Studentpolitisk program Halmstad Studentkår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studentpolitisk program Halmstad Studentkår"

Transkript

1 Studentpolitisk program Halmstad Studentkår

2 Innehåll Inledning... 2 Utbildningspolitiska grunder... 3 Grundsyn Studenten som medaktör Högskolans roll i det omgivande samhället... 4 Högskolans organisation... 4 Utbildning... 5 Den vetenskapliga grunden... 5 Prioritering mellan grundutbildning och forskning... 5 Föreläsares kompetens... 5 Positiv särbehandling... 6 Fri dimensionering... 6 Kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring... 6 Kursvärderingar... 7 Avgiftsfri utbildning... 7 Uppdragsutbildning... 8 Sommarkurser... 8 Mångfald... 9 Alumniverksamhet... 9 Internationalisering Internationalisering i utbildningen Internationalisering på hemmaplan Utlandsstudier Praktik-, projekt- och examensarbete utomlands Disciplin Regionalt och Nationellt påverkansarbete Student på heltid Boende Kollektivtrafik Högskolans interna kommunikation Studentinflytande och studenträttigheter Beslutande organ och kårarbete Styrdokument och schema Utformning av utbildning Studiemiljö och studenters hälsa Studiemiljö Studenthälsan Examination Utformning av examination Examinationssal Inrapportering av resultat till CSN Studentlitteratur Informations- och kommunikationsteknologi Datortillgång och e-post Biblioteket /20

3 Inledning SPP klargör Halmstad Studentkårs ställningstagande i olika studentpolitiska frågor. Halmstad Studentkår benämns nedan Kåren. SPP:n har tre huvudsyften: Det skall tjäna som vägledning och vara åsiktsbildande för studentrepresentanter i olika nämnder och råd. Klargöra Kårens ståndpunkter för Högskolan i Halmstad (HH) vid framtagandet av underlag till olika beslutande och rådgivande organ. Tjäna som vägledning och hjälp i vissa sakfrågor, ex. gentemot HH, kommun, region och riksdag. Dokumentet ses över varje år och vid behov revideras på verksamhetsårets andra medlemsmöte. Kårstyrelsen förbehåller sig tolkningsföreträde av detta dokument tills medlemsmöte har yttrat sig. 2/20

4 Utbildningspolitiska grunder Grundsyn Kåren har en utbildningspolitisk grundsyn som vilar på alla individers rätt till utbildning. Ingen skall behöva avstå högre utbildning inom högskolevärlden på grund av sociala eller ekonomiska skäl. Kåren skall diskutera förutsättningarna för den högre utbildningen vid HH och föra fram tydliga åsikter om hur den skall utvecklas och förbättras. Högre utbildning styr i mångt och mycket kunskapsutvecklingen genom det sätt på vilket kunskap skapas och förmedlas på. Det är en ansvarsfull roll och det är därför viktigt att utbildningen grundar sin verksamhet på värdet av demokrati, jämställdhet och jämlikhet. att alla studenter skall ges lika rättigheter och möjligheter till studier vid HH Studenten som medaktör Utgångspunkten för alla beslut som rör Högskolan skall vara: studenten som medaktör. Detta synsätt innebär att HH ser studenternas kunskap och erfarenheter som betydelsefulla för högskolans och utbildningarnas utveckling. Som medaktör är det självklart att studenten kan och bör bidra till planering såväl som genomförande av undervisningen. Studenten får med detta synsätt även medansvar för sin utbildning. 3/20 Det är studenten som är grunden till allt som görs på högskolan från utbildning till administrativa processer. Det är därför av största vikt att studenten sätts i centrum och att alla beslut och processer utgår ifrån studenten. att studenten ses som medaktör och medansvarig i allt som rör HH att studenten ses som en central del i verksamheten och att besluten utgår ifrån studenten som fokus att alla processer som finns på skolan utarbetas och omarbetas utifrån studentens väg genom utbildningen som central process

5 Högskolans roll i det omgivande samhället Högskolan spelar flera viktiga roller i samhällets utveckling. Den skapar arbete och tillväxt, samtidigt som den verkar som en kulturbärare. Den överför och avspeglar även traditioner och värderingar som finns i vårt samhälle. Högskolans roll är samtidigt att kritiskt granska och ifrågasätta dessa traditioner och värderingar. Högskolan skall värna om politiska mål såsom demokratiska ideal, en humanistisk människosyn, förståelse för olika kulturer, internationella förhållanden, miljöaspekten samt jämställdhet och jämlikhet. Det är väsentligt att Högskolans verksamhet präglas av en öppenhet som stimulerar en bred debatt. att HHs roll är att kritiskt granska omvärlden att HH bör ha en ledande roll i utvecklingen av regionen och vara en naturlig och viktig del av det omgivande samhället att Högskolan levererar en kvalitativ och konkurrenskraftig utbildning som kommer studenten och samhället till nytta att Högskolan skall vara aktiv opinionsbildare i utbildningsfrågor Högskolans organisation Den 1 januari 2011 upphörde en stor del av Högskoleförordningen att gälla. Detta innebär att högskolor och universitet idag har en större autonomi och rätt att själva bestämma över sin organisationsstruktur. Enligt den nya Högskoleförordningen behöver HH endast ha en styrelse och en rektor. Beslut som idag fattas på flera olika nivåer i organisationen behöver enligt Högskoleförordningen fortsätta att fattas på dessa nivåer utan man kan göra styrelse och rektor till närmast enväldiga. Det är viktigt att arbeta för att Högskolan fortsätter ha beslutanderätt längre ner i organisationen än rektor. De styrelser och nämnder som finns gör ett enormt arbete och tar många av de beslut som annars skulle behöva tas av rektor. Dessa styrelser och nämnder säkerställer inte bara studenternas inflytande utan även kollegiets inflytande i organisationen. 4/20 att HH fortsatt arbetar med en organisationsstruktur som innebär att beslut kan tas i styrelser och nämnder att studentrepresentanter och representanter för kollegiet har rätt att ingå i alla dessa nämnder och styrelser att studenter och lärare har lika representation i alla nämnder och råd

6 Utbildning Den vetenskapliga grunden All utbildning och bildning vid HH har som uppgift att ge studenten en uppsättning verktyg för att objektivt, kritiskt och kreativt analysera kunskap utifrån olika perspektiv. För att detta skall kunna uppnås krävs att vetenskaplig och konstnärlig grundutbildning och forskning följs åt i samverkan. att all högskoleutbildning skall vila på vetenskaplig och/eller konstnärlig grund att utbildningen skall ge studenten verktyg för att tillgodogöra sig kunskap genom objektiv, kritisk och kreativ analys utifrån olika perspektiv att studenten ska ges möjlighet aktivt deltaga i en levande forskningsmiljö under hela sin studietid samt kommer i kontakt med forskning inom de aktuella ämnesområdena Prioritering mellan grundutbildning och forskning HH har en lång tradition och stor kunskap i att bedriva grundutbildning och har en stor konkurrenskraft inom detta område att grundutbildningen skall prioriteras högst vid HH 5/20 Föreläsares kompetens För att studenter ska kunna ta till sig kunskap krävs det att föreläsarna är kompetenta och kunniga inom sitt område. En föreläsare måste även kunna föreläsa på ett pedagogiskt och varierande sätt. att föreläsare vid HH skall ha stor kunskap inom ämnesområdet samt engagera och stimulera studenternas intresse för ämnet att provföreläsningar skall gälla samtliga vid nyanställningar och befordringar att HH ska ge föreläsare möjligheter till fortbildning och pedagogiska utveckling att pedagogiska meriter, näringslivserfarenhet och forskningserfarenhet skall vara meriterande vid tjänstetillsättning att adjunkternas tillsättning skall granskas av läraranställningsutskottet

7 Positiv särbehandling Kåren anser att en mångfald av olika förebilder är viktiga i högskolevärlden. Vid tjänstetillsättningar är det viktigaste dock att en individs erfarenhet och kompetens är avgörande. Kön, ålder, etniskt ursprung etc. kan ses som en fördel och då ska detta motiveras vid anställningen, men får ej vara den främsta meriten. Därför ställer sig Kåren emot positiv särbehandling. att positiv särbehandling inte skall användas vid anställning Fri dimensionering Begreppet fri dimensionering innebär att alla som söker till en utbildning och har rätt behörighet skall antas till utbildningen. Detta är en viktig princip av flera anledningar, inte minst då det finns ett allt större tryck på att examinera utifrån arbetsmarknadens krav. Den fria akademin, eller bildning för bildningens egen skull, måste vara en aspekt som respekteras och i den aspekten är just fri dimensionering oerhört viktigt. Dock finns det ett antal problem med att införa systemet, dels skulle arbetssituationen för lärare lätt bli ohållbar om antalet studenter skiljer sig väsentligt från en termin till en annan. Vidare riskerar det att leda till att utbildningskvaliteten blir lidande. Kåren anser att fri dimensionering inte går att uppfylla med dagens system att fri dimensionering inte ska införas då det finns stora risker att kvaliteten på utbildningen påverkas att fri dimensionering principiellt är positivt 6/20 Kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring Bra kvalitet och kvalitetssäkring bidrar till en positiv utveckling av utbildningen och arbetet på högskolan och fungerar som ett viktigt konkurrensmedel gentemot andra lärosäten. Studenterna och deras utvärderingar är en viktig del i kvalitetsförbättringsprocessen då de har en annan infallsvinkel och då det är de som ska gynnas av utbildningen. Det är ledningens ansvar att tillse att kvalitetsutvecklingen bedrivs aktivt och systematiskt. Ledningen svarar dessutom för att skapa förståelse för vikten av en hög kvalitet bland samtliga involverade i HHs verksamhet. Studentens intressen är primära då utbildningens kvalitet avgör hur studenten kommer att klara sina uppgifter i en framtida yrkesroll. Det är ur både studentens och samhällets perspektiv betydelsefullt att den högre utbildningen har en inbyggd kvalitetsutveckling och att utbildningen expanderar med hög kvalitet. att HH skall arbeta för ett enhetligt kvalitetsledningssystem att HH skall bedriva arbetet utifrån ett hållbart kvalitetsledningssystem att studenter på alla nivåer ska ges möjlighet till att vara aktiva och delaktiga i kvalitetsarbetet att HH skall verka för bibehållen kvalitet vid expanderande utbildningar att man internt på HH har en ansvarig för att följa upp kvalitetsarbetet

8 Kursvärderingar Det är för studenterna som högskolan finns och är dessa inte nöjda med det som ges bör man se över och förbättra utbudet. Kursutvärderingar är ett formidabelt sätt att få in de åsikter som behövs för att kvalitetssäkra och vidareutveckla utbildningen. Utvärderingar behandlas i den kursansvariga institutionens styrelse. Detta är viktigt för att få till stånd förändringar enligt framförda synpunkter med studenten som medaktör. Huvudansvaret för att utvärderingarna genomförs ligger på institutionerna. De justerande kursutvärderingarna tas upp i respektive styrelse. att baserat på kursutvärderingar och kursplaner skall alla kurser vid HH utvärderas samt följas upp systematiskt för att ligga till grund för kvalitetssäkring och vidareutveckling av utbildningen att alla kursutvärderingar skall behandlas i speciella utvärderingsgrupper på varje sektion att studenter är delaktiga i utvärderingsprocessen samt får vetskap om de förändringar som tidigare kursutvärderingar medfört att alla kursansvariga skall genomgå en utbildning i kursvärdering att kursvärderingarna skall ske anonymt att de justerade kursutvärderingarna tas upp i respektive styrelse att alla kursutvärderingar skall offentliggöras i anslutning till kursplan på HH:s hemsida att kursvärderingar utförs på alla kurser och att de används som underlag till förbättringsåtgärder på kursen att de förändringar som kursutvärderingarna genererat presenteras vid nästa kursstartstillfälle att varje kursutvärdering skall ske på det språk som kursen genomförs på att även utvärdering med syfte att utvärdera program eller kursblock skall genomföras att tillfälle för skrivande av kursutvärdering ges inom ramen för kursen att Kåren automatiskt får ta del av alla analyserade kursvärderingar 7/20 Avgiftsfri utbildning Inom grundutbildningen vid HH ska all utbildning vara avgiftsfri. Kurser ska vara utformade så att studenten slipper bära onödiga kostnader. Kursansvariga ska beakta detta vid val av kurslitteratur etc. Redovisningar kan med fördel göras med hjälp av elektronisk media, dels för att bespara studenten utskriftskostnader, men även för att spara naturresurser. HH ska aktivt verka för att minimera studenternas kostnader för studiebesök, projekt och dylikt. Strävan att minska studentens kostnader för att genomföra sin utbildning får dock inte drivas så långt att kvaliteten i utbildningen riskerar att bli lidande, utan ska inriktas mot onödiga kostnader. att utbildningar vid HH ska vara avgiftsfria att obligatoriska kursmoment ska vara kostnadsfria för studenten att högskolan aktivt ska verka för att minimera studenternas kostnader i samband med studier

9 Uppdragsutbildning För att uppdragsutbildning skall vara önskvärd verksamhet vid HH, måste den erbjuda både forskning och utbildning en kvalitetshöjande effekt. Kåren kan aldrig acceptera att utbildning som bedrivs genom ordinarie kursutbud får en sämre kvalitet på grund av uppdragsutbildning. att kunskap som kommer lärare till gagn via uppdragsutbildning också skall komma grundutbildningen till godo att uppdragsutbildning skall täcka sina egna kostnader att högskoleutbildningar som är anpassade till en viss arbetsgivare och dess arbetssätt endast får förekomma som uppdragsutbildning Sommarkurser Sommarkursernas enda förändring är att de ges på sommaren, i övrigt har dessa kurser samma innehåll och utformning som under det övriga året. att sommarkurser håller samma kvalité som kurser under det övriga året att HH erbjuder sommarstudenterna service likvärdig med den som ges under terminerna 8/20

10 Mångfald Med en alltmer heterogen studentgrupp och med en studentgrupp som är ständigt växande är det viktigt att HH tar sitt ansvar för sina studenter. Det är många som aldrig avslutar sina studier på grund av att man inte är van vid den akademiska miljön och att man inte får den hjälp man behöver för att klara av studier på högre nivå. Det är av största vikt för Högskolan att se till att så många som möjligt stannar kvar i utbildningen tills examen uppnås inte bara för studentens skull utan även för Högskolans ekonomiska situation. att det ska finnas lättillgänglig och gratis hjälp för de studenter som av särskilda skäl behöver extra stöd för att klara av sina studier vid Högskolan att HH ständigt utvärderar och förbättrar befintliga stödfunktioner samt skapar nya stödfunktioner att Högskolan aktivt arbetar för att alla studenter känner sig välkomna och trygga i den akademiska miljön på Högskolan att Högskolan utvecklar alternativa examineringsformer som inte sänker kvalitén på utbildningen men ökar tillgängligheten för fler att de studenter som hoppar av följs upp av Högskolan för att ta reda på varför man hoppade av att HH inte förutsätter att studenten kommer från akademiska miljöer och känner till de akademiska arbetssätten Alumniverksamhet För att säkerställa en god återkoppling av det som studenterna efter examen anser om utbildningen vid HH och för att ge före detta studenter möjlighet att hålla kontakten är det viktigt att Högskolan erbjuder alumniverksamhet, en verksamhet för före detta studenter vid Högskolan. En väl fungerande alumniverksamhet resulterar oftast i att befintliga studenter ges möjlighet att skaffa sig ett brett kontaktnät mot näringslivet och på så vis har bättre förutsättningar på en tuff arbetsmarknad. Det kan även leda till att man får den återkoppling man behöver för att öka motivationen till fortsatta studier. 9/20 Kåren anser att det skall finnas väl fungerande alumniverksamhet vid HH. att Högskolan utnyttjar sin alumniverksamhet för att ge återkoppling och feedback till studenterna inne i utbildningarna

11 Internationalisering I mötet mellan olika kulturer skapas en unik förståelse för hur andra människor lever och tänker. Dagens globala samhälle kräver ett utbildningsväsende som förstår och vidareutvecklar de kunskaper internationaliseringen grundas på. Internationalisering är en viktig del av den mångfald som högskolan skall eftersträva. Internationalisering i utbildningen För att HH skall klara konkurrens, internationell som nationell, är det av yttersta vikt att verksamheten håller högsta klass. De lärare som bedriver undervisning och handledning på ett annat språk skall behärska språket som de undervisar i. Det är viktigt att utresande studenter har tillräckligt höga språkkunskaper för att klara av att aktivt delta i de studier som ges vid det mottagande universitetet så att de kan återföra sina erfarenheter. Det är viktigt att de utbytespartners som HH arbetar med är av hög klass och att man kan tillgodoräkna sig de kurser man läser. För att HH skall veta att utbytesavtalen håller en hög kvalitet, krävs en kontinuerlig granskning och uppföljning. För att våra studenter skall ha goda förutsättningar vid arbete och vidare studier utomlands är det viktigt att de examina som HH ger är internationellt gångbara. att internationaliseringen genomsyrar all utbildning att studievägledarna aktivt skall hjälpa studenter för en fungerande utbytesverksamhet att utresande studenter erbjuds språkstudier vid behov att regler gällande tillgodoräknande skall vara tydliga, enkla och samma för alla lärosäten på högre nivå att det skall finnas en möjlighet att överklaga tillgodoräknade av kurser lästa vid ett utländskt lärosäte att utbytesavtal kontinuerligt skall utvärderas och följas upp av Internationella Avdelningen på HH att examensbevisen skall vara internationellt gångbara att förberedandeprov i samband med utbytesverksamhet skall vara avgiftsfria att lärare och övrig personal uppmuntrar studenter till att läsa en del av sin utbildning utomlands att HH skall arbeta aktivt för att skapa balans mellan utgående och inkommande utbytesstudenter 10/20

12 Internationalisering på hemmaplan HHs internationella profil är beroende av hur internationaliseringen fungerar på hemmaplan. Detta innefattar bland annat att ett större antal kurser bedrivs på ett annat språk än svenska. Det är viktigt att vi tänker globalt och inte fokuserar enbart på västvärlden. Det är viktigt att se alla med internationella erfarenheter som resurser i den dagliga verksamheten vid högskolan. Ett flertal studenter söker sig utanför utbytesavtalen, så kallade freemovers. Detta gäller såväl studenter från HH såsom studenter från andra länder. att öka antal kurser som bedrivs på det språk som är relevant för kursen att HH skall verka för mångfald bland gästföreläsare att studenter och anställda som har tillbringat en tid vid ett utländskt lärosäte bör användas som en resurs vid HH att Högskolan aktivt verkar för att inte bara studenter, utan även lärare och administrativ personal får tillgång till utbytesverksamhet. att Högskolan på bästa sätt förbereder sina studenter för en internationell arbetsmarknad. att HH bör i studierelaterade frågor stötta in- och utgående studenter som väljer att studera som freemovers vid lärosätet. att möjliggöra kurser på svenska och engelska för internationella studenter Utlandsstudier En del av internationaliseringen är att studera i ett främmande land. Utlandsstudier har många fördelar, studenterna får en ovärderlig insikt i ett annat lands utbildningsstruktur, kultur och miljö, det är även meriterande vid anställningar. Få studenter väljer att tillbringa en del av sin studietid utomlands. För att råda bot på detta är det av stor vikt att information om möjligheterna finns samt att de lärosäten avtal skrivs med har intressanta och relevanta utbildningar för HH:s studenter. 11/20 att alla studenter som uppfyller behörighetskraven för utlandsstudier bör erbjudas möjlighet att delta i internationellt utbyte vid HH, inom ramarna för utbytesavtalen att internationella studier skall kvalitetssäkras i samma utsträckning som svenska studier

13 Praktik-, projekt- och examensarbete utomlands Det finns studenter som väljer att förlägga sin praktik-, projekt- och/eller sitt examensarbete utomlands. Högskolan bör aktivt hjälpa studenter vid deras sökande av praktikplats då det kan vara svårt att ordna på egen hand. att HH uppmuntrar till, stödjer och förbereder sin personal och sina studenter för praktik-, projekt-, uppsats- och examensarbeten utomlands Disciplin Fusk är den vanligaste anledningen till att studenter blir avstängda. Kåren accepterar inte under några omständigheter fusk som metod för att klara en examination. Att vara anklagad för fusk är en stor påfrestning för den berörda studenten och detta påverkar dennes studier. Där fusk förekommer finns det en möjlighet att studenten kan befinna sig i en svår situation i livet eller ha studieproblem. att alla misstänkta studenter betraktas som oskyldiga tills motsatsen bevisats att HH handlägger ärenden som rör fusk skyndsamt och att studenten som misstänks för fusk utan dröjsmål meddelas om de konsekvenser som följer på en eventuellt fällande dom att alla som fuskat behandlas lika att konsekvenserna vid fusk blir samma för alla studenter att HH följer upp den student som fuskat och utreder varför att HH vid eventuella problem hjälper studenten i största möjliga mån att konsekvenserna för fusk inte är orimliga i förhållande till agerandet 12/20

14 Regionalt och Nationellt påverkansarbete Student på heltid Studier på heltid bör kunna jämställas med arbete på heltid i näringslivet då studenterna i största mån lägger ner ungefär samma tid. Det förekommer stora skillnader i studiemetoder inom olika utbildningar. En del utbildningar bedrivs till största delen genom lärarledda aktiviteter och andra främst genom självstudier. Detta innebär att studiesituationen varierar mycket beroende på vilken utbildning studenten läser. att studier på heltid skall vara jämförbara med 40 timmars arbetsvecka vid förvärvsarbete att en utbildningsvecka skall vara 40 timmar oavsett vilken utbildning man läser att lärarledd undervisning och självstudier skall bli tidsmässigt jämförbart Boende För att säkerställa studenters trygghet är det av största vikt att Kåren, HH och Halmstads Kommun samarbetar för att studenter som vill flytta till Halmstad ska kunna hitta ett acceptabelt boende. I Halmstad bör det finnas ett varierat boendeutbud av rimlig standard. Kollektivtrafik För att den stora grupp som pendlar inte skall påverka och inverka negativt på föreläsningar och övrigt skolarbete bör det ligga i HHs intresse att påverka kollektivtrafiken i regionen att förbättra kommunikationerna avsevärt. Det är viktigt att de medel man använder för att pendla till och från högskolan håller en rimlig standard och erbjuder en lugn, stressfri miljö för att studenterna skall kunna utnyttja tiden till exempelvis självstudier. Det är av yttersta vikt att kollektivtrafiken, i största möjliga mån, håller de tider som angivits för avresa och ankomst. 13/20 att Kåren och HH får vara med och påverka framtidens pendeltrafik i Halmstad och Halland

15 Högskolans interna kommunikation HH omfattar personal och studenter. För alla parters bästa bör ett lättillgängligt och enhetligt kommunikationssystem finnas. Många stora organisationer kräver ett system som är enhetligt och enkelt att använda för att få ut viktig och relevant information. Studenter är mycket styrda av den information de kan hitta på högskolan, och alla studenter rör sig inte på samma områden på högskoleområdet och har inte alla tillgång till samma medium som andra. att det finns ett gemensamt, lättillgängligt och lättförståeligt kommunikationssystem för alla parter på HH att viktig information finns lättillgängligt i mer än ett medium och flera platser på campus att HH använder Studentportalen på ett sätt som gagnar studenternas studiesituation 14/20

16 Studentinflytande och studenträttigheter Beslutande organ och kårarbete Ett genuint studentinflytande där studenten ses som medaktör är en såväl nödvändig som självklar utveckling av den högre utbildningen vid HH. Studenterna är i allra högsta grad delaktiga i verksamheten vid HH. Det är därför mycket viktigt att de har ett reellt inflytande över de beslut som fattas inom HH. Studenternas inflytande måste ses som en kvalitetssäkring av utbildningen. Det är av största vikt att Högskolan tar tillvara den resurs studenterna är i form av medaktörer och inte som tillfälliga besökare. Utbildningen skall utveckla individernas förmåga att arbeta i demokratiska former. Det är därför viktigt att studenterna har möjlighet att aktivt delta i utformningen av utbildningens innehåll och organisation. att det skall finnas studentrepresentanter i alla beredande och beslutande organ/ arbetsgrupper, så väl permanenta som tillfälliga på HH. att då studentrepresentanten/erna i de beslutande organet/arbetsgruppen inte fått ut kallelse inom utsatt tid skall inte organet/arbetsgruppen vara beslutmässigt att HH på bästa sätt hjälper studenter in i styrelse- och nämndsarbetet. att HH skall ge intyg till studentrepresentanter efter fullgjord tid i nämnder och styrelser Styrdokument och schema Det är av stor vikt för studenterna att kunna förbereda sina studier vid HH. Därför skall studenterna ges möjlighet till denna förberedelse. I dagsläget är det alltför stora tidsskillnader i utlämnandet av utbildningsplaner, kursplaner och litteraturlistor på olika institutioner och utbildningar. Detsamma gäller för schema. Eftersom många studenter på HH har familj och till exempel barn på dagis är planeringen viktig. En utbyggnad och ständig uppdatering av Högskolans elektroniska schemasystem måste etableras. En planering av när tentamen sker är också viktig för att studenter ska kunna planera sin studiegång. Detta för att en student skall kunna undvika att två tentamina sker samtidigt 15/20 att utbildningsplaner för program lämnas ut till studenten senast sex månader före terminens start att kursplaner och litteraturlistor finns fastställda och tillgängliga för studenten senast två månader före kursens start att fastlagt schema för kurs och liknande finns att tillgå senast en månad före kursens start att tentamensschemat för nästkommande termin är fastlagt innan ansökningstiden gått ut att schemaändringar ska ske i samråd med studenterna att studenter blir underrättande om schemaändringar sker att Högskolan håller elektroniska scheman ständigt aktuella Utformning av utbildning Aktivt deltagande i utbildning och utformning av den samma underlättar inlärningen samt ökar engagemanget och motivationen för studierna. För att studenten skall kunna delta aktivt i utformningen och genomförandet av utbildningen krävs det att det finns klart definierade mål

17 och syften för program, kursblock och enskilda kurser. För att kursinnehållet skall bli det rätta är det viktigt att även lärarna är medvetna om hur de olika delkurserna hänger samman i ett utbildningsprogram eller block. att utbildningen utformas så att studenten aktivt kan delta i planering, genomförande och uppföljning av kurser att studenten ges möjlighet att aktivt delta i planering, genomförande och uppföljning av kurser att de som skriver kursplaner på HH har goda kunskaper inom detta, då kursplanerna är de viktigaste dokumenten för studenterna. 16/20

18 Studiemiljö och studenters hälsa Studiemiljö Mötesplatser för idéutbyte och informationsspridande är nödvändigheter inom studielivet och det är av största vikt att HH skapar miljöer som stimulerar och inspirerar till studier. En studiemiljö ska vara stimulerande och inspirera till studier, detta innefattar även mötesplatser för idéutbyte och informationsspridare. Det är viktigt att HH visar framfötterna med en god arbetsmiljö för studenter där ljud-, ljus-, temperatur- och ventilationsförhållandena spelar en viktig roll. Då studenternas upplägg i studerandet är väldigt personligt, är det bra om det finns stor tillgänglighet till studielokaler och datorsalar. att studiemiljön skall underlätta för kunskapssökande samt stödja bildningstanken att Högskolans allmänna lokaler, studieplatser och datasalar skall vara öppna för behöriga studenter dygnet runt att HH upprätthåller en god arbetsmiljö enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling att HH utvärderar studiemiljön minst en gång per läsår, vid behov ska det göras oftare att HH arbetar aktivt för en god psykosocial studentmiljö jämförbart med HH:s anställda att HH:s lokaler skall vara anpassade för studenter med funktionshinder att HH:s studielokaler skall vara anpassade efter de studier som bedrivs att de studentskyddsombud som finns ses som en naturlig del i skyddsarbetet på Högskolan. att antalet studieplatser är anpassat efter antalet studenter vid HH att öppettiderna på Campus ska främja ett levande campus att öppettiderna på campus ska vara avpassade så att studenterna har största möjliga tillgång till sina studieplatser 17/20 Studenthälsan Det finns idag många faktorer till att studenter kan känna sig stressade eller må dåligt av olika orsaker. Den största pressen kan vara den ekonomiska situationen som studenter befinner sig i, men även ensamheten är stor bland dagens studenter. Det är av största vikt att skolan stöttar dessa studenter med den hjälp som de behöver och tar sitt ansvar för deras fysiska och psykiska hälsa. att det tillhandahålls förebyggande studenthälsovård som är kostnadsfri för studenten att HH tar ansvar för samtliga studenters välbefinnande. att bemanningen av studenthälsan är proportionellt mot det efterfrågade behovet att ledtid från första kontakt till träff inte ska vara längre än fem arbetsdagar

19 Examination Då man som person inte alltid kan vara på topp finns det en chans att studenten inte klara av examinationen därför är det viktigt att studenten ges mer än en möjlighet att klara examinationen på. Det är viktigt att studenten kan planera sitt studerande och då det är kort mellan ordinarie tentamensperiod och omtentaperiod är det av stor vikt att studenten får reda på sitt resultat inom rimlig tid. Då inte tentamen skrivs anonymt kan det vid vissa tillfällen vara så att bedömningen av examinationen kan missgynna studenten på grund av relationsproblem med examinatorn. Därför är det rimligt att det finns en möjlighet att byta examinator. Det är viktigt att institutionerna uppmanar sina lärare att följa utsatta tider. En student kan förlora poäng för den tentamen som inte rapporteras in till institutionen. Vilket kan innebära ekonomiska påföljder, exempelvis problem med CSN. Att inte rapportera in resultat inom utsatt tid efter tentamenstillfället bör få påföljder, exempelvis skriftlig tillsägelse av berörd sektionschef. att varje tentamen skall ges vid minst tre tillfällen under läsåret att studenten senast 15 arbetsdagar efter examinationstillfället kan ta del av resultatet. att den student som underkänts två gånger på tentamen, handledning, projekt, med mera har rätt att begära att annan examinator tillsätts att tentamen alltid skall genomföras anonymt att för examinator som inte följer riktlinjerna för resultatrapportering skall HH vidtaga åtgärder att HH skall ha gemensamma examinationsrutiner för alla enheter Utformning av examination Pedagogik och metodik utvecklas ständigt och nya former för tentamina kommer fram. Att ta till sig dessa former för att hitta den optimala examinations och inlärningsformen borde vara en naturlig del i högskolans arbete. 18/20 att examinationsformerna skall vara aktuella och mest lämpade för kursen studenten läser att det ska finnas alternativa examinationsformer för studenter med särskilda behov Examinationssal För att studenten skall kunna prestera ett gott resultat måste salen där tentamen genomförs hålla sådan standard att studenterna inte stör varandra då de rör sig i examinationssalen t.ex. Vid toalettbesök eller efter avslutad tentamen. att examinationssalen skall vara anpassad efter den examination som genomförs att studenterna skall kunna röra sig i tentamenssalen utan att störa varandra

20 Inrapportering av resultat till CSN CSN kräver att du som student måste ha registrerat dig på kursen/utbildningen och information om registreringen skall ha lämnats till CSN via Ladok. Det är först då som CSN agerar. Därför är inrapportering av kursstart och tentamensresultat oerhört viktig. att inrapportering av resultat sker efter alla examinationstillfälle att det är av stor vikt att inrapportering sker vid kursstart Studentlitteratur En stor utgiftspost är litteraturen. Idag finns inget maxbelopp på litteratur. att litteraturen som anges på litteraturlistorna skall finnas tillänglig för studenterna i biblioteket på HH att HH:s lärares egenförfattade litteratur och kompendium håller bra kvalitet att all litteratur på litteraturlistan skall har en tydlig koppling till kursens syfte och mål att kursansvarig i god tid innan kursstart kontrollerar att kurslitteraturen är aktuell och finns att tillgå i handeln 19/20

Åsiktsdokument för Kristianstad Studentkår

Åsiktsdokument för Kristianstad Studentkår Åsiktsdokument för Kristianstad Studentkår Reviderad: Årsmötet 150212 1 Innehåll Åsiktsdokument för Kristianstad Studentkår... 1 Innehåll... 2 1. Grundsyn... 4 1.2 Studenten som medaktör... 4 1.3 Högskolan

Läs mer

Luleå studentkårs åsiktsdokument

Luleå studentkårs åsiktsdokument s åsiktsdokument Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: xx@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/8 Innehållsförteckning Grundsyn... 3 Mångfald... 3 Utbildning och dess kvalitet... 3 Personal

Läs mer

PÅVERKANSDOKUMENT. för Samverkande Studenter 10/11

PÅVERKANSDOKUMENT. för Samverkande Studenter 10/11 PÅVERKANSDOKUMENT för Samverkande Studenter 10/11 Framtaget på Studentkårer i Samverkans åsiktsstämma i Halmstad 8-10/12-2006 Reviderat på Studentkårer i Samverkans åsiktsstämma i Ronneby 7-9/12-2007 Reviderat

Läs mer

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument Medlemsmöte 0 Åsiktsdokument 0 Grundläggande värderingar Ett universitet för alla Medlemsmöte 0 Utbildning är en demokratisk rättighet som ska vara tillgänglig för alla. Varje individ måste ges en reell

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Ett hållbart universitet

Ett hållbart universitet Åsiktsdokument 1 Ett hållbart universitet Medlemsmöte 141210 Sida 1 av 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Utbildning är en mänsklig rättighet

Läs mer

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 Jämlikhetsplan Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan Dnr15/211. Faställd av rektor 150420 Kungl. Musikhögskolan Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 för KMH

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Åsiktsdokument 0809 F U L L M Ä K T I G E

Åsiktsdokument 0809 F U L L M Ä K T I G E 1 (13) Åsiktsdokumentet Det här dokumentet är en ögonblicksbild av s värderingar och åsikter uttryckt genom ett beslut av kårfullmäktige. Åsiktsdokumentet ska ses dels som en information till högskolan

Läs mer

STUDENTENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

STUDENTENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER Regelsamling vid Luleå tekniska universitet Nr 4-09 Beslutsfattare Re 38-09 Beslutsdatum 2009-02-24 Dnr 411-09 Enhet Student service Kommentar STUDENTENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER Inledning Rektor fastställde

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Sidan 1 av 18 Utbildningspolitiskt program Alla individer har lika rätt till utbildning. All utbildning skall vila på en vetenskaplig eller konstnärlig grund. Utbildningen skall vara verklighetsförankrad,

Läs mer

Riktlinjer för studentinflytande vid Chalmers tekniska högskola AB

Riktlinjer för studentinflytande vid Chalmers tekniska högskola AB Beslut av: Rektor Datum för beslut: 2015-06-15 Typ av styrdokument: Riktlinjer Handläggare: Malin Blomqvist, processledare Diarienummer: C 2015-0923 Process: 1.4, Leda utbildning Dokumentet gäller från

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet

Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet Innehåll: Kursplan och utbildningsplan...4 Examination...5 Betyg...6 Examina...6 Handledning...7 Studieuppehåll och avbrott...7 Tillgodoräknande

Läs mer

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWG22 Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Master Program in Environmental and Health Protection (One Year), 60 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

STUDENTERS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER VID MALMÖ HÖGSKOLA. Fastställda av Malmö högskolas styrelse den 17 november 2011

STUDENTERS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER VID MALMÖ HÖGSKOLA. Fastställda av Malmö högskolas styrelse den 17 november 2011 STUDENTERS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER VID MALMÖ HÖGSKOLA Fastställda av Malmö högskolas styrelse den 17 november 2011 Innehåll INLEDNING... 1 TILLÄMPNING OCH UPPFÖLJNING... 1 STUDENTINFLYTANDE... 1 INFORMATION

Läs mer

Uppsala studentkår anser att universitetets olika informationstjänster ska vara kostnadsfria

Uppsala studentkår anser att universitetets olika informationstjänster ska vara kostnadsfria UPPSALA STUDENTKÅRS INFORMATIONSPOLITISKA PROGRAM Antaget av Uppsala studentkårs fullmäktige 2008-05-20, reviderat 08-10-28, reviderat 13-01-22, reviderat 14-04-01 Definitioner Följande definitioner gäller

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2014-12-10

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2014-12-10 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2014-12-10 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

»Det funkar« - att studera med funktionshinder

»Det funkar« - att studera med funktionshinder »Det funkar«- att studera med funktionshinder Hur då? Det funkar! Karolinska Institutet ett universitet för alla önskar dig välkommen! Är du student eller forskarstuderande med en funktionsnedsättning

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

2011-04-19 UPPSALA STUDENTKÅRS INTERNATIONELLA ÅSIKTSPROGRAM Antaget av Uppsala studentkårs fullmäktige 2007-01-16 Reviderat av Uppsala studentkårs fullmäktige 2009-09-22 Integrering av de internationella

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10)

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10) 2013-05-10 Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner Sida 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PROCESS TA FRAM OCH REVIDERA KURSPLANER... 3 1.1 Processens syfte... 3 1.2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0.

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0. 1 PERSONALBAROMETER 2004-03-04 Frekvens Tabeller 1 Kön Kvinna 181 53,7 Man 153 45,4 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 2 Ålder 18-34 83 24,6 35-49 50-65 138 40,9 113 33,5 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 3 Föseland

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng 1. Fastställande av plan Styrelsen för Institutionen för

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2012 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 20-22 april 2012, Stockholm. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Rektor Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Anmälan

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna Att studera på distans vid Högskolan Dalarna ÄR FRIHET DIN GREJ? Frihet Tycker du om frihet? Vill du själv bestämma när och var du ska studera? I så fall kan distansstudier vara det bästa sättet för dig

Läs mer

6. Bank med enkätfrågor för eget urval

6. Bank med enkätfrågor för eget urval 6. Bank med enkätfrågor för eget urval Nedan finns valbara enkätfrågor till lärare (svart text) respektive studenter (blå text) kring universitetets roll samt till studenter (röd text) kring studenternas

Läs mer

Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010

Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010 Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2009-09-18 Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010 Övergripande Det kommande verksamhetsåret är fyllt med utmaningar för Umeå studentkår. Under

Läs mer

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng Master Program in Industrial Engineering and Management, 300 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers samhällsskydd och beredskap Utbildningsplan 1 (5) Handläggare Godkänd av Hans Åhlén Ersätter Räddningsverkets utbildningsplan 525-4864-2007 Helena Lindberg Gäller från och med 2010-01-01 Påbyggnadsutbildning

Läs mer

SFS Kvalitetsmanifest

SFS Kvalitetsmanifest SFS Kvalitetsmanifest Vad är kvalitet? SFS kvalitetssyn utgår från studenten. En utbildnings kvalitet ska i första hand bedömas efter hur väl den klarar att utbilda sina studenter. Eftersom det är statens

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare 4.1. Beskriv kort din profil som lärare (högst en halv sida). Berätta kort (cirka en halv sida) om dig själv, ditt

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Upprättad av: Version: Maria Evans, HUV Cathrine Gladh, NMT Olof Nilsson, processledare 1.0 Dokumentansvarig: Datum Maria Evans, HUV

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Åsiktsprogram 2014/15

Åsiktsprogram 2014/15 Åsiktsprogram 2014/15 1. Grundpelare Juridiska Föreningen (JF) är en religiöst och partipolitiskt obunden demokratisk organisation som står för alla människors lika värde. I alla lägen ska JF arbeta för

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder 101018_KMH_Policy_funktionshinder.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder Beslutad av rektor 2010-10-18 Fastställd av rektor 2007-12-17 enligt

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng Dnr: 53/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen maj 1996 Reviderad av institutionsstyrelsen E 2001-01-29 Reviderad av institutionsstyrelsen

Läs mer

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter STUDIEHANDBOK HT 2015 för teologistudenter Välkommen som teologistudent! Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, socialt arbete, psykoterapi, teologi, kyrkomusik

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 98/2010 (122) (1) 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i oral hälsovetenskap och Masterprogram i oral hälsovetenskap/master Programme in Oral Health

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts)

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ SERIE- OCH BILDBERÄTTARPROGAMMET Programkod: HGSBH Fastställd av HVS-nämnden 2007-05-10 Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in

Läs mer

Allt färre lärare med ped. utbildning

Allt färre lärare med ped. utbildning Fokus på arbetsmarknad och utbildning Allt färre lärare med ped. utbildning Allt färre lärare med pedagogisk utbildning Anders Karlsson 12 Grund- och gymnasieskolan visar likartade tendenser när det gäller

Läs mer

Chalmers Pedagogiska Portfölj

Chalmers Pedagogiska Portfölj Chalmers Pedagogiska Portfölj Nedan är ett utdrag ur Chalmers arbetsordning vad gäller definition och föreskrifter om pedagogisk skicklighet ( 4.2.2). Därefter följer instruktioner för utformning av den

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Mål och riktlinjer vid Uppsala universitet

Studie- och yrkesvägledning Mål och riktlinjer vid Uppsala universitet UPPSALA UNIVERSITET BESLUT UFV 2000/1330 Konsistoriet 2001-02-19 Studie- och yrkesvägledning Mål och riktlinjer vid Uppsala universitet Innehållsförteckning o Inledning o Övergripande mål o Organisation

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Dnr: 207/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer