Bruksanvisning. Maestro 16 / 24 SW. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: sv Utgåva: 02/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Maestro 16 / 24 SW. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014"

Transkript

1 Bruksanvisning Maestro 16 / 24 SW Art.: sv Utgåva: 02/2014 Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen!

2 EG-försäkran om överensstämmelse utbytbar utrustning (Direktiv 2006/42/EG) Härmed förklarar tillverkaren HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf att produkten, Maskinens beteckning: Såmaskin Maskintyp: Maestro 16 SW från serienr Maestro 24 SW från serienr som denna försäkran avser, motsvarar de relevanta grundläggande hälso- och säkerhetskraven i EG-direktivet 2006/42/EG. För korrekt tillämpning av de hälso- och säkerhetskrav som anges i EG-direktivet har särskilt följande standarder och tekniska specifikationer använts: EN EN EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN Schwandorf, Ort och datum Dokumentationsbefullmäktigad: Manfred Köbler M. Horsch P. Horsch (Verkställande direktör) (Utveckling och konstruktion)

3 Var vänlig avskilj och skicka till HORSCH Maschinen GmbH eller överlämna till personal hos HORSCH Maschinen GmbH vid undervisningen Bruksanvisningens utgåva: 02/ Maestro 16 / 24 SW sv Jag bekräftar härmed mottagandet av bruksanvisningen för ovan angivna maskin. Om betjäning och funktioner liksom om de säkerhetstekniska kraven på maskinen har jag blivit undervisad av en servicetekniker från firma HORSCH Maschinen GmbH eller en auktoriserad återförsäljare.... Namn på serviceteknikern Mottagningsbevis Utan återsändning av detta mottagningsbevisinget garantianspråk! Till HORSCH Maschinen GmbH Postfach D Schwandorf Fax: +49 (0) 9431 / Maskintyp:... Serienummer:... Leveransdatum:... Återförsäljare: Namn:... Gata:... Postnr.:... Ort:... Tel. :... Fax : Kd. Nr. :... Demonstrationsmaskin Första användning Demonstrationsmaskin Ny uppställningsplats Demonstrationsmaskin slutsåld Användning Ny maskin slutsåld Första användning Kundens maskin Ny uppställningsplats Kund Namn:... Gata:... Postnr.:... Ort:... Tel. :... Fax : Kd. Nr. :.... Jag är medveten om att garantianspråk bara gäller om detta formulär omedelbart efter första undervisningen, fullständigt ifyllt och undertecknat skickas tillbaka till firma HORSCH Maschinen GmbH, eller överlämnas till serviceteknikern Ort, Datum för första undervisningen Köparens underskrift

4

5 - Översättning av originalinstruktionsboken - Identifikation av maskinen Vid övertagandet av maskinen för ni in respektive data i nedanstående lista: Serienummer:... Maskintyp:... Tillverkningsår:... Första användningen:... Tillbehör: Utgåva av instruktionsboken: 02/2014 Senaste ändring: Återförsäljarens adress: Namn:... Gata:... Ort:... Tel.:... Åf-kundnummer:... HORSCH-Adress: HORSCH Maschinen GmbH D Schwandorf, Sitzenhof 1 D Schwandorf, Postfach 1038 Tel.: +49 (0) 9431 / Fax: +49 (0) 9431 / HORSCH-kundnummer:...

6 Innehållsförteckning Introduktion...4 Förord...4 Bearbetning av reklamationer...4 Följdskador...5 Anvisningar om illustrationer...5 Säkerhet och förebyggande av olycksfall...6 Ändamålsenlig användning...6 Tillåtna användare...7 Barn i fara...7 Farligt område...7 Personlig skyddsutrustning...8 Säkerhet i trafiken...8 Säkerhet under drift...9 Gödselmedel och betat utsäde...12 Miljöskydd...12 Upprustningar...13 Skötsel och underhåll...13 Säkerhetsdekaler...14 Idrifttagning...16 Leverans...16 Transport...16 Installation...16 Tekniska data...17 Konstruktion...20 Översikt...20 Hydraulik Maestro...21 Funktion hydraulsystem...22 Belysning...22 Bruksanvisningar på maskinen...23 Betjäning...27 Tillkoppla / parkera maskinen...27 Fälla maskinen...29 Infällning...30 Meny "Fällning"...30 Utfällning...34 Användning på åkern...37 På vändtegen...37 Pneumatik...38 Torrgödselanordning...38 Fläkt - gödsel...40 Direktdriven...40 Fläktvarvtal...41 Fläkt med kraftuttagspump...42 Anpassa kardanaxel...44 Fläktvarvtal...47 Dra åt fläktflänsen...47 Gödselbill...48 Fläkt - undertryck...50 Seed on Demand-system...51 Såhus...53 Rotorval...53 Rotorbyte...54 Rotorbyte vid full tank...54 Inställning av tätningsläppen...55 Underhåll av såhuset...55 Dosering av singelkorn...56 Såhus singelkorn...57 Vakuumhus...58 Kornmatningslock...62 Kornmatningslock soja...62 Ställa in såhus...65 Kontrollera inställningen...68 Kontroll på åkern...69 Sådd av soja...69 Ändring av inställningar...69 Problem - avhjälpning...70 Sårör...71 Fångrulle...73 Ställa in sådjup...74 Ställa in billtryck...75 Plogknivskivor singelkorn...76 Tryckrullar...78 Tandade tallrikar...79 Felavhjälpning Maestro

7 Extrautrustning...81 Microgranulatanordning SW...81 Inställning och manövrering...81 Kalibreringsprov...82 Under användningen...83 Pneumatisk broms...84 Hydraulisk broms...86 Parkeringsbroms...87 Påfyllningsskruv...88 Skötsel och underhåll...90 Underhållsintervall...90 Förvaring...90 Smörjning av maskinen...91 Service...91 Underhållsöversikt Maestro 16 / 24 SW...92 Smörjställen...95 Åtdragningsmoment...97 Index

