ökade statsbidraget med 1,5 miljoner kronor till kronor och var sedan oförändrat både 2010 och Under verksamhetsåret 2012 ökade statsbidraget till 16 miljoner kronor och 2013 till kronor, en nivå som förblev oförändrad för år Av avtalet framgår bland annat att CAN skall driva ett bibliotek och genomföra olika drogvaneundersökningar. Avtalet beskriver att CAN inom området alkohol och andra droger skall följa och beskriva konsumtionsutvecklingen genom att genomföra undersökningar, analyser och producera rapporter, förmedla kunskap om alkohol och andra droger i allmänhet och om konsumtionsutvecklingen i synnerhet, samverka med ideella organisationer, myndigheter och andra intressenter, bedriva regional verksamhet, medverka i internationellt samarbete. År 2014 var ett år med stora förändringar på CAN. Nio personer nyanställdes och flera nya projekt startades. Många av dessa satsningar fortsätter under CAN har nu i stort sett den breda uppsättning av personal med olika kompetenser som krävs för att framgångsrikt kunna driva större kunskapstunga projekt. Inte minst har vi förstärkt vår kompetens när det gäller analys och forskning. Detta har varit nödvändigt utifrån CAN:s strävan att kunna genomföra mer fördjupande analyser av de data som CAN förfogar över. Förstärkningen av forskarkomptensenen på CAN skall således ses som ett medel, och inte ett mål i sig, i syfte att förstärka och höja kvaliteten på olika delar av CAN:s verksamhet. Kompetensförstärkningen är också nödvändig om CAN skall vara den kunskapsorganisation inom ANDT-området som vi strävar efter och som många efterfrågar. CAN:s primära målgrupper är organisationer och personer som arbetar med, forskar om och studerar drogfrågor, i första hand inom den förebyggande sektorn samt ungdomar, och vuxna i ungdomars närhet. CAN har för sin verksamhet tre övergripande mål, nämligen CAN:s tjänster ska vara av hög kvalitet CAN skall ge service av hög kvalitet CAN:s tjänster ska bli än mer tillgängliga 10

11 CAN arbetar vidare utifrån både långsiktiga mål och ettårsmål, såväl övergripande som verksamhetsspecifika. Ettårsmålen innebär i praktiken mål för verksamhetsåret 2015 och långsiktiga ska ses över tid, t.ex. en period om fem år. De övergripande ettårsmålen för 2014 var följande: Målgruppsundersökningar skall genomföras Våra primära målgrupper skall vara nöjda med våra utbildningsinsatser och de tjänster vi tillhandahåller Antalet medlemsorganisationer skall öka Antalet utgivna CAN-rapporter skall öka Rapporterna skall i större utsträckning vara målgruppsanpassade Forskningsanknytningen skall stärkas En moderniserad version av Drogutvecklingen i Sverige skall ges ut under hösten Kunskaperna om bortfallets egenskaper och betydelse skall förbättras På det stora hela har dessa mål uppnåtts helt och i vissa fall delvis. Detsamma gäller de verksamhetsspecifika ettårsmålen för 2014 vilka inte redovisas här men som används aktivt i det interna utvecklingsarbetet. 11

12 Verksamheten Bibliotek CAN har ett av Europas största specialbibliotek inom alkohol- och narkotikaområdet. Inriktningen är på svensk och utländsk litteratur om alkohol, narkotika och andra droger. Biblioteket är öppet 25 timmar per vecka. Informations- och låneservicen nyttjas av många olika användarkategorier; studerande, lärare, socialarbetare, journalister och forskare samt av myndigheter och institutioner liksom av alla typer av bibliotek i Sverige och övriga Norden och av CAN:s personal. Vidare är biblioteket ett så kallat samverkansbibliotek i avtal med Kungliga biblioteket, vilket innebär att vi fullt ut deltar i det svenska forskningsbibliotekssamarbetet. Ett avtal om biblioteksservice med Statens institutionsstyrelse (SiS) har löpt sedan flera år. Det innebär fortlöpande litteraturbevakning inom valda ämnesområden samt dokumentleveranser och boklån till forskargruppen vid SiS. Under året har bibliotekets personal fortsatt arbetet med att stärka bibliotekets verksamhet över avdelningarna. Vi har bjudit in kollegerna från främst Analys & Metod att under möten berätta om sina verksamhetsområden. Ett par korta informationsträffar om bibliotekets resurser har hållits för CAN:s personal. Vi har också hållit en presentation om bibliotekets verksamhet för CAN:s styrelse. Biblioteket har dessutom besökt organisationer inom drogområdet. Bibliotekets internationella verksamhet finns beskriven under rubriken Internationellt samarbete. Litteraturbestånd, katalogisering och indexering Biblioteket bevakar och köper in litteratur inom ämnesområdet. Under året har cirka 200 nya titlar skaffats, katalogiserats och indexerats i katalogen Alcona och i LIBRIS. Dessutom har ett 40-tal artiklar ur svenska tidskrifter katalogiserats och indexerats. Bibliotekets samlingar upptar nu 385 hyllmeter. Ett ständigt ökande antal elektroniska publikationer kompletterar de tryckta samlingarna. Under året har den retrospektiva katalogiseringen i LIBRIS fortsatt, och antalet CAN-poster är nu drygt Efter 2008 års katalogmatchning återstod att manuellt registrera bestånd på ett antal poster. Detta arbete kommer att fortsätta under 2015 med syftet att synliggöra och marknadsföra biblioteket på ett nationellt plan. Antalet tidskrifter och övriga periodiska publikationer i tidskriftslistan, Alcona och LIBRIS är 320, varav en hel del är äldre publikationer. Gällande de nyare titlarna är CAN:s bibliotek ofta det enda bibliotek som har en löpande prenumeration på den tryckta tidskriften i Sverige. Detta medför att bibliotekets innehav är en viktig resurs inom ämnesområdet. 12

13 Information och lån Bibliotekets bestånd av böcker, rapporter, tidskrifter och övrigt material är tillgängligt i öppna samlingar, medan stora delar av den äldre litteraturen förvaras i magasin. Biblioteket har sju läsplatser och två publika datorer för sökning i Alcona och i licensierade tjänster samt på internet. Vid några tillfällen har studiebesök för grupper eller enskilda arrangerats. Under året har biblioteket haft över 600 besök och antalet lån till enskilda personer och andra bibliotek uppgår till dryg 900. Ett 60-tal tidskriftsartiklar har beställts bl.a. av andra bibliotek i Sverige och övriga Norden. Dessutom har ca 200 frågor, ställda per telefon, e-post eller genom Mikromarc, besvarats. Därutöver tillkommer ett antal frågor ställda av besökare. Antalet virtuella besök på bibliotekets webbsidor uppgick till under året. Den största externa användargruppen utgörs av studenter och anställda vid universitet och högskolor. Katalog Alcona är CAN:s bibliotekskatalog som omfattar referenser till beståndet av svenska och utländska böcker, avhandlingar, rapporter, tidskriftsartiklar, utbildningsmaterial och övrigt småtryck inom ämnesområdet. Alcona innehåller knappt poster. Abonnemang på kostnadsbelagda databaser Nationalencyklopedin Mediearkivet ArtikelSök PsycINFO Encyclopedia of Drugs, Alcohol and Addictive Behavior Encyclopedia of Sociology Encyclopedia of Substance Abuse Prevention, Treatment, & Recovery allmänt uppslagsverk på svenska artiklar i fulltext ur svenska dagstidningar referenser till artiklar ur svenska tidskrifter referenser till artiklar ur internationella vetenskapliga tidskrifter inom psykologi och närliggande ämnen Gale Virtual Reference Library Gale Virtual Reference Library SAGE Reference online Publiceringsverksamhet Tidskriften Alkohol & Narkotika Alkohol & Narkotika är en populärvetenskaplig tidskrift med ambitionen att enligt journalistiska principer bevaka och granska aktuella frågor inom det drog- och socialpolitiska området, rapportera om forskning inom detta fält och vara ett forum för debatt. Tidskriften innehåller bland annat reportage, nyheter, populärvetenskapliga artiklar, debatt och krönikor. År 2011 antog CAN:s styrelse en skriftlig policy för tidskriften. Den slår fast att Alkohol & Narkotika ska göras enligt grundläggande journalistiska principer och att kritisk granskning och debatt är viktiga inslag i tidningen. 13

14 Alkohol & Narkotika ges ut sex gånger per år med en upplaga på ex. Via familjemedlemskap och cirkulationsexemplar på arbetsplatser inom behandlingsverksamheter för missbrukare, skolor, bibliotek, forskningsinstitutioner, departement, myndigheter etc. bör tidskriften nå betydligt fler läsare. Från och med augusti 2012 sköter Pressdata registerhantering och fakturering. År 2012 genomfördes en målgruppsundersökning i form av en postal enkät till prenumeranter. Respondenterna ansåg att tidskriften präglas av hög trovärdighet. Staffan Hasselgren har sedan 1995 varit tidskriftens chefredaktör. Redaktionskommittén har under 2014 bestått av Karin Helmersson Bergmark, Lena Hübner, Ulf Malmström, Lars-Håkan Nilsson och Börje Olsson. Under november/december har redaktören i samverkan med Pressdata genomfört en DM-kampanj, riktad till tidigare prenumeranter respektive socialtjänst/vård och behandling. Under hösten har ett samarbete med det norska företaget Buyandread, som säljer digitala tidningssidor över nätet, startat. Under 2014 har varje enskilt nummer med fördjupningsartiklar belyst något aktuellt tema. Årets teman har varit följande: Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Illegala läkemedel Valet till EU-parlamentet Förkastligt eller försvarbart? om läckage av metadon och buprenorfin New Public Management inom missbruksvården + valextra Hur mycket dricker vi? temanummer kring Monitormätningarna Hepatit C Produktion av trycksaker Under 2014 har följande rapporter utkommit: Rapportserien Nr. 140 Hur mycket dricker svensken? Alkoholkonsumtionen i siffror Nr. 141 Föräldrar i missbruks- och beroendevård och deras barn Nr. 142 Alkoholkonsumtionen i Sverige 2013 Nr. 143 Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård. En kartläggning av hur de mår och vilka som får stöd Nr. 144 Drogutvecklingen i Sverige 2014 Nr. 145 Ungas frågor om alkohol och droger Nr. 146 Skolelevers drogvanor 2014 Nr. 147 Föräldrar i missbruks- och beroendevård. En kartläggning av hur deras föräldraskap fungerar Nr. 148 Hur mycket röker svensken? Cigarettförbrukningen i siffror med fokus på

15 Uppdragsundersökningar Nr. 39 ANDT-indikatorer. Gävleborg Nr. 40 Drogvanor i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Vallentuna kommun Nr. 41 Drogvanor i årskurs 9. Gotlands kommun Nr. 42 Drogvanor i årskurs 9. Gävleborg Övrigt LOCAL HERO. Ge unga en meningsfull fritid Marknadsföring Synlighet i media 2014 gav vi ut 38 pressmeddelanden. CAN eller Drugsmart har haft 249 referenser i media under 2014 (källa: Retriever, avser svensk tryckt press). När det gäller våra pressmeddelanden på MyNewsdesk har vi under 2014 haft unika visningar (dvs. antal gånger någon läst ett pressmeddelande). Om man tittar på enskilt material har de pressmeddelanden som är relaterade till rapporterna Drogutvecklingen i Sverige 2014 och Alkoholkonsumtionen i Sverige 2013 öppnats flest gånger. Webbplatser och nyhetsbrev Webbplatsen can.se är huvudkanal för att föra ut information om CAN:s verksamhet. Can.se hade under 2014 i genomsnitt unika besökare per månad med en lägsta notering i juli (5 992 st.) och en högsta notering i mars ( st.). Genomsnittligt antal besök per månad har minskat med ca sedan 2012, sannolikt på grund av att faktasidorna är under omarbetning. Den enskilda rapport som laddats ner flest gånger är rapporten Skolelevers drogvanor 2014, som laddats ner gånger. I slutet av 2014 inleddes en användarundersökning med syftet att få information om hur webbplatsen uppfattas av våra användare. Drugsmart Under 2014 har en omfattande uppgradering av webbplatsen Drugsmart.com genomförts. Allt innehåll har faktagranskats/reviderats, webbplatsen har fått ny teknisk plattform och ny form och en ny chattfunktion har utvecklats. Syftet med omarbetningen är att göra webbplatsen mer tilltalande för yngre besökare och att den ska vara plattformsoberoende, dvs. fungera bra även i mobil och på surfplatta. Under året besvarades 474 frågor och antalet besökare har slagit nya rekord, under året har vi i snitt haft unika besökare i månaden. Allra flest i november med närmare unika besökare och lägst i juni då vi hade knappt besökare. 15

16 Local Hero Under 2014 genomfördes elva workshopar (á två dagar) med sju Local Herogrupper. Grupperna genomfördes i Falköping, Orsa, Uddevalla, Växjö, Örebro och Östersund. Sammanlagt har 56 ungdomar deltagit (32 flickor och 24 pojkar). Fyra av sju kommuner har bidragit till finansieringen. Local Hero har under året presenterats vid tre ungdomsarrangemang; MY-mässan i Älvsjö, Ungdomskulturdagen i Upplands Väsby och Jag Brinner i Gävle. Local Hero har ansvarat för en utbildning av unga ordningsvärdar på Ungdomens Hus i Orsa och genomfört en fördjupad ANT-utbildning för lärare och elevrådsrepresentanter i Älvsbyn. Föreläsningar för elever på skolor och bland professionella har genomförts i Gävle, Västerås och Örebro. Under våren producerades en trycksak som beskriver metoden mer ingående med reportage från grupper, vuxenresurser och processledare samt en presentation av de senaste tre årens uppföljning. Tidningen har delats ut till professionella i våra nätverk, till exempel på DrogFokus. Ingen rekrytering av processledare har genomförts under detta år. En fortbildning för processledare har genomförts. I slutet av året inleddes en nyrekrytering av processledare samt en revidering av Local Hero-manualen. Barn som växer upp i familjer med missbruk (BIM) Årets BIM-arbete inleddes med Spela roll-veckan. Ett 80-tal aktiviteter genomfördes i landet. Målgruppen för 2014 års kampanj var politiker eftersom det var valår. Ett vykort togs fram med en checklista för kommunpolitiker. CAN skickade vykortet till samtliga riksdagsledamöter och totalt skickades vykort ut till politiker under veckan. CAN arrangerade också ett frukostseminarium på Ersta. CAN träffade ett avtal med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om att fördjupa analyserna av en kartläggning bland föräldrar inom beroende- och missbruksvården. Tre rapporter har producerats under 2014, bland annat en skattning av hur många barn det handlar om och vilket stöd barn och föräldrar får. Ett samarbete med Ersta Vändpunkten har inletts där vi bland annat har gjort kortfilmer som kan läggas upp på Drugsmart. Våra nyhetsbrev En viktig kanal för att sprida information från CAN är de elektroniska nyhetsbreven. Från CAN går det ut fyra nyhetsbrev 12 gånger per år till olika målgrupper. Under 2014 genomfördes en användarundersökning bland de drygt prenumeranterna och den besvarades av

17 Kurser, konferenser och utbildningar 2 6 januari medverkade Stina Hähnert och Local Hero-representanter på MY-mässan för unga i Älvsjö 10 januari träffade Håkan Leifman socialchefer för Kalmar läns samtliga kommuner i syfte att redogöra för det planerade ILFAprojektet. Mötet hölls i Oskarshamn 23 januari genomförde Stina Hähnert och Nina Dahlman en ANTutbildning för elevråd och lärare på Älvsbyns gymnasium januari genomförde Stina Hähnert och Nina Dahlman en fortbildning för Local Heros processledare 30 januari föredrog Håkan Leifman planerna för ILFA för kommunalråd (kommunstyrelsernas ordförande) i kommuner i Kalmar län 2 3 februari genomförde processledare och Drugsmart en Local Heroworkshop i Falköping 5 februari medverkade Håkan Leifman i ANDT-rådets möte på Socialdepartementet februari medverkade CAN i uppmärksamhetsveckan Spela roll om barn som växer upp i familjer med missbruk februari genomförde Håkan Leifman och Björn Trolldal en studieresa till Karlstad för att träffa intervjubolaget för Monitormätningarna och till Svinesund för att träffa svensk och norsk tullpersonal 14 februari föreläste Ulf Guttormsson på Nationella Cannabisnätverkets konferens 19 februari medverkade Anna Raninen och Jimmie Hjärtström i frukostmöte med E-stödsnätverket, ett nätverk för organisationer och myndigheter som arbetar med webbaserat stöd 20 februari hölls CAN-frukost med föreläsningar och diskussion om CAN:s arbete med Monitorundersökningen 26 februari närvarade Håkan Leifman och Ulf Guttormsson vid Socialdepartementets hearing om narkotikadödligheten i Sverige anordnad av ansvarig minister Maria Larsson februari genomförde processledare och Drugsmart en Local Heroworkshop i Växjö februari deltog Håkan Leifman i en konferens i Stockholm om behandling och missbruk anordnad av SiS. Leifman höll ett föredrag om ungas alkohol- och narkotikavanor över tid 1 3 mars höll processledare och Drugsmart en utbildning om ANT för unga ordningsvärdar i Orsa kommun 4 mars deltog Stina Hähnert i en fördjupningsdag om utveckling av det ANDT-preventiva arbetet i Västerås 14 mars medverkade Anna Raninen i seminarium om Social marketing arrangerat av NordAN 21 mars medverkade Håkan Leifman, Clara Henriksson, Tove Ockborn och Anna Raninen i tredagarsutbildning Utbilda utbildare om tobak i Linköping 24 mars medverkade Anna Raninen och Mia Sundelin i länskonferensen Mot samma mål 17

18 25 mars deltog Jonas Raninen i ett seminarium om attityder till alkohol 27 mars medverkade Jonas Raninen i en konferens om ungas användning av alkohol, tobak och droger 2 april medverkade Anna Raninen i en påbyggnadsutbildning för kommunala samordnare 3 april medverkade Anna Raninen vid en regional nätverksträff i Skåne 4 april medverkade Anna Raninen vid en regional nätverksträff i Västra Götaland 8 april deltog Ulf Guttormsson i möte med Samrådsgruppen i narkotikafrågor 10 april I samband med uppmärksamhetsveckan deltog Håkan Leifman i en paneldiskussion om barn som far illa 10 april medverkade Jonas Raninen och Mia Sundelin i en konferens om alkohol i Göteborg anordnad av Länsnykterhetsförbundet 10 april föreläste Stina Hähnert om Local Hero för professionella i Örebro län april genomförde processledare och Drugsmart en Local Heroworkshop för ungdomar inom Unga Örnar i Uddevalla 23 april närvarade Ulf Guttormsson vid Skyddsvärnets seminarium Narkotikaläget i Sverige 24 april medverkade Anna Raninen vid en PR-workshop i Västra Götaland 25 april medverkade Håkan Leifman, Tove Ockborn och Anna Raninen i tredagarsutbildning Utbilda utbildare om tobak i Linköping 25 april deltog Mia Sundelin i Stödgruppledarnas förenings årsmöte 6 maj föreläste Ulf Guttormsson på U-Folds utbildning om Missbruk och beroende 7 maj medverkade Håkan Leifman och Anna Raninen i Reflektion kring prevention som arrangerades av Örebro universitet 7 8 maj medverkade Håkan Leifman och Anna Raninen i en konferens om ANDT-förebyggande arbete på Örebro universitet 8 9 maj deltog delar av personalen i Systembolagets alkoholforskningskonferens på Skarpö. Mats Ramstedt och Erica Sundin föreläste om ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i den svenska befolkningen maj föreläste Håkan Leifman på Stallmästaregården i Stockholm för Kunskap till praktiks länskontaktpersoner om resultaten från den första rapporten om barn till föräldrar inom missbruks- och behandlingsvården 14 maj medverkade Anna Raninen och Tove Ockborn i workshop om lokalt förebyggande arbete i Örebro län 15 maj föreläste Stina Hähnert om ANT för elever på Vasaskolan i Gävle 15 maj medverkade Anna Raninen vid en PR-workshop i Skåne 16 maj deltog Ulf Guttormsson i Academic House kurs Praktisk problemlösning 18

19 16 maj medverkade Håkan Leifman, Clara Henriksson, Tove Ockborn och Anna Raninen i tredagarsutbildning Utbilda utbildare om tobak i Linköping maj deltog Håkan Leifman på WFAD:s konferens i Stockholm 21 maj medverkade Jonas Raninen i en hearing om missbruk bland äldre 21 maj föreläste Ulf Guttormsson om cannabisutvecklingen på Folkhälsomyndighetens nätverksträff för länsstyrelsernas ANDT-samordnare 22 maj deltog Ulf Guttormsson i möte med organisationen Tobaksfakta 26 maj föreläste Mats Ramstedt på seminarium Är det alkoholpolitiken som styr opinionen eller är det tvärtom? anordnat av Alkoholpolitiskt forum 27 maj höll Mia Sundelin en presentation om ILFA-projektet i Skellefteå 1 3 juni genomförde processledare en Local Hero-workshop i Orsa 2 4 juni genomfördes Sommarkurs om alkohol- och narkotika på Wendelsbergs folkhögskola 12 juni medverkade Anna Raninen vid en PR-workshop i Stockholm 16 juni medverkade Anna Raninen i en fortbildningsdag för gymnasielärare i Östergötlands län 1 4 juli medverkade CAN med seminarier och föreläsningar i Almedalsveckan på Gotland. Bland annat presenterades 2014 års siffror gällande skolelevers drogvanor 5 6 juli genomförde processledare en Local Hero-workshop för unga i Örebro 8 9 september medverkade Anna Raninen i projektledarträff på Bosön arrangerad av Folkhälsomyndigheten 9 september medverkade Anna Raninen i Folkhälsomyndighetens nätverksträff för länssamordnare i Stockholm 12 september höll Ulf Guttormsson en presentation vid möte med Socialdepartementet 17 september presenterade Mats Ramstedt ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser för CES (Centrum för epidemiologi och samhälle) på Ersta konferens 18 september deltog Tove Ockborn, Daniel Carlryd och Clara Henriksson i heldagsutbildning om läkemedelsberoende och nya psykoaktiva substanser anordnat av KSAN och RFHL 18 september presenterade Mats Ramstedt Recent trends in alcohol consumption in Sweden för gästande holländska Trimbos institutet på Clarion Hotel medverkade Tove Ockborn och Clara Henriksson i en september konferens om nätdroger medverkade Anna Raninen vid Norrlandslänens nätverksträff september i Lycksele 26 september hölls CAN-frukost med presentationer av Skolelevers drogvanor

20 30 september medverkade Mia Sundelin i möte i Kalmar angående ILFAprojektet 1 oktober närvarade Ulf Guttormsson vid Stockholms läns landstings presentation av Stockholms skolundersökning 3 oktober föreläste Mia Sundelin på konferensen Barn med missbruk eller psykisk sjukdom i familjen 4 oktober deltog representanter från Drugsmart i en ungdomsmässa i Upplands Väsby 8 oktober föreläste Mats Ramstedt om ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i Sverige 2013 för narkotikasamrådsgruppen inom Folkhälsomyndigheten 9 oktober höll Johan Svensson en presentation vid Svenska Spels forskningsdag 11 oktober medverkade Jonas Raninen i en konferens om barn som växer upp i missbruksmiljöer anordnad av Junis 14 oktober medverkade Anna Raninen i samordnarträff i Stockholms län 14 oktober föreläste Stina Hähnert och Tove Ockborn på konferensen Jag Brinner i Gävle 16 oktober medverkade Mia Sundelin i ett seminarium i Sundsvall anordnat av IQ oktober medverkade delar av personalen i konferensen DrogFokus i Norrköping 22 oktober presenterade Mats Ramstedt och Erica Sundin preliminära resultat om utsatthet för andras drickande i Norden på DrogFokus 23 oktober deltog Mats Ramstedt i en paneldiskussion Illegal införsel av alkohol. Kunskap, erfarenhet och framtid på DrogFokus oktober hölls ett regionalt ESPAD-seminarium på CAN för att planera för 2015 års datainsamling. Håkan Leifman och Ulf Guttormsson medverkade 4 november modererade Anna Raninen en konferens i Göteborg arrangerad av Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland 4 november deltog Mia Sundelin i möten i Kalmar och Torsås angående ILFA-projektet 6 november genomfördes CAN-dagen, en heldagskonferens om alkohol och tobak. Anna Raninen modererade. På eftermiddagen delades pris ut till Årets förebyggare 7 november genomfördes CAN:s kontaktpersonkonferens 11 november deltog Tove Ockborn i en heldagsworkshop om Samordning i lokalt förebyggande arbete 12 november medverkade Anna Raninen i en konferens i Stockholm för samordnare, polis och politiker i åtta län 13 november presenterade Mats Ramstedt och Erica Sundin studien Vanor och konsekvenser på en konferens i Västerås anordnad av Länsstyrelserna genomförde processledare en Local Hero-workshop i november Östersund 17 november föreläste Ulf Guttormsson på Centrum för psykiatriforsknings Grundkurs i Cannabis 20

21 18 november medverkade Anna Raninen i grundutbildning för kommunala samordnare i Eskilstuna november medverkade Håkan Leifman, Tove Ockborn och Anna Raninen i en grundutbildning för kommunala samordnare i Eskilstuna 24 november presenterade Mats Ramstedt utvärderingen Längre öppettider på krogen i Visby i Visby, Gotland 24 november deltog Mia Sundelin i möte i Oskarshamn angående ILFAprojektet 25 november föreläste Mats Ramstedt om Aktuella trender i alkoholrelaterat våld i ljuset av förändrade alkoholvanor på Systembolagets konferens om alkohol och våld 26 november föreläste Mats Ramstedt om Negativa konsekvenser av egna och andras alkoholvanor för Alkoholpolitiskt forum deltog Håkan Leifman i SAD:s årliga forskningskonferens, november denna gång i Stockholm 2 december föreläste Håkan Leifman i Landskrona om cannabisvanor och attityder bland unga och vuxna i Sverige 5 december medverkade Anna Raninen i en nätverksträff för brotts- och drogförebyggande samordnare arrangerad av Länsstyrelsen i Västra Götaland 8 december deltog Mats Ramstedt och Britta Grönlund i fördelningssammanträde med Systembolagets Alkoholforskningsråd 11 december föreläste Mats Ramstedt om Negativa konsekvenser av egna och andras alkoholvanor på HFS temadag om alkohol 17 december träffade Håkan Leifman och Mia Sundelin Kunskapskällar'ns personal för att diskutera indikatorbaserat lokalt förebyggande arbete Utredning och forskning CRD CAN:s rapporteringssystem om droger Sedan slutet av 1980-talet administrerar CAN ett rapporteringssystem för att upptäcka nya missbrukspreparat samt för att samla in uppgifter om narkotikapriser. Undersökningens tonvikt ligger på att följa narkotikaprisutvecklingen på detaljistnivå, även om utvecklingen på grossistnivå också följs sedan Rapporteringssystemet består av en webbenkät som går ut till en informatör på samtliga 21 länspolismyndigheter. Insamlingen sker två gånger årligen och prisuppgifterna rapporteras vidare bland annat till UNODC och EMCDDA. Istället för att redovisa 2013 års prisuppgifter i en särskild rapport publicerades informationen i ett PM samt i en tabellbilaga i Excelformat på Fördelen med denna typ av resultatredovisning är att den är såväl snabb som kostnadseffektiv samtidigt som resultaten enkelt kan vidarebearbetas. En nackdel kan vara att oinsatta läsare behöver komplettera denna information med tekniska och metodologiska beskrivningar från tidigare publicerade rapporter, varför denna redovisningsform emellanåt även kan behöva kompletteras med traditionella rapporter. 21

22 Drogutvecklingen i Sverige CAN har sedan 1970-talets början presenterat olika slags översikter rörande drogutvecklingen i riket. Under året utkom Drogutvecklingen i Sverige 2014 (CAN-rapport nr 144) och en nyhet var att den tryckta rapporten kompletterades med inte bara digitala diagram utan att hela den omfattande tabellbilagan publicerades digitalt på CAN:s hemsida, vilket innebär en ökad servicegrad med tanke på de utökade möjligheter till vidare bearbetningar som detta innebär. Den föregående rapporten i serien var Drogutvecklingen i Sverige Således har det gjorts ett avsteg från det tidigare årliga publiceringsintervallet. Framöver planeras Drogutvecklingen att utkomma vart tredje år, kompletterad med en kortversion på engelska innehållande en internationell jämförelse under mellanåren. Drogvaneundersökningar bland skolungdomar Som brukligt genomfördes de årligen återkommande drogvaneenkäterna på riksnivå i årskurs 9 samt i gymnasiets år 2. Därtill genomfördes uppdragsundersökningar i Vallentuna, Gävleborg och på Gotland. De lokala/regionala datainsamlingarna redovisades i separata rapporter till respektive uppdragsgivare medan riksresultaten redovisades i CAN:s rapportserie (CAN-rapport nr 146) samt i ett Exceltabell-appendix på Nytt i rapporten för 2014 var bl.a. resultat gällande spelande om pengar samt en analys av betydelsen av skolors socioekonomiska skillnader i förhållande till drogvanorna. ESPAD The European School survey Project on Alcohol and other Drugs ESPAD-undersökningen startades i början av 1990-talet av CAN som t.o.m var den aktör som drev arbetet framåt och stod för projektsamordningen. Projektet går ut på att samla in jämförbara data om europeiska skolungdomars drogvanor. De indikatorer som mäts genom ESPAD betraktas idag som nyckelindikatorer både i enskilda länder och på europanivå, inte minst inom EU. Därför pågår ett arbete med att etablera koordinationen på en mer internationell nivå, med EU:s narkotikacentra (EMCDDA, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) som en av parterna. CAN har under 2014 bistått i detta arbete samt även påbörjat förberedelserna runt den kommande svenska datainsamlingen Under 2014 deltog CAN vid the General Assembly i Zagreb och Håkan Leifman, som är Sveriges Principal Investigator, är dessutom medlem i the Steering Committee, samt från 2015 även i the Coordination Committee. Externa dataleveranser Förutom att avdelningen besvarar en hel del förfrågningar av mera spontan och temporär karaktär från yrkesverksamma såväl som från privatpersoner så förekommer ett antal mera rutiniserade statistikleveranser och då handlar det ofta om vidareförmedlingar och specialbearbetningar av material som samlats in via CRD, Monitor och skolundersökningarna. Beställare av sådana uppgifter är bl.a. Brå, SCB, Folkhälsomyndigheten samt UNODC och EMCDDA (med Folkhälsomyndigheten som mellanhand). 22

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461 Årsredovisning 2013 Organisationsnummer 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...12 Marknadsföring...14

Läs mer

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010 En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag till Statens folkhälsoinstitut 2010 2 Innehåll 1. SAMMANFATTNING...6 2. INLEDNING... 12 3. LÄNSSAMORDNINGEN... 17 3.1 Sammanfattning... 17 3.2 Bakgrund...

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Bris är till för alla barn alltid Verksamhetsberättelse 2012 1 bris Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Verksamhetsberättelse Ett av de bästa åren någonsin

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

SLAN V E R K S A M H E T

SLAN V E R K S A M H E T SLAN V E R K S A M H E T 2011-2012 VERKSAMHETSBESKRIVNING 2011-2012 SLAN Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor SUMMERING För att göra verksamhetsberättelsen lättillgänglig inleder vi med en

Läs mer

Dnr: 2015/56 ÅRSREDOVISNING 2014 FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA BILD UR UTSTÄLLNINGEN VI ÄR ROMER SOM ÖPPNADE UNDER 2014 FOTO: MAJA KRISTIN NYLANDER

Dnr: 2015/56 ÅRSREDOVISNING 2014 FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA BILD UR UTSTÄLLNINGEN VI ÄR ROMER SOM ÖPPNADE UNDER 2014 FOTO: MAJA KRISTIN NYLANDER Dnr: 2015/56 ÅRSREDOVISNING 2014 FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA BILD UR UTSTÄLLNINGEN VI ÄR ROMER SOM ÖPPNADE UNDER 2014 FOTO: MAJA KRISTIN NYLANDER Innehåll Överintendenten om verksamhetsåret... 3 Året som

Läs mer

Uppföljning av regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksstrategi

Uppföljning av regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksstrategi Uppföljning av regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksstrategi Förslag på indikatorer avseende de prioriterade målen i strategin A D N T Narkotika Tobak Alkohol Dopning #3 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Frivilligorganisationers alkohol- och drogförebyggande arbete Verksamhetens genomförande 2009

Frivilligorganisationers alkohol- och drogförebyggande arbete Verksamhetens genomförande 2009 Frivilligorganisationers alkohol- och drogförebyggande arbete Verksamhetens genomförande 2009 Charli Eriksson, Susanna Geidne, Jesper Hellberg, Madelene Larsson, Camilla Pettersson Forskarteamet för utvärdering

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5. Året som gått... 6. Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7

Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5. Året som gått... 6. Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7 Innehåll Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5 Året som gått... 6 Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7 Minnesåret Raoul Wallenberg 2012... 9 P.K. En utställning om intolerans...

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2009 (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund 1 Riksförbundet år 2009 Riksförbundets beskyddare Hennes Majestät Drottningen är Riksförbundets beskyddare. Medlemskap Riksförbundet är medlem

Läs mer

Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom

Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom Verksamhetsberättelse 2008 Innehåll FEMTE VERKSAMHETSÅRET 2 Bakgrund 2 Sammanfattning 2 EN SAMLAD BEDÖMNING 3 PERSONAL 5 GENOMFÖRDA INSATSER

Läs mer

Innehåll. Resultatredovisning. Barnombudsmannen har ordet 3. Barnombudsmannens uppdrag 4. Ekonomisk översikt 7

Innehåll. Resultatredovisning. Barnombudsmannen har ordet 3. Barnombudsmannens uppdrag 4. Ekonomisk översikt 7 Årsredovisning 214 Innehåll Resultatredovisning Barnombudsmannen har ordet 3 Barnombudsmannens uppdrag 4 Ekonomisk översikt 7 Fakta om barns levnadsvillkor i Sverige - uppföljningssystem Max18 9 Verksamhetsområde

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn

Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn Håkan Leifman, Jonas Raninen & Mia Sundelin Rapport 141 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan, 1:a tryckningen (1

Läs mer

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Riksföreningen Autism Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2008 Ordföranden har ordet 3 Organisation 6 Ordförande har ordet Allmän verksamhet 8 Ekonomi 20 Så var det dags att summera ytterligare ett

Läs mer

Norrbottens länsbibliotek

Norrbottens länsbibliotek 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2005 200 2005 2005 2005 Norrbottens länsbibliotek www.norrbottenslansbibliotek.nu 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2005 200 Innehåll 2005 2005

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Rapport om hur frivilligorganisationer inom det sociala området använt statsbidrag under verksamhetsåret 2006

Rapport om hur frivilligorganisationer inom det sociala området använt statsbidrag under verksamhetsåret 2006 Rapport om hur frivilligorganisationer inom det sociala området använt statsbidrag under verksamhetsåret 2006 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Skrivelse. Det

Läs mer

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2011 STIFTELSEN ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2011 ÖPPNA FÖR FÖRÄNDRING Vid förbundets

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLL FÖRORD...3 Insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om hiv 7 Insatser för att bidra till tidig diagnosticering av hiv.11 Påverkansarbete

Läs mer

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa uppföljning av landstingens insatser 2012 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Innehåll RESULTATREDOVISNING FINANSIELL REDOVISNING. Barnombudsmannen har ordet 3. Barnombudsmannens uppdrag 4. Ekonomisk översikt 7

Innehåll RESULTATREDOVISNING FINANSIELL REDOVISNING. Barnombudsmannen har ordet 3. Barnombudsmannens uppdrag 4. Ekonomisk översikt 7 Årsredovisning 2013 Innehåll RESULTATREDOVISNING Barnombudsmannen har ordet 3 Barnombudsmannens uppdrag 4 Ekonomisk översikt 7 Verksamhetsområde 1: kunskap om rättigheter 9 Verksamhetsområde 2: rättigheter

Läs mer

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS Årsredovisning 2013 SAXGREPPET TÄLJA MOT TUMMEN TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS 2 nämnden för hemslöjdsfrågor årsredovisning

Läs mer

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET I enlighet med direktiv (dir 2010:77 och tilläggsdirektiv (dir 2013:99) överlämnas härmed redovisning av försöksverksamheten i form av en delrapport avseende 2013. Slutrapport

Läs mer