Umeå Universitet Svänghjul. Projekt inom kursen Energilagringsteknik. Henrik Eriksson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Umeå Universitet 2011-03-23. Svänghjul. Projekt inom kursen Energilagringsteknik. Henrik Eriksson heer0009@student.umu.se"

Transkript

1 Umeå Universitet Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Svänghjul Projekt inom kursen Energilagringsteknik Henrik Eriksson Gustav Larsson Kalle Löfgren Sammanfattning En litteraturstudie samt kartläggning om användningsområden och framtida potential utav svänghjul som en energilagringsmetod har utförts. Handledare Lars Bäckström Åke Fransson

2 Inledning och syfte Utvecklingen och forskningen kring svänghjul och dess potential som energilager har ökat oerhört mycket den sista tiden. Ny teknik och ökad kunskap om avancerade material har lett till möjligheter att bryta ny mark på detta område. Denna rapport behandlar användningsområden och tillämpningar av svänghjul ur ett historiskt, nutida och framtida perspektiv. Syftet är att visa på de avancemang som ligger till grund för dagens arbete med svänghjul och använda dessa för att visa på framtida möjligheter. Arbetet är i huvudsak fokuserat på svänghjul inom fordonsindustrin men behandlar även övriga användningsområden, exempelvis svänghjul för effektutjämning och reservkraft på elnät och i industrier. Metod Eftersom att arbetet är en litteraturstudie så är föga förvånande metoden att studera tillgängligt material i form av rapporter, böcker och artiklar på internet. Sedan sammanfattas detta på ett så intressant och lättillgängligt sätt som möjligt. Källhantering och dokumentering under arbetets gång är av stor vikt för att ge ett trovärdigt och verklighetsförankrat resultat. Resultat Se bilagan Svänghjul och dess tillämpningar. Diskussion Källorna som har använts har till störst del varit från artiklar skrivna på internet. Deras pålitlighet kan diskuteras eftersom källhänvisningen i de artiklarna ibland kan vara svåra att följa. I allmänhet är det svårt att få bra information från ett litet forskningsområde eftersom många källor leder tillbaka till varandra. Ju mer information som finns så blir det lättare att vara kritisk och selektiv på det man anser vara väsentligt. När vi har tittat på tillämpningar och befintliga installationer har vi lagt fokus på nyss konstruerade installationer eller sådan man kan förvänta sig komma inom en snar framtid. Eftersom möjligheten till att skapa framtida kursmaterial finns tror vi det blir mer intressant om man tar upp aktuella saker, trots att det kan inte finns tillräckligt med information för en djupare analys. Rapporten ska enligt oss, ge läsaren en överblick över tekniken med energilagring i svänghjul och inte nödvändigtvis gå på djupet. Det räkneexempel vi gjort verkar vara något orimligt. Vi tror hastigheten på hjulet blir för hög vilket leder till att effekten blir för hög. I verkligheten lär man inte köra ett svänghjul nära sin sträckgräns, mer troligt att man köra hjulet så spänningen blir hälften av sträckgränsen, men eftersom vi inte har någon information om detta har vi inte med det i uppgiften.

3 Slutsats Det kompendie som vi har skapat är en bra sammanställning från ett flertal källor som ger en bra bild på hur svänghjul fungerar främst i fordon. Vi har gett en bra bild på hur svänghjul kan utvecklas för att få en roll i en framtida energilagringsteknik. Rapporten behandlar många framtida planer, vilket är något vi ville framföra. Svänghjul kommer vara en viktig kugge i framtidens fordon. Bilaga

4 Umeå Universitet Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Svänghjul och dess tillämpningar Projekt inom kursen Energilagringsteknik Henrik Eriksson Gustav Larsson Kalle Löfgren Handledare: Lars Bäckström, Åke Fransson

5 Innehåll 1. Inledning Teori Tröghet Hållfasthet Räkneexempel Friktion Systembetraktelse Rotor Lager Generator/motor Exempel på installationer Bilar Tåg/Tunnelbana Elnät/Reservkraft Satelliter Ekonomi Hållbarhet och Miljö Framtid och Trender Litteraturförteckning... 17

6 1. Inledning Hjulet är en av människans äldsta uppfinningar. Ända sedan det skapades har man med hjälp av energi satt det i rullning. Den energi man ger hjulet när det sätts i rullning finns kvar tills det stannar på grund av energiförluster till omgivningen. Om hjulet får en extra skjuts eller om energiförlusterna minskas kommer hjulet snurra längre. När hjulet snurrar finns lagrad energi som sedan kan tas ut när hjulet bromsas. Detta gör att hjulet kan användas till energilagring. Om energi ska lagras på ett effektivt sätt finns det ett antal faktorer som spelar roll. Man bör inte använda vilket hjul som helst. Ett cykelhjul t.ex. är väldigt lätt att sätta i rullning tack vare dess låga vikt relativt radien på hjulet, och detta medför en sämre energilagringsförmåga. Detta är dock en önskad egenskap på ett cykelhjul, då man vill att det ska behövas så lite energi som möjligt när man cyklar. För att få en större kapacitet på lagringen bör hjulet ha en hög massa relativt sin radie. Vill man cykla riktigt fort märker man att det krävs mer energi. Om hastigheten på hjulet ökar, ökar också kapaciteten på lagringen. Dessa egenskaper; ett tungt snabbt snurrande hjul är kännetecken för ett svänghjul som används vid energilagring. Ända sedan antika Egypten har svänghjul använts för energilagring. Där användes svänghjul i tidiga varianter av borrmaskiner (1). En annan gammal applikation är drejskivor för krukmakeri (2). Vid den industriella revolutionen användes svänghjul flitigt i den nyligt uppfunna ångmaskinen. Här användes hjulet som effektutjämnare. Figur 1: Svänghjul i ett gammalt kopparverk i Kennecott, Alaska, USA (http://www.steliasguides.com/mccarthy.htm, )

7 Svänghjul är troligtvis något man stöter på nästan varje dag. Alla fordon med manuell växellåda har ett svänghjul i sig, då kraften från en förbränningsmotor kommer stötvis behövs det för att fordonet inte ska gå hackigt (3). Svänghjulets tröghet gör att axeln roterar även om kolvarna i motorn är i ett läge där de inte tillför kraft till axeln. I hybrid- och elbilar har man ytterligare användningsområden för svänghjul, genom att lagra bromsenergi i ett svänghjul istället för att bromsa bort energi i form av friktionsvärme. Där kan man använda den lagrade energin för att accelerera bilen igen eller i kombination med en generator ladda elbilens batterier (4). 2. Teori Ett svänghjul är en simpel energilagring där energiinnehållet är direkt proportionellt mot hastigheten. Trögheten som finns när cylinderns rotation ska accelereras, samt maximala varvtalet avgör dess lagringskapacitet. 2.1 Tröghet Ett svänghjul använder några av de mest fundamentala fysikaliska principerna som beskriver kinetisk energi. Energin ett svänghjul lagrar beror på vinkelhastigheten,, och trögheten, I, som beror på svänghjulets geometri. Den lagrade energin i ett svänghjul beräknas enligt följande samband: = [1] Där E är den lagrade energin, I är trögheten för objektet och ω är vinkelhastigheten. Då svänghjulet uppkommer i många olika utföranden, måste tröghet för varje geometri beräknas. De vanligaste geometrierna approximeras oftast som solida cylindrar, tunnväggiga cylindrar eller tjockväggiga cylindrar och beräknas enligt ekvationerna nedan. = [2] = [3] = ( ) [4] Där I är trögheten för de olika geometrierna, m massan, och r radien. För ekv. 3 ser vi att om r inre =r yttre, d.v.s. om väggen är oändligt tunn, blir I tjock =I tunn. Om man inte har någon inre radie r inre =0, d.v.s. om cylindern är solid, blir I tjock =I solid. I tjock är därför applicerbar för alla cylindrar. Genom att sätta in ekv. 4 i ekv. 1 fås att energin som kan lagras i ett svänghjul är: = + [5] Energin som kan lagras beror alltså linjärt på massan och kvadratiskt på radien och vinkelhastigheten.

8 2.2 Hållfasthet Den begränsande faktorn för storlek och energikapacitet för svänghjul är hållfastheten. När ett föremål utsätts för en kraft uppstår spänningar som kan få materialet att spricka eller gå sönder. Om svänghjulet är för tungt eller roterar för snabbt riskerar man att tänja gränserna för materialet så att det går sönder. Spänningen är en storhet som säger hur bra materialet tål kraftpåfrestningar. = [6] Där σ är spänningen, F kraften och A arean som kraften verkar på. Om spänningen blir för stor uppnår man materialets sträckgräns σ ult vilket leder till att materialet brister. Längden ett material kan töjas innan det brister är Δs. Genom att använda ekv. 6 får vi: = = = [7] Där V är volymen som har töjts ut. Genom att använda energiekvationen fås: = = [8] Om hastigheten v löses ut och då ρ=m/v fås: = [9] Denna ekvation beskriver hastighet som ett svänghjuls periferi kan ha utan att det går sönder. Det vi ser är att den beror på sträckgränsen σ ult och densiteten ρ. Hastigheten och därmed lagringskapaciteten blir störst om materialet har låg densitet och hög sträckgräns. Kvoten σ ult /ρ benämns specifik styrka (Nm/kg). (5) Tabell 1: Olika material lämpade för svänghjul och deras egenskaper (Rosen, I Dincer & M A. Thermal Energy Storage, - Systems and applications. u.o. : Wiley & Sons, 2010.) Material Densitet (kg/m 3 ) Sträckgräns (MN/m 3 ) Specifik styrka (MNm/kg) Stål (AISI 4340) ,22 Legering (AlMnMg) ,22 Titanium (TiAl 6 Zr 5 ) ,27 Glasfiber (60 vol% E- glas) Kolfiber (60 vol% värmebehandlad kol) , ,60

9 2.3 Räkneexempel Antag att du har fått tag på ett svänghjul av stål (AISI 4340) och du vill beräkna om detta kan täcka ditt behov av att kunna lagra 34MJ. Om inte, hur skulle ett svänghjul kunna dimensioneras för att uppfylla kraven? Svänghjulet har en radie (r) på 0.3m och en tjocklek (b) på 0.1m. Resterande data kommer från tabell 1 ovan. Förlusterna försummas då svänghjulet roterar i vakuum och svävar i magnetiska lager. 1) Beräknar först om svänghjulet klarar belastningen som 34MJ åstadkommer. i. Börja med att räkna ut vinkelhastigheten ur samband 5: = = л =. л. =2617 ii. Periferihastigheten ges sedan av sambandet: = = (2 л ) (2 л) detta ger: = = =785 iii. En omskrivning av ekv. 9 ger oss den specifika styrkan = = =0.31 Vilket är större än specifika styrkan på stål (se tabell 1), och svänghjulet kommer då gå sönder om man försöker ladda det med 34MJ. 2) Enligt ekvation 5, är energin i ett svänghjul kvadratiskt propertionellt mot både radien och vinkelhastigheten, men bara direkt propertionellt mot dess massa. Därför bör en ökning av radie vara det smartaste allternativet (alternativt ett annat val av material). Genom att beräkna den nya radien utifrån den maximala periferihastigheten som materialet klarar av, så kan vi bestämma dimensionerna på svänghjulet. i. Börja med att räkna ut den maximala periferihastigheten ur samband 9: = = 2 0,22 6=664 ii. Vinkelhastigheten bestäms sedan som en funktion av radien: = = (2 л ) (2 л)= 664 = iii. Vinkelhastigheten bestäms ur ekvation 5 och sätt lika med föregående samband = л = ger att = =0,356 л

10 iv. En kontrollräkning ger att energin med den nya radien blir: = = л =34 Kontentan blir alltså att du måste hitta ett svänghjul med en radie på minst 0,356m om du inte vill att rotorn ska haverera när det lagrar 34MJ. 2.4 Friktion Förlusterna i ett svänghjulssystem för energilagring kommer till största delen från friktion p.g.a. rörliga delar. För att öka verkningsgraden och därmed optimera energilagringen jobbar men därför med att minimera friktionsförlusterna. De mekaniska kullager som idag används på mindre svänghjul förlorar allt för mycket energi i form av värmeförluster som uppstår i kontakten mellan kulor och väggar i kullagren. För större och effektivare system räcker därför inte kullager till, dessa svänghjul bygger istället på en upphängningsanordning som med magneter kan hålla hjulet svävande och därför nästan helt eliminera friktionsförluster. Dessutom låter man hjulet rotera i vakuum för att bli kvitt luftmotståndet. De magneter som används är antingen starka elektromagneter, vanliga magneter eller passiva supraledande magneter som då kräver enorm nedkylning. (5) 3. Systembetraktelse En svänghjulskonstruktion består av tre huvudkomponenter. En rotor som är den snurrande skivan eller cylindern vars rotationsenergi kan omvandlas till önskvärd energi, ett lager som står för rotorns upphängning och en generator som ser till att utnyttja rotationsenergin och gör om den till elektricitet. Har man elektricitet man vill lagra i svänghjulet kör man generatorn åt andra hållet så den fungerar som elmotor som sätter hjulet i spinn. Med bra lager kan man minimera friktionsförluster.

11 '''''' Figur 2: Skiss för ett svänghjul med sina tre huvudkomponenter; rotor, lager och generator/elmotor. (http://www.physics.oregonstate.edu/~demareed/313wiki/doku.php?id=modern_flywheel_technology, ) 3.1 Rotor Cylindern, eller rotorn, är den viktigaste komponenten i en svänghjulskonstruktion. Rotorn är å andra sidan en simpel komponent. God design av en rotor innebär hög specifik styrka för att tåla påfrestningar. Ju högre påfrestningar rotorn klarar ju mer energi kan man lagra i svänghjulet. Den mest utslagsgivande faktorn för rotorn är materialet den är byggd av. Länge har stål varit det mest använda materialet tack vare sin höga densitet (Tabell 1) och relativt låga pris. Vi vet att energimängden som kan lagras ökar med massan och framförallt radien. En nackdel med stål är att när man går över sträckgränsen σ ult tenderar materialet att splittras som sylvassa skärvor som flyger i höga hastigheter; uppenbarligen en livsfara. Ett mycket bättre material för en rotor är kolfiber. Som Tabell 1 visar har kolfiber väldigt hög specifik styrka. Det innebär att kolfiber tål höga hastigheter utan att gå sönder och därför kan ett svänghjul av kolfiber lagra mer energi. Hastigheten är viktigare än massan eftersom hastigheten ökar energikapaciteten i kvadrat medan massan ökar kapaciteten linjärt. Ett svänghjul av stål är oftast större och långsammare, svänghjul i kolfiber är mindre och mycket snabbare (6). Kolfiber har dessutom den fördelen att när man överstiger sträckgränsen lossnar stora sjok som inte flyger lika snabbt och därför inte lika farligt som stål.

12 3.2 Lager Energiförlusterna vid användning av svänghjul kommer till stor del från friktion. Svänghjulet är kopplat till en axel eller växelanordning där större delen av friktionen uppstår. Kullager ger en viss friktionsdämpande effekt, men för svänghjul med hög energikapacitet vill man ha bättre verkningsgrad. Då måste det finnas bättre lager. Genom att höja upp rotorn och få den svävande tar man bort nästan all friktion. Detta görs med starka magneter som ofta behöver vara nedkylda eller drivna av el. Här måste det givetvis göras en kalkyl för att se om det är någon vinning att använda energi på lager för att tjäna energi totalt sett. 3.3 Generator/motor Det finns olika sätt som används för att ladda upp svänghjulet med energi. I vissa system sker det helt mekaniskt då hjulet via en utväxling kopplas till en roterande axel och får på så sätt ökad kinetisk energi. I det andra fallet sitter en elektrisk motor monterad runt axeln som används för att accelerera svänghjulet när energi ska lagras. Den elektriska motorn kan sedan användas som en generator för att på så sätt ladda ur den energi som finns lagrat i svänghjulet, och därmed återfå elektrisk energi.

13 4. Exempel på installationer Svänghjul kan användas som energilagring till många applikationer. Det kan vara en ersättare för batterier, lagrare av energi från vind- och solkraft eller effektutjämnare i elnät. Denna rapport behandlar främst svänghjul i fordon. 4.1 Bilar Som tidigare nämnts använder redan bilar idag för effektutjämning mellan motor och utväxling, men det har historiskt sett gjorts stora satsningar på svänghjul som drivning. Det första och kanske mest uppmärksammade projektet på detta område är de så kallade gyrobussar som användes under 50- talet som transportmedel åt allmänheten i Schweiz. Gyrobussen användes som ett substitut till klassiska trådbussar och den använde sig utav ett 1,5 ton tungt svänghjul i en metall bestående av krom-nickel-molybden, varje hållplats fungerade som ett laddningsställe för svänghjulet då man använde sig utav elektricitet från nätet för att accelerera svänghjulet m.h.a att använda bussens generator som en motor. Hjulet roterade fulladdat med rpm och svänghjulet drev då den 112 kw starka generatorn i ungefär 5,5 km mellan uppladdningarna. Projektet blev internationellt uppmärksammat men kantades av en rad problem som senare ledde till att projektet skrotades Svänghjulets tyngd i kombination med dess roterande moment gjorde den svårmanövrerad, laddningen vid stationerna visade sig vara ett tidskrävande moment och svänghjulet skadade vägar Figur 3: Gyrobussar vid sina laddningsstationer. (http://www.prometnazona.com/gradski-tehnologija-008gyrobus.html, ) Idag använder man framförallt svänghjulsteknik i samband med regenerativ inbromsning. Grundprincipen med regenerativ inbromsning är att använda sig utav bilens kinetiska energi vid framfart och ta rätt på den. Genom att lagra energin i ett svänghjul kan man tillgodogöra sig utav den och återföra den till fordonet istället för att skicka ut energin som värme till bromsarna. Det idag vanligaste sättet att utföra detta idag är att köra en elmotor baklänges och använda den som en generator. Här har man möjligheten att fördela ut den i generatorn alstrade elektriciteten direkt ut på drivlinan eller att lagra den kemiskt i ett batteri för att användas då den behövs. Med ett

14 svänghjul kan det göras möjligt att omvandla fordonets rörelseenergi och ta tillvara på den i ett svänghjul då bilen bromsar. Detta kallas Kinetic Energy Recovery Storage (KERS) och metoden har använts i bland annat Formel-1 bilar och provas nu även i bilar för allmänheten. (7) Omfattande forskning görs just nu på möjligheterna att utveckla beroendet av svänghjul i fordons drivlina så att de på så sätt kan ta större roll och ersätta andra drivmedel i så stor omfattning som möjligt. Bästa metod för detta är fortfarande oklart men klart står att potentialen i att använda svänghjul som energilager starkt förbättrats. Dagens nya material samt nya magnetiska lager som håller svänghjulen svävande och inkapsling i en miljö närmast vakuum är förutsättningar för denna energilagringsteknik. Med svänghjulslager direktkopplade på bilens drivlina finns möjligheter att slippa förluster i generatorn och i batterier. (4) Trots den omfattande forskningen på området så finns det vissa komplikationer kring svänghjul och dess tillämpning i fordon. Påfrestningarna från vägbana på upphängning och rotordel som uppstår kan sätta svänghjulet ur balans. 4.2 Tåg/Tunnelbana Ett problem när tunga tåg accelererar från stillastående är att det bildas ett enormt spänningsfall i elnätet. De flesta tåg idag använder dessutom sina elmotorer som generatorer vid inbromsning för att återföra den energi som annars går förlorat i bromsarna. Detta system bygger på att elnätet klarar stora pikar och sänkor, som då uppstår. Dessa system kostar mycket att installera och tappar i verkningsgrad för att klara av detta. Denna metod återför endast ca 14 % av den inbromsningsenergi som används. (8) 2002 inleddes försök i USA som för att försöka motverka detta spänningsfall och därmed höja verkningsgrad genom att installera tre svänghjul. Dessa svänghjul är gjorda av kolfiber som klarar hastigheter på rpm och har en kapacitet på 100kW vardera. Svänghjulen har placerats vid en station där många tåg bromsar/accelererar och fungerar så att de suger upp den överskottsenergi som produceras på elnätet vid inbromsning, och skickar sedan ut extra effekt när tåget sedan accelererar upp i fart. På detta sätt höjs verkningsgraden till ca 30 %, alltså en dryg fördubbling i verkningsgrad jämfört med att bara skicka ut överskottet tillbaka på elnätet. Dessutom kan billigare komponenter användas, då risken för överbelastning inte längre är ett problem. Beräkningar visar att systemet som används vid försöket skulle betala igen sin installationskostnad inom ca fyra år. (4) 4.3 Elnät/Reservkraft I vissa elnät används svänghjul för att reglera frekvensen så att denna hålls konstant. Variationer i ett elnäts uttag och produktion ger upphov till fluktuerande frekvens. Ofta regleras detta genom tillförande av energi i form av fossilt bränsle. När man reglerar frekvensen på ett vanligt kraftverk så sänker det generatorns verkningsgrad och drar därmed mer bränsle. Om man istället använder svänghjul som frekvensreglerare så minskas beroendet av fossila bränslen (9). Svänghjulslager används även som reservkraft i t.ex. sjukhus där strömavbrott kan betyda skillnaden mellan liv eller död, och där det är viktigt att direkt kunna gå över på reservkraften. I dessa fall används svänghjulen som reservkraft innan de lite långsammare dieselaggregaten kan ta över. (10)

15 4.4 Satelliter Låter man två svänghjul med motsatt rotation snurra på två parallella axlar så tar normalkrafterna i axlarnas riktning ut varandra, och påverkar då inte sattelitens färdegenskaper. Tiltar man sedan svänghjulens axlar åt motsatt håll uppstår då en roterande kraftkomposant åt ena hållet. Det är denna kraft man kan använda för att påverka en satellits färdriktning, och kan därmed styra raketen. Dessutom har svänghjulet en fördel i rymden, där ingen energi behöver läggas på att hålla dem i vakuum. (11) Figur 4: Skiss för hur två svänghjul kan tiltas för att skapa en kraftkomposant. (http://www.mae.cornell.edu/cmg/cmg.html, )

16 5. Ekonomi Hållbarhet och Miljö Svänghjul är i nuläget fortfarande ganska så dyra, ofta flera gånger dyrare att köpa och installera än kemiska batterier. Ser man istället på ett längre perspektiv så är oftast svänghjulen ett mer ekonomiskt alternativ. Detta eftersom de har en mycket längre hållbarhet och dessutom mycket mindre förluster i både i- och urladdning, samt under tider då de bara lagrar energin. Svänghjul har som batterier olika egenskaper beroende på hur vad de ska användas till, så oftast går det att ersätta batterier med svänghjul. (10) Miljömässigt är svänghjulen mycket bättre än batterier, då batterier oftast består av ovanliga och giftiga metaller som kräver mycket energi och kemikalier att ta fram. Dessutom är livslängden många gånger kortare för batterier som då måste återvinnas på ett miljövänligtsätt och kostsamt sätt. 6. Framtid och Trender Det som talar för att svänghjulet har en ljus framtid är framförallt dess höga verkningsgrad, men också dess förmåga att lagra energin förlustfritt. Som sagt innan så har dagens modernare material också möjliggjort att svänghjulet kan användas i sammanhang där det fram tills nu varit helt otänkbart då mycket hög effekt behöver lagras på liten volym. Dagens modernaste svänghjul kan göras mycket kompakta och lätta och man jobbar på att få upp dess varvtal till över RPM. (12) Forskningen inom bilindustrin har t.ex. fått fart igen efter många decenniers stiltje, och framtidens förhoppningar är att svänghjulet helt ska kunna ta över det elektriska batteriet i elbilen. Det forskas också en hel del med att integrera svänghjul i större hybridfordon, då dessa ofta regelbundet bromsar och accelererar, och denna energi lämpar sig väl att lagras i integrerade svänghjul eller svänghjul som integrerats i kraftkällan. Ett annat område som har fått en rejäl skjuts är elnätet. På flera ställen runt om i världen pågår både små- och storskaliga försök där svänghjul sätts in för att jämna ut topparna på elnätet och därmed minska beroendet av de fossilt eldade spetspannorna. (13) Svänghjulens förmåga att lagra energi utan förluster, samt dess höga verkningsgrad under i och urladdning skulle kunna användas i kombination med förnyelsebara energikällor. Detta skulle lösa problemen som ligger i att t.ex. vindkraften inte klarar av att leverera konstant effekt under hela dygnet.

17 Litteraturförteckning 1. History of Science and Technology in Islam. Flywheel Effect for a Saqiya. [Online] [Cited: Mars 9, 2011.] 2. en.wikipedia. Flywheel. [Online] 3. sv.wikipedia. Svänghjul. [Online] [Cited: Mars 8, 2011.] 4. Alpman, Marie. Ny teknik. Svänghjul ska ge elbil extra skjuts. [Online] September 15, Rosen, I Dincer & M A. Thermal Energy Storage, - Systems and applications. s.l. : Wiley & Sons, modern_flywheel_technology. physics.oregonstate.edu. [Online] [Cited: Mars 13, 2011.] gy. 7. Håkan Abrahamson. Ny teknik.se. Jaguar plockar 82 hästar ur svänghjulet. [Online] November 03, International Railway Journal. Findarticles. Flywheels will cut energy consumption - Rapid Transit Review. [Online] April USEA. Flywheel energy storage for a more reliable. [Online] December _Dec_08.pdf. 10. Health Management Technology. Findarticles. Flywheel Lets Energy Flow - Fairview Hospital incorporates flywheel into UPS system, acts as generator until real backup generators kick in - Company Operations. [Online] Management Technology, Cornell University. Microgravity Research Team. Control Moment Gyroscope (CMG). [Online] [Cited: 03 23, 2011.] 12. Living on earth. The Future of Flywheels. [Online] April 08, Lamar Stonecypher. Brighthub.com. How energy is stored using a flywheel. [Online] April 30,

Svänghjul i elnätet 2011-03-16. Linn Björ My Rudsten Elin Wiglöv

Svänghjul i elnätet 2011-03-16. Linn Björ My Rudsten Elin Wiglöv Svänghjul i elnätet Linn Björ My Rudsten Elin Wiglöv 011-03-16 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik Handledare: Lars Bäckström & Åke Fransson Sammanfattning Syftet med projektet var att få

Läs mer

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING Energin i vinden som blåser, vattnet som strömmar, eller i solens strålar, måste omvandlas till en mera användbar form innan vi kan använda den. Tyvärr finns

Läs mer

Kapitel extra Tröghetsmoment

Kapitel extra Tröghetsmoment et betecknas med I eller J används för att beskriva stela kroppars dynamik har samma roll i rotationsrörelser som massa har för translationsrörelser Innebär systemets tröghet när det gäller att ändra rotationshastigheten

Läs mer

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft...1 Inledning...3 Bakgrund...4 Frågeställning...5 Metod...5 Slutsats...7 Felkällor...8 Avslutning...8 2 Inledning Fördjupningsveckan i skolan har som tema,

Läs mer

ryckigt Kör 28 PORSCHEMAG

ryckigt Kör 28 PORSCHEMAG PorscheMag17_28-33_Jarlmark.qxp:Layout1 11-03-03 Kör 12.59 Sida 28 ryckigt Vad går all bensin egentligen åt till när vi kör? Dagligen tar ingenjörerna hos Porsche väldigt avancerade beräkningar till hjälp

Läs mer

Repetitionsuppgifter i Fysik 1

Repetitionsuppgifter i Fysik 1 Repetitionsuppgifter i Fysik 1 Uppgifterna i detta häfte syftar till att kort repetera några begrepp från fysiklektionerna i höstas. Det är inte på något sätt ett komplett repetionsmaterial, utan tanken

Läs mer

Grundläggande energibegrepp

Grundläggande energibegrepp Grundläggande energibegrepp 1 Behov 2 Tillförsel 3 Distribution 4 Vad är energi? Försök att göra en illustration av Energi. Hur skulle den se ut? Kanske solen eller. 5 Vad är energi? Energi används som

Läs mer

Lagring av energi. Hanna-Mari Kaarre

Lagring av energi. Hanna-Mari Kaarre Lagring av energi Hanna-Mari Kaarre Allmänt Lagring av energi blir allt viktigare då förnybara energikällor, som vind- och solenergi, blir vanligare Produktionen av förnybar energi är oregelbunden, ingen

Läs mer

Kapitel 4 Arbete, energi och effekt

Kapitel 4 Arbete, energi och effekt Arbete När en kraft F verkar på ett föremål och föremålet flyttar sig sträckan s i kraftens riktning säger vi att kraften utför ett arbete på föremålet. W = F s Enheten blir W = F s = Nm = J (joule) (enheten

Läs mer

Välkomna till Gear Technology Center. 1

Välkomna till Gear Technology Center.  1 Välkomna till Gear Technology Center www.geartechnologycentre.se 1 Vilka är ni och vad förväntar ni er av kursen? www.geartechnologycentre.se 2 Redan de gamla grekerna www.geartechnologycentre.se 3 Redan

Läs mer

Ett laddningsbart batteri, Duracell NiMH size AA, är märkt 2050 mah samt 1,2V.

Ett laddningsbart batteri, Duracell NiMH size AA, är märkt 2050 mah samt 1,2V. H:1 Ett laddningsbart batteri, Duracell NiMH size AA, är märkt 2050 mah samt 1,2V. Med scopemeter och några yttre motstånd mäts ett antal punkter (I, U). Mätningarna ritas in i ett UI-diagram och en ekvivalent

Läs mer

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2014

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2014 WALLENBERGS FYSIKPRIS 2014 Tävlingsuppgifter (Kvalificeringstävlingen) Riv loss detta blad och häfta ihop det med de lösta tävlingsuppgifterna. Resten av detta uppgiftshäfte får du behålla. Fyll i uppgifterna

Läs mer

9.2 Kinetik Allmän plan rörelse Ledningar

9.2 Kinetik Allmän plan rörelse Ledningar 9.2 Kinetik Allmän plan rörelse Ledningar 9.43 b) Villkor för att linan inte skall glida ges av ekv (4.1.6). 9.45 Ställ upp grundekvationerna, ekv (9.2.1) + (9.2.4), för trådrullen. I momentekvationen,

Läs mer

Laboration 2: Konstruktion av asynkronmotor

Laboration 2: Konstruktion av asynkronmotor Laboration 2: Konstruktion av asynkronmotor Laboranter: Henrik Bergman, Henrik Bergvall Berglund, William Sjöström, Georgios Davakos Plats och datum: Uppsala 2016-11-09 Kurs: Elektromagnetism 2 Handledare:

Läs mer

Optimering av isoleringstjocklek på ackumulatortank

Optimering av isoleringstjocklek på ackumulatortank Optimering av isoleringstjocklek på ackumulatortank Projektarbete i kursen Simulering och optimering av energisystem, 5p Handledare: Lars Bäckström Tillämpad fysik och elektronik 005-05-7 Bakgrund Umeå

Läs mer

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN Att elförsörjningen fungerar är viktigt för att bilen ska fungera bra. Förra avsnittet handlade om batteriet, och nu ska vi fortsätta med generatorn. Precis som

Läs mer

Vindkraftverk. Principen bakom vårt vindkraftverk

Vindkraftverk. Principen bakom vårt vindkraftverk Vindkraftverk Min grupp har gjort ett speciellt vindkraftverk som är inspirerat av det flygande vindkraftverket Buoyant airborne turbine. Det som gör vårt vindkraftverk annorlunda jämfört med andra är

Läs mer

Vilka är vi. Varför Arvika

Vilka är vi. Varför Arvika Vilka är vi. Varför Arvika Vad är YH-utbildning Yrkeshögskoleutbildning är sedan 2009 en ny eftergymnasial utbildningsform med stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna är utformade utifrån arbetslivets

Läs mer

Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne!

Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne! H 2 Skåne Vi vill öka den skånska tillväxten inom miljöteknikområdet och med stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden arbetar vi i projektet Vätgassamverkan i Skåne. Genom nätverkande och gemensamma

Läs mer

Tentamen Mekanik F del 2 (FFM520)

Tentamen Mekanik F del 2 (FFM520) Tentamen Mekanik F del 2 (FFM520) Tid och plats: Måndagen den 23 maj 2011 klockan 14.00-18.00 i V. Hjälpmedel: Physics Handbook, Beta, Lexikon, typgodkänd miniräknare samt en egenhändigt skriven A4 med

Läs mer

Vrid och vänd en rörande historia

Vrid och vänd en rörande historia Vrid och vänd en rörande historia Den lilla bilden nederst på s 68 visar en låda. Men vad finns i den? Om man vrider den vänstra pinnen, så rör sig den högra åt sidan. Titta på pilarna! Problemet har mer

Läs mer

ELEKTRICITET. Vad använder vi elektricitet till? Hur man använder elektricitet?

ELEKTRICITET. Vad använder vi elektricitet till? Hur man använder elektricitet? ELEKTRICITET Vad använder vi elektricitet till? Hur man använder elektricitet? ELEKTRICITET I EN KRETS En elektrisk krets 1. Slutenkrets 2. Öppenkrets KOPPLINGSSCHEMA Komponenter i en krets Batteri /strömkälla

Läs mer

Systemkonstruktion Z3

Systemkonstruktion Z3 Systemkonstruktion Z3 (Kurs nr: SSY 046) Tentamen 22 oktober 2010 Lösningsförslag 1 Skriv en kravspecifikation för konstruktionen! Kravspecifikationen ska innehålla information kring fordonets prestanda

Läs mer

27,8 19,4 3,2 = = 1500 2,63 = 3945 N = + 1 2. = 27,8 3,2 1 2,63 3,2 = 75,49 m 2

27,8 19,4 3,2 = = 1500 2,63 = 3945 N = + 1 2. = 27,8 3,2 1 2,63 3,2 = 75,49 m 2 Lina Rogström linro@ifm.liu.se Lösningar till tentamen 150407, Fysik 1 för Basåret, BFL101 Del A A1. (2p) Eva kör en bil med massan 1500 kg med den konstanta hastigheten 100 km/h. Längre fram på vägen

Läs mer

Tillståndsmaskin (Se separat skrift Tillståndsdiagram som hör till föreläsningen) insignal = övergångsvillkor, tillstånd, utsignal Switch Case

Tillståndsmaskin (Se separat skrift Tillståndsdiagram som hör till föreläsningen) insignal = övergångsvillkor, tillstånd, utsignal Switch Case Elektroteknik MF1016 föreläsning 8, MF1017 föreläsning 6 Tillståndsmaskin (Se separat skrift Tillståndsdiagram som hör till föreläsningen) insignal = övergångsvillkor, tillstånd, utsignal Switch Case Hållbar

Läs mer

Tentamen i Mekanik II

Tentamen i Mekanik II Institutionen för fysik och astronomi F1Q1W2 Tentamen i Mekanik II 30 maj 2016 Hjälpmedel: Mathematics Handbook, Physics Handbook och miniräknare. Maximalt 5 poäng per uppgift. För betyg 3 krävs godkänd

Läs mer

En elmotor kan användas för att rotera svetsvertyget. Elmotorer delas in i två grupper, DC-motorer och AC-motorer.

En elmotor kan användas för att rotera svetsvertyget. Elmotorer delas in i två grupper, DC-motorer och AC-motorer. Befintliga lösningar Vi började med att bortse från problemformuleringen att sammanfoga. Istället valdes att fokusera på svetshuvudets funktion. Det vill säga att skapa friktion mellan verktyg och arbetsstycke

Läs mer

Instuderingsfrågor för godkänt i fysik år 9

Instuderingsfrågor för godkänt i fysik år 9 Instuderingsfrågor för godkänt i fysik år 9 Materia 1. Rita en atom och sätt ut atomkärna, proton, neutron, elektron samt laddningar. 2. Vad är det för skillnad på ett grundämne och en kemisk förening?

Läs mer

Laboration i Maskinelement

Laboration i Maskinelement Laboration i Maskinelement Bilväxellådan Namn: Personnummer: Assistents signatur: Datum: Inledning I den här laborationen ska vi gå lite djupare i ämnet maskinelement och ge oss in på något som förmodligen

Läs mer

Övningar Arbete, Energi, Effekt och vridmoment

Övningar Arbete, Energi, Effekt och vridmoment Övningar Arbete, Energi, Effekt och vridmoment G1. Ett föremål med massan 1 kg lyfts upp till en nivå 1,3 m ovanför golvet. Bestäm föremålets lägesenergi om golvets nivå motsvarar nollnivån. G10. En kropp,

Läs mer

Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom, fusion Väte har en proton, helium har 2 protoner Vid ekvatorn ger solen 3400 kwh/m 2 och år I Sverige ger solen

Läs mer

Framtidens miljöbilar

Framtidens miljöbilar Framtidens miljöbilar Namn: William Skarin Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Christian, Mikael, Linnea och Simon. Handledare: David, Björn och Jimmy. Abstract The aim of this study is to describe

Läs mer

Tentamen i Energilagringsteknik C 5p

Tentamen i Energilagringsteknik C 5p UMEÅ UNIVERSIE illämpad fysik och elektronik Åke Fransson Lars Bäckström entamen i Energilagringsteknik C 5p Datum: 006-06-08, tid: 08:30 14.30 Hjälpmedel: Kursboken: hermal Energy Storage - systems and

Läs mer

Kollisioner, impuls, rörelsemängd kapitel 8

Kollisioner, impuls, rörelsemängd kapitel 8 Kollisioner, impuls, rörelsemängd kapitel 8 ! Sida 4/4 Laboration 1: Fallrörelse på portalen ikväll Institutionen för Fysik och Astronomi! Mekanik HI: 2014 Fallrörelse Institutionen för Fysik och Astronomi!

Läs mer

Hej och hå ingen tid att förspilla

Hej och hå ingen tid att förspilla Hej och hå ingen tid att förspilla Ingenting kan uträttas utan att energi omvandlas. Därför är våra sätt att använda energi viktiga. I det här kapitlet ser vi på sådan teknik som har som huvudsyfte att

Läs mer

BROMSIDÉER FÖR VINDKRAFTVERK

BROMSIDÉER FÖR VINDKRAFTVERK BROMSIDÉER FÖR VINDKRAFTVERK Utvecklingen av ren energi fokuseras allt mer på vindkraftverk, vilket innebär att det blir allt viktigare att få ut största möjliga verkningsgrad av dessa. Mängden användbar

Läs mer

Elektroteknik MF1016 föreläsning 8, MF1017 föreläsning 6

Elektroteknik MF1016 föreläsning 8, MF1017 föreläsning 6 Elektroteknik MF1016 föreläsning 8, MF1017 föreläsning 6 Tillståndsmaskin (Tillståndsdiagram) insignal = övergångsvillkor, tillstånd, utsignal Switch Case Hållbar utveckling Framdrivning av elbilar och

Läs mer

Elektricitet och magnetism. Elektromagneter

Elektricitet och magnetism. Elektromagneter Elektricitet och magnetism. Elektromagneter Hans Christian Ørsted (1777 1851) 1820 Hans Christian Ørsted upptäckte att elektricitet och magnetism i allra högsta grad hänger ihop Upptäckten innebar att

Läs mer

10 Elmotordrift av bilar

10 Elmotordrift av bilar MMK, KTH 10. Elmotordrift av bilar Uppgifter sid 10-1 10 Elmotordrift av bilar U 10 :1 Ett laddningsbart batteri, Duracell NiMH size AA, är märkt 050 mah samt 1,V. Med scopemeter och några yttre motstånd

Läs mer

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning 4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning Det samhälle vi lever i hade inte utvecklats till den höga standard som vi ser nu om inte vi hade lärt oss att utnyttja elektricitet. Därför är det viktigt

Läs mer

Tillåtna hjälpmedel: Physics Handbook, Beta, kalkylator i fickformat, samt en egenhändigt skriven A4-sida med valfritt innehåll.

Tillåtna hjälpmedel: Physics Handbook, Beta, kalkylator i fickformat, samt en egenhändigt skriven A4-sida med valfritt innehåll. Tentamen i Mekanik förf, del B Måndagen 12 januari 2004, 8.45-12.45, V-huset Examinator och jour: Martin Cederwall, tel. 7723181, 0733-500886 Tillåtna hjälpmedel: Physics Handbook, Beta, kalkylator i fickformat,

Läs mer

TENTAMEN Elmaskiner 2, 7,5 p

TENTAMEN Elmaskiner 2, 7,5 p Umeå Universitet Tillämpad Fysik och Elektronik Per Hallberg Nils Lundgren Johan Pålsson Johan Haake TENTAMEN Elmaskiner 2, 7,5 p Onsdag 9 januari 2014 Kl 9.00-15.00 Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare. Kurslitteratur

Läs mer

Arbete Energi Effekt

Arbete Energi Effekt Arbete Energi Effekt Mekaniskt arbete Du använder en kraft som gör att föremålet förflyttas i kraftens riktning Mekaniskt arbete Friktionskraft En kraft som försöker hindra rörelsen, t.ex. när du släpar

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Instuderingsfrå gor el och energi å k5

Instuderingsfrå gor el och energi å k5 Instuderingsfrå gor el och energi å k5 1.Vad uppfann Thomas Alva Edison? Glödlampan, men han hade också över 1000 patent på andra uppfinningar. 2. Ungefär när visades glödlamporna upp för vanligt folk

Läs mer

Magnetism och EL. Prov v 49

Magnetism och EL. Prov v 49 Magnetism och EL Prov v 49 Magnetism Veta något om hur fasta magneter fungerar och används Förstå elektromagnetism Veta hur en elmotor arbetar Förstå hur vi kan få elektrisk ström av en rörelse Veta vad

Läs mer

Volvo FE Hybrid. Förstavalet inom miljöanpassad distribution och renhållning

Volvo FE Hybrid. Förstavalet inom miljöanpassad distribution och renhållning Volvo FE Hybrid Förstavalet inom miljöanpassad distribution och renhållning En ren och lönsam framtidslösning Volvo Lastvagnar har över tjugo års erfarenhet av hybridteknologi. Redan 1985 presenterades

Läs mer

Volvo Energieffektivt fordon Fas 5 Energimyndighetens konferens Energirelaterad fordonsforskning Åke Othzén

Volvo Energieffektivt fordon Fas 5 Energimyndighetens konferens Energirelaterad fordonsforskning Åke Othzén Volvo Energieffektivt fordon Fas 5 Energimyndighetens konferens Energirelaterad fordonsforskning 2017 Åke Othzén 2017-10-05 Projektinformation Projekttid 2011-2017 Fas 5: 2016-02-03-2017-11-01 Volvo Technology

Läs mer

LEGO MINDSTORMS Education EV3 Naturvetenskapligt aktivitetspaket

LEGO MINDSTORMS Education EV3 Naturvetenskapligt aktivitetspaket LEGO MINDSTORMS Education EV3 Förmågorna i ämnet Teknik Arbetet med EV3 ger eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att: identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet

Läs mer

2015-11-16. Bromsar Remväxlar. Broms förhindrar rörelse - koppling överför rörelse

2015-11-16. Bromsar Remväxlar. Broms förhindrar rörelse - koppling överför rörelse Bromsar Remväxlar 1 Broms förhindrar rörelse - koppling överför rörelse Funktion - Bromsa (retardera) rörelse Stoppbroms - Hålla rörelse vid konstant hastighet Reglerbroms - Hålla fast i stillastående

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Lagring av energi från vindkraft

Lagring av energi från vindkraft EXAMENSARBETE 15 P Datum (2012-04-15) Lagring av energi från vindkraft Bild: ABB Elev:Axel Lumbojev Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Vindkraften är en intermittent kraftkälla, den fungerar bara

Läs mer

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3 Designprocessen Sammanfattning Med pusselfordonet har du tillgång till fyra olika fordon i form utav ett. Detta är perfekt för familjer som behöver flera separataa fordon. Pusselfordonet kan delas i upptill

Läs mer

Säkra hjul räddar liv. För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar

Säkra hjul räddar liv. För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar Säkra hjul räddar liv För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar Ett löst hjul äventyrar säkerheten på vägen. Hjulmuttrar lossnar under körning Denna sanning kan leda till att ett hjul faller av, vilket

Läs mer

Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11

Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Allt arbete med ENaTs teman har många kreativa inslag som styrker elevernas växande och stödjer därmed delar av läroplanens

Läs mer

Övningar för finalister i Wallenbergs fysikpris

Övningar för finalister i Wallenbergs fysikpris Övningar för finalister i Wallenbergs fysikpris 0 mars 05 Läsa tegelstensböcker i all ära, men inlärning sker som mest effektivt genom att själv öva på att lösa problem. Du kanske har upplevt under gymnasiet

Läs mer

Tentamen: Baskurs B i Fysik, del1, 4p 2007-03-23 kl. 08.00-13.00

Tentamen: Baskurs B i Fysik, del1, 4p 2007-03-23 kl. 08.00-13.00 Institutionen för teknik, fysik och matematik Nils Olander och Herje Westman Tentamen: Baskurs B i Fysik, del1, 4p 2007-03-23 kl. 08.00-13.00 Max: 30 p A-uppgifterna 1-8 besvaras genom att ange det korrekta

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

Relativitetsteorins grunder, våren 2016 Räkneövning 6 Lösningar

Relativitetsteorins grunder, våren 2016 Räkneövning 6 Lösningar elativitetsteorins grunder, våren 2016 äkneövning 6 Lösningar 1. Gör en Newtonsk beräkning av den kritiska densiteten i vårt universum. Tänk dig en stor sfär som innehåller många galaxer med den sammanlagda

Läs mer

Man har mycket kläder på sig inomhus för att hålla värmen. Kläderna har man oftast tillverkat själv av ylle, linne & skinn (naturmaterial).

Man har mycket kläder på sig inomhus för att hålla värmen. Kläderna har man oftast tillverkat själv av ylle, linne & skinn (naturmaterial). ENERGI Bondefamiljen för ca 200 år sedan (före industrialismen) i februari månad, vid kvällsmålet : Det är kallt & mörkt inne i timmerhuset. Fönstren är täckta av iskristaller. Det brinner i vedspisen

Läs mer

5. Kretsmodell för likströmsmaskinen som även inkluderar lindningen resistans RA.

5. Kretsmodell för likströmsmaskinen som även inkluderar lindningen resistans RA. Föreläsning 1 Likströmsmaskinen och likström (test). 1. Modell och verklighet. 2. Moment och ström (M&IA). Momentkonstanten K2Ф. 3. Varvtal och inducerad spänning (ω&ua). Spänningskonstanten K2Ф. 4. Momentkonstant

Läs mer

2.7 Virvelströmmar. Om ledaren är i rörelse kommer den att bromsas in, eftersom det inducerade magnetfältet och det yttre fältet är motsatt riktade.

2.7 Virvelströmmar. Om ledaren är i rörelse kommer den att bromsas in, eftersom det inducerade magnetfältet och det yttre fältet är motsatt riktade. 2.7 Virvelströmmar L8 Induktionsfenomenet uppträder för alla metaller. Ett föränderligt magnetfält inducerar en spänning, som i sin tur åstadkommer en ström. Detta kan leda till problem,men det kan också

Läs mer

4.2 Fastställ en referenslösning... 6 4.2.1 Kundvärde... 6

4.2 Fastställ en referenslösning... 6 4.2.1 Kundvärde... 6 Inlämning 4 IKOT Inlämningsuppgift 4 Anders Segerlund andseg@student.chalmers.se Joakim Larsson joakiml@student.chalmers.se Toni Hastenpflug tonih@student.chalmers.se Fredrik Danielsson fredani@student.chalmers.se

Läs mer

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR ELEKTROTEKNIK Inlämningstid Kl: 1 MSKINKONSTRUKTION KTH TENTMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVR Elektroteknik MF1017 013 10 31 Kl: 14:00 17:00 Du får, som hjälpmedel, använda räknedosa, kursens lärobok

Läs mer

Systemkonstruktion Z2

Systemkonstruktion Z2 Systemkonstruktion Z2 (Kurs nr: SSY 045) Tentamen 23 Augusti 2006 Tid: 8:30-12:30, Lokal: V-huset. Lärare: Stefan Pettersson, tel 772 5146, 0739907981 Tentamenssalarna besöks ca kl. 9.30 och 11.30. Tentamen

Läs mer

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter.

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. FACIT Instuderingsfrågor 1 Energi sid. 144-149 1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. Utan solen skulle det bli flera hundra minusgrader kallt på jorden

Läs mer

Att gnida glas med kattskinn gör att glaset blir positivt laddat och att gnida plast med kattskinn ger negativ laddning på plasten.

Att gnida glas med kattskinn gör att glaset blir positivt laddat och att gnida plast med kattskinn ger negativ laddning på plasten. Experiment 1: Visa att det finns laddningar, att de kan ha olika tecken, samma laddning repellera varandra, olika laddning attrahera varandra. Visa att det finns elektriska fält. Material: Två plaststavar,

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

Tentamen i: Hydraulik och Pneumatik. Totalt antal uppgifter: 10 + 5 Datum: 2012-03-26. Examinator: Hans Johansson Skrivtid: 14.00 19.

Tentamen i: Hydraulik och Pneumatik. Totalt antal uppgifter: 10 + 5 Datum: 2012-03-26. Examinator: Hans Johansson Skrivtid: 14.00 19. KARLSTADS UNIVERSITET Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Tentamen i: Hydraulik och Pneumatik Kod: MSGB24 Totalt antal uppgifter: 10 + 5 Datum: 2012-03-26 Examinator: Hans Johansson Skrivtid: 14.00

Läs mer

4. Om dioden inte lyser: Vänd den så att den första tråden rör zinkspiken och den andra tråden rör kopparspiken.

4. Om dioden inte lyser: Vänd den så att den första tråden rör zinkspiken och den andra tråden rör kopparspiken. Elproduktion åk 5-6; station a) Potatisbatteri Koppla ihop åtminstone 6 potatisar så här: 1. En kopparspik i en potatis sitter ihop med en zinkspik i nästa potatis. 2. Spikarna får inte ta ihop inne i

Läs mer

***** Testa laddbara batterier

***** Testa laddbara batterier ***** Testa laddbara batterier Kort version Ett laddbart batteri laddar man upp med energi från solceller eller från elnätet. Men får man tillbaka lika mycket energi som man stoppar in? Så här kan du göra

Läs mer

Introduktion till Elektriska Drivsystem

Introduktion till Elektriska Drivsystem Introduktion till Elektriska Drivsystem Elektriska drivsystem finns tillgängliga för hela skalan av effekter. täcker ett mycket brett spektrum av hastigheter och moment. kan anpassas till nästan godtyckliga

Läs mer

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion 060508 Elbilstävlingen Tilläggsuppdrag till Magneter och Motorer och Rörelse och Konstruktion Av: Pauliina Kanto NO-lärare och NTA-utbildare, Håbo kommun 1 Inledning Dessa tilläggsuppdrag passar utmärkt

Läs mer

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete.

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är arbete i fysikens mening? Arbete är att en kraft flyttar något en viss vägsträcka. Vägen är i kraftens riktning. Arbete = kraft väg Vilken är enheten för

Läs mer

Bromsar Remväxlar. Broms förhindrar rörelse - koppling överför rörelse

Bromsar Remväxlar. Broms förhindrar rörelse - koppling överför rörelse Bromsar Remväxlar 1 Broms förhindrar rörelse - koppling överför rörelse Funktion - Bromsa (retardera) rörelse Stoppbroms - Hålla rörelse vid konstant hastighet Reglerbroms - Hålla fast i stillastående

Läs mer

Institutionen för Fysik och Astronomi! Mekanik HI: Rotationsrörelse

Institutionen för Fysik och Astronomi! Mekanik HI: Rotationsrörelse Rotationsrörelse I denna laboration kommer vi att undersöka dynamik rotationsrörelse för stela kroppar. Experimentellt kommer vi att undersöka bevarandet av kinetisk rotationsenergi och rörelsemängdsmoment

Läs mer

Bränslecell. Kaplanskolan Klass: EE1B 2015-02-12. Av: Hannes Laestander

Bränslecell. Kaplanskolan Klass: EE1B 2015-02-12. Av: Hannes Laestander Bränslecell Kaplanskolan Klass: EE1B 2015-02-12 Av: Hannes Laestander Innehållsförteckning * Kort Historik * Hur man utvinner energi från energikällan * Energiomvandlingar * Miljö * Användning * Framtid

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Övningens syfte: Att förstå hur positiva och negativa magnetiska poler har bortstötande krafter och tilldragande krafter

Övningens syfte: Att förstå hur positiva och negativa magnetiska poler har bortstötande krafter och tilldragande krafter 1 Magnetiska poler Övningens syfte: Att förstå hur positiva och negativa magnetiska poler har bortstötande krafter och tilldragande krafter 1. Nämn fem saker som en magnet drar till sig. Alla metallföremål

Läs mer

Införa begreppen ström, strömtäthet och resistans Ohms lag Tillämpningar på enkla kretsar Energi och effekt i kretsar

Införa begreppen ström, strömtäthet och resistans Ohms lag Tillämpningar på enkla kretsar Energi och effekt i kretsar Kapitel: 25 Ström, motstånd och emf (Nu lämnar vi elektrostatiken) Visa under vilka villkor det kan finnas E-fält i ledare Införa begreppet emf (electromotoric force) Beskriva laddningars rörelse i ledare

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2012-08-17 Sal TER3 Tid 14-18 Kurskod TSFS04 Provkod TEN1 Kursnamn Elektriska drivsystem Institution ISY Antal uppgifter

Läs mer

Definition av kraftelektronik

Definition av kraftelektronik F1: Introduktion till Kraftelektronik Definition av kraftelektronik Den enegelska motsvarigheten till kraft elektronik är Power electronics. På Wikipedia kan man hitta följande definition: Power electronics

Läs mer

ENKEL Teknik 14. Enkla maskiner. Art nr 517

ENKEL Teknik 14. Enkla maskiner. Art nr 517 14 Enkla maskiner Enkla maskiner, eller som man ibland säger, enkla mekanismer, hör till de allra tidigaste tekniska uppfinningarna som människan känner till. Kilen Enkla maskiner har varit kända ända

Läs mer

Lokal pedagogisk plan

Lokal pedagogisk plan Syfte med arbetsområdet: Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i fysik

Läs mer

4. Förhållandet mellan temperatur och rörelseenergi a. Molekyler och atomer rör sig! b. Snabbare rörelse högre rörelseenergi högre temperatur

4. Förhållandet mellan temperatur och rörelseenergi a. Molekyler och atomer rör sig! b. Snabbare rörelse högre rörelseenergi högre temperatur Energi 1. Vad är energi? a. Förmåga att uträtta ett arbete 2. Olika former av energi a. Lägesenergi b. Rörelseenergi c. Värmeenergi d. Strålningsenergi e. Massa f. Kemisk energi g. Elektrisk energi 3.

Läs mer

teknik inte till sin rätt utan blir bara ett tomt ord på bakluckan och i reklambroschyren.

teknik inte till sin rätt utan blir bara ett tomt ord på bakluckan och i reklambroschyren. teknik TEXT: JONAS JARLMARK, BILD PORSCHE AG Hybridtekniken tar snabba kliv framåt när Porsche skräddarsyr den för sina modeller. Porsche 918 Spyder Porsche Cayenne S Hybrid Porsche 911 GT3 R Hybrid HYBRID.

Läs mer

Vid inträdesprovet till agroteknologi får man använda formelsamlingen som publicerats på nätet.

Vid inträdesprovet till agroteknologi får man använda formelsamlingen som publicerats på nätet. Vid inträdesprovet till agroteknologi får man använda formelsamlingen som publicerats på nätet. Här är a)-delens mångvalsfrågor. I inträdesprovet ingår antingen samma frågor eller liknande frågor. Bekanta

Läs mer

EN ÖVERSIKT AV ELMOTORER

EN ÖVERSIKT AV ELMOTORER EN ÖVERSIKT AV ELMOTORER 2005-08-29 Av: Gabriel Jonsson Lärare: Maria Hamrin, Patrik Norqvist Inledning I denna uppsats presenteras några av de vanligaste elmotorerna vi stöter på i vardagen. Principerna

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande!

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande! Solcellsanläggning Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande Det finns många anledningar att utnyttja energin från solen, men hur går man tillväga? Vad krävs för att skapa sin egen solcellsanläggning?

Läs mer

Fotoelektriska effekten

Fotoelektriska effekten Fotoelektriska effekten Bakgrund År 1887 upptäckte den tyska fysikern Heinrich Hertz att då man belyser ytan på en metallkropp med ultraviolett ljus avges elektriska laddningar från ytan. Noggrannare undersökningar

Läs mer

Fysikaliska modeller

Fysikaliska modeller Fysikaliska modeller Olika syften med fysiken Grundforskarens syn Finna förklaringar på skeenden i naturen Ställa upp lagar för fysikaliska skeenden Kritiskt granska uppställda lagar Kontrollera uppställda

Läs mer

GREEN POWER PERKINS DIESEL MOTOR

GREEN POWER PERKINS DIESEL MOTOR GREEN POWER PERKINS DIESEL MOTOR 1500 RPM Typ GPS00P De Motor med integrerad vatten kyl- Motor : Teknisk beskrivning Optimerad gjutjärn cylinderblock med optimal fördelning av krafter Kolv kylning för

Läs mer

Klimatgreppet. Idé- och inspirationsmaterial för lärare

Klimatgreppet. Idé- och inspirationsmaterial för lärare Klimatgreppet Idé- och inspirationsmaterial för lärare övning www.teknikenshus.se Vem ger - vem tar? Syftet är att eleverna ska få en ökad förståelse för begreppet energi och för energiprincipen. Dessutom

Läs mer

Repetition energi. OBS. repetitionen innehåller inte allt Mer info finns på

Repetition energi. OBS. repetitionen innehåller inte allt Mer info finns på Repetition energi OBS. repetitionen innehåller inte allt Mer info finns på www.naturenergi.pbworks.com Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom + energi,

Läs mer

Smarta elnät För ett hållbart samhälle

Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Dagens kraftnät baserar sig på att elen produceras i stora kraftanläggningar och att flödet i transmissionsoch distributionsnäten

Läs mer

Prov 3 2014-10-13. (b) Hur stor är kraften som verkar på en elektron mellan plattorna? [1/0/0]

Prov 3 2014-10-13. (b) Hur stor är kraften som verkar på en elektron mellan plattorna? [1/0/0] Namn: Område: Elektromagnetism Datum: 13 Oktober 2014 Tid: 100 minuter Hjälpmedel: Räknare och formelsamling. Betyg: E: 25. C: 35, 10 på A/C-nivå. A: 45, 14 på C-nivå, 2 på A-nivå. Tot: 60 (34/21/5). Instruktioner:

Läs mer

Svar: Extra många frågor Energi

Svar: Extra många frågor Energi Svar: Extra många frågor Energi 1. Vad menas med arbete i fysikens mening? En kraft flyttar något en viss väg. Kraften är i vägens riktning. 2. Alva bär sin resväska i handen från hemmet till stationen.

Läs mer

Lösning. (1b) θ 2 = L R. Utgå nu från. α= d2 θ. dt 2 (2)

Lösning. (1b) θ 2 = L R. Utgå nu från. α= d2 θ. dt 2 (2) Lösningar till dugga för kursen Mekanik II, FA02, GyLärFys, KandFys, F, Q, W, ES Tekn-Nat Fak, Uppsala Universitet Tid: 7 april 2009, kl 4.00 7.00. Plats: Skrivsalen, Polacksbacken, Uppsala. Tillåtna hjälpmedel:

Läs mer