MANUAL SAFETRON 5000 S. 2-4 S. 5-7 P. 8-10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MANUAL SAFETRON 5000 S. 2-4 S. 5-7 P. 8-10"

Transkript

1 MANUAL SAFETRON 000 SE EN S. - S. -7 P

2 SE. KOPPLINGSPLINT -. Dagblockering Vid potentialfri slutning mellan plint och (jord) öppnar låset vid första öppningsimpulsen på plint 0 och eller och samt förblir öppet tills slutningen bryts.. Nödöppning / Tidsstyrning Vid slutning mellan plint och (jord) öppnar låset direkt och förblir öppet tills slutningen bryts.. Dörrmagnetkontakt Extern dörrmagnetkontakt alternativt till slutblecksmagnet, kopplas mellan plint och (jord). Jord (gnd) Används ihop med plintarna -. KOPPLINGSPLINT - Kopplingsplintarna - kopplas till låshuset med den medföljande - ledar kabeln. O.B.S rätt färg till respektive plint nummer. Se kopplingsschema. sid. KOPPLINGSPLINT - - Aktivering med spänning Aktiverar låset med en spännings impuls från t.ex porttelefon. - VAC /DC 0- Aktivering Aktivering av låset via potentialfri slutning mellan plint 0 och t.ex kortläsare,kodlås, nyckelbrytare.. KOPPLINGSPLINT - - Ingång för strömförsörjning - VDC inga krav beträffande polaritet. - VAC inga krav beträffande polaritet. Plint B. Utspänning = lika som matningsspänningen Strömförbrukning 0 mavid aktivering.. SABOTAGEBRYTARE Används för övervakning av styrenhet. Mikrobrytare aktiveras när styrenhetens lock avlägsnas..kopplingsplint - / NC - Larm Kontakt sluter / bryter vid öppen dörr i mer än min eller efter försök att låsa. Manipulation av kolv aktiveras om kolv inte nått sitt inre läge inom sek. Vid kabelbortfall - Dörr stängd kontakt sluter / när dörrmagnet är påverkad. - Dörr öppen Kontakt / bryter när dörrmagnet inte är påverkad. - Larm vredfunktion kontakt sluter/ bryter vid manuell öppning med vred. - Regel inne Kontakt sluter / bryter då regelkolven är inne i låskistan. - Regel ute Kontakt sluter / bryter då regelkolven är ute ( dörr låst) - Impuls signal Kontakt sluter / bryter vid öppnings impuls till låset( 0 och ). Kan användas till el slutbleck vid daglåsning. Vid aktivering av dörrautomatik seriekopplas med regel inne - 7. SABOTAGESKYDDAD KABEL Larm vid kabelbortfall plint -. VRIDPOTENTIOMETER / ÖPPET För justering av låsets öppettid. Justerbar, t = ca 0 sek. VRIDPOTENTIOMETER / STRÖMBEGRÄNSNING Ändra inte inställningen av strömbegränsning då denna vid leverans står i rätt läge. En ändring kan skada alternativt störa låsets funktion.. ON Lysdiod som indikerar att styrenhet är i drift.. HUVUDSÄKRING / RESERVSÄKRING Säkring T 00mA ( trög ) Jord (gnd) Bör kopplas till skyddsjord för att eliminera yttre störningar.

3 . CYLINDERRODDARE Modell 0,0,0,0 Vid montering av låshus och cylinder ska långa urtaget i cylinderroddaren peka uppåt på båda sidorna. Modell, Vid montering av låshus och cylinder ska långa urtaget i cylinderroddaren peka mot stolpen på låskistan på båda sidor SLUTBLECKSMAGNET Bakom t.ex. texten 0 på låshusets stolpe sitter avkänningen för slutblecksmagneten. Magneten placeras i slutblecket mitt för texten 0 på stolpen. Justeras för bästa funktion. 7 Microprocessor Sabotage Brytare Timer Magnetavkänning NC Strömbegränsning Batteribackup kort ( tillbehör ) TEKNISK DATA 0 B Lysdiod Säkring 00 ma Reserv säkring Drivspänning. Drivström vid aktivering. Drivström viloläge. För / frånreglingstid. Kabel. - VDC / - VAC inga krav beträffande polaritet 0mA Max totalt 0mA 0mA Under 0, sekunder trådar varav st kablar är reserv SE

4 Dagblockering Timer / Nödöppning Extern Dörrmagnet GND (jord) Sabotage kontakt Motorlås 000 serien BLÅ ROSA BRUN GUL GRÅ GRÖN RÖD VIT 7 Microprocessor Timer Reläutgångarna - är slutande () respektive brytande funktion ( NC ) Larm Dörr stängd Dörr Öppen Larm vred Regel inne Regel ute Impuls signal Skyddsjord NC Strömbegränsning Batteribackup kort ( tillbehör ) - VAC / DC Slutning Öppningsimpuls ( spännings impuls) Öppningsimpuls (potentialfri) 0 Lysdiod Reserv säkring Manöverspänning - VDC /- VAC Säkring T 00mA Exempel på koppling vid användning av dörrautomatik Öppningssignal Till Dörrautomatik Till Dörrautomatik Regel inne Impulssignal SE

5 Jord (gnd) Bør kobles till jording for å eliminere yttre forstyrrelser.. KOBLINGSPLINT -. Dagblokkering Ved potensialfri forbindelse mellom plint og (jord) åpner låsen ved første åpningsimpuls på plint 0 og eller og samt forblir åpen til forbindelsen brytes.. Nødåpning / Tidsstyrning Ved sluttning mellom plint og (jord) åpner låsen direkte og forblir åpent til slutningen brytes.. Dørmagnetkontakt Ekstern dørmagnetkontakt, alternativ til sluttstykkemagnet, kobles mellom plint og (jord).. Jord (gnd) Anvendes sammen med plinterne -.. KOBLINGSPLINT - Koblingsplinterne - kobles til låskassen med den medfølgende - leder kabel. O.B.S rett farge til respektiv plint nummer. Se koblingsskjema. side.. KOBLINGSPLINT - - Aktivering med spenning Aktiverer låsen med en spenningsimpuls fra f.eks porttelefon. - VAC /DC 0- Aktivering Aktivering av låsen via potensialfri slutning mellom plint 0 og f.eks kortleser, kodelås, nøkkelbrytere.. KOBLINGSPLINT - - Inngang for strømforsyning - VDC ikke polaritetsavhengig. - VAC ikke polaritetsavhengig. Plint B. Utspenning = like som innspenningen Strømforbruk 0 maved aktivering. SABOTASJEBRYTERE Anvendes for overvåkning av styreenhet. Mikrobrytere aktiveres når styreenhetens lås demonteres..koblingsplint - og NC st Plintrader med sluttende respektive brytende funktion - Alarm Sluttende kontakt ved åpen dør i mer enn min eller etter forsøk på å låse. Manipulation av reile aktiveres om ikke reilen når sin indre posisjon i løpet av sek. Alarm ved kabelbrudd - Dør stengt Sluttende / kontakt når dørmagnet er påvirket. - Dør åpen / brytende kontakt når dørmagnet ikke er påvirket. - Alarm knappvrider / nødutstyr Sluttende / brytende kontakt vid manuell åpning med knappvrider/nødutstyr - Reile inne Sluttende brytende kontakt når reilen er inne i låskassen. - Reile ute Sluttende / brytende kontakt når reilen er ute. ( dør låst) - Impuls signal Sluttende / brytende kontakt ved åpnings impuls til låsen 0 og. Kan benytted till el sluttstykke ved daglåsning.ved aktivering av dørautomatikk seriekobles med reile inne - 7. SABOTASJEBESKYTTET KABEL Alarm ved kabelbrudd plint -. VRIDPOTENTIOMETER / OPPETID For justering av låsens oppetid. Justerbar, t = ca 0 sek. VRIDPOTENTIOMETER/STRØMBEGRENSNING Endre ikke instillingen av strømbegrensningen da denne ved levering står i rett tillstand. En endring kan skade eller forstyrre låsens funktion.. ON Lysdiode som indikerer at styreenhet er i drift.. HOVEDSIKRING / RESERVESIKRING Sikring T 00mA ( treg )

6 . SYLINDERFALLE Modell 0,0,0,0 Ved montering av låshus og sylinder skal pilen i sylinderfallrøret peke oppover på begge sidene. Modell, Ved montering av låshus og sylinder skal pilen i sylinderfallrøret peke mot stolpen på begge sidene SLUTTSTYKKEMAGNET Bak teksten på låskassens stolpe sitter kontakten for sluttstykkemagneten. Magneten plasseres i sluttstykket midt før teksten på stolpen. Justeres for beste funksjon. 7 Mikroprosessor Sabotasje Brytare Timer Magnetkontakt NC Strømbegrensning Batteribackup kort ( tillbehør ) TEKNISK DATA 0 B Lysdiode Sikring 00 ma Reserv sikring Drivspenning. Strømforbruk ved aktivering. Hvilestrøm. Åpne / lukketid. Kabel. - VDC / - VAC ikke polaritetsavhengig 0mA Max totalt 0mA 0mA Under 0, sekunder tråder hvor av stk kabler er reserve

7 Dagblokkering Timer / Nødåpning Ekstern Dørmagnet GND (jord) Sabotasje kontakt Motorlås 000 serien BLÅ ROSA BRUN GUL GRÅ GRØNN RØD HVIT 7 Mikroprosessor Timer Releutgangene - er sluttende funktion ( ) respektive brytende funktion ( NC ) Alarm Dør stengt Dør Åpen Alarm vred Reile inne Reile ute Impuls signal Jording NC Strømbegrensning Batteribackup kort ( tillbehør ) - VAC / DC Sluttning Åpningsimpuls ( spennings impuls ) Åpningsimpuls (potensialfri) 0 Lysdiode Reserv sikring Driftstrøm - VDC /- VAC Sikring T 00mA Ekempel på kobling ved bruk av dørautomatikk Åpningssignal Til Dørautomatikk Til Dørautomatikk Reile inne Impuls signal

8 EN Ground Connect to ground to eliminate external disturbance.. TERMINAL -. Dayblocking Activating signal between terminal and (gnd) opens the lock when its activated between terminal 0 and or and then the dead bolt remains in its retracted position until disconnection.. Emergency opening / Timer connection Conected to ground ( terminal and )the dead bolt will immiediately go to its retracted / unlocked position and remain there until disconnection.. Door magnet switch Extern door magnet switch, alternativ magnet, for example placed in the door header instead of in the door strike, terminals and (gnd). Ground (gnd) Use together with terminals -. TERMINAL - Terminals - connect the wire cable to the lock case as per colour marking. TE correct colour in correct position. See wire diagram page. TERMINAL - / NC terminal strip with opening and closing function - Alarm Switch closes/opens when door is open for more then min or cycles to lock. - Door closed Switch closes/when door magnet is activated ( door closes ) - Door open Switch/opens when door magnet not is deactivated ( door opens ) - Pre alarm Switch closes/opens before alarm (terminals - ) for example when dead bolt is blocked - Dead bolt in Switch closes/opens when bolt is unlocked. - Dead bolt out Switch closes/opens when bolt is locked. - Impuls signal Switch closes/opens when activating terminals 0, Can be used to an electrik strikes when dayblocking is needed. To activate dooropener connects together with bolt in,. see example in wiring diagram.. TERMINAL - - Activating with power Activates lock with a power impuls as an exampel a card reader with a built in feeding voltage - VAC /DC 0- Activating Aktivates lock via potential free connection between terminal 0 and as exampel card reader, key switch, code reader.. TERMINAL - - Input power supply - VDC no polarity requirement - VAC no polarity requirement. Terminal B. Output voltage = same as power supply Powerconsumption when activated 0 mavid aktivering.. SABOTAGE SWITCH Used to monitor the controller. Micro switch is activated when the controll unit lid is removed. 7. SABOTAGE PROTECTED CABLE Prealarm when cabel cuts. Terminal -. POTENTIOMETER / OPENTIME For adjusting of locks opentime, t = ca 0 sek. POTENTIOMETER / POWERLIMITATION Do not change. Factory set.. ON LED indicates power is on the control unit.. MAIN FUSE/ SPARE FUSE Fuse T 00mA

9 . SYLINDERFALLE Modell 0,0,0,0 Mounting the cylinder on lock case. Arrow shall point upp on both sides. Modell Mounting the cylinder on lock case. Arrov shall point at face plate on both sides FACE PLATE MAGNET Behind the text 0 on face plate is the magnet sensor. Sabotage switch Magnet place infront of the text 0 on face plate. Adjust for best funktion.. 7 Microprocessor Timer Magnet sensor NC powerlimitation TECNICAL DATA 0 B LED Fuse 00 ma Spare fuse Power supply. Power consumption when activate. Power consumption standby. Unlocking / locking time. Cabel. - VDC / - VAC no polarity requirements 0mA Max totaly 0mA 0mA Under 0, sec wire whit parts are availible EN

10 Dayblocking Timer / Firealarm External Doormagnet GN Sabotage switch BLUE PINK BROWN YELLOW GREY GREEN RED WHITE 7 Microprocessor Timer Relay Outputs - () Normaly open (NC) Normaly closed Alarm Door Closed Door Open Pre Alarm Bolt in Bolt out Impulse signal Ground NC Power limit motor Battery backup card (accessories ) - VAC / DC Activate External active ( e.g. card reader) Activate signal (potential free) 0, 0 LED Spare fuse Power supply - VDC /- VAC FuseT 00mA Example on installation using automatic dooropener Signal to dooropener To dooropener Bolt in Impulse signal EN

11 SE UNDERHÅLL AV SAFETRON MOTORLÅS Underhåll av lås ska utföras av utbildad fackman Kontrollera att monterade vred, trycken och cylindrar fungerar tillfredsställande Vid behov smörj och/eller justera Vid normal användning smörjes låshusets mekaniska delar gång per år. Använd ett smörjmedel som inte innehåller grafit eller lösningsmedel Vid högfrekvent användning smörjes låshusets mekaniska delar efter behov. Smörjning av regelkolv behövs ej.smörjning av regelkolv påverkar funktionen negativt. ( glider på teflonplattor ) Låshusets elektriska delar är underhållsfria Kontrollera och justera vid behov att dörren stängs korrekt. För att uppnå detta kan t.ex. dörrens gångjärn liksom dörrstängare behöva justeras. En dålig dörrfunktion påverkar låsfunktionen negativt EN MAINTENANCE SAFETRON MOTOR LOCK Maintenance should be performed by a trained professional Ensure that mounted knobs, handles and cylinders are working satisfactory If necessary, lubricate and / or adjust Approximately once a year, a small amount of designated grease can be applied on latches and bolt. Highly frequented doors may need maintenance whith shorter intervals Lubrication of dead bolt is not needed Electric parts need maintenance Check and adjust the entire door environment 07

12 Safetron AB Box, Kolvgatan 7 00 Karlstad Tel: +(0)- 0 Fax: +(0)- 0 7 Mail: Internet:

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth English Svenska Art.no. Model 38-3385 SM-8366UBR Ver. 201008 English Bluetooth Car Stereo Art. No. 38-3385 Model SM-8366UBR Please read the entire instruction

Läs mer

V 2.2. Digital Door Lock Multi Point. Installation Guide. An ASSA ABLOY Group brand

V 2.2. Digital Door Lock Multi Point. Installation Guide. An ASSA ABLOY Group brand V 2.2 Digital Door Lock Multi Point Installation Guide An ASSA ABLOY Group brand 1 Innehåll i förpackning Innhold i forpakning Pakken indeholder: Content in box 1. Behör in och utsida 1. Innvendig og utvendig

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

Original instructions. Thermozone PA2200C

Original instructions. Thermozone PA2200C Original instructions Thermozone PA2200C SE... 14 GB... 20 PA2200C 1026 / 1536 / 2026 20 10 345 90,5 min 500 157 2 m 157 min 500 min 500 157 22 40 210 1050 / 1560 / 2050 165 Cu ø15 53 184 71 40 Fig.1 Glandø17,5

Läs mer

English 1-3 Norsk 4-6 Svenska 7-9. Lightcontrol manual Qbic & Harmony

English 1-3 Norsk 4-6 Svenska 7-9. Lightcontrol manual Qbic & Harmony English 1-3 Norsk 4-6 Svenska 7-9 Lightcontrol manual Qbic & Harmony SwitchDim [SWD] Control the impulse switch to turn light On/Off or dim from 0-100%. Adjusting lightlevel With a short push you switch

Läs mer

V 2.3. Digital Door Lock Single Point. Installation Guide. An ASSA ABLOY Group brand

V 2.3. Digital Door Lock Single Point. Installation Guide. An ASSA ABLOY Group brand V 2.3 Digital Door Lock Single Point Installation Guide An ASSA ABLOY Group brand 1 Innehåll i förpackning Innhold i forpakning Pakken indeholder: Content in box 1. Behör in och utsida 1. Innvendig og

Läs mer

SYSTEM 1-2-3 SYSTEM WP/CP

SYSTEM 1-2-3 SYSTEM WP/CP SE D NO SYSTEM 1-2-3 SYSTEM WP/CP SE D NO Monteringsinstruktioner Monteringsanvisning Installation instructions 1/12 2 2 SE LÄS DETTA FÖRST! VI BER DIG ATT LÄSA DESSA MONTERINGSINSTRUKTIONER NOGGRANT INNAN

Läs mer

MAC Ope ra tor Terminal

MAC Ope ra tor Terminal MITSU BIS HI ELECTRIC MAC Ope ra tor Terminal Human-Machine-Interface User's Manual English/Svensk Expansion Card IFC ETTP/ETCX MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. FACTORY AUTOMATION ENGLISH Manual IFC ETTP,

Läs mer

Digital Tv Box STC-IP3020

Digital Tv Box STC-IP3020 Bruksanvisning User Guide Digital Tv Box STC-IP3020 Powered by Zenterio Ändringar och förbättringar Zenterio arbetar ständigt med vidareutveckling av befintliga och nya produkter. Därför förbehåller vi

Läs mer

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals ... EN DISHWASHER USER MANUAL 2 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 17 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 33

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals ... EN DISHWASHER USER MANUAL 2 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 17 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 33 ESI 45010...... EN DISHWASHER USER MANUAL 2 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 17 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 33 2 www.electrolux.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS..................................................

Läs mer

REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer

REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer Bruksanvisning REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer P-band 0 % 100 0 % 100 SETPOINT Systemair Industrivägen 3, 739 30 Skinnskatteberg Tel 0222 440 00 - Fax 0222 440 99 mailbox@systemair.se

Läs mer

Trycktransmitter SLT900 Dränkbar nivåtransmitter för VA och processindustrin

Trycktransmitter SLT900 Dränkbar nivåtransmitter för VA och processindustrin Trycktransmitter SLT900 Dränkbar nivåtransmitter för VA och processindustrin Transmitter SLT900 Submersible level transmitter for water/waste and the process industry Bruksanvisning Operating Instructions

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

EN SV. Mifare Reader MF1040 & MF1050. HW version 1.6 or later. Installation Note. Siemens AG

EN SV. Mifare Reader MF1040 & MF1050. HW version 1.6 or later. Installation Note. Siemens AG EN SV Mifare Reader MF1040 & MF1050 HW version 1.6 or later Installation Note MF1040 MF1050 Siemens AG ENGLISH MF1040 & MF1050 Installation Description MF1040 and MF1050 is a compact Smartcard reader using

Läs mer

Home Base Unit User Manual. Brukerveiledning Bruksanvisning

Home Base Unit User Manual. Brukerveiledning Bruksanvisning Home Base Unit User Manual Brukerveiledning Bruksanvisning English 4 Norsk 16 Svenska 28 User- & Installation Manual Indicator light Battery cover Antenna Pairing button Main switch alarm Main switch

Läs mer

OPERATING INSTRUCTIONS. Multibox Professional 3T. 3 Channel Head End. English. Svenska. design for TV

OPERATING INSTRUCTIONS. Multibox Professional 3T. 3 Channel Head End. English. Svenska. design for TV OPERATING INSTRUCTIONS Multibox Professional 3T 3 Channel Head End English Svenska design for TV 1 1. Contents 1 Contents 2 2 Unpacking your Multibox PRO 3 3 Introduction 4 4 Information about digital

Läs mer

EDW-100 82324-2. Installation Note. EDW-100 Ethernet adapter till Bewator 2010 Omnis system

EDW-100 82324-2. Installation Note. EDW-100 Ethernet adapter till Bewator 2010 Omnis system EDW-100 82324-2 Installation Note 08-50 SE EN EDW-100 Ethernet adapter till Bewator 2010 Omnis system Inledning EDW-100 är en industrianpassad Ethernetadapter med seriellt gränssnitt till Bewator- 2010

Läs mer

VR 20/25 SD20 RTE/KRT 230V ~ ... 13 ... 3 ... 8 AV20/25 JVF20/25 TRV20/25 BPV10

VR 20/25 SD20 RTE/KRT 230V ~ ... 13 ... 3 ... 8 AV20/25 JVF20/25 TRV20/25 BPV10 VR 20/25 AV20/25 SD20 JVF20/25 TRV20/25 BPV 230V ~ RTE/KRT C SE... 3 GB... 8 GB... xx FR... 12 RU... 13 DE... xx PL... xx DE... 14 FI... 15 PL... 16 VR 20/25 VR 20/25 For regulating the waterflow in water-heated

Läs mer

Digital TV Box STC-Zi3219C

Digital TV Box STC-Zi3219C Bruksanvisning User Guide Digital TV Box STC-Zi3219C Powered by Zenterio v10 STC-Zi3219C User Guide Swe-Eng.indd 1 7/20/2011 11:43:55 AM Ändringar och förbättringar Zenterio arbetar ständigt med vidareutveckling

Läs mer

INNEHÅLL. Rev 20140115.280

INNEHÅLL. Rev 20140115.280 Bruksanvisning INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 20 8 REDIGERA KANALER... 21

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE. Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN. DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer

A TASTE OF THE FUTURE. Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN. DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer Bryggning i kanna med automatisk vattenpåfyllning Brewing in pot with automatic water

Läs mer

Gas Grill with 4 burners

Gas Grill with 4 burners Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Gas Grill with 4 burners Gasolgrill med 4 brännare / Gassgrill med 4 brennere Masterline ENG SE NO Item No. 6235-1216 ENG Thank you for choosing to purchase a product

Läs mer

OPERATING INSTRUCTIONS ETC-100. Professional CATV COFDM to QAM Transmodulator. English. Svenska. design for TV

OPERATING INSTRUCTIONS ETC-100. Professional CATV COFDM to QAM Transmodulator. English. Svenska. design for TV OPERATING INSTRUCTIONS ETC-100 Professional CATV COFDM to QAM Transmodulator Svenska design for TV 1 Contents 1. Introduction 2. Unpacking the unit 3. Connections and indications 4. Settings with PALM

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP Läs noga igenom denna bruksanvisningen och säkerhetsanvisningar, innan du börjar installera och använda värmepumpen. 2 INNEHÅLL Säkerhetsanvisningar...3 Driftstemperatur...5 Beskrivning

Läs mer

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng Innehållsförteckning SVENSKA Grattis till

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual a x e m a Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 - Tekniska funktioner /Standardvärden 4 - Aktivering av läsaren 5 - Ändra

Läs mer

SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni

SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni FAQ Manual SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni Rev I, SE, GB 1 SE VANLIGA FRÅGOR OM CONTROL OMNI 4 1.1 När man använder Auditiv scanning så huggs orden av

Läs mer

GRAF MINIRENINGSVERK. Installati ons- och monteringsanvisningar för systemet Graf Easy Professi onal i Carat S septitank. www.conclean.

GRAF MINIRENINGSVERK. Installati ons- och monteringsanvisningar för systemet Graf Easy Professi onal i Carat S septitank. www.conclean. GRAF MINIRENINGSVERK Installati ons och monteringsanvisningar för systemet Graf Easy Professi onal i Carat S septitank www.conclean.se Tel 019500 03 00 info@conclean.se info@graf.info www.graf.info Installation

Läs mer

NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning:

NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning: NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning: Introduktion 2 Vad gör NX-5? 2 Daglig användning 2 Säkerhetslarm 2 Inbrottsalarm 3 Hur fungerar de olika funktionerna

Läs mer

Innehåll Innehåll Svenska

Innehåll Innehåll Svenska Innehåll Innehåll Innehåll... 1 Säkerhetsinformation... 2 VIKTIGT Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga... 2 Att komma igång... 3 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 3 Miljöinformation...

Läs mer