Kommunstyrelsen Eva Johansson (C) Rune Peterson (C)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C)"

Transkript

1 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14,00 17,15 (Ajournering ) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C) Rune Peterson (C) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) Johan Björkman (M) Gunnar Lagberg (M) Bertil Johansson (C) Monica Björsell (C) Owe Lundin (FP) Berit Haraldsson (S) Per Andersson (S) Gunnel Johansson (S) Övriga deltagare Magnus Nilsson Jonas Widerström Lena Spjuth Fredrik Dahl Ida Josefsson Stefan Eriksson 80, 84 Susanne Norberg 85 Berit Svensson 80 Lars Jönsson 85 Julija Kullneff 84 Ernst Gustavsson 70 Christina Nilsson 74 Emelie Larsson 70 Utses att justera Justeringens plats och tid Stefan Carlsson Kommunhuset Svenljunga Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ida Josefsson Organ Ordförande Justerande Eva Johansson Stefan Carlsson ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet Svenljunga Underskrift Ida Josefsson

2 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Gränsland 7 Föreningen Växa ansöker om medel för medfinansiering av förstudien Gränsland 7. Växa vill genom en förstudie dokumentera och sammanställa de intressanta platser och byggnader av kulturhistoriskt värde som finns i Mark, Svenljunga och Tranemo, med syftet att utveckla kulturarvet som en turistisk resurs. Förhoppningen är att förstudien ska ligga till grund för ett större projekt i framtiden, som även det ska vara finansierat av Leader Sjuhärad, kommuner och Svenska kyrkan. Växa söker kr för delfinansiering av förstudien från Mark, Svenljunga och Tranemo, således kr från respektive kommun. Beslutsunderlag Ansökan från Växa daterad Tjänsteskrivelse från Jonas Widerström daterad Jäv På grund av jäv deltar inte Bertil Johansson (C) i beslutet i detta ärende. Yrkanden Eva Johansson (C) yrkar bifalla till kr under förutsättning att Tranemo och Marks kommuner går in med samma summa. Per Andersson (S) och Stefan Carlsson (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag att avslå ansökan. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen bifaller Eva Johanssons förslag. Kommunstyrelsens beslut Att bifalla Växas ansökan om kr under förutsättning att Tranemo och Marks kommuner går in med samma summa. Kostnaden tas på oförutsett.

3 Kommunstyrelsen Forts 70 Reservationer S-gruppen (Stefan Carlsson, Per Andersson, Gunnel Johansson, Berit Haraldsson och Anders Fransson) reserverade sig mot Kommunstyrelsens beslut.

4 Kommunstyrelsen Strategi projekt för turism i Svenljunga och Tranemo Tranemo och Svenljunga är två kommuner med liknande förutsättningar gällande turism. Själva näringen turism är inte speciellt utvecklad i kommunerna utan har stor utvecklingspotential både tack vare den vackra naturen och att det inte är svårt att ta sig till oss från kontinenten med närhet till både flygplatser, hamnar och relativt kort färdväg med bil. Under 2010 gjordes en inventering av de insatser som gjordes för att stimulera turismnäringen i Svenljunga och Tranemo. Inventeringen visade på punktinsatser som genomfördes av olika aktörer utan större samverkan. Vi har inte en utpräglad turismprofil, vilket är en nödvändighet i arbetet med att locka turister, och saknar också turismstrategier. Avsaknaden av strategier för turismarbetet gör att samverkan mellan entreprenörer, näringsliv, föreningar, organisationer och kommuner spretar och saknar handlingsplan och mål Hela syftet med projektet är att arbeta fram en metod för att minska avståndet mellan kommunens organisation och omvärld för att främja tillväxt och utveckling av vår landsbygd genom att ta fram en gemensam turismstrategi för Kind. Avsikten är också att ta fram en arbetsmodell som vi kan använda oss av i framtiden med mätbara mål som vi tillsammans kan sträva mot för att utveckla och stärka besöksnäringen med dess aktörer samt främja landsbygdsutvecklingen i våra kommuner. En projektplan har arbetats fram av turismutvecklare i Svenljunga och turismansvarig i Tranemo vilken har beviljats projektmedel via Leader för att arbeta fram en turismstrategi tillsammans med ovan stående aktörer. Projektägare är Hushållningssällskapet. Projektet är totalt två år och starta i sommar och avslutas våren Projektets totala budget är kr varav medfinansiering från Svenljunga kommun och Tranemo kommun är totalt kr. För Svenljunga innebär det en medfinansiering år 2011 med kr, år 2012 med kronor och år 2013 med kronor i kapital. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Sussanne Johansson daterad

5 Kommunstyrelsen forts. 71 Kommunstyrelsens beslut Svenljunga kommun skall besluta att bevilja turism strategiprojektet för Kind kr i medfinansiering år 2011, kr i medfinansiering år 2012 och kr i medfinansiering år Total summa kronor. Medel tas ur kommunstyrelsens konto oförutsett drift för och 2013 tas hänsyn till i verksamhetsplanen för

6 Kommunstyrelsen Upprivning av investering på konstgräs Moderaterna yrkar på att man river upp beslutet om att medfinansiera SIK i sitt arbete med att anlägga konstgräs på Moga. Beslutsunderlag Det ligger i dagsläget, från Svenljunga IK, ansökningar inne hos riksidrottsförbundet, fotbollsförbundet samt sparbanksstiftelsen gällande satsningen på friidrott och konstgräs på Moga. Ännu är inget beslut taget angående dessa ansökningar så man vet inte hur stor hjälp man kan få från externa finansiärer. Vidare har det kommit fram att SIK som följd av den tänkta satsningen anställt en halvtidstjänst som ansvarig för projektet. FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Att ge berörda tjänstemän i uppdrag att ta upp diskussionen med SIK kring omförhandling av liggande avtal i motionens anda samt ta hänsyn till hur det går med ansökningarna om medfinansiering och därav få en tydligare bild angående genomförandet.

7 Kommunstyrelsen Träffpunkt Svenljunga Ett medborgarförslag har inkommit som går ut på att skapa möjligheter för invånare i centralorten att träffa politiker och tjänstemän för att få information om pågående projekt samt öppna för diskussion och dialog. Beslutsunderlag Då det saknas ett naturligt forum (likt byalag) i centralorten för dialog mellan medborgare och politiker/tjänstemän behöver man hitta ett forum där centralortsinvånarna kan få upplysning, ge feedback samt diskutera pågående projekt. Kommunstyrelsens beslut Uppdra till Utvecklingsenheten att arbeta fram en modell för dessa möten som man sedan kör under en testperiod på 2 år.

8 Kommunstyrelsen Motion angående valfrihet för 15-timmarsbarn i förskolan En motion har inkommit rörande ett beslut, taget i BUN , där barn placerade i förskola 15 timmar per vecka inte har rätt att äta lunch i förskolan. Beslutet var ett besparingsbeslut. De berörda barnen är placerade i allmän förskola eller har föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga. När beslutet togs hade 4 och 5-åringar rätt till 15 timmar per vecka i allmän förskola. Nu har även 3-åringar den rätten. Förskolans rektor avgör vilka tider och dagar som erbjuds barn i allmän förskola, barn till arbetslösa och barn till föräldralediga. Innan besparingsbeslutet togs var de 15 timmarna förlagda till tre 5- timmarspass i veckan på flertalet förskolor. Efter beslutet blev ett 5- timmarspass för långt för ett barn att vistas i förskolan utan att få mat och därför förlades tiderna till 3 timmar per dag fem dagar i veckan på alla förskolor. Avsikten med allmän förskola är att barnen skall ges en förskolepedagogisk stimulans samt gruppgemenskap. Beslutsunderlag Motion från Petra Ojala (C), inkommen Tjänsteskrivelse från Christina Nilsson daterad Arbetsutskottets protokoll 23/11 Yrkanden Stefan Carlsson (S) yrkar att Barn och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda ett genomförande av valfrihet för 15-timmarsbarn i motionens anda, men i kombination med ett slopat vårdnadsbidrag. FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Kostnadsfrågan är utredd och motionen är härmed besvarad. Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att ge i uppdrag till Barn och utbildningsnämnden att utreda ett genomförande av valfrihet för 15- timmarsbarnen i enlighet med Stefan Carlssons (S) yrkande.

9 Kommunstyrelsen Begäran om extraanslag för att göra hemsida tillgängligt för alla, del 2 Svenljunga kommun har startat upp ett förändringsarbete för att göra vår hemsida mer tillgänglig för alla utifrån ett medborgarperspektiv. Under år 2011 fortsätter arbetet som kommer att resultera i en ny hemsida i slutet av året. Riksdagen har fattat beslut om krav på tillgänglighet och en rad åtgärder ska vara genomförda senast år Att vår hemsida är tillgänglig för alla är inte minst en demokratisk rättighet men även en lönsam investering för kommunens organisation. Lättillgänglig information via hemsidan spar tid i organisationen i och med att färre medborgare behöver ringa eller besöka kommunen. Eftersom organisationen saknar den kompetens som krävs för att utveckla hemsidan utifrån tillgänglighet behöver vi köpa in denna tjänst externt. Vi har under år 2010 inlett förändringsarbetet med stöd av Sverigeledande experter på området. Vi har även genomfört en utbildningsdag med syfte att höja kompetensen inom organisationen. För att fullfölja arbetet utifrån ökad tillgänglighet behöver vi köpa in externa tjänster med syfte att: Öka kunskapen om tillgänglighetsfrågor, förbättra struktur och form på hemsidan samt ta fram ett regelverk för tillgänglighetsdelen. Beslutsunderlag I beredningen har följande inkommit med synpunkter: Rådet för funktionshinderfrågor IT-chefen Specialister på tillgänglig webb Diverse dokument kring tillgänglighet men viktigast utifrån riksdagsbeslut: Nationell handlingsplan för handikappolitiken. Tjänsteskrivelse från Josefine Nyman och Sofie Kerstell daterad

10 Kommunstyrelsen forts. 75 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta om att anslå kr för år 2011, med syfte att förbättra hemsida utifrån tillgänglighet. Medel tas ur kommunstyrelsens konto för oförutsett/drift..

11 Kommunstyrelsen Medborgarförslag affischeringstavlor i centralorten Ett medborgarförslag med önskemål om fler affischeringstavlor i centralorten har inkommit till kommunen. Genom fler affischeringsmöjligheter vill förslagsställaren underlätta föreningarna och därmed bidra till ett livaktigare samhälle. Beslutsunderlag Samtal med: Gunnar Martinsson, Svenljunga köping Jonas Widerström, utvecklingschef Madeleine Stenbäcken, chef gata/park Tjänsteskrivelse från Sofie Kerstell daterad Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta om svar enligt följande: Vi i kommunen anser att det är viktigt att föreningar och övriga ska kunna komma ut med sina budskap via olika kanaler. En möjlighet är att nå ut via vår evenemangskalender på svenljunga.se eller via Svenljunga event på facebook. När det gäller möjligheter till affischering på fler ställen i centralorten är det som förslagsställaren beskriver starkt begränsat. Men innan man sätter upp nya tavlor behöver vi reda ut ett antal frågeställningar. Var ska dessa placeras? Vem ska bekosta bygglov och byggnation? Vem ska sköta underhåll? Kommunen har därför infört en dialog med centrumutvecklingsprojektet Svenljunga köping och vår förhoppning är att vi ska hitta en lösning som i första steget möjliggör en ny tavla placerad vid Svenljunga torg. Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat och dialogen fortsätter med bland annat Svenljunga köping för att hitta fler affischeringsmöjligheter i framtiden.

12 Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag: Mitt medborgarförslag till Svenljunga kommun, daterad Författaren till medborgarförslaget skriver att hon är 84 år och är mycket beroende av sin rollator, men den sociala begränsningen är stor. Hon önskar därför någon form av kostnadsmässig lättnad för som andra kunna komma utanför kommungränsen någon gång. Bakgrund Nuläge Allmän kollektivtrafik är den busstrafik som Västtrafik AB ansvarar för i samtliga kommuner i Västra Götalandsregionen. Två olika entreprenörer kör busslinjer, vilka har trafik i Svenljunga kommun. Inom regionen har vi i dag bussförbindelser till Borås, Ullared, Göteborg, Värnamo och Tranemo, och från dessa orter finns möjligheter att resa vidare med buss eller tåg. Kommunstyrelsens beslut Utöver Västtrafiks biljettaxa för den allmänna kollektivtrafiken och den av Svenljunga kommun fastställda taxan för att resa med den särskilda kollektivtrafiken har Svenljunga kommun inte någon särskild form av kostnadsmässig lättnad för medborgare över en specifik ålder eller ett specifikt handikapp. Ett framtida gemensamt regelverk för färdtjänsten är under utredning och kommer troligen att medföra jämställdhet för denna resenärsgrupp jämfört med resenärer inom allmän kollektivtrafik.

13 Kommunstyrelsen Dokumenthanteringsplan BUN revidering Kommunarkivarie presenterade ett förslag till dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen fastställer dokumenthanteringsplanen efter barnoch utbildningsnämndens godkännande. Dokumenthanteringsplanen skall fastställas för varje ny mandatperiod och ändringar i planen skall göras under tid, då nya lagar, förordningar etc. påkallar detta. En giltig dokumenthanteringsplan skall slutgiltigt fastställas av kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Förslag till dokumenthanteringsplan daterad Arbetsutskottets protokoll 27/11 Kommunstyrelsens beslut Antar den föreslagna dokumenthanteringsplanen.

14 Kommunstyrelsen Förslag till remissvar Västtrafiks preliminära Trafikförsörjningsplan 2012 Västtrafik har sammanställt och yttrat sig över ägarnas önskemål inför år 2012, vilka presenteras i en preliminär Trafikförsörjningsplan för år Svenljunga kommun ska uttala sig över och framföra sina åsikter om hur kollektivtrafiken under det kommande trafikåret ska utformas, genom att yttra sig över den preliminära trafikförsörjningsplanen för Ägarna har alltså möjligheten att ytterligare en gång kommentera och uttala sig om Västtrafiks trafikinsatser under år Observera att detta är ett preliminärt förslag och att det slutliga förslaget till trafikförsörjningsplan tas fram under maj månad inför beslut i styrelsen vid månadsskifte juni-juli 2011 och kan därför avvika på vissa punkter från detta förslag. Ägarnas synpunkter ska vara Västtrafik tillhanda senast fredagen den 6 maj Kommunstyrelsen beslut Antar utredningssekreterarens förslag till yttrande över Västtrafiks preliminära trafikförsörjningsplan för år 2012, daterat 7 april, 2011, som kommunstyrelsens remissvar.

15 Kommunstyrelsen Regler för lokalanskaffning Svenljunga kommuns styrdokument avseende internhyror är inte tillämpligt i alla delar efter att lokalförsörjningsverksamheten bolagiserats vid halvårsskiftet Under hösten 2011 kommer ett nytt, detaljerat, styrdokument att processas men då vissa frågor brådskar är det lämpligt att dessa tas upp för beslut snarast. Rätten att beställa lokaler kan i mångt och mycket liknas vid rätten att genomföra investeringar, i synnerhet i de fall då Svenljunga Verksamhetslokaler AB äger i egen regi eftersom hyresavtalen binder kommunen vid årliga kostnader under många år. Därav behovet av att kommunfullmäktige ges prövningsrätten vid hyresavtal med större belopp. Förändringar som innebär omedelbar kostnadsföring avser kostnader som uppstår när en lokal behöver byggas om av någon orsak. Eftersom förändringen i normalfallet inte höjer värdet på lokalen kan inte utgiften redovisas som en investering, (och påverka hyresnivån), utan belastar resultatet det året den genomförs. Det går inte att helt härleda investeringsutgiften som motsvaras av hyresnivåerna men en god riktlinje är att utgiften uppgår till tio gånger hyresnivån. En lokal som har en hyra om en mkr bör således ha ett anskaffningsvärde om c:a tio mkr. Beslutsunderlag Se förslag till Regler för lokalanskaffning Tjänsteskrivelse från Stefan Eriksson daterad FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Antar Regler för lokalanskaffning att gälla tills vidare.

16 Kommunstyrelsen Årsredovisning 2010 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har vid sammanträde beslutat fastställa årsredovisningen för 2010 och tillsammans med revisionsberättelse överlämna densamma till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för bedömning av ansvarsfrihet för direktionen. Beslutsunderlag Årsredovisning 2010 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Arbetsutskottets protokoll 75/11 Jäv På grund av jäv deltar inte Johan Björkman (M) i beslutet i detta ärende. FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Godkänna årsredovisning 2010 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Bevilja direktionens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

17 Kommunstyrelsen Ansökan av bidrag till vattenläcka Backa Loge Ansökan om bidrag till vattenläcka vid Backa Loge har inkommit. Backa Loge ägs av kommunen och vi har ett avtal enligt bilaga 1 med byalaget som innebär att vi skall stå för inre och yttre underhåll. Beredning Arrendatorn har påbörjat en ombyggnad av Backa Loge för att kunna driva den verksamhet som man vill. Vid ombyggnad visade det sig att läckage av vatten har skett och man behöver byta ut delar av underlaget och säkra så det inte blir större skador. Man har låtit en behörig firma se på skadan och man uppskattar skadan till ca : -. Det finns också ett förvaltningsavtalsförslag enligt bilaga 2 från Svenbo som innebär att liknande akuta åtgärder löses av bolaget. Motsvarande : - läggs årligen för underhåll. Det finns också akuta åtgärder under de närmaste åren som innebär byte av fönster, vissa dörrar och fasadrenovering, dessa underhåll sköts av bolaget vid tecknande av förvaltningsavtal. FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Att föreslå kommunfullmäktige att teckna ett 2-årigt förvaltningsavtal med Svenljunga Verksamhetslokaler AB som innebär en årlig kostnad på : - som tas av eget kapital år För 2012 hänskjuts finansieringen till budgetberedningen.

18 Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Moga 1:112 Christer Johansson Star Trading AB har inkommit med en förfrågan om köp av fastighet enligt bilaga 1ca: m². Beslutsunderlag Förvärvet önskas ske på samma förutsättningar som tidigare förvärv av nuvarande fastighet Moga 1:133 som råmark samt att köparen bekostar planläggning. Området som skall förvärvas skall iordningställas till industrimark och försäljas. Kommunen kommer i samband med denna planläggning iordningställa/säkerställa dagvattenhanteringen i området samt möjliggöra en tillfartsväg till området. Kontakt för planavtal har skett med Miljö & Byggenheten. Tidigare avtal vid försäljning Moga 1:133 bifogas enligt bilaga 2. Kommunstyrelsens beslut Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett avtal med en ersättning på 5:50:-/m² och genomföra försäljningen med samma förutsättningar som tidigare försäljning genomförts.

19 Kommunstyrelsen Uppföljning 3-månaders budget- Kommunstyrelsen Budgetuppföljning 3 månader januari mars FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelseförvaltningen erhåller: Tilläggsanslag för ökade kostnader omvalet 135 tkr Tilläggsanslag för ökade kostnader stabsfunktioner tkr Tilläggsanslag för ökade kostnader Räddningstjänsten 100 tkr Tilläggsanslag för ökade kostnader Västtrafik tkr Då samtliga avvikelser bedöms som svåra att påverka begär kommunstyrelsen tilläggsanslag á tkr av kommunfullmäktige.

20 Kommunstyrelsen Miljö-KS Kommunstyrelsen informerades om det arbete som har påbörjats när det gäller vindbruksplanen och LIS planering/strandskydd. Informationen noterades till protokollet.

21 Kommunstyrelsen Informationspunkt Eva Johansson (C) och Stefan Carlsson (S) informerade från SmåKoms senaste konferens i Rättvik. Informationen noterades till protokollet.

22 Kommunstyrelsen Delegationsbeslut Kommunstyrelsen beslutar lägga nedanstående delegationsbeslut till handlingarna Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Ekonomichefens delegationsbeslut 2012/11 Fullmakt åt Borås stad att teckna avtal gällande konsulentstödda familjehem för barn och unga Service- och informationschefens delegationsbeslut 1010/11 Anställning av kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-01-24 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 16.30 (Ajournering 15.30 16.05) Beslutande Eva Johansson (C) Stefan Carlsson (S) Johan

Läs mer

Kommunfullmäktige Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl

Kommunfullmäktige Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2009-10-26 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.15 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Risto Kokko Torkel Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll Måndag 27 juni 2016 kl , Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll Måndag 27 juni 2016 kl , Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering Plats och tid ande Ledamöter Måndag 27 juni 2016 kl. 14.00 15.30, Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering 14.50 15.00 Stefan Carlsson (S), ordförande Johan Björkman (M), vice ordförande Per Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Plats och tid Måndag 16 juni 2014 kl. 14.00 17.00, Kommunhuset, Svenljungasalen Ajournering 16.15 16.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Eva Johansson (C), ordförande Stefan Carlsson (S) Johan

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-06-11 1

Kommunstyrelsen 2007-06-11 1 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2007-06-11 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 16.30 Beslutande Eva Johansson (c) Stefan Carlsson (s) Michael Pettersson (m) Gunnar Lagberg

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Kommunfullmäktige. Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige. Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige Plats och tid Måndagen 12 maj 2014 kl. 18.00 21.30, Kommunhuset, Svenljungasalen Ajournering 19.00 19.20 ande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Tjänstemän Ida Josefsson, kommunsekreterare Michaela

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-05-16 1. Svenljungasalen kommunhuset Svenljunga kl. 18.00 19.00

Kommunfullmäktige 2011-05-16 1. Svenljungasalen kommunhuset Svenljunga kl. 18.00 19.00 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2011-05-16 1 Plats och tid Svenljungasalen kommunhuset Svenljunga kl. 18.00 19.00 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Ida Josefsson, kommunsekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 49 Godkännande av ärendelista 90 50 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter önköpings län 91 51 Köp av socialjour

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-11-26 1

Kommunstyrelsen 2007-11-26 1 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2007-11-26 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 15.40 Beslutande Eva Johansson (c) Stefan Carlsson (s) Michael Pettersson (m) Jan-Olof

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-01-30 1

Kommunstyrelsen 2012-01-30 1 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-01-30 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 18.30 (Ajournering 18.00 18.15) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunkansliet kl 15.00

Kommunkansliet kl 15.00 1(10) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-17.20 ande Rolf Eriksson, Socialdemokraterna, ordf Susanna Johansson, Socialdemokraterna, ersätter Daniel Blomqvist (S) Améle Jaiem, Socialdemokraterna

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 22 oktober 2014, kl Paragrafer Justerare Monica Björsell, Margaretha Bjälkemo

Plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 22 oktober 2014, kl Paragrafer Justerare Monica Björsell, Margaretha Bjälkemo Plats och tid Beslutande Ledamöter Måndag 20 oktober 2014 kl. 18.00 20.45, Kommunhuset, venljungasalen Ajournering: 18.40 20.00 Rune Peterson (C), ålderspresident Bertil Hagström (LBPO), ordförande Rune

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-05-19 1

Kommunstyrelsen 2008-05-19 1 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2008-05-19 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 17.30 Beslutande Eva Johansson (c) ej 84 Stefan Carlsson (s) kl 14.00 17.10 (beslut 84,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl 13.00-14.40 Ajournering: 13.55-14.05 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) 27-29 Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 Övriga deltagare

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 13:30-15:55 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson

Läs mer

Omsorgsnämnden (11)

Omsorgsnämnden (11) Omsorgsnämnden 2007-03-22 1 (11) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 22 mars 2007, kl. 17.00-19.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 16.30-19.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Lars-Eric Nilsson Lars Antonsson. Ingrid Noord-Silversten. Lars-Eric Nilsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Lars-Eric Nilsson Lars Antonsson. Ingrid Noord-Silversten. Lars-Eric Nilsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19 Plats och tid Högskolecentrum, hörsalen kl. 13.15-14.55 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord-Silversten (S) Kerstin Rosenkvist (S) Sune Gustavsson (OPA) Christina

Läs mer

Måndag 3 november 2014 kl , Kommunhuset, Svenljungasalen. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Måndag 3 november 2014 kl , Kommunhuset, Svenljungasalen. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndag 3 november 2014 kl. 16.30-, Kommunhuset, Svenljungasalen Stefan Carlsson (S), ordförande Johan Björkman

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s)

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån :15-10:00 1 Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2014-06-11 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Kerstin Gadde Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Inga Göransson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera

Läs mer

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(28) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.45 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen den 29 juni 2012, kl. 15.00-16.15 Ewa-May Karlsson, (c),

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.50 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Nr 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 20 april 2010, klockan 08.30-11.15 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

Monica Nilsson, s Lennart Eklund, c. Eva Didrikson, s Agneta Goth, v Runa Petersson, kd, ersättare för Annica Eek, kd

Monica Nilsson, s Lennart Eklund, c. Eva Didrikson, s Agneta Goth, v Runa Petersson, kd, ersättare för Annica Eek, kd 1(10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00 12.15 Ajournering kl. 10.30-10.45 ande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Arne Fäldt, s Lars Nilsson, c Monica Nilsson, s Lennart Eklund,

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-17. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-02-17 8:15-13:45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-17. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-02-17 8:15-13:45 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-17 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-02-17 8:15-13:45 Beslutande Lars-Åke Gustavsson Bengt Johansson Claes Nordevik Roger Hansson Gunilla Josefsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) 2010-01-18 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 13.25-13.35 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Kommunchef

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sessionssalen, måndagen den 1 juni 2015 kl. 14:00 -

Sessionssalen, måndagen den 1 juni 2015 kl. 14:00 - Plats och tid Sessionssalen, måndagen den 1 juni 2015 kl. 14:00 - Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Mikael Pettersson,

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, , kl. 15:30. Ann-Katrin Karlsson. Jeanette Wäppling. Tomas Junkka

Förvaltningsbyggnaden, , kl. 15:30. Ann-Katrin Karlsson. Jeanette Wäppling. Tomas Junkka SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 734 (742) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1, kl. 16:00-16:25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Jeanette Wäppling (V) Lars

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(14) Plats och tid Förbundsdirektionen kl 09.00 10.30 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Ulrica Persson Helena Skagerberg Jan Johansson Jan Lejon Seija Ojala Stig Henriksson

Läs mer

Stefan Yngstrand (FP)

Stefan Yngstrand (FP) Kommunstyrelsen 2015-03-12 1 (6) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kl. 08:30-11:00 (ajournering 09:00-10:10) Beslutande Ronny Löfquist (S) ordförande Håkan Bengtsson (C) tjg.ers. Marie-Louice Lindström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 GÄLLIVARE KOMMUN Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, onsdagen den 30 januari 2008, kl 10:00-12.00, 14.00 15.00, Ajournering kl 12.00 14.00 Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (13)

Barn- och Utbildningsnämnden (13) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-05-26 1 (13) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 26 maj 2008 klockan 16.00 17.30, Tingshuset Leif Karlsson (c) Ingridh Anderén

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan 1(9) 2005-01-12 Plats och tid: 13.00 14.00 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan Beslutande: Zaid Långström (s) ordf Ann Marie Jakobsson (c) Eva Olsson(fp) ers för Kenneth Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Tunasalen, måndagen den 12 december 2016 kl 13:00-16:00 Beslutande Ledamöter Helen Nilsson (S), Ordförande Tomas Peterson (M), 1:e vice ordförande Ingela

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 16.00 18.00 Beslutande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Ove Klingstedt, s Ingela Gustafsson, m Lars-Olof Jönsson,

Läs mer

Ulf Jansson, ekonomichef och tf kommunchef Frida Blomqvist, administrativ chef Josefin Karlsson, kommunsekreterare. Sekreterare Paragrafer 52-67

Ulf Jansson, ekonomichef och tf kommunchef Frida Blomqvist, administrativ chef Josefin Karlsson, kommunsekreterare. Sekreterare Paragrafer 52-67 Plats och tid Inredia, måndagen den 30 maj 2016 kl 18:00-18:45 ande Se närvarolista på sida 2 Övriga deltagande Ulf Jansson, ekonomichef och tf kommunchef Frida Blomqvist, administrativ chef Josefin Karlsson,

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 20 september 2016 kl 09:00-12:00 Ajournering: 09:10-09:30 Beslutande Ledamöter Tomas Peterson (M), Ordförande Helen Nilsson (S), 1:e

Läs mer