Råd och regler för enklare hämtning vid enskilt avlopp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Råd och regler för enklare hämtning vid enskilt avlopp"

Transkript

1 Gäller från och med Råd och regler för enklare hämtning vid enskilt avlopp Miljö Arbetsmiljö Slamkvalitet - Kretslopp Vid frågor: allmän information Diplomerade anläggningsentreprenörer, se lista Tekniska kontoret, tel Slam&Brunnrensning, tel Miljöenheten, tel V

2 2

3 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Krav på arbetsmiljön Många inblandade vid enskilt avlopp Vilka regler gäller och hur fungerar det? Hämtningsintervall och tidpunkt Underlätta för entreprenören Fastighetsägaren kan påverka anläggningens funktion Skador och hinder Checklista befintlig anläggning Fast sugledning Lättare lock Kontakter och hemsidor för mer information Diplomerade anläggningsentreprenörer Viktigt för anläggningsentreprenören

4 1 Sammanfattning I Sunne kommun finns ca 4000 enskilda avloppsanläggningar med slamavskiljare som skall tömmas. För att förtydliga råd och regler vid enskilt avlopp har denna information tagits fram. Medverkande har varit: Miljöenheten Entreprenör för hämtning av slam Arbetsmiljöverket Anläggningsentreprenörer Tekniska enheten, Administration, Avfall och VA Våra grannkommuner Privata fastighetsägare, noteringar från informationsmöten Leverantörer och grossister Det är i Sunne kommuns Renhållningsordning som bestämmelserna vid hämtning av slam är fastställda. Avgifterna finns redovisade i Avfallstaxan. Arbetsmiljöverkets krav på god arbetsmiljö är vägledande. Miljöenheten är tillsynsmyndighet, utfärdar tillstånd och beslut, skall alltid kontaktas före nybyggnad eller renovering. Fastighetsägaren är ansvarig för drift och underhåll av anläggningen samt att kraven på miljö, arbetsmiljö och slamkvalitet uppfylls. Från och med år 2014 kommer styrning av entreprenör och fakturering att ske från Tekniska enheten. Är min befintliga anläggning godkänd? Använd checklistan i kapitel 9 för enkel kontroll. Observera att en anläggning skall uppfylla både miljökraven och arbetsmiljökraven för att vara godkänd. Finns brister i någon del är en renovering, ombyggnad eller komplettering nödvändig. Före renovering eller ombyggnad skall alltid Miljöenheten kontaktas. 4

5 2 Krav på arbetsmiljön Prioriterade åtgärder 1. Ta fram Råd och regler 2. Tydligare Renhållningsordning och avgifter 3. Nya/nyrenoverade anläggningar skall uppfylla kraven 4. De största/tyngsta locken skall åtgärdas 5. Långa slangdragningar och hinder skall åtgärdas 6. Övriga krav skall vara uppfyllda Nya/nyrenoverade anläggningar 1. Anpassad transportväg för ett fordon på 26ton och en höjd på cirka 4m. 2. Säker uppställning vid hämtning, får ej skapa fara för chaufför eller övrig trafik. 3. Slangdragning max 10 meter på plan mark utan hinder 4. Lockets vikt max 15kg, säkrat så att inte barn eller djur kan få av locket, monteras så att underkant kommer 5-10cm ovan marknivå 5. Eventuell fosforfälla skall ha filtermaterialet i säck som vid byte kan lyftas ur med kran, gammalt filtermaterial/säck skall lämnas på anvisad plats vid Holmby återvinningscentral. För att få beslut från Miljöenheten ska dessa krav vara uppfyllda. Att kraven uppfylls skall även framgå i det slutbesiktningsprotokoll som lämnas in när projektet avslutas. Befintliga anläggningar 1. Anpassad transportväg för ett fordon på 26ton och en höjd på cirka 4m. 2. Säker uppställning vid hämtning, får ej skapa fara för chaufför eller övrig trafik. 3. Slangdragning max 20 meter på plan mark utan hinder 4. Ett betonglock med max diameter 76cm och en tjocklek på 4cm med fasta lyfthandtag kan användas. Monteras så att underkant kommer 5-10cm ovan marknivå 5. Plast/glasfiberlock som väger ca 15kg vid denna storlek är också tillåtna, vanligt på nyare plastbrunnar, säkrat så att inte barn eller djur kan få av locket. Monteras så att underkant kommer 5-10cm ovan marknivå 6. Eventuell fosforfälla skall ha filtermaterialet i säck som vid byte kan lyftas ur med kran, gammalt filtermaterial/säck skall lämnas på anvisad plats vid Holmby återvinningscentral. OBS! Är du tveksam om miljökraven uppfylls, kontakta Miljöenheten för bedömning. 5

6 3 Många inblandade vid enskilt avlopp Tekniska enheten/avfall Ansvarig via Renhållningsordningen för insamling av slam som klassas som sorterat hushållsavfall Tekniska enheten/administration Kundregister, styr entreprenörens arbete vid hämtning, fakturering Fastighetsägaren Ansvarig för drift och underhåll av anläggningen samt att kraven för miljö, arbetsmiljö och slamkvalitet uppfylls Miljöenheten Tillsynsmyndighet, utfärdar tillstånd och beslut för enskilt avlopp, skall alltid kontaktas före nybyggnad eller renovering Anläggningsentreprenör Utför projektering och anläggningsjobb åt fastighetsägaren vid nybyggnad eller renovering. Kan även lämna serviceavtal på anläggningen Entreprenör för hämtning av slam Utför hämtning från fastighetsägarens anläggning, ger även råd vid förbättring av arbetsmiljön Tekniska enheten/va Tar emot och behandlar slammet vid Sunne reningsverk, driver även kvalitetsarbetet med återvunnen växtnäring där restprodukten återförs i kretslopp Bönder Återvunnen växtnäring återförs i kretslopp till jordbruks och åkermark 4 Vilka regler gäller och hur fungerar det? För vilka gäller reglerna Gäller alla anläggningar, befintliga och vid nybyggnad eller renovering, även de anläggningar som enligt plan senare kommer att anslutas till kommunalt avlopp. Vem är ansvarig för att reglerna följs Fastighetsägaren. Arbetsmiljöverkets krav, sammanfattning Anpassad transportväg för ett fordon på 26ton och en höjd på cirka 4m. Lämplig uppställning vid hämtning, får ej skapa fara för chaufför eller övrig trafik. Arbetsbelastningen vid hantering av lock och slangdragning skall hållas så låg som möjligt. 6

7 Renhållningsordningen I kommunens Renhållningsordning regleras hämtning av sorterat hushållsavfall, där framgår vad som är speciellt för slam och fosforfällans filtermaterial från enskilt avlopp. Bestämmelserna är anpassade till Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Normalt töms hela slamavskiljaren 1gång per år enligt fastställt hämtningsschema. Hämtning sker från slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk. Filtermaterial i fosforfällor skall bytas av leverantören som skall lämna gammalt filtermaterial på anvisad plats vid Holmby återvinningscentral. Se till att detta ingår i ett serviceavtal. Tekniska enheten I vårt kundregister ligger alla uppgifter om enskilda avloppsanläggningar. Fastighetsägare och adressuppgifter Brunnsnummer och volym Hämtningsintervall och område I systemet skapas den lista som ligger till grund för den hämtning som vår entreprenör gör Fakturering, uppföljning och statistik Entreprenör för hämtning av slam Tekniska enheten har upphandlat den entreprenör som hämtar och tömmer fastighetens slamavskiljare och rapporterar tillbaka. Eventuella synpunkter som entreprenören har noteras på en avvikelserapport som återförs till fastighetsägaren. Ger råd vid förbättring av arbetsmiljön vid hämtning. 7

8 Vart körs slammet Allt slam körs till Sunne reningsverk där det matas in i reningsverkets slambehandling där allt slam från kommunens övriga reningsverk och enskilda anläggningar behandlas i vår behandlingsprocess. Slutprodukten återvunnen växtnäring är kvalitetssäkrad och hygieniserad. Vid Holmby återvinningscentral finns en speciellt avdelad plats där färdig produkt kan mellanlagras. Vart hamnar slammet slutligen Enligt nationella miljömål skall den återvunna växtnäringen som bland annat är rik på fosfor återföras i kretslopp till jordbruks och åkermark. Via provtagning och rutiner kontrolleras att till exempel salmonella inte finns påvisat. I Sunne kommun återförs ca ¼ till åkermark, resterande del ca ¾ läggs som växtskikt på nedlagda deponier. Det är i allas intresse och ansvar att vi hjälps åt att uppnå en bra kvalitet på slammet, ett ständigt förbättringsarbete är en förutsättning för detta. Återvunnen växtnäring återförs i kretslopp till jordbruks och åkermark med fastgödselspridare. Lätthanterad produkt utan luktproblem. Arealen plöjs inom 1 dygn. 8

9 5 Hämtningsintervall och tidpunkt Ordinarie tur Normalt töms hela slamavskiljaren 1g/år enligt fastställt schema där hämtning sker områdesvis. Ta reda på under vilken period hämtning från din anläggning sker så att du kan förbereda. Vill man se hela schemat kan man gå in på där finns länken Körschema slamtömning Innan nytt område påbörjas annonseras detta även i Sunnenytt. Ändrat hämtningsintervall Dispens kan beviljas för förlängt intervall 2-3 år, då anpassas hämtningen till ordinarie tur, eller uppehåll för till exempel ödehus. Behövs tätare hämtning beställer man hämtning 2 eller 3 gånger per år, då anpassas en av hämtningarna till ordinarie tur. Att ha för långt hämtningsintervall medför risk för avloppsstopp eller att slam passerar och förstör efterföljande rening. Kan bli mycket kostsamt. Vill man inte ha hämtning enligt ordinarie tur beställer man hämtning till exempel på sommaren eller enligt andra önskemål. Vid sluten tank beställer oftast fastighetsägaren själv hämtning. Akut Akut eller omgående hämtning kan också beställas. Har det gått mer än 3 månader sedan akut/extra hämtning, utförs nästa hämtning vid ordinarie tur om man inte kommit överens om annat. Alla avsteg från ordinarie tur medför ökade kostnader för fastighetsägaren. 9

10 6 Underlätta för entreprenören Se till att anläggningen uppfyller kraven i Renhållningsordningen Ta reda på under vilken period hämtning från din anläggning sker Förbered hämtningen så att det går lätt och smidigt, lätt åtkomligt, plogat, sandat, lås och nycklar tillhanda, ej blockerat, lätt lock med lyfthandtag, kort slangdragning med mera Meddela alltid om anläggningen kräver speciell hantering vid hämtning, till exempel minireningsverk kanske inte skall tömmas helt Avvikelser och hinder medför alltid högre kostnader Vid ägarbyte skall anläggningen tömmas och nya adressuppgifter anmälas till Tekniska kontoret 10

11 7 Fastighetsägaren kan påverka anläggningens funktion Tänk på arbetsmiljön vid hämtning och se till att ha rätt hämtningsintervall. Var rädd om din anläggning, se till att den får den service och underhåll som föreskrivs. Häll inte ut matfett och matolja i avloppet, torka ur stekpannan med hushållspapper. Anslut inte takavvattning eller dränering. Kontrollera att inte slam passerar till efterföljande rening. Anläggningen skall ventileras via avloppsledningen och ut via avluftningen ovan nock på huset. Bra ventilation syresätter processen och minskar avloppslukten. Slamavskiljaren skall vara fylld till normal nivå, töm aldrig på hösten och låt den stå tom och oanvänd över vintern för till exempel ett sommarhus. Känsligast är plast och glasfiberbehållare. Rätt skött uppnås bästa funktion med bra slamkvalitet, en efterföljande rening med lång livslängd och ett bra renat utgående vatten från anläggningen samt bra arbetsmiljö vid hämtning. Dåligt renat avloppsvatten kan påverka ytvatten och grundvatten. På sikt kan både ditt eget och grannens dricksvatten påverkas negativt. Även vattendrag och sjöar kan påverkas. Spola inte ner färg, kemikalier, mediciner, tops, kondomer, tamponger eller liknade. Penseltvätt får inte förekomma, vissa konstnärsfärger innehåller kadmium som vi absolut inte vill ha i slammet. Töm inte askkoppen med fimpar eller snus i avloppet. Överdosera inte disk och tvättmedel. Störttappning från stora badkar bör undvikas, lätt att slam förs över till efterföljande rening.. 11

12 8 Skador och hinder Är anläggningen utförd enligt föreskrivna regler är det mycket sällan att det uppstår några problem eller skador på anläggningen eller på entreprenörens utrustning. Hämtningen går snabbt och smidigt. Exempel på förekommande problem: Tillfartsväg har brister Vägen har dålig bärighet, för smal, grenar och buskar hänger ut över vägen. Hämtning uteblir, brister måste åtgärdas av fastighetsägaren. Skador på lock eller andra detaljer Anläggningen skall vara så utförd att hämtning kan ske utan problem. Endast då entreprenören grovt misskött sig faller det på entreprenören att åtgärda skadan. Tillfartsväg eller lock är blockerat Hämtningen skall vara förberedd, hinder måste åtgärdas av fastighetsägaren, nytt besök krävs. Snöröjning krävs Tillfartsväg eller väg till slamavskiljare ej snöröjd, måste åtgärdas av fastighetsägaren. Nytt besök krävs. Lång slangdragning Behövs längre slang än 20m skall detta åtgärdas av fastighetsägaren Tungt eller felmonterat lock Ett betonglock med max diameter 76cm och en tjocklek på 4cm med fasta lyfthandtag kan användas. Plast/glasfiberlock som väger ca 15kg vid denna storlek är också tillåtna, vanligt på nyare plastbrunnar. Locket skall vara monterat så att underkant kommer 5-10cm ovan marknivån för att förhindra fastfrysning eller höga lyft. För tungt eller felmonterat lock, skall åtgärdas av fastighetsägaren. Se till att anläggningen är utförd enligt föreskrivna regler samt förbered hämtningen. Brister medför ökade kostnader för fastighetsägaren. Tjällossning Under tiden för tjällossning gäller samma regler för oss som för alla andra, är vägen skyltad med lägre bärighet eller lastbilstrafik förbjuden får vi återkomma senare. Bedömer fastighetsägaren att den enskilda vägen inte har tillräcklig bärighet skall detta meddelas Tekniska kontoret. I områden runt Gräsmark och Ö Ämtervik är detta mest vanligt eftersom hämtningsperioden är under våren. Vid akut beställda jobb skall fastighetsägaren själv kontrollera vägens bärighet eller kontakta ansvarig för vägsamfällighet. 12

13 9 Checklista befintlig anläggning Fastighetsägaren är ansvarig för drift och underhåll av anläggningen samt att kraven på miljö, arbetsmiljö och slamkvalitet uppfylls. Miljö Ja Nej Reningsanläggningen består av en trekammarbrunn eller motsvarande och ett efterreningssteg Anläggningen medför inte risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön Anläggningen töms med rätt intervall och får det underhåll som krävs Takavvattning eller dränering är inte anslutet Anläggningen är installerad så att kraven på god arbetsmiljö vid hämtning uppfylls enligt Renhållningsordningen Du överdoserar inte tvätt och diskmedel, spolar inte ner färg, kemikalier, mediciner, tops, kondomer, tamponger, fimpar, snus eller liknade Du är rädd om ditt avlopp eftersom restprodukten återvunnen växtnäring återförs i kretsloppet Hämtning Ja Nej Du har tagit reda på när hämtningsperioden för den egna anläggningen inträffar Hämtningen väl förberedd, till exempel skall det under vintertid vara plogat och vid behov sandat ända fram till slamavskiljaren. Transportväg Ja Nej Transportvägen är minst 3,5 meter bred och har en bärighet som klarar slambilens storlek och vikt på ca 26 ton För att undvika sönderkörd väg eller fastkörning Det är lätt att komma fram på transportvägen Se till att grenar, träd och buskar inte hänger ut över vägen och skymmer sikten eller skrapar slambilen som är cirka 4m hög Det finns möjlighet att vända Backning på längre sträckor skall undvikas Tillfartsväg och slamavskiljare är tillgängliga för entreprenören Får inte vara blockerade, eventuella nycklar eller koder till lås för bommar och lock skall vara entreprenören till handa Uppställningsplats för slambil/arbete på väg Ja Nej Slambilen kan stå uppställd för hämtning utan att skapa fara i trafiken eller för chauffören Slamavskiljarens botten ligger grundare än 7 meters djup från uppställningsplatsen Slangdragning Ja Nej Slangdragningen är så kort som möjligt Slangdragningen är under 20 meter lång på plan mark utan hinder Slamavskiljarens lock Ja Nej Slamavskiljarens lock är så lätt som möjligt och säkrat så att inte barn eller djur kan få av det. Ett betonglock med max diameter 76cm och en tjocklek på 4cm med fasta lyfthandtag kan användas. Plast/glasfiberlock är också tillåtna, vanligt på nyare plastbrunnar Locket är monterat så att underkant kommer 5-10cm ovan marknivån för att förhindra fastfrysning eller höga lyft Finns brister eller avvikelser skall dessa snarast åtgärdas. 13

14 10 Fast sugledning Arbetsmiljöverket föreskriver att arbetsbelastningen vid hantering av slang skall hållas så låg som möjligt. Max 20m slangdragning på plan mark tillåts. Om man överskrider detta kan en fast sugledning förläggas (pos 1) mellan uppställningsplatsen och slamavskiljaren. Entreprenören kan då dra med sig en kortare slang fram till slamavskiljaren, på så sätt förbättras arbetsmiljön. Den fasta ledningen får vara max 60m lång och nivåskillnaden mellan slambilens uppställningsplats och slamavskiljarens botten max 6m. Kopplingar och rejäl förankring (pos 3+ 4) skall vara utförda enligt bild. Honkopplingen skall vara mot slambilen. Se till att det plan mark även fungerar vintertid. Kontakta din anläggningsentreprenör för projektering och offert. Då får du även rätt utförande på kopplingar och ledning. En lös extra slang (pos 2) kan även läggas ut av fastighetsägaren samma sträcka, detta anses vara en sämre lösning. Honkopplingen skall vara mot slambilen. OBS! Kontrollera om din anläggning klarar miljökraven, om inte räcker det inte med att bara komplettera med fast sugledning. Hela anläggningen kanske måste renoveras. Vid tveksamhet kontakta Miljöenheten för bedömning. 14

15 11 Lättare lock Arbetsmiljöverket föreskriver att arbetsbelastningen vid hantering av lock skall hållas så låg som möjligt. Locket skall vara monterat 5-10cm ovan marknivå. Ett betonglock med max diameter 76cm och en tjocklek på 4cm med fasta lyfthandtag kan användas. Det finns även lättare plastlock som väger ca 15kg i denna storlek. Uppfylls inte dessa krav måste det bytas. Tänk även på att locket skall vara säkrat så att inte barn eller djur kan öppna locket. Är brunnens lock väldigt stort behövs ett nytt betonglock med ett mindre hål, kanske en förhöjningsring kompletterat med lätt betonglock eller plast/glasfiberlock, benämns även lock i lock. Det är viktigt att man kommer åt alla delar av slamavskiljaren vid hämtning. Kontakta din anläggningsentreprenör för projektering och offert. Då får du även rätt utförande på locket. OBS! Kontrollera om din anläggning klarar miljökraven, om inte räcker det inte med att bara byta till ett lättare lock. Hela anläggningen kanske måste renoveras. Vid tveksamhet kontakta Miljöenheten för bedömning. 15

16 Exempel på stor brunn som kompletterats med betonglock med mindre öppning ca 60cm. Det finns tillbehör som förhöjningsring om gamla locket ligger för lågt. Exempel när ett betonglock med max diameter 76cm och en tjocklek på 4cm med fasta lyfthandtag har använts. Monterat ca 1dm ovan marknivå för att undvika fastfrysning eller höga lyft. Det finns även lättare plastlock som väger ca 15kg i denna storlek. 16

17 12 Kontakter och hemsidor för mer information Miljöenheten, eller telefon 0565/16061 Innan nyinrättning/upprustning av en avloppsanläggning skall kontakt tas med Miljöenheten Fastställer normal eller hög skyddsnivå Tillstånd och beslut för enskilt avlopp Ansökningsblankett enskilt avlopp Information om avgifter Ansökan om förlängt hämtningsintervall av slam Slutbesiktningsprotokoll Diplomerade entreprenörer Checklista för enskilda avlopp Frågor och svar om enskilda avlopp Diplomerade anläggare Länk finns från Miljöenhetens hemsida, se även Eniro Utför tillsammans med fastighetsägaren ny och ombyggnad enligt Miljöenhetens beslut Hjälper fastighetsägaren med färdiganmälan när projektet är färdigt Serviceavtal Byter filtermassa i fosforfällan Kompletteringar befintlig anläggning Tekniska enheten, eller telefon 0565/ Renhållningsordningen och avfallstaxan Ansökan om förlängt hämtningsintervall eller uppehåll Fakturafrågor Inventering och kontroll av att anläggningen uppfyller kraven i Renhållningsordningen Körschema slamtömning Sunne reningsverk REVAQ, återvunnen växtnäring Arbetsmiljöverket, sök på slamtömning : Information om risker för belastningsskador vid slamtömning Entreprenören, eller telefon 0565/31001 Hämtning eller hjälp vid avloppsstopp Råd vid förbättring av arbetsmiljön vid hämtning Utanför ordinarie arbetstid, invänta meddelande om telefonnummer till den som har beredskap 17

18 13 Diplomerade anläggningsentreprenörer Carlssons rör Jan och Benny Lennartsson Mellby Sunne eller NIWA i Torsby Per Berglund Box Torsby eller Avloppsteknik i Värmland AB Markus Johansson Backa Sunne eller Brodin Service Tjänster AB Johan Brodin Lersjöfors Sunne Häggs Gräv Marcus Hägg By Sunne Gunnarssons Jord & Skog AB Tomas Gunnarsson Hensgård Västra Ämtervik eller Lindqvist Maskin & Entreprenad AB Björn Lindqvist Svartserud Sunne Tonab Bygg & Entreprenad AB Torbjörn Norder Ransbysätter Lysvik eller Tobias Wiklanders Entreprenad Tobias Wiklander Backa Västra Ämtervik Kalles Markarbeten Karl-Erik Ambjörnsson Bäck Sunne eller Björklunds Entreprenad AB Lennart Björklund Stöpafors Sunne Hagströms Entreprenad AB Robert Hagström Åmbergsvägen 32B Sunne Gräsmarks Cementvarufabrik Bernt Samuelsson Grinnemo Gräsmark Jan-Olov Holmqvist Ed Rottneros För uppdaterad lista följ länk till Diplomerade entreprenörer 18

19 14 Viktigt för anläggningsentreprenören Se till att anläggningen uppfyller kraven i utfärdat beslut. Påtala vikten av rätt hämtningsintervall och att man är rädd om sin anläggning, se till att den får service och underhåll som föreskrivs. Anläggningen skall ventileras via avloppsledningen och ut via avluftningen ovan nock på huset. Bra ventilation syresätter processen och minskar avloppslukten. Takavvattning och dränering skall inte vara anslutet. Teckna serviceavtal för minireningsverk och fosforfälla/storsäck. Var tydlig med uppmärkning av de fack som skall tömmas. Kan ingå i användarinstruktion, checklista eller avtal: Tillsyn och checklista Kontrollera att inte slam passerar till efterföljande rening Frysrisk Häll inte ut matfett och matolja i avloppet, torka ur stekpannan med hushållspapper Slamavskiljaren skall vara fylld till normal nivå, töm aldrig på hösten och låt den stå tom och oanvänd över vintern för till exempel ett sommarhus. Känsligast är plast och glasfiberbehållare Takavvattning och dränering skall inte vara anslutet Störttappning från stora badkar bör undvikas, lätt att slam förs över till efterföljande rening Ventilation Lock, metod när det dras/lyfts av, hjälpmedel Fast sugledning, metod vid anslutning Lås/säkerhet 19

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta En informationsfolder till dig som har tömning av enskilt avlopp i Gnesta kommun Din avloppsanläggning ska skydda miljön Anledningen till att vi har

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen,

Läs mer

Gäller 2012-01-01 2013-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun

Gäller 2012-01-01 2013-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 1 Gäller 2012-01-01 2013-01-01 Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 2 Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, trekammarbrunn,

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Gäller för Ludvika kommun www.ludvika.se Om du har ett enskilt avlopp med minireningsverk, trekammarbrunn, tvåkammarbrunn, sluten tank eller en fosforfälla,

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, en

Läs mer

GUIDE #13 Februari 2015

GUIDE #13 Februari 2015 GUIDE #13 Februari 2015 Hållbar arbetsmiljö vid slamtömning av enskilda avlopp Vid slamtömning av enskilda avlopp har arbetsgivaren alltid huvudansvaret för sina anställdas arbetsmiljö och därmed även

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

Anvisningar för små avlopp (1 25 personer)

Anvisningar för små avlopp (1 25 personer) Anvisningar för små avlopp (1 25 personer) Planerar du att anlägga en avloppsanordning på en plats där anslutning till kommunalt avlopp inte är möjlig? Ditt val av anordning kommer att avgöras av lagar

Läs mer

Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla

Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla Vi vill tacka Gotlands Kommun för att vi fick använda deras broschyr som underlag till denna broschyrs

Läs mer

Slamtömning små avlopp. Råd och regler för tömning av slam från små avloppsanläggningar. orebro.se

Slamtömning små avlopp. Råd och regler för tömning av slam från små avloppsanläggningar. orebro.se Slamtömning små avlopp. Råd och regler för tömning av slam från små avloppsanläggningar. orebro.se Slam från enskilda avlopp är ett hushållsavfall som regleras av Miljöbalken och kommunens renhållningsföreskrifter.

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning. Om du har

Läs mer

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092 Minireningsverk i enskilda avlopp RAPPORT U2013:14 ISSN 1103-4092 förord Det saknas kunskap inom kommunernas tillsyns- och avfallsorganisationer om hur drift, underhåll och tömning av minireningsverk

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning en vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet.

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Miljö- och hälsoskydd Planera för avlopp Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Läs igenom broschyren innan du lämnar in din ansökan/anmälan!

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Broschyren är sammanställd av Bygg- och miljökontoret, Ånge

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning en vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Bra att veta om enskilt avlopp

Bra att veta om enskilt avlopp Bra att veta om enskilt avlopp Kurödsvägen 9 451 55 Uddevalla Telefon: 0522-13 000 E-post: info@bramiljo.se www.bramiljo.se www.biovac.se Vår syn på hållbart avlopp De enskilda avloppen står för 14 % av

Läs mer

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar I Norrtälje kommun finns närmare 24 000 avloppsanläggningar, som töms med olika intervaller. Om du vill veta vad som gäller för

Läs mer

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se AVLOPPSBOKEN GUIDE I MILJÖHANTERING AV AVLOPP UTGÅVA 6 Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.dahl.se www.baga.se www.bioptech.se www.fann.se www.flygt.se

Läs mer

AVLOPP. på rätt sätt

AVLOPP. på rätt sätt AVLOPP på rätt sätt Denna broschyr har gemensamt tagits fram av: Miljöförvaltningarna i Vänersborgs kommun, Trollhättans stad och Lilla Edets kommun. Avlopp på rätt sätt Syftet med broschyren, lagkrav,

Läs mer

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Enskilt avlopp Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Utgivare/copyright: Kunskapscentrum Små Avlopp Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB Uppsala 2011 Denna broschyr är

Läs mer

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen NOA 11 Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen UTFÄRDAD I DECEMBER 2011 Förord Följande råd och anvisningar om utformning av avfallsutrymmen samt förvaring och transport av avfall är till

Läs mer

Råd & Anvisningar till ABVA 2009

Råd & Anvisningar till ABVA 2009 Råd & Anvisningar till ABVA 2009 INLEDNING Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. Gatukontoret ansvarar för att producera och

Läs mer

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp 1 (6) 2011-08-25 TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp När krävs ansökan om tillstånd/anmälan till Kommunstyrelsen? För att inrätta en avloppsanläggning är man skyldig

Läs mer