TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR. Plannja solelpaket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR. Plannja solelpaket"

Transkript

1 TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR Plannja solelpaket JANUARI 2015

2 Inledning I dessa anvisningar ingår förberedelserna för installation av solpaneler, montering av solpaneler på taket, inkoppling av kablarna på taket med hjälp av snabbkopplingar, jordning av panelfältet samt säkerhetsanmärkningar. Separata anvisningar finns för anordningar (växelriktare och säkeretsbrytare) som installeras i elcentralen (som i allmänhet placeras i det tekniska utrymmet). Elinstallationer får endast utföras av en behörig fackman inom elinstallationer. Läs dessa anvisningar omsorgsfullt och iaktta alla föreskrifter som utfärdas i den. Försummelse av anvisningarna och all annan osaklig hantering eller användning av produkterna leder till att garantin och leverantörens ansvar hävs med omedelbar verkan. För installation av systemet och dess komponenter får endast anlitas utbildade och auktoriserade fackmän som är förtrogna med lokala lagar, föreskrifter och säkerhetsförfaranden. Arbetarskydd ska beaktas i alla faser av installationen. Kopplingsschema för ett solelsystem som kopplats till nätet. Solpanelerna på taket omvandlar solljuset till elektricitet. Solpanelerna, som kopplats i serie, är anslutna till en växelriktare som omvandlar den likström som panelerna producerar till växelström som t.ex. belysning, hushållsapparate och andra elapparater använder. Växelriktaren är kopplad till husets elcentral från vilken elektriciteten går till husets nät eller till elöverföringsnätet. Mellan växelriktaren och elcentralen finns en säkerhetsbrytare med vilken solelsystemet kan kopplas bort från nätet. 2 Plannja solelpaket Teknisk manual

3 Plannja solelpaket, leveransens innehåll Solelpaketet består av solpaneler, deras fästanordningar, kablar och kopplingar, en växelriktare (dvs. en omriktare) och en säkerhetsbrytare samt av olika små komponenter för jordningen. Solelsystem producerar elektricitet medan det är ljust genom att omvandla likströmmen från panelerna till växelström som kan användas i hushållet. Produktionen är störst under de soliga månaderna, dvs. mellan mars och oktober. Systemets storlek anges som nominell maxeffekt, men systemets faktiska effekt varierar efter solens strålningseffekt. Produkt Solelpaket 2 kw Solelpaket 4 kw Solpanel, antal st Solpanelsinfästning och kopplingssats Takfäste för infästning till yttertak Anslutningskontakter Solelkabel* Jordningskomponenter för solpaneler fas växelriktare fas växelriktare *) Enhet meter (m) Solelpaket 6 kw Plannja solelpaket Teknisk manual 3

4 Tänk på följande innan du installerar solelsystemet Placera panelfältet i bästa möjliga riktning i förhållande till solen. Beakta även eventuella skuggor och det tekniska utrymmets placering (kabeldragningarna och installationsavståndet). Panelerna fungerar bäst vid solsken. Kontrollera att solstrålarna träffar solpanelens yta utan hinder. Alla skuggor (träd, skorstenar osv.) försämrar energiproduktionen. Panelernas förmåga att samla in energi från solstrålarna är bäst när panelerna riktas mot söder och placeras i ungefär 40 graders vinkel. Panelernas verkningsgrad är närmast optimal när kompassriktningen är mellan sydost och sydväst i en lutning på mellan 20 och 60 grader. Utanför dessa gränser minskar solpanelernas förmåga att producera el. Panelerna kan också installeras på längre avstånd från elektricitetens förbrukningsställe om man genom detta uppnår en bättre riktning mot solen (t.ex på taket på en gårdsbyggnad eller ett garage). Detta ska beaktas när kabeln dras (kabeln mellan växelriktare och elcentralen). Elledningen mellan växelriktare och elcentralen ingår inte i leveransen. Panelerna är långlivade och kan användas i flera decennier, till och med i 50 år. Därför är det viktigt att undvika tillfälliga lösningar vid installationen. Det ska finnas så mycket plats på taket att panelerna kan monteras på taket som ett enhetligt fält. Panelerna installeras bredvid och under varandra, i stående läge i förhållande till takhalvan, och kopplas i serie. Panelfältets storlek varierar utifrån panelernas antal: - 2 kw paket, kopplas i en krets: 1x8 paneler (ca. 1,7 m*8,3 m) eller 2x4 paneler (ca 3,3 m*4,2 m) - 4 kw paket, kopplas i två kretsar: 2x8 paneler (ca 3,3 m*8,3 m) - 6 kw paket, kopplas i två kretsar: 3x8 paneler (ca 5,0 m*8,3 m) eller 2x12 paneler (ca 3,3*12,5 m) Med paketet följer solelkabel för en installationssträcka om 20 eller 25 meter. När avståndet är längre än detta ska extra kabel och kopplingar beställas. Panelerna får inte installeras på ett dåligt ytmaterial eller med brister i stödkonstruktionerna. Kontrollera att takkonstruktionerna (yttertaksinbrädningen, takstolarna o.d.) är i ett bra skick och att de tål den ökade belastningen. En panel väger ca 18,5 kg. Dessutom tillkommer infästningsskenornas och takfästenas vikt. Kabelgenomföringar ska utföras så att kablarna inte skadas vid genomföringen. Vi rekommenderar att ett särskilt genomföringsstycke används eller att kablarna placeras under takåsnocken. De slutliga kopplingarna av panelfältet görs först när de monteringsarbeten som görs på taket har slutförts i sin helhet. Det är viktigt att kunna nå panelfältet för att utföra underhållsåtgärder och inspektioner, och därför ska det finnas nödvändiga takbryggor och vägar till panelerna. Om det finns brister i takutrustningen är det lämpligt att montera eventuella taksäkerhetsprodukter på taket samtidigt som panelerna monteras. 2kW paket 4kW paket 3,3 m 3,3 m 4,2 m 8,3 m 6kW paket 5 m 8,3 m Innan systemet tas i användning ska tillstånd för inkoppling sökas hos ägaren till det lokala elöverföringsnätet. Systemet får endast tas i drift av en utbildad fackman inom elinstallationer. 4 Plannja solelpaket Teknisk manual

5 I första hand ska endast komponenter som ingår i leveransen användas i systemet. Om systemet kräver delar från externa leverantörer ska delarna vara kompatibla med de övriga delarna och tillverkade av material som är beständiga mot de yttre omständigheterna. De ska också vara godkända och fungera med den övriga hustekniken. En säkerhetsbrytare ska alltid installeras mellan växelriktaren och elcentralen. Elnätets ägare kräver i allmänhet att brytaren installeras på en yttervägg i ett olåst utrymme. Alla gällande lagar och föreskrifter ska iakttas. De metoder som presenteras i denna anvisning är exempel och lämpar sig därför inte för alla typer av objekt. Iaktta god byggnadssed och försäkra dig om arbetarskyddet i alla faser av installationen. I osäkra situationer ska du omedelbart avbryta arbetet och utreda problemet genom att kontakta den officiella instans som reglerar frågan eller leverantörens representant. Säkerhetsanmärkningar VARNING Sörj för arbetarskyddet och iaktta gällande lagstiftning vid takarbete. Använd säkerhetslina och säkerhetssele. Iaktta arbetarskydd vid lyft av panelerna upp på taket. Anlita endast professionella installatörer. VARNING Fara för allvarlig skada. Installera och använd systemet i enlighet med anvisningarna. VARNING Risk för skada på produkterna. Felaktig användning kan orsaka komponent-, anordnings- och byggnadsskador eller personskador. Undvik att skada takmaterialet under installationsarbetet. VARNING Iaktta föreskrifterna om arbetarskydd vid arbeten som gäller elanordningar. Felaktiga arbetsmetoder medför risk för elchocker och därigenom för allvarlig personskada. VARNING Alltför mycket snö kan skada panelerna eller hindra dem att fungera. VARNING Installera inte paneler vid hård vind. Panelerna kan falla ner om de hanteras vårdslöst vid hård vind. LÄS ANVISNINGARNA Läs installations-, bruks- och underhållsanvisningarna omsorgsfullt. VARNING Endast behöriga installatörer får utföra installationsarbeten. Plannja solelpaket Teknisk manual 5

6 Hantering och lagring av panelerna Mottagning av varorna Kontrollera att leveransens innehåll motsvarar orderbekräftelsen och fraktsedeln. Anmärkningar på leveransen ska skickas skriftligen till den instans som sålde produkten inom sju (7) dagar från det att varorna togs emot. Vi rekommenderar att varorna förvaras i den ursprungliga förpackningen fram till installationen. Påpekanden om lagringen av produkterna Vi rekommenderar att panelerna och de övriga produkterna i leveransen förvaras i torra lokaler inomhus (minst skyddade för väder) om produkterna inte installeras omedelbart efter leveransen. Själva panelerna kan förvaras utomhus. Observera följande: Se till att panelerna inte skadas av vind eller regn. Elanordningar avsedda för inomhusbruk får inte förvaras utomhus. Leverantören ersätter inte tillbehör som kommit bort eller blivit stulna. Därför är det viktigt att lagra produkterna på ett sådant sätt att de finns tillhands när installationsarbetet inleds. Förberedelser inför installationen Anmärkningar om förberedelserna inför installationen Säkerställ ett minimiavstånd på en (1) meter till takutrustning som kan släppa vattenånga i omgivningen, t.ex. skorstenar, takfönster och genomföringar. I annat fall kan vattenånga samlas på panelernas yta, vilket försämrar deras effektivitet. Olika genomföringar på taket orsakar också skuggor på panelerna, vilket är viktigt att undvika. Mät och skissa upp panelfältets läge på taket innan du inleder installationen. De arealer som panelfälten kräver anges på sidan fyra. Utför förberedelserna i så stor omfattning som möjligt på marken så att de arbetsmoment som utförs på taket begränsas till ett minimum. Panelfälten Solelpaketen från Plannja innehåller 8, 16 eller 24 paneler beroende på paketets storlek. Dessa anvisningar är avsedda för dessa panelmängder. Ett panelfält kan breddas och förlängas efter samma princip, oavsett paketets storlek endast antalet rader och kolumner i panelfältet förändras. Större helheter konstrueras och installeras som separata projekt i samarbete med leverantören och beställaren. Ett panelfält består av takfästebeslag och infästningsskenor som panelerna ansluts till infästningsbeslag som fästs i panelernas kanter. Principen för kopplingen av en panel presenteras nedan. Solpaneler installerade på plåttakpanna. Fästsystemet som bär panelen lämpar sig för olika taktyper och takmaterial. Takfästebeslaget varierar beroende på takmaterialet. 6 Plannja solelpaket Teknisk manual

7 Förberedelser på marken Vi rekommenderar att panelskenorna förmonteras i marknivå innan de lyfts upp på taket. Panelraderna installeras på två tvärsgående förlängda skenor. Det går snabbt och enkelt att förlänga skenorna med en förlängningssats som ingår i leveransen. OBS! Om springor lämnas mellan skenorna får paneler inte installeras eftersom det finns områden utan stöd under dem. Vi rekommenderar att panelfältet byggs på så sätt att skenorna installeras i en sammanhängande rad, vilket också minimerar utrymmesbehovet på taket. Takfästebeslagen och infästningsskenorna monteras på taket på hela det område som panelfältet kräver. Detta ska göras innan panelerna monteras. Då är det möjligt att kontrollera att skenorna ligger på rätt avstånd från varandra, och att de är raka och har de rätta linjerna. Springan mellan panelerna i panelraderna ska vara minst fem millimeter. Detta möjliggör värmerörelser i panelerna och säkerställer en obehindrad cirkulation av luft och vatten omkring panelerna. max max S13 17Nm mm Fäst skenorna vid varandra med förlängningsbeslaget. Kontrollera att förlängningsbeslaget är lika långt inskjutet innanför båda skenorna. Dra därefter åt muttrarna. Kontrollera att skenorna ligger i en rät linje i förhållande till varandra och att deras ändar är pressade mot varandra (ingen springa). I solelpaketen från Plannja behövs vanligen inga springor mellan skenorna utan de kan kopplas samman vid varandra och installeras i en sammanhängande rad. Plannja solelpaket Teknisk manual 7

8 Installation Leveransinnehållet varierar efter det levererade paketet. De olika paketens innehåll presenteras i tabellen på sidan tre. Denna anvisning presenterar en normal installation på ett tak där panelerna installeras i stående läge i förhållande till takhalvan. Panelerna kan också monteras i liggande läge, men stående läge rekommenderas (komponenterna i basleveransen är avsedda för installation i stående läge). Större panelfält installeras på motsvarande sätt som anges i denna anvisning. Förlängningsskenorna ska anslutas omsorgsfullt till den föregående skenans ända, och det är också viktigt att se till att raderna av skenor ligger på rätt avstånd från varandra. Skenorna ska kopplas till varandra omsorgsfullt och tillräckligt stabilt och hårt med skenornas förlängningskopplingar. Iaktta de installationstoleranser som anges i anvisningen. De komponenter som behövs för takmontering ingår i leveransen. För takmaterial och taktyper av olika slag används olika takfästebeslag. Under den första panelen i raden monteras fyra takfästebeslag, och därefter monteras alltid två beslag under de därpå följande panelerna på så sätt att det finns jämnt med stödpunkter under panelerna. Installera beslagen så nära panelkanten som möjligt, dock inte direkt på en skarv i skenan. min. 150 max min. 150 max. 450 Takmontering i stående läge. På bilden visas monteringsprincipen för två paneler som monteras bredvid varandra. Det är bra att ägna särskild uppmärksamhet åt skenornas placering när arbetet förbereds. Då undviker du problem vid monteringen av panelerna. De angivna kantavstånden ska iakttas. Kantbeslagen kräver en rörelse- och monteringsmån om minst 5 mm i förhållande till skenans ända. 8 Plannja solelpaket Teknisk manual

9 Olika takfästebeslag Ta del av de separata anvisningarna som levereras tillsammans med takfästebeslagen. Utred bl.a. huruvida takkonstruktionen är tillräckligt stark. Takfästet får inte installeras på en murken takkonstruktion eller på en konstruktion som är otillräcklig på annat sätt. Universalbeslaget är avsett för speciella takmaterial, såsom för fibercement. Plåttakpannor, Profilerad takplåt Plannja Trend Maskinfalsade tak, bandtäckning Tegel-/betongtakpannor Papptak (eller motsvarande) Universalbeslag Takfäste för maskinfalsade tak Produkt Takfäste Motstycke till takfäste Skruv m8x30 Mutter M8 Fästbeslag för solpanelens skena St. 16 st. 16 st. Takfäste för plåttakpanna, profilerad takplåt osv. Produkt Takfäste Tätningspar (rund) VVS-skruv 7x50 mm VVS-skruv 7x70 mm Trippeltätning (rätvinklig) Tilläggsbeslag för Plannjas stålläkt Tätning för tilläggsbeslag Fästbeslag för solpanelens skena * För höga plåttakpannor St. 8 st. 16 st. * Takfäste för Plannja Trend -tak Produkt Takfäste Motstycke till takfäste Skruv m8x30 Mutter M8 Fästbeslag för solpanelens skena St. 16 st. 16 st. Produkt Takfäste VVS-skruv 7x50 mm Fästbeslag för solpanelens skena St. 8 st. Takfäste för tegel-/betongtakpannor Produkt Justerbart takfäste Fästbeslag för solpanelens skena St. Universalbeslag Plannja solelpaket Teknisk manual 9

10 Inställning och positionering av solpanelernas stödkonstruktioner Takbeslagen i serien med monteringsbilder är exempel. Takbeslagen ska väljas efter takmaterialet och takmaterialets profil, vilket innebär att beslagen varierar beroende på objektet. Följ de ingående monteringsanvisningarna som medföljer takbeslagen när du genomför detaljerna. Bild 1. Inställning av stödkonstruktionerna och gränsvärden Avståndssymboler A B C Minimi- och maximiavstånd 900 mm mm 4 beslag under den första panelen i raden, 2 beslag under de följande panelerna *) Max. 450 mm Obs. Mått A ska beslutas på plats utifrån taktypen. Takbeslagen ska fästas enligt läktindelningen. Båda stödskenorna ska ligga klart under panelerna för att säkerställa att fastmonteringen är stabil. Minimiavståndet mellan skenorna är 900 mm. *) Takfästebeslagenska placeras på så sätt att beslagen alltid är så nära panelens kant som möjligt. 10 Plannja solelpaket Teknisk manual

11 Lyfta och montera solpanelerna på taket Var särskilt mån om att utföra lyften på ett tryggt sätt. Endast godkända lyftanordningar och -redskap får användas vid monteringen. Paneler ska inte lyftas vid för hård vind. Det är inte tillåtet att uppehålla sig nedanför lasten under ett lyft. Gällande föreskrifter om arbetarskydd ska iakttas både vid lyft och montering. För att hantera och bära paneler kan man använda sugkoppslyftar som lämpar sig för ändamålet. Vid lyft upp till taket ska man dock använda redskap som är konstruerade för detta ändamål. Vi rekommenderar att lyft till taket utförs med två godkända lyftlinor. Vid lyft ska panelen placeras i stående läge så att lasterna från lyftet riktas till panelens stadiga ram. Före lyftet ska man försäkra sig om att lyftlinorna placerats jämnt i förhållande till panelens kanter så att panelen inte lutar under lyftet. Linorna ska vara tillräckligt spända så att panelen inte glider och kommer loss mellan linorna under lyften. Plannja är inte ansvarig för direkta eller indirekta skador på människor eller fast egendom som orsakas av felaktigt utförda lyftarbeten. Viktigt att observera: Panelerna kan lyftas färdigt upp på taket före monteringen. Taket ska dock skyddas mot skador från panelernas vassa metallkanter. Exempelvis den målade ytan på ett ståltak blir lätt repig om taket inte skyddas t.ex. med papp eller plywood. Panelerna får inte läggas på trave på så sätt att den tillfälliga extra belastningen skadar taket. Vinkelbeslagen som fästs vid taket samt skenorna som monteras på dem ska monteras färdigt på plats före panelerna. Vi rekommenderar att även jordningen och samlarkablarna installeras innan panelerna lyfts upp på taket. Använda panelens fästbeslag: Lyft av solpanelen med hjälp av lyftlinor. Vi rekommenderar att styrlina används tillsammans med lyftlinor. Click! 10 Nm Paneelien Kantbeslag reunakiinnike för panelerna 10 Nm Click! Paneelien Beslag mellan välinen panelerna kiinnike Plannja solelpaket Teknisk manual 11

12 Kopplingsschema för paneler i 2 kw paket Hona (SOCKET) Hane (PLUG) Hane Hona OBS! Den röda pilen visar i vilken panel hankopplingen bakom varje panel kopplas. Fäst särskild uppmärksamhet på snabbkopplingarnas poler eftersom kopplingarnas utseende kan vara vilseledande. 12 Plannja solelpaket Teknisk manual

13 Kopplingsschema för paneler i 4 kw paket Hona (SOCKET) Hane (PLUG) Hane Hona OBS! Den röda pilen visar i vilken panel hankopplingen bakom varje panel kopplas. Fäst särskild uppmärksamhet på snabbkopplingarnas poler eftersom kopplingarnas utseende kan vara vilseledande. Plannja solelpaket Teknisk manual 13

14 Kopplingsschema för paneler i 6 kw paket Hona (SOCKET) Hane Hane (PLUG) Hona OBS! Den röda pilen visar i vilken panel hankopplingen bakom varje panel kopplas. Fäst särskild uppmärksamhet på snabbkopplingarnas poler eftersom kopplingarnas utseende kan vara vilseledande. 14 Plannja solelpaket Teknisk manual

15 ~3110 mm ~1450 mm Montera panelerna 1. Fastställ takfästebeslagens placeringar. Det är bra att montera panelerna så nära takets högsta punkt som möjligt. På vidstående bild är panelens höjd mm. Avståndet mellan den översta panelen och takets högsta punkt är drygt tio centimeter. Avstånden på bilden anges till mittpunkten på panelradernas nedre skena. Vinkelbeslagens exakta placeringar varierar beroende på taktyp. Skenornas minimiavstånd från varandra är 900 mm. Minimiavståndet från takutsprånget på gavelsidan till närmaste takfäste är cirka 500 mm beroende på takets konstruktion. Syftet med detta är att säkerställa att de delar av panelfältet som förmedlar laster (takfästen) är placerade på bärande takkonstruktioner. Springan mellan panelraderna kan finjusteras med hjälp av kantbeslagen, men springan mellan raderna (panelerna) ska vara minst 5 mm. Det är bra att märka ut takfästebeslagens placeringar (t.ex. med krita) på taket innan beslagen monteras fast. Använd snörslå som hjälp. 2. När du bestämt panelfältets och takfästenas placeringar, börja med att montera den översta radens takfästen. Gör dig förtrogen med den rätta monteringsmetoden med hjälp av de separata anvisningarna som levererades med takfästena. Takfästena ska skruvas fast i läkterna (eller i underkonstruktion som motsvarar läkten) för att säkerställa att beslagen sitter tryggt fast. Exempelvis takfästet för plåttakpanna ska fästas i trä till ett djup på minst 32 mm. Fäst uppmärksamhet på placeringen av takfästebeslagen när du monterar dem. Det är mycket viktigt att beslagen monteras i rak linje i förhållande till varandra så att det är möjligt att montera stödskenorna rakt, som sedan hamnar under panelerna. Stödskenornas infästning i takfästena tillåter justering av små variationer av monteringen i höjdled. Under den första panelen i varje rad kommer fyra takfästen, och under de följande panelerna monteras alltid två beslag per panel. Beslagens placering ska planeras efter detta, så att beslagen alltid är nära panelens kant. Obs! Takfästenas fästdon ska gå in i träläkten till ett djup av minst 32 mm. Kontrollera fästdonens monteringsdjup från den separata monteringsanvisningen för takfästena. Solpaneler får inte monteras på ett alltför svagt underlag eller på ett underlag som är otillräckligt på annat sätt. Takstolarna och läkten ska vara i ett gott skick (de får inte vara murkna). Vid behov ska stödkonstruktionerna förnyas i anslutning till en takrenovering innan solpaneler installeras. 3. När du monterat takfästebeslagen enligt anvisningarna, montera stödskenorna i en rak linje på takfästena. Kontrollera att skarvstyckena mellan skenorna har dragits åt tillräckligt hårt och att skenan bildar en enhetlig helhet. Skruva upp muttern på spännbeslaget på takfästet (13 mm) så mycket att skenans kant kan skjutas in på plats i beslagets skåra. Kontrollera att takfästets spännbeslag är i en rak linje i förhållande till varandra och att det inte uppstår extra spänningar i skenan när de dras åt. Det är bra att börja fastmonteringen från spännbeslagen i de yttersta takfästbeslaget. Då är det lättare att justera de mellanliggan- Plannja solelpaket Teknisk manual 15

16 de spännbeslagen rätt i förhållande till skenan. Avståndet mellan det yttersta takfästets spännbeslag och skenans ända får vara max. 450 mm (bild 1). När skenan är i önskad ställning och du har kontrollerat att skenan är rak i förhållande till taket, dra åt spännbeslagets muttrar (30 Nm). 4. Montera de återstående skenorna på samma sätt. Monteringsmetoden avviker inte från det som anförs ovan. Fäst uppmärksamhet på skenans slutliga placering eftersom skenan ska ligga i linje med den nedre skenan både våg- och lodrätt. Skenornas ändor ska ligga i linje med varandra för att det ska vara möjligt att montera panelerna framgångsrikt. Innan du fäster skenorna slutgiltigt är det bra att kontrollera skenornas placering med diagonalmått och snörslå. Det är också bra att mäta hur mycket skenorna skjuter ut i förhållande till takfästebeslagen och kontrollera att skenorna i varje rad är i linje med varandra. 5. Innan solpanelerna är på plats ska hela panelfältet jordas för att undvika störningar. Vid takmontering kan man installera en jordkabel mellan skenorna, medan den riktiga jordkabeln (gul-grön) ska installeras av en elektriker. Fäst den runda ledaren av aluminium till skenbeslaget vid panelskenorna på det sätt som anges på bilden. Ledare placeras i skåran innanför skenbeslaget. T-bulten glider in i skenan och spänns fast på plats med mutter och bricka (30 Nm) Den riktiga jordkabeln (gul/grön) fästs på ett lämpligt ställe i skenfältet. Elektrikern kopplar jordkabeln till en av skenorna på det sätt som anges på bilden. OBS! Det är viktigt att undvika galvanisk korrosion. Kopplingarna ska väljas med tanke på detta. Obs! Det är mycket viktigt att delarna placeras i den ordning som anges på bilden, särskilt brickan av rostfritt stål. 16 Plannja solelpaket Teknisk manual

17 6. Lyft den första solpanelen på plats på skenorna. Panelerna ska lyftas tryggt av två montörer. Se till att takmaterialet inte skadas. Panelens skarpa metallkanter kan lätt göra repor eller andra skador i taket. Försäkra dig om att panelen är placerad i rätt ställning innan du drar åt kantbeslagen. Dra åt beslagen med en standardinsexnyckel (S5, 10 nm) i enlighet med den bildserie som presenterats ovan i denna anvisning. När panelerna monteras i stående läge, såsom rekommenderas, kan monteringen av panelfältet inledas antingen från den vänstra eller den högra kanten. När du lyfter panelen på skenorna, försäkra dig om att panelen vilar jämnt på skenorna och att kantbeslagen är i linje med varandra. Skjut efter detta panelen mot kantbeslagen så att dess kant ligger mot beslagen. Innan du drar åt spännbeslagen, kontrollera att panelen är på rätt plats så att du kan genomföra monteringen smidigt. Kantbeslagen ska vara minst 5 mm innanför skenan. Tips! Innan du lyfter solpanelen på plats är det bra att skjuta in kantbeslagen (eller mellanbeslagen) färdigt i skenorna. Då går det snabbt och enkelt att fästa panelen på önskat ställe. Det lönar sig att fortsätta monteringen med de nedre radernas första paneler. Då kan du utföra inpassningen av panelerna i höjd- och sidled på en gång. 7. Innan du fäster radens följande panel vid skenorna ska panelernas ledningar kopplas till varandra genom att skjuta in hankopplingen i panelens honkoppling. Åtgärden är lätt att utföra med hjälp av panelens snabbkopplingar. Utför kabeldragningen omsorgsfullt, och kablarna ska vara snyggt gömda under panelerna. När du har gjort kopplingen, kontrollera att de är ordentligt fastlåsta genom att dra i kopplingarna i olika riktningar. De får inte lossna. Vid behov kan du fästa ledningarna med buntband. Hona (SOCKET) Hane (PLUG) OBS! Kontrollera ledningarnas poler. Se kabelschemat för mer ingående information om kopplingen av ledningarna! Plannja solelpaket Teknisk manual 17

18 8. De följande panelerna monteras på samma sätt. Den enda skillnaden är att du i stället för kantbeslag använder s.k. mellanbeslag. Skjut in beslaget färdigt i skenan innan du lyfter panelen på plats. Detta beslag ser till att springan mellan panelerna alltid har rätt bredd, och därför behöver du endast kontrollera springan när du installerar panelerna. Det är bra att använda ett hjälpmedel i lämplig tjocklek. Kontrollera dessutom att panelernas övre kant går i en rak linje. Beslaget spärras fast innanför skenan när du trycker lätt på beslaget. Spänn fast beslaget på plats med en standardinsexnyckel (S5, 10 Nm) i enlighet med den bildserie som presenteras ovan i denna anvisning. OBS! Om du använder skruvdragare ska du måna om att inte dra åt beslagen för mycket. Ställ in ett lämpligt vridmoment på skruvdragaren innan du spänner fast beslagen. 8. Installera hela panelfältet på samma sätt. Glöm inte att koppla ledningarna mellan panelerna enligt kopplingsschemat, så att installationen kan slutföras direkt. Koppla dock inte strömkretsen till överföringskablarna eftersom denna åtgärd endast får utföras av en elektriker. Koppla därför inte panelfältets sista ledningar, men lämna dem framme så att elektrikern ser dem. 18 Plannja solelpaket Teknisk manual

19 Huvudmomenten i installationsarbetet utöver takmonteringen Denna anvisning är avsedd för montering av solpaneler på tak. Vid elinstallationer och kopplingar ska de utrustningsspecifika anvisningarna, samt eventuellt speciellt elschema för objektet absolut iakttas. Elinstallationer får endast utföras av en behörig elektriker. Utöver takmonteringen ska följande arbetsmoment utföras vid installation av solpaneler (vi rekommenderar att en del av dessa arbeten utförs före takmonteringen): Kabeldragning mellan panelfältet och elcentralen Utförande av eventuell genomföring för ledningarna Installation av växelriktaren (omriktaren) Installation av säkerhetsbrytaren mellan växelriktaren och elcentralen Installation av en eventuellt längre elkabel mellan växelriktaren och elcentralen om panelerna är installerade på ett annat ställe än där elektriciteten används. Kopplingarna vid elcentralen Slutkoppling av solpanelsystemets strömkrets (koppling av panelerna till överföringsledningarna) Det är mycket viktigt att leverantörens blanketter om solpanelinstallationen och drifttagningen fylls i. Det är ett villkor för att garantin ska gälla att dessa dokument fylls i på behörigt sätt. Det finns separata blanketter för drifttagning av takmonteringen och elkopplingarna. Om blanketterna har kommit bort, skaffa dem från leverantörens webbplats eller av systemets säljare. Underhåll, garanti och allmänna anvisningar Underhållet av solpanelsystemet För att solpanelsystemet ska fungera på planerat sätt ska du utföra regelbundna kontroller. För att maximera panelernas effekt säkerställ att deras ytor är rena. Med tiden kan luftföroreningar, pollen, vägdamm osv. smutsa ned panelernas yta, vilket försämrar panelernas effekt. Normalt håller regnet panelerna rena, men du kan också tvätta glaset med ett milt fönstertvättmedel och en mjuk borste. Avlägsna fönstertvättmedlet genom att skölja glasen rikligt med vatten. Använd inte skurande redskap, för mycket kraft eller högtryckstvätt för att rengöra glaset. Bilschampo som innehåller vax lämpar sig inte för tvätt av glasytor. Täck inte över panelerna med papper eller papp eftersom dessa material kan innehålla kemikalier som färgar glaset när de kommer i kontakt med vatten. Fäst inte heller något vid panelglasen till exempel med klister. Granska systemet visuellt minst en gång om året. Kontrollera särskilt ledningarnas samt panelinfästningskomponenternas skick. Kontrollera regelbundet informationen på växelriktaren med tanke på eventuella felmeddelanden (för mer information se växelriktarens produktanvisningar). På vintern kan det samlas stora mängder snö på panelerna. Kontrollera att den tillåtna snölasten inte överskrids. Snölasten får inte heller böja eller vrida panelernas fästbeslag eller ledningar för mycket. Det är tillåtet att avlägsna snön, men se till att redskapen och metoderna inte skadar panelerna. Om du upptäcker störningar i systemets funktion, och systemet kräver underhållsåtgärder, ska du i första hand ta kontakt med det elinstallationsföretag som gjorde installationen eller med en lokal företagare som har den expertis som behövs. Studera också de handlingar som levererats tillsammans med de olika anordningarna för separata underhållsanvisningar. Solpanelsystemet fungerar i huvudsak helt automatiskt. Du behöver endast följa växelriktarens (omriktarens) funktion och information. Garantitiden är tio (10) år för solpanelerna och fem (5) år för växelriktaren. Garantitiden räknas från produktens faktureringsdag. Mer information om garantin ges i garantivillkoren, som levereras separat. Plannja solelpaket Teknisk manual 19

20 Ett telefonnummer till Plannja: Järnforsen, Box 143, Järnforsen. Tel Fax Borlänge, Mats Knuts väg 29, Borlänge. Tel Fax Finspång, Liebruksvägen 9, Finspång. Tel Fax Göteborg, Flöjelbergsgatan 20 B, Mölndal. Tel Fax Luleå, Luleå. Tel Fax Malmö, Näktergalsgatan 8, Vellinge. Tel Stockholm, Gräsgatan 15, Enköping. Tel Örnsköldsvik, Hantverkaregatan 38, Örnsköldsvik. Tel Plannja Steinwalls, Fröderydsvägen 17, Landsbro. Tel Fax Uppgifterna i denna trycksak hänför sig till tiden för publicering och avser att ge en allmän vägledning vid användandet av produkten. Reservation görs för ändringar till följd av löpande produktutveckling samt produktändringar under året. Angivna uppgifter och data får inte uppfattas som garantier utan särskild skriftlig bekräftelse. Kulörillustrationer i våra trycksaker är att betrakta som vägledande. Begär plåtprover för korrekt kulöråtergivning. PLANNJA 2015 JANUARI

Plannja solelpaket TEKNISK INFORMATION

Plannja solelpaket TEKNISK INFORMATION Plannja solelpaket TEKNISK INFORMATION JANUARI 2015 Producera din egen elektricitet med Plannjas solelpaket Plannjas solelpaket är en lätt och smidig lösning för dig som vill producera din alldeles egna

Läs mer

Prislista. Solenergilösningar 2015 JANUARI

Prislista. Solenergilösningar 2015 JANUARI Prislista Solenergilösningar 2015 JANUARI Plannja Solenergilösningar Solenergi är en oändlig, fri och ren naturresurs. Nyttjande av solenergi i form av uppvärmt vatten eller elektricitet ökar energieffektiviteten.

Läs mer

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning!

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Solenergi 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Plannja Solenergilösningar Solenergi är en oändlig, fri och

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE Din säkerhet och framgång är viktigt för oss. Vänligen skriv ut denna skyddsanvisning, läs noggrant och om du har några frågor angående anvisningarna kan du be om hjälp. Vi är här för att tjäna dig. SKYDDSANVISNING

Läs mer

FLYTBRYGGA AV PLAST, MONTERINGS-, BRUKS- OCH SKÖTSEL-INSTRUKTIONER

FLYTBRYGGA AV PLAST, MONTERINGS-, BRUKS- OCH SKÖTSEL-INSTRUKTIONER 1 FLYTBRYGGA AV PLAST, MONTERINGS-, BRUKS- OCH SKÖTSEL-INSTRUKTIONER Tekniska data: Material: HDPE-plast Yttermått/element: 1,2 m x 2,4 m x 0,3 m Vikt: 60 kg/element Bärförmåga: ca. 500 kg / element Färg:

Läs mer

Bruksanvisning till markis (manuell)

Bruksanvisning till markis (manuell) Bruksanvisning till markis (manuell) Grattis till din nya markis, vi hoppas att du kommer att få stor glädje av markisen i många år. Följ instruktionerna för en säker och korrekt montering. Vi råder Er

Läs mer

Vertikalgardin. Nordic Light Impala

Vertikalgardin. Nordic Light Impala INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Vertikalgardin Fäst beslagen tillräckligt långt från fönstret så att fönstervred eller andra hinder inte kommer i vägen för lamellerna. 1 Beslag a Kontrollera vilken

Läs mer

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-4

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-4 HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-4 DEL I - FUNDAMENT M16 M16 2 1 Gör ett hål för betongen på din valda plats. Se manualen för rekommenderad mängd betong. 2 Fyll hålet med betong upp till några centimeter

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Svesol Solceller. Svesol Solceller www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling

Svesol Solceller. Svesol Solceller www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling Svesol Solceller www.svesol.se Monteringsanvisning Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol anläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt Svesol

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm VDO Viewline Temp, nivå, tryck TU00-0752-5507102SW 2012-05 1-6 1 Säkerhets information Produkten är utvecklad, tillverkad och kontrollerad enligt de grundläggande

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap

1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap 1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap De här anvisningarna gäller för installation av KOMPAN FREEGAME-redskap. VIKTIGT! Läs de här anvisningarna före installationen. Utöver dessa allmänna anvisningar

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) BENDERS TAK

LÄGGNINGSANVISNING. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) BENDERS TAK BENDERS TAK LÄGGNINGSANVISNING Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) För takläggare eller för dig som lägger taket själv benders.se Tillbehör och taksäkerhet till Benders strängpressade

Läs mer

Bruksanvisning i original Skyddsrör för Orion1B och Orion2 Orion WET-xxx and Orion WET-Kxxx

Bruksanvisning i original Skyddsrör för Orion1B och Orion2 Orion WET-xxx and Orion WET-Kxxx Bruksanvisning i original Skyddsrör för Orion1B och Orion2 Orion WET-xxx and Orion WET-Kxxx Även om allt gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna manual och eventuellt tillhörande

Läs mer

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD ANVÄNDARMANUAL FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD INSTRUKTION ENLIGT EN 13374 www.safetyrespect.se info@safetyrespect.se Tel 063-130400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3. Säkerhetsföreskrifter 4. Infästningar 5. Bultfot 6.

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

Prince Vikdörr. Handbok för montering och underhåll. www.kronfonster.se

Prince Vikdörr. Handbok för montering och underhåll. www.kronfonster.se 2015 Prince Vikdörr Handbok för montering och underhåll www.kronfonster.se Tack, för att du har beställt Prince Vikdörrsparti. Prince vikdörr ger dig möjligheten att öppna upp hela väggen från vardagsrum,

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

EFFECTA SOLCELLER INSTALLATION SKÖTSEL SERVICE MONTERING. Rev. EA. 016-02-02

EFFECTA SOLCELLER INSTALLATION SKÖTSEL SERVICE MONTERING. Rev. EA. 016-02-02 EFFECTA SOLCELLER INSTALLATION SKÖTSEL SERVICE MONTERING Rev. EA. 016-02-02 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Symboler 2 Varningsskyltar 2 Garanti 3 Allmänt 4 Teknisk data 5 Funktion 6 Före installationen

Läs mer

SLIMLIFT 6250. Väggmonterad Bänklyftare GRANBERG

SLIMLIFT 6250. Väggmonterad Bänklyftare GRANBERG SLIMLIFT 6250 Väggmonterad Bänklyftare GRANBERG Slimlift 6250 Väggmonterad Bänklyftare SLIMLIFT 6250 är en väggmonterad bänklyftare med stor flexibilitet för anpassning till olika behov. Utrustningen i

Läs mer

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning Solenergisystem Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning sv Monteringsanvisning: MSE 210 Monteringsställning Art.nr. 273 129 Version 04 Printed in Germany, Copyright by Schüco International

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING GARO SOLSYSTEM GARO AB 2015-09-30

INSTALLATIONSANVISNING GARO SOLSYSTEM GARO AB 2015-09-30 INSTALLATIONSANVISNING GARO SOLSYSTEM GARO AB 2015-09-30 Installationsanvisning GARO solsystem OBS! Följande installationer ska ske av behörig elinstallatör. Felaktig installation eller en felaktig hantering

Läs mer

EURO C20/C22 Takmontering

EURO C20/C22 Takmontering MONTERINGSANVISNING EURO C20/C22 Takmontering Wagner& Co 1.1 Bild 1 EURO-kollektorerna kan med taksystemet utan problem monteras med två personer, utan att man löddar och öppnar taket. EURO-kollektor-taksystemet

Läs mer

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning 1 (20) Solfångaren LESOL 5 R Monteringsanvisning Lyft upp solfångarna för hand eller med kran båda sätten går bra! Tänk på arbetarskyddet! 2 (20) Något om väderstreck och lutning ästa solvärmeutbytet ger

Läs mer

Aquatec IP44. Utanpåliggande system

Aquatec IP44. Utanpåliggande system Utanpåliggande system Den utanpåliggande serien Berker AQUATEC IP44 med sin funktionella design är den idealiska lösningen i utrymmen där, av säkerhetsskäl, installationer av skyddsklass IP44 krävs. Rymliga

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Bruksanvisning i original Speglar för ljusbommar Orion Mirror Kxxx

Bruksanvisning i original Speglar för ljusbommar Orion Mirror Kxxx Bruksanvisning i original Speglar för ljusbommar Orion Mirror Kxxx Även om allt gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna manual och eventuellt tillhörande kampanj- eller informationsmaterial,

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

Rev.nr 130809. Monteringsanvisning Balkong Beta

Rev.nr 130809. Monteringsanvisning Balkong Beta Rev.nr 130809 Monteringsanvisning Balkong Beta Viktigt! Läs igenom hela monteringsanvisningen innan monteringen påbörjas. Detta för att ta del av alla de viktiga moment monteringen innehåller. Observera

Läs mer

Made in Sweden MONTERINGSANVISNING. Solfångare integrerat i tegeltak

Made in Sweden MONTERINGSANVISNING. Solfångare integrerat i tegeltak MONTERINGSANVISNING Allmänt Förhandstips / rekommendationer Montage av Aquasol solfångare på tegeltak kan ske på olika sätt. Det vanligaste montaget och det Aquasol främst rekommenderar, är att solfångarna

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap

1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap 1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap De här anvisningarna gäller för installation av KOMPAN FREEGAME-redskap. VIKTIGT! Läs de här anvisningarna före installationen. Utöver dessa allmänna anvisningar

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

Gasolvärmare Modell 12015

Gasolvärmare Modell 12015 12015 01/02 Bt 1 Gasolvärmare Modell 12015 Utan bord! Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell

Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell MANUAL Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell Du har valt ankarspel 710Fs från South Pacific. Det utmärks av kompakt uppbyggnad, enkelt att sköta och lätt att installera.

Läs mer

Montageanvisning PLANNJA PRO HUSFABRIKER. Takavvattning och plåtdetaljer för husfabriker.

Montageanvisning PLANNJA PRO HUSFABRIKER. Takavvattning och plåtdetaljer för husfabriker. Montageanvisning PLANNJA PRO HUSFABRIKER Takavvattning och plåtdetaljer för husfabriker. Takavvattning UNIgavel Combigavel Omvikningskupa Rännskarv Hängränna Kortkrok Compactkrok Överspolningsskydd (finns

Läs mer

REGN SNÖ SKYDD. Skyddar. fastigheten! Taksäkerhetsprodukter Stegar

REGN SNÖ SKYDD. Skyddar. fastigheten! Taksäkerhetsprodukter Stegar SNÖ REGN SKYDD Skyddar dig & fastigheten! Taksäkerhetsprodukter Stegar FINLÄNDSKT KUNNANDE I ÖVER 50 ÅR Orimas starka kunnande inom planering och tillverkning är en klar fördel för kunden, eftersom det

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650 HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650 DEL I - FUNDAMENT M16 M16 8x 2 PLACERING 1m Området runt flänsen måste vara fri från hinder inom en 1 meters radie. Placera anläggningen på en plats med så mycket

Läs mer

Svesol Optima 15. Svesol Optima 15. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling

Svesol Optima 15. Svesol Optima 15. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling Svesol Optima 15 www.svesol.se Monteringsanvisning Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt

Läs mer

Installation och drift av Ankarspel South Pacific VA600, VA1000, VA1000C

Installation och drift av Ankarspel South Pacific VA600, VA1000, VA1000C MANUAL Installation och drift av Ankarspel South Pacific VA600, VA1000, VA1000C Du har valt ett ankarspel från South Pacific. Dessa ankarspel och kapstan utmärks av: Rostfritt kabelarhjul för både lina

Läs mer

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS Läs denna före användning och montering av prydnadsspisen. STOCKHOLM GÖTEBORG 1 Kära kund, TISA Konstruktion vill erbjuda våra kunder

Läs mer

Bruksanvisning i original Skyddsstativ för Orion Light Guards Orion Stand xxx

Bruksanvisning i original Skyddsstativ för Orion Light Guards Orion Stand xxx Bruksanvisning i original Skyddsstativ för Orion Light Guards Orion Stand xxx Även om allt gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna manual och eventuellt tillhörande kampanj- eller

Läs mer

Kronan Trä. Handbok för montering och underhåll. www.kronfonster.se

Kronan Trä. Handbok för montering och underhåll. www.kronfonster.se 2015 Kronan Trä Handbok för montering och underhåll www.kronfonster.se Tack, för att du har beställt Kronan träfönstersystem. Kronan är en gedigen produkt, framtaget av oss för att efterlikna det traditionella

Läs mer

STRYKMODUL BRUKSANVISNING

STRYKMODUL BRUKSANVISNING STRYKMODUL BRUKSANVISNING INNEHÅLL DENNA BRUKSANVISNING SID 2 TYPSKYLT SID 2 VIKTIGT OM SÄKERHET SID 3 INSTALLATION SID 4 HANDHAVANDE SID 6 SERVICE SID 7 SKÖTSEL SID 7 FELSÖKNING SID 7 TEKNISKA DATA SID

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

Duette & Plisségardin. Nordic Light Pollux

Duette & Plisségardin. Nordic Light Pollux INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Duette & Plisségardin Använd ej försänkta skruvar. 1 Montering Tvåvägsmanövrering Pollux VS2 a Viktigt! Fäst linan i beslaget om det inte sitter där vid leverans

Läs mer

Titan Trä. Handbok för montering och underhåll. www.kronfonster.se

Titan Trä. Handbok för montering och underhåll. www.kronfonster.se 2015 Titan Trä Handbok för montering och underhåll www.kronfonster.se Tack, för att du har beställt Titan träfönstersystem. Titan är en gedigen produkt, framtaget av oss för att efterlikna det traditionella

Läs mer

BSAB 83 N5 BSAB 96 JUF April 2005. Plannja TOR-tak. Teknisk Information

BSAB 83 N5 BSAB 96 JUF April 2005. Plannja TOR-tak. Teknisk Information BSAB 83 N5 BSAB 96 JUF April 2005 Plannja TOR-tak Plannja TOR-tak Teknisk Information 1 Innehållsförteckning Sid Plannja TOR-tak 2 Bärande profiler 2 Yttertaksprofil Plannja 40 2 Sidöverlapp 2 Brandförsäkringsklasser

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Helena. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska

Helena. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska Helena SystemRoMedic TM Manual - Svenska Helena 3x3, art. nr: 50300009 Helena 4x3, art. nr: 50300010 Helena 5x4, art. nr: 50300011 SWL = 285kg / 628lbs Helena är en fristående lyftställning som tillsammans

Läs mer

NOSTOP Förråd och matningssystem

NOSTOP Förråd och matningssystem NOSTOP Förråd och matningssystem I Sverige följer de flesta pelletleverantörerna den pelletstandard som anger maximal tillåten andel av finmaterial i pelleten. Trots detta förekommer problem med driftstörningar

Läs mer

Montering & Bruksanvisning Harry

Montering & Bruksanvisning Harry Montering & Bruksanvisning Harry Rev.nr: 140828 Skruvdragare Bits: Kryss 3 & 6 mm borr Skruvmejsel Tumstock Vattenpass Tång Såg Kniv Hammare Skiftnyckel Trappstege PM70-5957 Förord: För monteringsanvisning

Läs mer

Horisontella Vindkraftverk 1-200 kw

Horisontella Vindkraftverk 1-200 kw Horisontella Vindkraftverk 1-200 kw VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder vinden som kraftkälla! Eco Productions

Läs mer

Casita Lusthus. Ägarguide och instruktionsmanual Alla Runda Modeller

Casita Lusthus. Ägarguide och instruktionsmanual Alla Runda Modeller Casita Lusthus Ägarguide och instruktionsmanual Alla Runda Modeller Säkerhets instruktioner 1. Montera ej ihop Casita huset under blåsiga förhållanden. 2. Om starka vindar eller stormar är förutspådda,

Läs mer

PISKO STEGAR TAKSTEGENS DELAR 4. 1. Stegkropp FASADSTEGENS DELAR 10. 1. Stegkropp 11

PISKO STEGAR TAKSTEGENS DELAR 4. 1. Stegkropp FASADSTEGENS DELAR 10. 1. Stegkropp 11 PISKO STEGAR Alla byggnader bör ha en säker åtkomst till yttertaket och erbjuda trygg passage upp till taknocken, skorstenen, takluckor av olika slag samt andra objekt som kräver underhåll. Det är också

Läs mer

Riktlinjer för eftermarknad och garantier

Riktlinjer för eftermarknad och garantier Riktlinjer för eftermarknad och garantier Innehåll 1 Garantiförutsättningar 1.1 Garantikrav 2 Lagring på byggplatsen 2.1 Allmänt 2.2 Lagring inomhus 2.3 Lagring utomhus 3 Felanmälan 3.1 Felanmäla 3.2 Obligatoriskt

Läs mer

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR RÖKLUCKOR OCH TAKLJUSKUPOLER 1. LAGRING AV KUPOLER PÅ ARBETSPLATSEN Till takljuskupolerna och rökluckor med ljuskupoler levereras kupolerna i separat

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING SENSE SPORT

INSTALLATIONSANVISNING SENSE SPORT 3 SVENSKA INSTALLATIONSANVISNING SENSE SPORT 900575-SVE INNEHÅLL Före installation... Delar... Krav för installation... Verktyg för installation... Planering av installation... Installation... 3 Installation

Läs mer

Installations- och användningsanvisningar

Installations- och användningsanvisningar ELSIS OCE 40 OCE Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATIONSANVISNINGAR... 1 START... 1 FELSÖKNING... 1 UTBYTE AV FELAKTIGA KOONENTER... 1 ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL... 2 ANVÄNDNING...

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Aluminiumpersienn Tillverkad av: Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden. Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa Stäng persiennen

Läs mer

Gasolvärmare Modell 12011

Gasolvärmare Modell 12011 12011SWE 09/03 JA 1 Gasolvärmare Modell 12011 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning COWBOY Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning Montering och bruksanvisning Stegen monteras på husfasader och ansluts till fönster eller balkonger för att fungera som extra utrymningsväg

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

Nordic Light Skyline

Nordic Light Skyline INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Rullgardin 1 Så här monterar du beslagen a Beslagen kan monteras på fönsterkarmen, listverket, väggen eller i taket. Se bilden. Beslagen är universella och kan användas

Läs mer

TOS/TOB. Takgenomföring. TOSochTOB. Installationsinstruktioner. Gäller även för installation av. Takhuvar. THSochTHB. 205815 11 Systemair AB

TOS/TOB. Takgenomföring. TOSochTOB. Installationsinstruktioner. Gäller även för installation av. Takhuvar. THSochTHB. 205815 11 Systemair AB TOS/TOB Takgenomföring TOSochTOB SE Gäller även för installation av Takhuvar THSochTHB 205815 11 Systemair AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning...12 Tillverkare...13 EG-försäkranomöverensstämmelse...13

Läs mer

Protect. Monzon. Monteringsanvisning

Protect. Monzon. Monteringsanvisning Protect Monzon Monteringsanvisning Monzon Protect Monteringsanvisning Protect bland det senaste inom övertäckning Ett Protect är enkelt att arbeta med och kan användas om och om igen. Det är konstruerat

Läs mer

GS solenergidriven ventilation. Bruksanvisning för GS-luftsolfångare

GS solenergidriven ventilation. Bruksanvisning för GS-luftsolfångare GS solenergidriven ventilation Bruksanvisning för GS-luftsolfångare Innehåll: Solpanel med solceller och fläkt Termostat Plaströr diameter: 100 mm, längd: 63 cm (inkl. dragring) Flänsförband för anslutning

Läs mer

monteringsanvisningar

monteringsanvisningar monteringsanvisningar INTERIÖRPRODUKTER Rullgardin m o n t e r i n g s a n v i s n i n g a r Aluminiumpersienn Lamellgardin Instruktionsmaterial från Tvååkersmarkisen och Turnils AB. i n n e h å l l s

Läs mer

MONTERINGSANVISNING HAWLE. MADE FOR GENERATIONS.

MONTERINGSANVISNING HAWLE. MADE FOR GENERATIONS. MONTERINGSANVISNING hawle - synoflex HAWLE. MADE FOR GENERATIONS. HAWLE. MADE FOR GENERATIONS. 2 SV Kära kund, Gratulerar till ert val av HAWLE SYNOFLEX dragsäkra universalkoppling! Ni har införskaffat

Läs mer

Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer

Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer ! Att tänka på Följ alltid gällande byggnormer, se till att monteringen är säker och var försiktig under installationen. Det är viktigt att installationsytan

Läs mer

lindab coverline taksäkerhet Lindab Coverline TM Lindab taksäkerhet Ta det säkra före det osäkra

lindab coverline taksäkerhet Lindab Coverline TM Lindab taksäkerhet Ta det säkra före det osäkra Lindab Coverline TM Lindab taksäkerhet Ta det säkra före det osäkra 2 Säkerhet i alla väder Få ställen är så utsatta för vädrets makter som taket. Ändå är det en vanlig arbetsplats för många yrkesmän.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

SolarMagic placerings- och monteringsanvisning

SolarMagic placerings- och monteringsanvisning SolarMagic placerings- och monteringsanvisning September 2015 www.solarmagic.fi Den här monteringsanvisningen visar olika alternativa sätt att montera SolarMagic för att få ut största möjliga effekt. Enda

Läs mer

TRÄDGÅRDSSKJUL METALL BRUKSANVISNING

TRÄDGÅRDSSKJUL METALL BRUKSANVISNING TRÄDGÅRDSSKJUL METALL BRUKSANVISNING Det behövs två människor att inställa trädgårdsskjul och det tar åtminstone 2-3 timmar att uppföra trädgårdsskjul. INNAN DU BÖRJAR: Innan du börjar installationen,

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare IM_RotaryHE_SE-0 Innehåll Innan installation, läs noggrant igenom anvisningen och förvissa dig om att du förstår innehållet. Vid frågor, var vänlig kontakta

Läs mer

Solen som energikälla. Solen som energikälla

Solen som energikälla. Solen som energikälla Solen som energikälla Solen som energikälla Så här fungerar solcellssystem Energi från solen Solen är en gratis energikälla, i form av naturligt ljus och värme, som dessutom finns i överflöd. Det är möjligt

Läs mer

PLANNJA PRO Husfabriker. akgenomföringar. Komplett sortiment för takgenomföringar.

PLANNJA PRO Husfabriker. akgenomföringar. Komplett sortiment för takgenomföringar. PLANNJA PRO Husfabriker akgenomföringar Komplett sortiment för takgenomföringar. Plannjas kompletta tak! Precis som en bil, består ett tak av väldigt många olika delar. Komponenter som exempelvis tar hand

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Rev.nr 140224 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock Innehållsförteckning A Väggbalk

Läs mer

Rullgardin. Nordic Light Merida

Rullgardin. Nordic Light Merida INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Rullgardin Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

Version: Januari 2016 Svensk version

Version: Januari 2016 Svensk version Version: 2.2.2 Januari 2016 Svensk version Inledning Mainline är baserat på en strömskena där eldistributionen innebär fullständig frihet. Du kan flytta, lägga till och ta bort uttagen enkelt och säkert

Läs mer

click! a b c d e f g Monteringsanvisning i j > 25 cm k l Grupp 0+ maximal vikt 13 kg Ålder 0-12m ECE R44-04

click! a b c d e f g Monteringsanvisning i j > 25 cm k l Grupp 0+ maximal vikt 13 kg Ålder 0-12m ECE R44-04 1 3 click! a b c d e f g Monteringsanvisning 4 h i j k l > 25 cm 2 5 Grupp 0+ maximal vikt 13 kg Ålder 0-12m ECE R44-04 8 9 Tack för att du valde BeSafe izi Go. Det är viktigt att du läser anvisningen

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb MONTERINGSANVISNING I-LINE KTIFb ZMA03613SE 2012-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget och godset är oskadat. Notera eventuella

Läs mer

ICOPAL FASTLOCK. Fler möjligheter än du kan drömma om FÖR OTRADITIONELLA LÖSNINGAR

ICOPAL FASTLOCK. Fler möjligheter än du kan drömma om FÖR OTRADITIONELLA LÖSNINGAR ICOPAL FASTLOCK Fler möjligheter än du kan drömma om FÖR OTRADITIONELLA LÖSNINGAR Enkla lösningar är oftast vackrast Med Fastlock kan du skapa moderna och spännande tak till uteplatsen, carporten eller

Läs mer

Monteringsanvisning Mix Skjutdörrar

Monteringsanvisning Mix Skjutdörrar Monteringsanvisning Mix Skjutdörrar Art.nr 05-06 Rev.nr 068 Detta behövs för monteringen: Bågfil & Såg Borrmaskin/Skruvdragare Tumstock Skruvmejsel Insexnyckel 4 mm Torx T5 & T0 Skiftnyckel Sax Innehållsförteckning

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

GARAGE BRUKSANVISNING

GARAGE BRUKSANVISNING GARAGE BRUKSANVISNING INNAN DU BÖRJAR Innan du börjar installationen, kontrollera med de lokala myndigheterna om det behövs en bygglov. Följ alla monteringsinstruktioner i denna manual; om instruktionerna

Läs mer

SOLEL till Fritidshuset med Naps Sypersystem Växelströmspaket 320W, 480W, 750W och 1Kw

SOLEL till Fritidshuset med Naps Sypersystem Växelströmspaket 320W, 480W, 750W och 1Kw Erbjudande 4 olika Paket SOLEL till Fritidshuset med Naps Sypersystem Växelströmspaket 320W, 480W, 750W och 1Kw Naps BigPack -system är pålitligt och mångsidigt Naps BigPack -växelströmssystem Solel är

Läs mer