1/14. Projekt. Affärer STADSOMVANDLINGEN I GÄLLIVARE-MALMBERGET UNITED BY OUR DIFFERENCE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1/14. Projekt. Affärer STADSOMVANDLINGEN I GÄLLIVARE-MALMBERGET UNITED BY OUR DIFFERENCE"

Transkript

1 Projekt & Affärer 1/14 STADSOMVANDLINGEN I GÄLLIVARE-MALMBERGET UNITED BY OUR DIFFERENCE

2 STEGET FÖRE Det är en väldigt speciell känsla att just ha bytt jobb. Plötsligt är ryggsäcken lätt och skrivbordet rent. Man vet samtidigt att det handlar om en kort, övergående period. Jag måste säga att jag ser fram emot att bli varm i kläderna här på WSP, en arbetsplats som verkligen imponerar med sin bredd och mångfald. Jag inser att konsultrollen i hög grad handlar om att ligga steget före, att veta vilken riktning samhällsutvecklingen tar och vara med och påverka i tidiga skeden. Den möjligheten finns till fullo här på WSP. Utredningar, analyser och rapporter är en stor del av vårt bidrag när framtidens samhälle tar form. Ett exempel ser ni i denna tidning där WSP Analys & Strategis chef, Fredrik Bergström gör sin första spaning som Samhällskrönikör. Den här gången är ämnet samhällets infrastrukturskuld, som Fredrik tror blir en stor valfråga. Alla planer och tidiga utredningar når till slut den punkt där visionerna ska omsättas i praktik. Runt om i landet byggs hus och industrier, vägar och järnvägar, allt ska förses med fungerande installationer och många intressenter ska samverka för ett gott resultat. Ibland sker väldigt omfattade samhällsomvandlingar, som i Gällivare-Malmberget, som ni också kan läsa mer om i denna tidning. Överallt och i alla skeden finns WSPs medarbetare beredda att bidra med sin kunskap om de lokala förhållandena och med möjligheten att koppla in regional och global expertis. Jag ser verkligen fram emot min fortsatta resa tillsammans med WSP. Vi ska sträva efter att alltid ligga steget före och även bidra med innovativa lösningar som svar på framtidens utmaningar redan idag. Magnus Meyer VD WSP Sverige AB NYHETER Brandingenjörerna i Luleå Niclas Nordström, Lars Antonsson och Marcus Sundberg. WSP BRAND & RISK SATSAR I NORRBOTTEN WSP har under lång tid varit framgångsrika inom brandskyddsområdet i Norrbotten, inte minst tack vare Håkan Lantz på WSP Byggprojektering. Sedan ett par år tillbaka satsar WSP på att bli ledande i Norrbotten inom såväl brandskydds- som riskhanteringsområdet. Satsningen är långsiktig och sker med Luleå som bas. Utvecklingen i regionen är positiv både vad gäller näringslivets framfart och byggandet i stort. Dessutom har WSP ett nära samarbete med Luleå Tekniska Universitet som utbildar just brandingenjörer. Det saknas dock inte utmaningar, enligt Pontus Skogetun som driver satsningen. Vi är idag fyra personer som är fullt sysselsatta med regionala Risks tjänsteutbud och kompetensområde. Våra kunder är bland annat verksamma inom gruvnäringen, industrin, bygg-, fastighetsoch -anläggningssektorn. Jag tycker vi har lyckats exceptionellt bra med våra rekryteringar, trots att utbudet av erfarna brand- och riskkonsulter fortfarande är begränsat i regionen. WSP har bland annat varit involverade i det nya kvarteret Hunden i centrala Luleå, höghusen med lägenheter på Lulsundsberget, Brf Stadion och ombyggnad av konstmuseet Havremagasinet i Boden. För närvarande utgör Kristallen, det nya stadshuset i Kiruna, UMEÅ ÖSTRA RESECENTRUM VANN ARKITEKTURPRIS I hård konkurrens blev Umeå östra resecentrum vinnare av Tra- ritat byggnaden och WSP Samhällsbyggnad som gestaltat utemiljön. Umeå Östra resecentrum binder vackert samman två stadsdelar och är ett generöst utformat offentligt rum som välkomnar människor enligt juryn. Temat för årets tävling var Mötesplatsen. Ansvarig landskapsarkitekt var Eva Henriksson på WSPs Umeåkontor. Tillgänglighet för alla besökare har varit ledord för oss, säger Eva. Vi har också lagt ned stor omsorg om växtligheten för att skapa trats angöring, cykelparkeringar och entréer. WSP har även svarat för K-projektering, VVS-projektering och glaskompetens. I Sverige är WSP ett rikstäckande konsultföretag med ca 2500 medarbetare. Verksamheten bedrivs inom följande affärsområden; WSP Analys & Strategi, WSP Byggprojektering, WSP Environmental, WSP International, WSP Management, WSP Samhällsbyggnad, WSP Systems. Globalt har WSP och GENIVAR ca medarbetare i bland annat England, Kanada, USA, Sydafrika, Australien och Sydostasien. WSP Projekt & Affärer Adress: WSP Stockholm-Globen, tel , Ansvarig utgivare: Siv Axelsson, tel , e-post Redaktör: Barbro Winnerbäck, tel , e-post Layout: Interactive Publishing. Adressändringar: Tryck: Elanders-Gummessons. ISSN WSP PROJEKT&AFFÄRER

3 ENERGIFRÅGORNA HAR ALDRIG VARIT HETARE Intresset för att bygga energieffektivt är mycket stort i Sverige idag. Det beror dels på att man vill ha lägre driftskostnader samtidigt som energipriserna stiger, dels på att fastigheten blir mer hållbar. Dessutom har kraven blivit högre för att Sveriges och EU:s miljömål ska kunna uppnås. Men det är inte helt lätt att orientera sig bland alla begrepp som används lågenergihus, passivhus, nollenergihus och minienergihus. WSP har mer än tio års erfarenhet av att bygga energieffektivt och har erfarenhet av alla olika typer av byggnader med låg energianvändning. -Vi planerade de första passivhusen och lågenergihusen i Sverige, berättar Jasenka Hot på WSP Environmental. Vi har bra koll på vad de Det viktigaste är att energifrågorna kommer in mycket tidigt i processen och att man har en helhetssyn på energifrågorna. Det handlar om utformning, materialval i byggnaden, fönstertyper, installationer, själva byggprocessen samt drift och underhåll av byggnaden. För att göra kloka val är det bra med noggranna simuleringar. WSP använder marknadens mest avancerade program för energiberäkningar som IDA ICE och Virtual Environment (IES), VIP Energi samt HEAT och THERMO för köldbryggor. Redan i modellen får man en klar bild av hur mycket energi byggnaden använder och alstrar själv och hur stora CO2-avtryck den gör. Att lägga lite mer tid och pengar i ett tidigt skede lönar sig alltid i längden, säger Jasenka. Det försöker vi förmedla i våra uppdrag som energisamordnare. Energisamordnarens uppgift är att säkerställa en helhetslösning där tekniska installationer, byggnaders verksamheter och brukare samverkar för en låg energianvändning och ett bra inomhusklimat. ENERGISAMORDNARE WSPs energisamordnare har rollen som spindeln i nätet och är engagerade under hela projektets gång som en länk mellan projektets olika den och fungerar som remissinstans. Vi hjälper till att hitta energiriktiga lösningar och ser till att energirelaterade frågor lyfts fram och att inga frågor hamnar mellan stolarna. EXEMPEL PÅ UPPDRAG FÖR WSPS ENERGISAMORDNARE: TWENTY ONE, STOCKHOLM Genom att använda ledande miljöteknik kom- standarder och ha en kombination av energiprestanda och innemiljö i toppklass och med minimal miljöpåverkan. WSP var energisamordnare och ledde en unik optimeringsfas som implementerades i byggnadens designprocess, där man säkerställde att energieffektiviteten även en fasad som designats med tanke på dagsljusinträngning, energibehov och termisk komfort i alla delar av byggnaden. MALMÖ LIVE I samband med Malmö Live, ett nytt konsert-, kongress och hotellanläggningsprojekt i centrala Malmö, uppförs även kontorslokaler och bostadshus. De byggs ett stenkast från centralstationen skall uppföras som Passivhus enligt FEBY ergiklass A enligt det lokala Miljöbyggprogrammet Syd. WSP har deltagit med stöd i passivhusfrågor till byggherren från programskedet, som energisamordnare under projektering och fortsatt som stöd för entreprenören i bygghandlingsskedet. SÖDRA HÖJDEN, LERUM och miljösamordningsansvar, påverkat utformning och system i byggnaderna för att som första steg uppnå passivhusstandard. Genom att producera värmeenergi via solfångare ska området kunna skicka tillbaka värme till fjärrvärmenätets returledning och på så sätt bli ett Plusenergihus. UTVECKLING AV LÅGENERGIKONCEPT EGENVÄRMEHUS WSP har tillsammans med ByggVesta utvecklat ett koncept för att skapa byggnader med energiprestanda till nära passivhusnivå. WSPs energisamordningsroll har varit särskilt viktig i syfte att få ihop helheten och för att se till att energifrågorna tas om hand. Idag hjälper vi ByggVesta att följa upp energianvändningen och ger råd under förvaltningsskedet. CHARLOTTA BYGGER ENERGISNÅLT Charlotta Winkler arbetar med energifrågor på WSPs avdelning för Byggnadsfysik. Just nu bygger hon och familjen också ett eget passivhus. Följ hennes blogg om byggprojektet på WSP PROJEKT&AFFÄRER 03

4 SAMHÄLLEN I FÖRVANDLING I Gällivare pågår landets största samhällsomvandling. Under en 20-årsperiod byggs nya bostäder, kommersiella lokaler och kontor och kommunal verksamhet på totalt kvadratmeter. Bakgrunden är att LKABs gruvbrytning i Malmberget ska öka ytterligare och att malmkroppen sträcker sig under själva samhället. Gruvnäringen har alltid varit viktig för alla som bor och verkar i Malmberget. När gruvbrytningen startade i att bygga bostäder så nära gruvan som möjligt. Ingen kunde då ana att man skulle kunna bryta malm så långt ner under jorden att hela samhället skulle påverkas. I Malmberget är man van att nya malmfyndigheter utvinns. Samhällena kring gruvnäringen har alltid Och nu är det dags för den största samhällsomvandlingen någonsin i Malmbergets historia. Hela Malmberget ska avvecklas och istället växer en ny attraktiv stad upp i Gällivare och det så kallade Mellanområdet. Alla i Malmberget och Gällivare påverkas av denna omvandling och kommunen och LKAB har tillsammans bedrivit ett omfattande visionsarbete under lång tid för att skapa de bästa förutsättningar för det nya samhället. Hit vill man att människor ska söka sig av en stark vilja och inte för att de känner sig tvungna. Det nya Gällivare ska präglas av långsiktig hållbarhet och vara en förebild för omvärlden. Men om visionerna ska kunna bli verklighet krävs omfattande planering och att arbetet med den viktiga infrastrukturen ligger steget före. Ledningar måste dras och vägnätet byggas ut. Kommunikationer, vatten och avlopp måste fungera för alla. Här kommer WSP in i bilden. 04 WSP PROJEKT&AFFÄRER

5 EXEMPEL PÅ UPPDRAG ÅT LKAB NORDÖSTRA OCH ÖSTRA LÄNKEN MALMBERGET WSP har varit delaktig i utredningar och detaljprojekteringar av ny väglänk mellan Östra och Västra Malmberget respektive ny väglänk från Östra Malmberget till Mellanvägen. I projektet ingick även att lösa infrastrukturen för gång- och cykelvägar, skidspår och skoterleder. BOSTADSOMRÅDE REPISVAARA lägenheter i ett skogsområde. Området heter Repisvaara och i en senare deltagit i detaljplaneskedet och bidragit med kalkyler, utredningar samt detaljprojekteringen för gator, tomtmark, VA, yttre belysning och övrig markförlagd media för hela området. I anslutning till det planerade bostadsområdet har det tidigare funnits skjutbanor. WSP har genomfört en miljöteknisk markundersökning och en riskbedömning av skjutbanorna för att undersöka om den tidigare skjutbaneverksamheten har påverkat miljön i området samt vilka risker det kan ge upphov till för miljön och de framtida närboende. ILLUSTRATION WHITE ARKITEKTER Under ett par års tid har WSP Samhällsbyggnad haft olika typer av uppdrag för både kommunen och LKAB. Lars Dyrlind är VA- och avfallsplanerare på Gällivare kommun. Vi har ett avtal med WSP och jag har samarbetat med dem under många år. Vi har förståelse för varandras arbete och samarbetar bra ihop. WSP har gjort många utredningar i samband med samhällsomvandlingen. Mycket har kretsat kring att dimensionera de nya VA-systemen så de klarar behoven för det nya samhället. WSP har projekterat och gjort modelleringar och simuleringar och tagit fram handlingar så vi kan upphandla jobben. Stefan Johansson är avdelningschef för WSP Samhällsbyggnad Norrbotten. Vi är mycket glada att kunna medverka i utvecklingen av det nya Gällivare. WSPs breda kompetens gör att vi kan erbjuda våra tjänster i hela kedjan, från tidiga utredningar till projektering och genomförande. När det behövs kontaktar vi kollegor på andra orter och från andra affärsområden. Till exempel har WSP Systems medverkat när det gäller yttre belysning och elinstallationer. För mer information, kontakta SOCIAL KONSEKVENSBESKRIVNING WSP har genomfört en social konsekvensbeskrivning, i syfte att beskriva konsekvenserna för berörda parter av en tidigareläggning av sprängningarna i Malmbergets gruvor. De huvudsakliga aspekterna som ingått i studien är påverkan på kringboende, påverkan på skiftarbetare och deras familjer samt samhälleliga konsekvenser. VA-LEDNINGAR MALMBERGET WSP har utrett och projekterat omdragning av ledningar samt nya ledningar och pumpstationer med anledning av avveckling av bostadsområden i Malmberget. INVENTERING AV INFRASTRUKTUR MALMBERGET WSP har inventerat va-ledningar gator och gång- och cykelvägar i de områden av Malmberget som ska avvecklas. Kostnadsbedömningar gjorts av nyanskaffningsvärdet för motsvarande infrastruktur inne i Gällivare. Kostnadsbedömningarna har legat till grund för förhandlingar och avtal mellan LKAB och Gällivare kommun för att ersätta den samhällsomvandling som LKABs utveckling innebär. GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR Som en del i en större utredning gjorde WSP geotekniska fältundersökningar längs Linnévägen i Malmberget. Syftet var att utreda sprickbildning i fastigheterna. I utredningen ingick också kartläggning av den naturliga krosszonen i området samt att utreda huruvida den eller gruvans verksamhet var orsak till skadorna. WSP PROJEKT&AFFÄRER 05

6 Mariaskolan EXEMPEL PÅ UPPDRAG FÖR GÄLLIVARE KOMMUN MODELLERING VA-NÄT GÄLLIVARE / MALMBERGET WSP Samhällsbyggnad Karlskrona har byggt upp en hydraulisk modell av hela vatten- och spillvattennätet för Gällivare tätort. Syftet är att kunna simulera hur VA-ledningsnätet påverkas när delar av Malmberget succesivt avvecklas. EXPLOATERINGSPOTENTIAL FÖR OMRÅDET RUNT VASSARATRÄSKET teringsmöjligheter för nya bostäder i lämpliga områden runt Vassaraträsket. beaktats. Utredningen inkluderade grova kostnadskalkyler för exploatering DETALJPROJEKTERING OCH BYGGLEDNING AV TVÅ NYA FÖRSKOLOR WSP har varit delaktig i uppförandet av två nya förskolor i Gällivare. Båda förskolorna är byggda som modulbyggnader för att lätt kunna byggas om, månader, från beslut till invigning av båda förskolorna. ÄLDREBOENDET KOMMUNALHEMMET WSP har deltagit i planeringen av ett nytt äldreboende på Forsheden i Gällivare och ansvarat för landskapsgestaltning samt projektering av mark och va. VA-PROJEKTERING FÖR NYA ANDRA SIDAN Andra sidan är ett av de stora utvecklingsområdena i Gällivare för nya bostäder. WSP har utrett och detaljprojekterat nya ledningar och kapaci- sjöförlagd ledning ingår i projektet. GÅNG- OCH CYKELVÄGAR WSP gjort en utredning om hur gång- och cykelvägar kan knytas ihop på ett bättre sätt. Underlaget innehåller kartor med föreslagna sträckor och kalkyl för respektive sträcka. WSP har också påbörjat projektering av en av de föreslagna sträckorna. Sjöförläggning av VA ledningar Vassaraträsket 06 WSP PROJEKT&AFFÄRER

7 ALLT FÖRÄNDRINGSARBETE KRÄVER ENGAGEMANG gruppen Strategiska processer som arbetar med att ta fram genomarbetade och välförankrade strategier. För att lyckas med det krävs en djup förståelse för sammanhanget och noga övertänkta processer med strukturerade och kreativa mötestillfällen. Hans Björkman är chef för gruppen och han menar att det allra viktigaste i alla processer är att ta tillvara och bygga vidare på människors kunskap och engagemang. Kommer vi till en organisation som ska genomföra någon typ av föränd- kunskap och åsikter bland medarbetarna på det företaget. Vi tror att vi får en bättre process och ett bättre resultat om medarbetarna, och ibland även samverkansparter och kunder, bjuds in att bidra. Att fånga upp och testa goda idéer och bidra till att medarbetarna känner lust och engagemang är en av våra viktigaste roller. Vi har redskap och metoder för att lyckas med arbetet. För att möten och workshops ska bli ett verktyg i en strategisk process krävs noggrann planering och ett strukturerat genomförande. Att genomföra själva mötet är ungefär Resten handlar om att förstå det som hänt före mötet och det som ska hända efter och planera mötet utifrån de förutsättningarna. Varje frågeställning hos en kund hänger ihop med en större omvärld. Genom effektiva möten kommer olika grupper/kompetenser/teknikområden till tals och man ökar förståelsen för helheten i själva förändringen. WSP är ett stort företag med experter inom många teknik- och kompetensområden. Vår roll är ofta att hjälpa experter både våra egna och andras att enas kring en gemensam målbild, förstå sin egen roll i helheten och att göra det komplexa enklare. För mer information kontakta någon av konsulterna på Strategiska processer: Hans Björk- Hök, Fredrik Frensborg, Charlotte Persson, Bodil Sandén och Lisa Johnsson. Som processledare eller coacher ser WSPs konsulter till att möten blir verkningsfulla redskap i en strategisk process.. EXEMPEL PÅ UPPDRAG FÖR WSPS ENHET STRATEGISKA PROCESSER: Bostadsutveckling i Vadstena WSP har tagit fram ett bostadsförsörjningsprogram för Vadstena kommun samt en utredning om kommunens organisation för bostadsfrågor. Organisationsöversynen genomfördes med hjälp av intervjuer och workshops. Resultatet blev ett antal observationer och rekommendationer för kommunen att arbeta vidare med. Utveckling av detaljhandeln i Östhammar På uppdrag av näringslivschefen bjöd WSP in näringsidkare, fastighetsägare, kommunala politiker och tjänstemän i Östhammars kommun för att tillsammans analysera och ta fram en gemensam framtida strategi för detaljhandelns utveckling i tätorten. WSP tog fram statistik och gjorde inventeringar, intervjuer och platsbesök inför två kreativa workshops som genererade en mängd idéer. Resultatet blev en väl förankrad strategi och konkreta handlingsplaner. Dialog om den effektiva hamnen Sjöfartsforum är en plattform för organisationer som är beroende av sjöfart och vill utveckla den. I januari samlades representanter för hamnföretag, fack, transportörer, speditörer, varuägare och myndigheter för att arbeta tillsammans. WSP planerade, ledde mötet och coachade och större förståelse för hur hamnen kan bli mer effektiv och varför detta är viktigt. Fredrik Bergström, ekonomie doktor, affärsområdeschef WSP Analys & Strategi INFRASTRUKTURSKULDEN EN VIKTIG VALFRÅGA? Under lång tid har investeringarna i den fysiska infrastrukturen inte stått i proportion till den ekonomiska utvecklingen. En infrastrukturskuld har byggts upp. I en analys har WSP Analys & Strategi beräknat skulden till Från ekonomisk teori kan man hämta argument för att man bör betrakta vissa infrastrukturella tjänster som marknadsmisslyckanden, vilket kan motivera att det offentliga tar på sig ett be- tjänsten. Infrastruktur kan för det första bära drag av så kallade kollektiva nyttigheter, d v s de kan inte konsumeras individuellt, t ex försvaret men även delar av väginfrastrukturen har traditionellt räknats hit. Positiva externa effekter är ett annat skäl till att det offentliga bör engagera sig på infrastrukturområdet. Ett exempel är VA-nät. Det är bättre för alla SAMHÄLLSKRÖNIKAN Val vinns tyvärr inte på att påtala brister i VA-systemet att vara med i ett gemensamt VA-nät än att var och en exempelvis en ska borra en egen brunn. Det tredje och sista skälet är förekomsten av naturliga monopol. Infrastruktursystem antar ofta formen av omfattande nätverk som det krävs mycket stora initiala investeringar att bygga upp, vilket gör det samhällsekonomiskt omotiverat och hart när omöjligt att anlägga en parallell konkurrerande infrastruktur. det offentliga är dock långt ifrån någon garanti för att marknadsmisslyckandet hanteras på ett optimalt sätt. Investeringar i incitament att skjuta över kostnaden för nödvändiga förbättringsåtgärder på kommande generationer. Val vinns tyvärr inte på att påtala brister i VA-systemet. Den övervältrade kostnaden utgörs då både av utebliven ekonomisk tillväxt till följd av den bristande infrastrukturen och av ett ackumulerat investeringsbehov. tigare i och med att brister i infrastrukturen har fått stor medial uppmärksamhet och många väljare har drabbats av skuldens konsekvenser. WSP PROJEKT&AFFÄRER 07

8 FRÅN GAS TILL EXTAS GASKLOCKAN FÖRBEREDS FÖR NY VERKSAMHET På det gamla gasverksområdet i Hjorthagen i Stockholm, intill det nya bostadsområdet Norra Djurgårdsstaden, ligger två vackra gasklockor Arkitekten bakom den lilla gasverksstaden är Ferdinand Boberg. är det tänkt att byggnaden ska bli en kulturscen för Stockholms stadsteater. Den stora gasbehållaren inne i byggnaden ska tas bort i övrigt ska bara en mycket varsam ombyggnad ske. Själva väggarna och de smala fönstren ska bevaras i ursprungligt skick. WSP System har fått uppdraget av Stockholms stad att projektera ventilation, värme och kyla så att lokalen kan fungera för olika typer av kulturverksamhet. Det är en tuff utmaning att klara klimatkraven i en byggnad som bara består av tegelväggar, säger Jan Nordström, WSPs uppdragsledare. Våra installationer får inte synas men det måste bli goda förhållanden för kubikmeter. I marken under byggnaden har det tidigare varit en vattengrav som tjänade som säkerhet för att inte gas skulle läcka ut. Nu ska källarvåningen och ytterligare två plan göras om till lokaler för publik och artister. Restaurang, kök, toaletter och loger ska byggas. Men den jättestora lokalen lämnas orörd. Inga innerväggar får byggas, de gamla tegelväggarna kommer inte ens att målas. Detta blir en unik konsertsal med plats för ca lär vara alldeles fantastisk i den runda byggnaden. Det är trångt på området mellan gasklockorna och det kommer att bli svårt att komma åt med grävmaskiner för att kunna dra de ledningar som behövs till klimatanläggningarna i kulturbyggnaden. Jan Nordström har hjälp i uppdraget av sina unga medarbetare Eric Det här är ett mycket speciellt uppdrag som kräver att man hittar nya jämföra med direkt. FOTO: JONAS EDENVIK STORT INTRESSE FÖR WSP SEMINARIUM OM TÅGFÖRSENINGAR Karin Brundell-Freij är verksam vid WSPs affärsområde Analys och Strategi som var värd för seminariet. På WSP har man de senaste som berör frågor om järnvägsunderhåll, fel i infrastrukturen och tågförseningar och de samhällskostnader som uppstår när tågen inte kommer fram i tid. Ett aktuellt forskningsprojekt som WSP bedriver i samarbete med KTH handlar om hur mycket förseningarna skulle kunna minska, om man lyckades reducera de fel som uppstår i spårinfrastrukturen. De preliminära resultaten indikerar att med en tio procentig minskning av felfrekvensen, skulle de totala förseningarna kunna minska med någonstans mellan tre och sju procent. Resultaten visar också att de direkta förseningar som drabbar det tåg som självt hindras av felen, bara är hälften av de totala förseningar WSP, Susanne Nielsen Skovgaard WSP, Staffan Widlert Transportstyrelsen och Christel Wiman Tågoperatörerna på WSP frukostseminarium. som uppstår. De förseningar som sedan uppstår genom att det drabbade tåget i sin tur fördröjer andra tåg är lika stora! Karin Brundell-Freij påpekar att det är mycket viktigt med bra kunskapsbaserade beslutsunderlag, om man skall kunna ta ställning till vilken ambitionsnivå som det är rimligt att ha när det gäller att bekämpa förseningarna. Vi vet numera ganska mycket om de samhällskostnader som uppstår när persontågen blir varav hälften är på tjänsteresa fördröjs en timme, så motsvarar det samhällskostnader på lite om vilka motsvarande kostnader som uppstår ken, säger Karin Brundell-Freij. Den kunskapsbristen hoppas hennes kollegor på WSP kunna råda bot på inom några år. En stor forskningsansökan inom området ligger för närvarande för behand- kommer det att bedrivas som ett brett samarbete mellan forskare vid WSP, KTH och VTI. För mer information, kontakta Karin Brundell-Freij, 08 WSP PROJEKT&AFFÄRER

9 FLÖDESSIMULERINGAR SOM STÖD I PROJEKTERING Med CFD-teknik kan WSP studera komplexa frågeställningar i olika typer av projektering där strömningseller värmeproblem förekommer. Genom simulering av olika lösningar är det lättare att fatta beslut om vilka konstruktioner som är bästa alternativ. CFD, Computational Fluid Dyna- värmetransport hos västskor, gaser och fasta material kan simuleras. Området som beräknas delas in i ett stort antal celler i vilka ekvationer för strömnings- och värmefysik beräknas. En av styrkorna med CFD-simuleringar är bland annat att resultaten kan visualiseras på ett överskådligt sätt. Vid till exempel simulering av klimatet i ett rum får man en bild över mikroklimatet med färglagda temperaturområden och luftrörelser. WSP använder bland annat CFDprogrammet Star CCM. CFD tillämpas i andra branscher är mycket användbart även inom samhällsbyggnad. Det känns väldigt bra att kunna erbjuda dessa beräkningar i våra uppdrag, säger Mats Finnson på WSP Systems. Vi använder det i utredningar som komplement till mätningar men även direkt i projektering, där det är svårt att beräkna med andra metoder. Ett exempel är vi använt tekniken för att studera vattenströmningen. Vi kunde mycket CAD från byggprojekteringen, vilket ligger i linje med vårt arbete med BIM (Building Information Modelling). Vi har sedan, tillsammans med våra experter inom vattenbyggnad och hydromekanik, i detalj kunnat gå in och titta på strömningen var som helst i vattnet, något som har varit omöjligt i verkliga fallet. Eftersom CE-märkning har införts i EU för att garantera fri rörlighet för varor och samtidigt få ett enhetligt system som uppfyller kraven på säkerhet och hälsa när det gäller maskiner. Men hur förhåller det sig till maskindirektivet och vem ansvarar för helheten när maskiner kopplas samman till grupper som fungerar som en enhet? Det handlar om ett omfattande regelverk som inte blir lättare av maskiner. CE-märkning kombinerar både teknik och juridik, hantering av riskbedömningar och att uppfylla formella krav på dokumentation. Det blir snabbt en djungel. En studie av vindens påverkan på ventilation och inomhusklimatet i en byggnad sen. Utskov är en lucka i dammen för att reglera vattennivån. CFD-simulering görs i fullskala kan vi få fram detaljer man inte kan se i de fysiska modellförsök som man annars brukar göra i denna typ av projekt. Vi får resultat i väldigt många mätpunkter i CFD-modellen. Andra exempel på simuleringar som WSP jobbar med är ett nytt barnsjukhus i Göteborg där man med CFD ska optimera ventilationen avseende partikelrörelser, renhet och inomhusklimat i en sterilcentral. Tekniken har även använts för att visa hur ett parkeringshus i Uppsala ventileras med omgivande vind. För mer information, kontakta Mats Finnson, Göran Wallgren på WSP Process Exempel på användningsområden inom samhällsbyggnad där WSP kan tillämpa CFD-teknik inomhusklimat och energieffektiva installationslösningar för luft, värme och kyla aerodynamik och ventilation i väg- och tågtunnlar brandsimuleringar: brandskydd i bärande konstruktioner, utrymningstider och spridning av brandgaser samt temperaturer och värmestrålning vattenströmning i dammar och vattenkraftverk; avbördningskapacitet, optimera utformning av vattenvägar vindkomfortstudier kring byggnader urban vindkraft vindlaster mot byggnader lokala spridningar av föroreningar värmeproblem i industriprocesser GÖRAN KAN DET MESTA OM CE-MÄRKNING behov. Göran har även arbetat som forskningsingenjör i ämnet maskinsäkerhet och CE-märkning. WSP Process kan hjälpa maskintillverkare att leva upp till kraven för CE-märkning och också stötta kunder vid inköp av nya maskiner. GB-glass i Flen är exempel på en kund som tagit hjälp av WSP för att hitta rätt maskiner för sin glassproduktion. Det kan vara knepigt att få till en bra helhet när vissa maskiner i en maskinlinje ska bytas till exempel. Det gäller att kraven på säkerhet uppfylls i alla led. För mer information, kontakta Hallå där Elisabeth Söderberg, avdelningschef för WSP Samhällsbyggnad i Karlstad Du har engagerat dig i frågan om samhällsviktiga funktioner. Ja, jag medverkade för en tid sedan på ett seminarium som Lunds universitet anordnade om kritiska beroenden och samhällsviktiga funktioner. Seminariet ingick i PRIVAD, ett ram- MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Vad menas med samhällsviktiga funktioner? Det är anläggningar som anses vara nödvändiga för att samhället skall fungera, exempelvis infrastruktur och tekniska försörjningssystem som energi, elektricitet, tele- och datakommunikationer samt vatten och avlopp. Det är viktigt för oss som konsulter att veta vad som räknas som samhällsviktig verksamhet så att vi kan föreslå till våra beställare att robusthet och resiliens byggs in redan i projekteringsstadiet av viktiga anläggningar. Hur går det till? kritiska faktorer, bland annat på WSP på WSP utreds och projekteras denna typ av anläggningar dagligen, men politiska styrinstrument som ställer krav på att viktiga samhällsfunktioner ska kunna återgå till det normala efter en olycka eller störning. Därmed är få anläggningsägare beredda att betala för att bygga in robusthet och resiliens och därmed mininera störningar som har påverkan utanför den egna anläggningen, vilket sällan blir av. Det upplevs som en extra kostnad. Så det krävs tydligare lagar och regler? Om samhället vill att enskilda ska mininera samhällsviktiga störningar tiska styrinstrument Vi kan bidra med driftsäkerhetsplaner, sårbarhetsanalyser med mera för att få robusthet redan i projekteringsskedet av samhällsviktiga infrastrukturanläggningar. Det vore en stor hjälp både för oss konsulter och för våra uppdragsgivare om det fanns ring så samhällsviktiga funktioner kan säkras för att återgå till det normala vid en eventuell olycka eller störning. Samhällsekonomiskt skulle detta vara mycket lönsamt. För mer information, kontakta WSP PROJEKT&AFFÄRER 09

10 KUNSKAP OM DEN LOKALA FOTO: PER-ERIK ADAMSSON Skogsindustrin är en stor kund hos WSP i Sundsvall.. WSP-kontoret i Sundsvall har 50 affärsområden. Verksamheten här är ett tydligt exempel på WSPs ambition att ha stark lokal förankring och samarbete med övriga kontor i Sverige och globalt. Sundsvallskontoret har även nära kopplingar med satellitkontoren i Härnösand, Hudiksvall och Örnsköldsvik. SUNDSVALL Möte om landbyggnadsprojektet i Tunadal. Jan Dahlqvist från WSP diskuterar vilken typ av överbyggnad som ska användas med SCAs projektledare Johan Zetterberg och SCAs byggchef Magnus Jinnerot. Många av uppdragen i området handlar om vägar, järnväg och skogsindustri. tredjedelar är helt ny väg som ska byggas. Många projektörer är engagerade både på kontoret i Sundsvall och på andra orter. WSPs del av uppdraget gäller det norra vägavsnittet i Hälsingland. Bo Eskebaek på WSP Samhällsbyggnad berättar att WSP gör många utredningar Vi har haft borrvagnar igång för att utreda geotekniska förutsättningarna för nya Arbeten som skall tjäna som underlag för tillståndshantering, säger Bo. Det beror förstås på nya regelverk och att många vill ha hjälp med den många gånger omfattande hanteringen. En stor kund i hos WSP i Sundsvall är SCA. Just nu gör SCA stora investeringar vid sina timmerterminaler. Terminalerna - des platser dit man kunde köra timmer med bil för att lasta på järnvägsvagnar. att truckarna har blivit tyngre, tågen är längre, en snabbare virkesomsättning samt nya mijökrav har tillkommit. Därav har de äldsta terminalerna idag ett omfattande re-investeringsbehov. Vi har gjort all projektering för OJ- berättar Jan Dahlqvist. Nu ska vi göra förprojektering för ytterligare sex terminaler i inlandet och undersöka vilka åtgärder som krävs för att de ska få samma standard som Östavall. Mycket av arbetet handlar om att hårdgöra marken så det blir lättare att hålla rent och se till att den håller för tunga transporter. Nya spår, nya tillfartsvägar mycket ska till för att SCA ska kunna ha en effektiv skogshantering. SCA Timber ska även bygga ut sin anläggning i Tunadal. För det ändamålet måste man först skapa ny mark i vattnet utanför sågverket. Till landbyggnaden används aska från sågverket vilket blir mycket billigare än att skicka den på deponi. WSP deltar i landbyggnadsprojektet som är en förutsättning för den nya produktionslinjen i Tunadal som kommer att få större kapacitet än nuvarande tre linjer tillsammans. För mer information, kontakta Henrik Jönsson, 10 WSP PROJEKT&AFFÄRER

11 MARKNADEN område. FOTON: PER-ERIK ADAMSSON Mätningar ingår som en del i vägprojektering. ALLA BILDER: PER-ERIK ADAMSSON I bostadsområdet Baldershöjd har WSP svarat för gestaltning av utomhusmijön. ETT KLOTRUNT FRITIDSHUS I LIMTRÄ Pär Westerlund på WSP Byggprojektering i Sundsvall deltar i ett ovanligt projekt. Han projekterar ett helt runt hus som ska byggas utanför Katrineholm. Vi har sen tidigare ett samarbete med Dacrema Limträ AB i Skellefteå, säger Pär. Dacremas produkter används ofta av Kiark Arkitekter i Katrineholm. Det är bakgrunden till att vi uppdraget att göra alla konstruktionshandlingarna för det speciella fritidshuset. Detta liknar inget jag gjort Råmaterialet till limträ är gran som limmas ihop till långa balkar under högt tryck. Limträ lämpar sig mycket väl till byggkonstruktioner och det Här pågår muddring för SCAs landbyggnadsprojekt. WSP projekterar ny mottagningsterminal vid Tunadals sågverk. WSP Byggprojektering i Sundsvall har dimensionerat och ritat limträstommen för en sportstuga utanför Katrineholm. Bilden är från ett liknande hus i Frankrike. WSP PROJEKT&AFFÄRER 11

12 WSP SYSTEMS NU OCKSÅ I SUNDSVALL Fredrik Pettersson, WSP Byggprojektering i Sundsvall, med en Foamglasmodul. ENERGISNÅLT MED KOLJERNTEKNIK I Njurunda utanför Sundsvall byggs just nu en hel villa med hjälp av Koljernteknik. Koljern består av plåtlättbyggnadstekniken och foamglas som isolering. Foamglas består till 75 % av återvunnet är mycket lätta och släpper inte igenom någon fukt. Mannen bakom tekniken, Åke Mård på MRD Sälj och Bygg AB, är övertygad om att Koljern är framtidens byggteknik. Den ger frisk inomhusmiljö och lägre energiförbrukning och kan användas som grund under hus, väggelement, utfackningsväggar, fribärande terrasser eller fribärande takelement. Fredrik Pettersson på WSP Byggprojektering i Sundsvall har anlitats av MRD Sälj och Bygg för att projektera villabygget. Nu ingår han i projekteringsgruppen och hjälper till att ta fram dimensioneringstabeller och lathundar för Koljerntekniken. Ett spännande uppdrag, säger Fredrik. Foamglas har länge använts i terassbjälklag och liknande. Men det är mer ovanligt att bygga ett helt hus med den här tekniken. Det blir lite dyrare i startskedet, men billigare i längden eftersom materialet både är väldigt hållbart och mycket energieffektivt. För mer information, kontakta Fredrik Pettersson, WSP har förvärvat ECS AB i Sundsvall. Fö- inom projektering och framtagning/utvärdering av tekniska systemlösningar för ventilations-, värme- och kylanläggningar samt handläggning av VVS-frågor. kontoret och börjat samarbeta med sina nya kollegor. Jag känner mig fantastiskt nöjd med förvärvet av ECS AB. Vi har länge tittat på möjligheten att addera VVS-projektering till vårt kontor tare. ECS känns som det perfekta valet då de har stark lokal förankring och det faktum att vi också känner varandra väl genom tidigare samarbeten. Förvärvet ger oss en bra plattform till ytterligare tillväxt i Västernorrlands län, säger WSP Systems chef för norra regionen, Anders Wikström. ECSs grundare och VD, Per-Olof Wikström, arbetar vidare i den nya organisationen som chef för VVS-projekteringen i Sundsvall. Han ser försäljningen till WSP som en möjlighet till att expandera verksamheten. I och med samgåendet med WSP får vi tillgång till WSPs nätverk av kompetenta medarbetare. Detta ger bra utvecklingsmöjligheter för mig och mina medarbetare. För mer information, kontakta Per-Olof Wikström, NY ARENA I ÖSTERSUND SUNDSVALL I slutet av 80-talet brann den gamla ishallen i Östersund och sen dess har Östersundsborna saknat möjligheter att åka skridskor inomhus. Men nu har kommunen just invigt en ny modern multiarena som har plats för både ishockey, konståkning, gymnastik och evenemang. I anslutning till den nya Bengt-Olof Rudberg på WSP Management i Sundsvall har varit projektcontroller för arenan och följt arbetet under hela processen. Den stora utmaningen var att hålla budgeten, berättar han. Detta var ett partneringprojekt där Östersunds kommun och entreprenören Peab och arkitekten Tirsén & Aili Arkitekter tillsammans jobbat för ett gemensamt mål; en arena som ger Östersundsborna goda möjligheter till idrott, motion och re- evenemang inom både idrott och kultur. För att så många som möjligt skulle få vara med och påverka utformningen av den nya arenan bildades intressegrupper tidigt i projektet. Idrottsföreningar, handikapporganisationer och pensionärsorganisationer har alla varit med i processen för att den nya arenan verkligen ska bli en samlingspunkt för många av kommunens invånare. Ambitionen är att förbättra folkhälsan genom att Arenan rymmer två stora ishallar och en stor foajé med cher eller konståkningstävlingar. Vid andra typer av evenemang ryms Det har varit starkt fokus på energifrågorna, berättar Bengt- Olof. För att hålla nere driftskostnaderna har man gjort stora investeringar för att få en energieffektiv anläggning. Bland annat genom satsningar på tätning och tätningsprovning. En effektiv kylanläggning och god ventilation ska bidra till ett behagligt klimat i arenan och låga energikostnader. Det har varit väldigt roligt att bidra i arbetet med den nya arenan. WSP Management har stor erfarenhet av Partneringprojekt och som projektcontroller är jag mycket nöjd att kunna konstatera att både tidplan och budget ser ut att hålla sig inom de planerade ramarna. För mer information, kontakta, Bengt-Olof Rudberg, 12 WSP PROJEKT&AFFÄRER

13 LISA OCH WILHELM VET HUR KONSTRUKTIONER PÅVERKAS AV BRAND KUL FÖR ALLA ÅLDRAR I UMEÅS NYA LEKPARK I nära anslutning till natur- och friluftsområde har en unik äventyrslekplats skapats på Östra Ersboda i Umeå. Här ville kommunen anlägga en utmanande park för alla åldrar. Eva Henriksson från WSP kom tidigt in i uppdraget som ansvarig landskapsarkitekt. Hon gjorde förberedande studier bland annat i form av sociotopkarta och dialogprocesser med skolor och boende. PROJEKT Målet var att få så mycket äventyr som möjligt inom budgeten och att anpassa anläggningen till de naturliga förutsättningarna. Det innebar en hel del speciallösningar, säger hon. Men nu kan alla barn och ungdomar njuta av alla de klättringsmöjligheter, trädkojor, rutschkanor och broar en extra lång linbana för hissnande färder ut i skogen. Även vuxna kan ha stort utbyte av besök i parken. Förutom gott sikt planeras även en motionsslinga i området. Umeå kommun hoppas att Ersboda ska bli en uppskattad mötesplats för alla som bor och verkar i området. Lekplatsen kommer säkert också besökare både från Umeå och andra trakter. För mer information, kontakta Eva Henriksson, WSP är en av fåtal aktörer som har tillgång till det avancerade beräkningsprogrammet SAFIR. Brandingenjörerna som behärskar programmet heter Lisa Broberg och Wilhelm Sunesson. SAFIR används för att göra avancerade temperatur- och strukturanalyser av brandutsatta konstruktioner. Den brandutsatta konstruktionens som antingen baseras på standardiserade brandkurvor eller på ett naturligt brandförlopp. I programmet kan både enskilda byggnadsdelar och hela konstruktioner av olika material analyseras. -Det intressanta är att veta hur en hel konstruktion påverkas vid brand och det kan vi med hjälp av SAFIR. Genom modellering får man en mer realistisk bild av vad som sker vi en brand, vilken värme olika delar får under olika tider och hur konstruktionen beter sig helt enkelt, säger Lisa. Genom att använda SAFIR tidigt i projekteringen kan man få fram mer kostnadseffektiva lösningar för byggnadens brandtekniska utformning. Möjligheten att reducera mängden material och användning av nya konstruktionsmaterial är två exempel på detta. Modellen gör att man kan dimensionera rätt från början, enligt Lisa. Man kan framförallt undvika att byggnader överdimensioneras vilket innebär att man också kan spara pengar. För mer information, kontakta Lisa Broberg, WSP PROJEKT&AFFÄRER 13

14 BRANSCHSAMARBETE KRING HÅLLBARHETSCERTIFIERING AV ANLÄGGNINGSPROJEKT anläggningsprojekt. Flera aktörer i branschen har gått samman och driver beviljats medel av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond och drivs i samarbete med Sweden Green Building Council (SGBC) är projektledare för uppstarten av HCA. Tillsammans med sina kollegor Stefan Uppenberg och Rebecca Johansson har hon varit drivande och bidragit till att projektet kom igång. Syftet är att skapa ett samverkansforum för anläggningsbranschen och därigenom främja hållbarhetscerti- HCA ska arbeta med utveckling, erfarenhetsåterföring, kunskapsspridning och omvärldsbevakning av hållbart anläggande och hållbarhets- en svensk översättning av den brittiska CEEQUAL-manualen rensgruppen. Anläggningsprojekt är så heta att man nu också lagt till en ny kategori på SGBCs årliga gala. I höst hålls den i Gyllene Salen i Stockholms stadshus och då ska Sweden Green Building Award för innovation och samverkan kring hållbar utveckling av anläggningsprojekt delas ut för första gången. en CEEQUAL Assessor-utbildning i WSPs lokaler i Stockholm. Utbildningen hölls av representanter från CEEQUAL i Storbritannien med stöd av WSPs Rebecca Johansson som svensk hjälputbildare.. Första godkända assessorn i Sverige var Stefan Uppenberg som nu också är ordförande i styrgruppen för HCA. Den 22 maj arrangerar HCA ett seminarium för alla intresserade i anläggningsbranschen. Håll utkik på WSP UTBILDAR TURKISKA TRAFIKVERKET I TUNNELSÄKERHET Johan Lundin från WSP Brand & Risk har nyligen kommit hem från ett annorlunda uppdrag i Turkiet. Vi blev anlitade genom TAIEX, ett program i EU-regi för teknisk rådgivning och informationsutbyte framför allt till nyblivna eller potentiella medlemsstater. Syftet är att sprida kunskap om EU:s regelverk och i det här fallet handlade det alltså om tunnelsäkerhet och erfarenheter från implementeringen i Sverige. Ett tiotal högt uppsatta personer i det som motsvarar WSP och Berndt Freiholtz från Conbef, som innan pensionering från Det är mycket stimulerande att få sprida vår kunskap om tunnelsäkerhet och svenska förhållanden till andra länder, säger Johan. Det visar att WSPs kompetens på området uppskattas och att vi ligger långt framme. Regelverket är komplext och omfattande och det är förstås av yttersta vikt att säkerheten har hög prioritet när nya tunnlar byggs och gamla tunnlar renoveras. WSP GJORDE UNDERLAGET TILL REGERINGENS PROPOSITION I februari lämnade Fredrik Reinfeldt och Anders Borg över en proposition till Riksdagen om förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm. Stora delar av underlaget har WSP Analys & Strategi tagit fram på uppdrag av Uppdragsledare var Christian Nilsson. Övriga deltagare i uppdraget har varit Lotta Schmidt, Mats Sandin, Lars Pettersson, Willy Andersson och Erika Ahlquist. Kartmaterial och påverkan som WSP varit med och tagit fram proposition. För mer information, kontakta Christian Nilsson, SILVER TILL RÅDHUSET I KRISTIANSTAD Miljöfrågorna har haft stor betydelse från allra första början vid om- och tillbyggnaden av det gamla rådhuskvarteret i Kristianstad. Målet var att uppnå betyg Brons i systemet Miljöbyggnad. Idag när de nya moderna lokalerna står färdiga bakom de anrika fasaderna kan man och erhåller betyget Silver. WSP Environmental i Malmö har samordnat miljöklassningen och varit delaktiga i hela processen som bland annat berört materialval, energi- och klimatberäkningar och handlingsgranskning. WSP har även medverkat i projektet som konstruktör, byggledare, projekteringsledare, KA, diplomerad fuktsakkunnig med kalkyler och med säkerhetsprogram. MILJÖBYGGNAD ETT KVITTO PÅ BRA MILJÖANSVAR svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Systemet hanterar frågor inom energiinneklimat och material och är utvecklat för att värna om människors hälsa och vår miljö. Miljöbyggnad har utvecklats av forskare i samarbete med företag i Betygsskalan är Guld, Silver och Brons och bedömningen görs av Sweden Green Building Council (sgbc). FOTO: PER-ERIK ADAMSSON 14 WSP PROJEKT&AFFÄRER

15 BÄSTA ARBETSTEAMET FINNS PÅ WSP På WSP Environmental i Stock- miljö/kma-bygg som vunnit pris som bästa arbetsteam i Region Uppland, Västmanland och Närke, inklusive Stockholm stad. Tävlingen arrangeras av Svenskt Näringsliv, LO och PTK genom Prevent med syfte att lyfta fram, inspirera och visa goda exempel på arbetsteam med stor arbetstrivsel och arbetsglädje. Det vinnanade teamet följer WSPs värderingar och har regelbundna möten där var och en i gruppen kommer till tals kring beläggning, arbetsbelastning, utveckling och framtida idéer och tankar. Vinnargruppen Elisabeth Wall, Anna Ruhn, Caroline Isaksson, Karoline Kristo (bild) och Evangelina Mitilinou tillsammans med stolt avdelningschef Ulrik Axelsson. PerOlof Olofsson, som tidigare varit avdelningschef för WSP Samhällsbyggnad i Gävle under många år, har nu tillträtt som övergripande chef för den nya sektionen WSP Järnväg. Här samlas järnvägskompetens i två rikstäckande avdelningar; Bana och Mark samt Elkraft, Signal och Tele. WSP Järnväg är en del i WSPs satsning för att möta den ökande efterfrågan på järnvägskunnande både nationellt och internationellt. FOLK I FARTEN FRAMTIDENS GRUV OCH WSP deltog med en monter vid året seminarium som vänder sig till beslutsfattare från riksdagen och myndigheter samt experter och intressenter från nordisk gruv- och mineralindustri. Paul Evins från WSP var en av talarna på konferensen. Han talade om hållbarhetsfrågor i arktisk miljö och om WSPs breda kompetens på området både i Sverige och Kanada. NOTERAT STUDENTER PÅ STUDIEBESÖK Ett fyrtiotal studenter från institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet gjorde ett besök i verkligheten hos WSP under hösten. Paul Evins, geolog på WSP Samhällsbyggnad såg till konsultens roll i samhällsutvecklingen och vad geologer kan bidra med i stora infrastrukturprojekt och i gruvindustrin. VAD ÄR ETT NOLLALTERNATIV? Nollalternativ, referensalternativ, jämförelsealternativ, referensscenario, förbättringsal- många tolkningar av vad ett nollalternativ är, vad det ska användas till och hur det ska formuleras. För att utveckla kunskapen om nollalternativets funktion och hur det används i praktiken genomför Elina Baheram ett examensarbete på WSP Samhällsbyggnad och Stockholms Universitet. Som en del av examensarbetet inbjöd Elina och hennes handledare på WSP, Charlotta Faith-Ell till en kreativ workshop om nollalternativ. Frågan är uppenbarligen aktuell, ett fyrtiotal personer kom till WSP-kontoret och deltog i workshopen med stort engagemang. Resultatet av workshopen kommer att redovisas i Elinas examensarbete i vår. Per-Erik Winberg är ny regionchef för WSP Samhällsbyggnad Väst. Han kommer att ansvara för försäljning och utveckling i göteborgsregionen och västra Sverige samt inom affärsområdet. Per-Erik har mer än tre decenniers konsulterfarenhet som samhällsbyggare bland annat från KM och SweRoad, där han under en tid var VD. Han har även varit Regionchef för Vägverket Region Väst. Per-Erik kommer närmast från en tjänst som projektchef för ASTA i Hällered, en provbana för aktiva säkerhetssystem i fordon. Roberth Carling har utsetts till regionchef för WSP Samhällsbyggnad Nord. Roberth har år varit avdelningschef på WSP Samhällsbyggnad i Falun. Region Nord har varit utan regionchef under en längre tid och Roberth uppgift blir nu att samordna, driva och utveckla verksamheten på en marknad med stor potential. WSP PROJEKT&AFFÄRER 15

16 B SVERIGE PORTO BETALT Avsändare: WSP, Stockholm-Globen

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON Projekt & Affärer 1/13 FOTO: PER-ERIK ADAMSSON FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE VI MÅSTE MÄTA FÖR ATT VETA Så här i början av året och bokslutstider är det intressant

Läs mer

Projekt. Affärer VÄRTAN 4/14 TRAFIKPLATS. Ett av WSPs största brouppdrag FOTO: MIKAEL ULLÉN

Projekt. Affärer VÄRTAN 4/14 TRAFIKPLATS. Ett av WSPs största brouppdrag FOTO: MIKAEL ULLÉN Projekt & Affärer 4/14 TRAFIKPLATS VÄRTAN Ett av WSPs största brouppdrag FOTO: MIKAEL ULLÉN VISIONER OCH MOD Kanske har några av er sett WSPs pågående rekryteringskampanj där vi säger att det krävs mod

Läs mer

4/13. Projekt. Affärer UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON

4/13. Projekt. Affärer UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON Projekt & Affärer 4/13 UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP FOTO: PER-ERIK ADAMSSON UNITED BY OUR DIFFERENCE ELVA FANTASTISKA ÅR Som ni kan se på annan plats här i tidningen så kommer WSP Sverige

Läs mer

4/12. Projekt. Affärer FUTURE CITIES: MOBILITY MANAGEMENT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: ULF LODIN

4/12. Projekt. Affärer FUTURE CITIES: MOBILITY MANAGEMENT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: ULF LODIN Projekt & Affärer 4/12 FOTO: ULF LODIN FUTURE CITIES: MOBILITY MANAGEMENT UNITED BY OUR DIFFERENCE KÄRVARE TIDER Att konjunkturen just nu avmattas är mycket tydligt för de flesta. Varje dag kommer nya

Läs mer

3/13. Projekt. Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA UNITED BY OUR DIFFERENCE ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS

3/13. Projekt. Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA UNITED BY OUR DIFFERENCE ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS Projekt & Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA 3/13 ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS UNITED BY OUR DIFFERENCE VI ÄR PÅ SPÅRET Som konsultföretag gäller det att aldrig slå sig till ro. Vill man leda utvecklingen

Läs mer

2/14. Projekt. Affärer TÄTARE BEBYGGELSE KAN GE GRÖNARE STÄDER UNITED BY OUR DIFFERENCE

2/14. Projekt. Affärer TÄTARE BEBYGGELSE KAN GE GRÖNARE STÄDER UNITED BY OUR DIFFERENCE Projekt & Affärer 2/14 TÄTARE BEBYGGELSE KAN GE GRÖNARE STÄDER UNITED BY OUR DIFFERENCE VI SES I ALMEDALEN! Det har blivit en tradition nu att WSP deltar i Almedalsveckan för att visa upp vår bredd och

Läs mer

3/14. Projekt. Affärer LYSANDE UPPDRAG I KARLSHAMN UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: LARS-MAGNUS OLSSON

3/14. Projekt. Affärer LYSANDE UPPDRAG I KARLSHAMN UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: LARS-MAGNUS OLSSON Projekt & Affärer 3/14 FOTO: LARS-MAGNUS OLSSON LYSANDE UPPDRAG I KARLSHAMN UNITED BY OUR DIFFERENCE STORLEKEN HAR BETYDELSE I dagarna offentliggjorde WSP sin avsikt att förvärva Parsons Brinckerhoff,

Läs mer

2/10. Projekt. Affärer NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: Pär Lodin

2/10. Projekt. Affärer NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: Pär Lodin Projekt & Affärer 2/10 NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE Foto: Pär Lodin RAPPORT FRÅN EN CYKELSADEL I förra numret av Projekt & Affärer berättade jag om WSPs energikampanj som bland annat

Läs mer

1/10. Projekt. Affärer HIMMELSK VY MED SKY VIEW UNITED BY OUR DIFFERENCE. Bild från Stockholm Globe Arenas

1/10. Projekt. Affärer HIMMELSK VY MED SKY VIEW UNITED BY OUR DIFFERENCE. Bild från Stockholm Globe Arenas Projekt & Affärer 1/10 HIMMELSK VY MED SKY VIEW UNITED BY OUR DIFFERENCE Bild från Stockholm Globe Arenas VI CYKLAR FÖR RENT VATTEN När du får den här tidningen i din hand har du kanske redan sett WSPs

Läs mer

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012 WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012 Omslag: WSP DESIGNING FUTURE CITIES Som en del i WSPs satsning, Designing Future Cities, inbjöds unga modedesigner från sex olika länder att tolka och visualisera framtidens

Läs mer

Nå energi- och klimatmålen 2050 svårt men inte omöjligt

Nå energi- och klimatmålen 2050 svårt men inte omöjligt Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Nå energi- och klimatmålen 2050 svårt men inte omöjligt En antologi om vägval för offentliga fastighetsägare Förord Att bygga och förvalta

Läs mer

INBLICK EN TIDNING FRÅN RAMBÖLL NUMMER 1 / 2010

INBLICK EN TIDNING FRÅN RAMBÖLL NUMMER 1 / 2010 INBLICK EN TIDNING FRÅN RAMBÖLL NUMMER 1 / 2010 förnyar gamla traditioner mackmyra Marlène Hök från disneyland till shoppinggallerior tema: energi Grön energi på frammarsch Ramböll Inblick #1 2010 Inblick

Läs mer

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar Hur lönsamt är det att flytta en stad? KTH gör den samhällsekonomiska kalkylen för Kirunas hela stadsflytt. Gemensam mötesplats med sextio föredrag lockade 500 samhällsbyggare. samhällsbyggaren Anneli

Läs mer

SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA. Samverkan i Byggsektorn

SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA. Samverkan i Byggsektorn Samverkan i Byggsektorn SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA 2006 Innehåll 3 4 6 7 8 Styrelsen för SFK-bygg har ordet Förord Samverkan i byggsektorn nu med besked Samverkan i det offentliga Samverkan i byggbranschen Samverkan

Läs mer

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se Skandinaviens ledande tillverkare av brandklassade trä- och ståldörrar. Från traditionella branddörrar till arkivdörrar med brandklass EI 120 Tryggt eller hur? Kalmar konstmuseum. Säkra dörrar www.daloc.se

Läs mer

SAMHÄLLS- BYGGAREN 15

SAMHÄLLS- BYGGAREN 15 Rätt ordning. Byggindustrin måste prioritera rätt ur hållbarhetssynpunkt istället för att följa det som är trenden Bra skatt? Med dagens bostadsbrist finns goda skäl att sänka flyttskatterna stegvis och

Läs mer

malmö VÄSTRA HAMNEN10ÅR HÅLLBAR STAD Så ska staden utvecklas Klimatavtal i Hyllie sidan 20 Miljardsatsning på hållbarhet i Rosengård sidan 27

malmö VÄSTRA HAMNEN10ÅR HÅLLBAR STAD Så ska staden utvecklas Klimatavtal i Hyllie sidan 20 Miljardsatsning på hållbarhet i Rosengård sidan 27 malmö HÅLLBAR STAD Vi har utvecklat en ny livsstil och det är mycket angenämt. Cord Siegel, arkitekt och en av skaparna bakom prisbelönta Urbana Villorna sidan 18 VÄSTRA HAMNEN10ÅR Det som var framtid

Läs mer

MAGASINET OM PROGRAMMET FÖR ENERGIEFFEKTIVA BYGGNADER

MAGASINET OM PROGRAMMET FÖR ENERGIEFFEKTIVA BYGGNADER MAGASINET OM PROGRAMMET FÖR ENERGIEFFEKTIVA BYGGNADER MILJONPROGRAM BLIR MILJÖPROGRAM FORSKNINGSRESA MED TIDSNÖD VEM TAR ANSVAR FÖR STÖD OCH SUBVENTIONER? GODMORGON VISKAFORS skön ny luft med passivhusen

Läs mer

INBLICK EN TIDNING FRÅN RAMBÖLL NUMMER 2 / 2010

INBLICK EN TIDNING FRÅN RAMBÖLL NUMMER 2 / 2010 INBLICK EN TIDNING FRÅN RAMBÖLL NUMMER 2 / 2010 David Lindgren en konsult i sin rätta miljö leed & breeam FRAMTIDENS fastigheter i en klass för sig tema: hållbar stadsutveckling ewa björling vill exportera

Läs mer

Framtiden har flytande gas i tankarna. En adress som förpliktigar 3. Hårda krav på billigt boende 5. Tidningshus med öppna spjäll 8

Framtiden har flytande gas i tankarna. En adress som förpliktigar 3. Hårda krav på billigt boende 5. Tidningshus med öppna spjäll 8 En adress som förpliktigar 3 Hårda krav på billigt boende 5 Tidningshus med öppna spjäll 8 Framtiden har flytande gas i tankarna En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Invigning av kontoret

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

bygg för framtiden Stefan Attefall om bostadsmarknaden och de utmaningar vi står inför Projektledning Forum för morgondagens byggindustri Kraftvärme

bygg för framtiden Stefan Attefall om bostadsmarknaden och de utmaningar vi står inför Projektledning Forum för morgondagens byggindustri Kraftvärme annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons bygg för framtiden Forum för morgondagens byggindustri mars 2012 Projektledning viktigt med rätt kompetens Kraftvärme 33 miljarder till utbyggnad

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

idé sparar kryddväxter nytänkande tid och pengar Läsplattorna förenklar Nya tider kräver Matias Leinikkas Tåligare och godare 2.2011 Mer än du tror

idé sparar kryddväxter nytänkande tid och pengar Läsplattorna förenklar Nya tider kräver Matias Leinikkas Tåligare och godare 2.2011 Mer än du tror Midroc 2.2011 Mer än du tror Nya tider kräver nytänkande Ett öppnare synsätt ökar kreativiteten. Tåligare och godare kryddväxter Heliospectra utvecklar energisnåla system för belysning. Matias Leinikkas

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

Elmsäter-Svärd MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING. Hamnar livsnerven för tunga industrier. "tågtrafiken är rustad för vintern"

Elmsäter-Svärd MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING. Hamnar livsnerven för tunga industrier. tågtrafiken är rustad för vintern annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING GRUNDEN FÖR TILLVÄXT OCH HÅLLBARHET NoVeMBeR 2011 Hamnar livsnerven för tunga industrier Flygledartorn snart fjärrstyrda

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

Majorna Ekologisk Stadsdel

Majorna Ekologisk Stadsdel Majorna Ekologisk Stadsdel RAPPORT AV FÖRSTUDIE Genomförd- och sammanställd av: Kim Weinehammar Oktober 2007 Rev.vers.02 Innehåll 1 Förstudie; Majorna Ekologisk Stadsdel... 8 1.1.1 Förstudiens syfte...

Läs mer

skolor Lugnets skola och Mariehällsskolan.

skolor Lugnets skola och Mariehällsskolan. Årsredovisning 2014 STOCKHOLM DECEMBER 2014 Engagemanget för oss framåt Stockholm växer och det betyder att staden både behöver nya bostäder och skolplatser. För SISAB:s del innebär det att vi bygger om,

Läs mer