Kallelse till Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till Socialnämnden"

Transkript

1 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Socialnämnden Tid Onsdag den 19 juni 2013, klockan 17:00 Plats Balingsholm, Balingsnäsvägen 27. Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande av föredragningslistan 3 Information Daglig verksamhet inom funktionshinderområdet. Malin Schenström, verksamhetschef. Ekonomisk rapport. Ann-Charlotte Hallgren, ekonomichef. 4 Uppföljning Acord familjerådgivning SN-2013/ Uppföljning Söderstöd familjerådgivning SN-2013/ Organisationsöversyn av verksamheten Arbete och Försörjning inom social- och äldreomsorgsförvaltningen, Huddinge kommun (senare utskick) SN-2013/ Programsamråd, Detaljplan för Vårby Haga - remissvar SN-2013/

2 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE SIDA 2 (3) 8 Översyn av riktlinjer för barn och ungdomar i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende (HVB) SN-2013/ Riktlinjer för serveringstillstånd SN-2013/ Ändring i förfrågningsunderlag LOV korttidsvistelse SN-2013/ Ansökan om att utföra korttidsvistelse - Rosannalunds korttidshem Ekerö AB SN-2013/ Ansökan om att utföra korttidsvistelse Tuskulum/Eskil Johansson AB SN-2013/ Förfrågningsunderlag - driftentreprenad, Visättra servicebostad SN-2013/ Anmälan om behov av särskild förordnad vårdnadshavare 15 Anmälan om behov av särskild förordnad vårdnadshavare 16 Ansökan till Södertörns tingsrätt om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a föräldrabalken 17 Yttrande till Södertörns tingsrätt ang adoption enligt 4 kap 10 föräldrabalken 18 Yttrande till Södertörns tingsrätt ang adoption enligt 4 kap 10 1 st föräldrabalken 19 Delgivningar 20 Anmälan om delegationsbeslut

3 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE SIDA 3 (3) 21 Övriga frågor Hur samverkar förvaltningens enheter, försörjningsstöd, missbruk och socialpsykiatri, kring hemlösa klienter - svar på fråga ställd av Lisbeth Krogh (HP). Hur ser förvaltningens utredning/handläggning ut när klient har psykisk ohälsa och missbruk och hur upprätthåller handläggare kontakten med klienten - svar på fråga ställd av Lisbeth Krogh (HP). Huddinge den 29 maj 2013 Gunilla Helmerson Ordförande Lars Axelsson Sekreterare

4 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2013/ (3) HANDLÄGGARE Therese Hellman Socialnämnden Uppföljning Acord Familjerådgivning Förslag till beslut Socialnämnden tar del av uppföljning Acord Familjerådgivning. Sammanfattning En uppföljning av Acord Familjerådgivning genomfördes den 25 april 2013 genom besök i verksamheten. Närvarande var delägarna Hans Larsson och Caroline Stenqvist på Acord Familjerådgivning HB samt förvaltningens referensgrupp bestående av utvecklingsledare från individ- och familjeomsorgen, ekonom från ekonomienheten samt utvecklingsledare från kvalitetsenheten. Uppföljningen visade att Acord Familjerådgivning under år 2012 genomförde fyra samtal med två par från Huddinge kommun och så här långt under år 2013 har de genomfört 23 samtal med 10 par. Uppföljningen visade att Anette Hamrelius nu både är delägare och familjerådgivare då Gun-Britt Jansson avslutat sitt uppdrag. Familjerådgivarna på Acord Familjerådgivning har genomgått kompetensutveckling under det senaste året. Vänte- och öppettider är desamma som vid tiden för avtalstecknandet och uppföljningen visar att Acord familjerådgivning uppfyller kraven enligt avtalet. Acord Familjerådgivning genomför regelbundet en egen brukarenkät vilken visar att brukarna i huvudsak varit nöjda med rådgivningen. Beskrivning av ärendet Acord Familjerådgivning har varit godkända utförare av familjerådgivning sedan den 15 september Uppföljning av verksamheten genomfördes den 25 april genom besök i verksamheten där delägarna Hans Larsson och Caroline Stenqvist på Acord familjerådgivning HB samt förvaltningens referensgrupp bestående av utvecklingsledare från individ- och familjeomsorgen, ekonom från ekonomienheten samt utvecklingsledare från kvalitetsenheten närvarade. Nedan presenteras en sammanfattning av resultatet av uppföljningen, se även bilaga 1. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1, plan 5 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

5 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2013/ (3) Nyttjande Acord Familjerådgivning genomförde under år 2012 fyra samtal med två par från Huddinge kommun och så här långt under år 2013 har de genomfört 23 samtal med 10 par. Totalt utförde Acord familjerådgivning 738 samtal med 255 par under Allmänt Förändringar i verksamheten har inte skett. Acord Familjerådgivning är utförare i kundval i elva kommuner. De är fullbokade och ska därför inte ansöka om att bli godkända i fler kommuner. Acord Familjerådgivning har, trots ökad efterfrågan, erbjudit tid för familjerådgivningssamtal inom tre veckor och finns även möjlighet att få en tid med kort varsel om så behövs. Vad gäller besökstiderna så har inga förändringar skett och Acord har som tidigare lokaler på Södermalm, Östermalm och i Vasastan. Vid uppföljningen framkom att Acord Familjerådgivning, som andra utförare i branschen, anser att ersättningsnivån är för låg och att det inte är långsiktigt möjligt att bedriva familjerådgivning. Detta har även framförts genom att ett flertal aktörer gått samman och skrivit ett brev till kommunerna i Stockholmsområdet, däribland Huddinge kommun. Personal Delägaren Gun-Britt Jansson har avslutat sitt uppdrag och ersatts av Annette Hamrelius som nu är både delägare och familjerådgivare. Det är fortfarande fyra familjerådgivare som arbetar på Acord Familjerådgivning, två män och två kvinnor. Introduktionshandledning har genomförts av Caroline Stenqvist. Familjerådgivarna har som tidigare extern handledning hos Allan Linnér en gång i månaden. Kompetensutvecklingen har under det senaste året tillgodosetts genom bland annat symboldramautbildning, kris- och traumautbildning samt utbildning i IPT (interpersonell psykoterapi). En av familjerådgivarna ska under hösten 2013 genomgå en sexologiutbildning om 15 högskolepoäng på Ersta Sköndal högskola, som två av familjerådgivarna sedan tidigare genomgått. En av familjerådgivarna blir inom kort auktoriserad familjerådgivare. Kvalitet Arbetet med kvalitetsledningssystemet är gjort och processerna är klara och rutinerna uppdateras nu nuläget. Acord Familjerådgivnings familjerådgivare arbetar kontinuerligt med metodutveckling och har administrativa möten en gång i månaden där metoddiskussioner förs och en metodplaneringsdag hölls i mars Vid uppföljningen framkom att Acord Familjerådgivning tydligt arbetar med barnperspektivet och har fokus på barn i relationskonflikter.

6 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2013/ (3) Acord Familjerådgivning lämnar ut en enkät med sex frågor till paret vid första samtalet. Paret kan sedan i lugn och ro fylla i den hemma och sedan skicka tillbaka den till Acord Familjerådgivning. Under 2012 och så här långt 2013 har inga klagomål gällande familjerådgivningen inkommit till Acord Familjerådgivning. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen gör utifrån vad uppföljningen visar bedömningen att Acord Familjerådgivning HB följer gällande avtal och anser att verksamheten har fungerat väl. Britt-Marie Karlén Förvaltningschef Therese Hellman Utvecklingsledare Bilagor 1. Uppföljning av Acord Familjerådgivning Beslutet delges Acord Familjerådgivning HB

7 UPPFÖLJNING FAMILJERÅDGIVNING Leverantör (utförare) Företagets namn Acord Familjerådgivning HB Adress Almnäsvägen 44 Postadress Bandhagen Organisationsnummer Kontaktperson, kontraktsfrågor Namn Hans Larsson Telefon Mobiltelefon E-post Kontaktperson, verksamhetsfrågor Namn Som ovan Telefon Mobiltelefon E-post 1.0 ÅRLIG UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETEN Som en del i Huddinge kommuns uppföljning av familjerådgivning ombeds utförare besvara dessa frågor. Alla frågor besvaras med avseende på föregående år, men tidigast från kontraktsstart. Förutom detta frågeformulär kommer kommunen att kontrollera tidigare lämnade uppgifter rörande ekonomisk stabilitet och finansiell styrka hos Skatteverket och kreditvärderingsinstitut. Löpande ska utföraren meddela kommunen om eventuella förändringar i verksamheten och vid nyanställningar ska meritförteckning skickas till kommunen för godkännande. Likväl ställs frågan vid denna uppföljning. 1.1 NYTTJANDE Hur många par från Huddinge kommun har ni haft det senaste året? Svar: Acord Familjerådgivning har under år 2012 genomförde fyra samtal med två par från Huddinge kommun och så här långt under år 2013 har de genomfört 23 samtal med 10 par. 1.2 ALLMÄNT Har några förändringar skett i verksamheten? Svar: Delägaren Gun-Britt Jansson har avslutat sitt uppdrag och ersatts av Annette Hamrelius som nu är både delägare och familjerådgivare. Har några förändringar skett i arbetssätt och metoder? Svar: Nej men i mars 2013 hölls en metodplaneringsdag. Gemensam rutin för första samtalet har skapats. Vid uppföljningen framkommer att Acord Familjerådgivning tydligt arbetar med barnperspektivet och har fokus på barn i relationskonflikter. Har några förändringar skett i utförarens profil och eller i tillgång till kvinnlig eller manlig familjerådgivare? 1(3)

8 FAMILJERÅDGIVNING Svar: Nej ingen förändring gällande profil eller tillgång till kvinnlig eller manlig rådgivare, det är fortfarande fyra familjerådgivare varav två män och två kvinnor. Har ni kunnat erbjuda tid inom tre veckor? Svar: Ja. Har ni kunnat erbjuda akuta tider vid behov? Svar: Ja. Har det skett några förändringar i besökstider? Svar: Nej, kvällstider erbjuds som tidigare. Har det skett några förändringar rörande lokaler? Svar: Nej. 1.3 PERSONAL Har det skett några personalförändringar? Om nyanställningar har gjorts, sänd in meritförteckning till kommunen. Svar: Ingen nyanställd. Förändringen som skett är avseende att delägaren Gun- Britt Jansson har avslutat sitt uppdrag och ersatts av Annette Hamrelius som nu är både delägare och familjerådgivare. Har förändringar rörande den externa handledningen skett? Svar: Nej, familjerådgivarna har som tidigare extern handledning hos Allan Linnér en gång i månaden. Har det varit aktuellt med introduktionsahandledning? Svar: Introduktionsahandledning har genomförts av Caroline Stenqvist. Hur har kompetensutvecklingen tillgodosetts under senaste året? Svar: Kompetensutvecklingen har under det senaste året tillgodosetts genom bland annat symboldramautbildning, kris- och traumautbildning samt utbildning i IPT (interpersonell psykoterapi). En av familjerådgivarna ska under hösten 2013 genomgå en sexologiutbildning om 15 högskolepoäng på Ersta Sköndal högskola, som två av familjerådgivarna sedan tidigare genomgått. En av familjerådgivarna blir inom kort auktoriserad familjerådgivare. 1.4 KVALITET Har några förändringar i kvalitetssystem gjorts? Om ja, vilka? Svar: Arbetet med kvalitetsledningssystemet är gjort och processerna är klara och rutinerna uppdateras nu nuläget. Acord Familjerådgivnings familjerådgivare arbetar kontinuerligt med metodutveckling och har administrativa möten en gång i månaden där metoddiskussioner förs. Har några klagomål inkommit till utföraren? Om ja, hur har de hanterats? Svar: Nej, varken under 2012 eller hittills under Har ni gjort några enkätundersökningar? Om ja, bifoga resultaten. 2(3)

9 FAMILJERÅDGIVNING Svar: Acord Familjerådgivning lämnar ut en enkät med sex frågor till paret vid första samtalet. Paret kan sedan i lugn och ro fylla i den hemma och sedan skicka tillbaka den till Acord Familjerådgivning. Vid uppföljningen framkommer det att rutinen att lämna ut enkäten till paret vid första samtalet är ny och att detta görs i hopp om att öka svarsfrekvensen. 3(3)

10 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2013/ (3) HANDLÄGGARE Therese Hellman Socialnämnden Uppföljning Söderstöd familjerådgivning Förslag till beslut Socialnämnden tar del av uppföljning av Söderstöd familjerådgivning. Sammanfattning En uppföljning av Söderstöd familjerådgivning genomfördes den 25 april 2013 genom besök i verksamheten. Närvarande var Söderstöds VD Maria Hällström samt förvaltningens referensgrupp bestående av utvecklingsledare från individ- och familjeomsorgen, ekonom från ekonomienheten samt utvecklingsledare från kvalitetsenheten. Uppföljningen visade att Söderstöd tagit emot flest Huddingepar av de externa utförarna i kundvalet då de under 2012 tagit emot 90 par och genomfört 264 samtal. Vid uppföljningen framkom att verksamheten anställt en ny familjerådgivare sedan en rådgivare valt att sluta samt att Söderstöd öppnat en öppenvårdsverksamhet efter att Sollentuna kommun valt att anlita dem för sina öppenvårdsinsatser. Söderstöds familjerådgivare har det senaste året genomgått kompetensutbildning och arbetar med metodutveckling. Vänte- och öppettider är de samma som vid tiden för avtalstecknandet och uppföljningen visar att Söderstöd uppfyller kraven enligt avtalet. Söderstöd genomför regelbundet en egen brukarenkät vilken visar att brukarna i huvudsak varit nöjda med rådgivningen. Beskrivning av ärendet Söderstöd har varit godkända utförare av familjerådgivning sedan den 31 juli Uppföljning av verksamheten genomfördes den 25 april genom besök i verksamheten där Söderstöds VD Maria Hällström samt förvaltningens referensgrupp bestående av utvecklingsledare från individ- och familjeomsorgen, ekonom från ekonomienheten samt utvecklingsledare från kvalitetsenheten närvarade. Nedan presenteras en sammanfattning av resultatet av uppföljningen, se även bilaga 1. Nyttjande Söderstöd har tagit emot flest Huddingepar av de externa utförarna i kundvalet då de under 2012 tagit emot 90 par och genomfört 264 samtal. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1, plan 5 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

11 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2013/ (3) Allmänt Söderstöd har blivit godkända utförare i fler kommuner den senaste tiden vilka är Tierp, Östhammar, Haninge, Tyresö, Uppsala och Knivsta. Den 1 mars 2013 öppnade Söderstöd en enhet för öppenvård och familjebehandling i Sollentuna, vilket är Sollentuna kommuns utförarverksamhet. På enheten i Sollentuna arbetar 10 medarbetare. Söderstöd kan utifrån detta numera erbjuda tider för familjerådgivning även i lokalen i Sollentuna, Tingsvägen 17. Söderstöd har erbjudit tid för familjerådgivningssamtal inom tre veckor och även möjlighet att få en tid med kort varsel om så behövs. Söderstöd erbjuder kvällstider samt tider på lördagar. Vid uppföljningen framkom det att Söderstöd, som andra utförare i branschen, anser att ersättningsnivån är för låg och att det inte är långsiktigt möjligt att bedriva familjerådgivning. Detta har även framförts genom att ett flertal aktörer gått samman och skrivit ett brev till kommunerna i Stockholmsområdet, däribland Huddinge kommun. Personal Det finns fortfarande åtta familjerådgivare på Söderstöd, liksom möjlighet att välja kvinnlig eller manlig familjerådgivare. En ny familjerådgivare har anställts under våren 2013 sedan en av rådgivarna slutat. Den nya familjerådgivaren är en kvinna som är legitimerad familjeterapeut med cirka 20 års erfarenhet av yrket. Eftersom hon har gedigen erfarenhet var det inte aktuellt med introduktionsahandledning. Introduktionshandledningen som pågick av en ny kollega vid tiden när Söderstöd ansökte om att bli godkända utförare i kundvalet i Huddinge är nu avslutad. Handledning sker varannan vecka med Thomas Parling som är specialist på ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Handledningen sker med tydligt metodfokus. Det är andra terminen som Söderstöd anlitar Thomas Parling och de är väldigt nöjda med handledningen. Kompetensutvecklingen har under det senaste året tillgodosetts genom att flera medarbetare genomgått steg 2-utbildning i KBT, ACT-utbildning en heldag, internutbildning av TBA (tillämpad beteende analys) samt en medarbetare har genomgått AMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) vilket är en traumabehandlingsmetod. Kvalitet Kvalitetsledningssystemet är klart enligt nya förordningen och Söderstöd arbetar enligt LEAN. Söderstöds familjerådgivare arbetar kontinuerligt med metodutveckling och har forum för att ta del av varandras kunskap och kompetens. Söderstöd gör egna enkätundersökningar och har mätmånad i maj och oktober månad varje år och visar att paren som kommer på

12 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2013/ (3) familjerådgivning i huvudsak är nöjda. Under 2013 inkom inga klagomål gällande familjerådgivningen på Söderstöd. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen gör utifrån vad uppföljningen visar bedömningen att Söderstöd familjerådgivning följer gällande avtal och anser att verksamheten har fungerat väl. Britt-Marie Karlén Förvaltningschef Therese Hellman Utvecklingsledare Bilagor 1. Uppföljning av Söderstöd familjerådgivning Beslutet delges AB Söderstöd

13 UPPFÖLJNING FAMILJERÅDGIVNING Leverantör (utförare) Företagets namn AB Söderstöd Adress Krukmakargaran 35C Postadress Stockholm Organisationsnummer Kontaktperson, kontraktsfrågor Namn Maria Hällström Telefon Mobiltelefon E-post Kontaktperson, verksamhetsfrågor Namn Samma som ovan Telefon Mobiltelefon E-post 1.0 ÅRLIG UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETEN Som en del i Huddinge kommuns uppföljning av familjerådgivning ombeds utförare besvara dessa frågor. Alla frågor besvaras med avseende på föregående år, men tidigast från kontraktsstart. Förutom detta frågeformulär kommer kommunen att kontrollera tidigare lämnade uppgifter rörande ekonomisk stabilitet och finansiell styrka hos Skatteverket och kreditvärderingsinstitut. Löpande ska utföraren meddela kommunen om eventuella förändringar i verksamheten och vid nyanställningar ska meritförteckning skickas till kommunen för godkännande. Likväl ställs frågan vid denna uppföljning. 1.1 NYTTJANDE Hur många par från Huddinge kommun har ni haft det senaste året? Svar: Söderstöd har tagit emot flest Huddingepar av de externa utförarna i kundvalet då de under 2012 tagit emot 90 par och genomfört 264 samtal. 1.2 ALLMÄNT Har några förändringar skett i verksamheten? Svar: Söderstöd har blivit godkända utförare i fler kommuner den senaste tiden vilka är Tierp, Östhammar, Haninge, Tyresö, Uppsala och Knivsta. Den 1 mars 2013 öppnade Söderstöd en enhet för öppenvård och familjebehandling i Sollentuna, vilket är Sollentuna kommuns utförarverksamhet. På enheten i Sollentuna arbetar 10 medarbetare. Söderstöd kan utifrån detta numera erbjuda tider för familjerådgivning även i lokalen i Sollentuna, Tingsvägen 17. Vid uppföljningen framkommer det att Söderstöd, som andra utförare i branschen, anser att ersättningsnivån är för låg och att det inte är långsiktigt möjligt att bedriva familjerådgivning. Detta har även framförts genom att ett flertal aktörer gått samman och skrivit ett brev till kommunerna i Stockholmsområdet, däribland Huddinge kommun. Har några förändringar skett i arbetssätt och metoder? 1(3)

14 FAMILJERÅDGIVNING Svar: Söderstöds familjerådgivare arbetar kontinuerligt med metodutveckling och har forum för att ta del av varandras kunskap och kompetens. Nu är fokus särskilt på ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Har några förändringar skett i utförarens profil och eller i tillgång till kvinnlig eller manlig familjerådgivare? Svar: Nej. Paren har fortfarande möjlighet att välja manlig eller kvinnlig rådgivare. Har ni kunnat erbjuda tid inom tre veckor? Svar: Ja. Har ni kunnat erbjuda akuta tider vid behov? Svar: Ja. Söderstöd är flexibla och försöker att snabbt boka in par på återbudstider. Har det skett några förändringar i besökstider? Svar: Nej, förfarande öppet kvällar och helger. Har det skett några förändringar rörande lokaler? Svar: Ja. Söderstöd kan nu även erbjuda familjerådgivning i lokalen för öppenvård i Sollentuna, Tingsvägen PERSONAL Har det skett några personalförändringar? Om nyanställningar har gjorts, sänd in meritförteckning till kommunen. Svar: Det är fortfarande åtta familjerådgivare på Söderstöd. En ny familjerådgivare har anställts under våren 2013 sedan en av rådgivarna slutat. Den nya familjerådgivaren är en kvinna som är legitimerad familjeterapeut med har 20-års erfarenhet av yrket. Har förändringar rörande den externa handledningen skett? Svar: Handledning sker var annan vecka med Thomas Parling som är ACTspecialist. Handledningen sker med ett tydligt metodfokus. Det är andra terminen som Söderstöd anlitar Thomas Parling och de är väldigt nöjda med handledningen. Har det varit aktuellt med introduktionsahandledning? Svar: Nej. Eftersom den nya medarbetaren har en gedigen erfarenhet inom yrket var det inte aktuellt med introduktionsahandledning. Introduktionshandledningen som pågick av en ny kollega vid tiden när Söderstöd ansökte om att bli godkända utförare i kundvalet i Huddinge är nu avslutad. Hur har kompetensutvecklingen tillgodosetts under senaste året? Svar: Kompetensutvecklingen har under det senaste året tillgodosetts genom att flera medarbetare genomgått steg 2-utbildning i KBT, ACT-utbildning en heldag, internutbildning av TBA (tillämpad beteende analys) samt en medarbetare har genomgått AMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) vilket är en traumabehandlingsmetod. 1.4 KVALITET Har några förändringar i kvalitetssystem gjorts? Om ja, vilka? 2(3)

15 FAMILJERÅDGIVNING Svar: Nytt kvalitetsledningssystem är framtaget enligt nya förordningen. Maria kommer att mejla den till kvalitetsenheten. Maria berättar att Söderstöd arbetar utifrån LEAN. Nyanställda får en mapp med rutiner som heter välkommen till Söderstöd. Har några klagomål inkommit till utföraren? Om ja, hur har de hanterats? Svar: Nej inga klagomål har inkommit. Har ni gjort några enkätundersökningar? Om ja, bifoga resultaten. Svar: Ja. Mätmånad är maj och oktober månad varje år. Undersökningarna visar att paren i huvudsak är nöjda med familjerådgivningen på Söderstöd. 3(3)

16 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2013/ (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson Socialnämnden Programsamråd, detaljplan för Vårby Haga - remissvar Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och lämnar det som sitt yttrande i ärendet till samhällsbyggnadsnämnden. Sammanfattning En remiss har inkommit till socialnämnden för yttrande. Programförslaget innebär möjlighet att bygga nya bostäder i Solhagaparken i Masmo. Disponering av bostäder och övrig miljö sker efter en markanvisningstävling. I förslaget framgår ambitionen att göra området mer blandat och sammanhållet. Fler upplåtelseformer och större lägenheter ska göra området mer attraktivt att bo i hela livet. Tryggheten utomhus är också en viktig punkt i förslaget. Förvaltningen ser positivt på utvecklingen av området. Att göra området mer uppblandat avseende boendeformer, åldersgrupper etcetera är helt i linje med kommunens översiktsplan och skapar goda förutsättningar för ett tryggare, mer levande område. Beskrivning av ärendet Programförslaget innebär möjlighet att bygga nya bostäder i Solhagaparken i Masmo. Förslaget ska också utgöra underlag för den markanvisningstävling som kommer att genomföras för att hitta en exploatör. Områdets karaktär är idag homogent med främst små hyresrätter. I enlighet med Översiktsplan 2030 innebär förslaget en mer blandad boendemiljö där bostadsrätter blir ett nytt inslag och större lägenheter som ger fler personer möjlighet att bo kvar i området även när familjerna växer. Förslaget nämner samtidigt möjligheten att en del av de nybyggda bostäderna skulle kunna vara reserverade för ungdomar och studenter, vilket skulle innebära mindre lägenheter. Genom förtätning av bebyggelse kommer de olika bebyggelsedelarna att få en tydligare sammanhållning med varandra och omgivande natur. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1, plan 5 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

17 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2013/ (2) Hur bostäder och övrig yta kommer att disponeras blir en fråga för bidragen till den kommande markanvisningstävlingen. Klart är dock att minst en procent av parkeringsplatserna i området ska vara tillgängliga och reserverade för personer med funktionshinder. I övrigt kommer området att karakteriseras av nya mötesplatser, promenadstråk etcetera vilka ska bidra till ökad trygghet. En ny närbutik kommer enligt förslaget att uppföras i närheten av Masmos tunnelbanestation och även övrig service kommer att kunna finnas i närområdet. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen ser positivt på utvecklingen av området i Masmo. Området består idag av många små hyresrätter och enklare närservice. En utveckling som innebär fler lägenheter i olika storlekar och med blandade upplåtelseformer kommer att vara en positiv utveckling. Det är här mycket viktigt att närservice erbjuder människor möjlighet att bo kvar i området så länge de önskar. Det innebär att tillgång till förskolor, skolor och liknande behöver finnas. Tillgängligheten till bostäder, parkering och annan allmän service ska vara utvecklad och möjlig för alla oavsett eventuella funktionshinder. Förvaltningen ser positivt på trygghetsambitionen i programmet. Att skapa trygghet genom nya offentliga miljöer är en utmaning och förvaltningen ser fram emot konstruktiva förslag på lösningar. Britt-Marie Karlén Förvaltningschef Johan Andersson Administrativ samordnare Bilagor Missiv, remisslista och program för Vårby Haga Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden

18 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DATUM REFERENS SIDA 2 april 2013 SBN (2) HANDLÄGGARE Karin Segerdahl Sakägare enligt fastighetsförteckningen Planprogram för Vårby Haga Projektet för Vårby Haga är beställt genom Huddinge kommuns Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt Planarbetet sker med normalt förfarande och är nu i sitt första skede. Samhällsbyggnadsprocessen finns närmare beskriven på ÖP PROGRAM- SAMRÅD PLAN- SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE PRÖVNING LAGA KRAFT Programförslaget syftar till att lokalisera bostäder i Solhagaparken med tillhörande parkering. Förslaget ger en tätare bebyggelse och mer sammanhållen koppling till de olika bebyggelsegrupperna i stadsdelen samt förstärker närheten till naturen och vattnet. Samtidigt utvecklas Solhagaparken med nya entréer, aktivitetsytor, promenadstråk och mötesplatser som bidrar till att öka tryggheten i området. En ny närservicebutik planeras i anslutning till en garagelänga vid Masmos tunnelbanestation. Dessutom möjliggör planen för ytterligare verksamheter och servicefunktioner i anslutning till parken och tunnelbanetorget. Programförslaget utgör också ett underlag för den markanvisningstävling som kommer att genomföras för att hitta en exploatör. Detta är ett samråd. Syftet är att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan. Synpunkter på programförslaget lämnas till Huddinge kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, Huddinge eller via e-post: senast den 10 maj Ett planförslag baserat på programmet kommer i nästa skede (plansamråd) att upprättas. Senare kommer även planförslaget hållas tillgängligt för granskning. Vid båda tillfällena ges ytterligare möjlighet att lämna synpunkter. Upplysningar i ärendet lämnas av undertecknad, telefon eller via e-post POSTADRESS Planavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

19 SIDA 2(2) Informationsmöte Ett informationsmöte främst för fastighetsägare och boende i närområdet kommer att hållas den 25 april, kl i Vårbyhuset, Vårby allé 26-30, Vårby. Förutom allmän information kommer det att finnas möjligheter att ställa frågor till fackrepresentanter som deltar i planeringen och genomförande av planen. VÄLKOMNA! Med vänlig hälsning Karin Segerdahl Planarkitekt Bilagor: Planprogram

20 HUDDINGE KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Remisslista DATUM DIARIENUMMER SBN SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Karin Segerdahl Programsamråd Detaljplan för Vårby Haga Översänt för yttrande till Länsstyrelsen i Sthlms län Lantmäterimyndigheten Kommunstyrelsen Förskolenämnden Grundskolenämnden Gymnasienämnden Kultur- och fritidsnämnden Miljönämnden Socialnämnden ÄldreomsorgsnämndenHembygdsför eningen i Huddinge Hembygdsföreningen Vårby- Fittja Huddinge Naturskyddsförening Huddinge pensionärsråd Huddinge handikappråd Huddinge villaägarkrets Hyresgästföreningen i Huddinge För kännedom: Bygglovsavdelningen Gatu- och trafikavdelningen Gatu- och parkdriftsavdelningen Lantmäteriavdelningen KS utvecklingsavdelning Polisen, Södertörns polismästardistrikt Trafikverket Förpacknings- och tidningsinsamlingen Huge fastigheter AB SRV återvinning AB Stockholm Vatten AB AB Storstockholms lokaltrafik Södertörns Brandförsvarsförbund Södertörns Fjärrvärme AB Vattenfall Eldistribution AB Sakägare enligt fastighetsförteckning Övriga som har ett väsentligt intresse av förslaget Mark- och exploateringsavdelningen Miljötillsynsavdelningen Naturvårdsavdelningen Informationsavdelningen Info Huddinge POSTADRESS BESÖKSADRESS Huddinge kommun Sjödalsvägen 29 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen Huddinge E-POST TELEFON OCH TELEFAX

21 HUDDINGE KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Remisslista SIDA 2(2) DATUM DIARIENUMMER SBN Synpunkter lämnas, helst skriftligen, senast 10 maj Upplysningar lämnas av planarkitekt Karin Segerdahl tel eller e-post Synpunkter lämnas skriftligen till: Huddinge kommun Samhällsbyggnadsnämnden HUDDINGE. Ange planärendets namn och i förekommande fall berörd fastighets beteckning. Vi ser gärna yttranden som e-post till för att underlätta fortsatt handläggning. Planhandlingar finns utställda i Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29 och finns tillgängliga på kommunens hemsida

22 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN Planprogram Program för Vårby Haga Vårby, Huddinge kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, mars 2013

23 z Sammanfattning Programmets syfte och huvuddrag Programområdet ligger i Masmo/Vårby Haga. Programförslaget möjliggör för bostäder i Solhagaparken med tillhörande parkering. Förslaget ger en tätare bebyggelse och mer sammanhållen koppling till de olika bebyggelsegrupperna i stadsdelen samt förstärker närheten till naturen och vattnet. Samtidigt utvecklas Solhagaparken med nya entréer, aktivitetsytor, promenadstråk och mötesplatser som bidrar till att öka tryggheten i området. En ny närservicebutik planeras i anslutning till en garagelänga vid Masmos tunnelbanestation. Dessutom möjliggör planen för ytterligare verksamheter och servicefunktioner i anslutning till parken och tunnelbanetorget. Stor hänsyn måste tas till bullerproblematiken vid placering och utformning av den nya bebyggelsen på grund av områdets närhet till E4/E20 och Botkyrkaleden. Programförslaget utgör också ett underlag för den markanvisningstävling som kommer att genomföras för att hitta en exploatör. Behov av miljöbedömning Det finns inte behov av att göra en miljöbedömning enligt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar eftersom betydande miljöpåverkan inte bedöms bli följden av planens genomförande. Genomförande Planarbetet sker med normalt förfarande. Genomförandetiden planeras att inledas under Huddinge kommun är huvudman för allmänna platser. Ansvaret för anläggande och drift inom kvartersmark ligger på fastighetsägaren

24 z SAMMANFATTNING... 2 Vad är ett program?... 4 PLANPROGRAM... 5 Planens syfte och huvuddrag... 5 Plandata... 5 Tidigare ställningstaganden... 6 Planens förenlighet med miljöbalken... 9 Förutsättningar, förändringar och konsekvenser Natur Bebyggelse Planstruktur Gestaltning och utformning av den nya bebyggelsen Gator och trafik Hälsa och säkerhet GENOMFÖRANDE Organisatoriska frågor Ekonomiska frågor Tekniska frågor

25 z Vad är ett program? En detaljplan kan grundas på ett program enligt 5 kap. 10 plan- och bygglagen (2010:900), PBL om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet. Programmet anger utgångspunkter och mål för planen. Syftet är bland annat att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede ska kunna breddas med berördas erfarenheter och synpunkter. Berörda parter bör ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta. Samråd ska ske med länsstyrelse och lantmäterimyndighet. Sakägare och boende som berörs av förslaget ska beredas tillfälle till samråd. Det gäller även de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av programmet. Normalt planförfarande Detaljplanen för Vårby Haga handläggs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen. Häri ingår momenten programsamråd, plansamråd, granskning och antagande.. Myndigheter, organisationer, andra remissinstanser, fastighetsägare samt andra sakägare och berörda får programförslaget. Normalt hålls även ett programsamrådsmöte där programförslaget redovisas och frågor kan ställas. Synpunkter på programförslaget ska skriftligen sändas in till kommunen. Programskedet avslutas med att kommunstyrelsen tar ställning till programförslaget och ger planuppdrag för fortsatt detaljplanering till samhällsbyggnadsnämnden. ÖP PROGRAM- SAMRÅD PLAN- SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDEPRÖVNING LAGA KRAFT - 4 -

26 z Planprogram Planens syfte och huvuddrag Inriktningen för det här programmet är att utreda möjligheten att uppföra nya bostäder i Masmo/Vårby Haga, se karta nedan. Förslaget ger en tätare bebyggelse och mer sammanhållen koppling till de olika bebyggelsegrupperna i stadsdelen samt förstärker närheten till naturen och vattnet. Solhagaparken får en uppgradering med nya aktiviteter och utvecklas med nya entréer, promenadstråk och mötesplatser som bidrar till att öka tryggheten i området. Byggandet av den nya parken kommer att påbörjas under 2013, men kommer att även ingå i den nya detaljplanen genom att området planläggs som park. En ny närservicebutik uppförs i anslutning till en garagelänga på fastigheten Drakskeppet 1 vid Masmos tunnelbanestation. Dessutom möjliggör planen för ytterligare verksamheter och servicefunktioner i anslutning till parken och vid tunnelbanetorget. Programförslaget utgör också ett underlag för den markanvisningstävling som kommer att genomföras för att hitta en exploatör. Området ligger i ett kollektivtrafiknära läge med cirka 100 meter till Masmos tunnelbanestation. Närheten till E4/E20 och Botkyrkaleden gör att krav ställs på den nya bebyggelsens utformning för att klara acceptabla bullernivåer i boningsrum och på uteplatser. Möjliga bulleråtgärder mellan husen för en tystare innergård i Solhagaparken kommer att utredas. Programområdets geografiska läge markerat med rött Förslaget innebär ett tillskott av mellan lägenheter förlagda i flerbostadshus i en skala från tre till sex våningar. En del av dessa skulle kunna vara ungdoms-/studentbostäder. Antalet lägenheter som ryms i programområdet är beroende av hur parkering och utemiljö kommer att disponeras, vilket avgörs av den markanvisningstävling som kommer göras för att hitta en exploatör. Parkeringsplatser föreslås integreras i bebyggelsen. Plandata Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden Programområdet ligger i Vårby Haga, en stadsdel som omfattar Masmo, Myrstuguberget och Vårby. Programområdet omfattar cirka 3,4 ha och innefattar delar av fastigheterna Haga 1:108, Skeppet 1, Ormen Långe 9, delar av Ormen Långe 7 och 8 samt delar av Drakskeppet 1. Den största delen av programområdet ligger i Solhagaparken på fastigheten Haga 1:108, idag bestående av en grusad fotbollsplan och gräsytor. Haga 1:108 ägs av Huddinge kommun, övriga fastigheter ägs av Huge Fastigheter AB

27 z Programområdet avgränsas i öster av huskroppen Ormen Långe och en bergsvägg. I söder gränsar området till Botkyrkaleden och sydväst av villor längs med Varvsvägen. I nordväst gränsar området till tre punkthus och en handelsbyggnad. I norr avgränsas området av två byggnader för förskoleverksamhet. En av förskolebyggnaderna står på fastighetsgränsen mellan Ormen Långe 9 och Haga 1:108, placerad på prickmark. Huge kommer att byta in denna mark mot mark på Ormen Långe 7 och 8. Detta ska justeras i den kommande detaljplanen. En del av handelsbyggnaden på Skeppet 1 är placerad på prickmark, även det kommer att justeras i den kommande planen. Tidigare ställningstaganden Albysjön Skeppet 1 PLANOMRÅDE Haga 1:108 Ormen Långe 9 Regionplan Gällande regionplan, (Regional utvecklingsplan RUFS 2010), anger programområdet som regional stadsbygd med utvecklingspotential. Området bedöms ha goda regionala lägesegenskaper och förutsättningar för god försörjning med kollektivtrafik och för en energieffektiv stadsbyggd. Marken bedöms vara lämpad för ett intensivt markutnyttjande och området bör prioriteras för bebyggelseutveckling. Aktuellt förslag bedöms vara förenligt med regionplanen. Förslag på programområdets ungefärliga utsträckning Översiktsplan I den gällande översiktsplanen är markanvändningen för Solhagaparken angivet som Pågående markanvändning, medan omkringliggande mark är angivet som Bostäder högt markutnyttjande. I förslaget till ny översiktsplan, Översiktsplan 2030, pekas Solhagaparken ut som en av de viktiga parkerna, där riktlinjerna är att de ska bevaras och utvecklas till högkvalitativa parker som kännetecknas av hög kvalitet, tillgänglighet och variation. Området Vårby Haga/Masmo anges som ett sekundärt förtätnings- och utbyggnadsområde med en bebyggelseutveckling längs kollektivtrafikstråk. En strukturplan för Masmo/Vårby Haga ska tas fram i likhet med till exempel Vårby gårds strukturplan och kommer att ingå i ÖP Huddinge växer och ett mål för den övergripande planeringen är att skapa en tätare, grönare och mer blandad stad, en stad som i högre grad är anpassad till gång-, cykel- och kollektivtrafik. I Masmo/Vårby finns möjligheten i och med detta planförslag att: - Utnyttja ett stationsnära läge och kollektivtrafikstråk

28 z - Verka för blandade upplåtelseformer och bostadstyper. - Stärka och skapa nya mötesplatser. Aktuellt förslag bedöms vara förenligt med befintlig och gällande översiktsplan, se bild på nästa sida. Utdrag ur samrådsversionen från kommande översiktsplan 2030, programområdet visas med blå pil. Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden För området finns tre gällande planer. Genomförandetiden för planerna har gått ut. Största delen av programområdet ligger där stadsplan över Haga IV (26-A-6) från år 1966 gäller, som anger allmänt ändamål. I omkringliggande bebyggelse regleras bebyggelsen av Stadsplan Haga II från 1962 (26-A-2) där bostäder tillåts i 10 våningar eller till en högsta höjd av +41,15 och Haga VII från 1982 (26-A-29) där man även tillåtit handel på fastigheten Skeppet 1, se planernas utsträckning på nästa sida. Planuppdrag och program för detaljplanen Projektet är beställt genom projektplan med start i juli Planuppdraget anger nya bostäder på platsen. Planprogramsarbetet inleddes i september

29 z Haga II Bostäder tillåts i tio våningar Haga VII (1981) Bostäder och handel Haga IV (1966) Allmänt ändamål Haga II (1962) Bostäder tillåts till en höjd av+ 41,15 meter Haga VII Bostäder Befintliga detaljplaner Haga II, Haga IV och Haga VII. Kommunala beslut i övrigt För området har ett utvecklingsprogram tagits fram för att på en översiktlig nivå inventera önskemål och behov för områdets framtida utveckling. Solhagaparken är den första etappen av två i utvecklingsprogrammet för Masmo/Vårby Haga. Utvecklingsprogrammet har även resulterat i en handlingsplan för trygghetsskapande åtgärder i Masmo/Vårby Haga. En av åtgärderna är att kommunen ska anlägga en multisportplan och en kommunal lekplats i Solhagaparken samt att rusta upp strandpromenaden och ett nytt torg vid Masmos tunnelbanestation

30 z Planens förenlighet med miljöbalken Markanvändningen i planen bedöms vara förenlig med bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden enligt 3 och 4 kap. miljöbalken, MB. Vid planering ska kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer enligt miljöbalkens 5 kap 3. Miljökvalitetsnormer meddelas av regeringen och är föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft och miljön i övrigt om det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. Miljökvalitetsnormer finns bland annat för utomhusluft och omgivningsbuller. Miljökvalitetsnormerna enligt 5 kap. miljöbalken bedöms inte att överskridas med föreslaget ändamål. Behovsbedömning Planen Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten att uppföra stycken nya bostäder i Solhagaparken i Vårby Haga, vilket ger en tätare bebyggelse och en mer sammanhållen koppling till tunnelbanestationen Masmo. Vidare föreslås Solhagaparken utvecklas samt att möjligheterna för nytt närcentrum i närheten av tunnelbanestationen ska utredas. Detaljplanen ger troligen upphov till fler trafikrörelser till och från bostadsområdet i och med ökningen av bostäder men en förhoppning är att andelen som utnyttjar kollektivtrafik som färdmedel kan öka i och med närheten till tunnelbanestationen. De miljöfrågor som främst är relevanta för detaljplanen är; trafikbuller, luftföroreningar samt dagvattenhantering. Planens betydelse för en hållbar utveckling avser ett mer effektivt nyttjande av tätortens markresurser och bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen. Platsen Idag finns en grusad fotbollsplan på platsen. Området utmed Varvsvägen föreslaget för bostäder är en åshöjd med planterade träd vid en gång- och cykelväg. Planen förväntas inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Området består i nuläget till största delen av parkmark. Marken bedöms inte vara känslig och det bedöms heller inte finnas risk för eventuella markföroreningar. Påverkan De största miljöeffekterna är trafikbuller och luftföroreningar. Planområdet ligger nära E4/E20 och Botkyrkaleden vilket medför att området är utsatt för trafikbuller och luftföroreningar. Den ekvivalenta ljudnivån inom planområdet kan komma att bli högre än 55 dba. Detta gör att det kan bli aktuellt med avsteg från riktvärden. Vidare utredning ska göras för att definiera hur planläggningen ska ske så att boningsrum, balkonger och uteplatser kan få en tyst sida. I nuläget sker dock inga överskridanden av miljökvalitetsnormer för luftkvalitet, gäller främst för partiklar (PM10) och kvävedioxid. Halterna är som störst längs trafiklederna och klingar sedan snabbt av med avståndet från vägen. Omgivande områden bedöms inte påverkas negativt av föreslagen markanvändning. Intilliggande bostadsområden kan antas påverkas av genomförandet av planen då trafiken till och från området kommer att öka. Störningar kommer att uppstå under byggtiden. Planens påverkan på befintlig miljö bedöms som relativt liten. Planen berör inte områden skyddade enligt 3, 4 och 7 kap. miljöbalken eller andra skyddsområden. Tillgängligt grönområde kommer att minska. Befintliga naturvärden bedöms som små. Områdets - 9 -

31 z rekreationsvärden bedöms till största delen finnas kvar även efter föreslagen markanvändning i planen. Planen berör inte riksintressen och bedöms inte medföra risk för överskridande av miljökvalitetsnormer. Den medför heller inte risker för människors hälsa eller miljön. Planen innefattar inte verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a miljöbalken. Den anger inte heller förutsättningar för kommande sådana verksamheter eller åtgärder som anges i bilaga 1 eller 3 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Sammanfattning och motiverat ställningstagande Planområdet är ett område som till stor del är obebyggt. Bebyggelsen koncentreras till Varvsvägen och parken utvecklas. Lokaliseringen enligt planförslaget är lämplig då den bedöms följa kommunens översiktsplan. Enligt översiktsplanen ska byggandet främst koncentreras till områden där infrastrukturen är utbyggd. Förslaget innebär en förtätning och utveckling i anslutning till kringliggande bebyggelseområden. Planens betydelse för en hållbar utveckling är främst kopplad till ett effektivt nyttjande av tätortens markresurser samt närheten till service och infrastruktur. Genomförandet av planförslaget bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan enligt Plan- och bygglagens 5 kap 18 och Miljöbalken 6 kap 11 med beaktande av förordningen 1998:905, bilaga 2 och 4. En miljöbedömning enligt miljöbalken bedöms därför inte behövas. Ekologisk kompensation Huddinge kommunfullmäktige beslutade den 16 april 2012 om Metod för ekologisk kompensation i den fysiska planeringsprocessen. Ekologisk kompensation bygger på balanseringsprincipen och innebär i stort att ekologiska kompensationsåtgärder tillämpas när olika typer av grönmark tas i anspråk i den kommunala fysiska planeringen. Kompensationsåtgärderna innebär att funktioner och värden som går förlorade vid en exploatering åtgärdas inom planområdet eller i nära anslutning till det. Som ekologisk kompensation föreslås återplantering av förlorade träd inom planområdet. Återplanterade träd ska vara naturligt förekommande i kommunen och ha regional proveniens

32 z Förutsättningar, förändringar och konsekvenser Förskola Natur Mark och vegetation Programområdet ligger från början vackert beläget med utblickar över Fittjaviken. Idag domineras dock bilden av Vårby Haga av att nationella och regionala vägar (E4/E20, Botkyrkaleden/Glömstaleden) möts i området. Genomförande av Förbifart Stockholm kommer förstärka den bilden. De tydligaste landskapselementen är Masmoplatån- en långsträckt mycket tydlig bergsrygg vars östra långsida gränsar mot området. I väster breder Albysjön och Mälaren ut sig. Ormen Långe Torg och ingång till Masmos t- bana Punkthus med tillbyggd handelsbyggnad Enplansvillor Planområdet söderifrån Markanvändningen i närområdet präglas av storskalig flerbostadshusbebyggelse. Ytmaterialen är få och domineras av gräs, asfalt och grus. Uppvuxna träd finns framförallt längs med Ormen Långe. Villatomterna på Varvsvägen bidrar till upplevelsen av grönska kring programområdet. Naturvärden Inga särskilda naturvärden är påträffade inom planområdet. Planområdet har heller inte inventerats i kommunens gällande grönstrukturplan (1997). Befintliga naturvärden bedöms vara små och är förknippade med äldre träd, bland annat lind och lönn, som är planterade utmed Varvsvägen. Även en handfull planterade karaktärsbildande balsampopplar finns. Rekreation och friluftsliv Den stora grusade fotbollsplanen är idag dåligt utnyttjad. Flera av lekplatserna i omkringliggande område är tillagda efterhand och saknar sammanhang med den övriga

33 z parken. Exploateringen tar i anspråk ett område som dels ligger på fotbollsplanen och dels en remsa med gröna ytor och en gång- och cykelbana. Gång- och cykelbanan kan upplevas som otrygg och Varvsvägen används också för att ta sig till t-banan eller Myrstuguberget. Områden av värde för rekreation tas i anspråk för att uppföra ny bebyggelse men samtidigt skapa en ny kvalitativ park i dess omedelbara närhet, samtidigt görs andra åtgärder för att skapa ett tryggare område med till exempel nya promenadstråk. Området får därför ett högre värde för natur, rekreation eller friluftsliv i och med den nya detaljplanens genomförande. I och med den nya detaljplanen kommer också barriärerna till befintlig natur brytas upp och upplevelsen av att Vårby Haga ligger nära ett naturområde och nära vatten kommer att öka. Geologiska förhållanden Enligt Översiktlig byggnadsgeologisk karta över Huddinge kommun (Miljöteknik Sven Tyrén AB, 1975) består marken inom programområdet huvudsakligen av fast jord (morän, sten, grus, sand och lerjord med genomgående torrskorpa på berg eller morän) samt i mitten av området av lös jord (lerjord utom genomgående torrskorpa). Hydrologiska förhållanden och miljökvalitetsnormer för vatten Området är delvis kuperat och bedöms ha förhållandevis goda avrinningsförhållanden. Jordarten där bebyggelse planeras består av isälvssediment, sand och block. Där parken och idrottsanläggningen ska vara finns lera. Planområdet avvattnas till Mälaren, Vårbyfjärden i Östra Mälaren. Mälaren är den enda vattentäkten av betydelse för Stockholmsområdet och försörjer 1,7 miljoner människor med dricksvatten. För att skydda Mälaren som vattentäkt har Östra Mälarens vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter upprättats. Planområdet ingår i den sekundära skyddszonen. Skyddsföreskrifterna innebär bland annat att utsläpp av förorenat dagvatten från exempelvis parkeringsplatser inte får ske direkt till ytvattnet utan rening. Med bakgrund av att östra Mälaren är vattenskyddsområde och vattenmyndighetens beslut om miljökvalitetsnormer för vatten, är målet att inte tillföra ökade mängder förorenat dagvatten till Mälaren jämfört med idag. Bebyggelse Landskapsbild/stadsbild Landskapet inom programområdet domineras av den stora grusplanen omfamnad av stora byggnadskroppar. Vårby Hagas bebyggelse härstammar från mitten av 1960-talet och består av sex punkthus och Ormen Långe, ett drygt 300 meter långt skivhus med skulptural karaktär. Enplansvillor längs med Varvsvägen har tillkommit under samma tidsperiod. Enplansvilla längs med Varvsvägen

Uppföljning Acord Familjerådgivning

Uppföljning Acord Familjerådgivning SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-06 SN-2013/2048 1 (3) HANDLÄGGARE Therese Hellman 08-535 378 80 therese.hellman@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-11 SN-2013/4277.629 KS-2013/783.629 1 (3) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Socialnämnden Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Ge kultur-och fritidsnämnden

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

Planbeskrivning antagandehandling

Planbeskrivning antagandehandling DATUM DIARIENR 2014-02-10 SBN 2013-000490 1 (9) Planbeskrivning antagandehandling Tillägg till Detaljplan för Batteriet 6 Flemingsberg Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, feb 2014 SBN 2013-000490

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-10 SN-2015/378.271 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén 08-535 377 04 Anna-Karin.Sanden@huddinge.se Socialnämnden Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen

HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för del av HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen HALMSTADS KOMMUN Plan 1091K Normalt förfarande, KS 2013/0531 Samhällsbyggnadskontoret 2014-10-14

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015 TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen GRANSKNINGSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i juni 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Lugnet 26 m.fl.

Behovsbedömning av detaljplan för Lugnet 26 m.fl. Behovsbedömning av detaljplan för Lugnet 26 m.fl. Tumba, februari 2015 Behovsbedömningen av detaljplan för Lugnet 26 m.fl. är framtagen som ett underlag inför plansamrådet. Ett syfte med behovsbedömningen

Läs mer

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V).

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V). SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-15 SN-2013/903.710 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 berit.heidenfors@huddinge.se Socialnämnden Inrätta

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 Förslag Detaljplan för del av fastigheten Ålsten 1:1 (Äppelviken/Smedslättens Tennisklubb) i stadsdelen

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4 11-29 FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DIARIENUMMER: SBF/2014:84 BOTKYRKA KOMMUN 2 [11] Innehåll...

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22

DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22 ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22 DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING Karlstad SWECO FFNS Arkitekter AB Stefan Jonsson Uppdragsnummer 3330.785.000 SWECO FFNS SAMHÄLLSPLANERING

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Tempelriddarorden 10 i stadsdelen Bredäng (180 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för Tempelriddarorden 10 i stadsdelen Bredäng (180 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-09-16 Handläggare: Per Anders Olsson Tfn 08-508 27 293 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Tempelriddarorden

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING Antagandehandling

PLANBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/7 PLANBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL. RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 2/7 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer