Årsredovisning Organisationsnummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Organisationsnummer

2

3 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning Verksamheten Bibliotek Publiceringsverksamhet...12 Marknadsföring...14 Webbplatser och nyhetsbrev...14 Kurser, konferenser och utbildningar...16 Mediagranskning Undersökningar och statistik Svenska föreningen för alkohol- och drogforskning Systembolagets råd för alkoholforskning Organisationssamverkan Föreläsarbidrag Regional verksamhet Internationellt samarbete Administration och personal Kansli Personalutveckling Representation i andra organisationer CAN:s drogforskningspris Organisationen CAN:s stadgar CAN:s uppgifter Styrelse Arbetsutskott Revisorer Ombudsförsamling Årsmöte Ekonomisk redogörelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar och noter Revisionsberättelse...41 Anställda Länsombud... 43

4

5 Ordföranden har ordet Jag har sedan jag fick förtroendet att vara ordförande i CAN:s styrelse i varje förord till verksamhetsberättelsen valt att lyfta fram något från det alkoholpolitiska fältet som jag vill ge lite extra fokus. Så också i år. Alkohol är inte vilken vara som helst. Detta markerades från flera håll när riksdagen den 2 april i år hade debatt om innehållet i socialutskottets betänkande gällande alkoholfrågor. Eftersom inte alkohol är att betrakta som vilken vara som helst har vi i vårt land ett försäljningsmonopol i form av Systembolaget och det är därför som vi också har åldersgränser för inköp och använder beskattning som en del i arbetet att förebygga och begränsa konsumtionen. Jag markerade i debatten vikten av att vi slår vakt om den nuvarande solidariska och restriktiva alkoholpolitiken eftersom den är den enda som ger frihet för alla människor. Som ung tonåring engagerade jag mig i samhällsfrågor och det var faktiskt en statlig alkoholpolitisk utredning av Olof Burman inte så häftigt kanske som fick igång mitt samhällsengagemang. Sedan dess har jag varit engagerad i det som jag vill kalla en frihetskamp, en frihet från det slaveri och den förnedring som hög alkoholkonsumtion oftast för med sig. Och jag tänker fortsätta, för jag tror att vi kan stödja och hjälpa människor till ett liv där man kan minska de medicinska och sociala skadorna orsakade av alkohol. Med mitt långvariga engagemang i dessa drogfrågor är det extra glädjande att ta del av de rapporter som nu kommer från CAN års drogvaneundersökning visar att färre skolelever dricker alkohol, och att man väntar med alkoholdebuten. Alkoholkonsumtionen är nu den lägsta sedan 1970-talet. För pojkar i åk 9 noterar vi 2013 de lägsta siffrorna över den totala alkoholkonsumtionen sedan Det vi nu ser är den lägsta och bästa siffran på 36 år. För flickor i åk 9 noterar vi i CAN:s rapport 2013 den lägsta totala alkoholkonsumtionen sedan Det är det bästa resultatet på 27 år. Inte heller det att förakta. Även bland gymnasieeleverna har totalkonsumtionen minskat och 2013 noterade vi den lägsta nivån som uppmätts bland gymnasieungdomar sedan Detta visar att en ny trend under de senaste tio åren finns också bland äldre ungdomar. Även för mig är detta bättre än vad jag någonsin vågade hoppas på när jag en gång på 70-talet var ung aktivist. CAN:s verksamhet för 2013 redovisas i denna verksamhetsberättelse. Det har även detta år varit en mycket omfattande och bred verksamhet. Bland nya uppdrag och aktiviteter kan nämnas att CAN har tagit över ansvaret för Monitormätningarna och nu har vi undersökningar/data om hela befolkningen. Sedan förra 5

6 årsmötet har det också startats upp ett Café CAN en form av frukostmöten för att ge aktuell information och utveckla vår samverkan med CAN:s medlemsorganisationer. Dessutom har vi utvecklat vårt internationella samarbete genom preventionsprojekten kring Östersjön och medlemskap i NordAN. Som alltid finns ett stort förtroende för de rapporter och det material som CAN redovisar. Förtroendet bygger på att vi har medarbetare med bred och djup kunskap och stort engagemang. Jag vill i detta förord till slut uttala ett stort tack till all personal för ett engagerat och utvecklande arbete under det gångna året. Anders Andersson Ordförande i CAN 6

7 Tillbakablick Norrlandssatsning Under året genomfördes en särskild satsning på Norrlandslänen. Anledningen till detta var att CAN haft jämförelsevis få aktiviteter och samarbeten i Norrland, något som våra länsombud i Norrland uppmärksammat. Ungdomar som arbetade med Local Hero under Storsjöcupen i juli Möte med länsombud och kontaktpersoner I september samlade vi våra medlemsorganisationer och länsombud för en tvådagars konferens där vi bland annat diskuterade samverkan. Koncentration bland deltagarna när Drogkampen skulle avgöras 7

8 Pris för förebyggande arbete Slim Lidén utsågs till Årets förebyggare vid Förebygg.nu i Göteborg den 13 november. Övriga pristagare var Karlskoga & Degerfors i kategorin Årets förebyggande kommun, Föreningen Fruktdrycker i kategorin Årets ideella organisation och Gretagruppen i kategorin Årets förebyggande insats. Årets förebyggare Slim Lidén Nationell konferens om insatser mot cannabis I slutet av november arrangerade CAN tillsammans med Statens folkhälsoinstitut och länsstyrelserna en tvådagarskonferens om cannabis. Första dagen handlade om insatser riktade till unga och andra dagen om insatser riktade till föräldrar och professionella. Konferensen samlade 300 deltagare från hela Sverige. Samtal om film som pedagogiskt verktyg i ANDT-prevention 8

9 Preventionsprojekt med kommuner runt Östersjön 2013 genomfördes ett internationellt projekt under CAN:s ledning. Insatserna bestod av kartläggningar av konsumtion och prevention när det gäller alkohol, narkotika och tobak i kommuner i Litauen, Norge, Ryssland och Sverige. Kartläggningarnas resultat sammanställdes och kommunerna fick detaljerade resultatrapporter och rekommendationer för hur de kan förbättra sitt preventionsarbete. Jon Sigfusson, Island, presenterar resultat vid en presskonferens i Litauen 9

10 Inledning Från och med verksamhetsåret 2002 har CAN ingått ett avtal med staten (Socialdepartementet). Under verksamhetsåret 2009 ökade statsbidraget med 1,5 miljoner kronor till kronor och var sedan oförändrat både 2010 och Under verksamhetsåret 2012 ökade statsbidraget till 16 miljoner kronor och 2013 till kronor. Ökningen förklaras av att gymnasieundersökningen, som tidigare finansierats med årliga projektmedel, numera ingår som en del av CAN:s ordinarie verksamhet och därmed finansierats med statsbidraget. Av avtalet framgår bland annat att CAN skall driva ett bibliotek och genomföra olika drogvaneundersökningar. Avtalet beskriver att CAN inom området alkohol och andra droger skall bedriva basfaktaförmedling, vari ingår bland annat biblioteksverksamhet och ansvara för webbsidan Drugsmart.com, genomföra undersökningar och statistiksammanställningar, samverka med andra organisationer, bedriva regional verksamhet, medverka i internationellt samarbete. Föreliggande redovisning av verksamheten under 2013 är uppställd i linje med denna verksamhetsindelning. Rapporten innehåller också information om CAN:s organisation, representation i andra organisationer och kansli. 10

11 Verksamheten Bibliotek CAN har ett av Europas största specialbibliotek inom alkohol- och narkotikaområdet. Inriktningen är på svensk och utländsk litteratur om alkohol, narkotika och andra droger. Biblioteket är öppet 25 timmar per vecka. Informations- och låneservicen nyttjas av många olika användarkategorier; studerande, lärare, socialarbetare, journalister och forskare samt av myndigheter och institutioner liksom av alla typer av bibliotek i Sverige och övriga Norden och av CAN:s personal. Vidare är biblioteket ett så kallat samverkansbibliotek i avtal med Kungliga Biblioteket, vilket innebär att vi fullt ut deltar i det svenska forskningsbibliotekssamarbetet. Ett avtal om biblioteksservice med Statens institutionsstyrelse (SiS) har löpt sedan flera år. Det innebär fortlöpande litteraturbevakning inom valda ämnesområden samt dokumentleveranser och boklån till forskargruppen vid SiS. Bibliotekets internationella verksamhet finns beskriven under Internationellt samarbete. Litteraturbestånd, katalogisering och indexering Biblioteket bevakar och köper in litteratur inom ämnesområdet. Under året har ca 170 nya titlar skaffats, katalogiserats och indexerats i katalogen Alcona och i LIBRIS. Dessutom har ett 40-tal artiklar ur svenska tidskrifter katalogiserats och indexerats. Bibliotekets samlingar upptar nu 381 hyllmeter. Ett ständigt ökande antal elektroniska publikationer kompletterar de tryckta samlingarna. Under året har den retrospektiva katalogiseringen i LIBRIS fortsatt, och antalet CAN-poster är nu drygt Efter 2008 års katalogmatchning återstod att manuellt registrera bestånd på ett antal poster. Detta arbete kommer att fortsätta under 2014 med syftet att synliggöra och marknadsföra biblioteket på ett nationellt plan. Antalet tidskrifter och övriga periodiska publikationer i Alcona och LIBRIS är 320, varav en hel del är äldre publikationer. Gällande de nyare titlarna är CAN:s bibliotek ofta det enda bibliotek som har en löpande prenumeration på den tryckta tidskriften i Sverige. Detta medför att bibliotekets innehav är en viktig resurs inom ämnesområdet. Information och lån Bibliotekets bestånd av böcker, rapporter, tidskrifter och övrigt material är tillgängligt i öppna samlingar, medan stora delar av den äldre litteraturen förvaras i magasin. Biblioteket har sju läsplatser och två publika persondatorer för sökning i Alcona och i licensierade tjänster samt på Internet. Vid några tillfällen har studiebesök för grupper eller enskilda arrangerats. Under året har biblioteket haft över 620 besök och antalet lån till enskilda personer och andra bibliotek uppgår till knappt 980. Ett 60-tal tidskriftsartiklar har beställts bl.a. av andra bibliotek i Sverige och övriga Norden. Dessutom har ca 200 frågor, ställda per telefon, e- post eller genom Mikromarc, besvarats. Antalet virtuella besök på bibliotekets 11

12 webbsidor uppgick till under året. Den största externa användargruppen utgörs av studenter och anställda vid universitet och högskolor. Katalog Alcona är CAN:s bibliotekskatalog som omfattar referenser till beståndet av svenska och utländska böcker, avhandlingar, rapporter, tidskriftsartiklar, utbildningsmaterial och övrigt småtryck inom ämnesområdet. Alcona innehåller poster. Abonnemang på kostnadsbelagda databaser Nationalencyklopedin Mediearkivet ArtikelSök PsycINFO Encyclopedia of Drugs, Alcohol and Addictive Behavior Encyclopedia of Sociology Encyclopedia of Substance Abuse Prevention, Treatment, & Recovery allmänt uppslagsverk på svenska artiklar i fulltext ur svenska dagstidningar referenser till artiklar ur svenska tidskrifter referenser till artiklar ur internationella vetenskapliga tidskrifter inom psykologi och närliggande ämnen Gale Virtual Reference Library Gale Virtual Reference Library SAGE Reference online Publiceringsverksamhet Tidskriften Alkohol & Narkotika Alkohol & Narkotika är en populärvetenskaplig tidskrift med ambitionen att enligt journalistiska principer bevaka och granska aktuella frågor inom det drogoch socialpolitiska området, rapportera om forskning inom detta fält och vara ett forum för debatt. Tidskriften innehåller bland annat reportage, nyheter, populärvetenskapliga artiklar, debatt och krönikor. År 2011 antog CAN:s styrelse en skriftlig policy för tidskriften. Den slår fast att Alkohol & Narkotika ska göras enligt grundläggande journalistiska principer och att kritisk granskning och debatt är viktiga inslag i tidningen. Alkohol & Narkotika ges ut sex gånger per år med en upplaga på ex. Via familjemedlemskap och cirkulationsexemplar på arbetsplatser inom behandlingsverksamheter för missbrukare, skolor, bibliotek, forskningsinstitutioner, departement, myndigheter etc. bör tidskriften nå betydligt fler läsare. Från och med augusti 2012 sköter Pressdata registerhantering och fakturering. År 2012 genomfördes en målgruppsundersökning i form av en postal enkät till prenumeranter. Respondenterna ansåg att tidskriften präglas av hög trovärdighet. Staffan Hasselgren har sedan 1995 varit tidskriftens chefredaktör. Redaktionskommittén har under 2013 bestått av Karin Helmersson Bergmark, Lena Hübner, Ulf Malmström, Lars-Håkan Nilsson och Börje Olsson. 12

13 Under året har redaktören i samverkan med Pressdata genomfört ett par DMkampanjer, riktade till tidigare prenumeranter respektive socialtjänst/vård och behandling. Resultatet är ännu inte säkerställt men pekar på en träffbild på cirka 3 respektive 1 procent. Under 2013 har varje enskilt nummer genom fördjupningsartiklar belyst något aktuellt tema. Årets teman har varit följande: Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Tema om brukarinflytande Genustema Unga dricker mindre tema om ungas alkoholvanor Droger på nätet tema om så kallade nätdroger Temanummer om anhörigproblematik Hälsa och behandling tema om fördelarna av att i missbruksbehandlingen inte bara fokusera på missbruket utan även på fysisk och psykisk hälsa Produktion av trycksaker Under året har följande rapporter utkommit: Rapportserien Nr. 133 Skolelevers drogvanor 2012 Nr. 134 Nr. 135 Nr. 136 Nr. 137 Nr. 138 Reviderad enkät En analys av resultatskillnaderna Så görs CAN:s skolundersökning. En genomgång av praktiskt genomförande och metodologi Betydelsen av föräldrars förhållande till tobak Ungdomar som använder nätdroger vilka är de? Empiriska analyser av skolelevers drogvanor med fokus på nätdroger Läkemedel i missbruksmiljöer. Situationen 2012 enligt rapportörer vid länspolismyndigheterna Nr. 139 Skolelevers drogvanor 2013 Uppdragsundersökningar Nr. 34 Drogvanor i Norrbotten. Årskurs Nr. 35 Drogvanor i Västernorrland. Årskurs 9 och gymnasiets år Nr. 36 Drogvanor i Västra Götaland. Årskurs 9 och gymnasiets år Nr. 37 Drogvanor i Kalmar. Årskurs 9 och gymnasiets år Nr. 38 Drogvanor i Gävleborg. Gymnasiets år Övriga rapporter Internetbaserade stödgrupper för barn som växer upp i familjer med missbruk A supplement to The 2011 ESPAD Report 13

14 Marknadsföring Synlighet i media 2013 gav vi ut 35 pressmeddelanden. CAN eller Drugsmart har haft 278 referenser i media under 2013 (källa: Retriever, avser svensk tryckt press). När det gäller våra pressmeddelanden på MyNewsdesk har vi under 2013 haft visningar (dvs. antal gånger någon öppnat ett pressmeddelande). Om man tittar på enskilt material har de pressmeddelanden som är relaterade till Skolelevers drogvanor öppnats flest gånger. Samtliga siffror är en ökning jämfört med Kampanj till unga vuxna Under 2012 genomförde CAN tillsammans med länsstyrelserna i storstadslänen en förstudie kring unga vuxna och att förse minderåriga med alkohol. Syftet med förstudien var att bilda ett underlag för en kampanj i de aktuella länen. Medel söktes hos FHI och beviljades för ett treårigt projekt ( ). Under 2013 har en kampanjplattform tagits fram, budskap producerats och målgruppstestats i fokusgrupper i Stockholm, Göteborg och Malmö års ansökan gäller genomförande och effektmätning av kampanjen som går under namnet Hejdå alkoholskador. Webbplatser och nyhetsbrev Webbplatsen can.se är huvudkanal för att föra ut information om CAN:s verksamhet. Under 2013 lanserades en grafmotor på webbplatsen, som gör det möjligt att skapa sina egna diagram. Can.se hade under 2013 i genomsnitt unika besökare per månad med en lägsta notering i juli (5 628 st.) och en högsta notering i oktober ( st.). Genomsnittligt antal besök har minskat med ca per månad jämfört med 2012, sannolikt pga. att Drogfakta är under omarbetning. I slutet av 2013 kopplades en webbenkät till nedladdning av rapporten Skolelevers drogvanor. Statistiken visar att den aktuella rapporten laddats ner 939 gånger. Drugsmart Året inleddes med fokus på att ta fram det nya interaktiva verktyget Alkopedia som publicerades strax innan sommaren (www.alkopedia.se). Alkopedia handlar om alkohol och vänder sig till åldrarna år. Under året har vi marknadsfört Alkopedia på olika evenemang vi medverkat i, samt gjort ett stort utskick till alla högstadieskolor i de fem norrlandslänen strax före jul. Alkopedia har vunnit flera priser för design och funktionalitet. Glädjande nog har besöksstatistiken återigen ökat. Under alla årets månader har vi nästan haft en fördubbling av antalet besökare. Toppnoteringen gjordes i november med unika besök. Vi har svarat på något fler frågor genom tjänsten Fråga experten än förra året (486 stycken jämfört med 370 för 2012). Förutom den dagliga verksamheten har vi också gjort en rad skolbesök (t.ex. BCPV i Flen, Vasaskolan och Yrkesgymnasiet i Gävle), varit med på ungdomsevenemang (t.ex. Jag brinner i Gävle), varit representerade i olika nätverk som e- stödnätverket och varit med på flera av CAN:s kurser och konferenser. 14

15 Drugsmart tar ofta emot praktikanter och det har vi gjort även i år, allt ifrån kortare perioder på ett par veckor till längre praktiktjänster inom ramen för högskoleutbildningar. Sedan ett par år har vi ett samarbete med Kista-Rinkeby stadsdelsförvaltning där vi tar emot feriearbetare under sommaren. I år tog vi emot två ungdomar under en treveckorsperiod i juni/juli samt två ungdomar ett par dagar under jullovet. Local Hero Liksom föregående år har vi haft en fortsatt stabil efterfrågan av Local Hero. Vi har genomfört fler grupper under året än vad vi budgeterat för tack vare att fler kommuner har varit med och delfinansierat. Under 2013 har vi prioriterat grupper i Norrland (i och med CAN:s Norrlandssatsning). Av årets 11 grupper var 6 av dessa i Norrland (målet var satt till fem grupper); tre grupper i Östersund, en grupp i Matfors (Sundsvall) och en grupp i Vilhelmina. Utöver Norrlandsgrupperna har vi i år fått fler Local Heros i Falköping, Karlskrona, Orsa, Älvkarleby och Torsås. Vi har totalt genomfört 17 workshops (á två dagar), med sammanlagt 93 ungdomar, fortsatt jämn könsfördelning med 52 flickor och 41 pojkar. Vi har inte haft medel för särskilda marknadsförings- eller informationsinsatser. I år har de flesta förfrågningar kommit in till oss genom professionella som arbetar med unga (jämfört med tidigare år då fler kom direkt från unga). Vi ser gärna att unga som inte tidigare varit organiserade får möjligheten till det genom Local Hero. I februari var representanter från Drugsmart på Island och utbildade processledare för Islands Nationella Ungdomsförbund (UMFI). UMFI består av 18 distriktsföreningar med över medlemmar och samarbetar med 11 nationella organisationer och ca 300 företag. Vi genomförde under hösten en nyrekrytering av processledare och utbildade ytterligare fem unga vuxna. I dagsläget har vi nu femton aktiva processledare. Samtidigt som utbildningen för de nya processledarna genomfördes arrangerade vi en fortbildning med erfarenhetsutbyte för de redan etablerade processledarna. Barn i familjer med missbruksproblematik (BIM) Under våren 2013 genomförde CAN på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting en webbundersökning riktad till åringar. Enkäten fanns tillgänglig på de sidor på Drugsmart.com som vänder sig till barn som växer upp i familjer med missbruk. CAN medverkade i uppmärksamhetsveckan Vart femte barn i februari Syftet med uppmärksamhetsveckan var att uppmärksamma barnen som växer upp i familjer där någon har en riskabel alkoholkonsumtion men också visa på behovet av viktiga vuxna i barnens omgivning, såsom fritids- och föreningsledare. Under kampanjveckan arrangerades ett 70-tal aktiviteter runt om i landet. Vart femte barn hade under veckan 29 träffar i media och under 2013 sammanlagt 216 träffar. Utöver detta var det stor aktivitet i sociala medier med många följare och inlägg på Twitter och Facebook och många som bloggade om ämnet. Arrangörer för Vart femte barn 2013 var CAN, Ersta Diakonisällskap, IOGT-NTO, IOGT-NTO:s Juniorförbund Junis, Hela människan, KSAN, NBV, Stiftelsen 15

16 Trygga barnen, Stockholms läns nykterhetsförbund, Stödgruppsledarnas förening Sverige och Ungdomens nykterhetsförbund. Hösten 2013 påbörjades planeringen för uppmärksamhetsveckan i februari I och med 2014 års kampanj byter uppmärksamhetsveckan namn till Spela roll! och målgrupp för året är politiker. Den webbintervention Alkohol & Coping som utvecklades och som syftar till att ungdomar som växt/växer upp i missbruksmiljöer inte ska utveckla egen missbruksproblematik och att öka deras psykiska hälsa, har under utvärderats i en randomiserad kontrollerad studie. Studien beräknas avslutas under 2014 och avsikten är att webbinterventionen under 2015 ska implementeras och tillhandahållas via Drugsmart.com. Under 2013 har CAN med finansiering från FHI försökt ta över en holländsk metod för webbaserad stödgruppsverksamhet för barn som växer upp i familjer med missbruksproblematik. Då vi inte lyckades få tag på metoden inom given tidsram har medlen återbetalats och projektet avbrutits. Nyhetsbrev En viktig kanal för att sprida information från CAN är de elektroniska nyhetsbreven. Från CAN går det ut fyra nyhetsbrev 12 gånger per år till olika målgrupper. Kurser, konferenser och utbildningar 1 februari medverkade Ulf Guttormsson i en regional konferens om cannabis i Stockholm 7 februari medverkade Ulf Guttormsson i en regional konferens om cannabis i Sundsvall samt i Falun februari deltog Ulf Guttormsson i kurs Ny som chef 1 mars medverkade Håkan Leifman och Jonas Raninen i seminariet Alkoholen 2022, anordnat av Nocturum 6 mars medverkade Håkan Leifman i möte med NADiS och informerade om ungdomars drogvanor 13 mars genomfördes CAN-dagen 18 mars medverkade Mia Sundelin i Mot samma mål 20 mars medverkade Annika Andersson i Att kommunicera med unga om alkohol och droger, i Västra Götaland april genomfördes påbyggnadsutbildning för lokala samordnare anordnad av CAN och åtta länsstyrelser 23 april deltog Isabella Gripe i en workshop om enkätkonstruktion april medverkade Annika Andersson och Anna Raninen i en grundutbildning för lokala samordnare anordnad av CAN och FHI 6 maj deltog Anna Raninen i en regional utbildning om media och kommunikation i Västerås 7 maj deltog Daniel Carlryd i en regional organisationsträff i Östersund, anordnad av CAN och Mobilisering mot droger 20 maj genomfördes en regional utbildning Att kommunicera med unga om alkohol och droger, anordnad av CAN och Östersunds kommun 31 maj deltog Anna Raninen i en regional utbildning i media och opinionsbildning, anordnad av Länsstyrelsen i Örebro 16

17 10 12 juni genomfördes CAN:s sommarkurs på Wendelsbergs folkhögskola juni medverkade Stina Hähnert i en utbildning av ungdomsambassadörer i Östersund 1 6 juli deltog CAN med seminarier och föreläsningar i Almedalsveckan på Gotland 2 september deltog Håkan Leifman på Trestads forskarmöte för att informera om indikatorsarbetet 6 september deltog Daniel Carlryd i en regional organisationsträff, anordnad av CAN och Länsstyrelsen i Stockholms län hölls länsombuds- och kontaktpersonkonferens september genomfördes en fortbildning för processledare i Local Hero september 1 oktober medverkade Ulf Guttormsson i en regional konferens om cannabis i Gävle 18 oktober deltog Anna Raninen i en utbildning i media och kommunikation 29 oktober medverkade Nina Dahlman i en regional utbildning för elevhälsa och ungdomsmottagningar oktober deltog Nina Dahlman och Anna Raninen i utbildningen Utbilda utbildare, anordnad av länsstyrelserna i Gävleborg och Västmanland 6 november deltog Håkan Leifman och Mia Sundelin i möte med Nynäshamns styrgrupp för ADPY/ANDT-arbetet för att diskutera rekommendationer för Nynäshamn i ljuset av ADPY-arbetet genomfördes konferensen Förebygg.nu där CAN är medarrangör november medverkade Håkan Leifman i SAD:s årliga forskardagar och november föreläste om ungas drogvanor i Sverige och Europa 26 november medverkade Jonas Raninen i en konferens om droger och drogtester i arbetslivet, anordnad av U-fold medverkade Anna Raninen som moderator i en nationell konferens om cannabis där CAN var medarrangör november 29 november medverkade Håkan Leifman och Jonas Raninen i seminariet Alkoholen 2023, anordnat av Nocturum 2 december medverkade Håkan Leifman på en nordisk konferens anordnad av NVC på temat hur preventionsarbetet utvecklats och ser ut i de nordiska länderna 4 december hölls medieträning för delar av personalen 16 december presenterade Clara Henriksson resultat från skolundersökningen för kommunfullmäktige i Kalmar samt för representanter verksamma inom ANDT-området Mediagranskning Mediagranskningsgruppen har funnits i många år och består av professionella med bred och djup erfarenhet, intresse för och kunskap om drogförebyggande arbete och/eller film och kommunikation. Gruppen leds sedan halvårsskiftet av Anna Raninen på CAN och består i övrigt av representanter från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin vid Stockholms läns landsting, Filmo, Medioteket vid Utbildningsförvaltningen i Stockholm, NBV Stockholm, STAD-sektionen vid 17

18 Beroendecentrum Stockholm, Tullverket, UMO.se och Ungdomsstyrelsen. Gruppen bedömer filmer om alkohol, narkotika och andra droger som är framtagna i ett förebyggande syfte och riktar sig till ungdomar. Sedan hösten 2005 publiceras omdömena på CAN:s webbplats. Gruppen har haft ett möte under året och arrangerat ett samtal om film vid en nationell konferens om cannabis. Undersökningar och statistik CRD CAN:s rapporteringssystem om droger Alltsedan slutet av 1980-talet har CAN ett rapporteringssystem för att upptäcka nya missbrukspreparat samt för att samla in uppgifter om narkotikapriser. Undersökningens tonvikt ligger numera på att följa prisutvecklingen på detaljistnivå, även om utvecklingen på grossistnivå också följs sedan Rapporteringssystemet består av en webbenkät som går ut till en informatör vardera på samtliga 21 länspolismyndigheter. Insamlingen sker två gånger årligen och prisuppgifterna rapporteras vidare bland annat till UNODC och EMCDDA. Under 2012 ställdes frågor rörande vilka läkemedel rapportörerna uppfattade vara vanligast använda i missbrukssyfte i varje region och resultaten från denna specialundersökning redovisades i CAN-rapport nr Istället för att avrapportera prisutvecklingen i en särskild rapport publicerades prisutvecklingen t.o.m i en excelfil på Detta var första gången CAN publicerade resultat på ett sådant sätt. Fördelen med denna typ av resultatredovisning är att den är snabb och billig samtidigt som en nackdel kan vara att oinsatta läsare behöver komplettera denna information med tekniska och metodologiska beskrivningar från tidigare publicerade rapporter. Drogutvecklingen i Sverige CAN har sedan 1970-talets början presenterat olika slags översikter rörande drogutvecklingen i riket. Den senaste rapporten i denna serie Drogutvecklingen i Sverige 2011 utkom Således producerades ingen sådan rapport Dock kommer en drogutvecklingsrapport ut under 2014 och i fortsättningen är denna rapport preliminärt planerad att publiceras vartannat år. Drogvaneundersökningar bland skolungdomar Som brukligt genomfördes de årligen återkommande drogvaneenkäterna på riksnivå i årskurs 9 samt gymnasiets år 2. Därtill genomfördes uppdragsundersökningar i Västra Götaland, Gävleborg, Kalmar, Norrbotten och Västernorrland. Riksresultaten redovisades i CAN-rapport nr. 139 medan uppdragsundersökningarna redovisades i separata rapporter till respektive kommun/region. I och med att datainsamlingen i det förhållandevis folkrika länet Västra Götaland genomfördes som en totalundersökning var 2013 års skolundersökning den största hittills, sett till antal enkäter (närmare frågeformulär sändes ut). Under 2013 avslutades även den genomgripande översyn och kvalitetssäkring av historiska data som inleddes under

19 ESPAD CAN var initiativtagare till den allra första ESPAD-undersökningen i början av 1990-talet och var t.o.m den aktör som drev arbetet framåt och stod för den europeiska samordningen (koordination, analyser samt rapportproduktion). För detta erhöll CAN ett årligt stöd från Socialdepartementet. De indikatorer som mäts genom ESPAD kan idag betraktas som nyckelindikatorer både i enskilda länder och på europanivå, inte minst inom EU. Det har därför ansetts rimligt att undersökningen i större utsträckning implementeras på europanivå genom att EU:s narkotikacentra (EMCDDA, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) får en större roll i arbetet och framöver står för koordineringen av ESPAD. Detta implementeringsarbete påbörjades under 2013 och kommer att avslutas 2014, med stöd från Socialdepartementet. För att underlätta detta arbete är CAN:s f.d. direktör placerad på EMCDDA perioden i syfte att verka för en smidig överföring av arbetet från CAN till centrat. CAN:s roll har i och med detta under 2013 upprätthållit ett visst löpande tekniskt stöd. Detta har bland annat inneburit att CAN i samarbete med koordinatorn genomfört och avrapporterat resultaten från en enkät rörande genomslaget för den senaste rapporten (The 2011 ESPAD Report). Enkäten (The ESPAD Impact survey) belyste i vilken omfattning rapporten uppmärksammats bland relevanta mottagare i respektive land samt i vilken omfattning resultaten kan ha bidragit till nationella politiska beslut. Tre länder som samlade in data 2011 gjorde detta så pass sent att de inte kunde inkluderas i den tryckta versionen av The 2011 ESPAD Report. CAN bearbetade data för dessa tre länder och sammanställde i samarbete med koordinatorn en uppdaterad version av rapporten (A supplement to The 2011 ESPAD Report) som publicerades på under Totalt finns tre databaser att tillgå för forskare. CAN har administrerat forskarnas ansökningar om att få tillgång till detta material. Vidare utnämndes CAN:s direktör, Håkan Leifman, till Sveriges Principal Investigator och deltog i kapacitet av denna funktion vid det årliga beslutsfattande mötet (Project Meeting) som 2013 hölls i Budapest. FAQ Under 2013 gjordes en mera ingående översyn av CAN:s FAQ-frågor. Sådana översyner ska framöver ske med god kontinuitet. Monitor Under senvåren 2013 fick CAN i uppdrag av regeringen att följa vuxnas alkoholoch tobaksvanor genom de s.k. Monitormätningarna. Mätningarna görs under hela året, månad för månad, med sammantaget ca intervjuer per år. Fokus ligger på skattningar av den oregistrerade alkohol- och tobaksanskaffningen även om direkta konsumtionsfrågor också ställs. Sedan starten i juni 2000 har vid utgången av år 2013 totalt ca intervjuer genomförts. Under 2013 har ett omfattande och tidskrävande kvalitetssäkringsoch dokumentationsarbete genomförts. Alla data från och med år 2001 har bearbetats och analyserats på nytt, och nya skattningar av omfattningen av de olika delmängderna oregistrerad alkohol har färdigställts. Vidare har enkäten genom- 19

20 gått stora förändringar vilket innebär att frågorna från och med juli 2013 är avsevärt färre till antalet och att vissa frågor också är omformulerade. Dessutom har urvalsförfarandet setts över och ändrats, liksom att ett nytt intervjubolag anlitats. Detta innebär att mätningarna inte är direkt jämförbara före och efter juli Förändringsarbetet och resultatredovisningar kommer att redovisas 2014 i tre olika delrapporter. Uppföljning av regeringens ANDT-strategi CAN har på uppdrag av Socialdepartementet lett arbetet med att ta fram indikatorer för hur regeringens ANDT-strategi ska följas upp. Under 2013 har arbetet med att ta fram indikatorer avslutats och en första uppföljning med hjälp av indikatorerna har genomförts. Den databaslösning som togs fram 2012 för att visa upp data utifrån indikatorerna har färdigställts under 2013 och använts för den första uppföljningen. En webbplats med information om regeringens ANDT-strategi, indikatorerna och källor utvecklades under hösten Från och med 1 januari 2014 har Folkhälsomyndigheten ansvaret för uppföljning, databas och webbplats. Svenska föreningen för alkohol- och drogforskning 1981 ombildades dåvarande Tvärvetenskapliga seminariet i alkoholfrågan (TSA) till Svenska föreningen för alkohol- och drogforskning (SAD). Föreningen har, alltsedan TSA bildades på initiativ av CAN:s dåvarande direktör Ingrid Blomberg, haft ett nära samarbete med CAN. Ordförande under året har varit professor Kent Nilsson, Västerås. Enligt stadgarna är föreningen i första hand en organisation för alkohol- och narkotikaforskare, men även personer som är aktiva professionella informatörer i alkohol- och narkotikafrågor har möjlighet att bli medlemmar. Några av CAN:s medarbetare är medlemmar i SAD. Efter årsmötet 2013 har Håkan Leifman varit ordinarie styrelseledamot och Mia Sundelin suppleant. Ett exempel på samarbete mellan CAN och SAD är att SAD nominerar två personer till kommittén för CAN:s drogforskningspris. Systembolagets råd för alkoholforskning 1986 grundade Systembolaget i samverkan med SAD en fond för alkoholforskning, Systembolagets råd för alkoholforskning (SRA). Fonden, som sedan 2003 administreras av Britta Grönlund på CAN, är självständig i förhållande till Systembolaget delades 3 miljoner kronor ut till 21 projekt, se Organisationssamverkan Medlemsorganisationerna i fokus Under året har vi utvecklat och fördjupat samarbetet med våra medlemsorganisationer (i texten som följer förkortat MO). Vi har träffat de allra flesta, och under de mötena har det visat sig att de i många fall vill utveckla samverkan med CAN ytterligare. Flera av de MO vi träffat kände före våra möten inte till så mycket om vad CAN kan erbjuda. De vill veta mer om CAN och hur vi kan bidra till deras 20

Rapport om. CANs verksamhet 2011

Rapport om. CANs verksamhet 2011 Rapport om CANs verksamhet 2011 1 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Några glimtar från året som gått... 7 Inledning...10 Verksamheten...11 Basfaktaförmedling... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...

Läs mer

Årsredovisning 2014. Org nr 802000-5461

Årsredovisning 2014. Org nr 802000-5461 Årsredovisning 2014 Org nr 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 12 Bibliotek... 12 Publiceringsverksamhet... 13 Marknadsföring... 15 Webbplatser

Läs mer

Svenska elevers drogvanor i ett europeiskt perspektiv

Svenska elevers drogvanor i ett europeiskt perspektiv ESPAD 2011 Svenska elevers drogvanor i ett europeiskt perspektiv Ulf Guttormsson ulf.guttormsson@can.se Björn Hibell bjorn.hibell@can.se 31 maj 2012 Bakgrund Svenska skolundersökningar sedan 1971 Önskemål

Läs mer

Ungas drogvanor över tid

Ungas drogvanor över tid Ungas drogvanor över tid Håkan Leifman hakan.leifman@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Presentationen Fokus på åk 9 och gymnasiets år 2 Utvecklingen alkoholvanor Alkohol - kohorteffekter tar man

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Droganvändning bland äldre

Droganvändning bland äldre Droganvändning bland äldre U-fold, Uppsala 21 januari 2015 Håkan Leifman hakan.leifman@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Köttberget glider in pensionsåldern - med sina alkoholvanor? Presentationen

Läs mer

Webbaserade interventioner. Anna Liedbergius

Webbaserade interventioner. Anna Liedbergius Webbaserade interventioner Anna Liedbergius Tre exempel WISEteens, ett EU-projekt som syftar till att utveckla en webbintervention för 16-18-åringar med riskkonsumtion av alkohol eller konsumtion av narkotika

Läs mer

Material CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Material CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 2011-03-07 Material Rapportserien Nr 8 Narkotikasituationen i Norden... 40,00 Nr 12 Totalkonsumtionsmodellen. En forskningsöversikt... 40,00 Nr 14 Sverige, EG och alkoholpolitiken. En konferensrapport...

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

Hvordan forstå utviklingen i alkoholbruk i dagens Norden?

Hvordan forstå utviklingen i alkoholbruk i dagens Norden? Hvordan forstå utviklingen i alkoholbruk i dagens Norden? Inledande reflektioner Håkan Leifman hakan.leifman@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Upplägg: Statistiken i sig Utvecklingen, mönster vuxna

Läs mer

Nationellt tobaksarbete

Nationellt tobaksarbete Nationellt tobaksarbete Cecilia Birgersson Utredare tobaksprevention 2011-04-05 Sid 1 Konsekvenser Nikotin är en drog med snabb tillvänjning som ger ett starkt beroende i klass med heroin Tobaksrökningen

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program 1 Antaget av kommunfullmäktige 1997-09-17, 258, Dnr: 134/96.709 1997-06-18, 244 Alkohol- och drogpolitiskt program Älvkarleby kommuns alkohol- och drogpolitiska program skall ligga i linje med nationella

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Stadgar för SVENSKA FÖRENINGEN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFORSKNING (SAD)

Stadgar för SVENSKA FÖRENINGEN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFORSKNING (SAD) Stadgar för SVENSKA FÖRENINGEN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFORSKNING (SAD) Enligt beslut av årsmöte 1997-11-10 1 Målsättning Föreningens verksamhet syftar till att främja forskning om alkohol och andra beroendeframkallande

Läs mer

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Upprättad: 2014-06-02 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 82 Kontaktperson: Mikael Lundgren Innehållsförteckning VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Omfattar flera delprojekt i primärvården som - Barnhälsovård - Mödrahälsovård - Distriktssköterskor/mottagningssköterskor

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering.

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering. allmänna försvarsföreningen Sida 1 (8) Verksamhetsplan 2012 1. Inriktning i stort Allmänna Försvarsföreningen (AFF) ska verka för att vara ett forum för information och debatt om försvars- och säkerhetsfrågor

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

SLAN-konferens för länsnykterhetsförbunden.

SLAN-konferens för länsnykterhetsförbunden. SLAN-konferens för länsnykterhetsförbunden. Tid: 30-31 januari 2015. SLANs v.ordf. Marie Bergström hälsade välkommen till Länsnykterhetskonferensen som samlat 25 deltagare på IOGT-NTO gården i Klara (deltagarlista

Läs mer

Narkotikapriser i Sverige 1988-2013. av Ulf Guttormsson

Narkotikapriser i Sverige 1988-2013. av Ulf Guttormsson Narkotikapriser i Sverige 1988-2013 PM av Ulf Guttormsson PM Narkotikapriser i Sverige 1988 2013 Ulf Guttormsson Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Stockholm 2014 Innehåll Inledning...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program Förslag från livsmiljörådet Antaget av kommunfullmäktige den 19 juni 2006 Dnr KS2006/421 Kommunkansliet Alko_06.doc Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Inställning...

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program för s kommun Innehåll Drogpolitiskt program... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Alkohol... 5... 5 Barn och ungdomar... 6 Vuxna... 6 Narkotika... 8... 8 Barn och

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill KOSTNADSANALYS Transportstyrelsen Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers kompetens genom rekrytering, uthyrning

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Varför gör FHI en kampanj?

Varför gör FHI en kampanj? Testa dina gränser ett kommunikationsprojekt om cannabis Nordisk rusmiddelkonference Tórshavn, 25 augusti 2011 Lisen Sylwan lisen.sylwan@fhi.se Varför gör FHI en kampanj? Ökande användning av cannabis

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Oslo 070913. Christina Pettersson Ordförande KSAN

Oslo 070913. Christina Pettersson Ordförande KSAN Oslo 070913 Christina Pettersson Ordförande KSAN Vad är KSAN Partipolitiskt och religiöst obunden paraplyorganisation 31 riksorganisationer för kvinnor som medlemmar Arbetar förebyggande mot missbruk av

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige den 19 maj 2010, 104. Dnr: 316/10-900. DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 Båstads kommuns drogförebyggande strategi handlar ytterst om att bedriva ett långsiktigt förebyggande

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Unga vuxna om att förse unga med alkohol. Anna Raninen Kommunikation & Samverkan

Unga vuxna om att förse unga med alkohol. Anna Raninen Kommunikation & Samverkan Unga vuxna om att förse unga med alkohol Anna Raninen Kommunikation & Samverkan Bakgrund Många kommunikationsinsatser har de senaste åren genomförts för att påverka föräldrars attityder till att förse

Läs mer

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna FAKTABAS REVISION 2012 1 Innehåll Inledning... 3 Ekonomiska förutsättningar... 4 Budgetberedning... 4 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 4 Otillräckliga resurser?... 5 Revisorernas arvoden...

Läs mer

UK CH BEHANDLING MISS

UK CH BEHANDLING MISS Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst MISS ISSBR BRUK UK OCH CH BEHANDLING Gamla problem - nya lösningar Konferens i Göteborg 21 22 april 2009 ALKOHOL-OCH NARKOTIKAMISSBRUK är inte

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 2 Bakgrund I Eda kommun verkar samverkansgruppen Edas Ansvar, vilken är tvärsektoriell

Läs mer

Sammanfattning. Skolelevers drogvanor 2014 9

Sammanfattning. Skolelevers drogvanor 2014 9 Sammanfattning I denna rapport redovisas resultat från de årliga drogvaneundersökningar som genomförs i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Undersökningen i nian har genomförts sedan 1971, vilket gör det till

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Unga och droger ett sammandrag 2011-02-22

Unga och droger ett sammandrag 2011-02-22 Unga och droger ett sammandrag 2011-02-22 Det hölls en temadag i stadsdelen Majorna i Göteborg, på Dalheimers Hus, den 22 februari på temat Unga och droger och med underrubriken Om konsekvenser när droger

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Regeringen Nationell handlingsplan för att förebygga ALKOHOLSKADOR Nationell handlingsplan mot NARKOTIKA Minska sociala, fysiska och psykiska skador

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Pressmeddelande 2011-06-XX

Pressmeddelande 2011-06-XX Pressmeddelande 2011-06-XX Inför midsommar Var sjunde anställd i Stockholms län dricker alkohol minst tre i veckan Var sjunde anställd i Stockholms län, 14 procent, dricker alkohol tre dagar i veckan eller

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt Tid: 2013-05-05 13.00-16.00 Plats: IOGT-NTO Distriktsexpeditionen, Klara Södra Närvarande: Oskar Jalkevik Ordförande Linda Tjälldén Vice ordförande

Läs mer

Alkohol och drogsituationen Nationellt och lokalt

Alkohol och drogsituationen Nationellt och lokalt Alkohol och drogsituationen Nationellt och lokalt Pirjo Svegréus Drogförebyggande samordnare pirjo.svegreus@skovde.se 0500-49 87 67 www.skovde.se/drogforebyggande Nationell Baskurs: Riskbruk, missbruk

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Dnr: 602/05 Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Folkhälsoperspektivet Antagen av kommunfullmäktige 2006-01-26 Komplement till Folkhälsopolicy för Laholm 2003-2008 FOLKHÄLSOPERSPEKTIVET Folkhälsoperspektivet

Läs mer

Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014

Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014 Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014 Det övergripande målet för folkhälsoarbete är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det är särskilt angeläget

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Innehåll 1. Referensbiblioteket i VISS... 2 2. Att söka efter referenser i referensbiblioteket... 2 3. Inmatning av nya referenser... 3

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Regionalbehovsanalys. Länsstyrelseforum den 22-23 oktober

Regionalbehovsanalys. Länsstyrelseforum den 22-23 oktober Regionalbehovsanalys Länsstyrelseforum den 22-23 oktober Agenda Beskrivning av processen Nuläget Exempel på utgärder Virtuell samverkan Verktyg för omvärldsbevakning Beskrivning av arbetsprocess Metodkonceptet

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Hur ser användningen av tobak, alkohol och narkotika ut bland unga? Jonas Raninen, doktorand Jonas.raninen@can.se

Hur ser användningen av tobak, alkohol och narkotika ut bland unga? Jonas Raninen, doktorand Jonas.raninen@can.se Hur ser användningen av tobak, alkohol och narkotika ut bland unga? Jonas Raninen, doktorand Jonas.raninen@can.se Innehåll Utvecklingen över tid i Sverige. Utvecklingen i olika regioner i Sverige. Vad

Läs mer

Drogpolitiskt program 2010. Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Drogpolitiskt program 2010. Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Drogpolitiskt program 2010 Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Inledning Drogfrågorna är en viktig del av Sveriges folkhälsopolitik. Att begränsa skadorna av alkohol är en viktig faktor

Läs mer

Alkoholnorm och politik. 11.00 Samhället betalar ett högt pris för alkoholmarknadsföringen Arrangör: IOGT-NTO

Alkoholnorm och politik. 11.00 Samhället betalar ett högt pris för alkoholmarknadsföringen Arrangör: IOGT-NTO Söndag 17.00 INVIGNING! Alkoholnorm och politik. I samtal med den erfarna Europaparlamentarikern Anna Hedh pratar vi om alkoholnormens betydelse i politiken. Inom de politiska parlamenten, särskilt i EU-parlamentet,

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer

Från ord till handling i regeringens ANDT-strategi

Från ord till handling i regeringens ANDT-strategi Från ord till handling i regeringens ANDT-strategi Maria Renström Ämnesråd/Gruppledare ANDT och Socialtjänst Min presentation Hur kom vi fram till regeringens ANDT-strategi? Hur involverade vi praktiker,

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer