Förord. Lycka till med forskningen!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förord. Lycka till med forskningen!"

Transkript

1

2

3 Förord Forskarutbildningen är den högsta utbildningen inom det svenska utbildningsväsendet. På det nationella planet regleras den främst i Högskolelagen och Högskoleförordningen. Vid Uppsala universitet finns flera centrala styrdokument, t ex avseende Antagningsordning, föreskrifter och riktlinjer för forskarutbildning, Doktorands rätt till universitetets personalutbildning, Förlängning av utbildningsbidrag och anställning som doktorand för doktorander med förtroendeuppdrag, Dokumentation av uppgifter om doktorander vid Uppsala universitet. Delar av föreliggande text är hämtad ograverad från Uppsala universitets personalavdelnings material. Det som tillkommer är egna regler och riktlinjer vid fakulteterna och institutionerna, samt att handledarna har mer eller mindre formaliserade krav på doktoranden. Denna skrift har tagits fram av doktorandnämnden vid Uppsala studentkår i syfte att hjälpa till att reda ut frågor kring doktoranders rättigheter vid Uppsala universitet. Den vänder sig främst till dem som redan antagits till forskarutbildningen och dem som funderat på att söka forskarutbildningen. Christina Borg är huvudförfattare. Per Löwdin, Christopher Lagerqvist, Kirsi Höglund, Georg Stenborg, Pierre Bäcklund, och undertecknad doktorandnämndens ordförande har hjälpt till med bearbetningen. Vår förhoppning är att den kan vara till stöd. Om ni har frågor kring det som står i skriften eller om ni anser att det saknas något, kontakta gärna doktorandnämndens ordförande då vår förhoppning är att skriften ska utvecklas med tiden och hållas aktuell. Lycka till med forskningen! Uppsala 24 mars 2005 Andreas Kembler ordförande Uppsala studentkår Lina Nordqvist ordförande Doktorandnämnden 3

4 Organisationsskiss Konsistoriet Rektor Områdesnämnd HumSam Områdesnämnd MedFarm Områdesnämnd TekNat Biblioteksstyrelse Fakultetsnämnd Utb.vetenskap Institutioner Institutioner Institutioner Institutioner Biblioteksgrupper & bruksbibliotek Doktorandnämnden Fakultetsnämnder Biblioteksnämnder Fakultetsdoktorandråd Doktorandföreningar

5 Innehållsförteckning Studentkåren 6 Doktorandnämnden Doktorandombudsmannen Fakultetsdoktorandråd Kulturvetenskapliga doktorandutskottet Doktorandföreningar Nationerna Regelverk 8 Ansökan Antagning Studieplan Försörjning och anställningsvillkor Institutionstjänstgöring Utbildningsbidrag Doktorandtjänst Fakultetsextern finansiering Indragning av resurser och avregistering Forskarutbildningen 12 Handledare Handledarbyte Licentiatexamen Doktorsexamen Kurser Forskarskolor Pedagogisk grundutbildning Tjänstledighet Prolongation A-kassa och försäkring 15 Försäkringar Facket Förmåner Hälso- och sjukvård Ersättning för sjukvård och läkemedel Terminalglasögon Friskvård Övriga förmåner Uppsala studentkårs terminskort Doktorandlänkar 17 Utbildningsbidrag Doktorandanställning 5

6 Studentkåren Som doktorand måste du vara medlem i Uppsala studentkår eller Farmaceutiska studentkåren och i en av de tretton studentnationerna. Inskrivningen i såväl kår som nation görs hos nationerna, med undantag för Skånelandens nation. I den sistnämnda skriver man i sig i studentkårens reception. Telefonnummer och adresser till nationerna kan du hitta på www. uu.se/nation. Uppsala studentkår och Farmaceutiska studentkåren organiserar studiebevakningen vid Uppsala universitet för att skapa förutsättningar för bättre utbildning och studiemiljö. Som medlem i Uppsala studentkår har du automatiskt tillgång till service inom en mängd olika områden såsom bostadsjour, bokförmedling, juridisk rådgivning, och Norredatorp. För doktorander finns dessutom hjälp att tillgå från doktorandombudsmannen. Farmaceutiska studentkåren organiserar utbildningsbevakningen vid den farmaceutiska fakulteten. Doktorandnämnden Uppsala studentkårs doktorandnämnd är ett samarbetsorgan för doktorandråden. Doktorandnämnden består av representanter för fakultetsdoktorandråden och doktorander från kårpartierna. Nämnden behandlar övergripande frågor som rör alla universitetets doktorander. Doktorandombudsmannen Doktorandombudsmannen ger råd och stöd i olika former till doktorander som har problem med t. ex. handledning. Vidare har doktorandombudsmannen till uppgift att bevaka utvecklingen inom forskarutbildningen, från institution till riksdagen, hålla doktorandnämnden och kårstyrelsens presidium informerade och ta de intitiativ som påkallas. Doktorandombudsmannen är doktorandnämndens tjänsteman och servar också doktorandråden i olika avseenden. Fakultetsdoktorandråd Vid varje fakultet vid Uppsala universitetet finns ett doktorandråd. Fakultetsdoktorandråden bevakar utvecklingen och tar intitiativ inom sina respektive fakulteter, utser representanter för doktoranderna till fakultetens beslutsorgan, främst fakultets- och sektionsnämnder, och rekryteringsgrupper, men även till Uppsala studentkårs doktorandnämnd och andra organ. Kulturvetenskapliga doktorandutskottet Det kulturvetenskapliga doktorandutskottet, är ett samarbetsorgan för fakultetsdoktorandråden inom den s. k. kulturvetenskapliga sektorn (Humanistiska och samhällsvetenkapliga vetenskapsområdet) och består av företrädare för teologiska, juridiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga fakultetsdoktorandråden. Doktorandföreningar Det är ofta en fördel att bilda en doktorandförening på institutionen, för att skapa ett forum att diskutera aktuella doktorandfrågor i och ta ställning till olika frågor som 6

7 dyker upp på institutionen. Hjälp med att utforma stadgar och verksamhetsbidrag kan erhållas från kåren. Kontakta doktorandnämndens ordförande eller doktorandombudsmannen för mer information. Nationerna I Uppsala har de 13 studentnationerna en viktig studiesocial roll. Bostäder, stipendier, pub, gasquer, fika (öppet även för icke-medlemmar), filmkvällar och lunchserveringar är exempel på saker som drivs i nationernas regi. Idrottsföreningar, körer, teaterföreningar och orkestrar utgör också en viktig del i nationslivet. Gemensamt för alla nationer är att de är bra ställen att träffa människor som studerar eller forskar i andra ämnen än du själv. Nationsstipendier kan vara en bra källa till extra medel för forskningsrelaterade resor, utrustningsinköp, fältarbete etc. För mer information om aktiviteterna på nationerna kan du dels besöka respektive nations hemsida via dels läsa nationskalendariet i Ergo på Om du inte vill nyttja nationernas service och nöjesutbud kan du gå med i Skånelandens nation: medlemskap är avgiftsfritt men du är inte berättigad till inträde på nationerna eller till nationsstipendier. 7

8 Regelverk Ansökan Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med doktorsexamen. Efter minst 80 poäng kan utbildningen avslutas med licentiatexamen. Ansökningarna till forskarutbildningen ställs direkt till institutionen och är ofta är beslut om antagning delegerat till prefekten, men i vissa fall kan det vara institutionsstyrelsen som sköter antagningen. Antagning För att antas till forskarutbildningen krävs allmän behörighet dvs grundläggande högskoleutbildning om minst 120 poäng, särskild behörighet som varje enskild fakultet föreskriver samt att den sökande bedöms ha den förmåga i övrigt som behövs för att gå igenom utbildningen. Doktorander antas av prefekten eller av institutionsstyrelsen vid institutionen. Antagning till licentiat görs i vissa fall av fakultetsnämnden. Skälet för det senare är att det inte är önskvärt med en antagning i två steg till forskarutbildningen. Normalt ska man antas som doktorand. Licentiandantagning får i princip endast förekomma då det är frågan om fortbildning för redan yrkesverksamma. 1 För att antas till forskarutbildning ska det finnas minst två handledare varav en huvudhandledare samt en individuell studieplan undertecknad av doktorand, handledare och prefekt. Studieplan Enligt högskoleförordningen skall det finnas en allmän studieplan för respektive forskarutbildningsämne. Dessutom ska en individuell studieplan upprättas för varje doktorand ska. Vissa fakulteter har delat in forskarutbildningsplanen i en allmän del och en ämnesspecifik studieplan. Den individuella studieplanen är ett dokument med rättslig verkan ska följas upp minst en gång per år av doktorand och handledare. Syftet med denna uppföljning är att se hur det går, om det finns skäl att revidera planen. Den individuella studieplanen ska innehålla uppgifter om avsedd examen, tidsplan för forskarutbildningen, bedömning av finansiering för hela utbildningen, planerad undervisning, särskilda villkor som gäller studierna, såsom arbetsplats, dator och övriga arbetsredskap, samt huvudhandledare och biträdande handledare och handledningens omfattning. Försörjning och anställningsvillkor Enligt Högskoleförordningen får fakultetsnämnden anta endast doktorander som har en säker finansieringen för hela utbildningen. I praktiken betyder det att institutionen inte kan åberopa medelbrist för att sluta finansiera en doktorand. Hur institutionen ordnar finansieringen i det fall det skulle uppstå en finansieringslucka bör inte bekymra doktoranden. Det vanligaste sättet av försörjning är en kombination av utbildningsbidrag och doktorandtjänst. De som har doktorandtjänst eller assistenttjänstgöring har förmåner som i vissa avseenden skiljer sig från vad som gäller dem som enbart uppbär utbildningsbidrag. En översikt av dessa skillnader finns sist i denna skrift. 8

9 Studietiden får förlängas om det finns särskilda skäl för det, såsom ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer, exempelvis universitets-/ fakultetsutskott eller styrelser (se regelsamlingen Openpage&Expand=5)(UFV 2003/2569)). Ordet såsom innebär att även annat än det som räknas upp i förordningen kan utgöra särskilda skäl att medge förlängning av utbildningstiden. Kravet att forskarutbildningen ska kunna genomföras på motsvarande fyra års heltidsstudier, eller om en doktorand själv begär det på deltid, dock lägst 50 procent av heltid, bygger på antagandet att inga allvarliga hinder uppstår under studietiden. Men forskningsverksamhet är alltid ett risktagande där allt inte kan förutses. Bristande handledning, oväntade problem med den experimentella utrustningen, empiriskt material som visar sig vara omöjligt att få fram och så vidare kan fördröja studierna och vara en anledning till förlängning. Här är den individuella studieplanen ett viktigt instrument. Institutionstjänstgöring För doktorander tillkommer ofta upp till 20% institutionstjänstgöring som inte ska räknas in i forskarutbildningens nettostudietid.. Vid 20% institutionstjänstgöring innebär det att du har 80% forskarutbildning och 20% institutionstjänstgöring, dvs 100% i fem år. Institutionstjänstgöring kan betyda allt från undervisning, laborationshandledning, kopiering till systemadministration. Utbildningsbidrag Utbildningsbidragets storlek fastställs av regeringen, kr/ månad sedan 1 april Högskoleförordningen tillåter en finansiering genom utbildningsbidrag över en period av 2 år, dock har Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten begränsat utbildningsbidraget till 1 år. Man kan inte vara formellt ledig från ett utbildningsbidrag. I vissa fall behåller man dock hela bidraget vid frånvaro, i andra fall reduceras bidraget delvis. Institutionernas personaladministratörer ska ha detaljerad information rörande detta. Doktorander med utbildningsbidrag har rätt att uppbära bibehållet utbildningsbidrag i följande fall av frånvaro: Sjukledighet (med undantag av sjukperiod då studierna bedrivs utomlands). Anmälan om sjukdomen skall göras till försäkringskassan, som skall godkänna sjukdomsperioden. Läkarintyg skall inlämnas from 15:e dagen. Dessförinnan anses sjukdomen styrkt genom din egen försäkran. Endast sjukskrivning på heltid godtas. Föräldraledighet i den omfattning som gäller för rätt till föräldrapenning enligt lagen om allmän försäkring. Fullgörande av militärtjänstgöring, om denna omfattar högst 60 dagar under ett bidragsår. Ledighet för närståendevård. Fackliga förtroendeuppdrag. Den som enbart uppbär utbildningsbidrag har ingen anställning och följaktligen inga avtalsenliga anställningsförmåner som tex semesterrätt eller rätt till ersättning för läkarvård eller läkemedel. Arbetsskadeförsäkringen gäller i normalfallet inte. Bidraget jämställs ändå med inkomst av förvärvsarbete och är pensiongrundande för vanliga pension, 9

10 däremot inte för statlig tjänstepension. Grupplivförsäkringen gäller enligt samma villkor som för doktorander. Utbildningsbidraget är inte sjukpenninggrundande. Personalavdelningen har gjort en översikt av hur förmånder skiljer sig åt mellan utbildningsbidrag och doktorandtjänst Doktorandtjänst Högskoleförordningen föreskriver att doktorander med utbildningsbidrag ska erhålla en anställning som doktorand (doktorandtjänst) senast när två år återstår av forskarutbildningen enligt den individuella studieplanen. Lönen som sätts av prefekten vid institutionen är individuell men det finns en lönestege med minimilöner för doktorander vid Uppsala universitet. Doktorander har rätt till lönehöjning när de uppnått 50% respektive 80% av din forskarutbildning, vilket normalt uppnås efter 24 respektive 38 månaders nettostudiefinansieringstid. Prefekten bestämmer i samråd med doktorand och handledare när dessa krav är uppnådda. Det finns två sätt att ta ut semester. Antigen söker man om semester löpande under året, minst 20 dagar varje år. Resterande dagar kan sparas men inte fler än totalt 40 dagar. Det andra sättet att ta ut semester är att ta så kallad schablonsemester. Årssemester läggs då schablomsmässigt till den undervisningsfria delen av sommaren och doktoranden håller sedan själv reda på semestern under året. Personaladministratören vid institutionen vet vilket system som tillämpas vid institutionen. OBS! Försäkringsskyddet försvinner då semestern tas ut och en schablonsemester innebär att laborativa uppgifter och fältarbeten riskerar att utföras oförsäkrat. För att undvika detta måste prefekt eller motsvarande vara medveten om att doktoranden arbetar under schablonsemestern om en arbetsrelaterad skada skulle inträffa. Statligt anställda har en årssemester enligt nedan: t.o.m. det är du fyller 29 år: 28 dagar fr.o.m. det år du fyller 30 år: 31 dagar fr.o.m. det år du fyller 40 år: 35 dagar Rätt till ledighet med lön: Dödsfall, begravning: den tid som behövs dock högst 10 dagar/år. Flyttning: 1 dag/år. Examen och tentamen: max 5 dagar/år Den tid som behövs för att gå på läkarbesök, MVC och blodgivning. Sjukfrånvaro ska anmälas snarast till personaladministratören vid institutionen och vid sjukdom längre än sju dagar krävs läkarintyg. De första tre veckorna betalar universitetet sjuklönen och därefter försäkringskassan. Så snart doktoranden är frisk igen ska han/ hon fylla i blanketten Försäkran i samband med sjukdomsfall och lämna in den till personaladministratören. Om sjukdomen kan antas vara en arbetsskada ska doktoranden göra en arbetsskadeanmälan. Sjukavdrag görs som vid vanlig sjukdom men vissa fall ger rätt till ersättning enligt Personskadeavtalet. Också doktorander med tjänst bör ta reda på reglerna för förlängning av doktorandtjänsten eftersom högskoleförordningen tillåter olika tolkningar vad gäller om doktoranden får förlängning för sjukdom eller inte. Den 10

11 som har anställning som doktorand får upp till 80% av sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) från försäkringskassan under 390 dagar. För att kunna utnyttja full föräldrapenning krävs emellertid att man uppfyller en kvalifikationstid, som är 240 dagars anställning före barnets födelse för att föräldrapenning enligt ens SGI ska utgå. Detta kan utgöra ett problem vid övergång från utbildningsbidrag till anställning om utbildningsbidraget inte förenats med en anställning som ger en lön på minst 60 kr/dag. Utöver detta betalar arbetsgivaren upp till 10% av lönen i form av föräldrapenningtillägg under max 360 dagar. Utbetalningsbeskedet från försäkringskassan måste inlämnas till arbetsgivaren för att föräldrapenningtillägg skall utbetalas. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet har dessutom en extra uppstartningstid för doktorander som är hemma med barn under en längre tid. Reglerna för föräldraförsäkringen är krångliga och kan framstå som svårtolkade. Om det blir aktuellt med föräldraledighet bör du, för att komma rätt i bestämmelserna, ta kontakt med försäkringskassan och personalavdelningen för att reda ut hur reglerna slår just i ditt fall. Med tanke på kvalifikationstiden som måste uppfyllas bör du göra det så snart frågan uppstår. Fakultetsextern finansiering Annan finansiering kan vara externfinansiering, stipendiefinansiering eller egen finansiering. Finansiering från forskningsråd går ofta genom institutionen och doktoranden har då samma förmåner som de fakultetsfinansierade doktoranderna. Finansiering från extern arbetsgivare är anställd av den externa arbetsgivaren och har de villkor som gäller för den arbetsgivaren. För att antas med någon annan form av finansiering än utbildningsbidrag eller doktorandtjänst skall bedömningen av en rimlig nivå för finansieringen normalt anses motsvara vad som kunde erhållits i form av studiemedel. Indragning av resurser och avregistering I det fall man grovt avvikit från sin individuella studieplan kan fakultetsnämnden dra in resurserna, d v s handledning, finansiering, arbetsplats, telefon, etc. Beslut om indragning av resurser får inte delegeras. De måste fattas i sammanträde av berörd fakultetsnämnd. Innan ett sådant beslut fattas måste såväl doktorand som handledare få yttra sig. Dessutom kan fakulteten göra en egen utredning. Centralt i prövningen är om fakulteten uppfyllt sina åtaganden, om doktoranden erhållit fullgod handledning, en god studiemiljö etc. I det fall avvikelsen beror på brister härvidlag är det vanliga att rättelser vidtas, att doktoranden får en ny handledare, etc. I det fall det däremot konstateras att doktoranden inte uppfyllt sina åtaganden dras resurserna in i ett beslut som ska motiveras. Den som fått sina resurser indragna kan återfå dem efter en särskilt prövning, centralt är då att doktoranden kan visa på framsteg som gör det troligt att han eller hon förmår avsluta forskarutbildningen inom rimlig tid. Det finns en skillnad mellan att få resurserna indragna och bli avregistrerad. Även om man fått resurserna indragna får man kvarstå som registrerad doktorand, och har möjligheten att lägga fram en avhandling. Man kan inte bli avregistrerad mot sin vilja. 11

12 Forskarutbildningen Prefekten är institutionens chef och därmed ytterst ansvarig för verksamhet och personal. Prefekten väljs oftast av institutionsstyrelsen och utses formellt av dekanus för tre år i taget. Vissa institutioner har en särskild studierektor för forskarutbildningen. Handledare Det ska utses två handledare varav en huvudhandledare, med huvudansvar för forskarutbildningen inklusive avhandlingsarbetet, och en biträdande handledare. Åtminstone en av handledarna ska vara docentkompetent och huvudhandledaren måste vara anställd vid eller adjungerad till Uppsala universitet. Handledarnas främsta uppgift är att hjälpa doktoranden att utvecklas till en självständig forskare. Handledaren bör: Vara en vetenskaplig samtalspartner, hjälpa till med valet av avhandlingsämne och ansvara för att det är realistiskt och genomförbart. Granska manuskript och annat material, genomarbeta text och resultat som ska publiceras. Rekommendera kurser samt intressant och relevant litteratur. Hjälpa till att etablera kontakter med andra institutioner i Sverige och utomlands. Medverka till att doktoranden kan besöka och delta i internationella konferenser och möten. Rekommendera fonder från vilka man kan söka anslag. Om handledningen inte fungerar ska doktoranden i första hand tala med sina handledare om problemet, sedan tala med doktorandombudsmannen, som kan erbjuda konfidentiell rådgivning. Om problemen inte kan lösas kan det bli aktuellt att kontakta prefekten, studierektor, fakultetens dekanus, och berörd fackförening. Studenthälsan kan även ge visst stöd. Handledarbyte En doktorand har enligt högskoleförordningen rätt att byta handledare om han eller hon begär det. Inom monografiförfattande ämnen är det jämförelsevis enkelt att byta handledare. Inom experimentella ämnen med samförfattande är det svårare. Leds projektet av handledaren är det naturligtvis speciellt svårt. I värsta fall kan doktoranden bli tvungen att byta avhandlingsämne. Det är viktigt att ha klart för sig att rätten att byta handledare är författningsreglerad. Man har rätt att byta handledare och det är fakultetens (läs: institutionens skyldighet) att hjälpa till. Licentiatexamen För licentiatexamen fordras att doktoranden dels har blivit godkänd vid de prov som ingår i den delen av utbildningen, dels har fått en vetenskaplig uppsats godkänd som motsvarar studier om minst 40 poäng. En doktorand som har antagits till forskarutbildning för doktorsexamen kan inte mot sin vilja tvingas att avlägga licentiatexamen även om det i vissa ämnen är vanligt. Det finns inga gemensamma bestämmelser om hur examination av licentiatuppsatser ska gå till utan det ska framgå i ämnets forskarutbildningsplan. 12

13 Doktorsexamen För doktorsexamen fordras att doktoranden dels har blivit godkänd vid de prov som ingår i forskarutbildningen, dels har fått doktorsavhandlingen godkänd vid en offentlig disputation. I doktorsavhandlingen presenteras forskningsresultaten, samtidigt som den är ett bevis på doktorandens förmåga att självständigt formulera och behandla vetenskapliga problem. En doktorsavhandling ska tillföra ny kunskap och därigenom föra vetenskapen framåt. Det finns två sorters avhandlingar: monografier och sammanläggningsavhandlingar. Monografi är en avhandling skriven som ett enhetligt sammanhängande verk medan sammanläggningsavhandlingen består av ett antal artiklar som har författats under forskarutbildningen samt en sammanfattning av dessa. En del av de artiklar som ingår i en sammanläggningsavhandling kan ha författats av flera personer, men doktoranden ska vara huvudförfattare till en väsentlig del av avhandlingen. Från och med den 1 januari 2003 gäller obligatorisk digital publicering av ramberättelsen för sammanläggningsavhandlingar. Doktorsavhandlingen ska under minst tre terminsveckor före disputationen finnas tillgänglig på universitetsbiblioteket i det antal exemplar som behövs för att möjliggöra en tillfredsställande granskning av avhandlingen före disputation. Det är en hel del som måste organiseras i samband med disputationen och skrivandet av avhandlingen. En checklista finns på Kurser I forskarutbildningen ingår en kursdel med t.ex. litteraturstudier. Kursdelens omfattning varierar från ämne till ämne, från 10 till 80 poäng. Syftet med kurserna är dels att ge en allmän kompetens inom ämnet, dels att ge tillräckliga kunskaper för att fullgöra arbetet med avhandlingen. Somliga kurser och viss litteratur är obligatoriska för samtliga doktorander inom ett ämne, andra är individuella och anpassade efter den enskilda forskningsuppgiften. De kurser och den litteratur som är obligatoriska inom ämnet ska anges i forskarutbildningsplanen. De individuella kurserna väljs av dig i samråd med handledare och fastställs i den individuella studieplanen. Forskarskolor Forskarutbildning vid en forskarskola är som annan forskarutbildning i regelhänseende. Forskarskolor kännetecknas ofta av samverkan mellan ämnen/lärosäten om kurser och seminarier, tvär- eller mångvetenskap, samt nationella och internationella nätverk. Dessa forskarskolor ska ej förväxlas med de fördjupningskurser, som ligger före forskarutbildningen, och som ibland kallas forskarskolor. Pedagogisk grundutbildning Från och med den 1 juli 2003 ska doktorander som undervisar inom grundutbildningen ha genomgått inledande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskap. Notera, att alla doktorander vid Uppsala universitet har rätt att gå den för universitetet gemensamma kursen och det är institutionens prefekt eller stu- 13

14 dierektor som tillstyrker deltagandet. Olika fakulteter har olika ersättningsmodeller för den tid doktoranden lägger ned på kursen. En del anser det att det är frågan om personalutbildning som bör ske inom ramen för tjänstgöringen medan andra ger forskarutbildningspoäng. Själva utbildningen bekostas av fakulteterna. Tjänstledighet Tjänstledighet kan beviljas när doktorand, handledare och prefekt är överens och det skrivs in i den individuella studieplanen. Tydlighet bör eftersträvas innan man tar tjänstledigt, så att det är klart från institutionen vad som gäller, så det inte blir några obehagliga överraskningar efter t ex studier utomlands. Prolongation Normalt får man kompensation, i form av förlängning av ens doktorandtjänst, för vissa saker såsom och föräldraledigheter, militärtjänstgöring (högst 60 dagar), närståendevård, och förtroendeuppdrag. Innehav av förtroendeposter i fakultetsdoktorandråden berättigar till prolongation enligt en särskild lista, som finns här: 14

15 A-kassa och försäkring När ens doktorandtjänst löper ut kan det hända att man är arbetslös en tid. Om man varit med i en a-kassa och uppfyller vissa villkor kan man få ersättning under den tiden tills man hittat ett jobb. Det är vanligt att medlemskap i en a-kassa är kopplad till medlemskap i ett fackförbund, det är dock inte ett nödvändigt villkor. Följande a-kassor finns till för akademiker: AEA - Akademikernas erkända arbetslöshetskassa, som är SACO:s a-kassa. Hemsida: SeA - Statstjänstemännens erkända arbetslöshetskassa, som är TCO:s a-kassa. Det viktigaste villkoret för att få ersättning är att man varit med i a-kassan i minst 12 månader. Dessutom kan man inte få ersättning under studietiden, alltså inte heller medan man doktorerar, därför att man måste stå till arbetsmarknadens fulla förfogande. I förekommande fall måste man avbryta sina studier. Observera att utbildningsbidrag, även kopplat till 20%:s assistentstjänstgöring, inte berättigar till ersättning. Studier på deltid, med exempelvis halv doktorandtjänst, i slutet på utbildningen sänker också nivån arbetslöshetsersättningen. A- kassa och fackförbunden kan hjälpa till med mer information rörande reglerna för ersättning. Försäkringar Flera försäkringsbolag erbjuder särskilt förmånliga premier för dem som är medlemmar i studentkåren. Här finns utrymme att söka efter vad som är mest förmånligt. I det fall man går på stipendium bör man begära att institutionen ska teckna försäkringar som täcker såväl sjukdom som arbetsskador som bortfallet i pensionsgrundande inkomst. Facket Det finns flera förbund som organiserar doktorander, både inom SACO och TCO. Lönerna förhandlas lokalt av SACO-S rådet, i vilket SULF är det dominerande förbundet. Förmåner Här följer en del av de förmåner som finns för anställda vid Uppsala universitet. Utförlig information om anställningsvillkor, förmåner mm finns på personalavdelnings hemsida Hälso- och sjukvård Man räknas inte som anställd om man har utbildningsbidrag (utan arvodesasssistenttjänstgöring), stipendier eller egen finansiering. På Studenthälsan finns allmänläkare, kuratorer, psykologer och sjuksköterskor. Studenthälsan arbetar också med förebyggande hälsovård. Du kan exempelvis göra en hälsoprofil hos sjuksköterska. Mottagningen arbetar också med kurser/grupper och seminarier och studiemiljöarbete. Universitet har ett avtal om företagshälsovård med AB Previa. Avtalet omfattar anställda 15

16 med minst 20 % tjänst som ger anställda rätt att på eget initiativ anlita företagshälsovården vid arbetsrelaterade problem. Har du mindre än 20 % anställning kan du vända dig till Studenthälsans mottagning som är studenternas företagshälsovård och ett komplement till övrig hälso- och sjukvård. Ersättning för sjukvård och läkemedel Universitetet ersätter viss del av kostnaden för läkarvård, sjukgymnastik, sjukhusvistelse samt läkemedel. För att få ersättning för dessa utlägg vill personalavdelningen ha originalkvitton. För att få ersättning för läkemedel gäller så kallade receptkvitton. När beloppet uppgår till aktuell gräns för frikort erhålles det vid försäkringskassan, apoteket eller vårdinrättningen. Dessa ersättningar är skattepliktiga. Ersättning är däremot inte skattepliktig för läkarvård hos privatläkare som ej är finansierad via sjukförsäkringssystemet eller andra allmänna medel. Terminalglasögon Som anställd har man rätt att få ersättning för inköp av arbetsglasögon. För terminalglasögon får man ett bidrag på upp till 1200:- och för arbetsprogressiva glasögon upp till 1600:-. För att få denna ersättning måste man använda en rekvisition när man köper glasögonen. Rekvisitionen fås av personaladministratören. Friskvård För närvarande (2004) är denna ersättning minst 400 kr för terminskort och 800 kr för årskort, men prefekt kan bevilja högre belopp, om institutionens ekonomi anses så tillåta. Övriga förmåner Universitetet har en aktiv idrottsklubb som ordnar olika aktiviteter. Som anställd vid Uppsala universitet kan du få bensinrabatt med mera vid vissa bensinbolag. För att erhålla sådan rabatt finns särskilda blanketter för detta att rekvirera från personalavdelningen. Uppsala studentkårs terminskort Uppsala studentkårs terminskort berättigar till vissa rabatter. Specifik information om var rabatterna gäller återfinns i materialet som kommer tillsammans med terminsräkningen. 16

17 Doktorandlänkar Uppsala studentkårs doktorandsida har information om aktuella doktorandfrågor, doktorandnämndens aktiviteter samt kontaktinformation till fakultetsdoktorandråden. Högskoleverkets Doktorandhandboken finns på både svenska och engelska. Högskoleförordningen. tree=268&page_id=214&view=0&jrunsessionid= PA-nytt har information om lönestegar för doktorander, förmåner etc. Studenthälsan. Sveriges Doktorander är ett nationellt nätverk för doktorander. På deras hemsida finns information om forskarutbildningen samt en bra länklista. Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har en elektronisk doktorandhandbok. Uppsala universitet har en doktorandsida med t ex det allmänna regelverket. 17

18 Bilaga 1. Jämförelse av utbildningsbidrag och doktorandanställning. Denna tabell är sammanställd av personalavdelningen vid Uppsala universitet. En utförligare sammanställning finns på Utbildningsbidrag Doktorandanställning Bidrag kr. Ingen semesterrätt. Ej sjukpenninggrundande, men utbildningsbidraget behålls under sjuktiden. Ev sjukpenning grundad på tidigare anställning förklaras vilande för att åter aktiveras då vdb åter är i tjänst. Ingen rätt till ersättning för läkarbesök, sjukgymnastik och läkemedel. Vid föräldraledighet får man behålla bidraget om man inte utnyttjar vilande SGI. Ev föräldrapenning utgår med belopp som motsvarar den vilande sjukpenningen. Utbildningsbidraget ska då reduceras med motsvarande belopp. Ledighet förekommer inte, eftersom utbildningsbidrag inte är en anställning. AP-grundande, men grundar inte för statlig tjänstepension. Omfattas av statens gruppliv försäkring, även med visst efterskydd. Omfattas inte av arbetsskadeförsäkringen, dvs arbetsskadelagen och personskadeavtalet. Omfattas av det lokala reseavtalet. Medellön c:a kr ( kr inkl lönetillägg) Semester dagar. Semestertillägg utgår. Förläggs normalt till studenternas ferietid enligt lokalt avtal. Sjukpenninggrundande. Sjuklön/sjukpenning utbetalas. Rätt till ersättning för läkarbesök, sjukgymnastik och läkemedel. Föräldrapenning utbetalas från försäkringskassan liksom för andra anställda. Föräldrapenningtillägg utbetalas från universitetet med upp till 10% av lönen. Rätt till ledighet med bibehållen lön i vissa fall. AP-grundande och från 28 års ålder grundande för statlig tjänstepension. Omfattas av statens gruppliv försäkring, även med visst efterskydd. Omfattas av arbetsskadeförsäkringen, dvs arbetsskadelagen och personskadeavtalet. Omfattas av det lokala reseavtalet. (Footnotes) 1 Prop 2001/02:15 s

19

20

Personalavdelningen informerar

Personalavdelningen informerar DOKTORANDHANDBOKEN, Bilaga 10 2011-03-28 Personalavdelningen informerar Uppdaterad version mars 2011 En kort information till Dig som erhållit doktorandanställning, utbildningsbidrag eller assistentanställning

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet BESLUT 2010-12-21 UFV 2009/1993 Rektor Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet Rektor vid Uppsala universitet har fastställt följande riktlinjer för utbildning på forskarnivå.

Läs mer

Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för

Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för Promemoria U2012/2475/UH 2012-04-19 Utbildningsdepartementet Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för Sammanfattning

Läs mer

FAQ Doktorander vid ERG

FAQ Doktorander vid ERG FAQ Doktorander vid ERG Det här dokumentet vänder sig till doktorander som är antagna till något av forskarutbildningsämnena vid ERG inkl CeHum; etnologi, genusvetenskap, religionshistoria och ämnesdidaktik.

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola Välkommen som doktorand vid LTH Lunds TEkniska Högskola 2 Välkommen som doktorand vid LTH Utgåva: höst 2013 Välkommen som doktorand vid LTH 3 Välkommen som doktorand vid LTH Jag är väldigt glad över att

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Yttrandena från Göteborgs universitet. Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg

Yttrandena från Göteborgs universitet. Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Caroline Cruz caroline.cruz@hsv.se

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Sid 1 (8) Regler vid doktorandanställning vid Högskolan i Borås Fastställd av rektor 2012-12-18, dnr 796-12-10 Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 2 2 Inledning... 2 3 Antagning

Läs mer

Anställningsvillkor. Personalavdelningen

Anställningsvillkor. Personalavdelningen Personalavdelningen Anställningsvillkor Uppdaterad 2011-10-21 Du som är anställd vid Uppsala universitet har kanske många frågor rörande din anställning. Här ges en kort information om det vi tror är mest

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi MITTUNIVERSITETET Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå 2012-10-08 Dnr MIUN 2006/1794 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi Fastställd av Rådet för utbildning

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Doktorandrätt. Om Dina rättigheter som doktorand vid Umeå universitet

Doktorandrätt. Om Dina rättigheter som doktorand vid Umeå universitet Doktorandrätt Om Dina rättigheter som doktorand vid Umeå universitet Tiden som doktorand är både spännande och intressant och innebär ett stort kliv in i forskningen och en ny syn på utbildning och studier.

Läs mer

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Sid 1 (7) INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Del A) Övergripande plan för år (Ifylles i omedelbar anslutning till antagningen)

Läs mer

Snabbguide - tidsbegränsade anställningar

Snabbguide - tidsbegränsade anställningar Senaste uppdatering: 2014-01-20 Sylvie Garnbeck, Personalavdelningen Tidsbegränsad anställning lärare och forskare... sid 2-3 Tidsbegränsad anställning doktorand... sid 4 Doktorand med utbildningsbidrag

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik är fastställd av Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för (PM 2012-04-19)

Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för (PM 2012-04-19) SULF är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. SULF är partipolitiskt obundet och anslutet till Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Utbildningsdepartementet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/554 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/554 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/554 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i STUDIEPLAN 2013-03-21 Dnr HT 2013/10 Humanistiska och teologiska fakulteterna Språk- och litteraturcentrum Grekiska Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i grekiska Planen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Sid 1 (8) för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Syllabus for the PhD program in Economic History Omfattning: 240 högskolepoäng/120 högskolepoäng Examen: Filosofie doktorsexamen/ filosofie

Läs mer

Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi

Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi Fastställd av forskarutbildningsrådet vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi (Doctoral studies in Psychology) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi,

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå SAMFAK 2011/107 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2012-01-19 Innehållsförteckning Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematikdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematikdidaktik Fastställt datum 2014-12-12 FTK Dnr: 2014/389 4.3.1 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå som

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng 1 (10) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället

Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället 1 (7) Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället 1 Områdesbeskrivning Området Människan i välfärdssamhället ramar in ett kunskapsfält, där såväl den enskilda

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se SULF:S DOKTORANDHANDBOK Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

Läs mer

Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling

Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling Fakultetsnämnden MNT 2008-06-04 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling Studieplanen har föreslagits av Matematiska och systemtekniska

Läs mer

Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag

Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Studieplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-??-??.

Studieplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-??-??. 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Numerisk analys (General study programme for PhD- studies in Numerical Analysis) (inkl. studieplan för utbildning till licentiatexamen)

Läs mer

Individuell studieplan för forskarutbildningen

Individuell studieplan för forskarutbildningen ÖREBRO UNIVERSITET - Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap - Fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik - Sektionsnämnden för lärarutbildning Institutionens dnr Planen upprättad/reviderad

Läs mer

Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder

Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder Varför arbeta med studenternas arbetsmiljö? Vi måste se studentgruppen för vad den är. Studenter är vuxna människor, och många studenter

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Industriell logistik omfattar förädlingsflöden och deras styrning. Produktionsplanering, transportplanering,

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. Statsvetenskap

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. Statsvetenskap Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Studieplan för utbildning på forskarnivå i Statsvetenskap (Doctoral studies in Political Science) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi Fakultetsnämnden för teknik och natur STUDIEPLAN 2013-05-06 Dnr HS 2011/26-62 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi 1 Ämnesbeskrivning Informationsteknologi är det ämne

Läs mer

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier Försäkringsvillkor 2014-01-01 [Titel 3] Sid 2 (13) 2013-11-13 Högskoleförordningen (1993:100) 1 kapitlet 11 c. En högskola ska genom överenskommelse

Läs mer

Arbetsordning för forskarutbildning

Arbetsordning för forskarutbildning Arbetsordning för forskarutbildning Dnr 2014-0464 Fastställd av vicerektor för forskarutbildning 2014-04-24 1. Examina I forskarutbildningen finns licentiat- och doktorsexamen. Licentiatexamen kan vara

Läs mer

Riktlinjer för utbildningstiden m.m. för doktorander vid Örebro universitet

Riktlinjer för utbildningstiden m.m. för doktorander vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET RIKTLINJER Riktlinjer för utbildningstiden m.m. för doktorander vid Örebro universitet Riktlinjerna i den del som avser utbildningstid och utbildningsbidrag har beslutats av Fakultetsnämnden

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden för NT vid MdH, 2002-02-00, reviderad 2007-06-14.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i RETORIK Rhetoric Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 14 juni 2007 (dnr CF 62-246/2007).

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik Fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2014-04-08 1. Mål för utbildningen För doktorsexamen och licentiatexamen ska, enligt examensordningen,

Läs mer

Anställningsformer för doktorander

Anställningsformer för doktorander 2007-04-02 BESLUT LiU 455/07-50 1(1) Anställningsformer för doktorander Med hänvisning till föreliggande skriftligt underlag beslutar universitetsstyrelsen härmed att utbildningsbidrag fr o m 1 juli 2007

Läs mer

Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005)

Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005) Lunds universitet Rektor Box 117 221 00 Lund Juridiska avdelningen Teresa Edelman Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005) Anmälan Lunds Doktorandkår

Läs mer

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3 Doktoranders arbetsmiljö - enkät december 2009 57 st svar Fråga Är du nöjd med din arbetstid? Nej jag jobbar för mycket 4 25% Ja det är lagom 40 70% Nej jag jobbar för lite 3 5% Fråga 2 Håller du i någon

Läs mer

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen.

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen. Lokalt kollektivavtal för lärare vid NHV Dnr A15/05:335 Parterna enas om följande grund för arbetstider för universitetslärare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). Detta avtal ersätter

Läs mer

Beslut Studieplanen är fastställd av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2012-06-12, att gälla fr.o.m. 2012-07-

Beslut Studieplanen är fastställd av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2012-06-12, att gälla fr.o.m. 2012-07- Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i engelska Beslut Studieplanen är fastställd av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2012-06-12, att gälla fr.o.m. 2012-07- 01. 1. Mål för utbildningen Utbildning

Läs mer

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös.

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Sjukpenning Ordlista A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Föräldraledig Du är föräldraledig när du får föräldrapenning för att du tar hand om ditt barn och

Läs mer

Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola 1 (13) Dnr. MDH 1.1-23/14 Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Gäller för alla doktorander antagna till forskarutbildningsämnet efter 2014-12-16. Doktorander

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 1(7) DNR: SLU ua Fe.2012.4.4-3467 Exp. den: 2012-11-06 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Ledningskansliet

Läs mer

REMISSVAR Rnr 70.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-19 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 70.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-19 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 70.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-19 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Mårtensson/Strömgren/LE Till Socialdepartementet SJUKPENNINGGRUNDANDE INKOMST. SKYDD OCH ANPASSNING

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i PSYKOLOGI Psychology Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007 (dnr CF 62-240/2007).

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Ansökan om ledighet ska rapporteras i Egenrapporteringen i så god tid som möjligt innan ledigheten börjar eller förlängs.

Ansökan om ledighet ska rapporteras i Egenrapporteringen i så god tid som möjligt innan ledigheten börjar eller förlängs. Innehåll Semester... 2 Antal semesterdagar... 2 Föräldraledighet... 2 Vård av sjukt barn... 3 Vård av sjukt barn från dag 11... 3 Föräldraledighet, föräldrapenning... 3 Föräldraledighet, lägstanivådagar...

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå:

Studieplan för utbildning på forskarnivå: 1(6) Fakulteten för teknik och naturvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå: Studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljö- och energisystem (Doctoral studies in Environmental and Energy

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå i historia vid Stockholms och Uppsala universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå i historia vid Stockholms och Uppsala universitet Antagningsordning för utbildning på forskarnivå i historia vid Stockholms och Uppsala universitet För mer detaljerade råd och anvisningar, konsultera dokumentet "Frågor och svar om ansökan till utbildning

Läs mer

Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde

Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde Rektor FÖRESKRIFTER 2013-09-03 Dnr HS 2012/553-111 Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde 1 Allmänt Utbildning på forskarnivå är uppdelad i en kursdel och en avhandlingsdel.

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå vid LTH - från antagning till examen Camilla Hedberg 130920 Detta material beskriver hanteringen av utbildning på forskarnivå vid LTH främst med inriktning på LADOK. Materialet

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) 2014-05-20 BESLUT Dnr LiU-2008/00879 1(7) Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) Fastställd av Områdesstyrelsen för

Läs mer

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Rapport 2006:30 R Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Tillsynsrapport Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

UFV 2011/619. Prefektens uppgifter och beslutanderätter

UFV 2011/619. Prefektens uppgifter och beslutanderätter UFV 2011/619 Prefektens uppgifter och beslutanderätter Innehållsförteckning Förutsättningar 3 Uppgifter 3 Beslut 5 2 Förutsättningar Organisation och ansvarsfördelning Arbetsordning för Uppsala universitet

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Regler om studiefinansiering av forskarutbildning till doktorander vid Högskolan i Borås

Regler om studiefinansiering av forskarutbildning till doktorander vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2014-05-20 Dnr 074-14 Regler om studiefinansiering av forskarutbildning till doktorander vid Högskolan i Borås Målgrupp för styrdokumentet Chefer, handläggare, handledare,

Läs mer

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i INFORMATIK Informatics Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för ekonomi, management och innovation den 12 juni 2008 (dnr

Läs mer

tillsynsrapport Studiefi nansiering för doktorander rättssäkerhetsaspekter

tillsynsrapport Studiefi nansiering för doktorander rättssäkerhetsaspekter tillsynsrapport Studiefi nansiering för doktorander rättssäkerhetsaspekter Högskoleverket 2003 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 1999:800 Utkom från trycket den 16 november 1999 utfärdad den 4 november 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle HÖGSKOLAN I GÄVLE 2000-08-29 Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle 1 Bemyndigande Avtalet sluts med stöd av 1 kap 3 ALFA samt bilaga 5

Läs mer

Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar

Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan Kristianstad Fastställt att gälla från 2001-01-01 (dnr 327/212-01) Ändring fr o m 2004-02-18 gällande övertid överstigande 150 tim/person/år

Läs mer

Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen

Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen BESLUT 1 2013-06-27 Dnr PE 2013/356 Rektor Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen Bakgrund Rektor fattade

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet BESLUT 1 2009-12-17 Dnr LS 2009/542 Rektor Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet Bakgrund Lunds universitet vill ha tydliga regler för pensionerade professorers fortsatta verksamhet. För

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01.

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01. Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Ladokrapportering av uppgifter på forskarnivå våren 2015

Ladokrapportering av uppgifter på forskarnivå våren 2015 Maj 2015 Ladokrapportering av uppgifter på forskarnivå våren 2015 Instruktion Innehåll 1. Nyheter i insamlingen... 2 2. Allmänt... 2 3. Vad ska rapporteras... 3 4. Lärosäten med examenstillstånd på forskarnivå

Läs mer

Forskarutbildning vid Kungl. Tekniska högskolan (KTH), Skolan för datavetenskap och kommunikation

Forskarutbildning vid Kungl. Tekniska högskolan (KTH), Skolan för datavetenskap och kommunikation KTH Rektor 100 44 Stockholm Teresa Edelman BESLUT 2006-04-05 Reg.nr 31-3358-05 Forskarutbildning vid Kungl. Tekniska högskolan (KTH), Skolan för datavetenskap och kommunikation Dnr: 930-2005-1036, dossnr:

Läs mer

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola FÖRESKRIFTER 2015-04-07 1(4) Diarienummer: STYR 2015/321 Ersätter LTH 2012/1671 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning

Läs mer

Lärare och doktoranders arbetssituation

Lärare och doktoranders arbetssituation 11 1(11) Internrevisionen 2004-11-09 Dnr SLU ua 16.1-3524/04 Till Styrelsen vid SLU Lärare och doktoranders arbetssituation SAMMANFATTNING Majoriteten av de lärare som ingått i granskningen anser att det

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Version 2 Beslutad i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, FFN 2011-09-22 Regler och rutiner för utbildning på

Läs mer