Råd och regler för enklare hämtning vid enskilt avlopp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Råd och regler för enklare hämtning vid enskilt avlopp"

Transkript

1 Gäller från och med Råd och regler för enklare hämtning vid enskilt avlopp Miljö Arbetsmiljö Slamkvalitet - Kretslopp Vid frågor: allmän information Diplomerade anläggningsentreprenörer, se lista Tekniska kontoret, tel Slam&Brunnrensning, tel Miljöenheten, tel V

2 2

3 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Krav på arbetsmiljön Många inblandade vid enskilt avlopp Vilka regler gäller och hur fungerar det? Hämtningsintervall och tidpunkt Underlätta för entreprenören Fastighetsägaren kan påverka anläggningens funktion Skador och hinder Checklista befintlig anläggning Fast sugledning Lättare lock Kontakter och hemsidor för mer information Diplomerade anläggningsentreprenörer Viktigt för anläggningsentreprenören

4 1 Sammanfattning I Sunne kommun finns ca 4000 enskilda avloppsanläggningar med slamavskiljare som skall tömmas. För att förtydliga råd och regler vid enskilt avlopp har denna information tagits fram. Medverkande har varit: Miljöenheten Entreprenör för hämtning av slam Arbetsmiljöverket Anläggningsentreprenörer Tekniska enheten, Administration, Avfall och VA Våra grannkommuner Privata fastighetsägare, noteringar från informationsmöten Leverantörer och grossister Det är i Sunne kommuns Renhållningsordning som bestämmelserna vid hämtning av slam är fastställda. Avgifterna finns redovisade i Avfallstaxan. Arbetsmiljöverkets krav på god arbetsmiljö är vägledande. Miljöenheten är tillsynsmyndighet, utfärdar tillstånd och beslut, skall alltid kontaktas före nybyggnad eller renovering. Fastighetsägaren är ansvarig för drift och underhåll av anläggningen samt att kraven på miljö, arbetsmiljö och slamkvalitet uppfylls. Från och med år 2014 kommer styrning av entreprenör och fakturering att ske från Tekniska enheten. Är min befintliga anläggning godkänd? Använd checklistan i kapitel 9 för enkel kontroll. Observera att en anläggning skall uppfylla både miljökraven och arbetsmiljökraven för att vara godkänd. Finns brister i någon del är en renovering, ombyggnad eller komplettering nödvändig. Före renovering eller ombyggnad skall alltid Miljöenheten kontaktas. 4

5 2 Krav på arbetsmiljön Prioriterade åtgärder 1. Ta fram Råd och regler 2. Tydligare Renhållningsordning och avgifter 3. Nya/nyrenoverade anläggningar skall uppfylla kraven 4. De största/tyngsta locken skall åtgärdas 5. Långa slangdragningar och hinder skall åtgärdas 6. Övriga krav skall vara uppfyllda Nya/nyrenoverade anläggningar 1. Anpassad transportväg för ett fordon på 26ton och en höjd på cirka 4m. 2. Säker uppställning vid hämtning, får ej skapa fara för chaufför eller övrig trafik. 3. Slangdragning max 10 meter på plan mark utan hinder 4. Lockets vikt max 15kg, säkrat så att inte barn eller djur kan få av locket, monteras så att underkant kommer 5-10cm ovan marknivå 5. Eventuell fosforfälla skall ha filtermaterialet i säck som vid byte kan lyftas ur med kran, gammalt filtermaterial/säck skall lämnas på anvisad plats vid Holmby återvinningscentral. För att få beslut från Miljöenheten ska dessa krav vara uppfyllda. Att kraven uppfylls skall även framgå i det slutbesiktningsprotokoll som lämnas in när projektet avslutas. Befintliga anläggningar 1. Anpassad transportväg för ett fordon på 26ton och en höjd på cirka 4m. 2. Säker uppställning vid hämtning, får ej skapa fara för chaufför eller övrig trafik. 3. Slangdragning max 20 meter på plan mark utan hinder 4. Ett betonglock med max diameter 76cm och en tjocklek på 4cm med fasta lyfthandtag kan användas. Monteras så att underkant kommer 5-10cm ovan marknivå 5. Plast/glasfiberlock som väger ca 15kg vid denna storlek är också tillåtna, vanligt på nyare plastbrunnar, säkrat så att inte barn eller djur kan få av locket. Monteras så att underkant kommer 5-10cm ovan marknivå 6. Eventuell fosforfälla skall ha filtermaterialet i säck som vid byte kan lyftas ur med kran, gammalt filtermaterial/säck skall lämnas på anvisad plats vid Holmby återvinningscentral. OBS! Är du tveksam om miljökraven uppfylls, kontakta Miljöenheten för bedömning. 5

6 3 Många inblandade vid enskilt avlopp Tekniska enheten/avfall Ansvarig via Renhållningsordningen för insamling av slam som klassas som sorterat hushållsavfall Tekniska enheten/administration Kundregister, styr entreprenörens arbete vid hämtning, fakturering Fastighetsägaren Ansvarig för drift och underhåll av anläggningen samt att kraven för miljö, arbetsmiljö och slamkvalitet uppfylls Miljöenheten Tillsynsmyndighet, utfärdar tillstånd och beslut för enskilt avlopp, skall alltid kontaktas före nybyggnad eller renovering Anläggningsentreprenör Utför projektering och anläggningsjobb åt fastighetsägaren vid nybyggnad eller renovering. Kan även lämna serviceavtal på anläggningen Entreprenör för hämtning av slam Utför hämtning från fastighetsägarens anläggning, ger även råd vid förbättring av arbetsmiljön Tekniska enheten/va Tar emot och behandlar slammet vid Sunne reningsverk, driver även kvalitetsarbetet med återvunnen växtnäring där restprodukten återförs i kretslopp Bönder Återvunnen växtnäring återförs i kretslopp till jordbruks och åkermark 4 Vilka regler gäller och hur fungerar det? För vilka gäller reglerna Gäller alla anläggningar, befintliga och vid nybyggnad eller renovering, även de anläggningar som enligt plan senare kommer att anslutas till kommunalt avlopp. Vem är ansvarig för att reglerna följs Fastighetsägaren. Arbetsmiljöverkets krav, sammanfattning Anpassad transportväg för ett fordon på 26ton och en höjd på cirka 4m. Lämplig uppställning vid hämtning, får ej skapa fara för chaufför eller övrig trafik. Arbetsbelastningen vid hantering av lock och slangdragning skall hållas så låg som möjligt. 6

7 Renhållningsordningen I kommunens Renhållningsordning regleras hämtning av sorterat hushållsavfall, där framgår vad som är speciellt för slam och fosforfällans filtermaterial från enskilt avlopp. Bestämmelserna är anpassade till Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Normalt töms hela slamavskiljaren 1gång per år enligt fastställt hämtningsschema. Hämtning sker från slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk. Filtermaterial i fosforfällor skall bytas av leverantören som skall lämna gammalt filtermaterial på anvisad plats vid Holmby återvinningscentral. Se till att detta ingår i ett serviceavtal. Tekniska enheten I vårt kundregister ligger alla uppgifter om enskilda avloppsanläggningar. Fastighetsägare och adressuppgifter Brunnsnummer och volym Hämtningsintervall och område I systemet skapas den lista som ligger till grund för den hämtning som vår entreprenör gör Fakturering, uppföljning och statistik Entreprenör för hämtning av slam Tekniska enheten har upphandlat den entreprenör som hämtar och tömmer fastighetens slamavskiljare och rapporterar tillbaka. Eventuella synpunkter som entreprenören har noteras på en avvikelserapport som återförs till fastighetsägaren. Ger råd vid förbättring av arbetsmiljön vid hämtning. 7

8 Vart körs slammet Allt slam körs till Sunne reningsverk där det matas in i reningsverkets slambehandling där allt slam från kommunens övriga reningsverk och enskilda anläggningar behandlas i vår behandlingsprocess. Slutprodukten återvunnen växtnäring är kvalitetssäkrad och hygieniserad. Vid Holmby återvinningscentral finns en speciellt avdelad plats där färdig produkt kan mellanlagras. Vart hamnar slammet slutligen Enligt nationella miljömål skall den återvunna växtnäringen som bland annat är rik på fosfor återföras i kretslopp till jordbruks och åkermark. Via provtagning och rutiner kontrolleras att till exempel salmonella inte finns påvisat. I Sunne kommun återförs ca ¼ till åkermark, resterande del ca ¾ läggs som växtskikt på nedlagda deponier. Det är i allas intresse och ansvar att vi hjälps åt att uppnå en bra kvalitet på slammet, ett ständigt förbättringsarbete är en förutsättning för detta. Återvunnen växtnäring återförs i kretslopp till jordbruks och åkermark med fastgödselspridare. Lätthanterad produkt utan luktproblem. Arealen plöjs inom 1 dygn. 8

9 5 Hämtningsintervall och tidpunkt Ordinarie tur Normalt töms hela slamavskiljaren 1g/år enligt fastställt schema där hämtning sker områdesvis. Ta reda på under vilken period hämtning från din anläggning sker så att du kan förbereda. Vill man se hela schemat kan man gå in på där finns länken Körschema slamtömning Innan nytt område påbörjas annonseras detta även i Sunnenytt. Ändrat hämtningsintervall Dispens kan beviljas för förlängt intervall 2-3 år, då anpassas hämtningen till ordinarie tur, eller uppehåll för till exempel ödehus. Behövs tätare hämtning beställer man hämtning 2 eller 3 gånger per år, då anpassas en av hämtningarna till ordinarie tur. Att ha för långt hämtningsintervall medför risk för avloppsstopp eller att slam passerar och förstör efterföljande rening. Kan bli mycket kostsamt. Vill man inte ha hämtning enligt ordinarie tur beställer man hämtning till exempel på sommaren eller enligt andra önskemål. Vid sluten tank beställer oftast fastighetsägaren själv hämtning. Akut Akut eller omgående hämtning kan också beställas. Har det gått mer än 3 månader sedan akut/extra hämtning, utförs nästa hämtning vid ordinarie tur om man inte kommit överens om annat. Alla avsteg från ordinarie tur medför ökade kostnader för fastighetsägaren. 9

10 6 Underlätta för entreprenören Se till att anläggningen uppfyller kraven i Renhållningsordningen Ta reda på under vilken period hämtning från din anläggning sker Förbered hämtningen så att det går lätt och smidigt, lätt åtkomligt, plogat, sandat, lås och nycklar tillhanda, ej blockerat, lätt lock med lyfthandtag, kort slangdragning med mera Meddela alltid om anläggningen kräver speciell hantering vid hämtning, till exempel minireningsverk kanske inte skall tömmas helt Avvikelser och hinder medför alltid högre kostnader Vid ägarbyte skall anläggningen tömmas och nya adressuppgifter anmälas till Tekniska kontoret 10

11 7 Fastighetsägaren kan påverka anläggningens funktion Tänk på arbetsmiljön vid hämtning och se till att ha rätt hämtningsintervall. Var rädd om din anläggning, se till att den får den service och underhåll som föreskrivs. Häll inte ut matfett och matolja i avloppet, torka ur stekpannan med hushållspapper. Anslut inte takavvattning eller dränering. Kontrollera att inte slam passerar till efterföljande rening. Anläggningen skall ventileras via avloppsledningen och ut via avluftningen ovan nock på huset. Bra ventilation syresätter processen och minskar avloppslukten. Slamavskiljaren skall vara fylld till normal nivå, töm aldrig på hösten och låt den stå tom och oanvänd över vintern för till exempel ett sommarhus. Känsligast är plast och glasfiberbehållare. Rätt skött uppnås bästa funktion med bra slamkvalitet, en efterföljande rening med lång livslängd och ett bra renat utgående vatten från anläggningen samt bra arbetsmiljö vid hämtning. Dåligt renat avloppsvatten kan påverka ytvatten och grundvatten. På sikt kan både ditt eget och grannens dricksvatten påverkas negativt. Även vattendrag och sjöar kan påverkas. Spola inte ner färg, kemikalier, mediciner, tops, kondomer, tamponger eller liknade. Penseltvätt får inte förekomma, vissa konstnärsfärger innehåller kadmium som vi absolut inte vill ha i slammet. Töm inte askkoppen med fimpar eller snus i avloppet. Överdosera inte disk och tvättmedel. Störttappning från stora badkar bör undvikas, lätt att slam förs över till efterföljande rening.. 11

12 8 Skador och hinder Är anläggningen utförd enligt föreskrivna regler är det mycket sällan att det uppstår några problem eller skador på anläggningen eller på entreprenörens utrustning. Hämtningen går snabbt och smidigt. Exempel på förekommande problem: Tillfartsväg har brister Vägen har dålig bärighet, för smal, grenar och buskar hänger ut över vägen. Hämtning uteblir, brister måste åtgärdas av fastighetsägaren. Skador på lock eller andra detaljer Anläggningen skall vara så utförd att hämtning kan ske utan problem. Endast då entreprenören grovt misskött sig faller det på entreprenören att åtgärda skadan. Tillfartsväg eller lock är blockerat Hämtningen skall vara förberedd, hinder måste åtgärdas av fastighetsägaren, nytt besök krävs. Snöröjning krävs Tillfartsväg eller väg till slamavskiljare ej snöröjd, måste åtgärdas av fastighetsägaren. Nytt besök krävs. Lång slangdragning Behövs längre slang än 20m skall detta åtgärdas av fastighetsägaren Tungt eller felmonterat lock Ett betonglock med max diameter 76cm och en tjocklek på 4cm med fasta lyfthandtag kan användas. Plast/glasfiberlock som väger ca 15kg vid denna storlek är också tillåtna, vanligt på nyare plastbrunnar. Locket skall vara monterat så att underkant kommer 5-10cm ovan marknivån för att förhindra fastfrysning eller höga lyft. För tungt eller felmonterat lock, skall åtgärdas av fastighetsägaren. Se till att anläggningen är utförd enligt föreskrivna regler samt förbered hämtningen. Brister medför ökade kostnader för fastighetsägaren. Tjällossning Under tiden för tjällossning gäller samma regler för oss som för alla andra, är vägen skyltad med lägre bärighet eller lastbilstrafik förbjuden får vi återkomma senare. Bedömer fastighetsägaren att den enskilda vägen inte har tillräcklig bärighet skall detta meddelas Tekniska kontoret. I områden runt Gräsmark och Ö Ämtervik är detta mest vanligt eftersom hämtningsperioden är under våren. Vid akut beställda jobb skall fastighetsägaren själv kontrollera vägens bärighet eller kontakta ansvarig för vägsamfällighet. 12

13 9 Checklista befintlig anläggning Fastighetsägaren är ansvarig för drift och underhåll av anläggningen samt att kraven på miljö, arbetsmiljö och slamkvalitet uppfylls. Miljö Ja Nej Reningsanläggningen består av en trekammarbrunn eller motsvarande och ett efterreningssteg Anläggningen medför inte risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön Anläggningen töms med rätt intervall och får det underhåll som krävs Takavvattning eller dränering är inte anslutet Anläggningen är installerad så att kraven på god arbetsmiljö vid hämtning uppfylls enligt Renhållningsordningen Du överdoserar inte tvätt och diskmedel, spolar inte ner färg, kemikalier, mediciner, tops, kondomer, tamponger, fimpar, snus eller liknade Du är rädd om ditt avlopp eftersom restprodukten återvunnen växtnäring återförs i kretsloppet Hämtning Ja Nej Du har tagit reda på när hämtningsperioden för den egna anläggningen inträffar Hämtningen väl förberedd, till exempel skall det under vintertid vara plogat och vid behov sandat ända fram till slamavskiljaren. Transportväg Ja Nej Transportvägen är minst 3,5 meter bred och har en bärighet som klarar slambilens storlek och vikt på ca 26 ton För att undvika sönderkörd väg eller fastkörning Det är lätt att komma fram på transportvägen Se till att grenar, träd och buskar inte hänger ut över vägen och skymmer sikten eller skrapar slambilen som är cirka 4m hög Det finns möjlighet att vända Backning på längre sträckor skall undvikas Tillfartsväg och slamavskiljare är tillgängliga för entreprenören Får inte vara blockerade, eventuella nycklar eller koder till lås för bommar och lock skall vara entreprenören till handa Uppställningsplats för slambil/arbete på väg Ja Nej Slambilen kan stå uppställd för hämtning utan att skapa fara i trafiken eller för chauffören Slamavskiljarens botten ligger grundare än 7 meters djup från uppställningsplatsen Slangdragning Ja Nej Slangdragningen är så kort som möjligt Slangdragningen är under 20 meter lång på plan mark utan hinder Slamavskiljarens lock Ja Nej Slamavskiljarens lock är så lätt som möjligt och säkrat så att inte barn eller djur kan få av det. Ett betonglock med max diameter 76cm och en tjocklek på 4cm med fasta lyfthandtag kan användas. Plast/glasfiberlock är också tillåtna, vanligt på nyare plastbrunnar Locket är monterat så att underkant kommer 5-10cm ovan marknivån för att förhindra fastfrysning eller höga lyft Finns brister eller avvikelser skall dessa snarast åtgärdas. 13

14 10 Fast sugledning Arbetsmiljöverket föreskriver att arbetsbelastningen vid hantering av slang skall hållas så låg som möjligt. Max 20m slangdragning på plan mark tillåts. Om man överskrider detta kan en fast sugledning förläggas (pos 1) mellan uppställningsplatsen och slamavskiljaren. Entreprenören kan då dra med sig en kortare slang fram till slamavskiljaren, på så sätt förbättras arbetsmiljön. Den fasta ledningen får vara max 60m lång och nivåskillnaden mellan slambilens uppställningsplats och slamavskiljarens botten max 6m. Kopplingar och rejäl förankring (pos 3+ 4) skall vara utförda enligt bild. Honkopplingen skall vara mot slambilen. Se till att det plan mark även fungerar vintertid. Kontakta din anläggningsentreprenör för projektering och offert. Då får du även rätt utförande på kopplingar och ledning. En lös extra slang (pos 2) kan även läggas ut av fastighetsägaren samma sträcka, detta anses vara en sämre lösning. Honkopplingen skall vara mot slambilen. OBS! Kontrollera om din anläggning klarar miljökraven, om inte räcker det inte med att bara komplettera med fast sugledning. Hela anläggningen kanske måste renoveras. Vid tveksamhet kontakta Miljöenheten för bedömning. 14

15 11 Lättare lock Arbetsmiljöverket föreskriver att arbetsbelastningen vid hantering av lock skall hållas så låg som möjligt. Locket skall vara monterat 5-10cm ovan marknivå. Ett betonglock med max diameter 76cm och en tjocklek på 4cm med fasta lyfthandtag kan användas. Det finns även lättare plastlock som väger ca 15kg i denna storlek. Uppfylls inte dessa krav måste det bytas. Tänk även på att locket skall vara säkrat så att inte barn eller djur kan öppna locket. Är brunnens lock väldigt stort behövs ett nytt betonglock med ett mindre hål, kanske en förhöjningsring kompletterat med lätt betonglock eller plast/glasfiberlock, benämns även lock i lock. Det är viktigt att man kommer åt alla delar av slamavskiljaren vid hämtning. Kontakta din anläggningsentreprenör för projektering och offert. Då får du även rätt utförande på locket. OBS! Kontrollera om din anläggning klarar miljökraven, om inte räcker det inte med att bara byta till ett lättare lock. Hela anläggningen kanske måste renoveras. Vid tveksamhet kontakta Miljöenheten för bedömning. 15

16 Exempel på stor brunn som kompletterats med betonglock med mindre öppning ca 60cm. Det finns tillbehör som förhöjningsring om gamla locket ligger för lågt. Exempel när ett betonglock med max diameter 76cm och en tjocklek på 4cm med fasta lyfthandtag har använts. Monterat ca 1dm ovan marknivå för att undvika fastfrysning eller höga lyft. Det finns även lättare plastlock som väger ca 15kg i denna storlek. 16

17 12 Kontakter och hemsidor för mer information Miljöenheten, eller telefon 0565/16061 Innan nyinrättning/upprustning av en avloppsanläggning skall kontakt tas med Miljöenheten Fastställer normal eller hög skyddsnivå Tillstånd och beslut för enskilt avlopp Ansökningsblankett enskilt avlopp Information om avgifter Ansökan om förlängt hämtningsintervall av slam Slutbesiktningsprotokoll Diplomerade entreprenörer Checklista för enskilda avlopp Frågor och svar om enskilda avlopp Diplomerade anläggare Länk finns från Miljöenhetens hemsida, se även Eniro Utför tillsammans med fastighetsägaren ny och ombyggnad enligt Miljöenhetens beslut Hjälper fastighetsägaren med färdiganmälan när projektet är färdigt Serviceavtal Byter filtermassa i fosforfällan Kompletteringar befintlig anläggning Tekniska enheten, eller telefon 0565/ Renhållningsordningen och avfallstaxan Ansökan om förlängt hämtningsintervall eller uppehåll Fakturafrågor Inventering och kontroll av att anläggningen uppfyller kraven i Renhållningsordningen Körschema slamtömning Sunne reningsverk REVAQ, återvunnen växtnäring Arbetsmiljöverket, sök på slamtömning : Information om risker för belastningsskador vid slamtömning Entreprenören, eller telefon 0565/31001 Hämtning eller hjälp vid avloppsstopp Råd vid förbättring av arbetsmiljön vid hämtning Utanför ordinarie arbetstid, invänta meddelande om telefonnummer till den som har beredskap 17

18 13 Diplomerade anläggningsentreprenörer Carlssons rör Jan och Benny Lennartsson Mellby Sunne eller NIWA i Torsby Per Berglund Box Torsby eller Avloppsteknik i Värmland AB Markus Johansson Backa Sunne eller Brodin Service Tjänster AB Johan Brodin Lersjöfors Sunne Häggs Gräv Marcus Hägg By Sunne Gunnarssons Jord & Skog AB Tomas Gunnarsson Hensgård Västra Ämtervik eller Lindqvist Maskin & Entreprenad AB Björn Lindqvist Svartserud Sunne Tonab Bygg & Entreprenad AB Torbjörn Norder Ransbysätter Lysvik eller Tobias Wiklanders Entreprenad Tobias Wiklander Backa Västra Ämtervik Kalles Markarbeten Karl-Erik Ambjörnsson Bäck Sunne eller Björklunds Entreprenad AB Lennart Björklund Stöpafors Sunne Hagströms Entreprenad AB Robert Hagström Åmbergsvägen 32B Sunne Gräsmarks Cementvarufabrik Bernt Samuelsson Grinnemo Gräsmark Jan-Olov Holmqvist Ed Rottneros För uppdaterad lista följ länk till Diplomerade entreprenörer 18

19 14 Viktigt för anläggningsentreprenören Se till att anläggningen uppfyller kraven i utfärdat beslut. Påtala vikten av rätt hämtningsintervall och att man är rädd om sin anläggning, se till att den får service och underhåll som föreskrivs. Anläggningen skall ventileras via avloppsledningen och ut via avluftningen ovan nock på huset. Bra ventilation syresätter processen och minskar avloppslukten. Takavvattning och dränering skall inte vara anslutet. Teckna serviceavtal för minireningsverk och fosforfälla/storsäck. Var tydlig med uppmärkning av de fack som skall tömmas. Kan ingå i användarinstruktion, checklista eller avtal: Tillsyn och checklista Kontrollera att inte slam passerar till efterföljande rening Frysrisk Häll inte ut matfett och matolja i avloppet, torka ur stekpannan med hushållspapper Slamavskiljaren skall vara fylld till normal nivå, töm aldrig på hösten och låt den stå tom och oanvänd över vintern för till exempel ett sommarhus. Känsligast är plast och glasfiberbehållare Takavvattning och dränering skall inte vara anslutet Störttappning från stora badkar bör undvikas, lätt att slam förs över till efterföljande rening Ventilation Lock, metod när det dras/lyfts av, hjälpmedel Fast sugledning, metod vid anslutning Lås/säkerhet 19

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta En informationsfolder till dig som har tömning av enskilt avlopp i Gnesta kommun Din avloppsanläggning ska skydda miljön Anledningen till att vi har

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Gäller för Ödeshögs kommun från och med 2014-07-01 www.odeshog.se 1 Om du har ett enskilt avlopp med minireningsverk, trekammarbrunn, tvåkammarbrunn,

Läs mer

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, en

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Gäller för Ludvika kommun www.ludvika.se Om du har ett enskilt avlopp med minireningsverk, trekammarbrunn, tvåkammarbrunn, sluten tank eller en fosforfälla,

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Gäller 2012-01-01 2013-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun

Gäller 2012-01-01 2013-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 1 Gäller 2012-01-01 2013-01-01 Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 2 Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, trekammarbrunn,

Läs mer

Gäller 2014-01-01 2015-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun

Gäller 2014-01-01 2015-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 1 Gäller 2014-01-01 2015-01-01 Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, två,-och

Läs mer

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Mekanisk avvattning av slamavskiljare 1 Tömning av slamavskiljare Vid tömning av slamavskiljare används idag mobila reningsverk.

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Arbetsmiljöverket. Krav på arbetsmiljön för slamtömmarna

Arbetsmiljöverket. Krav på arbetsmiljön för slamtömmarna Arbetsmiljöverket Krav på arbetsmiljön för slamtömmarna Agnita Wärn, Arbetsmiljöinspektör, Stockholm och Cecilia Chressman, Arbetsmiljöinspektör, Linköping 2013-04-03 1 Arbetsmiljöverket Tidigare Arbetarskyddsstyrelsen

Läs mer

Slamtömning små avlopp. Råd och regler för tömning av slam från små avloppsanläggningar. orebro.se

Slamtömning små avlopp. Råd och regler för tömning av slam från små avloppsanläggningar. orebro.se Slamtömning små avlopp. Råd och regler för tömning av slam från små avloppsanläggningar. orebro.se Slam från enskilda avlopp är ett hushållsavfall som regleras av Miljöbalken och kommunens renhållningsföreskrifter.

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

Ditt ansvar som fastighetsägare

Ditt ansvar som fastighetsägare Ditt ansvar som fastighetsägare Väg och trottoar 7 meter Gångbanor Fastighetsägaren ska hålla rent på alla gångytor i omedelbar närhet till fastigheten. Det gäller dygnet runt, året om. Gångbanor, trappor

Läs mer

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar I Norrtälje kommun finns närmare 24 000 avloppsanläggningar, som töms med olika intervaller. Om du vill veta vad som gäller för

Läs mer

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå WC och fosforfilter - Klarar hög skyddsnivå I det här avloppssystemet behandlas avloppsvattnet i en filterbädd med fosforbindande material. Vanlig WC kan användas.

Läs mer

MANUAL FÖR HANDLÄGGNING

MANUAL FÖR HANDLÄGGNING RIKTLINJER MANUAL FÖR HANDLÄGGNING AVFALLSFÖRESKRIFTER Fastställd av Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB den 2014-xx-xx och Miljönämnden den 2014-xx-xx FÖRORD För varje kommun skall det enligt 15 kap 11

Läs mer

Ta hand om ditt avlopp tips och råd

Ta hand om ditt avlopp tips och råd Ta hand om ditt avlopp tips och råd Alla avloppsanläggningar har en begränsad livslängd. När du tar hand om din anläggning så förlängs livslängden reningen blir bättre du och miljön blir vinnare Det finns

Läs mer

Renhållningstaxa för Aneby kommun

Renhållningstaxa för Aneby kommun Renhållningstaxa för Aneby kommun 2013 1(9) 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral

Läs mer

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA OK Ställ diagnos på ditt avlopp med hjälp av Svea Avloppsguide. Bildspelet tar cirka fem minuter. Föregående 1 Jag ger dig lite tumregler, men det

Läs mer

Miljövänlig avloppsrening

Miljövänlig avloppsrening Miljövänlig avloppsrening Paketlösning för avlopp! Typgodkänd slamavskiljare med alla delar för infiltration eller markbädd. Beprövad reningsmetod Låg uppflytningsrisk Hög finish Konkurrenskraftigt pris

Läs mer

Information om Slamtömning i Ekerö kommun

Information om Slamtömning i Ekerö kommun Information om Slamtömning i Ekerö kommun Ekerö kommun hanterar slamtömning I Ekerö kommun är det SITA Sverige AB som utför slamtömningen. Kontakt SITA Sverige AB För frågor angående din tömning kontakta

Läs mer

Har du fått krav på utökad fosforrening (Hög skyddsnivå)? Ska du göra ny avloppsanläggning? Har du toalett till sluten tank?

Har du fått krav på utökad fosforrening (Hög skyddsnivå)? Ska du göra ny avloppsanläggning? Har du toalett till sluten tank? Har du fått krav på utökad fosforrening (Hög skyddsnivå)? Ska du göra ny avloppsanläggning? Har du toalett till sluten tank? Om du svarat ja på någon av dessa frågor kan ett kretsloppsanpassat avlopp vara

Läs mer

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig avloppsanläggning. 1 Broschyrens innehåll: Varför ska jag rena mitt

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Information från Miljö- och byggenheten Små avloppsanläggningar Slamavskiljare Enligt miljöbalken får inte avloppsvatten som kommer från hushåll och som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

E n s k i l t a v l o p p

E n s k i l t a v l o p p Enskilt avlopp Avloppsvatten kan orsaka övergödning som leder till algblomning, igenväxning, syrebrist och fiskdöd. Avloppsvatten innehåller också parasiter, bakterier och virus som kan förorena. Om du

Läs mer

för miljön, nära dig DIN KOLONI 2015 Viktig information till dig som har koloni

för miljön, nära dig DIN KOLONI 2015 Viktig information till dig som har koloni för miljön, nära dig DIN KOLONI 2015 Viktig information till dig som har koloni Välkommen Välkommen till Din koloni 2015 Här i Din koloni 2015 har vi samlat viktig information om priser, avfall och avloppshantering

Läs mer

REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Miljödepartementet 103 33 Stockholm Dnr M2013/790/Nm Malmö den 17 april 2014 REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Läs mer

Din enskilda avloppsanläggning

Din enskilda avloppsanläggning Din enskilda avloppsanläggning Information från miljökontoren på Södertörn om att anlägga och underhålla en enskild avloppsanläggning För dig som inte har kommunalt vatten och avlopp, läs detta! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ansök om enskild avloppsanordning. - Information från Miljöenheten. Bankgiro 621-6907. Tel 0152-291 00. Strängnäs kommun. kommunstyrelsen@strangnas.

Ansök om enskild avloppsanordning. - Information från Miljöenheten. Bankgiro 621-6907. Tel 0152-291 00. Strängnäs kommun. kommunstyrelsen@strangnas. Ansök om enskild avloppsanordning - Information från Miljöenheten Detta informationsblad syftar till att ge dig som fastighetsägare/entreprenör den information som är viktig att känna till vid planering

Läs mer

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01 AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN Gällande från och med 2015-01-01 80 Avfallstaxa för Mjölby kommun Fastställs av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 133, Dnr KS/2014:449. Allmänt n gäller tillsvidare

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

Sommarbroschyr 2015. Hämtningsveckor. 12 hämtningar, jämna veckor. Månad Vecka

Sommarbroschyr 2015. Hämtningsveckor. 12 hämtningar, jämna veckor. Månad Vecka till dig med sommarabonnemang för renhållning Sommarbroschyr 2015 Hämtningsveckor 12 hämtningar, jämna veckor Månad Vecka Maj 18 20 Juni 22 24 26 Juli 28 30 Augusti 32 34 September 36 38 Oktober 40 Markerade

Läs mer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer MILJÖAVDELNINGEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun 2012

Avloppsinventering i Haninge kommun 2012 Avloppsinventering i Haninge kommun 2012 Farida Khudur Sammanfattning Enskilda avlopp med dålig reningskapacitet kan vara en risk för människors hälsa om bakterier når grundvattnet. De avlopp som har en

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Arbetsmiljöverket Agnita Wärn och Åsa Larsson 2013-11-14 1 Ur Arbetsmiljöverkets strategiska plan 2014-2016 Färre i arbetslivet ska drabbas av olycksfall Bygg,

Läs mer

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt Pumpstation Allmänt om tryckavlopp Tryckavlopp är en teknik för att pumpa avloppsvattnet från fastigheten till Norrköping Vatten och Avfalls ledningsnät.

Läs mer

Tryck mars 2008. Din enskilda avloppsanläggning

Tryck mars 2008. Din enskilda avloppsanläggning Tryck mars 2008 Din enskilda avloppsanläggning Vill du veta mer? Vänd dig till miljökontoret, tfn 0650-193 32 eller e-post: miljo.raddningsnamnden@hudiksvall.se Det finns också mycket information att hämta

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning KENREXMETODEN - En trygg och enkel avloppslösning LÅT OSS rena ditt avloppsvatten med kenrexmetoden Kenrexmetoden, kompakt, trygg, miljövänlig och enkel lösning på avloppsvattenrening för enskilda fastigheter.

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT 1(5) Vadstena Kommun Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT Enligt 13-14 förordning (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Dagordning. 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs. Miljöenheten 2014-03-04

Dagordning. 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs. Miljöenheten 2014-03-04 Dagordning 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs Välkomna till Informationsmöte inför avloppsinventering Fogdön Helena Segervall, miljöchef

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2014-12-16 att gälla från och med 2015-01-01 FALKENBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info

Läs mer

Renhållningstaxa 2013

Renhållningstaxa 2013 Renhållningstaxa 2013 Antagen av kommunfullmäktige 7 februari 2013, 32. Renhållningstaxa 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås Renhållningstaxa beslutades av kommunfullmäktige27 februari 2013, 32 och gäller

Läs mer

LEKSAND. Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

LEKSAND. Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning LEKSAND 2015 Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Denna folder är en sammanställning av vanliga avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna. Fullständiga taxor finns på www.dalavattenavfall.se

Läs mer

Avfallstaxa i Borgholms kommun

Avfallstaxa i Borgholms kommun Avfallstaxa i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24. Taxan träder i kraft 2015-01-01. Alla priser inkluderar mervärdesskatt. Betalningsansvar för renhållningstjänst åvilar fastighetsägare,

Läs mer

Miljökontoret. Enskilt avlopp. Information och blanketter till dig som planerar en ny eller förändrad avloppsanläggning

Miljökontoret. Enskilt avlopp. Information och blanketter till dig som planerar en ny eller förändrad avloppsanläggning Miljökontoret Enskilt avlopp Information och blanketter till dig som planerar en ny eller förändrad avloppsanläggning Innehåll Inledning 3 Att börja med 4 Från planering till färdigt avlopp 5 1. Sök rådgivning

Läs mer

Så här anlägger du enskilt avlopp

Så här anlägger du enskilt avlopp Så här anlägger du enskilt avlopp Innan man får anlägga eller ändra en avloppsanläggning ska dess lämplighet bedömas. Denna folder visar vad du bör tänka på när du ansöker om tillstånd för en avloppsanläggning.

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Kretslopp av avloppsfraktioner vad vet vi om avloppsfraktionerna? Anna Richert Richert Miljökompetens anna@richert.se

Kretslopp av avloppsfraktioner vad vet vi om avloppsfraktionerna? Anna Richert Richert Miljökompetens anna@richert.se Kretslopp av avloppsfraktioner vad vet vi om avloppsfraktionerna? Anna Richert Richert Miljökompetens anna@richert.se Nya avfall att ta hand om Urinsortering Klosettvattensortering Minireningsverk Kemisk

Läs mer

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om 2009-01-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

E n s k i l t a v l o p p

E n s k i l t a v l o p p Enskilt avlopp Avloppsvatten kan orsaka övergödning som leder till algblomning, igenväxning, syrebrist och fiskdöd. Avloppsvatten innehåller också parasiter, bakterier och virus som kan förorena. Om du

Läs mer

En miljösnäll bok för dig som ska välja ny toalett

En miljösnäll bok för dig som ska välja ny toalett En miljösnäll bok för dig som ska välja ny toalett Innehåll 5 Så här säger lagen 6 Olika sätt att hantera latrinavfall 7 Torrdass med latrinkompost 8 Mulltoa 9 Paketeringstoalett 10 Latrinkompost 12 WC

Läs mer

Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Vansbro 2015 Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Denna folder är en sammanställning av vanliga avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna. Fullständiga taxor finns på www.dalavattenavfall.se

Läs mer

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp 1 (6) 2011-08-25 TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp När krävs ansökan om tillstånd/anmälan till Kommunstyrelsen? För att inrätta en avloppsanläggning är man skyldig

Läs mer

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION:

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION: PRODUKTINFORMATION: - Bio filter 10 är en enkel och smidig biologisk gråvatten rening till sommarstugor och gästhus där vattenförbrukningen är låg. - Bio Filter 10 är avsedd att ta hand och rena gråvatten.

Läs mer

Information om. fettavskiljare

Information om. fettavskiljare Information om fettavskiljare Fettavskiljare i livsmedelsverksamheter Här är viktig information till dig som är fastighetsägare och/eller bedriver verksamhet som tillverkar och hanterar livsmedel i Trelleborgs

Läs mer

Avloppsrådgivning i Sigtuna

Avloppsrådgivning i Sigtuna Avloppsrådgivning i Sigtuna Skepptuna, 24 september 2015 Ebba af Petersens, WRS Uppsala/VA-guiden; Marie Albinsson, Ecoloop/VA-guiden; avloppsigtuna@avloppsguiden.se 018-265 00 50 Avloppsguiden Nationell

Läs mer

Hållbara avloppslösningar för nordiskt klimat RENING AV BDT-VATTEN

Hållbara avloppslösningar för nordiskt klimat RENING AV BDT-VATTEN Hållbara avloppslösningar för nordiskt klimat RENING AV BDT-VATTEN www.bramiljo.se Flexibla lösningar för rening av BDT-vatten. Haco BDT är en flexibel och platsbesparande lösning för rening av bad-, dusch-

Läs mer

Så bedömer du ditt avlopp

Så bedömer du ditt avlopp Så bedömer du ditt avlopp Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Vet du om ditt enskilda avlopp fungerar som det ska? Åtgärda Förbättra Denna guide hjälper dig att gå igenom de olika delarna och bedöma

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

REGLER & AVGIFTER 2015

REGLER & AVGIFTER 2015 VI ERBJUDER E-FAKTURA TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM REGLER & AVGIFTER 2015 FÖR RENHÅLLNING, VATTEN OCH AVLOPP All information finns även på vår hemsida WWW.HOGANAS.SE under bygga, bo

Läs mer

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp 1 (6) INFORMATIONSBREV 2014-02-14 Information till fastighetsägare i Bergshamra by Etapp 1 Byggstart för kommunalt vatten och avlopp Hej! Nu påbörjar vi byggnationen av vatten och avlopp i ditt område.

Läs mer

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Avloppsfrågor - Green Island Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Ingmarsö & Brottö Enskilt vatten och avlopp 80% torr toalett och BDT-avlopp Gemensamt avlopp i Ingmarsöbyn.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp

Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp Fylls i och undertecknas av den entreprenör som anlägger avloppsanordningen samt fastighetsägare eller innehavare

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

Miljöarbete pågår. Vi renar avloppsvatten från en halv miljon människor

Miljöarbete pågår. Vi renar avloppsvatten från en halv miljon människor Miljöarbete pågår Vi renar avloppsvatten från en halv miljon människor Mycket bra studiebesök. Man får lära sig att avlopp är ett stort miljöproblem, hur problemet löses och hur man kan hjälpa till litegrann

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

Allmänna föreskrifter

Allmänna föreskrifter Allmänna föreskrifter 2014-05-26 FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN KS 2014/0340 Föreskrifter för avfallshantering antagna av kommunfullmäktige 2014-05-26 / 128. Ersätter föreskrifter

Läs mer

Källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll

Källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll IP SIGILL Bas Flik 10 1 Källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll Enligt riksdagens miljömål ska minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp återföras till produktiv mark senast år 2015.

Läs mer

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 och i Falkenberg 2014-12-16, att gälla från och med 2015-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Områden kring delar av Ljungaån, Hägnaån, Sävsjöån, Vämmesån och Bodaån samt bäckar runt Ärnanäsasjön och Allsarpasjön Miljö- och byggförvaltningen Stina Pernholm,

Läs mer

RÄTTVIK. Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

RÄTTVIK. Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning RÄTTVIK 2015 Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Denna folder är en sammanställning av vanliga avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna. Fullständiga taxor finns på www.dalavattenavfall.se

Läs mer

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Malmö stad 2013-12-17 Antagen av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2013-12-16 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 1

Läs mer

Produktkrav. Hur vet jag att det jag köper uppfyller kraven? för enskilda avlopp

Produktkrav. Hur vet jag att det jag köper uppfyller kraven? för enskilda avlopp Januari 2013, Version 1.0 Hur vet jag att det jag köper uppfyller kraven? En broschyr om Produktkrav för enskilda avlopp För enskilda avlopp används många olika tekniker och ett stort antal produktfabrikat.

Läs mer

Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp

Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp Stefan Jonsson, Miljökontoret 1 Kretslopp med källsortering av avlopp Lokalt utsläpp från WC = 0 Modern återvinning av WC-avfall:

Läs mer

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar?

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Detta informationsblad är tänkt som ett komplement till dokumentet Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun och

Läs mer

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa UPPDRAG: AVLOPP In till samhället fraktas nyttigheter i form av olika material, mat, bränsle och vatten. Resurserna används och blir avfall av olika slag: fasta sopor, vattensopor och sopor i gasform.

Läs mer

Välkommen till Öresundsverket

Välkommen till Öresundsverket Öresundsverket Välkommen till Öresundsverket Öresundsverket ligger i centrala Helsingborg och är det största av ett tiotal avloppsreningsverk inom NSVA. Det byggdes 1974 och tar idag hand om spillvatten

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Information om underjords-/markbehållare

Information om underjords-/markbehållare Version 2 2014-10-27 Teknisk Handbok bilaga 7 Information om underjords-/markbehållare Underjords-/markbehållare ger en långsiktigt hållbar avfallshantering med god arbetsmiljö för avfallshämtaren. Bottentömmande

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 15 oktober 2012, 163 Dessa föreskrifter träder i kraft 2013-01-01. Föreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2006-12-18

Läs mer