Din vik är värdefull

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din vik är värdefull"

Transkript

1 Din vik är värdefull

2 Foto: Bernt Nordman Foto:Julia Nyström Funderar du på att muddra i en vik? I den här broschyren kan du läsa om muddringars effekter Planerar du att muddra i din vik för att förbättra förutsättningarna för simning eller båttrafik? Då hoppas vi att du bekantar dig med denna broschyr och funderar på alternativ för att uppnå det reslutat du önskar. Största delen av de småskaliga muddringarna utförs utan vetskap om deras negativa ekologiska konsekvenser eller eventuella negativa förändringar i kulturlandskapet. Med småskalig muddring avser vi avlägsnande av bottensediment på upp till 1000 kubikmeter (t.ex. att gräva bort en meter bottensediment från en yta på 100 x 10 meter). Muddringsbranschen fungerar tyvärr lite som Vilda Västern: När en muddringsentreprenör marknadsför sina tjänster händer det, att flera i grannskapet muddrar i samma vik utan ordentlig planering och utan att de sammanlagda konsekvenserna tas i beaktande. Alltför ofta glömmer man bort att på förhand anmäla muddringen till miljömyndigheterna. I takt med att allt fler stränder inne i allt grundare vikar planeras för fritidsbostäder vill allt flera strandägare utföra småskaliga muddringar. Utarbetad efter Natur och Miljös publikation Muddra mindre med mera miljöhänsyn! Konsekvenser av muddring i grunda havsområden av Maria Degerlund (2005) Redaktör: Lotta Nummelin Utgivare: Natur och Miljö rf., Formgivare: Johannes Ekholm Tryckeri: Waasa Graphics Papper: Arctic The Silk, FSC-märkt Utgivningsår: 2008 Pärmbild: En grund havsvik är en unik miljö för många växtoch djurarter (fotograf: Martin Snickars, Husö biologiska station, Åbo Akademi)

3 Grunda havsvikar en unik del av kustnaturen De grunda havsområdena längs Östersjöns kust utgör en unik helhet, där landhöjningen skapar kontinuerlig förändring. Öppna havsvikar utvecklas till alltmera isolerade bassänger som kallas flador, gloflador, glon och glosjöar. Till slut växer de helt igen och smälter samman med de omgivande landområdena. Filter mellan land och hav På gränsen mellan land och hav fungerar de grunda, skyddade kustvattnen som ett filter för den näring som belastar havet från land. De motverkar övergödningen av våra kustvatten. Näringen som anrikas i kustzonen leder till att ekosystemet är synnerligen produktivt och har stor biologisk mångfald. På en skala från bräckt till närapå sött vatten hyser de olika flada- och glostadierna unika och artrika växt- och djursamhällen. Unik miljö för växter och djur På kustzonens grunda havsbottnar finns växter och alger som inte förekommer på djupare eller öppnare vatten i Östersjön. Vegetationen fungerar som livsmiljö och jaktmarker för bottendjur och fisk som lever på och av växterna. Ett flertal fiskar, såsom abborre, gädda och olika karpfiskar, är direkt beroende av sådana vegetationsrika miljöer under lektiden. De grunda bottnarna

4 erbjuder också en varm, trygg och näringsrik plats för fiskyngel i ett för dem kritiskt livsskede. Typiska fåglar som lever i grunda havsvikar är storskrake, knipa, vigg och salskrake. Andra arter, som främst påträffas i andra miljöer, söker föda bland vegetationen i grunda havsmiljöer och i flyttningstider fungerar de som viktiga viloplatser för en mängd arter. Foto:Heidi Lyytikäinen Hot mot viknaturen De grunda havsvikarna är populära områden för bebyggelse och annan mänsklig aktivitet. Belastningen av näringsämnen är i dag så kraftig, att de grunda havsområdens egen reningskapacitet inte räcker till, vilket leder till en betydande övergödning. Mekaniska ingrepp och störningar såsom muddring, båttrafik, vägbanksbyggen, dikning och dränering i grunda och isolerade havsområden rubbar ekosystemets naturliga balans. Delar av kusten drabbas också av försurning och urlakning av tungmetaller till följd av ingrepp i sura sulfatjordar. En stor del av näringen lagras i kustvattnens bottensediment. Då dessa rörs upp vid muddring eller till följd av ökad motorbåtstrafik, förstärks de negativa effekterna av övergödningen. Större vattenväxter och växtliknande alger kvävs av snabbväxande trådalger, vilka gynnas av den ökade näringstillgången. Försämrade ljusförhållanden på grund av stora mängder växtplankton eller andra partiklar i vattnet leder till att större vattenväxter inte klarar sig. Detta får även konsekvenser för djursamhällena på de grunda bottnarna. Bild: Martin Snickars, Husö biologiska station, Åbo Akademi Grunda havsvikar fungerar som filter för näring från land och som skyddade näringsrika området för många fiskarter, fåglar och växter.

5 Miljökonsekvenser av muddring Den omedelbara effekten av muddring är att växt- och djursamhällen som är beroende av området förstörs. Indirekt och på längre sikt kan muddring i grunda havsområden ha långtgående konsekvenser för den omgivande vattenmiljön, även för artsamhällen som inte befinner sig i direkt anslutning till de miljöer där ingreppen görs. Många miljöeffekter är oåterkalleliga. Det kan vara ytterst svårt, eller åtminstone väldigt dyrt, att återställa ett vikekosystem som har rubbats av en muddring. Ökad exponering, mera cirkulation Muddringar i inloppet till isolerade vattenmiljöer (såsom grunda vikar, flador och glon) ökar kontakten till det omgivande havet och gör det grunda vattenområdet mera utsatt för vind och vattenströmmar. Ökad vattencirkulation kan förlänga den negativa effekten av muddring genom att partiklar och närsalter från sedimenten hela tiden virvlar upp i vattenmassan. Ökad tillströmning av saltare och kallare havsvatten till de mera isolerade vattenmiljöerna hotar de arter som behöver varmt och sött vatten. Motorbåtstrafik och avlägsnande av vass har liknande inverkan på miljön i grunda havsområden. En ofta förekommande missuppfattning är att ökning av vattenutbytet genom muddring förbättrar vattenkvaliteten. Det här kan du läsa mera om i Natur och Miljös publikation om restaureringsmuddringar.

6 Sämre sikt, mindre ljus När man gräver i grunda havsbottnar blandas bottensediment med vattnet som då blir grumligt. Detta innebär sämre sikt för djuren och försämrade ljusförhållanden för vattenvegetationen. Vattenväxterna lider, eftersom fotosyntetiserande växter är beroende av ljus. Sedimentpartiklar virvlar upp, sjunker på nytt och täcker större vattenväxter och alger. Frigjord näring, större produktion När näring, som har varit bunden i sedimenten frigörs till vattenmassan, blir den tillgänglig för växter. Ökad näringstillgång främjar vissa arter på bekostnad av andra. Den ökade produktionen av växtplankton, tråd- och påväxtalger försämrar ljusförhållandena för högre vattenväxter. Vattenväxter, som gynnas av näringsrika förhållanden, kan konkurrera ut känsliga arter. Förändringarna i vattenvegetationen har konsekvenser för fiskar och andra djur på de grunda havsbottnarna. När de ökade mängderna trådalger dör och bryts ner kan syrebrist lätt uppstå, vilket skadar speciellt fiskyngel och andra bottenlevande djur. Gifter från förorenade sediment Muddring i förorenade områden kan förorsaka stor skada då gifterna frigörs från sedimenten och kommer tillbaka ut i vattnet och då kan börja anrikas i bl.a. fisk. Gifterna kan härstamma från exempelvis båtvarv, sågverk eller annan industriell verksamhet, som kan ha upphört för årtionden sedan. Längs kusten upptäcks alltjämt nya områden med förhöjda gifthalter i sedimenten. De flesta småskaliga muddringarna görs i områden där inga sedimentprov har tagits. Foto: Kajsa Rosqvist Kransalger bidrar till den mångfald av växt- och djurarter som är typisk för grunda kustområden i naturtillstånd. På bilden fyra kransalgsarter: rödsträfse, grönsträfse, hårsträfse och borststräfse. Dessa kan försvinna från ett muddrat vattenområde.

7 Foto: Anette Bäck Muddermassor kan läcka ut näring och skadliga ämnen till vattenmiljön. De ändrar landskapsbilden för en lång tid framåt. Inverkningar på landskapsbilden Mekaniska ingrepp kan också inverka på landskapsbilden och kulturvärdena. Detta blir speciellt tydligt när man placerar muddermassor på land. Högar av muddermassor kan förändra områdets landskapsbild för en lång tid framåt. Ett stort antal småskaliga muddringar förändrar strandlinjen på ett bestående sätt och försämrar rekreationsmöjligheterna. Effekterna av ökad båttrafik Vid första anblicken kan ökad tillgänglighet med båt uppfattas som något enbart positivt. Effekterna på vattennaturen kan dock vara större än man föreställer sig. Turbulensen från propellrarna rör upp lagrad näring från sedimenten. Svallvågorna eroderar stränderna. Bullret stör både fiskar, fåglar och människorna som bor kring viken. Utsläppen av avgaser, bensin, olja och annat ökar.

8 Förlorade livsmiljöer, ekologiska konsekvenser Grumligt vatten, frigjord näring, förhöjda gifthalter och en ökad exponering kan radikalt förändra de grunda havsvikarnas karaktär. Växter, alger och djur som förekommer i havsvikar i naturligt tillstånd kan helt försvinna. Även djur som söker föda och skydd i dessa miljöer påverkas negativt av de förändrade förhållandena. Fiskstammarna lider då deras lekplatser och barnkamrar försämras eller förstörs. Det är viktigt att se helheten: Den sammanlagda effekten av många små muddringar är dramatisk för naturen i våra kustvatten. Foto: Larsmo kommun Många muddringar i samma område innebär ett radikalt ingrepp.

9 MUDDRING EXPONERING, CIRKULATION ALL EXPONERING OCH CIRKULATION ALLMÄN OCH LOKAL BELASTNING FÖRHÖJDA NÄRINGSHALTER Muddring kan få oanade konsekvenser MOTORBÅTS- TRAFIK EXPONERING, CIRKULATION EXPONERING, CIRKULATION GRUMLING VÄXTPLANKTON KONSEKVENSER FÖR DJUR OCH VÄXTER PÅVÄXT, ALGMATTOR FÖRKVÄVNING OCH UTSLAGNING AV VEGETATIONEN Illustration: Tuuli Meriläinen BORTTAGANDE AV VASS

10 Vad kan du göra istället? Vill man bevara vattenområdets tillgänglighet för båtar är det bättre att anlägga en brygga än att muddra en båtkanal. Hör också efter med dina grannar ifall ni kunde bygga en gemensam småbåtshamn. Hur utföra en försiktig muddring? Ibland kan en försiktig grävning vara berättigad, exempelvis för att upprätthålla eller förbättra vandringsmöjligheterna för fisk till och från en isolerad flada eller glosjö, vars mynning har vuxit eller snart kommer att växa igen. För fiskens vandring kan det räcka med en cirka 30 cm bred, i krokar grävd ränna, något som bra kan göras med spade. En eventuell båtkanal bör grävas eller skäras så att exponeringen påverkas så lite som möjligt, t.ex. så att kanalen anläggs snett mot den dominerande vindriktningen och så att tröskeln vid fladans/gloets mynning bevaras. Muddringar skall alltid genomföras under vinterhalvåret för att minimera konsekvenserna för växt- och djurliv. Muddermassor skall alltid placeras på torra land, och så högt upp att de inte rinner tillbaka ut i vattnet vid högvatten eller kraftigt regn.

11 Foto: Mats Westerbom Det är i regel bättre med ett mindre ingrepp som senare kan upprepas. Vid större ingrepp är det svårare att förutse konsekvenserna, vilka i värsta fall kan bli helt motsatta de förväntade. Var får du hjälp vems är ansvaret? Som uppdragsgivare bär du alltid själv det slutliga ansvaret för ingreppet och de möjliga skador som uppkommer. Sakkunnig hjälp finns dock att få. Kommunens miljötjänstemän eller de regionala miljöcentralerna kan ge vägledning. Gynna seriösa muddringsentreprenörer, som har bra kontakt med miljömyndigheterna. Ta inga spontana beslut på basen av annonser i tidningar. Det är viktigt med god planering och diskussioner i ett tillräckligt tidigt skede. Vad säger lagen om muddring? Även mindre muddringar kräver anmälan till miljömyndigheterna. Vattenområdets ägare eller samfällighetens delägare skall även underrättas om det planerade ingreppet. Kontakta den kommunala miljötjänsteinnehavaren eller den regionala miljöcentralen för att få råd och tips om hur du bör gå till väga. Ibland kan tillstånd av miljötillståndsverket krävas. Flador och glon under 10 hektar i naturtillstånd är fredade enligt vattenlagen. För mera information, se även Natur och Miljös publikation Muddra mindre med mera miljöhänsyn (www.naturochmiljo.fi). Foto: Kajsa Rosqvist Noggrann planering och hjälp av sakkunniga är nyckelfaktorer för ett lyckat ingrepp.

12 Natur och Miljö rf är det finlandssvenska riksförbundet för miljövård i Finland. Natur och Miljö är en oberoende, partipolitiskt obunden, ideell medborgarorganisation. Energi och klimat, Östersjön, biologisk mångfald och miljöfostran är några av de frågor Natur och Miljö arbetar med. Natur och Miljö bildar opinion, väcker debatt och informerar om miljövård och naturskydd genom kampanjer, projekt och frivilligverksamhet. Natur och Miljö påverkar miljöpolitiken på nationell och regional nivå genom offentliga ställningstaganden och kommittéarbete. Förbundet sprider miljöinformation på svenska genom bland annat tidskriften Finlands Natur.

MUDDRA MINDRE. med mera miljöhänsyn! Konsekvenser av muddring i grunda havsområden. Natur och Miljö r.f.

MUDDRA MINDRE. med mera miljöhänsyn! Konsekvenser av muddring i grunda havsområden. Natur och Miljö r.f. MUDDRA MINDRE med mera miljöhänsyn! Konsekvenser av muddring i grunda havsområden Natur och Miljö r.f. INNEHÅLL Förord 3 1. Grunda havsvikar och havsbottnar en unik och hotad del av kustnaturen 2. Varför

Läs mer

ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING

ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING ÖVERGÖDNING ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING STUDIEMATERIAL TILL DOKUMENTÄREN VÅRT GRISIGA HAV LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT Filmmakaren och frilansjournalisten Folke Rydén och fotografen

Läs mer

En liten bok om vatten

En liten bok om vatten En liten bok om vatten Vatten är liv och vatten är levande. Vattnet i din kran har sannolikt varit grundvatten eller ingått i sjöar, vattendrag eller hav. Om vi inte är rädda om våra vattenekosystem kommer

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Vägledning för strandskyddsbedömning

Stadsbyggnadsnämnden Vägledning för strandskyddsbedömning Stadsbyggnadsnämnden Vägledning för strandskyddsbedömning Innehållsförteckning INLEDNING 3 STRANDSKYDDSLAGSTIFTNINGEN 4 Strandskyddslagstiftningen kort återblick 4 Vad säger strandskyddslagstiftningen

Läs mer

BESLUT. ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tel.nr. (018) 25000 växel, (018) 25127 direkt Fax.nr.

BESLUT. ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tel.nr. (018) 25000 växel, (018) 25127 direkt Fax.nr. Sökanden Ärende Beslut ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tel.nr. (018) 25000 växel, (018) 25127 direkt Fax.nr. (018) 16595 BESLUT Tommy och Inger Pettersson (Snäckvik 1:19 och

Läs mer

Guide till bäckrestaurering. Bäckar. levande landsbygd

Guide till bäckrestaurering. Bäckar. levande landsbygd Guide till bäckrestaurering Bäckar levande landsbygd Bäckar levande landsbygd Utgivare: Jord- och skogsbruksministeriet PB 30, 00023 STATSRÅDET Tel. (09) 16001 (växel) www.mmm.fi Arbetsgrupp: Nylands

Läs mer

Restaurering av övergödda havsvikar i Västerhavets vattendistrikt redovisning av regeringsuppdrag

Restaurering av övergödda havsvikar i Västerhavets vattendistrikt redovisning av regeringsuppdrag Restaurering av övergödda havsvikar i Västerhavets vattendistrikt redovisning av regeringsuppdrag För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Västra Götalands län vattenvårdsenheten Tel: 031-60 50 00

Läs mer

Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM

Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM REDOVISNING 1 VATTENMYNDIGHETEN NORRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT Lennart Sorby Telefon 021-19 50 87 lennart.sorby@lansstyrelsen.se Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

Våtmarker i jordbrukslandskapet

Våtmarker i jordbrukslandskapet Våtmark. Foto: Ulf Hidås Våtmarker i jordbrukslandskapet För några decennier sedan var våtmark synonymt med surhål, sumpmark eller träsk, d.v.s. en problemmark som inte gick att använda utan att den först

Läs mer

Förebygg rensningsbehovet!... 16 Plantering... 16 Bete... 16 Skyddszoner... 16 Avfasning av strandbrinkar... 16

Förebygg rensningsbehovet!... 16 Plantering... 16 Bete... 16 Skyddszoner... 16 Avfasning av strandbrinkar... 16 Miljöhänsyn vid dikesrensningar Innehåll Miljöstörningar vid dikesrensningar......................... 1 Tänk efter före!.................................... 2 Behöver det rensas?..............................................

Läs mer

Konsekvensanalys för biomanipulation av Vallentunasjön

Konsekvensanalys för biomanipulation av Vallentunasjön 2010-01-22 Version 1.3 Konsekvensanalys för biomanipulation av Vallentunasjön Denna sammanställning avser att tydliggöra både mer sannolika och mindre sannolika effekterna av den planerade biomanipuleringen

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Författare Anonym Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Utgivare Huvudspråk Målgrupp Jordbruksverket

Läs mer

U.L.T.R.A. Utveckling av Lidar-baserad Terränganalys för Regional Användning

U.L.T.R.A. Utveckling av Lidar-baserad Terränganalys för Regional Användning U.L.T.R.A Utveckling av Lidar-baserad Terränganalys för Regional Användning 2 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 3 1.1 Europeiska och nationella målsättningar 4 1.1.1 VELMU-projektet i Finland 4 1.1.2 De

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Vilken inverkan har människan på torsken (Gadus morhua) i Östersjön?

Vilken inverkan har människan på torsken (Gadus morhua) i Östersjön? Vilken inverkan har människan på torsken (Gadus morhua) i Östersjön? Jenny Clasénius Independent Project in Biology Självständigt arbete i biologi, 15 hp, höstterminen 2009 Institutionen för biologisk

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område. Hoburgs bank SE0340144

Bevarandeplan för Natura 2000-område. Hoburgs bank SE0340144 Län: Gotland Kommun: Gotland Areal: 122 672,7 hektar Centralpunktskoordinat: X: 1 656 252; Y: 6 273 177 Fastställd av Länsstyrelsen: 30 augusti 2005 Områdestyp: SCI 1, SPA 2 Skydd: Saknas Ägandeförhållanden:

Läs mer

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor 2006-11-29 Omslagsfotografiet visar muddringsarbeten 2002 på Blidö, Oxhalsö i Norrtälje kommun. Om detta mudderverk är en ättling till den ärevördiga

Läs mer

FAKTABLAD NR 56 2012

FAKTABLAD NR 56 2012 FAKTABLAD NR 56 2012 Syreförhållanden i svenska hav Syre är en av de viktigaste gaserna i havet, då den är nödvändig för allt högre liv. Ytvattnet är vanligtvis mättat med syre, vilket tillförs genom upptag

Läs mer

Etablering av musselodling i Hallands län. Möjligheter och förutsättningar

Etablering av musselodling i Hallands län. Möjligheter och förutsättningar Etablering av musselodling i Hallands län Möjligheter och förutsättningar Dokumentuppgifter och uppgifter om utförare Datum: 2011-02-15 Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Hallands län Utförare: Thorsson &

Läs mer

Blåmusslan i människans tjänst

Blåmusslan i människans tjänst HavsUtsikt 3/2008 om svensk Havsforskning och havets resurser Ges ut av de marina forskningscentrumen vid universiteten i Stockholm och Umeå samt naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet

Läs mer

Ges ut av Havsmiljöinstitutet, ett samarbete mellan universiteten i Umeå, Stockholm och Göteborg samt Högskolan i Kalmar

Ges ut av Havsmiljöinstitutet, ett samarbete mellan universiteten i Umeå, Stockholm och Göteborg samt Högskolan i Kalmar HavsUtsikt 3/2009 om svensk Havsforskning och havets resurser Ges ut av Havsmiljöinstitutet, ett samarbete mellan universiteten i Umeå, Stockholm och Göteborg samt Högskolan i Kalmar Unik natur i Bottniska

Läs mer

Mot ett långsiktigt hållbart ekosystem i Östersjön

Mot ett långsiktigt hållbart ekosystem i Östersjön Mot ett långsiktigt hållbart ekosystem i Östersjön Edgars Bojārs (Baltic Environmental Forum-Latvia, BEF-LV), med hjälp av Anda Ruskule (BEF-LV), Vivi Fleming-Lehtinen (Finnish Environment Institute, SYKE),

Läs mer

Konkreta planer för en levande Nyköpingså Främmande arter på väg att invadera Blodtörstigt urtidsdjur Läkemedelsrester i vattnet undersöks

Konkreta planer för en levande Nyköpingså Främmande arter på väg att invadera Blodtörstigt urtidsdjur Läkemedelsrester i vattnet undersöks Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund Nyköpingsåarna 215 Konkreta planer för en levande Nyköpingså Främmande arter på väg att invadera Blodtörstigt urtidsdjur Läkemedelsrester i vattnet undersöks 1 Miljötillståndet

Läs mer

Miljöbalken. Så berör den dig som medborgare

Miljöbalken. Så berör den dig som medborgare 1 Miljöbalken Så berör den dig som medborgare 2 Miljön är vår gemensamma egendom MILJÖN BESTÄMMER livskvaliteten såväl lokalt som globalt. Och vi vill alla ha en bättre miljö. Under senare decennier har

Läs mer

Naturabedömning för delgeneralplanen för Ålön 2013 Mustfinnträsket Pettebyviken Pargas kalkområden

Naturabedömning för delgeneralplanen för Ålön 2013 Mustfinnträsket Pettebyviken Pargas kalkområden (Översättning) Naturabedömning för delgeneralplanen för Ålön 2013 Mustfinnträsket Pettebyviken Pargas kalkområden PARGAS STAD Liina Salonen 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund till bedömningen... 1 2.

Läs mer

Kort om syfte och bakgrund

Kort om syfte och bakgrund Lärarhandledning Kort om syfte och bakgrund Om du frågar vänner och bekanta om de vet vad ekosystemtjänster är, tittar de sannolikt frågande på dig. Det är inte många som känner till vad det egentligen

Läs mer

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet GOLFEN & MILJÖN Svenska Golfförbundet Texten i denna broschyr är framtagen av Ellika Hermansson Török, Fyren Miljökommunikation i samarbete med SGF:s banenhet och är baserad på rapporten Golfsportens miljöpåverkan

Läs mer

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning Figeholm, Oskarshamns kommun Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter Figeholm, Oskarshamns kommun Miljökonsekvensbeskrivning Granskningshandling Uppdragsnummer Hifab AB: 319002 Upprättad: 2012-10-19

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer