TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR. Plannja solelpaket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR. Plannja solelpaket"

Transkript

1 TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR Plannja solelpaket JANUARI 2015

2 Inledning I dessa anvisningar ingår förberedelserna för installation av solpaneler, montering av solpaneler på taket, inkoppling av kablarna på taket med hjälp av snabbkopplingar, jordning av panelfältet samt säkerhetsanmärkningar. Separata anvisningar finns för anordningar (växelriktare och säkeretsbrytare) som installeras i elcentralen (som i allmänhet placeras i det tekniska utrymmet). Elinstallationer får endast utföras av en behörig fackman inom elinstallationer. Läs dessa anvisningar omsorgsfullt och iaktta alla föreskrifter som utfärdas i den. Försummelse av anvisningarna och all annan osaklig hantering eller användning av produkterna leder till att garantin och leverantörens ansvar hävs med omedelbar verkan. För installation av systemet och dess komponenter får endast anlitas utbildade och auktoriserade fackmän som är förtrogna med lokala lagar, föreskrifter och säkerhetsförfaranden. Arbetarskydd ska beaktas i alla faser av installationen. Kopplingsschema för ett solelsystem som kopplats till nätet. Solpanelerna på taket omvandlar solljuset till elektricitet. Solpanelerna, som kopplats i serie, är anslutna till en växelriktare som omvandlar den likström som panelerna producerar till växelström som t.ex. belysning, hushållsapparate och andra elapparater använder. Växelriktaren är kopplad till husets elcentral från vilken elektriciteten går till husets nät eller till elöverföringsnätet. Mellan växelriktaren och elcentralen finns en säkerhetsbrytare med vilken solelsystemet kan kopplas bort från nätet. 2 Plannja solelpaket Teknisk manual

3 Plannja solelpaket, leveransens innehåll Solelpaketet består av solpaneler, deras fästanordningar, kablar och kopplingar, en växelriktare (dvs. en omriktare) och en säkerhetsbrytare samt av olika små komponenter för jordningen. Solelsystem producerar elektricitet medan det är ljust genom att omvandla likströmmen från panelerna till växelström som kan användas i hushållet. Produktionen är störst under de soliga månaderna, dvs. mellan mars och oktober. Systemets storlek anges som nominell maxeffekt, men systemets faktiska effekt varierar efter solens strålningseffekt. Produkt Solelpaket 2 kw Solelpaket 4 kw Solpanel, antal st Solpanelsinfästning och kopplingssats Takfäste för infästning till yttertak Anslutningskontakter Solelkabel* Jordningskomponenter för solpaneler fas växelriktare fas växelriktare *) Enhet meter (m) Solelpaket 6 kw Plannja solelpaket Teknisk manual 3

4 Tänk på följande innan du installerar solelsystemet Placera panelfältet i bästa möjliga riktning i förhållande till solen. Beakta även eventuella skuggor och det tekniska utrymmets placering (kabeldragningarna och installationsavståndet). Panelerna fungerar bäst vid solsken. Kontrollera att solstrålarna träffar solpanelens yta utan hinder. Alla skuggor (träd, skorstenar osv.) försämrar energiproduktionen. Panelernas förmåga att samla in energi från solstrålarna är bäst när panelerna riktas mot söder och placeras i ungefär 40 graders vinkel. Panelernas verkningsgrad är närmast optimal när kompassriktningen är mellan sydost och sydväst i en lutning på mellan 20 och 60 grader. Utanför dessa gränser minskar solpanelernas förmåga att producera el. Panelerna kan också installeras på längre avstånd från elektricitetens förbrukningsställe om man genom detta uppnår en bättre riktning mot solen (t.ex på taket på en gårdsbyggnad eller ett garage). Detta ska beaktas när kabeln dras (kabeln mellan växelriktare och elcentralen). Elledningen mellan växelriktare och elcentralen ingår inte i leveransen. Panelerna är långlivade och kan användas i flera decennier, till och med i 50 år. Därför är det viktigt att undvika tillfälliga lösningar vid installationen. Det ska finnas så mycket plats på taket att panelerna kan monteras på taket som ett enhetligt fält. Panelerna installeras bredvid och under varandra, i stående läge i förhållande till takhalvan, och kopplas i serie. Panelfältets storlek varierar utifrån panelernas antal: - 2 kw paket, kopplas i en krets: 1x8 paneler (ca. 1,7 m*8,3 m) eller 2x4 paneler (ca 3,3 m*4,2 m) - 4 kw paket, kopplas i två kretsar: 2x8 paneler (ca 3,3 m*8,3 m) - 6 kw paket, kopplas i två kretsar: 3x8 paneler (ca 5,0 m*8,3 m) eller 2x12 paneler (ca 3,3*12,5 m) Med paketet följer solelkabel för en installationssträcka om 20 eller 25 meter. När avståndet är längre än detta ska extra kabel och kopplingar beställas. Panelerna får inte installeras på ett dåligt ytmaterial eller med brister i stödkonstruktionerna. Kontrollera att takkonstruktionerna (yttertaksinbrädningen, takstolarna o.d.) är i ett bra skick och att de tål den ökade belastningen. En panel väger ca 18,5 kg. Dessutom tillkommer infästningsskenornas och takfästenas vikt. Kabelgenomföringar ska utföras så att kablarna inte skadas vid genomföringen. Vi rekommenderar att ett särskilt genomföringsstycke används eller att kablarna placeras under takåsnocken. De slutliga kopplingarna av panelfältet görs först när de monteringsarbeten som görs på taket har slutförts i sin helhet. Det är viktigt att kunna nå panelfältet för att utföra underhållsåtgärder och inspektioner, och därför ska det finnas nödvändiga takbryggor och vägar till panelerna. Om det finns brister i takutrustningen är det lämpligt att montera eventuella taksäkerhetsprodukter på taket samtidigt som panelerna monteras. 2kW paket 4kW paket 3,3 m 3,3 m 4,2 m 8,3 m 6kW paket 5 m 8,3 m Innan systemet tas i användning ska tillstånd för inkoppling sökas hos ägaren till det lokala elöverföringsnätet. Systemet får endast tas i drift av en utbildad fackman inom elinstallationer. 4 Plannja solelpaket Teknisk manual

5 I första hand ska endast komponenter som ingår i leveransen användas i systemet. Om systemet kräver delar från externa leverantörer ska delarna vara kompatibla med de övriga delarna och tillverkade av material som är beständiga mot de yttre omständigheterna. De ska också vara godkända och fungera med den övriga hustekniken. En säkerhetsbrytare ska alltid installeras mellan växelriktaren och elcentralen. Elnätets ägare kräver i allmänhet att brytaren installeras på en yttervägg i ett olåst utrymme. Alla gällande lagar och föreskrifter ska iakttas. De metoder som presenteras i denna anvisning är exempel och lämpar sig därför inte för alla typer av objekt. Iaktta god byggnadssed och försäkra dig om arbetarskyddet i alla faser av installationen. I osäkra situationer ska du omedelbart avbryta arbetet och utreda problemet genom att kontakta den officiella instans som reglerar frågan eller leverantörens representant. Säkerhetsanmärkningar VARNING Sörj för arbetarskyddet och iaktta gällande lagstiftning vid takarbete. Använd säkerhetslina och säkerhetssele. Iaktta arbetarskydd vid lyft av panelerna upp på taket. Anlita endast professionella installatörer. VARNING Fara för allvarlig skada. Installera och använd systemet i enlighet med anvisningarna. VARNING Risk för skada på produkterna. Felaktig användning kan orsaka komponent-, anordnings- och byggnadsskador eller personskador. Undvik att skada takmaterialet under installationsarbetet. VARNING Iaktta föreskrifterna om arbetarskydd vid arbeten som gäller elanordningar. Felaktiga arbetsmetoder medför risk för elchocker och därigenom för allvarlig personskada. VARNING Alltför mycket snö kan skada panelerna eller hindra dem att fungera. VARNING Installera inte paneler vid hård vind. Panelerna kan falla ner om de hanteras vårdslöst vid hård vind. LÄS ANVISNINGARNA Läs installations-, bruks- och underhållsanvisningarna omsorgsfullt. VARNING Endast behöriga installatörer får utföra installationsarbeten. Plannja solelpaket Teknisk manual 5

6 Hantering och lagring av panelerna Mottagning av varorna Kontrollera att leveransens innehåll motsvarar orderbekräftelsen och fraktsedeln. Anmärkningar på leveransen ska skickas skriftligen till den instans som sålde produkten inom sju (7) dagar från det att varorna togs emot. Vi rekommenderar att varorna förvaras i den ursprungliga förpackningen fram till installationen. Påpekanden om lagringen av produkterna Vi rekommenderar att panelerna och de övriga produkterna i leveransen förvaras i torra lokaler inomhus (minst skyddade för väder) om produkterna inte installeras omedelbart efter leveransen. Själva panelerna kan förvaras utomhus. Observera följande: Se till att panelerna inte skadas av vind eller regn. Elanordningar avsedda för inomhusbruk får inte förvaras utomhus. Leverantören ersätter inte tillbehör som kommit bort eller blivit stulna. Därför är det viktigt att lagra produkterna på ett sådant sätt att de finns tillhands när installationsarbetet inleds. Förberedelser inför installationen Anmärkningar om förberedelserna inför installationen Säkerställ ett minimiavstånd på en (1) meter till takutrustning som kan släppa vattenånga i omgivningen, t.ex. skorstenar, takfönster och genomföringar. I annat fall kan vattenånga samlas på panelernas yta, vilket försämrar deras effektivitet. Olika genomföringar på taket orsakar också skuggor på panelerna, vilket är viktigt att undvika. Mät och skissa upp panelfältets läge på taket innan du inleder installationen. De arealer som panelfälten kräver anges på sidan fyra. Utför förberedelserna i så stor omfattning som möjligt på marken så att de arbetsmoment som utförs på taket begränsas till ett minimum. Panelfälten Solelpaketen från Plannja innehåller 8, 16 eller 24 paneler beroende på paketets storlek. Dessa anvisningar är avsedda för dessa panelmängder. Ett panelfält kan breddas och förlängas efter samma princip, oavsett paketets storlek endast antalet rader och kolumner i panelfältet förändras. Större helheter konstrueras och installeras som separata projekt i samarbete med leverantören och beställaren. Ett panelfält består av takfästebeslag och infästningsskenor som panelerna ansluts till infästningsbeslag som fästs i panelernas kanter. Principen för kopplingen av en panel presenteras nedan. Solpaneler installerade på plåttakpanna. Fästsystemet som bär panelen lämpar sig för olika taktyper och takmaterial. Takfästebeslaget varierar beroende på takmaterialet. 6 Plannja solelpaket Teknisk manual

7 Förberedelser på marken Vi rekommenderar att panelskenorna förmonteras i marknivå innan de lyfts upp på taket. Panelraderna installeras på två tvärsgående förlängda skenor. Det går snabbt och enkelt att förlänga skenorna med en förlängningssats som ingår i leveransen. OBS! Om springor lämnas mellan skenorna får paneler inte installeras eftersom det finns områden utan stöd under dem. Vi rekommenderar att panelfältet byggs på så sätt att skenorna installeras i en sammanhängande rad, vilket också minimerar utrymmesbehovet på taket. Takfästebeslagen och infästningsskenorna monteras på taket på hela det område som panelfältet kräver. Detta ska göras innan panelerna monteras. Då är det möjligt att kontrollera att skenorna ligger på rätt avstånd från varandra, och att de är raka och har de rätta linjerna. Springan mellan panelerna i panelraderna ska vara minst fem millimeter. Detta möjliggör värmerörelser i panelerna och säkerställer en obehindrad cirkulation av luft och vatten omkring panelerna. max max S13 17Nm mm Fäst skenorna vid varandra med förlängningsbeslaget. Kontrollera att förlängningsbeslaget är lika långt inskjutet innanför båda skenorna. Dra därefter åt muttrarna. Kontrollera att skenorna ligger i en rät linje i förhållande till varandra och att deras ändar är pressade mot varandra (ingen springa). I solelpaketen från Plannja behövs vanligen inga springor mellan skenorna utan de kan kopplas samman vid varandra och installeras i en sammanhängande rad. Plannja solelpaket Teknisk manual 7

8 Installation Leveransinnehållet varierar efter det levererade paketet. De olika paketens innehåll presenteras i tabellen på sidan tre. Denna anvisning presenterar en normal installation på ett tak där panelerna installeras i stående läge i förhållande till takhalvan. Panelerna kan också monteras i liggande läge, men stående läge rekommenderas (komponenterna i basleveransen är avsedda för installation i stående läge). Större panelfält installeras på motsvarande sätt som anges i denna anvisning. Förlängningsskenorna ska anslutas omsorgsfullt till den föregående skenans ända, och det är också viktigt att se till att raderna av skenor ligger på rätt avstånd från varandra. Skenorna ska kopplas till varandra omsorgsfullt och tillräckligt stabilt och hårt med skenornas förlängningskopplingar. Iaktta de installationstoleranser som anges i anvisningen. De komponenter som behövs för takmontering ingår i leveransen. För takmaterial och taktyper av olika slag används olika takfästebeslag. Under den första panelen i raden monteras fyra takfästebeslag, och därefter monteras alltid två beslag under de därpå följande panelerna på så sätt att det finns jämnt med stödpunkter under panelerna. Installera beslagen så nära panelkanten som möjligt, dock inte direkt på en skarv i skenan. min. 150 max min. 150 max. 450 Takmontering i stående läge. På bilden visas monteringsprincipen för två paneler som monteras bredvid varandra. Det är bra att ägna särskild uppmärksamhet åt skenornas placering när arbetet förbereds. Då undviker du problem vid monteringen av panelerna. De angivna kantavstånden ska iakttas. Kantbeslagen kräver en rörelse- och monteringsmån om minst 5 mm i förhållande till skenans ända. 8 Plannja solelpaket Teknisk manual

9 Olika takfästebeslag Ta del av de separata anvisningarna som levereras tillsammans med takfästebeslagen. Utred bl.a. huruvida takkonstruktionen är tillräckligt stark. Takfästet får inte installeras på en murken takkonstruktion eller på en konstruktion som är otillräcklig på annat sätt. Universalbeslaget är avsett för speciella takmaterial, såsom för fibercement. Plåttakpannor, Profilerad takplåt Plannja Trend Maskinfalsade tak, bandtäckning Tegel-/betongtakpannor Papptak (eller motsvarande) Universalbeslag Takfäste för maskinfalsade tak Produkt Takfäste Motstycke till takfäste Skruv m8x30 Mutter M8 Fästbeslag för solpanelens skena St. 16 st. 16 st. Takfäste för plåttakpanna, profilerad takplåt osv. Produkt Takfäste Tätningspar (rund) VVS-skruv 7x50 mm VVS-skruv 7x70 mm Trippeltätning (rätvinklig) Tilläggsbeslag för Plannjas stålläkt Tätning för tilläggsbeslag Fästbeslag för solpanelens skena * För höga plåttakpannor St. 8 st. 16 st. * Takfäste för Plannja Trend -tak Produkt Takfäste Motstycke till takfäste Skruv m8x30 Mutter M8 Fästbeslag för solpanelens skena St. 16 st. 16 st. Produkt Takfäste VVS-skruv 7x50 mm Fästbeslag för solpanelens skena St. 8 st. Takfäste för tegel-/betongtakpannor Produkt Justerbart takfäste Fästbeslag för solpanelens skena St. Universalbeslag Plannja solelpaket Teknisk manual 9

10 Inställning och positionering av solpanelernas stödkonstruktioner Takbeslagen i serien med monteringsbilder är exempel. Takbeslagen ska väljas efter takmaterialet och takmaterialets profil, vilket innebär att beslagen varierar beroende på objektet. Följ de ingående monteringsanvisningarna som medföljer takbeslagen när du genomför detaljerna. Bild 1. Inställning av stödkonstruktionerna och gränsvärden Avståndssymboler A B C Minimi- och maximiavstånd 900 mm mm 4 beslag under den första panelen i raden, 2 beslag under de följande panelerna *) Max. 450 mm Obs. Mått A ska beslutas på plats utifrån taktypen. Takbeslagen ska fästas enligt läktindelningen. Båda stödskenorna ska ligga klart under panelerna för att säkerställa att fastmonteringen är stabil. Minimiavståndet mellan skenorna är 900 mm. *) Takfästebeslagenska placeras på så sätt att beslagen alltid är så nära panelens kant som möjligt. 10 Plannja solelpaket Teknisk manual

11 Lyfta och montera solpanelerna på taket Var särskilt mån om att utföra lyften på ett tryggt sätt. Endast godkända lyftanordningar och -redskap får användas vid monteringen. Paneler ska inte lyftas vid för hård vind. Det är inte tillåtet att uppehålla sig nedanför lasten under ett lyft. Gällande föreskrifter om arbetarskydd ska iakttas både vid lyft och montering. För att hantera och bära paneler kan man använda sugkoppslyftar som lämpar sig för ändamålet. Vid lyft upp till taket ska man dock använda redskap som är konstruerade för detta ändamål. Vi rekommenderar att lyft till taket utförs med två godkända lyftlinor. Vid lyft ska panelen placeras i stående läge så att lasterna från lyftet riktas till panelens stadiga ram. Före lyftet ska man försäkra sig om att lyftlinorna placerats jämnt i förhållande till panelens kanter så att panelen inte lutar under lyftet. Linorna ska vara tillräckligt spända så att panelen inte glider och kommer loss mellan linorna under lyften. Plannja är inte ansvarig för direkta eller indirekta skador på människor eller fast egendom som orsakas av felaktigt utförda lyftarbeten. Viktigt att observera: Panelerna kan lyftas färdigt upp på taket före monteringen. Taket ska dock skyddas mot skador från panelernas vassa metallkanter. Exempelvis den målade ytan på ett ståltak blir lätt repig om taket inte skyddas t.ex. med papp eller plywood. Panelerna får inte läggas på trave på så sätt att den tillfälliga extra belastningen skadar taket. Vinkelbeslagen som fästs vid taket samt skenorna som monteras på dem ska monteras färdigt på plats före panelerna. Vi rekommenderar att även jordningen och samlarkablarna installeras innan panelerna lyfts upp på taket. Använda panelens fästbeslag: Lyft av solpanelen med hjälp av lyftlinor. Vi rekommenderar att styrlina används tillsammans med lyftlinor. Click! 10 Nm Paneelien Kantbeslag reunakiinnike för panelerna 10 Nm Click! Paneelien Beslag mellan välinen panelerna kiinnike Plannja solelpaket Teknisk manual 11

12 Kopplingsschema för paneler i 2 kw paket Hona (SOCKET) Hane (PLUG) Hane Hona OBS! Den röda pilen visar i vilken panel hankopplingen bakom varje panel kopplas. Fäst särskild uppmärksamhet på snabbkopplingarnas poler eftersom kopplingarnas utseende kan vara vilseledande. 12 Plannja solelpaket Teknisk manual

13 Kopplingsschema för paneler i 4 kw paket Hona (SOCKET) Hane (PLUG) Hane Hona OBS! Den röda pilen visar i vilken panel hankopplingen bakom varje panel kopplas. Fäst särskild uppmärksamhet på snabbkopplingarnas poler eftersom kopplingarnas utseende kan vara vilseledande. Plannja solelpaket Teknisk manual 13

14 Kopplingsschema för paneler i 6 kw paket Hona (SOCKET) Hane Hane (PLUG) Hona OBS! Den röda pilen visar i vilken panel hankopplingen bakom varje panel kopplas. Fäst särskild uppmärksamhet på snabbkopplingarnas poler eftersom kopplingarnas utseende kan vara vilseledande. 14 Plannja solelpaket Teknisk manual

15 ~3110 mm ~1450 mm Montera panelerna 1. Fastställ takfästebeslagens placeringar. Det är bra att montera panelerna så nära takets högsta punkt som möjligt. På vidstående bild är panelens höjd mm. Avståndet mellan den översta panelen och takets högsta punkt är drygt tio centimeter. Avstånden på bilden anges till mittpunkten på panelradernas nedre skena. Vinkelbeslagens exakta placeringar varierar beroende på taktyp. Skenornas minimiavstånd från varandra är 900 mm. Minimiavståndet från takutsprånget på gavelsidan till närmaste takfäste är cirka 500 mm beroende på takets konstruktion. Syftet med detta är att säkerställa att de delar av panelfältet som förmedlar laster (takfästen) är placerade på bärande takkonstruktioner. Springan mellan panelraderna kan finjusteras med hjälp av kantbeslagen, men springan mellan raderna (panelerna) ska vara minst 5 mm. Det är bra att märka ut takfästebeslagens placeringar (t.ex. med krita) på taket innan beslagen monteras fast. Använd snörslå som hjälp. 2. När du bestämt panelfältets och takfästenas placeringar, börja med att montera den översta radens takfästen. Gör dig förtrogen med den rätta monteringsmetoden med hjälp av de separata anvisningarna som levererades med takfästena. Takfästena ska skruvas fast i läkterna (eller i underkonstruktion som motsvarar läkten) för att säkerställa att beslagen sitter tryggt fast. Exempelvis takfästet för plåttakpanna ska fästas i trä till ett djup på minst 32 mm. Fäst uppmärksamhet på placeringen av takfästebeslagen när du monterar dem. Det är mycket viktigt att beslagen monteras i rak linje i förhållande till varandra så att det är möjligt att montera stödskenorna rakt, som sedan hamnar under panelerna. Stödskenornas infästning i takfästena tillåter justering av små variationer av monteringen i höjdled. Under den första panelen i varje rad kommer fyra takfästen, och under de följande panelerna monteras alltid två beslag per panel. Beslagens placering ska planeras efter detta, så att beslagen alltid är nära panelens kant. Obs! Takfästenas fästdon ska gå in i träläkten till ett djup av minst 32 mm. Kontrollera fästdonens monteringsdjup från den separata monteringsanvisningen för takfästena. Solpaneler får inte monteras på ett alltför svagt underlag eller på ett underlag som är otillräckligt på annat sätt. Takstolarna och läkten ska vara i ett gott skick (de får inte vara murkna). Vid behov ska stödkonstruktionerna förnyas i anslutning till en takrenovering innan solpaneler installeras. 3. När du monterat takfästebeslagen enligt anvisningarna, montera stödskenorna i en rak linje på takfästena. Kontrollera att skarvstyckena mellan skenorna har dragits åt tillräckligt hårt och att skenan bildar en enhetlig helhet. Skruva upp muttern på spännbeslaget på takfästet (13 mm) så mycket att skenans kant kan skjutas in på plats i beslagets skåra. Kontrollera att takfästets spännbeslag är i en rak linje i förhållande till varandra och att det inte uppstår extra spänningar i skenan när de dras åt. Det är bra att börja fastmonteringen från spännbeslagen i de yttersta takfästbeslaget. Då är det lättare att justera de mellanliggan- Plannja solelpaket Teknisk manual 15

16 de spännbeslagen rätt i förhållande till skenan. Avståndet mellan det yttersta takfästets spännbeslag och skenans ända får vara max. 450 mm (bild 1). När skenan är i önskad ställning och du har kontrollerat att skenan är rak i förhållande till taket, dra åt spännbeslagets muttrar (30 Nm). 4. Montera de återstående skenorna på samma sätt. Monteringsmetoden avviker inte från det som anförs ovan. Fäst uppmärksamhet på skenans slutliga placering eftersom skenan ska ligga i linje med den nedre skenan både våg- och lodrätt. Skenornas ändor ska ligga i linje med varandra för att det ska vara möjligt att montera panelerna framgångsrikt. Innan du fäster skenorna slutgiltigt är det bra att kontrollera skenornas placering med diagonalmått och snörslå. Det är också bra att mäta hur mycket skenorna skjuter ut i förhållande till takfästebeslagen och kontrollera att skenorna i varje rad är i linje med varandra. 5. Innan solpanelerna är på plats ska hela panelfältet jordas för att undvika störningar. Vid takmontering kan man installera en jordkabel mellan skenorna, medan den riktiga jordkabeln (gul-grön) ska installeras av en elektriker. Fäst den runda ledaren av aluminium till skenbeslaget vid panelskenorna på det sätt som anges på bilden. Ledare placeras i skåran innanför skenbeslaget. T-bulten glider in i skenan och spänns fast på plats med mutter och bricka (30 Nm) Den riktiga jordkabeln (gul/grön) fästs på ett lämpligt ställe i skenfältet. Elektrikern kopplar jordkabeln till en av skenorna på det sätt som anges på bilden. OBS! Det är viktigt att undvika galvanisk korrosion. Kopplingarna ska väljas med tanke på detta. Obs! Det är mycket viktigt att delarna placeras i den ordning som anges på bilden, särskilt brickan av rostfritt stål. 16 Plannja solelpaket Teknisk manual

17 6. Lyft den första solpanelen på plats på skenorna. Panelerna ska lyftas tryggt av två montörer. Se till att takmaterialet inte skadas. Panelens skarpa metallkanter kan lätt göra repor eller andra skador i taket. Försäkra dig om att panelen är placerad i rätt ställning innan du drar åt kantbeslagen. Dra åt beslagen med en standardinsexnyckel (S5, 10 nm) i enlighet med den bildserie som presenterats ovan i denna anvisning. När panelerna monteras i stående läge, såsom rekommenderas, kan monteringen av panelfältet inledas antingen från den vänstra eller den högra kanten. När du lyfter panelen på skenorna, försäkra dig om att panelen vilar jämnt på skenorna och att kantbeslagen är i linje med varandra. Skjut efter detta panelen mot kantbeslagen så att dess kant ligger mot beslagen. Innan du drar åt spännbeslagen, kontrollera att panelen är på rätt plats så att du kan genomföra monteringen smidigt. Kantbeslagen ska vara minst 5 mm innanför skenan. Tips! Innan du lyfter solpanelen på plats är det bra att skjuta in kantbeslagen (eller mellanbeslagen) färdigt i skenorna. Då går det snabbt och enkelt att fästa panelen på önskat ställe. Det lönar sig att fortsätta monteringen med de nedre radernas första paneler. Då kan du utföra inpassningen av panelerna i höjd- och sidled på en gång. 7. Innan du fäster radens följande panel vid skenorna ska panelernas ledningar kopplas till varandra genom att skjuta in hankopplingen i panelens honkoppling. Åtgärden är lätt att utföra med hjälp av panelens snabbkopplingar. Utför kabeldragningen omsorgsfullt, och kablarna ska vara snyggt gömda under panelerna. När du har gjort kopplingen, kontrollera att de är ordentligt fastlåsta genom att dra i kopplingarna i olika riktningar. De får inte lossna. Vid behov kan du fästa ledningarna med buntband. Hona (SOCKET) Hane (PLUG) OBS! Kontrollera ledningarnas poler. Se kabelschemat för mer ingående information om kopplingen av ledningarna! Plannja solelpaket Teknisk manual 17

18 8. De följande panelerna monteras på samma sätt. Den enda skillnaden är att du i stället för kantbeslag använder s.k. mellanbeslag. Skjut in beslaget färdigt i skenan innan du lyfter panelen på plats. Detta beslag ser till att springan mellan panelerna alltid har rätt bredd, och därför behöver du endast kontrollera springan när du installerar panelerna. Det är bra att använda ett hjälpmedel i lämplig tjocklek. Kontrollera dessutom att panelernas övre kant går i en rak linje. Beslaget spärras fast innanför skenan när du trycker lätt på beslaget. Spänn fast beslaget på plats med en standardinsexnyckel (S5, 10 Nm) i enlighet med den bildserie som presenteras ovan i denna anvisning. OBS! Om du använder skruvdragare ska du måna om att inte dra åt beslagen för mycket. Ställ in ett lämpligt vridmoment på skruvdragaren innan du spänner fast beslagen. 8. Installera hela panelfältet på samma sätt. Glöm inte att koppla ledningarna mellan panelerna enligt kopplingsschemat, så att installationen kan slutföras direkt. Koppla dock inte strömkretsen till överföringskablarna eftersom denna åtgärd endast får utföras av en elektriker. Koppla därför inte panelfältets sista ledningar, men lämna dem framme så att elektrikern ser dem. 18 Plannja solelpaket Teknisk manual

19 Huvudmomenten i installationsarbetet utöver takmonteringen Denna anvisning är avsedd för montering av solpaneler på tak. Vid elinstallationer och kopplingar ska de utrustningsspecifika anvisningarna, samt eventuellt speciellt elschema för objektet absolut iakttas. Elinstallationer får endast utföras av en behörig elektriker. Utöver takmonteringen ska följande arbetsmoment utföras vid installation av solpaneler (vi rekommenderar att en del av dessa arbeten utförs före takmonteringen): Kabeldragning mellan panelfältet och elcentralen Utförande av eventuell genomföring för ledningarna Installation av växelriktaren (omriktaren) Installation av säkerhetsbrytaren mellan växelriktaren och elcentralen Installation av en eventuellt längre elkabel mellan växelriktaren och elcentralen om panelerna är installerade på ett annat ställe än där elektriciteten används. Kopplingarna vid elcentralen Slutkoppling av solpanelsystemets strömkrets (koppling av panelerna till överföringsledningarna) Det är mycket viktigt att leverantörens blanketter om solpanelinstallationen och drifttagningen fylls i. Det är ett villkor för att garantin ska gälla att dessa dokument fylls i på behörigt sätt. Det finns separata blanketter för drifttagning av takmonteringen och elkopplingarna. Om blanketterna har kommit bort, skaffa dem från leverantörens webbplats eller av systemets säljare. Underhåll, garanti och allmänna anvisningar Underhållet av solpanelsystemet För att solpanelsystemet ska fungera på planerat sätt ska du utföra regelbundna kontroller. För att maximera panelernas effekt säkerställ att deras ytor är rena. Med tiden kan luftföroreningar, pollen, vägdamm osv. smutsa ned panelernas yta, vilket försämrar panelernas effekt. Normalt håller regnet panelerna rena, men du kan också tvätta glaset med ett milt fönstertvättmedel och en mjuk borste. Avlägsna fönstertvättmedlet genom att skölja glasen rikligt med vatten. Använd inte skurande redskap, för mycket kraft eller högtryckstvätt för att rengöra glaset. Bilschampo som innehåller vax lämpar sig inte för tvätt av glasytor. Täck inte över panelerna med papper eller papp eftersom dessa material kan innehålla kemikalier som färgar glaset när de kommer i kontakt med vatten. Fäst inte heller något vid panelglasen till exempel med klister. Granska systemet visuellt minst en gång om året. Kontrollera särskilt ledningarnas samt panelinfästningskomponenternas skick. Kontrollera regelbundet informationen på växelriktaren med tanke på eventuella felmeddelanden (för mer information se växelriktarens produktanvisningar). På vintern kan det samlas stora mängder snö på panelerna. Kontrollera att den tillåtna snölasten inte överskrids. Snölasten får inte heller böja eller vrida panelernas fästbeslag eller ledningar för mycket. Det är tillåtet att avlägsna snön, men se till att redskapen och metoderna inte skadar panelerna. Om du upptäcker störningar i systemets funktion, och systemet kräver underhållsåtgärder, ska du i första hand ta kontakt med det elinstallationsföretag som gjorde installationen eller med en lokal företagare som har den expertis som behövs. Studera också de handlingar som levererats tillsammans med de olika anordningarna för separata underhållsanvisningar. Solpanelsystemet fungerar i huvudsak helt automatiskt. Du behöver endast följa växelriktarens (omriktarens) funktion och information. Garantitiden är tio (10) år för solpanelerna och fem (5) år för växelriktaren. Garantitiden räknas från produktens faktureringsdag. Mer information om garantin ges i garantivillkoren, som levereras separat. Plannja solelpaket Teknisk manual 19

20 Ett telefonnummer till Plannja: Järnforsen, Box 143, Järnforsen. Tel Fax Borlänge, Mats Knuts väg 29, Borlänge. Tel Fax Finspång, Liebruksvägen 9, Finspång. Tel Fax Göteborg, Flöjelbergsgatan 20 B, Mölndal. Tel Fax Luleå, Luleå. Tel Fax Malmö, Näktergalsgatan 8, Vellinge. Tel Stockholm, Gräsgatan 15, Enköping. Tel Örnsköldsvik, Hantverkaregatan 38, Örnsköldsvik. Tel Plannja Steinwalls, Fröderydsvägen 17, Landsbro. Tel Fax Uppgifterna i denna trycksak hänför sig till tiden för publicering och avser att ge en allmän vägledning vid användandet av produkten. Reservation görs för ändringar till följd av löpande produktutveckling samt produktändringar under året. Angivna uppgifter och data får inte uppfattas som garantier utan särskild skriftlig bekräftelse. Kulörillustrationer i våra trycksaker är att betrakta som vägledande. Begär plåtprover för korrekt kulöråtergivning. PLANNJA 2015 JANUARI

Plannja solelpaket TEKNISK INFORMATION

Plannja solelpaket TEKNISK INFORMATION Plannja solelpaket TEKNISK INFORMATION JANUARI 2015 Producera din egen elektricitet med Plannjas solelpaket Plannjas solelpaket är en lätt och smidig lösning för dig som vill producera din alldeles egna

Läs mer

Prislista. Solenergilösningar 2015 JANUARI

Prislista. Solenergilösningar 2015 JANUARI Prislista Solenergilösningar 2015 JANUARI Plannja Solenergilösningar Solenergi är en oändlig, fri och ren naturresurs. Nyttjande av solenergi i form av uppvärmt vatten eller elektricitet ökar energieffektiviteten.

Läs mer

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning!

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Solenergi 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Plannja Solenergilösningar Solenergi är en oändlig, fri och

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning Solenergisystem Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning sv Monteringsanvisning: MSE 210 Monteringsställning Art.nr. 273 129 Version 04 Printed in Germany, Copyright by Schüco International

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning COWBOY Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning Montering och bruksanvisning Stegen monteras på husfasader och ansluts till fönster eller balkonger för att fungera som extra utrymningsväg

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

BSAB 83 N5 BSAB 96 JUF April 2005. Plannja TOR-tak. Teknisk Information

BSAB 83 N5 BSAB 96 JUF April 2005. Plannja TOR-tak. Teknisk Information BSAB 83 N5 BSAB 96 JUF April 2005 Plannja TOR-tak Plannja TOR-tak Teknisk Information 1 Innehållsförteckning Sid Plannja TOR-tak 2 Bärande profiler 2 Yttertaksprofil Plannja 40 2 Sidöverlapp 2 Brandförsäkringsklasser

Läs mer

Solen som energikälla. Solen som energikälla

Solen som energikälla. Solen som energikälla Solen som energikälla Solen som energikälla Så här fungerar solcellssystem Energi från solen Solen är en gratis energikälla, i form av naturligt ljus och värme, som dessutom finns i överflöd. Det är möjligt

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

TOS/TOB. Takgenomföring. TOSochTOB. Installationsinstruktioner. Gäller även för installation av. Takhuvar. THSochTHB. 205815 11 Systemair AB

TOS/TOB. Takgenomföring. TOSochTOB. Installationsinstruktioner. Gäller även för installation av. Takhuvar. THSochTHB. 205815 11 Systemair AB TOS/TOB Takgenomföring TOSochTOB SE Gäller även för installation av Takhuvar THSochTHB 205815 11 Systemair AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning...12 Tillverkare...13 EG-försäkranomöverensstämmelse...13

Läs mer

SOLEL till Fritidshuset med Naps Sypersystem Växelströmspaket 320W, 480W, 750W och 1Kw

SOLEL till Fritidshuset med Naps Sypersystem Växelströmspaket 320W, 480W, 750W och 1Kw Erbjudande 4 olika Paket SOLEL till Fritidshuset med Naps Sypersystem Växelströmspaket 320W, 480W, 750W och 1Kw Naps BigPack -system är pålitligt och mångsidigt Naps BigPack -växelströmssystem Solel är

Läs mer

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Rev.nr 140224 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock Innehållsförteckning A Väggbalk

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad!

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! Vikten behövs för att hålla vajern mellan motorn och fästets arm spänd. Detta krävs för att elektroniken skall kunna

Läs mer

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS Läs denna före användning och montering av prydnadsspisen. STOCKHOLM GÖTEBORG 1 Kära kund, TISA Konstruktion vill erbjuda våra kunder

Läs mer

Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial

Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial 2015 Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial Takmaterial.nu Pjäsgatan 3, 261 45 LANDSKRONA Låt oss ta hand om Ert takbyte Ett nytt yttertak lyfter ofta hela huset. Ibland byter du för utseendets skull,

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK P.O. Box 368 908 West Main Laurel, MT USA 59044 telefon +1 800 548 7341 telefon +1 406 628 8231 fax +1 406 628 8354 BRUKSANVISNING Internationell version MODELLNUMMER: CF13CEO T-ARMSENHETER

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Riktlinjer för eftermarknad och garantier

Riktlinjer för eftermarknad och garantier Riktlinjer för eftermarknad och garantier Innehåll 1 Garantiförutsättningar 1.1 Garantikrav 2 Lagring på byggplatsen 2.1 Allmänt 2.2 Lagring inomhus 2.3 Lagring utomhus 3 Felanmälan 3.1 Felanmäla 3.2 Obligatoriskt

Läs mer

Monteringsanvisning. Saturn

Monteringsanvisning. Saturn Monteringsanvisning Saturn INLEDNING Gratulerar till din nya Saturn duschkabin 90x90x198 cm. Duschkabinen är tillverkad i överensstämmelse med gällande lagar och föreskrifter. Duschkabinen innehåller många

Läs mer

RotoSec. Gunnebo Rotationsgrind. Monteringsinstruktion. Rotationsgrind Monteringsinstruktion Dec -10 PERIMETER PROTECTION BY. www.gunnebo.

RotoSec. Gunnebo Rotationsgrind. Monteringsinstruktion. Rotationsgrind Monteringsinstruktion Dec -10 PERIMETER PROTECTION BY. www.gunnebo. Gunnebo RotoSec Monteringsinstruktion 1 Innehåll Förord... 3 Skyddsföreskrifter... 3 Planering och förberedelser... 3 Montering / Installation Fundament... 4-5 Grinden... 6 Tak, enkel rotationsgrind...

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Fasta avisolerade tak. Taksats till trästomme.

Fasta avisolerade tak. Taksats till trästomme. Fasta avisolerade tak. Taksats till trästomme. Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan du börjar montera. Se inventeringslista på nästa sida. OBS! Skruvarna är Torx-skruvar. Du

Läs mer

Monteringsanvisning Naturlig ventilation Nock med minitakstol

Monteringsanvisning Naturlig ventilation Nock med minitakstol 10:40 Monteringsanvisning Naturlig ventilation Nock med minitakstol 6228182540 (S1) 0209 Innehåll INNEHÅLL...3 SPECIFIKATION...4 NOCKLUCKA...4 AVSLUTNINGSATS...4 ÖVERSIKTBILD NOCKLUCKA...5 MINITAKSTOL...6

Läs mer

PLANNJA PRO Husfabriker. akgenomföringar. Komplett sortiment för takgenomföringar.

PLANNJA PRO Husfabriker. akgenomföringar. Komplett sortiment för takgenomföringar. PLANNJA PRO Husfabriker akgenomföringar Komplett sortiment för takgenomföringar. Plannjas kompletta tak! Precis som en bil, består ett tak av väldigt många olika delar. Komponenter som exempelvis tar hand

Läs mer

MONTERING & INSTALLATION

MONTERING & INSTALLATION REC EASY Systemskorsten utan klämband och pannkitt MONTERING & INSTALLATION För fastbränsle Inga klämband eller pannkitt Schaktfri även i halvisolerat utförande Snabb och enkel montering Säker inga värmebryggor

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Aluminiumpersienn Tillverkad av: Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden. Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa Stäng persiennen

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense Rada duschhuvud Rada Sense Dusch sensor Rada Sense Dusch-dusch sensor INNEHÅLL Monteringsanvisning... 2 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Transformator... 4 5.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176 B R U K S A N V I S N I N G Lyktstolpe Hybrid Artikelnummer 9130-1176 Lyktstolpe hybrid FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL A. Lanterna B. Nedre stolpe C. Mellan stolpe D. Övre stolpe E. Övre kruka F. Undre kruka

Läs mer

Glastak. Taklutning minimum 6 = 105mm/m.

Glastak. Taklutning minimum 6 = 105mm/m. Glastak Taklutning minimum 6 = 105mm/m. Denna anvisning ska följas för att uppfylla garantivillkoren. Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan du börjar montera. Se inventeringslista

Läs mer

INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN

INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN 1(6) INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN Byggherrens ansvar för kontrollen av åtgärden Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd. Planen fastställs

Läs mer

Monteringsanvisning Falsat PRO

Monteringsanvisning Falsat PRO Falsat PRO Underhållsfri med 15 års garanti. Höglandsvägen 5 891 50 Örnsköldsvik Fax: 0660-989 21 E-post: morgan@ojv.se Falsat PRO Innehållsförteckning Tack för att du valt en takplåt från Falsat PRO!

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning

Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning Läs alla varningar och instruktioner innan du påbörjar installationen. 2a 1 LISTA ÖVER TILLBEHÖR Antal 1. Dagsljus dimmer (1) 2. Fästanordningar (1) a.

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar (Version Allmän) TRIDENT INDUSTRI AB (2013) Monterings- och skötselanvisning för Helaform skjutportsbeslag & portstommar TRIDENT INDUSTRI AB, Metallgatan 27, 262 72 Ängelholm Tfn 0431-44 95 00, fax 0431-839

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH VÅRD OBS! Läs följande anvisningar noga före montering. Denna produkt bör monteras av en erfaren förskrivare eller tekniker. Detta dokument innehåller viktig information

Läs mer

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Art nr: 61-2428 Rev.nr: 140127 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Monteringsanvisning. Veranda med valmat tak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång

Monteringsanvisning. Veranda med valmat tak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång Monteringsanvisning Veranda med valmat tak Rev.nr 150730 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock För montering av plåttak

Läs mer

Luftkonditionering kassettmodell split QW

Luftkonditionering kassettmodell split QW MONTERINGSANVISNINGAR Luftkonditionering kassettmodell split QW TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com INNEHÅLL 1 Val av installationsplats inomhus-/utomhusdel 2 Fritt utrymme för installation/service

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Sida 1/19 Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Till modell 712, 714 och 716 monteras sockelprofilerna till långsidan, med hjälp av en skruvplattan. Skruvplattan monteras invändigt i sockelprofilen.

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ Beskrivning av solenergisystemet Augustenborgsvägen 26, Malmö Sida 2(7) BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET. Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

GPL / GPU. Monteringsanvisning för takfönster.

GPL / GPU. Monteringsanvisning för takfönster. GPL / GPU Monteringsanvisning för takfönster. Placera takfönster så att ovankanten kommer 1850-2200 mm över färdigt golv. Fönstret blir då lätt att manövrera. Ta även hänsyn till utsiktsmöjligheterna vid

Läs mer

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR. Plannja pumpenhet med TEKNISK INFORMATION. integrerad styrning

TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR. Plannja pumpenhet med TEKNISK INFORMATION. integrerad styrning TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR Plannja pumpenhet med TEKNISK INFORMATION integrerad styrning JANUARI 2015 Huvudsaklig information om produkten Originaltillverkare Relaterad

Läs mer

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats Läggningsanvisningar för Unilink Allmänt Unilink är ett nyskapande system för installation av laminatgolv utan lim. Panelerna kan klickas ihop tack vare den sinnrika formen på noten och sponten. Se bild

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

LMC 175. Bruksanvisning

LMC 175. Bruksanvisning LMC 175 Bruksanvisning 1 Innehåll Inledning 3 Presentation..3 LMC 175..4 Leverans...4 Anslutning till elnätet..4 Montering av utrustningen...5 Montering av tillsatstrådspole..6 Att inleda svetsarbetet...8

Läs mer

Tips & Råd vid montering av Solfångare

Tips & Råd vid montering av Solfångare Tips & Råd vid montering av Solfångare Val av plats för solfångare-modul. Att sätta modulerna på taket, är det vanligaste valet Vid placeringen av nyinköpta solfångare. TH Solar vill att ni ställer er

Läs mer

euro-serre MAXI 3 och 4

euro-serre MAXI 3 och 4 Sida 1 av 11 Uppdaterad 2010-11 NK euro-serre MAXI 3 och 4 (Standardutförande) Allmän information Aluminiumprofilerna ligger paketerade i ett paket, glaset i ett och om du har valt isolerplast så ligger

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken 1 Innan detta avsnitt påbörjas förutsätts stationen vara installerad enligt Del I - Entreprenör El-montage Allt

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning 2009-12-10 Domlux Montering av fönster 1 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas för extra

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 3/2008 MONTERINGS- OCH SKÖTSELNVISNING IDO Seven D Innehållsförteckning IDO Seven D Måttuppgifter monteringsskena Generell monteringsanvisning för skåp i serien Seven D - fäst monteringsskenor på vägg

Läs mer

ALUMINIUM-PROFILER OCH LED-STRIP

ALUMINIUM-PROFILER OCH LED-STRIP LED-linjer i hissarna på Gothia Towers i Göteborg. Här sitter 14,4W/m RGB LED-strip i aluminiumprofilen 180 -modell. Med det höga och utskjutande opalglaset får man en jämn ljusfördelning som sprider ljuset

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

Läs mer

Montering av Lustväxthus. 8-kant med Skjutdörr OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 26 sep-2014

Montering av Lustväxthus. 8-kant med Skjutdörr OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 26 sep-2014 Montering av Lustväxthus 8-kant med Skjutdörr OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 26 sep-2014 Detta behövs vid montering Det krävs minst två personer för att montera växthuset.

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

Montage av sidhägda fönster och altandörrar

Montage av sidhägda fönster och altandörrar Montage av sidhägda fönster och altandörrar Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning Domlux Fönstermanual och skötselanvisning 2015-02-20 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas i underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas

Läs mer

DeLaval liggbås CC1800 kalv, ungdjur och kviga Instruktionsbok

DeLaval liggbås CC1800 kalv, ungdjur och kviga Instruktionsbok DeLaval liggbås CC1800 kalv, ungdjur och kviga Instruktionsbok 94621631 2014-07-01, Version 2 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter... 5 DeLaval liggbås CC1800 kalv, ungdjur

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Copyright GordionInfomakers 1

Copyright GordionInfomakers 1 - 1 - Copyright GordionInfomakers 1 - 2 - Förberedelser innan installation Terminalen ska monteras på vägg. För nivå 2 behövs en plan vägg med ytan ca 150 x 50 cm (höjd x bredd). Terminalen skruvas upp

Läs mer

PLANNJA PRO Husfabriker. Bleck & beslag. Komplett sortiment för bleck och beslag.

PLANNJA PRO Husfabriker. Bleck & beslag. Komplett sortiment för bleck och beslag. PLANNJA PRO Husfabriker Bleck & beslag Komplett sortiment för bleck och beslag. Plannjas kompletta tak! Precis som en bil, består ett tak av väldigt många olika delar. Komponenter som exempelvis tar hand

Läs mer

KVARTAL System för att hänga gardiner och panelgardiner

KVARTAL System för att hänga gardiner och panelgardiner KÖPHJÄLP KVARTAL System för att hänga gardiner och panelgardiner DELAR KVARTAL väggbeslag 14,5 cm KVARTAL väggbeslag 7 cm KVARTAL takbeslag KVARTAL gardinskena 1 spår, 140 cm, 140 cm KVARTAL hörn 1 spår

Läs mer

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550 Serviceinstruktion för Disperator Glaskross 500 EXCELLENT Serien Modell GKF550 Disperator AB Mälarvägen 9 SE-141 71 Segeltorp SWEDEN Tel : +46 8 724 01 60 Fax: +46 8 724 60 70 E-mail: info@disperator.se

Läs mer

Kort introduktion till solcellsanläggningar

Kort introduktion till solcellsanläggningar Kort introduktion till solcellsanläggningar En solcellsanläggning saknar helt rörliga delar som slits, kärvar eller går sönder. Detta gör att anläggningen behöver minimalt med service samtidigt som driftsäkerheten

Läs mer

TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR

TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR Plannja TEKNISK INFORMATION solvärmepaket JANUARI 2015 Introduktion Med dessa anvisningar kommer du att vägledas vid installation av

Läs mer

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER Presentation av ARDEX och ARDEX Lamiheat. ARDEX har den tekniska kompetensen ARDEX har med Lamiheatmattan löst problemet med kall

Läs mer

Hitta förbättringsobjekten!

Hitta förbättringsobjekten! Hitta förbättringsobjekten! Checklista för elentreprenören SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN Egenvärdering av elsäkerhet Att sörja för säkerheten är en väsentlig del av verksamheten och kunnandet för alla fackpersoner

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Installations Guide. Daylight LED

Installations Guide. Daylight LED Installations Guide Installationsanvisningar för: 160 DS Ø 25 cm 290 DS Ø 35 cm 330 DS Ø 53 cm 750 DS Ø 53 cm Innehållsförteckning Sida 1 Sida 2 Säkerhet och skötselanvisning Specifikationer och garanti

Läs mer

MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING

MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING Ariterm Prisma solfångare för utanpåliggande takmontering ARITERM PRISMA SOLFÅNGARE Innehållsförteckning Symbolförklaringar...3 Produktbeskrivning...4 Varningar...5

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montageanvisning Sidhängda fönster och altandörrar HFA 2012/03 Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder

Läs mer

Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ

Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ INLEDNING I Essunga Kommun bygger Nossebro Energi ett framtidssäkert fiberoptiskt nät. Nätet kan användas för att ansluta sig till internet, kabel-tv

Läs mer