Bruksanvisning. Maestro 16 / 24 SW. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: sv Utgåva: 02/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Maestro 16 / 24 SW. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014"

Transkript

1 Bruksanvisning Maestro 16 / 24 SW Art.: sv Utgåva: 02/2014 Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen!

2 EG-försäkran om överensstämmelse utbytbar utrustning (Direktiv 2006/42/EG) Härmed förklarar tillverkaren HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf att produkten, Maskinens beteckning: Såmaskin Maskintyp: Maestro 16 SW från serienr Maestro 24 SW från serienr som denna försäkran avser, motsvarar de relevanta grundläggande hälso- och säkerhetskraven i EG-direktivet 2006/42/EG. För korrekt tillämpning av de hälso- och säkerhetskrav som anges i EG-direktivet har särskilt följande standarder och tekniska specifikationer använts: EN EN EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN Schwandorf, Ort och datum Dokumentationsbefullmäktigad: Manfred Köbler M. Horsch P. Horsch (Verkställande direktör) (Utveckling och konstruktion)

3 Var vänlig avskilj och skicka till HORSCH Maschinen GmbH eller överlämna till personal hos HORSCH Maschinen GmbH vid undervisningen Bruksanvisningens utgåva: 02/ Maestro 16 / 24 SW sv Jag bekräftar härmed mottagandet av bruksanvisningen för ovan angivna maskin. Om betjäning och funktioner liksom om de säkerhetstekniska kraven på maskinen har jag blivit undervisad av en servicetekniker från firma HORSCH Maschinen GmbH eller en auktoriserad återförsäljare.... Namn på serviceteknikern Mottagningsbevis Utan återsändning av detta mottagningsbevisinget garantianspråk! Till HORSCH Maschinen GmbH Postfach D Schwandorf Fax: +49 (0) 9431 / Maskintyp:... Serienummer:... Leveransdatum:... Återförsäljare: Namn:... Gata:... Postnr.:... Ort:... Tel. :... Fax : Kd. Nr. :... Demonstrationsmaskin Första användning Demonstrationsmaskin Ny uppställningsplats Demonstrationsmaskin slutsåld Användning Ny maskin slutsåld Första användning Kundens maskin Ny uppställningsplats Kund Namn:... Gata:... Postnr.:... Ort:... Tel. :... Fax : Kd. Nr. :.... Jag är medveten om att garantianspråk bara gäller om detta formulär omedelbart efter första undervisningen, fullständigt ifyllt och undertecknat skickas tillbaka till firma HORSCH Maschinen GmbH, eller överlämnas till serviceteknikern Ort, Datum för första undervisningen Köparens underskrift

4

5 - Översättning av originalinstruktionsboken - Identifikation av maskinen Vid övertagandet av maskinen för ni in respektive data i nedanstående lista: Serienummer:... Maskintyp:... Tillverkningsår:... Första användningen:... Tillbehör: Utgåva av instruktionsboken: 02/2014 Senaste ändring: Återförsäljarens adress: Namn:... Gata:... Ort:... Tel.:... Åf-kundnummer:... HORSCH-Adress: HORSCH Maschinen GmbH D Schwandorf, Sitzenhof 1 D Schwandorf, Postfach 1038 Tel.: +49 (0) 9431 / Fax: +49 (0) 9431 / HORSCH-kundnummer:...

6 Innehållsförteckning Introduktion...4 Förord...4 Bearbetning av reklamationer...4 Följdskador...5 Anvisningar om illustrationer...5 Säkerhet och förebyggande av olycksfall...6 Ändamålsenlig användning...6 Tillåtna användare...7 Barn i fara...7 Farligt område...7 Personlig skyddsutrustning...8 Säkerhet i trafiken...8 Säkerhet under drift...9 Gödselmedel och betat utsäde...12 Miljöskydd...12 Upprustningar...13 Skötsel och underhåll...13 Säkerhetsdekaler...14 Idrifttagning...16 Leverans...16 Transport...16 Installation...16 Tekniska data...17 Konstruktion...20 Översikt...20 Hydraulik Maestro...21 Funktion hydraulsystem...22 Belysning...22 Bruksanvisningar på maskinen...23 Betjäning...27 Tillkoppla / parkera maskinen...27 Fälla maskinen...29 Infällning...30 Meny "Fällning"...30 Utfällning...34 Användning på åkern...37 På vändtegen...37 Pneumatik...38 Torrgödselanordning...38 Fläkt - gödsel...40 Direktdriven...40 Fläktvarvtal...41 Fläkt med kraftuttagspump...42 Anpassa kardanaxel...44 Fläktvarvtal...47 Dra åt fläktflänsen...47 Gödselbill...48 Fläkt - undertryck...50 Seed on Demand-system...51 Såhus...53 Rotorval...53 Rotorbyte...54 Rotorbyte vid full tank...54 Inställning av tätningsläppen...55 Underhåll av såhuset...55 Dosering av singelkorn...56 Såhus singelkorn...57 Vakuumhus...58 Kornmatningslock...62 Kornmatningslock soja...62 Ställa in såhus...65 Kontrollera inställningen...68 Kontroll på åkern...69 Sådd av soja...69 Ändring av inställningar...69 Problem - avhjälpning...70 Sårör...71 Fångrulle...73 Ställa in sådjup...74 Ställa in billtryck...75 Plogknivskivor singelkorn...76 Tryckrullar...78 Tandade tallrikar...79 Felavhjälpning Maestro

7 Extrautrustning...81 Microgranulatanordning SW...81 Inställning och manövrering...81 Kalibreringsprov...82 Under användningen...83 Pneumatisk broms...84 Hydraulisk broms...86 Parkeringsbroms...87 Påfyllningsskruv...88 Skötsel och underhåll...90 Underhållsintervall...90 Förvaring...90 Smörjning av maskinen...91 Service...91 Underhållsöversikt Maestro 16 / 24 SW...92 Smörjställen...95 Åtdragningsmoment...97 Index

8 Introduktion Förord Läs noga igenom bruksanvisningen och följ den innan maskinen tas i bruk. Därigenom undviker man risker, reparationskostnader och stilleståndstider, samt ökar maskinens tillförlitlighet och livslängd. Följ säkerhetsanvisningarna! HORSCH övertar inget ansvar för skador och driftstörningar som beror på att bruksanvisningen inte följts. Denna bruksanvisning ska underlätta för dig att lära känna din maskin och att utnyttja användningsmöjligheterna enligt bestämmelserna. Bruksanvisningen ska läsas och följas av alla personer som har i uppdrag att utföra arbeten på eller med maskinen, t.ex.: ¾ Drift (inklusive förberedelser, felavhjälpning under arbetsförloppet, skötsel) ¾reparation (underhåll, inspektion) ¾ Transport Bearbetning av reklamationer Reklamationsbegäran måste inlämnas via din HORSCH-återförsäljare till HORSCH-serviceavdelning i Schwandorf. Begäran kan bara bearbetas om den är fullständigt ifylld och har lämnats senast 4 veckor efter att felet uppkom. Skicka dessa defekta delar rengjorda, tömda och tillsammans med skadeanspråk och noggrann felbeskrivning, inom 4 veckor till HORSCH. Reservdelsleveranser utan returnering av gamla delar: Bevara dessa delar i 12 veckor för ytterligare beslut. Reparationer som görs av utomstående företag, eller som omfattar mer än 10 arbetstimmar, måste först diskuteras med serviceavdelningen. Med bruksanvisningen får du en mottagningsbekräftelse. Representanter informerar dig om drift och skötsel av din maskin. Därefter skickar du in mottagningsbekräftelsen till HORSCH. Därmed har du bekräftat att du har tagit över maskinen på vederbörligt sätt. Garantitiden börjar vid leveranstillfället. Vid bilder på och uppgifter rörande tekniska data och vikter i denna bruksanvisning förbehåller vi oss rätten till ändringar som leder till förbättringar. 4

9 Följdskador Maskinen är noggrant tillverkad av HORSCH. Trots detta kan det även vid avsedd användning uppstå avvikande spridningsmängder eller till och med totalstopp t.ex. på grund av: ¾Skada genom yttre påverkan ¾Nötning av förslitningsdelar ¾ Arbetsverktyg som saknas eller är skadade ¾Felaktiga varvtal och körhastigheter ¾ Fel inställning av enheten (felaktig montering, åsidosättande av inställningsanvisningarna) ¾Åsidosättande av bruksanvisningen ¾ Varierande sammansättning av utsädet eller gödseln (t.ex. kornstorlekens fördelning, densitet, geometriska form, betning, försegling) ¾ Tilltäppningar eller valvbildning (t.ex. pga främmande föremål, agnar i utsäde, klibbigt betningsmedel, fuktigt gödsel) ¾Underhåll som inte utförts eller utförts felaktigt Kontrollera därför före varje användning samt under användningen att maskinen fungerar felfritt och att spridningen sker med tillräcklig noggrannhet. Krav på ersättning för skador som inte uppstått på maskinen godkännes inte. Till detta hör också att ansvar för följdskador på grund av kör- eller betjäningsfel, är uteslutet. Anvisningar om illustrationer Varningar I denna bruksanvisning skiljer man mellan tre olika varningar. Följande signalord med varningssymbol används: FARA Markerar en fara som leder till dödsfall eller allvarliga skador om den inte undviks. VARNING Markerar en fara som kan leda till dödsfall eller allvarliga skador om den inte undviks. FÖRSIKTIG Markerar en fara som kan leda till allvarliga skador om den inte undviks. Läs alla varningar som finns i denna bruksanvisning! Instruktioner I bruksanvisningen indikeras handlingsanvisningar med pilspetsar: ¾... ¾... Handlingens resultat eller verkan: Ø... Om ordningsföljden måste överhållas är handlingsstegen numrerade markerar viktiga anvisningar 5

10 Säkerhet och förebyggande av olycksfall Följande risk- och säkerhetsanvisningar gäller för alla kapitel i bruksanvisningen. Maskinen är tillverkad enligt senaste teknik och efter de gällande säkerhetstekniska reglerna. Trots detta kan det vid användningen uppstå fara för användarens eller tredje parts liv och hälsa, eller fel kan uppstå på maskinen eller andra föremål. Läs och beakta följande säkerhetsanvisningar innan maskinen används! Ändamålsenlig användning Maskinen är avsedd för normal användning för sådd eller jordbearbetning i enlighet med reglerna inom jordbruksområdet. En annan eller ytterligare användning, t.ex. som transportmedel, räknas som icke ändamålsenlig och kan medföra att personer skadas allvarligt eller dödas. För skador som uppstår på grund av detta övertar HORSCH inte något ansvar. Användaren står själv för denna risk. De gällande föreskrifterna om förebyggande av olyckor från lantbruksföreningarna, liksom de allmänt gällande säkerhetstekniska, yrkesmedicinska och trafiksäkerhetsmässiga reglerna ska följas. Reservdelar Originalreservdelar och tillbehör från HORSCH är speciellt framtagna för denna maskin. Andra reservdelar och tillbehör är inte kontrollerade och godkända av HORSCH. Montering och användning av produkter från andra leverantörer än HORSCH kan därför eventuellt negativt förändra maskinens egenskaper och därigenom påverka säkerheten för personer och maskin. För skador som uppstår genom användning av icke originaldelar eller tillbehör, övertar HORSCH inte något ansvar. Om det finns säkerhetsdekaler på den komponent som ska bytas ut måste dessa också beställas och placeras på reservdelen. Bruksanvisning Till ändamålsenlig användning hör också att bruksanvisningen följs och att föreskrifterna från tillverkaren om drift, skötsel och reparationer följs. Bruksanvisningen är en del av maskinen! Maskinen är endast avsedd för användning i enlighet med bruksanvisningen. Om bruksanvisningen inte beaktas kan personer skadas allvarligt eller dödas. ¾Innan arbetet ska respektive avsnitt i bruksanvisningen läsas och följas. ¾ Förvara bruksanvisningen så den står till förfogande. ¾ Ge bruksanvisningen vidare till efterföljande användare. Använd bara maskinen i ett tekniskt klanderfritt tillstånd och på ett säkerhets- och riskmedvetet sätt! Särskilt viktigt är att omedelbart åtgärda störningar som kan påverka säkerheten. Maskinen får bara användas, skötas och repareras av personer som är förtrogna med maskinen och är insatta i de risker som kan förekomma, se "Tillåtna användare " på. 6

11 Tillåtna användare Om maskinen används felaktigt kan personer skadas allvarligt eller dödas. För att undvika olycksfall måste alla personer som arbetar med maskinen uppfylla följande minimikrav: ¾ De är fysiskt i stånd till att kontrollera maskinen. ¾ De kan utföra arbeten med maskinen inom ramen för denna bruksanvisning på ett säkert sätt. ¾De förstår maskinens funktionssätt inom ramen för deras arbete och kan känna igen och undvika arbetets risker. ¾ De har förstått bruksanvisningen och kan omsätta informationen på ett relevant sätt. ¾ De är förtrogna med säker styrning av fordon. ¾ De känner till de relevanta trafikreglerna för körning på allmän väg och har det föreskrivna körkortet. Ägaren måste ¾göra bruksanvisningen tillgänglig för användaren. ¾ förvissa sig om att användaren har läst och förstått bruksanvisningen. Barn i fara Barn kan inte uppskatta faror och beter sig oberäkneligt. Därför är barn särskilt i fara: Farligt område I maskinens farliga område finns följande faror: ¾ På grund av oavsiktlig aktivering av hydrauliken kan farliga maskinrörelser utlösas. ¾ Defekta elektriska ledningar eller sådana som inte satts ordentligt fast kan orsaka dödande stötar. ¾ En skadad eller felaktigt monterad kardanaxel kan gripa tag i kläder och dra in dem. ¾När drivenheten har slagits på kan maskindelar rotera eller svänga. ¾ Maskindelar som lyfts hydrauliskt kan sjunka sakta utan att det märks. Om det farliga området inte beaktas kan personer skadas allvarligt eller dödas. ¾ Det är förbjudet att vistas under hängande last. Sätt först ned lasten. ¾Visa bort personer från maskinens och traktorns farliga område. ¾ Innan allt arbete i maskinens farliga område och mellan maskin och traktor: Stäng av traktorn! Detta gäller även för kortvariga kontroller. Många allvarliga olyckor inträffar på grund av o-aktsamhet och maskiner som kör! ¾Ta hänsyn till information i alla bruksanvisningar. ¾ Håll barn på avstånd. ¾ Särskilt innan man kör iväg eller utlöser maskinrörelser ska man säkerställa att inga barn vistas i det farliga området. ¾Stäng av traktorn innan den lämnas. Barn kan utlösa farliga maskinrörelser. En parkerad maskin som inte är tillräckligt säkrad och lämnas utan uppsikt är en fara för lekande barn! 7

12 Personlig skyddsutrustning Skyddsutrustning som saknas eller är ofullständig ökar risken för personskador. Personlig skyddsutrustning är t.ex.: ¾ tätt åtsittande kläder / skyddskläder, ev. hårnät ¾säkerhetsskor ¾ skyddsglasögon som skydd mot damm och stänk vid hantering av gödsel och flytande gödsel (följ gödseltillverkarnas föreskrifter) ¾ skyddsmask och skyddshandskar vid hantering av betningsmedel eller betat utsäde (beakta föreskrifterna från tillverkaren av betningsmedlet) ¾ Fastställ den personliga skyddsutrustningen för respektive arbete. ¾ Ställ verksam skyddsutrustning i korrekt skick till förfogande. ¾Bär aldrig ringar, kedjor och andra smycken. Säkerhet i trafiken Beakta tillåtna transportbredder och -höjder. Transporthöjden ska framför allt beaktas vid broar och nedhängande strömledningar. Se till att tillåtna axel- och däckbelastningar följs, liksom totalvikten, så att tillräckliga styr- och bromsegenskaper finns. Framaxeln måste vara belastad med minst 20 % av traktorns vikt. ¾Montera färdljusen, varnings- och skyddsanordningar och kontrollera funktionen. ¾ Rengör hela maskinen från jord innan körning på allmän väg. Köregenskaperna påverkas av monterade redskap. Var särskilt uppmärksam på de monterade redskapens bredd och tyngd samt påfyllning vid körning i kurvor. Kör vid transport på allmän väg endast med tom utsädestank. Beakta vid transport den tillåtna högsta hastigheten i driftstillståndet! Anpassa alltid körsättet till vägförhållandena för att undvika olyckor och skador på chassit. Ta hänsyn till personlig förmåga, vägbana, trafik-, sikt- och väderleksförhållanden. Beakta dessutom anvisningarna i kapitlet "Idrifttagning"! Under körning är det förbjudet att åka med på maskinen! Hydraulcylindrarna på chassit måste vara fyllda med distansstycken och maskinen måste vara nedsänkt på dem. Locken på kornbehållarna måste vara säkrade med spännlåsen. Vid vägtransport måste maskinen befinna sig i transportställning. Maskinen måste vara infälld och säkrad, se kapitlen "Fälla in" och "Tillkoppling och transportställning". Före infällningen måste fällområdena rengöras från jord. Om så inte sker kan skador uppstå på mekaniken. 8

13 Säkerhet under drift Idrifttagning Utan korrekt idrifttagning kan maskinens driftsäkerhet inte garanteras. Det kan orsaka olyckor och personer kan skadas allvarligt eller dödas. ¾ Maskinen får först tas i bruk när användaren fått anvisningar från medarbetare hos återförsäljaren eller representanten eller från HORSCH. ¾ Mottagningsbeviset ska fyllas i och skickas tillbaka till HORSCH. Använd bara maskinen då alla skydds- eller säkerhetsanordningar, som t.ex. löstagbara skyddsanordningar, finns och är funktionsdugliga. ¾ Muttrar och skruvar, framför allt de på hjul och arbetsredskap ska regelbundet kontrolleras så att de sitter ordentligt och vid behov dras åt. ¾Kontrollera däcktrycket regelbundet. Skador på maskinen Skador på maskinen kan påverka maskinens driftsäkerhet negativt och orsaka olyckor. Då kan personer skadas allvarligt eller dödas. Följande delar på maskinen är särskilt viktiga för säkerheten: ¾ Hydraulik ¾ Bromsar ¾Anslutningsanordningar ¾Skyddsanordningar ¾ Belysning Om man inte är säker på att maskinen är i ett säkert tillstånd, t.ex. om drivmedel rinner ut, det finns synliga skador eller köregenskaperna förändras oväntat: ¾Stäng av och säkra maskinen omedelbart. ¾ Ta om möjligt reda på skadorna med hjälp av denna bruksanvisning och avhjälp dem. ¾ Avlägsna möjliga orsaker till skador (avlägsna t.ex. grova föroreningar eller dra åt lösa skruvar). ¾ Låt en kvalificerad specialverkstad avhjälpa skador om dessa kan påverka säkerheten och du inte kan avhjälpa dem själv. Till- och frånkoppling Vid felaktig koppling av maskin och traktorns draganordning uppstår det faror som kan orsaka allvarliga olyckor. ¾ Se upp vid negativ stödlast! Vid tom tank har maskinen vid vissa drifttillstånd en negativ stödlast. Traktorn avlastas vid bakaxeln. Därigenom påverkas styr- och bromsegenskaperna negativt. Var försiktig vid frånkopplingen! Fäll alltid in vingarna innan eller ställ dem på marken. ¾ Ställ endast maskinen på plant och fast underlag. Ställ ner den tillkopplade maskinen på marken innan den kopplas loss. Maskinen kan annars slå uppåt! Såvagnen kan välta baklänges! ¾Följ alla bruksanvisningar: Denna bruksanvisning (kapitlen "Tillkoppling och transportställning" och "Frånkoppling") Traktorns bruksanvisning ev. bruksanvisning för kardanaxeln ¾ När det backas med traktorn ska särskild försiktighet iakttagas. Det är förbjudet att vistas mellan traktor och maskin. ¾ Säkra maskinen mot att rulla iväg. 9

14 Hydraulik Hydraulanläggningen står under högt tryck. Utträngande vätska kan tränga genom huden och orsaka svåra skador. Uppsök genast läkare vid skador. Maskinens hydraulik har flera funktioner som vid felhantering kan leda till skador på personer och maskin. ¾ Anslut först hydraulslangarna på traktorn när hydrauliken är trycklös på traktor och redskap. ¾ Hydraulanläggningen står under högt tryck. Kontrollera alla ledningar, slangar och skruvkopplingar med avseende på otätheter och utvändigt synliga skador! ¾Använd endast lämpliga hjälpmedel vid sökning efter läckageställen. Åtgärda omedelbart skador! Utsprutande olja kan orsaka skador och bränder! ¾ För att utesluta felanvändning, bör alla uttag och stickkontakter på de hydrauliska kopplingarna märkas. ¾Uppsök genast läkare vid skador! ¾ Säkra och lås styrdonen på traktorn när de inte används! Bromssystem Beroende på utrustning kan maskinerna vara utrustade med ett pneumatiskt eller hydrauliskt aktiverat färdbromssystem. Vid körning på allmän väg måste bromssystemet alltid vara anslutet och funktionsdugligt. Kontrollera alltid bromssystemets funktion och tillstånd först, efter att maskinen har kopplats på och före transportkörning. Kontrollera inställningen på bromskraftregulatorn. På grund av tomvikten måste bromskraftregulatorn även vid tom tank inställas på "dellast". Före starten måste parkeringsbromsen alltid lossas. Innan frånkoppling av maskinen måste den säkras mot att rulla iväg och parkeringsbromsen måste dras åt. Tryckackumulator I hydraulsystemet är tryckackumulatorer monterade. Öppna inte tryckackumulatorerna eller utför arbeten på dem (svetsa, borra). Även efter tömning har tankarna ett förspänt gastryck. Töm tryckackumulatorn vid alla arbeten med hydrauliken. Manometern får inte visa något tryck. Manometertrycket måste sjunka till 0 bar. Först då får man arbeta på hydraulanläggningen. 10

15 Luftledningar Vid ut- och infällning av vingarna kan maskinen uppnå samma höjd som luftledningar. Därvid kan spänning slå över till maskinen och orsaka dödande stöt eller brand. ¾Håll tillräckligt avstånd till elektriska högspänningsledningar vid ut- och infällning. ¾ Fäll aldrig ut eller in vingarna i närheten av strömstolpar och strömledningar. ¾Håll tillräckligt avstånd till elektriska högspänningsledningar när vingarna är utfällda. ¾ Lämna eller bortskaffa aldrig maskinen under luftledningar för att undvika möjlig risk för stöt på grund av spänningsöverslag. Förhållningssätt vid spänningsöverslag Spänningsöverslag orsakar hög elektrisk spänning på utsidan av maskinen. På marken runt maskinen uppstår det stora spänningsskillnader. Långa kliv, att lägga sig på marken eller stödja sig med händerna på marken kan orsaka livsfarlig elektrisk ström (stegspänning). ¾Lämna inte hytten. ¾Vidrör inga metalldelar. ¾ Skapa ingen ledande förbindelse till marken. ¾ Varna personer: Gå INTE nära maskinen. Elektriska spänningar på marken kan leda till allvarliga stötar. ¾ Invänta hjälp från räddningstjänsten. Luftledningen måste stängas av. Om personer trots spänningsöverslag måste lämna hytten, t.ex. på grund av att de är i livsfara på grund av brand: Kraftuttag Kraftuttaget och de komponenter som det driver kan gripa tag i personer, dra in dem och skada dem allvarligt. Innan kraftuttaget slås på: ¾ Sätt alla skyddsanordningar på plats och placera dem i skyddsposition. ¾Säkerställ att det valda varvtalet och kraftuttagets rotationsriktning stämmer överens med de tillåtna värden för maskinen. ¾ Säkerställ att ingen befinner sig i kraftuttagets farliga område. ¾ Stäng av kraftuttaget vid för stora lutningar. Maskinen kan skadas. Delar kan slungas iväg och personer kan skadas. ¾Stäng av kraftuttaget när det inte behövs. Kardanaxel Kardanaxeln kan gripa tag i personer, dra in dem och skada dem allvarligt. ¾ Säkerställ att kardanaxelns skydd är på plats och funktionsdugligt. ¾Säkerställ att ingen befinner sig i kardanaxelns farliga område. ¾ Överhåll tillräcklig övertäckning av profilrör och kardanaxelskydd. ¾Låt kardanaxelns lås snäppa fast. ¾ Säkra kardanaxelskyddet mot att köra med genom att hänga på kedjorna. ¾Beakta kardanaxelns bruksanvisning. ¾ Hoppa bort från maskinen. Hoppa då så du står stabilt. Vidrör inte maskinen utanpå. ¾Lämna maskinen med korta steg. 11

16 Tekniska gränsvärden Om de tekniska gränsvärden för maskinen inte överhålls kan maskinen skadas. Det kan orsaka olyckor och personer kan skadas allvarligt eller dödas. Följande tekniska gränsvärden är särskilt viktiga för säkerheten: tillåten totalvikt maximalt axeltryck maximal stödlast maximal hastighet Se kapitel "Tekniska data". Användning på åkern ¾ Kontrollera området kring maskinen innan den startas och körs (barn!). Se till att sikten är tillräcklig. ¾ Ta inte bort någon av de föreskrivna och medföljande skyddsanordningarna. ¾ Personer får inte vistas inom svängningsområdet för hydrauliskt styrda delar. ¾ Hjälpmedel för påstigning och fotsteg får bara beträdas när maskinen står stilla. Under drift är det förbjudet att åka med på maskinen! Gödselmedel och betat utsäde Felaktig hantering av gödselmedel och betat utsäde kan orsaka förgiftningar och dödsfall. ¾Följ anvisningar i medlets tillverkares säkerhetsdatablad. Beställ ev. säkerhetsdatablad hos återförsäljaren. ¾ Bestäm och tillhandahåll personlig skyddsutrustning i enlighet med tillverkarens anvisningar. Miljöskydd Driftsmedel som hydraulolja, smörjmedel osv. kan skada miljön och personers hälsa. ¾Låt inte driftsmedel hamna i miljön. ¾ Samla upp driftsmedel som runnit ut med sugande material, fyll dem i en vattentät behållare och bortskaffa dem i enlighet med myndigheternas bestämmelser. Backa inte med en nedsänkt maskin. Komponenterna är endast utformade för körning framåt på åker och kan skadas vid backning. Byta utrustning / förslitningsdelar ¾ Säkra maskinen så den inte oavsiktligt kan rulla iväg! ¾ Lyfta ramdelar ska säkras med lämpliga stöd, om du vistas under dem! ¾ Försiktig! Vid utstickande delar (t.ex. billar) föreligger skaderisk! Då du går upp på maskinen ska du inte kliva på packarens hjul eller andra roterande delar. Dessa kan rotera och orsaka svåra fallskador. 12

17 Upprustningar Konstruktionsförändringar eller utökningar kan påverka maskinens funktionsduglighet och driftsäkerhet negativt. Då kan personer skadas allvarligt eller dödas. ¾Utför inga konstruktionsförändringar eller utökningar som inte har godkänts av HORSCH. ¾ Konstruktionsförändringar och utökningar får endast utföras av en auktoriserad specialverkstad. ¾Landets föreskrifter angående vikter, viktfördelning och utvändiga mått ska överhållas. Vid utrustning som påverkar vikten eller viktfördelningen måste föreskrifterna för draganordningen, belastning på kopplingspunkten och axeltrycket kontrolleras och följas. På maskiner utan broms måste ett bromssystem eventuellt monteras i efterhand om viktgränserna överskrids. Vid ändringar som avser uppgifterna på typskylten måste en ny typskylt placeras med de aktuella uppgifterna. Skötsel och underhåll Felaktig skötsel och underhåll utgör en risk för maskinens driftsäkerhet. Det kan orsaka olyckor och personer kan skadas allvarligt eller dödas. ¾Föreskrivna perioder för återkommande kontroller eller inspektioner ska överhållas. ¾ Underhåll maskinen i enlighet med underhållsplanen, se kapitlet "Skötsel och underhåll". ¾ Genomför endast de arbeten som beskrivs i denna bruksanvisning. ¾ Innan underhålls- och skötselarbeten på maskinen ska den ställas på ett plant och stabilt underlag och säkras mot att rulla iväg. ¾ Gör hydraulikanläggningen trycklös och ställ ner eller stötta upp arbetsredskapet. ¾Innan arbeten utförs på den elektriska anläggningen ska strömförsörjningen brytas. ¾ Innan maskinen rengörs med högtryckstvätt ska alla öppningar täckas över där det av säkerhets- och funktionsskäl inte får tränga in vatten, ånga eller rengöringsmedel. Rikta aldrig vattenstrålen direkt mot maskinens elektriska eller elektroniska komponenter, lager eller fläkt. ¾ Håll alltid ett avstånd på minst 50 cm till maskindelarna vid rengöring med högtryck eller ångstråle. ¾Kontrollera efter rengöringen att alla hydraulledningar är täta och sitter fast. ¾ Undersök nötta eller skadade ställen. Åtgärda omedelbart eventuella brister! ¾ Efter skötsel- och servicearbeten ska lossade skruvförbindelser dras åt igen. ¾Allt övrigt arbete med skötsel och underhåll får endast utföras av en auktoriserad specialverkstad. Nya maskiner får inte tvättas med ångstråle eller högtrycksspruta. Lackeringen måste först härda i ca 3 månader annars kan den skadas. 13

18 Säkerhetsdekaler Säkerhetsdekaler på maskinen varnar mot faror vid farliga ställen och är en viktig beståndsdel av maskinens säkerhetsutrustning. Säkerhetsdekaler som saknas ökar risken för allvarliga och dödliga personskador. ¾Rengör nedsmutsade säkerhetsdekaler. ¾ Skadade och oigenkännliga säkerhetsdekaler ska genast bytas ut. ¾Reservdelar ska förses med de säkerhetsdekaler som är avsedda för dessa. Det är förbjudet att åka med på maskinen! Det är förbjudet att vistas i svängområdet för fällbara maskindelar! Läs igenom bruksanvisningen innan maskinen används och följ den! Vid tillkoppling av såmaskinen och vid användning av hydrauliken får inga personer befinna sig mellan maskinerna Var försiktig med utsprutande högtrycksvätska. Följ anvisningarna i bruksanvisningen! Vidrör aldrig den roterande skruven Vidrör aldrig områden med klämrisk så länge delar kan röra sig där! Före underhålls- och reparationsarbeten ska motorn stängas av och nyckeln ska dras ut

19 Ställ dig inte på vridbara delar. Använd bara avsedda hjälpanordningar för att kliva på. Titta aldrig direkt in i en påslagen radargivare för att undvika ögonskador! Tryckackumulatorn står under gasoch oljetryck. Utför demontering och reparationer enligt anvisningarna i den tekniska handboken Säkerhetsdekalernas placering (beroende på utrustning) (2x)

20 Idrifttagning Vid första idrifttagning föreligger ökad olycksrisk. Följ anvisningarna i respektive kapitel. Leverans Maskinen med påbyggnadsapparater levereras i regel komplett monterad med en lastbil. Om delar eller komponenter för transporten är demonterade, så monteras dessa på plats av vår återförsäljare eller vår fabriksmontör. Beroende på utförandet kan maskinen lastas av lastbilen med ett dragfordon eller måste lyftas av med lämplig lyftanordning (gaffeltruck eller kran). Därvid ska man se till att tillräcklig lyftkraft finns hos lyftutrustningen. Lyftpunkter och surrningspunkter är märkta med dekaler. Vid andra lyftpunkter måste tyngdpunkten och viktfördelningen beaktas. I varje fall måste dessa punkter bara finnas på maskinens ram. Maskiner med E-Manager På alla maskiner med såmaskinstyrning E-Manager kräver den hydrauliska funktionen lyft / sänk ingen extra installation. Dessa maskiner kan lastas av från låglastaren utan att basutrustningen installeras. Övriga hydrauliska funktioner som fällning eller spårrivare kan inte aktiveras i traktorn förrän basutrustningen har installerats. Transport Transport på allmänna vägar kan ske enligt landets föreskrifter och arbetsbredd, påkopplad till ett dragfordon eller på en släpvagn eller på en lastbil. ¾ Tillåtna mått och vikter för transporten ska följas. ¾ Se till att ni väljer tillräckligt stort dragfordon, så att tillräckliga styr- och bromsegenskaper finns. ¾ Om maskinen är kopplad med en tvåpunkt, måste underlänken blockeras mot pendling i sidled. ¾ På ett släp eller en lastbil måste maskinen säkras med spännremmar eller andra hjälpmedel. ¾ Fäst endast lastfästdonen på markerade ställen. Installation Undervisning av användaren och första installationen av maskinen utförs av vår kundtjänstpersonal eller återförsäljare. Användning av maskinen före undervisning är förbjudet! Först efter undervisning genom kundtjänstpersonal eller återförsäljare och genomläsning av bruksanvisningen, kan maskinen friges till användning. VARNING Vid installations- och underhållsarbeten föreligger ökad olycksrisk. Innan dessa arbeten ska bruksanvisningen läsas och man ska vara förtrogen med maskinen. Beroende på utrustningsomfattningen ¾ Ta ner de löst levererade delarna från maskinen! ¾ Rimuovere tutti i componenti dal serbatoio delle semenze! ¾Kontrollera alla viktiga skruvförband! ¾Smörj alla smörjnipplar! ¾ Controllare la pressione dell aria nei pneumatici! ¾ Kontrollera alla hydraulikanslutningar och slangar sitter ordentligt och fungerar! ¾Åtgärda eller låt åtgärda alla brister omedelbart! Ta bort installationen av såmaskinstyrningen E-Manager. Se bruksanvisning E-Manager. 16

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv BRUKSANVISNING 2013 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL Art.nr 3211963sv KÄRA KTM-KUND 1 KÄRA KTM-KUND Vi gratulerar dig till ditt köp av en KTM motorcykel. Du äger nu en modern, sportig motorcykel som

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK HUSVAGN

INSTRUKTIONSBOK HUSVAGN INSTRUKTIONSBOK HUSVAGN OBSERVERA ANVISNINGAR! Det sker hela tiden en konstant vidareutveckling av våra husbilar/ husvagnar. Vi ber om förståelse för att det föreligger förbehåll för ändringar i utrustningen,

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. 101 91 58-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 11 och Rider

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL Wilo-EMU KS / KS Ex D Einbau- und Betriebsanleitung HU Beépítési és üzemeltetési utasítás US Installation and operating instructions PL Instrukcja monta u i obs ugi F Notice de montage et de mise en service

Läs mer

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul)

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3197-SE-B

BRUKSANVISNING MB3197-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Vi är mycket intresserade av att få ta

Läs mer

Översättning av originalbruksanvisningen. Cobra 40-10. Utgåva 10/2013. Högtryck dubbelmembranpumpar B_04234

Översättning av originalbruksanvisningen. Cobra 40-10. Utgåva 10/2013. Högtryck dubbelmembranpumpar B_04234 Översättning av originalbruksanvisningen Cobra 40-10 Utgåva 10/2013 Högtryck dubbelmembranpumpar B_04234 Innehällsförteckning 1 OM DENNA HANDLEDNING 5 1.1 Förord 5 1.2 Varningar, anmärkningar och symboler

Läs mer

VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION

VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION 2006 Bäste Volvoägare Vi hoppas Du kommer att få glädje av många års körning i Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares säkerhet

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC Styrning Parallell Profibus DP Modbus Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 10 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3196-SE-D

BRUKSANVISNING MB3196-SE-D BRUKSANVISNING SV -D Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 20 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen Läs detta först Säkerhetsinformation Information om den här maskinen Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning, läs

Läs mer

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE Emineo Basic One-tool Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Emineo tillverkas av Handicare.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Cirrus 4 MB3170-SE-C

BRUKSANVISNING. Cirrus 4 MB3170-SE-C BRUKSNVISNING Cirrus 4 SV -C Inledning Vi gratulerar till ett bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien Vi rekommenderar, för din egen säkerhet

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTRUKTIONSBOK KABE 99

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTRUKTIONSBOK KABE 99 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTRUKTIONSBOK KABE 99 TEKNISK INFORMATION. 2 Identitetsuppgifter Måttuppgifter Kaross Chassi Stödben Däck Stödhjul Koppling Axlar SKÖTSEL OCH SMÖRJNING.. 9 Skötselschema axlar och

Läs mer

Kia cee d. Instruktionsbok

Kia cee d. Instruktionsbok Kia cee d Instruktionsbok Så här hittar du rätt sida i instruktionsboken 1. I det alfabetiska registret, som börjar på sidan 5, letar du fram det du vill läsa om. 2. Om du t ex vill läsa om Spolarvätska

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer