Kommunstyrelsen Eva Johansson (C) Rune Peterson (C)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C)"

Transkript

1 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14,00 17,15 (Ajournering ) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C) Rune Peterson (C) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) Johan Björkman (M) Gunnar Lagberg (M) Bertil Johansson (C) Monica Björsell (C) Owe Lundin (FP) Berit Haraldsson (S) Per Andersson (S) Gunnel Johansson (S) Övriga deltagare Magnus Nilsson Jonas Widerström Lena Spjuth Fredrik Dahl Ida Josefsson Stefan Eriksson 80, 84 Susanne Norberg 85 Berit Svensson 80 Lars Jönsson 85 Julija Kullneff 84 Ernst Gustavsson 70 Christina Nilsson 74 Emelie Larsson 70 Utses att justera Justeringens plats och tid Stefan Carlsson Kommunhuset Svenljunga Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ida Josefsson Organ Ordförande Justerande Eva Johansson Stefan Carlsson ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet Svenljunga Underskrift Ida Josefsson

2 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Gränsland 7 Föreningen Växa ansöker om medel för medfinansiering av förstudien Gränsland 7. Växa vill genom en förstudie dokumentera och sammanställa de intressanta platser och byggnader av kulturhistoriskt värde som finns i Mark, Svenljunga och Tranemo, med syftet att utveckla kulturarvet som en turistisk resurs. Förhoppningen är att förstudien ska ligga till grund för ett större projekt i framtiden, som även det ska vara finansierat av Leader Sjuhärad, kommuner och Svenska kyrkan. Växa söker kr för delfinansiering av förstudien från Mark, Svenljunga och Tranemo, således kr från respektive kommun. Beslutsunderlag Ansökan från Växa daterad Tjänsteskrivelse från Jonas Widerström daterad Jäv På grund av jäv deltar inte Bertil Johansson (C) i beslutet i detta ärende. Yrkanden Eva Johansson (C) yrkar bifalla till kr under förutsättning att Tranemo och Marks kommuner går in med samma summa. Per Andersson (S) och Stefan Carlsson (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag att avslå ansökan. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen bifaller Eva Johanssons förslag. Kommunstyrelsens beslut Att bifalla Växas ansökan om kr under förutsättning att Tranemo och Marks kommuner går in med samma summa. Kostnaden tas på oförutsett.

3 Kommunstyrelsen Forts 70 Reservationer S-gruppen (Stefan Carlsson, Per Andersson, Gunnel Johansson, Berit Haraldsson och Anders Fransson) reserverade sig mot Kommunstyrelsens beslut.

4 Kommunstyrelsen Strategi projekt för turism i Svenljunga och Tranemo Tranemo och Svenljunga är två kommuner med liknande förutsättningar gällande turism. Själva näringen turism är inte speciellt utvecklad i kommunerna utan har stor utvecklingspotential både tack vare den vackra naturen och att det inte är svårt att ta sig till oss från kontinenten med närhet till både flygplatser, hamnar och relativt kort färdväg med bil. Under 2010 gjordes en inventering av de insatser som gjordes för att stimulera turismnäringen i Svenljunga och Tranemo. Inventeringen visade på punktinsatser som genomfördes av olika aktörer utan större samverkan. Vi har inte en utpräglad turismprofil, vilket är en nödvändighet i arbetet med att locka turister, och saknar också turismstrategier. Avsaknaden av strategier för turismarbetet gör att samverkan mellan entreprenörer, näringsliv, föreningar, organisationer och kommuner spretar och saknar handlingsplan och mål Hela syftet med projektet är att arbeta fram en metod för att minska avståndet mellan kommunens organisation och omvärld för att främja tillväxt och utveckling av vår landsbygd genom att ta fram en gemensam turismstrategi för Kind. Avsikten är också att ta fram en arbetsmodell som vi kan använda oss av i framtiden med mätbara mål som vi tillsammans kan sträva mot för att utveckla och stärka besöksnäringen med dess aktörer samt främja landsbygdsutvecklingen i våra kommuner. En projektplan har arbetats fram av turismutvecklare i Svenljunga och turismansvarig i Tranemo vilken har beviljats projektmedel via Leader för att arbeta fram en turismstrategi tillsammans med ovan stående aktörer. Projektägare är Hushållningssällskapet. Projektet är totalt två år och starta i sommar och avslutas våren Projektets totala budget är kr varav medfinansiering från Svenljunga kommun och Tranemo kommun är totalt kr. För Svenljunga innebär det en medfinansiering år 2011 med kr, år 2012 med kronor och år 2013 med kronor i kapital. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Sussanne Johansson daterad

5 Kommunstyrelsen forts. 71 Kommunstyrelsens beslut Svenljunga kommun skall besluta att bevilja turism strategiprojektet för Kind kr i medfinansiering år 2011, kr i medfinansiering år 2012 och kr i medfinansiering år Total summa kronor. Medel tas ur kommunstyrelsens konto oförutsett drift för och 2013 tas hänsyn till i verksamhetsplanen för

6 Kommunstyrelsen Upprivning av investering på konstgräs Moderaterna yrkar på att man river upp beslutet om att medfinansiera SIK i sitt arbete med att anlägga konstgräs på Moga. Beslutsunderlag Det ligger i dagsläget, från Svenljunga IK, ansökningar inne hos riksidrottsförbundet, fotbollsförbundet samt sparbanksstiftelsen gällande satsningen på friidrott och konstgräs på Moga. Ännu är inget beslut taget angående dessa ansökningar så man vet inte hur stor hjälp man kan få från externa finansiärer. Vidare har det kommit fram att SIK som följd av den tänkta satsningen anställt en halvtidstjänst som ansvarig för projektet. FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Att ge berörda tjänstemän i uppdrag att ta upp diskussionen med SIK kring omförhandling av liggande avtal i motionens anda samt ta hänsyn till hur det går med ansökningarna om medfinansiering och därav få en tydligare bild angående genomförandet.

7 Kommunstyrelsen Träffpunkt Svenljunga Ett medborgarförslag har inkommit som går ut på att skapa möjligheter för invånare i centralorten att träffa politiker och tjänstemän för att få information om pågående projekt samt öppna för diskussion och dialog. Beslutsunderlag Då det saknas ett naturligt forum (likt byalag) i centralorten för dialog mellan medborgare och politiker/tjänstemän behöver man hitta ett forum där centralortsinvånarna kan få upplysning, ge feedback samt diskutera pågående projekt. Kommunstyrelsens beslut Uppdra till Utvecklingsenheten att arbeta fram en modell för dessa möten som man sedan kör under en testperiod på 2 år.

8 Kommunstyrelsen Motion angående valfrihet för 15-timmarsbarn i förskolan En motion har inkommit rörande ett beslut, taget i BUN , där barn placerade i förskola 15 timmar per vecka inte har rätt att äta lunch i förskolan. Beslutet var ett besparingsbeslut. De berörda barnen är placerade i allmän förskola eller har föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga. När beslutet togs hade 4 och 5-åringar rätt till 15 timmar per vecka i allmän förskola. Nu har även 3-åringar den rätten. Förskolans rektor avgör vilka tider och dagar som erbjuds barn i allmän förskola, barn till arbetslösa och barn till föräldralediga. Innan besparingsbeslutet togs var de 15 timmarna förlagda till tre 5- timmarspass i veckan på flertalet förskolor. Efter beslutet blev ett 5- timmarspass för långt för ett barn att vistas i förskolan utan att få mat och därför förlades tiderna till 3 timmar per dag fem dagar i veckan på alla förskolor. Avsikten med allmän förskola är att barnen skall ges en förskolepedagogisk stimulans samt gruppgemenskap. Beslutsunderlag Motion från Petra Ojala (C), inkommen Tjänsteskrivelse från Christina Nilsson daterad Arbetsutskottets protokoll 23/11 Yrkanden Stefan Carlsson (S) yrkar att Barn och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda ett genomförande av valfrihet för 15-timmarsbarn i motionens anda, men i kombination med ett slopat vårdnadsbidrag. FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Kostnadsfrågan är utredd och motionen är härmed besvarad. Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att ge i uppdrag till Barn och utbildningsnämnden att utreda ett genomförande av valfrihet för 15- timmarsbarnen i enlighet med Stefan Carlssons (S) yrkande.

9 Kommunstyrelsen Begäran om extraanslag för att göra hemsida tillgängligt för alla, del 2 Svenljunga kommun har startat upp ett förändringsarbete för att göra vår hemsida mer tillgänglig för alla utifrån ett medborgarperspektiv. Under år 2011 fortsätter arbetet som kommer att resultera i en ny hemsida i slutet av året. Riksdagen har fattat beslut om krav på tillgänglighet och en rad åtgärder ska vara genomförda senast år Att vår hemsida är tillgänglig för alla är inte minst en demokratisk rättighet men även en lönsam investering för kommunens organisation. Lättillgänglig information via hemsidan spar tid i organisationen i och med att färre medborgare behöver ringa eller besöka kommunen. Eftersom organisationen saknar den kompetens som krävs för att utveckla hemsidan utifrån tillgänglighet behöver vi köpa in denna tjänst externt. Vi har under år 2010 inlett förändringsarbetet med stöd av Sverigeledande experter på området. Vi har även genomfört en utbildningsdag med syfte att höja kompetensen inom organisationen. För att fullfölja arbetet utifrån ökad tillgänglighet behöver vi köpa in externa tjänster med syfte att: Öka kunskapen om tillgänglighetsfrågor, förbättra struktur och form på hemsidan samt ta fram ett regelverk för tillgänglighetsdelen. Beslutsunderlag I beredningen har följande inkommit med synpunkter: Rådet för funktionshinderfrågor IT-chefen Specialister på tillgänglig webb Diverse dokument kring tillgänglighet men viktigast utifrån riksdagsbeslut: Nationell handlingsplan för handikappolitiken. Tjänsteskrivelse från Josefine Nyman och Sofie Kerstell daterad

10 Kommunstyrelsen forts. 75 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta om att anslå kr för år 2011, med syfte att förbättra hemsida utifrån tillgänglighet. Medel tas ur kommunstyrelsens konto för oförutsett/drift..

11 Kommunstyrelsen Medborgarförslag affischeringstavlor i centralorten Ett medborgarförslag med önskemål om fler affischeringstavlor i centralorten har inkommit till kommunen. Genom fler affischeringsmöjligheter vill förslagsställaren underlätta föreningarna och därmed bidra till ett livaktigare samhälle. Beslutsunderlag Samtal med: Gunnar Martinsson, Svenljunga köping Jonas Widerström, utvecklingschef Madeleine Stenbäcken, chef gata/park Tjänsteskrivelse från Sofie Kerstell daterad Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta om svar enligt följande: Vi i kommunen anser att det är viktigt att föreningar och övriga ska kunna komma ut med sina budskap via olika kanaler. En möjlighet är att nå ut via vår evenemangskalender på svenljunga.se eller via Svenljunga event på facebook. När det gäller möjligheter till affischering på fler ställen i centralorten är det som förslagsställaren beskriver starkt begränsat. Men innan man sätter upp nya tavlor behöver vi reda ut ett antal frågeställningar. Var ska dessa placeras? Vem ska bekosta bygglov och byggnation? Vem ska sköta underhåll? Kommunen har därför infört en dialog med centrumutvecklingsprojektet Svenljunga köping och vår förhoppning är att vi ska hitta en lösning som i första steget möjliggör en ny tavla placerad vid Svenljunga torg. Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat och dialogen fortsätter med bland annat Svenljunga köping för att hitta fler affischeringsmöjligheter i framtiden.

12 Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag: Mitt medborgarförslag till Svenljunga kommun, daterad Författaren till medborgarförslaget skriver att hon är 84 år och är mycket beroende av sin rollator, men den sociala begränsningen är stor. Hon önskar därför någon form av kostnadsmässig lättnad för som andra kunna komma utanför kommungränsen någon gång. Bakgrund Nuläge Allmän kollektivtrafik är den busstrafik som Västtrafik AB ansvarar för i samtliga kommuner i Västra Götalandsregionen. Två olika entreprenörer kör busslinjer, vilka har trafik i Svenljunga kommun. Inom regionen har vi i dag bussförbindelser till Borås, Ullared, Göteborg, Värnamo och Tranemo, och från dessa orter finns möjligheter att resa vidare med buss eller tåg. Kommunstyrelsens beslut Utöver Västtrafiks biljettaxa för den allmänna kollektivtrafiken och den av Svenljunga kommun fastställda taxan för att resa med den särskilda kollektivtrafiken har Svenljunga kommun inte någon särskild form av kostnadsmässig lättnad för medborgare över en specifik ålder eller ett specifikt handikapp. Ett framtida gemensamt regelverk för färdtjänsten är under utredning och kommer troligen att medföra jämställdhet för denna resenärsgrupp jämfört med resenärer inom allmän kollektivtrafik.

13 Kommunstyrelsen Dokumenthanteringsplan BUN revidering Kommunarkivarie presenterade ett förslag till dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen fastställer dokumenthanteringsplanen efter barnoch utbildningsnämndens godkännande. Dokumenthanteringsplanen skall fastställas för varje ny mandatperiod och ändringar i planen skall göras under tid, då nya lagar, förordningar etc. påkallar detta. En giltig dokumenthanteringsplan skall slutgiltigt fastställas av kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Förslag till dokumenthanteringsplan daterad Arbetsutskottets protokoll 27/11 Kommunstyrelsens beslut Antar den föreslagna dokumenthanteringsplanen.

14 Kommunstyrelsen Förslag till remissvar Västtrafiks preliminära Trafikförsörjningsplan 2012 Västtrafik har sammanställt och yttrat sig över ägarnas önskemål inför år 2012, vilka presenteras i en preliminär Trafikförsörjningsplan för år Svenljunga kommun ska uttala sig över och framföra sina åsikter om hur kollektivtrafiken under det kommande trafikåret ska utformas, genom att yttra sig över den preliminära trafikförsörjningsplanen för Ägarna har alltså möjligheten att ytterligare en gång kommentera och uttala sig om Västtrafiks trafikinsatser under år Observera att detta är ett preliminärt förslag och att det slutliga förslaget till trafikförsörjningsplan tas fram under maj månad inför beslut i styrelsen vid månadsskifte juni-juli 2011 och kan därför avvika på vissa punkter från detta förslag. Ägarnas synpunkter ska vara Västtrafik tillhanda senast fredagen den 6 maj Kommunstyrelsen beslut Antar utredningssekreterarens förslag till yttrande över Västtrafiks preliminära trafikförsörjningsplan för år 2012, daterat 7 april, 2011, som kommunstyrelsens remissvar.

15 Kommunstyrelsen Regler för lokalanskaffning Svenljunga kommuns styrdokument avseende internhyror är inte tillämpligt i alla delar efter att lokalförsörjningsverksamheten bolagiserats vid halvårsskiftet Under hösten 2011 kommer ett nytt, detaljerat, styrdokument att processas men då vissa frågor brådskar är det lämpligt att dessa tas upp för beslut snarast. Rätten att beställa lokaler kan i mångt och mycket liknas vid rätten att genomföra investeringar, i synnerhet i de fall då Svenljunga Verksamhetslokaler AB äger i egen regi eftersom hyresavtalen binder kommunen vid årliga kostnader under många år. Därav behovet av att kommunfullmäktige ges prövningsrätten vid hyresavtal med större belopp. Förändringar som innebär omedelbar kostnadsföring avser kostnader som uppstår när en lokal behöver byggas om av någon orsak. Eftersom förändringen i normalfallet inte höjer värdet på lokalen kan inte utgiften redovisas som en investering, (och påverka hyresnivån), utan belastar resultatet det året den genomförs. Det går inte att helt härleda investeringsutgiften som motsvaras av hyresnivåerna men en god riktlinje är att utgiften uppgår till tio gånger hyresnivån. En lokal som har en hyra om en mkr bör således ha ett anskaffningsvärde om c:a tio mkr. Beslutsunderlag Se förslag till Regler för lokalanskaffning Tjänsteskrivelse från Stefan Eriksson daterad FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Antar Regler för lokalanskaffning att gälla tills vidare.

16 Kommunstyrelsen Årsredovisning 2010 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har vid sammanträde beslutat fastställa årsredovisningen för 2010 och tillsammans med revisionsberättelse överlämna densamma till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för bedömning av ansvarsfrihet för direktionen. Beslutsunderlag Årsredovisning 2010 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Arbetsutskottets protokoll 75/11 Jäv På grund av jäv deltar inte Johan Björkman (M) i beslutet i detta ärende. FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Godkänna årsredovisning 2010 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Bevilja direktionens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

17 Kommunstyrelsen Ansökan av bidrag till vattenläcka Backa Loge Ansökan om bidrag till vattenläcka vid Backa Loge har inkommit. Backa Loge ägs av kommunen och vi har ett avtal enligt bilaga 1 med byalaget som innebär att vi skall stå för inre och yttre underhåll. Beredning Arrendatorn har påbörjat en ombyggnad av Backa Loge för att kunna driva den verksamhet som man vill. Vid ombyggnad visade det sig att läckage av vatten har skett och man behöver byta ut delar av underlaget och säkra så det inte blir större skador. Man har låtit en behörig firma se på skadan och man uppskattar skadan till ca : -. Det finns också ett förvaltningsavtalsförslag enligt bilaga 2 från Svenbo som innebär att liknande akuta åtgärder löses av bolaget. Motsvarande : - läggs årligen för underhåll. Det finns också akuta åtgärder under de närmaste åren som innebär byte av fönster, vissa dörrar och fasadrenovering, dessa underhåll sköts av bolaget vid tecknande av förvaltningsavtal. FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Att föreslå kommunfullmäktige att teckna ett 2-årigt förvaltningsavtal med Svenljunga Verksamhetslokaler AB som innebär en årlig kostnad på : - som tas av eget kapital år För 2012 hänskjuts finansieringen till budgetberedningen.

18 Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Moga 1:112 Christer Johansson Star Trading AB har inkommit med en förfrågan om köp av fastighet enligt bilaga 1ca: m². Beslutsunderlag Förvärvet önskas ske på samma förutsättningar som tidigare förvärv av nuvarande fastighet Moga 1:133 som råmark samt att köparen bekostar planläggning. Området som skall förvärvas skall iordningställas till industrimark och försäljas. Kommunen kommer i samband med denna planläggning iordningställa/säkerställa dagvattenhanteringen i området samt möjliggöra en tillfartsväg till området. Kontakt för planavtal har skett med Miljö & Byggenheten. Tidigare avtal vid försäljning Moga 1:133 bifogas enligt bilaga 2. Kommunstyrelsens beslut Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett avtal med en ersättning på 5:50:-/m² och genomföra försäljningen med samma förutsättningar som tidigare försäljning genomförts.

19 Kommunstyrelsen Uppföljning 3-månaders budget- Kommunstyrelsen Budgetuppföljning 3 månader januari mars FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelseförvaltningen erhåller: Tilläggsanslag för ökade kostnader omvalet 135 tkr Tilläggsanslag för ökade kostnader stabsfunktioner tkr Tilläggsanslag för ökade kostnader Räddningstjänsten 100 tkr Tilläggsanslag för ökade kostnader Västtrafik tkr Då samtliga avvikelser bedöms som svåra att påverka begär kommunstyrelsen tilläggsanslag á tkr av kommunfullmäktige.

20 Kommunstyrelsen Miljö-KS Kommunstyrelsen informerades om det arbete som har påbörjats när det gäller vindbruksplanen och LIS planering/strandskydd. Informationen noterades till protokollet.

21 Kommunstyrelsen Informationspunkt Eva Johansson (C) och Stefan Carlsson (S) informerade från SmåKoms senaste konferens i Rättvik. Informationen noterades till protokollet.

22 Kommunstyrelsen Delegationsbeslut Kommunstyrelsen beslutar lägga nedanstående delegationsbeslut till handlingarna Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Ekonomichefens delegationsbeslut 2012/11 Fullmakt åt Borås stad att teckna avtal gällande konsulentstödda familjehem för barn och unga Service- och informationschefens delegationsbeslut 1010/11 Anställning av kommunsekreterare

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-06-07 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 18.30 (Ajournering 18.00 18.15) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-09-23 1. Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande

Kommunstyrelsen 2013-09-23 1. Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-09-23 1 Plats och tid Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid.

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid. Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen Eva Johansson (C), ordförande Stefan

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) 1(24) Plats och tid Onsdagen den 13 maj, klockan 8.00-12.00 Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-05-16 1. Svenljungasalen kommunhuset Svenljunga kl. 18.00 19.00

Kommunfullmäktige 2011-05-16 1. Svenljungasalen kommunhuset Svenljunga kl. 18.00 19.00 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2011-05-16 1 Plats och tid Svenljungasalen kommunhuset Svenljunga kl. 18.00 19.00 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Ida Josefsson, kommunsekreterare

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (25) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.10 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström 39-42 Britt Olsson,

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-03 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-03 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2015-06-03 kl 08:30-11:50 126-153 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Ingemar Johansson (FP) vice ordförande, Christer Johansson (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S),

Läs mer

93 Medfinansiering konkurrenskraftigt destinationsbolag i Funäsfjällen. 94 Etableringsfrämjande samverkan i Regionen Jämtland-Härjedalen

93 Medfinansiering konkurrenskraftigt destinationsbolag i Funäsfjällen. 94 Etableringsfrämjande samverkan i Regionen Jämtland-Härjedalen HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2014-05-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 90 Jämtland Härjedalen Turism, information 91 Destination Funäsdalen,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 10.00-14.05. Ajournering: 11.55-13.00

Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 10.00-14.05. Ajournering: 11.55-13.00 Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 10.00-14.05. Ajournering: 11.55-13.00 Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Robert Bernhardsson (s), ordförande Birgitta Siljelöf

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-11-05, 13.15 kommunhuset rum 293 Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer