Årsredovisning Organisationsnummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Organisationsnummer

2

3 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning Verksamheten Bibliotek Publiceringsverksamhet...12 Marknadsföring...14 Webbplatser och nyhetsbrev...14 Kurser, konferenser och utbildningar...16 Mediagranskning Undersökningar och statistik Svenska föreningen för alkohol- och drogforskning Systembolagets råd för alkoholforskning Organisationssamverkan Föreläsarbidrag Regional verksamhet Internationellt samarbete Administration och personal Kansli Personalutveckling Representation i andra organisationer CAN:s drogforskningspris Organisationen CAN:s stadgar CAN:s uppgifter Styrelse Arbetsutskott Revisorer Ombudsförsamling Årsmöte Ekonomisk redogörelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar och noter Revisionsberättelse...41 Anställda Länsombud... 43

4

5 Ordföranden har ordet Jag har sedan jag fick förtroendet att vara ordförande i CAN:s styrelse i varje förord till verksamhetsberättelsen valt att lyfta fram något från det alkoholpolitiska fältet som jag vill ge lite extra fokus. Så också i år. Alkohol är inte vilken vara som helst. Detta markerades från flera håll när riksdagen den 2 april i år hade debatt om innehållet i socialutskottets betänkande gällande alkoholfrågor. Eftersom inte alkohol är att betrakta som vilken vara som helst har vi i vårt land ett försäljningsmonopol i form av Systembolaget och det är därför som vi också har åldersgränser för inköp och använder beskattning som en del i arbetet att förebygga och begränsa konsumtionen. Jag markerade i debatten vikten av att vi slår vakt om den nuvarande solidariska och restriktiva alkoholpolitiken eftersom den är den enda som ger frihet för alla människor. Som ung tonåring engagerade jag mig i samhällsfrågor och det var faktiskt en statlig alkoholpolitisk utredning av Olof Burman inte så häftigt kanske som fick igång mitt samhällsengagemang. Sedan dess har jag varit engagerad i det som jag vill kalla en frihetskamp, en frihet från det slaveri och den förnedring som hög alkoholkonsumtion oftast för med sig. Och jag tänker fortsätta, för jag tror att vi kan stödja och hjälpa människor till ett liv där man kan minska de medicinska och sociala skadorna orsakade av alkohol. Med mitt långvariga engagemang i dessa drogfrågor är det extra glädjande att ta del av de rapporter som nu kommer från CAN års drogvaneundersökning visar att färre skolelever dricker alkohol, och att man väntar med alkoholdebuten. Alkoholkonsumtionen är nu den lägsta sedan 1970-talet. För pojkar i åk 9 noterar vi 2013 de lägsta siffrorna över den totala alkoholkonsumtionen sedan Det vi nu ser är den lägsta och bästa siffran på 36 år. För flickor i åk 9 noterar vi i CAN:s rapport 2013 den lägsta totala alkoholkonsumtionen sedan Det är det bästa resultatet på 27 år. Inte heller det att förakta. Även bland gymnasieeleverna har totalkonsumtionen minskat och 2013 noterade vi den lägsta nivån som uppmätts bland gymnasieungdomar sedan Detta visar att en ny trend under de senaste tio åren finns också bland äldre ungdomar. Även för mig är detta bättre än vad jag någonsin vågade hoppas på när jag en gång på 70-talet var ung aktivist. CAN:s verksamhet för 2013 redovisas i denna verksamhetsberättelse. Det har även detta år varit en mycket omfattande och bred verksamhet. Bland nya uppdrag och aktiviteter kan nämnas att CAN har tagit över ansvaret för Monitormätningarna och nu har vi undersökningar/data om hela befolkningen. Sedan förra 5

6 årsmötet har det också startats upp ett Café CAN en form av frukostmöten för att ge aktuell information och utveckla vår samverkan med CAN:s medlemsorganisationer. Dessutom har vi utvecklat vårt internationella samarbete genom preventionsprojekten kring Östersjön och medlemskap i NordAN. Som alltid finns ett stort förtroende för de rapporter och det material som CAN redovisar. Förtroendet bygger på att vi har medarbetare med bred och djup kunskap och stort engagemang. Jag vill i detta förord till slut uttala ett stort tack till all personal för ett engagerat och utvecklande arbete under det gångna året. Anders Andersson Ordförande i CAN 6

7 Tillbakablick Norrlandssatsning Under året genomfördes en särskild satsning på Norrlandslänen. Anledningen till detta var att CAN haft jämförelsevis få aktiviteter och samarbeten i Norrland, något som våra länsombud i Norrland uppmärksammat. Ungdomar som arbetade med Local Hero under Storsjöcupen i juli Möte med länsombud och kontaktpersoner I september samlade vi våra medlemsorganisationer och länsombud för en tvådagars konferens där vi bland annat diskuterade samverkan. Koncentration bland deltagarna när Drogkampen skulle avgöras 7

8 Pris för förebyggande arbete Slim Lidén utsågs till Årets förebyggare vid Förebygg.nu i Göteborg den 13 november. Övriga pristagare var Karlskoga & Degerfors i kategorin Årets förebyggande kommun, Föreningen Fruktdrycker i kategorin Årets ideella organisation och Gretagruppen i kategorin Årets förebyggande insats. Årets förebyggare Slim Lidén Nationell konferens om insatser mot cannabis I slutet av november arrangerade CAN tillsammans med Statens folkhälsoinstitut och länsstyrelserna en tvådagarskonferens om cannabis. Första dagen handlade om insatser riktade till unga och andra dagen om insatser riktade till föräldrar och professionella. Konferensen samlade 300 deltagare från hela Sverige. Samtal om film som pedagogiskt verktyg i ANDT-prevention 8

9 Preventionsprojekt med kommuner runt Östersjön 2013 genomfördes ett internationellt projekt under CAN:s ledning. Insatserna bestod av kartläggningar av konsumtion och prevention när det gäller alkohol, narkotika och tobak i kommuner i Litauen, Norge, Ryssland och Sverige. Kartläggningarnas resultat sammanställdes och kommunerna fick detaljerade resultatrapporter och rekommendationer för hur de kan förbättra sitt preventionsarbete. Jon Sigfusson, Island, presenterar resultat vid en presskonferens i Litauen 9

10 Inledning Från och med verksamhetsåret 2002 har CAN ingått ett avtal med staten (Socialdepartementet). Under verksamhetsåret 2009 ökade statsbidraget med 1,5 miljoner kronor till kronor och var sedan oförändrat både 2010 och Under verksamhetsåret 2012 ökade statsbidraget till 16 miljoner kronor och 2013 till kronor. Ökningen förklaras av att gymnasieundersökningen, som tidigare finansierats med årliga projektmedel, numera ingår som en del av CAN:s ordinarie verksamhet och därmed finansierats med statsbidraget. Av avtalet framgår bland annat att CAN skall driva ett bibliotek och genomföra olika drogvaneundersökningar. Avtalet beskriver att CAN inom området alkohol och andra droger skall bedriva basfaktaförmedling, vari ingår bland annat biblioteksverksamhet och ansvara för webbsidan Drugsmart.com, genomföra undersökningar och statistiksammanställningar, samverka med andra organisationer, bedriva regional verksamhet, medverka i internationellt samarbete. Föreliggande redovisning av verksamheten under 2013 är uppställd i linje med denna verksamhetsindelning. Rapporten innehåller också information om CAN:s organisation, representation i andra organisationer och kansli. 10

11 Verksamheten Bibliotek CAN har ett av Europas största specialbibliotek inom alkohol- och narkotikaområdet. Inriktningen är på svensk och utländsk litteratur om alkohol, narkotika och andra droger. Biblioteket är öppet 25 timmar per vecka. Informations- och låneservicen nyttjas av många olika användarkategorier; studerande, lärare, socialarbetare, journalister och forskare samt av myndigheter och institutioner liksom av alla typer av bibliotek i Sverige och övriga Norden och av CAN:s personal. Vidare är biblioteket ett så kallat samverkansbibliotek i avtal med Kungliga Biblioteket, vilket innebär att vi fullt ut deltar i det svenska forskningsbibliotekssamarbetet. Ett avtal om biblioteksservice med Statens institutionsstyrelse (SiS) har löpt sedan flera år. Det innebär fortlöpande litteraturbevakning inom valda ämnesområden samt dokumentleveranser och boklån till forskargruppen vid SiS. Bibliotekets internationella verksamhet finns beskriven under Internationellt samarbete. Litteraturbestånd, katalogisering och indexering Biblioteket bevakar och köper in litteratur inom ämnesområdet. Under året har ca 170 nya titlar skaffats, katalogiserats och indexerats i katalogen Alcona och i LIBRIS. Dessutom har ett 40-tal artiklar ur svenska tidskrifter katalogiserats och indexerats. Bibliotekets samlingar upptar nu 381 hyllmeter. Ett ständigt ökande antal elektroniska publikationer kompletterar de tryckta samlingarna. Under året har den retrospektiva katalogiseringen i LIBRIS fortsatt, och antalet CAN-poster är nu drygt Efter 2008 års katalogmatchning återstod att manuellt registrera bestånd på ett antal poster. Detta arbete kommer att fortsätta under 2014 med syftet att synliggöra och marknadsföra biblioteket på ett nationellt plan. Antalet tidskrifter och övriga periodiska publikationer i Alcona och LIBRIS är 320, varav en hel del är äldre publikationer. Gällande de nyare titlarna är CAN:s bibliotek ofta det enda bibliotek som har en löpande prenumeration på den tryckta tidskriften i Sverige. Detta medför att bibliotekets innehav är en viktig resurs inom ämnesområdet. Information och lån Bibliotekets bestånd av böcker, rapporter, tidskrifter och övrigt material är tillgängligt i öppna samlingar, medan stora delar av den äldre litteraturen förvaras i magasin. Biblioteket har sju läsplatser och två publika persondatorer för sökning i Alcona och i licensierade tjänster samt på Internet. Vid några tillfällen har studiebesök för grupper eller enskilda arrangerats. Under året har biblioteket haft över 620 besök och antalet lån till enskilda personer och andra bibliotek uppgår till knappt 980. Ett 60-tal tidskriftsartiklar har beställts bl.a. av andra bibliotek i Sverige och övriga Norden. Dessutom har ca 200 frågor, ställda per telefon, e- post eller genom Mikromarc, besvarats. Antalet virtuella besök på bibliotekets 11

12 webbsidor uppgick till under året. Den största externa användargruppen utgörs av studenter och anställda vid universitet och högskolor. Katalog Alcona är CAN:s bibliotekskatalog som omfattar referenser till beståndet av svenska och utländska böcker, avhandlingar, rapporter, tidskriftsartiklar, utbildningsmaterial och övrigt småtryck inom ämnesområdet. Alcona innehåller poster. Abonnemang på kostnadsbelagda databaser Nationalencyklopedin Mediearkivet ArtikelSök PsycINFO Encyclopedia of Drugs, Alcohol and Addictive Behavior Encyclopedia of Sociology Encyclopedia of Substance Abuse Prevention, Treatment, & Recovery allmänt uppslagsverk på svenska artiklar i fulltext ur svenska dagstidningar referenser till artiklar ur svenska tidskrifter referenser till artiklar ur internationella vetenskapliga tidskrifter inom psykologi och närliggande ämnen Gale Virtual Reference Library Gale Virtual Reference Library SAGE Reference online Publiceringsverksamhet Tidskriften Alkohol & Narkotika Alkohol & Narkotika är en populärvetenskaplig tidskrift med ambitionen att enligt journalistiska principer bevaka och granska aktuella frågor inom det drogoch socialpolitiska området, rapportera om forskning inom detta fält och vara ett forum för debatt. Tidskriften innehåller bland annat reportage, nyheter, populärvetenskapliga artiklar, debatt och krönikor. År 2011 antog CAN:s styrelse en skriftlig policy för tidskriften. Den slår fast att Alkohol & Narkotika ska göras enligt grundläggande journalistiska principer och att kritisk granskning och debatt är viktiga inslag i tidningen. Alkohol & Narkotika ges ut sex gånger per år med en upplaga på ex. Via familjemedlemskap och cirkulationsexemplar på arbetsplatser inom behandlingsverksamheter för missbrukare, skolor, bibliotek, forskningsinstitutioner, departement, myndigheter etc. bör tidskriften nå betydligt fler läsare. Från och med augusti 2012 sköter Pressdata registerhantering och fakturering. År 2012 genomfördes en målgruppsundersökning i form av en postal enkät till prenumeranter. Respondenterna ansåg att tidskriften präglas av hög trovärdighet. Staffan Hasselgren har sedan 1995 varit tidskriftens chefredaktör. Redaktionskommittén har under 2013 bestått av Karin Helmersson Bergmark, Lena Hübner, Ulf Malmström, Lars-Håkan Nilsson och Börje Olsson. 12

13 Under året har redaktören i samverkan med Pressdata genomfört ett par DMkampanjer, riktade till tidigare prenumeranter respektive socialtjänst/vård och behandling. Resultatet är ännu inte säkerställt men pekar på en träffbild på cirka 3 respektive 1 procent. Under 2013 har varje enskilt nummer genom fördjupningsartiklar belyst något aktuellt tema. Årets teman har varit följande: Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Tema om brukarinflytande Genustema Unga dricker mindre tema om ungas alkoholvanor Droger på nätet tema om så kallade nätdroger Temanummer om anhörigproblematik Hälsa och behandling tema om fördelarna av att i missbruksbehandlingen inte bara fokusera på missbruket utan även på fysisk och psykisk hälsa Produktion av trycksaker Under året har följande rapporter utkommit: Rapportserien Nr. 133 Skolelevers drogvanor 2012 Nr. 134 Nr. 135 Nr. 136 Nr. 137 Nr. 138 Reviderad enkät En analys av resultatskillnaderna Så görs CAN:s skolundersökning. En genomgång av praktiskt genomförande och metodologi Betydelsen av föräldrars förhållande till tobak Ungdomar som använder nätdroger vilka är de? Empiriska analyser av skolelevers drogvanor med fokus på nätdroger Läkemedel i missbruksmiljöer. Situationen 2012 enligt rapportörer vid länspolismyndigheterna Nr. 139 Skolelevers drogvanor 2013 Uppdragsundersökningar Nr. 34 Drogvanor i Norrbotten. Årskurs Nr. 35 Drogvanor i Västernorrland. Årskurs 9 och gymnasiets år Nr. 36 Drogvanor i Västra Götaland. Årskurs 9 och gymnasiets år Nr. 37 Drogvanor i Kalmar. Årskurs 9 och gymnasiets år Nr. 38 Drogvanor i Gävleborg. Gymnasiets år Övriga rapporter Internetbaserade stödgrupper för barn som växer upp i familjer med missbruk A supplement to The 2011 ESPAD Report 13

14 Marknadsföring Synlighet i media 2013 gav vi ut 35 pressmeddelanden. CAN eller Drugsmart har haft 278 referenser i media under 2013 (källa: Retriever, avser svensk tryckt press). När det gäller våra pressmeddelanden på MyNewsdesk har vi under 2013 haft visningar (dvs. antal gånger någon öppnat ett pressmeddelande). Om man tittar på enskilt material har de pressmeddelanden som är relaterade till Skolelevers drogvanor öppnats flest gånger. Samtliga siffror är en ökning jämfört med Kampanj till unga vuxna Under 2012 genomförde CAN tillsammans med länsstyrelserna i storstadslänen en förstudie kring unga vuxna och att förse minderåriga med alkohol. Syftet med förstudien var att bilda ett underlag för en kampanj i de aktuella länen. Medel söktes hos FHI och beviljades för ett treårigt projekt ( ). Under 2013 har en kampanjplattform tagits fram, budskap producerats och målgruppstestats i fokusgrupper i Stockholm, Göteborg och Malmö års ansökan gäller genomförande och effektmätning av kampanjen som går under namnet Hejdå alkoholskador. Webbplatser och nyhetsbrev Webbplatsen can.se är huvudkanal för att föra ut information om CAN:s verksamhet. Under 2013 lanserades en grafmotor på webbplatsen, som gör det möjligt att skapa sina egna diagram. Can.se hade under 2013 i genomsnitt unika besökare per månad med en lägsta notering i juli (5 628 st.) och en högsta notering i oktober ( st.). Genomsnittligt antal besök har minskat med ca per månad jämfört med 2012, sannolikt pga. att Drogfakta är under omarbetning. I slutet av 2013 kopplades en webbenkät till nedladdning av rapporten Skolelevers drogvanor. Statistiken visar att den aktuella rapporten laddats ner 939 gånger. Drugsmart Året inleddes med fokus på att ta fram det nya interaktiva verktyget Alkopedia som publicerades strax innan sommaren (www.alkopedia.se). Alkopedia handlar om alkohol och vänder sig till åldrarna år. Under året har vi marknadsfört Alkopedia på olika evenemang vi medverkat i, samt gjort ett stort utskick till alla högstadieskolor i de fem norrlandslänen strax före jul. Alkopedia har vunnit flera priser för design och funktionalitet. Glädjande nog har besöksstatistiken återigen ökat. Under alla årets månader har vi nästan haft en fördubbling av antalet besökare. Toppnoteringen gjordes i november med unika besök. Vi har svarat på något fler frågor genom tjänsten Fråga experten än förra året (486 stycken jämfört med 370 för 2012). Förutom den dagliga verksamheten har vi också gjort en rad skolbesök (t.ex. BCPV i Flen, Vasaskolan och Yrkesgymnasiet i Gävle), varit med på ungdomsevenemang (t.ex. Jag brinner i Gävle), varit representerade i olika nätverk som e- stödnätverket och varit med på flera av CAN:s kurser och konferenser. 14

15 Drugsmart tar ofta emot praktikanter och det har vi gjort även i år, allt ifrån kortare perioder på ett par veckor till längre praktiktjänster inom ramen för högskoleutbildningar. Sedan ett par år har vi ett samarbete med Kista-Rinkeby stadsdelsförvaltning där vi tar emot feriearbetare under sommaren. I år tog vi emot två ungdomar under en treveckorsperiod i juni/juli samt två ungdomar ett par dagar under jullovet. Local Hero Liksom föregående år har vi haft en fortsatt stabil efterfrågan av Local Hero. Vi har genomfört fler grupper under året än vad vi budgeterat för tack vare att fler kommuner har varit med och delfinansierat. Under 2013 har vi prioriterat grupper i Norrland (i och med CAN:s Norrlandssatsning). Av årets 11 grupper var 6 av dessa i Norrland (målet var satt till fem grupper); tre grupper i Östersund, en grupp i Matfors (Sundsvall) och en grupp i Vilhelmina. Utöver Norrlandsgrupperna har vi i år fått fler Local Heros i Falköping, Karlskrona, Orsa, Älvkarleby och Torsås. Vi har totalt genomfört 17 workshops (á två dagar), med sammanlagt 93 ungdomar, fortsatt jämn könsfördelning med 52 flickor och 41 pojkar. Vi har inte haft medel för särskilda marknadsförings- eller informationsinsatser. I år har de flesta förfrågningar kommit in till oss genom professionella som arbetar med unga (jämfört med tidigare år då fler kom direkt från unga). Vi ser gärna att unga som inte tidigare varit organiserade får möjligheten till det genom Local Hero. I februari var representanter från Drugsmart på Island och utbildade processledare för Islands Nationella Ungdomsförbund (UMFI). UMFI består av 18 distriktsföreningar med över medlemmar och samarbetar med 11 nationella organisationer och ca 300 företag. Vi genomförde under hösten en nyrekrytering av processledare och utbildade ytterligare fem unga vuxna. I dagsläget har vi nu femton aktiva processledare. Samtidigt som utbildningen för de nya processledarna genomfördes arrangerade vi en fortbildning med erfarenhetsutbyte för de redan etablerade processledarna. Barn i familjer med missbruksproblematik (BIM) Under våren 2013 genomförde CAN på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting en webbundersökning riktad till åringar. Enkäten fanns tillgänglig på de sidor på Drugsmart.com som vänder sig till barn som växer upp i familjer med missbruk. CAN medverkade i uppmärksamhetsveckan Vart femte barn i februari Syftet med uppmärksamhetsveckan var att uppmärksamma barnen som växer upp i familjer där någon har en riskabel alkoholkonsumtion men också visa på behovet av viktiga vuxna i barnens omgivning, såsom fritids- och föreningsledare. Under kampanjveckan arrangerades ett 70-tal aktiviteter runt om i landet. Vart femte barn hade under veckan 29 träffar i media och under 2013 sammanlagt 216 träffar. Utöver detta var det stor aktivitet i sociala medier med många följare och inlägg på Twitter och Facebook och många som bloggade om ämnet. Arrangörer för Vart femte barn 2013 var CAN, Ersta Diakonisällskap, IOGT-NTO, IOGT-NTO:s Juniorförbund Junis, Hela människan, KSAN, NBV, Stiftelsen 15

16 Trygga barnen, Stockholms läns nykterhetsförbund, Stödgruppsledarnas förening Sverige och Ungdomens nykterhetsförbund. Hösten 2013 påbörjades planeringen för uppmärksamhetsveckan i februari I och med 2014 års kampanj byter uppmärksamhetsveckan namn till Spela roll! och målgrupp för året är politiker. Den webbintervention Alkohol & Coping som utvecklades och som syftar till att ungdomar som växt/växer upp i missbruksmiljöer inte ska utveckla egen missbruksproblematik och att öka deras psykiska hälsa, har under utvärderats i en randomiserad kontrollerad studie. Studien beräknas avslutas under 2014 och avsikten är att webbinterventionen under 2015 ska implementeras och tillhandahållas via Drugsmart.com. Under 2013 har CAN med finansiering från FHI försökt ta över en holländsk metod för webbaserad stödgruppsverksamhet för barn som växer upp i familjer med missbruksproblematik. Då vi inte lyckades få tag på metoden inom given tidsram har medlen återbetalats och projektet avbrutits. Nyhetsbrev En viktig kanal för att sprida information från CAN är de elektroniska nyhetsbreven. Från CAN går det ut fyra nyhetsbrev 12 gånger per år till olika målgrupper. Kurser, konferenser och utbildningar 1 februari medverkade Ulf Guttormsson i en regional konferens om cannabis i Stockholm 7 februari medverkade Ulf Guttormsson i en regional konferens om cannabis i Sundsvall samt i Falun februari deltog Ulf Guttormsson i kurs Ny som chef 1 mars medverkade Håkan Leifman och Jonas Raninen i seminariet Alkoholen 2022, anordnat av Nocturum 6 mars medverkade Håkan Leifman i möte med NADiS och informerade om ungdomars drogvanor 13 mars genomfördes CAN-dagen 18 mars medverkade Mia Sundelin i Mot samma mål 20 mars medverkade Annika Andersson i Att kommunicera med unga om alkohol och droger, i Västra Götaland april genomfördes påbyggnadsutbildning för lokala samordnare anordnad av CAN och åtta länsstyrelser 23 april deltog Isabella Gripe i en workshop om enkätkonstruktion april medverkade Annika Andersson och Anna Raninen i en grundutbildning för lokala samordnare anordnad av CAN och FHI 6 maj deltog Anna Raninen i en regional utbildning om media och kommunikation i Västerås 7 maj deltog Daniel Carlryd i en regional organisationsträff i Östersund, anordnad av CAN och Mobilisering mot droger 20 maj genomfördes en regional utbildning Att kommunicera med unga om alkohol och droger, anordnad av CAN och Östersunds kommun 31 maj deltog Anna Raninen i en regional utbildning i media och opinionsbildning, anordnad av Länsstyrelsen i Örebro 16

17 10 12 juni genomfördes CAN:s sommarkurs på Wendelsbergs folkhögskola juni medverkade Stina Hähnert i en utbildning av ungdomsambassadörer i Östersund 1 6 juli deltog CAN med seminarier och föreläsningar i Almedalsveckan på Gotland 2 september deltog Håkan Leifman på Trestads forskarmöte för att informera om indikatorsarbetet 6 september deltog Daniel Carlryd i en regional organisationsträff, anordnad av CAN och Länsstyrelsen i Stockholms län hölls länsombuds- och kontaktpersonkonferens september genomfördes en fortbildning för processledare i Local Hero september 1 oktober medverkade Ulf Guttormsson i en regional konferens om cannabis i Gävle 18 oktober deltog Anna Raninen i en utbildning i media och kommunikation 29 oktober medverkade Nina Dahlman i en regional utbildning för elevhälsa och ungdomsmottagningar oktober deltog Nina Dahlman och Anna Raninen i utbildningen Utbilda utbildare, anordnad av länsstyrelserna i Gävleborg och Västmanland 6 november deltog Håkan Leifman och Mia Sundelin i möte med Nynäshamns styrgrupp för ADPY/ANDT-arbetet för att diskutera rekommendationer för Nynäshamn i ljuset av ADPY-arbetet genomfördes konferensen Förebygg.nu där CAN är medarrangör november medverkade Håkan Leifman i SAD:s årliga forskardagar och november föreläste om ungas drogvanor i Sverige och Europa 26 november medverkade Jonas Raninen i en konferens om droger och drogtester i arbetslivet, anordnad av U-fold medverkade Anna Raninen som moderator i en nationell konferens om cannabis där CAN var medarrangör november 29 november medverkade Håkan Leifman och Jonas Raninen i seminariet Alkoholen 2023, anordnat av Nocturum 2 december medverkade Håkan Leifman på en nordisk konferens anordnad av NVC på temat hur preventionsarbetet utvecklats och ser ut i de nordiska länderna 4 december hölls medieträning för delar av personalen 16 december presenterade Clara Henriksson resultat från skolundersökningen för kommunfullmäktige i Kalmar samt för representanter verksamma inom ANDT-området Mediagranskning Mediagranskningsgruppen har funnits i många år och består av professionella med bred och djup erfarenhet, intresse för och kunskap om drogförebyggande arbete och/eller film och kommunikation. Gruppen leds sedan halvårsskiftet av Anna Raninen på CAN och består i övrigt av representanter från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin vid Stockholms läns landsting, Filmo, Medioteket vid Utbildningsförvaltningen i Stockholm, NBV Stockholm, STAD-sektionen vid 17

18 Beroendecentrum Stockholm, Tullverket, UMO.se och Ungdomsstyrelsen. Gruppen bedömer filmer om alkohol, narkotika och andra droger som är framtagna i ett förebyggande syfte och riktar sig till ungdomar. Sedan hösten 2005 publiceras omdömena på CAN:s webbplats. Gruppen har haft ett möte under året och arrangerat ett samtal om film vid en nationell konferens om cannabis. Undersökningar och statistik CRD CAN:s rapporteringssystem om droger Alltsedan slutet av 1980-talet har CAN ett rapporteringssystem för att upptäcka nya missbrukspreparat samt för att samla in uppgifter om narkotikapriser. Undersökningens tonvikt ligger numera på att följa prisutvecklingen på detaljistnivå, även om utvecklingen på grossistnivå också följs sedan Rapporteringssystemet består av en webbenkät som går ut till en informatör vardera på samtliga 21 länspolismyndigheter. Insamlingen sker två gånger årligen och prisuppgifterna rapporteras vidare bland annat till UNODC och EMCDDA. Under 2012 ställdes frågor rörande vilka läkemedel rapportörerna uppfattade vara vanligast använda i missbrukssyfte i varje region och resultaten från denna specialundersökning redovisades i CAN-rapport nr Istället för att avrapportera prisutvecklingen i en särskild rapport publicerades prisutvecklingen t.o.m i en excelfil på Detta var första gången CAN publicerade resultat på ett sådant sätt. Fördelen med denna typ av resultatredovisning är att den är snabb och billig samtidigt som en nackdel kan vara att oinsatta läsare behöver komplettera denna information med tekniska och metodologiska beskrivningar från tidigare publicerade rapporter. Drogutvecklingen i Sverige CAN har sedan 1970-talets början presenterat olika slags översikter rörande drogutvecklingen i riket. Den senaste rapporten i denna serie Drogutvecklingen i Sverige 2011 utkom Således producerades ingen sådan rapport Dock kommer en drogutvecklingsrapport ut under 2014 och i fortsättningen är denna rapport preliminärt planerad att publiceras vartannat år. Drogvaneundersökningar bland skolungdomar Som brukligt genomfördes de årligen återkommande drogvaneenkäterna på riksnivå i årskurs 9 samt gymnasiets år 2. Därtill genomfördes uppdragsundersökningar i Västra Götaland, Gävleborg, Kalmar, Norrbotten och Västernorrland. Riksresultaten redovisades i CAN-rapport nr. 139 medan uppdragsundersökningarna redovisades i separata rapporter till respektive kommun/region. I och med att datainsamlingen i det förhållandevis folkrika länet Västra Götaland genomfördes som en totalundersökning var 2013 års skolundersökning den största hittills, sett till antal enkäter (närmare frågeformulär sändes ut). Under 2013 avslutades även den genomgripande översyn och kvalitetssäkring av historiska data som inleddes under

19 ESPAD CAN var initiativtagare till den allra första ESPAD-undersökningen i början av 1990-talet och var t.o.m den aktör som drev arbetet framåt och stod för den europeiska samordningen (koordination, analyser samt rapportproduktion). För detta erhöll CAN ett årligt stöd från Socialdepartementet. De indikatorer som mäts genom ESPAD kan idag betraktas som nyckelindikatorer både i enskilda länder och på europanivå, inte minst inom EU. Det har därför ansetts rimligt att undersökningen i större utsträckning implementeras på europanivå genom att EU:s narkotikacentra (EMCDDA, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) får en större roll i arbetet och framöver står för koordineringen av ESPAD. Detta implementeringsarbete påbörjades under 2013 och kommer att avslutas 2014, med stöd från Socialdepartementet. För att underlätta detta arbete är CAN:s f.d. direktör placerad på EMCDDA perioden i syfte att verka för en smidig överföring av arbetet från CAN till centrat. CAN:s roll har i och med detta under 2013 upprätthållit ett visst löpande tekniskt stöd. Detta har bland annat inneburit att CAN i samarbete med koordinatorn genomfört och avrapporterat resultaten från en enkät rörande genomslaget för den senaste rapporten (The 2011 ESPAD Report). Enkäten (The ESPAD Impact survey) belyste i vilken omfattning rapporten uppmärksammats bland relevanta mottagare i respektive land samt i vilken omfattning resultaten kan ha bidragit till nationella politiska beslut. Tre länder som samlade in data 2011 gjorde detta så pass sent att de inte kunde inkluderas i den tryckta versionen av The 2011 ESPAD Report. CAN bearbetade data för dessa tre länder och sammanställde i samarbete med koordinatorn en uppdaterad version av rapporten (A supplement to The 2011 ESPAD Report) som publicerades på under Totalt finns tre databaser att tillgå för forskare. CAN har administrerat forskarnas ansökningar om att få tillgång till detta material. Vidare utnämndes CAN:s direktör, Håkan Leifman, till Sveriges Principal Investigator och deltog i kapacitet av denna funktion vid det årliga beslutsfattande mötet (Project Meeting) som 2013 hölls i Budapest. FAQ Under 2013 gjordes en mera ingående översyn av CAN:s FAQ-frågor. Sådana översyner ska framöver ske med god kontinuitet. Monitor Under senvåren 2013 fick CAN i uppdrag av regeringen att följa vuxnas alkoholoch tobaksvanor genom de s.k. Monitormätningarna. Mätningarna görs under hela året, månad för månad, med sammantaget ca intervjuer per år. Fokus ligger på skattningar av den oregistrerade alkohol- och tobaksanskaffningen även om direkta konsumtionsfrågor också ställs. Sedan starten i juni 2000 har vid utgången av år 2013 totalt ca intervjuer genomförts. Under 2013 har ett omfattande och tidskrävande kvalitetssäkringsoch dokumentationsarbete genomförts. Alla data från och med år 2001 har bearbetats och analyserats på nytt, och nya skattningar av omfattningen av de olika delmängderna oregistrerad alkohol har färdigställts. Vidare har enkäten genom- 19

20 gått stora förändringar vilket innebär att frågorna från och med juli 2013 är avsevärt färre till antalet och att vissa frågor också är omformulerade. Dessutom har urvalsförfarandet setts över och ändrats, liksom att ett nytt intervjubolag anlitats. Detta innebär att mätningarna inte är direkt jämförbara före och efter juli Förändringsarbetet och resultatredovisningar kommer att redovisas 2014 i tre olika delrapporter. Uppföljning av regeringens ANDT-strategi CAN har på uppdrag av Socialdepartementet lett arbetet med att ta fram indikatorer för hur regeringens ANDT-strategi ska följas upp. Under 2013 har arbetet med att ta fram indikatorer avslutats och en första uppföljning med hjälp av indikatorerna har genomförts. Den databaslösning som togs fram 2012 för att visa upp data utifrån indikatorerna har färdigställts under 2013 och använts för den första uppföljningen. En webbplats med information om regeringens ANDT-strategi, indikatorerna och källor utvecklades under hösten Från och med 1 januari 2014 har Folkhälsomyndigheten ansvaret för uppföljning, databas och webbplats. Svenska föreningen för alkohol- och drogforskning 1981 ombildades dåvarande Tvärvetenskapliga seminariet i alkoholfrågan (TSA) till Svenska föreningen för alkohol- och drogforskning (SAD). Föreningen har, alltsedan TSA bildades på initiativ av CAN:s dåvarande direktör Ingrid Blomberg, haft ett nära samarbete med CAN. Ordförande under året har varit professor Kent Nilsson, Västerås. Enligt stadgarna är föreningen i första hand en organisation för alkohol- och narkotikaforskare, men även personer som är aktiva professionella informatörer i alkohol- och narkotikafrågor har möjlighet att bli medlemmar. Några av CAN:s medarbetare är medlemmar i SAD. Efter årsmötet 2013 har Håkan Leifman varit ordinarie styrelseledamot och Mia Sundelin suppleant. Ett exempel på samarbete mellan CAN och SAD är att SAD nominerar två personer till kommittén för CAN:s drogforskningspris. Systembolagets råd för alkoholforskning 1986 grundade Systembolaget i samverkan med SAD en fond för alkoholforskning, Systembolagets råd för alkoholforskning (SRA). Fonden, som sedan 2003 administreras av Britta Grönlund på CAN, är självständig i förhållande till Systembolaget delades 3 miljoner kronor ut till 21 projekt, se Organisationssamverkan Medlemsorganisationerna i fokus Under året har vi utvecklat och fördjupat samarbetet med våra medlemsorganisationer (i texten som följer förkortat MO). Vi har träffat de allra flesta, och under de mötena har det visat sig att de i många fall vill utveckla samverkan med CAN ytterligare. Flera av de MO vi träffat kände före våra möten inte till så mycket om vad CAN kan erbjuda. De vill veta mer om CAN och hur vi kan bidra till deras 20

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö Hållbart #1/APR/2009 Informationsbrev Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse bästa n i satsningen Drogfri.nu. Många förväntansfulla elever väntar spänt på resultatet. Det är Region Skåne,

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5

Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5 Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5 Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering

Läs mer

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Marianne Winqvist Kunskapsöversikt 2010:2 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Läs mer

Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn

Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn Håkan Leifman, Jonas Raninen & Mia Sundelin Rapport 141 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan, 1:a tryckningen (1

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 World Trade Center Box 70380 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Inledning Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska enligt sitt reglemente verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg,

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer