Personalavdelningen informerar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalavdelningen informerar"

Transkript

1 DOKTORANDHANDBOKEN, Bilaga Personalavdelningen informerar Uppdaterad version mars 2011 En kort information till Dig som erhållit doktorandanställning, utbildningsbidrag eller assistentanställning knuten till utbildningsbidrag Utbetalning - skatteuppgifter Utbetalning sker den 25:e i varje månad om den dagen inte är helgdag, då utbetalning görs närmaste vardag. Vill Du ha lönen eller bidraget insatt på ett bankkonto i Nordea eller i annan bank skall Du kontakta Nordea, tel Vare sig Du har utbildningsbidrag eller är anställd som doktorand är inkomsten skattepliktig och Du skall skicka in skatteuppgifter inkl ev beslut om jämkning till Personalavdelningen Uppsala universitet Box Uppsala före den första i den månad då utbetalning ska börja göras. UTBILDNINGSBIDRAG Utbildningsbidragets storlek fastställs av regeringen och är from januari kronor/månad för heltidsstudier. From 1 juli 2010 får utbildningsbidraget ges för högst 1 år på heltid. Vid Uppsala deltidsstudier universitet får utbildningsbidraget S:t vara Olofsgatan lägst B % av helt bidrag. Telefon vx Personalavdelningen Box 256 Telefax Uppsala Tilläggsfinansiering för stipendiater (Rektorsbeslut , UFV 2007/919)

2 2 För de som är antagna för utbildning på forskarnivå efter ska nivån på finansieringen lägst vara densamma som utbildningsbidraget efter skatt. Fakultetsnämnden, eller vid delegation institutionen, ansvarar för att vid behov komplettera finansieringen upp till den nivån. Personen ska ha motsvarande social trygghet som den som gäller för forskarstuderande med utbildningsbidrag. Vilka förmåner gäller? Den som enbart uppbär utbildningsbidrag har ingen anställning och följaktligen inga avtalsenliga anställningsförmåner som tex semesterrätt eller rätt till ersättning för läkarvård eller läkemedel. Arbetsskadeförsäkringen gäller i normalfallet inte. Bidraget jämställs ändå med inkomst av förvärvsarbete och grundar för ATP, däremot inte för statlig tjänstepension. Grupplivförsäkringen gäller enligt samma villkor som för doktorander (se nedan). Man kan inte vara ledig från ett utbildningsbidrag. I vissa fall behåller man dock hela bidraget vid frånvaro, i andra fall reduceras bidraget helt eller delvis (se nedan). Rätt att behålla utbildningsbidraget helt eller delvis vid viss frånvaro Du som uppbär utbildningsbidrag har rätt till frånvaro med bibehållet utbildningsbidrag i följande fall: 1. Sjukledighet (med undantag av sjukperiod då studierna bedrivs utomlands). Anmälan om sjukdomen skall göras till försäkringskassan, som skall godkänna sjukdomsperioden. Läkarintyg skall inlämnas from 15:e dagen. Dessförinnan anses sjukdomen styrkt genom Din egen försäkran. Endast sjukskrivning på heltid godtas. (Detta gäller inte den som samtidigt har en anställning). 2. Föräldraledighet i den omfattning som gäller för rätt till föräldrapenning enligt lagen om allmän försäkring. 3. Tjänstgöring inom totalförsvaret, om denna omfattar högst 60 dagar under ett bidragsår. 4. Ledighet för närståendevård. 5. Fackliga förtroendeuppdrag. Då sjuk- eller föräldrapenning erhålls från försäkringskassan skall i vissa fall utbildningsbidraget reduceras med motsvarande belopp. Detta gäller dock inte sjuk- eller föräldrapenning som är relaterad till inkomst Du har samtidigt med bidraget, t ex som assistent. Regeln blir således tillämplig endast i de fall, då ersättningen från försäkringskassan beräknats på grundval av den vilande sjukpenningen (jfr nedan) eller då föräldrapenning enl. grundnivån (f n 180:-/dag) utbetalats.

3 3 Du är skyldig att underrätta personalavdelningen om vilken ersättning Du får från försäkringskassan. Om en anställning som assistent är knuten till utbildningsbidraget och Du vill vara ledig från anställningen av andra orsaker än de som nämnts ovan skall Du begära ledighet från anställningen; utbildningsbidraget behålls om Du ej avsäger Dig detta. Ledighetsansökan/avsägelse görs skriftligt till prefekten på respektive institution. Sjuk- och föräldrapenning påverkar utbildningsbidragets storlek Utbildningsbidraget är ej sjukpenninggrundande. Har Du tidigare haft inkomst av anställning och på grund därav blivit placerad i sjukpenningklass upphör denna att gälla under studietid som omfattar mer än sex månader. Sjukpenningen förklaras vilande för att åter aktiveras när studierna upphör. Blir Du sjuk utgår således enligt huvudregeln ingen sjukpenning men Du behåller å andra sidan Ditt utbildningsbidrag. Om Du däremot förvärvsarbetar parallellt med studierna kombineras den vilande sjukpenningen med en särskild studiesjukpenning, beräknad på Dina förvärvsinkomster under utbildningstiden. Denna sjukpenning ersätter således den arbetsinkomst Du går miste om under sjukdomstiden. Om den vilande sjukpenningen är större än studiesjukpenningen skall utbildningsbidraget reduceras med mellanskillnaden. Motsvarande principer gäller föräldrapenning för barns födelse. De här reglerna är inte helt självklara. Är Du tveksam om vad som gäller beträffande Din sjuk- eller föräldrapenning bör Du kontakta Din försäkringskassa. Du är också skyldig att anmäla ändrade inkomstförhållanden dit, vare sig Du har endast utbildningsbidrag eller både bidrag och inkomst från anställning. DOKTORANDANSTÄLLNING/ASSISTENTANSTANSTÄLLNING KNUTEN TILL UTBILDNINGSBIDRAG Anställningstiden som doktorand får omfatta sammanlagt högst åtta år, men utbildningstiden får motsvara maximalt fyra år på heltid. Om studierna avslutas med licentiatexamen är tiden maximalt två år på heltid. Huvudregeln är att anställningen skall omfatta heltid men om doktoranden begär det får anställningen vara på deltid, dock med lägst 50 % omfattning. Inte alla forskarstuderande kan få doktorandanställning. Den som får utbildningsbidrag kan kombinera detta med anställning som assistent med högst 40 % av heltid. Anställningen kan i båda fallen fortgå längst ett år efter avlagd doktorsexamen. Lönen, som fastställs i lokala förhandlingar på universitetet, är reglerad i en lokal tariff där uppflyttning automatiskt görs vid ingången av andra och tredje året av forskarstudierna. Därefter ska lönen justeras vid uppnådda 50 % respektive 80 % av fordringarna för doktorsexamen. Ett lönepåslag sker också kalendermånaden efter examensdatum. Lägsta lön för assistent/doktorand är

4 4 f n kr/mån för heltid. Vid kombination av utbildningsbidrag och anställning som assistent får den sammanlagda omfattningen inte överstiga 120 %. Vid ledighet från anställningen gäller samma rutiner som för övrig personal vad gäller inlämnande av ledighetsansökan, sjukanmälan, etc. Observera att man förlorar anställningen som assistent om man väljer att avstå eller tvingas avstå utbildningsbidraget. Sjukledighet och annan ledighet Blir Du sjuk erhåller Du enligt sjuklönelagen under de första 14 kalenderdagarna sjuklön med visst sjukavdrag från arbetsgivaren. (Är anställningstiden kortare än en månad gäller dock särskilda regler.) För varje dag som en arbetstagare skulle ha arbetat men är frånvarande från arbetet på grund av sjukdom görs sjukavdrag per arbetsdag enligt nedan. Sjukavdrag dag 1 (karensdag) Sjukavdrag dag % av månadslönen x 12 delat med årsarbetstiden 20 % av månadslönen x 12 delat med årsarbetstiden (årsarbetstiden för den som arbetar 5 dagar/vecka = 5 x 52 veckor = 260 dagar.) From dag 15 görs sjukavdrag per kalenderdag och sjukpenning från försäkringskassan utbetalas parallellt med kvarstående sjuklön. Sjukavdrag dag % av månadslönen x 12 delat med 365 Sjukavdrag from dag 365 längst tom dag 914 när arbetstagaren får förlängd sjukpenning från försäkringskassan görs med 100 % av lönen. Du har rätt att vara ledig med hel lön, t ex vid egen flyttning och ledighet för vissa familjeangelägenheter. Dessutom kan Du få ledighet utan lön för annan verksamhet förutsatt att ledigheten gagnar de fortsatta forskarstudierna. Semester

5 5 Som doktorand/assistent har Du rätt till semester enligt allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA) vilket innebär 28, 31 eller 35 betalda semesterdagar/kalenderår beroende på Din ålder. Semestern tjänas in under löpande kalenderår och minst 20 dagar måste tas ut i ledighet innevarande år. Resterande dagar kan sparas obegränsad tid. Det totala antalet sparade dagar får dock inte uppgå till mer än 35. From den 1 januari 2011 sänktes det maximala antalet semesterdagar som kan sparas till 35 dagar. Enl övergångsbestämmelser kan en arbetstagare som den 31 december 2010 har fler än 35 sparade dagar ta ut de överskjutande dagarna under en femårsperiod så att det inte blir fler än 35 sparade dagar den 31 december Semestern beviljas av prefekten/motsv eller av chefsadministratör och läggs schablonmässigt ut med början måndagen efter midsommar om man inte skriftligt kommer överens om annat. Den som lämnar anställningen t ex sista juni måste givetvis förlägga semestern före det datumet. Pension och grupplivförsäkring Vid innehav av anställning räknar Du from 23 års ålder anställningsår för pension enligt det statliga pensionsavtalet. Som doktorand/assistent är Du grupplivförsäkrad enligt särskilda bestämmelser. Detta innebär att om Du avlider och efterlämnar make, förmånsberättigad sambo eller arvsberättigat barn utfaller ett försäkringsbelopp till dessa. Är Du ensamstående utfaller endast begravningshjälp motsvarande 1/2 basbelopp. Försäkringen gäller förutom under tiden för utbildningsbidraget eller anställningen under vissa förutsättningar för viss tid därefter, s.k. efterskydd. Detta består av 1. allmänt efterskydd under 180 dygn, 2. efterskydd vid arbetslöshet, högst 2 år, 3. efterskydd under tid när föräldrapenning utges, högst två år, 4. efterskydd vid sjukdom, så länge sjukdomen består. Upplysningar Ytterligare upplysningar angående ovanstående kan Du få av personaladministratören/motsv på Din institution eller av institutionens lönespecialist på personalavdelningen. Frågor angående pension och grupplivförsäkring besvaras av Inger Hedlund på personalavdelningen, tel

6 6 UTBILDNINGSBIDRAG/DOKTORANDANSTÄLLNING - en jämförelse Utbildningsbidrag Bidrag kr. Ingen semesterrätt. Ej sjukpenninggrundande, men utbbidraget behålls under sjuktiden. Doktorandanställning Medellön c:a kr (c:a kr inkl lönetillägg) LBK tillkommer för utbetalaren. Semester dagar Förläggs normalt till studenternas ferietid enligt lokalt avtal. Semestertillägg utgår. Sjukpenninggrundande sjuklön/sjukpenning utbetalas. Ev sjukpenning grundad på tidigare anställning förklaras vilande för att åter aktiveras då vdb åter är i tjänst. Ingen rätt till ersättning för läkarbesök sjukgymnastik och läkemedel. Ev föräldrapenning utgår med belopp som motsvarar den vilande sjukpenningen. Utbildningsbidraget ska då reduceras med motsvarande belopp. Ledighet förekommer inte, eftersom utbildningsbidrag inte är en anställning Grundar till allmän pension, men inte för statlig tjänstepension. Omfattas av statens grupplivförsäkring, även med visst efterskydd. Omfattas inte av arbetsskadeförsäkringen, dvs arbetsskadelagen och personskadeavtalet. Omfattas av det lokala reseavtalet. Rätt till ersättning för läkarbesök sjukgymnastik och läkemedel. Föräldrapenning utbetalas från försäkringskassan liksom för andra anställda. Föräldrapenningtillägg utbetalas fån universitetet med 10% av lönen. Rätt till ledighet med bibehållen lön i vissa fall. Grundar till allmän pension och från 23 års ålder grundande för statlig tjänstepension. Omfattas av statens grupplivförsäkring, även med visst efterskydd. Omfattas av arbetsskadeförsäkringen, dvs arbetsskadelagen och personskadeavtalet. Omfattas av det lokala reseavtalet.

7 7 Jämförelse vid sjuk- och föräldraledighet för doktorander/forskarstuderande. Utbildningsbidrag Assistent med utbildningsbidrag Doktorandanställning Stipendiater Vilande sjukpenning Studiesjukpenning Bidraget är ej sjukpenninggrundande. Om man tidigare haft inkomst av anställning och på grund därav blivit placerad i sjukpenningklass upphör denna att gälla under studietid som omfattar mer än sex månader = vilande sjukpenning. Träder den vilande sjukpenningen i kraft när man blir sjuk/föräldraledig ska utbildningsbidraget minskas med motsvarande belopp. Se exempel nedan. Har man ingen vilande sjukpenning reduceras bidraget med grund/lägstanivåbeloppet. Om man uppbär lön parallellt med studierna kombineras den vilande sjukpenningen med en särskild studiesjukpenning, beräknad på förvärvsinkomster under utbildningstiden. Denna sjukpenning ersätter således den arbetsinkomst som man går miste om under sjuk/föräldraledigheten. Om den vilande sjukpenningen är större än studiesjukpenningen skall utbildningsbidraget reduceras med mellanskillnaden. Se exempel nedan. Vid föräldrapenning betalar arbetsgivaren 10 % föräldrapenningtillägg på arbetsinkomsten för högst 360 dagar om sjukpenninggrundande inkomsten ger en ersättning från försäkringskassan på grundnivån (fn 180 kr/dag) eller därutöver. Gäller om arbetstagaren tar ut hel, tre fjärdedelar, halvt eller fjärdedels föräldrapenning. Den som har anställning som doktorand får 80 % av den sjukpenninggrundande (SGI) inkomsten från försäkringskassan dag 15 tom dag 364 vid sjukdom. From dag 365 gäller särskilda regler. Vid föräldraledighet är det 80 % av den sjukpenninggrundande inkomsten om man haft en SGI som ger en ersättning högre än 180 kr per dag. Arbetsgivaren ersätter 10 % av månadslönen för de dagar som försäkringskassan ersätter och med samma omfattning (föräldrapenningtillägg). Fp-tillägg betalas dock inte ut för en ledighet med en åttondels föräldrapenning. Den som uppbär stipendium får ingen ersättning från arbetsgivaren vid sjuk- eller föräldraledighet. (Vdb kan ha en sjukpenninggrundande inkomst från försäkringskassan.) = inkomst före studietiden. utbetalas om man har en anställning och utbildningsbidrag. Studiesjukpenningen behåller man alltid under sjukfrånvaron.

8 8 Exempel, en person har vilande sjukpenning = 300 kr/dag studiesjukpenning = 214 kr/dag mellanskillnad = 86 kr/dag 86 kr/dag kommer att dras från utbildningsbidraget. Friskvård Subventionerad friskvård är skattefri om förmånen riktar sig till hela personalen som har en anställning, är av enklare slag och får inte bytas mot kontant ersättning From den 1 januari 2011 är universitetets friskvårdssubvention kr per termin eller kr per år. Samma belopp skall utges till alla anställda mot inlämnande av originalkvitto. En koppling bör dock göras till anställningstiden under terminen så att en anställd som endast arbetar en mindre del av terminen inte erhåller full subvention. Stipendiater och de med enbart utbildningsbidrag får inte friskvårdsförmånen.

Personalbyrån. och. din arbetsplats. en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet. Ändringar t.o.m.

Personalbyrån. och. din arbetsplats. en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet. Ändringar t.o.m. Personalbyrån Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet Ändringar t.o.m. december 2006 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1.1 Anställning...3 1.2 Tidsbegränsad

Läs mer

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Innehåll:

Läs mer

Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet

Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet Personalavdelningen Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet Ändringar t.o.m. juli 2013 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Anställning... 3 1.2 Tidsbegränsad

Läs mer

PERSONALHANDBOKEN Information till anställda vid Karolinska Institutet

PERSONALHANDBOKEN Information till anställda vid Karolinska Institutet PERSONALHANDBOKEN Information till anställda vid Karolinska Institutet Reviderad 2012-09-06 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 1.1 ANSTÄLLNING... 4 1.2 ALFA, ALLMÄNT LÖNE- OCH FÖRMÅNSAVTAL... 4 1.3 LÖNEUTBETALNING...

Läs mer

en vägledning för statliga arbetsgivare Om föräldraförmåner 2008:1

en vägledning för statliga arbetsgivare Om föräldraförmåner 2008:1 Om föräldraförmåner en vägledning för statliga arbetsgivare Om föräldraförmåner 2008:1 d Utgiven av Arbetsgivarverket 2008 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i staten

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i staten FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i staten INNEHÅLL 1. Inledning... 3 2. Anställningsvillkor i lag och avtal... 3 3. Anställningsform... 3 Tillsvidareanställning... 3 Tidsbegränsade anställningar...

Läs mer

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare Om semester 2009:7 Om semester + en vägledning för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

FACKTUELLT. Lönespecifikationens gåtor. per helgfri vecka är from den 1 januari 2012 40 timmar per vecka för samtliga personalgrupper.

FACKTUELLT. Lönespecifikationens gåtor. per helgfri vecka är from den 1 januari 2012 40 timmar per vecka för samtliga personalgrupper. Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta och Tomteboda! 2014 Postens Villkorsavtal s gåtor Facktuellt presenterar på denna och följande sidor några ledtrådar som förhoppningsvis kan vara till hjälp

Läs mer

FACKTUELLT. Lönespecifikationens gåtor

FACKTUELLT. Lönespecifikationens gåtor Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta och Tomteboda! 2012-2013 Postens Villkorsavtal s gåtor Facktuellt presenterar på denna och följande sidor några ledtrådar som förhoppningsvis kan vara till

Läs mer

Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se SULF:S DOKTORANDHANDBOK Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

Läs mer

Almega STD Svensk Teknik och Design

Almega STD Svensk Teknik och Design Almega STD Svensk Teknik och Design Avtal om anställningsvillkor för företag inom STD Svensk Teknik och Design mellan Almega STD Svensk Teknik och Design och Sif/Civilingenjörsförbundet (CF)/Sveriges Arkitekter

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL för personal i gym och friskvårdsföretag. Giltighetstid: 2013-09-01 2016-08-31

KOLLEKTIVAVTAL för personal i gym och friskvårdsföretag. Giltighetstid: 2013-09-01 2016-08-31 KOLLEKTIVAVTAL för personal i gym och friskvårdsföretag 2013 2016 Giltighetstid: 2013-09-01 2016-08-31 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 6 1.1 Omfattning... 6 1.2 Tillämpning... 6 1.3 Undantag...

Läs mer

k-avtalet K-avtalet 2013 2016 Allmänna villkor Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31

k-avtalet K-avtalet 2013 2016 Allmänna villkor Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 k-avtalet K-avtalet 2013 2016 Allmänna villkor Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor Utdrag ur förhandlingsprotokoll från förhandling den 6 maj 2013 om löner

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i privat/enskild sektor

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i privat/enskild sektor FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i privat/enskild sektor Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

DU & SLU. Information till dig som är nyanställd vid SLU

DU & SLU. Information till dig som är nyanställd vid SLU DU & SLU Information till dig som är nyanställd vid SLU Reviderad september 2009 1 VÄLKOMMEN TILL SLU Häftet du nu håller i handen är en sammanställning av anställningsvillkor m.m. som gäller för anställda

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

SJUKLÖN M.M. Svensk Scenkonst

SJUKLÖN M.M. Svensk Scenkonst 2007-07-01 SJUKLÖN M.M. Särtryck ur kollektivavtal mellan å ena sidan Svensk Scenkonst och å andra sidan Sveriges Yrkesmusikerförbund riksavtal avseende tillsvidare och tillfälligt anställda musiker, korister

Läs mer

Kollektivavtal 2013.01.01-2016.03.31

Kollektivavtal 2013.01.01-2016.03.31 Kollektivavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen och Akademikerförbunden avseende Allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A. Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B. Teater- och länsteaterföreningar

Läs mer

Kollektivavtal 2013.01.01-2016.03.31

Kollektivavtal 2013.01.01-2016.03.31 Kollektivavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen och Akademikerförbunden avseende Allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A. Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B. Teater- och länsteaterföreningar

Läs mer

2007-06-01 2010-05-31 KOLLEKTIVAVTAL. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Tjänstemannaförbundet HTF

2007-06-01 2010-05-31 KOLLEKTIVAVTAL. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Tjänstemannaförbundet HTF 2007-06-01 2010-05-31 KOLLEKTIVAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Tjänstemannaförbundet HTF 2007-06-01 2010-05-31 KOLLEKTIVAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Tjänstemannaförbundet

Läs mer

Byggnadsämnesindustrin

Byggnadsämnesindustrin ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR TJÄNSTEMÄN Byggnadsämnesindustrin 1 april 2007-31 mars 2010 Byggnadsämnesförbundet Sif Sveriges Ingenjörer Ledarna Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP Avtal

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Friskolor. Giltighetstid: LR/Lärarförbundet 2013-09-01 2017-08-31 Kommunal 2013-09-01 2016-10-31 Vision 2013-09-01 tillsvidare

KOLLEKTIVAVTAL Friskolor. Giltighetstid: LR/Lärarförbundet 2013-09-01 2017-08-31 Kommunal 2013-09-01 2016-10-31 Vision 2013-09-01 tillsvidare KOLLEKTIVAVTAL Friskolor Giltighetstid: LR/Lärarförbundet 2013-09-01 2017-08-31 Kommunal 2013-09-01 2016-10-31 Vision 2013-09-01 tillsvidare Innehållsförteckning Förteckning över särskilda överenskommelser

Läs mer

Semester Semesterlön Semesterersättning Ledighet

Semester Semesterlön Semesterersättning Ledighet BL Info 2014-05-19 Bilaga BJÖRN LUNDÉN INFORMATION AB Box 84, 820 64 Näsviken tel: 0650-54 14 00 fax 0650-54 14 01 info@blinfo.se BL Info Online: www.online.blinfo.se Semester Semesterlön Semesterersättning

Läs mer

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P)

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) SEKO Post Klubb Årsta postterminal 120 21 ÅRSTA Lathund om POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) Lathunden finns också tillgänglig på Årstaklubbens hemsida: www.sekoarsta.se (2011-01-01) Pensionsavtalet Vårt nya

Läs mer

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring Du är försäkrad Kortfattad information om avtalsförsäkringar KFO-LO-området 2008 Sjukdom Arbetsskada Arbetslöshet Dödsfall Ålderspension Utlandstjänstgöring sid 3 sid 6 sid 8 sid 11 sid 15 sid 21 Om du

Läs mer

7 Beredskapstjänst 12 7.1 Beredskapstjänst 12 7.2 Schema 12 7.3 Ersättning för beredskapstjänst 12 7.4 Lokal överenskommelse 13 7.

7 Beredskapstjänst 12 7.1 Beredskapstjänst 12 7.2 Schema 12 7.3 Ersättning för beredskapstjänst 12 7.4 Lokal överenskommelse 13 7. Innehållsförteckning Förteckning över särskilda överenskommelser som inte tagits med i avtalstrycket 4 Tjänstemannaavtalet 5 1 Avtalets omfattning 5 1.1 Omfattning 5 1.2 Undantag 6 1.3 Uppnådd pensionsålder

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN DIN ARBETSPLATS

FAGERSTA KOMMUN DIN ARBETSPLATS FAGERSTA KOMMUN 1(10) FAGERSTA KOMMUN DIN ARBETSPLATS Du som är nyanställd vid Fagersta kommun har kanske frågor rörande Din anställning. Här ges en kortare information om det vi tror är mest viktigt för

Läs mer

Visita 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen

Visita 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen 1336 Visita 2013-06-01 2016-05-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsvillkor 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning tillsvidare 3 3 Provanställning 3 4 Tidsbegränsad

Läs mer