Bruksanvisning. Maestro 16 / 24 SW. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: sv Utgåva: 02/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Maestro 16 / 24 SW. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014"

Transkript

1 Bruksanvisning Maestro 16 / 24 SW Art.: sv Utgåva: 02/2014 Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen!

2 EG-försäkran om överensstämmelse utbytbar utrustning (Direktiv 2006/42/EG) Härmed förklarar tillverkaren HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf att produkten, Maskinens beteckning: Såmaskin Maskintyp: Maestro 16 SW från serienr Maestro 24 SW från serienr som denna försäkran avser, motsvarar de relevanta grundläggande hälso- och säkerhetskraven i EG-direktivet 2006/42/EG. För korrekt tillämpning av de hälso- och säkerhetskrav som anges i EG-direktivet har särskilt följande standarder och tekniska specifikationer använts: EN EN EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN Schwandorf, Ort och datum Dokumentationsbefullmäktigad: Manfred Köbler M. Horsch P. Horsch (Verkställande direktör) (Utveckling och konstruktion)

3 Var vänlig avskilj och skicka till HORSCH Maschinen GmbH eller överlämna till personal hos HORSCH Maschinen GmbH vid undervisningen Bruksanvisningens utgåva: 02/ Maestro 16 / 24 SW sv Jag bekräftar härmed mottagandet av bruksanvisningen för ovan angivna maskin. Om betjäning och funktioner liksom om de säkerhetstekniska kraven på maskinen har jag blivit undervisad av en servicetekniker från firma HORSCH Maschinen GmbH eller en auktoriserad återförsäljare.... Namn på serviceteknikern Mottagningsbevis Utan återsändning av detta mottagningsbevisinget garantianspråk! Till HORSCH Maschinen GmbH Postfach D Schwandorf Fax: +49 (0) 9431 / Maskintyp:... Serienummer:... Leveransdatum:... Återförsäljare: Namn:... Gata:... Postnr.:... Ort:... Tel. :... Fax : Kd. Nr. :... Demonstrationsmaskin Första användning Demonstrationsmaskin Ny uppställningsplats Demonstrationsmaskin slutsåld Användning Ny maskin slutsåld Första användning Kundens maskin Ny uppställningsplats Kund Namn:... Gata:... Postnr.:... Ort:... Tel. :... Fax : Kd. Nr. :.... Jag är medveten om att garantianspråk bara gäller om detta formulär omedelbart efter första undervisningen, fullständigt ifyllt och undertecknat skickas tillbaka till firma HORSCH Maschinen GmbH, eller överlämnas till serviceteknikern Ort, Datum för första undervisningen Köparens underskrift

4

5 - Översättning av originalinstruktionsboken - Identifikation av maskinen Vid övertagandet av maskinen för ni in respektive data i nedanstående lista: Serienummer:... Maskintyp:... Tillverkningsår:... Första användningen:... Tillbehör: Utgåva av instruktionsboken: 02/2014 Senaste ändring: Återförsäljarens adress: Namn:... Gata:... Ort:... Tel.:... Åf-kundnummer:... HORSCH-Adress: HORSCH Maschinen GmbH D Schwandorf, Sitzenhof 1 D Schwandorf, Postfach 1038 Tel.: +49 (0) 9431 / Fax: +49 (0) 9431 / HORSCH-kundnummer:...

6 Innehållsförteckning Introduktion...4 Förord...4 Bearbetning av reklamationer...4 Följdskador...5 Anvisningar om illustrationer...5 Säkerhet och förebyggande av olycksfall...6 Ändamålsenlig användning...6 Tillåtna användare...7 Barn i fara...7 Farligt område...7 Personlig skyddsutrustning...8 Säkerhet i trafiken...8 Säkerhet under drift...9 Gödselmedel och betat utsäde...12 Miljöskydd...12 Upprustningar...13 Skötsel och underhåll...13 Säkerhetsdekaler...14 Idrifttagning...16 Leverans...16 Transport...16 Installation...16 Tekniska data...17 Konstruktion...20 Översikt...20 Hydraulik Maestro...21 Funktion hydraulsystem...22 Belysning...22 Bruksanvisningar på maskinen...23 Betjäning...27 Tillkoppla / parkera maskinen...27 Fälla maskinen...29 Infällning...30 Meny "Fällning"...30 Utfällning...34 Användning på åkern...37 På vändtegen...37 Pneumatik...38 Torrgödselanordning...38 Fläkt - gödsel...40 Direktdriven...40 Fläktvarvtal...41 Fläkt med kraftuttagspump...42 Anpassa kardanaxel...44 Fläktvarvtal...47 Dra åt fläktflänsen...47 Gödselbill...48 Fläkt - undertryck...50 Seed on Demand-system...51 Såhus...53 Rotorval...53 Rotorbyte...54 Rotorbyte vid full tank...54 Inställning av tätningsläppen...55 Underhåll av såhuset...55 Dosering av singelkorn...56 Såhus singelkorn...57 Vakuumhus...58 Kornmatningslock...62 Kornmatningslock soja...62 Ställa in såhus...65 Kontrollera inställningen...68 Kontroll på åkern...69 Sådd av soja...69 Ändring av inställningar...69 Problem - avhjälpning...70 Sårör...71 Fångrulle...73 Ställa in sådjup...74 Ställa in billtryck...75 Plogknivskivor singelkorn...76 Tryckrullar...78 Tandade tallrikar...79 Felavhjälpning Maestro

7 Extrautrustning...81 Microgranulatanordning SW...81 Inställning och manövrering...81 Kalibreringsprov...82 Under användningen...83 Pneumatisk broms...84 Hydraulisk broms...86 Parkeringsbroms...87 Påfyllningsskruv...88 Skötsel och underhåll...90 Underhållsintervall...90 Förvaring...90 Smörjning av maskinen...91 Service...91 Underhållsöversikt Maestro 16 / 24 SW...92 Smörjställen...95 Åtdragningsmoment...97 Index

8 Introduktion Förord Läs noga igenom bruksanvisningen och följ den innan maskinen tas i bruk. Därigenom undviker man risker, reparationskostnader och stilleståndstider, samt ökar maskinens tillförlitlighet och livslängd. Följ säkerhetsanvisningarna! HORSCH övertar inget ansvar för skador och driftstörningar som beror på att bruksanvisningen inte följts. Denna bruksanvisning ska underlätta för dig att lära känna din maskin och att utnyttja användningsmöjligheterna enligt bestämmelserna. Bruksanvisningen ska läsas och följas av alla personer som har i uppdrag att utföra arbeten på eller med maskinen, t.ex.: ¾ Drift (inklusive förberedelser, felavhjälpning under arbetsförloppet, skötsel) ¾reparation (underhåll, inspektion) ¾ Transport Bearbetning av reklamationer Reklamationsbegäran måste inlämnas via din HORSCH-återförsäljare till HORSCH-serviceavdelning i Schwandorf. Begäran kan bara bearbetas om den är fullständigt ifylld och har lämnats senast 4 veckor efter att felet uppkom. Skicka dessa defekta delar rengjorda, tömda och tillsammans med skadeanspråk och noggrann felbeskrivning, inom 4 veckor till HORSCH. Reservdelsleveranser utan returnering av gamla delar: Bevara dessa delar i 12 veckor för ytterligare beslut. Reparationer som görs av utomstående företag, eller som omfattar mer än 10 arbetstimmar, måste först diskuteras med serviceavdelningen. Med bruksanvisningen får du en mottagningsbekräftelse. Representanter informerar dig om drift och skötsel av din maskin. Därefter skickar du in mottagningsbekräftelsen till HORSCH. Därmed har du bekräftat att du har tagit över maskinen på vederbörligt sätt. Garantitiden börjar vid leveranstillfället. Vid bilder på och uppgifter rörande tekniska data och vikter i denna bruksanvisning förbehåller vi oss rätten till ändringar som leder till förbättringar. 4

9 Följdskador Maskinen är noggrant tillverkad av HORSCH. Trots detta kan det även vid avsedd användning uppstå avvikande spridningsmängder eller till och med totalstopp t.ex. på grund av: ¾Skada genom yttre påverkan ¾Nötning av förslitningsdelar ¾ Arbetsverktyg som saknas eller är skadade ¾Felaktiga varvtal och körhastigheter ¾ Fel inställning av enheten (felaktig montering, åsidosättande av inställningsanvisningarna) ¾Åsidosättande av bruksanvisningen ¾ Varierande sammansättning av utsädet eller gödseln (t.ex. kornstorlekens fördelning, densitet, geometriska form, betning, försegling) ¾ Tilltäppningar eller valvbildning (t.ex. pga främmande föremål, agnar i utsäde, klibbigt betningsmedel, fuktigt gödsel) ¾Underhåll som inte utförts eller utförts felaktigt Kontrollera därför före varje användning samt under användningen att maskinen fungerar felfritt och att spridningen sker med tillräcklig noggrannhet. Krav på ersättning för skador som inte uppstått på maskinen godkännes inte. Till detta hör också att ansvar för följdskador på grund av kör- eller betjäningsfel, är uteslutet. Anvisningar om illustrationer Varningar I denna bruksanvisning skiljer man mellan tre olika varningar. Följande signalord med varningssymbol används: FARA Markerar en fara som leder till dödsfall eller allvarliga skador om den inte undviks. VARNING Markerar en fara som kan leda till dödsfall eller allvarliga skador om den inte undviks. FÖRSIKTIG Markerar en fara som kan leda till allvarliga skador om den inte undviks. Läs alla varningar som finns i denna bruksanvisning! Instruktioner I bruksanvisningen indikeras handlingsanvisningar med pilspetsar: ¾... ¾... Handlingens resultat eller verkan: Ø... Om ordningsföljden måste överhållas är handlingsstegen numrerade markerar viktiga anvisningar 5

10 Säkerhet och förebyggande av olycksfall Följande risk- och säkerhetsanvisningar gäller för alla kapitel i bruksanvisningen. Maskinen är tillverkad enligt senaste teknik och efter de gällande säkerhetstekniska reglerna. Trots detta kan det vid användningen uppstå fara för användarens eller tredje parts liv och hälsa, eller fel kan uppstå på maskinen eller andra föremål. Läs och beakta följande säkerhetsanvisningar innan maskinen används! Ändamålsenlig användning Maskinen är avsedd för normal användning för sådd eller jordbearbetning i enlighet med reglerna inom jordbruksområdet. En annan eller ytterligare användning, t.ex. som transportmedel, räknas som icke ändamålsenlig och kan medföra att personer skadas allvarligt eller dödas. För skador som uppstår på grund av detta övertar HORSCH inte något ansvar. Användaren står själv för denna risk. De gällande föreskrifterna om förebyggande av olyckor från lantbruksföreningarna, liksom de allmänt gällande säkerhetstekniska, yrkesmedicinska och trafiksäkerhetsmässiga reglerna ska följas. Reservdelar Originalreservdelar och tillbehör från HORSCH är speciellt framtagna för denna maskin. Andra reservdelar och tillbehör är inte kontrollerade och godkända av HORSCH. Montering och användning av produkter från andra leverantörer än HORSCH kan därför eventuellt negativt förändra maskinens egenskaper och därigenom påverka säkerheten för personer och maskin. För skador som uppstår genom användning av icke originaldelar eller tillbehör, övertar HORSCH inte något ansvar. Om det finns säkerhetsdekaler på den komponent som ska bytas ut måste dessa också beställas och placeras på reservdelen. Bruksanvisning Till ändamålsenlig användning hör också att bruksanvisningen följs och att föreskrifterna från tillverkaren om drift, skötsel och reparationer följs. Bruksanvisningen är en del av maskinen! Maskinen är endast avsedd för användning i enlighet med bruksanvisningen. Om bruksanvisningen inte beaktas kan personer skadas allvarligt eller dödas. ¾Innan arbetet ska respektive avsnitt i bruksanvisningen läsas och följas. ¾ Förvara bruksanvisningen så den står till förfogande. ¾ Ge bruksanvisningen vidare till efterföljande användare. Använd bara maskinen i ett tekniskt klanderfritt tillstånd och på ett säkerhets- och riskmedvetet sätt! Särskilt viktigt är att omedelbart åtgärda störningar som kan påverka säkerheten. Maskinen får bara användas, skötas och repareras av personer som är förtrogna med maskinen och är insatta i de risker som kan förekomma, se "Tillåtna användare " på. 6

11 Tillåtna användare Om maskinen används felaktigt kan personer skadas allvarligt eller dödas. För att undvika olycksfall måste alla personer som arbetar med maskinen uppfylla följande minimikrav: ¾ De är fysiskt i stånd till att kontrollera maskinen. ¾ De kan utföra arbeten med maskinen inom ramen för denna bruksanvisning på ett säkert sätt. ¾De förstår maskinens funktionssätt inom ramen för deras arbete och kan känna igen och undvika arbetets risker. ¾ De har förstått bruksanvisningen och kan omsätta informationen på ett relevant sätt. ¾ De är förtrogna med säker styrning av fordon. ¾ De känner till de relevanta trafikreglerna för körning på allmän väg och har det föreskrivna körkortet. Ägaren måste ¾göra bruksanvisningen tillgänglig för användaren. ¾ förvissa sig om att användaren har läst och förstått bruksanvisningen. Barn i fara Barn kan inte uppskatta faror och beter sig oberäkneligt. Därför är barn särskilt i fara: Farligt område I maskinens farliga område finns följande faror: ¾ På grund av oavsiktlig aktivering av hydrauliken kan farliga maskinrörelser utlösas. ¾ Defekta elektriska ledningar eller sådana som inte satts ordentligt fast kan orsaka dödande stötar. ¾ En skadad eller felaktigt monterad kardanaxel kan gripa tag i kläder och dra in dem. ¾När drivenheten har slagits på kan maskindelar rotera eller svänga. ¾ Maskindelar som lyfts hydrauliskt kan sjunka sakta utan att det märks. Om det farliga området inte beaktas kan personer skadas allvarligt eller dödas. ¾ Det är förbjudet att vistas under hängande last. Sätt först ned lasten. ¾Visa bort personer från maskinens och traktorns farliga område. ¾ Innan allt arbete i maskinens farliga område och mellan maskin och traktor: Stäng av traktorn! Detta gäller även för kortvariga kontroller. Många allvarliga olyckor inträffar på grund av o-aktsamhet och maskiner som kör! ¾Ta hänsyn till information i alla bruksanvisningar. ¾ Håll barn på avstånd. ¾ Särskilt innan man kör iväg eller utlöser maskinrörelser ska man säkerställa att inga barn vistas i det farliga området. ¾Stäng av traktorn innan den lämnas. Barn kan utlösa farliga maskinrörelser. En parkerad maskin som inte är tillräckligt säkrad och lämnas utan uppsikt är en fara för lekande barn! 7

12 Personlig skyddsutrustning Skyddsutrustning som saknas eller är ofullständig ökar risken för personskador. Personlig skyddsutrustning är t.ex.: ¾ tätt åtsittande kläder / skyddskläder, ev. hårnät ¾säkerhetsskor ¾ skyddsglasögon som skydd mot damm och stänk vid hantering av gödsel och flytande gödsel (följ gödseltillverkarnas föreskrifter) ¾ skyddsmask och skyddshandskar vid hantering av betningsmedel eller betat utsäde (beakta föreskrifterna från tillverkaren av betningsmedlet) ¾ Fastställ den personliga skyddsutrustningen för respektive arbete. ¾ Ställ verksam skyddsutrustning i korrekt skick till förfogande. ¾Bär aldrig ringar, kedjor och andra smycken. Säkerhet i trafiken Beakta tillåtna transportbredder och -höjder. Transporthöjden ska framför allt beaktas vid broar och nedhängande strömledningar. Se till att tillåtna axel- och däckbelastningar följs, liksom totalvikten, så att tillräckliga styr- och bromsegenskaper finns. Framaxeln måste vara belastad med minst 20 % av traktorns vikt. ¾Montera färdljusen, varnings- och skyddsanordningar och kontrollera funktionen. ¾ Rengör hela maskinen från jord innan körning på allmän väg. Köregenskaperna påverkas av monterade redskap. Var särskilt uppmärksam på de monterade redskapens bredd och tyngd samt påfyllning vid körning i kurvor. Kör vid transport på allmän väg endast med tom utsädestank. Beakta vid transport den tillåtna högsta hastigheten i driftstillståndet! Anpassa alltid körsättet till vägförhållandena för att undvika olyckor och skador på chassit. Ta hänsyn till personlig förmåga, vägbana, trafik-, sikt- och väderleksförhållanden. Beakta dessutom anvisningarna i kapitlet "Idrifttagning"! Under körning är det förbjudet att åka med på maskinen! Hydraulcylindrarna på chassit måste vara fyllda med distansstycken och maskinen måste vara nedsänkt på dem. Locken på kornbehållarna måste vara säkrade med spännlåsen. Vid vägtransport måste maskinen befinna sig i transportställning. Maskinen måste vara infälld och säkrad, se kapitlen "Fälla in" och "Tillkoppling och transportställning". Före infällningen måste fällområdena rengöras från jord. Om så inte sker kan skador uppstå på mekaniken. 8

13 Säkerhet under drift Idrifttagning Utan korrekt idrifttagning kan maskinens driftsäkerhet inte garanteras. Det kan orsaka olyckor och personer kan skadas allvarligt eller dödas. ¾ Maskinen får först tas i bruk när användaren fått anvisningar från medarbetare hos återförsäljaren eller representanten eller från HORSCH. ¾ Mottagningsbeviset ska fyllas i och skickas tillbaka till HORSCH. Använd bara maskinen då alla skydds- eller säkerhetsanordningar, som t.ex. löstagbara skyddsanordningar, finns och är funktionsdugliga. ¾ Muttrar och skruvar, framför allt de på hjul och arbetsredskap ska regelbundet kontrolleras så att de sitter ordentligt och vid behov dras åt. ¾Kontrollera däcktrycket regelbundet. Skador på maskinen Skador på maskinen kan påverka maskinens driftsäkerhet negativt och orsaka olyckor. Då kan personer skadas allvarligt eller dödas. Följande delar på maskinen är särskilt viktiga för säkerheten: ¾ Hydraulik ¾ Bromsar ¾Anslutningsanordningar ¾Skyddsanordningar ¾ Belysning Om man inte är säker på att maskinen är i ett säkert tillstånd, t.ex. om drivmedel rinner ut, det finns synliga skador eller köregenskaperna förändras oväntat: ¾Stäng av och säkra maskinen omedelbart. ¾ Ta om möjligt reda på skadorna med hjälp av denna bruksanvisning och avhjälp dem. ¾ Avlägsna möjliga orsaker till skador (avlägsna t.ex. grova föroreningar eller dra åt lösa skruvar). ¾ Låt en kvalificerad specialverkstad avhjälpa skador om dessa kan påverka säkerheten och du inte kan avhjälpa dem själv. Till- och frånkoppling Vid felaktig koppling av maskin och traktorns draganordning uppstår det faror som kan orsaka allvarliga olyckor. ¾ Se upp vid negativ stödlast! Vid tom tank har maskinen vid vissa drifttillstånd en negativ stödlast. Traktorn avlastas vid bakaxeln. Därigenom påverkas styr- och bromsegenskaperna negativt. Var försiktig vid frånkopplingen! Fäll alltid in vingarna innan eller ställ dem på marken. ¾ Ställ endast maskinen på plant och fast underlag. Ställ ner den tillkopplade maskinen på marken innan den kopplas loss. Maskinen kan annars slå uppåt! Såvagnen kan välta baklänges! ¾Följ alla bruksanvisningar: Denna bruksanvisning (kapitlen "Tillkoppling och transportställning" och "Frånkoppling") Traktorns bruksanvisning ev. bruksanvisning för kardanaxeln ¾ När det backas med traktorn ska särskild försiktighet iakttagas. Det är förbjudet att vistas mellan traktor och maskin. ¾ Säkra maskinen mot att rulla iväg. 9

14 Hydraulik Hydraulanläggningen står under högt tryck. Utträngande vätska kan tränga genom huden och orsaka svåra skador. Uppsök genast läkare vid skador. Maskinens hydraulik har flera funktioner som vid felhantering kan leda till skador på personer och maskin. ¾ Anslut först hydraulslangarna på traktorn när hydrauliken är trycklös på traktor och redskap. ¾ Hydraulanläggningen står under högt tryck. Kontrollera alla ledningar, slangar och skruvkopplingar med avseende på otätheter och utvändigt synliga skador! ¾Använd endast lämpliga hjälpmedel vid sökning efter läckageställen. Åtgärda omedelbart skador! Utsprutande olja kan orsaka skador och bränder! ¾ För att utesluta felanvändning, bör alla uttag och stickkontakter på de hydrauliska kopplingarna märkas. ¾Uppsök genast läkare vid skador! ¾ Säkra och lås styrdonen på traktorn när de inte används! Bromssystem Beroende på utrustning kan maskinerna vara utrustade med ett pneumatiskt eller hydrauliskt aktiverat färdbromssystem. Vid körning på allmän väg måste bromssystemet alltid vara anslutet och funktionsdugligt. Kontrollera alltid bromssystemets funktion och tillstånd först, efter att maskinen har kopplats på och före transportkörning. Kontrollera inställningen på bromskraftregulatorn. På grund av tomvikten måste bromskraftregulatorn även vid tom tank inställas på "dellast". Före starten måste parkeringsbromsen alltid lossas. Innan frånkoppling av maskinen måste den säkras mot att rulla iväg och parkeringsbromsen måste dras åt. Tryckackumulator I hydraulsystemet är tryckackumulatorer monterade. Öppna inte tryckackumulatorerna eller utför arbeten på dem (svetsa, borra). Även efter tömning har tankarna ett förspänt gastryck. Töm tryckackumulatorn vid alla arbeten med hydrauliken. Manometern får inte visa något tryck. Manometertrycket måste sjunka till 0 bar. Först då får man arbeta på hydraulanläggningen. 10

15 Luftledningar Vid ut- och infällning av vingarna kan maskinen uppnå samma höjd som luftledningar. Därvid kan spänning slå över till maskinen och orsaka dödande stöt eller brand. ¾Håll tillräckligt avstånd till elektriska högspänningsledningar vid ut- och infällning. ¾ Fäll aldrig ut eller in vingarna i närheten av strömstolpar och strömledningar. ¾Håll tillräckligt avstånd till elektriska högspänningsledningar när vingarna är utfällda. ¾ Lämna eller bortskaffa aldrig maskinen under luftledningar för att undvika möjlig risk för stöt på grund av spänningsöverslag. Förhållningssätt vid spänningsöverslag Spänningsöverslag orsakar hög elektrisk spänning på utsidan av maskinen. På marken runt maskinen uppstår det stora spänningsskillnader. Långa kliv, att lägga sig på marken eller stödja sig med händerna på marken kan orsaka livsfarlig elektrisk ström (stegspänning). ¾Lämna inte hytten. ¾Vidrör inga metalldelar. ¾ Skapa ingen ledande förbindelse till marken. ¾ Varna personer: Gå INTE nära maskinen. Elektriska spänningar på marken kan leda till allvarliga stötar. ¾ Invänta hjälp från räddningstjänsten. Luftledningen måste stängas av. Om personer trots spänningsöverslag måste lämna hytten, t.ex. på grund av att de är i livsfara på grund av brand: Kraftuttag Kraftuttaget och de komponenter som det driver kan gripa tag i personer, dra in dem och skada dem allvarligt. Innan kraftuttaget slås på: ¾ Sätt alla skyddsanordningar på plats och placera dem i skyddsposition. ¾Säkerställ att det valda varvtalet och kraftuttagets rotationsriktning stämmer överens med de tillåtna värden för maskinen. ¾ Säkerställ att ingen befinner sig i kraftuttagets farliga område. ¾ Stäng av kraftuttaget vid för stora lutningar. Maskinen kan skadas. Delar kan slungas iväg och personer kan skadas. ¾Stäng av kraftuttaget när det inte behövs. Kardanaxel Kardanaxeln kan gripa tag i personer, dra in dem och skada dem allvarligt. ¾ Säkerställ att kardanaxelns skydd är på plats och funktionsdugligt. ¾Säkerställ att ingen befinner sig i kardanaxelns farliga område. ¾ Överhåll tillräcklig övertäckning av profilrör och kardanaxelskydd. ¾Låt kardanaxelns lås snäppa fast. ¾ Säkra kardanaxelskyddet mot att köra med genom att hänga på kedjorna. ¾Beakta kardanaxelns bruksanvisning. ¾ Hoppa bort från maskinen. Hoppa då så du står stabilt. Vidrör inte maskinen utanpå. ¾Lämna maskinen med korta steg. 11

16 Tekniska gränsvärden Om de tekniska gränsvärden för maskinen inte överhålls kan maskinen skadas. Det kan orsaka olyckor och personer kan skadas allvarligt eller dödas. Följande tekniska gränsvärden är särskilt viktiga för säkerheten: tillåten totalvikt maximalt axeltryck maximal stödlast maximal hastighet Se kapitel "Tekniska data". Användning på åkern ¾ Kontrollera området kring maskinen innan den startas och körs (barn!). Se till att sikten är tillräcklig. ¾ Ta inte bort någon av de föreskrivna och medföljande skyddsanordningarna. ¾ Personer får inte vistas inom svängningsområdet för hydrauliskt styrda delar. ¾ Hjälpmedel för påstigning och fotsteg får bara beträdas när maskinen står stilla. Under drift är det förbjudet att åka med på maskinen! Gödselmedel och betat utsäde Felaktig hantering av gödselmedel och betat utsäde kan orsaka förgiftningar och dödsfall. ¾Följ anvisningar i medlets tillverkares säkerhetsdatablad. Beställ ev. säkerhetsdatablad hos återförsäljaren. ¾ Bestäm och tillhandahåll personlig skyddsutrustning i enlighet med tillverkarens anvisningar. Miljöskydd Driftsmedel som hydraulolja, smörjmedel osv. kan skada miljön och personers hälsa. ¾Låt inte driftsmedel hamna i miljön. ¾ Samla upp driftsmedel som runnit ut med sugande material, fyll dem i en vattentät behållare och bortskaffa dem i enlighet med myndigheternas bestämmelser. Backa inte med en nedsänkt maskin. Komponenterna är endast utformade för körning framåt på åker och kan skadas vid backning. Byta utrustning / förslitningsdelar ¾ Säkra maskinen så den inte oavsiktligt kan rulla iväg! ¾ Lyfta ramdelar ska säkras med lämpliga stöd, om du vistas under dem! ¾ Försiktig! Vid utstickande delar (t.ex. billar) föreligger skaderisk! Då du går upp på maskinen ska du inte kliva på packarens hjul eller andra roterande delar. Dessa kan rotera och orsaka svåra fallskador. 12

17 Upprustningar Konstruktionsförändringar eller utökningar kan påverka maskinens funktionsduglighet och driftsäkerhet negativt. Då kan personer skadas allvarligt eller dödas. ¾Utför inga konstruktionsförändringar eller utökningar som inte har godkänts av HORSCH. ¾ Konstruktionsförändringar och utökningar får endast utföras av en auktoriserad specialverkstad. ¾Landets föreskrifter angående vikter, viktfördelning och utvändiga mått ska överhållas. Vid utrustning som påverkar vikten eller viktfördelningen måste föreskrifterna för draganordningen, belastning på kopplingspunkten och axeltrycket kontrolleras och följas. På maskiner utan broms måste ett bromssystem eventuellt monteras i efterhand om viktgränserna överskrids. Vid ändringar som avser uppgifterna på typskylten måste en ny typskylt placeras med de aktuella uppgifterna. Skötsel och underhåll Felaktig skötsel och underhåll utgör en risk för maskinens driftsäkerhet. Det kan orsaka olyckor och personer kan skadas allvarligt eller dödas. ¾Föreskrivna perioder för återkommande kontroller eller inspektioner ska överhållas. ¾ Underhåll maskinen i enlighet med underhållsplanen, se kapitlet "Skötsel och underhåll". ¾ Genomför endast de arbeten som beskrivs i denna bruksanvisning. ¾ Innan underhålls- och skötselarbeten på maskinen ska den ställas på ett plant och stabilt underlag och säkras mot att rulla iväg. ¾ Gör hydraulikanläggningen trycklös och ställ ner eller stötta upp arbetsredskapet. ¾Innan arbeten utförs på den elektriska anläggningen ska strömförsörjningen brytas. ¾ Innan maskinen rengörs med högtryckstvätt ska alla öppningar täckas över där det av säkerhets- och funktionsskäl inte får tränga in vatten, ånga eller rengöringsmedel. Rikta aldrig vattenstrålen direkt mot maskinens elektriska eller elektroniska komponenter, lager eller fläkt. ¾ Håll alltid ett avstånd på minst 50 cm till maskindelarna vid rengöring med högtryck eller ångstråle. ¾Kontrollera efter rengöringen att alla hydraulledningar är täta och sitter fast. ¾ Undersök nötta eller skadade ställen. Åtgärda omedelbart eventuella brister! ¾ Efter skötsel- och servicearbeten ska lossade skruvförbindelser dras åt igen. ¾Allt övrigt arbete med skötsel och underhåll får endast utföras av en auktoriserad specialverkstad. Nya maskiner får inte tvättas med ångstråle eller högtrycksspruta. Lackeringen måste först härda i ca 3 månader annars kan den skadas. 13

18 Säkerhetsdekaler Säkerhetsdekaler på maskinen varnar mot faror vid farliga ställen och är en viktig beståndsdel av maskinens säkerhetsutrustning. Säkerhetsdekaler som saknas ökar risken för allvarliga och dödliga personskador. ¾Rengör nedsmutsade säkerhetsdekaler. ¾ Skadade och oigenkännliga säkerhetsdekaler ska genast bytas ut. ¾Reservdelar ska förses med de säkerhetsdekaler som är avsedda för dessa. Det är förbjudet att åka med på maskinen! Det är förbjudet att vistas i svängområdet för fällbara maskindelar! Läs igenom bruksanvisningen innan maskinen används och följ den! Vid tillkoppling av såmaskinen och vid användning av hydrauliken får inga personer befinna sig mellan maskinerna Var försiktig med utsprutande högtrycksvätska. Följ anvisningarna i bruksanvisningen! Vidrör aldrig den roterande skruven Vidrör aldrig områden med klämrisk så länge delar kan röra sig där! Före underhålls- och reparationsarbeten ska motorn stängas av och nyckeln ska dras ut

19 Ställ dig inte på vridbara delar. Använd bara avsedda hjälpanordningar för att kliva på. Titta aldrig direkt in i en påslagen radargivare för att undvika ögonskador! Tryckackumulatorn står under gasoch oljetryck. Utför demontering och reparationer enligt anvisningarna i den tekniska handboken Säkerhetsdekalernas placering (beroende på utrustning) (2x)

20 Idrifttagning Vid första idrifttagning föreligger ökad olycksrisk. Följ anvisningarna i respektive kapitel. Leverans Maskinen med påbyggnadsapparater levereras i regel komplett monterad med en lastbil. Om delar eller komponenter för transporten är demonterade, så monteras dessa på plats av vår återförsäljare eller vår fabriksmontör. Beroende på utförandet kan maskinen lastas av lastbilen med ett dragfordon eller måste lyftas av med lämplig lyftanordning (gaffeltruck eller kran). Därvid ska man se till att tillräcklig lyftkraft finns hos lyftutrustningen. Lyftpunkter och surrningspunkter är märkta med dekaler. Vid andra lyftpunkter måste tyngdpunkten och viktfördelningen beaktas. I varje fall måste dessa punkter bara finnas på maskinens ram. Maskiner med E-Manager På alla maskiner med såmaskinstyrning E-Manager kräver den hydrauliska funktionen lyft / sänk ingen extra installation. Dessa maskiner kan lastas av från låglastaren utan att basutrustningen installeras. Övriga hydrauliska funktioner som fällning eller spårrivare kan inte aktiveras i traktorn förrän basutrustningen har installerats. Transport Transport på allmänna vägar kan ske enligt landets föreskrifter och arbetsbredd, påkopplad till ett dragfordon eller på en släpvagn eller på en lastbil. ¾ Tillåtna mått och vikter för transporten ska följas. ¾ Se till att ni väljer tillräckligt stort dragfordon, så att tillräckliga styr- och bromsegenskaper finns. ¾ Om maskinen är kopplad med en tvåpunkt, måste underlänken blockeras mot pendling i sidled. ¾ På ett släp eller en lastbil måste maskinen säkras med spännremmar eller andra hjälpmedel. ¾ Fäst endast lastfästdonen på markerade ställen. Installation Undervisning av användaren och första installationen av maskinen utförs av vår kundtjänstpersonal eller återförsäljare. Användning av maskinen före undervisning är förbjudet! Först efter undervisning genom kundtjänstpersonal eller återförsäljare och genomläsning av bruksanvisningen, kan maskinen friges till användning. VARNING Vid installations- och underhållsarbeten föreligger ökad olycksrisk. Innan dessa arbeten ska bruksanvisningen läsas och man ska vara förtrogen med maskinen. Beroende på utrustningsomfattningen ¾ Ta ner de löst levererade delarna från maskinen! ¾ Rimuovere tutti i componenti dal serbatoio delle semenze! ¾Kontrollera alla viktiga skruvförband! ¾Smörj alla smörjnipplar! ¾ Controllare la pressione dell aria nei pneumatici! ¾ Kontrollera alla hydraulikanslutningar och slangar sitter ordentligt och fungerar! ¾Åtgärda eller låt åtgärda alla brister omedelbart! Ta bort installationen av såmaskinstyrningen E-Manager. Se bruksanvisning E-Manager. 16

Bruksanvisning MAESTRO 12 / 18 SW LÄS DEN NOGA INNAN IDRIFTTAGNINGEN! BEVARA BRUKSANVISNINGEN! ART.: UTGÅVA:

Bruksanvisning MAESTRO 12 / 18 SW LÄS DEN NOGA INNAN IDRIFTTAGNINGEN! BEVARA BRUKSANVISNINGEN! ART.: UTGÅVA: Bruksanvisning MAESTRO 12 / 18 SW LÄS DEN NOGA INNAN IDRIFTTAGNINGEN! BEVARA BRUKSANVISNINGEN! ART.: UTGÅVA: 80430714 01/2015 EG-försäkran om överensstämmelse utbytbar utrustning (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

Bruksanvisning E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67

Bruksanvisning E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67 Bruksanvisning E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67 LÄS DEN NOGA INNAN IDRIFTTAGNINGEN! BEVARA BRUKSANVISNINGEN! ART.: 80720707 SV UTGÅVA: 02/2015 - Översättning av originalinstruktionsboken - Identifikation

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN 10/97 INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN Sweden AB Öttum SE-535 92 KVÄNUM Tel. +46(0)511-37 01 00 Fax. +46(0)511-37 00 07 9 T0569 1. FÖRORD REKORDVERKEN Sweden AB, Öttum S-535 92 KVÄNUM Tel. +46

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6254E

BRUKSANVISNING EE6254E BRUKSANVISNING EE6254E Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Installation CFX-750 EZ-Steer

Installation CFX-750 EZ-Steer Installation CFX-750 EZ-Steer Manual ID Install-EZ-3x Rev dat. 2011-05-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp 2 Installation

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

2ME KOMBIVAGN BREMEN

2ME KOMBIVAGN BREMEN 2ME KOMBIVAGN BREMEN Tack för att ni har valt en Kombivagn från Scandinavian Baby Alliance Läs igenom och spara denna manual för säkrare användning av produkten. Denna produkt är testad och godkänd enligt

Läs mer

Fettspruta med hävarm

Fettspruta med hävarm Fettspruta med hävarm 00 729 A402 S enligt DIN 1283-H-500 Industri Fettspruta ELITE K9 Industri Fettspruta 1 och 2 Standard Fettspruta S Användningsinstruktion Fettspruta med hävarm Innehåll 1. Allmänna

Läs mer

Star timmerspel Typ 45

Star timmerspel Typ 45 Star timmerspel Typ 45 Instruktionsbok och Reservdelsförteckning Industrigatan 467 40 Grästorp Tel: 0514-10505 Fax: 0514-51878 www.sonnys.se jorgen@sonnys.se Rätt till ändring av specifikation förbehålls

Läs mer

Tryckluftsdriven Fettspruta

Tryckluftsdriven Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktions- och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde 2. Allmänna säkerhetshänvisningar

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216402b

MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216402b MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216402b SE Släpdel MFC Den information som finns i anvisningen är de som är aktuella när monteringsanvisningen framställs. VBG förbehåller sig rätten att göra ändringar

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA DAN 0133 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen Kära kund För adekvat användning

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Om våra produkter. Rollator delar A E L I K

Om våra produkter. Rollator delar A E L I K Bruksanvisning A Om våra produkter Tack för att Du valt vår rollator! Vi rekommenderar att Du läser igenom hela en innan Du börjar använda produkten. Rollatorn är avsedd för både inom- och utomhusbruk,

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL Tack för att du valde ett IDG-Tools verktyg. Detta verktyg är tillverkat efter IDG-Tools krav på kvalitet och tillförlitlighet. Rätt hanterat kommer detta

Läs mer

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av Sängryggstöd Comfortabel Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Ryggstödet skall placeras på en resår- eller

Läs mer

Bruksanvisning Fjärås vikplogar 155 225

Bruksanvisning Fjärås vikplogar 155 225 Bruksanvisning Fjärås vikplogar 155 225 (Utgåva: 2014-08-04) Innehållsförteckning Om handboken 3 Garantiåtagande 3 Säkerhet 3 Montering 4 Flytläge & Pendling 4 Stödskor 4 El-ventil 4 Chockventil 4 Handhavande

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

Bruksanvisning. E-Manager Maestro SW 9.65. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80720706 sv Utgåva: 03/2014

Bruksanvisning. E-Manager Maestro SW 9.65. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80720706 sv Utgåva: 03/2014 Bruksanvisning E-Manager Maestro SW 9.65 Art.: 80720706 sv Utgåva: 03/204 Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! - Översättning av originalinstruktionsboken - Identifikation av maskinen

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Combikran Instruktionsbok och Reservdelsförteckning

Combikran Instruktionsbok och Reservdelsförteckning Combikran Instruktionsbok och Reservdelsförteckning Industrigatan 3 467 40 Grästorp Tel: 0514-10505 Fax: 0514-51878 www.sonnys.se info@sonnys.se Rätt till ändring av specifikation förbehålls Observera

Läs mer

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för skogsbränslehantering. 1 För den som vill läsa mer kan följande

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0/ Varning etta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok Chain grease Pump Kedjefettpump Installations- och användarhandbok Denna publikation innehåller installations- och användaranvisningar för Hultdins Kedjefettpump. Om tveksamhet skulle uppstå beträffande

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING L- & I-line Damm- & Bossavskiljare ZMA0405SE 2013-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk!

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Katherm NK. Golvkanalvärme med naturlig konvektion Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/installation_manuals I77/0// SE I SAP-Nummer 7779 . Katherm NK

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel.

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel. MV-5701-PT9i-9-2015 PT9i ROBOTIC POOL CLEANER Lycka till med ditt köp! PT9i är en teknologisk avancerad automatisk pool robot, som är enkel att använda. PT9I gör det lätt att hålla din pool ren. Följ nedanstående

Läs mer

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Transformatorhållare för bottenmontering Transformatorhållare för väggmontering Julius Blum GmbH Beslagsfabrik 697 Höchst, Österrike Tel.: +4 5578 705-0 Fax: +4 5578 705-44

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Översikt Handhavande av monteringsanvisningen Säkerhet Förutsättningar Avsett användningsområde Säkerhetsinstruktioner Ingrepp/ändringar och reservdelar Återvinning Standardskåp

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

LMC 175. Bruksanvisning

LMC 175. Bruksanvisning LMC 175 Bruksanvisning 1 Innehåll Inledning 3 Presentation..3 LMC 175..4 Leverans...4 Anslutning till elnätet..4 Montering av utrustningen...5 Montering av tillsatstrådspole..6 Att inleda svetsarbetet...8

Läs mer

Manual KM 600 / KM 800

Manual KM 600 / KM 800 Manual KM 600 / KM 800 Bruksanvisning i orginal BM 600 / BM 800 Innehållsförteckning 3 4 5 5 6 10 10 11 12 12 14 16 18 19 19 20 21 22 23 Inledning Beskrivning Fingerskyddet Manöverreglage Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini SE Installationsanvisning Trådlös öppningsdetektor mini 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 100 - Innehåll Förord...- 102 - Batterivarningsanvisningar...- 103

Läs mer

O.Bodins Maskin AB. Bruksanvisning i Original Hydrauliskt gaffelspridning-och sidoförskjutningsaggregat

O.Bodins Maskin AB. Bruksanvisning i Original Hydrauliskt gaffelspridning-och sidoförskjutningsaggregat O.Bodins Maskin AB Bruksanvisning i Original Hydrauliskt gaffelspridning-och sidoförskjutningsaggregat Reservdelslista och skötselinstruktion gällande B-rundstångsmodell. 2 Innehåll: Kapitel Sida 1. Utförande

Läs mer

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls!

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls! Skjutdrivning 2SB5 Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Utgåva 03.13 Ändringar förbehålls! Innehåll Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Innehåll Innehåll 1 Grunder... 3 1.1 Anvisningar beträffande

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0 W Varning Detta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

Användarmanual Lastbil

Användarmanual Lastbil Brandsläckningssystem för motorrum Användarmanual Lastbil Hydropneumatisk aktivering Mekanisk aktivering Elektrisk aktivering Utgåva 2012-1 Postadress: Box 8005 350 08 Växjö Fogmaker International AB Leveransadress:

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

TALLRIKSSPRIDARE. Friggeråkers Verkstäder AB FALKÖPING TALLRIKSSPRIDARE 1

TALLRIKSSPRIDARE. Friggeråkers Verkstäder AB FALKÖPING TALLRIKSSPRIDARE 1 TALLRIKSSPRIDARE Friggeråkers Verkstäder AB FALKÖPING TALLRIKSSPRIDARE 1 Huvudkontor Danska vägen 87 521 32 Falköping, Tel 0515-777 640, Fax 0515-801 88 Friggeråkers Verkstäder sedan 1937 Familjeföretaget

Läs mer

BRUKSANVISNING GÅBORD

BRUKSANVISNING GÅBORD BRUKSANVISNING S GÅBORD ADAM PLUS Innehållsförteckning ID-märkning 2 Syfte/Användningsområde 3 Funktioner 3 Normalt underhåll 3 Viktig information 4 Monteringsanvisning 5 Tillbehör 5 Förebyggande underhåll

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision Bruksanvisning PBK9-serie Vägningsplattformar med hög precision Gratulerar till valet av kvaliteten och precisionen hos METTLER TOLEDO. Korrekt användning av din nya utrustning enligt denna Bruksanvisning

Läs mer

EMOTEC L 09 Relay IPX4 D. Monterings- och bruksanvisning MADE IN GERMANY. DruckNr.: 29344292sw / -28.12

EMOTEC L 09 Relay IPX4 D. Monterings- och bruksanvisning MADE IN GERMANY. DruckNr.: 29344292sw / -28.12 EMOTEC L 09 Relay S Monterings- och bruksanvisning MADE IN GERMANY IPX4 D DruckNr.: 29344292sw / -28.12 1 Monteringsanvisning för effektbrytare EMOTEC L09 Relay Som standard levereras effektbrytaren för

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

KULT pro Power Entsafter

KULT pro Power Entsafter KULT pro Power Entsafter sv Användarguide 58 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV BC06 SV BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 1 Tekniska data... 2 Säkerhet...

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL a. Grattis b. Bilder på komponenter c. Olika Orramodeller d. Påspolning av lina e. Bromsinställning f. Mekanisk broms g. Montera bort gaveln h. Rullens funktioner i. Underhåll

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45 GESTRA Steam Systems SV Svenska Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil Innehåll Viktiga anvisningar Sidan Ändamålsenlig användning...4 Säkerhetsanvisning...4 Fara...4 Observera...4 DGRL (tryckkärlsdirektiv)...5

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V S v e n s k a Bruksanvisning 810777-01 Innehåll Sidan Viktiga anvisningar Ändamålsenlig användning... 3 Säkerhetsanvisning... 3 Fara... 3 Observera... 3 Direktiv

Läs mer