Kallelse till Socialnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till Socialnämnden"

Transkript

1 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Socialnämnden Tid Onsdag den 19 juni 2013, klockan 17:00 Plats Balingsholm, Balingsnäsvägen 27. Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande av föredragningslistan 3 Information Daglig verksamhet inom funktionshinderområdet. Malin Schenström, verksamhetschef. Ekonomisk rapport. Ann-Charlotte Hallgren, ekonomichef. 4 Uppföljning Acord familjerådgivning SN-2013/ Uppföljning Söderstöd familjerådgivning SN-2013/ Organisationsöversyn av verksamheten Arbete och Försörjning inom social- och äldreomsorgsförvaltningen, Huddinge kommun (senare utskick) SN-2013/ Programsamråd, Detaljplan för Vårby Haga - remissvar SN-2013/

2 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE SIDA 2 (3) 8 Översyn av riktlinjer för barn och ungdomar i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende (HVB) SN-2013/ Riktlinjer för serveringstillstånd SN-2013/ Ändring i förfrågningsunderlag LOV korttidsvistelse SN-2013/ Ansökan om att utföra korttidsvistelse - Rosannalunds korttidshem Ekerö AB SN-2013/ Ansökan om att utföra korttidsvistelse Tuskulum/Eskil Johansson AB SN-2013/ Förfrågningsunderlag - driftentreprenad, Visättra servicebostad SN-2013/ Anmälan om behov av särskild förordnad vårdnadshavare 15 Anmälan om behov av särskild förordnad vårdnadshavare 16 Ansökan till Södertörns tingsrätt om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a föräldrabalken 17 Yttrande till Södertörns tingsrätt ang adoption enligt 4 kap 10 föräldrabalken 18 Yttrande till Södertörns tingsrätt ang adoption enligt 4 kap 10 1 st föräldrabalken 19 Delgivningar 20 Anmälan om delegationsbeslut

3 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE SIDA 3 (3) 21 Övriga frågor Hur samverkar förvaltningens enheter, försörjningsstöd, missbruk och socialpsykiatri, kring hemlösa klienter - svar på fråga ställd av Lisbeth Krogh (HP). Hur ser förvaltningens utredning/handläggning ut när klient har psykisk ohälsa och missbruk och hur upprätthåller handläggare kontakten med klienten - svar på fråga ställd av Lisbeth Krogh (HP). Huddinge den 29 maj 2013 Gunilla Helmerson Ordförande Lars Axelsson Sekreterare

4 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2013/ (3) HANDLÄGGARE Therese Hellman Socialnämnden Uppföljning Acord Familjerådgivning Förslag till beslut Socialnämnden tar del av uppföljning Acord Familjerådgivning. Sammanfattning En uppföljning av Acord Familjerådgivning genomfördes den 25 april 2013 genom besök i verksamheten. Närvarande var delägarna Hans Larsson och Caroline Stenqvist på Acord Familjerådgivning HB samt förvaltningens referensgrupp bestående av utvecklingsledare från individ- och familjeomsorgen, ekonom från ekonomienheten samt utvecklingsledare från kvalitetsenheten. Uppföljningen visade att Acord Familjerådgivning under år 2012 genomförde fyra samtal med två par från Huddinge kommun och så här långt under år 2013 har de genomfört 23 samtal med 10 par. Uppföljningen visade att Anette Hamrelius nu både är delägare och familjerådgivare då Gun-Britt Jansson avslutat sitt uppdrag. Familjerådgivarna på Acord Familjerådgivning har genomgått kompetensutveckling under det senaste året. Vänte- och öppettider är desamma som vid tiden för avtalstecknandet och uppföljningen visar att Acord familjerådgivning uppfyller kraven enligt avtalet. Acord Familjerådgivning genomför regelbundet en egen brukarenkät vilken visar att brukarna i huvudsak varit nöjda med rådgivningen. Beskrivning av ärendet Acord Familjerådgivning har varit godkända utförare av familjerådgivning sedan den 15 september Uppföljning av verksamheten genomfördes den 25 april genom besök i verksamheten där delägarna Hans Larsson och Caroline Stenqvist på Acord familjerådgivning HB samt förvaltningens referensgrupp bestående av utvecklingsledare från individ- och familjeomsorgen, ekonom från ekonomienheten samt utvecklingsledare från kvalitetsenheten närvarade. Nedan presenteras en sammanfattning av resultatet av uppföljningen, se även bilaga 1. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1, plan 5 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

5 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2013/ (3) Nyttjande Acord Familjerådgivning genomförde under år 2012 fyra samtal med två par från Huddinge kommun och så här långt under år 2013 har de genomfört 23 samtal med 10 par. Totalt utförde Acord familjerådgivning 738 samtal med 255 par under Allmänt Förändringar i verksamheten har inte skett. Acord Familjerådgivning är utförare i kundval i elva kommuner. De är fullbokade och ska därför inte ansöka om att bli godkända i fler kommuner. Acord Familjerådgivning har, trots ökad efterfrågan, erbjudit tid för familjerådgivningssamtal inom tre veckor och finns även möjlighet att få en tid med kort varsel om så behövs. Vad gäller besökstiderna så har inga förändringar skett och Acord har som tidigare lokaler på Södermalm, Östermalm och i Vasastan. Vid uppföljningen framkom att Acord Familjerådgivning, som andra utförare i branschen, anser att ersättningsnivån är för låg och att det inte är långsiktigt möjligt att bedriva familjerådgivning. Detta har även framförts genom att ett flertal aktörer gått samman och skrivit ett brev till kommunerna i Stockholmsområdet, däribland Huddinge kommun. Personal Delägaren Gun-Britt Jansson har avslutat sitt uppdrag och ersatts av Annette Hamrelius som nu är både delägare och familjerådgivare. Det är fortfarande fyra familjerådgivare som arbetar på Acord Familjerådgivning, två män och två kvinnor. Introduktionshandledning har genomförts av Caroline Stenqvist. Familjerådgivarna har som tidigare extern handledning hos Allan Linnér en gång i månaden. Kompetensutvecklingen har under det senaste året tillgodosetts genom bland annat symboldramautbildning, kris- och traumautbildning samt utbildning i IPT (interpersonell psykoterapi). En av familjerådgivarna ska under hösten 2013 genomgå en sexologiutbildning om 15 högskolepoäng på Ersta Sköndal högskola, som två av familjerådgivarna sedan tidigare genomgått. En av familjerådgivarna blir inom kort auktoriserad familjerådgivare. Kvalitet Arbetet med kvalitetsledningssystemet är gjort och processerna är klara och rutinerna uppdateras nu nuläget. Acord Familjerådgivnings familjerådgivare arbetar kontinuerligt med metodutveckling och har administrativa möten en gång i månaden där metoddiskussioner förs och en metodplaneringsdag hölls i mars Vid uppföljningen framkom att Acord Familjerådgivning tydligt arbetar med barnperspektivet och har fokus på barn i relationskonflikter.

