Förord. Lycka till med forskningen!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förord. Lycka till med forskningen!"

Transkript

1

2

3 Förord Forskarutbildningen är den högsta utbildningen inom det svenska utbildningsväsendet. På det nationella planet regleras den främst i Högskolelagen och Högskoleförordningen. Vid Uppsala universitet finns flera centrala styrdokument, t ex avseende Antagningsordning, föreskrifter och riktlinjer för forskarutbildning, Doktorands rätt till universitetets personalutbildning, Förlängning av utbildningsbidrag och anställning som doktorand för doktorander med förtroendeuppdrag, Dokumentation av uppgifter om doktorander vid Uppsala universitet. Delar av föreliggande text är hämtad ograverad från Uppsala universitets personalavdelnings material. Det som tillkommer är egna regler och riktlinjer vid fakulteterna och institutionerna, samt att handledarna har mer eller mindre formaliserade krav på doktoranden. Denna skrift har tagits fram av doktorandnämnden vid Uppsala studentkår i syfte att hjälpa till att reda ut frågor kring doktoranders rättigheter vid Uppsala universitet. Den vänder sig främst till dem som redan antagits till forskarutbildningen och dem som funderat på att söka forskarutbildningen. Christina Borg är huvudförfattare. Per Löwdin, Christopher Lagerqvist, Kirsi Höglund, Georg Stenborg, Pierre Bäcklund, och undertecknad doktorandnämndens ordförande har hjälpt till med bearbetningen. Vår förhoppning är att den kan vara till stöd. Om ni har frågor kring det som står i skriften eller om ni anser att det saknas något, kontakta gärna doktorandnämndens ordförande då vår förhoppning är att skriften ska utvecklas med tiden och hållas aktuell. Lycka till med forskningen! Uppsala 24 mars 2005 Andreas Kembler ordförande Uppsala studentkår Lina Nordqvist ordförande Doktorandnämnden 3

4 Organisationsskiss Konsistoriet Rektor Områdesnämnd HumSam Områdesnämnd MedFarm Områdesnämnd TekNat Biblioteksstyrelse Fakultetsnämnd Utb.vetenskap Institutioner Institutioner Institutioner Institutioner Biblioteksgrupper & bruksbibliotek Doktorandnämnden Fakultetsnämnder Biblioteksnämnder Fakultetsdoktorandråd Doktorandföreningar

5 Innehållsförteckning Studentkåren 6 Doktorandnämnden Doktorandombudsmannen Fakultetsdoktorandråd Kulturvetenskapliga doktorandutskottet Doktorandföreningar Nationerna Regelverk 8 Ansökan Antagning Studieplan Försörjning och anställningsvillkor Institutionstjänstgöring Utbildningsbidrag Doktorandtjänst Fakultetsextern finansiering Indragning av resurser och avregistering Forskarutbildningen 12 Handledare Handledarbyte Licentiatexamen Doktorsexamen Kurser Forskarskolor Pedagogisk grundutbildning Tjänstledighet Prolongation A-kassa och försäkring 15 Försäkringar Facket Förmåner Hälso- och sjukvård Ersättning för sjukvård och läkemedel Terminalglasögon Friskvård Övriga förmåner Uppsala studentkårs terminskort Doktorandlänkar 17 Utbildningsbidrag Doktorandanställning 5

6 Studentkåren Som doktorand måste du vara medlem i Uppsala studentkår eller Farmaceutiska studentkåren och i en av de tretton studentnationerna. Inskrivningen i såväl kår som nation görs hos nationerna, med undantag för Skånelandens nation. I den sistnämnda skriver man i sig i studentkårens reception. Telefonnummer och adresser till nationerna kan du hitta på www. uu.se/nation. Uppsala studentkår och Farmaceutiska studentkåren organiserar studiebevakningen vid Uppsala universitet för att skapa förutsättningar för bättre utbildning och studiemiljö. Som medlem i Uppsala studentkår har du automatiskt tillgång till service inom en mängd olika områden såsom bostadsjour, bokförmedling, juridisk rådgivning, och Norredatorp. För doktorander finns dessutom hjälp att tillgå från doktorandombudsmannen. Farmaceutiska studentkåren organiserar utbildningsbevakningen vid den farmaceutiska fakulteten. Doktorandnämnden Uppsala studentkårs doktorandnämnd är ett samarbetsorgan för doktorandråden. Doktorandnämnden består av representanter för fakultetsdoktorandråden och doktorander från kårpartierna. Nämnden behandlar övergripande frågor som rör alla universitetets doktorander. Doktorandombudsmannen Doktorandombudsmannen ger råd och stöd i olika former till doktorander som har problem med t. ex. handledning. Vidare har doktorandombudsmannen till uppgift att bevaka utvecklingen inom forskarutbildningen, från institution till riksdagen, hålla doktorandnämnden och kårstyrelsens presidium informerade och ta de intitiativ som påkallas. Doktorandombudsmannen är doktorandnämndens tjänsteman och servar också doktorandråden i olika avseenden. Fakultetsdoktorandråd Vid varje fakultet vid Uppsala universitetet finns ett doktorandråd. Fakultetsdoktorandråden bevakar utvecklingen och tar intitiativ inom sina respektive fakulteter, utser representanter för doktoranderna till fakultetens beslutsorgan, främst fakultets- och sektionsnämnder, och rekryteringsgrupper, men även till Uppsala studentkårs doktorandnämnd och andra organ. Kulturvetenskapliga doktorandutskottet Det kulturvetenskapliga doktorandutskottet, är ett samarbetsorgan för fakultetsdoktorandråden inom den s. k. kulturvetenskapliga sektorn (Humanistiska och samhällsvetenkapliga vetenskapsområdet) och består av företrädare för teologiska, juridiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga fakultetsdoktorandråden. Doktorandföreningar Det är ofta en fördel att bilda en doktorandförening på institutionen, för att skapa ett forum att diskutera aktuella doktorandfrågor i och ta ställning till olika frågor som 6

7 dyker upp på institutionen. Hjälp med att utforma stadgar och verksamhetsbidrag kan erhållas från kåren. Kontakta doktorandnämndens ordförande eller doktorandombudsmannen för mer information. Nationerna I Uppsala har de 13 studentnationerna en viktig studiesocial roll. Bostäder, stipendier, pub, gasquer, fika (öppet även för icke-medlemmar), filmkvällar och lunchserveringar är exempel på saker som drivs i nationernas regi. Idrottsföreningar, körer, teaterföreningar och orkestrar utgör också en viktig del i nationslivet. Gemensamt för alla nationer är att de är bra ställen att träffa människor som studerar eller forskar i andra ämnen än du själv. Nationsstipendier kan vara en bra källa till extra medel för forskningsrelaterade resor, utrustningsinköp, fältarbete etc. För mer information om aktiviteterna på nationerna kan du dels besöka respektive nations hemsida via dels läsa nationskalendariet i Ergo på Om du inte vill nyttja nationernas service och nöjesutbud kan du gå med i Skånelandens nation: medlemskap är avgiftsfritt men du är inte berättigad till inträde på nationerna eller till nationsstipendier. 7

8 Regelverk Ansökan Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med doktorsexamen. Efter minst 80 poäng kan utbildningen avslutas med licentiatexamen. Ansökningarna till forskarutbildningen ställs direkt till institutionen och är ofta är beslut om antagning delegerat till prefekten, men i vissa fall kan det vara institutionsstyrelsen som sköter antagningen. Antagning För att antas till forskarutbildningen krävs allmän behörighet dvs grundläggande högskoleutbildning om minst 120 poäng, särskild behörighet som varje enskild fakultet föreskriver samt att den sökande bedöms ha den förmåga i övrigt som behövs för att gå igenom utbildningen. Doktorander antas av prefekten eller av institutionsstyrelsen vid institutionen. Antagning till licentiat görs i vissa fall av fakultetsnämnden. Skälet för det senare är att det inte är önskvärt med en antagning i två steg till forskarutbildningen. Normalt ska man antas som doktorand. Licentiandantagning får i princip endast förekomma då det är frågan om fortbildning för redan yrkesverksamma. 1 För att antas till forskarutbildning ska det finnas minst två handledare varav en huvudhandledare samt en individuell studieplan undertecknad av doktorand, handledare och prefekt. Studieplan Enligt högskoleförordningen skall det finnas en allmän studieplan för respektive forskarutbildningsämne. Dessutom ska en individuell studieplan upprättas för varje doktorand ska. Vissa fakulteter har delat in forskarutbildningsplanen i en allmän del och en ämnesspecifik studieplan. Den individuella studieplanen är ett dokument med rättslig verkan ska följas upp minst en gång per år av doktorand och handledare. Syftet med denna uppföljning är att se hur det går, om det finns skäl att revidera planen. Den individuella studieplanen ska innehålla uppgifter om avsedd examen, tidsplan för forskarutbildningen, bedömning av finansiering för hela utbildningen, planerad undervisning, särskilda villkor som gäller studierna, såsom arbetsplats, dator och övriga arbetsredskap, samt huvudhandledare och biträdande handledare och handledningens omfattning. Försörjning och anställningsvillkor Enligt Högskoleförordningen får fakultetsnämnden anta endast doktorander som har en säker finansieringen för hela utbildningen. I praktiken betyder det att institutionen inte kan åberopa medelbrist för att sluta finansiera en doktorand. Hur institutionen ordnar finansieringen i det fall det skulle uppstå en finansieringslucka bör inte bekymra doktoranden. Det vanligaste sättet av försörjning är en kombination av utbildningsbidrag och doktorandtjänst. De som har doktorandtjänst eller assistenttjänstgöring har förmåner som i vissa avseenden skiljer sig från vad som gäller dem som enbart uppbär utbildningsbidrag. En översikt av dessa skillnader finns sist i denna skrift. 8

9 Studietiden får förlängas om det finns särskilda skäl för det, såsom ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer, exempelvis universitets-/ fakultetsutskott eller styrelser (se regelsamlingen Openpage&Expand=5)(UFV 2003/2569)). Ordet såsom innebär att även annat än det som räknas upp i förordningen kan utgöra särskilda skäl att medge förlängning av utbildningstiden. Kravet att forskarutbildningen ska kunna genomföras på motsvarande fyra års heltidsstudier, eller om en doktorand själv begär det på deltid, dock lägst 50 procent av heltid, bygger på antagandet att inga allvarliga hinder uppstår under studietiden. Men forskningsverksamhet är alltid ett risktagande där allt inte kan förutses. Bristande handledning, oväntade problem med den experimentella utrustningen, empiriskt material som visar sig vara omöjligt att få fram och så vidare kan fördröja studierna och vara en anledning till förlängning. Här är den individuella studieplanen ett viktigt instrument. Institutionstjänstgöring För doktorander tillkommer ofta upp till 20% institutionstjänstgöring som inte ska räknas in i forskarutbildningens nettostudietid.. Vid 20% institutionstjänstgöring innebär det att du har 80% forskarutbildning och 20% institutionstjänstgöring, dvs 100% i fem år. Institutionstjänstgöring kan betyda allt från undervisning, laborationshandledning, kopiering till systemadministration. Utbildningsbidrag Utbildningsbidragets storlek fastställs av regeringen, kr/ månad sedan 1 april Högskoleförordningen tillåter en finansiering genom utbildningsbidrag över en period av 2 år, dock har Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten begränsat utbildningsbidraget till 1 år. Man kan inte vara formellt ledig från ett utbildningsbidrag. I vissa fall behåller man dock hela bidraget vid frånvaro, i andra fall reduceras bidraget delvis. Institutionernas personaladministratörer ska ha detaljerad information rörande detta. Doktorander med utbildningsbidrag har rätt att uppbära bibehållet utbildningsbidrag i följande fall av frånvaro: Sjukledighet (med undantag av sjukperiod då studierna bedrivs utomlands). Anmälan om sjukdomen skall göras till försäkringskassan, som skall godkänna sjukdomsperioden. Läkarintyg skall inlämnas from 15:e dagen. Dessförinnan anses sjukdomen styrkt genom din egen försäkran. Endast sjukskrivning på heltid godtas. Föräldraledighet i den omfattning som gäller för rätt till föräldrapenning enligt lagen om allmän försäkring. Fullgörande av militärtjänstgöring, om denna omfattar högst 60 dagar under ett bidragsår. Ledighet för närståendevård. Fackliga förtroendeuppdrag. Den som enbart uppbär utbildningsbidrag har ingen anställning och följaktligen inga avtalsenliga anställningsförmåner som tex semesterrätt eller rätt till ersättning för läkarvård eller läkemedel. Arbetsskadeförsäkringen gäller i normalfallet inte. Bidraget jämställs ändå med inkomst av förvärvsarbete och är pensiongrundande för vanliga pension, 9

10 däremot inte för statlig tjänstepension. Grupplivförsäkringen gäller enligt samma villkor som för doktorander. Utbildningsbidraget är inte sjukpenninggrundande. Personalavdelningen har gjort en översikt av hur förmånder skiljer sig åt mellan utbildningsbidrag och doktorandtjänst Doktorandtjänst Högskoleförordningen föreskriver att doktorander med utbildningsbidrag ska erhålla en anställning som doktorand (doktorandtjänst) senast när två år återstår av forskarutbildningen enligt den individuella studieplanen. Lönen som sätts av prefekten vid institutionen är individuell men det finns en lönestege med minimilöner för doktorander vid Uppsala universitet. Doktorander har rätt till lönehöjning när de uppnått 50% respektive 80% av din forskarutbildning, vilket normalt uppnås efter 24 respektive 38 månaders nettostudiefinansieringstid. Prefekten bestämmer i samråd med doktorand och handledare när dessa krav är uppnådda. Det finns två sätt att ta ut semester. Antigen söker man om semester löpande under året, minst 20 dagar varje år. Resterande dagar kan sparas men inte fler än totalt 40 dagar. Det andra sättet att ta ut semester är att ta så kallad schablonsemester. Årssemester läggs då schablomsmässigt till den undervisningsfria delen av sommaren och doktoranden håller sedan själv reda på semestern under året. Personaladministratören vid institutionen vet vilket system som tillämpas vid institutionen. OBS! Försäkringsskyddet försvinner då semestern tas ut och en schablonsemester innebär att laborativa uppgifter och fältarbeten riskerar att utföras oförsäkrat. För att undvika detta måste prefekt eller motsvarande vara medveten om att doktoranden arbetar under schablonsemestern om en arbetsrelaterad skada skulle inträffa. Statligt anställda har en årssemester enligt nedan: t.o.m. det är du fyller 29 år: 28 dagar fr.o.m. det år du fyller 30 år: 31 dagar fr.o.m. det år du fyller 40 år: 35 dagar Rätt till ledighet med lön: Dödsfall, begravning: den tid som behövs dock högst 10 dagar/år. Flyttning: 1 dag/år. Examen och tentamen: max 5 dagar/år Den tid som behövs för att gå på läkarbesök, MVC och blodgivning. Sjukfrånvaro ska anmälas snarast till personaladministratören vid institutionen och vid sjukdom längre än sju dagar krävs läkarintyg. De första tre veckorna betalar universitetet sjuklönen och därefter försäkringskassan. Så snart doktoranden är frisk igen ska han/ hon fylla i blanketten Försäkran i samband med sjukdomsfall och lämna in den till personaladministratören. Om sjukdomen kan antas vara en arbetsskada ska doktoranden göra en arbetsskadeanmälan. Sjukavdrag görs som vid vanlig sjukdom men vissa fall ger rätt till ersättning enligt Personskadeavtalet. Också doktorander med tjänst bör ta reda på reglerna för förlängning av doktorandtjänsten eftersom högskoleförordningen tillåter olika tolkningar vad gäller om doktoranden får förlängning för sjukdom eller inte. Den 10

11 som har anställning som doktorand får upp till 80% av sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) från försäkringskassan under 390 dagar. För att kunna utnyttja full föräldrapenning krävs emellertid att man uppfyller en kvalifikationstid, som är 240 dagars anställning före barnets födelse för att föräldrapenning enligt ens SGI ska utgå. Detta kan utgöra ett problem vid övergång från utbildningsbidrag till anställning om utbildningsbidraget inte förenats med en anställning som ger en lön på minst 60 kr/dag. Utöver detta betalar arbetsgivaren upp till 10% av lönen i form av föräldrapenningtillägg under max 360 dagar. Utbetalningsbeskedet från försäkringskassan måste inlämnas till arbetsgivaren för att föräldrapenningtillägg skall utbetalas. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet har dessutom en extra uppstartningstid för doktorander som är hemma med barn under en längre tid. Reglerna för föräldraförsäkringen är krångliga och kan framstå som svårtolkade. Om det blir aktuellt med föräldraledighet bör du, för att komma rätt i bestämmelserna, ta kontakt med försäkringskassan och personalavdelningen för att reda ut hur reglerna slår just i ditt fall. Med tanke på kvalifikationstiden som måste uppfyllas bör du göra det så snart frågan uppstår. Fakultetsextern finansiering Annan finansiering kan vara externfinansiering, stipendiefinansiering eller egen finansiering. Finansiering från forskningsråd går ofta genom institutionen och doktoranden har då samma förmåner som de fakultetsfinansierade doktoranderna. Finansiering från extern arbetsgivare är anställd av den externa arbetsgivaren och har de villkor som gäller för den arbetsgivaren. För att antas med någon annan form av finansiering än utbildningsbidrag eller doktorandtjänst skall bedömningen av en rimlig nivå för finansieringen normalt anses motsvara vad som kunde erhållits i form av studiemedel. Indragning av resurser och avregistering I det fall man grovt avvikit från sin individuella studieplan kan fakultetsnämnden dra in resurserna, d v s handledning, finansiering, arbetsplats, telefon, etc. Beslut om indragning av resurser får inte delegeras. De måste fattas i sammanträde av berörd fakultetsnämnd. Innan ett sådant beslut fattas måste såväl doktorand som handledare få yttra sig. Dessutom kan fakulteten göra en egen utredning. Centralt i prövningen är om fakulteten uppfyllt sina åtaganden, om doktoranden erhållit fullgod handledning, en god studiemiljö etc. I det fall avvikelsen beror på brister härvidlag är det vanliga att rättelser vidtas, att doktoranden får en ny handledare, etc. I det fall det däremot konstateras att doktoranden inte uppfyllt sina åtaganden dras resurserna in i ett beslut som ska motiveras. Den som fått sina resurser indragna kan återfå dem efter en särskilt prövning, centralt är då att doktoranden kan visa på framsteg som gör det troligt att han eller hon förmår avsluta forskarutbildningen inom rimlig tid. Det finns en skillnad mellan att få resurserna indragna och bli avregistrerad. Även om man fått resurserna indragna får man kvarstå som registrerad doktorand, och har möjligheten att lägga fram en avhandling. Man kan inte bli avregistrerad mot sin vilja. 11

12 Forskarutbildningen Prefekten är institutionens chef och därmed ytterst ansvarig för verksamhet och personal. Prefekten väljs oftast av institutionsstyrelsen och utses formellt av dekanus för tre år i taget. Vissa institutioner har en särskild studierektor för forskarutbildningen. Handledare Det ska utses två handledare varav en huvudhandledare, med huvudansvar för forskarutbildningen inklusive avhandlingsarbetet, och en biträdande handledare. Åtminstone en av handledarna ska vara docentkompetent och huvudhandledaren måste vara anställd vid eller adjungerad till Uppsala universitet. Handledarnas främsta uppgift är att hjälpa doktoranden att utvecklas till en självständig forskare. Handledaren bör: Vara en vetenskaplig samtalspartner, hjälpa till med valet av avhandlingsämne och ansvara för att det är realistiskt och genomförbart. Granska manuskript och annat material, genomarbeta text och resultat som ska publiceras. Rekommendera kurser samt intressant och relevant litteratur. Hjälpa till att etablera kontakter med andra institutioner i Sverige och utomlands. Medverka till att doktoranden kan besöka och delta i internationella konferenser och möten. Rekommendera fonder från vilka man kan söka anslag. Om handledningen inte fungerar ska doktoranden i första hand tala med sina handledare om problemet, sedan tala med doktorandombudsmannen, som kan erbjuda konfidentiell rådgivning. Om problemen inte kan lösas kan det bli aktuellt att kontakta prefekten, studierektor, fakultetens dekanus, och berörd fackförening. Studenthälsan kan även ge visst stöd. Handledarbyte En doktorand har enligt högskoleförordningen rätt att byta handledare om han eller hon begär det. Inom monografiförfattande ämnen är det jämförelsevis enkelt att byta handledare. Inom experimentella ämnen med samförfattande är det svårare. Leds projektet av handledaren är det naturligtvis speciellt svårt. I värsta fall kan doktoranden bli tvungen att byta avhandlingsämne. Det är viktigt att ha klart för sig att rätten att byta handledare är författningsreglerad. Man har rätt att byta handledare och det är fakultetens (läs: institutionens skyldighet) att hjälpa till. Licentiatexamen För licentiatexamen fordras att doktoranden dels har blivit godkänd vid de prov som ingår i den delen av utbildningen, dels har fått en vetenskaplig uppsats godkänd som motsvarar studier om minst 40 poäng. En doktorand som har antagits till forskarutbildning för doktorsexamen kan inte mot sin vilja tvingas att avlägga licentiatexamen även om det i vissa ämnen är vanligt. Det finns inga gemensamma bestämmelser om hur examination av licentiatuppsatser ska gå till utan det ska framgå i ämnets forskarutbildningsplan. 12

13 Doktorsexamen För doktorsexamen fordras att doktoranden dels har blivit godkänd vid de prov som ingår i forskarutbildningen, dels har fått doktorsavhandlingen godkänd vid en offentlig disputation. I doktorsavhandlingen presenteras forskningsresultaten, samtidigt som den är ett bevis på doktorandens förmåga att självständigt formulera och behandla vetenskapliga problem. En doktorsavhandling ska tillföra ny kunskap och därigenom föra vetenskapen framåt. Det finns två sorters avhandlingar: monografier och sammanläggningsavhandlingar. Monografi är en avhandling skriven som ett enhetligt sammanhängande verk medan sammanläggningsavhandlingen består av ett antal artiklar som har författats under forskarutbildningen samt en sammanfattning av dessa. En del av de artiklar som ingår i en sammanläggningsavhandling kan ha författats av flera personer, men doktoranden ska vara huvudförfattare till en väsentlig del av avhandlingen. Från och med den 1 januari 2003 gäller obligatorisk digital publicering av ramberättelsen för sammanläggningsavhandlingar. Doktorsavhandlingen ska under minst tre terminsveckor före disputationen finnas tillgänglig på universitetsbiblioteket i det antal exemplar som behövs för att möjliggöra en tillfredsställande granskning av avhandlingen före disputation. Det är en hel del som måste organiseras i samband med disputationen och skrivandet av avhandlingen. En checklista finns på Kurser I forskarutbildningen ingår en kursdel med t.ex. litteraturstudier. Kursdelens omfattning varierar från ämne till ämne, från 10 till 80 poäng. Syftet med kurserna är dels att ge en allmän kompetens inom ämnet, dels att ge tillräckliga kunskaper för att fullgöra arbetet med avhandlingen. Somliga kurser och viss litteratur är obligatoriska för samtliga doktorander inom ett ämne, andra är individuella och anpassade efter den enskilda forskningsuppgiften. De kurser och den litteratur som är obligatoriska inom ämnet ska anges i forskarutbildningsplanen. De individuella kurserna väljs av dig i samråd med handledare och fastställs i den individuella studieplanen. Forskarskolor Forskarutbildning vid en forskarskola är som annan forskarutbildning i regelhänseende. Forskarskolor kännetecknas ofta av samverkan mellan ämnen/lärosäten om kurser och seminarier, tvär- eller mångvetenskap, samt nationella och internationella nätverk. Dessa forskarskolor ska ej förväxlas med de fördjupningskurser, som ligger före forskarutbildningen, och som ibland kallas forskarskolor. Pedagogisk grundutbildning Från och med den 1 juli 2003 ska doktorander som undervisar inom grundutbildningen ha genomgått inledande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskap. Notera, att alla doktorander vid Uppsala universitet har rätt att gå den för universitetet gemensamma kursen och det är institutionens prefekt eller stu- 13

14 dierektor som tillstyrker deltagandet. Olika fakulteter har olika ersättningsmodeller för den tid doktoranden lägger ned på kursen. En del anser det att det är frågan om personalutbildning som bör ske inom ramen för tjänstgöringen medan andra ger forskarutbildningspoäng. Själva utbildningen bekostas av fakulteterna. Tjänstledighet Tjänstledighet kan beviljas när doktorand, handledare och prefekt är överens och det skrivs in i den individuella studieplanen. Tydlighet bör eftersträvas innan man tar tjänstledigt, så att det är klart från institutionen vad som gäller, så det inte blir några obehagliga överraskningar efter t ex studier utomlands. Prolongation Normalt får man kompensation, i form av förlängning av ens doktorandtjänst, för vissa saker såsom och föräldraledigheter, militärtjänstgöring (högst 60 dagar), närståendevård, och förtroendeuppdrag. Innehav av förtroendeposter i fakultetsdoktorandråden berättigar till prolongation enligt en särskild lista, som finns här: 14

15 A-kassa och försäkring När ens doktorandtjänst löper ut kan det hända att man är arbetslös en tid. Om man varit med i en a-kassa och uppfyller vissa villkor kan man få ersättning under den tiden tills man hittat ett jobb. Det är vanligt att medlemskap i en a-kassa är kopplad till medlemskap i ett fackförbund, det är dock inte ett nödvändigt villkor. Följande a-kassor finns till för akademiker: AEA - Akademikernas erkända arbetslöshetskassa, som är SACO:s a-kassa. Hemsida: SeA - Statstjänstemännens erkända arbetslöshetskassa, som är TCO:s a-kassa. Det viktigaste villkoret för att få ersättning är att man varit med i a-kassan i minst 12 månader. Dessutom kan man inte få ersättning under studietiden, alltså inte heller medan man doktorerar, därför att man måste stå till arbetsmarknadens fulla förfogande. I förekommande fall måste man avbryta sina studier. Observera att utbildningsbidrag, även kopplat till 20%:s assistentstjänstgöring, inte berättigar till ersättning. Studier på deltid, med exempelvis halv doktorandtjänst, i slutet på utbildningen sänker också nivån arbetslöshetsersättningen. A- kassa och fackförbunden kan hjälpa till med mer information rörande reglerna för ersättning. Försäkringar Flera försäkringsbolag erbjuder särskilt förmånliga premier för dem som är medlemmar i studentkåren. Här finns utrymme att söka efter vad som är mest förmånligt. I det fall man går på stipendium bör man begära att institutionen ska teckna försäkringar som täcker såväl sjukdom som arbetsskador som bortfallet i pensionsgrundande inkomst. Facket Det finns flera förbund som organiserar doktorander, både inom SACO och TCO. Lönerna förhandlas lokalt av SACO-S rådet, i vilket SULF är det dominerande förbundet. Förmåner Här följer en del av de förmåner som finns för anställda vid Uppsala universitet. Utförlig information om anställningsvillkor, förmåner mm finns på personalavdelnings hemsida Hälso- och sjukvård Man räknas inte som anställd om man har utbildningsbidrag (utan arvodesasssistenttjänstgöring), stipendier eller egen finansiering. På Studenthälsan finns allmänläkare, kuratorer, psykologer och sjuksköterskor. Studenthälsan arbetar också med förebyggande hälsovård. Du kan exempelvis göra en hälsoprofil hos sjuksköterska. Mottagningen arbetar också med kurser/grupper och seminarier och studiemiljöarbete. Universitet har ett avtal om företagshälsovård med AB Previa. Avtalet omfattar anställda 15

16 med minst 20 % tjänst som ger anställda rätt att på eget initiativ anlita företagshälsovården vid arbetsrelaterade problem. Har du mindre än 20 % anställning kan du vända dig till Studenthälsans mottagning som är studenternas företagshälsovård och ett komplement till övrig hälso- och sjukvård. Ersättning för sjukvård och läkemedel Universitetet ersätter viss del av kostnaden för läkarvård, sjukgymnastik, sjukhusvistelse samt läkemedel. För att få ersättning för dessa utlägg vill personalavdelningen ha originalkvitton. För att få ersättning för läkemedel gäller så kallade receptkvitton. När beloppet uppgår till aktuell gräns för frikort erhålles det vid försäkringskassan, apoteket eller vårdinrättningen. Dessa ersättningar är skattepliktiga. Ersättning är däremot inte skattepliktig för läkarvård hos privatläkare som ej är finansierad via sjukförsäkringssystemet eller andra allmänna medel. Terminalglasögon Som anställd har man rätt att få ersättning för inköp av arbetsglasögon. För terminalglasögon får man ett bidrag på upp till 1200:- och för arbetsprogressiva glasögon upp till 1600:-. För att få denna ersättning måste man använda en rekvisition när man köper glasögonen. Rekvisitionen fås av personaladministratören. Friskvård För närvarande (2004) är denna ersättning minst 400 kr för terminskort och 800 kr för årskort, men prefekt kan bevilja högre belopp, om institutionens ekonomi anses så tillåta. Övriga förmåner Universitetet har en aktiv idrottsklubb som ordnar olika aktiviteter. Som anställd vid Uppsala universitet kan du få bensinrabatt med mera vid vissa bensinbolag. För att erhålla sådan rabatt finns särskilda blanketter för detta att rekvirera från personalavdelningen. Uppsala studentkårs terminskort Uppsala studentkårs terminskort berättigar till vissa rabatter. Specifik information om var rabatterna gäller återfinns i materialet som kommer tillsammans med terminsräkningen. 16

17 Doktorandlänkar Uppsala studentkårs doktorandsida har information om aktuella doktorandfrågor, doktorandnämndens aktiviteter samt kontaktinformation till fakultetsdoktorandråden. Högskoleverkets Doktorandhandboken finns på både svenska och engelska. Högskoleförordningen. tree=268&page_id=214&view=0&jrunsessionid= PA-nytt har information om lönestegar för doktorander, förmåner etc. Studenthälsan. Sveriges Doktorander är ett nationellt nätverk för doktorander. På deras hemsida finns information om forskarutbildningen samt en bra länklista. Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har en elektronisk doktorandhandbok. Uppsala universitet har en doktorandsida med t ex det allmänna regelverket. 17

18 Bilaga 1. Jämförelse av utbildningsbidrag och doktorandanställning. Denna tabell är sammanställd av personalavdelningen vid Uppsala universitet. En utförligare sammanställning finns på Utbildningsbidrag Doktorandanställning Bidrag kr. Ingen semesterrätt. Ej sjukpenninggrundande, men utbildningsbidraget behålls under sjuktiden. Ev sjukpenning grundad på tidigare anställning förklaras vilande för att åter aktiveras då vdb åter är i tjänst. Ingen rätt till ersättning för läkarbesök, sjukgymnastik och läkemedel. Vid föräldraledighet får man behålla bidraget om man inte utnyttjar vilande SGI. Ev föräldrapenning utgår med belopp som motsvarar den vilande sjukpenningen. Utbildningsbidraget ska då reduceras med motsvarande belopp. Ledighet förekommer inte, eftersom utbildningsbidrag inte är en anställning. AP-grundande, men grundar inte för statlig tjänstepension. Omfattas av statens gruppliv försäkring, även med visst efterskydd. Omfattas inte av arbetsskadeförsäkringen, dvs arbetsskadelagen och personskadeavtalet. Omfattas av det lokala reseavtalet. Medellön c:a kr ( kr inkl lönetillägg) Semester dagar. Semestertillägg utgår. Förläggs normalt till studenternas ferietid enligt lokalt avtal. Sjukpenninggrundande. Sjuklön/sjukpenning utbetalas. Rätt till ersättning för läkarbesök, sjukgymnastik och läkemedel. Föräldrapenning utbetalas från försäkringskassan liksom för andra anställda. Föräldrapenningtillägg utbetalas från universitetet med upp till 10% av lönen. Rätt till ledighet med bibehållen lön i vissa fall. AP-grundande och från 28 års ålder grundande för statlig tjänstepension. Omfattas av statens gruppliv försäkring, även med visst efterskydd. Omfattas av arbetsskadeförsäkringen, dvs arbetsskadelagen och personskadeavtalet. Omfattas av det lokala reseavtalet. (Footnotes) 1 Prop 2001/02:15 s

19

20

Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se SULF:S DOKTORANDHANDBOK Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Personalavdelningen informerar

Personalavdelningen informerar DOKTORANDHANDBOKEN, Bilaga 10 2011-03-28 Personalavdelningen informerar Uppdaterad version mars 2011 En kort information till Dig som erhållit doktorandanställning, utbildningsbidrag eller assistentanställning

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Version 2 Beslutad i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, FFN 2011-09-22 Regler och rutiner för utbildning på

Läs mer

tillsynsrapport Studiefi nansiering för doktorander rättssäkerhetsaspekter

tillsynsrapport Studiefi nansiering för doktorander rättssäkerhetsaspekter tillsynsrapport Studiefi nansiering för doktorander rättssäkerhetsaspekter Högskoleverket 2003 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Rapport 2006:30 R Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Tillsynsrapport Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Innehåll:

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Rapport 2008:5 R Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik Fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2014-04-08 1. Mål för utbildningen För doktorsexamen och licentiatexamen ska, enligt examensordningen,

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

DU & SLU. Information till dig som är nyanställd vid SLU

DU & SLU. Information till dig som är nyanställd vid SLU DU & SLU Information till dig som är nyanställd vid SLU Reviderad september 2009 1 VÄLKOMMEN TILL SLU Häftet du nu håller i handen är en sammanställning av anställningsvillkor m.m. som gäller för anställda

Läs mer

Om du blir uppsagd. eller omlokaliserad

Om du blir uppsagd. eller omlokaliserad Trygghetsstiftelsen är till för dig som är stats anställd eller som genom din arbets - givare är ansluten till Trygghetsstiftelsen Om du blir uppsagd eller omlokaliserad Trygghetsstiftelsen en kollektivavtalsstiftelse

Läs mer

Åter till arbetet 2.0

Åter till arbetet 2.0 Åter till arbetet 2.0 fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering Skriften är framtagen av: Christina Järnstedt, Landsorganisationen i Sverige (gruppens

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet 1 (22) Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet Del 1: Grundnivå och avancerad nivå Del 2: Forskarnivå Del 1: Grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU Instruktion för Examensarbete på avancerad nivå 30 hp inom jägmästarprogrammet eller magisterexamen Fakulteten för skogsvetenskap SLU Version 10 2009-07-01 Instruktion för Examensarbete Anders Alanärä

Läs mer

Rehabiliteringskedjan

Rehabiliteringskedjan Löner och yrkesvillkor Sida 1 Rehabiliteringskedjan Hur kan Vision stödja sjukskrivna medlemmar? Den 1 juli 2008 ändrades reglerna för sjukskrivna och rehabiliteringskedjan infördes. Rätten till sjukpenning

Läs mer

Studenters eventuella behov av arbetslöshetsersättning gäller framförallt efter avslutade studier i väntan på anställning.

Studenters eventuella behov av arbetslöshetsersättning gäller framförallt efter avslutade studier i väntan på anställning. Bakgrund Rätten att nyttja de svenska socialförsäkringarna utgår från två huvudprinciper; försäkrad genom bosättning och försäkrad genom förvärvsarbete. Den sistnämnda principen brukar kallas för arbetslinjen.

Läs mer

LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG

LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG Lathund för arbetsgivare i sociala företag Författare Eva Carlsson Projektledare, Eva Carlsson Faktagranskning, Arbetsgivarorganisationen KFO Denna handbok är

Läs mer

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Studentkårens åsiktsdokument Innehållsförteckning Inledning... 3 Akademisk frihet... 3

Läs mer

varför alla doktorander borde vara anställda

varför alla doktorander borde vara anställda Argumentationsskrift varför alla doktorander borde vara anställda Sveriges förenade studentkårer Förord Det är en grundläggande princip på den svenska arbetsmarknaden, att den som arbetar har rätt att

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i staten

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i staten FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i staten INNEHÅLL 1. Inledning... 3 2. Anställningsvillkor i lag och avtal... 3 3. Anställningsform... 3 Tillsvidareanställning... 3 Tidsbegränsade anställningar...

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Studenter om den studiesociala utredningen. SFS, TCO och Tria

Studenter om den studiesociala utredningen. SFS, TCO och Tria Studenter om den studiesociala utredningen SFS, TCO och Tria Förord Högskolestudier är en heltidssysselsättning och förutsätter att studenter dels har en rimlig studiemedelsnivå och dels ett fullgott socialt

Läs mer

Anställd vid Lunds universitet

Anställd vid Lunds universitet Anställd vid Lunds universitet Sektionen Personal Ansvarig utgivare: Sektionen Personal Senast reviderad: september 2011 2 Förord Välkommen som anställd vid Lunds universitet! Du ingår nu i ett stort och

Läs mer

Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter

Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter 1 Innehåll Så använder du blankettguiden 3 Sjukdom 6 Arbetsskada 36 Arbetslöshet 62 Pension 73 Dödsfall 83 Facket Försäkrar på webben På

Läs mer

Varför är det så krångligt att fylla i blanketter?... 4

Varför är det så krångligt att fylla i blanketter?... 4 Blankettguiden 2010 Varför är det så krångligt att fylla i blanketter?... 4 SJUKDOM De första sjukveckorna... 5 Förebyggande sjukpenning innan det gått för långt... 5 AGS-blanketten så fyller du i den...

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar

Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar ÅRGÅNG A M L CHA ET H G G TRY 2012 Chalmers Studentkår Teknologgården 2 412 58 GÖTEBORG www.chs.chalmers.se Sociala enheten

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i privat/enskild sektor

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i privat/enskild sektor FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i privat/enskild sektor Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig

Läs mer