TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR. Plannja solelpaket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR. Plannja solelpaket"

Transkript

1 TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR Plannja solelpaket JANUARI 2015

2 Inledning I dessa anvisningar ingår förberedelserna för installation av solpaneler, montering av solpaneler på taket, inkoppling av kablarna på taket med hjälp av snabbkopplingar, jordning av panelfältet samt säkerhetsanmärkningar. Separata anvisningar finns för anordningar (växelriktare och säkeretsbrytare) som installeras i elcentralen (som i allmänhet placeras i det tekniska utrymmet). Elinstallationer får endast utföras av en behörig fackman inom elinstallationer. Läs dessa anvisningar omsorgsfullt och iaktta alla föreskrifter som utfärdas i den. Försummelse av anvisningarna och all annan osaklig hantering eller användning av produkterna leder till att garantin och leverantörens ansvar hävs med omedelbar verkan. För installation av systemet och dess komponenter får endast anlitas utbildade och auktoriserade fackmän som är förtrogna med lokala lagar, föreskrifter och säkerhetsförfaranden. Arbetarskydd ska beaktas i alla faser av installationen. Kopplingsschema för ett solelsystem som kopplats till nätet. Solpanelerna på taket omvandlar solljuset till elektricitet. Solpanelerna, som kopplats i serie, är anslutna till en växelriktare som omvandlar den likström som panelerna producerar till växelström som t.ex. belysning, hushållsapparate och andra elapparater använder. Växelriktaren är kopplad till husets elcentral från vilken elektriciteten går till husets nät eller till elöverföringsnätet. Mellan växelriktaren och elcentralen finns en säkerhetsbrytare med vilken solelsystemet kan kopplas bort från nätet. 2 Plannja solelpaket Teknisk manual

3 Plannja solelpaket, leveransens innehåll Solelpaketet består av solpaneler, deras fästanordningar, kablar och kopplingar, en växelriktare (dvs. en omriktare) och en säkerhetsbrytare samt av olika små komponenter för jordningen. Solelsystem producerar elektricitet medan det är ljust genom att omvandla likströmmen från panelerna till växelström som kan användas i hushållet. Produktionen är störst under de soliga månaderna, dvs. mellan mars och oktober. Systemets storlek anges som nominell maxeffekt, men systemets faktiska effekt varierar efter solens strålningseffekt. Produkt Solelpaket 2 kw Solelpaket 4 kw Solpanel, antal st Solpanelsinfästning och kopplingssats Takfäste för infästning till yttertak Anslutningskontakter Solelkabel* Jordningskomponenter för solpaneler fas växelriktare fas växelriktare *) Enhet meter (m) Solelpaket 6 kw Plannja solelpaket Teknisk manual 3

4 Tänk på följande innan du installerar solelsystemet Placera panelfältet i bästa möjliga riktning i förhållande till solen. Beakta även eventuella skuggor och det tekniska utrymmets placering (kabeldragningarna och installationsavståndet). Panelerna fungerar bäst vid solsken. Kontrollera att solstrålarna träffar solpanelens yta utan hinder. Alla skuggor (träd, skorstenar osv.) försämrar energiproduktionen. Panelernas förmåga att samla in energi från solstrålarna är bäst när panelerna riktas mot söder och placeras i ungefär 40 graders vinkel. Panelernas verkningsgrad är närmast optimal när kompassriktningen är mellan sydost och sydväst i en lutning på mellan 20 och 60 grader. Utanför dessa gränser minskar solpanelernas förmåga att producera el. Panelerna kan också installeras på längre avstånd från elektricitetens förbrukningsställe om man genom detta uppnår en bättre riktning mot solen (t.ex på taket på en gårdsbyggnad eller ett garage). Detta ska beaktas när kabeln dras (kabeln mellan växelriktare och elcentralen). Elledningen mellan växelriktare och elcentralen ingår inte i leveransen. Panelerna är långlivade och kan användas i flera decennier, till och med i 50 år. Därför är det viktigt att undvika tillfälliga lösningar vid installationen. Det ska finnas så mycket plats på taket att panelerna kan monteras på taket som ett enhetligt fält. Panelerna installeras bredvid och under varandra, i stående läge i förhållande till takhalvan, och kopplas i serie. Panelfältets storlek varierar utifrån panelernas antal: - 2 kw paket, kopplas i en krets: 1x8 paneler (ca. 1,7 m*8,3 m) eller 2x4 paneler (ca 3,3 m*4,2 m) - 4 kw paket, kopplas i två kretsar: 2x8 paneler (ca 3,3 m*8,3 m) - 6 kw paket, kopplas i två kretsar: 3x8 paneler (ca 5,0 m*8,3 m) eller 2x12 paneler (ca 3,3*12,5 m) Med paketet följer solelkabel för en installationssträcka om 20 eller 25 meter. När avståndet är längre än detta ska extra kabel och kopplingar beställas. Panelerna får inte installeras på ett dåligt ytmaterial eller med brister i stödkonstruktionerna. Kontrollera att takkonstruktionerna (yttertaksinbrädningen, takstolarna o.d.) är i ett bra skick och att de tål den ökade belastningen. En panel väger ca 18,5 kg. Dessutom tillkommer infästningsskenornas och takfästenas vikt. Kabelgenomföringar ska utföras så att kablarna inte skadas vid genomföringen. Vi rekommenderar att ett särskilt genomföringsstycke används eller att kablarna placeras under takåsnocken. De slutliga kopplingarna av panelfältet görs först när de monteringsarbeten som görs på taket har slutförts i sin helhet. Det är viktigt att kunna nå panelfältet för att utföra underhållsåtgärder och inspektioner, och därför ska det finnas nödvändiga takbryggor och vägar till panelerna. Om det finns brister i takutrustningen är det lämpligt att montera eventuella taksäkerhetsprodukter på taket samtidigt som panelerna monteras. 2kW paket 4kW paket 3,3 m 3,3 m 4,2 m 8,3 m 6kW paket 5 m 8,3 m Innan systemet tas i användning ska tillstånd för inkoppling sökas hos ägaren till det lokala elöverföringsnätet. Systemet får endast tas i drift av en utbildad fackman inom elinstallationer. 4 Plannja solelpaket Teknisk manual

5 I första hand ska endast komponenter som ingår i leveransen användas i systemet. Om systemet kräver delar från externa leverantörer ska delarna vara kompatibla med de övriga delarna och tillverkade av material som är beständiga mot de yttre omständigheterna. De ska också vara godkända och fungera med den övriga hustekniken. En säkerhetsbrytare ska alltid installeras mellan växelriktaren och elcentralen. Elnätets ägare kräver i allmänhet att brytaren installeras på en yttervägg i ett olåst utrymme. Alla gällande lagar och föreskrifter ska iakttas. De metoder som presenteras i denna anvisning är exempel och lämpar sig därför inte för alla typer av objekt. Iaktta god byggnadssed och försäkra dig om arbetarskyddet i alla faser av installationen. I osäkra situationer ska du omedelbart avbryta arbetet och utreda problemet genom att kontakta den officiella instans som reglerar frågan eller leverantörens representant. Säkerhetsanmärkningar VARNING Sörj för arbetarskyddet och iaktta gällande lagstiftning vid takarbete. Använd säkerhetslina och säkerhetssele. Iaktta arbetarskydd vid lyft av panelerna upp på taket. Anlita endast professionella installatörer. VARNING Fara för allvarlig skada. Installera och använd systemet i enlighet med anvisningarna. VARNING Risk för skada på produkterna. Felaktig användning kan orsaka komponent-, anordnings- och byggnadsskador eller personskador. Undvik att skada takmaterialet under installationsarbetet. VARNING Iaktta föreskrifterna om arbetarskydd vid arbeten som gäller elanordningar. Felaktiga arbetsmetoder medför risk för elchocker och därigenom för allvarlig personskada. VARNING Alltför mycket snö kan skada panelerna eller hindra dem att fungera. VARNING Installera inte paneler vid hård vind. Panelerna kan falla ner om de hanteras vårdslöst vid hård vind. LÄS ANVISNINGARNA Läs installations-, bruks- och underhållsanvisningarna omsorgsfullt. VARNING Endast behöriga installatörer får utföra installationsarbeten. Plannja solelpaket Teknisk manual 5

6 Hantering och lagring av panelerna Mottagning av varorna Kontrollera att leveransens innehåll motsvarar orderbekräftelsen och fraktsedeln. Anmärkningar på leveransen ska skickas skriftligen till den instans som sålde produkten inom sju (7) dagar från det att varorna togs emot. Vi rekommenderar att varorna förvaras i den ursprungliga förpackningen fram till installationen. Påpekanden om lagringen av produkterna Vi rekommenderar att panelerna och de övriga produkterna i leveransen förvaras i torra lokaler inomhus (minst skyddade för väder) om produkterna inte installeras omedelbart efter leveransen. Själva panelerna kan förvaras utomhus. Observera följande: Se till att panelerna inte skadas av vind eller regn. Elanordningar avsedda för inomhusbruk får inte förvaras utomhus. Leverantören ersätter inte tillbehör som kommit bort eller blivit stulna. Därför är det viktigt att lagra produkterna på ett sådant sätt att de finns tillhands när installationsarbetet inleds. Förberedelser inför installationen Anmärkningar om förberedelserna inför installationen Säkerställ ett minimiavstånd på en (1) meter till takutrustning som kan släppa vattenånga i omgivningen, t.ex. skorstenar, takfönster och genomföringar. I annat fall kan vattenånga samlas på panelernas yta, vilket försämrar deras effektivitet. Olika genomföringar på taket orsakar också skuggor på panelerna, vilket är viktigt att undvika. Mät och skissa upp panelfältets läge på taket innan du inleder installationen. De arealer som panelfälten kräver anges på sidan fyra. Utför förberedelserna i så stor omfattning som möjligt på marken så att de arbetsmoment som utförs på taket begränsas till ett minimum. Panelfälten Solelpaketen från Plannja innehåller 8, 16 eller 24 paneler beroende på paketets storlek. Dessa anvisningar är avsedda för dessa panelmängder. Ett panelfält kan breddas och förlängas efter samma princip, oavsett paketets storlek endast antalet rader och kolumner i panelfältet förändras. Större helheter konstrueras och installeras som separata projekt i samarbete med leverantören och beställaren. Ett panelfält består av takfästebeslag och infästningsskenor som panelerna ansluts till infästningsbeslag som fästs i panelernas kanter. Principen för kopplingen av en panel presenteras nedan. Solpaneler installerade på plåttakpanna. Fästsystemet som bär panelen lämpar sig för olika taktyper och takmaterial. Takfästebeslaget varierar beroende på takmaterialet. 6 Plannja solelpaket Teknisk manual

7 Förberedelser på marken Vi rekommenderar att panelskenorna förmonteras i marknivå innan de lyfts upp på taket. Panelraderna installeras på två tvärsgående förlängda skenor. Det går snabbt och enkelt att förlänga skenorna med en förlängningssats som ingår i leveransen. OBS! Om springor lämnas mellan skenorna får paneler inte installeras eftersom det finns områden utan stöd under dem. Vi rekommenderar att panelfältet byggs på så sätt att skenorna installeras i en sammanhängande rad, vilket också minimerar utrymmesbehovet på taket. Takfästebeslagen och infästningsskenorna monteras på taket på hela det område som panelfältet kräver. Detta ska göras innan panelerna monteras. Då är det möjligt att kontrollera att skenorna ligger på rätt avstånd från varandra, och att de är raka och har de rätta linjerna. Springan mellan panelerna i panelraderna ska vara minst fem millimeter. Detta möjliggör värmerörelser i panelerna och säkerställer en obehindrad cirkulation av luft och vatten omkring panelerna. max max S13 17Nm mm Fäst skenorna vid varandra med förlängningsbeslaget. Kontrollera att förlängningsbeslaget är lika långt inskjutet innanför båda skenorna. Dra därefter åt muttrarna. Kontrollera att skenorna ligger i en rät linje i förhållande till varandra och att deras ändar är pressade mot varandra (ingen springa). I solelpaketen från Plannja behövs vanligen inga springor mellan skenorna utan de kan kopplas samman vid varandra och installeras i en sammanhängande rad. Plannja solelpaket Teknisk manual 7

8 Installation Leveransinnehållet varierar efter det levererade paketet. De olika paketens innehåll presenteras i tabellen på sidan tre. Denna anvisning presenterar en normal installation på ett tak där panelerna installeras i stående läge i förhållande till takhalvan. Panelerna kan också monteras i liggande läge, men stående läge rekommenderas (komponenterna i basleveransen är avsedda för installation i stående läge). Större panelfält installeras på motsvarande sätt som anges i denna anvisning. Förlängningsskenorna ska anslutas omsorgsfullt till den föregående skenans ända, och det är också viktigt att se till att raderna av skenor ligger på rätt avstånd från varandra. Skenorna ska kopplas till varandra omsorgsfullt och tillräckligt stabilt och hårt med skenornas förlängningskopplingar. Iaktta de installationstoleranser som anges i anvisningen. De komponenter som behövs för takmontering ingår i leveransen. För takmaterial och taktyper av olika slag används olika takfästebeslag. Under den första panelen i raden monteras fyra takfästebeslag, och därefter monteras alltid två beslag under de därpå följande panelerna på så sätt att det finns jämnt med stödpunkter under panelerna. Installera beslagen så nära panelkanten som möjligt, dock inte direkt på en skarv i skenan. min. 150 max min. 150 max. 450 Takmontering i stående läge. På bilden visas monteringsprincipen för två paneler som monteras bredvid varandra. Det är bra att ägna särskild uppmärksamhet åt skenornas placering när arbetet förbereds. Då undviker du problem vid monteringen av panelerna. De angivna kantavstånden ska iakttas. Kantbeslagen kräver en rörelse- och monteringsmån om minst 5 mm i förhållande till skenans ända. 8 Plannja solelpaket Teknisk manual

9 Olika takfästebeslag Ta del av de separata anvisningarna som levereras tillsammans med takfästebeslagen. Utred bl.a. huruvida takkonstruktionen är tillräckligt stark. Takfästet får inte installeras på en murken takkonstruktion eller på en konstruktion som är otillräcklig på annat sätt. Universalbeslaget är avsett för speciella takmaterial, såsom för fibercement. Plåttakpannor, Profilerad takplåt Plannja Trend Maskinfalsade tak, bandtäckning Tegel-/betongtakpannor Papptak (eller motsvarande) Universalbeslag Takfäste för maskinfalsade tak Produkt Takfäste Motstycke till takfäste Skruv m8x30 Mutter M8 Fästbeslag för solpanelens skena St. 16 st. 16 st. Takfäste för plåttakpanna, profilerad takplåt osv. Produkt Takfäste Tätningspar (rund) VVS-skruv 7x50 mm VVS-skruv 7x70 mm Trippeltätning (rätvinklig) Tilläggsbeslag för Plannjas stålläkt Tätning för tilläggsbeslag Fästbeslag för solpanelens skena * För höga plåttakpannor St. 8 st. 16 st. * Takfäste för Plannja Trend -tak Produkt Takfäste Motstycke till takfäste Skruv m8x30 Mutter M8 Fästbeslag för solpanelens skena St. 16 st. 16 st. Produkt Takfäste VVS-skruv 7x50 mm Fästbeslag för solpanelens skena St. 8 st. Takfäste för tegel-/betongtakpannor Produkt Justerbart takfäste Fästbeslag för solpanelens skena St. Universalbeslag Plannja solelpaket Teknisk manual 9

10 Inställning och positionering av solpanelernas stödkonstruktioner Takbeslagen i serien med monteringsbilder är exempel. Takbeslagen ska väljas efter takmaterialet och takmaterialets profil, vilket innebär att beslagen varierar beroende på objektet. Följ de ingående monteringsanvisningarna som medföljer takbeslagen när du genomför detaljerna. Bild 1. Inställning av stödkonstruktionerna och gränsvärden Avståndssymboler A B C Minimi- och maximiavstånd 900 mm mm 4 beslag under den första panelen i raden, 2 beslag under de följande panelerna *) Max. 450 mm Obs. Mått A ska beslutas på plats utifrån taktypen. Takbeslagen ska fästas enligt läktindelningen. Båda stödskenorna ska ligga klart under panelerna för att säkerställa att fastmonteringen är stabil. Minimiavståndet mellan skenorna är 900 mm. *) Takfästebeslagenska placeras på så sätt att beslagen alltid är så nära panelens kant som möjligt. 10 Plannja solelpaket Teknisk manual

11 Lyfta och montera solpanelerna på taket Var särskilt mån om att utföra lyften på ett tryggt sätt. Endast godkända lyftanordningar och -redskap får användas vid monteringen. Paneler ska inte lyftas vid för hård vind. Det är inte tillåtet att uppehålla sig nedanför lasten under ett lyft. Gällande föreskrifter om arbetarskydd ska iakttas både vid lyft och montering. För att hantera och bära paneler kan man använda sugkoppslyftar som lämpar sig för ändamålet. Vid lyft upp till taket ska man dock använda redskap som är konstruerade för detta ändamål. Vi rekommenderar att lyft till taket utförs med två godkända lyftlinor. Vid lyft ska panelen placeras i stående läge så att lasterna från lyftet riktas till panelens stadiga ram. Före lyftet ska man försäkra sig om att lyftlinorna placerats jämnt i förhållande till panelens kanter så att panelen inte lutar under lyftet. Linorna ska vara tillräckligt spända så att panelen inte glider och kommer loss mellan linorna under lyften. Plannja är inte ansvarig för direkta eller indirekta skador på människor eller fast egendom som orsakas av felaktigt utförda lyftarbeten. Viktigt att observera: Panelerna kan lyftas färdigt upp på taket före monteringen. Taket ska dock skyddas mot skador från panelernas vassa metallkanter. Exempelvis den målade ytan på ett ståltak blir lätt repig om taket inte skyddas t.ex. med papp eller plywood. Panelerna får inte läggas på trave på så sätt att den tillfälliga extra belastningen skadar taket. Vinkelbeslagen som fästs vid taket samt skenorna som monteras på dem ska monteras färdigt på plats före panelerna. Vi rekommenderar att även jordningen och samlarkablarna installeras innan panelerna lyfts upp på taket. Använda panelens fästbeslag: Lyft av solpanelen med hjälp av lyftlinor. Vi rekommenderar att styrlina används tillsammans med lyftlinor. Click! 10 Nm Paneelien Kantbeslag reunakiinnike för panelerna 10 Nm Click! Paneelien Beslag mellan välinen panelerna kiinnike Plannja solelpaket Teknisk manual 11

12 Kopplingsschema för paneler i 2 kw paket Hona (SOCKET) Hane (PLUG) Hane Hona OBS! Den röda pilen visar i vilken panel hankopplingen bakom varje panel kopplas. Fäst särskild uppmärksamhet på snabbkopplingarnas poler eftersom kopplingarnas utseende kan vara vilseledande. 12 Plannja solelpaket Teknisk manual

13 Kopplingsschema för paneler i 4 kw paket Hona (SOCKET) Hane (PLUG) Hane Hona OBS! Den röda pilen visar i vilken panel hankopplingen bakom varje panel kopplas. Fäst särskild uppmärksamhet på snabbkopplingarnas poler eftersom kopplingarnas utseende kan vara vilseledande. Plannja solelpaket Teknisk manual 13

14 Kopplingsschema för paneler i 6 kw paket Hona (SOCKET) Hane Hane (PLUG) Hona OBS! Den röda pilen visar i vilken panel hankopplingen bakom varje panel kopplas. Fäst särskild uppmärksamhet på snabbkopplingarnas poler eftersom kopplingarnas utseende kan vara vilseledande. 14 Plannja solelpaket Teknisk manual

15 ~3110 mm ~1450 mm Montera panelerna 1. Fastställ takfästebeslagens placeringar. Det är bra att montera panelerna så nära takets högsta punkt som möjligt. På vidstående bild är panelens höjd mm. Avståndet mellan den översta panelen och takets högsta punkt är drygt tio centimeter. Avstånden på bilden anges till mittpunkten på panelradernas nedre skena. Vinkelbeslagens exakta placeringar varierar beroende på taktyp. Skenornas minimiavstånd från varandra är 900 mm. Minimiavståndet från takutsprånget på gavelsidan till närmaste takfäste är cirka 500 mm beroende på takets konstruktion. Syftet med detta är att säkerställa att de delar av panelfältet som förmedlar laster (takfästen) är placerade på bärande takkonstruktioner. Springan mellan panelraderna kan finjusteras med hjälp av kantbeslagen, men springan mellan raderna (panelerna) ska vara minst 5 mm. Det är bra att märka ut takfästebeslagens placeringar (t.ex. med krita) på taket innan beslagen monteras fast. Använd snörslå som hjälp. 2. När du bestämt panelfältets och takfästenas placeringar, börja med att montera den översta radens takfästen. Gör dig förtrogen med den rätta monteringsmetoden med hjälp av de separata anvisningarna som levererades med takfästena. Takfästena ska skruvas fast i läkterna (eller i underkonstruktion som motsvarar läkten) för att säkerställa att beslagen sitter tryggt fast. Exempelvis takfästet för plåttakpanna ska fästas i trä till ett djup på minst 32 mm. Fäst uppmärksamhet på placeringen av takfästebeslagen när du monterar dem. Det är mycket viktigt att beslagen monteras i rak linje i förhållande till varandra så att det är möjligt att montera stödskenorna rakt, som sedan hamnar under panelerna. Stödskenornas infästning i takfästena tillåter justering av små variationer av monteringen i höjdled. Under den första panelen i varje rad kommer fyra takfästen, och under de följande panelerna monteras alltid två beslag per panel. Beslagens placering ska planeras efter detta, så att beslagen alltid är nära panelens kant. Obs! Takfästenas fästdon ska gå in i träläkten till ett djup av minst 32 mm. Kontrollera fästdonens monteringsdjup från den separata monteringsanvisningen för takfästena. Solpaneler får inte monteras på ett alltför svagt underlag eller på ett underlag som är otillräckligt på annat sätt. Takstolarna och läkten ska vara i ett gott skick (de får inte vara murkna). Vid behov ska stödkonstruktionerna förnyas i anslutning till en takrenovering innan solpaneler installeras. 3. När du monterat takfästebeslagen enligt anvisningarna, montera stödskenorna i en rak linje på takfästena. Kontrollera att skarvstyckena mellan skenorna har dragits åt tillräckligt hårt och att skenan bildar en enhetlig helhet. Skruva upp muttern på spännbeslaget på takfästet (13 mm) så mycket att skenans kant kan skjutas in på plats i beslagets skåra. Kontrollera att takfästets spännbeslag är i en rak linje i förhållande till varandra och att det inte uppstår extra spänningar i skenan när de dras åt. Det är bra att börja fastmonteringen från spännbeslagen i de yttersta takfästbeslaget. Då är det lättare att justera de mellanliggan- Plannja solelpaket Teknisk manual 15

16 de spännbeslagen rätt i förhållande till skenan. Avståndet mellan det yttersta takfästets spännbeslag och skenans ända får vara max. 450 mm (bild 1). När skenan är i önskad ställning och du har kontrollerat att skenan är rak i förhållande till taket, dra åt spännbeslagets muttrar (30 Nm). 4. Montera de återstående skenorna på samma sätt. Monteringsmetoden avviker inte från det som anförs ovan. Fäst uppmärksamhet på skenans slutliga placering eftersom skenan ska ligga i linje med den nedre skenan både våg- och lodrätt. Skenornas ändor ska ligga i linje med varandra för att det ska vara möjligt att montera panelerna framgångsrikt. Innan du fäster skenorna slutgiltigt är det bra att kontrollera skenornas placering med diagonalmått och snörslå. Det är också bra att mäta hur mycket skenorna skjuter ut i förhållande till takfästebeslagen och kontrollera att skenorna i varje rad är i linje med varandra. 5. Innan solpanelerna är på plats ska hela panelfältet jordas för att undvika störningar. Vid takmontering kan man installera en jordkabel mellan skenorna, medan den riktiga jordkabeln (gul-grön) ska installeras av en elektriker. Fäst den runda ledaren av aluminium till skenbeslaget vid panelskenorna på det sätt som anges på bilden. Ledare placeras i skåran innanför skenbeslaget. T-bulten glider in i skenan och spänns fast på plats med mutter och bricka (30 Nm) Den riktiga jordkabeln (gul/grön) fästs på ett lämpligt ställe i skenfältet. Elektrikern kopplar jordkabeln till en av skenorna på det sätt som anges på bilden. OBS! Det är viktigt att undvika galvanisk korrosion. Kopplingarna ska väljas med tanke på detta. Obs! Det är mycket viktigt att delarna placeras i den ordning som anges på bilden, särskilt brickan av rostfritt stål. 16 Plannja solelpaket Teknisk manual

17 6. Lyft den första solpanelen på plats på skenorna. Panelerna ska lyftas tryggt av två montörer. Se till att takmaterialet inte skadas. Panelens skarpa metallkanter kan lätt göra repor eller andra skador i taket. Försäkra dig om att panelen är placerad i rätt ställning innan du drar åt kantbeslagen. Dra åt beslagen med en standardinsexnyckel (S5, 10 nm) i enlighet med den bildserie som presenterats ovan i denna anvisning. När panelerna monteras i stående läge, såsom rekommenderas, kan monteringen av panelfältet inledas antingen från den vänstra eller den högra kanten. När du lyfter panelen på skenorna, försäkra dig om att panelen vilar jämnt på skenorna och att kantbeslagen är i linje med varandra. Skjut efter detta panelen mot kantbeslagen så att dess kant ligger mot beslagen. Innan du drar åt spännbeslagen, kontrollera att panelen är på rätt plats så att du kan genomföra monteringen smidigt. Kantbeslagen ska vara minst 5 mm innanför skenan. Tips! Innan du lyfter solpanelen på plats är det bra att skjuta in kantbeslagen (eller mellanbeslagen) färdigt i skenorna. Då går det snabbt och enkelt att fästa panelen på önskat ställe. Det lönar sig att fortsätta monteringen med de nedre radernas första paneler. Då kan du utföra inpassningen av panelerna i höjd- och sidled på en gång. 7. Innan du fäster radens följande panel vid skenorna ska panelernas ledningar kopplas till varandra genom att skjuta in hankopplingen i panelens honkoppling. Åtgärden är lätt att utföra med hjälp av panelens snabbkopplingar. Utför kabeldragningen omsorgsfullt, och kablarna ska vara snyggt gömda under panelerna. När du har gjort kopplingen, kontrollera att de är ordentligt fastlåsta genom att dra i kopplingarna i olika riktningar. De får inte lossna. Vid behov kan du fästa ledningarna med buntband. Hona (SOCKET) Hane (PLUG) OBS! Kontrollera ledningarnas poler. Se kabelschemat för mer ingående information om kopplingen av ledningarna! Plannja solelpaket Teknisk manual 17

18 8. De följande panelerna monteras på samma sätt. Den enda skillnaden är att du i stället för kantbeslag använder s.k. mellanbeslag. Skjut in beslaget färdigt i skenan innan du lyfter panelen på plats. Detta beslag ser till att springan mellan panelerna alltid har rätt bredd, och därför behöver du endast kontrollera springan när du installerar panelerna. Det är bra att använda ett hjälpmedel i lämplig tjocklek. Kontrollera dessutom att panelernas övre kant går i en rak linje. Beslaget spärras fast innanför skenan när du trycker lätt på beslaget. Spänn fast beslaget på plats med en standardinsexnyckel (S5, 10 Nm) i enlighet med den bildserie som presenteras ovan i denna anvisning. OBS! Om du använder skruvdragare ska du måna om att inte dra åt beslagen för mycket. Ställ in ett lämpligt vridmoment på skruvdragaren innan du spänner fast beslagen. 8. Installera hela panelfältet på samma sätt. Glöm inte att koppla ledningarna mellan panelerna enligt kopplingsschemat, så att installationen kan slutföras direkt. Koppla dock inte strömkretsen till överföringskablarna eftersom denna åtgärd endast får utföras av en elektriker. Koppla därför inte panelfältets sista ledningar, men lämna dem framme så att elektrikern ser dem. 18 Plannja solelpaket Teknisk manual

19 Huvudmomenten i installationsarbetet utöver takmonteringen Denna anvisning är avsedd för montering av solpaneler på tak. Vid elinstallationer och kopplingar ska de utrustningsspecifika anvisningarna, samt eventuellt speciellt elschema för objektet absolut iakttas. Elinstallationer får endast utföras av en behörig elektriker. Utöver takmonteringen ska följande arbetsmoment utföras vid installation av solpaneler (vi rekommenderar att en del av dessa arbeten utförs före takmonteringen): Kabeldragning mellan panelfältet och elcentralen Utförande av eventuell genomföring för ledningarna Installation av växelriktaren (omriktaren) Installation av säkerhetsbrytaren mellan växelriktaren och elcentralen Installation av en eventuellt längre elkabel mellan växelriktaren och elcentralen om panelerna är installerade på ett annat ställe än där elektriciteten används. Kopplingarna vid elcentralen Slutkoppling av solpanelsystemets strömkrets (koppling av panelerna till överföringsledningarna) Det är mycket viktigt att leverantörens blanketter om solpanelinstallationen och drifttagningen fylls i. Det är ett villkor för att garantin ska gälla att dessa dokument fylls i på behörigt sätt. Det finns separata blanketter för drifttagning av takmonteringen och elkopplingarna. Om blanketterna har kommit bort, skaffa dem från leverantörens webbplats eller av systemets säljare. Underhåll, garanti och allmänna anvisningar Underhållet av solpanelsystemet För att solpanelsystemet ska fungera på planerat sätt ska du utföra regelbundna kontroller. För att maximera panelernas effekt säkerställ att deras ytor är rena. Med tiden kan luftföroreningar, pollen, vägdamm osv. smutsa ned panelernas yta, vilket försämrar panelernas effekt. Normalt håller regnet panelerna rena, men du kan också tvätta glaset med ett milt fönstertvättmedel och en mjuk borste. Avlägsna fönstertvättmedlet genom att skölja glasen rikligt med vatten. Använd inte skurande redskap, för mycket kraft eller högtryckstvätt för att rengöra glaset. Bilschampo som innehåller vax lämpar sig inte för tvätt av glasytor. Täck inte över panelerna med papper eller papp eftersom dessa material kan innehålla kemikalier som färgar glaset när de kommer i kontakt med vatten. Fäst inte heller något vid panelglasen till exempel med klister. Granska systemet visuellt minst en gång om året. Kontrollera särskilt ledningarnas samt panelinfästningskomponenternas skick. Kontrollera regelbundet informationen på växelriktaren med tanke på eventuella felmeddelanden (för mer information se växelriktarens produktanvisningar). På vintern kan det samlas stora mängder snö på panelerna. Kontrollera att den tillåtna snölasten inte överskrids. Snölasten får inte heller böja eller vrida panelernas fästbeslag eller ledningar för mycket. Det är tillåtet att avlägsna snön, men se till att redskapen och metoderna inte skadar panelerna. Om du upptäcker störningar i systemets funktion, och systemet kräver underhållsåtgärder, ska du i första hand ta kontakt med det elinstallationsföretag som gjorde installationen eller med en lokal företagare som har den expertis som behövs. Studera också de handlingar som levererats tillsammans med de olika anordningarna för separata underhållsanvisningar. Solpanelsystemet fungerar i huvudsak helt automatiskt. Du behöver endast följa växelriktarens (omriktarens) funktion och information. Garantitiden är tio (10) år för solpanelerna och fem (5) år för växelriktaren. Garantitiden räknas från produktens faktureringsdag. Mer information om garantin ges i garantivillkoren, som levereras separat. Plannja solelpaket Teknisk manual 19

20 Ett telefonnummer till Plannja: Järnforsen, Box 143, Järnforsen. Tel Fax Borlänge, Mats Knuts väg 29, Borlänge. Tel Fax Finspång, Liebruksvägen 9, Finspång. Tel Fax Göteborg, Flöjelbergsgatan 20 B, Mölndal. Tel Fax Luleå, Luleå. Tel Fax Malmö, Näktergalsgatan 8, Vellinge. Tel Stockholm, Gräsgatan 15, Enköping. Tel Örnsköldsvik, Hantverkaregatan 38, Örnsköldsvik. Tel Plannja Steinwalls, Fröderydsvägen 17, Landsbro. Tel Fax Uppgifterna i denna trycksak hänför sig till tiden för publicering och avser att ge en allmän vägledning vid användandet av produkten. Reservation görs för ändringar till följd av löpande produktutveckling samt produktändringar under året. Angivna uppgifter och data får inte uppfattas som garantier utan särskild skriftlig bekräftelse. Kulörillustrationer i våra trycksaker är att betrakta som vägledande. Begär plåtprover för korrekt kulöråtergivning. PLANNJA 2015 JANUARI

TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR

TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR Plannja TEKNISK INFORMATION solvärmepaket JANUARI 2015 Introduktion Med dessa anvisningar kommer du att vägledas vid installation av

Läs mer

Plannja solelpaket TEKNISK INFORMATION

Plannja solelpaket TEKNISK INFORMATION Plannja solelpaket TEKNISK INFORMATION JANUARI 2015 Producera din egen elektricitet med Plannjas solelpaket Plannjas solelpaket är en lätt och smidig lösning för dig som vill producera din alldeles egna

Läs mer

Installatörshandbok. Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare. Intelli-heat FP215P. Intelli-heat FP215PL

Installatörshandbok. Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare. Intelli-heat FP215P. Intelli-heat FP215PL Installatörshandbok Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare Intelli-heat FP215P Intelli-heat FP215PL Innehållsförteckning 1. Viktig information Symboler... 4 Märkning... 4 Copyright... 4 2. Installation

Läs mer

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning!

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Solenergi 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Plannja Solenergilösningar Solenergi är en oändlig, fri och

Läs mer

Frågor och svar om solceller

Frågor och svar om solceller Frågor och svar om solceller ENKELT TRYGGT EKONOMISKT Innehåll Grundläggande fakta om solceller och solenergi Att köpa solceller Ekonomi och solceller Underhåll och livslängd Vad är solceller? En solcell

Läs mer

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen.

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen. Installationsspecifikation Informationen i den har handboken ger rekommendationer för hur man uppnår god taktäckning. Riktlinjerna bygger på många års erfarenhet från tillverkning av tätskikt för att täta

Läs mer

FLOWTITE. Installationsanvisning för nedgrävda rör AWWA

FLOWTITE. Installationsanvisning för nedgrävda rör AWWA ! N O I T U L O S FLOWTITE Installationsanvisning för nedgrävda rör AWWA O L 7489379230 98479347597 234 39891547 216579233 546554894 789133454 981264732463 6783463 45692301 3479712556812 43478912578 8942231461

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

Invacare Pronto Air elrullstol med MyBody-sits

Invacare Pronto Air elrullstol med MyBody-sits Invacare Pronto Air elrullstol med MyBody-sits sv Elrullstol Bruksanvisning Den här bruksanvisningen MÅSTE ges till brukaren. INNAN produkten används, läs bruksanvisningen och spara den för framtida referens.

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI)

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) 1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) Innehållsförteckning 1. För Er säkerhet... 1 2. Förklaring av symboler på apparaten... 6 3. Installation av svärd

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS. Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters. Handbok för yrkesmän

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS. Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters. Handbok för yrkesmän HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters Handbok för yrkesmän Förord Handboken vänder sig till yrkesmän som skall montera in VELUX produkter. Boken beskriver framför

Läs mer

TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR. Plannja pumpenhet med TEKNISK INFORMATION. integrerad styrning

TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR. Plannja pumpenhet med TEKNISK INFORMATION. integrerad styrning TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR Plannja pumpenhet med TEKNISK INFORMATION integrerad styrning JANUARI 2015 Huvudsaklig information om produkten Originaltillverkare Relaterad

Läs mer

POLHUS AB. Hur gör jag?

POLHUS AB. Hur gör jag? Handledning för självbyggaren POLHUS AB Hur gör jag? Det är lätt att bygga hus om man köper byggsatsen från Polhus AB. Ifall det är första gången du bygger ett hus kan det ändå i något skede uppstå frågor

Läs mer

Värmepumpstorktumlare

Värmepumpstorktumlare DV90F5E6HGW-03297D-02_SV_130826.indd 1 2013-08-26 5:17:32 DV9-serien DV8-serien DV7-serien Värmepumpstorktumlare bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100% återvinningsbart papper. imagine

Läs mer

Säg farväl till din elräkning

Säg farväl till din elräkning Säg farväl till din elräkning Certifierad installation ingår Gratis el med Arctus Sunna Säg farväl till din elräkning med Arctus Sunna. Arctus Sunna är marknadens första kombinerade solenergi och uppvärmningspaket.

Läs mer

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58 K2 FeedRobot K2 FeedRobot SV Utgåva 2, 2010-12 1 988791 Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER................................ 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER.........................................

Läs mer

BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Mer om Benders www.benders.

BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Mer om Benders www.benders. BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA För takläggare eller för dig som lägger taket själv Mer om Benders www.benders.se TILLBEHÖR OCH TAKSÄKERHET Nockpanna med fals Plan kryssnock

Läs mer

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Innehållsförteckning 1. Introduktion...5 1.1 Omfattning... 5 1.2 Standarder och regler...5 1.3 Angående guidens layout...

Läs mer

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 10.1

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 10.1 LUFTVÄRMEPUMP Allmänna monterings- och bruksanvisningar Vers. 10.1 INLEDNING Bästa Ultimate Luftvärmepumpkund LÄS monteringsanvisningen omsorgsfullt ALLTID FÖRE MONTERINGEN och be också din montör bekanta

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Säg farväl till din. elräkning. Gratis el med Arctus Sunna. Certifierad installation ingår

Säg farväl till din. elräkning. Gratis el med Arctus Sunna. Certifierad installation ingår Säg farväl till din Certifierad installation ingår elräkning Gratis el med Arctus Sunna Säg farväl till din elräkning med Arctus Sunna. Arctus Sunna är marknadens första kombinerade solenergi och uppvärmningspaket.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Installationsmanual version 8.0. Svenska

Installationsmanual version 8.0. Svenska Installationsmanual version 8.0 Svenska 1. VIKTIGT VID INSTALLATION Kapa alltid rören vinkelrätt och grada av vid behov. Avlägsna oxidskiktet. Rengör rör och insidan av svetsmuffarna precis innan svetsning.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer