OPTIMERING AV REINKARNATIONEN AV SJÄLAR. Dr Jan Stenis. Sammanfattning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OPTIMERING AV REINKARNATIONEN AV SJÄLAR. Dr Jan Stenis. Sammanfattning"

Transkript

1 OPTIMERING AV REINKARNATIONEN AV SJÄLAR Dr Jan Stenis Sammanfattning EUROPE-modellen baserad på jämställighetsprincipen används för att optimera flödet av eventuellt odödliga själar mellan olika kroppar. Modellen tillämpas på oönskade själsformer efter minskande relevans för att successivt göra hela mänskligheten optimalt kärleksfull. Modellen utgör ett styr- och mätinstrument och medger därmed en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av hur kärleksfullheten utvecklas här på jorden. Gud ges då ett flexibelt verktyg för att successivt kunna förbättra processen för negativ särbehandling av icke önskade själsformer med mängden visad altruism under livstiden som urvalskriterium vid selektionen. Bakgrund Dr Jan Stenis har lanserat jämställighetsprincipen (eng. the equality principle) i syfte att optimera flödet av produkter och de restprodukter som är förknippade därmed inom och från en produktionsenhet. EUROPE-modellen (eng. the model for Efficient Use of Resources for Optimal Production Economy) utgör det matematiska uttrycket för jämställighetsprincipen. En klassisk, teologisk frågeställning är hur det avgörs vilka själar som vederfars äran att vid döden få överflyttas till en viss, annan kropp, det vill säga reinkarnera, om detta fenomen existerar i sinnevärlden. Detta kända problem utgör således en fråga om ren flödesoptimering. Frågeställning Hur kan EUROPE-modellen användas för att optimera flödet av själar mellan olika kroppar? Dr Jan Stenis utvecklade EUROPE-modellen: där Matematisk teori PF = A / (B + C) PF = ProportionalitetsFaktorn (sortlös) A = det fenomen som ska optimeras, exv. ett visst oönskat avfallsflöde som önskas minimeras B = summan av alla nyttigheter som lämnar enheten ifråga, dvs. samtliga reguljära produkter C = summan av alla onyttigheter som lämnar enheten ifråga, dvs. den totala mängden avfall inom en viss systemgräns under en viss tidsperiod Sort: kilo, liter, Joule, SEK etcetera. PF multipliceras med den totala kostnadsmassan för enheten ifråga för att erhålla en fiktiv så kallad skuggkostnad vilken additivt allokeras till A som en form av incitamentshöjande bestraffning för verksamhetens oförmåga att helt eliminera den oönskade A. Modellen tillämpas på fraktion efter fraktion i ordning av minskande ekonomisk, teknisk och/eller miljömässig relevans tills hela verksamheten är optimerad ur resurseffektivitetssynpunkt. 1

2 Modellen utgör ett styr- och mätinstrument och medger därmed en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av hur resurseffektiviteten förändras inom verksamheten ifråga. Ledningen för den berörda verksamheten blir då allt bättre på att optimera fraktionen A desto mindre mängd skuggkostnader som fiktivt allokeras till A och övriga icke önskade restfraktioner. Teologiska implikationer Följande samband lanseras för att optimera flödet av eventuellt odödliga själar mellan olika kroppar: där PF = (S - Rec) / (G + D) PF = ProportionalitetsFaktorn (sortlös) S = summan av den sorts själar som ska optimeras, exempelvis ett visst oönskat själaflöde som inte önskas reinkarneras, dvs. inte bör återanvändas enligt Guds bedömning Rec = faktiskt reinkarnerande själar som en Recirkulerad eller återanvänd delmängd av S G = summan av alla goda själar som lämnar olika kroppar, dvs. alla "produkterna" (eng. goods) D = summan av alla dåliga själar som lämnar olika kroppar, dvs. det totala "avfallet" (eng. bads) Rec = S PF * (G + D) = användbar delmängd av S som önskas ökas, dvs. reinkarneras mer X = organisationsintern skuggkostnad som adderas till S = PF * TK = PF * "den Totala Kostnaden" för att få vara en människa = PF * det totala, mänskliga lidandet på jorden X = ((Summa S j Rec) / (G + D)) * TK S = Rec + X * (G + D) / TK, Rec = S - X * (G + D) / TK Maximal potential för möjlig hindrad reinkarnation = Summa (PF i * TK) där i = 1 själsort j j = 1, 2... n efter ordning av enligt Gud bedömd, minskande andlig relevans för de olika sorters oönskade själar S j som inte önskas reinkarneras, dvs. inte bör återanvändas inom ett visst geografiskt område under en viss tidsperiod Sort: mängd visad altruism under livstiden. PF multipliceras med "den totala kostnaden" för att få vara en människa, dvs. det totala lidandet på jorden för att erhålla en fiktiv skuggkostnad X vilken additivt allokeras till S som en form av incitamentshöjande bestraffning för Guds oförmåga att inte återanvända just de oönskade S j. Modellen tillämpas på själsform efter själsform i ordning av minskande andlig relevans tills populationen är optimerad ur kärleksfullhetssynpunkt, dvs. är optimalt altruistisk, vilket i föreliggande sammanhang traditionellt sett antas vara något mycket eftersträvansvärt. Modellen utgör ett styr- och mätinstrument som medger en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av hur kärleksfullheten utvecklas inom en viss gruppering. Gud blir då med tiden allt bättre på att undvika reinkarnation, det vill säga att inte återanvända en viss sorts S, desto mindre mängd lidande som fiktivt allokeras till en viss S j och övriga oönskade själsformer med mängden visad altruism under livstiden som kriterium för vidtagna, selektiva åtgärder. 2

3 Hypotes Jämställighetsprincipen kan användas för att optimera reinkarnationen av själar mellan olika kroppar ur en föredraget altruistisk synvinkel så att allt fler önskade själar (Rec) återanvänds. Vetenskaplig konsekvens Vi har funnit ett naturvetenskapligt färgat svar på den klassiska frågan hur Gud kan minimera antalet ovärdiga själar som medges att få reinkarnera till andra kroppar. Fortsatt forskning Det bör studeras i vilken utsträckning det går att på matematisk grund styra flödet av själar som reinkarnerar mellan olika kroppar så att speciella preferenser hos Gud kan beaktas vad gäller mer eller mindre önskade personliga egenskaper vilka kvalificerar eller diskvalificerar olika själar att få reinkarnera, vilket traditionellt sett betraktas som något åtråvärt för en själ. Filosofisk spekulation Jämställighetsprincipen blir ett uttryck för Guds kärlek till universum som är matematiskt manifesterad i EUROPE-modellen. Gud får då ett flexibelt verktyg för att successivt förbättra harmonin på jorden genom att kunna minimera reinkarnationen av mindre önskade själformer. Lästips Tyngden och nåden av Simone Weil. Det enda som, enligt Simone, kan besegra tyngdkraften är nåden som, rätt använd, lyfter oss mot himmelriket, vilket begrepp är en definitionsfråga. Avslutande reflektion Tidigare har troligen ingen försökt att rent matematiskt räkna ut hur flödet av själar mellan olika kroppar kan optimeras med avseende på vilka sorters själar som bör minimeras vad gäller deras reinkarnation, man bara visste att det var önskvärt att sålunda skedde. Nu har Dr Jan Stenis använt sin egen EUROPE-modell baserad på jämställighetsprincipen i detta syfte. Som sagt: KÄRLEK OCH KUNSKAP 3

4 Garanti Vi blev lovade, evigheten efterfrågade, nåden inhåvade eller blev plågade?! Kretsloppet vrider allt högre opp, lider och strider utan stopp. Kampen går vidare eon efter eon, ödet allt oblidare från far till son. Livet med makt, lågan flämtar än med hoppets pakt, men sen?! Att inte få veta; den blinda fläcken. Att sluta leta Ge ett tecken! Jan Stenis 4

5 Litteratur i urval Bach, Richard. Måsen: berättelsen om Jonathan Livingston Seagull, Norstedts. Stockholm: Fälth & Hässler, Bowell, Richard A. The 7 steps of spiritual intelligence: spiritual intelligence training for the future, TRIBAL Publications. Copenhagen: Gomer Press, Clow, Barbara Hand. Mayakoden: tidsaccelerationen och uppvaknandet av det kollektiva medvetandet, Regnbågsförlaget. Horndal, Fox, Elaine. Emotion science: cognitive and neuroscientific approaches to understanding human emotions, Palgrave Macmillan. Houndmills: China, Goleman, Daniel. Känslans intelligens, Wahlström & Widstrand. Stockholm: Nørhaven Paperback, Gribbin, John. Deep simplicity: chaos, complexity and the emergence of life, Penguin Books. London: Clays, Gribbin, John. The universe: a biography, Penguin Books. London: Clays, Hawking, Stephen. The universe in a nutshell, Bantam Press. London: Tien Wah Press, Hawking, Stephen (Ed.). God created the integers: the mathematical breakthroughs that changed history, Penguin Books. London: Clays, Hawking, Stephen and Mlodinow, Leonard. Kosmos: en kortkort historik, Prisma. Stockholm: Abildgaard-Grafisk, Kübler-Ross, Elisabeth. Döden är livsviktig: om livet, döden och livet efter döden, Natur och Kultur. Stockholm: Nørhaven Paperback, Leadbeater, C. W. The chakras, The Theosophical Publishing House. Wheaton: U.S.A., Lewis, Michael, Haviland-Jones, Jeannette M and Feldman Barrett, Lisa (Eds.). Handbook of emotions, The Guilford Press. New York: U.S.A., Lovelock, James. The ages of Gaia: a biography of our living earth. Oxford: Oxford University Press, Nørretranders, Tor. Märk världen: en bok om vetenskap och intuition, Bonnier Alba. Stockholm: Scandbook, Nørretranders, Tor. Världen växer: en bok om slumpens historia, Bonnier Alba. Stockholm: Nørhaven a/s, Ottosson, Jan-Otto. Psykiatri, Liber. Stockholm: STIGE, Sabom, Michael B. Vi upplevde döden, Natur och Kultur. Stockholm: Centraltryckeriet, Sagan, Carl. Cosmos, Ballantine Books. New York: U.S.A., Sagan, Carl. The demon-haunted world: science as a candle in the dark, Ballantine Books. New York: U.S.A., Sagan, Carl. Contact, Pocket Books. New York: U.S.A., Schweizer, Albert. Ur mitt liv och tänkande, J. A. Lindblad. Uppsala: Svenska Tryckeriaktiebolaget, Stenis, Jan. Industrial management models with emphasis on construction waste, doctoral thesis, Department of Construction and Architecture, Division of Construction Management, Lund Institute of Technology, Lund University, Department of Technology, University of Kalmar, Stenis, Jan. Ambivalent andlighet: en bipolär diktsamling, Nomen förlag books-on-demand. Visby: Nomen förlag books-on-demand, Stenis, Jan. Kärlek och Kunskap: om världsalltet och lite till, Recito Förlag. Borås: Elböcker.se, Weil, Simone. Tyngden och nåden, Albert Bonniers Förlag. Stockholm: Alb. Bonniers Boktryckeri, Wilson, Glenn and McLaughlin, Chris. The science of love,

en Universella Lagen - Anne Pedersen

en Universella Lagen - Anne Pedersen en Universella Lagen - Anne Pedersen Anne Pedersen är ordförande i det Danska Edgar Cayce Selskab och mycket insatt i Edgar Cayces readingar. Som en utgångspunkt för sin föreläsning hade hon filmen The

Läs mer

Eugenik - i går, i dag och i övermorgon

Eugenik - i går, i dag och i övermorgon Eugenik - i går, i dag och i övermorgon Av Torbjörn Tännsjö Vill vi moraliskt bedöma historiska personer bör vi göra delar av deras föreställningsvärld till vår. Vi bör fråga oss: om vi hade delat de föreställningar

Läs mer

HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det?

HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det? HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det? Begreppet hållbar utveckling omfattar tre dimensioner; miljö, ekonomi och sociala förhållanden. Dessa tre dimensioner förstärker

Läs mer

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack!

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149 Begreppet person Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Inledning Innan jag närmare börjar diskutera begreppet person vill

Läs mer

Lärdomäner. om utbildning vid behov

Lärdomäner. om utbildning vid behov TRITA-NA-D9908 CID-50, KTH, Stockholm, Sweden 1999 Lärdomäner om utbildning vid behov Mats B. Andersson Mats B. Andersson Lärdomäner om utbildning vid behov Report number: TRITA-NA-D9908, CID-50 ISSN number:

Läs mer

Preferenser, inte Behov En nyckelfaktor i utvecklingen av FIRO-teorin

Preferenser, inte Behov En nyckelfaktor i utvecklingen av FIRO-teorin Preferenser, inte Behov En nyckelfaktor i utvecklingen av FIRO-teorin Ethan Schutz Syftet med att använda Element B: Beteende och andra självskattningsinstrument är att hjälpa människor att öka sin medvetenhet

Läs mer

Pragmatiska studier av meningsskapande 1

Pragmatiska studier av meningsskapande 1 Utbildning & Demokrati 2008, vol 17, nr 3, 11 24 Tema: Didaktiska undersökningar Pragmatiska studier av meningsskapande 1 Jonas Almqvist, David Kronlid, Mikael Quennerstedt, Johan Öhman, Marie Öhman &

Läs mer

Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet?

Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Reflektioner kring kunskapens yttersta grundvalar vad är Sanning, och hur vet vi det? av Sverker Johansson 2003 Text att läsa inför min föreläsning 9

Läs mer

Prestationsförändringar vid utlokalisering av Contact Centres från Stockholm till norra Sverige

Prestationsförändringar vid utlokalisering av Contact Centres från Stockholm till norra Sverige A2003:013 Prestationsförändringar vid utlokalisering av Contact Centres från Stockholm till norra Sverige Ragnwald Böhlin och Rune Wigblad ESI, Örebro Universitet Prestationsförändringar vid utlokalisering

Läs mer

Föräldrars behov av stöd och service när ett barn har funktionshinder

Föräldrars behov av stöd och service när ett barn har funktionshinder Kunskapsöversikter om Anhöriga till personer med funktionshinder Föräldrars behov av stöd och service när ett barn har funktionshinder Författare: Ritva Gough Kunskapsöversikt 2013:3 Anhöriga till personer

Läs mer

MaturbatesonRevival. Om att vara epistemologiskt och ekologiskt korrekt i ett föränderligt flöde. Mia Andersson & Per Götberg

MaturbatesonRevival. Om att vara epistemologiskt och ekologiskt korrekt i ett föränderligt flöde. Mia Andersson & Per Götberg MaturbatesonRevival Om att vara epistemologiskt och ekologiskt korrekt i ett föränderligt flöde Mia Andersson & Per Götberg MATURBATESONREVIVAL Om att vara ekologiskt och epistemologiskt korekt Mia Andersson

Läs mer

Kunskap utan gränser

Kunskap utan gränser Kunskap utan gränser Antroposofisk och jämförande kunskapsteori Inledande översikt till en kommande bok Av Pär Granstedt Frihet genom kunskap! Rudolf Steiner inleder sitt viktigaste kunskapsteoretiska

Läs mer

Vad kan utbildning åstadkomma?

Vad kan utbildning åstadkomma? Utbildning & Demokrati 2010, vol 19, nr 3, 11 22 Tema: Ordningens pris Vad kan utbildning åstadkomma? En kritik av idealiserade föreställningar om utbildning Carl Anders Säfström What can education do?

Läs mer

Två mystiska kroppar

Två mystiska kroppar Två mystiska kroppar Varför kan den mänskliga varelsen bara höra till den ena eller den andra av de två mystiska kroppar som finns, Kristi mystiska kropp och Djävulens mystiska kropp (S:t Thomas av Aquino

Läs mer

Underrättelsetjänsten i olika kulturer

Underrättelsetjänsten i olika kulturer Underrättelsetjänsten i olika kulturer av Per-Arne Persson DISKUSSION & DEBATT bakgrunden till den här artikeln är den kurs i kulturförståelse för underrättelsetjänst som genomfördes av Försvarshögskolan

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering.

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Lund mars 2009 Document information Title: WP/Project: Bättre

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Ränta, tid och tillväxt. en ekonomisk undersökning ur ett humanekologiskt perspektiv

Ränta, tid och tillväxt. en ekonomisk undersökning ur ett humanekologiskt perspektiv Ränta, tid och tillväxt en ekonomisk undersökning ur ett humanekologiskt perspektiv $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ I think no society can call itself civilised unless it ensures all of its citizens have

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING OCH RESILIENS - en begreppsfördjupning

HÅLLBAR UTVECKLING OCH RESILIENS - en begreppsfördjupning HÅLLBAR UTVECKLING OCH RESILIENS - en begreppsfördjupning Abstract: Hållbar utveckling och resiliens är två begrepp som är betydelsefulla i utvecklingsfrågor i nationell och internationell kontext. I artikeln

Läs mer

Lean och systemsyn i stat och kommun

Lean och systemsyn i stat och kommun Lean och systemsyn i stat och kommun förutsättningar, hinder och möjligheter Sekretariatsrapport Innovationsrådet Stockholm 2012 INNOVATIONSRÅDET Rapporten kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Att tänka och arbeta hälsofrämjande. Teoretisk referensram och vägledande modeller

Att tänka och arbeta hälsofrämjande. Teoretisk referensram och vägledande modeller Att tänka och arbeta hälsofrämjande Teoretisk referensram och vägledande modeller JANUARI 2010 FÖRORD Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor som främjar hälsa

Läs mer

Underförstådd och teoretisk kunskap tankar kring en paradox

Underförstådd och teoretisk kunskap tankar kring en paradox Underförstådd och teoretisk kunskap tankar kring en paradox SOKRATES: Och de många lysande saker som gudarna presterar, vad är kärnan i dem? EUTHYFRON: Alldeles nyss talade jag om för dig Sokrates, att

Läs mer

Människans behov av fiktion

Människans behov av fiktion Tomas Axelson Människans behov av fiktion Den rörliga bildens förmåga att beröra människan på djupet Tomas Axelson, TD, universitetslektor i religionsvetenskap med medieinriktning vid Högskolan Dalarna.

Läs mer

Det nödvändiga samtalet

Det nödvändiga samtalet UTBILDNING & DEMOKRATI 2003, VOL 12, NR 2, S 77 91 Det nödvändiga samtalet Gunilla Molloy For more than twenty-five years Swedish and international studies have been showing how girls are learning to lose

Läs mer

Samarbetsfenomenet. beskrivet av Bengt-Åke Wennberg och Monica Hane. i samarbete med FMLOPE

Samarbetsfenomenet. beskrivet av Bengt-Åke Wennberg och Monica Hane. i samarbete med FMLOPE Samarbetsfenomenet beskrivet av Bengt-Åke Wennberg och Monica Hane i samarbete med FMLOPE Abonnemangsrapport 128 Augusti 2012 Förord Vårt företag heter Samarbetsdynamik AB och namnet anger vad vi yrkesmässigt

Läs mer

Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare

Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Del I: Introduktion Vad är egentligen hållbar utveckling

Läs mer

Systemutvecklingsmetoder, strategier och profil

Systemutvecklingsmetoder, strategier och profil en studie av Know IT på avdelningen Enterprise Content Management i Malmö Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Januari 2009 Författare: Jan Johansson Rickard Rosenqvist Istvan

Läs mer