Årsredovisning Organisationsnummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Organisationsnummer

2

3 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning Verksamheten Bibliotek Publiceringsverksamhet...12 Marknadsföring...14 Webbplatser och nyhetsbrev...14 Kurser, konferenser och utbildningar...16 Mediagranskning Undersökningar och statistik Svenska föreningen för alkohol- och drogforskning Systembolagets råd för alkoholforskning Organisationssamverkan Föreläsarbidrag Regional verksamhet Internationellt samarbete Administration och personal Kansli Personalutveckling Representation i andra organisationer CAN:s drogforskningspris Organisationen CAN:s stadgar CAN:s uppgifter Styrelse Arbetsutskott Revisorer Ombudsförsamling Årsmöte Ekonomisk redogörelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar och noter Revisionsberättelse...41 Anställda Länsombud... 43

4

5 Ordföranden har ordet Jag har sedan jag fick förtroendet att vara ordförande i CAN:s styrelse i varje förord till verksamhetsberättelsen valt att lyfta fram något från det alkoholpolitiska fältet som jag vill ge lite extra fokus. Så också i år. Alkohol är inte vilken vara som helst. Detta markerades från flera håll när riksdagen den 2 april i år hade debatt om innehållet i socialutskottets betänkande gällande alkoholfrågor. Eftersom inte alkohol är att betrakta som vilken vara som helst har vi i vårt land ett försäljningsmonopol i form av Systembolaget och det är därför som vi också har åldersgränser för inköp och använder beskattning som en del i arbetet att förebygga och begränsa konsumtionen. Jag markerade i debatten vikten av att vi slår vakt om den nuvarande solidariska och restriktiva alkoholpolitiken eftersom den är den enda som ger frihet för alla människor. Som ung tonåring engagerade jag mig i samhällsfrågor och det var faktiskt en statlig alkoholpolitisk utredning av Olof Burman inte så häftigt kanske som fick igång mitt samhällsengagemang. Sedan dess har jag varit engagerad i det som jag vill kalla en frihetskamp, en frihet från det slaveri och den förnedring som hög alkoholkonsumtion oftast för med sig. Och jag tänker fortsätta, för jag tror att vi kan stödja och hjälpa människor till ett liv där man kan minska de medicinska och sociala skadorna orsakade av alkohol. Med mitt långvariga engagemang i dessa drogfrågor är det extra glädjande att ta del av de rapporter som nu kommer från CAN års drogvaneundersökning visar att färre skolelever dricker alkohol, och att man väntar med alkoholdebuten. Alkoholkonsumtionen är nu den lägsta sedan 1970-talet. För pojkar i åk 9 noterar vi 2013 de lägsta siffrorna över den totala alkoholkonsumtionen sedan Det vi nu ser är den lägsta och bästa siffran på 36 år. För flickor i åk 9 noterar vi i CAN:s rapport 2013 den lägsta totala alkoholkonsumtionen sedan Det är det bästa resultatet på 27 år. Inte heller det att förakta. Även bland gymnasieeleverna har totalkonsumtionen minskat och 2013 noterade vi den lägsta nivån som uppmätts bland gymnasieungdomar sedan Detta visar att en ny trend under de senaste tio åren finns också bland äldre ungdomar. Även för mig är detta bättre än vad jag någonsin vågade hoppas på när jag en gång på 70-talet var ung aktivist. CAN:s verksamhet för 2013 redovisas i denna verksamhetsberättelse. Det har även detta år varit en mycket omfattande och bred verksamhet. Bland nya uppdrag och aktiviteter kan nämnas att CAN har tagit över ansvaret för Monitormätningarna och nu har vi undersökningar/data om hela befolkningen. Sedan förra 5

6 årsmötet har det också startats upp ett Café CAN en form av frukostmöten för att ge aktuell information och utveckla vår samverkan med CAN:s medlemsorganisationer. Dessutom har vi utvecklat vårt internationella samarbete genom preventionsprojekten kring Östersjön och medlemskap i NordAN. Som alltid finns ett stort förtroende för de rapporter och det material som CAN redovisar. Förtroendet bygger på att vi har medarbetare med bred och djup kunskap och stort engagemang. Jag vill i detta förord till slut uttala ett stort tack till all personal för ett engagerat och utvecklande arbete under det gångna året. Anders Andersson Ordförande i CAN 6

7 Tillbakablick Norrlandssatsning Under året genomfördes en särskild satsning på Norrlandslänen. Anledningen till detta var att CAN haft jämförelsevis få aktiviteter och samarbeten i Norrland, något som våra länsombud i Norrland uppmärksammat. Ungdomar som arbetade med Local Hero under Storsjöcupen i juli Möte med länsombud och kontaktpersoner I september samlade vi våra medlemsorganisationer och länsombud för en tvådagars konferens där vi bland annat diskuterade samverkan. Koncentration bland deltagarna när Drogkampen skulle avgöras 7

8 Pris för förebyggande arbete Slim Lidén utsågs till Årets förebyggare vid Förebygg.nu i Göteborg den 13 november. Övriga pristagare var Karlskoga & Degerfors i kategorin Årets förebyggande kommun, Föreningen Fruktdrycker i kategorin Årets ideella organisation och Gretagruppen i kategorin Årets förebyggande insats. Årets förebyggare Slim Lidén Nationell konferens om insatser mot cannabis I slutet av november arrangerade CAN tillsammans med Statens folkhälsoinstitut och länsstyrelserna en tvådagarskonferens om cannabis. Första dagen handlade om insatser riktade till unga och andra dagen om insatser riktade till föräldrar och professionella. Konferensen samlade 300 deltagare från hela Sverige. Samtal om film som pedagogiskt verktyg i ANDT-prevention 8

9 Preventionsprojekt med kommuner runt Östersjön 2013 genomfördes ett internationellt projekt under CAN:s ledning. Insatserna bestod av kartläggningar av konsumtion och prevention när det gäller alkohol, narkotika och tobak i kommuner i Litauen, Norge, Ryssland och Sverige. Kartläggningarnas resultat sammanställdes och kommunerna fick detaljerade resultatrapporter och rekommendationer för hur de kan förbättra sitt preventionsarbete. Jon Sigfusson, Island, presenterar resultat vid en presskonferens i Litauen 9

10 Inledning Från och med verksamhetsåret 2002 har CAN ingått ett avtal med staten (Socialdepartementet). Under verksamhetsåret 2009 ökade statsbidraget med 1,5 miljoner kronor till kronor och var sedan oförändrat både 2010 och Under verksamhetsåret 2012 ökade statsbidraget till 16 miljoner kronor och 2013 till kronor. Ökningen förklaras av att gymnasieundersökningen, som tidigare finansierats med årliga projektmedel, numera ingår som en del av CAN:s ordinarie verksamhet och därmed finansierats med statsbidraget. Av avtalet framgår bland annat att CAN skall driva ett bibliotek och genomföra olika drogvaneundersökningar. Avtalet beskriver att CAN inom området alkohol och andra droger skall bedriva basfaktaförmedling, vari ingår bland annat biblioteksverksamhet och ansvara för webbsidan Drugsmart.com, genomföra undersökningar och statistiksammanställningar, samverka med andra organisationer, bedriva regional verksamhet, medverka i internationellt samarbete. Föreliggande redovisning av verksamheten under 2013 är uppställd i linje med denna verksamhetsindelning. Rapporten innehåller också information om CAN:s organisation, representation i andra organisationer och kansli. 10

11 Verksamheten Bibliotek CAN har ett av Europas största specialbibliotek inom alkohol- och narkotikaområdet. Inriktningen är på svensk och utländsk litteratur om alkohol, narkotika och andra droger. Biblioteket är öppet 25 timmar per vecka. Informations- och låneservicen nyttjas av många olika användarkategorier; studerande, lärare, socialarbetare, journalister och forskare samt av myndigheter och institutioner liksom av alla typer av bibliotek i Sverige och övriga Norden och av CAN:s personal. Vidare är biblioteket ett så kallat samverkansbibliotek i avtal med Kungliga Biblioteket, vilket innebär att vi fullt ut deltar i det svenska forskningsbibliotekssamarbetet. Ett avtal om biblioteksservice med Statens institutionsstyrelse (SiS) har löpt sedan flera år. Det innebär fortlöpande litteraturbevakning inom valda ämnesområden samt dokumentleveranser och boklån till forskargruppen vid SiS. Bibliotekets internationella verksamhet finns beskriven under Internationellt samarbete. Litteraturbestånd, katalogisering och indexering Biblioteket bevakar och köper in litteratur inom ämnesområdet. Under året har ca 170 nya titlar skaffats, katalogiserats och indexerats i katalogen Alcona och i LIBRIS. Dessutom har ett 40-tal artiklar ur svenska tidskrifter katalogiserats och indexerats. Bibliotekets samlingar upptar nu 381 hyllmeter. Ett ständigt ökande antal elektroniska publikationer kompletterar de tryckta samlingarna. Under året har den retrospektiva katalogiseringen i LIBRIS fortsatt, och antalet CAN-poster är nu drygt Efter 2008 års katalogmatchning återstod att manuellt registrera bestånd på ett antal poster. Detta arbete kommer att fortsätta under 2014 med syftet att synliggöra och marknadsföra biblioteket på ett nationellt plan. Antalet tidskrifter och övriga periodiska publikationer i Alcona och LIBRIS är 320, varav en hel del är äldre publikationer. Gällande de nyare titlarna är CAN:s bibliotek ofta det enda bibliotek som har en löpande prenumeration på den tryckta tidskriften i Sverige. Detta medför att bibliotekets innehav är en viktig resurs inom ämnesområdet. Information och lån Bibliotekets bestånd av böcker, rapporter, tidskrifter och övrigt material är tillgängligt i öppna samlingar, medan stora delar av den äldre litteraturen förvaras i magasin. Biblioteket har sju läsplatser och två publika persondatorer för sökning i Alcona och i licensierade tjänster samt på Internet. Vid några tillfällen har studiebesök för grupper eller enskilda arrangerats. Under året har biblioteket haft över 620 besök och antalet lån till enskilda personer och andra bibliotek uppgår till knappt 980. Ett 60-tal tidskriftsartiklar har beställts bl.a. av andra bibliotek i Sverige och övriga Norden. Dessutom har ca 200 frågor, ställda per telefon, e- post eller genom Mikromarc, besvarats. Antalet virtuella besök på bibliotekets 11

12 webbsidor uppgick till under året. Den största externa användargruppen utgörs av studenter och anställda vid universitet och högskolor. Katalog Alcona är CAN:s bibliotekskatalog som omfattar referenser till beståndet av svenska och utländska böcker, avhandlingar, rapporter, tidskriftsartiklar, utbildningsmaterial och övrigt småtryck inom ämnesområdet. Alcona innehåller poster. Abonnemang på kostnadsbelagda databaser Nationalencyklopedin Mediearkivet ArtikelSök PsycINFO Encyclopedia of Drugs, Alcohol and Addictive Behavior Encyclopedia of Sociology Encyclopedia of Substance Abuse Prevention, Treatment, & Recovery allmänt uppslagsverk på svenska artiklar i fulltext ur svenska dagstidningar referenser till artiklar ur svenska tidskrifter referenser till artiklar ur internationella vetenskapliga tidskrifter inom psykologi och närliggande ämnen Gale Virtual Reference Library Gale Virtual Reference Library SAGE Reference online Publiceringsverksamhet Tidskriften Alkohol & Narkotika Alkohol & Narkotika är en populärvetenskaplig tidskrift med ambitionen att enligt journalistiska principer bevaka och granska aktuella frågor inom det drogoch socialpolitiska området, rapportera om forskning inom detta fält och vara ett forum för debatt. Tidskriften innehåller bland annat reportage, nyheter, populärvetenskapliga artiklar, debatt och krönikor. År 2011 antog CAN:s styrelse en skriftlig policy för tidskriften. Den slår fast att Alkohol & Narkotika ska göras enligt grundläggande journalistiska principer och att kritisk granskning och debatt är viktiga inslag i tidningen. Alkohol & Narkotika ges ut sex gånger per år med en upplaga på ex. Via familjemedlemskap och cirkulationsexemplar på arbetsplatser inom behandlingsverksamheter för missbrukare, skolor, bibliotek, forskningsinstitutioner, departement, myndigheter etc. bör tidskriften nå betydligt fler läsare. Från och med augusti 2012 sköter Pressdata registerhantering och fakturering. År 2012 genomfördes en målgruppsundersökning i form av en postal enkät till prenumeranter. Respondenterna ansåg att tidskriften präglas av hög trovärdighet. Staffan Hasselgren har sedan 1995 varit tidskriftens chefredaktör. Redaktionskommittén har under 2013 bestått av Karin Helmersson Bergmark, Lena Hübner, Ulf Malmström, Lars-Håkan Nilsson och Börje Olsson. 12

13 Under året har redaktören i samverkan med Pressdata genomfört ett par DMkampanjer, riktade till tidigare prenumeranter respektive socialtjänst/vård och behandling. Resultatet är ännu inte säkerställt men pekar på en träffbild på cirka 3 respektive 1 procent. Under 2013 har varje enskilt nummer genom fördjupningsartiklar belyst något aktuellt tema. Årets teman har varit följande: Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Tema om brukarinflytande Genustema Unga dricker mindre tema om ungas alkoholvanor Droger på nätet tema om så kallade nätdroger Temanummer om anhörigproblematik Hälsa och behandling tema om fördelarna av att i missbruksbehandlingen inte bara fokusera på missbruket utan även på fysisk och psykisk hälsa Produktion av trycksaker Under året har följande rapporter utkommit: Rapportserien Nr. 133 Skolelevers drogvanor 2012 Nr. 134 Nr. 135 Nr. 136 Nr. 137 Nr. 138 Reviderad enkät En analys av resultatskillnaderna Så görs CAN:s skolundersökning. En genomgång av praktiskt genomförande och metodologi Betydelsen av föräldrars förhållande till tobak Ungdomar som använder nätdroger vilka är de? Empiriska analyser av skolelevers drogvanor med fokus på nätdroger Läkemedel i missbruksmiljöer. Situationen 2012 enligt rapportörer vid länspolismyndigheterna Nr. 139 Skolelevers drogvanor 2013 Uppdragsundersökningar Nr. 34 Drogvanor i Norrbotten. Årskurs Nr. 35 Drogvanor i Västernorrland. Årskurs 9 och gymnasiets år Nr. 36 Drogvanor i Västra Götaland. Årskurs 9 och gymnasiets år Nr. 37 Drogvanor i Kalmar. Årskurs 9 och gymnasiets år Nr. 38 Drogvanor i Gävleborg. Gymnasiets år Övriga rapporter Internetbaserade stödgrupper för barn som växer upp i familjer med missbruk A supplement to The 2011 ESPAD Report 13

14 Marknadsföring Synlighet i media 2013 gav vi ut 35 pressmeddelanden. CAN eller Drugsmart har haft 278 referenser i media under 2013 (källa: Retriever, avser svensk tryckt press). När det gäller våra pressmeddelanden på MyNewsdesk har vi under 2013 haft visningar (dvs. antal gånger någon öppnat ett pressmeddelande). Om man tittar på enskilt material har de pressmeddelanden som är relaterade till Skolelevers drogvanor öppnats flest gånger. Samtliga siffror är en ökning jämfört med Kampanj till unga vuxna Under 2012 genomförde CAN tillsammans med länsstyrelserna i storstadslänen en förstudie kring unga vuxna och att förse minderåriga med alkohol. Syftet med förstudien var att bilda ett underlag för en kampanj i de aktuella länen. Medel söktes hos FHI och beviljades för ett treårigt projekt ( ). Under 2013 har en kampanjplattform tagits fram, budskap producerats och målgruppstestats i fokusgrupper i Stockholm, Göteborg och Malmö års ansökan gäller genomförande och effektmätning av kampanjen som går under namnet Hejdå alkoholskador. Webbplatser och nyhetsbrev Webbplatsen can.se är huvudkanal för att föra ut information om CAN:s verksamhet. Under 2013 lanserades en grafmotor på webbplatsen, som gör det möjligt att skapa sina egna diagram. Can.se hade under 2013 i genomsnitt unika besökare per månad med en lägsta notering i juli (5 628 st.) och en högsta notering i oktober ( st.). Genomsnittligt antal besök har minskat med ca per månad jämfört med 2012, sannolikt pga. att Drogfakta är under omarbetning. I slutet av 2013 kopplades en webbenkät till nedladdning av rapporten Skolelevers drogvanor. Statistiken visar att den aktuella rapporten laddats ner 939 gånger. Drugsmart Året inleddes med fokus på att ta fram det nya interaktiva verktyget Alkopedia som publicerades strax innan sommaren (www.alkopedia.se). Alkopedia handlar om alkohol och vänder sig till åldrarna år. Under året har vi marknadsfört Alkopedia på olika evenemang vi medverkat i, samt gjort ett stort utskick till alla högstadieskolor i de fem norrlandslänen strax före jul. Alkopedia har vunnit flera priser för design och funktionalitet. Glädjande nog har besöksstatistiken återigen ökat. Under alla årets månader har vi nästan haft en fördubbling av antalet besökare. Toppnoteringen gjordes i november med unika besök. Vi har svarat på något fler frågor genom tjänsten Fråga experten än förra året (486 stycken jämfört med 370 för 2012). Förutom den dagliga verksamheten har vi också gjort en rad skolbesök (t.ex. BCPV i Flen, Vasaskolan och Yrkesgymnasiet i Gävle), varit med på ungdomsevenemang (t.ex. Jag brinner i Gävle), varit representerade i olika nätverk som e- stödnätverket och varit med på flera av CAN:s kurser och konferenser. 14

15 Drugsmart tar ofta emot praktikanter och det har vi gjort även i år, allt ifrån kortare perioder på ett par veckor till längre praktiktjänster inom ramen för högskoleutbildningar. Sedan ett par år har vi ett samarbete med Kista-Rinkeby stadsdelsförvaltning där vi tar emot feriearbetare under sommaren. I år tog vi emot två ungdomar under en treveckorsperiod i juni/juli samt två ungdomar ett par dagar under jullovet. Local Hero Liksom föregående år har vi haft en fortsatt stabil efterfrågan av Local Hero. Vi har genomfört fler grupper under året än vad vi budgeterat för tack vare att fler kommuner har varit med och delfinansierat. Under 2013 har vi prioriterat grupper i Norrland (i och med CAN:s Norrlandssatsning). Av årets 11 grupper var 6 av dessa i Norrland (målet var satt till fem grupper); tre grupper i Östersund, en grupp i Matfors (Sundsvall) och en grupp i Vilhelmina. Utöver Norrlandsgrupperna har vi i år fått fler Local Heros i Falköping, Karlskrona, Orsa, Älvkarleby och Torsås. Vi har totalt genomfört 17 workshops (á två dagar), med sammanlagt 93 ungdomar, fortsatt jämn könsfördelning med 52 flickor och 41 pojkar. Vi har inte haft medel för särskilda marknadsförings- eller informationsinsatser. I år har de flesta förfrågningar kommit in till oss genom professionella som arbetar med unga (jämfört med tidigare år då fler kom direkt från unga). Vi ser gärna att unga som inte tidigare varit organiserade får möjligheten till det genom Local Hero. I februari var representanter från Drugsmart på Island och utbildade processledare för Islands Nationella Ungdomsförbund (UMFI). UMFI består av 18 distriktsföreningar med över medlemmar och samarbetar med 11 nationella organisationer och ca 300 företag. Vi genomförde under hösten en nyrekrytering av processledare och utbildade ytterligare fem unga vuxna. I dagsläget har vi nu femton aktiva processledare. Samtidigt som utbildningen för de nya processledarna genomfördes arrangerade vi en fortbildning med erfarenhetsutbyte för de redan etablerade processledarna. Barn i familjer med missbruksproblematik (BIM) Under våren 2013 genomförde CAN på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting en webbundersökning riktad till åringar. Enkäten fanns tillgänglig på de sidor på Drugsmart.com som vänder sig till barn som växer upp i familjer med missbruk. CAN medverkade i uppmärksamhetsveckan Vart femte barn i februari Syftet med uppmärksamhetsveckan var att uppmärksamma barnen som växer upp i familjer där någon har en riskabel alkoholkonsumtion men också visa på behovet av viktiga vuxna i barnens omgivning, såsom fritids- och föreningsledare. Under kampanjveckan arrangerades ett 70-tal aktiviteter runt om i landet. Vart femte barn hade under veckan 29 träffar i media och under 2013 sammanlagt 216 träffar. Utöver detta var det stor aktivitet i sociala medier med många följare och inlägg på Twitter och Facebook och många som bloggade om ämnet. Arrangörer för Vart femte barn 2013 var CAN, Ersta Diakonisällskap, IOGT-NTO, IOGT-NTO:s Juniorförbund Junis, Hela människan, KSAN, NBV, Stiftelsen 15

16 Trygga barnen, Stockholms läns nykterhetsförbund, Stödgruppsledarnas förening Sverige och Ungdomens nykterhetsförbund. Hösten 2013 påbörjades planeringen för uppmärksamhetsveckan i februari I och med 2014 års kampanj byter uppmärksamhetsveckan namn till Spela roll! och målgrupp för året är politiker. Den webbintervention Alkohol & Coping som utvecklades och som syftar till att ungdomar som växt/växer upp i missbruksmiljöer inte ska utveckla egen missbruksproblematik och att öka deras psykiska hälsa, har under utvärderats i en randomiserad kontrollerad studie. Studien beräknas avslutas under 2014 och avsikten är att webbinterventionen under 2015 ska implementeras och tillhandahållas via Drugsmart.com. Under 2013 har CAN med finansiering från FHI försökt ta över en holländsk metod för webbaserad stödgruppsverksamhet för barn som växer upp i familjer med missbruksproblematik. Då vi inte lyckades få tag på metoden inom given tidsram har medlen återbetalats och projektet avbrutits. Nyhetsbrev En viktig kanal för att sprida information från CAN är de elektroniska nyhetsbreven. Från CAN går det ut fyra nyhetsbrev 12 gånger per år till olika målgrupper. Kurser, konferenser och utbildningar 1 februari medverkade Ulf Guttormsson i en regional konferens om cannabis i Stockholm 7 februari medverkade Ulf Guttormsson i en regional konferens om cannabis i Sundsvall samt i Falun februari deltog Ulf Guttormsson i kurs Ny som chef 1 mars medverkade Håkan Leifman och Jonas Raninen i seminariet Alkoholen 2022, anordnat av Nocturum 6 mars medverkade Håkan Leifman i möte med NADiS och informerade om ungdomars drogvanor 13 mars genomfördes CAN-dagen 18 mars medverkade Mia Sundelin i Mot samma mål 20 mars medverkade Annika Andersson i Att kommunicera med unga om alkohol och droger, i Västra Götaland april genomfördes påbyggnadsutbildning för lokala samordnare anordnad av CAN och åtta länsstyrelser 23 april deltog Isabella Gripe i en workshop om enkätkonstruktion april medverkade Annika Andersson och Anna Raninen i en grundutbildning för lokala samordnare anordnad av CAN och FHI 6 maj deltog Anna Raninen i en regional utbildning om media och kommunikation i Västerås 7 maj deltog Daniel Carlryd i en regional organisationsträff i Östersund, anordnad av CAN och Mobilisering mot droger 20 maj genomfördes en regional utbildning Att kommunicera med unga om alkohol och droger, anordnad av CAN och Östersunds kommun 31 maj deltog Anna Raninen i en regional utbildning i media och opinionsbildning, anordnad av Länsstyrelsen i Örebro 16

17 10 12 juni genomfördes CAN:s sommarkurs på Wendelsbergs folkhögskola juni medverkade Stina Hähnert i en utbildning av ungdomsambassadörer i Östersund 1 6 juli deltog CAN med seminarier och föreläsningar i Almedalsveckan på Gotland 2 september deltog Håkan Leifman på Trestads forskarmöte för att informera om indikatorsarbetet 6 september deltog Daniel Carlryd i en regional organisationsträff, anordnad av CAN och Länsstyrelsen i Stockholms län hölls länsombuds- och kontaktpersonkonferens september genomfördes en fortbildning för processledare i Local Hero september 1 oktober medverkade Ulf Guttormsson i en regional konferens om cannabis i Gävle 18 oktober deltog Anna Raninen i en utbildning i media och kommunikation 29 oktober medverkade Nina Dahlman i en regional utbildning för elevhälsa och ungdomsmottagningar oktober deltog Nina Dahlman och Anna Raninen i utbildningen Utbilda utbildare, anordnad av länsstyrelserna i Gävleborg och Västmanland 6 november deltog Håkan Leifman och Mia Sundelin i möte med Nynäshamns styrgrupp för ADPY/ANDT-arbetet för att diskutera rekommendationer för Nynäshamn i ljuset av ADPY-arbetet genomfördes konferensen Förebygg.nu där CAN är medarrangör november medverkade Håkan Leifman i SAD:s årliga forskardagar och november föreläste om ungas drogvanor i Sverige och Europa 26 november medverkade Jonas Raninen i en konferens om droger och drogtester i arbetslivet, anordnad av U-fold medverkade Anna Raninen som moderator i en nationell konferens om cannabis där CAN var medarrangör november 29 november medverkade Håkan Leifman och Jonas Raninen i seminariet Alkoholen 2023, anordnat av Nocturum 2 december medverkade Håkan Leifman på en nordisk konferens anordnad av NVC på temat hur preventionsarbetet utvecklats och ser ut i de nordiska länderna 4 december hölls medieträning för delar av personalen 16 december presenterade Clara Henriksson resultat från skolundersökningen för kommunfullmäktige i Kalmar samt för representanter verksamma inom ANDT-området Mediagranskning Mediagranskningsgruppen har funnits i många år och består av professionella med bred och djup erfarenhet, intresse för och kunskap om drogförebyggande arbete och/eller film och kommunikation. Gruppen leds sedan halvårsskiftet av Anna Raninen på CAN och består i övrigt av representanter från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin vid Stockholms läns landsting, Filmo, Medioteket vid Utbildningsförvaltningen i Stockholm, NBV Stockholm, STAD-sektionen vid 17

18 Beroendecentrum Stockholm, Tullverket, UMO.se och Ungdomsstyrelsen. Gruppen bedömer filmer om alkohol, narkotika och andra droger som är framtagna i ett förebyggande syfte och riktar sig till ungdomar. Sedan hösten 2005 publiceras omdömena på CAN:s webbplats. Gruppen har haft ett möte under året och arrangerat ett samtal om film vid en nationell konferens om cannabis. Undersökningar och statistik CRD CAN:s rapporteringssystem om droger Alltsedan slutet av 1980-talet har CAN ett rapporteringssystem för att upptäcka nya missbrukspreparat samt för att samla in uppgifter om narkotikapriser. Undersökningens tonvikt ligger numera på att följa prisutvecklingen på detaljistnivå, även om utvecklingen på grossistnivå också följs sedan Rapporteringssystemet består av en webbenkät som går ut till en informatör vardera på samtliga 21 länspolismyndigheter. Insamlingen sker två gånger årligen och prisuppgifterna rapporteras vidare bland annat till UNODC och EMCDDA. Under 2012 ställdes frågor rörande vilka läkemedel rapportörerna uppfattade vara vanligast använda i missbrukssyfte i varje region och resultaten från denna specialundersökning redovisades i CAN-rapport nr Istället för att avrapportera prisutvecklingen i en särskild rapport publicerades prisutvecklingen t.o.m i en excelfil på Detta var första gången CAN publicerade resultat på ett sådant sätt. Fördelen med denna typ av resultatredovisning är att den är snabb och billig samtidigt som en nackdel kan vara att oinsatta läsare behöver komplettera denna information med tekniska och metodologiska beskrivningar från tidigare publicerade rapporter. Drogutvecklingen i Sverige CAN har sedan 1970-talets början presenterat olika slags översikter rörande drogutvecklingen i riket. Den senaste rapporten i denna serie Drogutvecklingen i Sverige 2011 utkom Således producerades ingen sådan rapport Dock kommer en drogutvecklingsrapport ut under 2014 och i fortsättningen är denna rapport preliminärt planerad att publiceras vartannat år. Drogvaneundersökningar bland skolungdomar Som brukligt genomfördes de årligen återkommande drogvaneenkäterna på riksnivå i årskurs 9 samt gymnasiets år 2. Därtill genomfördes uppdragsundersökningar i Västra Götaland, Gävleborg, Kalmar, Norrbotten och Västernorrland. Riksresultaten redovisades i CAN-rapport nr. 139 medan uppdragsundersökningarna redovisades i separata rapporter till respektive kommun/region. I och med att datainsamlingen i det förhållandevis folkrika länet Västra Götaland genomfördes som en totalundersökning var 2013 års skolundersökning den största hittills, sett till antal enkäter (närmare frågeformulär sändes ut). Under 2013 avslutades även den genomgripande översyn och kvalitetssäkring av historiska data som inleddes under

19 ESPAD CAN var initiativtagare till den allra första ESPAD-undersökningen i början av 1990-talet och var t.o.m den aktör som drev arbetet framåt och stod för den europeiska samordningen (koordination, analyser samt rapportproduktion). För detta erhöll CAN ett årligt stöd från Socialdepartementet. De indikatorer som mäts genom ESPAD kan idag betraktas som nyckelindikatorer både i enskilda länder och på europanivå, inte minst inom EU. Det har därför ansetts rimligt att undersökningen i större utsträckning implementeras på europanivå genom att EU:s narkotikacentra (EMCDDA, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) får en större roll i arbetet och framöver står för koordineringen av ESPAD. Detta implementeringsarbete påbörjades under 2013 och kommer att avslutas 2014, med stöd från Socialdepartementet. För att underlätta detta arbete är CAN:s f.d. direktör placerad på EMCDDA perioden i syfte att verka för en smidig överföring av arbetet från CAN till centrat. CAN:s roll har i och med detta under 2013 upprätthållit ett visst löpande tekniskt stöd. Detta har bland annat inneburit att CAN i samarbete med koordinatorn genomfört och avrapporterat resultaten från en enkät rörande genomslaget för den senaste rapporten (The 2011 ESPAD Report). Enkäten (The ESPAD Impact survey) belyste i vilken omfattning rapporten uppmärksammats bland relevanta mottagare i respektive land samt i vilken omfattning resultaten kan ha bidragit till nationella politiska beslut. Tre länder som samlade in data 2011 gjorde detta så pass sent att de inte kunde inkluderas i den tryckta versionen av The 2011 ESPAD Report. CAN bearbetade data för dessa tre länder och sammanställde i samarbete med koordinatorn en uppdaterad version av rapporten (A supplement to The 2011 ESPAD Report) som publicerades på under Totalt finns tre databaser att tillgå för forskare. CAN har administrerat forskarnas ansökningar om att få tillgång till detta material. Vidare utnämndes CAN:s direktör, Håkan Leifman, till Sveriges Principal Investigator och deltog i kapacitet av denna funktion vid det årliga beslutsfattande mötet (Project Meeting) som 2013 hölls i Budapest. FAQ Under 2013 gjordes en mera ingående översyn av CAN:s FAQ-frågor. Sådana översyner ska framöver ske med god kontinuitet. Monitor Under senvåren 2013 fick CAN i uppdrag av regeringen att följa vuxnas alkoholoch tobaksvanor genom de s.k. Monitormätningarna. Mätningarna görs under hela året, månad för månad, med sammantaget ca intervjuer per år. Fokus ligger på skattningar av den oregistrerade alkohol- och tobaksanskaffningen även om direkta konsumtionsfrågor också ställs. Sedan starten i juni 2000 har vid utgången av år 2013 totalt ca intervjuer genomförts. Under 2013 har ett omfattande och tidskrävande kvalitetssäkringsoch dokumentationsarbete genomförts. Alla data från och med år 2001 har bearbetats och analyserats på nytt, och nya skattningar av omfattningen av de olika delmängderna oregistrerad alkohol har färdigställts. Vidare har enkäten genom- 19

20 gått stora förändringar vilket innebär att frågorna från och med juli 2013 är avsevärt färre till antalet och att vissa frågor också är omformulerade. Dessutom har urvalsförfarandet setts över och ändrats, liksom att ett nytt intervjubolag anlitats. Detta innebär att mätningarna inte är direkt jämförbara före och efter juli Förändringsarbetet och resultatredovisningar kommer att redovisas 2014 i tre olika delrapporter. Uppföljning av regeringens ANDT-strategi CAN har på uppdrag av Socialdepartementet lett arbetet med att ta fram indikatorer för hur regeringens ANDT-strategi ska följas upp. Under 2013 har arbetet med att ta fram indikatorer avslutats och en första uppföljning med hjälp av indikatorerna har genomförts. Den databaslösning som togs fram 2012 för att visa upp data utifrån indikatorerna har färdigställts under 2013 och använts för den första uppföljningen. En webbplats med information om regeringens ANDT-strategi, indikatorerna och källor utvecklades under hösten Från och med 1 januari 2014 har Folkhälsomyndigheten ansvaret för uppföljning, databas och webbplats. Svenska föreningen för alkohol- och drogforskning 1981 ombildades dåvarande Tvärvetenskapliga seminariet i alkoholfrågan (TSA) till Svenska föreningen för alkohol- och drogforskning (SAD). Föreningen har, alltsedan TSA bildades på initiativ av CAN:s dåvarande direktör Ingrid Blomberg, haft ett nära samarbete med CAN. Ordförande under året har varit professor Kent Nilsson, Västerås. Enligt stadgarna är föreningen i första hand en organisation för alkohol- och narkotikaforskare, men även personer som är aktiva professionella informatörer i alkohol- och narkotikafrågor har möjlighet att bli medlemmar. Några av CAN:s medarbetare är medlemmar i SAD. Efter årsmötet 2013 har Håkan Leifman varit ordinarie styrelseledamot och Mia Sundelin suppleant. Ett exempel på samarbete mellan CAN och SAD är att SAD nominerar två personer till kommittén för CAN:s drogforskningspris. Systembolagets råd för alkoholforskning 1986 grundade Systembolaget i samverkan med SAD en fond för alkoholforskning, Systembolagets råd för alkoholforskning (SRA). Fonden, som sedan 2003 administreras av Britta Grönlund på CAN, är självständig i förhållande till Systembolaget delades 3 miljoner kronor ut till 21 projekt, se Organisationssamverkan Medlemsorganisationerna i fokus Under året har vi utvecklat och fördjupat samarbetet med våra medlemsorganisationer (i texten som följer förkortat MO). Vi har träffat de allra flesta, och under de mötena har det visat sig att de i många fall vill utveckla samverkan med CAN ytterligare. Flera av de MO vi träffat kände före våra möten inte till så mycket om vad CAN kan erbjuda. De vill veta mer om CAN och hur vi kan bidra till deras 20

Årsredovisning 2012. Org nr 802000-5461

Årsredovisning 2012. Org nr 802000-5461 Årsredovisning 2012 Org nr 802000-5461 INNEHÅLL Ordföranden har ordet... 5 Några glimtar från året som gått... 7 Inledning... 9 Verksamheten... 10 Basfaktaförmedling... 10 Bibliotek... 10 Publiceringsverksamhet...

Läs mer

Godkännande av överenskommelse om bidrag för viss verksamhet hos Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1 bilaga

Godkännande av överenskommelse om bidrag för viss verksamhet hos Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1 bilaga Beslut Protokoll III:10 vid regeringssammanträde 2014-12-18 S2014/8755/FST Socialdepartementet Godkännande av överenskommelse om bidrag för viss verksamhet hos Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning,

Läs mer

Droganvändning bland unga i Europa

Droganvändning bland unga i Europa Droganvändning bland unga i Europa En presentation av den femte ESPAD undersökningen Ulf Guttormsson ulf.guttormsson@can.se Drogfokus, 25 oktober 2012 Vad är ESPAD? European School survey Project on Alcohol

Läs mer

Rapport om. CANs verksamhet 2011

Rapport om. CANs verksamhet 2011 Rapport om CANs verksamhet 2011 1 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Några glimtar från året som gått... 7 Inledning...10 Verksamheten...11 Basfaktaförmedling... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...

Läs mer

Avtal om bidrag för viss verksamhet hos CAN

Avtal om bidrag för viss verksamhet hos CAN Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2012-12-18 nr II:12 Avtal om bidrag för viss verksamhet hos CAN Mellan svenska staten och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har

Läs mer

Årsredovisning 2014. Org nr 802000-5461

Årsredovisning 2014. Org nr 802000-5461 Årsredovisning 2014 Org nr 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 12 Bibliotek... 12 Publiceringsverksamhet... 13 Marknadsföring... 15 Webbplatser

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Alkohol För 2009 har konsumtionen beräknats till 9,3 liter ren alkohol. Detta innebär att den totala

Läs mer

till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun

till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun BAKGRUND till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun Inledning Detta program innehåller Uddevalla kommuns politiska mål och strategier för det alkohol- och drogförebyggande arbetet.

Läs mer

Narkotikautvecklingen i Sverige och Europa

Narkotikautvecklingen i Sverige och Europa Narkotikautvecklingen i Sverige och Europa ( Hur står sig den svenska modellen ) Ulf Guttormsson (ulf.guttormsson@can.se) Eskilstuna 20 september 2017 Vad är CAN? Paraplyorganisation Målgrupper Analys

Läs mer

Cannabis. utvecklingen i Sverige och Europa. Ulf Guttormsson, CAN. Cannabiskonferens, Karlstad, 3 september, 2012

Cannabis. utvecklingen i Sverige och Europa. Ulf Guttormsson, CAN. Cannabiskonferens, Karlstad, 3 september, 2012 Cannabis utvecklingen i Sverige och Europa Ulf Guttormsson, CAN Cannabiskonferens, Karlstad, 3 september, 2012 Vad är CAN? Paraplyorganisation med drygt 40 medlemsorganisationer. Statlig finansiering och

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Med arbetsplan och budget för 2013 Vår vision är o Ett Västra Götaland där individen lever ett gott liv i ett hållbart och tryggt samhälle utan alkohol eller andra droger. Vårt

Läs mer

Cannabis utvecklingen i Sverige och Europa

Cannabis utvecklingen i Sverige och Europa Cannabis utvecklingen i Sverige och Europa Ulf Guttormsson CAN 08 412 4619 ulf.guttormsson@can.se Cannabiskonferens i Östergötland, Linköping, 26 Januari 2011 www.can.se Vad är CAN? Idéburen, paraplyorganisation,

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR 13OLL4221 Yttrande över Eva Sundkvists (KD) motion om informations- och antidrogkampanj mot cannabis Ewa Sundkvist, (KD), Örebro har lämnat in en motion angående att inom

Läs mer

Svenska elevers drogvanor i ett europeiskt perspektiv

Svenska elevers drogvanor i ett europeiskt perspektiv ESPAD 2011 Svenska elevers drogvanor i ett europeiskt perspektiv Ulf Guttormsson ulf.guttormsson@can.se Björn Hibell bjorn.hibell@can.se 31 maj 2012 Bakgrund Svenska skolundersökningar sedan 1971 Önskemål

Läs mer

Ungdomars anskaffning av alkohol

Ungdomars anskaffning av alkohol PM Ungdomars anskaffning av Registrerade eller oregistrerade källor? Håkan Leifman Juni 2017 Sammanfattning I denna PM redovisas uppgifter om hur ungdomar anskaffar. De material som använts är CAN:s skolundersökningar

Läs mer

Droganvändning bland äldre

Droganvändning bland äldre Droganvändning bland äldre U-fold, Uppsala 21 januari 2015 Håkan Leifman hakan.leifman@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Köttberget glider in pensionsåldern - med sina alkoholvanor? Presentationen

Läs mer

Webbaserade interventioner. Anna Liedbergius

Webbaserade interventioner. Anna Liedbergius Webbaserade interventioner Anna Liedbergius Tre exempel WISEteens, ett EU-projekt som syftar till att utveckla en webbintervention för 16-18-åringar med riskkonsumtion av alkohol eller konsumtion av narkotika

Läs mer

Ungas drogvanor över tid

Ungas drogvanor över tid Ungas drogvanor över tid Håkan Leifman hakan.leifman@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Presentationen Fokus på åk 9 och gymnasiets år 2 Utvecklingen alkoholvanor Alkohol - kohorteffekter tar man

Läs mer

Nätdroger - hur ser det ut bland unga i Sverige

Nätdroger - hur ser det ut bland unga i Sverige Nätdroger - hur ser det ut bland unga i Sverige Västerås 23 september 2014 Nina Dahlman www.can.se CAN rapport 137 Håkan Leifman & Clara Henriksson Ungdomar som använder nätdroger vilka är de? Empiriska

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Hudiksvalls kommun 2009-2013 Förord Det drogförebyggande arbetet i Hudiksvalls kommun utgår från ett folkhälsoperspektiv och syftar till att främja alla medborgares rätt till en

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

Alkoholkonsumtionen och anskaffning i Södermanland utifrån Monitormätningar och Preventionsindex för länets kommuner

Alkoholkonsumtionen och anskaffning i Södermanland utifrån Monitormätningar och Preventionsindex för länets kommuner Alkoholkonsumtionen och anskaffning i Södermanland utifrån Monitormätningar och Preventionsindex för länets kommuner Lanseringskonferens för den nationella ANDT-strategin 2016-2020 Katrineholm den 15 mars

Läs mer

Cannabis i Europa & Sverige

Cannabis i Europa & Sverige Cannabis i Europa & Sverige Siri Nyström CAN 08 412 46 24 siri.nystrom@can.se Cannabiskonferens, Linköping 14 april, 2011 Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning Intresseorganisation, med

Läs mer

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Gotlands län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet.... 4 Historisk toppnotering

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Företagsamheten 2014 Uppsala län

Företagsamheten 2014 Uppsala län Företagsamheten 2014 län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun Kommunfullmäktige 2005-06-14, 43 Sidan 1 av 14 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Hur har arbetet bedrivits 4. Samverkan 5. Ansvarsfördelning

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM

DROGPOLITISKT PROGRAM DROGPOLITISKT PROGRAM 2016 2020 Beskrivning av Kalmar kommuns delmål utifrån nationella och regionala ANDT-strategier. Tfn. 0480-45 00 00 (kontaktcenter) kommun@kalmar.se www.kalmar.se INLEDNING Kalmar

Läs mer

Drogtrender bland ungdomar i Sverige och Europa

Drogtrender bland ungdomar i Sverige och Europa 29-11-2 Drogtrender bland ungdomar i Sverige och Europa Ulf Guttormsson ulf.guttormsson@can.se Förebygg nu, Göteborg, 11 november 29 Vad är CAN? CAN samlar in, bearbetar och sprider saklig information

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

Ungas alkoholvanor i Sverige - aktuella trender

Ungas alkoholvanor i Sverige - aktuella trender Ungas alkoholvanor i Sverige - aktuella trender Håkan Leifman hakan.leifman@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Skolelevers drogvanor Riksrepresentativ urvalsundersökning av skolelever Genomförd i

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

CANs rapporteringssystem om droger (CRD)

CANs rapporteringssystem om droger (CRD) CAN Rapport 100 CANs rapporteringssystem om droger (CRD) Tendenser i Göteborg sommarhalvåret 2006 Erik Fender CAN en kunskapsbank i drogfrågor CANs främsta uppgift är att tillhandahålla kunskap om alkohol,

Läs mer

Nationellt tobaksarbete

Nationellt tobaksarbete Nationellt tobaksarbete Cecilia Birgersson Utredare tobaksprevention 2011-04-05 Sid 1 Konsekvenser Nikotin är en drog med snabb tillvänjning som ger ett starkt beroende i klass med heroin Tobaksrökningen

Läs mer

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Regeringen Nationell handlingsplan för att förebygga ALKOHOLSKADOR Nationell handlingsplan mot NARKOTIKA Minska sociala, fysiska och psykiska skador

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Förord Att undersöka och presentera

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT Erfarenheter och insatser

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT Erfarenheter och insatser En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT 2011-2014 Erfarenheter och insatser Trysil 7 september 2011 Ulrik Lindgren Politisk sakkunnig för Maria Larsson, Barnoch

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Västernorrlands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Västernorrlands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Västernorrlands län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Västernorrlands län................................................... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet...

Läs mer

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Göteborg

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Göteborg Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Göteborg 2017-05-04 Kristofer Odö Samordnare Drugsmart Kristofer.odo@can.se 0723-71 43 18 CAN är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Hvordan forstå utviklingen i alkoholbruk i dagens Norden?

Hvordan forstå utviklingen i alkoholbruk i dagens Norden? Hvordan forstå utviklingen i alkoholbruk i dagens Norden? Inledande reflektioner Håkan Leifman hakan.leifman@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Upplägg: Statistiken i sig Utvecklingen, mönster vuxna

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016

DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016 DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016 2016 2020 Beskrivning av Kalmar kommuns delmål utifrån nationella och regionala ANDT-strategier. Tfn. 0480-45 00 00 (kontaktcenter) kommun@kalmar.se

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Länsrapport Länsstyrelserna. Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Länsstyrelserna. Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 - Länsstyrelserna Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Falun 9 maj 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län april 2014 9 543 (7,2 %) 3 962 kvinnor (6,3 %) 5 581 män (8,0 %) 2 227

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Material CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Material CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 2011-03-07 Material Rapportserien Nr 8 Narkotikasituationen i Norden... 40,00 Nr 12 Totalkonsumtionsmodellen. En forskningsöversikt... 40,00 Nr 14 Sverige, EG och alkoholpolitiken. En konferensrapport...

Läs mer

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Upprättad: 2014-06-02 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 82 Kontaktperson: Mikael Lundgren Innehållsförteckning VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3

Läs mer

Företagsamheten Västernorrlands län

Företagsamheten Västernorrlands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Västernorrlands län Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Jämtlands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Jämtlands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Jämtlands län Företagsamheten 2012 jämtlands län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Jämtlands län... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet....

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program 1 Antaget av kommunfullmäktige 1997-09-17, 258, Dnr: 134/96.709 1997-06-18, 244 Alkohol- och drogpolitiskt program Älvkarleby kommuns alkohol- och drogpolitiska program skall ligga i linje med nationella

Läs mer

Verksamhetsberättelse för det gemensamma folkhälsoarbetet Mellan. HSN och Kommun

Verksamhetsberättelse för det gemensamma folkhälsoarbetet Mellan. HSN och Kommun Verksamhetsberättelse för det gemensamma folkhälsoarbetet 2013 Mellan HSN och Kommun 1 Bakgrund Verksamhetsberättelsen innehåller en uppföljning av de insatser som finansierats av folkhälsomedel i enlighet

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Företagsamheten Hallands län

Företagsamheten Hallands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 s län s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län Foto: Richard Ryan Danderyds kommun den 17 april 2013 Nationell

Läs mer

Johnny Gustavsson Gävle kommun Sven Persson SLAN (Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor)

Johnny Gustavsson Gävle kommun Sven Persson SLAN (Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor) Lokal mobilisering i narkotikafrågan verkstad med intresserade kommuner Johnny Gustavsson Gävle kommun Sven Persson SLAN (Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor) Lokal mobilisering i narkotikafrågan

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Svenska elevers drogvanor

Svenska elevers drogvanor Svenska elevers drogvanor Siri Thor; siri.thor@can.se Trender, problem och självskattad hälsa. Trender i ANT i Sverige Jämförelse med ungdomar i Europa Självrapporterade alkoholrelaterade problem Tillgänglighet

Läs mer

Företagsamheten 2014 Kalmar län

Företagsamheten 2014 Kalmar län Företagsamheten 2014 Kalmar län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Kalmar län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Kalmar län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Företagsamheten Kalmar län

Företagsamheten Kalmar län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 län län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling... 6 Företagsamheten

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

Samverkanskonferens på nationell nivå med fokus på flyktingsituationen

Samverkanskonferens på nationell nivå med fokus på flyktingsituationen -14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Mötesanteckningar 1 (5) Antecknat av Halldor Stolt samordning@msb.se 073-026 1103 Mötesdatum 2015-09-14 Mötestid 16.00-16.50 Samverkanskonferens på nationell

Läs mer

Reumatikerförbundet Publicitetsanalys. 1 januari 11 december 2012

Reumatikerförbundet Publicitetsanalys. 1 januari 11 december 2012 Reumatikerförbundet Publicitetsanalys 1 januari 11 december 2012 Reumatikerförbundet i medierna 2012 Den mediala rapporteringen om Reumatikerförbundet ligger kvar på i stort sett samma nivå som för 2011

Läs mer

Uppföljning #hejdåalkoholskador. Anna Raninen Kommunikation & Samverkan

Uppföljning #hejdåalkoholskador. Anna Raninen Kommunikation & Samverkan Uppföljning #hejdåalkoholskador Anna Raninen Kommunikation & Samverkan Några slutsatser från förstudien Unga vuxnas egen alkoholkonsumtion som minderåriga är den enskilt starkaste prediktorn för att förse

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Bilaga Datum

Bilaga Datum Bilaga 1 (5) Fördelningsmodell för fastställande av länsvis fördelning av tillfälliga asylplatser Bakgrund Länsstyrelsen Norrbotten har av Regeringen fått i uppdrag att göra en inventering av befintliga

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen. Utdrag Protokoll I:8 vid regeringssammanträde 2011-10-13 S2011/8975/FS (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om ett handlingsprogram för att utveckla kunskapen om och vården av

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Örebro län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Örebro län februari 2012 Företagsamheten 2012 Örebro län Företagsamheten 2012 Örebro län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Örebro län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet....

Läs mer

Varför gör FHI en kampanj?

Varför gör FHI en kampanj? Testa dina gränser ett kommunikationsprojekt om cannabis Nordisk rusmiddelkonference Tórshavn, 25 augusti 2011 Lisen Sylwan lisen.sylwan@fhi.se Varför gör FHI en kampanj? Ökande användning av cannabis

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-11-15 FHN 2012.0017 Handläggare Cecilia Ljung Folkhälsonämnden Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012

Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012 1 (6) Enheten för sociala frågor Kaisa Snidare 08-7854078 Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012 Förebyggande arbete

Läs mer

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Omfattar flera delprojekt i primärvården som - Barnhälsovård - Mödrahälsovård - Distriktssköterskor/mottagningssköterskor

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

Varifrån kommer alkoholen?

Varifrån kommer alkoholen? 18 Alkohol & Narkotika Nr 3/2013 Unga dricker mindre Andelen elever som smuggelsprit minskar sedan 2007. Vanligast är att man alkohol som kommer från Systembolaget. Det är framför allt yngre vuxna i 20-årsåldern

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 1 YDRE KOMMUN ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 Antagen av Kf 70 2012-10-08 Dnr. KS 2012/ 0088 2 Innehållsförteckning 2 Bakgrund 3 Inledning 3 De nationella övergripande och

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Dalarnas län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Dalarnas län februari 2012 Företagsamheten 2012 Dalarnas län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Dalarnas län... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet.... 4 Historisk toppnotering

Läs mer