6 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2013/ (3) Acord Familjerådgivning lämnar ut en enkät med sex frågor till paret vid första samtalet. Paret kan sedan i lugn och ro fylla i den hemma och sedan skicka tillbaka den till Acord Familjerådgivning. Under 2012 och så här långt 2013 har inga klagomål gällande familjerådgivningen inkommit till Acord Familjerådgivning. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen gör utifrån vad uppföljningen visar bedömningen att Acord Familjerådgivning HB följer gällande avtal och anser att verksamheten har fungerat väl. Britt-Marie Karlén Förvaltningschef Therese Hellman Utvecklingsledare Bilagor 1. Uppföljning av Acord Familjerådgivning Beslutet delges Acord Familjerådgivning HB

7 UPPFÖLJNING FAMILJERÅDGIVNING Leverantör (utförare) Företagets namn Acord Familjerådgivning HB Adress Almnäsvägen 44 Postadress Bandhagen Organisationsnummer Kontaktperson, kontraktsfrågor Namn Hans Larsson Telefon Mobiltelefon E-post Kontaktperson, verksamhetsfrågor Namn Som ovan Telefon Mobiltelefon E-post 1.0 ÅRLIG UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETEN Som en del i Huddinge kommuns uppföljning av familjerådgivning ombeds utförare besvara dessa frågor. Alla frågor besvaras med avseende på föregående år, men tidigast från kontraktsstart. Förutom detta frågeformulär kommer kommunen att kontrollera tidigare lämnade uppgifter rörande ekonomisk stabilitet och finansiell styrka hos Skatteverket och kreditvärderingsinstitut. Löpande ska utföraren meddela kommunen om eventuella förändringar i verksamheten och vid nyanställningar ska meritförteckning skickas till kommunen för godkännande. Likväl ställs frågan vid denna uppföljning. 1.1 NYTTJANDE Hur många par från Huddinge kommun har ni haft det senaste året? Svar: Acord Familjerådgivning har under år 2012 genomförde fyra samtal med två par från Huddinge kommun och så här långt under år 2013 har de genomfört 23 samtal med 10 par. 1.2 ALLMÄNT Har några förändringar skett i verksamheten? Svar: Delägaren Gun-Britt Jansson har avslutat sitt uppdrag och ersatts av Annette Hamrelius som nu är både delägare och familjerådgivare. Har några förändringar skett i arbetssätt och metoder? Svar: Nej men i mars 2013 hölls en metodplaneringsdag. Gemensam rutin för första samtalet har skapats. Vid uppföljningen framkommer att Acord Familjerådgivning tydligt arbetar med barnperspektivet och har fokus på barn i relationskonflikter. Har några förändringar skett i utförarens profil och eller i tillgång till kvinnlig eller manlig familjerådgivare? 1(3)

8 FAMILJERÅDGIVNING Svar: Nej ingen förändring gällande profil eller tillgång till kvinnlig eller manlig rådgivare, det är fortfarande fyra familjerådgivare varav två män och två kvinnor. Har ni kunnat erbjuda tid inom tre veckor? Svar: Ja. Har ni kunnat erbjuda akuta tider vid behov? Svar: Ja. Har det skett några förändringar i besökstider? Svar: Nej, kvällstider erbjuds som tidigare. Har det skett några förändringar rörande lokaler? Svar: Nej. 1.3 PERSONAL Har det skett några personalförändringar? Om nyanställningar har gjorts, sänd in meritförteckning till kommunen. Svar: Ingen nyanställd. Förändringen som skett är avseende att delägaren Gun- Britt Jansson har avslutat sitt uppdrag och ersatts av Annette Hamrelius som nu är både delägare och familjerådgivare. Har förändringar rörande den externa handledningen skett? Svar: Nej, familjerådgivarna har som tidigare extern handledning hos Allan Linnér en gång i månaden. Har det varit aktuellt med introduktionsahandledning? Svar: Introduktionsahandledning har genomförts av Caroline Stenqvist. Hur har kompetensutvecklingen tillgodosetts under senaste året? Svar: Kompetensutvecklingen har under det senaste året tillgodosetts genom bland annat symboldramautbildning, kris- och traumautbildning samt utbildning i IPT (interpersonell psykoterapi). En av familjerådgivarna ska under hösten 2013 genomgå en sexologiutbildning om 15 högskolepoäng på Ersta Sköndal högskola, som två av familjerådgivarna sedan tidigare genomgått. En av familjerådgivarna blir inom kort auktoriserad familjerådgivare. 1.4 KVALITET Har några förändringar i kvalitetssystem gjorts? Om ja, vilka? Svar: Arbetet med kvalitetsledningssystemet är gjort och processerna är klara och rutinerna uppdateras nu nuläget. Acord Familjerådgivnings familjerådgivare arbetar kontinuerligt med metodutveckling och har administrativa möten en gång i månaden där metoddiskussioner förs. Har några klagomål inkommit till utföraren? Om ja, hur har de hanterats? Svar: Nej, varken under 2012 eller hittills under Har ni gjort några enkätundersökningar? Om ja, bifoga resultaten. 2(3)

9 FAMILJERÅDGIVNING Svar: Acord Familjerådgivning lämnar ut en enkät med sex frågor till paret vid första samtalet. Paret kan sedan i lugn och ro fylla i den hemma och sedan skicka tillbaka den till Acord Familjerådgivning. Vid uppföljningen framkommer det att rutinen att lämna ut enkäten till paret vid första samtalet är ny och att detta görs i hopp om att öka svarsfrekvensen. 3(3)

10 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2013/ (3) HANDLÄGGARE Therese Hellman Socialnämnden Uppföljning Söderstöd familjerådgivning Förslag till beslut Socialnämnden tar del av uppföljning av Söderstöd familjerådgivning. Sammanfattning En uppföljning av Söderstöd familjerådgivning genomfördes den 25 april 2013 genom besök i verksamheten. Närvarande var Söderstöds VD Maria Hällström samt förvaltningens referensgrupp bestående av utvecklingsledare från individ- och familjeomsorgen, ekonom från ekonomienheten samt utvecklingsledare från kvalitetsenheten. Uppföljningen visade att Söderstöd tagit emot flest Huddingepar av de externa utförarna i kundvalet då de under 2012 tagit emot 90 par och genomfört 264 samtal. Vid uppföljningen framkom att verksamheten anställt en ny familjerådgivare sedan en rådgivare valt att sluta samt att Söderstöd öppnat en öppenvårdsverksamhet efter att Sollentuna kommun valt att anlita dem för sina öppenvårdsinsatser. Söderstöds familjerådgivare har det senaste året genomgått kompetensutbildning och arbetar med metodutveckling. Vänte- och öppettider är de samma som vid tiden för avtalstecknandet och uppföljningen visar att Söderstöd uppfyller kraven enligt avtalet. Söderstöd genomför regelbundet en egen brukarenkät vilken visar att brukarna i huvudsak varit nöjda med rådgivningen. Beskrivning av ärendet Söderstöd har varit godkända utförare av familjerådgivning sedan den 31 juli Uppföljning av verksamheten genomfördes den 25 april genom besök i verksamheten där Söderstöds VD Maria Hällström samt förvaltningens referensgrupp bestående av utvecklingsledare från individ- och familjeomsorgen, ekonom från ekonomienheten samt utvecklingsledare från kvalitetsenheten närvarade. Nedan presenteras en sammanfattning av resultatet av uppföljningen, se även bilaga 1. Nyttjande Söderstöd har tagit emot flest Huddingepar av de externa utförarna i kundvalet då de under 2012 tagit emot 90 par och genomfört 264 samtal. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1, plan 5 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

11 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2013/ (3) Allmänt Söderstöd har blivit godkända utförare i fler kommuner den senaste tiden vilka är Tierp, Östhammar, Haninge, Tyresö, Uppsala och Knivsta. Den 1 mars 2013 öppnade Söderstöd en enhet för öppenvård och familjebehandling i Sollentuna, vilket är Sollentuna kommuns utförarverksamhet. På enheten i Sollentuna arbetar 10 medarbetare. Söderstöd kan utifrån detta numera erbjuda tider för familjerådgivning även i lokalen i Sollentuna, Tingsvägen 17. Söderstöd har erbjudit tid för familjerådgivningssamtal inom tre veckor och även möjlighet att få en tid med kort varsel om så behövs. Söderstöd erbjuder kvällstider samt tider på lördagar. Vid uppföljningen framkom det att Söderstöd, som andra utförare i branschen, anser att ersättningsnivån är för låg och att det inte är långsiktigt möjligt att bedriva familjerådgivning. Detta har även framförts genom att ett flertal aktörer gått samman och skrivit ett brev till kommunerna i Stockholmsområdet, däribland Huddinge kommun. Personal Det finns fortfarande åtta familjerådgivare på Söderstöd, liksom möjlighet att välja kvinnlig eller manlig familjerådgivare. En ny familjerådgivare har anställts under våren 2013 sedan en av rådgivarna slutat. Den nya familjerådgivaren är en kvinna som är legitimerad familjeterapeut med cirka 20 års erfarenhet av yrket. Eftersom hon har gedigen erfarenhet var det inte aktuellt med introduktionsahandledning. Introduktionshandledningen som pågick av en ny kollega vid tiden när Söderstöd ansökte om att bli godkända utförare i kundvalet i Huddinge är nu avslutad. Handledning sker varannan vecka med Thomas Parling som är specialist på ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Handledningen sker med tydligt metodfokus. Det är andra terminen som Söderstöd anlitar Thomas Parling och de är väldigt nöjda med handledningen. Kompetensutvecklingen har under det senaste året tillgodosetts genom att flera medarbetare genomgått steg 2-utbildning i KBT, ACT-utbildning en heldag, internutbildning av TBA (tillämpad beteende analys) samt en medarbetare har genomgått AMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) vilket är en traumabehandlingsmetod. Kvalitet Kvalitetsledningssystemet är klart enligt nya förordningen och Söderstöd arbetar enligt LEAN. Söderstöds familjerådgivare arbetar kontinuerligt med metodutveckling och har forum för att ta del av varandras kunskap och kompetens. Söderstöd gör egna enkätundersökningar och har mätmånad i maj och oktober månad varje år och visar att paren som kommer på

12 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2013/ (3) familjerådgivning i huvudsak är nöjda. Under 2013 inkom inga klagomål gällande familjerådgivningen på Söderstöd. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen gör utifrån vad uppföljningen visar bedömningen att Söderstöd familjerådgivning följer gällande avtal och anser att verksamheten har fungerat väl. Britt-Marie Karlén Förvaltningschef Therese Hellman Utvecklingsledare Bilagor 1. Uppföljning av Söderstöd familjerådgivning Beslutet delges AB Söderstöd

13 UPPFÖLJNING FAMILJERÅDGIVNING Leverantör (utförare) Företagets namn AB Söderstöd Adress Krukmakargaran 35C Postadress Stockholm Organisationsnummer Kontaktperson, kontraktsfrågor Namn Maria Hällström Telefon Mobiltelefon E-post Kontaktperson, verksamhetsfrågor Namn Samma som ovan Telefon Mobiltelefon E-post 1.0 ÅRLIG UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETEN Som en del i Huddinge kommuns uppföljning av familjerådgivning ombeds utförare besvara dessa frågor. Alla frågor besvaras med avseende på föregående år, men tidigast från kontraktsstart. Förutom detta frågeformulär kommer kommunen att kontrollera tidigare lämnade uppgifter rörande ekonomisk stabilitet och finansiell styrka hos Skatteverket och kreditvärderingsinstitut. Löpande ska utföraren meddela kommunen om eventuella förändringar i verksamheten och vid nyanställningar ska meritförteckning skickas till kommunen för godkännande. Likväl ställs frågan vid denna uppföljning. 1.1 NYTTJANDE Hur många par från Huddinge kommun har ni haft det senaste året? Svar: Söderstöd har tagit emot flest Huddingepar av de externa utförarna i kundvalet då de under 2012 tagit emot 90 par och genomfört 264 samtal. 1.2 ALLMÄNT Har några förändringar skett i verksamheten? Svar: Söderstöd har blivit godkända utförare i fler kommuner den senaste tiden vilka är Tierp, Östhammar, Haninge, Tyresö, Uppsala och Knivsta. Den 1 mars 2013 öppnade Söderstöd en enhet för öppenvård och familjebehandling i Sollentuna, vilket är Sollentuna kommuns utförarverksamhet. På enheten i Sollentuna arbetar 10 medarbetare. Söderstöd kan utifrån detta numera erbjuda tider för familjerådgivning även i lokalen i Sollentuna, Tingsvägen 17. Vid uppföljningen framkommer det att Söderstöd, som andra utförare i branschen, anser att ersättningsnivån är för låg och att det inte är långsiktigt möjligt att bedriva familjerådgivning. Detta har även framförts genom att ett flertal aktörer gått samman och skrivit ett brev till kommunerna i Stockholmsområdet, däribland Huddinge kommun. Har några förändringar skett i arbetssätt och metoder? 1(3)

14 FAMILJERÅDGIVNING Svar: Söderstöds familjerådgivare arbetar kontinuerligt med metodutveckling och har forum för att ta del av varandras kunskap och kompetens. Nu är fokus särskilt på ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Har några förändringar skett i utförarens profil och eller i tillgång till kvinnlig eller manlig familjerådgivare? Svar: Nej. Paren har fortfarande möjlighet att välja manlig eller kvinnlig rådgivare. Har ni kunnat erbjuda tid inom tre veckor? Svar: Ja. Har ni kunnat erbjuda akuta tider vid behov? Svar: Ja. Söderstöd är flexibla och försöker att snabbt boka in par på återbudstider. Har det skett några förändringar i besökstider? Svar: Nej, förfarande öppet kvällar och helger. Har det skett några förändringar rörande lokaler? Svar: Ja. Söderstöd kan nu även erbjuda familjerådgivning i lokalen för öppenvård i Sollentuna, Tingsvägen PERSONAL Har det skett några personalförändringar? Om nyanställningar har gjorts, sänd in meritförteckning till kommunen. Svar: Det är fortfarande åtta familjerådgivare på Söderstöd. En ny familjerådgivare har anställts under våren 2013 sedan en av rådgivarna slutat. Den nya familjerådgivaren är en kvinna som är legitimerad familjeterapeut med har 20-års erfarenhet av yrket. Har förändringar rörande den externa handledningen skett? Svar: Handledning sker var annan vecka med Thomas Parling som är ACTspecialist. Handledningen sker med ett tydligt metodfokus. Det är andra terminen som Söderstöd anlitar Thomas Parling och de är väldigt nöjda med handledningen. Har det varit aktuellt med introduktionsahandledning? Svar: Nej. Eftersom den nya medarbetaren har en gedigen erfarenhet inom yrket var det inte aktuellt med introduktionsahandledning. Introduktionshandledningen som pågick av en ny kollega vid tiden när Söderstöd ansökte om att bli godkända utförare i kundvalet i Huddinge är nu avslutad. Hur har kompetensutvecklingen tillgodosetts under senaste året? Svar: Kompetensutvecklingen har under det senaste året tillgodosetts genom att flera medarbetare genomgått steg 2-utbildning i KBT, ACT-utbildning en heldag, internutbildning av TBA (tillämpad beteende analys) samt en medarbetare har genomgått AMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) vilket är en traumabehandlingsmetod. 1.4 KVALITET Har några förändringar i kvalitetssystem gjorts? Om ja, vilka? 2(3)

15 FAMILJERÅDGIVNING Svar: Nytt kvalitetsledningssystem är framtaget enligt nya förordningen. Maria kommer att mejla den till kvalitetsenheten. Maria berättar att Söderstöd arbetar utifrån LEAN. Nyanställda får en mapp med rutiner som heter välkommen till Söderstöd. Har några klagomål inkommit till utföraren? Om ja, hur har de hanterats? Svar: Nej inga klagomål har inkommit. Har ni gjort några enkätundersökningar? Om ja, bifoga resultaten. Svar: Ja. Mätmånad är maj och oktober månad varje år. Undersökningarna visar att paren i huvudsak är nöjda med familjerådgivningen på Söderstöd. 3(3)

16 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2013/ (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson Socialnämnden Programsamråd, detaljplan för Vårby Haga - remissvar Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och lämnar det som sitt yttrande i ärendet till samhällsbyggnadsnämnden. Sammanfattning En remiss har inkommit till socialnämnden för yttrande. Programförslaget innebär möjlighet att bygga nya bostäder i Solhagaparken i Masmo. Disponering av bostäder och övrig miljö sker efter en markanvisningstävling. I förslaget framgår ambitionen att göra området mer blandat och sammanhållet. Fler upplåtelseformer och större lägenheter ska göra området mer attraktivt att bo i hela livet. Tryggheten utomhus är också en viktig punkt i förslaget. Förvaltningen ser positivt på utvecklingen av området. Att göra området mer uppblandat avseende boendeformer, åldersgrupper etcetera är helt i linje med kommunens översiktsplan och skapar goda förutsättningar för ett tryggare, mer levande område. Beskrivning av ärendet Programförslaget innebär möjlighet att bygga nya bostäder i Solhagaparken i Masmo. Förslaget ska också utgöra underlag för den markanvisningstävling som kommer att genomföras för att hitta en exploatör. Områdets karaktär är idag homogent med främst små hyresrätter. I enlighet med Översiktsplan 2030 innebär förslaget en mer blandad boendemiljö där bostadsrätter blir ett nytt inslag och större lägenheter som ger fler personer möjlighet att bo kvar i området även när familjerna växer. Förslaget nämner samtidigt möjligheten att en del av de nybyggda bostäderna skulle kunna vara reserverade för ungdomar och studenter, vilket skulle innebära mindre lägenheter. Genom förtätning av bebyggelse kommer de olika bebyggelsedelarna att få en tydligare sammanhållning med varandra och omgivande natur. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1, plan 5 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

17 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2013/ (2) Hur bostäder och övrig yta kommer att disponeras blir en fråga för bidragen till den kommande markanvisningstävlingen. Klart är dock att minst en procent av parkeringsplatserna i området ska vara tillgängliga och reserverade för personer med funktionshinder. I övrigt kommer området att karakteriseras av nya mötesplatser, promenadstråk etcetera vilka ska bidra till ökad trygghet. En ny närbutik kommer enligt förslaget att uppföras i närheten av Masmos tunnelbanestation och även övrig service kommer att kunna finnas i närområdet. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen ser positivt på utvecklingen av området i Masmo. Området består idag av många små hyresrätter och enklare närservice. En utveckling som innebär fler lägenheter i olika storlekar och med blandade upplåtelseformer kommer att vara en positiv utveckling. Det är här mycket viktigt att närservice erbjuder människor möjlighet att bo kvar i området så länge de önskar. Det innebär att tillgång till förskolor, skolor och liknande behöver finnas. Tillgängligheten till bostäder, parkering och annan allmän service ska vara utvecklad och möjlig för alla oavsett eventuella funktionshinder. Förvaltningen ser positivt på trygghetsambitionen i programmet. Att skapa trygghet genom nya offentliga miljöer är en utmaning och förvaltningen ser fram emot konstruktiva förslag på lösningar. Britt-Marie Karlén Förvaltningschef Johan Andersson Administrativ samordnare Bilagor Missiv, remisslista och program för Vårby Haga Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden

18 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DATUM REFERENS SIDA 2 april 2013 SBN (2) HANDLÄGGARE Karin Segerdahl Sakägare enligt fastighetsförteckningen Planprogram för Vårby Haga Projektet för Vårby Haga är beställt genom Huddinge kommuns Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt Planarbetet sker med normalt förfarande och är nu i sitt första skede. Samhällsbyggnadsprocessen finns närmare beskriven på ÖP PROGRAM- SAMRÅD PLAN- SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE PRÖVNING LAGA KRAFT Programförslaget syftar till att lokalisera bostäder i Solhagaparken med tillhörande parkering. Förslaget ger en tätare bebyggelse och mer sammanhållen koppling till de olika bebyggelsegrupperna i stadsdelen samt förstärker närheten till naturen och vattnet. Samtidigt utvecklas Solhagaparken med nya entréer, aktivitetsytor, promenadstråk och mötesplatser som bidrar till att öka tryggheten i området. En ny närservicebutik planeras i anslutning till en garagelänga vid Masmos tunnelbanestation. Dessutom möjliggör planen för ytterligare verksamheter och servicefunktioner i anslutning till parken och tunnelbanetorget. Programförslaget utgör också ett underlag för den markanvisningstävling som kommer att genomföras för att hitta en exploatör. Detta är ett samråd. Syftet är att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan. Synpunkter på programförslaget lämnas till Huddinge kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, Huddinge eller via e-post: senast den 10 maj Ett planförslag baserat på programmet kommer i nästa skede (plansamråd) att upprättas. Senare kommer även planförslaget hållas tillgängligt för granskning. Vid båda tillfällena ges ytterligare möjlighet att lämna synpunkter. Upplysningar i ärendet lämnas av undertecknad, telefon eller via e-post POSTADRESS Planavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

19 SIDA 2(2) Informationsmöte Ett informationsmöte främst för fastighetsägare och boende i närområdet kommer att hållas den 25 april, kl i Vårbyhuset, Vårby allé 26-30, Vårby. Förutom allmän information kommer det att finnas möjligheter att ställa frågor till fackrepresentanter som deltar i planeringen och genomförande av planen. VÄLKOMNA! Med vänlig hälsning Karin Segerdahl Planarkitekt Bilagor: Planprogram

20 HUDDINGE KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Remisslista DATUM DIARIENUMMER SBN SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Karin Segerdahl Programsamråd Detaljplan för Vårby Haga Översänt för yttrande till Länsstyrelsen i Sthlms län Lantmäterimyndigheten Kommunstyrelsen Förskolenämnden Grundskolenämnden Gymnasienämnden Kultur- och fritidsnämnden Miljönämnden Socialnämnden ÄldreomsorgsnämndenHembygdsför eningen i Huddinge Hembygdsföreningen Vårby- Fittja Huddinge Naturskyddsförening Huddinge pensionärsråd Huddinge handikappråd Huddinge villaägarkrets Hyresgästföreningen i Huddinge För kännedom: Bygglovsavdelningen Gatu- och trafikavdelningen Gatu- och parkdriftsavdelningen Lantmäteriavdelningen KS utvecklingsavdelning Polisen, Södertörns polismästardistrikt Trafikverket Förpacknings- och tidningsinsamlingen Huge fastigheter AB SRV återvinning AB Stockholm Vatten AB AB Storstockholms lokaltrafik Södertörns Brandförsvarsförbund Södertörns Fjärrvärme AB Vattenfall Eldistribution AB Sakägare enligt fastighetsförteckning Övriga som har ett väsentligt intresse av förslaget Mark- och exploateringsavdelningen Miljötillsynsavdelningen Naturvårdsavdelningen Informationsavdelningen Info Huddinge POSTADRESS BESÖKSADRESS Huddinge kommun Sjödalsvägen 29 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen Huddinge E-POST TELEFON OCH TELEFAX

21 HUDDINGE KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Remisslista SIDA 2(2) DATUM DIARIENUMMER SBN Synpunkter lämnas, helst skriftligen, senast 10 maj Upplysningar lämnas av planarkitekt Karin Segerdahl tel eller e-post Synpunkter lämnas skriftligen till: Huddinge kommun Samhällsbyggnadsnämnden HUDDINGE. Ange planärendets namn och i förekommande fall berörd fastighets beteckning. Vi ser gärna yttranden som e-post till för att underlätta fortsatt handläggning. Planhandlingar finns utställda i Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29 och finns tillgängliga på kommunens hemsida

22 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN Planprogram Program för Vårby Haga Vårby, Huddinge kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, mars 2013

23 z Sammanfattning Programmets syfte och huvuddrag Programområdet ligger i Masmo/Vårby Haga. Programförslaget möjliggör för bostäder i Solhagaparken med tillhörande parkering. Förslaget ger en tätare bebyggelse och mer sammanhållen koppling till de olika bebyggelsegrupperna i stadsdelen samt förstärker närheten till naturen och vattnet. Samtidigt utvecklas Solhagaparken med nya entréer, aktivitetsytor, promenadstråk och mötesplatser som bidrar till att öka tryggheten i området. En ny närservicebutik planeras i anslutning till en garagelänga vid Masmos tunnelbanestation. Dessutom möjliggör planen för ytterligare verksamheter och servicefunktioner i anslutning till parken och tunnelbanetorget. Stor hänsyn måste tas till bullerproblematiken vid placering och utformning av den nya bebyggelsen på grund av områdets närhet till E4/E20 och Botkyrkaleden. Programförslaget utgör också ett underlag för den markanvisningstävling som kommer att genomföras för att hitta en exploatör. Behov av miljöbedömning Det finns inte behov av att göra en miljöbedömning enligt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar eftersom betydande miljöpåverkan inte bedöms bli följden av planens genomförande. Genomförande Planarbetet sker med normalt förfarande. Genomförandetiden planeras att inledas under Huddinge kommun är huvudman för allmänna platser. Ansvaret för anläggande och drift inom kvartersmark ligger på fastighetsägaren

24 z SAMMANFATTNING... 2 Vad är ett program?... 4 PLANPROGRAM... 5 Planens syfte och huvuddrag... 5 Plandata... 5 Tidigare ställningstaganden... 6 Planens förenlighet med miljöbalken... 9 Förutsättningar, förändringar och konsekvenser Natur Bebyggelse Planstruktur Gestaltning och utformning av den nya bebyggelsen Gator och trafik Hälsa och säkerhet GENOMFÖRANDE Organisatoriska frågor Ekonomiska frågor Tekniska frågor

25 z Vad är ett program? En detaljplan kan grundas på ett program enligt 5 kap. 10 plan- och bygglagen (2010:900), PBL om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet. Programmet anger utgångspunkter och mål för planen. Syftet är bland annat att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede ska kunna breddas med berördas erfarenheter och synpunkter. Berörda parter bör ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta. Samråd ska ske med länsstyrelse och lantmäterimyndighet. Sakägare och boende som berörs av förslaget ska beredas tillfälle till samråd. Det gäller även de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av programmet. Normalt planförfarande Detaljplanen för Vårby Haga handläggs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen. Häri ingår momenten programsamråd, plansamråd, granskning och antagande.. Myndigheter, organisationer, andra remissinstanser, fastighetsägare samt andra sakägare och berörda får programförslaget. Normalt hålls även ett programsamrådsmöte där programförslaget redovisas och frågor kan ställas. Synpunkter på programförslaget ska skriftligen sändas in till kommunen. Programskedet avslutas med att kommunstyrelsen tar ställning till programförslaget och ger planuppdrag för fortsatt detaljplanering till samhällsbyggnadsnämnden. ÖP PROGRAM- SAMRÅD PLAN- SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDEPRÖVNING LAGA KRAFT - 4 -

26 z Planprogram Planens syfte och huvuddrag Inriktningen för det här programmet är att utreda möjligheten att uppföra nya bostäder i Masmo/Vårby Haga, se karta nedan. Förslaget ger en tätare bebyggelse och mer sammanhållen koppling till de olika bebyggelsegrupperna i stadsdelen samt förstärker närheten till naturen och vattnet. Solhagaparken får en uppgradering med nya aktiviteter och utvecklas med nya entréer, promenadstråk och mötesplatser som bidrar till att öka tryggheten i området. Byggandet av den nya parken kommer att påbörjas under 2013, men kommer att även ingå i den nya detaljplanen genom att området planläggs som park. En ny närservicebutik uppförs i anslutning till en garagelänga på fastigheten Drakskeppet 1 vid Masmos tunnelbanestation. Dessutom möjliggör planen för ytterligare verksamheter och servicefunktioner i anslutning till parken och vid tunnelbanetorget. Programförslaget utgör också ett underlag för den markanvisningstävling som kommer att genomföras för att hitta en exploatör. Området ligger i ett kollektivtrafiknära läge med cirka 100 meter till Masmos tunnelbanestation. Närheten till E4/E20 och Botkyrkaleden gör att krav ställs på den nya bebyggelsens utformning för att klara acceptabla bullernivåer i boningsrum och på uteplatser. Möjliga bulleråtgärder mellan husen för en tystare innergård i Solhagaparken kommer att utredas. Programområdets geografiska läge markerat med rött Förslaget innebär ett tillskott av mellan lägenheter förlagda i flerbostadshus i en skala från tre till sex våningar. En del av dessa skulle kunna vara ungdoms-/studentbostäder. Antalet lägenheter som ryms i programområdet är beroende av hur parkering och utemiljö kommer att disponeras, vilket avgörs av den markanvisningstävling som kommer göras för att hitta en exploatör. Parkeringsplatser föreslås integreras i bebyggelsen. Plandata Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden Programområdet ligger i Vårby Haga, en stadsdel som omfattar Masmo, Myrstuguberget och Vårby. Programområdet omfattar cirka 3,4 ha och innefattar delar av fastigheterna Haga 1:108, Skeppet 1, Ormen Långe 9, delar av Ormen Långe 7 och 8 samt delar av Drakskeppet 1. Den största delen av programområdet ligger i Solhagaparken på fastigheten Haga 1:108, idag bestående av en grusad fotbollsplan och gräsytor. Haga 1:108 ägs av Huddinge kommun, övriga fastigheter ägs av Huge Fastigheter AB

27 z Programområdet avgränsas i öster av huskroppen Ormen Långe och en bergsvägg. I söder gränsar området till Botkyrkaleden och sydväst av villor längs med Varvsvägen. I nordväst gränsar området till tre punkthus och en handelsbyggnad. I norr avgränsas området av två byggnader för förskoleverksamhet. En av förskolebyggnaderna står på fastighetsgränsen mellan Ormen Långe 9 och Haga 1:108, placerad på prickmark. Huge kommer att byta in denna mark mot mark på Ormen Långe 7 och 8. Detta ska justeras i den kommande detaljplanen. En del av handelsbyggnaden på Skeppet 1 är placerad på prickmark, även det kommer att justeras i den kommande planen. Tidigare ställningstaganden Albysjön Skeppet 1 PLANOMRÅDE Haga 1:108 Ormen Långe 9 Regionplan Gällande regionplan, (Regional utvecklingsplan RUFS 2010), anger programområdet som regional stadsbygd med utvecklingspotential. Området bedöms ha goda regionala lägesegenskaper och förutsättningar för god försörjning med kollektivtrafik och för en energieffektiv stadsbyggd. Marken bedöms vara lämpad för ett intensivt markutnyttjande och området bör prioriteras för bebyggelseutveckling. Aktuellt förslag bedöms vara förenligt med regionplanen. Förslag på programområdets ungefärliga utsträckning Översiktsplan I den gällande översiktsplanen är markanvändningen för Solhagaparken angivet som Pågående markanvändning, medan omkringliggande mark är angivet som Bostäder högt markutnyttjande. I förslaget till ny översiktsplan, Översiktsplan 2030, pekas Solhagaparken ut som en av de viktiga parkerna, där riktlinjerna är att de ska bevaras och utvecklas till högkvalitativa parker som kännetecknas av hög kvalitet, tillgänglighet och variation. Området Vårby Haga/Masmo anges som ett sekundärt förtätnings- och utbyggnadsområde med en bebyggelseutveckling längs kollektivtrafikstråk. En strukturplan för Masmo/Vårby Haga ska tas fram i likhet med till exempel Vårby gårds strukturplan och kommer att ingå i ÖP Huddinge växer och ett mål för den övergripande planeringen är att skapa en tätare, grönare och mer blandad stad, en stad som i högre grad är anpassad till gång-, cykel- och kollektivtrafik. I Masmo/Vårby finns möjligheten i och med detta planförslag att: - Utnyttja ett stationsnära läge och kollektivtrafikstråk

28 z - Verka för blandade upplåtelseformer och bostadstyper. - Stärka och skapa nya mötesplatser. Aktuellt förslag bedöms vara förenligt med befintlig och gällande översiktsplan, se bild på nästa sida. Utdrag ur samrådsversionen från kommande översiktsplan 2030, programområdet visas med blå pil. Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden För området finns tre gällande planer. Genomförandetiden för planerna har gått ut. Största delen av programområdet ligger där stadsplan över Haga IV (26-A-6) från år 1966 gäller, som anger allmänt ändamål. I omkringliggande bebyggelse regleras bebyggelsen av Stadsplan Haga II från 1962 (26-A-2) där bostäder tillåts i 10 våningar eller till en högsta höjd av +41,15 och Haga VII från 1982 (26-A-29) där man även tillåtit handel på fastigheten Skeppet 1, se planernas utsträckning på nästa sida. Planuppdrag och program för detaljplanen Projektet är beställt genom projektplan med start i juli Planuppdraget anger nya bostäder på platsen. Planprogramsarbetet inleddes i september

29 z Haga II Bostäder tillåts i tio våningar Haga VII (1981) Bostäder och handel Haga IV (1966) Allmänt ändamål Haga II (1962) Bostäder tillåts till en höjd av+ 41,15 meter Haga VII Bostäder Befintliga detaljplaner Haga II, Haga IV och Haga VII. Kommunala beslut i övrigt För området har ett utvecklingsprogram tagits fram för att på en översiktlig nivå inventera önskemål och behov för områdets framtida utveckling. Solhagaparken är den första etappen av två i utvecklingsprogrammet för Masmo/Vårby Haga. Utvecklingsprogrammet har även resulterat i en handlingsplan för trygghetsskapande åtgärder i Masmo/Vårby Haga. En av åtgärderna är att kommunen ska anlägga en multisportplan och en kommunal lekplats i Solhagaparken samt att rusta upp strandpromenaden och ett nytt torg vid Masmos tunnelbanestation

30 z Planens förenlighet med miljöbalken Markanvändningen i planen bedöms vara förenlig med bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden enligt 3 och 4 kap. miljöbalken, MB. Vid planering ska kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer enligt miljöbalkens 5 kap 3. Miljökvalitetsnormer meddelas av regeringen och är föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft och miljön i övrigt om det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. Miljökvalitetsnormer finns bland annat för utomhusluft och omgivningsbuller. Miljökvalitetsnormerna enligt 5 kap. miljöbalken bedöms inte att överskridas med föreslaget ändamål. Behovsbedömning Planen Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten att uppföra stycken nya bostäder i Solhagaparken i Vårby Haga, vilket ger en tätare bebyggelse och en mer sammanhållen koppling till tunnelbanestationen Masmo. Vidare föreslås Solhagaparken utvecklas samt att möjligheterna för nytt närcentrum i närheten av tunnelbanestationen ska utredas. Detaljplanen ger troligen upphov till fler trafikrörelser till och från bostadsområdet i och med ökningen av bostäder men en förhoppning är att andelen som utnyttjar kollektivtrafik som färdmedel kan öka i och med närheten till tunnelbanestationen. De miljöfrågor som främst är relevanta för detaljplanen är; trafikbuller, luftföroreningar samt dagvattenhantering. Planens betydelse för en hållbar utveckling avser ett mer effektivt nyttjande av tätortens markresurser och bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen. Platsen Idag finns en grusad fotbollsplan på platsen. Området utmed Varvsvägen föreslaget för bostäder är en åshöjd med planterade träd vid en gång- och cykelväg. Planen förväntas inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Området består i nuläget till största delen av parkmark. Marken bedöms inte vara känslig och det bedöms heller inte finnas risk för eventuella markföroreningar. Påverkan De största miljöeffekterna är trafikbuller och luftföroreningar. Planområdet ligger nära E4/E20 och Botkyrkaleden vilket medför att området är utsatt för trafikbuller och luftföroreningar. Den ekvivalenta ljudnivån inom planområdet kan komma att bli högre än 55 dba. Detta gör att det kan bli aktuellt med avsteg från riktvärden. Vidare utredning ska göras för att definiera hur planläggningen ska ske så att boningsrum, balkonger och uteplatser kan få en tyst sida. I nuläget sker dock inga överskridanden av miljökvalitetsnormer för luftkvalitet, gäller främst för partiklar (PM10) och kvävedioxid. Halterna är som störst längs trafiklederna och klingar sedan snabbt av med avståndet från vägen. Omgivande områden bedöms inte påverkas negativt av föreslagen markanvändning. Intilliggande bostadsområden kan antas påverkas av genomförandet av planen då trafiken till och från området kommer att öka. Störningar kommer att uppstå under byggtiden. Planens påverkan på befintlig miljö bedöms som relativt liten. Planen berör inte områden skyddade enligt 3, 4 och 7 kap. miljöbalken eller andra skyddsområden. Tillgängligt grönområde kommer att minska. Befintliga naturvärden bedöms som små. Områdets - 9 -

31 z rekreationsvärden bedöms till största delen finnas kvar även efter föreslagen markanvändning i planen. Planen berör inte riksintressen och bedöms inte medföra risk för överskridande av miljökvalitetsnormer. Den medför heller inte risker för människors hälsa eller miljön. Planen innefattar inte verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a miljöbalken. Den anger inte heller förutsättningar för kommande sådana verksamheter eller åtgärder som anges i bilaga 1 eller 3 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Sammanfattning och motiverat ställningstagande Planområdet är ett område som till stor del är obebyggt. Bebyggelsen koncentreras till Varvsvägen och parken utvecklas. Lokaliseringen enligt planförslaget är lämplig då den bedöms följa kommunens översiktsplan. Enligt översiktsplanen ska byggandet främst koncentreras till områden där infrastrukturen är utbyggd. Förslaget innebär en förtätning och utveckling i anslutning till kringliggande bebyggelseområden. Planens betydelse för en hållbar utveckling är främst kopplad till ett effektivt nyttjande av tätortens markresurser samt närheten till service och infrastruktur. Genomförandet av planförslaget bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan enligt Plan- och bygglagens 5 kap 18 och Miljöbalken 6 kap 11 med beaktande av förordningen 1998:905, bilaga 2 och 4. En miljöbedömning enligt miljöbalken bedöms därför inte behövas. Ekologisk kompensation Huddinge kommunfullmäktige beslutade den 16 april 2012 om Metod för ekologisk kompensation i den fysiska planeringsprocessen. Ekologisk kompensation bygger på balanseringsprincipen och innebär i stort att ekologiska kompensationsåtgärder tillämpas när olika typer av grönmark tas i anspråk i den kommunala fysiska planeringen. Kompensationsåtgärderna innebär att funktioner och värden som går förlorade vid en exploatering åtgärdas inom planområdet eller i nära anslutning till det. Som ekologisk kompensation föreslås återplantering av förlorade träd inom planområdet. Återplanterade träd ska vara naturligt förekommande i kommunen och ha regional proveniens

32 z Förutsättningar, förändringar och konsekvenser Förskola Natur Mark och vegetation Programområdet ligger från början vackert beläget med utblickar över Fittjaviken. Idag domineras dock bilden av Vårby Haga av att nationella och regionala vägar (E4/E20, Botkyrkaleden/Glömstaleden) möts i området. Genomförande av Förbifart Stockholm kommer förstärka den bilden. De tydligaste landskapselementen är Masmoplatån- en långsträckt mycket tydlig bergsrygg vars östra långsida gränsar mot området. I väster breder Albysjön och Mälaren ut sig. Ormen Långe Torg och ingång till Masmos t- bana Punkthus med tillbyggd handelsbyggnad Enplansvillor Planområdet söderifrån Markanvändningen i närområdet präglas av storskalig flerbostadshusbebyggelse. Ytmaterialen är få och domineras av gräs, asfalt och grus. Uppvuxna träd finns framförallt längs med Ormen Långe. Villatomterna på Varvsvägen bidrar till upplevelsen av grönska kring programområdet. Naturvärden Inga särskilda naturvärden är påträffade inom planområdet. Planområdet har heller inte inventerats i kommunens gällande grönstrukturplan (1997). Befintliga naturvärden bedöms vara små och är förknippade med äldre träd, bland annat lind och lönn, som är planterade utmed Varvsvägen. Även en handfull planterade karaktärsbildande balsampopplar finns. Rekreation och friluftsliv Den stora grusade fotbollsplanen är idag dåligt utnyttjad. Flera av lekplatserna i omkringliggande område är tillagda efterhand och saknar sammanhang med den övriga

33 z parken. Exploateringen tar i anspråk ett område som dels ligger på fotbollsplanen och dels en remsa med gröna ytor och en gång- och cykelbana. Gång- och cykelbanan kan upplevas som otrygg och Varvsvägen används också för att ta sig till t-banan eller Myrstuguberget. Områden av värde för rekreation tas i anspråk för att uppföra ny bebyggelse men samtidigt skapa en ny kvalitativ park i dess omedelbara närhet, samtidigt görs andra åtgärder för att skapa ett tryggare område med till exempel nya promenadstråk. Området får därför ett högre värde för natur, rekreation eller friluftsliv i och med den nya detaljplanens genomförande. I och med den nya detaljplanen kommer också barriärerna till befintlig natur brytas upp och upplevelsen av att Vårby Haga ligger nära ett naturområde och nära vatten kommer att öka. Geologiska förhållanden Enligt Översiktlig byggnadsgeologisk karta över Huddinge kommun (Miljöteknik Sven Tyrén AB, 1975) består marken inom programområdet huvudsakligen av fast jord (morän, sten, grus, sand och lerjord med genomgående torrskorpa på berg eller morän) samt i mitten av området av lös jord (lerjord utom genomgående torrskorpa). Hydrologiska förhållanden och miljökvalitetsnormer för vatten Området är delvis kuperat och bedöms ha förhållandevis goda avrinningsförhållanden. Jordarten där bebyggelse planeras består av isälvssediment, sand och block. Där parken och idrottsanläggningen ska vara finns lera. Planområdet avvattnas till Mälaren, Vårbyfjärden i Östra Mälaren. Mälaren är den enda vattentäkten av betydelse för Stockholmsområdet och försörjer 1,7 miljoner människor med dricksvatten. För att skydda Mälaren som vattentäkt har Östra Mälarens vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter upprättats. Planområdet ingår i den sekundära skyddszonen. Skyddsföreskrifterna innebär bland annat att utsläpp av förorenat dagvatten från exempelvis parkeringsplatser inte får ske direkt till ytvattnet utan rening. Med bakgrund av att östra Mälaren är vattenskyddsområde och vattenmyndighetens beslut om miljökvalitetsnormer för vatten, är målet att inte tillföra ökade mängder förorenat dagvatten till Mälaren jämfört med idag. Bebyggelse Landskapsbild/stadsbild Landskapet inom programområdet domineras av den stora grusplanen omfamnad av stora byggnadskroppar. Vårby Hagas bebyggelse härstammar från mitten av 1960-talet och består av sex punkthus och Ormen Långe, ett drygt 300 meter långt skivhus med skulptural karaktär. Enplansvillor längs med Varvsvägen har tillkommit under samma tidsperiod. Enplansvilla längs med Varvsvägen

Uppföljning Söderstöd familjerådgivning

Uppföljning Söderstöd familjerådgivning SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-06 SN-2013/2047 1 (3) HANDLÄGGARE Therese Hellman 08-535 378 80 therese.hellman@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Uppföljning Acord Familjerådgivning

Uppföljning Acord Familjerådgivning SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-06 SN-2013/2048 1 (3) HANDLÄGGARE Therese Hellman 08-535 378 80 therese.hellman@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Uppföljning av kommunens familjerådgivning

Uppföljning av kommunens familjerådgivning 2013-12-17 SN-2013/3681.791 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 31277 berit.heidenfors@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av kommunens familjerådgivning Förslag till beslut Socialnämnden tar del

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN PL 2011/9,318 0126K-15644 Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad linje. Blå linjer är fastighetsgränser. Detaljplan för Kvarteret

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling KOMMUNSTYRELSENS-FÖRVALTNING PLANSEKTIONEN DIARIENR SBN 2012-1057 Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för del av kv Rädisan och kv Gräslöken Kommundel Stuvsta PBL 2010:900 Kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN DIARIENR SBN 2013-173 0126K-15694 Planbeskrivning Antagandehandling Ändring av detaljplan för Del av kv. Agenten (Agenten 25) Kommundel Snättringe Miljö- och

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl.

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/43.318 Dp 7-A-3-II:1 Planbeskrivning ANTAGANDEHANDLING Planområdet (markerat på ortofoto från 2009) Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. Kommundel:

Läs mer

Uppföljning av korttidsvistelse - Bambi ekonomisk förening

Uppföljning av korttidsvistelse - Bambi ekonomisk förening SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-03 SN-2014/2962.729 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Detaljplan för student- och forskarbostäder vid Alfred Nobels allé, Flemingsberg - planuppdrag

Detaljplan för student- och forskarbostäder vid Alfred Nobels allé, Flemingsberg - planuppdrag KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2013-02-05 KS-2013/133.313 1 (2) HANDLÄGGARE Fyrvald, Lena 08-535 313 95 Lena.Fyrvald@huddinge.se Kommunstyrelsen Detaljplan för student- och forskarbostäder

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

Uppföljning Attendo familjerådgivning

Uppföljning Attendo familjerådgivning SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-04 SN-2012/1093.183 1 (3) HANDLÄGGARE Hellman, Therese 08-535 378 80 therese.hellman@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

Fastigheten Kumla 136:35

Fastigheten Kumla 136:35 Samhällsbyggnadsförvaltningen Kent Wiklund, planarkitekt januari 2014 Dnr. 2013KSM0329 BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Fastigheten Kumla 136:35 Tyresö kommun, Stockholms län Planområdet markerat

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Uppföljning av korttidsvistelse - Unika Sverige AB.

Uppföljning av korttidsvistelse - Unika Sverige AB. SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-10 SN-2014/2957.729 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/13.318 Dp 1-C-0:8 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-03-22 Handläggare: Eva Nyberg-Björklund Tfn 08-508 27 249 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Farsta

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Parkering, Trångsunds centrum. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Särskilt utlåtande efter underrättelse

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Parkering, Trångsunds centrum. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Särskilt utlåtande efter underrättelse MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/44.318 Dp 18-H-3:1 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Särskilt utlåtande efter underrättelse Detaljplan för Parkering, Trångsunds

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HYBO 1:28, 12:1, 2:63 MED FLERA UPPHÄVANDE AV DEL AV DETALJPLAN FÖR HYBO STATIONSSAMHÄLLE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum: 2014-10-29

Läs mer

Antagandehandling Enkelt Planförfarande

Antagandehandling Enkelt Planförfarande Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2007/13.318 Dp 1-C-17:3 Antagandehandling Enkelt Planförfarande Planen består av: Plankarta med bestämmelser Till planen hör: Denna planbeskrivning Ändring

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsarkitektkontoret 2012-01-12 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Ändring av detaljplan för Gällstaö 1:29 m fl på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.27.214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte och huvuddrag PLANBESKRIVNING Samrådshandling 1(5) Avdelning/Handläggare Datum Ärendebeteckning Plan-, bygg- och trafikavdelningen 2012-04-11 2012-0128 Sara Norlin Detaljplan för del av Djurängen 2:4 m.fl. (cirkulationsplats

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/55.318 DP 4-B-29:2 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg

Läs mer

Detaljplan för del av Kronotorparen 17 Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

Detaljplan för del av Kronotorparen 17 Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN 2013-973 0126K-15789 Antagandehandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning Detaljplan för del av Kronotorparen 17 Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Gul färg föreslås i aktuell detaljplan överföras från Trönninge 25:1 till Trönninge 3:31 i enlighet med tidigare skrivet avtal om fastighetsreglering. (karta eller flygbild över planområdet) BEHOVSBEDÖMNING

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-06-19 Planen antagen MBN 2014-08-12 Laga kraft 2014-09-12 Genomförandetid

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Del av Klockargården 3. Inom kommundelen Sjödalen, Huddinge kommun

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Del av Klockargården 3. Inom kommundelen Sjödalen, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2009/75.318 Dp 4-B-27:3 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplan för Del av Klockargården 3 Inom kommundelen

Läs mer

Uppföljning av korttidsvistelse - Habiliteket AB

Uppföljning av korttidsvistelse - Habiliteket AB SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-03 SN-2014/2959.729 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Tillhörande detaljplan för del av

Tillhörande detaljplan för del av B E H O V S B E D Ö M N I N G AV M I L J Ö B E D Ö M N I N G Tillhörande detaljplan för del av H A L M S TA D 1 0 : 1, S p å r v ä e l b y t e FURET/SANNARP, HALMSTADS KOMMUN Plan E308 K Enkelt förfarande,

Läs mer

Detaljplan för Vårby Haga, Solhagaparken

Detaljplan för Vårby Haga, Solhagaparken Programsamrådsredogörelse DATUM DIARIENR 2013-11-06 SBN 2012-000289 1 (31) HANDLÄGGARE Karin Segerdahl 08-535 364 30 Karin.Segerdahl@huddinge.se Detaljplan för Vårby Haga, Solhagaparken Sammanfattning

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för del av kv Smultronet

Detaljplan för del av kv Smultronet Detaljplan för del av kv Smultronet i Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-82, dnr 2016/42 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Granskningshandling

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Detaljplan

Läs mer

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Inbjudan till samråd för Ändring i form av tillägg till detaljplan för del av Torpa-Hestra 4:1 m.fl., kv. Berwald 89

Inbjudan till samråd för Ändring i form av tillägg till detaljplan för del av Torpa-Hestra 4:1 m.fl., kv. Berwald 89 SAMRÅD Delegationsbeslut 2017-01-13 PI 2017-000002 BN2015/1706 Inbjudan till samråd för Ändring i form av tillägg till detaljplan för del av Torpa-Hestra 4:1 m.fl., kv. Berwald 89 Planen syftar till att

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2013/294.709 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av egenavgiften för familjerådgivning Förslag till

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: Ks: PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: Ks: PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-06-04 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: 10-10059.214 Ks: 10-509 PLANBESKRIVNING Röd markering

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG tillhör rev ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG tillhör rev ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-05-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-22 tillhör rev 2009-06-04 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten RÖ-MÄLBY 1:5 och del av RÖ-ÖSBY 1:17 i Rö församling. Dnr 08-10108.114

Läs mer

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Sara Lindh 2013-05-21 PLA 2012-020104 Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning Detaljplan för Kv. Städet, Brillinge 3:3 BEHOVSBEDÖMNING FÖR MILJÖBEDÖMNING

Läs mer

DP377. DETALJPLAN för Guttorp 1:163 mm (Ledsjövägen) Götene kommun, juni 2014

DP377. DETALJPLAN för Guttorp 1:163 mm (Ledsjövägen) Götene kommun, juni 2014 HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-04-11 DETALJPLAN för Guttorp 1:163 mm (Ledsjövägen) Götene kommun,

Läs mer

Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum)

Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum) Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum) Nya ägare till Sandsbro centrum vill utveckla området genom att bl.a. riva en del av befintlig byggnad och bygga ett nytt bostadshus. Mellan 20-25 nya lägenheter

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2006/ Dp16-C-5:3

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2006/ Dp16-C-5:3 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2006/48.319 Dp16-C-5:3 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljöbeskrivning Gestaltningsprogram Detaljplan

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad SAMRÅDSHANDLING 2008-02-26 ANTAGANDEHANDLING POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret

BURLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret BURLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret Ändring av detaljplan nr 202, i Åkarp Burlövs kommun, Skåne län enkelt planförfarande PLANBESKRIVNING inkl. karta och planbestämmelser Ändringen av detaljplanen utgörs

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

BRANDBERGEN, Söderby 2:62, och del av Söderby 2:27. Planbeskrivning LAGA KRAFT Haninge kommun Dnr PLAN

BRANDBERGEN, Söderby 2:62, och del av Söderby 2:27. Planbeskrivning LAGA KRAFT Haninge kommun Dnr PLAN 2013-08-14 Dnr PLAN 2011.29 Detaljplan för BRANDBERGEN, Söderby 2:62, och del av Söderby 2:27 Haninge kommun Planbeskrivning LAGA KRAFT 2013-10-17 Haninge kommun Stadsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Kompletterande startpromemoria för planläggning av Gamlebo 5 m.fl. i stadsdelen Stureby (ca 50 lägenheter, totalt ca 100 lägenheter)

Kompletterande startpromemoria för planläggning av Gamlebo 5 m.fl. i stadsdelen Stureby (ca 50 lägenheter, totalt ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2013-12-12 Handläggare: Linda Scherdin Tfn 08-508 27 322 Till Stadsbyggnadsnämnden Kompletterande startpromemoria för planläggning av Gamlebo

Läs mer

Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen Gubbängen Dp,

Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen Gubbängen Dp, STADSBYGGNADSKONTORET GRANSKNINGSUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN Martin Larsheim SID 1 (5) Tfn 08-508 27 284 2013-11-05 Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2014-08-25 Dnr KS2013/307 1(7) Detaljplan för Rymningen 15:25 med flera Enköpings kommun - enkelt planförfarande Antagen 200X-XX-XX Laga kraft 200X-XX-XX PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer