Umeå Universitet Svänghjul. Projekt inom kursen Energilagringsteknik. Henrik Eriksson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Umeå Universitet 2011-03-23. Svänghjul. Projekt inom kursen Energilagringsteknik. Henrik Eriksson heer0009@student.umu.se"

Transkript

1 Umeå Universitet Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Svänghjul Projekt inom kursen Energilagringsteknik Henrik Eriksson Gustav Larsson Kalle Löfgren Sammanfattning En litteraturstudie samt kartläggning om användningsområden och framtida potential utav svänghjul som en energilagringsmetod har utförts. Handledare Lars Bäckström Åke Fransson

2 Inledning och syfte Utvecklingen och forskningen kring svänghjul och dess potential som energilager har ökat oerhört mycket den sista tiden. Ny teknik och ökad kunskap om avancerade material har lett till möjligheter att bryta ny mark på detta område. Denna rapport behandlar användningsområden och tillämpningar av svänghjul ur ett historiskt, nutida och framtida perspektiv. Syftet är att visa på de avancemang som ligger till grund för dagens arbete med svänghjul och använda dessa för att visa på framtida möjligheter. Arbetet är i huvudsak fokuserat på svänghjul inom fordonsindustrin men behandlar även övriga användningsområden, exempelvis svänghjul för effektutjämning och reservkraft på elnät och i industrier. Metod Eftersom att arbetet är en litteraturstudie så är föga förvånande metoden att studera tillgängligt material i form av rapporter, böcker och artiklar på internet. Sedan sammanfattas detta på ett så intressant och lättillgängligt sätt som möjligt. Källhantering och dokumentering under arbetets gång är av stor vikt för att ge ett trovärdigt och verklighetsförankrat resultat. Resultat Se bilagan Svänghjul och dess tillämpningar. Diskussion Källorna som har använts har till störst del varit från artiklar skrivna på internet. Deras pålitlighet kan diskuteras eftersom källhänvisningen i de artiklarna ibland kan vara svåra att följa. I allmänhet är det svårt att få bra information från ett litet forskningsområde eftersom många källor leder tillbaka till varandra. Ju mer information som finns så blir det lättare att vara kritisk och selektiv på det man anser vara väsentligt. När vi har tittat på tillämpningar och befintliga installationer har vi lagt fokus på nyss konstruerade installationer eller sådan man kan förvänta sig komma inom en snar framtid. Eftersom möjligheten till att skapa framtida kursmaterial finns tror vi det blir mer intressant om man tar upp aktuella saker, trots att det kan inte finns tillräckligt med information för en djupare analys. Rapporten ska enligt oss, ge läsaren en överblick över tekniken med energilagring i svänghjul och inte nödvändigtvis gå på djupet. Det räkneexempel vi gjort verkar vara något orimligt. Vi tror hastigheten på hjulet blir för hög vilket leder till att effekten blir för hög. I verkligheten lär man inte köra ett svänghjul nära sin sträckgräns, mer troligt att man köra hjulet så spänningen blir hälften av sträckgränsen, men eftersom vi inte har någon information om detta har vi inte med det i uppgiften.

3 Slutsats Det kompendie som vi har skapat är en bra sammanställning från ett flertal källor som ger en bra bild på hur svänghjul fungerar främst i fordon. Vi har gett en bra bild på hur svänghjul kan utvecklas för att få en roll i en framtida energilagringsteknik. Rapporten behandlar många framtida planer, vilket är något vi ville framföra. Svänghjul kommer vara en viktig kugge i framtidens fordon. Bilaga

4 Umeå Universitet Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Svänghjul och dess tillämpningar Projekt inom kursen Energilagringsteknik Henrik Eriksson Gustav Larsson Kalle Löfgren Handledare: Lars Bäckström, Åke Fransson

5 Innehåll 1. Inledning Teori Tröghet Hållfasthet Räkneexempel Friktion Systembetraktelse Rotor Lager Generator/motor Exempel på installationer Bilar Tåg/Tunnelbana Elnät/Reservkraft Satelliter Ekonomi Hållbarhet och Miljö Framtid och Trender Litteraturförteckning... 17

6 1. Inledning Hjulet är en av människans äldsta uppfinningar. Ända sedan det skapades har man med hjälp av energi satt det i rullning. Den energi man ger hjulet när det sätts i rullning finns kvar tills det stannar på grund av energiförluster till omgivningen. Om hjulet får en extra skjuts eller om energiförlusterna minskas kommer hjulet snurra längre. När hjulet snurrar finns lagrad energi som sedan kan tas ut när hjulet bromsas. Detta gör att hjulet kan användas till energilagring. Om energi ska lagras på ett effektivt sätt finns det ett antal faktorer som spelar roll. Man bör inte använda vilket hjul som helst. Ett cykelhjul t.ex. är väldigt lätt att sätta i rullning tack vare dess låga vikt relativt radien på hjulet, och detta medför en sämre energilagringsförmåga. Detta är dock en önskad egenskap på ett cykelhjul, då man vill att det ska behövas så lite energi som möjligt när man cyklar. För att få en större kapacitet på lagringen bör hjulet ha en hög massa relativt sin radie. Vill man cykla riktigt fort märker man att det krävs mer energi. Om hastigheten på hjulet ökar, ökar också kapaciteten på lagringen. Dessa egenskaper; ett tungt snabbt snurrande hjul är kännetecken för ett svänghjul som används vid energilagring. Ända sedan antika Egypten har svänghjul använts för energilagring. Där användes svänghjul i tidiga varianter av borrmaskiner (1). En annan gammal applikation är drejskivor för krukmakeri (2). Vid den industriella revolutionen användes svänghjul flitigt i den nyligt uppfunna ångmaskinen. Här användes hjulet som effektutjämnare. Figur 1: Svänghjul i ett gammalt kopparverk i Kennecott, Alaska, USA (http://www.steliasguides.com/mccarthy.htm, )

7 Svänghjul är troligtvis något man stöter på nästan varje dag. Alla fordon med manuell växellåda har ett svänghjul i sig, då kraften från en förbränningsmotor kommer stötvis behövs det för att fordonet inte ska gå hackigt (3). Svänghjulets tröghet gör att axeln roterar även om kolvarna i motorn är i ett läge där de inte tillför kraft till axeln. I hybrid- och elbilar har man ytterligare användningsområden för svänghjul, genom att lagra bromsenergi i ett svänghjul istället för att bromsa bort energi i form av friktionsvärme. Där kan man använda den lagrade energin för att accelerera bilen igen eller i kombination med en generator ladda elbilens batterier (4). 2. Teori Ett svänghjul är en simpel energilagring där energiinnehållet är direkt proportionellt mot hastigheten. Trögheten som finns när cylinderns rotation ska accelereras, samt maximala varvtalet avgör dess lagringskapacitet. 2.1 Tröghet Ett svänghjul använder några av de mest fundamentala fysikaliska principerna som beskriver kinetisk energi. Energin ett svänghjul lagrar beror på vinkelhastigheten,, och trögheten, I, som beror på svänghjulets geometri. Den lagrade energin i ett svänghjul beräknas enligt följande samband: = [1] Där E är den lagrade energin, I är trögheten för objektet och ω är vinkelhastigheten. Då svänghjulet uppkommer i många olika utföranden, måste tröghet för varje geometri beräknas. De vanligaste geometrierna approximeras oftast som solida cylindrar, tunnväggiga cylindrar eller tjockväggiga cylindrar och beräknas enligt ekvationerna nedan. = [2] = [3] = ( ) [4] Där I är trögheten för de olika geometrierna, m massan, och r radien. För ekv. 3 ser vi att om r inre =r yttre, d.v.s. om väggen är oändligt tunn, blir I tjock =I tunn. Om man inte har någon inre radie r inre =0, d.v.s. om cylindern är solid, blir I tjock =I solid. I tjock är därför applicerbar för alla cylindrar. Genom att sätta in ekv. 4 i ekv. 1 fås att energin som kan lagras i ett svänghjul är: = + [5] Energin som kan lagras beror alltså linjärt på massan och kvadratiskt på radien och vinkelhastigheten.

8 2.2 Hållfasthet Den begränsande faktorn för storlek och energikapacitet för svänghjul är hållfastheten. När ett föremål utsätts för en kraft uppstår spänningar som kan få materialet att spricka eller gå sönder. Om svänghjulet är för tungt eller roterar för snabbt riskerar man att tänja gränserna för materialet så att det går sönder. Spänningen är en storhet som säger hur bra materialet tål kraftpåfrestningar. = [6] Där σ är spänningen, F kraften och A arean som kraften verkar på. Om spänningen blir för stor uppnår man materialets sträckgräns σ ult vilket leder till att materialet brister. Längden ett material kan töjas innan det brister är Δs. Genom att använda ekv. 6 får vi: = = = [7] Där V är volymen som har töjts ut. Genom att använda energiekvationen fås: = = [8] Om hastigheten v löses ut och då ρ=m/v fås: = [9] Denna ekvation beskriver hastighet som ett svänghjuls periferi kan ha utan att det går sönder. Det vi ser är att den beror på sträckgränsen σ ult och densiteten ρ. Hastigheten och därmed lagringskapaciteten blir störst om materialet har låg densitet och hög sträckgräns. Kvoten σ ult /ρ benämns specifik styrka (Nm/kg). (5) Tabell 1: Olika material lämpade för svänghjul och deras egenskaper (Rosen, I Dincer & M A. Thermal Energy Storage, - Systems and applications. u.o. : Wiley & Sons, 2010.) Material Densitet (kg/m 3 ) Sträckgräns (MN/m 3 ) Specifik styrka (MNm/kg) Stål (AISI 4340) ,22 Legering (AlMnMg) ,22 Titanium (TiAl 6 Zr 5 ) ,27 Glasfiber (60 vol% E- glas) Kolfiber (60 vol% värmebehandlad kol) , ,60

9 2.3 Räkneexempel Antag att du har fått tag på ett svänghjul av stål (AISI 4340) och du vill beräkna om detta kan täcka ditt behov av att kunna lagra 34MJ. Om inte, hur skulle ett svänghjul kunna dimensioneras för att uppfylla kraven? Svänghjulet har en radie (r) på 0.3m och en tjocklek (b) på 0.1m. Resterande data kommer från tabell 1 ovan. Förlusterna försummas då svänghjulet roterar i vakuum och svävar i magnetiska lager. 1) Beräknar först om svänghjulet klarar belastningen som 34MJ åstadkommer. i. Börja med att räkna ut vinkelhastigheten ur samband 5: = = л =. л. =2617 ii. Periferihastigheten ges sedan av sambandet: = = (2 л ) (2 л) detta ger: = = =785 iii. En omskrivning av ekv. 9 ger oss den specifika styrkan = = =0.31 Vilket är större än specifika styrkan på stål (se tabell 1), och svänghjulet kommer då gå sönder om man försöker ladda det med 34MJ. 2) Enligt ekvation 5, är energin i ett svänghjul kvadratiskt propertionellt mot både radien och vinkelhastigheten, men bara direkt propertionellt mot dess massa. Därför bör en ökning av radie vara det smartaste allternativet (alternativt ett annat val av material). Genom att beräkna den nya radien utifrån den maximala periferihastigheten som materialet klarar av, så kan vi bestämma dimensionerna på svänghjulet. i. Börja med att räkna ut den maximala periferihastigheten ur samband 9: = = 2 0,22 6=664 ii. Vinkelhastigheten bestäms sedan som en funktion av radien: = = (2 л ) (2 л)= 664 = iii. Vinkelhastigheten bestäms ur ekvation 5 och sätt lika med föregående samband = л = ger att = =0,356 л

10 iv. En kontrollräkning ger att energin med den nya radien blir: = = л =34 Kontentan blir alltså att du måste hitta ett svänghjul med en radie på minst 0,356m om du inte vill att rotorn ska haverera när det lagrar 34MJ. 2.4 Friktion Förlusterna i ett svänghjulssystem för energilagring kommer till största delen från friktion p.g.a. rörliga delar. För att öka verkningsgraden och därmed optimera energilagringen jobbar men därför med att minimera friktionsförlusterna. De mekaniska kullager som idag används på mindre svänghjul förlorar allt för mycket energi i form av värmeförluster som uppstår i kontakten mellan kulor och väggar i kullagren. För större och effektivare system räcker därför inte kullager till, dessa svänghjul bygger istället på en upphängningsanordning som med magneter kan hålla hjulet svävande och därför nästan helt eliminera friktionsförluster. Dessutom låter man hjulet rotera i vakuum för att bli kvitt luftmotståndet. De magneter som används är antingen starka elektromagneter, vanliga magneter eller passiva supraledande magneter som då kräver enorm nedkylning. (5) 3. Systembetraktelse En svänghjulskonstruktion består av tre huvudkomponenter. En rotor som är den snurrande skivan eller cylindern vars rotationsenergi kan omvandlas till önskvärd energi, ett lager som står för rotorns upphängning och en generator som ser till att utnyttja rotationsenergin och gör om den till elektricitet. Har man elektricitet man vill lagra i svänghjulet kör man generatorn åt andra hållet så den fungerar som elmotor som sätter hjulet i spinn. Med bra lager kan man minimera friktionsförluster.

11 '''''' Figur 2: Skiss för ett svänghjul med sina tre huvudkomponenter; rotor, lager och generator/elmotor. (http://www.physics.oregonstate.edu/~demareed/313wiki/doku.php?id=modern_flywheel_technology, ) 3.1 Rotor Cylindern, eller rotorn, är den viktigaste komponenten i en svänghjulskonstruktion. Rotorn är å andra sidan en simpel komponent. God design av en rotor innebär hög specifik styrka för att tåla påfrestningar. Ju högre påfrestningar rotorn klarar ju mer energi kan man lagra i svänghjulet. Den mest utslagsgivande faktorn för rotorn är materialet den är byggd av. Länge har stål varit det mest använda materialet tack vare sin höga densitet (Tabell 1) och relativt låga pris. Vi vet att energimängden som kan lagras ökar med massan och framförallt radien. En nackdel med stål är att när man går över sträckgränsen σ ult tenderar materialet att splittras som sylvassa skärvor som flyger i höga hastigheter; uppenbarligen en livsfara. Ett mycket bättre material för en rotor är kolfiber. Som Tabell 1 visar har kolfiber väldigt hög specifik styrka. Det innebär att kolfiber tål höga hastigheter utan att gå sönder och därför kan ett svänghjul av kolfiber lagra mer energi. Hastigheten är viktigare än massan eftersom hastigheten ökar energikapaciteten i kvadrat medan massan ökar kapaciteten linjärt. Ett svänghjul av stål är oftast större och långsammare, svänghjul i kolfiber är mindre och mycket snabbare (6). Kolfiber har dessutom den fördelen att när man överstiger sträckgränsen lossnar stora sjok som inte flyger lika snabbt och därför inte lika farligt som stål.

12 3.2 Lager Energiförlusterna vid användning av svänghjul kommer till stor del från friktion. Svänghjulet är kopplat till en axel eller växelanordning där större delen av friktionen uppstår. Kullager ger en viss friktionsdämpande effekt, men för svänghjul med hög energikapacitet vill man ha bättre verkningsgrad. Då måste det finnas bättre lager. Genom att höja upp rotorn och få den svävande tar man bort nästan all friktion. Detta görs med starka magneter som ofta behöver vara nedkylda eller drivna av el. Här måste det givetvis göras en kalkyl för att se om det är någon vinning att använda energi på lager för att tjäna energi totalt sett. 3.3 Generator/motor Det finns olika sätt som används för att ladda upp svänghjulet med energi. I vissa system sker det helt mekaniskt då hjulet via en utväxling kopplas till en roterande axel och får på så sätt ökad kinetisk energi. I det andra fallet sitter en elektrisk motor monterad runt axeln som används för att accelerera svänghjulet när energi ska lagras. Den elektriska motorn kan sedan användas som en generator för att på så sätt ladda ur den energi som finns lagrat i svänghjulet, och därmed återfå elektrisk energi.

13 4. Exempel på installationer Svänghjul kan användas som energilagring till många applikationer. Det kan vara en ersättare för batterier, lagrare av energi från vind- och solkraft eller effektutjämnare i elnät. Denna rapport behandlar främst svänghjul i fordon. 4.1 Bilar Som tidigare nämnts använder redan bilar idag för effektutjämning mellan motor och utväxling, men det har historiskt sett gjorts stora satsningar på svänghjul som drivning. Det första och kanske mest uppmärksammade projektet på detta område är de så kallade gyrobussar som användes under 50- talet som transportmedel åt allmänheten i Schweiz. Gyrobussen användes som ett substitut till klassiska trådbussar och den använde sig utav ett 1,5 ton tungt svänghjul i en metall bestående av krom-nickel-molybden, varje hållplats fungerade som ett laddningsställe för svänghjulet då man använde sig utav elektricitet från nätet för att accelerera svänghjulet m.h.a att använda bussens generator som en motor. Hjulet roterade fulladdat med rpm och svänghjulet drev då den 112 kw starka generatorn i ungefär 5,5 km mellan uppladdningarna. Projektet blev internationellt uppmärksammat men kantades av en rad problem som senare ledde till att projektet skrotades Svänghjulets tyngd i kombination med dess roterande moment gjorde den svårmanövrerad, laddningen vid stationerna visade sig vara ett tidskrävande moment och svänghjulet skadade vägar Figur 3: Gyrobussar vid sina laddningsstationer. (http://www.prometnazona.com/gradski-tehnologija-008gyrobus.html, ) Idag använder man framförallt svänghjulsteknik i samband med regenerativ inbromsning. Grundprincipen med regenerativ inbromsning är att använda sig utav bilens kinetiska energi vid framfart och ta rätt på den. Genom att lagra energin i ett svänghjul kan man tillgodogöra sig utav den och återföra den till fordonet istället för att skicka ut energin som värme till bromsarna. Det idag vanligaste sättet att utföra detta idag är att köra en elmotor baklänges och använda den som en generator. Här har man möjligheten att fördela ut den i generatorn alstrade elektriciteten direkt ut på drivlinan eller att lagra den kemiskt i ett batteri för att användas då den behövs. Med ett

14 svänghjul kan det göras möjligt att omvandla fordonets rörelseenergi och ta tillvara på den i ett svänghjul då bilen bromsar. Detta kallas Kinetic Energy Recovery Storage (KERS) och metoden har använts i bland annat Formel-1 bilar och provas nu även i bilar för allmänheten. (7) Omfattande forskning görs just nu på möjligheterna att utveckla beroendet av svänghjul i fordons drivlina så att de på så sätt kan ta större roll och ersätta andra drivmedel i så stor omfattning som möjligt. Bästa metod för detta är fortfarande oklart men klart står att potentialen i att använda svänghjul som energilager starkt förbättrats. Dagens nya material samt nya magnetiska lager som håller svänghjulen svävande och inkapsling i en miljö närmast vakuum är förutsättningar för denna energilagringsteknik. Med svänghjulslager direktkopplade på bilens drivlina finns möjligheter att slippa förluster i generatorn och i batterier. (4) Trots den omfattande forskningen på området så finns det vissa komplikationer kring svänghjul och dess tillämpning i fordon. Påfrestningarna från vägbana på upphängning och rotordel som uppstår kan sätta svänghjulet ur balans. 4.2 Tåg/Tunnelbana Ett problem när tunga tåg accelererar från stillastående är att det bildas ett enormt spänningsfall i elnätet. De flesta tåg idag använder dessutom sina elmotorer som generatorer vid inbromsning för att återföra den energi som annars går förlorat i bromsarna. Detta system bygger på att elnätet klarar stora pikar och sänkor, som då uppstår. Dessa system kostar mycket att installera och tappar i verkningsgrad för att klara av detta. Denna metod återför endast ca 14 % av den inbromsningsenergi som används. (8) 2002 inleddes försök i USA som för att försöka motverka detta spänningsfall och därmed höja verkningsgrad genom att installera tre svänghjul. Dessa svänghjul är gjorda av kolfiber som klarar hastigheter på rpm och har en kapacitet på 100kW vardera. Svänghjulen har placerats vid en station där många tåg bromsar/accelererar och fungerar så att de suger upp den överskottsenergi som produceras på elnätet vid inbromsning, och skickar sedan ut extra effekt när tåget sedan accelererar upp i fart. På detta sätt höjs verkningsgraden till ca 30 %, alltså en dryg fördubbling i verkningsgrad jämfört med att bara skicka ut överskottet tillbaka på elnätet. Dessutom kan billigare komponenter användas, då risken för överbelastning inte längre är ett problem. Beräkningar visar att systemet som används vid försöket skulle betala igen sin installationskostnad inom ca fyra år. (4) 4.3 Elnät/Reservkraft I vissa elnät används svänghjul för att reglera frekvensen så att denna hålls konstant. Variationer i ett elnäts uttag och produktion ger upphov till fluktuerande frekvens. Ofta regleras detta genom tillförande av energi i form av fossilt bränsle. När man reglerar frekvensen på ett vanligt kraftverk så sänker det generatorns verkningsgrad och drar därmed mer bränsle. Om man istället använder svänghjul som frekvensreglerare så minskas beroendet av fossila bränslen (9). Svänghjulslager används även som reservkraft i t.ex. sjukhus där strömavbrott kan betyda skillnaden mellan liv eller död, och där det är viktigt att direkt kunna gå över på reservkraften. I dessa fall används svänghjulen som reservkraft innan de lite långsammare dieselaggregaten kan ta över. (10)

15 4.4 Satelliter Låter man två svänghjul med motsatt rotation snurra på två parallella axlar så tar normalkrafterna i axlarnas riktning ut varandra, och påverkar då inte sattelitens färdegenskaper. Tiltar man sedan svänghjulens axlar åt motsatt håll uppstår då en roterande kraftkomposant åt ena hållet. Det är denna kraft man kan använda för att påverka en satellits färdriktning, och kan därmed styra raketen. Dessutom har svänghjulet en fördel i rymden, där ingen energi behöver läggas på att hålla dem i vakuum. (11) Figur 4: Skiss för hur två svänghjul kan tiltas för att skapa en kraftkomposant. (http://www.mae.cornell.edu/cmg/cmg.html, )

16 5. Ekonomi Hållbarhet och Miljö Svänghjul är i nuläget fortfarande ganska så dyra, ofta flera gånger dyrare att köpa och installera än kemiska batterier. Ser man istället på ett längre perspektiv så är oftast svänghjulen ett mer ekonomiskt alternativ. Detta eftersom de har en mycket längre hållbarhet och dessutom mycket mindre förluster i både i- och urladdning, samt under tider då de bara lagrar energin. Svänghjul har som batterier olika egenskaper beroende på hur vad de ska användas till, så oftast går det att ersätta batterier med svänghjul. (10) Miljömässigt är svänghjulen mycket bättre än batterier, då batterier oftast består av ovanliga och giftiga metaller som kräver mycket energi och kemikalier att ta fram. Dessutom är livslängden många gånger kortare för batterier som då måste återvinnas på ett miljövänligtsätt och kostsamt sätt. 6. Framtid och Trender Det som talar för att svänghjulet har en ljus framtid är framförallt dess höga verkningsgrad, men också dess förmåga att lagra energin förlustfritt. Som sagt innan så har dagens modernare material också möjliggjort att svänghjulet kan användas i sammanhang där det fram tills nu varit helt otänkbart då mycket hög effekt behöver lagras på liten volym. Dagens modernaste svänghjul kan göras mycket kompakta och lätta och man jobbar på att få upp dess varvtal till över RPM. (12) Forskningen inom bilindustrin har t.ex. fått fart igen efter många decenniers stiltje, och framtidens förhoppningar är att svänghjulet helt ska kunna ta över det elektriska batteriet i elbilen. Det forskas också en hel del med att integrera svänghjul i större hybridfordon, då dessa ofta regelbundet bromsar och accelererar, och denna energi lämpar sig väl att lagras i integrerade svänghjul eller svänghjul som integrerats i kraftkällan. Ett annat område som har fått en rejäl skjuts är elnätet. På flera ställen runt om i världen pågår både små- och storskaliga försök där svänghjul sätts in för att jämna ut topparna på elnätet och därmed minska beroendet av de fossilt eldade spetspannorna. (13) Svänghjulens förmåga att lagra energi utan förluster, samt dess höga verkningsgrad under i och urladdning skulle kunna användas i kombination med förnyelsebara energikällor. Detta skulle lösa problemen som ligger i att t.ex. vindkraften inte klarar av att leverera konstant effekt under hela dygnet.

17 Litteraturförteckning 1. History of Science and Technology in Islam. Flywheel Effect for a Saqiya. [Online] [Cited: Mars 9, 2011.] 2. en.wikipedia. Flywheel. [Online] 3. sv.wikipedia. Svänghjul. [Online] [Cited: Mars 8, 2011.] 4. Alpman, Marie. Ny teknik. Svänghjul ska ge elbil extra skjuts. [Online] September 15, Rosen, I Dincer & M A. Thermal Energy Storage, - Systems and applications. s.l. : Wiley & Sons, modern_flywheel_technology. physics.oregonstate.edu. [Online] [Cited: Mars 13, 2011.] gy. 7. Håkan Abrahamson. Ny teknik.se. Jaguar plockar 82 hästar ur svänghjulet. [Online] November 03, International Railway Journal. Findarticles. Flywheels will cut energy consumption - Rapid Transit Review. [Online] April USEA. Flywheel energy storage for a more reliable. [Online] December _Dec_08.pdf. 10. Health Management Technology. Findarticles. Flywheel Lets Energy Flow - Fairview Hospital incorporates flywheel into UPS system, acts as generator until real backup generators kick in - Company Operations. [Online] Management Technology, Cornell University. Microgravity Research Team. Control Moment Gyroscope (CMG). [Online] [Cited: 03 23, 2011.] 12. Living on earth. The Future of Flywheels. [Online] April 08, Lamar Stonecypher. Brighthub.com. How energy is stored using a flywheel. [Online] April 30,

Svänghjul i elnätet 2011-03-16. Linn Björ My Rudsten Elin Wiglöv

Svänghjul i elnätet 2011-03-16. Linn Björ My Rudsten Elin Wiglöv Svänghjul i elnätet Linn Björ My Rudsten Elin Wiglöv 011-03-16 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik Handledare: Lars Bäckström & Åke Fransson Sammanfattning Syftet med projektet var att få

Läs mer

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING Energin i vinden som blåser, vattnet som strömmar, eller i solens strålar, måste omvandlas till en mera användbar form innan vi kan använda den. Tyvärr finns

Läs mer

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft...1 Inledning...3 Bakgrund...4 Frågeställning...5 Metod...5 Slutsats...7 Felkällor...8 Avslutning...8 2 Inledning Fördjupningsveckan i skolan har som tema,

Läs mer

ryckigt Kör 28 PORSCHEMAG

ryckigt Kör 28 PORSCHEMAG PorscheMag17_28-33_Jarlmark.qxp:Layout1 11-03-03 Kör 12.59 Sida 28 ryckigt Vad går all bensin egentligen åt till när vi kör? Dagligen tar ingenjörerna hos Porsche väldigt avancerade beräkningar till hjälp

Läs mer

Lagring av energi. Hanna-Mari Kaarre

Lagring av energi. Hanna-Mari Kaarre Lagring av energi Hanna-Mari Kaarre Allmänt Lagring av energi blir allt viktigare då förnybara energikällor, som vind- och solenergi, blir vanligare Produktionen av förnybar energi är oregelbunden, ingen

Läs mer

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2014

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2014 WALLENBERGS FYSIKPRIS 2014 Tävlingsuppgifter (Kvalificeringstävlingen) Riv loss detta blad och häfta ihop det med de lösta tävlingsuppgifterna. Resten av detta uppgiftshäfte får du behålla. Fyll i uppgifterna

Läs mer

9.2 Kinetik Allmän plan rörelse Ledningar

9.2 Kinetik Allmän plan rörelse Ledningar 9.2 Kinetik Allmän plan rörelse Ledningar 9.43 b) Villkor för att linan inte skall glida ges av ekv (4.1.6). 9.45 Ställ upp grundekvationerna, ekv (9.2.1) + (9.2.4), för trådrullen. I momentekvationen,

Läs mer

Grundläggande energibegrepp

Grundläggande energibegrepp Grundläggande energibegrepp 1 Behov 2 Tillförsel 3 Distribution 4 Vad är energi? Försök att göra en illustration av Energi. Hur skulle den se ut? Kanske solen eller. 5 Vad är energi? Energi används som

Läs mer

Vilka är vi. Varför Arvika

Vilka är vi. Varför Arvika Vilka är vi. Varför Arvika Vad är YH-utbildning Yrkeshögskoleutbildning är sedan 2009 en ny eftergymnasial utbildningsform med stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna är utformade utifrån arbetslivets

Läs mer

Vindkraftverk. Principen bakom vårt vindkraftverk

Vindkraftverk. Principen bakom vårt vindkraftverk Vindkraftverk Min grupp har gjort ett speciellt vindkraftverk som är inspirerat av det flygande vindkraftverket Buoyant airborne turbine. Det som gör vårt vindkraftverk annorlunda jämfört med andra är

Läs mer

Framtidens miljöbilar

Framtidens miljöbilar Framtidens miljöbilar Namn: William Skarin Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Christian, Mikael, Linnea och Simon. Handledare: David, Björn och Jimmy. Abstract The aim of this study is to describe

Läs mer

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN Att elförsörjningen fungerar är viktigt för att bilen ska fungera bra. Förra avsnittet handlade om batteriet, och nu ska vi fortsätta med generatorn. Precis som

Läs mer

Hej och hå ingen tid att förspilla

Hej och hå ingen tid att förspilla Hej och hå ingen tid att förspilla Ingenting kan uträttas utan att energi omvandlas. Därför är våra sätt att använda energi viktiga. I det här kapitlet ser vi på sådan teknik som har som huvudsyfte att

Läs mer

10 Elmotordrift av bilar

10 Elmotordrift av bilar MMK, KTH 10. Elmotordrift av bilar Uppgifter sid 10-1 10 Elmotordrift av bilar U 10 :1 Ett laddningsbart batteri, Duracell NiMH size AA, är märkt 050 mah samt 1,V. Med scopemeter och några yttre motstånd

Läs mer

Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne!

Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne! H 2 Skåne Vi vill öka den skånska tillväxten inom miljöteknikområdet och med stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden arbetar vi i projektet Vätgassamverkan i Skåne. Genom nätverkande och gemensamma

Läs mer

Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom, fusion Väte har en proton, helium har 2 protoner Vid ekvatorn ger solen 3400 kwh/m 2 och år I Sverige ger solen

Läs mer

teknik inte till sin rätt utan blir bara ett tomt ord på bakluckan och i reklambroschyren.

teknik inte till sin rätt utan blir bara ett tomt ord på bakluckan och i reklambroschyren. teknik TEXT: JONAS JARLMARK, BILD PORSCHE AG Hybridtekniken tar snabba kliv framåt när Porsche skräddarsyr den för sina modeller. Porsche 918 Spyder Porsche Cayenne S Hybrid Porsche 911 GT3 R Hybrid HYBRID.

Läs mer

Säkra hjul räddar liv. För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar

Säkra hjul räddar liv. För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar Säkra hjul räddar liv För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar Ett löst hjul äventyrar säkerheten på vägen. Hjulmuttrar lossnar under körning Denna sanning kan leda till att ett hjul faller av, vilket

Läs mer

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter.

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. FACIT Instuderingsfrågor 1 Energi sid. 144-149 1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. Utan solen skulle det bli flera hundra minusgrader kallt på jorden

Läs mer

Lagring av energi från vindkraft

Lagring av energi från vindkraft EXAMENSARBETE 15 P Datum (2012-04-15) Lagring av energi från vindkraft Bild: ABB Elev:Axel Lumbojev Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Vindkraften är en intermittent kraftkälla, den fungerar bara

Läs mer

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning 4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning Det samhälle vi lever i hade inte utvecklats till den höga standard som vi ser nu om inte vi hade lärt oss att utnyttja elektricitet. Därför är det viktigt

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

Prov 3 2014-10-13. (b) Hur stor är kraften som verkar på en elektron mellan plattorna? [1/0/0]

Prov 3 2014-10-13. (b) Hur stor är kraften som verkar på en elektron mellan plattorna? [1/0/0] Namn: Område: Elektromagnetism Datum: 13 Oktober 2014 Tid: 100 minuter Hjälpmedel: Räknare och formelsamling. Betyg: E: 25. C: 35, 10 på A/C-nivå. A: 45, 14 på C-nivå, 2 på A-nivå. Tot: 60 (34/21/5). Instruktioner:

Läs mer

Energilagringssystem för solkraft

Energilagringssystem för solkraft Umeå Universitet Energilagringsteknik C 7.5 HP Energilagringssystem för solkraft Sammanfattning Syftet med projektet är att samla in och jämföra information från stora såväl som små energilagringssystem

Läs mer

Klimatgreppet. Idé- och inspirationsmaterial för lärare

Klimatgreppet. Idé- och inspirationsmaterial för lärare Klimatgreppet Idé- och inspirationsmaterial för lärare övning www.teknikenshus.se Vem ger - vem tar? Syftet är att eleverna ska få en ökad förståelse för begreppet energi och för energiprincipen. Dessutom

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion 060508 Elbilstävlingen Tilläggsuppdrag till Magneter och Motorer och Rörelse och Konstruktion Av: Pauliina Kanto NO-lärare och NTA-utbildare, Håbo kommun 1 Inledning Dessa tilläggsuppdrag passar utmärkt

Läs mer

Svar: Extra många frågor Energi

Svar: Extra många frågor Energi Svar: Extra många frågor Energi 1. Vad menas med arbete i fysikens mening? En kraft flyttar något en viss väg. Kraften är i vägens riktning. 2. Alva bär sin resväska i handen från hemmet till stationen.

Läs mer

Smarta elnät För ett hållbart samhälle

Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Dagens kraftnät baserar sig på att elen produceras i stora kraftanläggningar och att flödet i transmissionsoch distributionsnäten

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11

Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Allt arbete med ENaTs teman har många kreativa inslag som styrker elevernas växande och stödjer därmed delar av läroplanens

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete.

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är arbete i fysikens mening? Arbete är att en kraft flyttar något en viss vägsträcka. Vägen är i kraftens riktning. Arbete = kraft väg Vilken är enheten för

Läs mer

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3 Designprocessen Sammanfattning Med pusselfordonet har du tillgång till fyra olika fordon i form utav ett. Detta är perfekt för familjer som behöver flera separataa fordon. Pusselfordonet kan delas i upptill

Läs mer

***** Testa laddbara batterier

***** Testa laddbara batterier ***** Testa laddbara batterier Kort version Ett laddbart batteri laddar man upp med energi från solceller eller från elnätet. Men får man tillbaka lika mycket energi som man stoppar in? Så här kan du göra

Läs mer

Fotoelektriska effekten

Fotoelektriska effekten Fotoelektriska effekten Bakgrund År 1887 upptäckte den tyska fysikern Heinrich Hertz att då man belyser ytan på en metallkropp med ultraviolett ljus avges elektriska laddningar från ytan. Noggrannare undersökningar

Läs mer

Man har mycket kläder på sig inomhus för att hålla värmen. Kläderna har man oftast tillverkat själv av ylle, linne & skinn (naturmaterial).

Man har mycket kläder på sig inomhus för att hålla värmen. Kläderna har man oftast tillverkat själv av ylle, linne & skinn (naturmaterial). ENERGI Bondefamiljen för ca 200 år sedan (före industrialismen) i februari månad, vid kvällsmålet : Det är kallt & mörkt inne i timmerhuset. Fönstren är täckta av iskristaller. Det brinner i vedspisen

Läs mer

Fysikaliska modeller

Fysikaliska modeller Fysikaliska modeller Olika syften med fysiken Grundforskarens syn Finna förklaringar på skeenden i naturen Ställa upp lagar för fysikaliska skeenden Kritiskt granska uppställda lagar Kontrollera uppställda

Läs mer

Pellets i kraftvärmeverk

Pellets i kraftvärmeverk Pellets i kraftvärmeverk Av Johan Burman Bild: HGL Bränsletjänst AB Innehållsförteckning 1: Historia s.2-3 2: Energiutvinning s.4-5 3: Energiomvandlingar s.6-7 4: Miljö s.8-9 5: Användning s.10-11 6:

Läs mer

Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk

Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk Torbjörn Thiringer Juli 2005 STEM projektnummer: 21450-1 STEM diarienummer: 5210-2003-03864 Institutionen för Energi och Miljö, Chalmers

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Bränslecell. Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12

Bränslecell. Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12 Bränslecell Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12 Innehållsförteckning S. 2-3 Utvinning av energi S. 4-5 Kort historik S. 6-7 Energiomvandlingar S. 8-9 Miljövänlighet S.

Läs mer

Hjälpmedel: Tore Dahlbergs formelsamling, TeFyMa eller någon annan liknande fysik- eller matematikformelsamling, valfri miniräknare, linjal, passare

Hjälpmedel: Tore Dahlbergs formelsamling, TeFyMa eller någon annan liknande fysik- eller matematikformelsamling, valfri miniräknare, linjal, passare Mekaniska konstruktioner Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41I30M Tentamen ges för: Af-ma3, Htep2 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 12 januari

Läs mer

Transport av el. Föreläsning 2010-09-29 Energitransporter MVKN10 Svend Frederiksen LTH

Transport av el. Föreläsning 2010-09-29 Energitransporter MVKN10 Svend Frederiksen LTH Transport av el Föreläsning 2010-09-29 Energitransporter MVKN10 Svend Frederiksen LTH När man började ana att elektricitet har enorm användningspotential försöket med kompassnål 1820 För- och nackdelar

Läs mer

Tema Energi i Teknik och No hösten -14

Tema Energi i Teknik och No hösten -14 Tema Energi i Teknik och No hösten -14 Praktiska uppgifter i teknik: 1. Solcellsbil på Molekylverkstan 2. Tillverka grätzelceller i samarbete med molekylverkstan. 4. Du ska enskilt eller tillsammans med

Läs mer

Krafter. Jordens dragningskraft, tyngdkraften. Fallrörelse

Krafter. Jordens dragningskraft, tyngdkraften. Fallrörelse Krafter 1 Krafter...2 Jordens dragningskraft, tyngdkraften...2 Fallrörelse...2 Repetera lutande plan...3 Friktion...4 Tröghet...5 Tröghet och massa...6 Tyngdpunkt...6 Ta reda på tyngdpunkten för en oregelbunden

Läs mer

VINDENERGI Dan Inborr Mathias Björk Högskolen I Östfold, Elektro Energiteknikk, 11.3.2010

VINDENERGI Dan Inborr Mathias Björk Högskolen I Östfold, Elektro Energiteknikk, 11.3.2010 VINDENERGI Dan Inborr Mathias Björk Högskolen I Östfold, Elektro Energiteknikk, 11.3.2010 SAMMANFATTNING Vinden är en förnybar energikälla, så den tar aldrig slut. För att få ett lönsamt (ekonomiskt) vindkraftverk

Läs mer

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former.

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Energi VT-13 Syfte: Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Världens energibehov tillgodoses idag till stor del genom kol och olja, de så kallade fossila energikällorna.de

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

* Elförsörjning med solceller

* Elförsörjning med solceller * Elförsörjning med solceller Kort version Denna utrustning får endast demonstreras av personal. Vad kan man använda elenergin från solcellen till Vad händer med elenergin från solcellen om man inte använder

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

Innovativt hybridbusskoncept från Scania ökar bränsleeffektiviteten med 25%

Innovativt hybridbusskoncept från Scania ökar bränsleeffektiviteten med 25% PRESS info P09601SE / Per-Erik Nordström Maj 2009 Innovativt hybridbusskoncept från Scania ökar bränsleeffektiviteten med 25% Scania påbörjar omfattande driftprov med en unik elhybriddrivlina som konstruerats

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Kunskapstest: Energikällorna. Rätt svar står skrivet i orange. 1. Alla använder ordet energi, men inom naturvetenskapen används en definition, dvs. en tydlig förklaring.

Läs mer

Perspektiv på eldrivna fordon

Perspektiv på eldrivna fordon Perspektiv på eldrivna fordon Perspek'v på elfordon Elbilens historia Varför är elfordon bra? Kommer vi kunna göra så många elfordon som vi vill? Elfordon och energiproduk'on Elfordon och infrastruktur

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

SMÅSKALIG VINDKRAFT FÖR FASTIGHETER. Nov 20 th 2013 Morgan Widung, InnoVentum

SMÅSKALIG VINDKRAFT FÖR FASTIGHETER. Nov 20 th 2013 Morgan Widung, InnoVentum SMÅSKALIG VINDKRAFT FÖR FASTIGHETER Nov 20 th 2013 Morgan Widung, InnoVentum Agenda Definition av Småskalig vindkraft (SWT) Varför är SWT intressant för Fastigheter? Utvecklingen senaste åren : Problem

Läs mer

1 Den Speciella Relativitetsteorin

1 Den Speciella Relativitetsteorin 1 Den Speciella Relativitetsteorin På tidigare lektioner har vi studerat rotationer i två dimensioner samt hur vi kan beskriva föremål som roterar rent fysikaliskt. Att från detta gå över till den speciella

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

Läs mer

Smarta sömnmaskinen Stina

Smarta sömnmaskinen Stina Smarta sömnmaskinen Stina Man brukar säga att man ska räkna får för att somna. Det här fåret hoppar över staketet om och om igen, det är bara att börja räkna! Se en film på produkten: http://youtu.be/mqgqpbbhrlo

Läs mer

IT Termin 5 Vinjetter i reglerteknik

IT Termin 5 Vinjetter i reglerteknik Linköpings universitet Vinjetter Institutionen för systemteknik 4 november 213 Reglerteknik IT Termin 5 IT Termin 5 Vinjetter i reglerteknik 1 P, I och D Man kan reducera utsläppen från en hybridbil med

Läs mer

Rymdutmaningen koppling till Lgr11

Rymdutmaningen koppling till Lgr11 en koppling till Lgr11 När man arbetar med LEGO i undervisningen så är det bara lärarens och elevernas fantasi som sätter gränserna för vilka delar av kursplanerna man arbetar med. Vi listar de delar av

Läs mer

Bränsleceller - Framtid eller återvändsgränd?

Bränsleceller - Framtid eller återvändsgränd? Bränsleceller - Framtid eller återvändsgränd? Dr. Maria Saxe, ÅF Energi- och systemanalys Agenda Vad är en bränslecell? Vilka sorter finns och vilka bränslen kan användas? Bränslecellsystem i energisystem.

Läs mer

Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power TENSOR.»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet«

Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power TENSOR.»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet« Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet« Motive Power > Det unika högeffektbatteriet för maximalt ekonomiskt utbyte Prestanda

Läs mer

A C E. ACE gör att elbilar kan laddas snabbt och effektivt utan att riskera utlösta huvudsäkringar och maximerar energiuttaget.

A C E. ACE gör att elbilar kan laddas snabbt och effektivt utan att riskera utlösta huvudsäkringar och maximerar energiuttaget. Energiförbrukningen i fastigheter förändras hela tiden. Ny elutrustning ersätter gammal samtidigt som allt fler apparater hamnar i våra hem. Köksutrustning som tidigare belastat flera faser ansluts numera

Läs mer

*** Bygg ett vindkraftverk

*** Bygg ett vindkraftverk Kort version Vilken propeller snurrar snabbast (se på mätaren) Prova att ändra Antal blad Bladets längd Bladets bredd Bladets vridning 1 Utförlig version Det här vindkraftverket ger elektrisk spänning

Läs mer

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET ELEKTRICITET http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET Är något vi använder dagligen.! Med elektricitet kan man flytta energi från en plats till en annan. (Energi produceras

Läs mer

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR PP Korrugerad 9AI9/9492> :8=J/0 =4788 Avledning av regnvatten Avledning av industriellt avloppsvatten Avledning grundvatten Avledning av smutsvatten från hushåll

Läs mer

DEMONSTRATIONER ELEKTROSTATIK II. Bandgeneratorns princip Försök med bandgeneratorn Åskvarnare Ljuslåga i elektrostatiskt fält

DEMONSTRATIONER ELEKTROSTATIK II. Bandgeneratorns princip Försök med bandgeneratorn Åskvarnare Ljuslåga i elektrostatiskt fält DEMONSTRATIONER ELEKTROSTATIK II Bandgeneratorns princip Försök med bandgeneratorn Åskvarnare Ljuslåga i elektrostatiskt fält Introduktion I litteraturen och framför allt på webben kan du enkelt hitta

Läs mer

Elektriska Energisystem

Elektriska Energisystem Elektriska Energisystem 2011-10-20 13.15-16.00 Magnus Hedlund, Institutionen för teknikvetenskaper Avdelningen för Elektricitetslära http://www.el.angstrom.uu.se/ V ä r l d e n s s t ö r s t a s y s t

Läs mer

r 2 Arbetet är alltså endast beroende av start- och slutpunkt. Det följer av att det elektriska fältet är konservativt ( E = 0).

r 2 Arbetet är alltså endast beroende av start- och slutpunkt. Det följer av att det elektriska fältet är konservativt ( E = 0). 1 Föreläsning 2 Motsvarar avsnitten 2.4 2.5 i Griffiths. Arbete och potentiell energi (Kap. 2.4) r 1 r 2 C Låt W vara det arbete som måste utföras mot ett givet elektriskt fält E, då en laddning Q flyttas

Läs mer

Kraft, tryck och rörelse

Kraft, tryck och rörelse Kraft, tryck och rörelse Kraft En kraft kan ändra form, fart och rörelseriktning hos föremål. Kraft mäts i Newton, N. Enheten är uppkallad efter fysikern Isaac Newton som levde på 1600- talet. 1 N är ungefär

Läs mer

Linköpings Universitet. Matematiska institutionen/optimeringslära 140915 Kaj Holmberg IT Termin 5. IT Termin 5 2014. Vinjetter

Linköpings Universitet. Matematiska institutionen/optimeringslära 140915 Kaj Holmberg IT Termin 5. IT Termin 5 2014. Vinjetter Linköpings Universitet Vinjetter Matematiska institutionen/optimeringslära 0915 Kaj Holmberg IT Termin 5 IT Termin 5 20 Vinjetter Inledning Miljöaspekter blir allt viktigare att ta med i beräkningen vid

Läs mer

GIRAFFEN FÖRNYELSEBAR ENERGI FÖRNYELSEBARA MATERIAL PERFEKT SYNERGI

GIRAFFEN FÖRNYELSEBAR ENERGI FÖRNYELSEBARA MATERIAL PERFEKT SYNERGI GIRAFFEN FÖRNYELSEBAR ENERGI FÖRNYELSEBARA MATERIAL PERFEKT SYNERGI Översikt Under ett år har Giraffen (som elbilsladdstation) i Västra Hamnen i Malmö dragit över 20.000 besökare ifrån hela Världen. Giraffen

Läs mer

Fysik 1 kapitel 6 och framåt, olika begrepp.

Fysik 1 kapitel 6 och framåt, olika begrepp. Fysik 1 kapitel 6 och framåt, olika begrepp. Pronpimol Pompom Khumkhong TE12C Laddningar som repellerar varandra Samma sorters laddningar stöter bort varandra detta innebär att de repellerar varandra.

Läs mer

------------ -------------------------------

------------ ------------------------------- TMHL09 2013-10-23.01 (Del I, teori; 1 p.) 1. En balk med kvadratiskt tvärsnitt är tillverkad genom att man limmat ihop två lika rektangulära profiler enligt fig. 2a. Balken belastas med axiell tryckkraft

Läs mer

SOL TILL ELEKTRICITET

SOL TILL ELEKTRICITET SOL TILL ELEKTRICITET Dan Inborr Mathias Björk Högskolen I Östfold, Elektro Energiteknikk, 26.1.2010 SAMMANFATTNING Det finns två olika sätt att omvandla solenergi till elektrisk energi, med photovoltaics

Läs mer

bland annat på grund av den höga totalverkningsgrad

bland annat på grund av den höga totalverkningsgrad Powerformer till svenskt kraftvärmeverk Powerformer, en helt ny typ av generator som utvecklats av ABB, har valts för Eskilstunas nya kraftvärmeverk. Detta är den första kommersiella beställningen av en

Läs mer

Lagring av överskottsel

Lagring av överskottsel Lagring av överskottsel Delrapport i projektet Energiomställning för lokal ekonomisk utveckling Hassan Salman, EKS Consulting 2014-12-17 Lagring av ö versköttsel Norra Sveriges stora naturresurser för

Läs mer

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft SOLENERGI Solvärme, solel, solkraft Innehållsförteckning Historik/användning s. 2 Miljöpåverkan s. 6 Solvärme s. 7 Solel s. 10 Solkraft s. 16 Fördelar s. 18 Nackdelar s. 19 Framtid s. 20 Källförteckning

Läs mer

DC-UPS/DC-system. Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning

DC-UPS/DC-system. Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning DC-UPS/DC-system Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning 2015-2016 91 DC-System / Likströmssystem 48 VDC 220 VDC Elrond kan nu även erbjuda

Läs mer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya

Läs mer

Det handlar om hybrid. HybrId systemet

Det handlar om hybrid. HybrId systemet Det handlar om hybrid HybrId systemet det HaNdLar Om HybrId sedan 2003 geesinknorba erbjuder hybridsystem för sina geesinknorba baklastare. under 2009 vann Hybrid plug-in systemet CIWm recycling Award

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Karin Widegren, kanslichef, Samordningsrådet för smarta elnät Power Circle Summit 2014, Göteborg 6 november 2014 Samordningsrådet NÄRINGSLIV ORGANISATIONER

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Räkneövning/Exempel på tentafrågor

Räkneövning/Exempel på tentafrågor Räkneövning/Exempel på tentafrågor Att lösa problem Ni får en formelsamling Huvudsaken är inte att ni kan komma ihåg en viss den utan att ni kan använda den. Det finns vissa frågor som inte kräver att

Läs mer

Triflex. Triflex 1. Dimensioner

Triflex. Triflex 1. Dimensioner Triflex Triflex 1 Triflex 1 dämparen utvecklades för vibrationsdämpning för medeltunga till tunga maskiner för att skydda maskiner och elektronik ifrån vibrationer. Konstruktionen av dämparen tillgodoser

Läs mer

Bergvärme rme och bergkyla kan man lagra solvärme till sin villa?

Bergvärme rme och bergkyla kan man lagra solvärme till sin villa? Bergvärme rme och bergkyla kan man lagra solvärme till sin villa? 18 mars 2004 Stockholm Prof. Bo Nordell Avd. för förnyelsebar energi Luleå tekniska universitet ENERGIFORMER OCH LAGRINGSMETODER kinetisk

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg. Ett program för undervisning i teknik och fysik

Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg. Ett program för undervisning i teknik och fysik Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg Ett program för undervisning i teknik och fysik Vad är Algodoo? Ett program för alla åldrar Skapa simuleringar i fysik och teknik Uppföljare till Phun Finns

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

4.1. HelaCon serien. För mer information om dubbla fjädrar, se sida 293. Toppklämmor HelaCon

4.1. HelaCon serien. För mer information om dubbla fjädrar, se sida 293. Toppklämmor HelaCon 4.1 HelaCon HelaCon serien Dessa toppklämmor används för snabb, enkel och pålitlig anslutning och fördelning av kablar och ledare vid elektriska installationer. De kan användas upp till 450 volt. Ett stort

Läs mer

Vi föreslår istället ett nytt koncept som man kan kombinera med dagens system så att övergången från gårdagen till morgondagen inte blir så radikal.

Vi föreslår istället ett nytt koncept som man kan kombinera med dagens system så att övergången från gårdagen till morgondagen inte blir så radikal. Förbränningsmotorns utsläpp av koldioxid, CO2, påverkar klimatet negativt. Vi försöker minska användandet av våra bilar för att komma bort från problemet. Vi föreslår istället ett nytt koncept som man

Läs mer

Till och från en inblick i ledande kretsar

Till och från en inblick i ledande kretsar Till och från en inblick i ledande kretsar Du använder el varje dag, ofta utan att du tänker på det. Det är inte svårt att räkna upp tio saker hemma som går på el. Pröva! Den slutna kretsen Strömmen måste

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB FlyBot FlyBot är en flyplansmodell med fyra lysdioder, en tuta och en motor som driver propellern. Här lär du dig att programmera DC-motorns fart och riktning. 41 Robotfakta LED-kort På LED-kortet sitter

Läs mer

elab Sol, vind och vatten... Elevdata

elab Sol, vind och vatten... Elevdata 2007 elab Sol, vind och vatten... Elevdata Förnyelsebar energi framtidens energiform! elab för mellanstadiet och uppåt gör energiomvandling synlig och påtaglig. elab är särskilt utarbetat för att förklara

Läs mer

attraktiv repellerande

attraktiv repellerande Magnetism, kap. 24 Eleonora Lorek Magnetism, introduktion Magnetism ordet kommer från Magnesia, ett område i antika Grekland där man hittade konstiga stenar som kunde lyfta upp järn. Idag är magnetism

Läs mer