Förundersökta stenåldersboplatser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förundersökta stenåldersboplatser"

Transkript

1 Arkeologisk rapport 2015:1 Förundersökta stenåldersboplatser i Låssby Björlanda 319, 327 och 329 Hede 1:7, Hede 1:20, Låssby 1:4 och Sörred 14:1 Förundersökningar 2014 Göteborgs kommun Ulf Ragnesten

2 ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN Göteborgs stadsmuseum 2015 Norra Hamngatan GÖTEBORG REDAKTION Else-Britt Filipsson Ulf Ragnesten Tom Wennberg OMSLAGETS GRAFISKA FORM Mimmi Andersson Teckning: Hans Dillner TOPOGRAFISKA OCH EKONOMISKA KARTAN Lantmäteriverket. Medgivande KARTOR FRÅN STADSBYGGNADSKONTORETS DATABAS Göteborgs Stadsbyggnadskontor

3 STENÅLDERSBOPLATSER I LÅSSBY Arkeologiska förundersökningar som berörde fornlämningarna Björlanda 319, 327 och 329 Vid tre tillfällen under 2014 gjorde Göteborgs stadsmuseum arkeologiska förundersökningar i Låssby på Hisingen. De berörda fornlämningarna var Bj 319, 327 och 329. Samtliga kan betecknas som stenåldersboplatser. Fyndmaterialet var ganska magert på alla tre boplatserna. Därtill påträffades mycket få anläggningar. Boplatserna kan grovt dateras till mesolitikum. I några fall kunde en tydlig postglacial överlagring iakttas. I denna rapport redovisas tre förundersökningsärenden. Det ena ärendet berörde huvudsakligen fornlämningarna Björlanda (Bj) 327 och 329 vilka låg på fastigheterna Låssby 1:4 respektive Sörred 14:1. Det andra ärendet berörde fornlämning Bj 319 på fastigheten Hede 1:7. Det tredje ärendet berörde Bj 319 på fastigheten Hede 1:20. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Länsstyrelsens beslut nr: (Bj 319, Hede 1:7), (Bj 319, Hede 1:20), (Bj 327 och 329, Låssby 1:4 och Sörred 14:1) GSM dnr 833/14, 1206/14 och 1431/14 Uppdragsgivare: Ubix AB att; Peter Malmberg (Bj 319, Hede 1:7 och Bj 327, 329, Låssby 1:4 och Sörred 14:1). Dennis Danielsson (Bj 319, Hede 1:20) Läge: Centrala och Östra Låssby, Björlanda sn, Göteborgs kommun (figur 1-2) Koordinater: E: ,1 N: ,8 (SWEREF ) Grävningsorsak: planerad husbyggnation Grävningsinstitution: göteborgs stadsmuseum Datum för undersökning i fält: Bj 327 och 329 (Låssby 1:4 och Sörred 14:1), Bj 319 (Hede 1:7), Bj 319 (Hede 1:20) Undersökt yta: Bj 319 (Hede 1:7): 4500 m 2 (ext), 200 m 2 (int) Bj 319 (Hede 1:20): 700 m 2 (ext), 65 m 2 (int) Bj 327 och 329 (Låssby 1:4 och Sörred 14:1): 3900 m 2 (ext), 150 m 2 (int) 1

4 Göteborgs stadsmuseum Antal arkeologtimmar i fält: Bj 319 (Hede 1:7): 48 Bj 319 (Hede 1:20): 32 Bj 327 och 329 (Låssby 1:4 och Sörred 14:1): 48 Antal maskintimmar: Bj 319 (Hede 1:7): 24 Bj 319 (Hede 1:20): 16 Bj 327 och 329 (Låssby 1:4 och Sörred 14:1): 24 Platsledare: Ulf Ragnesten Övriga deltagare i fält: arkeologerna Andreas Morner Åhman och Tara Gullbrand GSMA nr: gsma (Bj 319, Hede 1:7) gsma (Bj 319, Hede 1:20) gsma (Bj 327 och 329) TOPOGRAFI OCH KULTURMILJÖ Landskapet i Låssby där fornlämningarna är belägna utgör ett småbrutet odlingslandskap på centrala Hisingen där modern villabebyggelse ligger i ett område som bebotts sedan stenåldern. Den moderna villabebyggelsen tar upp allt mer av ytorna från det gamla agrara odlingslandskapet. Västra delen av området kan sägas begränsas av den ursprungliga platsen för Låssby by. I norr begränsas området av den gamla byn Kvisljungeby. Österut är ett relativt obebyggt skog- och bergsområde som sträcker sig fram till Hisingsleden. Söderut avgränsas Låssbyområdet av Volvos personbilsfabrik med tillhörande anläggningar. Omlandet kring bykullarna Kvisljungeby och Låssby är ett öppet, levande och innehållsrikt kulturlandskap. Åkrarna med sina ägogränser i form av stenmurar löper från bykullarna ner över de lägre liggande bördiga lerslätterna. De öppna markerna förtydligar byarnas oskiftade karaktär och deras historiska bruk. Flertalet av gårdarna har kvar sina ekonomibyggnader och uthus. Vid laga skiftet flyttades inte bybebyggelsen i Kvisljungeby och Låssby ut från bykärnan i samma utsträckning som på många andra ställen. Byarna visar därför på ett pedagogiskt sätt de täta bybildningar som var vanliga före laga skiftes-reformen. Flera av byggnaderna är från 1800-talet. (Nilsson m.fl. 2011) Låssbyområdet besitter ett stort värde ur fornlämningssynpunkt. Inom landskapsavsnittet ligger mycket betydelsefulla stenåldersboplatser. Under senare år har det även framkommit platser från brons- och järnålder. I takt med att de högre belägna gamla odlingsytorna samt gränszonerna mellan odlingsmarken och bergshöjderna tas i anspråk för nybebyggelse berörs många fornlämningar som legat vid den forntida stranden. Det gäller inte minst stenåldersboplatserna på nivåer mellan 15 och 25 m över dagens havsnivå. På de nivåerna ligger många stenåldersboplatser i Göteborgsområdet. 2

5 Förundersökta stenåldersboplatser i Låssby Figur 1. Platsen för förundersökningarna i Låssby på Hisingen i Göteborgs kommun (cirkel). Blå kartan, skala 1:

6 Göteborgs stadsmuseum Figur 2. Låssbyområdet är markerat med pilen på kartan. Fastighetskartan, skala 1:

7 Förundersökta stenåldersboplatser i Låssby TIDIGARE FYND OCH UNDERSÖKNINGAR I LÅSSBY I Låssbyområdet har flera fornlämningar delundersökts eller slutundersökts. Relativt nyligen undersöktes boplatserna Bj 324 samt 325. Dessa lämningar gav dateringar till äldre stenålder samt äldsta järnålder. Flera anläggningar gav information om den tidens vardagsliv och försörjning. På stenåldersboplatsen Bj 324 påträffades ett rikt fyndmaterial från mellersta och senare delen av mesolitikum ( f.kr.). Man bodde vid dåtidens strand och producerade ett stort antal flintredskap med hjälp av knackstenar och flintkärnor. På boplatsen Bj 325 bodde man under brons- och järnålder. Rester av stora långhus påträffades samt många anläggningar från aktiviteter i boplatsens närmiljö, såsom matlagningsgropar, avfallshögar och en liten offerplats (Se Arkeologisk rapport 2013:12, 2013:14, 2013:17, 2013:19, 2014:9). Fornlämning Björlanda 319 har delundersökts vid ett flertal tillfällen i samband med utbyggnad av bostadshus, garage, vägar samt vatten och avlopp. Mellan åren 1994 och 2005 gjordes arkeologiska insatser på fem olika platser på Bj 319. Dessa resulterade i att mindre mängder slagen flinta påträffades och i något fall att även keramik och kulturlager framkom. Här hänvisas till de arkeologiska rapporterna från Stadsmuseet med nummer 2003:8, 2004:15, 2004:29, 2005:7 samt 2007:11. Bj 327 har ej undersökts genom grävning. Inte heller Bj 329 är tidigare undersökt. Sistnämnda boplats har ytplockade fynd från mellanneolitikum, vilket för övrigt är relativt ovanligt i Låssbyområdet. FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR FÖRUNDERSÖKNINGARNA Bj 319, fastighet Hede 1:7 Förundersökningsytan på denna del av fornlämning Bj 319 låg i norra delen av Låssbyområdet (figur 3). Ytan omfattade fyra nya fastigheter för enbostadshus och var sammanlagt cirka 4500 m 2 stor. Topografin för den planerade exploateringsytan bestod till en mindre del av berg, vilket framför allt berörde den ostligaste av de planerade tomterna (nr 3 på figur 4). För övrigt bestod marken av äldre åkermark, delvis igenväxt med träd och buskar. Större träd fanns främst på den nordöstra delen av tomt 2 på figur 4. På den södra delen av tomt 1 var marken sank. Nivån över havet varierade mellan 19 och 22 m på exploateringsområdet. 5

8 Göteborgs stadsmuseum Figur 3. De förundersökta områdena är markerade med blått på kartan. Fornlämningarna är rödmarkerade. Fastighetsbeteckningarna anges på kartan. 6

9 Förundersökta stenåldersboplatser i Låssby Figur 4. Schakten anges med vitt på de fyra planerade fastigheterna. Nuvarande fastighetsbeteckning för de fyra fastigheterna är Hede 1:7. Bj 319, fastighet Hede 1:20 Förundersökningen på denna del av fornlämning Bj 319 låg centralt på lämningen (figur 3). Marken bestod till största delen av gräsmatta, något berg i dagen samt en mindre byggnad. Nivån över havet var m, vilket är en vanlig nivå för stenåldersbosättningar i Göteborgsområdet. Den aktuella fastigheten var cirka 700 m 2 stor (figur 5). I samband med förundersökning år 2000 påträffades ett rikt stenåldersmaterial av flinta på fastigheten närmast norr om Hede 1:20. Även anläggningar och kulturlager framkom där (Ödlund 2003). Bj 327, fastighet Låssby 1:4 Exploateringen på fastigheten Låssby 1:4 visade sig beröra fornlämning Bj 327. Den låg i Låssbyområdets centrala del (figur 3). Fastigheten utgjordes av före detta skogsterräng där stora träd nu fällts. En mindre markväg gick in på fastighetens östra del. Ytan låg mellan cirka 18 och 25 m över havet (figur 6). 7

10 Göteborgs stadsmuseum Figur 5. Förundersökningen på Hede 1:20 utgjordes i huvudsak av grävning av ett långt och djupt schakt diagonalt över fastigheten som planerades att avstyckas. Figur 6. Grävda schakt på fastigheten Låssby 1:4. Fornlämning Bj 327 skulle visa sig vara större än vad som var känt och den kom att något beröra fastighetens norra del. 8

11 Förundersökta stenåldersboplatser i Låssby Bj 329, fastighet Sörred 14:1 Fornlämning Bj 329 låg i Låssbyområdets södra del (figur 3). Avsikten från exploatören var här att nybilda en fastighet från Sörred 14:1 för att bebygga med enbostadshus. Marken utgjordes av ängsmark och mindre ytor med berg i dagen. På ytans östra del gick ett stort grävt dike i riktning nordost-sydväst. Området var beläget omkring 20 m över havet. Den planerade fastigheten berörde fornlämningens allra östligaste del (figur 7). Figur 7. Grävda schakt på den planerade fastigheten med nuvarande fastighetsbeteckning Sörred 14:1. NATURVETENSKAPLIGA BESTÄMNINGAR Inga naturvetenskapliga bestämningar gjordes på de förundersökta fastigheterna. 9

12 Göteborgs stadsmuseum GRÄVNINGSIAKTTAGELSER Bj 319, fastighet Hede 1:7 Se schaktläge i figur 4. S cm Matjord 25- silt i N delen av schaktet, tunt gruslager i S delen. Enstaka flintor i matjord och grus. S2 0-1,2 m påförda jordmassor och dräneringsdike. S3 (figur 8) 0-30 cm Matjord postglacial lera, gulgrå sand och grus 95- senglacial lera Enstaka fynd i postglaciala sanden/gruset. Figur 8. Under matjorden ses en sannolikt postglacial gul lera och längst ned i schaktet en grå lera, eventuellt senglacial. Foto mot väster i schakt 3 på fastigheten Hede 1:7. 10

13 Förundersökta stenåldersboplatser i Låssby S cm Matjord postglacial lera sand överst och därunder grus 90- senglacial lera S cm Humus och förna 25- silt S cm Förna och humus Grus med en del flinta 55- silt I schaktets Ö del framkom en grund anläggning, 0,07-0,24 m stor (A1), troligen ej stolphål (fyndtom). S cm Förna och humus 25- silt S cm Förna och humus 20- silt S cm Förna och humus 25- silt. Berg i V delen. S cm Matjord Mjälig, siltig lera grus sand 56- Morän Leran låg exakt 20 m över havet. En hel del flinta framkom i gruslagret, inga redskap eller anläggningar. 11

14 Göteborgs stadsmuseum S cm Matjord. Därunder grus som i S10. Flinta i gruset. S12 (figur 9) Berg direkt under förnan. S13 (figur 9) 0-25 cm Matjord grus som i övre delen var blandat med matjord. 50- Morän En hel del flinta i gruset. Ej redskap. Figur 9. Omgivningen kring schakt 12 och 13 på fastigheten Hede 1:7. Foto mot söder. S cm Fyllnadsmassor och matjord gul lera Sand 155- Blålera 12

15 Förundersökta stenåldersboplatser i Låssby S15 Fyllnadsmassor, grus och lera 1,7 m djupt. S cm Matjord 30- grus, silt och morän S17-18 Lagerföljd som i S10. Bj 319, fastighet Hede 1:20 Se schaktläge i figur 5. S1 (figur 10, 12) Schaktet var hela 35 m långt cm Matjord lera sand och grus Botten på leran låg 18,3 m över havet. En mörk fläck låg 9 m söder om schaktets N kant. Fläcken (A1) var 0,5 m i diameter. Anläggningen innehöll endast lite kol samt brun silt. Den undersöktes och var 0,15 m djup. (figur 11) Figur 10. På bilden ses det långa schakt 1 som grävdes diagonalt över fastigheten Hede 1:20. Foto mot NO. 13

16 Göteborgs stadsmuseum Figur 11. Anläggning 1 i schakt 1 på fastigheten Hede 1:20. Foto mot NV. Figur 12. Vädret var inte det bästa under förundersökningen. En morgon stod SV delen av schakt 1 under vatten. Foto mot SV. 14

17 Förundersökta stenåldersboplatser i Låssby S2 (figur 13) 0-30 cm Matjord sand och grus lera S cm Matjord lera grus och sand 83- lera Den övre leran var sannolikt postglacial. Figur 13. Markstratigrafin i schakt 2 på fastigheten Hede 1:20. Foto mot SV. 15

18 Göteborgs stadsmuseum Bj 327, fastighet Låssby 1:4 Se schaktläge i figur 6. Fastigheten utgjordes av skogsmark där träden fällts (figur 14.) Figur 14. Området på fastigheten Låssby 1:4 utgjordes av före detta skogsmark. Foto mot SO. Figur 15. Markprofil i schakt 1. Foto mot S. 16

19 Förundersökta stenåldersboplatser i Låssby S cm Matjord sannolikt postglacial lera med underliggande gruslager 90- Berg i S delen av schaktet Flintavslag påträffades i matjordslagret S cm Matjord lera och sand (liknande lager som i S1) 80- Berg S3 På ca 0,6 m djup i schaktet framkom en mörk yta cirka 3 x 1,5 m stor. Den såg först ut som en kokgrop, men det visade sig vara en yta av mossliknande karaktär, kolsvart till färgen. Inga fynd eller kolbitar påträffades. Ytan var skapad av naturen. Figur 16. Mörka kolliknande fläckar i schakt 3 visade sig endast bestå av torvjord. Foto mot NV. 17

20 Göteborgs stadsmuseum S4 Schaktet låg i NÖ delen av den förundersökta ytan, strax intill en befintlig byggnad på granntomten cm Matjord sand och grus 60- lera S cm Humus Sand- och gruslager med en hel del slagen flinta, mestadels vitpatinerad men ej svallad. Inga anläggningar påträffades i schaktet. Det fyndförande sand- och gruslagret var förhållandevis tunt, endast 10 cm. Flintan påvisar sannolikt en större utbredning av den närbelägna boplatsen Bj 327 än vad som tidigare varit känt. S cm Humus silt grus lera och i den centrala delen av schaktet berg. S delen av schaktet grävdes särskilt djupt för att eftersöka en postglacial lera och därunder eventuella boplatslager. Ingen sådan lera påträffades. I de övre lagren påträffades slagen flinta, men i mycket liten omfattning. Figur 17. I schakt 5 påträffades relativt mycket slagen flinta. Denna flintförekomst bör utgöra en ytmässig fortsättning på den närbelägna stenåldersboplatsen Bj

21 Förundersökta stenåldersboplatser i Låssby Bj 329, fastighet Sörred 14:1 Se schaktläge i figur 7. Förundersökningen ägde rum på ängsmark (figur 18). Figur 18. Förundersökningen utfördes med en mindre grävmaskin. Terrängen utgjordes av ängsmark. Foto mot SO. S cm Matjord 20- grus Ytterst få fynd S cm Matjord sandig silt 40- stenig silt Endast enstaka avslag. Detta schakt var mer än 20 m långt och grävdes centralt på förundersökningsområdet (figur 19). S cm Fet matjord sand 70- silt/lera Fyndtomt 19

22 Göteborgs stadsmuseum S cm Matjord 30- Silt med stora stenar. Stratigrafin var representativ för större delen av förundersökningsområdet (figur 20). Fyndtomt Figur 19. Schakt 2 grävdes centralt på den förundersökta ytan. Foto mot söder. Figur 20. Markhorisonten i schakt 4 var representativ för hela förundersökningsytan. Under matjorden fanns silt med större stenar. Foto mot öster. 20

23 Förundersökta stenåldersboplatser i Låssby FYNDBESKRIVNING Bj 319, fastighet Hede 1:7 Fynden på denna del av fornlämning Bj 319 utgjordes enbart av flinta. Fyndtyperna var i huvudsak enkla avslag men enstaka redskap förekom. Dessa utgjordes främst av kärnor och i två fall av avslag med retusch, i ett fall av avslag med tillslagningskant samt ett övrigt redskap. Fynden redovisas i den efterföljande fyndtabellen. Figur 22. Mikrospånkärna A från schakt 1 på fastigheten Hede 1:7. (GSMA140028:1) Figur 23. Plattformskärna C från schakt 9 på fastigheten Hede 1:7. (GSMA140028:9) Figur 21. Övrigt redskap från schakt 17a på fastigheten Hede 1:7. (GSMA140028:24) Bj 319, fastighet Hede 1:20 Fynden på förundersökningsområdet utgjordes uteslutande av slagen flinta. Den bestod främst av obearbetade avslag, enstaka mikrospån (figur 24) och spån (figur 26) men några enkla redskap förekom också, såsom ett par kärnor (figur 25), ett bearbetat avslag samt ett mikrospån med retusch. Fynden påträffades huvudsakligen i det som kallades lager 1, vilket var lagret ovanför ett lerlager som antogs utgöra den postglaciala leran. I lager 2, under leran påträffades enstaka avslag. Jämför bifogad fyndtabell. 21

24 Göteborgs stadsmuseum Figur 24. Mikrospån från schakt 1 på fastigheten Hede 1:20. (GSMA140030:4) Figur 25. Övrig kärna från schakt 1 på fastigheten Hede 1:20. (GSMA140030:6) Figur 26. Spån från schakt 2 på fastigheten Hede 1:20. (GSMA140030:10) Bj 327, fastighet Låssby 1:4 Fynden på denna boplats bestod främst av enkla avslag. Därtill fanns ett par kärnor, ett par bearbetade avslag och ett övrigt redskap (kärnredskap). Jämför bifogad fyndtabell. Bj 329, fastighet Sörred 14:1 På denna yttre del av boplatsen Bj 329 fanns mycket få fynd. Här påträffades endast avslag samt en övrig kärna. Jämför bifogad fyndtabell. 22

25 Förundersökta stenåldersboplatser i Låssby TOLKNING OCH DATERING Boplatserna Bj 319, 327 och 329 som dokumenterats genom delundersökningar och beskrivningar i denna rapport har det gemensamt att de ligger relativt nära varandra i Låssbyområdet samt att de huvudsakligen kan dateras till mesolitikum. Dateringen bygger dels på att flintmaterialet ofta innehåller mikrospån och att det till stor del är vitpatinerat men också på att nivåerna på boplatserna är omkring 20 m över nuvarande havsnivå. Det betyder att de är minst 7000 år gamla om de var strandbundna, vilket man anser att stenåldersboplatserna ofta var. Den mesolitiska dateringen stärks av iakttagelserna med den förmodade postglaciala leran på de båda förundersökta fastigheterna på Bj 319. En del flinta påträffades under leran och bör därför vara från tiden före den postglaciala transgressionens maximum, som inträffade för 8000 år sedan. En kulturbestämning av boplatserna i Låssby kan enligt iakttagelser av fynd och stratigrafi fastställas till sandarna- och lihultkultur. Något tydligt neolitiskt fyndmaterial påträffades inte på de förundersökta boplatserna i Låssby. Sådant yngre stenåldersmaterial har tidigare påträffats på Bj 319 (se sidan 5). De begränsade undersökta markytorna och det begränsade fyndmaterialet från de olika förundersökningarna i Låssby gör att man inte kan uttala sig något beträffande stenåldersboplatsernas funktion eller sociala organisation. Anläggningar i form av medvetet grävda gropar påträffades i några fall på Bj 319, vilket skulle kunna tyda på en mer varaktig närvaro än endast en tillfällig fiske- eller fångstation. Men anläggningarnas datering och tillhörighet till boplatsen har inte kunnat bekräftas, därför kan ovanstående hypotes varken bekräftas eller avfärdas. Man vet från andra undersökningar att stenåldersmänniskorna i detta område levde på fiskeoch fångst och att de jagade däggdjur på land. Man vet också att det fanns ett stort antal boplatser från mesolitikum vid stränderna i nuvarande Göteborgsområdet, så Låssbybosättarna var långt ifrån ensamma i sin miljö. ANTIKVARISK BEDÖMNING Förundersökningarna på de fyra fastigheterna har inte givit så stort fyndmaterial eller fynd och anläggningar av sådan betydelse att det anses behövas göras några ytterligare undersökningar på dessa fastigheter. Den mer antikvariska iakttagelsen av betydelse vid de olika förundersökningarna kan sägas vara att boplatsen Bj 327 fortsatte något mer söderut än vad som tidigare var känt. Boplatsen sträckte sig delvis ut på den förundersökta fastigheten Låssby 1:4 (figur 27). Någon ytterligare undersökning anses dock inte vara nödvändig på denna del av boplatsen, eftersom fynden var relativt fåtaliga och inga anläggningar eller kulturlager iakttogs. Boplatsen Bj 327 finns fortfarande kvar utanför den förundersökta fastigheten. 23

26 Göteborgs stadsmuseum Figur 27. Boplatsen Bj 327 sträckte sig något längre söderut än vad som tidigare var känt (streckad linje på kartan). LITTERATUR Filipsson, Else-Britt Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2007:11. Gustavsson, Anna Delundersökt boplats. Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2004:15. Hallberg, Patrik Schaktningsövervakning Bj 319. Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2004:29. Lyttkens, Sara En tillfällig aktivitetsplats i Låssby. Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2013:19. Lyttkens, Sara Stenålder i Låssby. Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2013:12. Lyttkens, Sara Yngre bronsålder och äldre järnålder i Låssby. Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2013:17. 24

27 Förundersökta stenåldersboplatser i Låssby Lyttkens, Sara och och Ragnesten, Ulf Forntid i Låssby. Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2013:14. Nieminen, Johannes Ett fåtal flintfynd i Låssby. Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2005:07. Nilsson, Hannes, Nordström, Karin, Ragnesten, Ulf Björlanda. Uppdatering av natur- och kulturvärden. Göteborgs stadsmuseum. Ragnesten, Ulf Boplats rik på slagen flinta. Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2014:09. Ödlund, Fredrika Boplats i Låssby. Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2003:08. 25

28 Fyndtabell Bj 319, Hede 1:7 GSMA : Schakt Sakord st gr Material Beskrivning 1 S1 Mikrospånkärna A 1 73 Flinta 2 S1 Avslag Flinta 3 S3 Avslag 2 4 Flinta 4 S4 Avslag 1 17 Flinta 5 S6 Övrig kärna Flinta 6 S6 Avslag 7 73 Flinta 7 S7 Avslag 2 38 Flinta 8 S8 Avslag 2 9 Flinta 9 S9 Plattformskärna C 1 12 Flinta 10 S9 Mikrospån 1 1 Flinta 11 S9 Avslag 3 33 Flinta 12 S10 Övrig kärna 1 36 Flinta 13 S10 Kärnfragment A 1 7 Flinta 14 S10 Avslag med retusch 1 17 Flinta 15 S10 Spån 3 7 Flinta 16 S10 Avslag Flinta 17 S11 Avslag med retusch Flinta 18 S11 Övrig kärna 1 71 Flinta 19 S11 Mikrospån 1 1 Flinta 20 S11 Bit 1 4 Kvarts Spånliknande 21 S11 Avslag Flinta 22 S16 Avslag med tillslagningskant 1 25 Flinta 23 S16 Avslag 4 64 Flinta 24 S17a Övrigt redskap 1 23 Flinta del av kärnredskap 25 S17a Kort spånfragment 1 1 Flinta 26 S17a Avslag Flinta 27 S17b Avslag 7 55 Flinta 28 S18 Mikrospån 1 1 Flinta 29 S18 Avslag Flinta

29 Fyndtabell Bj 319, Hede 1:20 GSMA : Schakt Sakord st gr Material Beskrivning 1 S1, lager 1 Avslag med inhak 1 9 Flinta 2 S1, lager 1 Spån 1 10 Flinta 3 S1, lager 1 Kort spånfragment 1 1 Flinta 4 S1, lager 1 Mikrospån 1 1 Flinta 5 S1, lager 1 Övrig kärna 1 69 Flinta 6 S1, lager 1 Övrig kärna Flinta 7 S1, lager 1 Avslag Flinta 8 S1, lager 2 Mikrospån med retusch 1 1 Flinta 9 S1, lager 2 Avslag Flinta 10 S2 Spån 1 17 Flinta 11 S2 Mikrospån 1 1 Flinta 12 S2 Avslag 3 43 Flinta 13 S3, undre lagret Avslag 2 15 Flinta

30 Fyndtabell Bj 327, Låssby 1:4 GSMA : Schakt Sakord st gr Material Beskrivning 1 S1 Avslag 5 84 Flinta 2 S3 Plattformskärna C 1 42 Flinta 3 S3 Avslag 2 13 Flinta 4 S4 Övrigt redskap Flinta Kärnredskap 5 S4 Avslag Flinta 6 S5 Övrig kärna Flinta 7 S5 Kort spånfragment 1 1 Flinta 8 S5 Mikrospån 1 1 Flinta 9 S5 Avslag Flinta 10 S6 Avslag med tillslagningskant Flinta 11 S6 Avslag med tillslagningskant 1 49 Flinta 12 S6 Avslag Flinta

31 Fyndtabell Bj 329, Sörred 14:1 GSMA : Schakt Sakord st gr Material Beskrivning 13 S1 Övrig kärna 1 38 Flinta 14 S1 Avslag 2 12 Flinta 15 S2 Avslag 2 38 Flinta

Fornlämning Tuve 76. Ulf Ragnesten. Fornlämning Tuve 76 Tuve socken Boplats Avgränsande förundersökning 2014 Göteborgs kommun

Fornlämning Tuve 76. Ulf Ragnesten. Fornlämning Tuve 76 Tuve socken Boplats Avgränsande förundersökning 2014 Göteborgs kommun Arkeologisk rapport 2015:2 Fornlämning Tuve 76 Fornlämning Tuve 76 Tuve socken Boplats Avgränsande förundersökning 2014 Göteborgs kommun Ulf Ragnesten ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN

Läs mer

Äldre stenåldersboplats i Kungsladugård

Äldre stenåldersboplats i Kungsladugård ARKEOLOGISK RAPPORT 2016:2 Äldre stenåldersboplats i Kungsladugård Fornlämning Göteborg 18 Boplats Fastighet Kungsladugård 31:4 och 31:5 Förundersökning 2015 Göteborgs kommun Ulf Ragnesten ARKEOLOGISK

Läs mer

Stenålder i Låssby. Björlanda 323:1 Björlanda socken Boplats Förundersökning Göteborgs kommun. Sara Lyttkens

Stenålder i Låssby. Björlanda 323:1 Björlanda socken Boplats Förundersökning Göteborgs kommun. Sara Lyttkens Arkeologisk rapport 2013:12 Stenålder i Låssby Björlanda 323:1 Björlanda socken Boplats Förundersökning Göteborgs kommun Sara Lyttkens ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636 Göteborgs

Läs mer

Arkeologisk rapport 2014:3. Vistelse vid havet. Björlanda 311 Fastighet Björlanda 1:63 Boplats Förundersökning 2013 Göteborgs kommun.

Arkeologisk rapport 2014:3. Vistelse vid havet. Björlanda 311 Fastighet Björlanda 1:63 Boplats Förundersökning 2013 Göteborgs kommun. Arkeologisk rapport 2014:3 Vistelse vid havet Björlanda 311 Fastighet Björlanda 1:63 Boplats Förundersökning 2013 Göteborgs kommun Ulf Ragnesten ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636

Läs mer

Utredning i Skutehagen

Utredning i Skutehagen Arkeologisk rapport 2011:10 Utredning i Skutehagen Torslanda Kärr 3:1 m.fl. Utredning 1994 Göteborgs kommun Else-Britt Filipsson ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636 Göteborgs

Läs mer

Stenålder vid Lönndalsvägen

Stenålder vid Lönndalsvägen Arkeologisk rapport 2005:35 Stenålder vid Lönndalsvägen Styrsö 109, 110 och 111 Lönndalsvägen, Brännö Fyndplatser för flinta Schaktövervakning Göteborgs kommun Thomas Johansson ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN

Läs mer

Mindre förundersökning i Låssby

Mindre förundersökning i Låssby ARKEOLOGISK RAPPORT 200 5:1 Mindre förundersökning i Låssby Björlanda 325 Boplats Förundersökning Göteborgs kommun Stig Swedberg ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636 Göteborgs

Läs mer

ARKEOLOGISK RAPPORT 200 6:4. Räbbåsvägen. Björlanda 365 Boplats Bronsålder/järnålder Förundersökning Göteborgs kommun.

ARKEOLOGISK RAPPORT 200 6:4. Räbbåsvägen. Björlanda 365 Boplats Bronsålder/järnålder Förundersökning Göteborgs kommun. ARKEOLOGISK RAPPORT 200 6:4 Räbbåsvägen Björlanda 365 Boplats Bronsålder/järnålder Förundersökning Göteborgs kommun Tom Wennberg ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636 Göteborgs

Läs mer

Historiska lämningar och en stenåldershärd vid Djupedals Norgård

Historiska lämningar och en stenåldershärd vid Djupedals Norgård Arkeologisk rapport 2013:9 Historiska lämningar och en stenåldershärd vid Djupedals Norgård Säve 275 Djupedal 2:2 Boplats Förundersökning Göteborgs kommun Sara Lyttkens ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS

Läs mer

Förundersökt stenåldersboplats

Förundersökt stenåldersboplats ARKEOLOGISK RAPPORT 200 8:3 Förundersökt stenåldersboplats Björlanda 323 Låssby 1:7 (lotten A) Boplats Förundersökning 1996 Göteborgs kommun Johan Wigforss BILD ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM

Läs mer

ARKEOLOGISK RAPPORT 200 6: 1. Utkant av boplats. Västra Frölunda 343 Fiskebäck 87:8 Boplats Förundersökning Göteborgs kommun.

ARKEOLOGISK RAPPORT 200 6: 1. Utkant av boplats. Västra Frölunda 343 Fiskebäck 87:8 Boplats Förundersökning Göteborgs kommun. ARKEOLOGISK RAPPORT 200 6: 1 Utkant av boplats Västra Frölunda 343 Fiskebäck 87:8 Boplats Förundersökning Göteborgs kommun Petra Rudd BILD ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636

Läs mer

Äldre stenålder på Näset

Äldre stenålder på Näset Arkeologisk rapport 2011:8 Äldre stenålder på Näset Västra Frölunda 319 Näset 43:27 Boplats Förundersökning Göteborgs kommun Mats Sandin och Ulf Ragnesten ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM

Läs mer

En tillfällig aktivitetsplats i Låssby

En tillfällig aktivitetsplats i Låssby Arkeologisk rapport 2013:19 En tillfällig aktivitetsplats i Låssby Björlanda 625 Tillfällig aktivitetsplats Arkeologisk förundersökning Göteborgs kommun Sara Lyttkens ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 220-9941-94 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 577.94.Z 400 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

ort ., l ~~ ~ ~8. STADSMUSEUM över kompletterande förundersökning i Göteborgs kommun 200 l ~~~(~ a;) \ ~.». Nr ~Ool :s

ort ., l ~~ ~ ~8. STADSMUSEUM över kompletterande förundersökning i Göteborgs kommun 200 l ~~~(~ a;) \ ~.». Nr ~Ool :s a G-! MA- O 1000'1 Göteborgs stadsmuseum Arkeologisk adåvnmoott Nr ~Ool :s ort över kompletterande förundersökning i Göteborgs kommun 200 l Tarslanda socken nr l 54 stenåldersboplats ~.». ;.!(...,0=> ~

Läs mer

Utredning vid Ängås gård

Utredning vid Ängås gård Arkeologisk rapport 2010:4 Utredning vid Ängås gård Västra Frölunda Järnbrott 177:1 m.fl. Utredning Göteborgs kommun Ulf Ragnesten ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636 Göteborgs

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:35

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:35 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:35 Undersökning: Tuve 115 Lst:s dnr: 220-11150-94 Ansvarig institution: Göteborgs Stadsmuseum Eget dnr: 775/95 z 430 Ansvarig för undersökningen: Johan

Läs mer

Sten- och bronsålder vid Albatross golfbana

Sten- och bronsålder vid Albatross golfbana Arkeologisk rapport 2005:41 Sten- och bronsålder vid Albatross golfbana Säve 388 och 389 Albatross golfbana, Trollered 1:1 Boplatser Förundersökning Göteborgs kommun Thomas Johansson ARKEOLOGISK RAPPORT

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08 Undersökning: Arkeologisk förundersökning Lst:s dnr: 431-34785-2012 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 257/13 917 Ansvarig för

Läs mer

Forntid i Hulan, Askim

Forntid i Hulan, Askim Arkeologisk rapport 2010:5 Forntid i Hulan, Askim Askim 128, 273 och 274 Hulan 4:6 m.fl. Boplatser Förundersökning Göteborgs kommun Ulf Ragnesten ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636

Läs mer

Stenåldersboplats i trädgård

Stenåldersboplats i trädgård Arkeologisk rapport 2013:3 Stenåldersboplats i trädgård Askim 181 Hult 126:7 Boplats Förundersökning Göteborgs kommun Else-Britt Filipsson och Magnus von der Luft ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM

Läs mer

Arkeologisk rapport 2012:4. Sörredsmotet. Sörredsmotet, Lundby socken Arendal 12:117 Utredning 2011 Göteborgs kommun.

Arkeologisk rapport 2012:4. Sörredsmotet. Sörredsmotet, Lundby socken Arendal 12:117 Utredning 2011 Göteborgs kommun. Arkeologisk rapport 2012:4 Sörredsmotet Sörredsmotet, Lundby socken Arendal 12:117 Utredning 2011 Göteborgs kommun Ulf Ragnesten ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636 Göteborgs

Läs mer

Utredning kring Kvillebäcken

Utredning kring Kvillebäcken Arkeologisk rapport 2005:40 Utredning kring Kvillebäcken Hökälla gård Historisk lämning Utredning Göteborgs kommun Thomas Johansson ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636 Göteborgs

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2015:12

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2015:12 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2015:12 Undersökning: Arkeologisk förundersökning och slutundersökning Lst:s dnr: 431-1566-2003 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 2119/02-5331

Läs mer

Ekbackens gård. Arkeologisk förundersökning. Om- och tillbyggnation vid fd. Vångdalens kriminalvårdsanstalt. Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland

Ekbackens gård. Arkeologisk förundersökning. Om- och tillbyggnation vid fd. Vångdalens kriminalvårdsanstalt. Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Arkeologisk förundersökning Ekbackens gård Om- och tillbyggnation vid fd. Vångdalens kriminalvårdsanstalt Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Robin Olsson Rapport 2005:21, avdelningen för arkeologisk

Läs mer

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland.

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland. Rapport 2014:02 broby 1:1 Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland Tove Stjärna Läs rapporten i PDF www.stockholmslansmuseum.se Järnvägsgatan 25, 131 54

Läs mer

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40 Rapport 2012:40 Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av gravfältet RAÄ 29:1 i Färentuna socken, Ekerö kommun, Uppland. Tina Mathiesen Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2014:5

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2014:5 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2014:5 Undersökning: Arkeologisk förundersökning Lst:s dnr: 220-5155-91 Ansvarig institution: Göteborgs historiska museum Eget dnr: 471-331 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:43

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:43 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:43 Undersökning: Säve, Albatross golfbana Lst:s dnr: 220-907-96, 220-18406-2001 Ansvarig institution: Göteborgs Stadsmuseum Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera uv väst rapport 2010:23 arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera Bohuslän, Herrestad socken, Herrestad-Torp 1:26, fornlämning 168 samt

Läs mer

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad UV VÄST RAPPORT 2005:8 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad Halland, Träslöv socken och Varbergs stad, Träslöv 2:14, 3:2, 37:1, RAÄ 100 Jörgen Streiffert UV VÄST RAPPORT

Läs mer

Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning. Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne

Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning. Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2005:19 Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne Bo Bondesson Hvid 2005 wallin

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

Rävsnäs. Kabelschakt vid stensättningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning

Rävsnäs. Kabelschakt vid stensättningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:73 Rävsnäs Kabelschakt vid stensättningar Förundersökning i form av schaktningsövervakning Toresund 48:1, 376 och 380 Rävsnäs 3:8 Toresunds socken Strängnäs kommun

Läs mer

Oxie 1:5 Golfbanan. Arkeologisk utredning 2006. Utredning inför anläggandet av ny golfbana vid Lunnebjär. Oxie socken i Malmö stad Skåne län

Oxie 1:5 Golfbanan. Arkeologisk utredning 2006. Utredning inför anläggandet av ny golfbana vid Lunnebjär. Oxie socken i Malmö stad Skåne län Arkeologisk utredning 2006 Oxie 1:5 Golfbanan Utredning inför anläggandet av ny golfbana vid Lunnebjär Oxie socken i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi Rapport 2006:067 Per Jansson

Läs mer

Under Rocklundas bollplaner

Under Rocklundas bollplaner Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:36 Under Rocklundas bollplaner Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Västerås 34:1 m.fl. Rocklunda Skerike socken Västerås kommun Västmanland Ulf Alström

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför uppställning av kraftledningsstolpe samt schaktning intill gravfältet RAÄ Frösunda 46:1, Vallentuna kommun.

Arkeologisk förundersökning inför uppställning av kraftledningsstolpe samt schaktning intill gravfältet RAÄ Frösunda 46:1, Vallentuna kommun. (1/2) Vår beteckning: AL 2014.45 Lst beteckning: 4311-30930-2014 Rapport 2014:29 Arkeologisk förundersökning inför uppställning av kraftledningsstolpe samt schaktning intill gravfältet RAÄ Frösunda 46:1,

Läs mer

Utredning i södra Brottkärr

Utredning i södra Brottkärr ARKEOLOGISK RAPPORT 200 7:5 Utredning i södra Brottkärr Askim 281, 282 & 283 Brottkärr 63:1 m fl Boplatser Utredning Göteborgs kommun Magnus von der Luft & Thomas Johansson BILD ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN

Läs mer

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland,

Läs mer

Schakt i kvarteret Jakob Större 13

Schakt i kvarteret Jakob Större 13 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:37 Schakt i kvarteret Jakob Större 13 Arkeologisk förundersökning Fornlämning Stockholm 103:1 Kvarteret Jakob Större 13 Stockholm stad Stockholms kommun Uppland

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 431-7397-2010 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 637/10 917 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

371 och 373 inom Börsås 1:3 m. fl., Skredsvik 160, 163, 177, 178, 360, Skredsviks socken, Uddevalla kommun. Arkeologisk förundersökning

371 och 373 inom Börsås 1:3 m. fl., Skredsvik 160, 163, 177, 178, 360, Skredsviks socken, Uddevalla kommun. Arkeologisk förundersökning Skredsvik 160, 163, 177, 178, 360, 371 och 373 inom Börsås 1:3 m. fl., Skredsviks socken, Uddevalla kommun. Arkeologisk förundersökning Louise Olsson och Kalle Thorsberg Skredsvik 160, 163, 177, 178,

Läs mer

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby uv MITT, rapport 2010:24 arkeologisk förundersökning Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby Uppland; Vallentuna socken; Vallentuna-Åby 1:94; Vallentuna 40:1 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:24

Läs mer

VA-Ledning Kartorp-Listerby

VA-Ledning Kartorp-Listerby VA-Ledning Kartorp-Listerby Arkeologisk utredning och förundersökning Listerby socken, Ronneby kommun Blekinge museum rapport 2013:2 Arwo Pajusi Innehåll Inledning och bakgrund... 2 Topografi och kulturhistoria...

Läs mer

Västnora, avstyckning

Västnora, avstyckning ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:32 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 Västnora, avstyckning RAÄ Västerhaninge 150:1, 158:1, 165:1, Västnora 4:23, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland Tomas Ekman

Läs mer

P 4072 ANTIKVARISK KONTROLL

P 4072 ANTIKVARISK KONTROLL P 4072 ANTIKVARISK KONTROLL Schaktningsarbete längs Ultunaallén Ultuna 2:1, Bondkyrko socken, Uppland Lst dnr: 431-12850-4 Av Per Falkenström & Helena Hulth SAU Rapport 2005:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...

Läs mer

Boplats vid Waldorfskolan i Söderköping

Boplats vid Waldorfskolan i Söderköping Rapport 2008:138 Arkeologisk förundersökning Boplats vid Waldorfskolan i Söderköping RAÄ 307 Hammarspången 1:3 och Ällerstad 1:31 Drothems socken Söderköpings kommun Östergötlands län Rickard Lindberg

Läs mer

Schaktning för ny VA-ledning

Schaktning för ny VA-ledning Schaktning för ny VA-ledning Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Herrestad 60, Utby 5:1, Herrestad socken, Uddevalla kommun Mattias Öbrink Bohusläns museum Rapport 2010:26 Redovisning

Läs mer

Långbro. Arkeologisk utredning vid

Långbro. Arkeologisk utredning vid Arkeologisk utredning vid Långbro Särskild arkeologisk utredning inom del av fastigheten Långbro 1:1, Vårdinge socken, Södertälje kommun, Södermanland. Rapport 2010:52 Kjell Andersson Arkeologisk utredning

Läs mer

Arkeologisk utredning vid Västra Sund. RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22

Arkeologisk utredning vid Västra Sund. RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22 1 Arkeologisk utredning vid Västra Sund RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22 VÄRMLANDS MUSEUM Dokumentation & samlingar Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax: 054-701

Läs mer

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 Arkeologisk förundersökning 2014 2015 Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 HUSBYGGE Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:1 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Forntida spår i hästhage

Forntida spår i hästhage Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:82 Forntida spår i hästhage Arkeologisk utredning RAÄ 389 och 390 Vänsta 1:101 Kolbäck socken Västmanland Anna Egebäck Forntida spår i hästhage Arkeologisk utredning

Läs mer

VA-ledning Sandviken - etapp I

VA-ledning Sandviken - etapp I VA-ledning Sandviken - etapp I Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Särskild utredning Blekinge museum rapport 2010:12 Mikael Henriksson Bakgrund Sölvesborgs kommuns planer på att anlägga VA-ledning från

Läs mer

Lunden 1:24. Raä 306

Lunden 1:24. Raä 306 : Arkeologisk förundersökning Lunden 1:24. Raä 306 Tegneby socken Orust kommun BOHUSLÄNS MUSEUM Rapport 2005:6 Joakim, Åberg Rapport från utförd arkoolouisk undorsöklinu IENTIFIEIIINGSUPPGIFTBI ID'!131-78581-2003

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

ÖSTRA ENEBY 1:1 OCH 1:27

ÖSTRA ENEBY 1:1 OCH 1:27 RAPPORT 2014:32 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 ÖSTRA ENEBY 1:1 OCH 1:27 ÖSTRA ENEBY 1:1 OCH 1:27 ÖSTRA ENEBY SOCKEN NORRKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN PETTER NYBERG Östra Eneby 1:1 och 1:27 Innehåll

Läs mer

Malmölandet, Norrköping

Malmölandet, Norrköping Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:44 Malmölandet, Norrköping Arkeologisk utredning etapp 2 Björnviken 2:1 och Krusenhov 2:1 Kvillinge socken Östergötland Jan Ählström Malmölandet, Norrköping Arkeologisk

Läs mer

Arkeologi vid Putsegården

Arkeologi vid Putsegården Arkeologisk rapport 2014:16 Arkeologi vid Putsegården NY 1/Internnummer 199 Lundby socken Boplats Utredning och förundersökning Göteborgs kommun Ulf Ragnesten ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM

Läs mer

Hamnen 21:147, Innestaden 1:14 Malmö stad, Malmö kommun.

Hamnen 21:147, Innestaden 1:14 Malmö stad, Malmö kommun. Rapport 2014:1 Hamnen 21:147, Innestaden 1:14 Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk förundersökning 2013-2014 Therese Ohlsson Rapport 2014:1 Hamnen 21:147, Innestaden 1:14, Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk

Läs mer

Undersökning av en härd och odlingslager i Åby

Undersökning av en härd och odlingslager i Åby Undersökning av en härd och odlingslager i Åby Arkeologisk utredning, etapp 2 Kvarntorp 7:3, Kvillinge socken, Norrköping kommun, Östergötland SAU rapport 2014:27 Fredrik Andersson SAU rapporter 2014:27

Läs mer

Stora Sjögestad 20:1

Stora Sjögestad 20:1 UV RAPPORT 2011:131 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stora Sjögestad 20:1 Förundersökning inför utvidgning av körbana för hästar Vreta Naturbruksgymnasium, Stora Sjögestad 20:1 Vreta kloster socken, Linköpings

Läs mer

Rapport 2012:26. Åby

Rapport 2012:26. Åby Rapport 2012:26 Åby Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll intill fornlämning RAÄ 168:1 och 169:1 inom fastigheten Åby 1:4, Hölö socken, Södertälje kommun, Södermanland. Tove Stjärna Rapport

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng

Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng UV VÄST RAPPORT 2000:24 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng Halland, Falkenbergs kommun, Morup socken, Morup-Lyngen 34:1, 5:1 och 17:1, RAÄ 20, 104, 107

Läs mer

Rapport efter en särskild arkeologisk utredning på fastigheten Öninge 1.15 i Västergarn socken, Gotlands region och län

Rapport efter en särskild arkeologisk utredning på fastigheten Öninge 1.15 i Västergarn socken, Gotlands region och län Rapport efter en särskild arkeologisk utredning på fastigheten Öninge 1.15 i Västergarn socken, Gotlands region och län Länsstyrelsens dnr. 431-2790-14 Inledning 3 Tidigare undersökningar 4 Undersökningen

Läs mer

Två fjärrvärmeschakt i Sala

Två fjärrvärmeschakt i Sala Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:23 Två fjärrvärmeschakt i Sala Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 62 Norra Esplanaden Sala stadsförsamling Västmanland Ulf Alström

Läs mer

Ett dräneringsschakt inom kvarteret Gisle på Kyrkbacken i Västerås

Ett dräneringsschakt inom kvarteret Gisle på Kyrkbacken i Västerås Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:17 Ett dräneringsschakt inom kvarteret Gisle på Kyrkbacken i Västerås Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Västerås 232:1 Kvarteret

Läs mer

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 Rapport 2007:27 Arkeologisk förundersökning Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 RAÄ 201 Kv Tandläkaren 5 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U

Läs mer

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen UV RAPPORT 2014:94 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Ekhammar 4:268 och Korsängen

Läs mer

arkivrapport Inledning Målsättning och syfte Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson Nyköping Sörmlands museum, Peter Berg

arkivrapport Inledning Målsättning och syfte Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson Nyköping Sörmlands museum, Peter Berg Nr 2015:03A KN-SLM14-180 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Peter Berg datum. 2015-02-03 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Arkeologisk utredning inför detaljplan i Västra Tunhem

Arkeologisk utredning inför detaljplan i Västra Tunhem Arkeologisk utredning inför detaljplan i Västra Tunhem Arkeologisk utredning Nordkroken 1:30 m.fl. Västra Tunhem socken, Vänersborg kommun Sofie Hultqvist Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport 2015:7

Läs mer

Antikvarisk kontroll. Kaselyckan 6 Raä 7. Uddevalla socken Uddevalla kommun. Rapport 2003: 19 Barbro Lindh

Antikvarisk kontroll. Kaselyckan 6 Raä 7. Uddevalla socken Uddevalla kommun. Rapport 2003: 19 Barbro Lindh Antikvarisk kontroll Kaselyckan 6 Raä 7 Uddevalla socken Uddevalla kommun Rapport 2003: 19 Barbro Lindh Rapport från utförd arkeologisk undersökning BDIIIERINGSIIPPIFTEIl Dnr: 431-8550-2003,435-11292-2003

Läs mer

Häle 1 :9, 1:10 Kebene 1:7, 1 :23 Siröd 1 :28

Häle 1 :9, 1:10 Kebene 1:7, 1 :23 Siröd 1 :28 Arkeologisk schaktkontroll Häle 1 :9, 1:10 Kebene 1:7, 1 :23 Siröd 1 :28 Stenkyrka socken Tjörns kommun Rapport 1999:1 Agneta Gustafsson Antikvarisk schaktkontroll HAle 1:9, 1:10 Kebene 1 :7, 1 :23 Siröd

Läs mer

Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1

Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1 Arkeologisk förundersökning 2014 Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1 HUSBYGGE Källstorps socken, Trelleborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2014:12 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2014

Läs mer

Styrsö socken, Göteborgs kommun. G1514:1 inom Styrsö 2:613 m. fl.,

Styrsö socken, Göteborgs kommun. G1514:1 inom Styrsö 2:613 m. fl., G1514:1 inom Styrsö 2:613 m. fl., Styrsö socken, Göteborgs kommun Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte Magnus von der Luft och Kalle Thorsberg G1514:1 inom Styrsö 2:613 m. fl., Styrsö socken,

Läs mer

Önsvala 1:17 & 1:18, fornlämning 8

Önsvala 1:17 & 1:18, fornlämning 8 Arkeologisk förundersökning 2017 Önsvala 1:17 & 1:18, fornlämning 8 HUSBYGGE Nevishögs socken, Staffanstorps kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2017:5 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2017

Läs mer

Rapport nr: 2015:09 Projekt nr: 1519

Rapport nr: 2015:09 Projekt nr: 1519 Rapport nr: 2015:09 Projekt nr: 1519 1 (3) arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Ann Luthander 611 86 Nyköping från. Sörmlands Arkeologi AB, Lars Norberg datum. 2015-10-28 ang. förenklad

Läs mer

Smedstad 1:24, Verkstadsområdet

Smedstad 1:24, Verkstadsområdet Rapport 2009:22 Arkeologisk utredning etapp 2 Smedstad 1:24, Verkstadsområdet Linköpings stad och kommun Östergötlands län Kjell Svarvar Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L N I N G

Läs mer

Mesolitisk boplats i Kullavik

Mesolitisk boplats i Kullavik UV VÄST RAPPORT 2003:10 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Mesolitisk boplats i Kullavik Halland, Släp socken, Släps Kullen 2:12, RAÄ 214 Betty-Ann Munkenberg UV VÄST RAPPORT 2003:10 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Läs mer

Ledningsdragning vid Kummelby på Lustigkulle Inom fastigheten Tingstad 9:5

Ledningsdragning vid Kummelby på Lustigkulle Inom fastigheten Tingstad 9:5 Rapport 2007:103 Arkeologisk förundersökning/antikvarisk kontroll Ledningsdragning vid Kummelby på Lustigkulle Inom fastigheten Tingstad 9:5 RAÄ 47 och 48 Tingstads socken Norrköpings kommun Östergötlands

Läs mer

Anneröd 2:3 Raä 1009

Anneröd 2:3 Raä 1009 Arkeologisk förundersökning Anneröd 2:3 Raä 1009 Skee socken Strömstads kommun Bohusläns museum 2005:5 Robert Hernek Arkeologisk förundersökning, Anneröd 2:3 Raä 1009 Skee socken Strömslads kommun Ur allmsnt

Läs mer

Rapport från utförd arkeologisk undersökning IDENTIFIERINGSUPPGIFTER

Rapport från utförd arkeologisk undersökning IDENTIFIERINGSUPPGIFTER Rapport från utförd arkeologisk undersökning IDENTIFIERINGSUPPGIFTER Dnr 431-51194-23 Eget Dnr 18/4 K Kontonr 1248 Socken/stad Rönnäng Sn/stadsnr 1591 Fornl.nr. 56 Landskap Bo Län Västra Götaland Kommun

Läs mer

Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge

Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge UV MITT, RAPPORT 2006:24 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge Södermanland, Botkyrka socken, Tullinge 21:223, RAÄ 505:1 Cecilia Grusmark UV MITT, RAPPORT 2006:24

Läs mer

Skogholm 2, fornlämning 89 & 90

Skogholm 2, fornlämning 89 & 90 Arkeologisk förundersökning 2015 Skogholm 2, fornlämning 89 & 90 STALLBYGGE Fosie socken, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:9 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2015 Skogholm 2, fornlämning

Läs mer

Utredning vid Kulla. Arkeologisk utredning. Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland. Jonas Ros

Utredning vid Kulla. Arkeologisk utredning. Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland. Jonas Ros Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:69 Utredning vid Kulla Arkeologisk utredning Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland Jonas Ros Utredning vid Kulla Arkeologisk utredning Östra

Läs mer

Hästhage i Mosås. Bytomtsrester och stolphål. Arkeologisk utredning. Mosås 14:2 Mosås socken Närke. Anna Egebäck

Hästhage i Mosås. Bytomtsrester och stolphål. Arkeologisk utredning. Mosås 14:2 Mosås socken Närke. Anna Egebäck Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:6 Hästhage i Mosås Bytomtsrester och stolphål Arkeologisk utredning Mosås 14:2 Mosås socken Närke Anna Egebäck Innehållsförteckning Inledning... 1 Topografi och

Läs mer

Arkeologisk rapport 2013:10. Utredning i Hästevik. Fastighet Hästevik 2:32 Torslanda socken Särskild utredning 2013 Göteborgs kommun.

Arkeologisk rapport 2013:10. Utredning i Hästevik. Fastighet Hästevik 2:32 Torslanda socken Särskild utredning 2013 Göteborgs kommun. Arkeologisk rapport 2013:10 Utredning i Hästevik Fastighet Hästevik 2:32 Torslanda socken Särskild utredning 2013 Göteborgs kommun Sara Lyttkens ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

Utredning i Högsbo-Eklanda

Utredning i Högsbo-Eklanda ARKEOLOGISK RAPPORT 200 9:4 Utredning i Högsbo-Eklanda Högsbo, Västra Frölunda Utredning 1992 Göteborgs kommun Ulf Ragnesten ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636 Göteborgs Stadsmuseum

Läs mer

Fjärrvärmeanslutningar i Arboga

Fjärrvärmeanslutningar i Arboga Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:57 Fjärrvärmeanslutningar i Arboga Förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 34 Soopiska gården 2, Fältskären 2 och 3 samt Storgatan Arboga stadsförsamling

Läs mer

Tuve 10:143 m. fl., Tuve socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning, steg 2. Petra Aldén Rudd

Tuve 10:143 m. fl., Tuve socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning, steg 2. Petra Aldén Rudd Tuve 10:143 m. fl., Tuve socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning, steg 2 Petra Aldén Rudd Tuve 10:143 m. fl., Tuve socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning, steg 2 Petra Aldén Rudd Tuve 10:143

Läs mer

Kvarteret Stadsträdgården i Sala

Kvarteret Stadsträdgården i Sala Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:29 Kvarteret Stadsträdgården i Sala Arkeologisk förundersökning RAÄ 62 Kvarteret Stadsträdgården Sala stadsförsamling Västmanland Ulf Alström Innehållsförteckning

Läs mer

Kompletterande förundersökning av boplatsen Björlanda 345

Kompletterande förundersökning av boplatsen Björlanda 345 uv väst rapport 2009:31 arkeologisk förundersökning Kompletterande förundersökning av boplatsen Björlanda 345 Bohuslän, Björlanda socken, Kålsered 1:36, RAÄ 345 Johannes Nieminen uv väst rapport 2009:31

Läs mer

Rapport nr: 2015:03 Projekt nr: 1513

Rapport nr: 2015:03 Projekt nr: 1513 Rapport nr: 2015:03 Projekt nr: 1513 1(5) arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattson 611 86 Nyköping från. Sörmlands Arkeologi AB, Lars Norberg datum. 2015-06-24 ang. förenklad

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Kärsta och Orresta Schaktningsövervakning invid fornlämningarna Björksta 8:1 och 556,

Läs mer

Arkeologisk rapport 2012:3. Utkant av en boplats. Björlanda 348:2 Hovgården 1:10 Boplats Förundersökning 2011 Göteborgs kommun.

Arkeologisk rapport 2012:3. Utkant av en boplats. Björlanda 348:2 Hovgården 1:10 Boplats Förundersökning 2011 Göteborgs kommun. Arkeologisk rapport 2012:3 Utkant av en boplats Björlanda 348:2 Hovgården 1:10 Boplats Förundersökning 2011 Göteborgs kommun Ulf Ragnesten ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636

Läs mer

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka Halland, Kungsbacka stad, kvarteret Banken 7 och 8, RAÄ 10 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK

Läs mer

Tre nya tomter i Ekängen

Tre nya tomter i Ekängen Rapport 2012:44 Arkeologisk förundersökning Tre nya tomter i Ekängen Stensätter 1:12 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR

Läs mer

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015.

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad

Läs mer