8 Introduktion Förord Läs noga igenom bruksanvisningen och följ den innan maskinen tas i bruk. Därigenom undviker man risker, reparationskostnader och stilleståndstider, samt ökar maskinens tillförlitlighet och livslängd. Följ säkerhetsanvisningarna! HORSCH övertar inget ansvar för skador och driftstörningar som beror på att bruksanvisningen inte följts. Denna bruksanvisning ska underlätta för dig att lära känna din maskin och att utnyttja användningsmöjligheterna enligt bestämmelserna. Bruksanvisningen ska läsas och följas av alla personer som har i uppdrag att utföra arbeten på eller med maskinen, t.ex.: ¾ Drift (inklusive förberedelser, felavhjälpning under arbetsförloppet, skötsel) ¾reparation (underhåll, inspektion) ¾ Transport Bearbetning av reklamationer Reklamationsbegäran måste inlämnas via din HORSCH-återförsäljare till HORSCH-serviceavdelning i Schwandorf. Begäran kan bara bearbetas om den är fullständigt ifylld och har lämnats senast 4 veckor efter att felet uppkom. Skicka dessa defekta delar rengjorda, tömda och tillsammans med skadeanspråk och noggrann felbeskrivning, inom 4 veckor till HORSCH. Reservdelsleveranser utan returnering av gamla delar: Bevara dessa delar i 12 veckor för ytterligare beslut. Reparationer som görs av utomstående företag, eller som omfattar mer än 10 arbetstimmar, måste först diskuteras med serviceavdelningen. Med bruksanvisningen får du en mottagningsbekräftelse. Representanter informerar dig om drift och skötsel av din maskin. Därefter skickar du in mottagningsbekräftelsen till HORSCH. Därmed har du bekräftat att du har tagit över maskinen på vederbörligt sätt. Garantitiden börjar vid leveranstillfället. Vid bilder på och uppgifter rörande tekniska data och vikter i denna bruksanvisning förbehåller vi oss rätten till ändringar som leder till förbättringar. 4

9 Följdskador Maskinen är noggrant tillverkad av HORSCH. Trots detta kan det även vid avsedd användning uppstå avvikande spridningsmängder eller till och med totalstopp t.ex. på grund av: ¾Skada genom yttre påverkan ¾Nötning av förslitningsdelar ¾ Arbetsverktyg som saknas eller är skadade ¾Felaktiga varvtal och körhastigheter ¾ Fel inställning av enheten (felaktig montering, åsidosättande av inställningsanvisningarna) ¾Åsidosättande av bruksanvisningen ¾ Varierande sammansättning av utsädet eller gödseln (t.ex. kornstorlekens fördelning, densitet, geometriska form, betning, försegling) ¾ Tilltäppningar eller valvbildning (t.ex. pga främmande föremål, agnar i utsäde, klibbigt betningsmedel, fuktigt gödsel) ¾Underhåll som inte utförts eller utförts felaktigt Kontrollera därför före varje användning samt under användningen att maskinen fungerar felfritt och att spridningen sker med tillräcklig noggrannhet. Krav på ersättning för skador som inte uppstått på maskinen godkännes inte. Till detta hör också att ansvar för följdskador på grund av kör- eller betjäningsfel, är uteslutet. Anvisningar om illustrationer Varningar I denna bruksanvisning skiljer man mellan tre olika varningar. Följande signalord med varningssymbol används: FARA Markerar en fara som leder till dödsfall eller allvarliga skador om den inte undviks. VARNING Markerar en fara som kan leda till dödsfall eller allvarliga skador om den inte undviks. FÖRSIKTIG Markerar en fara som kan leda till allvarliga skador om den inte undviks. Läs alla varningar som finns i denna bruksanvisning! Instruktioner I bruksanvisningen indikeras handlingsanvisningar med pilspetsar: ¾... ¾... Handlingens resultat eller verkan: Ø... Om ordningsföljden måste överhållas är handlingsstegen numrerade markerar viktiga anvisningar 5

10 Säkerhet och förebyggande av olycksfall Följande risk- och säkerhetsanvisningar gäller för alla kapitel i bruksanvisningen. Maskinen är tillverkad enligt senaste teknik och efter de gällande säkerhetstekniska reglerna. Trots detta kan det vid användningen uppstå fara för användarens eller tredje parts liv och hälsa, eller fel kan uppstå på maskinen eller andra föremål. Läs och beakta följande säkerhetsanvisningar innan maskinen används! Ändamålsenlig användning Maskinen är avsedd för normal användning för sådd eller jordbearbetning i enlighet med reglerna inom jordbruksområdet. En annan eller ytterligare användning, t.ex. som transportmedel, räknas som icke ändamålsenlig och kan medföra att personer skadas allvarligt eller dödas. För skador som uppstår på grund av detta övertar HORSCH inte något ansvar. Användaren står själv för denna risk. De gällande föreskrifterna om förebyggande av olyckor från lantbruksföreningarna, liksom de allmänt gällande säkerhetstekniska, yrkesmedicinska och trafiksäkerhetsmässiga reglerna ska följas. Reservdelar Originalreservdelar och tillbehör från HORSCH är speciellt framtagna för denna maskin. Andra reservdelar och tillbehör är inte kontrollerade och godkända av HORSCH. Montering och användning av produkter från andra leverantörer än HORSCH kan därför eventuellt negativt förändra maskinens egenskaper och därigenom påverka säkerheten för personer och maskin. För skador som uppstår genom användning av icke originaldelar eller tillbehör, övertar HORSCH inte något ansvar. Om det finns säkerhetsdekaler på den komponent som ska bytas ut måste dessa också beställas och placeras på reservdelen. Bruksanvisning Till ändamålsenlig användning hör också att bruksanvisningen följs och att föreskrifterna från tillverkaren om drift, skötsel och reparationer följs. Bruksanvisningen är en del av maskinen! Maskinen är endast avsedd för användning i enlighet med bruksanvisningen. Om bruksanvisningen inte beaktas kan personer skadas allvarligt eller dödas. ¾Innan arbetet ska respektive avsnitt i bruksanvisningen läsas och följas. ¾ Förvara bruksanvisningen så den står till förfogande. ¾ Ge bruksanvisningen vidare till efterföljande användare. Använd bara maskinen i ett tekniskt klanderfritt tillstånd och på ett säkerhets- och riskmedvetet sätt! Särskilt viktigt är att omedelbart åtgärda störningar som kan påverka säkerheten. Maskinen får bara användas, skötas och repareras av personer som är förtrogna med maskinen och är insatta i de risker som kan förekomma, se "Tillåtna användare " på. 6

11 Tillåtna användare Om maskinen används felaktigt kan personer skadas allvarligt eller dödas. För att undvika olycksfall måste alla personer som arbetar med maskinen uppfylla följande minimikrav: ¾ De är fysiskt i stånd till att kontrollera maskinen. ¾ De kan utföra arbeten med maskinen inom ramen för denna bruksanvisning på ett säkert sätt. ¾De förstår maskinens funktionssätt inom ramen för deras arbete och kan känna igen och undvika arbetets risker. ¾ De har förstått bruksanvisningen och kan omsätta informationen på ett relevant sätt. ¾ De är förtrogna med säker styrning av fordon. ¾ De känner till de relevanta trafikreglerna för körning på allmän väg och har det föreskrivna körkortet. Ägaren måste ¾göra bruksanvisningen tillgänglig för användaren. ¾ förvissa sig om att användaren har läst och förstått bruksanvisningen. Barn i fara Barn kan inte uppskatta faror och beter sig oberäkneligt. Därför är barn särskilt i fara: Farligt område I maskinens farliga område finns följande faror: ¾ På grund av oavsiktlig aktivering av hydrauliken kan farliga maskinrörelser utlösas. ¾ Defekta elektriska ledningar eller sådana som inte satts ordentligt fast kan orsaka dödande stötar. ¾ En skadad eller felaktigt monterad kardanaxel kan gripa tag i kläder och dra in dem. ¾När drivenheten har slagits på kan maskindelar rotera eller svänga. ¾ Maskindelar som lyfts hydrauliskt kan sjunka sakta utan att det märks. Om det farliga området inte beaktas kan personer skadas allvarligt eller dödas. ¾ Det är förbjudet att vistas under hängande last. Sätt först ned lasten. ¾Visa bort personer från maskinens och traktorns farliga område. ¾ Innan allt arbete i maskinens farliga område och mellan maskin och traktor: Stäng av traktorn! Detta gäller även för kortvariga kontroller. Många allvarliga olyckor inträffar på grund av o-aktsamhet och maskiner som kör! ¾Ta hänsyn till information i alla bruksanvisningar. ¾ Håll barn på avstånd. ¾ Särskilt innan man kör iväg eller utlöser maskinrörelser ska man säkerställa att inga barn vistas i det farliga området. ¾Stäng av traktorn innan den lämnas. Barn kan utlösa farliga maskinrörelser. En parkerad maskin som inte är tillräckligt säkrad och lämnas utan uppsikt är en fara för lekande barn! 7

12 Personlig skyddsutrustning Skyddsutrustning som saknas eller är ofullständig ökar risken för personskador. Personlig skyddsutrustning är t.ex.: ¾ tätt åtsittande kläder / skyddskläder, ev. hårnät ¾säkerhetsskor ¾ skyddsglasögon som skydd mot damm och stänk vid hantering av gödsel och flytande gödsel (följ gödseltillverkarnas föreskrifter) ¾ skyddsmask och skyddshandskar vid hantering av betningsmedel eller betat utsäde (beakta föreskrifterna från tillverkaren av betningsmedlet) ¾ Fastställ den personliga skyddsutrustningen för respektive arbete. ¾ Ställ verksam skyddsutrustning i korrekt skick till förfogande. ¾Bär aldrig ringar, kedjor och andra smycken. Säkerhet i trafiken Beakta tillåtna transportbredder och -höjder. Transporthöjden ska framför allt beaktas vid broar och nedhängande strömledningar. Se till att tillåtna axel- och däckbelastningar följs, liksom totalvikten, så att tillräckliga styr- och bromsegenskaper finns. Framaxeln måste vara belastad med minst 20 % av traktorns vikt. ¾Montera färdljusen, varnings- och skyddsanordningar och kontrollera funktionen. ¾ Rengör hela maskinen från jord innan körning på allmän väg. Köregenskaperna påverkas av monterade redskap. Var särskilt uppmärksam på de monterade redskapens bredd och tyngd samt påfyllning vid körning i kurvor. Kör vid transport på allmän väg endast med tom utsädestank. Beakta vid transport den tillåtna högsta hastigheten i driftstillståndet! Anpassa alltid körsättet till vägförhållandena för att undvika olyckor och skador på chassit. Ta hänsyn till personlig förmåga, vägbana, trafik-, sikt- och väderleksförhållanden. Beakta dessutom anvisningarna i kapitlet "Idrifttagning"! Under körning är det förbjudet att åka med på maskinen! Hydraulcylindrarna på chassit måste vara fyllda med distansstycken och maskinen måste vara nedsänkt på dem. Locken på kornbehållarna måste vara säkrade med spännlåsen. Vid vägtransport måste maskinen befinna sig i transportställning. Maskinen måste vara infälld och säkrad, se kapitlen "Fälla in" och "Tillkoppling och transportställning". Före infällningen måste fällområdena rengöras från jord. Om så inte sker kan skador uppstå på mekaniken. 8

13 Säkerhet under drift Idrifttagning Utan korrekt idrifttagning kan maskinens driftsäkerhet inte garanteras. Det kan orsaka olyckor och personer kan skadas allvarligt eller dödas. ¾ Maskinen får först tas i bruk när användaren fått anvisningar från medarbetare hos återförsäljaren eller representanten eller från HORSCH. ¾ Mottagningsbeviset ska fyllas i och skickas tillbaka till HORSCH. Använd bara maskinen då alla skydds- eller säkerhetsanordningar, som t.ex. löstagbara skyddsanordningar, finns och är funktionsdugliga. ¾ Muttrar och skruvar, framför allt de på hjul och arbetsredskap ska regelbundet kontrolleras så att de sitter ordentligt och vid behov dras åt. ¾Kontrollera däcktrycket regelbundet. Skador på maskinen Skador på maskinen kan påverka maskinens driftsäkerhet negativt och orsaka olyckor. Då kan personer skadas allvarligt eller dödas. Följande delar på maskinen är särskilt viktiga för säkerheten: ¾ Hydraulik ¾ Bromsar ¾Anslutningsanordningar ¾Skyddsanordningar ¾ Belysning Om man inte är säker på att maskinen är i ett säkert tillstånd, t.ex. om drivmedel rinner ut, det finns synliga skador eller köregenskaperna förändras oväntat: ¾Stäng av och säkra maskinen omedelbart. ¾ Ta om möjligt reda på skadorna med hjälp av denna bruksanvisning och avhjälp dem. ¾ Avlägsna möjliga orsaker till skador (avlägsna t.ex. grova föroreningar eller dra åt lösa skruvar). ¾ Låt en kvalificerad specialverkstad avhjälpa skador om dessa kan påverka säkerheten och du inte kan avhjälpa dem själv. Till- och frånkoppling Vid felaktig koppling av maskin och traktorns draganordning uppstår det faror som kan orsaka allvarliga olyckor. ¾ Se upp vid negativ stödlast! Vid tom tank har maskinen vid vissa drifttillstånd en negativ stödlast. Traktorn avlastas vid bakaxeln. Därigenom påverkas styr- och bromsegenskaperna negativt. Var försiktig vid frånkopplingen! Fäll alltid in vingarna innan eller ställ dem på marken. ¾ Ställ endast maskinen på plant och fast underlag. Ställ ner den tillkopplade maskinen på marken innan den kopplas loss. Maskinen kan annars slå uppåt! Såvagnen kan välta baklänges! ¾Följ alla bruksanvisningar: Denna bruksanvisning (kapitlen "Tillkoppling och transportställning" och "Frånkoppling") Traktorns bruksanvisning ev. bruksanvisning för kardanaxeln ¾ När det backas med traktorn ska särskild försiktighet iakttagas. Det är förbjudet att vistas mellan traktor och maskin. ¾ Säkra maskinen mot att rulla iväg. 9

14 Hydraulik Hydraulanläggningen står under högt tryck. Utträngande vätska kan tränga genom huden och orsaka svåra skador. Uppsök genast läkare vid skador. Maskinens hydraulik har flera funktioner som vid felhantering kan leda till skador på personer och maskin. ¾ Anslut först hydraulslangarna på traktorn när hydrauliken är trycklös på traktor och redskap. ¾ Hydraulanläggningen står under högt tryck. Kontrollera alla ledningar, slangar och skruvkopplingar med avseende på otätheter och utvändigt synliga skador! ¾Använd endast lämpliga hjälpmedel vid sökning efter läckageställen. Åtgärda omedelbart skador! Utsprutande olja kan orsaka skador och bränder! ¾ För att utesluta felanvändning, bör alla uttag och stickkontakter på de hydrauliska kopplingarna märkas. ¾Uppsök genast läkare vid skador! ¾ Säkra och lås styrdonen på traktorn när de inte används! Bromssystem Beroende på utrustning kan maskinerna vara utrustade med ett pneumatiskt eller hydrauliskt aktiverat färdbromssystem. Vid körning på allmän väg måste bromssystemet alltid vara anslutet och funktionsdugligt. Kontrollera alltid bromssystemets funktion och tillstånd först, efter att maskinen har kopplats på och före transportkörning. Kontrollera inställningen på bromskraftregulatorn. På grund av tomvikten måste bromskraftregulatorn även vid tom tank inställas på "dellast". Före starten måste parkeringsbromsen alltid lossas. Innan frånkoppling av maskinen måste den säkras mot att rulla iväg och parkeringsbromsen måste dras åt. Tryckackumulator I hydraulsystemet är tryckackumulatorer monterade. Öppna inte tryckackumulatorerna eller utför arbeten på dem (svetsa, borra). Även efter tömning har tankarna ett förspänt gastryck. Töm tryckackumulatorn vid alla arbeten med hydrauliken. Manometern får inte visa något tryck. Manometertrycket måste sjunka till 0 bar. Först då får man arbeta på hydraulanläggningen. 10

15 Luftledningar Vid ut- och infällning av vingarna kan maskinen uppnå samma höjd som luftledningar. Därvid kan spänning slå över till maskinen och orsaka dödande stöt eller brand. ¾Håll tillräckligt avstånd till elektriska högspänningsledningar vid ut- och infällning. ¾ Fäll aldrig ut eller in vingarna i närheten av strömstolpar och strömledningar. ¾Håll tillräckligt avstånd till elektriska högspänningsledningar när vingarna är utfällda. ¾ Lämna eller bortskaffa aldrig maskinen under luftledningar för att undvika möjlig risk för stöt på grund av spänningsöverslag. Förhållningssätt vid spänningsöverslag Spänningsöverslag orsakar hög elektrisk spänning på utsidan av maskinen. På marken runt maskinen uppstår det stora spänningsskillnader. Långa kliv, att lägga sig på marken eller stödja sig med händerna på marken kan orsaka livsfarlig elektrisk ström (stegspänning). ¾Lämna inte hytten. ¾Vidrör inga metalldelar. ¾ Skapa ingen ledande förbindelse till marken. ¾ Varna personer: Gå INTE nära maskinen. Elektriska spänningar på marken kan leda till allvarliga stötar. ¾ Invänta hjälp från räddningstjänsten. Luftledningen måste stängas av. Om personer trots spänningsöverslag måste lämna hytten, t.ex. på grund av att de är i livsfara på grund av brand: Kraftuttag Kraftuttaget och de komponenter som det driver kan gripa tag i personer, dra in dem och skada dem allvarligt. Innan kraftuttaget slås på: ¾ Sätt alla skyddsanordningar på plats och placera dem i skyddsposition. ¾Säkerställ att det valda varvtalet och kraftuttagets rotationsriktning stämmer överens med de tillåtna värden för maskinen. ¾ Säkerställ att ingen befinner sig i kraftuttagets farliga område. ¾ Stäng av kraftuttaget vid för stora lutningar. Maskinen kan skadas. Delar kan slungas iväg och personer kan skadas. ¾Stäng av kraftuttaget när det inte behövs. Kardanaxel Kardanaxeln kan gripa tag i personer, dra in dem och skada dem allvarligt. ¾ Säkerställ att kardanaxelns skydd är på plats och funktionsdugligt. ¾Säkerställ att ingen befinner sig i kardanaxelns farliga område. ¾ Överhåll tillräcklig övertäckning av profilrör och kardanaxelskydd. ¾Låt kardanaxelns lås snäppa fast. ¾ Säkra kardanaxelskyddet mot att köra med genom att hänga på kedjorna. ¾Beakta kardanaxelns bruksanvisning. ¾ Hoppa bort från maskinen. Hoppa då så du står stabilt. Vidrör inte maskinen utanpå. ¾Lämna maskinen med korta steg. 11

16 Tekniska gränsvärden Om de tekniska gränsvärden för maskinen inte överhålls kan maskinen skadas. Det kan orsaka olyckor och personer kan skadas allvarligt eller dödas. Följande tekniska gränsvärden är särskilt viktiga för säkerheten: tillåten totalvikt maximalt axeltryck maximal stödlast maximal hastighet Se kapitel "Tekniska data". Användning på åkern ¾ Kontrollera området kring maskinen innan den startas och körs (barn!). Se till att sikten är tillräcklig. ¾ Ta inte bort någon av de föreskrivna och medföljande skyddsanordningarna. ¾ Personer får inte vistas inom svängningsområdet för hydrauliskt styrda delar. ¾ Hjälpmedel för påstigning och fotsteg får bara beträdas när maskinen står stilla. Under drift är det förbjudet att åka med på maskinen! Gödselmedel och betat utsäde Felaktig hantering av gödselmedel och betat utsäde kan orsaka förgiftningar och dödsfall. ¾Följ anvisningar i medlets tillverkares säkerhetsdatablad. Beställ ev. säkerhetsdatablad hos återförsäljaren. ¾ Bestäm och tillhandahåll personlig skyddsutrustning i enlighet med tillverkarens anvisningar. Miljöskydd Driftsmedel som hydraulolja, smörjmedel osv. kan skada miljön och personers hälsa. ¾Låt inte driftsmedel hamna i miljön. ¾ Samla upp driftsmedel som runnit ut med sugande material, fyll dem i en vattentät behållare och bortskaffa dem i enlighet med myndigheternas bestämmelser. Backa inte med en nedsänkt maskin. Komponenterna är endast utformade för körning framåt på åker och kan skadas vid backning. Byta utrustning / förslitningsdelar ¾ Säkra maskinen så den inte oavsiktligt kan rulla iväg! ¾ Lyfta ramdelar ska säkras med lämpliga stöd, om du vistas under dem! ¾ Försiktig! Vid utstickande delar (t.ex. billar) föreligger skaderisk! Då du går upp på maskinen ska du inte kliva på packarens hjul eller andra roterande delar. Dessa kan rotera och orsaka svåra fallskador. 12

17 Upprustningar Konstruktionsförändringar eller utökningar kan påverka maskinens funktionsduglighet och driftsäkerhet negativt. Då kan personer skadas allvarligt eller dödas. ¾Utför inga konstruktionsförändringar eller utökningar som inte har godkänts av HORSCH. ¾ Konstruktionsförändringar och utökningar får endast utföras av en auktoriserad specialverkstad. ¾Landets föreskrifter angående vikter, viktfördelning och utvändiga mått ska överhållas. Vid utrustning som påverkar vikten eller viktfördelningen måste föreskrifterna för draganordningen, belastning på kopplingspunkten och axeltrycket kontrolleras och följas. På maskiner utan broms måste ett bromssystem eventuellt monteras i efterhand om viktgränserna överskrids. Vid ändringar som avser uppgifterna på typskylten måste en ny typskylt placeras med de aktuella uppgifterna. Skötsel och underhåll Felaktig skötsel och underhåll utgör en risk för maskinens driftsäkerhet. Det kan orsaka olyckor och personer kan skadas allvarligt eller dödas. ¾Föreskrivna perioder för återkommande kontroller eller inspektioner ska överhållas. ¾ Underhåll maskinen i enlighet med underhållsplanen, se kapitlet "Skötsel och underhåll". ¾ Genomför endast de arbeten som beskrivs i denna bruksanvisning. ¾ Innan underhålls- och skötselarbeten på maskinen ska den ställas på ett plant och stabilt underlag och säkras mot att rulla iväg. ¾ Gör hydraulikanläggningen trycklös och ställ ner eller stötta upp arbetsredskapet. ¾Innan arbeten utförs på den elektriska anläggningen ska strömförsörjningen brytas. ¾ Innan maskinen rengörs med högtryckstvätt ska alla öppningar täckas över där det av säkerhets- och funktionsskäl inte får tränga in vatten, ånga eller rengöringsmedel. Rikta aldrig vattenstrålen direkt mot maskinens elektriska eller elektroniska komponenter, lager eller fläkt. ¾ Håll alltid ett avstånd på minst 50 cm till maskindelarna vid rengöring med högtryck eller ångstråle. ¾Kontrollera efter rengöringen att alla hydraulledningar är täta och sitter fast. ¾ Undersök nötta eller skadade ställen. Åtgärda omedelbart eventuella brister! ¾ Efter skötsel- och servicearbeten ska lossade skruvförbindelser dras åt igen. ¾Allt övrigt arbete med skötsel och underhåll får endast utföras av en auktoriserad specialverkstad. Nya maskiner får inte tvättas med ångstråle eller högtrycksspruta. Lackeringen måste först härda i ca 3 månader annars kan den skadas. 13

18 Säkerhetsdekaler Säkerhetsdekaler på maskinen varnar mot faror vid farliga ställen och är en viktig beståndsdel av maskinens säkerhetsutrustning. Säkerhetsdekaler som saknas ökar risken för allvarliga och dödliga personskador. ¾Rengör nedsmutsade säkerhetsdekaler. ¾ Skadade och oigenkännliga säkerhetsdekaler ska genast bytas ut. ¾Reservdelar ska förses med de säkerhetsdekaler som är avsedda för dessa. Det är förbjudet att åka med på maskinen! Det är förbjudet att vistas i svängområdet för fällbara maskindelar! Läs igenom bruksanvisningen innan maskinen används och följ den! Vid tillkoppling av såmaskinen och vid användning av hydrauliken får inga personer befinna sig mellan maskinerna Var försiktig med utsprutande högtrycksvätska. Följ anvisningarna i bruksanvisningen! Vidrör aldrig den roterande skruven Vidrör aldrig områden med klämrisk så länge delar kan röra sig där! Före underhålls- och reparationsarbeten ska motorn stängas av och nyckeln ska dras ut

19 Ställ dig inte på vridbara delar. Använd bara avsedda hjälpanordningar för att kliva på. Titta aldrig direkt in i en påslagen radargivare för att undvika ögonskador! Tryckackumulatorn står under gasoch oljetryck. Utför demontering och reparationer enligt anvisningarna i den tekniska handboken Säkerhetsdekalernas placering (beroende på utrustning) (2x)

20 Idrifttagning Vid första idrifttagning föreligger ökad olycksrisk. Följ anvisningarna i respektive kapitel. Leverans Maskinen med påbyggnadsapparater levereras i regel komplett monterad med en lastbil. Om delar eller komponenter för transporten är demonterade, så monteras dessa på plats av vår återförsäljare eller vår fabriksmontör. Beroende på utförandet kan maskinen lastas av lastbilen med ett dragfordon eller måste lyftas av med lämplig lyftanordning (gaffeltruck eller kran). Därvid ska man se till att tillräcklig lyftkraft finns hos lyftutrustningen. Lyftpunkter och surrningspunkter är märkta med dekaler. Vid andra lyftpunkter måste tyngdpunkten och viktfördelningen beaktas. I varje fall måste dessa punkter bara finnas på maskinens ram. Maskiner med E-Manager På alla maskiner med såmaskinstyrning E-Manager kräver den hydrauliska funktionen lyft / sänk ingen extra installation. Dessa maskiner kan lastas av från låglastaren utan att basutrustningen installeras. Övriga hydrauliska funktioner som fällning eller spårrivare kan inte aktiveras i traktorn förrän basutrustningen har installerats. Transport Transport på allmänna vägar kan ske enligt landets föreskrifter och arbetsbredd, påkopplad till ett dragfordon eller på en släpvagn eller på en lastbil. ¾ Tillåtna mått och vikter för transporten ska följas. ¾ Se till att ni väljer tillräckligt stort dragfordon, så att tillräckliga styr- och bromsegenskaper finns. ¾ Om maskinen är kopplad med en tvåpunkt, måste underlänken blockeras mot pendling i sidled. ¾ På ett släp eller en lastbil måste maskinen säkras med spännremmar eller andra hjälpmedel. ¾ Fäst endast lastfästdonen på markerade ställen. Installation Undervisning av användaren och första installationen av maskinen utförs av vår kundtjänstpersonal eller återförsäljare. Användning av maskinen före undervisning är förbjudet! Först efter undervisning genom kundtjänstpersonal eller återförsäljare och genomläsning av bruksanvisningen, kan maskinen friges till användning. VARNING Vid installations- och underhållsarbeten föreligger ökad olycksrisk. Innan dessa arbeten ska bruksanvisningen läsas och man ska vara förtrogen med maskinen. Beroende på utrustningsomfattningen ¾ Ta ner de löst levererade delarna från maskinen! ¾ Rimuovere tutti i componenti dal serbatoio delle semenze! ¾Kontrollera alla viktiga skruvförband! ¾Smörj alla smörjnipplar! ¾ Controllare la pressione dell aria nei pneumatici! ¾ Kontrollera alla hydraulikanslutningar och slangar sitter ordentligt och fungerar! ¾Åtgärda eller låt åtgärda alla brister omedelbart! Ta bort installationen av såmaskinstyrningen E-Manager. Se bruksanvisning E-Manager. 16

Bruksanvisning MAESTRO 12 / 18 SW LÄS DEN NOGA INNAN IDRIFTTAGNINGEN! BEVARA BRUKSANVISNINGEN! ART.: UTGÅVA:

Bruksanvisning MAESTRO 12 / 18 SW LÄS DEN NOGA INNAN IDRIFTTAGNINGEN! BEVARA BRUKSANVISNINGEN! ART.: UTGÅVA: Bruksanvisning MAESTRO 12 / 18 SW LÄS DEN NOGA INNAN IDRIFTTAGNINGEN! BEVARA BRUKSANVISNINGEN! ART.: UTGÅVA: 80430714 01/2015 EG-försäkran om överensstämmelse utbytbar utrustning (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

Bruksanvisning. Tiger AS LT MT XL. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80580703 sv Utgåva: 09/2014

Bruksanvisning. Tiger AS LT MT XL. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80580703 sv Utgåva: 09/2014 Bruksanvisning Tiger AS LT MT XL Art.: 80580703 sv Utgåva: 09/2014 Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! EG-försäkran om överensstämmelse utbytbar utrustning (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

Bruksanvisning. Pronto 7-9 DC. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80200704 sv Utgåva: 06/2013

Bruksanvisning. Pronto 7-9 DC. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80200704 sv Utgåva: 06/2013 Bruksanvisning Pronto 7-9 DC Art.: 80200704 sv Utgåva: 06/2013 Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! EG-försäkran om överensstämmelse utbytbar utrustning (Direktiv 2006/42/EG) Härmed

Läs mer

10/2012. Pronto 6 AS. Bruksanvisning. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80180703 sv

10/2012. Pronto 6 AS. Bruksanvisning. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80180703 sv 10/2012 Pronto 6 AS Art.: 80180703 sv Bruksanvisning Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! EG-Konformitetsförklaring motsvarande EG-riktlinjen 2006/42/EG Vi, HORSCH Maschinen GmbH

Läs mer

Bruksanvisning. Terrano 5/6/7 FM. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80270707 sv Utgåva: 04/2013

Bruksanvisning. Terrano 5/6/7 FM. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80270707 sv Utgåva: 04/2013 Bruksanvisning Terrano 5/6/7 FM Art.: 80270707 sv Utgåva: 04/2013 Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! EG-försäkran om överensstämmelse utbytbar utrustning (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

04/2012. Terrano 5/6/7 FM. Bruksanvisning. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80270706 sv

04/2012. Terrano 5/6/7 FM. Bruksanvisning. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80270706 sv 04/2012 Terrano 5/6/7 FM Art.: 80270706 sv Bruksanvisning Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! EG-Konformitetsförklaring motsvarande EG-riktlinjen 2006/42/EG Vi, HORSCH Maschinen

Läs mer

Bruksanvisning E-MANAGER 9.66 / 9.68 LÄS DEN NOGA INNAN IDRIFTTAGNINGEN! BEVARA BRUKSANVISNINGEN! ART.: UTGÅVA:

Bruksanvisning E-MANAGER 9.66 / 9.68 LÄS DEN NOGA INNAN IDRIFTTAGNINGEN! BEVARA BRUKSANVISNINGEN! ART.: UTGÅVA: Bruksanvisning E-MANAGER 9.66 / 9.68 LÄS DEN NOGA INNAN IDRIFTTAGNINGEN! BEVARA BRUKSANVISNINGEN! ART.: UTGÅVA: 80660709 07/2015 - Översättning av originalinstruktionsboken - Identifikation av maskinen

Läs mer

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialist i den modernaste markbehandlingen och såningstekniken HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270702 sv Bruksanvisning Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! EG-Konformitetsförklaring

Läs mer

HORSCH Pronto 3-6 DC. Bruksanvisning. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen!

HORSCH Pronto 3-6 DC. Bruksanvisning. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! 10/2007 Specialist i den modernaste markbehandlingen och såningstekniken HORSCH Pronto 3-6 DC Art.: 80440702 sv Bruksanvisning Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! EG-Konformitetsförklaring

Läs mer

Bruksanvisning E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67

Bruksanvisning E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67 Bruksanvisning E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67 LÄS DEN NOGA INNAN IDRIFTTAGNINGEN! BEVARA BRUKSANVISNINGEN! ART.: 80720707 SV UTGÅVA: 02/2015 - Översättning av originalinstruktionsboken - Identifikation

Läs mer

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL MANUAL Tillverkare Xinghui Auto Maintenance Machinery TEL: 8621-3910 8885, FAX: 8621-3910 8580 www.xinghuijx.com Distributör/

Läs mer

SAND/SALT SPRIDARE. Manual

SAND/SALT SPRIDARE. Manual SAND/SALT SPRIDARE Manual Tillverkare: IRON BALTIC OÜ Põldmäe tee 1, Vatsla 76915 Estland 2 1. Introduktion... 2 2. Avsedda ändamål och arbetssätt... 2 3. Säkerhetsinstruktioner... 2 4.Användande... 3

Läs mer

HORSCH Tiger 3-8 AS. Bruksanvisning. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen!

HORSCH Tiger 3-8 AS. Bruksanvisning. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! 07/2006 Specialist i den modernaste markbehandlingen och såningstekniken HORSCH Tiger 3-8 AS Art.: 80580701 se Bruksanvisning Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! EG-Konformitetsförklaring

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 1 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5.

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

02/2011. Joker 5-12 RT. Bruksanvisning. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80800701 sv

02/2011. Joker 5-12 RT. Bruksanvisning. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80800701 sv 02/2011 Joker 5-12 RT Art.: 80800701 sv Bruksanvisning Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! EG-Konformitetsförklaring motsvarande EG-riktlinjen 2006/42/EG Vi, HORSCH Maschinen GmbH

Läs mer

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord och ID-nummer 2 Allmänt 3 Säkerhetsföreskrifter 3-5 Användning 5 Underhåll och service 6 Reparationer 6 Förvaring 6 Förord FL 400 och T1100 tillverkas av Kranman AB Innan du

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Trädgårdsuttag med markspett

Trädgårdsuttag med markspett SE Bruksanvisning GS 2 DE GS 4 DE VIKTIGT: Läs och spara denna bruksanvisning. Beakta och åtfölj säkerhetshänvisningarna. Innehållsförteckning Sida 1 Inledning... 53 2 Leveransomfång... 53 3 Ändamålsenlig

Läs mer

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A. ENDURO BC101-1 Förpackningens innehåll 1 2 3 ENDURO BC101-2 Montering och inkoppling Fig.1 Fig.2 ENDURO BC101-3 Användning av appen Fig.3 J H H G G C C D D B B M N O L K I A E F ENDURO BC101-4 Användning

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG Slagklippare Modell KT Innan du tar klipparen i bruk för första gången ska du först läsa igenom bruksanvisningen mycket noga och observera säkerhetsåtgärderna. I denna

Läs mer

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

DeLaval strömedelspridare MBS Instruktionsbok

DeLaval strömedelspridare MBS Instruktionsbok DeLaval strömedelspridare MBS Instruktionsbok 87245931 2014-01-15, Version 1 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval strömedelspridare MBS... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Bruksanvisning. Slaghack 155 Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Slaghack 155 Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Slaghack 155 Art. 90 44 853 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Slaghack 155 Artikelnummer: 9044853 Beskrivning: Slaghack med

Läs mer

Rotorslåtter Bruksanvisning

Rotorslåtter Bruksanvisning Rotorslåtter Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SKYDDSANORDNINGAR 7. HANDHAVANDE 8.

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN 10/97 INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN Sweden AB Öttum SE-535 92 KVÄNUM Tel. +46(0)511-37 01 00 Fax. +46(0)511-37 00 07 9 T0569 1. FÖRORD REKORDVERKEN Sweden AB, Öttum S-535 92 KVÄNUM Tel. +46

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

från tillverkningsår 1995

från tillverkningsår 1995 Bruksanvisning Sparas för framtida behov Formrivningsvagn DF och Stapelram DF från tillverkningsår 1995 Stapelram DF Artikelnr. 586079 Typskylt DOKA INDUSTRIE, A-3300 Amstetten Beteckning: FORMRIVNINGSVAGN

Läs mer

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk.

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. GRÄSTRIMMER LTA350 HN 10052 Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. 1 2 GRÄSTRIMMERENS HUVUDDELAR 1. Handtag 2. Startkontakt 3. Kabelhållare 4. Kabel och kontakt 5.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

HORSCH Terrano 3-8 FX

HORSCH Terrano 3-8 FX 01/2008 Specialist i den modernaste markbehandlingen och såningstekniken HORSCH Terrano 3-8 FX Art.: 80290703 sv Bruksanvisning Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! EG-Konformitetsförklaring

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

F R O N T T E R R A - C Instruktionsbok

F R O N T T E R R A - C Instruktionsbok Instruktionsbok FRONT TERRA-C Innehållsförteckning Introduktion........................... 3.................................. Idetifiering av maskinen................. 3 Säkerhetsföreskrifter....................

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga. Lindab Doorline 1406.01. Bruksanvisning Lastbrygga

Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga. Lindab Doorline 1406.01. Bruksanvisning Lastbrygga Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga 1406.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Lastbrygga Innehåll 1. Allmänt... 3 1.1 Användande av manual... 3 1.2 Funktion/Teknik... 3 1.3 Garanti... 3 1.4 Service... 3 1.5

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion DI-BA55D000-0407-S Drift- och skötselinstruktion ERHARD - backventil Med hävarm och motvikt Sida 1 av 11 Innehållsförteckning Denna driftinstruktion gäller tillsammans med DI-BA01D001 1 Produkt- och funktionsbeskrivning

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Installation CFX-750 EZ-Steer

Installation CFX-750 EZ-Steer Installation CFX-750 EZ-Steer Manual ID Install-EZ-3x Rev dat. 2011-05-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp 2 Installation

Läs mer

Lyfttransportvagn. Operatörsmanual. Maskinnummer: KM08600. Manual i Orginal. Konga Mekaniska Verkstad AB. Aktuell revision: 2014-11-13

Lyfttransportvagn. Operatörsmanual. Maskinnummer: KM08600. Manual i Orginal. Konga Mekaniska Verkstad AB. Aktuell revision: 2014-11-13 Operatörsmanual Maskinnummer: KM08600 Manual i Orginal Aktuell revision: 2014-11-13 Doc: 71 Manual KM08600 Konga Mekaniska Verkstad AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Hälso- och säkerhetsregler...

Läs mer

FRONT TERRA DISC. Bruksanvisning

FRONT TERRA DISC. Bruksanvisning FRONT TERRA DISC S Bruksanvisning Innehåll Inledning......................... 3 Beteckningar...................... 3 Säkerhet......................... 4 Grundläggande säkerhetsregler........ 4 Harvens

Läs mer

Bruksanvisning säkerhetsventiler

Bruksanvisning säkerhetsventiler Typ 851 Säkerhetsventil i vinkelutförande. Ett bra val! Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar samt att rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls bruksanvisning

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

Fettspruta med hävarm

Fettspruta med hävarm Fettspruta med hävarm 00 729 A402 S enligt DIN 1283-H-500 Industri Fettspruta ELITE K9 Industri Fettspruta 1 och 2 Standard Fettspruta S Användningsinstruktion Fettspruta med hävarm Innehåll 1. Allmänna

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

TrendCon 1. utgåvan, S. TrendCon. Instruktionsbok 0403-56-02-04

TrendCon 1. utgåvan, S. TrendCon. Instruktionsbok 0403-56-02-04 1. utgåvan, S TrendCon Instruktionsbok 0403-56-02-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSNITT Sida ÖVERSIKT FUNKTIER.. 1 VARNING:S TEXT.. 1 ANVISNINGAR ALLMÄNT.. 2 INDIKERINGAR ALLMÄNT.. 2 FELSIGNALER.. 2 SYSTEM ÖVERSIKT..

Läs mer

Del 2: Monteringsanvisning Modell 767

Del 2: Monteringsanvisning Modell 767 Innehållsförteckning Sida: Del 2: Monteringsanvisning Modell 767 1. Leveransens omfattning.......................... 3 2. Montering.................................. 5 2.1 Montering av överdelen..........................

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

2ME KOMBIVAGN BREMEN

2ME KOMBIVAGN BREMEN 2ME KOMBIVAGN BREMEN Tack för att ni har valt en Kombivagn från Scandinavian Baby Alliance Läs igenom och spara denna manual för säkrare användning av produkten. Denna produkt är testad och godkänd enligt

Läs mer

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150.

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150. Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150 Användarmanual Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner 1.0 Allmän information Användandet av dessa instruktioner förutsätter att användaren är väl bekant med handhavandet av både blockenheten och hydraulsystemet

Läs mer

BALGRIP HG50/51/52/53

BALGRIP HG50/51/52/53 INSTRUKTION BALGRIP HG50/51/52/53 Reviderad 2011-06-13 VARNING! Under inga förhållanden får produktens ursprungliga utformning ändras utan tillstånd från tillverkaren. Använd alltid originaltillbehör.

Läs mer

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM Rollator är en standardrollator som är byggd för att underlätta användarens gående och därmed öka rörelsefriheten. HRM Rollator är i stort sett underhållsfri och därför

Läs mer

R Gate -system. R-Gate Systems AB. Bruksanvisning i original. Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R

R Gate -system. R-Gate Systems AB. Bruksanvisning i original. Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R R Gate -system Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R Bruksanvisning i original R-Gate Systems AB 1 Av säkerhetsskäl måste denna bruksanvisning med varningar läsas och noga efterlevas. Montering och

Läs mer

ParkBoard PQ Code number Version Teknisk Manual. Funktion och underhåll

ParkBoard PQ Code number Version Teknisk Manual. Funktion och underhåll Teknisk Manual Funktion och underhåll Allmänna anvisningar Detta system består av PQ-ParkBoard-plattformar, som kan skjutas i sidled. En bil kan parkeras per plattform. Dessa plattformar kan inte köras

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

Bruksanvisning. Hjulgående grästrimmer Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Hjulgående grästrimmer Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Hjulgående grästrimmer Art. 90 44 732 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Hjulgående grästrimmer. Artikelnummer: 9044732 Beskrivning:

Läs mer

Star timmerspel Typ 45

Star timmerspel Typ 45 Star timmerspel Typ 45 Instruktionsbok och Reservdelsförteckning Industrigatan 467 40 Grästorp Tel: 0514-10505 Fax: 0514-51878 www.sonnys.se jorgen@sonnys.se Rätt till ändring av specifikation förbehålls

Läs mer

Hur säker är CNC-maskinen och hur säkert är det att arbeta vid den?

Hur säker är CNC-maskinen och hur säkert är det att arbeta vid den? CNC-maskiner Maskinchecklista Hur säker är CNC-maskinen och hur säkert är det att arbeta vid den? Olyckor vid CNC-maskinen ger oftast svåra skador med stort personligt lidande och höga kostnader för både

Läs mer

AIRJACK ANVÄNDARHANDBOK

AIRJACK ANVÄNDARHANDBOK ANVÄNDARHANDBOK April 2011 1 AIRJACK ANVÄNDARHANDBOK Infact Oy ANVÄNDARHANDBOK April 2011 2 INNEHÅLL ALLMÄNT.. 1 FÖRPACKNING OCH LAGRING.. 2 TEKNISK INFORMATION.. 3 INSTALLATION 4 ANVÄNDNING 5 BEGRÄNSNINGAR

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET 1.0 INLEDNING Tack för att du har valt oss! Du har valt en maskin som har tillverkats av högkvalitativa material och med den allra senaste tekniken. Din egen, dina kunders och dina användares säkerhet

Läs mer

1. CE-märkning Ja Nej. Är maskinen CE-märkt? Finns försäkran om överensstämmelse? Är instruktionsboken på svenska?

1. CE-märkning Ja Nej. Är maskinen CE-märkt? Finns försäkran om överensstämmelse? Är instruktionsboken på svenska? 1. CE-märkning Ja Nej Är maskinen CE-märkt? Finns försäkran om överensstämmelse? Är instruktionsboken på svenska? Ställ tydliga krav när du köper en maskin. Många fallgropar kan undvikas redan vid inköpstillfället.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING DOLOMITE JAZZ Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. BRUKSANVISNING Läs noga igenom bruksanvisningen före användning. Rollatorn är anpassad för både inom- och utomhusbruk. SV BRUKSANVISNING

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0/ Varning etta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

Bruksanvisning i original

Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Stå & Sittbord med elektrisk nivåjustering 1-pelare 2-pelare 3-pelare Innan användning av systemet, läs igenom denna manual och spara den för framtida behov. 1 Allmän produkt

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Bruksanvisning Fjärås vikplogar 155 225

Bruksanvisning Fjärås vikplogar 155 225 Bruksanvisning Fjärås vikplogar 155 225 (Utgåva: 2014-08-04) Innehållsförteckning Om handboken 3 Garantiåtagande 3 Säkerhet 3 Montering 4 Flytläge & Pendling 4 Stödskor 4 El-ventil 4 Chockventil 4 Handhavande

Läs mer

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se Gyroway X-7 En självbalanserande scooter Användarmanual www.gyroway.se 1 Innehåll 1. Introduktion......2 2. Modell.....3 3. Produktspecifikation 3 4. Produktfakta 4 4.1 Styre... 4 4.2 Kontrollpanel...5

Läs mer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer sv Användarguide 44 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Apparaten är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av personer

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr:

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: OBS! FÖR ATT SÄKERSTÄLLA SÄKER ANVÄNDNING OCH UPPNÅ BÄSTA MÖJLIGA PRESTANDA ÄR DET MYCKET VIKTIGT ATT DU LÄSER DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

Standardskopa med distansbricka Kompaktlastare

Standardskopa med distansbricka Kompaktlastare Form No. 3390-681 Rev A Standardskopa med distansbricka Kompaktlastare Modellnr 22522 Serienr 315000001 och högre Registrera din produkt på www.toro.com. Översättning av originalet (SV) *3390-681* A VARNING

Läs mer