Råd och regler för enklare hämtning vid enskilt avlopp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Råd och regler för enklare hämtning vid enskilt avlopp"

Transkript

1 Gäller från och med Råd och regler för enklare hämtning vid enskilt avlopp Miljö Arbetsmiljö Slamkvalitet - Kretslopp Vid frågor: allmän information Diplomerade anläggningsentreprenörer, se lista Tekniska kontoret, tel Slam&Brunnrensning, tel Miljöenheten, tel V

2 2

3 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Krav på arbetsmiljön Många inblandade vid enskilt avlopp Vilka regler gäller och hur fungerar det? Hämtningsintervall och tidpunkt Underlätta för entreprenören Fastighetsägaren kan påverka anläggningens funktion Skador och hinder Checklista befintlig anläggning Fast sugledning Lättare lock Kontakter och hemsidor för mer information Diplomerade anläggningsentreprenörer Viktigt för anläggningsentreprenören

4 1 Sammanfattning I Sunne kommun finns ca 4000 enskilda avloppsanläggningar med slamavskiljare som skall tömmas. För att förtydliga råd och regler vid enskilt avlopp har denna information tagits fram. Medverkande har varit: Miljöenheten Entreprenör för hämtning av slam Arbetsmiljöverket Anläggningsentreprenörer Tekniska enheten, Administration, Avfall och VA Våra grannkommuner Privata fastighetsägare, noteringar från informationsmöten Leverantörer och grossister Det är i Sunne kommuns Renhållningsordning som bestämmelserna vid hämtning av slam är fastställda. Avgifterna finns redovisade i Avfallstaxan. Arbetsmiljöverkets krav på god arbetsmiljö är vägledande. Miljöenheten är tillsynsmyndighet, utfärdar tillstånd och beslut, skall alltid kontaktas före nybyggnad eller renovering. Fastighetsägaren är ansvarig för drift och underhåll av anläggningen samt att kraven på miljö, arbetsmiljö och slamkvalitet uppfylls. Från och med år 2014 kommer styrning av entreprenör och fakturering att ske från Tekniska enheten. Är min befintliga anläggning godkänd? Använd checklistan i kapitel 9 för enkel kontroll. Observera att en anläggning skall uppfylla både miljökraven och arbetsmiljökraven för att vara godkänd. Finns brister i någon del är en renovering, ombyggnad eller komplettering nödvändig. Före renovering eller ombyggnad skall alltid Miljöenheten kontaktas. 4

5 2 Krav på arbetsmiljön Prioriterade åtgärder 1. Ta fram Råd och regler 2. Tydligare Renhållningsordning och avgifter 3. Nya/nyrenoverade anläggningar skall uppfylla kraven 4. De största/tyngsta locken skall åtgärdas 5. Långa slangdragningar och hinder skall åtgärdas 6. Övriga krav skall vara uppfyllda Nya/nyrenoverade anläggningar 1. Anpassad transportväg för ett fordon på 26ton och en höjd på cirka 4m. 2. Säker uppställning vid hämtning, får ej skapa fara för chaufför eller övrig trafik. 3. Slangdragning max 10 meter på plan mark utan hinder 4. Lockets vikt max 15kg, säkrat så att inte barn eller djur kan få av locket, monteras så att underkant kommer 5-10cm ovan marknivå 5. Eventuell fosforfälla skall ha filtermaterialet i säck som vid byte kan lyftas ur med kran, gammalt filtermaterial/säck skall lämnas på anvisad plats vid Holmby återvinningscentral. För att få beslut från Miljöenheten ska dessa krav vara uppfyllda. Att kraven uppfylls skall även framgå i det slutbesiktningsprotokoll som lämnas in när projektet avslutas. Befintliga anläggningar 1. Anpassad transportväg för ett fordon på 26ton och en höjd på cirka 4m. 2. Säker uppställning vid hämtning, får ej skapa fara för chaufför eller övrig trafik. 3. Slangdragning max 20 meter på plan mark utan hinder 4. Ett betonglock med max diameter 76cm och en tjocklek på 4cm med fasta lyfthandtag kan användas. Monteras så att underkant kommer 5-10cm ovan marknivå 5. Plast/glasfiberlock som väger ca 15kg vid denna storlek är också tillåtna, vanligt på nyare plastbrunnar, säkrat så att inte barn eller djur kan få av locket. Monteras så att underkant kommer 5-10cm ovan marknivå 6. Eventuell fosforfälla skall ha filtermaterialet i säck som vid byte kan lyftas ur med kran, gammalt filtermaterial/säck skall lämnas på anvisad plats vid Holmby återvinningscentral. OBS! Är du tveksam om miljökraven uppfylls, kontakta Miljöenheten för bedömning. 5

6 3 Många inblandade vid enskilt avlopp Tekniska enheten/avfall Ansvarig via Renhållningsordningen för insamling av slam som klassas som sorterat hushållsavfall Tekniska enheten/administration Kundregister, styr entreprenörens arbete vid hämtning, fakturering Fastighetsägaren Ansvarig för drift och underhåll av anläggningen samt att kraven för miljö, arbetsmiljö och slamkvalitet uppfylls Miljöenheten Tillsynsmyndighet, utfärdar tillstånd och beslut för enskilt avlopp, skall alltid kontaktas före nybyggnad eller renovering Anläggningsentreprenör Utför projektering och anläggningsjobb åt fastighetsägaren vid nybyggnad eller renovering. Kan även lämna serviceavtal på anläggningen Entreprenör för hämtning av slam Utför hämtning från fastighetsägarens anläggning, ger även råd vid förbättring av arbetsmiljön Tekniska enheten/va Tar emot och behandlar slammet vid Sunne reningsverk, driver även kvalitetsarbetet med återvunnen växtnäring där restprodukten återförs i kretslopp Bönder Återvunnen växtnäring återförs i kretslopp till jordbruks och åkermark 4 Vilka regler gäller och hur fungerar det? För vilka gäller reglerna Gäller alla anläggningar, befintliga och vid nybyggnad eller renovering, även de anläggningar som enligt plan senare kommer att anslutas till kommunalt avlopp. Vem är ansvarig för att reglerna följs Fastighetsägaren. Arbetsmiljöverkets krav, sammanfattning Anpassad transportväg för ett fordon på 26ton och en höjd på cirka 4m. Lämplig uppställning vid hämtning, får ej skapa fara för chaufför eller övrig trafik. Arbetsbelastningen vid hantering av lock och slangdragning skall hållas så låg som möjligt. 6

7 Renhållningsordningen I kommunens Renhållningsordning regleras hämtning av sorterat hushållsavfall, där framgår vad som är speciellt för slam och fosforfällans filtermaterial från enskilt avlopp. Bestämmelserna är anpassade till Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Normalt töms hela slamavskiljaren 1gång per år enligt fastställt hämtningsschema. Hämtning sker från slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk. Filtermaterial i fosforfällor skall bytas av leverantören som skall lämna gammalt filtermaterial på anvisad plats vid Holmby återvinningscentral. Se till att detta ingår i ett serviceavtal. Tekniska enheten I vårt kundregister ligger alla uppgifter om enskilda avloppsanläggningar. Fastighetsägare och adressuppgifter Brunnsnummer och volym Hämtningsintervall och område I systemet skapas den lista som ligger till grund för den hämtning som vår entreprenör gör Fakturering, uppföljning och statistik Entreprenör för hämtning av slam Tekniska enheten har upphandlat den entreprenör som hämtar och tömmer fastighetens slamavskiljare och rapporterar tillbaka. Eventuella synpunkter som entreprenören har noteras på en avvikelserapport som återförs till fastighetsägaren. Ger råd vid förbättring av arbetsmiljön vid hämtning. 7

8 Vart körs slammet Allt slam körs till Sunne reningsverk där det matas in i reningsverkets slambehandling där allt slam från kommunens övriga reningsverk och enskilda anläggningar behandlas i vår behandlingsprocess. Slutprodukten återvunnen växtnäring är kvalitetssäkrad och hygieniserad. Vid Holmby återvinningscentral finns en speciellt avdelad plats där färdig produkt kan mellanlagras. Vart hamnar slammet slutligen Enligt nationella miljömål skall den återvunna växtnäringen som bland annat är rik på fosfor återföras i kretslopp till jordbruks och åkermark. Via provtagning och rutiner kontrolleras att till exempel salmonella inte finns påvisat. I Sunne kommun återförs ca ¼ till åkermark, resterande del ca ¾ läggs som växtskikt på nedlagda deponier. Det är i allas intresse och ansvar att vi hjälps åt att uppnå en bra kvalitet på slammet, ett ständigt förbättringsarbete är en förutsättning för detta. Återvunnen växtnäring återförs i kretslopp till jordbruks och åkermark med fastgödselspridare. Lätthanterad produkt utan luktproblem. Arealen plöjs inom 1 dygn. 8

9 5 Hämtningsintervall och tidpunkt Ordinarie tur Normalt töms hela slamavskiljaren 1g/år enligt fastställt schema där hämtning sker områdesvis. Ta reda på under vilken period hämtning från din anläggning sker så att du kan förbereda. Vill man se hela schemat kan man gå in på där finns länken Körschema slamtömning Innan nytt område påbörjas annonseras detta även i Sunnenytt. Ändrat hämtningsintervall Dispens kan beviljas för förlängt intervall 2-3 år, då anpassas hämtningen till ordinarie tur, eller uppehåll för till exempel ödehus. Behövs tätare hämtning beställer man hämtning 2 eller 3 gånger per år, då anpassas en av hämtningarna till ordinarie tur. Att ha för långt hämtningsintervall medför risk för avloppsstopp eller att slam passerar och förstör efterföljande rening. Kan bli mycket kostsamt. Vill man inte ha hämtning enligt ordinarie tur beställer man hämtning till exempel på sommaren eller enligt andra önskemål. Vid sluten tank beställer oftast fastighetsägaren själv hämtning. Akut Akut eller omgående hämtning kan också beställas. Har det gått mer än 3 månader sedan akut/extra hämtning, utförs nästa hämtning vid ordinarie tur om man inte kommit överens om annat. Alla avsteg från ordinarie tur medför ökade kostnader för fastighetsägaren. 9

10 6 Underlätta för entreprenören Se till att anläggningen uppfyller kraven i Renhållningsordningen Ta reda på under vilken period hämtning från din anläggning sker Förbered hämtningen så att det går lätt och smidigt, lätt åtkomligt, plogat, sandat, lås och nycklar tillhanda, ej blockerat, lätt lock med lyfthandtag, kort slangdragning med mera Meddela alltid om anläggningen kräver speciell hantering vid hämtning, till exempel minireningsverk kanske inte skall tömmas helt Avvikelser och hinder medför alltid högre kostnader Vid ägarbyte skall anläggningen tömmas och nya adressuppgifter anmälas till Tekniska kontoret 10

11 7 Fastighetsägaren kan påverka anläggningens funktion Tänk på arbetsmiljön vid hämtning och se till att ha rätt hämtningsintervall. Var rädd om din anläggning, se till att den får den service och underhåll som föreskrivs. Häll inte ut matfett och matolja i avloppet, torka ur stekpannan med hushållspapper. Anslut inte takavvattning eller dränering. Kontrollera att inte slam passerar till efterföljande rening. Anläggningen skall ventileras via avloppsledningen och ut via avluftningen ovan nock på huset. Bra ventilation syresätter processen och minskar avloppslukten. Slamavskiljaren skall vara fylld till normal nivå, töm aldrig på hösten och låt den stå tom och oanvänd över vintern för till exempel ett sommarhus. Känsligast är plast och glasfiberbehållare. Rätt skött uppnås bästa funktion med bra slamkvalitet, en efterföljande rening med lång livslängd och ett bra renat utgående vatten från anläggningen samt bra arbetsmiljö vid hämtning. Dåligt renat avloppsvatten kan påverka ytvatten och grundvatten. På sikt kan både ditt eget och grannens dricksvatten påverkas negativt. Även vattendrag och sjöar kan påverkas. Spola inte ner färg, kemikalier, mediciner, tops, kondomer, tamponger eller liknade. Penseltvätt får inte förekomma, vissa konstnärsfärger innehåller kadmium som vi absolut inte vill ha i slammet. Töm inte askkoppen med fimpar eller snus i avloppet. Överdosera inte disk och tvättmedel. Störttappning från stora badkar bör undvikas, lätt att slam förs över till efterföljande rening.. 11

12 8 Skador och hinder Är anläggningen utförd enligt föreskrivna regler är det mycket sällan att det uppstår några problem eller skador på anläggningen eller på entreprenörens utrustning. Hämtningen går snabbt och smidigt. Exempel på förekommande problem: Tillfartsväg har brister Vägen har dålig bärighet, för smal, grenar och buskar hänger ut över vägen. Hämtning uteblir, brister måste åtgärdas av fastighetsägaren. Skador på lock eller andra detaljer Anläggningen skall vara så utförd att hämtning kan ske utan problem. Endast då entreprenören grovt misskött sig faller det på entreprenören att åtgärda skadan. Tillfartsväg eller lock är blockerat Hämtningen skall vara förberedd, hinder måste åtgärdas av fastighetsägaren, nytt besök krävs. Snöröjning krävs Tillfartsväg eller väg till slamavskiljare ej snöröjd, måste åtgärdas av fastighetsägaren. Nytt besök krävs. Lång slangdragning Behövs längre slang än 20m skall detta åtgärdas av fastighetsägaren Tungt eller felmonterat lock Ett betonglock med max diameter 76cm och en tjocklek på 4cm med fasta lyfthandtag kan användas. Plast/glasfiberlock som väger ca 15kg vid denna storlek är också tillåtna, vanligt på nyare plastbrunnar. Locket skall vara monterat så att underkant kommer 5-10cm ovan marknivån för att förhindra fastfrysning eller höga lyft. För tungt eller felmonterat lock, skall åtgärdas av fastighetsägaren. Se till att anläggningen är utförd enligt föreskrivna regler samt förbered hämtningen. Brister medför ökade kostnader för fastighetsägaren. Tjällossning Under tiden för tjällossning gäller samma regler för oss som för alla andra, är vägen skyltad med lägre bärighet eller lastbilstrafik förbjuden får vi återkomma senare. Bedömer fastighetsägaren att den enskilda vägen inte har tillräcklig bärighet skall detta meddelas Tekniska kontoret. I områden runt Gräsmark och Ö Ämtervik är detta mest vanligt eftersom hämtningsperioden är under våren. Vid akut beställda jobb skall fastighetsägaren själv kontrollera vägens bärighet eller kontakta ansvarig för vägsamfällighet. 12

13 9 Checklista befintlig anläggning Fastighetsägaren är ansvarig för drift och underhåll av anläggningen samt att kraven på miljö, arbetsmiljö och slamkvalitet uppfylls. Miljö Ja Nej Reningsanläggningen består av en trekammarbrunn eller motsvarande och ett efterreningssteg Anläggningen medför inte risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön Anläggningen töms med rätt intervall och får det underhåll som krävs Takavvattning eller dränering är inte anslutet Anläggningen är installerad så att kraven på god arbetsmiljö vid hämtning uppfylls enligt Renhållningsordningen Du överdoserar inte tvätt och diskmedel, spolar inte ner färg, kemikalier, mediciner, tops, kondomer, tamponger, fimpar, snus eller liknade Du är rädd om ditt avlopp eftersom restprodukten återvunnen växtnäring återförs i kretsloppet Hämtning Ja Nej Du har tagit reda på när hämtningsperioden för den egna anläggningen inträffar Hämtningen väl förberedd, till exempel skall det under vintertid vara plogat och vid behov sandat ända fram till slamavskiljaren. Transportväg Ja Nej Transportvägen är minst 3,5 meter bred och har en bärighet som klarar slambilens storlek och vikt på ca 26 ton För att undvika sönderkörd väg eller fastkörning Det är lätt att komma fram på transportvägen Se till att grenar, träd och buskar inte hänger ut över vägen och skymmer sikten eller skrapar slambilen som är cirka 4m hög Det finns möjlighet att vända Backning på längre sträckor skall undvikas Tillfartsväg och slamavskiljare är tillgängliga för entreprenören Får inte vara blockerade, eventuella nycklar eller koder till lås för bommar och lock skall vara entreprenören till handa Uppställningsplats för slambil/arbete på väg Ja Nej Slambilen kan stå uppställd för hämtning utan att skapa fara i trafiken eller för chauffören Slamavskiljarens botten ligger grundare än 7 meters djup från uppställningsplatsen Slangdragning Ja Nej Slangdragningen är så kort som möjligt Slangdragningen är under 20 meter lång på plan mark utan hinder Slamavskiljarens lock Ja Nej Slamavskiljarens lock är så lätt som möjligt och säkrat så att inte barn eller djur kan få av det. Ett betonglock med max diameter 76cm och en tjocklek på 4cm med fasta lyfthandtag kan användas. Plast/glasfiberlock är också tillåtna, vanligt på nyare plastbrunnar Locket är monterat så att underkant kommer 5-10cm ovan marknivån för att förhindra fastfrysning eller höga lyft Finns brister eller avvikelser skall dessa snarast åtgärdas. 13

14 10 Fast sugledning Arbetsmiljöverket föreskriver att arbetsbelastningen vid hantering av slang skall hållas så låg som möjligt. Max 20m slangdragning på plan mark tillåts. Om man överskrider detta kan en fast sugledning förläggas (pos 1) mellan uppställningsplatsen och slamavskiljaren. Entreprenören kan då dra med sig en kortare slang fram till slamavskiljaren, på så sätt förbättras arbetsmiljön. Den fasta ledningen får vara max 60m lång och nivåskillnaden mellan slambilens uppställningsplats och slamavskiljarens botten max 6m. Kopplingar och rejäl förankring (pos 3+ 4) skall vara utförda enligt bild. Honkopplingen skall vara mot slambilen. Se till att det plan mark även fungerar vintertid. Kontakta din anläggningsentreprenör för projektering och offert. Då får du även rätt utförande på kopplingar och ledning. En lös extra slang (pos 2) kan även läggas ut av fastighetsägaren samma sträcka, detta anses vara en sämre lösning. Honkopplingen skall vara mot slambilen. OBS! Kontrollera om din anläggning klarar miljökraven, om inte räcker det inte med att bara komplettera med fast sugledning. Hela anläggningen kanske måste renoveras. Vid tveksamhet kontakta Miljöenheten för bedömning. 14

15 11 Lättare lock Arbetsmiljöverket föreskriver att arbetsbelastningen vid hantering av lock skall hållas så låg som möjligt. Locket skall vara monterat 5-10cm ovan marknivå. Ett betonglock med max diameter 76cm och en tjocklek på 4cm med fasta lyfthandtag kan användas. Det finns även lättare plastlock som väger ca 15kg i denna storlek. Uppfylls inte dessa krav måste det bytas. Tänk även på att locket skall vara säkrat så att inte barn eller djur kan öppna locket. Är brunnens lock väldigt stort behövs ett nytt betonglock med ett mindre hål, kanske en förhöjningsring kompletterat med lätt betonglock eller plast/glasfiberlock, benämns även lock i lock. Det är viktigt att man kommer åt alla delar av slamavskiljaren vid hämtning. Kontakta din anläggningsentreprenör för projektering och offert. Då får du även rätt utförande på locket. OBS! Kontrollera om din anläggning klarar miljökraven, om inte räcker det inte med att bara byta till ett lättare lock. Hela anläggningen kanske måste renoveras. Vid tveksamhet kontakta Miljöenheten för bedömning. 15

16 Exempel på stor brunn som kompletterats med betonglock med mindre öppning ca 60cm. Det finns tillbehör som förhöjningsring om gamla locket ligger för lågt. Exempel när ett betonglock med max diameter 76cm och en tjocklek på 4cm med fasta lyfthandtag har använts. Monterat ca 1dm ovan marknivå för att undvika fastfrysning eller höga lyft. Det finns även lättare plastlock som väger ca 15kg i denna storlek. 16

17 12 Kontakter och hemsidor för mer information Miljöenheten, eller telefon 0565/16061 Innan nyinrättning/upprustning av en avloppsanläggning skall kontakt tas med Miljöenheten Fastställer normal eller hög skyddsnivå Tillstånd och beslut för enskilt avlopp Ansökningsblankett enskilt avlopp Information om avgifter Ansökan om förlängt hämtningsintervall av slam Slutbesiktningsprotokoll Diplomerade entreprenörer Checklista för enskilda avlopp Frågor och svar om enskilda avlopp Diplomerade anläggare Länk finns från Miljöenhetens hemsida, se även Eniro Utför tillsammans med fastighetsägaren ny och ombyggnad enligt Miljöenhetens beslut Hjälper fastighetsägaren med färdiganmälan när projektet är färdigt Serviceavtal Byter filtermassa i fosforfällan Kompletteringar befintlig anläggning Tekniska enheten, eller telefon 0565/ Renhållningsordningen och avfallstaxan Ansökan om förlängt hämtningsintervall eller uppehåll Fakturafrågor Inventering och kontroll av att anläggningen uppfyller kraven i Renhållningsordningen Körschema slamtömning Sunne reningsverk REVAQ, återvunnen växtnäring Arbetsmiljöverket, sök på slamtömning : Information om risker för belastningsskador vid slamtömning Entreprenören, eller telefon 0565/31001 Hämtning eller hjälp vid avloppsstopp Råd vid förbättring av arbetsmiljön vid hämtning Utanför ordinarie arbetstid, invänta meddelande om telefonnummer till den som har beredskap 17

18 13 Diplomerade anläggningsentreprenörer Carlssons rör Jan och Benny Lennartsson Mellby Sunne eller NIWA i Torsby Per Berglund Box Torsby eller Avloppsteknik i Värmland AB Markus Johansson Backa Sunne eller Brodin Service Tjänster AB Johan Brodin Lersjöfors Sunne Häggs Gräv Marcus Hägg By Sunne Gunnarssons Jord & Skog AB Tomas Gunnarsson Hensgård Västra Ämtervik eller Lindqvist Maskin & Entreprenad AB Björn Lindqvist Svartserud Sunne Tonab Bygg & Entreprenad AB Torbjörn Norder Ransbysätter Lysvik eller Tobias Wiklanders Entreprenad Tobias Wiklander Backa Västra Ämtervik Kalles Markarbeten Karl-Erik Ambjörnsson Bäck Sunne eller Björklunds Entreprenad AB Lennart Björklund Stöpafors Sunne Hagströms Entreprenad AB Robert Hagström Åmbergsvägen 32B Sunne Gräsmarks Cementvarufabrik Bernt Samuelsson Grinnemo Gräsmark Jan-Olov Holmqvist Ed Rottneros För uppdaterad lista följ länk till Diplomerade entreprenörer 18

19 14 Viktigt för anläggningsentreprenören Se till att anläggningen uppfyller kraven i utfärdat beslut. Påtala vikten av rätt hämtningsintervall och att man är rädd om sin anläggning, se till att den får service och underhåll som föreskrivs. Anläggningen skall ventileras via avloppsledningen och ut via avluftningen ovan nock på huset. Bra ventilation syresätter processen och minskar avloppslukten. Takavvattning och dränering skall inte vara anslutet. Teckna serviceavtal för minireningsverk och fosforfälla/storsäck. Var tydlig med uppmärkning av de fack som skall tömmas. Kan ingå i användarinstruktion, checklista eller avtal: Tillsyn och checklista Kontrollera att inte slam passerar till efterföljande rening Frysrisk Häll inte ut matfett och matolja i avloppet, torka ur stekpannan med hushållspapper Slamavskiljaren skall vara fylld till normal nivå, töm aldrig på hösten och låt den stå tom och oanvänd över vintern för till exempel ett sommarhus. Känsligast är plast och glasfiberbehållare Takavvattning och dränering skall inte vara anslutet Störttappning från stora badkar bör undvikas, lätt att slam förs över till efterföljande rening Ventilation Lock, metod när det dras/lyfts av, hjälpmedel Fast sugledning, metod vid anslutning Lås/säkerhet 19

Råd och regler för enklare hämtning vid enskilt avlopp

Råd och regler för enklare hämtning vid enskilt avlopp Gäller från och med 2014-01-01 Råd och regler för enklare hämtning vid enskilt avlopp Miljö Arbetsmiljö Slamkvalitet - Kretslopp 1 V 2017-03 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Krav på arbetsmiljön...

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta En informationsfolder till dig som har tömning av enskilt avlopp i Gnesta kommun Din avloppsanläggning ska skydda miljön Anledningen till att vi har

Läs mer

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Gäller för Södertälje och Nykvarns kommuner från och med 2013-12-01 www.telge.se Om du har ett enskilt avlopp med minireningsverk, trekammarbrunn, tvåkammarbrunn,

Läs mer

RÅD OCH REGLER FÖR ENKLARE TÖMNING AV ENSKILT AVLOPP VÄSTERÅS

RÅD OCH REGLER FÖR ENKLARE TÖMNING AV ENSKILT AVLOPP VÄSTERÅS RÅD OCH REGLER FÖR ENKLARE TÖMNING AV ENSKILT AVLOPP VÄSTERÅS www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Gäller för Ödeshögs kommun från och med 2014-07-01 www.odeshog.se 1 Om du har ett enskilt avlopp med minireningsverk, trekammarbrunn, tvåkammarbrunn,

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn, tvåkammarbrunn, sluten tank, eller minireningsverk, gäller dessa regler för att tömning och drift ska

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, en

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Gäller 2016-01-01 2017-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun

Gäller 2016-01-01 2017-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 1 Gäller 2016-01-01 2017-01-01 Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 2 Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, två,-och

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Gäller för Ludvika kommun www.ludvika.se Om du har ett enskilt avlopp med minireningsverk, trekammarbrunn, tvåkammarbrunn, sluten tank eller en fosforfälla,

Läs mer

Slamtömning. i Linköpings kommun

Slamtömning. i Linköpings kommun Slamtömning i Linköpings kommun 1 Tömning av enskilda avloppsanläggningar Tömning av enskilda avloppsanläggningar sker löpande under året enligt schemalagda turer. Slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk

Läs mer

Information vid tömning av slamanläggning

Information vid tömning av slamanläggning Information vid tömning av slamanläggning Tips och råd till dig som väntar besök av slambil Beställ tömning på www.sormlandvatten.se eller 0150-800 100 Frihöjd 4 meter Vägen ska ha en bärighet för tung

Läs mer

Gäller 2012-01-01 2013-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun

Gäller 2012-01-01 2013-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 1 Gäller 2012-01-01 2013-01-01 Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 2 Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, trekammarbrunn,

Läs mer

Information om. Slamtömning

Information om. Slamtömning Information om Slamtömning Hjälp oss att göra vårt tunga arbete lite lättare. Innan vi kommer hem till dig för att tömma din brunn eller tank är det bra om du tänker på några saker som underlättar hanteringen.

Läs mer

Gäller 2014-01-01 2015-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun

Gäller 2014-01-01 2015-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 1 Gäller 2014-01-01 2015-01-01 Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, två,-och

Läs mer

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Mekanisk avvattning av slamavskiljare 1 Tömning av slamavskiljare Vid tömning av slamavskiljare används idag mobila reningsverk.

Läs mer

Gäller Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun

Gäller Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 1 Gäller 2011-01-01 2012-01-01 Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, trekammarbrunn,

Läs mer

Allt du behöver veta om slam

Allt du behöver veta om slam Allt du behöver veta om slam Gäller från 1 februari 2016 2016-04-27 Vi ber om ursäkt för att vi inte börjat tidigare! Ända sedan 1970-talet har det varit kommunernas skyldighet att ta hand om slam från

Läs mer

Minireningsverk ny teknik för att minska utsläpp från små avlopp

Minireningsverk ny teknik för att minska utsläpp från små avlopp Minireningsverk ny teknik för att minska utsläpp från små avlopp Temadag små avlopp minireningsverk, arbetsmiljö och fosforfällor Örnsköldsvik den 13 mars 2013 Marika Palmér Rivera WRS Uppsala AB marika@wrs.se

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-01-31

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-01-31 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-01-31 Avfall från enskilda avloppsanläggningar och FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2016-XX-XX

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2016-XX-XX RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2016-XX-XX FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

Temadag små avlopp 13 mars 2013 Jan-Olof Åström www.umeva.se

Temadag små avlopp 13 mars 2013 Jan-Olof Åström www.umeva.se Temadag små avlopp 13 mars 2013 Jan-Olof Åström www.umeva.se Högre reningskrav Ca 10 % av hushållen i Sverige har enskilt avlopp men släpper ut lika mycket övergödande ämnen som alla övriga hushåll som

Läs mer

TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2016

TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2016 taxa för slam, latrin och fett 2016 Innehåll ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 AVGIFTER 4 1 Slam 4 1.1 Fastlandet 4 1.2 Öar 4 2 Latrin 6 2.1 Fastlandet 6 2.2 Öar 6 3 Fett från fettavskiljare 7 ALLMÄNNA

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

3 oktober 2012. Samhällsbyggnadsenheten

3 oktober 2012. Samhällsbyggnadsenheten Avloppsmöte i SånnaS 3 oktober 2012 Historik ändrad lagstiftning 1987 gav Naturvårdsverket ut en handbok om allmänna råd för små avloppsanläggningar. Tekniska beskrivningar och rekommendationer Drogs tillbaka

Läs mer

INNEHÅLL TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2017

INNEHÅLL TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2017 TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2017 INNEHÅLL ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 ER 4 1 Slam 4 1.1 Fastlandet 4 1.2 Öar 4 2 Latrin 6 2.1 Fastlandet 6 2.2 Öar 6 3 Fett från fettavskiljare 7 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

TAXA FÖR SLAMAVGIFTER

TAXA FÖR SLAMAVGIFTER TAXA FÖR SLAMAVGIFTER er för avfall från små avloppsanläggningar För Trollhättans kommun Från och med 1 januari 2017 Antagen av kommunfullmäktige den 2016-11-07, 130, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808)

Läs mer

Arbetsmiljöverket. Krav på arbetsmiljön för slamtömmarna

Arbetsmiljöverket. Krav på arbetsmiljön för slamtömmarna Arbetsmiljöverket Krav på arbetsmiljön för slamtömmarna Agnita Wärn, Arbetsmiljöinspektör, Stockholm och Cecilia Chressman, Arbetsmiljöinspektör, Linköping 2013-04-03 1 Arbetsmiljöverket Tidigare Arbetarskyddsstyrelsen

Läs mer

Taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar

Taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Antagen av Kommunfullmäktige 2015-06-17 Gäller från och med den 1 juli 2015 Knivsta kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar

Läs mer

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka.

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka. RENHÅLLNINGSTAXA 2010 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska det också tas ut ersättning av fastighetsägaren

Läs mer

Renhållningstaxa för Boxholms kommun

Renhållningstaxa för Boxholms kommun Renhållningstaxa för Boxholms kommun Gäller från 2014-01-01 (exkl. ) Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-09 Allmänt. n gäller tillsvidare from 2014-01-01 och skall om så erfordras omprövas inför varje

Läs mer

Slamtömning små avlopp. Råd och regler för tömning av slam från små avloppsanläggningar. orebro.se

Slamtömning små avlopp. Råd och regler för tömning av slam från små avloppsanläggningar. orebro.se Slamtömning små avlopp. Råd och regler för tömning av slam från små avloppsanläggningar. orebro.se Slam från enskilda avlopp är ett hushållsavfall som regleras av Miljöbalken och kommunens renhållningsföreskrifter.

Läs mer

Vi återvinner i Österåkers skärgård

Vi återvinner i Österåkers skärgård Vi återvinner i Österåkers skärgård Nya entreprenörer Sedan 1 april 2016 sköter Liselotte Lööf Miljö AB i samarbete med Melskär AB avfallshanteringen på öar utan väg- eller färjeförbindelse till fastlandet.

Läs mer

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp Ansökan och anmälan om enskilt avlopp För att ändra din avloppsanordning eller installera en ny måste du antingen ansöka om tillstånd eller skicka in en anmälan till miljönämnden. I den här informationsbladet

Läs mer

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV Styrdokument Dokumenttyp: Policy Beslutat av: Miljö- och byggnämnden Fastställelsedatum: 2009-05-18 53 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Vid behov Policy enskilda avlopp

Läs mer

Kommunal författningssamling. Avfallstaxan. Motala kommun

Kommunal författningssamling. Avfallstaxan. Motala kommun Kommunal författningssamling Avfallstaxan Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 13/KS 0161 Datum: 2013-11-25 Paragraf: 98 Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 14/KS

Läs mer

Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun

Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18, 123 Senast reviderad 2014-12-17, 151 Gäller fr om 2015-01-01 1 (7) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller

Läs mer

Permanentbostad och lokaler som nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp

Permanentbostad och lokaler som nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp SAMHÄLLSENHETEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Samhällsenheten

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 Den här broschyren vänder sig till dig som planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning.

Läs mer

Information om Slamtömning i Ekerö kommun

Information om Slamtömning i Ekerö kommun Information om Slamtömning i Ekerö kommun Ekerö kommun hanterar slamtömning I Ekerö kommun är det SITA Sverige AB som utför slamtömningen. Kontakt SITA Sverige AB För frågor angående din tömning kontakta

Läs mer

TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2015

TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2015 taxa för slam, latrin och fett 2015 Innehåll ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 AVGIFTER 4 1 Slam 4 1 januari 2015-31 mars 2015 1.1 Fastlandet 4 1.2 Öar 5 Från 1 april 2015 1.3 Fastlandet 6 1.4 Öar 7 2 Latrin

Läs mer

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar I Knivsta kommun finns närmare 2 000 avloppsanläggningar, som töms med olika intervaller. Om du vill veta vad som gäller för just

Läs mer

Information enskilda avlopp

Information enskilda avlopp Information enskilda avlopp HISTORIK-Krav 1949 Slamavskiljning 1969 Slamavskiljare (trekammarbrunn) med efterföljande rening 2007 Reduktionskrav från Naturvårdsverket VARFÖR Hälsoskydd, Grundvatten, Miljöskydd

Läs mer

Fritidshus och lokaler som inte nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp

Fritidshus och lokaler som inte nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp SAMHÄLLSENHETEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Samhällsenheten

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 10 Gäller fr om 2014 04 01 1 (8) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Vi återvinner i Österåkers skärgård

Vi återvinner i Österåkers skärgård Vi återvinner i Österåkers skärgård 2017 Sophämtning i skärgården Våren är här och vi vill informera dig om årets sophämtning i skärgården. Även i år sköter Liselotte Lööf Miljö AB i samarbete med Melskär

Läs mer

TAXA FÖR SLAM OCH FETT

TAXA FÖR SLAM OCH FETT 1 (5) Bilaga 3 Renhållningstaxa för slam och fett i Strängnäs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17. Ersätter avgifter för slam och fett i tidigare antagna renhållningstaxor. Gäller fr.o.m. 2013-07-01.

Läs mer

FOSFORFÄLLOR. - Tömning och omhändertagande! Jenny Westin

FOSFORFÄLLOR. - Tömning och omhändertagande! Jenny Westin FOSFORFÄLLOR - Tömning och omhändertagande! Jenny Westin Om Avfall Sverige Avfall Sverige är kommunernas expertorgan inom avfall och återvinning Vi har Sveriges kommuner, eller deras kommunbolag som medlemmar,

Läs mer

Renhållningsavgifter 2015

Renhållningsavgifter 2015 Renhållningsavgifter 2015 Gällande fr.o.m. 1 januari 2015 Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Antagen av kommunfullmäktige, KF 2015-02-23 5 i Vara kommun 2015 Sidan 1 Innehållsförteckning Hushållsavfall... 1 Hämtning

Läs mer

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA OK Ställ diagnos på ditt avlopp med hjälp av Svea Avloppsguide. Bildspelet tar cirka fem minuter. Föregående 1 Jag ger dig lite tumregler, men det

Läs mer

Ditt ansvar som fastighetsägare

Ditt ansvar som fastighetsägare Ditt ansvar som fastighetsägare Väg och trottoar 7 meter Gångbanor Fastighetsägaren ska hålla rent på alla gångytor i omedelbar närhet till fastigheten. Det gäller dygnet runt, året om. Gångbanor, trappor

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

AVGIFTER 2014 REGLER & AVGIFTER FÖR VATTEN OCH RENHÅLLNING

AVGIFTER 2014 REGLER & AVGIFTER FÖR VATTEN OCH RENHÅLLNING REGLER & AVGIFTER 2014 TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER 2014 FÖR VATTEN OCH RENHÅLLNING Här kan du läsa om våra regler och avgifter för bland annat vattenavläsning, mätarbyte

Läs mer

Kommunal författningssamling. Avfallstaxa Motala kommun

Kommunal författningssamling. Avfallstaxa Motala kommun Kommunal författningssamling Avfallstaxa 2017 Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 16/RN 0067 Datum: 2013-11-25 Paragraf: Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 14/KS

Läs mer

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå WC och fosforfilter - Klarar hög skyddsnivå I det här avloppssystemet behandlas avloppsvattnet i en filterbädd med fosforbindande material. Vanlig WC kan användas.

Läs mer

Telefon bostad. Personnr / org. nummer. Fritidsbostad Permanentbostad Antal hushåll: Annan, ange vad:

Telefon bostad. Personnr / org. nummer. Fritidsbostad Permanentbostad Antal hushåll: Annan, ange vad: ANSÖKAN/ANMÄLAN Sökande ENSKILD AVLOPPSANORDNING enligt 13 och 14 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (ansökan inlämnas i 2 exemplar) bostad arbete Mobiltelefon Fastighetsbeteckning Personnr

Läs mer

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01 AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN Gällande från och med 2015-01-01 80 Avfallstaxa för Mjölby kommun Fastställs av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 133, Dnr KS/2014:449. Allmänt n gäller tillsvidare

Läs mer

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro 2016-11-14, 83 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Lindesbergs kommun 2017

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Lindesbergs kommun 2017 Tjänsteskrivelse 2016-08-03 Dnr: BKT2016-364-2 1 (2) Handläggare Britt-Inger Fallström Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Lindesbergs kommun 2017 Förslag till beslut Direktionen föreslås besluta att

Läs mer

Ta hand om ditt avlopp tips och råd

Ta hand om ditt avlopp tips och råd Ta hand om ditt avlopp tips och råd Alla avloppsanläggningar har en begränsad livslängd. När du tar hand om din anläggning så förlängs livslängden reningen blir bättre du och miljön blir vinnare Det finns

Läs mer

Miljövänlig avloppsrening

Miljövänlig avloppsrening Miljövänlig avloppsrening Paketlösning för avlopp! Typgodkänd slamavskiljare med alla delar för infiltration eller markbädd. Beprövad reningsmetod Låg uppflytningsrisk Hög finish Konkurrenskraftigt pris

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. Information och råd till dig som planerar en enskild avloppsanläggning. Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2015

Avlopp på rätt sätt. Information och råd till dig som planerar en enskild avloppsanläggning. Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2015 Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2015 Avlopp på rätt sätt Information och råd till dig som planerar en enskild avloppsanläggning Sotenäs kommun Parkvägen 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66

Läs mer

Renhållningstaxa 2003

Renhållningstaxa 2003 Renhållningstaxa 2003 Renhållningsavgiften Avfallshantering finansieras enbart genom renhållningsavgifter utan något stöd från skattemedel. Uppstår ett överskott går detta tillbaka till fastighetsägaren

Läs mer

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand 2016-11-28, 115 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

Anvisningar om hämtning av hushållsavfall

Anvisningar om hämtning av hushållsavfall Anvisningar om hämtning av hushållsavfall Gäller från den 10 juni 2008 Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro, Töreboda Innehållsförteckning sidan

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2017

Avfallstaxa Hällefors kommun 2017 Avfallstaxa Hällefors kommun 2017 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl RENHÅLLNINGSTAXA 2014 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska kommunen också ta ut ersättning av

Läs mer

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Nora kommun 2017

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Nora kommun 2017 Tjänsteskrivelse 2016-08-03 Dnr: BKT2016-364-4 1 (2) Handläggare Britt-Inger Fallström Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Nora kommun 2017 Förslag till beslut Direktionen föreslås besluta att godkänna

Läs mer

Enskilda avlopp. Information till fastighetsägare.

Enskilda avlopp. Information till fastighetsägare. Enskilda avlopp Information till fastighetsägare www.ksrr.se Tömning av enskilda avlopp Det är KSRR som ansvarar för att tömningar av enskilda avloppsanläggningar utförs i Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn

Läs mer

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar I Norrtälje kommun finns närmare 24 000 avloppsanläggningar, som töms med olika intervaller. Om du vill veta vad som gäller för

Läs mer

Har du fått krav på utökad fosforrening (Hög skyddsnivå)? Ska du göra ny avloppsanläggning? Har du toalett till sluten tank?

Har du fått krav på utökad fosforrening (Hög skyddsnivå)? Ska du göra ny avloppsanläggning? Har du toalett till sluten tank? Har du fått krav på utökad fosforrening (Hög skyddsnivå)? Ska du göra ny avloppsanläggning? Har du toalett till sluten tank? Om du svarat ja på någon av dessa frågor kan ett kretsloppsanpassat avlopp vara

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Gagnef den 8 december 2014 224 dnr 2014:934/04 2 AVFALLSTAXA 2015 I GAGNEFS KOMMUN För Gagnefs kommuns avfallshantering att gälla fr om

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2017

RENHÅLLNINGSTAXA 2017 RENHÅLLNINGSTAXA 2017 Söderköpings kommun Kommunfullmäktige Antagen 2016-12-07 151 Taxor och avgifter inom Renhållningsenheten Allmänt För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt Pumpstation Allmänt om tryckavlopp Tryckavlopp är en teknik för att pumpa avloppsvattnet från fastigheten till Norrköping Vatten och Avfalls ledningsnät.

Läs mer

Avfallstaxa i Borgholms kommun

Avfallstaxa i Borgholms kommun Avfallstaxa i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24. Taxan träder i kraft 2015-01-01. Alla priser inkluderar mervärdesskatt. Betalningsansvar för renhållningstjänst åvilar fastighetsägare,

Läs mer

Renhållningstaxa för Aneby kommun

Renhållningstaxa för Aneby kommun Renhållningstaxa för Aneby kommun 2013 1(9) 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral

Läs mer

Så bedömer du ditt avlopp

Så bedömer du ditt avlopp Så bedömer du ditt avlopp Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Vet du om ditt enskilda avlopp fungerar som det ska? Åtgärda Förbättra Denna guide hjälper dig att gå igenom de olika delarna och bedöma

Läs mer

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2015 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11 gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2015-01-01 1.

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med Version 3

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med Version 3 AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN Gällande från och med 2016-01-01 Version 3 80 Avfallstaxa för Mjölby kommun Fastställd av kommunfullmäktige den 15 december 2015, 150, Dnr KS/2015:381. Allmänt Taxan gäller

Läs mer

Taxa för hushållsavfall.

Taxa för hushållsavfall. Taxa för hushållsavfall. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-17 Örebro kommun Tekniska förvaltningen 019-2110 00 orebro.se 2 TAXA FÖR HUSHÅLLSAVFALL I ÖREBRO KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

MANUAL FÖR HANDLÄGGNING

MANUAL FÖR HANDLÄGGNING RIKTLINJER MANUAL FÖR HANDLÄGGNING AVFALLSFÖRESKRIFTER Fastställd av Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB den 2014-xx-xx och Miljönämnden den 2014-xx-xx FÖRORD För varje kommun skall det enligt 15 kap 11

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Att anlägga avlopp Det krävs tillstånd från myndighetsnämnden för att

Läs mer

Information från Kungsörs KommunTeknik AB. Till dig som ska ha en villapump, LTA-enhet.

Information från Kungsörs KommunTeknik AB. Till dig som ska ha en villapump, LTA-enhet. Information från Kungsörs KommunTeknik AB Till dig som ska ha en villapump, LTA-enhet. JÄGARÅSEN Senast reviderad 2016-01-12 Information om villapump Denna informationstext är till för dig som ska ansluta

Läs mer

Vanliga frågor och svar kring hämtningsanvisningarna

Vanliga frågor och svar kring hämtningsanvisningarna FAQ 1 (5) Utfärdad av Godkänd av Magnus Östlund Sebastian Cabander Ämne Hämtningsanvisningar Vanliga frågor och svar kring hämtningsanvisningarna Vem har beslutat om hämtningsanvisningarna? Hämtningsanvisningarna

Läs mer

Tillsyn enskilda avlopp i Nynäshamns kommun

Tillsyn enskilda avlopp i Nynäshamns kommun Tillsyn enskilda avlopp i Nynäshamns kommun Resultat av tillsyn 2015 2016-06-07 Maria Högqvist 1 Inledning 1:1 Bakgrund Alla kommuner har ett ansvar att genomföra åtgärder för att klara de miljökvalitetsnormer

Läs mer

." ~ i.'\ "~.l.. BERGSLAGENS 7;..--) KOMMUNALTEKNIK. Förslag till Avfallstaxa. Nora kommun ..!:'...

. ~ i.'\ ~.l.. BERGSLAGENS 7;..--) KOMMUNALTEKNIK. Förslag till Avfallstaxa. Nora kommun ..!:'... ." ~ i.'\ "~.l.. BERGSLAGENS 7;..--) KOMMUNALTEKNK Förslag till Avfallstaxa Nora kommun 2016..!:'... nnehål lsförtecknin g Allmänt,,'..,... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift......

Läs mer

Inrättande av avloppsanordning Ansökan/anmälan

Inrättande av avloppsanordning Ansökan/anmälan 1 (5) Inrättande av Ansökan/anmälan Miljö- och hälsoskyddskontoret 195 85 Märsta Viktig information som du bör ta del av vid ansökan/anmälan finns i informationsfoldern Hur man söker tillstånd. Där finns

Läs mer

Sökanden. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning. Ansökan/ Anmälan Ansökan/ Anmälan avser. Person/Organisationsnummer. Telefonnummer.

Sökanden. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning. Ansökan/ Anmälan Ansökan/ Anmälan avser. Person/Organisationsnummer. Telefonnummer. ANSÖKAN/ ANMÄLAN inrättande eller ändring av avloppsanordning Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd.

Läs mer