SIKA Statistik Vägtrafik Reviderad. Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, andra kvartalet 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIKA Statistik Vägtrafik Reviderad. Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, andra kvartalet 2005"

Transkript

1 SIKA Statistik 2005:13 Vägtrafik Reviderad Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, andra kvartalet 2005 Swedish national and international road goods transport, second quarter 2005

2

3 SIKA Statistik 2005:13 Vägtrafik Reviderad Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, andra kvartalet 2005 Swedish national and international road goods transport, second quarter 2005 Statens institut för kommunikationsanalys

4 2 SIKA Statistik är SIKA:s publikationsserie för års- och kvartalsstatistik. Från och med avseendeåret 2005 omfattar denna serie även statistik som tidigare publicerats som SIKA Statistiska Meddelanden (SSM). Statistiken omfattar huvudområdena vägtrafik, bantrafik, sjöfart, luftfart, post, tele, kollektivtrafik och kommunikationsmönster. Hittills under 2005 har följande rapporter i serien SIKA Statistik publicerats: 2005:1 Luftfart :2 Kollektivtrafik och samhällsbetalda resor :3 Postverksamhet :4 Sjöfartsföretag :5 Televerksamhet :6 Färdtjänst och riksfärdtjänst :7 Utrikes och inrikes trafik med fartyg, första kvartalet :8 Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, första kvartalet :9 Fordon enligt vägtrafikregistret, andra kvartalet :10 Utrikes och inrikes trafik med fartyg, andra kvartalet :11 Svenska och utländska fartyg i svensk regi :12 Fordon enligt vägtrafikregistret, tredje kvartalet :13 Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, andra kvartalet 2005 Ansvarig utgivare: Lennart Thörn ISSN X ISSN För information kontakta: Statistikansvarig myndighet: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA Telefon: , fax: E-post: Webbadress: Producent: Statistiska centralbyrån

5 3 Innehåll Contents Sida/page 5 Till läsaren Some explanations 6 Statistikansvar och publicering Dissemination 7 Huvudresultat, andra kvartalet 2005 Main results, second quarter Engelsk sammanfattning Summary in English 9 Tabellavdelning Tables 31 Metod och kvalitet Method and quality 32 Stratumtabell Information on sample 33 Storstadsområden City areas 34 Varugrupper enl. NST/R Commodity groups according to NST/R Tabeller Tables Sida/page Inrikestrafik Tabell 9 1. Svenska lastbilars godstransporter under andra kvartalet A. Inrikes godstransporter med svenska lastbilar fördelat på varugrupper. Transporterad godsmängd. Totalt. Kvantiteter i tal ton 11 2B. Inrikes godstransporter med svenska lastbilar fördelat på varugrupper. Yrkesmässig trafik. Kvantitet i tal ton 12 2C. Inrikes godstransporter med svenska lastbilar fördelat på varugrupper. Firmabilstrafik. Kvantiteter i tal ton 13 3A. Inrikes godstransporter med svenska lastbilar fördelat på varugrupper. Transportarbete. Totalt. Transportarbete i miljoner tonkm 14 3B. Inrikes godstransporter med svenska lastbilar fördelat på varugrupper. Yrkesmässig trafik. Transportarbete i miljoner tonkm 15 3C. Inrikes godstransporter med svenska lastbilar fördelat på varugrupper. Firmabilstrafik. Transportarbete i miljoner tonkm National transport Table 1. Transport of goods by road by Swedish registered lorries in the second quarter of A. National road goods transport with Swedish registered lorries by NST/R commodity groups. Goods carried. Total. Quantity in tonnes 2B. National road goods transport with Swedish registered lorries by NST/R commodity groups. Transport for hire. Quantity in tonnes 2C. National road goods transport with Swedish registered lorries by NST/R commodity groups. Transport on own account. Quantity in tonnes 3A. National road goods transport with Swedish registered lorries by NST/R commodity groups. Tonnekilometres performed. Total. Million tonne-kilometres 3B. National road goods transport with Swedish registered lorries by NST/R commodity groups. Transport for hire. Million tonne-kilometres 3C. National road goods transport with Swedish registered lorries by NST/R commodity groups. Transport on own account. Million tonne-kilometres

6 4 Tabell 16 4A. Inrikes godstransporter med svenska lastbilar fördelat på varugrupper. Körda kilometer. Totalt. Kilometer i tal 17 4B. Inrikes godstransporter med svenska lastbilar fördelat på varugrupper. Yrkesmässig trafik. Kilometer i tal 18 4C. Inrikes godstransporter med svenska lastbilar fördelat på varugrupper. Firmabilstrafik. Kilometer i tal Table 4A. National road goods transport with Swedish registered lorries by NST/R commodity groups. Kilometres driven. Total. Kilometres in B. National road goods transport with Swedish registered lorries by NST/R commodity groups. Transport for hire. Kilometres in C. National road goods transport with Swedish registered lorries by NST/R commodity groups. Transport on own account. Kilometres in A. Inrikes godstransporter med svenska lastbilar fördelat på varugrupper. Antal transporter. Totalt. Antal transporter i tal 5A. National road goods transport with Swedish registered lorries by NST/R commodity groups. Number of haulages. Total. Number of haulages in B. Inrikes godstransporter med svenska lastbilar fördelat på varugrupper. Yrkesmässig trafik. Antal transporter i tal 21 5C. Inrikes godstransporter med svenska lastbilar fördelat på varugrupper. Firmabilstrafik. Antal transporter i tal Inrikes godstransporter med svenska lastbilar. Lastade och lossade godsmängder efter län samt efter destination resp. ursprung Utrikestrafik 23 7A. Utrikes godstransporter med svenska lastbilar fördelat på varugrupper. Transporter från Sverige. Kvantitet i tals ton 24 7B. Utrikes godstransporter med svenska lastbilar fördelat på varugrupper. Transporter till Sverige. Kvantitet i tals ton 25 8A. Utrikes godstransporter med svenska lastbilar fördelat på varugrupper. Transporter från Sverige. Transportarbete i miljoner tonkm 26 8B. Utrikes godstransporter med svenska lastbilar fördelat på varugrupper. Transporter till Sverige. Transportarbete i miljoner tonkm 27 9A. Utrikes godstransporter med svenska lastbilar fördelat på mottagarland. Kvantitet i tal ton 28 9B. Utrikes godstransporter med svenska lastbilar fördelat på avsändarland. Kvantitet i tal ton 29 10A. Utrikes godstransporter med svenska lastbilar fördelat på mottagarland. Transportarbete i miljoner tonkm 30 10B. Utrikes godstransporter med svenska lastbilar fördelat på avsändarland. Transportarbete i miljoner tonkm 5B. National road goods transport with Swedish registered lorries by NST/R commodity groups. Transport for hire. Number of haulages in C. National road goods transport with Swedish registered lorries by NST/R commodity groups. Transport on own account. Number of haulages in National road goods transport with Swedish registered lorries. Loaded and unloaded goods in tonnes by county and some city areas by destination and origin of the haulages respectively International transport 7A. International road goods transport with Swedish registered lorries by NST/R commodity groups. Transport from Sweden. Quantity in tonnes 7B. International road goods transport with Swedish registered lorries by NST/R commodity groups. Transport to Sweden. Quantity in tonnes 8A. International road goods transport with Swedish registered lorries by NST/R commodity groups. Transport from Sweden. Million tonne-kilometres 8B. International road goods transport with Swedish registered lorries by NST/R commodity groups. Transport to Sweden. Million tonne-kilometres 9A. International road goods transport with Swedish registered lorries divided according to receiving country. Quantity in tonnes 9B. International road goods transport with Swedish registered lorries divided according to dispatching country. Quantity in tonnes 10A. International road goods transport with Swedish registered lorries divided according to receiving country. Million tonne-kilometres 10B. International road goods transport with Swedish registered lorries divided according to dispatching country. Million tonne-kilometres

7 5 Till läsaren Förklaringar och definitioner Med inrikes trafik avses den trafik som svenskregistrerade lastbilar presterar med gods som både lastats och lossats inom landet. Med utrikes trafik avses den trafik som svenskregistrerade lastbilar presterar med utrikes destinerat gods eller gods som lastas utrikes med svensk destination samt cabotage och tredjelandstrafik. Med cabotage avses inrikestrafik i ett annat land än Sverige. Med tredjelandstrafik avses trafik mellan två andra länder än Sverige. Samtliga lastbilar i undersökningen ska ha en maximilastvikt på 3,5 ton eller mer. Totaltvikt är antingen summan av fordonets tjänstevikt och den beräknade vikten av det största antal personer utom föraren och den största mängden gods som fordonet är inrättat för. Tjänstevikt för lastbilar är den sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick vid användning av tyngsta till fordonet hörande karosseri, verktyg och reservhjul, som hör till fordonet, bränsle, smörjolja och vatten samt föraren. Maximilastvikt beräknas som skillnaden mellan fordonets totaltvikt och tjänstevikt. Lastbil enligt Bilregistret är ett fordon som ej är att anse som en personbil eller buss. Trafikarbetet redovisas som antal körda kilometer. Transportarbetet redovisas i tonkilometer. Tonkilometer beräknas som produkten av pålast i ton och körda kilometer per körning. Yrkesmässig trafik avser transporter åt andra mot betalning medan transporter för egen räkning benämns firmabilstrafik. Varuklassificeringen i tabellerna följer EU:s transportstatistiska varunomenklatur Nomenclature uniforme des merchandises pour les Statistiques de Transport, reviderad version (R), NST/R. Se sidan 34. Fr. o. m. kvartal särredovisas EU:s 25 medlemsländer i tabellerna 9 och 10. Summeringar stämmer inte alltid exakt med summaraden. Detta beror på avrundningar i delposterna. Teckenförklaring Explanation of symbols.. Uppgifter ej tillgängliga Data not available. Uppgifter kan ej förekomma Data not applicable - Intet finns att redovisa Magnitude nil 0 Mindre än 0,5 av enheten Magnitude less than half of unit employed r Reviderade uppgifter Revised data

8 6 Statistikansvar och publicering Beställare av den här redovisade statistiken är SIKA Statens institut för kommunikationsanalys som är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transporter och kommunikationer. Producent är Statistiska centralbyrån, enheten för Transportstatistik. Spridningsform Statistiken publiceras på SIKA:s webbplats: samt på SCB:s webbplats De kvartalsvisa resultaten från undersökningen publiceras fem månader efter kvartalets utgång och årssammanställningen publiceras senast 8 månader efter undersökningårets utgång. Publikationer med anknytning Tidigare undersökningar avseende inrikes respektive utrikes trafik med svenska lastbilar har publicerats i SCB:s serie Statistiska meddelanden TK30 respektive TK56. En undersökning av varutransporter med lätta lastbilar genomfördes under fjärde kvartalet 1999 t.o.m. tredje kvartalet Resultat från undersökningen har publicerats i SCB:s serie Statistiska meddelanden TK57. De uppgifter som Eurostat EU:s statistikorgan efterfrågar enligt förordning, kommer så småningom att presenteras för varje medlemsland i Eurostats publikationer: Panorama of Transport. EU Transports in figures, en pocketbok. Statistics in Focus. New Cronos (Eurostats databas).

9 7 Huvudresultat, andra kvartalet 2005 Förändringar i undersökningen Till följd av EU:s krav och målsättningar för undersökningen så ändrades urvalsdesignen inför Inga signifikanta nivåskillnaders kan ses i årsskattningarna efter införandet. En mer ingående analys visar att den nya designen givit lägre felmarginaler för såväl ton, tonkilometer, kilometer i de flesta redovisningsgrupperna. I de fall felmarginalerna ökat så är det framförallt för transporterad godsmängd (ton). Vidare har felmarginalerna genomgående försämrats för inrikes firmabilstrafik, vilket var väntat eftersom dessa lastbilar tidigare varit överrepresenterad i urvalet. Huvudresultat Undersökningen visar att de svenskregistrerade lastbilarna transporterade 94 miljoner ton gods under andra kvartalet Transportarbetet under motsvarande period uppgick till miljoner tonkilometer och trafikarbetet uppgick till 709 miljoner kilometer. Den övervägande delen, 88 procent, av transportarbetet utfördes i inrikes trafik. I genomsnitt var en lastbil lastad med 16 ton gods. Inrikes godstrafik De svenskregistrerade lastbilarna transporterade 93 miljoner ton gods i inrikes trafik varav 93 procent i yrkesmässig trafik. 29 procent av godset som transporterades bestod av jord, sten, grus och sand. Andra betydelsefulla varugrupper var maskiner, transportutrustning och tillverkade artiklar samt rundvirke. 73 procent av godset som transporterades var inomlänstransporter d.v.s. både lastning och lossning skedde i samma län. Transportarbetet i inrikes trafik uppgick till miljoner tonkilometer, varav 94 procent utfördes i yrkesmässig trafik. Andelen tomkörningar, med avseende på antal körda kilometer, var 23 procent vid inrikes trafik. I stormen som drabbade södra Sverige natten till den nionde januari blåste skog motsvarande nästan en hel årsavverkning i landet omkull. I statistiken syns det främst genom en uppgång i varugruppen rundvirke. Regeringen beslutade den sjunde mars att lastbilar från alla EU-länder får användas i de stormdrabbade länen. Uppgifter om transporter med utländska lastbilar ingår dock inte i denna undersökning. Utrikes godstrafik Utrikestrafik utgör en liten del av de svenskregistrerade lastbilarnas samlade transportverksamhet. Två procent av den transporterade godsmängden och 12 procent av det totala transportarbetet samt 11 procent av trafikarbetet avsåg utrikes transporter under perioden. De svenskregistrerade lastbilarna transporterade 1,8 miljoner ton gods i utrikes trafik under andra kvartalet procent av godsmängden transporterades från Sverige medan 32 procent transporterades till Sverige. 13 procent av godset transporterades i cabotage eller tredjelandstrafik. Den dominerande varugruppen i utrikes trafiken var maskiner, transportutrustning, tillverkade artiklar samt övrigt gods. De största avsändar-/mottagarländerna för gods till och från Sverige var Norge, Finland och Tyskland. Transporterna visavi EU-området, EU25, stod för 39 procent av transporterad godsmängd och 61 procent av transportarbetet. Som enskilt land utanför EU svarade Norge för 60 procent av kvantiteten och 38 procent av transportarbetet. Andelen tomkörningar, med avseende på antal körda kilometer, var 12 procent vid utrikes trafik. De värden för utrikes transporter som redovisas på kvartalsnivå är osäkra, vilket också redovisas i tabellerna med konfidensintervall för varje värde. Förändringsskattningar mellan kvartal blir då också mycket osäkra. Det innebär att stor försiktighet skall tillämpas vid jämförelser mellan kvartalen och när slutsatser eventuellt dras om förändringar i de utrikes transporterna. En metodförändring genomfördes i undersökningen från och med första kvartalet Den innebar i korthet att de stora betydelsefulla utrikestransporterna bättre täcks in än i tidigare kvartalsundersökningar. I föreliggande redovisning syns effekten av detta genom snävare konfidensintervall än tidigare. I och med metodöversynen bör säkerheten i skattningarna av utrikestransporterna bli avsevärt bättre framöver.

10 8 Summary in English The survey This report is based on data according to the EU Council Regulation (EC) No. 1172/98 of 25 May 1998 on statistical returns in respect of the carriage of goods by road in force from 1 st of January The survey was conducted for the first time in Sweden regarding the survey year This survey replaces the earlier surveys regarding Swedish domestic and international road goods transport. Main results Swedish lorries transported 94 million tonnes of goods during the second quarter 2005 and performed million tonne-kilometres. 98 per cent of the goods were transported within the country. In total, Swedish lorries performed 709 million kilometres of which 89 per cent in Sweden with goods loaded and unloaded or without load. The number of journeys totalled 9.5 million during the same period. Some changes have been made in the survey design regarding the survey year These changes may effect the results presented in this report and must be taken in to consideration. The survey is ordered and financed by the Swedish Institute for Transport and Communication Analysis (SIKA) and carried out by Statistics Sweden. The results are based on a sample survey. A sample of lorries in operation was selected the second quarter 2005 from a population of about lorries with a loading capacity of 3.5 tonnes and more.

11 9 1. Svenska lastbilars godstransporter under andra kvartalet Transport of goods by road by Swedish registered lorries in the second quarter of 2005 Kvartal 2 95 % konfidensintervall Kvartal Antal lastbilar, totalt Yrkesmässig trafik Firmabilstrafik Lastad godsmängd i tal ton r Inrikes trafik r ± r Yrkesmässig trafik r ± r Firmabilstrafik r ± r Utrikes trafik ± Från Sverige till utlandet 981 ± Från utlandet till Sverige 576 ± Övrig trafik i utlandet ± Transportarbete i miljoner tonkm r Inrikes trafik r ± Yrkesmässig trafik r ± Firmabilstrafik 568 r ± 130 r 711 Utrikes trafik ± Från Sverige till utlandet 559 ± Från utlandet till Sverige 390 ± Övrig trafik i utlandet ± Körda kilometer i tal km r Inrikes trafik r ± r Yrkesmässig trafik med last r ± r Yrkesmässig trafik utan last r ± r Firmabilstrafik med last r ± r Firmabilstrafik utan last ± Utrikes trafik ± Tomkörningar ± Antal transporter i tal r Inrikes trafik r ± 703 r Yrkesmässig trafik med last r ± 401 r Yrkesmässig trafik utan last r ± 349 r Firmabilstrafik med last 859 r ± 189 r 886 Firmabilstrafik utan last 343 ± Utrikes trafik ± med last 102 ± utan last 47 ± ) Tredjelandstrafik och cabotage. Cross-trade and cabotage. 2) Se sidan 7, Utrikes godstrafik. See page 7, International road goods transport.

12 10 2A. Inrikes godstransporter med svenska lastbilar fördelat på varugrupper. Transporterad godsmängd. Totalt. Kvantiteter i tal ton 2A. National road goods transport with Swedish registered lorries by NST/R commodity groups. Goods carried. Total. Quantity in tonnes A. Totalt Total NST/R Kapitel 2 NST/R Inrikes trafik, totalt r ± r Chapter 2 0 Jordbruksprodukter och levande djur ± Spannmål, jordbruksprodukter ± Rundvirke ± Sågade och hyvlade trävaror ± Flis-/trä-/sågavfall ± Livsmedel och djurfoder, oljefröer, oljehaltiga frukter r ± r Fasta mineralbränslen 476 ± Petroleumprodukter och råolja ± Metaller och metallskrot ± Metallprodukter ± Råa och bearbetade mineraler, byggmaterial ± Jord, sten, grus, sand ± Gödningsmedel 540 ± Kemikalier ± Pappersmassa, returpapper, pappersavfall ± Maskiner, transportutrustning, tillverkade artiklar och övrigt gods r ± r Maskiner, apparater, transportmedel ± Blandad last inkl. styckegods r ± r Papper, papp och varor ± Tomemballage (begagnat), förpackningsmaterial r ± 341 r Sopor, avfall inkl. snö ± Okänd last 26 ± ) Mängden transporterat farligt gods uppgick under kvartal 2 år 2005 till tusen ton. The amount dangerous goods totalled thousand tonnes during the second quarter ) En mer utförlig förklaring till varugrupperna finns på sidan 34. A more detailed description of the commodity groups is found on page 34.

13 11 2B. Inrikes godstransporter med svenska lastbilar fördelat på varugrupper. Yrkesmässig trafik. Kvantitet i tal ton 2B. National road goods transport with Swedish registered lorries by NST/R commodity groups. Transport for hire. Quantity in tonnes B. Yrkesmässig trafik Transport for hire NST/R Kapitel 2 NST/R Inrikes trafik, totalt r ± r Chapter 2 0 Jordbruksprodukter och levande djur ± Spannmål, jordbruksprodukter ± Rundvirke ± Sågade och hyvlade trävaror ± Flis-/trä-/sågavfall ± Livsmedel och djurfoder, oljefröer, oljehaltiga frukter r ± r Fasta mineralbränslen 437 ± Petroleumprodukter och råolja ± Metaller och metallskrot ± Metallprodukter ± Råa och bearbetade mineraler, byggmaterial ± Jord, sten, grus, sand ± Gödningsmedel 540 ± Kemikalier ± Pappersmassa, returpapper, pappersavfall ± Maskiner, transportutrustning, tillverkade artiklar och övrigt gods r ± r Maskiner, apparater, transportmedel ± Blandad last inkl. styckegods r ± r Papper, papp och varor ± Tomemballage (begagnat), förpackningsmaterial r ± 329 r Sopor, avfall inkl. snö ± Okänd last 26 ± ) Mängden transporterat farligt gods uppgick under kvartal 2 år 2005 till tusen ton. The amount dangerous goods totalled thousand tonnes during the second quarter ) En mer utförlig förklaring till varugrupperna finns på sidan 34. A more detailed description of the commodity groups is found on page 34.

14 12 2C. Inrikes godstransporter med svenska lastbilar fördelat på varugrupper. Firmabilstrafik. Kvantiteter i tal ton 2C. National road goods transport with Swedish registered lorries by NST/R commodity groups. Transport on own account. Quantity in tonnes C. Firmabilstrafik Transport on own account NST/R Kapitel 2 NST/R Inrikes trafik, totalt r ± r Chapter 2 0 Jordbruksprodukter och levande djur 614 ± Spannmål, jordbruksprodukter 24 ± Rundvirke 74 ± Sågade och hyvlade trävaror 150 ± Flis-/trä-/sågavfall 337 ± Livsmedel och djurfoder, oljefröer, oljehaltiga frukter r ± r Fasta mineralbränslen Petroleumprodukter och råolja 787 ± Metaller och metallskrot 121 ± Metallprodukter 53 ± Råa och bearbetade mineraler, byggmaterial ± Jord, sten, grus, sand ± Gödningsmedel Kemikalier 17 ± Pappersmassa, returpapper, pappersavfall Maskiner, transportutrustning, tillverkade artiklar och övrigt gods ± Maskiner, apparater, transportmedel 190 ± Blandad last inkl. styckegods 496 ± Papper, papp och varor 162 ± Tomemballage (begagnat), förpackningsmaterial 148 ± Sopor, avfall inkl. snö 613 ± Okänd last - - 1) Mängden transporterat farligt gods uppgick under kvartal 2 år 2005 till 942 tusen ton. The amount dangerous goods totalled 942 thousand tonnes during the second quarter ) En mer utförlig förklaring till varugrupperna finns på sidan 34. A more detailed description of the commodity groups is found on page 34.

15 13 3A. Inrikes godstransporter med svenska lastbilar fördelat på varugrupper. Transportarbete. Totalt. Transportarbete i miljoner tonkm 3A. National road goods transport with Swedish registered lorries by NST/R commodity groups. Tonne-kilometers performed. Total. Million tonne-kilometres A. Totalt Total NST/R Kapitel 2 NST/R Inrikes trafik, totalt r ± Chapter 2 0 Jordbruksprodukter och levande djur ± Spannmål, jordbruksprodukter 167 ± Rundvirke ± Sågade och hyvlade trävaror 381 ± Flis-/trä-/sågavfall 343 ± Livsmedel och djurfoder, oljefröer, oljehaltiga frukter r ± 266 r Fasta mineralbränslen 61 ± Petroleumprodukter och råolja 446 ± Metaller och metallskrot 146 ± Metallprodukter 253 ± Råa och bearbetade mineraler, byggmaterial ± Jord, sten, grus, sand 650 ± Gödningsmedel 14 ± Kemikalier 447 ± Pappersmassa, returpapper, pappersavfall 122 ± Maskiner, transportutrustning, tillverkade artiklar och övrigt gods r ± Maskiner, apparater, transportmedel 349 ± Blandad last inkl. styckegods r ± Papper, papp och varor 250 ± Tomemballage (begagnat), förpackningsmaterial 144 ± Sopor, avfall inkl. snö 136 ± Okänd last 6 ± ) Transportarbetet med farligt gods uppgick under kvartal 2 år 2005 till 541 miljoner tonkm. The number of tonne-kilometres performed with dangerous goods totalled 541 million tonne-kilometres during the second quarter ) En mer utförlig förklaring till varugrupperna finns på sidan 34. A more detailed description of the commodity groups is found on page 34.

16 14 3B. Inrikes godstransporter med svenska lastbilar fördelat på varugrupper. Yrkesmässig trafik. Transportarbete i miljoner tonkm 3B. National road goods transport with Swedish registered lorries by NST/R commodity groups. Transport for hire. Million tonne-kilometres B. Yrkesmässig trafik Transport for hire NST/R Kapitel 2 NST/R Inrikes trafik, totalt r ± Chapter 2 0 Jordbruksprodukter och levande djur ± Spannmål, jordbruksprodukter 163 ± Rundvirke ± Sågade och hyvlade trävaror 367 ± Flis-/trä-/sågavfall 331 ± Livsmedel och djurfoder, oljefröer, oljehaltiga frukter ± Fasta mineralbränslen 51 ± Petroleumprodukter och råolja 375 ± Metaller och metallskrot 133 ± Metallprodukter 237 ± Råa och bearbetade mineraler, byggmaterial ± Jord, sten, grus, sand 618 ± Gödningsmedel 14 ± Kemikalier 444 ± Pappersmassa, returpapper, pappersavfall 122 ± Maskiner, transportutrustning, tillverkade artiklar och övrigt gods r ± Maskiner, apparater, transportmedel 335 ± Blandad last inkl. styckegods r ± Papper, papp och varor 228 ± Tomemballage (begagnat), förpackningsmaterial 129 ± Sopor, avfall inkl. snö 107 ± Okänd last 6 ± ) Transportarbetet med farligt gods uppgick under kvartal 2 år 2005 till 467 miljoner tonkm. The number of tonne-kilometres performed with dangerous goods totalled 467 million tonne-kilometres during the second quarter ) En mer utförlig förklaring till varugrupperna finns på sidan 34. A more detailed description of the commodity groups is found on page 34.

17 15 3C. Inrikes godstransporter med svenska lastbilar fördelat på varugrupper. Firmabilstrafik. Transportarbete i miljoner tonkm 3C. National road goods transport with Swedish registered lorries by NST/R commodity groups. Transport on own account. Million tonne-kilometres C. Firmabilstrafik Transport on own account NST/R Kapitel 2 NST/R Inrikes trafik, totalt r ± 130 r 711 Chapter 2 0 Jordbruksprodukter och levande djur 36 ± Spannmål, jordbruksprodukter 5 ± 7 6 Rundvirke 1 ± 2 92 Sågade och hyvlade trävaror 14 ± Flis-/trä-/sågavfall 12 ± Livsmedel och djurfoder, oljefröer, oljehaltiga frukter 192 r ± 72 r Fasta mineralbränslen Petroleumprodukter och råolja 71 ± Metaller och metallskrot 13 ± Metallprodukter 16 ± Råa och bearbetade mineraler, byggmaterial 43 ± Jord, sten, grus, sand 32 ± Gödningsmedel Kemikalier 3 ± 3 8 Pappersmassa, returpapper, pappersavfall Maskiner, transportutrustning, tillverkade artiklar och övrigt gods 142 ± Maskiner, apparater, transportmedel 14 ± 9 24 Blandad last inkl. styckegods 70 ± Papper, papp och varor 22 ± 18 2 Tomemballage (begagnat), förpackningsmaterial 15 ± 9 22 Sopor, avfall inkl. snö 29 ± Okänd last - - 1) Transportarbetet med farligt gods uppgick under kvartal 2 år 2005 till 74 miljoner tonkm. The number of tonne-kilometres performed with dangerous goods totalled 74 million tonne-kilometres during the second quarter ) En mer utförlig förklaring till varugrupperna finns på sidan 34. A more detailed description of the commodity groups is found on page 34.

18 16 4A. Inrikes godstransporter med svenska lastbilar fördelat på varugrupper. Körda kilometer. Totalt. Kilometer i tal 4A. National road goods transport with Swedish registered lorries by NST/R commodity groups. Kilometres driven. Total. Kilometres in A. Totalt Total NST/R Kapitel 1 NST/R Inrikes trafik, totalt r ± r Chapter 1 0 Jordbruksprodukter och levande djur ± Spannmål, jordbruksprodukter ± Rundvirke ± Sågade och hyvlade trävaror ± Flis-/trä-/sågavfall ± Livsmedel och djurfoder, oljefröer, oljehaltiga frukter r ± r Fasta mineralbränslen ± Petroleumprodukter och råolja ± Metaller och metallskrot ± Metallprodukter ± Råa och bearbetade mineraler, byggmaterial ± Jord, sten, grus, sand ± Gödningsmedel 678 ± Kemikalier ± Pappersmassa, returpapper, pappersavfall ± Maskiner, transportutrustning, tillverkade artiklar och övrigt gods r ± r Maskiner, apparater, transportmedel ± Blandad last inkl. styckegods r ± r Papper, papp och varor ± Tomemballage (begagnat), förpackningsmaterial r ± r Sopor, avfall inkl. snö ± Okänd last 343 ± Utan last r ± r ) En mer utförlig förklaring till varugrupperna finns på sidan 34. A more detailed description of the commodity groups is found on page 34.

19 17 4B. Inrikes godstransporter med svenska lastbilar fördelat på varugrupper. Yrkesmässig trafik. Kilometer i tal 4B. National road goods transport with Swedish registered lorries by NST/R commodity groups. Transport for hire. Kilometres in B. Yrkesmässig trafik Transport for hire NST/R Kapitel 1 NST/R Inrikes trafik, totalt r ± r Chapter 1 0 Jordbruksprodukter och levande djur ± Spannmål, jordbruksprodukter ± Rundvirke ± Sågade och hyvlade trävaror ± Flis-/trä-/sågavfall ± Livsmedel och djurfoder, oljefröer, oljehaltiga frukter r ± r Fasta mineralbränslen ± Petroleumprodukter och råolja ± Metaller och metallskrot ± Metallprodukter ± Råa och bearbetade mineraler, byggmaterial ± Jord, sten, grus, sand ± Gödningsmedel 678 ± Kemikalier ± Pappersmassa, returpapper, pappersavfall ± Maskiner, transportutrustning, tillverkade artiklar och övrigt gods r ± r Maskiner, apparater, transportmedel ± Blandad last inkl. styckegods r ± r Papper, papp och varor ± Tomemballage (begagnat), förpackningsmaterial r ± r Sopor, avfall inkl. snö ± Okänd last 343 ± Utan last r ± r ) En mer utförlig förklaring till varugrupperna finns på sidan 34. A more detailed description of the commodity groups is found on page 34.

20 18 4C. Inrikes godstransporter med svenska lastbilar fördelat på varugrupper. Firmabilstrafik. Kilometer i tal 4C. National road goods transport with Swedish registered lorries by NST/R commodity groups. Transport on own account. Kilometres in C. Firmabilstrafik Transport on own account NST/R Kapitel 1 NST/R Inrikes trafik, totalt r ± r Chapter 1 0 Jordbruksprodukter och levande djur ± Spannmål, jordbruksprodukter 820 ± Rundvirke 51 ± Sågade och hyvlade trävaror 615 ± Flis-/trä-/sågavfall 398 ± Livsmedel och djurfoder, oljefröer, oljehaltiga frukter r ± r Fasta mineralbränslen Petroleumprodukter och råolja ± Metaller och metallskrot ± Metallprodukter ± Råa och bearbetade mineraler, byggmaterial ± Jord, sten, grus, sand ± Gödningsmedel Kemikalier 165 ± Pappersmassa, returpapper, pappersavfall Maskiner, transportutrustning, tillverkade artiklar och övrigt gods ± Maskiner, apparater, transportmedel ± Blandad last inkl. styckegods ± Papper, papp och varor ± Tomemballage (begagnat), förpackningsmaterial ± Sopor, avfall inkl. snö ± Okänd last - - Utan last ± ) En mer utförlig förklaring till varugrupperna finns på sidan 34. A more detailed description of the commodity groups is found on page 34.

21 19 5A. Inrikes godstransporter med svenska lastbilar fördelat på varugrupper. Antal transporter. Totalt. Antal transporter i tal 5A. National road goods transport with Swedish registered lorries by NST/R commodity groups. Number of haulages. Total. Number of haulages in A. Totalt Total NST/R Kapitel 2 NST/R Inrikes trafik, totalt r ± 703 r Chapter 2 0 Jordbruksprodukter och levande djur 735 ± Spannmål, jordbruksprodukter 57 ± Rundvirke 380 ± Sågade och hyvlade trävaror 98 ± Flis-/trä-/sågavfall 156 ± Livsmedel och djurfoder, oljefröer, oljehaltiga frukter 608 r ± 149 r Fasta mineralbränslen 15 ± Petroleumprodukter och råolja 157 ± Metaller och metallskrot 98 ± Metallprodukter 64 ± Råa och bearbetade mineraler, byggmaterial ± Jord, sten, grus, sand ± Gödningsmedel 44 ± Kemikalier 138 ± Pappersmassa, returpapper, pappersavfall 50 ± Maskiner, transportutrustning, tillverkade artiklar och övrigt gods r ± 195 r Maskiner, apparater, transportmedel 225 ± Blandad last inkl. styckegods 798 r ± 140 r 680 Papper, papp och varor 106 ± Tomemballage (begagnat), förpackningsmaterial 335 r ± 95 r 402 Sopor, avfall inkl. snö 468 ± Okänd last 2 ± 3 28 Utan last r ± 357 r ) Antal transporter med farligt gods uppgick under kvartal 2 år 2005 till 114 tusen. The number of haulages with dangerous goods totalled 114 thousand during the second quarter ) En mer utförlig förklaring till varugrupperna finns på sidan 34. A more detailed description of the commodity groups is found on page 34.

22 20 5B. Inrikes godstransporter med svenska lastbilar fördelat på varugrupper. Yrkesmässig trafik. Antal transporter i tal 5B. National road goods transport with Swedish registered lorries by NST/R commodity groups. Transport for hire. Number of haulages in B. Yrkesmässig trafik Transport for hire NST/R Kapitel 2 NST/R Inrikes trafik, totalt r ± 703 r Chapter 2 0 Jordbruksprodukter och levande djur 695 ± Spannmål, jordbruksprodukter 53 ± Rundvirke 375 ± Sågade och hyvlade trävaror 89 ± Flis-/trä-/sågavfall 146 ± Livsmedel och djurfoder, oljefröer, oljehaltiga frukter 343 r ± 99 r Fasta mineralbränslen 14 ± Petroleumprodukter och råolja 131 ± Metaller och metallskrot 70 ± Metallprodukter 46 ± Råa och bearbetade mineraler, byggmaterial ± Jord, sten, grus, sand ± Gödningsmedel 44 ± Kemikalier 137 ± Pappersmassa, returpapper, pappersavfall 50 ± Maskiner, transportutrustning, tillverkade artiklar och övrigt gods r ± 178 r Maskiner, apparater, transportmedel 180 ± Blandad last inkl. styckegods 742 r ± 139 r 636 Papper, papp och varor 70 ± Tomemballage (begagnat), förpackningsmaterial 276 r ± 89 r 317 Sopor, avfall inkl. snö 356 ± Okänd last 2 ± 3 28 Utan last r ± 349 r ) Antal transporter med farligt gods uppgick under kvartal 2 år 2005 till 85 tusen. The number of haulages with dangerous goods totalled 85 thousand during the second quarter ) En mer utförlig förklaring till varugrupperna finns på sidan 34. A more detailed description of the commodity groups is found on page 34.

23 21 5C. Inrikes godstransporter med svenska lastbilar fördelat på varugrupper. Firmabilstrafik. Antal transporter i tal 5C. National road goods transport with Swedish registered lorries by NST/R commodity groups. Transport on own account. Number of haulages in C. Firmabilstrafik Transport on own account NST/R Kapitel 2 NST/R Inrikes trafik, totalt r ± 267 r Chapter 2 0 Jordbruksprodukter och levande djur 39 ± Spannmål, jordbruksprodukter 4 ± 6 12 Rundvirke 4 ± 9 26 Sågade och hyvlade trävaror 9 ± Flis-/trä-/sågavfall 10 ± Livsmedel och djurfoder, oljefröer, oljehaltiga frukter 265 r ± 119 r Fasta mineralbränslen Petroleumprodukter och råolja 27 ± Metaller och metallskrot 28 ± Metallprodukter 18 ± Råa och bearbetade mineraler, byggmaterial 93 ± Jord, sten, grus, sand 72 ± Gödningsmedel Kemikalier 1 ± 2 2 Pappersmassa, returpapper, pappersavfall Maskiner, transportutrustning, tillverkade artiklar och övrigt gods 216 ± Maskiner, apparater, transportmedel 45 ± Blandad last inkl. styckegods 56 ± Papper, papp och varor 36 ± 34 7 Tomemballage (begagnat), förpackningsmaterial 59 ± Sopor, avfall inkl. snö 113 ± Okänd last - - Utan last 343 ± ) Antal transporter med farligt gods uppgick under kvartal 2 år 2005 till 29 tusen. The number of haulages with dangerous goods totalled 29 thousand during the second quarter ) En mer utförlig förklaring till varugrupperna finns på sidan 34. A more detailed description of the commodity groups is found on page 34.

24 22 6. Inrikes godstransporter med svenska lastbilar. Lastade och lossade godsmängder efter län samt efter destination resp. ursprung 6. National road goods transport with Swedish registered lorries. Loaded and unloaded goods in tonnes by county and some city areas by destination and origin of the haulages respectively Län Lastad godsmängd, ton Lossad godsmängd, ton County Loaded goods, tonnes Unloaded goods, tonnes Totalt Därav med Totalt Därav med urdestination (%) sprung (%) Inom Till Inom Från egna andra egna andra länet/ län/omr länet/ län/omr omr omr Totalt r r r r Stockholm r r r r Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Därav Stor-Malmö Halland Västra Götaland Därav Stor-Göteborg Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten ) Se sidan 34 för definition av storstadsområden. Definitions of city areas, see page 34.

25 23 7A. Utrikes godstransporter med svenska lastbilar fördelat på varugrupper. Transporter från Sverige. Kvantitet i tals ton 2 7A. International road goods transport with Swedish registered lorries by NST/R commodity groups. Transport from Sweden. Quantity in tonnes NST/R Kapitel 1 NST/R Från Sverige till utlandet, totalt 981 ± Chapter 1 0 Jordbruksprodukter och levande djur 408 ± Spannmål, jordbruksprodukter.... Rundvirke 320 ± Sågade och hyvlade trävaror 78 ± Flis-/trä-/sågavfall Livsmedel och djurfoder, oljefröer, oljehaltiga frukter 43 ± Fasta mineralbränslen Petroleumprodukter och råolja Metaller och metallskrot Metallprodukter 34 ± Råa och bearbetade mineraler, byggmaterial 50 ± Jord, sten, grus, sand Gödningsmedel Kemikalier 36 ± Pappersmassa, returpapper, pappersavfall Maskiner, transportutrustning, tillverkade artiklar och övrigt gods 358 ± Maskiner, apparater, transportmedel 50 ± Blandad last inkl. styckegods 185 ± Papper, papp och varor 79 ± Tomemballage (begagnat), förpackningsmaterial 12 ± 8 42 Okänd last 7 ± 14-1) En mer utförlig förklaring till varugrupperna finns på sidan 34. A more detailed description of the commodity groups is found on page 34. 2) Se sidan 7, Utrikes godstrafik. See page 7, International road goods transport.

26 24 7B. Utrikes godstransporter med svenska lastbilar fördelat på varugrupper. Transporter till Sverige. Kvantitet i tals ton 2 7B. International road goods transport with Swedish registered lorries by NST/R commodity groups. Transport to Sweden. Quantity in tonnes NST/R Kapitel 1 NST/R Till Sverige från utlandet, totalt 576 ± Chapter 1 0 Jordbruksprodukter och levande djur 140 ± Spannmål, jordbruksprodukter 51 ± Rundvirke - - Sågade och hyvlade trävaror - - Flis-/trä-/sågavfall 63 ± Livsmedel och djurfoder, oljefröer, oljehaltiga frukter 84 ± Fasta mineralbränslen Petroleumprodukter och råolja Metaller och metallskrot Metallprodukter 19 ± Råa och bearbetade mineraler, byggmaterial 26 ± Jord, sten, grus, sand Gödningsmedel Kemikalier 81 ± Pappersmassa, returpapper, pappersavfall Maskiner, transportutrustning, tillverkade artiklar och övrigt gods 222 ± Maskiner, apparater, transportmedel 25 ± Blandad last inkl. styckegods 145 ± Papper, papp och varor.. 28 Tomemballage (begagnat), förpackningsmaterial 2 ± 1 13 Okänd last.. - 1) En mer utförlig förklaring till varugrupperna finns på sidan 34. A more detailed description of the commodity groups is found on page 34. 2) Se sidan 7, Utrikes godstrafik. See page 7, International road goods transport.

27 25 8A. Utrikes godstransporter med svenska lastbilar fördelat på varugrupper. Transporter från Sverige. Transportarbete i miljoner tonkm 2 8A. International road goods transport with Swedish registered lorries by NST/R commodity groups. Transport from Sweden. Million tonne-kilometres NST/R Kapitel 1 NST/R Från Sverige till utlandet, totalt 559 ± Chapter 1 0 Jordbruksprodukter och levande djur 93 ± Spannmål, jordbruksprodukter.... Rundvirke 41 ± 41.. Sågade och hyvlade trävaror 50 ± 43 7 Flis-/trä-/sågavfall Livsmedel och djurfoder, oljefröer, oljehaltiga frukter 26 ± Fasta mineralbränslen Petroleumprodukter och råolja Metaller och metallskrot Metallprodukter 32 ± Råa och bearbetade mineraler, byggmaterial 27 ± Jord, sten, grus, sand Gödningsmedel Kemikalier 31 ± Pappersmassa, returpapper, pappersavfall Maskiner, transportutrustning, tillverkade artiklar och övrigt gods 330 ± Maskiner, apparater, transportmedel 65 ± Blandad last inkl. styckegods 170 ± Papper, papp och varor 60 ± Tomemballage (begagnat), förpackningsmaterial 7 ± 5 21 Okänd last 0 ± 1-1) En mer utförlig förklaring till varugrupperna finns på sidan 34. A more detailed description of the commodity groups is found on page 34. 2) Se sidan 7, Utrikes godstrafik. See page 7, International road goods transport.

28 26 8B. Utrikes godstransporter med svenska lastbilar fördelat på varugrupper. Transporter till Sverige. Transportarbete i miljoner tonkm 2 8B. International road goods transport with Swedish registered lorries by NST/R commodity groups. Transport to Sweden. Million tonne-kilometres NST/R Kapitel 1 NST/R Till Sverige från utlandet, totalt 390 ± Chapter 1 0 Jordbruksprodukter och levande djur 97 ± Spannmål, jordbruksprodukter 56 ± Rundvirke - - Sågade och hyvlade trävaror - - Flis-/trä-/sågavfall 32 ± Livsmedel och djurfoder, oljefröer, oljehaltiga frukter 40 ± Fasta mineralbränslen Petroleumprodukter och råolja Metaller och metallskrot Metallprodukter 13 ± Råa och bearbetade mineraler, byggmaterial 14 ± 14 6 Jord, sten, grus, sand Gödningsmedel Kemikalier 48 ± Pappersmassa, returpapper, pappersavfall Maskiner, transportutrustning, tillverkade artiklar och övrigt gods 177 ± Maskiner, apparater, transportmedel 29 ± Blandad last inkl. styckegods 111 ± Papper, papp och varor.. 16 Tomemballage (begagnat), förpackningsmaterial 1 ± 1 8 Okänd last.. - 1) En mer utförlig förklaring till varugrupperna finns på sidan 34. A more detailed description of the commodity groups is found on page 34. 2) Se sidan 7, Utrikes godstrafik. See page 7, International road goods transport.

29 27 9A. Utrikes godstransporter med svenska lastbilar fördelat på mottagarland. Kvantitet i tal ton 1 9A. International road goods transport with Swedish registered lorries divided according to receiving country. Quantity in tonnes Från Sverige till utlandet Dispatched from Sweden Godsmängd, Totalt 981 ± Quantity, Total Belgien 15 ± 13 8 Cypern - - Danmark 32 ± Estland - - Finland 81 ± Frankrike 12 ± Grekland 9 ± 3 17 Irland -.. Italien 27 ± Lettland - - Litauen - - Luxemburg.. - Malta - - Nederländerna 47 ± Polen 3 ± 2 - Portugal.. - Slovakien.. - Slovenien.. - Spanien 18 ± Storbritannien.. - Tjeckien.. 3 Tyskland 60 ± Ungern.. - Österrike.... Summa EU-länder 327 ± Norge 647 ± Schweiz.... Summa EFTA-länder 648 ± Summa övriga länder i Europa.... Övriga världen - - 1) Se sidan 7, Utrikes godstrafik. See page 7, International road goods transport.

30 28 9B. Utrikes godstransporter med svenska lastbilar fördelat på avsändarland. Kvantitet i tal ton 1 9B. International road goods transport with Swedish registered lorries divided according to dispatching country. Quantity in tonnes Till Sverige från utlandet Received from Godsmängd, Totalt 576 ± Quantity, Total Belgien 27 ± 18 8 Cypern - - Danmark 48 ± Estland - - Finland 61 ± Frankrike 3 ± 2 10 Grekland 11 ± 4 13 Irland - - Italien 9 ± Lettland - - Litauen - - Luxemburg - - Malta - - Nederländerna 49 ± Polen.... Portugal - - Slovakien -.. Slovenien - - Spanien 14 ± Storbritannien - - Tjeckien -.. Tyskland 58 ± Ungern.... Österrike.. 10 Summa EU-länder 286 ± Norge 289 ± Schweiz Summa EFTA-länder 289 ± Summa övriga länder i Europa.... Övriga världen - - 1) Se sidan 7, Utrikes godstrafik. See page 7, International road goods transport.

31 29 10A. Utrikes godstransporter med svenska lastbilar fördelat på mottagarland. Transportarbete i miljoner tonkm 1 10A. International road goods transport with Swedish registered lorries divided according to receiving country. Million tonne-kilometres Från Sverige till utlandet Dispatched from Sweden Transportarbete, Totalt 559 ± Tonne-kilometres, Total Belgien 12 ± 9 8 Cypern - - Danmark 11 ± 9 14 Estland - - Finland 43 ± Frankrike 11 ± Grekland 18 ± 7 34 Irland -.. Italien 61 ± Lettland - - Litauen - - Luxemburg.. - Malta - - Nederländerna 43 ± Polen 2 ± 1 - Portugal.. - Slovakien.. - Slovenien.. - Spanien 48 ± Storbritannien.. - Tjeckien.. 3 Tyskland 57 ± Ungern.. - Österrike.... Summa EU-länder 337 ± Norge 212 ± Schweiz.... Summa EFTA-länder 213 ± Summa övriga länder i Europa.... Övriga världen - - 1) Se sidan 7, Utrikes godstrafik. See page 7, International road goods transport.

32 30 10B. Utrikes godstransporter med svenska lastbilar fördelat på avsändarland. Transportarbete i miljoner tonkm 1 10A. International road goods transport with Swedish registered lorries divided according to dispatching country. Million tonne-kilometres Till Sverige från utlandet Received from Transportarbete, Totalt 390 ± Tonne-kilometres, Total Belgien 27 ± 20 7 Cypern - - Danmark 17 ± Estland - - Finland 24 ± Frankrike 5 ± 2 14 Grekland 22 ± 8 26 Irland - - Italien 18 ± Lettland - - Litauen - - Luxemburg - - Malta - - Nederländerna 39 ± Polen.... Portugal - - Slovakien -.. Slovenien - - Spanien 36 ± Storbritannien - - Tjeckien -.. Tyskland 48 ± Ungern.... Österrike.. 11 Summa EU-länder 243 ± Norge 145 ± Schweiz.... Summa EFTA-länder 145 ± Summa övriga länder i Europa.... Övriga världen - - 1) Se sidan 7, Utrikes godstrafik. See page 7, International road goods transport.

SIKA Statistik Vagtrafik 2006:30. Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, andra kvartalet 2006

SIKA Statistik Vagtrafik 2006:30. Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, andra kvartalet 2006 SIKA Statistik Vagtrafik 2006:30 Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, andra kvartalet 2006 Swedish national and international road goods transport, second quarter year 2006 SIKA Statistik

Läs mer

SIKA Statistik Vägtrafik Inrikes och utrikes trafik med svenska. lastbilar, tredje kvartalet 2007

SIKA Statistik Vägtrafik Inrikes och utrikes trafik med svenska. lastbilar, tredje kvartalet 2007 SIKA Statistik 2008:5 Vägtrafik Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, tredje kvartalet 2007 Swedish national and international road goods transport, third quarter 2007 SIKA Statistik 2008:5

Läs mer

SIKA Statistik Vägtrafik Inrikes och utrikes trafik med svenska. lastbilar, andra kvartalet 2007

SIKA Statistik Vägtrafik Inrikes och utrikes trafik med svenska. lastbilar, andra kvartalet 2007 SIKA Statistik 2007:31 Vägtrafik Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, andra kvartalet 2007 Swedish national and international road goods transport, second quarter 2007 SIKA Statistik 2007:31

Läs mer

Statistiska meddelanden. Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar år 2004 kvartalsvis

Statistiska meddelanden. Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar år 2004 kvartalsvis Statistiska meddelanden Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar år 2004 kvartalsvis pí~íáëíáëâ~=ãéççéä~åçéå SSM 005:0403 Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, första kvartalet 2004

Läs mer

SSM 005:0202 Reviderad 2004-03-01 Tabell 6 Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, fjärde kvartalet 2001

SSM 005:0202 Reviderad 2004-03-01 Tabell 6 Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, fjärde kvartalet 2001 pí~íáëíáëâ~=ãéççéä~åçéå SSM 005:0202 Reviderad 2004-03-01 Tabell 6 Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, fjärde kvartalet 2001 Swedish national and international road goods transport, fourth

Läs mer

SSM 005:0504 Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, år 2004

SSM 005:0504 Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, år 2004 pí~íáëíáëâ~=ãéççéä~åçéå SSM 005:0504 Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, år 2004 Swedish national and international road goods transport, year 2004 2 Innehåll Contents Sida/page 5 Till läsaren

Läs mer

SSM 005:0404 Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, år 2003

SSM 005:0404 Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, år 2003 pí~íáëíáëâ~=ãéççéä~åçéå SSM 005:0404 Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, år 2003 Swedish national and international road goods transport, year 2003 2 Innehåll Contents Sida/page 5 Till läsaren

Läs mer

SSM 005:0304 Reviderad Tabell 5, 11, Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, år 2002

SSM 005:0304 Reviderad Tabell 5, 11, Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, år 2002 pí~íáëíáëâ~=ãéççéä~åçéå SSM 005:0304 Reviderad 2004-06-08 Tabell 5, 11, 14-17 Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, år 2002 Swedish national and international road goods transport, year 2002

Läs mer

SIKA Statistik Vägtrafik Inrikes och utrikes trafik med svenska. lastbilar, år 2007

SIKA Statistik Vägtrafik Inrikes och utrikes trafik med svenska. lastbilar, år 2007 SIKA Statistik 2008:13 Vägtrafik Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, år 2007 Swedish national and international road goods transport, year 2007 SIKA Statistik 2008:13 Vägtrafik Inrikes och

Läs mer

Lastbilstrafik 2016 Swedish national and international road goods transport Statistik 2017:14

Lastbilstrafik 2016 Swedish national and international road goods transport Statistik 2017:14 Lastbilstrafik 2016 Swedish national and international road goods transport 2016 Statistik 2017:14 Lastbilstrafik 2016 Swedish national and international road goods transport 2016 Statistik 2017:14 Trafikanalys

Läs mer

SSM 021:0503 Utrikes och inrikes trafik med fartyg 2004

SSM 021:0503 Utrikes och inrikes trafik med fartyg 2004 pí~íáëíáëâ~=ãéççéä~åçéå SSM 021:0503 Utrikes och inrikes trafik med fartyg 2004 Shipping goods 2004 2 Innehåll Contents Sida/ page 4 Till läsaren Some explanations 5 Statistikansvar och publicering Dissemination

Läs mer

Lastbilstrafik 2012 Swedish national and international road goods transport 2012. Statistik 2013:12

Lastbilstrafik 2012 Swedish national and international road goods transport 2012. Statistik 2013:12 Lastbilstrafik 2012 Swedish national and international road goods transport 2012 Statistik 2013:12 Lastbilstrafik 2012 Swedish national and international road goods transport 2012 Statistik 2013:12 Trafikanalys

Läs mer

SIKA Statistik Vägtrafik Lastbilstrafik kvartal 2

SIKA Statistik Vägtrafik Lastbilstrafik kvartal 2 SIKA Statistik 2009:25 Vägtrafik Lastbilstrafik 2009 kvartal 2 Swedish national and international road goods transport, quarter 2 2009 SIKA Statistik 2009:25 Vägtrafik Lastbilstrafik 2009 kvartal 2 Swedish

Läs mer

8 Virkestransporter Timber Transport

8 Virkestransporter Timber Transport 8 Virkestransporter Timber Transport Innehåll Contents Virkestransporter Timber Transport...73, 75 Om statistiken Description of statistics... 73, 75 Begrepp och definitioner Concepts and definitions...

Läs mer

Lastbilstrafik 2013 Swedish national and international road goods transport 2013. Statistik 2014:12

Lastbilstrafik 2013 Swedish national and international road goods transport 2013. Statistik 2014:12 Lastbilstrafik 2013 Swedish national and international road goods transport 2013 Statistik 2014:12 Lastbilstrafik 2013 Swedish national and international road goods transport 2013 Statistik 2014:12 Trafikanalys

Läs mer

8 Virkestransporter Timber Transport

8 Virkestransporter Timber Transport 8 Virkestransporter Timber Transport Innehåll Contents Virkestransporter...187 Beskrivning av statistiken Description of statistics... 187 Begrepp och definitioner General terms and definitions... 188

Läs mer

Lastbilstrafik 2011 Swedish national and international road goods transport 2011. Statistik 2012:6

Lastbilstrafik 2011 Swedish national and international road goods transport 2011. Statistik 2012:6 Lastbilstrafik 2011 Swedish national and international road goods transport 2011 Statistik 2012:6 Lastbilstrafik 2011 Swedish national and international road goods transport 2011 Statistik 2012:6 Trafikanalys

Läs mer

STATISTIK 2013:7. LASTBILSTRAFIK 2012 kvartal 4. Publicering av den svenska kvartalsstatistiken som framställs enligt förordning EU 70/2012

STATISTIK 2013:7. LASTBILSTRAFIK 2012 kvartal 4. Publicering av den svenska kvartalsstatistiken som framställs enligt förordning EU 70/2012 LASTBILSTRAFIK kvartal 4 STATISTIK 213:7 Publicering av den svenska kvartalsstatistiken som framställs enligt förordning EU 7/ Publiceringsdatum: -3-26 Reviderad 215-1-16: Tabell 2, storstadsområden. Kontaktperson

Läs mer

Lastbilstrafik 2015 Swedish national and international road goods transport Statistik 2016:27

Lastbilstrafik 2015 Swedish national and international road goods transport Statistik 2016:27 Lastbilstrafik 2015 Swedish national and international road goods transport 2015 Statistik 2016:27 Lastbilstrafik 2015 Swedish national and international road goods transport 2015 Statistik 2016:27 Trafikanalys

Läs mer

5 Transporter. 5.1 Landtransporter. Transporter. Statistiska uppgifter om transport av livsmedel kan hämtas från den transportstatistik,

5 Transporter. 5.1 Landtransporter. Transporter. Statistiska uppgifter om transport av livsmedel kan hämtas från den transportstatistik, 5 Transporter Statistiska uppgifter om transport av livsmedel kan hämtas från den transportstatistik, som SCB utarbetar på uppdrag av SIKA (Statens Institut för KommunikationsAnalys). Överlag gäller dock

Läs mer

9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU

9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU NV 41 SM 0202,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN 'H HPEHUSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics December 2001, provisional data,nruwdgudj 9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU I december 2001 fanns i Sverige

Läs mer

Statistiska meddelanden. Utrikes och inrikes trafik med fartyg år 2001 kvartalsvis

Statistiska meddelanden. Utrikes och inrikes trafik med fartyg år 2001 kvartalsvis Statistiska meddelanden Utrikes och inrikes trafik med fartyg år 2001 kvartalsvis Statistiska meddelanden SSM 01:15 (TK45 SM 0103) Utrikes och inrikes trafik med fartyg första kvartalet år 2001 Shipping

Läs mer

8 Virkestransporter Timber Transport

8 Virkestransporter Timber Transport 8 Virkestransporter Timber Transport Innehåll Contents Virkestransporter Timber Transport...183, 185 Beskrivning av statistiken Description of statistics... 183, 185 Begrepp och definitioner Concepts and

Läs mer

Utländska lastbilstransporter i Sverige 2009 2010. Statistik 2012:3

Utländska lastbilstransporter i Sverige 2009 2010. Statistik 2012:3 Utländska lastbilstransporter i Sverige Statistik 2012:3 Utländska lastbilstransporter i Sverige Statistik 2012:3 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

Gästnätterna minskade i augusti. Hotellrummen kostade i genomsnitt 860 kronor

Gästnätterna minskade i augusti. Hotellrummen kostade i genomsnitt 860 kronor NV 41 SM 0811 Inkvarteringsstatistik augusti 2008 Preliminära siffror Accommodation statistics August 2008, provisional data I korta drag Gästnätterna minskade i augusti Antalet gästnätter uppgick under

Läs mer

SIKA Statistik Sjöfart Utrikes och inrikes trafik med fartyg. första kvartalet 2007

SIKA Statistik Sjöfart Utrikes och inrikes trafik med fartyg. första kvartalet 2007 SIKA Statistik 2007:24 Sjöfart Utrikes och inrikes trafik med fartyg första kvartalet 2007 Shipping goods first quarter 2007 SIKA Statistik 2007:24 Sjöfart Utrikes och inrikes trafik med fartyg första

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik november 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1301

I korta drag. Inkvarteringsstatistik november 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1301 NV 41 SM 1301 Inkvarteringsstatistik november 2012 Preliminära siffror Accommodation statistics November 2012, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i november Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juli 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1310

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juli 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1310 NV 41 SM 1310 Inkvarteringsstatistik juli 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics July 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i juli Antalet gästnätter uppgick enligt

Läs mer

Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) och SCB 2 SSM01:5

Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) och SCB 2 SSM01:5 Statistiska meddelanden SSM 01:5 (TK57 SM 0101) Varutransporter med lätta lastbilar 2000 National road goods transport with light lorries 2000 Statistikansvarig myndighet Statens institut för kommunikationsanalys

Läs mer

Godsflöden i Sverige Analys av transportstatistik inom lastbilstrafik, bantrafik och sjötrafik. Rapport 2012:8

Godsflöden i Sverige Analys av transportstatistik inom lastbilstrafik, bantrafik och sjötrafik. Rapport 2012:8 Godsflöden i Sverige Analys av transportstatistik inom lastbilstrafik, bantrafik och sjötrafik Rapport 2012:8 Godsflöden i Sverige Analys av transportstatistik inom lastbilstrafik, bantrafik och sjötrafik

Läs mer

Utländska lastbilstransporter i Sverige Statistik 2016:35

Utländska lastbilstransporter i Sverige Statistik 2016:35 Utländska lastbilstransporter i Sverige 2013-2014 Statistik 2016:35 Utländska lastbilstransporter i Sverige 2013-2014 Statistik 2016:35 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik Maj 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1208

I korta drag. Inkvarteringsstatistik Maj 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1208 NV 41 SM 1208 Inkvarteringsstatistik Maj 2012 Preliminära siffror Accommodation statistics May 2012, provisional data I korta drag Antalet gästnätter för hotellen ökade i maj Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401 NV 41 SM 1401 Inkvarteringsstatistik november 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics November 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i november Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

SSM 021:0403 Utrikes och inrikes trafik med fartyg första kvartalet 2004

SSM 021:0403 Utrikes och inrikes trafik med fartyg första kvartalet 2004 pí~íáëíáëâ~=ãéççéä~åçéå SSM 021:0403 Utrikes och inrikes trafik med fartyg första kvartalet 2004 Shipping goods the first quarter 2004 2 Innehåll Contents Sida/ page 3 Till läsaren Some explanations 4

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik januari Preliminära siffror NV 41 SM 1003

I korta drag. Inkvarteringsstatistik januari Preliminära siffror NV 41 SM 1003 NV 41 SM 1003 Inkvarteringsstatistik januari 2010 Preliminära siffror Accommodation statistics January 2010, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskar Antalet gästnätter uppgick under januari

Läs mer

SIKA Statistik 2006:6. Sjöfart. Utrikes och inrikes trafik med fartyg, fjärde kvartalet 2005

SIKA Statistik 2006:6. Sjöfart. Utrikes och inrikes trafik med fartyg, fjärde kvartalet 2005 SIKA Statistik 2006:6 Sjöfart Utrikes och inrikes trafik med fartyg, fjärde kvartalet 2005 Shipping goods the fourth quarter 2005 SIKA Statistik 2006:6 Sjöfart Utrikes och inrikes trafik med fartyg, fjärde

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK Strukturrapport FRÅN LRF MJÖLK Sammanfattning Sverige ligger på nionde plats i EU när det gäller medelleverans per gård. De största genomsnittsgårdarna finns i Slovakien, Tjeckien och Danmark. Under årets

Läs mer

Gästnätterna upp med nästan 11 procent. Tyskland bästa utländska marknad. Ett hotellrum kostade i genomsnitt 743 kronor

Gästnätterna upp med nästan 11 procent. Tyskland bästa utländska marknad. Ett hotellrum kostade i genomsnitt 743 kronor NV 41 SM 0511 Inkvarteringsstatistik augusti 2005 Preliminära siffror Accommodation statistics August 2005, provisional data I korta drag Gästnätterna upp med nästan 11 procent Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

SSM 021:0401 Utrikes och inrikes trafik med fartyg tredje kvartalet 2003

SSM 021:0401 Utrikes och inrikes trafik med fartyg tredje kvartalet 2003 pí~íáëíáëâ~=ãéççéä~åçéå SSM 021:0401 Utrikes och inrikes trafik med fartyg tredje kvartalet Shipping goods the third quarter 2 Innehåll Contents Sida/ page 3 Till läsaren Some explanations 4 Statistikansvar

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik februari 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1304

I korta drag. Inkvarteringsstatistik februari 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1304 NV 41 SM 1304 Inkvarteringsstatistik februari 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics February 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i februari Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juni 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1309

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juni 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1309 NV 41 SM 1309 Inkvarteringsstatistik juni 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics June 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i juni Antalet gästnätter uppgick enligt

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

SIKA Statistik Sjöfart Utrikes och inrikes trafik med fartyg. tredje kvartalet 2007

SIKA Statistik Sjöfart Utrikes och inrikes trafik med fartyg. tredje kvartalet 2007 SIKA Statistik 2008:1 Sjöfart Utrikes och inrikes trafik med fartyg tredje kvartalet 2007 Shipping goods the third quarter 2007 SIKA Statistik 2008:1 Sjöfart Utrikes och inrikes trafik med fartyg tredje

Läs mer

pí~íáëíáëâ~=ãéççéä~åçéå

pí~íáëíáëâ~=ãéççéä~åçéå pí~íáëíáëâ~=ãéççéä~åçéå SSM 001:0404 Fordon enligt bilregistret, tredje kvartalet 2004 Registered vehicles, third quarter 2004 Inregistrering av personbilar kv 3 New registration of passenger cars 3rd

Läs mer

SSM 021:0302 Utrikes och inrikes trafik med fartyg fjärde kvartalet 2002

SSM 021:0302 Utrikes och inrikes trafik med fartyg fjärde kvartalet 2002 pí~íáëíáëâ~=ãéççéä~åçéå SSM 021:0302 Utrikes och inrikes trafik med fartyg fjärde kvartalet 2002 Shipping goods the fourth quarter 2002 2 Innehåll Contents Sida/ page 3 Till läsaren Some explanations 4

Läs mer

Godstransportflöden - Statistikunderlag med varugruppsindelning PM 2016:3

Godstransportflöden - Statistikunderlag med varugruppsindelning PM 2016:3 Godstransportflöden - Statistikunderlag med varugruppsindelning PM 2016:3 Godstransportflöden - Statistikunderlag med varugruppsindelning PM 2016:3 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon:

Läs mer

Lastbilstrafik 2009 Swedish national and international road goods transport Statistik 2010:3

Lastbilstrafik 2009 Swedish national and international road goods transport Statistik 2010:3 Lastbilstrafik 2009 Swedish national and international road goods transport 2009 Statistik 2010:3 Lastbilstrafik 2009 Swedish national and international road goods transport 2009 Statistik 2010:3 Trafikanalys

Läs mer

24,4 procent av den utländska marknaden hittade man i augusti i Stockholms län följt av 19,7 procent i Västa Götalands län.

24,4 procent av den utländska marknaden hittade man i augusti i Stockholms län följt av 19,7 procent i Västa Götalands län. NV 41 SM 1011 Inkvarteringsstatistik Augusti 2010 Preliminära siffror Accommodation statistics August 2010, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i augusti Antalet gästnätter uppgick under

Läs mer

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket Befolkningsförändringar och folkmängd i Stockholms län och riket 1931-2009 Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket 1931-1940

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugor och vandrarhem. Rekordår 2008 trots nedgång i slutet av året. Den utländska marknaden ökade mest

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugor och vandrarhem. Rekordår 2008 trots nedgång i slutet av året. Den utländska marknaden ökade mest NV 41 SM 0905 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2008 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugor och vandrarhem Accommodation statistics 2008, Sweden I korta drag Rekordår 2008 trots nedgång i slutet

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Gästnätterna ökade 3 procent. Tyskland bästa utländska marknaden. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 917 kronor

Gästnätterna ökade 3 procent. Tyskland bästa utländska marknaden. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 917 kronor NV 41 SM 0708 Inkvarteringsstatistik maj 2007 Preliminära siffror Accommodation statistics May 2007, provisional data I korta drag Gästnätterna ökade 3 procent Antalet gästnätter uppgick under maj månad

Läs mer

Gästnätterna ökade 7 procent. Danmark och Tyskland bästa utländska marknader. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 883 kronor

Gästnätterna ökade 7 procent. Danmark och Tyskland bästa utländska marknader. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 883 kronor NV 41 SM 0706 Inkvarteringsstatistik mars 2007 Preliminära siffror Accommodation statistics March 2007, provisional data I korta drag Gästnätterna ökade 7 procent Antalet gästnätter uppgick under mars

Läs mer

13 Jordbruket i EU. Sammanfattning. Växtodling och företag

13 Jordbruket i EU. Sammanfattning. Växtodling och företag 211 Kapitel 13 innehåller uppgifter för EU-länderna om Sysselsättning Arealer och företag Växtodling och trädgårdsodling Husdjur Redovisningen hänför sig främst till förhållandena 2004 men vissa tabeller

Läs mer

Slakten av svin minskade under januari december 2006

Slakten av svin minskade under januari december 2006 JO 48 SM 0702 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik - 2006:12 Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2006:12 I korta drag Slakten av svin minskade under januari december 2006 Slakten av

Läs mer

Aborter i Sverige 2001 januari december

Aborter i Sverige 2001 januari december STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2002:1 Aborter i Sverige 2001 januari december Preliminär sammanställning EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM January-December The National Board of Health and Welfare CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data NV 41 SM 0211,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics August 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssphgldxjxvwl I augusti 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav

Läs mer

Gästnätterna minskade 2 procent. Norge och Tyskland bästa utländska marknader. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 862 kronor

Gästnätterna minskade 2 procent. Norge och Tyskland bästa utländska marknader. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 862 kronor NV 41 SM 0707 Inkvarteringsstatistik april 2007 Preliminära siffror Accommodation statistics April 2007, provisional data I korta drag Gästnätterna minskade 2 procent Antalet gästnätter uppgick under april

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data NV 41 SM 0207,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics April 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssnwldsulo I april 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav 943

Läs mer

LASTBILSTRAFIK 2016 kvartal 2

LASTBILSTRAFIK 2016 kvartal 2 Statistik 2016:31 LASTBILSTRAFIK 2016 kvartal 2 Publiceringsdatum: 2016-09-21 Kontaktperson: Trafikanalys Sara Berntsson tel: 010-414 42 07, e-post: sara.berntsson@trafa.se Statisticon AB Mats Nyfjäll

Läs mer

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige?

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Philip Andö 1 EU-SILC Bakgrund Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en gemensam undersökning där de 27 EU- länderna samt

Läs mer

Gästnätterna fortsatt uppåt. Tyskland största utländska marknaden. I maj kostade ett hotellrum i genomsnitt 817 kronor

Gästnätterna fortsatt uppåt. Tyskland största utländska marknaden. I maj kostade ett hotellrum i genomsnitt 817 kronor NV 41 SM 0508 Inkvarteringsstatistik maj 2005 Preliminära siffror Accommodation statistics May 2005, provisional data I korta drag Gästnätterna fortsatt uppåt Antalet gästnätter uppgick under maj månad

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

7RWDOXQGHUV NQLQJDY6YHULJHVKRWHOOVWXJE\DUYDQGUDUKHP RFKFDPSLQJSODWVHU. (WWEUDnUI UVDPWOLJDERHQGHIRUPHU

7RWDOXQGHUV NQLQJDY6YHULJHVKRWHOOVWXJE\DUYDQGUDUKHP RFKFDPSLQJSODWVHU. (WWEUDnUI UVDPWOLJDERHQGHIRUPHU NV 41 SM 0205,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLNI U6YHULJH 7RWDOXQGHUV NQLQJDY6YHULJHVKRWHOOVWXJE\DUYDQGUDUKHP RFKFDPSLQJSODWVHU Accommodation statistics 2001, Sweden,NRUWDGUDJ (WWEUDnUI UVDPWOLJDERHQGHIRUPHU Under

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall,

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall, JO 20 SM 0601 Husdjur i juni 2005 Slutlig statistik Livestock in June 2005 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik april Preliminära siffror NV 41 SM 1307

I korta drag. Inkvarteringsstatistik april Preliminära siffror NV 41 SM 1307 NV 41 SM 1307 Inkvarteringsstatistik april 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics April 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i april Antalet gästnätter uppgick enligt

Läs mer

Utländska lastbilstransporter i Sverige Statistik 2014:27

Utländska lastbilstransporter i Sverige Statistik 2014:27 Utländska lastbilstransporter i Sverige 2011-2012 Statistik 2014:27 Utländska lastbilstransporter i Sverige 2011-2012 Statistik 2014:27 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik Augusti Preliminära siffror NV 41 SM 1211

I korta drag. Inkvarteringsstatistik Augusti Preliminära siffror NV 41 SM 1211 NV 41 SM 1211 Inkvarteringsstatistik Augusti 2012 Preliminära siffror Accommodation statistics August 2012, provisional data I korta drag Antalet gästnätter på hotell ökade 2,4 procent i augusti Antalet

Läs mer

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Tillväxtverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Tillväxtverket, som ansvarar för officiell statistik inom området. NV 41 SM 1312 Inkvarteringsstatistik september 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics September 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i september Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Körsträckor 2015 Vehicle kilometers 2015

Körsträckor 2015 Vehicle kilometers 2015 Statistik 2016:10 Körsträckor 2015 Vehicle kilometers 2015 Publiceringsdatum: 2016-04-07 Uppgifter för motorcyklar avseende 2015 publiceras i september Kontaktperson: Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:

Läs mer

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD SVENSK HANDEL 2015 SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD BUSINESS SWEDEN Mars 2015 Stockholm SVENSK TJÄNSTEEXPORT ÄR PÅ UPPGÅNG OCH SVERIGE UTGÖR EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012,

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 214 Figurer och diagram 27.2.215 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Handelsbalans

Läs mer

Aborter i Sverige 2011 januari juni

Aborter i Sverige 2011 januari juni HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter i Sverige 2011 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Aborter i Sverige 2011 Januari-juni Preliminär

Läs mer

Att spara tid eller spara liv

Att spara tid eller spara liv VECTURA Att spara tid eller spara liv En rapport om andelen utfärdade och betalade fortkörningsböter till svenskregistrerade och utlandsregistrerade lastbilar och bussar under 29 Haglund Helene 211-5-29

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Transportarbetet efter svenska kusten vid transporter med utrikes gods

Transportarbetet efter svenska kusten vid transporter med utrikes gods Beskrivning av statistiken Transportarbetet efter svenska kusten vid transporter med utrikes gods avseende år 1997 TK0803 0 Administrativa uppgifter om produkten 0.1 Benämning Transportarbetet efter svenska

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

De norska övernattningarna fortsätter minska

De norska övernattningarna fortsätter minska NV 41 SM 0411 Inkvarteringsstatistik augusti 2004 Preliminära siffror Accommodation statistics August 2004, provisional data I korta drag De norska övernattningarna fortsätter minska I augusti 2004 fanns

Läs mer

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT Fritt för publicering 8.2.216, kl. 9. ÅRSPUBLIKATION: preliminära uppgifter VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 215 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen minskade markant på grund av överskottet i handeln

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

Kapacitetsutnyttjandet ned i 19 av 21 län

Kapacitetsutnyttjandet ned i 19 av 21 län NV 41 SM 0408 Inkvarteringsstatistik maj 2004 Preliminära siffror Accommodation statistics May 2004, provisional data I korta drag Kapacitetsutnyttjandet ned i 19 av 21 län I maj 2004 fanns i Sverige 1

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

pí~íáëíáëâ~=ãéççéä~åçéå

pí~íáëíáëâ~=ãéççéä~åçéå pí~íáëíáëâ~=ãéççéä~åçéå SSM 001:0402 Fordon enligt bilregistret, första kvartalet 2004 Registered vehicles, first quarter 2004 Inregistrering av personbilar kv 1 New registration of passenger cars 1th

Läs mer

Labour Cost Index. Bakgrund. Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25

Labour Cost Index. Bakgrund. Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Som medlemsland i EU är Sverige, liksom övriga medlemsländer, skyldiga att för varje kvartal leverera ett arbetskostnadsindex,

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 UF 70 SM 0601 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 I korta drag Obetydlig ökning av antalet låntagare Antalet

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 1 UF 70 SM 0701 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 I korta drag Minskning av antalet låntagare för första

Läs mer

Utrikes födda anställda. i landsting och regioner 2005

Utrikes födda anställda. i landsting och regioner 2005 Utrikes födda anställda i landsting och regioner 2005 Förord Mångfald och integration i arbetslivet inom verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner är ytterst en kvalitetsfråga. En viktig förutsättning

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer