Förord. Lycka till med forskningen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förord. Lycka till med forskningen!"

Transkript

1

2

3 Förord Forskarutbildningen är den högsta utbildningen inom det svenska utbildningsväsendet. På det nationella planet regleras den främst i Högskolelagen och Högskoleförordningen. Vid Uppsala universitet finns flera centrala styrdokument, t ex avseende Antagningsordning, föreskrifter och riktlinjer för forskarutbildning, Doktorands rätt till universitetets personalutbildning, Förlängning av utbildningsbidrag och anställning som doktorand för doktorander med förtroendeuppdrag, Dokumentation av uppgifter om doktorander vid Uppsala universitet. Delar av föreliggande text är hämtad ograverad från Uppsala universitets personalavdelnings material. Det som tillkommer är egna regler och riktlinjer vid fakulteterna och institutionerna, samt att handledarna har mer eller mindre formaliserade krav på doktoranden. Denna skrift har tagits fram av doktorandnämnden vid Uppsala studentkår i syfte att hjälpa till att reda ut frågor kring doktoranders rättigheter vid Uppsala universitet. Den vänder sig främst till dem som redan antagits till forskarutbildningen och dem som funderat på att söka forskarutbildningen. Christina Borg är huvudförfattare. Per Löwdin, Christopher Lagerqvist, Kirsi Höglund, Georg Stenborg, Pierre Bäcklund, och undertecknad doktorandnämndens ordförande har hjälpt till med bearbetningen. Vår förhoppning är att den kan vara till stöd. Om ni har frågor kring det som står i skriften eller om ni anser att det saknas något, kontakta gärna doktorandnämndens ordförande då vår förhoppning är att skriften ska utvecklas med tiden och hållas aktuell. Lycka till med forskningen! Uppsala 24 mars 2005 Andreas Kembler ordförande Uppsala studentkår Lina Nordqvist ordförande Doktorandnämnden 3

4 Organisationsskiss Konsistoriet Rektor Områdesnämnd HumSam Områdesnämnd MedFarm Områdesnämnd TekNat Biblioteksstyrelse Fakultetsnämnd Utb.vetenskap Institutioner Institutioner Institutioner Institutioner Biblioteksgrupper & bruksbibliotek Doktorandnämnden Fakultetsnämnder Biblioteksnämnder Fakultetsdoktorandråd Doktorandföreningar

5 Innehållsförteckning Studentkåren 6 Doktorandnämnden Doktorandombudsmannen Fakultetsdoktorandråd Kulturvetenskapliga doktorandutskottet Doktorandföreningar Nationerna Regelverk 8 Ansökan Antagning Studieplan Försörjning och anställningsvillkor Institutionstjänstgöring Utbildningsbidrag Doktorandtjänst Fakultetsextern finansiering Indragning av resurser och avregistering Forskarutbildningen 12 Handledare Handledarbyte Licentiatexamen Doktorsexamen Kurser Forskarskolor Pedagogisk grundutbildning Tjänstledighet Prolongation A-kassa och försäkring 15 Försäkringar Facket Förmåner Hälso- och sjukvård Ersättning för sjukvård och läkemedel Terminalglasögon Friskvård Övriga förmåner Uppsala studentkårs terminskort Doktorandlänkar 17 Utbildningsbidrag Doktorandanställning 5

6 Studentkåren Som doktorand måste du vara medlem i Uppsala studentkår eller Farmaceutiska studentkåren och i en av de tretton studentnationerna. Inskrivningen i såväl kår som nation görs hos nationerna, med undantag för Skånelandens nation. I den sistnämnda skriver man i sig i studentkårens reception. Telefonnummer och adresser till nationerna kan du hitta på www. uu.se/nation. Uppsala studentkår och Farmaceutiska studentkåren organiserar studiebevakningen vid Uppsala universitet för att skapa förutsättningar för bättre utbildning och studiemiljö. Som medlem i Uppsala studentkår har du automatiskt tillgång till service inom en mängd olika områden såsom bostadsjour, bokförmedling, juridisk rådgivning, och Norredatorp. För doktorander finns dessutom hjälp att tillgå från doktorandombudsmannen. Farmaceutiska studentkåren organiserar utbildningsbevakningen vid den farmaceutiska fakulteten. Doktorandnämnden Uppsala studentkårs doktorandnämnd är ett samarbetsorgan för doktorandråden. Doktorandnämnden består av representanter för fakultetsdoktorandråden och doktorander från kårpartierna. Nämnden behandlar övergripande frågor som rör alla universitetets doktorander. Doktorandombudsmannen Doktorandombudsmannen ger råd och stöd i olika former till doktorander som har problem med t. ex. handledning. Vidare har doktorandombudsmannen till uppgift att bevaka utvecklingen inom forskarutbildningen, från institution till riksdagen, hålla doktorandnämnden och kårstyrelsens presidium informerade och ta de intitiativ som påkallas. Doktorandombudsmannen är doktorandnämndens tjänsteman och servar också doktorandråden i olika avseenden. Fakultetsdoktorandråd Vid varje fakultet vid Uppsala universitetet finns ett doktorandråd. Fakultetsdoktorandråden bevakar utvecklingen och tar intitiativ inom sina respektive fakulteter, utser representanter för doktoranderna till fakultetens beslutsorgan, främst fakultets- och sektionsnämnder, och rekryteringsgrupper, men även till Uppsala studentkårs doktorandnämnd och andra organ. Kulturvetenskapliga doktorandutskottet Det kulturvetenskapliga doktorandutskottet, är ett samarbetsorgan för fakultetsdoktorandråden inom den s. k. kulturvetenskapliga sektorn (Humanistiska och samhällsvetenkapliga vetenskapsområdet) och består av företrädare för teologiska, juridiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga fakultetsdoktorandråden. Doktorandföreningar Det är ofta en fördel att bilda en doktorandförening på institutionen, för att skapa ett forum att diskutera aktuella doktorandfrågor i och ta ställning till olika frågor som 6

7 dyker upp på institutionen. Hjälp med att utforma stadgar och verksamhetsbidrag kan erhållas från kåren. Kontakta doktorandnämndens ordförande eller doktorandombudsmannen för mer information. Nationerna I Uppsala har de 13 studentnationerna en viktig studiesocial roll. Bostäder, stipendier, pub, gasquer, fika (öppet även för icke-medlemmar), filmkvällar och lunchserveringar är exempel på saker som drivs i nationernas regi. Idrottsföreningar, körer, teaterföreningar och orkestrar utgör också en viktig del i nationslivet. Gemensamt för alla nationer är att de är bra ställen att träffa människor som studerar eller forskar i andra ämnen än du själv. Nationsstipendier kan vara en bra källa till extra medel för forskningsrelaterade resor, utrustningsinköp, fältarbete etc. För mer information om aktiviteterna på nationerna kan du dels besöka respektive nations hemsida via dels läsa nationskalendariet i Ergo på Om du inte vill nyttja nationernas service och nöjesutbud kan du gå med i Skånelandens nation: medlemskap är avgiftsfritt men du är inte berättigad till inträde på nationerna eller till nationsstipendier. 7

8 Regelverk Ansökan Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med doktorsexamen. Efter minst 80 poäng kan utbildningen avslutas med licentiatexamen. Ansökningarna till forskarutbildningen ställs direkt till institutionen och är ofta är beslut om antagning delegerat till prefekten, men i vissa fall kan det vara institutionsstyrelsen som sköter antagningen. Antagning För att antas till forskarutbildningen krävs allmän behörighet dvs grundläggande högskoleutbildning om minst 120 poäng, särskild behörighet som varje enskild fakultet föreskriver samt att den sökande bedöms ha den förmåga i övrigt som behövs för att gå igenom utbildningen. Doktorander antas av prefekten eller av institutionsstyrelsen vid institutionen. Antagning till licentiat görs i vissa fall av fakultetsnämnden. Skälet för det senare är att det inte är önskvärt med en antagning i två steg till forskarutbildningen. Normalt ska man antas som doktorand. Licentiandantagning får i princip endast förekomma då det är frågan om fortbildning för redan yrkesverksamma. 1 För att antas till forskarutbildning ska det finnas minst två handledare varav en huvudhandledare samt en individuell studieplan undertecknad av doktorand, handledare och prefekt. Studieplan Enligt högskoleförordningen skall det finnas en allmän studieplan för respektive forskarutbildningsämne. Dessutom ska en individuell studieplan upprättas för varje doktorand ska. Vissa fakulteter har delat in forskarutbildningsplanen i en allmän del och en ämnesspecifik studieplan. Den individuella studieplanen är ett dokument med rättslig verkan ska följas upp minst en gång per år av doktorand och handledare. Syftet med denna uppföljning är att se hur det går, om det finns skäl att revidera planen. Den individuella studieplanen ska innehålla uppgifter om avsedd examen, tidsplan för forskarutbildningen, bedömning av finansiering för hela utbildningen, planerad undervisning, särskilda villkor som gäller studierna, såsom arbetsplats, dator och övriga arbetsredskap, samt huvudhandledare och biträdande handledare och handledningens omfattning. Försörjning och anställningsvillkor Enligt Högskoleförordningen får fakultetsnämnden anta endast doktorander som har en säker finansieringen för hela utbildningen. I praktiken betyder det att institutionen inte kan åberopa medelbrist för att sluta finansiera en doktorand. Hur institutionen ordnar finansieringen i det fall det skulle uppstå en finansieringslucka bör inte bekymra doktoranden. Det vanligaste sättet av försörjning är en kombination av utbildningsbidrag och doktorandtjänst. De som har doktorandtjänst eller assistenttjänstgöring har förmåner som i vissa avseenden skiljer sig från vad som gäller dem som enbart uppbär utbildningsbidrag. En översikt av dessa skillnader finns sist i denna skrift. 8

9 Studietiden får förlängas om det finns särskilda skäl för det, såsom ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer, exempelvis universitets-/ fakultetsutskott eller styrelser (se regelsamlingen Openpage&Expand=5)(UFV 2003/2569)). Ordet såsom innebär att även annat än det som räknas upp i förordningen kan utgöra särskilda skäl att medge förlängning av utbildningstiden. Kravet att forskarutbildningen ska kunna genomföras på motsvarande fyra års heltidsstudier, eller om en doktorand själv begär det på deltid, dock lägst 50 procent av heltid, bygger på antagandet att inga allvarliga hinder uppstår under studietiden. Men forskningsverksamhet är alltid ett risktagande där allt inte kan förutses. Bristande handledning, oväntade problem med den experimentella utrustningen, empiriskt material som visar sig vara omöjligt att få fram och så vidare kan fördröja studierna och vara en anledning till förlängning. Här är den individuella studieplanen ett viktigt instrument. Institutionstjänstgöring För doktorander tillkommer ofta upp till 20% institutionstjänstgöring som inte ska räknas in i forskarutbildningens nettostudietid.. Vid 20% institutionstjänstgöring innebär det att du har 80% forskarutbildning och 20% institutionstjänstgöring, dvs 100% i fem år. Institutionstjänstgöring kan betyda allt från undervisning, laborationshandledning, kopiering till systemadministration. Utbildningsbidrag Utbildningsbidragets storlek fastställs av regeringen, kr/ månad sedan 1 april Högskoleförordningen tillåter en finansiering genom utbildningsbidrag över en period av 2 år, dock har Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten begränsat utbildningsbidraget till 1 år. Man kan inte vara formellt ledig från ett utbildningsbidrag. I vissa fall behåller man dock hela bidraget vid frånvaro, i andra fall reduceras bidraget delvis. Institutionernas personaladministratörer ska ha detaljerad information rörande detta. Doktorander med utbildningsbidrag har rätt att uppbära bibehållet utbildningsbidrag i följande fall av frånvaro: Sjukledighet (med undantag av sjukperiod då studierna bedrivs utomlands). Anmälan om sjukdomen skall göras till försäkringskassan, som skall godkänna sjukdomsperioden. Läkarintyg skall inlämnas from 15:e dagen. Dessförinnan anses sjukdomen styrkt genom din egen försäkran. Endast sjukskrivning på heltid godtas. Föräldraledighet i den omfattning som gäller för rätt till föräldrapenning enligt lagen om allmän försäkring. Fullgörande av militärtjänstgöring, om denna omfattar högst 60 dagar under ett bidragsår. Ledighet för närståendevård. Fackliga förtroendeuppdrag. Den som enbart uppbär utbildningsbidrag har ingen anställning och följaktligen inga avtalsenliga anställningsförmåner som tex semesterrätt eller rätt till ersättning för läkarvård eller läkemedel. Arbetsskadeförsäkringen gäller i normalfallet inte. Bidraget jämställs ändå med inkomst av förvärvsarbete och är pensiongrundande för vanliga pension, 9

10 däremot inte för statlig tjänstepension. Grupplivförsäkringen gäller enligt samma villkor som för doktorander. Utbildningsbidraget är inte sjukpenninggrundande. Personalavdelningen har gjort en översikt av hur förmånder skiljer sig åt mellan utbildningsbidrag och doktorandtjänst Doktorandtjänst Högskoleförordningen föreskriver att doktorander med utbildningsbidrag ska erhålla en anställning som doktorand (doktorandtjänst) senast när två år återstår av forskarutbildningen enligt den individuella studieplanen. Lönen som sätts av prefekten vid institutionen är individuell men det finns en lönestege med minimilöner för doktorander vid Uppsala universitet. Doktorander har rätt till lönehöjning när de uppnått 50% respektive 80% av din forskarutbildning, vilket normalt uppnås efter 24 respektive 38 månaders nettostudiefinansieringstid. Prefekten bestämmer i samråd med doktorand och handledare när dessa krav är uppnådda. Det finns två sätt att ta ut semester. Antigen söker man om semester löpande under året, minst 20 dagar varje år. Resterande dagar kan sparas men inte fler än totalt 40 dagar. Det andra sättet att ta ut semester är att ta så kallad schablonsemester. Årssemester läggs då schablomsmässigt till den undervisningsfria delen av sommaren och doktoranden håller sedan själv reda på semestern under året. Personaladministratören vid institutionen vet vilket system som tillämpas vid institutionen. OBS! Försäkringsskyddet försvinner då semestern tas ut och en schablonsemester innebär att laborativa uppgifter och fältarbeten riskerar att utföras oförsäkrat. För att undvika detta måste prefekt eller motsvarande vara medveten om att doktoranden arbetar under schablonsemestern om en arbetsrelaterad skada skulle inträffa. Statligt anställda har en årssemester enligt nedan: t.o.m. det är du fyller 29 år: 28 dagar fr.o.m. det år du fyller 30 år: 31 dagar fr.o.m. det år du fyller 40 år: 35 dagar Rätt till ledighet med lön: Dödsfall, begravning: den tid som behövs dock högst 10 dagar/år. Flyttning: 1 dag/år. Examen och tentamen: max 5 dagar/år Den tid som behövs för att gå på läkarbesök, MVC och blodgivning. Sjukfrånvaro ska anmälas snarast till personaladministratören vid institutionen och vid sjukdom längre än sju dagar krävs läkarintyg. De första tre veckorna betalar universitetet sjuklönen och därefter försäkringskassan. Så snart doktoranden är frisk igen ska han/ hon fylla i blanketten Försäkran i samband med sjukdomsfall och lämna in den till personaladministratören. Om sjukdomen kan antas vara en arbetsskada ska doktoranden göra en arbetsskadeanmälan. Sjukavdrag görs som vid vanlig sjukdom men vissa fall ger rätt till ersättning enligt Personskadeavtalet. Också doktorander med tjänst bör ta reda på reglerna för förlängning av doktorandtjänsten eftersom högskoleförordningen tillåter olika tolkningar vad gäller om doktoranden får förlängning för sjukdom eller inte. Den 10

11 som har anställning som doktorand får upp till 80% av sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) från försäkringskassan under 390 dagar. För att kunna utnyttja full föräldrapenning krävs emellertid att man uppfyller en kvalifikationstid, som är 240 dagars anställning före barnets födelse för att föräldrapenning enligt ens SGI ska utgå. Detta kan utgöra ett problem vid övergång från utbildningsbidrag till anställning om utbildningsbidraget inte förenats med en anställning som ger en lön på minst 60 kr/dag. Utöver detta betalar arbetsgivaren upp till 10% av lönen i form av föräldrapenningtillägg under max 360 dagar. Utbetalningsbeskedet från försäkringskassan måste inlämnas till arbetsgivaren för att föräldrapenningtillägg skall utbetalas. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet har dessutom en extra uppstartningstid för doktorander som är hemma med barn under en längre tid. Reglerna för föräldraförsäkringen är krångliga och kan framstå som svårtolkade. Om det blir aktuellt med föräldraledighet bör du, för att komma rätt i bestämmelserna, ta kontakt med försäkringskassan och personalavdelningen för att reda ut hur reglerna slår just i ditt fall. Med tanke på kvalifikationstiden som måste uppfyllas bör du göra det så snart frågan uppstår. Fakultetsextern finansiering Annan finansiering kan vara externfinansiering, stipendiefinansiering eller egen finansiering. Finansiering från forskningsråd går ofta genom institutionen och doktoranden har då samma förmåner som de fakultetsfinansierade doktoranderna. Finansiering från extern arbetsgivare är anställd av den externa arbetsgivaren och har de villkor som gäller för den arbetsgivaren. För att antas med någon annan form av finansiering än utbildningsbidrag eller doktorandtjänst skall bedömningen av en rimlig nivå för finansieringen normalt anses motsvara vad som kunde erhållits i form av studiemedel. Indragning av resurser och avregistering I det fall man grovt avvikit från sin individuella studieplan kan fakultetsnämnden dra in resurserna, d v s handledning, finansiering, arbetsplats, telefon, etc. Beslut om indragning av resurser får inte delegeras. De måste fattas i sammanträde av berörd fakultetsnämnd. Innan ett sådant beslut fattas måste såväl doktorand som handledare få yttra sig. Dessutom kan fakulteten göra en egen utredning. Centralt i prövningen är om fakulteten uppfyllt sina åtaganden, om doktoranden erhållit fullgod handledning, en god studiemiljö etc. I det fall avvikelsen beror på brister härvidlag är det vanliga att rättelser vidtas, att doktoranden får en ny handledare, etc. I det fall det däremot konstateras att doktoranden inte uppfyllt sina åtaganden dras resurserna in i ett beslut som ska motiveras. Den som fått sina resurser indragna kan återfå dem efter en särskilt prövning, centralt är då att doktoranden kan visa på framsteg som gör det troligt att han eller hon förmår avsluta forskarutbildningen inom rimlig tid. Det finns en skillnad mellan att få resurserna indragna och bli avregistrerad. Även om man fått resurserna indragna får man kvarstå som registrerad doktorand, och har möjligheten att lägga fram en avhandling. Man kan inte bli avregistrerad mot sin vilja. 11

12 Forskarutbildningen Prefekten är institutionens chef och därmed ytterst ansvarig för verksamhet och personal. Prefekten väljs oftast av institutionsstyrelsen och utses formellt av dekanus för tre år i taget. Vissa institutioner har en särskild studierektor för forskarutbildningen. Handledare Det ska utses två handledare varav en huvudhandledare, med huvudansvar för forskarutbildningen inklusive avhandlingsarbetet, och en biträdande handledare. Åtminstone en av handledarna ska vara docentkompetent och huvudhandledaren måste vara anställd vid eller adjungerad till Uppsala universitet. Handledarnas främsta uppgift är att hjälpa doktoranden att utvecklas till en självständig forskare. Handledaren bör: Vara en vetenskaplig samtalspartner, hjälpa till med valet av avhandlingsämne och ansvara för att det är realistiskt och genomförbart. Granska manuskript och annat material, genomarbeta text och resultat som ska publiceras. Rekommendera kurser samt intressant och relevant litteratur. Hjälpa till att etablera kontakter med andra institutioner i Sverige och utomlands. Medverka till att doktoranden kan besöka och delta i internationella konferenser och möten. Rekommendera fonder från vilka man kan söka anslag. Om handledningen inte fungerar ska doktoranden i första hand tala med sina handledare om problemet, sedan tala med doktorandombudsmannen, som kan erbjuda konfidentiell rådgivning. Om problemen inte kan lösas kan det bli aktuellt att kontakta prefekten, studierektor, fakultetens dekanus, och berörd fackförening. Studenthälsan kan även ge visst stöd. Handledarbyte En doktorand har enligt högskoleförordningen rätt att byta handledare om han eller hon begär det. Inom monografiförfattande ämnen är det jämförelsevis enkelt att byta handledare. Inom experimentella ämnen med samförfattande är det svårare. Leds projektet av handledaren är det naturligtvis speciellt svårt. I värsta fall kan doktoranden bli tvungen att byta avhandlingsämne. Det är viktigt att ha klart för sig att rätten att byta handledare är författningsreglerad. Man har rätt att byta handledare och det är fakultetens (läs: institutionens skyldighet) att hjälpa till. Licentiatexamen För licentiatexamen fordras att doktoranden dels har blivit godkänd vid de prov som ingår i den delen av utbildningen, dels har fått en vetenskaplig uppsats godkänd som motsvarar studier om minst 40 poäng. En doktorand som har antagits till forskarutbildning för doktorsexamen kan inte mot sin vilja tvingas att avlägga licentiatexamen även om det i vissa ämnen är vanligt. Det finns inga gemensamma bestämmelser om hur examination av licentiatuppsatser ska gå till utan det ska framgå i ämnets forskarutbildningsplan. 12

13 Doktorsexamen För doktorsexamen fordras att doktoranden dels har blivit godkänd vid de prov som ingår i forskarutbildningen, dels har fått doktorsavhandlingen godkänd vid en offentlig disputation. I doktorsavhandlingen presenteras forskningsresultaten, samtidigt som den är ett bevis på doktorandens förmåga att självständigt formulera och behandla vetenskapliga problem. En doktorsavhandling ska tillföra ny kunskap och därigenom föra vetenskapen framåt. Det finns två sorters avhandlingar: monografier och sammanläggningsavhandlingar. Monografi är en avhandling skriven som ett enhetligt sammanhängande verk medan sammanläggningsavhandlingen består av ett antal artiklar som har författats under forskarutbildningen samt en sammanfattning av dessa. En del av de artiklar som ingår i en sammanläggningsavhandling kan ha författats av flera personer, men doktoranden ska vara huvudförfattare till en väsentlig del av avhandlingen. Från och med den 1 januari 2003 gäller obligatorisk digital publicering av ramberättelsen för sammanläggningsavhandlingar. Doktorsavhandlingen ska under minst tre terminsveckor före disputationen finnas tillgänglig på universitetsbiblioteket i det antal exemplar som behövs för att möjliggöra en tillfredsställande granskning av avhandlingen före disputation. Det är en hel del som måste organiseras i samband med disputationen och skrivandet av avhandlingen. En checklista finns på Kurser I forskarutbildningen ingår en kursdel med t.ex. litteraturstudier. Kursdelens omfattning varierar från ämne till ämne, från 10 till 80 poäng. Syftet med kurserna är dels att ge en allmän kompetens inom ämnet, dels att ge tillräckliga kunskaper för att fullgöra arbetet med avhandlingen. Somliga kurser och viss litteratur är obligatoriska för samtliga doktorander inom ett ämne, andra är individuella och anpassade efter den enskilda forskningsuppgiften. De kurser och den litteratur som är obligatoriska inom ämnet ska anges i forskarutbildningsplanen. De individuella kurserna väljs av dig i samråd med handledare och fastställs i den individuella studieplanen. Forskarskolor Forskarutbildning vid en forskarskola är som annan forskarutbildning i regelhänseende. Forskarskolor kännetecknas ofta av samverkan mellan ämnen/lärosäten om kurser och seminarier, tvär- eller mångvetenskap, samt nationella och internationella nätverk. Dessa forskarskolor ska ej förväxlas med de fördjupningskurser, som ligger före forskarutbildningen, och som ibland kallas forskarskolor. Pedagogisk grundutbildning Från och med den 1 juli 2003 ska doktorander som undervisar inom grundutbildningen ha genomgått inledande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskap. Notera, att alla doktorander vid Uppsala universitet har rätt att gå den för universitetet gemensamma kursen och det är institutionens prefekt eller stu- 13

14 dierektor som tillstyrker deltagandet. Olika fakulteter har olika ersättningsmodeller för den tid doktoranden lägger ned på kursen. En del anser det att det är frågan om personalutbildning som bör ske inom ramen för tjänstgöringen medan andra ger forskarutbildningspoäng. Själva utbildningen bekostas av fakulteterna. Tjänstledighet Tjänstledighet kan beviljas när doktorand, handledare och prefekt är överens och det skrivs in i den individuella studieplanen. Tydlighet bör eftersträvas innan man tar tjänstledigt, så att det är klart från institutionen vad som gäller, så det inte blir några obehagliga överraskningar efter t ex studier utomlands. Prolongation Normalt får man kompensation, i form av förlängning av ens doktorandtjänst, för vissa saker såsom och föräldraledigheter, militärtjänstgöring (högst 60 dagar), närståendevård, och förtroendeuppdrag. Innehav av förtroendeposter i fakultetsdoktorandråden berättigar till prolongation enligt en särskild lista, som finns här: 14

15 A-kassa och försäkring När ens doktorandtjänst löper ut kan det hända att man är arbetslös en tid. Om man varit med i en a-kassa och uppfyller vissa villkor kan man få ersättning under den tiden tills man hittat ett jobb. Det är vanligt att medlemskap i en a-kassa är kopplad till medlemskap i ett fackförbund, det är dock inte ett nödvändigt villkor. Följande a-kassor finns till för akademiker: AEA - Akademikernas erkända arbetslöshetskassa, som är SACO:s a-kassa. Hemsida: SeA - Statstjänstemännens erkända arbetslöshetskassa, som är TCO:s a-kassa. Det viktigaste villkoret för att få ersättning är att man varit med i a-kassan i minst 12 månader. Dessutom kan man inte få ersättning under studietiden, alltså inte heller medan man doktorerar, därför att man måste stå till arbetsmarknadens fulla förfogande. I förekommande fall måste man avbryta sina studier. Observera att utbildningsbidrag, även kopplat till 20%:s assistentstjänstgöring, inte berättigar till ersättning. Studier på deltid, med exempelvis halv doktorandtjänst, i slutet på utbildningen sänker också nivån arbetslöshetsersättningen. A- kassa och fackförbunden kan hjälpa till med mer information rörande reglerna för ersättning. Försäkringar Flera försäkringsbolag erbjuder särskilt förmånliga premier för dem som är medlemmar i studentkåren. Här finns utrymme att söka efter vad som är mest förmånligt. I det fall man går på stipendium bör man begära att institutionen ska teckna försäkringar som täcker såväl sjukdom som arbetsskador som bortfallet i pensionsgrundande inkomst. Facket Det finns flera förbund som organiserar doktorander, både inom SACO och TCO. Lönerna förhandlas lokalt av SACO-S rådet, i vilket SULF är det dominerande förbundet. Förmåner Här följer en del av de förmåner som finns för anställda vid Uppsala universitet. Utförlig information om anställningsvillkor, förmåner mm finns på personalavdelnings hemsida Hälso- och sjukvård Man räknas inte som anställd om man har utbildningsbidrag (utan arvodesasssistenttjänstgöring), stipendier eller egen finansiering. På Studenthälsan finns allmänläkare, kuratorer, psykologer och sjuksköterskor. Studenthälsan arbetar också med förebyggande hälsovård. Du kan exempelvis göra en hälsoprofil hos sjuksköterska. Mottagningen arbetar också med kurser/grupper och seminarier och studiemiljöarbete. Universitet har ett avtal om företagshälsovård med AB Previa. Avtalet omfattar anställda 15

16 med minst 20 % tjänst som ger anställda rätt att på eget initiativ anlita företagshälsovården vid arbetsrelaterade problem. Har du mindre än 20 % anställning kan du vända dig till Studenthälsans mottagning som är studenternas företagshälsovård och ett komplement till övrig hälso- och sjukvård. Ersättning för sjukvård och läkemedel Universitetet ersätter viss del av kostnaden för läkarvård, sjukgymnastik, sjukhusvistelse samt läkemedel. För att få ersättning för dessa utlägg vill personalavdelningen ha originalkvitton. För att få ersättning för läkemedel gäller så kallade receptkvitton. När beloppet uppgår till aktuell gräns för frikort erhålles det vid försäkringskassan, apoteket eller vårdinrättningen. Dessa ersättningar är skattepliktiga. Ersättning är däremot inte skattepliktig för läkarvård hos privatläkare som ej är finansierad via sjukförsäkringssystemet eller andra allmänna medel. Terminalglasögon Som anställd har man rätt att få ersättning för inköp av arbetsglasögon. För terminalglasögon får man ett bidrag på upp till 1200:- och för arbetsprogressiva glasögon upp till 1600:-. För att få denna ersättning måste man använda en rekvisition när man köper glasögonen. Rekvisitionen fås av personaladministratören. Friskvård För närvarande (2004) är denna ersättning minst 400 kr för terminskort och 800 kr för årskort, men prefekt kan bevilja högre belopp, om institutionens ekonomi anses så tillåta. Övriga förmåner Universitetet har en aktiv idrottsklubb som ordnar olika aktiviteter. Som anställd vid Uppsala universitet kan du få bensinrabatt med mera vid vissa bensinbolag. För att erhålla sådan rabatt finns särskilda blanketter för detta att rekvirera från personalavdelningen. Uppsala studentkårs terminskort Uppsala studentkårs terminskort berättigar till vissa rabatter. Specifik information om var rabatterna gäller återfinns i materialet som kommer tillsammans med terminsräkningen. 16

17 Doktorandlänkar Uppsala studentkårs doktorandsida har information om aktuella doktorandfrågor, doktorandnämndens aktiviteter samt kontaktinformation till fakultetsdoktorandråden. Högskoleverkets Doktorandhandboken finns på både svenska och engelska. Högskoleförordningen. tree=268&page_id=214&view=0&jrunsessionid= PA-nytt har information om lönestegar för doktorander, förmåner etc. Studenthälsan. Sveriges Doktorander är ett nationellt nätverk för doktorander. På deras hemsida finns information om forskarutbildningen samt en bra länklista. Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har en elektronisk doktorandhandbok. Uppsala universitet har en doktorandsida med t ex det allmänna regelverket. 17

18 Bilaga 1. Jämförelse av utbildningsbidrag och doktorandanställning. Denna tabell är sammanställd av personalavdelningen vid Uppsala universitet. En utförligare sammanställning finns på Utbildningsbidrag Doktorandanställning Bidrag kr. Ingen semesterrätt. Ej sjukpenninggrundande, men utbildningsbidraget behålls under sjuktiden. Ev sjukpenning grundad på tidigare anställning förklaras vilande för att åter aktiveras då vdb åter är i tjänst. Ingen rätt till ersättning för läkarbesök, sjukgymnastik och läkemedel. Vid föräldraledighet får man behålla bidraget om man inte utnyttjar vilande SGI. Ev föräldrapenning utgår med belopp som motsvarar den vilande sjukpenningen. Utbildningsbidraget ska då reduceras med motsvarande belopp. Ledighet förekommer inte, eftersom utbildningsbidrag inte är en anställning. AP-grundande, men grundar inte för statlig tjänstepension. Omfattas av statens gruppliv försäkring, även med visst efterskydd. Omfattas inte av arbetsskadeförsäkringen, dvs arbetsskadelagen och personskadeavtalet. Omfattas av det lokala reseavtalet. Medellön c:a kr ( kr inkl lönetillägg) Semester dagar. Semestertillägg utgår. Förläggs normalt till studenternas ferietid enligt lokalt avtal. Sjukpenninggrundande. Sjuklön/sjukpenning utbetalas. Rätt till ersättning för läkarbesök, sjukgymnastik och läkemedel. Föräldrapenning utbetalas från försäkringskassan liksom för andra anställda. Föräldrapenningtillägg utbetalas från universitetet med upp till 10% av lönen. Rätt till ledighet med bibehållen lön i vissa fall. AP-grundande och från 28 års ålder grundande för statlig tjänstepension. Omfattas av statens gruppliv försäkring, även med visst efterskydd. Omfattas av arbetsskadeförsäkringen, dvs arbetsskadelagen och personskadeavtalet. Omfattas av det lokala reseavtalet. (Footnotes) 1 Prop 2001/02:15 s

19

20

Personalavdelningen informerar

Personalavdelningen informerar DOKTORANDHANDBOKEN, Bilaga 10 2011-03-28 Personalavdelningen informerar Uppdaterad version mars 2011 En kort information till Dig som erhållit doktorandanställning, utbildningsbidrag eller assistentanställning

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet MITTUNIVERSITETET 2011-02-15 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet 1. Vad är en doktorand 1 kap 4 HF: Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU)

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) BESLUT 2006-12-14 UFV 2006/1972 Konsistoriet Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) Med antagningsordning avses enligt 6 kap 3 högskoleförordningen (2006:1053),

Läs mer

BILAGA 4 Dnr Mahr /358

BILAGA 4 Dnr Mahr /358 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli Peter Jönsson Forskningskoordinator 1(9) 2010-12-09 Ändrad 2012-06-07 BILAGA 4 Dnr Mahr 12-2012/358 Högskoleförordning och lokalt regelverk från och

Läs mer

Allmänna anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten

Allmänna anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten Humanistiska fakultetskansliet Sigríður Beck 031-7861108 ALLMÄNNA ANVISNINGAR GÄLLANDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ 2013-12-10 Dnr:U 2013/773 1 / 5 Humanistiska fakultetsstyrelsen Allmänna anvisningar gällande

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Dnr G 213 4367/07 Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Nedanstående riktlinjer är antagna av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens sammanträde

Läs mer

Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand

Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand MITTUNIVERSITETET 2008-09-10 Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 1 RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Fastställda av SHV FN 2008-06-05. Dessa riktlinjer ersätter riktlinjer för forskarutbildning fastställda av SHV FN 2000-04-27.

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 1 RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Fastställda av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2011-12-14. Högskoleförordningens bestämmelser för utbildning

Läs mer

Information om doktorandutbildningen i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet (juni 2013)

Information om doktorandutbildningen i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet (juni 2013) Information om doktorandutbildningen i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet (juni 2013) 1 Allmänt Utbildning för doktorsexamen ( doktorandutbildning, forskarutbildning ) omfattar 240 högskolepoäng

Läs mer

Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå i nationalekonomi

Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå i nationalekonomi Stockholms universitet Nationalekonomiska institutionen 2006-09-13 Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå i nationalekonomi.. namn för personnummer. adress..... antagningsdatum.... handledare

Läs mer

Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för

Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för Promemoria U2012/2475/UH 2012-04-19 Utbildningsdepartementet Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för Sammanfattning

Läs mer

Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet

Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet Dnr 1-434/2014 Gäller från och med 2014-11-04 Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska

Läs mer

För doktorsexamen ska doktoranden

För doktorsexamen ska doktoranden Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 4.1.4-911-14 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap Syllabus for the PhD program

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi 1 (8) 2003-06-05 SAMFAK 2003/73 Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi 1. Mål för utbildningen Målet för forskarutbildningen är att doktoranden tillägnar

Läs mer

Information till forskarstuderande antagna till Konstfack och annat lärosäte

Information till forskarstuderande antagna till Konstfack och annat lärosäte Information till forskarstuderande antagna till Konstfack och annat lärosäte ALLMÄN INFORMATION Dessa föreskrifter och denna information baseras på Högskolelagen SFS 1992:1434 och Högskoleförordningen

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet BESLUT 2010-12-21 UFV 2009/1993 Rektor Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet Rektor vid Uppsala universitet har fastställt följande riktlinjer för utbildning på forskarnivå.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap MITTUNIVERSITETET Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå 2012-08-30 Dnr 2005/704 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap Fastställd av Rådet för utbildning

Läs mer

Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne

Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne Beslut: 2013-02-05 Revidering: 2013-05-08, 2015-02-03 Dnr: DUC 2013/295/10 Gäller fr.o.m.: 2013-02-15 Ansvarig för uppdatering: Sekreterare FUN HÖGSKOLAN

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet BESLUT 2007-06-26 Rev 2009-04-17 UFV 2007/919 Rektor Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet Rektor vid Uppsala universitet har fastställt följande riktlinjer för utbildning på

Läs mer

FAQ Doktorander vid ERG

FAQ Doktorander vid ERG FAQ Doktorander vid ERG Det här dokumentet vänder sig till doktorander som är antagna till något av forskarutbildningsämnena vid ERG inkl CeHum; etnologi, genusvetenskap, religionshistoria och ämnesdidaktik.

Läs mer

PM för utbildning på forskarnivå

PM för utbildning på forskarnivå 1 (11) PM 2011-12-21 Johan Grundberg Utbildningsledare PM för utbildning på forskarnivå Detta dokument kompletterar Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet 2010-12-16, Antagningsordning

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Yttrandena från Göteborgs universitet. Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg

Yttrandena från Göteborgs universitet. Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Caroline Cruz caroline.cruz@hsv.se

Läs mer

Antagning av doktorander

Antagning av doktorander UFV 2013/433 Antagning av doktorander Rapport från internrevisionen Till konsistoriet 2013-04-10 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och riskbedömning 3 2 Granskningens omfattning och inriktning 3 2.1 Avgränsning

Läs mer

Behörighet. Beslut Dnr SU FV

Behörighet. Beslut Dnr SU FV 1 (11) Beslut 2013-12-10 Dnr SU FV-4.1.1-2492-13 Riktlinjer avseende utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten Fastställda av Humanistiska fakultetsnämnden 2013-12-10 (ersätter tidigare riktlinjer

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Ekonomiska villkor för doktorander Presentation på doktoranddagen 080326 Viveka Ekström

Ekonomiska villkor för doktorander Presentation på doktoranddagen 080326 Viveka Ekström Ekonomiska villkor för doktorander Presentation på doktoranddagen 080326 Viveka Ekström Finansieringsformer för doktorander 1. Utbildningsbidrag 2. Doktorandtjänst 3. Annan finansiering Utbildningsbidrag

Läs mer

Regler för finansiering av utbildning på forskarnivå. Giltighetstid Fr o m den 1 januari 2013

Regler för finansiering av utbildning på forskarnivå.  Giltighetstid Fr o m den 1 januari 2013 Styrdokument Dnr G 213 99/107 Regler för finansiering av utbildning på forskarnivå Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Hans Abelius Beslutsdatum 2012-06-25 Giltighetstid

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Högskolepoäng: 240 Ansvarig: Teknisk- naturvetenskaplig fakultetsnämnd Huvudområde: Matematikdidaktik Nivå: Forskarutbildning Fördjupning: Filosofie

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-05-02 Dnr 512-1915-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap Fastställande: Den allmänna studieplanen

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET Filosofiska fakultetsstyrelsen Dnr LiU -2008/ ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN INOM NATIONALEKONOMI (Economics)

LINKÖPINGS UNIVERSITET Filosofiska fakultetsstyrelsen Dnr LiU -2008/ ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN INOM NATIONALEKONOMI (Economics) ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN INOM NATIONALEKONOMI (Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2008-02-07. Studieplanen gäller för studerande som avslutar utbildningen med doktorsexamen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap Fastställt datum 2012-05-09 Fakultetsnämnd FNT Dnr FAK 2012/157 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola Välkommen som doktorand vid LTH Lunds TEkniska Högskola 2 Välkommen som doktorand vid LTH Utgåva: höst 2013 Välkommen som doktorand vid LTH 3 Välkommen som doktorand vid LTH Jag är väldigt glad över att

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i litteraturvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i litteraturvetenskap Humanistiska fakultetsnämnden www.humfak.umu.se Allmän studieplan 2014-03-27 Dnr 511-4286-08 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i litteraturvetenskap Curriculum for PhD-candidate program in

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007. 1. Utbildningens

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Datum 2014-06-16 Dnr U 2014/465 1 Fakultetsstyrelsen Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Byggteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Byggteknik Fastställt datum 2014-09-12 Fakulteten för teknik Dnr 2014/294 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Sid 1 (8) Regler vid doktorandanställning vid Högskolan i Borås Fastställd av rektor 2012-12-18, dnr 796-12-10 Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 2 2 Inledning... 2 3 Antagning

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007 (uppdaterad

Läs mer

Umeå universitet, rektor Umeå

Umeå universitet, rektor Umeå Umeå universitet, rektor 901 87 Umeå Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman 08-563 085 34 teresa.edelman@hsv.se

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i dramateater-film

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i dramateater-film Humanistisk fakultetsnämnd Dnr 511-4286-05 ALLMÄN STUDIEPLAN Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i dramateater-film Curriculum for PhD-candidate program in drama-theatre-film Fastställande:

Läs mer

STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNING I NORDISKA SPRÅK VID UPPSALA UNIVERSITET

STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNING I NORDISKA SPRÅK VID UPPSALA UNIVERSITET STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNING I NORDISKA SPRÅK VID UPPSALA UNIVERSITET 1 Beslut Studieplanen är fastställd av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2003-12-11 att gälla fr.o.m. 2004-01-01. Forskarutbildningen

Läs mer

Antagning till senare del av utbildning på forskarnivå

Antagning till senare del av utbildning på forskarnivå TEKNAT2014/56 Antagning till senare del av utbildning på forskarnivå Riktlinjer vid teknisknaturvetenskapliga fakulteten Fastställd av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2014-12-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Anställningsvillkor. Personalavdelningen

Anställningsvillkor. Personalavdelningen Personalavdelningen Anställningsvillkor Uppdaterad 2011-10-21 Du som är anställd vid Uppsala universitet har kanske många frågor rörande din anställning. Här ges en kort information om det vi tror är mest

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Filosofi med filosofihistorisk inriktning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Filosofi med filosofihistorisk inriktning Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Filosofi med filosofihistorisk inriktning Fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2008-06-10 1. Mål för utbildningen För doktorsexamen skall,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom företagsekonomi (Business Administration)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom företagsekonomi (Business Administration) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom företagsekonomi (Business Administration) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-02-07. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i filosofi (Philosophy)

Allmän studieplan för forskarutbildning i filosofi (Philosophy) LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Dnr LiU-2010-01756 Allmän studieplan för forskarutbildning i filosofi (Philosophy) Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för

Läs mer

Utbildningens mål Doktorsexamen För doktorsexamen ska följande mål vara uppfyllda:

Utbildningens mål Doktorsexamen För doktorsexamen ska följande mål vara uppfyllda: Fastställd datum 2013-12-16 Dnr UF 2013/407-3.1.1 Fakultetsstyrelsen för fakulteten för konst och humaniora Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet 1 Dnr G 213 980/10 Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet 2010-03-18.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi MITTUNIVERSITETET Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå 2012-10-08 Dnr MIUN 2006/1794 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi Fastställd av Rådet för utbildning

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation

LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Dnr LiU-2012-00781 Studieplan för forskarutbildning i Konstvetenskap och visuell kommunikation (Art History and Visual Communication) Studieplanen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2011-09-26 Dnr Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi 1. Mål för utbildningen 1.1 Licentiatexamen För licentiatexamen

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet

Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd

Läs mer

Utbildningens mål Doktorsexamen För doktorsexamen ska följande mål vara uppfyllda:

Utbildningens mål Doktorsexamen För doktorsexamen ska följande mål vara uppfyllda: Fastställd datum 2012-04-10 Dnr FAK 2012/140 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap (FHS) Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning Humanistiska fakultetsnämnden www.humfak.umu.se Allmän studieplan 2014-03-27 Dnr 511-2011-11 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning Fastställande:

Läs mer

Robert Andersson Sveriges Universitetslärarförbund SULF

Robert Andersson Sveriges Universitetslärarförbund SULF Robert Andersson Sveriges Universitetslärarförbund SULF Ombudsman Specialist på doktorand- och postdoc-frågor ra@sulf.se 08-505 836 27 070-796 36 27 SULF är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas

Läs mer

Snabbguide - tidsbegränsade anställningar

Snabbguide - tidsbegränsade anställningar Senaste uppdatering: 2014-01-20 Sylvie Garnbeck, Personalavdelningen Tidsbegränsad anställning lärare och forskare... sid 2-3 Tidsbegränsad anställning doktorand... sid 4 Doktorand med utbildningsbidrag

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt i universietets lokala regler för utbildning på forskarnivå. I universitetets arbets-, besluts- och delegationsordningar

Läs mer

Regler för studier på forskarnivå vid Göteborgs universitet - Doktorandreglerna

Regler för studier på forskarnivå vid Göteborgs universitet - Doktorandreglerna Styrdokument Dnr A 11 4591/10 Regler för studier på forskarnivå vid Göteborgs universitet - Doktorandreglerna Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Kristina Ullgren Beslutsdatum

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete Humanistisk fakultetsnämnd Dnr 511-4323-08 ALLMÄN STUDIEPLAN Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete Syllabus for the PhD programme in Educational Work Fastställande: Studieplanen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-10-15 Dnr 512-1914-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik Fastställande: Den allmänna studieplanen är fastställd

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i musikvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i musikvetenskap Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i musikvetenskap Fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2007-05-07 1. Mål för utbildningen För doktorsexamen skall, enligt examensordningen,

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2013-09-10 Dnr: UmU 500-953-13. Typ av dokument:

Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2013-09-10 Dnr: UmU 500-953-13. Typ av dokument: Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-09-10 Dnr: UmU 500-953-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Regel Rektor 2013-09-15

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 16 april 2008. Studieplanen kompletteras

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i socialantropologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i socialantropologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i socialantropologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007, reviderad

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Bestämmelser för utbildning på forskarnivå inom området för humaniora och teologi

Bestämmelser för utbildning på forskarnivå inom området för humaniora och teologi Dnr HT 2009/34 HT 2010/75 HT 2011/455 Område HT Bestämmelser för utbildning på forskarnivå inom området för humaniora och teologi Fastställda av områdesstyrelsens arbetsutskott 8 april 2009, 54 ändrade

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT DOKTORSEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT DOKTORSEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE STYRDOKUMENT Dnr U 2016/112 ALLMÄN STUDIEPLAN MOT DOKTORSEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE Publicerad Beslutsfattare Handläggare Beslutsdatum Giltighetstid Sammanfattning http://uf.gu.se/ Utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Doktorandrätt. Om Dina rättigheter som doktorand vid Umeå universitet

Doktorandrätt. Om Dina rättigheter som doktorand vid Umeå universitet Doktorandrätt Om Dina rättigheter som doktorand vid Umeå universitet Tiden som doktorand är både spännande och intressant och innebär ett stort kliv in i forskningen och en ny syn på utbildning och studier.

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/812 Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Ä10.090603.ITFN Beslut 2009-03-06 Dnr G217 843/09 Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs universitet 2009-03-

Läs mer

Doktorandregler. Regler för studier på forskarnivå vid Göteborgs universitet

Doktorandregler. Regler för studier på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandregler Regler för studier på forskarnivå vid Göteborgs universitet Fastställd av Rektor juni 2008 Innehåll Förord...5 Värdegrund...6 Inledning...6 Grundläggande och särskild behörighet samt allmän

Läs mer

Studieplanen är fastställd av Naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2011-02-02.

Studieplanen är fastställd av Naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2011-02-02. 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i medicinsk strålningsfysik (General study programme for PhD- studies in Medical Radiation Physics) (inkl. studieplan för utbildning

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi Dnr: HS 2014/499 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi (Doctoral studies in Business Administration) Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen Forskarutbildningen i ekonomisk historia Underdokument till studieplanen, antaget av institutionsstyrelsen september 2004 och reviderad oktober 2007

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i arkeologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i arkeologi Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i arkeologi Fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2007-03-27 1. Mål för utbildningen För doktorsexamen skall, enligt examensordningen, doktoranden

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik (Mathematics Education)

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik (Mathematics Education) Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik (Mathematics Education) BESLUT 1(5) Fastställd av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap. Den avser forskarutbildning i matematikdidaktik

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT LICENTIATEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT LICENTIATEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE STYRDOKUMENT Dnr U 2016/111 ALLMÄN STUDIEPLAN MOT LICENTIATEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE Publicerad Beslutsfattare Handläggare Beslutsdatum Giltighetstid Sammanfattning http://uf.gu.se/ Utbildningsvetenskapliga

Läs mer

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Sid 1 (7) INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Del A) Övergripande plan för år (Ifylles i omedelbar anslutning till antagningen)

Läs mer

Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet

Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet 1 (5) BESLUT 2014-12-18 Dnr SU FV-1.1.2-0138-14 Rikard Skårfors Utbildningsledare Planeringsavdelningen Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet Detta beslut gäller från och

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå. Beslutad av Högskolestyrelsen Dnr HIG 2011/511

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå. Beslutad av Högskolestyrelsen Dnr HIG 2011/511 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Beslutad av Högskolestyrelsen 2011-04-15 Dnr HIG 2011/511 INNEHÅLL 1. Inledning 1.1 Omfattning och innehåll 3 1.2 Allmänna bestämmelser 3 2. Tillträde/behörighet

Läs mer

Anmälan från Lunds Doktorandkår om förlängning av studiefinansiering i forskarutbildningen

Anmälan från Lunds Doktorandkår om förlängning av studiefinansiering i forskarutbildningen Lunds universitet Rektor Box 117 221 00 Lund Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman BESLUT 2006-06-29

Läs mer

Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för (PM 2012-04-19)

Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för (PM 2012-04-19) SULF är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. SULF är partipolitiskt obundet och anslutet till Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Utbildningsdepartementet

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen Dnr: UmU

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen Dnr: UmU Umeå universitet Sid 1 (15) Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2012-12-11 Dnr: UmU 500-1168-11 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid:

Läs mer

Fastställd av fakultetsnämnden 17/

Fastställd av fakultetsnämnden 17/ Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå inom ämnet Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora vid fakulteten Lärarutbildningen, Malmö högskola Fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Inriktningar: biologi, fysik, kemi, datavetenskap, matematik och naturvetenskap. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi MITTUNIVERSITETET Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå 2012-01-23/24 Dnr MIUN 2005/705 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi Fastställd av forskarutbildningsrådet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i ämnet Sociologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i ämnet Sociologi STUDIEPLAN 2007-05-24 Dnr A 10 S2007/147 Samhällsvetenskapliga fakulteten (Institution) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i ämnet Sociologi Planen är antagen av samhällsvetenskapliga

Läs mer