Årsredovisning Org nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014. Org nr 802000-5461"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 Org nr

2

3 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning Verksamheten Bibliotek Publiceringsverksamhet Marknadsföring Webbplatser och nyhetsbrev Kurser, konferenser och utbildningar Utredning och forskning Svenska föreningen för alkohol- och drogforskning Systembolagets Alkoholforskningsråd Organisationssamverkan Föreläsarbidrag Regional verksamhet Internationellt samarbete Administration och personal Kansli Personalutveckling Representation i andra organisationer CAN:s drogforskningspris Organisationen CAN:s stadgar CAN:s uppgifter Styrelse Arbetsutskott Revisorer Ombudsförsamling Årsmöte Ekonomisk redogörelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar och noter Revisionsberättelse Anställda Länsombud... 48

4

5 Ordföranden har ordet 5

6 6

7 Tillbakablick Politik spelar roll! Sedan 2011 har CAN samordnat en uppmärksamhetsvecka för barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. År 2014 fick kampanjen namnet Spela roll! och målgrupp för insatserna var politiker. En av aktiviteterna bestod av ett utskick av en checklista för kommunpolitiker. #hejdåalkoholskador CAN bedriver tillsammans med länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län en kommunikationsinsats för att unga vuxna inte ska förse minderåriga med alkohol. I början av juni fick totalt nyblivna 20-åringar en uppblåsbar hjärna i brevlådan tillsammans med budskap från kampanjen. 7

8 Almedalen Under Almedalsveckan presenterades traditionsenligt resultat från undersökningen Skolelevers drogvanor. Ett särskilt seminarium ägnades åt resultaten för Gotland där vi 2014 genomfört en uppdragsundersökning. Ytterligare ett seminarium hade Gotlands-fokus; om det vid tillfället kommande försöket med förlängda öppettider på krogar i Visby. Ytterligare ett seminarium handlade om Monitormätningarna och avslutningsvis genomfördes ett panelsamtal om attityder till alkohol och narkotika. Länsombudsresa till Lissabon Vart tredje år görs en studieresa tillsammans med CAN:s länsombud. Denna gång gick resan till Lissabon där vi besökte både EU-organet EMCDDA och de lokala aktörerna inom ANDT-politik och samordning; SICAD, CDT och Lissabon kommun. Resan innehöll förutom studiebesök även en heldagskonferens om länsombudsarbetet och CAN idag. Alla länsombud fick presentera CAN-relaterad verksamhet i länet under det senaste året. 8

9 CAN-dagen Årets CAN-dag handlade om alkohol och tobak och innehöll presentationer både av forskningsresultat och hur organisationer använder sig av resultaten i sitt påverkansarbete. I slutet av dagen var det prisutdelning i Årets förebyggare. Norrtälje utsågs till Årets förebyggande kommun, Tobaksbarn fick pris för Årets förebyggande insats och Tommy Moberg röstades fram som Årets förebyggare. 9

10 Inledning Från och med verksamhetsåret 2002 har CAN ingått ett avtal med staten (Socialdepartementet). Under verksamhetsåret 2009 ökade statsbidraget med 1,5 miljoner kronor till kronor och var sedan oförändrat både 2010 och Under verksamhetsåret 2012 ökade statsbidraget till 16 miljoner kronor och 2013 till kronor, en nivå som förblev oförändrad för år Av avtalet framgår bland annat att CAN skall driva ett bibliotek och genomföra olika drogvaneundersökningar. Avtalet beskriver att CAN inom området alkohol och andra droger skall följa och beskriva konsumtionsutvecklingen genom att genomföra undersökningar, analyser och producera rapporter, förmedla kunskap om alkohol och andra droger i allmänhet och om konsumtionsutvecklingen i synnerhet, samverka med ideella organisationer, myndigheter och andra intressenter, bedriva regional verksamhet, medverka i internationellt samarbete. År 2014 var ett år med stora förändringar på CAN. Nio personer nyanställdes och flera nya projekt startades. Många av dessa satsningar fortsätter under CAN har nu i stort sett den breda uppsättning av personal med olika kompetenser som krävs för att framgångsrikt kunna driva större kunskapstunga projekt. Inte minst har vi förstärkt vår kompetens när det gäller analys och forskning. Detta har varit nödvändigt utifrån CAN:s strävan att kunna genomföra mer fördjupande analyser av de data som CAN förfogar över. Förstärkningen av forskarkomptensenen på CAN skall således ses som ett medel, och inte ett mål i sig, i syfte att förstärka och höja kvaliteten på olika delar av CAN:s verksamhet. Kompetensförstärkningen är också nödvändig om CAN skall vara den kunskapsorganisation inom ANDT-området som vi strävar efter och som många efterfrågar. CAN:s primära målgrupper är organisationer och personer som arbetar med, forskar om och studerar drogfrågor, i första hand inom den förebyggande sektorn samt ungdomar, och vuxna i ungdomars närhet. CAN har för sin verksamhet tre övergripande mål, nämligen CAN:s tjänster ska vara av hög kvalitet CAN skall ge service av hög kvalitet CAN:s tjänster ska bli än mer tillgängliga 10

11 CAN arbetar vidare utifrån både långsiktiga mål och ettårsmål, såväl övergripande som verksamhetsspecifika. Ettårsmålen innebär i praktiken mål för verksamhetsåret 2015 och långsiktiga ska ses över tid, t.ex. en period om fem år. De övergripande ettårsmålen för 2014 var följande: Målgruppsundersökningar skall genomföras Våra primära målgrupper skall vara nöjda med våra utbildningsinsatser och de tjänster vi tillhandahåller Antalet medlemsorganisationer skall öka Antalet utgivna CAN-rapporter skall öka Rapporterna skall i större utsträckning vara målgruppsanpassade Forskningsanknytningen skall stärkas En moderniserad version av Drogutvecklingen i Sverige skall ges ut under hösten Kunskaperna om bortfallets egenskaper och betydelse skall förbättras På det stora hela har dessa mål uppnåtts helt och i vissa fall delvis. Detsamma gäller de verksamhetsspecifika ettårsmålen för 2014 vilka inte redovisas här men som används aktivt i det interna utvecklingsarbetet. 11

12 Verksamheten Bibliotek CAN har ett av Europas största specialbibliotek inom alkohol- och narkotikaområdet. Inriktningen är på svensk och utländsk litteratur om alkohol, narkotika och andra droger. Biblioteket är öppet 25 timmar per vecka. Informations- och låneservicen nyttjas av många olika användarkategorier; studerande, lärare, socialarbetare, journalister och forskare samt av myndigheter och institutioner liksom av alla typer av bibliotek i Sverige och övriga Norden och av CAN:s personal. Vidare är biblioteket ett så kallat samverkansbibliotek i avtal med Kungliga biblioteket, vilket innebär att vi fullt ut deltar i det svenska forskningsbibliotekssamarbetet. Ett avtal om biblioteksservice med Statens institutionsstyrelse (SiS) har löpt sedan flera år. Det innebär fortlöpande litteraturbevakning inom valda ämnesområden samt dokumentleveranser och boklån till forskargruppen vid SiS. Under året har bibliotekets personal fortsatt arbetet med att stärka bibliotekets verksamhet över avdelningarna. Vi har bjudit in kollegerna från främst Analys & Metod att under möten berätta om sina verksamhetsområden. Ett par korta informationsträffar om bibliotekets resurser har hållits för CAN:s personal. Vi har också hållit en presentation om bibliotekets verksamhet för CAN:s styrelse. Biblioteket har dessutom besökt organisationer inom drogområdet. Bibliotekets internationella verksamhet finns beskriven under rubriken Internationellt samarbete. Litteraturbestånd, katalogisering och indexering Biblioteket bevakar och köper in litteratur inom ämnesområdet. Under året har cirka 200 nya titlar skaffats, katalogiserats och indexerats i katalogen Alcona och i LIBRIS. Dessutom har ett 40-tal artiklar ur svenska tidskrifter katalogiserats och indexerats. Bibliotekets samlingar upptar nu 385 hyllmeter. Ett ständigt ökande antal elektroniska publikationer kompletterar de tryckta samlingarna. Under året har den retrospektiva katalogiseringen i LIBRIS fortsatt, och antalet CAN-poster är nu drygt Efter 2008 års katalogmatchning återstod att manuellt registrera bestånd på ett antal poster. Detta arbete kommer att fortsätta under 2015 med syftet att synliggöra och marknadsföra biblioteket på ett nationellt plan. Antalet tidskrifter och övriga periodiska publikationer i tidskriftslistan, Alcona och LIBRIS är 320, varav en hel del är äldre publikationer. Gällande de nyare titlarna är CAN:s bibliotek ofta det enda bibliotek som har en löpande prenumeration på den tryckta tidskriften i Sverige. Detta medför att bibliotekets innehav är en viktig resurs inom ämnesområdet. 12

13 Information och lån Bibliotekets bestånd av böcker, rapporter, tidskrifter och övrigt material är tillgängligt i öppna samlingar, medan stora delar av den äldre litteraturen förvaras i magasin. Biblioteket har sju läsplatser och två publika datorer för sökning i Alcona och i licensierade tjänster samt på internet. Vid några tillfällen har studiebesök för grupper eller enskilda arrangerats. Under året har biblioteket haft över 600 besök och antalet lån till enskilda personer och andra bibliotek uppgår till dryg 900. Ett 60-tal tidskriftsartiklar har beställts bl.a. av andra bibliotek i Sverige och övriga Norden. Dessutom har ca 200 frågor, ställda per telefon, e-post eller genom Mikromarc, besvarats. Därutöver tillkommer ett antal frågor ställda av besökare. Antalet virtuella besök på bibliotekets webbsidor uppgick till under året. Den största externa användargruppen utgörs av studenter och anställda vid universitet och högskolor. Katalog Alcona är CAN:s bibliotekskatalog som omfattar referenser till beståndet av svenska och utländska böcker, avhandlingar, rapporter, tidskriftsartiklar, utbildningsmaterial och övrigt småtryck inom ämnesområdet. Alcona innehåller knappt poster. Abonnemang på kostnadsbelagda databaser Nationalencyklopedin Mediearkivet ArtikelSök PsycINFO Encyclopedia of Drugs, Alcohol and Addictive Behavior Encyclopedia of Sociology Encyclopedia of Substance Abuse Prevention, Treatment, & Recovery allmänt uppslagsverk på svenska artiklar i fulltext ur svenska dagstidningar referenser till artiklar ur svenska tidskrifter referenser till artiklar ur internationella vetenskapliga tidskrifter inom psykologi och närliggande ämnen Gale Virtual Reference Library Gale Virtual Reference Library SAGE Reference online Publiceringsverksamhet Tidskriften Alkohol & Narkotika Alkohol & Narkotika är en populärvetenskaplig tidskrift med ambitionen att enligt journalistiska principer bevaka och granska aktuella frågor inom det drog- och socialpolitiska området, rapportera om forskning inom detta fält och vara ett forum för debatt. Tidskriften innehåller bland annat reportage, nyheter, populärvetenskapliga artiklar, debatt och krönikor. År 2011 antog CAN:s styrelse en skriftlig policy för tidskriften. Den slår fast att Alkohol & Narkotika ska göras enligt grundläggande journalistiska principer och att kritisk granskning och debatt är viktiga inslag i tidningen. 13

14 Alkohol & Narkotika ges ut sex gånger per år med en upplaga på ex. Via familjemedlemskap och cirkulationsexemplar på arbetsplatser inom behandlingsverksamheter för missbrukare, skolor, bibliotek, forskningsinstitutioner, departement, myndigheter etc. bör tidskriften nå betydligt fler läsare. Från och med augusti 2012 sköter Pressdata registerhantering och fakturering. År 2012 genomfördes en målgruppsundersökning i form av en postal enkät till prenumeranter. Respondenterna ansåg att tidskriften präglas av hög trovärdighet. Staffan Hasselgren har sedan 1995 varit tidskriftens chefredaktör. Redaktionskommittén har under 2014 bestått av Karin Helmersson Bergmark, Lena Hübner, Ulf Malmström, Lars-Håkan Nilsson och Börje Olsson. Under november/december har redaktören i samverkan med Pressdata genomfört en DM-kampanj, riktad till tidigare prenumeranter respektive socialtjänst/vård och behandling. Under hösten har ett samarbete med det norska företaget Buyandread, som säljer digitala tidningssidor över nätet, startat. Under 2014 har varje enskilt nummer med fördjupningsartiklar belyst något aktuellt tema. Årets teman har varit följande: Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Illegala läkemedel Valet till EU-parlamentet Förkastligt eller försvarbart? om läckage av metadon och buprenorfin New Public Management inom missbruksvården + valextra Hur mycket dricker vi? temanummer kring Monitormätningarna Hepatit C Produktion av trycksaker Under 2014 har följande rapporter utkommit: Rapportserien Nr. 140 Hur mycket dricker svensken? Alkoholkonsumtionen i siffror Nr. 141 Föräldrar i missbruks- och beroendevård och deras barn Nr. 142 Alkoholkonsumtionen i Sverige 2013 Nr. 143 Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård. En kartläggning av hur de mår och vilka som får stöd Nr. 144 Drogutvecklingen i Sverige 2014 Nr. 145 Ungas frågor om alkohol och droger Nr. 146 Skolelevers drogvanor 2014 Nr. 147 Föräldrar i missbruks- och beroendevård. En kartläggning av hur deras föräldraskap fungerar Nr. 148 Hur mycket röker svensken? Cigarettförbrukningen i siffror med fokus på

15 Uppdragsundersökningar Nr. 39 ANDT-indikatorer. Gävleborg Nr. 40 Drogvanor i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Vallentuna kommun Nr. 41 Drogvanor i årskurs 9. Gotlands kommun Nr. 42 Drogvanor i årskurs 9. Gävleborg Övrigt LOCAL HERO. Ge unga en meningsfull fritid Marknadsföring Synlighet i media 2014 gav vi ut 38 pressmeddelanden. CAN eller Drugsmart har haft 249 referenser i media under 2014 (källa: Retriever, avser svensk tryckt press). När det gäller våra pressmeddelanden på MyNewsdesk har vi under 2014 haft unika visningar (dvs. antal gånger någon läst ett pressmeddelande). Om man tittar på enskilt material har de pressmeddelanden som är relaterade till rapporterna Drogutvecklingen i Sverige 2014 och Alkoholkonsumtionen i Sverige 2013 öppnats flest gånger. Webbplatser och nyhetsbrev Webbplatsen can.se är huvudkanal för att föra ut information om CAN:s verksamhet. Can.se hade under 2014 i genomsnitt unika besökare per månad med en lägsta notering i juli (5 992 st.) och en högsta notering i mars ( st.). Genomsnittligt antal besök per månad har minskat med ca sedan 2012, sannolikt på grund av att faktasidorna är under omarbetning. Den enskilda rapport som laddats ner flest gånger är rapporten Skolelevers drogvanor 2014, som laddats ner gånger. I slutet av 2014 inleddes en användarundersökning med syftet att få information om hur webbplatsen uppfattas av våra användare. Drugsmart Under 2014 har en omfattande uppgradering av webbplatsen Drugsmart.com genomförts. Allt innehåll har faktagranskats/reviderats, webbplatsen har fått ny teknisk plattform och ny form och en ny chattfunktion har utvecklats. Syftet med omarbetningen är att göra webbplatsen mer tilltalande för yngre besökare och att den ska vara plattformsoberoende, dvs. fungera bra även i mobil och på surfplatta. Under året besvarades 474 frågor och antalet besökare har slagit nya rekord, under året har vi i snitt haft unika besökare i månaden. Allra flest i november med närmare unika besökare och lägst i juni då vi hade knappt besökare. 15

16 Local Hero Under 2014 genomfördes elva workshopar (á två dagar) med sju Local Herogrupper. Grupperna genomfördes i Falköping, Orsa, Uddevalla, Växjö, Örebro och Östersund. Sammanlagt har 56 ungdomar deltagit (32 flickor och 24 pojkar). Fyra av sju kommuner har bidragit till finansieringen. Local Hero har under året presenterats vid tre ungdomsarrangemang; MY-mässan i Älvsjö, Ungdomskulturdagen i Upplands Väsby och Jag Brinner i Gävle. Local Hero har ansvarat för en utbildning av unga ordningsvärdar på Ungdomens Hus i Orsa och genomfört en fördjupad ANT-utbildning för lärare och elevrådsrepresentanter i Älvsbyn. Föreläsningar för elever på skolor och bland professionella har genomförts i Gävle, Västerås och Örebro. Under våren producerades en trycksak som beskriver metoden mer ingående med reportage från grupper, vuxenresurser och processledare samt en presentation av de senaste tre årens uppföljning. Tidningen har delats ut till professionella i våra nätverk, till exempel på DrogFokus. Ingen rekrytering av processledare har genomförts under detta år. En fortbildning för processledare har genomförts. I slutet av året inleddes en nyrekrytering av processledare samt en revidering av Local Hero-manualen. Barn som växer upp i familjer med missbruk (BIM) Årets BIM-arbete inleddes med Spela roll-veckan. Ett 80-tal aktiviteter genomfördes i landet. Målgruppen för 2014 års kampanj var politiker eftersom det var valår. Ett vykort togs fram med en checklista för kommunpolitiker. CAN skickade vykortet till samtliga riksdagsledamöter och totalt skickades vykort ut till politiker under veckan. CAN arrangerade också ett frukostseminarium på Ersta. CAN träffade ett avtal med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om att fördjupa analyserna av en kartläggning bland föräldrar inom beroende- och missbruksvården. Tre rapporter har producerats under 2014, bland annat en skattning av hur många barn det handlar om och vilket stöd barn och föräldrar får. Ett samarbete med Ersta Vändpunkten har inletts där vi bland annat har gjort kortfilmer som kan läggas upp på Drugsmart. Våra nyhetsbrev En viktig kanal för att sprida information från CAN är de elektroniska nyhetsbreven. Från CAN går det ut fyra nyhetsbrev 12 gånger per år till olika målgrupper. Under 2014 genomfördes en användarundersökning bland de drygt prenumeranterna och den besvarades av

17 Kurser, konferenser och utbildningar 2 6 januari medverkade Stina Hähnert och Local Hero-representanter på MY-mässan för unga i Älvsjö 10 januari träffade Håkan Leifman socialchefer för Kalmar läns samtliga kommuner i syfte att redogöra för det planerade ILFAprojektet. Mötet hölls i Oskarshamn 23 januari genomförde Stina Hähnert och Nina Dahlman en ANTutbildning för elevråd och lärare på Älvsbyns gymnasium januari genomförde Stina Hähnert och Nina Dahlman en fortbildning för Local Heros processledare 30 januari föredrog Håkan Leifman planerna för ILFA för kommunalråd (kommunstyrelsernas ordförande) i kommuner i Kalmar län 2 3 februari genomförde processledare och Drugsmart en Local Heroworkshop i Falköping 5 februari medverkade Håkan Leifman i ANDT-rådets möte på Socialdepartementet februari medverkade CAN i uppmärksamhetsveckan Spela roll om barn som växer upp i familjer med missbruk februari genomförde Håkan Leifman och Björn Trolldal en studieresa till Karlstad för att träffa intervjubolaget för Monitormätningarna och till Svinesund för att träffa svensk och norsk tullpersonal 14 februari föreläste Ulf Guttormsson på Nationella Cannabisnätverkets konferens 19 februari medverkade Anna Raninen och Jimmie Hjärtström i frukostmöte med E-stödsnätverket, ett nätverk för organisationer och myndigheter som arbetar med webbaserat stöd 20 februari hölls CAN-frukost med föreläsningar och diskussion om CAN:s arbete med Monitorundersökningen 26 februari närvarade Håkan Leifman och Ulf Guttormsson vid Socialdepartementets hearing om narkotikadödligheten i Sverige anordnad av ansvarig minister Maria Larsson februari genomförde processledare och Drugsmart en Local Heroworkshop i Växjö februari deltog Håkan Leifman i en konferens i Stockholm om behandling och missbruk anordnad av SiS. Leifman höll ett föredrag om ungas alkohol- och narkotikavanor över tid 1 3 mars höll processledare och Drugsmart en utbildning om ANT för unga ordningsvärdar i Orsa kommun 4 mars deltog Stina Hähnert i en fördjupningsdag om utveckling av det ANDT-preventiva arbetet i Västerås 14 mars medverkade Anna Raninen i seminarium om Social marketing arrangerat av NordAN 21 mars medverkade Håkan Leifman, Clara Henriksson, Tove Ockborn och Anna Raninen i tredagarsutbildning Utbilda utbildare om tobak i Linköping 24 mars medverkade Anna Raninen och Mia Sundelin i länskonferensen Mot samma mål 17

18 25 mars deltog Jonas Raninen i ett seminarium om attityder till alkohol 27 mars medverkade Jonas Raninen i en konferens om ungas användning av alkohol, tobak och droger 2 april medverkade Anna Raninen i en påbyggnadsutbildning för kommunala samordnare 3 april medverkade Anna Raninen vid en regional nätverksträff i Skåne 4 april medverkade Anna Raninen vid en regional nätverksträff i Västra Götaland 8 april deltog Ulf Guttormsson i möte med Samrådsgruppen i narkotikafrågor 10 april I samband med uppmärksamhetsveckan deltog Håkan Leifman i en paneldiskussion om barn som far illa 10 april medverkade Jonas Raninen och Mia Sundelin i en konferens om alkohol i Göteborg anordnad av Länsnykterhetsförbundet 10 april föreläste Stina Hähnert om Local Hero för professionella i Örebro län april genomförde processledare och Drugsmart en Local Heroworkshop för ungdomar inom Unga Örnar i Uddevalla 23 april närvarade Ulf Guttormsson vid Skyddsvärnets seminarium Narkotikaläget i Sverige 24 april medverkade Anna Raninen vid en PR-workshop i Västra Götaland 25 april medverkade Håkan Leifman, Tove Ockborn och Anna Raninen i tredagarsutbildning Utbilda utbildare om tobak i Linköping 25 april deltog Mia Sundelin i Stödgruppledarnas förenings årsmöte 6 maj föreläste Ulf Guttormsson på U-Folds utbildning om Missbruk och beroende 7 maj medverkade Håkan Leifman och Anna Raninen i Reflektion kring prevention som arrangerades av Örebro universitet 7 8 maj medverkade Håkan Leifman och Anna Raninen i en konferens om ANDT-förebyggande arbete på Örebro universitet 8 9 maj deltog delar av personalen i Systembolagets alkoholforskningskonferens på Skarpö. Mats Ramstedt och Erica Sundin föreläste om ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i den svenska befolkningen maj föreläste Håkan Leifman på Stallmästaregården i Stockholm för Kunskap till praktiks länskontaktpersoner om resultaten från den första rapporten om barn till föräldrar inom missbruks- och behandlingsvården 14 maj medverkade Anna Raninen och Tove Ockborn i workshop om lokalt förebyggande arbete i Örebro län 15 maj föreläste Stina Hähnert om ANT för elever på Vasaskolan i Gävle 15 maj medverkade Anna Raninen vid en PR-workshop i Skåne 16 maj deltog Ulf Guttormsson i Academic House kurs Praktisk problemlösning 18

19 16 maj medverkade Håkan Leifman, Clara Henriksson, Tove Ockborn och Anna Raninen i tredagarsutbildning Utbilda utbildare om tobak i Linköping maj deltog Håkan Leifman på WFAD:s konferens i Stockholm 21 maj medverkade Jonas Raninen i en hearing om missbruk bland äldre 21 maj föreläste Ulf Guttormsson om cannabisutvecklingen på Folkhälsomyndighetens nätverksträff för länsstyrelsernas ANDT-samordnare 22 maj deltog Ulf Guttormsson i möte med organisationen Tobaksfakta 26 maj föreläste Mats Ramstedt på seminarium Är det alkoholpolitiken som styr opinionen eller är det tvärtom? anordnat av Alkoholpolitiskt forum 27 maj höll Mia Sundelin en presentation om ILFA-projektet i Skellefteå 1 3 juni genomförde processledare en Local Hero-workshop i Orsa 2 4 juni genomfördes Sommarkurs om alkohol- och narkotika på Wendelsbergs folkhögskola 12 juni medverkade Anna Raninen vid en PR-workshop i Stockholm 16 juni medverkade Anna Raninen i en fortbildningsdag för gymnasielärare i Östergötlands län 1 4 juli medverkade CAN med seminarier och föreläsningar i Almedalsveckan på Gotland. Bland annat presenterades 2014 års siffror gällande skolelevers drogvanor 5 6 juli genomförde processledare en Local Hero-workshop för unga i Örebro 8 9 september medverkade Anna Raninen i projektledarträff på Bosön arrangerad av Folkhälsomyndigheten 9 september medverkade Anna Raninen i Folkhälsomyndighetens nätverksträff för länssamordnare i Stockholm 12 september höll Ulf Guttormsson en presentation vid möte med Socialdepartementet 17 september presenterade Mats Ramstedt ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser för CES (Centrum för epidemiologi och samhälle) på Ersta konferens 18 september deltog Tove Ockborn, Daniel Carlryd och Clara Henriksson i heldagsutbildning om läkemedelsberoende och nya psykoaktiva substanser anordnat av KSAN och RFHL 18 september presenterade Mats Ramstedt Recent trends in alcohol consumption in Sweden för gästande holländska Trimbos institutet på Clarion Hotel medverkade Tove Ockborn och Clara Henriksson i en september konferens om nätdroger medverkade Anna Raninen vid Norrlandslänens nätverksträff september i Lycksele 26 september hölls CAN-frukost med presentationer av Skolelevers drogvanor

20 30 september medverkade Mia Sundelin i möte i Kalmar angående ILFAprojektet 1 oktober närvarade Ulf Guttormsson vid Stockholms läns landstings presentation av Stockholms skolundersökning 3 oktober föreläste Mia Sundelin på konferensen Barn med missbruk eller psykisk sjukdom i familjen 4 oktober deltog representanter från Drugsmart i en ungdomsmässa i Upplands Väsby 8 oktober föreläste Mats Ramstedt om ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i Sverige 2013 för narkotikasamrådsgruppen inom Folkhälsomyndigheten 9 oktober höll Johan Svensson en presentation vid Svenska Spels forskningsdag 11 oktober medverkade Jonas Raninen i en konferens om barn som växer upp i missbruksmiljöer anordnad av Junis 14 oktober medverkade Anna Raninen i samordnarträff i Stockholms län 14 oktober föreläste Stina Hähnert och Tove Ockborn på konferensen Jag Brinner i Gävle 16 oktober medverkade Mia Sundelin i ett seminarium i Sundsvall anordnat av IQ oktober medverkade delar av personalen i konferensen DrogFokus i Norrköping 22 oktober presenterade Mats Ramstedt och Erica Sundin preliminära resultat om utsatthet för andras drickande i Norden på DrogFokus 23 oktober deltog Mats Ramstedt i en paneldiskussion Illegal införsel av alkohol. Kunskap, erfarenhet och framtid på DrogFokus oktober hölls ett regionalt ESPAD-seminarium på CAN för att planera för 2015 års datainsamling. Håkan Leifman och Ulf Guttormsson medverkade 4 november modererade Anna Raninen en konferens i Göteborg arrangerad av Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland 4 november deltog Mia Sundelin i möten i Kalmar och Torsås angående ILFA-projektet 6 november genomfördes CAN-dagen, en heldagskonferens om alkohol och tobak. Anna Raninen modererade. På eftermiddagen delades pris ut till Årets förebyggare 7 november genomfördes CAN:s kontaktpersonkonferens 11 november deltog Tove Ockborn i en heldagsworkshop om Samordning i lokalt förebyggande arbete 12 november medverkade Anna Raninen i en konferens i Stockholm för samordnare, polis och politiker i åtta län 13 november presenterade Mats Ramstedt och Erica Sundin studien Vanor och konsekvenser på en konferens i Västerås anordnad av Länsstyrelserna genomförde processledare en Local Hero-workshop i november Östersund 17 november föreläste Ulf Guttormsson på Centrum för psykiatriforsknings Grundkurs i Cannabis 20

21 18 november medverkade Anna Raninen i grundutbildning för kommunala samordnare i Eskilstuna november medverkade Håkan Leifman, Tove Ockborn och Anna Raninen i en grundutbildning för kommunala samordnare i Eskilstuna 24 november presenterade Mats Ramstedt utvärderingen Längre öppettider på krogen i Visby i Visby, Gotland 24 november deltog Mia Sundelin i möte i Oskarshamn angående ILFAprojektet 25 november föreläste Mats Ramstedt om Aktuella trender i alkoholrelaterat våld i ljuset av förändrade alkoholvanor på Systembolagets konferens om alkohol och våld 26 november föreläste Mats Ramstedt om Negativa konsekvenser av egna och andras alkoholvanor för Alkoholpolitiskt forum deltog Håkan Leifman i SAD:s årliga forskningskonferens, november denna gång i Stockholm 2 december föreläste Håkan Leifman i Landskrona om cannabisvanor och attityder bland unga och vuxna i Sverige 5 december medverkade Anna Raninen i en nätverksträff för brotts- och drogförebyggande samordnare arrangerad av Länsstyrelsen i Västra Götaland 8 december deltog Mats Ramstedt och Britta Grönlund i fördelningssammanträde med Systembolagets Alkoholforskningsråd 11 december föreläste Mats Ramstedt om Negativa konsekvenser av egna och andras alkoholvanor på HFS temadag om alkohol 17 december träffade Håkan Leifman och Mia Sundelin Kunskapskällar'ns personal för att diskutera indikatorbaserat lokalt förebyggande arbete Utredning och forskning CRD CAN:s rapporteringssystem om droger Sedan slutet av 1980-talet administrerar CAN ett rapporteringssystem för att upptäcka nya missbrukspreparat samt för att samla in uppgifter om narkotikapriser. Undersökningens tonvikt ligger på att följa narkotikaprisutvecklingen på detaljistnivå, även om utvecklingen på grossistnivå också följs sedan Rapporteringssystemet består av en webbenkät som går ut till en informatör på samtliga 21 länspolismyndigheter. Insamlingen sker två gånger årligen och prisuppgifterna rapporteras vidare bland annat till UNODC och EMCDDA. Istället för att redovisa 2013 års prisuppgifter i en särskild rapport publicerades informationen i ett PM samt i en tabellbilaga i Excelformat på Fördelen med denna typ av resultatredovisning är att den är såväl snabb som kostnadseffektiv samtidigt som resultaten enkelt kan vidarebearbetas. En nackdel kan vara att oinsatta läsare behöver komplettera denna information med tekniska och metodologiska beskrivningar från tidigare publicerade rapporter, varför denna redovisningsform emellanåt även kan behöva kompletteras med traditionella rapporter. 21

22 Drogutvecklingen i Sverige CAN har sedan 1970-talets början presenterat olika slags översikter rörande drogutvecklingen i riket. Under året utkom Drogutvecklingen i Sverige 2014 (CAN-rapport nr 144) och en nyhet var att den tryckta rapporten kompletterades med inte bara digitala diagram utan att hela den omfattande tabellbilagan publicerades digitalt på CAN:s hemsida, vilket innebär en ökad servicegrad med tanke på de utökade möjligheter till vidare bearbetningar som detta innebär. Den föregående rapporten i serien var Drogutvecklingen i Sverige Således har det gjorts ett avsteg från det tidigare årliga publiceringsintervallet. Framöver planeras Drogutvecklingen att utkomma vart tredje år, kompletterad med en kortversion på engelska innehållande en internationell jämförelse under mellanåren. Drogvaneundersökningar bland skolungdomar Som brukligt genomfördes de årligen återkommande drogvaneenkäterna på riksnivå i årskurs 9 samt i gymnasiets år 2. Därtill genomfördes uppdragsundersökningar i Vallentuna, Gävleborg och på Gotland. De lokala/regionala datainsamlingarna redovisades i separata rapporter till respektive uppdragsgivare medan riksresultaten redovisades i CAN:s rapportserie (CAN-rapport nr 146) samt i ett Exceltabell-appendix på Nytt i rapporten för 2014 var bl.a. resultat gällande spelande om pengar samt en analys av betydelsen av skolors socioekonomiska skillnader i förhållande till drogvanorna. ESPAD The European School survey Project on Alcohol and other Drugs ESPAD-undersökningen startades i början av 1990-talet av CAN som t.o.m var den aktör som drev arbetet framåt och stod för projektsamordningen. Projektet går ut på att samla in jämförbara data om europeiska skolungdomars drogvanor. De indikatorer som mäts genom ESPAD betraktas idag som nyckelindikatorer både i enskilda länder och på europanivå, inte minst inom EU. Därför pågår ett arbete med att etablera koordinationen på en mer internationell nivå, med EU:s narkotikacentra (EMCDDA, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) som en av parterna. CAN har under 2014 bistått i detta arbete samt även påbörjat förberedelserna runt den kommande svenska datainsamlingen Under 2014 deltog CAN vid the General Assembly i Zagreb och Håkan Leifman, som är Sveriges Principal Investigator, är dessutom medlem i the Steering Committee, samt från 2015 även i the Coordination Committee. Externa dataleveranser Förutom att avdelningen besvarar en hel del förfrågningar av mera spontan och temporär karaktär från yrkesverksamma såväl som från privatpersoner så förekommer ett antal mera rutiniserade statistikleveranser och då handlar det ofta om vidareförmedlingar och specialbearbetningar av material som samlats in via CRD, Monitor och skolundersökningarna. Beställare av sådana uppgifter är bl.a. Brå, SCB, Folkhälsomyndigheten samt UNODC och EMCDDA (med Folkhälsomyndigheten som mellanhand). 22

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461 Årsredovisning 2013 Organisationsnummer 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...12 Marknadsföring...14

Läs mer

Rapport om. CANs verksamhet 2011

Rapport om. CANs verksamhet 2011 Rapport om CANs verksamhet 2011 1 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Några glimtar från året som gått... 7 Inledning...10 Verksamheten...11 Basfaktaförmedling... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...

Läs mer

Svenska elevers drogvanor i ett europeiskt perspektiv

Svenska elevers drogvanor i ett europeiskt perspektiv ESPAD 2011 Svenska elevers drogvanor i ett europeiskt perspektiv Ulf Guttormsson ulf.guttormsson@can.se Björn Hibell bjorn.hibell@can.se 31 maj 2012 Bakgrund Svenska skolundersökningar sedan 1971 Önskemål

Läs mer

Ungas drogvanor över tid

Ungas drogvanor över tid Ungas drogvanor över tid Håkan Leifman hakan.leifman@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Presentationen Fokus på åk 9 och gymnasiets år 2 Utvecklingen alkoholvanor Alkohol - kohorteffekter tar man

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Droganvändning bland äldre

Droganvändning bland äldre Droganvändning bland äldre U-fold, Uppsala 21 januari 2015 Håkan Leifman hakan.leifman@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Köttberget glider in pensionsåldern - med sina alkoholvanor? Presentationen

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Material CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Material CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 2011-03-07 Material Rapportserien Nr 8 Narkotikasituationen i Norden... 40,00 Nr 12 Totalkonsumtionsmodellen. En forskningsöversikt... 40,00 Nr 14 Sverige, EG och alkoholpolitiken. En konferensrapport...

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Hvordan forstå utviklingen i alkoholbruk i dagens Norden?

Hvordan forstå utviklingen i alkoholbruk i dagens Norden? Hvordan forstå utviklingen i alkoholbruk i dagens Norden? Inledande reflektioner Håkan Leifman hakan.leifman@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Upplägg: Statistiken i sig Utvecklingen, mönster vuxna

Läs mer

Alkohol och drogsituationen Nationellt och lokalt

Alkohol och drogsituationen Nationellt och lokalt Alkohol och drogsituationen Nationellt och lokalt Pirjo Svegréus Drogförebyggande samordnare pirjo.svegreus@skovde.se 0500-49 87 67 www.skovde.se/drogforebyggande Nationell Baskurs: Riskbruk, missbruk

Läs mer

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill KOSTNADSANALYS Transportstyrelsen Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers kompetens genom rekrytering, uthyrning

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Pressmeddelande 2011-06-XX

Pressmeddelande 2011-06-XX Pressmeddelande 2011-06-XX Inför midsommar Var sjunde anställd i Stockholms län dricker alkohol minst tre i veckan Var sjunde anställd i Stockholms län, 14 procent, dricker alkohol tre dagar i veckan eller

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program 1 Antaget av kommunfullmäktige 1997-09-17, 258, Dnr: 134/96.709 1997-06-18, 244 Alkohol- och drogpolitiskt program Älvkarleby kommuns alkohol- och drogpolitiska program skall ligga i linje med nationella

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

Skolelevers drogvanor

Skolelevers drogvanor 214 Almedalen 2 juli 214 Håkan Leifman hakan.leifmain@can.se www.can.se Riksrepresentativ urvalsundersökning av skolelever Genomförd i årskurs 9 årligen sedan 1971 världens längsta tidsserie på området

Läs mer

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering.

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering. allmänna försvarsföreningen Sida 1 (8) Verksamhetsplan 2012 1. Inriktning i stort Allmänna Försvarsföreningen (AFF) ska verka för att vara ett forum för information och debatt om försvars- och säkerhetsfrågor

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Sammanfattning. Skolelevers drogvanor 2014 9

Sammanfattning. Skolelevers drogvanor 2014 9 Sammanfattning I denna rapport redovisas resultat från de årliga drogvaneundersökningar som genomförs i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Undersökningen i nian har genomförts sedan 1971, vilket gör det till

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

Internethandel med alkohol

Internethandel med alkohol SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Stockholms universitet Sveaplan, 106 91 Stockholm Hemsida: www.sorad.su.se Kontaktpersoner: Mats Ramstedt Ulrika Boman Internethandel med

Läs mer

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län Pressträff om resultaten från Stockholmsenkäten 14 Kaisa Snidare, ANDT-samordnare Länsstyrelsen Nationell strategi för ANDT-politiken 11-15

Läs mer

Unga vuxna om att förse unga med alkohol. Anna Raninen Kommunikation & Samverkan

Unga vuxna om att förse unga med alkohol. Anna Raninen Kommunikation & Samverkan Unga vuxna om att förse unga med alkohol Anna Raninen Kommunikation & Samverkan Bakgrund Många kommunikationsinsatser har de senaste åren genomförts för att påverka föräldrars attityder till att förse

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Omfattar flera delprojekt i primärvården som - Barnhälsovård - Mödrahälsovård - Distriktssköterskor/mottagningssköterskor

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Nationellt tobaksarbete

Nationellt tobaksarbete Nationellt tobaksarbete Cecilia Birgersson Utredare tobaksprevention 2011-04-05 Sid 1 Konsekvenser Nikotin är en drog med snabb tillvänjning som ger ett starkt beroende i klass med heroin Tobaksrökningen

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

Narkotikapriser i Sverige 1988-2013. av Ulf Guttormsson

Narkotikapriser i Sverige 1988-2013. av Ulf Guttormsson Narkotikapriser i Sverige 1988-2013 PM av Ulf Guttormsson PM Narkotikapriser i Sverige 1988 2013 Ulf Guttormsson Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Stockholm 2014 Innehåll Inledning...

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del ANDT-samordningen på länsstyrelsen 2 (192) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över detaljhandel

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Resultat i korta drag från Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Januari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag

Läs mer

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Upprättad: 2014-06-02 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 82 Kontaktperson: Mikael Lundgren Innehållsförteckning VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3

Läs mer

Varför gör FHI en kampanj?

Varför gör FHI en kampanj? Testa dina gränser ett kommunikationsprojekt om cannabis Nordisk rusmiddelkonference Tórshavn, 25 augusti 2011 Lisen Sylwan lisen.sylwan@fhi.se Varför gör FHI en kampanj? Ökande användning av cannabis

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige den 19 maj 2010, 104. Dnr: 316/10-900. DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 Båstads kommuns drogförebyggande strategi handlar ytterst om att bedriva ett långsiktigt förebyggande

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg 1 Fokus barn och unga vad gör vi? Tillsammans med er föräldrar och andra vuxna har vi i Sundbybergs stad ett ansvar för att våra barn

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Unga och droger ett sammandrag 2011-02-22

Unga och droger ett sammandrag 2011-02-22 Unga och droger ett sammandrag 2011-02-22 Det hölls en temadag i stadsdelen Majorna i Göteborg, på Dalheimers Hus, den 22 februari på temat Unga och droger och med underrubriken Om konsekvenser när droger

Läs mer

Skolelevers drogvanor

Skolelevers drogvanor 2015 Almedalen 2 juli 2015 Anna Englund anna.englund@can.se www.can.se Riksrepresentativ urvalsundersökning av skolelever Genomförd i årskurs 9 årligen sedan 1971 världens längsta tidsserie på området

Läs mer

S y s t e m b o l a g e t R e s a n d e i n f ö r s e l S m u g g l i n g H e m t i l l v e r k n i n g

S y s t e m b o l a g e t R e s a n d e i n f ö r s e l S m u g g l i n g H e m t i l l v e r k n i n g Nuläget för alkoholkonsumtion och skador Narkotikaanvändning och narkotikaskador 19 april 1 Upplägg 1. Hur har alkoholkonsumtionen förändrats och hur ser det ut i ett Europeiskt perspektiv?. Alkoholskadeutvecklingen

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014

Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014 Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014 UPPFÖLJNINGS- OCH UTVÄRDERINGSPLAN Innehållsförteckning Inledning...3 Indikatorer...4

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle.

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle. Sveriges bästa dokumenthanteringsleverantörer län för län Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Webbaserade interventioner. Anna Liedbergius

Webbaserade interventioner. Anna Liedbergius Webbaserade interventioner Anna Liedbergius Tre exempel WISEteens, ett EU-projekt som syftar till att utveckla en webbintervention för 16-18-åringar med riskkonsumtion av alkohol eller konsumtion av narkotika

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Samverkan för framgång

Samverkan för framgång Kickoff för ANDT-strategin. Landshövding Ingemar Skogö inledde konferensen om ANDT-strategin i länet. Han ser strategin både som verktyg, grund och inspirationskälla i arbetet för ett samhälle fritt från

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark Riksskatteverket Ingivarenkäten Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket har under december 2001 och januari

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

Regionalbehovsanalys. Länsstyrelseforum den 22-23 oktober

Regionalbehovsanalys. Länsstyrelseforum den 22-23 oktober Regionalbehovsanalys Länsstyrelseforum den 22-23 oktober Agenda Beskrivning av processen Nuläget Exempel på utgärder Virtuell samverkan Verktyg för omvärldsbevakning Beskrivning av arbetsprocess Metodkonceptet

Läs mer

Bilaga 1 Premiepriser Ärende: Frisktandvård, Folktandvården Skåne Diarienummer: 1200962 Premiepriser i frisktandvård nuvarande treårspremie, nuvarande premiepris per månad, nytt förslag på treårspremie

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Oslo 070913. Christina Pettersson Ordförande KSAN

Oslo 070913. Christina Pettersson Ordförande KSAN Oslo 070913 Christina Pettersson Ordförande KSAN Vad är KSAN Partipolitiskt och religiöst obunden paraplyorganisation 31 riksorganisationer för kvinnor som medlemmar Arbetar förebyggande mot missbruk av

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Svenskarnas sparformer och sparplaner

Svenskarnas sparformer och sparplaner LänsSpar Länsförsäkringar Våren 2005 Riksdel Svenskarnas sparformer och sparplaner Kort sammanfattning: Sparviljan minskar, inte sedan hösten 2003 har så få uppgett att de tänker öka sitt sparande på ett

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer