aldreboken Omslagsbild Jan Bornestig Håkan Olsén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "aldreboken Omslagsbild Jan Bornestig Håkan Olsén"

Transkript

1 aldreboken Omslagsbild Jan Bornestig Håkan Olsén 1

2 pärminslag? 2 3

3 Titelsida Äldreboken copyright etc isbn papper, tryck 4 5

4 Innehåll Förord, äldreminister Maria Larsson sid.xx Varför en bok om Äldreomsorg? Rätten till Bistånd Hemtjänst Korttidsvård Särskilt Boende Daglig Verksamhet Nattens Änglar Demensvård Dagverksamhet för dementa Hjälpmedelsverksamhet Trygghetslarm Alternativa matleverantörer Samhall Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sjuksköterskerollen Rehabilitering Anhörigstöd Avgiftssystem Lagen om Valfrihet Framtidens Äldreomsorg, Anneli Nordström Landstingsdirektör Svante Lönnbark SPF:s ordförande, Karl-Erik Olsson Privata marknaden, kanske Carema eller annan) Bra Att veta 6 7

5 Förord Maria Larsson Hon behöver en pdf på slutet innan hon skriver förord. Håkan fotar 8 9

6 Varför en bok om äldreomsorg? namn saknas på porträtten Varför en bok om äldreomsorg? Varför en bok om äldreomsorg? Denna bok tjänar flera syften. Idag finns inget överskådligt material som i bild och text på ett enkelt sätt beskriver äldre omsorgens många beståndsdelar. Det material som står till buds är oftast enbart den lagstiftning, Socialtjänstlagen, som reglerar själva raminnehållet för landets kommuner. namn efternamn Vi har därför valt att fokusera innehållet i denna bok mot de delar som är och kommer att vara av intresse för den mycket stora grupp svenska politiska utmaningarna på både riks, regional och kommunal nivå. Landets kommuner står inför en utmaning av sällan skådat slag! Hur möta framtidens krav, hur möta mängden äldre i behov av olika insatser, hur möta en ökande ekonomisk belastning även om den framtida betalningsförmågan hos den enskilde ökar? medborgare, som förr eller senare, kommer att vara i behov av insatser från samhällets/kommunens sida. arbetsmiljön på agendan Under många år har diskuterats hur personalförsörjningen skall lösas. andra krav i framtiden Sverige och Europa blir allt äldre, Pär Nuders numer berömda köttberg kommer i framtiden att ställa helt andra krav än vad dagens äldregrupp gör. Framtidens krav mot ett förändrat och förbättrat innehåll, i kombination med en växande äldregrupp samt en betydande personalförsörjningsproblematik, kommer att vara en av de absolut största Många av dagens duktiga medarbetare pensioneras, vakanser måste fyllas. Personalsituation av idag inger bekymmer! Heltidstjänstgöring måste införas så att möjlighet till försörjning ges, helgarbete har sedan länge varit ett gissel som försvårar rekryteringen. Hur många av dagens ungdomar lockas av tjänstgöring varannan helg? Har landets kommuner ekonomiska muskler att satsa på heltidstjänster för all sin personal? Den totala arbetsmiljöproblematiken måste upp på agendan och få en tillfredsställande lösning. Att arbeta inom äldreomsorg har sedan urminnes tider varit mycket belastande för rörelseapparaten och förorsakat långtidssjukskrivningar. Arbete inom vården har varit och kanske är ett riskyrke i detta avseende. Sålunda en mix av frågeställningar som måste få sin lösning samtidigt som en bättre marknadsföring måste till för att locka ungdomar till anställning inom vården. Utbildningsbehovet måste ses över. ökade valmöjligheter Utan alla dessa insatser kommer landets kommuner att få rekryteringsproblem. Därför måste Äldreomsorgen prioriteras politiskt och ekonomiskt om vår välfärd skall behållas. Framtidens äldreomsorg kommer med största sannolikhet innebära ökade valmöjligheter, antalet aktörer kommer att öka. Du ges möjlighet till s.k. kundval och väljer entreprenör från det utbud Kommunen tillhandahåller. Du kommer även kunna bestämma mer om innehållet i typ hemtjänst, du bestämmer, andra utför dina önskemål. Allt fler Kommuner väljer idag den väg som bär till framtidens utbud inom äldreomsorg, dvs ger våra äldre, biståndsberättigade, rätt att själv styra över innehållet och val av entreprenör, namn efternamn en utveckling som kommer vara svår att hejda. Ett av våra syften med denna bok är att ge en sann och objektiv bild av den verklighet som råder. Det är tyvärr inte den bild som kommer fram när media talar om vård och omsorg. Då hör man mest om lidande, nöd, besparingar och felbehandlingar. Självfallet förekommer tyvärr även dessa inslag men i jämförelse med verksamhetens enorma omfattning ska den nog betraktas som marginell. kvalitet och kompetens Äldreomsorg handlar om möten mellan vårdtagare och personal. Vår verklighet återfinns i dessa möten som rymmer skratt och gråt, ensamhet och gemenskap. Kvalitet och kompetens är honnörsord som ingen Kommun frivilligt ger avkall på

7 Varför en bok om äldreomsorg? namn saknas på porträtt Varför en bok om äldreomsorg? Vi har valt möjligheten att i denna bok presentera det utbud som ges inom Socialtjänstlagens ram. Man kan kanske påstå att det är en ovetenskaplig bok om Dina rättigheter/möjligheter som äldre. Utbudet är stort och möjligheterna många. Kom dock ihåg att beslut om insatser utreds och beslutas av biståndshandläggare som finns i alla Kommuner, beslut som kan överklagas till högre instans. Vår skildring av Äldreomsorg i Sverige består av en resa till Hofors Kommun, Gävleborgs län samt till privata entreprenörer som sedan länge finns på marknaden. Vi skildrar i ord och bild den verklighet som råder och de möjligheter som finns för Dig som äldre, nu och i framtiden. Boken är även en hyllning till de olika personalgrupper som dygnet runt är verksam för att ge Dig den vård och service Du är berättigad till. Utan deras insatser, kompetens, värme och empati skulle vi vara förlorade. En varm tanke går även till gruppen anhöriga utan vars insatser Äldreomsorgen skulle kraschlanda. Jan Bornestig Håkan Olsén 12 Gunnar Westlund 82 år 13

8 Rätten till bistånd Rätten till bistånd Rätten till bistånd Socialtjänstlagen ( SoL) är en målinriktad ramlag som trädde ikraft Sedan dess har ett antal revideringar genomförts. beslut själv påverka vilka insatser som skall utföras, kanske välja en promenad istället för städning. Det finns all anledning tro att framtiden kommer innebära alltmer ökade valmöjligheter för den enskilde. Inom denna ramlagstiftning finns vissa rättighetsinslag som är av vikt att känna till. För gruppen äldre gäller i huvudsak 4 kap 1, som handlar om rätten till bistånd. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dom tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Ökat inflytande Denna paragraf är att betrakta som en rättighetsparagraf för den enskilde. Uppfyller man kraven är man berättigad till bistånd/hjälp av sin kommun/socialförvaltning. Det handlar bland annat om möjligheten till särskilt boende och hemtjänst. Sedan ett antal år tillbaka kan man säga att tillämpningen av biståndsparagrafen har luckrats upp genom att ett antal kommuner erbjuder hemtjänst, för enskilda från en viss ålder samt med ett visst antal timmar per månad, utan biståndsbedömning. Detta grundar sig på målet att öka inflytandet och självbestämmandet för enskilda personer med behov av hemtjänst. Själv påverka beslut Biståndsbedömda insatser inrymmer allt oftare möjlighet för den enskilde att inom ramen för biståndsbedömarens Susanne Henriks, biståndshandläggare. Det svåraste är inte att säga nej, utan när man ser att folk har behov och inte vill ta emot hjälp. Många gamla vill inte vara en börda, inte ligga samhället till last. Man kan aldrig tvinga någon att ta emot hjälp, men sitter vi en stund vid köksbordet över en kopp kaffe så brukar det klarna i de flesta fall. Och har de inte råd att betala så slipper de. Behovsprövning Ärendehanteringen innebär att du själv ansöker om bistånd, endera muntligt eller skriftligt. Din ansökan handläggs och utreds av kommunens biståndshandläggare som har delegation av socialnämnden att fatta beslut. Biståndshandläggaren ska utreda om dina behov uppfyller kraven samt fatta ett beslut. Beslutet ska delges dig samt innehålla information om hur du överklagar, om ansökan avslås helt eller delvis. Stödet är behovsprövat och du betalar utifrån hur mycket hjälp du är beviljad samt hur stor inkomst du har. Överklagan Om beslutet går dig emot har du möjlighet att överklaga. Detta skall ske skriftligen, ställas till Förvaltningsrätten men skickas till Socialnämnden. Din överklagan skall vara inlämnad senast tre (3) veckor efter att du tagit del av beslutet. Behöver du hjälp att överklaga är Kommunen skyldig att hjälpa dig med detta (biståndshandläggaren). En överklagan innebär att Kommunen i ett första steg omprövar sitt eget beslut. Håller man fast vid detta skickas din överklagan till Förvaltningsrätten för prövning. Inga Thölix 92 ÅR. En gång i tiden hette hon Inga Helena Helenelund och bodde på Helenelund söder om Vasa. I dag bjuder hon biståndshandläggaren på kokkaffe och fyra sorters kakor. Jag frågar hur hon mår? Livet har aldrig varit bättre än nu, säger hon, synd bara att det tog så lång tid. Ja om du visste hur bra jag har det. Du ska veta hur det var under kriget. Vi led och svalt, det gäller att ha sådana referensramar med sig under livet

9 Hemtjänst Hemtjänst Hemtjänst När hälsan sviktar, det sociala nätverket tunnats ut, den egna förmågan att klara dagliga aktiviteter minskar, då är det kanske dags att söka hjälp i form av hemtjänst. högre upp i åldrarna. Generellt kan man kanske säga att närmare 80% har upp till 50 timmars hemtjänst i månaden. Rätten att bo kvar hemma Otvetydigt är det så att hemtjänsten De insatser som kompletterar hemtjäns- ökar i omfattning samtidigt som behovet ten är bland annat hemsjukvård där av platser i särskilt boende minskar. numer i princip alla kommuner överta- Alla är dessutom eniga i sin uppfattning git ansvaret från landstingen, trygghets- om den fortsatta utvecklingen inom larm är en mycket viktig del av det totala området. utbudet, korttidsvård och avlastning/ Allt fler äldre bor kvar hemma. I takt avlösning är andra ingredienser. Den med generationsskiften kommer den ut- palliativa vården är väl utbyggd och bor- vecklingen att fortsätta. I ditt eget hem gar för ett värdigt slut i det egna hem- kan du få all den hjälp, allt det stöd du serveras, alltifrån rätten att välja vilken met om man valt detta. behöver. Detta avser även den palliativa mat du vill ha, till utförare av personlig Många kommuner har idag politiska vården där många personer idag väljer omvårdnad. riktlinjer för sin äldreomsorg inrym- att bo kvar hemma om man bara kan till livets slut. med rätt att byta Inom hemtjänsten finns idag, i många kommuner, kundval, vilket innebär att du själv väljer vilken utförare du önskar, dessutom med full rätt att byta om du Kraven ökar När tacksamhetens generation gått ur tiden kommer kraven att öka från allmänheten. Detta kommer att ställa krav på kommuner som huvudman och självfallet andra utförare. Tacksamhetens tid är förbi. mande bland annat rätten att bo kvar hemma till livets slut. Väljer man detta alternativ har det ingen betydelse om man så bor på en fjälltopp. Kostnaden är i rättsliga sammanhang oviktig, stöd och hjälp skall ges. Du som bestämmer på samma villkor utifrån ett självkostnadspris som är betydligt högre än Rutinsatser. Inom varje kommun finns idag antagna riktlinjer för hur bistånd beviljas margit skoglun inte är nöjd. Hemtjänst innebär att du kan få hjälp Serviceinsatser inom hemtjänsten ut- inom hemtjänstens område. Politiska Just valfriheten, att själv välja och med insatser av både personlig och förs numer ofta inom ramen för det s.k beslut finns som grund för utförarna. styra, kommer att vara ledstjärnan i serviceinriktad karaktär. Serviceinsatser RUT-reformen som innebär att du kan Ta reda på vad som gäller i just Din framtidens äldreomsorg. Äldre kommer kan omfatta typ städ, tvätt, varuinköp, köpa dessa tjänster till ett betydligt lägre kommun! definitivt inte att acceptera annat än matdistribution, promenader etc. pris än vad kommunen debiterar. Kom- Vad Du kan göra? Vad Du kan välja? eget val av hela det smörgåsbord som Behovet av hemtjänst har förskjutits munen kan egentligen aldrig konkurrera Det är alltmer Du som bestämmer! 16 17

10 Hemtjänst Ryggen är kaputt, benen likaså, och skallen är trög som sirap. Det är kärlkramp och KOL och Gud vete allt. Men det går ändå. Och håret vitnade redan när 50-talet var ungt. Så det är som det är, säger hon, och därför har jag hjälp av hemtjänsten morgon och kväll. Dessa underbara människor, understryker hon, dessa underbara människor Livet innehåller även höjdpunkter trots att livet snart passerat 88; Elvis och rekorderligt gammaldags dragspel och Bingo förstås trots att hon knappt kan se siffrorna. Men det roligaste som hänt på årtionden var ändå när hon för några veckor sedan låste sig själv ute på balkongen. Ja dörren gick helt enkelt i baklås både från ut och insidan, och gubbarna fick bryta upp den med kofot. Då fick hon äntligen sig ett gott skratt Asta Melin 89 år

11 Hemtjänst Hemtjänst Gösta Blom är 90 år. Han bor i höghusen i Hofors och har utmärkt utsikt över samhället. För utsikt är perfekt när man känner sig ensam och ingen känner igen en. Efter 40 år i Stockholm är det inte många av barndomspolarna som är kvar. Och fästmön Vera är kvar i storstaden. Och livet som rusade förbi i en blixtrande fart, har knappt nått styrfart nu mellan lägenheten och matsalen. Det blir P1 och P4 som berättar vad som händer i omgivningen. Men när Veronica från hemtjänsten dyker upp blir det fart på gubben. Den här goa flickan, hon livar upp min tillvaro så mycket att jag inte vet om jag har tråkigt eller inte. Visst är hon snygg också? säger Gösta Blom och skrattar, hjärtligt och länge

12 Hemtjänst Hemtjänst Foto från förr och nu. Det är exakt 70 år emellan. Mai-britt 91 år. Det knakar i knäna och ögonen droppar som en läckande vattenkran. Hon är för frisk för hemmet men får hjälp av hemtjänsten en gång i veckan med bad och städning. Men en gång i tiden ägde hon ett eget skolhus med slöjdsal, gymnastiksal, granhäck, en porlande bäck och ett stort potatisland, och där skulle hon bo till döddagar. Så blev det inte. Nu bor hon i ett hyreshus omgiven av skraltiga gamlingar och fördriver tiden med att spela bridge och gå de 200 metrarna till hemmet för förmiddagsfika och lunch. 800 meter dagligen med de knakande knäna och de rinnande ögonen utan knussel eller klagan

13 Hemtjänst Hemtjänst Ilkaa Karonen bor i det gamla skolhuset i byn med det säregna namnet; Kratte masugn. Varje dag kommer hemtjänsten från Torsåker med en portion mat, annars klarar han sig själv. Skolhuset är sålt och kanske flyttar han tillbaka till Finland. Ensamheten har blivit tärande sedan frun och hunden dog. Nu sitter han mest stilla och läser och röker John Silver. Ibland går han in i sin frus ateljé och tänker på tider som varit och det finska vemodet gör sig påmint, sisun har gått i stå. Kanske nya tider väntar i hemlandet? 24 25

14 Trygghetslarm Trygghetslarm ska hennes namn vara med? Alternativa utförare inom Äldreomsorgen: Trygghetslarm Trygghetscentralen i Örebro Att förstärka tryggheten för äldre personer har under en följd av år varit prioriterad inom kommunernas biståndsbedömning. Numer har de flesta kommuner infört en förenklad biståndsbedömning i denna del, vilket innebär att det är ganska lätt att få ett trygghetslarm beviljat. För de flesta människor är det egna hemmet det absolut bästa stället att bo. Här är man trygg och känner igen sig i alla situationer. En anslutning av en trygghetstelefon gör det möjligt att bo kvar hemma och samtidigt ha den trygghet som krävs. För anhöriga, boende på andra orter, är en trygghetstelefon hos åldrig mor/far, en psykisk avlastning när man vet att om något händer finns hjälpen via ett enkelt tryck på handled eller vid halsen. Dygnet runt anställd personal har undersköterskekompetens och erfarenhet av äldreomsorg och vårdarbete. Dom är specialiserade på att hantera larm från äldre och funktionshindrade. Inom verksamheten Trygghets Central att en filtrering görs av inkommande larm. Man beräknar att cirka 63% av inkommande larm klaras av via ett samtal med larmoperatör. Systemet innebär att belastningen minskar på kommunens egen personal som istället kan fokusera på annat. En anslutning till en Trygghets Central frigör resurser för annan verksamhet. man att du larmat och var du bor. Samtidigt kan Centralen prata med dig som larmat, du behöver inte lyfta telefonen. Du berättar hur det står till och vad som hänt och Centralen ordnar så att någon kommer om du behöver hjälp. Idag tar Trygghets Centralen emot cirka larm per dygn, dvs 3.6 miljoner larm per år. 4 % av larmen kan I vårt land finns några företag som är erbjuder man hög tillgänglighet och Ett bistånd med trygghetstelefon beta- sägas vara akuta, mest förekommande specialiserade inom denna verksamhet. korta svarstider. lar du en avgift för, dock får kommuner- larm handlar om fall i hemmet. Vi har valt att beskriva verksamheten vid Trygghets Centralen i Örebro med Tunstall AB som ägare. Vid alla tider på dygnet tar Trygghets Centralen hand om larm från kommuner i hela Sverige. Cirka 130 kommuner är anslutna. All Filtrering av larm Operatörerna gör professionella åtgärdsbedömningar och alltid med hög social kompetens och empati. För landets kommuner innebär en anslutning till en na inte ta ut mer än självkostnadspris. Vad händer vid ett larm? När du trycker på larmknappen ringer trygghetstelefon automatiskt till Trygghets Centralen. På en dataskärm ser Teknikutvecklingen fortsätter inom detta område vilket framför allt nu handlar om att digitalisera verksamheten. Finns även numer möjlighet att utrusta vårdtagare med GSM samt GPS

15 Nattens änglar Nattens änglar ska fotas om Nattens änglar När ens livspartner inte längre är i livet, när man själv är åldrig, skröplig och svag, kanske bor isolerat och av olika anledningar är i behov av omvårdnad eller tillsyn, ja, det är då kommunernas nattpatrullverksamhet träder in. Nattpatrull är ett relativt nytt inslag inom det kommunala utbudet av biståndstjänster. Den fyller en oerhört stor och viktig funktion och kan sägas vara en möjliggörare för att äldre personer i behov av hjälp kan bo kvar hemma om man så önskar. Utan deras existens finns egentligen bara ett alternativ kvar för den enskilde att flytta till ett särskilt boende. Varje natt en utmaning Nattpatrullens verksamhet kan sägas vara tudelad, dels inplanerade besök, dels att svara och följa upp de larm som kommer in. Varje natt är en utmaning då man inte vet innehållet i sin tjänstgöring. Det finns andra osäkerhetsfaktorer som påverkar, det är ofta natt och mörkt, vintern kan innehålla mycken dramatik, snö, kallt, oplogade vägar. Listan kan göras lång så det är av vikt att verksamheten utrustas på ett komplett sätt. Flexibilitet Vad krävs av personalen? Självfallet krävs kompetens inom yrkesområdet, gärna förknippad med erfarenhet. Man tvingas ofta till bedömningar i enskilda ärenden vilket i sin tur kräver beslutspotens, man måste vara oerhört flexibel, ha en empatisk förmåga, kunna vara en tröstande och hjälpande hand. Nattpatrullens arbetsinnehåll: Hjälp vid sänggående, medicintilldelning, man arbetar ofta med olika typer av lyftanordningar. Många av vårdtagarna är ensamma och kanske isolerade, har behov av en liten pratstund i nattens sena timma, kan behöva ett tröstande ord, en stilla och varm beröring för att dämpa oro och ångest. Som medmänniska bara finnas till vilket för den enskilde kan betyda att natten och sömnen klaras av. Att man som gammal och sjuk kan behöva prata av sig en liten stund kan vara det enda terapeutiska inslag som behövs. Omfattande insatser Det finns självfallet lugna nätter för en nattpatrull men lika säkert är att förhållandet kan vara det motsatta. Larmen kan betyda omfattande insatser som tar tid. Mycket kan hända som påverkar nattens innehåll. Det är antagligen detta som gör att personal inom nattpatrullverksamheten älskar sitt arbete. De är i sanning Nattens Änglar! Nattillsyn är en biståndsbedömd insats! 28 29

16 Särskilt boende Särskilt boende Särskilt Boende Det sägs ofta att kärt barn har många namn. Begreppet Särskilt Boende kommunen 3 månader på sig att verk- har sina föregångare inom socialtjänstlagstiftningar typ ålderdomshem, ställa beslutet. servicehus, servicehus med helinackordering. Hur länge nuvarande epitet får vara kvar återstår att se. parboendegaranti Möjlighet finns idag att makar kan få bo tillsammans i ett särskilt boende även Platserna inom Kommunen ska inrätta särskilda boen- om bara den ena parten är biståndsbe- Särskilda Boenden deformer för service och omvårdnad för rättigad, detta kallas för parboendega- har under senare tid äldre människor som behöver särskilt stöd. ranti och har under en följd av år vållat kraftigt reducerats Den äldre personen ska, så långt det är mycken debatt. till förmån för en möjligt, kunna välja när och hur stöd och De personalgrupper du återfinner utökning av hem- hjälp i boendet och annan lättåtkomlig vid särskilda boenden är vårdbiträden, tjänst. Dessutom service ska ges. undersköterskor, sjuksköterska, kanske har kommunernas riktlinjer förtydligats och skärpts vilket innebär att bistånd i form av särskilt boende lämnas till de personer som har mycket omfattande hjälpbehov och där resurserna i hemmet anses som uttömda. Dessutom får man heller inte glömma bort att kostnaden per plats är mycket större än inom hemtjänsten. Vad är då ett särskilt boende? Denna boendeform är reglerad i 5 kap5 socialtjänstlagen och säger följande: Utredning krävs Idag finns olika former av särskilt boende, enheter för somatiskt sjuka och för demensvård. Behovet av demensplatser har ökat under årens lopp och många kommuner har omfördelat sina resurser för att kunna svara upp mot behovet. Alternativa boendeformer är exempelvis s.k. trygghetsboende, seniorboende eller 55+boende. Här krävs inga biståndsbeslut men inom ex. trygghetsboende krävs att vissa kriterier är uppfyllda för att få kallas ett trygghetsboende. arbetsterapeut och sjukgymnast, aktivitetspersonal samt administrativ personal. Alltid en hjälpande hand Utvecklingen inom särskilda boenden innebär att allt tyngre vårdbehövande ges plats, egentligen ser vi landstingens gamla geriatriska avdelningar, fast i en annan form och med annat innehåll. Inom den kommunala verksamheten gäller allt som oftast ett rehabiliterande synsätt i kombination med en bra aktivitetsverksamhet. Verksamheten vid ett särskilt boende fysiska och psykiska förutsättningar. Här skall alltid finnas en hjälpande hand! Och det gör det! Det finns en otrolig värme mellan greta larsson 99 Socialnämnden skall verka för att äldre För att få en plats i särskilt boende skall vara präglad av god omvårdnad personal och brukare, deras vardagliga människor får goda bostäder och ska ge krävs en utredning och beslut av bi- och service, med mycken värme och möten rymmer så mycken kärlek, värme dem som behöver det stöd och hjälp i hem- ståndshandläggare, detta regleras i 4 kärlek. Dagarna ska ges ett innehåll och empati, med närhet till både skratt met och annan lättåtkomlig service. kap 1 SoL. Fås ett positivt beslut har baserat på den enskildes intresse och och gråt

17 Särskilt boende En gång i tiden var han god vän med Ingo. En gång i tiden var han en beryktad boxare, klenväxt men fruktad, med ett EM-guld och flera svenska mästerskap. Högerkroken var hans fruktade vapen. Sedan gick åren alltför snabbt, och det blev till slut en stroke som knockade honom, och nu sitter han på hemmet på Persgården. Jag blev aldrig knockad på alla mina 168 matcher, säger han, jag fick stryk elva gånger men jag blev aldrig knockad, och aldrig fick jag hjärnskakning heller. De sa att man inte kunde knocka en boxare som inte hade någon hjärna. Men jag fick ju en stroke så någon sorts hjärna har jag väl i alla fall. Men jag klarar mig fram i livet, dunka på varandra så in i helvete som vi gjorde i 20 år, då blir det som det blir. Numer tillbringar han dagarna med att valla rollatorn på hemmet. På sommarkvällarna skuggboxar han mot myggen. För tokighet i livet ser han som den största tillgången i att glädja varandra. Så ta några bilder, säger han, alltid finns det någon du kan skrämma slag på Gunnar Westlund 82 år

18 Särskilt boende Jag heter Elsie Silama, säjer hon, om jag ska översätta efternamnet så betyder det gräsmatta sedan ler hon stort. Hon står i ett hörn och lutar ryggen mot väggen, snurrar en lock runt sina fingrar. Ömsom glad ömsom sorgsen. Rullatorn är hennes ständiga följeslagare. Ryggen är trasig efter ett långt och hårt liv som hemsamarit, nu kan hon inget göra, bara ligga eller stå. Sällan sitter hon. Jag står även när jag äter, säger hon, vissa saker är som de är

19 Särskilt boende Nästa gång du kommer till Persgården vill jag att du kommer upp till mig. Jag känner att livet är på väg att lämna mig, så du får skynda på! Så sa Ingrid Lindberg, 98. Jag kommer om en vecka, sa jag. Bra, sa Ingrid, då ska jag vänta på dig! En vecka senare träffades vi på hennes rum. Nu är jag närmare döden än när du var här senast, säger hon genast och utan motvilja, den flåsar mig i nacken. Men vet du den skrämmer mig inte, tvärtom. Jag ser den som en vän en mycket god vän dessutom. Och ljuset strilar vackert in på hennes ansikte genom fönstret, som om det vore ljusa änglar som ger henne kraft att prata om döden, sin längtan efter att stilla få somna in. Jag är mätt efter alla år, säger hon, krafterna har sinat och jag har ingen kontroll över mina sinnen längre. Jag vill somna gott och jag vet att jag aldrig vaknar igen. Det finns ingen gubbe i himlen som kallas Gud som tar hand om mig. Det är själva livet som är Gud. Förstår du, unge man? ingrid lindberg 99 år

20 Särskilt boende Stickarn Georg Nylund 76 år. Han har tre intressen i livet, stickning, ishockey och Facebook. Och om det förstnämnda ska detta handla. När han gick på de sju haven för länge sedan var hans mor orolig för att lille Georg skulle frysa och därför uppfostrades han i tidig ålder i stickningens ädla konst. Idag har han stickat i 60 år. Svart bälte i stickning således. På ett dygn stickar han ett par vantar. En tröja tar en månad. Samma mönster i 20 år, det blir mindre matematik på det sättet. Dessutom kan han sticka och se på tv samtidigt. Och damerna, både personal och inneboende, är som tokiga i hans vantar och köper allt han producerar. 150 kronor för ett par vantar. Aningen mer för sockorna. Svart alltihop. Och snart står julen för dörren och allt går på högvarv. För pengarna tippar han och köper cigaretter och snart ska han flytta hem igen

21 Särskilt boende En dag kom några damer ridande. De stannade till utanför hemmet. Och som en löpeld spreds nyheten från rum till rum. Fanns det några hästintresserade? Någon som ville klappa hästarna? Tore Dahlberg är född i Toula-Vaara utanför Kiruna och gjorde rekryten på K4 i Umeå strax efter andra världskriget. Han är född med hästar och saknar dem innerligt. Hästar kan man prata med, säger han, bilar är det bara svordomar med. Efter fem minuters beröring och hästdoft i näsborrarna går han in och lyssnar på Lasse Stefanz. Dagen är perfekt! 40 41

22 Nattundersköterskan. Klockan är tio över fyra på morgonen. Nattradion står på och Ruth Forsling har svårt att sova, har lite ont i örat och behöver prata en stund. Hon drar sig för att ringa, vill inte vara till besvär. Men när Maria Johansson kommer blir hon lugn, ett glas mjölk, en kittlande titt i örat och en pratstund ställer allt tillrätta. Det är inte så mycket som behövs för att själen ska bli lugn igen

23 Särskilt boende När röken lagt sig från de 90 ljusen konstaterar Ellen Landström att hon rest lika många varv runt solen. Det är ingen dålig sträcka om man säger så. Och inte många får göra den långa resan. Men bondflickan från Tierp har gjort det, eller Tant Ellen som hon kallas i folkmun. Tokstollarna har stoppat 90 ljus i tårtan, säger hon, kan du tänka dig! Ja, då är man väl gammal då, rätt och slätt. Det var fasligt vad fort det gick. Vissa saker fattar man helt enkelt inte. Men jag är klar i skallen och har mål i mun, så truten är det inget fel på, och hade jag varit några år yngre så hade du och jag kunnat träffas, det hade varit farligt, hi, hi

24 Daglig verksamhet Daglig verksamhet Daglig verksamhet namn saknas på porträtten Under 1990-talet var det nästan mer regel än undantag att många av för daglig verksamhet för att landets kommuner, av besparingsskäl, la ner dagverksamheter som ofta var lokaliserade i servicehus eller liknande anläggningar. Stora och ändamålsenliga lokaler gapade tomma, äldre låstes ute. motverka ensamhet och isolering, etablera nya kontaktytor, aktiveras, äta tillsammans med andra etc. Du har all rätt att ansöka om detta hos din bistånds- Vi ser nu, sedan länge, en kraftig omsvängning i uppfattningen och betydelsen av vad vi vanligtvis kallar för dagverksamhet/daglig verksamhet. Fokus riktas i mångt och mycket på förebyggande insatser för den grupp äldre som ännu ej är i behov av kommunala stödinsatser. ekonomiskt gynnsamt Dagcentraler, äldrecentrum eller vad de nu kallas för har blivit mötesplatser för gruppen äldre som på olika sätt vill aktivera sig. Självfallet är det även så att förebyggande insatser skall ses som ekonomiskt gynnsamma för den kommunala huvudmannen. Har Kommunen en aktiv och uppsökande verksamhet bland äldre lever man ju dessutom upp till lagens intentioner. Vid öppna dagcentraler/äldre Centrum kan dessutom återfinnas frivilligorganisationer som gör berömvärda insatser i akt och mening att stimulera äldres vardag. rätt personer är guld värda I mindre eller medelstora kommuner utnyttjas framför allt befintliga lokaler inom Särskilda Boenden, alla kommuner har inte råd att uppföra specifika lokaler för detta ändamål. Ansvariga för verksamheten är oftast s.k. sysselsättningshandledare, ofta mycket kompetenta, fantasifulla och med ett empatiskt förhållningssätt. Lyckas kommunen anställa rätt personer/-er är dessa guld värda för våra brukare. motverka ensamhet Om Kommunen ej har möjlighet att ha en mer öppen verksamhet är antagligen fokus riktad mot två grupper. Den ena gruppen återfinns i ordinärt boende, där kan du som brukare ansöka om bistånd handläggare. Den andra gruppen återfinns i Särskilda Boenden, vilket från tidernas begynnelse var tanken bakom aktivering i fina lokaler. Besökte man äldreboenden kunde man med all säkerhet se ett otal vävstolar av skiftande storlek. Dessa är numer mer eller mindre borta och aktiviteterna helt annorlunda. att förgylla vardagen Har man beviljats en plats i Särskilt Boende måste man konstatera att vårdbehovet är omfattande och varaktigt. Utifrån brukarens egna förutsättningar kan dock vardagen förgyllas med guldkant om dagverksamheten fungerar. Med rätt personal, rätt inställning, i kombination med glädje och empati, kan brukarens vardag ges ett bra innehåll. Följ med på en resa i bilder hur en liknande verksamhet kan bedrivas, där engagemang, fantasi, humor och empati för brukarna finns i förrummet. Ingenting är omöjligt om bara viljan finns! namn efternam 46 47

Varför en bok om äldreomsorg?

Varför en bok om äldreomsorg? Varför en bok om äldreomsorg? namn saknas på porträtten Varför en bok om äldreomsorg? Varför en bok om äldreomsorg? Denna bok tjänar flera syften. Idag finns inget överskådligt material som i bild och

Läs mer

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun Guide Information om äldreomsorg i Timrå kommun Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG Information om Hemtjänst! Verksamheten utgår från att kommunmedborgaren ska erbjudas möjlighet till en fungerande vardag. Verksamheten vänder sig till äldre samt personer med

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Enheten. Äldreenheten. (30 personer)

Enheten. Äldreenheten. (30 personer) Äldreenheten Sid 1 Enheten Äldreenheten (30 personer) Enhetschef Gruppledare Vårdplanerare Hemhandläggare 3 team Boendesamordnare Avgiftshandläggare Ombedömningsteam Jour Sid 2 Vilka kan ansöka? Den enskilde

Läs mer

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN 20 5 SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN Äldreenheten Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Innehåll Service till dig som är äldre

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM 1 Hjälp och stöd vid demenssjukdom Minnesstörning behöver inte alltid vara ett tecken på demenssjukdom och en anledning till oro. Det är ändå

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012 1 INFORMATION OM Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård September 2012 2 HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst.

Läs mer

Stöd och hjälp i det egna boendet

Stöd och hjälp i det egna boendet Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Trygg hemgång Övriga insatser Stöd och hjälp i det egna boendet VI VILL GE äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda och trygga

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Riktlinjen ersätter : Riktlinje för Aktivitetscenter för vuxna personer med psykiska funktionshinder,

Riktlinjen ersätter : Riktlinje för Aktivitetscenter för vuxna personer med psykiska funktionshinder, Riktlinje 2014-10-16 Träffpunkt Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2014/0264 Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgsnämnden 2014-10-16. Nämnden

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL

Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL Handläggare Datum Ann-Christine Kittel-Olsson 2012-10-15 0480-45 29 04 Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL Allmänt om riktlinjer Socialtjänstlagen är en ramlag som reglerar kommunens

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare.

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. Biståndshandläggare De personer som har hand om Din ansökan kallas för biståndshandläggare. Biståndshandläggaren

Läs mer

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO-, SJUKVÅRD & REHABILITERING HÄLSO- & SJUKVÅRD OCH REHAB I FALKENBERGS KOMMUN KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING Syftet med denna broschyr är att ge en översikt över kommunens hälso-

Läs mer

Service- och värdighetsgarantier

Service- och värdighetsgarantier 1(6) Service- och värdighetsgarantier Antagna av socialnämnden 2016-11-23 160 Vårt gemensamma mål Du som har kontakt med oss som arbetar inom Socialtjänsten i Mullsjö kommun ska möta en kunnig och vänlig

Läs mer

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Hemvård i Åstorp kommun

Hemvård i Åstorp kommun För mer information kontakta: Kommunens biståndshandläggare tel: 042-643 29 / 042-641 35 Hemvården i Åstorp: Samordnare tel: 042-642 43 Områdeschef tel: 042-643 27 Hemvården Kvidinge: Samordnare tel: 0435-201

Läs mer

Stöd i hemmet. Omsorg och hjälp i Motala kommun

Stöd i hemmet. Omsorg och hjälp i Motala kommun Stöd i hemmet Omsorg och hjälp i Motala kommun I denna broschyr får du en kortfattad beskrivning av den service och det stöd som Motala kommun kan erbjuda dig om du behöver hjälp. De flesta av tjänsterna

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen

Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen 1 Rätt att bo tillsammans i särskilt boende I enlighet med socialtjänstlagen (SoL) 4 kapitlet 1 c har äldre människor som beviljas plats i

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

Anhörigstöd. i Gällivare kommun. Foto: andreaslundgren.com

Anhörigstöd. i Gällivare kommun. Foto: andreaslundgren.com Anhörigstöd i Gällivare kommun Foto: andreaslundgren.com Utgiven av: Gällivare kommun Socialförvaltningen i samband med projekt utveckling av anhörigstöd år 2007 t o m 2008. Text: Ann-Louise Lundgren.

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Stöd till anhöriga. Kungsbacka kommun

Stöd till anhöriga. Kungsbacka kommun Stöd till anhöriga Kungsbacka kommun Du får stöd Att hjälpa eller vårda en närstående ger både glädje och trygghet. Men det kan också skapa oro och trötthet. Därför är det viktigt att du som är anhörig

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16. Riktlinje Parboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON 2013/0742-5 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010.

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Bra boende på äldre dar i Örebro Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet kan ge dig information om hur vi socialdemokrater

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom hemvården i Åre kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom hemvården i Åre kommun Beslutad av: Socialnämnden Dokumentansvarig: Hemvårdschef Dokumenttyp: Riktlinje/Program Giltighetstid: Årligen Gäller från: 2010-11-01 Diarienr: Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-03-27 Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg Definition och syfte med dokumentet Många kommuner har generella riktlinjer

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

PRO slår larm om ökad fattigdom bland pensionärer. Söder Gävle

PRO slår larm om ökad fattigdom bland pensionärer. Söder Gävle PRO slår larm om ökad fattigdom bland pensionärer Söder Gävle Omvårdnad Gävle Föreningen NIX-Telefon Omvårdnad Gävle har ansvar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Välkommen senior! Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Kanske har vi alla någon gång i livet tittat oss i spegeln och mötts av ett ansikte vars ålderstecken inte riktigt stämmer överrens med känslan

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

KARTLÄGGNING AV STÖD TILL ANHÖRIGA I VÄSTERVIKS KOMMUN

KARTLÄGGNING AV STÖD TILL ANHÖRIGA I VÄSTERVIKS KOMMUN Margareta Göransson, anhörigkonsulent Västerviks kommun och Ann-Christine Larsson, FoU-ledare Fokus Kalmar län KARTLÄGGNING AV STÖD TILL ANHÖRIGA I VÄSTERVIKS KOMMUN Anhörigstödets tre ben Formell organisering

Läs mer

Tjänstebeskrivning äldreomsorg

Tjänstebeskrivning äldreomsorg Tjänstebeskrivning äldreomsorg Anhörigstöd Särskilt boende Rehabilitering/funktionsträning Antagna av socialnämnden 2005-11-16, SN 166, dnr 05/SN 0211 Reviderat 2006-09-27, SN 121, dnr 06/SN 0129 Reviderat

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden.

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden. De äldre ska med - på den goda vägen mot framtiden. Svenska folket lever allt längre och är allt friskare. Detta påverkar samhällsutvecklingen och ökar kraven på samhället att stärka friheten och tryggheten

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer