FÖRENINGSSTÄMMAN 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRENINGSSTÄMMAN 2014"

Transkript

1 FÖRENINGSSTÄMMAN 2014 Årets föreningsstämma kommer att avhållas på Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby, lördagen 10 maj Vi börjar kl med lunch till subventionerat pris (SEK 50:-) och inleder stämman kl Stämman inleds med att Mats Brunberg visar två helt nya Mercedesfilmer, den ena från höstens "Mercedes-Benz & Friends" och den andra från starten av "Rallye Monte-Carlo Historique" i Stockholm, där en replik av Ewy Rosqvists bil startade. Eventuella motioner till stämman tar styrelsen gärna emot t o m 29/ Vi är tacksamma för anmälan om deltagande till klubbkansliet senast 2/ Lunchen kommer att bestå av en kötträtt, men vegetariskt alternativ kan ordnas om det meddelas i samband med anmälan. Vägbeskrivning till Täby Park Hotel: Med bil från Stockholm: Ca 17 km - Kör E18 mot Norrtälje. Tag av vid avfart Täby Kyrkby/Viggbyholm. Sväng vänster och fortsätt under järnvägen. Första vägen till vänster, därefter höger vid Statoil's bensinstation. Följ Kemistvägen till slutet där Täby Park är beläget. Kollektivtrafik med Roslagsbanan: Åk med Roslagsbanan mot Österskär från Östra station/tekniska Högskolan. Kliv av vid "Galoppfältet". Därifrån har du tio minuters promenad till hotellet. Följ Stora Marknadsvägen i tågets färdriktning. Ta sedan första vänster och du är inne på Kemistvägen. Hotellets adress är Kemistvägen 30. Kollektivtrafik med Tunnelbana & Buss: Ta Tunnelbanan till Danderyds Sjukhus (röd linje) och därefter buss 610 mot Vallentuna/Rosengården. Kliv av vid hållpats "Gribbylund Södra". Därifrån är det sju minuters promenad till hotellet. Följ vägen rakt fram och ta första höger. Välkomna Styrelsen

2 MBKS FÖRENINGSSTÄMMAN 2014 Ordningsfrågor inför föreningsstämman 10/ I klubbens stadgar föreskrivs att följande material skall föreligga i tid före stämman: Kallelse skall vara medlemmarna tillhanda minst två veckor före stämman. Minst en vecka före stämman skall innehållet i följande handlingar vara tillgängliga för medlemmarna: 1. Förslag till dagordning 2. Verksamhetsberättelse 3. Resultat- och balansräkning (oreviderad version på följande sidor!) 4. Revisionsberättelse 5. Valberedningens förslag 6. Ev. stadgeändringsförslag samt motioner och propositioner Vid pressläggningen föreligger ännu inte internrevisorns rapport. Denna kommer att läggas ut på klubbens hemsida och finnas tillgänglig vid föreningsstämman. Om någon medlem har speciellt intresse av att skriftligen ta del av revisionsberättelsen före stämman ombedes vederbörande kontakta kansliet så ordnas det med särskilt utskick. Förslag till dagordning vid föreningsstämma i MBKS Val av mötesordförande och mötessekreterare. 2. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst. 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet. 4. Fastställande av dagordning. 5 Justering av röstlängd. 6. Verksamhetsrevisorns rapport 7. Verksamhetsberättelse. 8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning. 9. Framläggande av ekonomisk revisionsberättelse samt internrevisorns revisionsberättelse 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 11. Fastställande av medlemsavgift samt budget. 12. Val av ordförande. 13. Val av styrelseledamöter. 14. Val av verksamhetsrevisor och verksamhetsrevisorssuppleant. 15. Tillsättande av valberedning 16. Behandling av förslag från styrelse (proposition) samt medlemmar (motion). 17. Bestämmande av datum och plats för nästa föreningsstämma. 18. Övriga frågor. 2

3 FÖRENINGSSTÄMMAN 2014 MBKS Verksamhetsberättelse för MBKS 2013 Styrelsen Styrelsen i Mercedes-Benz Klubben Sverige har under verksamhetsåret 2013 hållit sex styrelsesammanträden, varav två i form av telefonkonferenser. De sammanträden där vi träffats har haft karaktären av konferens där vi tagit upp många av mötets punkter till diskussion. Styrelsen har under året bestått av: Anders Nordin (ordförande), Sven-Åke Nilsson (vice ordförande), Tage Flodman (sekreterare), Leif Wallquist (kassör), Hans Gustafson (kanslichef), Jan Qvick (Region Öst), Jan Östlund (Region Väst), Mats Thelander (Region Syd). Per Almersson (Region Norr) har lämnat styrelsen men är kvar som Regionsansvarig, Christer Wallström (Region Mitt) har lämnat styrelsen och sitt uppdrag som regionansvarig. Jan Wallgren har tagit över regionansvaret i Region Mitt. Enligt den beslutade propositionen om ändrade befattningar i styrelsen fr.o.m.2014 har styrelsearbetet under året inriktats mot detta. Sven-Åke Nilsson har tagit hand om frågor gällande Teknik och Miljö och Jan Östlund har ansvarat för Samordning Evenemang. Till rollen som mediaansvarig har Dan Olshed adjungerats till styrelsemötena. Dan har hand om Mercedes-Benz Journalen, klubbens Facebooksida och är t f webbsamordnare. Till styrelsemötena är alltid en representant från valberedningen inbjuden. Detta för att valberedningen ska få inblick i hur styrelsearbetet fungerar och därmed bättre kunna bedöma ledamöternas insats samt vilken kompetens som behövs vid nyrekryteringar. Styrelsearbetet Vi har förberett vår nya styrelsesammansättning och skrivit befattningsbeskrivningar. Önskemål om mer information från styrelse och valberedning har lett till att vi i MBJ har en speciell sida med Info från styrelse och valberedning. På denna sida har vi också efterfrågat medlemmarnas intresse gällande eventuell ny klubblokal för medlemsaktiviteter. Ingen medlem har anmält intresse. På kansliet har vi med vår medlem Lars Austrins hjälp under året fortsatt arbetet med systematisering och registrering av befintlig MB-litteratur som inleddes under En grupp arbetar på att finna former för hur medlemmarna ska kunna få ta del av materialet. Regaliehanteringen flyttas från kansliets arbetsuppgifter och kommer att hanteras av vår medlem Manuel Nykom från Landvetter. Medlemmar Den 31/ hade klubben 3136 medlemmar. Vi hade vid årsskiftet fått in 80 familjemedlemmar. Medlemsantalet är fördelat på klubbens fem regioner som följer: Nord 125, Mitt 250, Väst 662, Öst 1471, Syd 628. Media MBJ Efter många års utomordentliga insatser med uppstart och uppskattad utveckling av MercedesBenz Journalen lämnade Lennart Stålfors under året sin befattning som redaktör. Rollen har övertagits av Dan Olshed som tidigare ingått i MBJ-redaktionen. Till sin hjälp har han Ladislav Kosa för arbetet med grafisk formgivning och produktion av tidningen. Tillsammans har de förnyat tidningen. Ett flertal medlemmar har framfört uppskattande omdömen om nya MBJ. 3

4 MBKS FÖRENINGSSTÄMMAN 2014 Övergången till en ny hemsida har tagit fart i och med att vi utsett Anders Broström till webmaster för denna sida. Målet är att den ska ha ersatt nuvarande hemsida i månadsskiftet mars-april. Därigenom kommer vi att få tillgång till en del funktioner som vi inte har idag. Vi får också en sida som kontinuerligt utvecklas av Mercedes-Benz och som i grunden är enhetlig för de flesta MB-klubbar i världen. Vi tackar vår avgående webmaster Björn Rapp för all den tid och engagemang han ägnat åt hemsidan. Klubbens Facebooksida har haft stor framgång. Den har omedelbar genomslagskraft i kommunikationen av nyheter. Många MB-vänner, både medlemmar och potentiella medlemmar, bevakar Facebook dagligen och vi får direkt respons i form av kommentarer och gillanden till artiklar och evenemang. Mer än 1000 personer gillar sidan idag. Den utgör en viktig inkörsport för nya och främst yngre medlemmar. Dan Olshed och Lars Gunnarsson är sidadminstratörer. Föreningsstämman Föreningsstämman hölls i SAAB-museets lokaler i Trollhättan och besöktes av 44 medlemmar. Regionerna En viktig del i klubbens arbete är att anordna träffar. Våra regionansvariga arbetar med att få fler medlemmar att ansvara för olika delar av regionerna samt att där skapa olika aktiviteter. Styrelsens mål är att öka antalet lokalt ansvariga och att öka antalet aktiviteter. Region Norr Här har ansvarige Per Almersson gjort ett mycket bra arbete. Fler träffar och många nya medlemmar strömmar in till Region Norr. I början av maj deltog man i Norrlands Motorhistorikers utställning i Skellefteå med en vår egen klubbmonter. Senare anordnades en träff på Bil Dahl i Umeå med en trevlig rallyslinga. Säsongsavslutningen ägde rum som vanligt i Sävarberg. Region Mitt Säsongen startade med en mångårig tradition: Vårträff i Sundsvall, i år med rekordmånga deltagare varav några var ungdomar med nya körkort. Kort därefter genomfördes traditionsenligt en utflykt Mitt i Sverige, mitt i sommaren till Gnarp i Hälsingland i stekande sol. För att pröva något nytt anordnades en klubbträff med en lite annorlunda aktivitet. Klubbmedlemmarna parkerade sina fordon och klättrade upp på några av hustaken i Sundsvall och deltog i Takvandring - en uppskattad aktivitet. På sensommaren besökte vi Motorparken i Härnösand för att tillsammans se hur en Formel 1-bil uppför sig på den kurviga och kuperade banan. Sammanfattningsvis en trevlig säsong med många deltagande klubbmedlemmar. Där deltog även ett antal nya Mercedesintresserade som i samband med våra träffar ansökte om medlemskap i vår klubb. Region Öst Inom Region Öst ordnades i klubbens regi eller i samarbete med andra klubbar ett tjugotal träffar. Av dessa förtjänar speciellt den nya träffen för W124 och träffen tillsammans med BMW och Porsche att framhållas. Klubbmedlemmar har även deltagit vid ett flertal marknader inom regionen och där värvat nya medlemmar samt sålt klubbregalier. Region Öst har numera områdesansvariga i samtliga län i regionen. Region Väst Under vintermånaderna genomfördes flera garageträffar i Göteborgsområdet och Trollhättan under ledning av Jonas Robertsson. Samtidigt påbörjades planeringen inför Stora Mercedes-Benzträffen. Sommarsäsongen inleddes med klubbparkeringen för 30 klubbmedlemmar i samband med Tjolöholm Classic Motor. Samlingen leddes traditionsenligt av Jonas Robertsson. Under våren genomfördes Västgötaträffen under ledning av Mats Harrysson i Lyrestad. Stora MBträffen vid Billingehus i Skövde samlade 118 ekipage och ca 230 medlemmar. Det blev en lyckad 4

5 FÖRENINGSSTÄMMAN 2014 MBKS och uppskattad träff. Under sommaren har klubben deltagit i andra klubbars veckoträffar med Mercedes-Benz-tema i Göteborg, Trollhättan och Varnhem. Under hösten påbörjades planering för Västgötaträffen 2014 i Lidköping. Region Syd Säsongen startade med träffar på Autoseum i Simrishamn och på Hedins i Halmstad. Klubbussen väckte stort uppseende när den gled genom Halmstad i spetsen framför femton gamla vackra Mercedesbilar på väg till Svedinos Flyg och bilmuseum. Skäralidträffen blev extra lyckad tack vare det fina försommarvädret. Ett stort antal klubbmedlemmar från det södra grannlandet anlände i kortege till träffen. En ny träff är Hallandsåsrundan. Med start i Margaretetorp körs en naturskön slinga på åsen. Vi hade äran att få medverka tillsammans med Hallands Fordonsveteraner i firandet av fyrahundraårsjubileet av Freden i Knäred. Också här kom det danska vänner till oss. Det var mycket uppskattat, fred rådde. Danskarna lovade att komma även nästa år. Månadsträff i Lomma har vi året om första onsdagen varje månad. Övrigt Samarbetet med Mercedes-Benz Stockholm har fortsatt även Det innebär att för varje köpare/ägare av en privat Mercedes personbil erbjuds medlemskap i Mercedes-Benz Klubben Sverige under ett år. Av de nya medlemmarna förnyade ca 10-15% sitt medlemskap även för följande år, vilket ökade medlemstillströmningen och gav ett gott kassatillskott. MBKS fyller 30 år 2014 vilket vi så här långt uppmärksammat genom att bl.a. ta fram en logotype, distribuera dekaler till medlemmarna och skriva artiklar i MBJ. Efter årets föreningsstämma kommer i enlighet med beslut vid förra årets stämma regionsansvariga inte längre att ingå i styrelsen. Valberedningen arbetar med att ta fram förslag på personer till styrelseposterna. Vi som sitter i styrelsen tackar för det förtroende vi fått och ser fram emot nästa verksamhetsår. Lomma den 29 januari 2014 Ordförande Anders Nordin 5

6 / LW MBKS MBKS FÖRENINGSSTÄMMAN 2014 Resultat- & balansräkning 2013, Budgetförslag 2014 Resultat- & balansräkning 2013, Budgetförslag 2014 Resultaträkning (oreviderad) Verksamhetens intäkter Medlemsavgifter Sponsring Intäkter vid årets träffar Försäljning regalia Intäkter från MHRF Annonsintäkter Ränteintäkter Ökning varulager S:a verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Lokalhyra Produktion MBJ & almanacka Porto, distribution, MBJ & almanacka Produktion & distribution matrikel Övr. portokostnader Administration Annonsering/marknadsföring Reklammaterial, materiel för träffar o.dyl Kostnader för årets träffar Styrelsen Kostnader MHRF Medlemskort Inköp regalia Uppvaktningar, övriga kostnader Minskning varulager Driftkostnader klubbuss Avskrivningar inventarier Bilersättningar, statlig norm S:a verksamhetens kostnader. Verksamhetens resultat 6 Budget 2013 Utfall 2013 Budget 2014 (Förslag)

7 FÖRENINGSSTÄMMAN 2014 MBKS / LW MBKS Balansräkning Tillgångar Inventarier Kassa Bank & Plusgiro Interimsfordringar Varulager Kundfordringar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Skulder Leverantörsskulder Förinbetalda medlemsavgifter Övriga interimsskulder Summa skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital Beräknat resultat

8 MBKS FÖRENINGSSTÄMMAN 2014 Proposition till MBKS Föreningsstämman 2014 Stadgarna bör justeras med avseende på ordval och tydlighet. Inga funktionsändringar. Förslag Följande föreslås att ändras i stadgarna: 3 Klubbens verksamhet I slutet av andra punkten. Ändring av ord. fora byts mot publikationer. 4 Klubbens organisation Avslutas med följande som är flyttat från 11. Regionernas antal och gränsdragningen dem emellan regleras av styrelsen. 6 Medlemsavgift Vid erläggande av hel årsavgift ersätts med Vid inträde och betalning av hel årsavgift 10 Styrelse... Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen bestämmer själv sin arbetsordning och tilldelar ledamöterna funktioner enligt ovan samt utser en av ledamöterna till att vid sidan av sin tilldelade funktion även som vice ordförande vara ordförandes ställföreträdare vid dennes frånvaro. Ersätts med Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen utser inom sig eller externt bland medlemmarna funktioner som klubbmästare, redaktör, registeransvarig, webmaster, arkivarie, försäkringsansvarig(a), tekniskt ansvarig(a) etc, samt nämnder och kommittéer (som region- och redaktionskommittéer) att bistå styrelsen i dess arbete. Styrelsen bestämmer själv sin arbetsordning och tilldelar vid konstituerande möte ledamöterna befattningar enligt ovan samt utser en av ledamöterna till, att vid sidan av sin tilldelade befattning, även verka som vice ordförande för att vara ordförandes ställföreträdare vid dennes frånvaro. Följande utgår pga omflyttning På förslag från medlemmarna utser styrelsen funktionärer med olika specialiteter avseende exempelvis försäkring, bilmodeller, researrangemang eller miljöfrågor. Följande utgår då det saknar relevans. Vid förfall för regionombud kan styrelsen adjungera annan medlem ingående i den regionens kommitté 11 Regionkommittéer Klubbens regionkommittéer svarar för den medlemsnära verksamheten runt om i landet. Sammankallande i regionkommittéerna är den för regionen ansvarige. Ersätts med Klubbens regionkommittéer svarar för den medlemsnära verksamheten runt om i landet. Sammankallande i regionkommittéerna är regionsansvarig. Sista meningen utgår. Finns under 4. Regionernas antal och gränsdragningen dem emellan regleras av styrelsen. 15 Valberedningen Komplettering av stadgarna angående valberedningen: Valberedningens medlemmar väljs på ett år Styrelsen MBKS 8

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 4 maj 2013 på Hotell ÅhusStrand i Åhus 1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade

Läs mer

AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15. Plats: Park Inn Hotell, Solna

AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15. Plats: Park Inn Hotell, Solna AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens Konferensens huvudtema: Sponsorskap

Läs mer

Möteshandlingar. Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014

Möteshandlingar. Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014 Möteshandlingar Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014 1 Innehållsförteckning: Praktisk information 3 Förslag på dagordning 4 Förslag på arbetsordning 5 Verksamhetsberättelse 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Innehåll!... Räkenskapsberättelse 2012!... Har du frågor? Kontakta oss!

Innehåll!... Räkenskapsberättelse 2012!... Har du frågor? Kontakta oss! Innehåll Innehåll!... 2 Kontaktinformation!... 2 Kallelse Årsmöte!... 3 Dagordning Årsmöte!... 3 Val av ny styrelse!... 4 Sida för egna anteckningar!... 5 Några ord ifrån Styrelseordförande!... 6 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar Årsmötet i Gävle 2014 Handlingar Styrelsen vill passa på att hälsa er varmt välkomna till Gävle och Årsmötet 2014 Tänk att det redan har gått ett år sedan ni gav oss uppdraget att vara er styrelse Inte

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst 2010-01-30, 17:00, Halmstad 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Johan Herrnsdorf förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 ÅRSMÖTESDAGORDNING Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Val av mötesordförande 4 Val av sekreterare 5 Val av

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Föreningsstämma 7 maj 2011 kl. 10.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar

Föreningsstämma 7 maj 2011 kl. 10.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar Föreningsstämma 7 maj 2011 kl. 10.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4 Handlingar Förslag till föredragningslista Juridiska Föreningen i Uppsalas majstämma 2011. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Sida 1 Svenska Pudelklubbens södra avdelnings årsmöte 2014-02-09 i Höör Dagordning 1. Årsmötets öppnande. 2. Justering av röstlängden.

Läs mer

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 12 maj 2012 i Upplands Motors lokaler i Sollentuna 1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014

Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014 Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014 Verksamhetsberättelse Föreningsstämman 2014 hölls i Karlstad den 17 maj och i anslutning till den erbjöds medlemmarna att åka med på Bergslagsexpressen,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 BMW Club Schweden Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 Klubbens centrala träffaktiviteter inleddes med BMW Spring Break på Mantorp Park tillsammans med Sportklubbens första banträff i början

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Årsmötesprotokoll 2012 Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Sid. 2(19) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 2012 Datum: 2012-03-10 Tid: 15.00 1. Inledande formalia 1.1 Mötets öppnande Therése

Läs mer

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2014. Kallelse till årsmöte!

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2014. Kallelse till årsmöte! ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2014 s g a d t e Snart är d! e t ö m s r för å Kallelse till årsmöte! Styrelsen Hör gärna

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer