ÅR 1894 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅR 1894 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID."

Transkript

1 BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 894 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. SJUNDE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS TRYCKERI 895.

2 INNEHÅLL. Årsberättelse. I. Stadsfullmäktige sid.. II. Drätselkammaren 22. III. Fattigvårds styrelsen 60. IV. Inqvarteringsnämnden 7. V. Förmyndarenämnden 74. VI. Helsovårdsnämndon 76. VII. Folkskoledirektionen 76. VIII. Brandkommissionen 79. Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen 8. Bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs 84. IX. X. XI. XII. Direktionen för Sedmigradskys småbarnsskola och Marias asyl 87. Förlikningsnämnden 9. Tabellbilagor. Areal. Väderlek. Temperatur. Tab. n:o. Helsingfors stads ytinnehåll vid utgången af år 894 Tab, n:o 2. Väderleksförhållandena i Helsingfors året 894, jemförda med de lin- Tab, n:o 3. Luftens medeltemperatur i Helsingfors för h värj o månad af åren 888 der åren rådande 4*. 6*. 7*. 7*. 8*. 882 och , jemförd med medeltal af månadernas medeltemperatur under föregående 0-årsperioder Befolkning. Dödlighet. Helsovård. Tab. n:o 4. Helsingfors stads kyrkskrifna folkmängd för livart femte år från 80 Tab. n:o 5. Helsingfors stads mantalsskrifna och mantalspenningar betalande befolk- Tab. n:o 6. Helsingfors stads ekonomiska och faktiska folkmängd vid folkräkningen 890 samt för åren 89, 892, 893 och 894 ning åren den december 890, jemförd t med förhållandet vid folkräkningen den oktober 880 och den mars 870

3 IV Tab. :0 7. Helsingfors stads befolkning, fördelad efter modersmål och bildningsgrad, vid folkräkningen den December 890 sid. 8*. Tab. :0 8. Helsingfors stads folkmängd, fördelad efter religionsbekännelse, vid folkräkningen den December 890 9*. Tab. :0 9. Födde och döde i Helsingfors för hvarje kvinkvennium från samt för hvarje af åren *. Tab. n:o 0. Förhållandet mellan äktenskap och barnfödseln i Helsingfors åren *. Tab. n:o. Antalet till Helsingfors inflyttade och derifrån utflyttade personer under åren , fördelade efter församlingar 3*. Tab. n:o 2. De i Helsingfors åren döde, ordnade efter kön och åldersklasser 4*. Tab. :0 3. Antalet dödsfall inom evangelisk-lutherska trosbekännare i Holsingfors åren , fördeladt på månader och kvartal 6*. Tab. n:o 4. Barndödligheten bland lutherska trosbekännare i Helsingfors åren uti några talrikast förekommande sjukdomar, jemförda med totalmortaliteten 7*. Tab. :0 6. Dödsorsakerna bland lutherska trosbekännare inom vissa åldersklasser år 894, j em förd t mod åren *. Tab. n:o 7. Af distrikts- (fattig-) läkarene i Helsingfors behandlade sjukdomsfall under åren *. Tab. n:o 8. Antalet akuta sjukdomsfall i Helsingfors, anmälda under 894 hos Helsovårdsnämnden, jemfördt med åren *. Tab. n:o 9. Antalet och beskaffenheten af de å Maria sjukhusets afdelning för icke epidemiska sjukdomar behandlade sjukdomsfall under år *. Tab. :0 20. Antalet och beskaffenheten af de å Maria sjukhusets afdelning för epidemiska sjukdomar behandlade sjukdomsfall under år 894,, 23*. Tab. n:o 2. Antalet sinnessvaga och sinnessjuka personer, som vårdats genom Helsingfors stads fattigvårds förmedling under år *. Tab. :0 22. Antalet af de å lasarättet vid Helsingfors arbets- och fattiggård vårdade sjuke under åren *. Tab. :0 23. Antalet af de å Helsingfors allmänna poliklinik behandlade sjukdomsfall jemte antalet polikliniska sjukbesök under åren *. Tab. n:o 24. Antalet af de å enskilda sjukvårdsanstalter i Helsingfors vårdade sjuke under år *. Tab. :0 25. Antalet patienter insända genom veneriska besigtningsbyrån till syfilitiska af delningen år *. Tab. n:o 26. Antalet af de å undersökningsstationen för lifsmedel verkstälda undersökningar under åren *. Tab. :0 27. Antalet af de utaf helsopolisen i Helsingfors verkstälda syner, besigtningar. m. under år *. Tab. n:o 28. Resultaten af de kemiska undersökningarna af Helsingfors vattenledningsvatten under år *. Tab. n:o 29. Resultaten af de bakteriologiska undersökningarna af Helsingfors stads vattenledningsvatten år *.

4 V Tal). n:o 30. Tab. n:o 3. llesnltaten af do utaf Helsovårdsnämnden anordnade brunnsvattenundersökningar under år 894 sid. 30*. Resultaten af de utaf Helsovårdsnämnden anordnade undersökningar af lysgasens svafvelhalt under åren *. Tab. n:o 32. Tab. n:o 33. Högre och lägre undervisningsväsendet. Tolkbibliotek och läsesalar. Uppgifter angående lärarepersonalen vid Kejserliga Alexanders universitetet för läseåren , och *. Uppgifter angående den studerande ungdomen vid Kejserliga Alexanders universitet för läseåren *. Tab. n:o 35. Tab. n:o 36. Tab. n:o 37. Tab. n:o 38. Tab. n:o 39. Tab. n:o 40. Tab. n:o 4. Tab. n:o 42. Tab. n:o 43. Tab. n:o 34. Uppgifter angående Polytekniska institutets i Finland lärare och elever under läseåren t. o. m *. Uppgifter angående elementärläroverken i Helsingfors under läseåren *. Uppgifter angående handelsinstitutets i Helsingfors lärare och elever under läseåren t. o. m *. Uppgifter angående Industriskolans i Helsingfors lärare och elever under läseåren t. o. m *. Uppgifter angående Högre handtverksskolans i Helsingfors lärare och elever under läseåren t. o. m ,... 46*. Uppgifter angående Lägre handtverksskolans i Helsingfors lärare och elever under läseåren t. o. m *. Antalet skolklasser i Helsingfors stads folkskolor äfvensom antalet elever i skolorna, från skolorna utdimitterade, föräldrarnes stånd m. m. under läseåren t. o. m *. De i Helsingfors stads egenteliga folkskolor inskrifna elevernas undervisningsspråk samt skolgång och ålder under läseåren t. o.,m *. De i Helsingfors stads folkskolor för försummade barn ock fortsättningsskola inskrifna elevers undervisningsspråk samt skolgång och ålder under läseåren t. o. m *. Uppgifter angående lärarepersonalen vid Helsingfors folkskolor under läseåret , jemfördt med den under och *. Tab. n.o 44. Anlitandet af folkbiblioteket och läsesalen åren *. Tab. n:o 45. Anlitandet af biblioteket och läsesalen i Sörnäs under år *. Tab. n:o 46. Besöken i barnens läsesal i Sörnäs under år *. Domstolarnes och polisens verksamhet. Sedlighetspolis. Eldsvådor. Tab. n:o 47. Antalet civila mål och ärenden, af gjorda af Helsingfors rådstufvurätt under åren *.

5 VI Tab. n:o 48. Antalet behandlade brottmål och anklagade personer vid rådstufvurätten och poliskammaren i Helsingfors åren sid. 58*. Tab. n:o 49. Beskaffenheten af de brott, för hvilka de anklagade blifvit sakfålda af rådstufvurätten och poliskammaren i Helsingfors under åren *. Tab. n:o 50. Antalet och beskaffenheten af de utaf fattigsakföraren i Helsingfors handlagda mål under år 894, jemfördt med åren *. Tab. n:o 5. Antalet af de personer, som blifvit tagna i fängsligt förvar samt hållna i läns- och stadshäktet i Helsingfors, äfvensom orsaken till deras hållande i häkte, under åren *. Tab. n:o 52. Antalet af de genom detektiva polisafdelningen i Helsingfors upptäckta brott och värdet af den genom dess försorg tillrättaskaffade egendom under åren ,, 6*. Tab. n:o 53. Polispersonalens i Helsingfors antal, bildningsgrad, ålder m. m. åren *. Tab. n:o 54. Prostitutionen i Helsingfors år *. Tab. n:o 55. Antalet personer, hvilka såsom druckne blifvit af polisen i Helsingfors tillvaratagne åren *. Tab, n:o 56. Beviljade, förrnyade och dödade inteckningar i Helsingfors samt värdet af försålda fastigheter, å hvilka lagfart beviljats, under åren *. Tab. n:o 57. Eldsvådorna i Helsingfors åren *. Tab. n:o 58. Försäkrings- och ersättningsbelopp för egendom, som tagit skada vid eldsvådorna i Helsingfors åren *. Gårdar. Tomter. Gator. Afloppskanaler. Kajer. Vattenledning. Gasbelysning. Tab. n:o 59. Antalet gårdar och byggnader i Helsingfors, vid folkräkningen den December *. Tab. n:o 60. Antalet boningshus och rum i Helsingfors, vid folkräkningen den Tab. n:o 6. December *. Antalet boningsrum i Helsingfors, vid folkräkningen den December 890, fördeladt efter storleken af de lokaler de tillhöra 69*. Tab. n:o 62. Antalet hushåll vid folkräkningen i Helsingfors den December 890, fördeladt efter belägenheten af de lokaler de bebo 69*. Tab. n:o 63. Antalet hushåll vid folkräkningen i Helsingfors den December 890, fördeladt efter medlemsantal och storleken af de lokaler, som do bebo 70*. Tab. n:o 65. Tab. n:o 64. Uppgift öfver Finska och Ryska statsverkens, Universitetets, Allmänna byggnaders, Stadens och privata fastigheters gatuandelar uti Helsingfors stad 7*. Längder och ytor å Helsingfors stads gator, torg och allmänna platser vid utgången af år 884 jemte uppgift å planerings- och stenläggnings arbeten, utförda t. o. m. 884 samt under hvarje af åren *.

6 VII Tab. :0 66. 'Uppgift å Helsingfors stads allmänna alloppskanaler jemte infallsbmnnar vid utgången af år 894 sid. 80*. Tab. :0 67. Längder och ytor af Helsingfors stads kajer jemte vattendjupet invid desamma 83*. Tab. n:o 68. Uppgifter angående stadens renhållningsdistrikt 84*. Tab. n:o 69. Uppgift öfver tomter i Helsingfors, som 894 voro till försäljning disponibla, samt deras areal och försäljningsvärde 85*. Tab. n:o 70. Helsingfors vattenlednings verksamhet under åren *. Tab. n:o 7. Inkomsterna af samt drift- och underhållskostnaderna för vattenledningen i förhållande till det uppfordrade vattnet under åren *. Tab. n:o 72. Gaskonsumtionen i Helsingfors åren *. Tab. n:o 73. Lysgasens medelstyrka i Helsingfors under lysåren *. Fattigvård. Tab. n:o 74. Antalet personer intagna i Helsingfors stads arbets- och fattiggård under år , fördeladt efter månader 89*. Tab. n.o 75. Antalet af genom Helsingfors fattigvårds försorg utackorderade personer under åren *. Tab. n:o 76. Totalantalet af genom Helsingfors fattigvårds försorg vårdade och understödda personer jemte utgifterna härför under åren *. Tab. n:o 77. Uppgift öfver de för kosthållningen i Helsingfors stads arbets- och fattiggård levererade, uppköpta och från fattiggårdens jordområde skördade produkter under 894, jemte beloppet af och kostnaden för utdelade dagportioner under åren *. Tab. n:o 78. Verksamheten vid stadens arbetsinrättning för män under år *. Tab. n:o 79. Fabriker och handtverk. Telegraf. Telefon. Post. Passagerare- och godsrörelse. Sparbanker. Fabriker och handtverkerier i Helsingfors år 894, jemfördt med åren *. Tab. n:o 80. Passagerarerörelsen å Helsingfors bangård åren *. Tab. n:o 8. Telegramvexling å Helsingfors telegrafstation åren S*. Tab. n:o 82. Antal samtal och abonnenter i Helsingfors telefonförening under åren *. Tab. :0 83. Anmälda resande i Helsingfors åren *. Tab. n:o 84. Antagna hyrkuskar-, landt- och sjöformän i Helsingfors åren 887 Tab. n:o *. Spårvägstrafiken i Helsingfors under år 894, jemförd med samma trafik åren *. Tab. n:o 86. Godsrörelsen å Helsingfors och Sörnäs jern vägsstation er åren *.

7 vin Talj. n:o 87. Rörelsen vid Helsingfors postkontor åren sid. 04*. Tab. n:o 88. Värdet af Helsingfors stads import och export åren Tab. n:o 89. Uppgift öfver några artiklar, som sjöledes inkommit till Helsingfors från inhemska orter under åren Tab. n:o 90. Helsingfors stads import och export samt uppbörden vid dess tullkammare i förhållande till hela landets under åren Tab. n:o 9. Helsingfors, stads trävaruexport under åren Tab. n:o 92. Antalet af vid Helsingfors hamnkontor inklarerade fartyg under år 894, jemfördt med åren Tab. n:o 93. Antalet af i Helsingfors hemmahörande fartyg under åren Tab. n:o 94. Antalet af fartyg af främmande nationalitet, som besökt Helsingfors under åren Tab. n:o 95. Helsingfors Hamnkontors uppbörd under år 894, jemfördt med den under åren Tab. n:o 96. Insättningar och uttagningar vid Helsingfors sparbank under åren Tab. n:o 97. Insättningar uti Kapital- och Lifränteförsäkringsanstalten i Helsingfors under åren Beskattning. Finanser. Tab. n:o 98. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens traiikkontor uppdebiterade och uppburna afgifter under år 894 9*. Tab. n:o 99. Uppgift öfver trafiken ålivälfda uppgifter i Helsingfors under åren Tab. n:o *. Sammandrag af taxerings- och uppbördslängderna för kommunala utskylder m. m. åren (till fyllande af behofven för *. Tab. n:o 0. Helsingfors stadskassas inkomster och utgifter under åren 885 Tab. n:o *. Antalet betalande skattören, uttaxering per skattöre samt summa uttaxering åren *. Tab. n:o 03. Helsingfors stads consoliderade gäld, enligt boksluten för åren *. Tab. n:o 04. Helsingfors stadskassas utgifter och inkomster år 894, jemförda med faststäld stat 27*. Tab. n:o 05. Helsingfors stadskassas ställning den 3 December *. Tab. n:o 06. Helsingfors stads donerade fonder år 894 4*. Tab. n:o 07. Kapitalbeloppet af Helsingfors stads donerade fonder, enligt boksluten för åren *. Tab. n:o 08. Kostnader för folkskoleväsendet i Helsingfors åren *. Tab. n:o 09. Försäkringsbeloppet af Helsingfors stads byggnader vid utgången af år 894 jemte uppgift å försäkringsgifvarene 49*. Tab. n:o 0. Värdet af Helsingfors stads lösegendom under åren *.

8 Allmänna val. Tal). n:o. Lancltdags m anna'valen i Helsingfors åren 884, 887, 890 och 893 sid. 52*. Kartor. N:o. Förslag till indelning af området sydost om Östra chaussén intill villan Hörneberg, (0:de stadsdelen). N:o 2. Stadsplan öfver Skatudden, faststäld den 27 Mars 895. N:o 3. Plan öfver Helsingfors stads södra hamn. Diagram. N:o. N:o 2. N:o 3. Grafisk framställning af vattenuppfordringen under år 894 vid Helsingfors stads vattenledning. Grafisk framställning af medelkonsumtion per dygn och antal konsumenter under åren vid Helsingfors stads vattenledning. Grafisk framställning af inkomster och utgifter vid samt bokförda värdet af Helsingfors stads vattenledning under åren

9 ÅRSBERÄTTELSE.

10 o fl rsberäffelse 894. I. Stadsfullmäktige. Af de under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden anföras följande: a) Ärenden beträffande förvaltningen af stadens fasta gods. Genom skrifvelse från Magistraten af den 20 Januari N:o 5 hade Faststäiieise af.. stadsplan för Stadsfullmäktige underrättats, att Hans Kejs.. Majestät vid skedd under- 0:de stadsdelen, dånig föredragning den 2 December (22 November) nästlidet år, med bifall till Ekonomie Departementets i Kejs. Senaten gjorda framställning derom, att de s. k. Broholmarne och en del af den stadens afhysta mark, som ligger emellan Östra chaussén och Norra hamnen, såsom en tionde stadsdel införlifvades med den egentliga staden och enligt berörda framställning bilagda planritningar indelades i fabriks- och bostadstomter i nåder godkändt härigenom ifrågakommande förändring af den för Helsingfors stad år 875 faststälda plan. Och beslöto 2 ) Stadsfullmäktige, som emotsågo att karta öfver den nya stadsdelen skulle genom Magistratens försorg till Drätselkammaren öfverlemnas, anmoda stadens Byggnadskontor att upprätta en kopia af sagda plankarta, för att Stadsfullmäktige tillställas. En planritning öfver denna nya, tioncle stadsdel närslutes denna berättelse. Med anledning af den under vintern rådande arbetsbristen Ny stadsplan för., Skatudden. i staden för här bosatte kroppsarbetare hade Drätselkammaren jemte skrifvelse till Stadsfullmäktige insändt en af Hamnbyggnadsdelegationen uppgjord karta, upptagande en från det af Stadsfullmäktige år 882 god- af den 8 feb. 893 års berättelse pg\ 7. 2 ) Stfs. prot. den 30 jan ) Drks skrf. N:o 28

11 2 kända förslaget till ändrad stadsplan för Skatudden något afvikande enahanda plan, med anhållan att Fullmäktige ville för framtida fastställelse af Hans Kejs. Majestät godkänna sagda plan till den del, som omfattade området norrom Kanalgatan. För händelse af Stadsfullmäktiges godkännande af nämnda clel af den ifrågavarande stadsplanen, kunde nämligen Hamnbyggnadsdelegationen bemyndigas att, i och för beredande af arbetsförtjenst i staden, påbörja med sprängningsarbeten för Lotsgatans planering, om och när sådant af delegationen i samråd med Drätselkammaren pröfvades behöfligt. Stadsplanen för Skatudden till berörda del godkändes ock af Fullmäktige. Sedan Hamnbyggnadsdelegationen senare låtit efter samma byggnadssystem, som Magasinskajen utfördes, utarbeta detaljerade ritningar till kajen mot Södra hamnen å Skatudden, kvilken kaj erhölle en i det närmaste rät begränsningslinie, samt för denna kaj anläggning uppgöra kostnadsförslag, som med icke mindre än 467,800 mark understeg tidigare gjord kostnadsberäkning ±ör samma kaj enligt äldre projekt, hvarjemte kajen komme att erhålla ett bättre utseende, tillåta jernvägsspårs ledande omedelbart invid kajkanten utmed kajens hela längd, äfvensom lemna mera utrymme för varuskjul, jernvägsspår och tillfälliga upplag, tvekade hvarken Hamnbyggnadsdelegationen eller Drätselkammaren att föredraga denna nya kajlinie. Drätselkammaren föreslog 2 ) också clärföre, att Stadsfullmäktige ville i sin helhet godkänna ofvannämnda nya stadsplan för Skatudden, å hvilken plan nu framhållna kajlinie redan var uppdragen, samt hos Hans Kejs. Majestät ansöka om nådig fastställelse af denna stadsplan. Detta Drätselkammarens förslag blef af Stadsfullmäktige godkändt; 3 ) och bilägges denna berättelse karta öfver den sålunda antagna stadsplan för Skatudden. Kaj byggnad er i Yid sammanträde den 0 Oktober ) uppdrogo Stadsfullmäktige och^iiami^anar.s åt den då tillsatta Hamnbyggnadsdelegation ej mindre att hafva öfverinskludden seen( let öfver de samtidigt beslutna anläggningarna för hamntrafikens underlättande i Södra hamnen, än ock att uppgöra och till Fullmäktige inkomma med förslag till nödig kontorsbyggnad för Statsjernvägarnes behof samt kransystem, kraft- och belysningsanläggning, äfvensom att i öfrigt göra framställning angående möjligen nödig ansedda mera ingripande förändringar uti redan beslutna anläggningar. Vidare hade Stadsfullmäktige *) Stfs prot. den 8 mars ) Drks skrf. N:o 23 af den 2 juni (Stfs trykta handl. N:o 23). 3 ) Stfs prot. den 2 oktb ) 893 års berättelse pg\

12 den 7 påföljande November beslutit att öfverlemna åt delegationen att till Fullmäktige inkomma med förslag till hamnbanans ledande från Vestra kajen till Skatudden jemte fullständig kostnadsberäkning för de i sådant afseende nödiga arbeten. Sedan Hamnbyggnadsdelegationen utverkat sig Stadsfullmäktiges bemyndigande att utsända två af sina medlemmar jemte stadens elektrotekniker för att i några af utlandets förnämsta hamnstäder studera detaljerna af anordningarna för trafiken i hamnar och å kajer, hade delegationen med afseende å de nya synpunkter, som dervid befunnits böra beaktas, ansett nödigt att underkasta det af Stadsfullmäktige godkända förslaget till varuskjul å Magasinskajen och Pakhustorget samt frågan om uppställandet af rörliga kaj kranar en ny, genomgående pröfning, hvarvid delegationen enats om att föreslå särskilda, väsentliga afvikelser från Stadsfullmäktiges tidigare beslutna och projekterade anordningar. Uti ett i sådant syfte af Hamnbyggnadsdelegationen uncler December månad uppsatt och till Fullmäktige jemte plan- och konstruktionsritningar inlemnat utlåtande 2 ) göres följande framställningar: att varuskjulets å Magasinskajen golf måtte, i likhet med kajens beläggning, utföras icke af asfalt utan af plankor; att i stället för projekterade tvenne varuskjul å nämnda kaj med öppen mellanliggande platform, skulle uppföras endast ett enda sammanhängade skjul med begagnande dertill äfven af omordade öppna plats; att detta skjul skulle utföras af tegel, med takstolar och pelare för takkonstruktionens uppbärande af trä, uti endast en våning, till en längd af 80 m och yttre bredd af 8,8 m, samt under plåt tak; att det öppna varuskjulet å Packhustorget icke måtte komma till utförande; att, sedan uti det redan befintliga täckta varuskjulet å sistsagda kaj för Statsjernvägarnes räkning inredts en kontorslokal, förslaget om uppförandet af en särskild byggnad för ändamålet finge förfalla; att förslaget om uppställandet af rörliga portalkranar å Magasinskajen tillsvidare icke måtte föranleda till någon åtgärd; att för lossning af större vigter å Magasinskajen emellertid skulle uppställas en för handkraft inrättad, högst 25 tons lyftande fast kran; samt slutligen att hamnbanan omedelbart skulle fortsättas till Skatudden och härvid 3 J ) 893 års berättelse pg ) Stfs tryckta handl. N:o 30.

13 4 ledas i kurv på dels fast dels rörlig bro öfver Södra hamnens innersta hörn och den föreslagna nya kajen å Kejsargrundet samt vidare på svängbro öfver Skatuddskanal; äfvensom att arbetet härmed genast vidtoges och bedrefs utan af brott. Tillika meddelar delegationen, biläggande sammandrag af kostnadsförslagen till de skilda arbetena och inrättningarna, att dessa taga i anspråk en summa af inalles 824,962 mark, hvadan, då de för ändamålet ännu disponibla medlen uppgick till 988,900 mark 29 penni, efter arbetenas fullbordande skulle återstå ett belopp af 63,938 mark 29 penni, att användas för vidare hamnbyggnader. Efter att hafva till budgetsutskottets behandling remitterat ärendet, godkände 2 ) Stadsfullmäktige oförändradt alla ofvanstående Hamnbyggnadsdelegationens förslag, dock sålunda att frågan om de för arbetenas utförande erforderliga anslagen skulle upptagas till behandling i sammanhang med förslaget till stadens utgiftsstat för nästkommande år. Försäljning af XJti ansökan af den 4 September 893 hade Wilh. Andsténs FabrikstomternaN:ris 2 och 26 i qvarte- aktiebolag hos Stadsfullmäktige anhållit att, såsnart nådig stadfästelse ret N:o 288 af io:de stadsdelen, erhållits å indelningen af området emellan Östra chaussén och Norra hamnen, erhålla i'ätt att såsom tillskott till fabrikstomten N:o 2 i qvarteret 288 och efter det pris, som för fabrikstomterna föreslagits, tillösa sig antingen bostadstomten N:o 26 ensam eller ock samteliga bostadstomterna N:ris 3, 26 och 28 i nämnda qvarter, emedan bolaget för sin fabriksrörelse icke vore betjent af fabrikstomten Nio 2 allena, bland annat af det skäl, att någon af fabrikens rålinier då icke nådde intill chaussén, i hvars omedelbara närhet bolaget hade behof af en expositionslokal. Efter inhemtadt yttrande af Drätselkammaren, som låtit å platsen anställa syn och föreslagit 3 ), att till Wilh. Andsténs Fabriksaktiebolag skulle såsom tillskott till fabrikstomten N:o 2 i qvarteret 288 efter det pris, som komme att fabrikstomterna i 0:de stadsdelen åläggas, och på i öfrigt enahanda vilkor försälja äfven tomten N:o 26 i samma qvarter, under förbehåll likväl att bolaget forbunde sig att, intill dess Fågelviksgatan och Sörnäs strandväg kommit till utförande, antingen af sitt område afstå eller genom öfverenskommelse med mnehafvaren af tomten N:o 24 till stadens förfogande ställa nödig mark för en körväg från chaussén ned till stranden och den derstädes befintliga tvättbryggan längs rån emellan tomterna 0 Stfs prot. den 2 dec ) Stfs prot. den 28 dec ) Drks skrf. N:o 27 af den 8 febr.

14 N:ris 2 och 26 å ena och tomten N:o 24 å den andra sidan, beslöto Stadsfullmäktige godkänna bolagets anhållan i enlighet med Drätselkammarens förslag. Sedan ifrågavarande tomter N:ris 2 och 26 på Drätselkammarens förordnande blifvit behörigen uppmätta och värderade, hvarvid framgick att tomten N:o 2 har en areal af 203,772 och tomten N:o 26 af 3252,20 m 2 eller in summa 23365,982 m 2, samt värderingsmännen åsätt tomterna ett försäljningspris af 3 mark per m 2, hvilket Drätselkammaren trodde sig kunna godkänna, framstälde 2 ) Kammaren hos Stadsfullmäktige, att försäljningsvärdet för de sålunda sammanförda tomterna N:ris 2 och 26 uti qvarteret N:o 288 i 0:de stadsdelen skulle fastställas till 70,097 mark 96 penni, och godkände 3 ) Stadsfullmäktige denna Drätselkammarens framställning. På grund häraf utfärdades af Drätselkammaren salubref af den 9 Juli öfver ifrågavarande tomter emot af bolaget utstäld skuldsedel på köpeskillingens belopp. Bolagets hos Stadsfullmäktige senare gjorda anhållan att med betalningen af annuiteterna å skulden finge anstå till den Oktober 897 och bolaget, som enligt kontrakt med staden till 896 års utgång på arrende innehade staden underlydande lägenheterna N:o 23 Hörneberg jemte ett dertill hörande tillskottsområde och N:o 24 Wilhelmsberg eller Kauraholmsbacken mot en sammanlagd årlig arrendeafgift af 528 mark och 0,833 hektoliter spanmål, emellertid berättigas att till sistsagda tid på i kontraktet bestämda vilkor, ny tja dessa arrendemarker, hvaraf tomterna N:ris 2 och 26 i qvarteret 288 utgjorde väsendtliga delar, ansågo sig Fullmäktige deremot icke, oaktadt Drätselkammarens förord 4 ), kunna bifalla 5 ). Hos Drätselkammaren hade Magistern Axel Stenberg, som på arrende Försäljning: af tomt N:o 2 vid till årets utgång besatt den med Nio 28a betecknade delen af staden Un- Dal gatan i qvarderlyclande villalägenheten Aspnäs, ansökt att, sedan stadsplan för om-^,^^^ rådet sydost om Östra chaussén intill villan Hörneberg numera blifvit vederbörligen faststäld, inlösa den fabrikstomt, som enligt berörda stadsplan närmast motsvarade den af sökanden innehafcla marken och inom hvilken honom tillhöriga byggnader är o belägna. I anledning häraf hemstälde 6 ) Drätselkammaren, som emellertid uti vanlig ordning låtit värdera tomten, oaktaclt Kammaren vid af Stadsfullmäktige den 27 Juni ') Stfs prot. den 3 febr ) Drks skrf. N:o 62 af den 22 mars ) Stfs pro t. den 5 april 8. 4 ) Drks skrf. N:o 53 af den 23 ang. 5 ) Stfs prot. den 8 sept ) Drks skrf. N:o 3 af den 2 juli.

15 utarrendering af lågenheten 6 hållet sammanträde bemyndigats att utan Fullmäktiges vidare hörande försälja redan bebyggda tomter uti nu ifrågavarande stadsdel, med afseende å det af Magistern Stenberg vid ansökan om tomtens inlösen gjorda tillkännagifvandet, att hans afsigt vore att i en icke omedelbar framtid å tomten uppföra något fabriksetablissement, om tillstånd att direkt eller utan anställande auktion till sökanden för ett pris af 4 mark per m 2 eller, då tomtens areal utgjorde 5072,52 m 2, för in summa 20,290 mark 8 penni få på de för försäljning af fabrikstomter bestämda betalningsvilkor afyttra ifrågavarande tomt. Yid föredragning af ärendet beslöto Stadsfullmäktige bifalla Drätselkammarens framställning, likväl med förbehåll, att köparen underkastar sig de särskilda föreskrifter, som framdeles kunna varda för fabrikstomters bebyggande faststälda. Enär arrenderätten för staden underlydande lägenheten Surutoin surutoin åker. åker af 2,048 hektarers areal, som sedan utgången af år 887 varit utarrenderad endast på kortare tid och för de tre senaste åren innehafts af hyrkusken Anton Berndtson, skulle med år 893 utgå, hemstälcle 2 ) Drätselkammaren, som genom kungörelse uppmanat hugade spekulanter att inom utsatt tid inlemna förseglade anbud å ifrågavarande åkers öfvertagande på arrende för en tid af alternativt 5 eller 0 år och derigenom fått emottaga endast ett anbud, nämligen af områdets förre, redan omförmälde arrendator, som för en arrendetid af 5, alternativt 0 år erbjöd, resp. 50 och 200 marks årligt arrende, hos Stadsfullmäktige om bemyndigande att för en tid af 0 år, räknadt från den Januari 894, till hyrkusken Anton Berndtson få arrendera ifrågavarande åker mot en årlig arrendeafgift af 200 mark och på de i öfrigt för dylika staden underlydande jordlägenheter faststälda vilkoren, men godkände 3 ) Stadsfullmäktige utarrendering af ifrågavarande lägenhet, som borde hållas lätt disponibel för möjligt behof af billiga bostadstomter, endast för en tid af 5 år, emot en årlig afgäld af 50 mark. Arrenderätten j}^ arrenderätten till Kajsaniemi värdshus, som enligt kontrakt af till Kajsaniemi värdshus. den Oktober 889 under senast förflutna fem år innehafts af restauratoren G. A. Wickström, skulle utlöpa med September månads utgång, hemstälde 4 ) Drätselkammaren om bemyndigande att, efter infordrande af förseglade anbud af hugade spekulanter, till den mest bjudande och för öfrigt på enahanda vilkor som hittills, alternativt för en tid af 5 eller ^ Stfs prot. den 2 aug\ ) Drks skrf. N:o 4 af den jan. 3 ) Stigs prot. den 6 jan. 9. Drks skrf. N:o 4 af den 4 juni.

16 0 år ånyo utgifva ifrågavarande arrenderättighet. Till denna hemställan funno Stadsfullmäktige skäl bifalla ). Med anledning deraf att kontorsskrifvaren Teodor Strömberg ansökt utammdering att få till bebyggande arrendera odisponerade villalotten N:o 4 å Mejlans henl hemmans södra udde, hade Drätselkammaren, då för ifrågavarande villa- ^sodra lott af,080 hektars areal vid af Stadsfullmäktige år 883 godkändt förslag till indelning af nämnda udde till villaplatser faststälts ett minimiarrende af 00 mark per år, för villans utarrendering utsatt auktion, vid hvilken tillkännagafs, bland annat, att lotten skulle till den mestbjudande utarrenderas på en tid af 30 år, emot skyldighet att hafva den bebyggd före utgången af år 897. Och som vid auktionstillfället gjordes anbud endast af sökanden och icke till högre belopp än 00 marks årligt arrende, föreslog 2 ) Drätselkammaren, att Stadsfullmäktige ville bemyndiga Kammaren att åt kontorsskrifvaren Teodor Strömberg utarrendera ifrågavarande villa på ofvansagd tid och emot det erbjudna minimiarrendet samt på de för öfrigt för stadens bostadsvillor gällande vilkor; samt bifölls 3 ) denna Drätselkammarens framställning af Fullmäktige. Sedan handlanden M. Hallberg, såsom godman i och befullmäktigadt utarrendering ö ö 7 af villan N:o ombud för handlanden W. Klotschkoifs konkursmassa, å massans vägnar 6iaiiesperia. anhållit om förlängning af arrenderätten, som utgår med år 900, till den i massans tillgångar äfven ingående, staden underlydande villan N:o 6 a Hesperia, och för denna anhållan bland andra skäl anfört, att den korta tid, som af arrenderätten återstod, icke gör det möjligt att till rimligt pris realisera konkursmassans å arrendemarken egande byggnader, beslöto 4 ) Stadsfullmäktige på förslag 5 ) af Drätselkammaren, som emellertid från Byggnadskontoret inhemtat yttrande angående tilltänkt, framtida disposition af omförmälda lägenhet, samt för erhållande af närmare förslag rörande de vilkor, hvarunder den ansökta arrendeförlängningen kunde beviljas, låtit å stället anställa syn: att ifrågavarande villalägenhet, omfattande en areal af cirka 9500 m 2, skulle af staden på 25 år, räknadt från utgången af år 900, till nuvarande arrendatorn utarrenderas emot en årlig arrendeafgift af,500 mark och på för öfrigt följande vilkor: att arrendatorn underkastar sig såväl de inskränkningar, Drätselkammaren kan finna lämpligt göra i arrendatorns rätt till uppförande af Stfs prot. den 2 aug\ 8. 2 ) Drks skrf. N:o 46 af den 9 ang-. ~ 3 ) Stfs prot. den 2 ang ) Stfs prot, den 8 sept ) Drks skrf. N:o 57 af den 6 sept.

17 Utarrendering- 8 ^Tmverkstälts Mejians hemman man 7 samt reglering boningshus å ifrågavarande område som ock bestämningarna i den emotsedda byggnadsstadgan för stadens fabriksqvarter; samt att hvarken afstängning från Tölövik genom fyllning deri eller andra i och för allmännyttiga foretag å nämnda villaområde af staden verkstälda arbeten, såvidt dervid icke å området befintliga byggnader beröras eller gröda skadas, får utgöra skäl till ersättningsanspråk från arrendatorns sida. Efter det i föreskrifven ordning på Drätselkammarens föranstaltande af dessa lottershvarå begränsning. afträdessyn å villalägenheten N:o 3 Bergvik af Mejlans hemlägenhet senast innehafts af handlanden J. C. Burmeister ~ arrendetiden skulle med den 3 Oktober utgå; samt dervid befunnits att, ehuru villan saknar egen strand vid närliggande vik, af arrendatorn utaf villan enligt honom kontraktsenligt tillkommande rätt blifvit anlagda ett simhus och en båtbrygga å närliggande oarrenderade villalott N:o 9 å Mejlans södra udde, föreslogo synemännen, att sistsagda lott såsom högst oländig skulle bibehållas som allmänning, på hvars strand sådana i närheten belägna villabebyggare, hvilka icke hafva egen strand, kunde erhålla plats för simhus och'landningsbryggor, hvilket väsendtligen måste anses komma att bidraga till villornas behag och värde. Då emellertid handlanden Ernst Bruno före ärendets slutbehandling uti Drätselkammaren anhållit att få till bebyggande arrendera omförmälcla, odisponerade villalott N:o 9, hvilken hör till de sex lotter emellan de s. k. stora och lilla Fiskarevikarne invid Mejlans, för hvilka Stadsfullmäktige vid den 29 Januari 884 hållet sammanträde godkändt ett af Drätselkammaren uppgjordt förslag till indelning och som Fullmäktige bemyndigat Kammaren att bland annat efter försiggången auktion utarrendera för en tid af 30 år mot ett bestämdt minimiarrende, utgörande för ifrågavarande villa 00 mark per år, uppmanade Drätselkammaren synemännen att inkomma med nytt dispositionsförslag för Mejlans' villorna N:ris 3 och 9 i sådant syfte, att endast en del af den till lotten N:o 9 hörande strandremsan derur utbröts till allmänning. Sedan ett sådant, af en karta åtföljdt förslag, till Drätselkammaren också inlemnats, hemstälde Drätselkammaren: att Fullmäktige ville godkänna den å kartan föreslagna begränsningen såväl för villalotten N:o 3 som N:o 9, hvarigenom en af en linie abc Di'ks skrf. N:o 203 af den 5 no v.

18 omsluten strandremsa skulle till en allmänning för anläggande af simhus och bryggor utbrytas från lotten N:o 9; att Fullmäktige ville bemyndiga Drätselkammaren att på en tid af 30 år och under de för stadens bostadsvillor i öfrigt gällande vilkor till den mest bjudande utarrendera begge dessa villalotter å Mejlans hemman; samt att den minsta årliga arrendeafgift, hvarfor sådan utarrendering finge ske, bestämdes för lotten N:o 3 till 200 och för lotten N:o 9 till 00 mark. Och blef denna Drätselkammarens framställning af Stadsfullmäktige bifallen ). På Drätselkammarens derom gjorda hemställan 2 ) bemyndigades 3 ) utarrendering Kammaren att till direktionen för Länsfängelset i Helsingfors för en tid vid G ördelgatan af 0 år, räknadt från den April 894, till upplagsplats utarrendera * Skatudden ' tomten n:o 5 vid Gördelgatan i förslaget till stadsplan för Skatudden mot en årlig arrendeafgäld af 80 mark samt skyldighet för bemälde direktion att ikring tomten uppföra och underhålla ett prydligt stakett, men med rättighet att enligt Byggnadskontorets anvisning få planera nämnda tomt och fritt disponera öfver dervid utsprängd sten. Då gällande arrende för upplagsplatserna N:ris 4 a och 4 b å Blå- utarrendering af upplagsplatbergslandet skulle med året utgå, framstälde 4 ) hos Stadsfullmäktige serna N:ns 4 a Drätselkammaren, som emellertid låtit å platserna anställa afträdessyn, ^bergslandet, på synemännens förslag: att begränsningen emellan lotterna N:ris 4 a och 4 b skulle dragas längs en å framställningen bilagd karta med litteris abc betecknad linie, hvarigenom stadens å ifrågavarande holme befintliga beckkokningshus blefve från den förra lotten afskild; att upplagsplatsen 4 a skulle utarrenderas, efter inför Drätselkammaren förrättad auktion, på 0 år, med skyldighet för arrendator ej mindre att omedelbart anlägga samt framdeles underhålla hägnad emellan denna och angränsande upplagsplats, än äfven beträffande bibehållande eller undanskaffande af de å området befintliga byggnader, slip och brygga träffa öfverenskommelse med den förra arrendatorn, samt med förbehåll att den härstädes belägna förtöjningsringen finge af fartyg utan ersättning användas; att deremot den södra genom ofvannämnda reglering bildade lotten 9 Stfs prot. den 27 nov ) Drks skrf. N:o 33 af den 5 feb. den 8 mars 4. 4 ) Drks skrf. 225 af den 22 nov. 3 ) Stfs prot. 2

19 0 skulle reserveras till stadens disposition, intill dess hugade spekulanter hos Drätselkammaren ansöka om dess utarrenderande, och borde, för händelse af utarrendering deraf, stadens beckkokningshus och slip med nödiga områden från densamma afskiljas; att de å sistnämnda upplagsplats för närvarande befintliga, den förra arrenclatorn tillhöriga byggnaderna emellertid tillsvidare finge qvarstå, likväl under förbehåll att en månad efter skedd uppsägning ovillkorligen böra undanskaffas; att enkefru Ehrström ålägges att iståndsätta gärdet emellan ifrågavarande upplagsplatser å ena sidan och det öster om dessa belägna villaområdet å den andra; samt slutligen att kostnaden för det framtida underhållet af sistnämnda gärde bör bestridas såväl af den nya arrendatorn af lotten N:o 4 a som af staden, till den del det stöter mot den tillsvidare outarrenderade lotten N:o 4 b. Härjemte anhöll Drätselkammaren om bemyndigande att på auktion utbjuda upplagsplatsen N:o 4 a, med skyldighet för Kammaren att om förloppet af auktionen hos Stadsfullmäktige i sinom tid anmäla; och blefvo samteliga dessa förslag af Stadsfullmäktige godkända ). Regiering och Enär gällande arrendeaftal för upplagsplatserna N:ris 5 af staden itarrendering af uppiagspiat- underlydande lägenheten N:o 22 Sörnäs skulle med årets utgång utlöpa, irlägenheten 5 Drätselkammaren den 4 Juni uppdragit åt Byggnadskontoret att N:o 22 sörnäs. me(j afseende derå, att genom dessa upplagsplatser blifvit ledda tvenne jernvägsspår, för händelse af skäl dertill, inkomma till Kammaren med förslag till ny indelning af dessa upplagsplatser. Uti en skrifvelse till Kammaren af den 6 påföljande December afstyrker Byggnadskontoret emellertid på i skrifvelsen närmare anförda skäl ifrån ny indelning af omnämnda upplagsplatser äfvensoin från i annat förändrade arrendevillkor än hittills, utom att de nya arrendatorerne af upplagsplatserna N:ris 3, 4 och 5 skulle förbindas att till staden afstå efter föregången 8 månaders uppsägning ett 8 m bredt område för ett af kontoret projekteradt, å en bifogad karta med röd färg betecknadt jernvägsspår till fabrikstomterna uti 0:de stadsdelen, emot en det afträdda området motsvarande nedsättning i arrendeafgiften. Med afseende härå och då en ganska knapp tid vidare återstod af arrendetiden för ifrågavarande upplagsplatser, beslöt Drätselkammaren, som ansåg sig i allo böra godkänna Byggnadskontorets förslag i ärendet, J ) Stfs prot, don doc. 6.

20 att genom snarast möjligt föranstaltade auktion till hugade arrendatorer utbjuda upplagsplatserna N:ris 5 å lägenheten N:o 22 Sörnäs af resp. 2,804, 4,353, 4,499,3, 3,585,5 och 3,705,7 m 2 areal, sedan den till de redan utförda jernvägsspåren afträdda marken afdrages, på en tid af alternativt 5 eller 0 år; hvarjemte bestämdes att såsom minimiarrende för dessa platser skulle fixeras 2 penni per m 2, motsvarande i det närmarste det förra minimiarrendet af penni per qvaclratfot. Och anhölldrätselkammaren om Stadsfullmäktiges godkännande af sagda åtgärd samt af den arrendetid och öfriga vilkor, hvilka enligt Kammarens åsigt borde vid förnyad utarrendering af meranämncla upplagsplatser iakttagas; hvilket godkännande äfven erhölls 2 ). I sammanhang med föregående framställning anmälte Drätselkam- utarrendering _ af upplagsplatmaren att, enär till upplagsplatsen N:o å lägenheten N:o 2 Sörnäs vid sonn.-o I å iän p -r\ n n i i - p t genheten N:o 2i föregående år af Drätselkammaren förrättad auktion ai arrenderätten sörnäs. till åtskilliga upplagsplatser å nämnda lägenhetsnummer och icke heller senare anmält sig någon spekulant, utan platsen varit outarrenderad, Drätselkammaren beslutit att å ofvan anförda auktion ånyo utbjuda äfven denna lott på derför förut bestämda vilkor; och hade Stadsfullmäktige häremot intet att anmärka. På Drätselkammarens derom gjorda framställning 3 ) bemyndigade utaneilderin g åf 6tt oiimicle ftf Stadsfullmäktige 4 ) Kammaren att åt handlanden Julius Tallberg utarren- lägenheten N:o dera ett vid vägen till Fredriksberg å lägenheten N:o 43 Malm beläget, å en vidfogad situationsplan mecl röd färg närmare angifvet område, hållande i längd och bredd 5 m samt således utgörande i areal 225 m 2, ^ för att begagnas äfven till tomt för krutkällare, om härtill vederbörligt tillstånd kunde af sökanden utverkas, mot en årlig arrendeafgäld till staden af 60 mark, med skyldighet för arrenclatorn att 4 månader efter skedd uppsägning till staden återlemna platsen. Uti en till Drätselkammaren stäld skrift hade arrenclatorn af värds- Förlängning " af arrendet för huset uti Kapellesplanaden, restauratoren Josef "Wolontis, anhållit att EspianadkapeUet Drätselkammaren ville förlänga arrendetiden för Esplanadkapellet med tio år eller till den December 95, förnämligast på den grund, att kostnaden för den utvidgning och ombyggnad af värdshuspaviljongen, hvartill Wolontis genom nytt arrendekontrakt med staden af den 27 November 890 förbundit sig, med mera än dubbelt öfverstigit det beräkr ) I)rks skrf. N:o 38 af den 3 dee. 2 ) Stfs prot, den 2 dee ) Drks skrif. N:o 93 af den 8 nov. 4 ) Stfs prot. den 27 nov. 5.

Jirsberäiielse 1896. I. Stadsfullmäktige. J^f cle under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden anföras följande:

Jirsberäiielse 1896. I. Stadsfullmäktige. J^f cle under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden anföras följande: o Jirsberäiielse 1896. I. Stadsfullmäktige. J^f cle under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden anföras följande: a) Ärenden beträffande förvaltningen af stadens fasta gods.

Läs mer

A f de under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda

A f de under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda årsberättelse 1897. I. Stadsfullmäktige. A f de under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden må anföras följande: a) Ärenden beträffande förvaltningen af stadens fasta gods.

Läs mer

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID.

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 892 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. FEMTE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS, TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS TRYCKERI, 894. INNEHÅLL. Årsberättelse. I. II. III.

Läs mer

BERÄTTELSE ÅR 1893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE

BERÄTTELSE ÅR 1893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. SJETTE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS, TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS TRYCKERI, 895. ti fororden till 889 och 800 års kommimalberättelser,

Läs mer

Chausseer * 134. Chausséeobligationsfonden.. 74. Civila mål, statistik öfver * 57*,

Chausseer * 134. Chausséeobligationsfonden.. 74. Civila mål, statistik öfver * 57*, Sakregister. Sid, Adress till Hans Kejs. Majestät Nikolai II 118. Afgifterna för sjukvård uti kommunala sjukhuset 62. Avloppskanaler, statistik öfver 80*, 82*. Alarmering ar, brandkårens 179. Alexandersstatyn,

Läs mer

1901. I. Stadsfullmäktige. Af de under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden må anföras följande:

1901. I. Stadsfullmäktige. Af de under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden må anföras följande: o å r s b e r ä t t e l s e 1901. I. Stadsfullmäktige. Af de under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden må anföras följande: a) Ärenden beträffande förvaltningen af stadens

Läs mer

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID.

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 89 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. FJERDE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS 894. TRYCKERI INNEHÅLL Årsberättelse. I. Stadsfullmäktige

Läs mer

BERÄTTELSE ÅR 1889 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID.

BERÄTTELSE ÅR 1889 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 889 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. ANDRA ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS, TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS TRYCKERI, 89. rsaken till att denna berättelse framträder

Läs mer

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID,

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID, BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 895 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID, ÅTTONDE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS 896. TRYCKERI INNEHÅLL. Årsberättelse. I. II. III.

Läs mer

1895. I. Stadsfullmäktige. P^f de under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden anföres följande:

1895. I. Stadsfullmäktige. P^f de under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden anföres följande: 1895. I. Stadsfullmäktige. P^f de under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden anföres följande: a) Ärenden beträffande förvaltningen af stadens fasta gods. Stadsfullmäktige

Läs mer

Årsberättelse. I. Stadsfu 11 mäktige.

Årsberättelse. I. Stadsfu 11 mäktige. Årsberättelse B I. Stadsfu 11 mäktige. land de af Stadsfullmäktige under året handlagda ärenden torde böra antecknas följande, hvilka här upptagas under ungefär samma hufvudrubriker, som tidigare användts

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

125* Chausséer, arbeten beslutna för år 1893 29. utförda år 1892 ' 113. utvidgning af vestra chausséon och flyttning af spårvägen 23.

125* Chausséer, arbeten beslutna för år 1893 29. utförda år 1892 ' 113. utvidgning af vestra chausséon och flyttning af spårvägen 23. Sakregister. Afkortning ar, ökade för år 1893 52. Åfloppskanal, från skoltomten å Berghäll 128. tomt N:o 4 vid Skilnaden 128. tomt Nio 10 vid Nikolaigatan 23. under en del af Albertsgatan 22. Afloppskanaler,

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. - Landtd. Sv. - Prop. N:o 13. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition, innehållande förslag till lag angående brandstodsföreningar. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsen.

Fattigvårdsstyrelsen. 104 III. Fattigvårdsstyrelsen. Fattigvårdssty- j) en a f Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsens medlemmar och tjen- reisen för dess verksamhet under år 1888 är, med uteslutande

Läs mer

Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen.

Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen. 187 IX. Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen. Den af styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för år är, med undantag af längre fram intagna tabeller,

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 20. Finlands Landtdags underd å n i g a svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående kommunikationsfonden. Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

S T A D G AR. f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G

S T A D G AR. f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G S T A D G AR f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G E K O N O M I S K F Ö R E N I N G 1 Firma Föreningens firma är Södra Skrea Strands Stugägarförening ekonomisk förening.

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND För förvaltningen av de medel, som på grund av 1950 och 1951 års avtal angående konjunkturutjämningsavgifter mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena samt Svenska

Läs mer

Drätselkammaren. f 89. Köpeskillin- gens belopp. H o. Tomtens areal. Köparen. Gata. t? ö

Drätselkammaren. f 89. Köpeskillin- gens belopp. H o. Tomtens areal. Köparen. Gata. t? ö Stadsfullmäktige sammanträdde under året 21 gånger, hvarförutom Fullmäktige till förstärkt antal sammanträdde 5 gånger. Paragrafantalet i Fullmäktiges protokoll utgjorde 368 och antalet bref, som aflätos

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 223 X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af Bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för året är, med undantag af tvänne längre

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 173: X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för året är, med undantag af tvenne längre

Läs mer

Till Hans Kejserliga M^estät

Till Hans Kejserliga M^estät Till Hans Kejserliga M^estät Från den för revision af författningarne rörande boställsvården nedsatte komité. Underdånigst. Sedan undertecknade komiterade, enligt Eders Kejserliga Majestäts Nådigste förordnande

Läs mer

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S.

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. 8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA Å ALLMÄN SAMMANKOMST DEN 3 MAJ 18fift. S T O C K H O L M. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. Föreningen T. I. har till ändamål: l:o) att bidraga till

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Sotenäs kommun har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme.

Sotenäs kommun har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme. Kommunens mål har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme. Ett led för att detta skall kunna genomföras, så skall arrende avses för två personer per sjöbod.

Läs mer

N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område.

N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område. Malmö stadsfullmäktiges protokoll den 19 december 1913. N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område. Spårvägsstyrelsens framställning i fråga om anläggande af spårväg inom Baltiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn s. 1 (4) ARRENDEKONTRAKT (anläggningsarrende) Jordägare Carl de Geer 451225-0533 Stora Wäsby 194 37 Upplands Väsby nedan kallad jordägare Arrendator (org.nr: 212000-0019) nedan kallad arrendatorn Arrendeområde

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 21. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel för folkskolväsendet under år 1908. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens namn är Upplandsstiftelsen. 2 Föreningen har till ändamål att inom Uppsala län vara ett för kommunerna och

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen,

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, ARRENDEKONTRAKT Koloniträdgårdsföreningen. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. personummer... adress... vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, arrenderätten

Läs mer

ELEMENTARLÄROVERKENS I F I E A 1

ELEMENTARLÄROVERKENS I F I E A 1 UNDERDÅNIG BERÄTTELSE ÖFVER ELEMENTARLÄROVERKENS I F I E A 1 TILLSTÅND OCH VERKSAMHET under läseåren 1870 1875. Afgifven af Öfverstyrelsen för Skolväsendet. 00 00c> HELSINGFORS, Finska Litteratur- sällskapets

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Drätselkammaren. <5 SO H o O. ^ i? B % ö 85. Köparen. Gata. belopp 3bif 10,508 12,363. dotter 2 ) 12,042 22.951.8 15,000 9,921,5 16,180,5

Drätselkammaren. <5 SO H o O. ^ i? B % ö 85. Köparen. Gata. belopp 3bif 10,508 12,363. dotter 2 ) 12,042 22.951.8 15,000 9,921,5 16,180,5 71 II. Drätselkammaren. Då de vigtigaste af Drätselkammaren handlagda ärenden redan blifvit omnämnda under föregående afdelning, torde blott följande här böra upptagas. a) Ärenden beträffande förvaltningen

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Fritidsträdgårdsföreningen Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till namn personnummer adress.. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansli Allmänna byrån, rättsserviceenheten, Rk1a

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansli Allmänna byrån, rättsserviceenheten, Rk1a PROTOKOLL Nummer 39 3.7.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansli Allmänna byrån, rättsserviceenheten, Rk1a Beslutande Föredragande Justerat Minister Wille Valve Chefsjurist

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM PATENT N.^0. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM ^ätt att åstadkomma vissa slags emulsioner äfvenson. for ändamålet afsedd apparat. Patent i Sverige från den 1^l deoember

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-7001_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-7001_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. D, Fabriker och manufakturer. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910.

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

2. Sedelutgifningsrätten.

2. Sedelutgifningsrätten. 36 2. Sedelutgifningsrätten. Dä den under de senast förflutna ären försiggängna betj-dande utveckling af den ekonomiska verksamheten i landet, hvilken särskildt framträdt i grundandet af en mängd nya affärsföretag,

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

BERÄTTELSE. Finlands Ständers Bankfullmäktiges. Ständernas B an k u tsk ott, 1888-1890. HELSINGFORS, J. C. FRENCKELL & SON, 1891. X X X V I.

BERÄTTELSE. Finlands Ständers Bankfullmäktiges. Ständernas B an k u tsk ott, 1888-1890. HELSINGFORS, J. C. FRENCKELL & SON, 1891. X X X V I. X X X V I. Finlands Ständers Bankfullmäktiges BERÄTTELSE tili Ständernas B an k u tsk ott, omfattande ären 1888-1890. HELSINGFORS, J. C. FRENCKELL & SON, 1891. > U n d e r den treärsperiod, som denna berättelse

Läs mer

Drätselkammaren. a) Ärenden beträffande förvaltningen af stadens fasta gods.

Drätselkammaren. a) Ärenden beträffande förvaltningen af stadens fasta gods. 106 II. Drätselkammaren. Enär de förnämsta af Drätselkammaren handlagda ärenden redan under föregående afdelning blifvit anförda, upptagas här endast följande: a) Ärenden beträffande förvaltningen af stadens

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67.

1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67. 1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67. (Detta nudlmer hill' från trycket utkommit den 13 september 1907.) (Rubrik och datum kungöras frän predikstolen.) Jja g ang'å~nde sta(lsplan oell tomtin(lelning;

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL

ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Koloniträdgårdsföreningen Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till namn personnummer adress.. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad med- lemmen,

Läs mer

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 1 Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08 Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 Kortet är taget ca 1950 tal 2 Fastighetens historik Karl Gustav

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Stadgar. Målaremästarna i Borås

Stadgar. Målaremästarna i Borås Stadgar för Målaremästarna i Borås Antagna 1994 Reviderade 1998 Reviderade 1999 Reviderade 2006-1 - 1 Föreningens ändamål Målaremästarnas i Borås (Föreningen), skall organisera måleriföretag inom sitt

Läs mer

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Gåvobrevet jämte testators önskemål beträffande fondens förvaltning med däri gjorda ändringar LO.m. 2009-10-02 GÅVOBREV Jag Ernst August Bång överlämnar härmed

Läs mer

/ // -../ O J г ^ c \ k' H -VA. si?,? l a.. IS) ko 1 r< У l (V ( < i l O SL (Г t. <УУ!p, / f /, ) i Ji ( I / ( J (c

/ // -../ O J г ^ c \ k' H -VA. si?,? l a.. IS) ko 1 r< У l (V ( < i l O SL (Г t. <УУ!p, / f /, ) i Ji ( I / ( J (c h У -VA t si?,? l a.. IS) ko 1 r< У l (V ( < i l O SL (Г t / // -../ O J г ^ \ k' H

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T K Ö P E K O N T R A K T Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil

Läs mer

Protokoll augusti 1908

Protokoll augusti 1908 Protokoll augusti 1908 Protokoll, fördt vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 1 augusti 1908. Närvarande: Herrar Nordin, Lidgren, Palm och Engelmark samt Fröken Lotten Burman. 1. Justerades

Läs mer

IM ands Ständers Bankfullmäktige B E R A T T E L S E X X X I I. Ständernas Bankutskott 1882 1884. tili. omfattande ären.

IM ands Ständers Bankfullmäktige B E R A T T E L S E X X X I I. Ständernas Bankutskott 1882 1884. tili. omfattande ären. X X X I I. IM ands Ständers Bankfullmäktige B E R A T T E L S E tili Ständernas Bankutskott omfattande ären 1882 1884. Helsingfors, Pinska Litteratur-sällskapets tryckeri, 1885. Finlands Ständers Bankfullmäktiges

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Riksförsäkringsverkets författningssamling

Riksförsäkringsverkets författningssamling RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1981:3 PENSIONERING P Utkom från trycket den 3 juni 1981 Kungörelse om ändring i kungörelsen (RFFS 1979:5)

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

Ur Nordisk familjebok Uggleupplagan 1908. (se källa) Frihamn (it. porto franco), en hamn, dit varor från

Ur Nordisk familjebok Uggleupplagan 1908. (se källa) Frihamn (it. porto franco), en hamn, dit varor från Ur Nordisk familjebok Uggleupplagan 1908. (se källa) Frihamn (it. porto franco), en hamn, dit varor från alla länder få tullfritt införas. Frihamnen är ett noga begränsadt område, som betraktas liggande

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Helsingfors StaflsfnlMffige 1886.

Helsingfors StaflsfnlMffige 1886. N:o 1. Helsingfors StaflsfnlMffige 1886. Förteckning öfver hos Stadsfullmäktige diariiförda, den 31 December 1885, oafgjorda ärenden. Tiden, då ärendet inkom. Ärendets beskaffenhet. På hvad ärendet beror.

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

STADGAR FÖR KRONHJORTSKÖTSELOMRÅDE

STADGAR FÖR KRONHJORTSKÖTSELOMRÅDE STADGAR FÖR.. KRONHJORTSKÖTSELOMRÅDE Antagna den.och gäller för de jakträttshavare som genom avtal om samgående i kronhjortskötselområde anslutit sina jaktområden till skötselområdet eller senare beviljats

Läs mer

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom Bilaga B STADGAR l Namn Stiftelsens namn skall vara FFNS' STIFTELSE FöR FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING (F-Stiftelsen). 2 Ändamål F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom dels de medel som erhålles

Läs mer

Domstolsprotokollet i brottmål 238 Larsson mot Larsson i Rådhusrättens tredje avdelning år 1880 renskrivet:

Domstolsprotokollet i brottmål 238 Larsson mot Larsson i Rådhusrättens tredje avdelning år 1880 renskrivet: Domstolsprotokollet i brottmål 238 Larsson mot Larsson i Rådhusrättens tredje avdelning år 1880 renskrivet: [Mål] N:o 238 Larsson Larsson 1880 den 16 september. Närvarand: v. Ordf. Herr Rådm och Rid Arwidsson;

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan Sundbyholmsslott EgendomenSundbyholmägdesavEskilstunakloster,mendrogsvidreformationen ochreduktionenmedbörjan1527intillkronanavgustavvasaochblevenkungsgård

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 27 februari 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB SET Konsulter KB Järnvägsgatan 7 252 24 Helsingborg ÖVERKLAGAT

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Tab. Æo 84. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade ooh uppburna afgifter under år 1893.

Tab. Æo 84. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade ooh uppburna afgifter under år 1893. Tab. Æo 84. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade ooh uppburna afgifter under år 1893. 97* Tolag Debetsedelafgift Trafikafgift Mätningsafgift Transitomagasinshyra Summa debiterade

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för.

S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för. S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för. 1 Firma Föreningens firma är Vara Energi ek. för. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Vara. 3 Ändamål Föreningen har till ändamål att producera, distribuera

Läs mer

3 Till justeringsmän för protokollet valdes herrar Strömstedt och Pettersson.

3 Till justeringsmän för protokollet valdes herrar Strömstedt och Pettersson. www.brfymer.se www.brfymer.se www.brfymer.se ) Protokoll fört vid sammanträde med bostadsföreningen Ymer u.p.a. i Uppsala den 8 September 1924. 1 Sammanträdet öppnades kl. 8.15 e.m. av styrelseordf. Hr.

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2005 T 2699-03 KLAGANDE SA Ombud: Advokat BT MOTPART JE Ombud: Advokat AF SAKEN Ersättning för arrenderätt ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 12/2013 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/11 28.8.2013. Stadsfullmäktige beslutar

Helsingfors stad Föredragningslista 12/2013 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/11 28.8.2013. Stadsfullmäktige beslutar Helsingfors stad Föredragningslista /03 (6) Arrendegrunder för bostads- och bilplatstomter i Kvarnbäcken och Rastböle (tomterna 459/5, 4546/6 samt 54033/9, och 3) HEL 03-008643 T 0 0 0 0 Beslutsförslag

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 antagna den 11 dec 1974 ändrade den 7 nov 1994 samt den 4 juni 2003 Sällskapets syfte och sammansättning 1 Göteborgs Läkaresällskap har som syfte att

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Dagsverke. n i 10 tim arbete

Dagsverke. n i 10 tim arbete Värderingsinstrument öfver den kostnad, som erfodras till utflyttnings verkställande af nedannämnde delegares i Jernäs skifteslag byggnader m. m. ; författadt år 1908. Dagsverke n i 10 tim arbete Handtverks-

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer